MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 462         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 iunie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

16. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

75. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

629. - Hotărâre privind recunoasterea Statutului Bisericii Evanghelice Române

 

634. - Hotărâre pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licente nr. 0115RO, încheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României si Microsoft Ireland Operation Limited

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

109. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind Lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, Runda a IX-a/2008


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale

a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiulart. 42 si al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- încetează calitatea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a domnului deputat Codîrlă Liviu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 iunie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 iunie 2008.

Nr. 16.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Tinând cont de faptul că justitia trebuie să reprezinte un factor esential de echilibru si stabilitate socială într-un stat de drept si că în realizarea deplină a acestui rol se impun o unificare a practicii judiciare si o asigurare a stabilitătii raporturilor juridice, inclusiv în domeniul stabilirii drepturilor salariale ale personalului din sistemul justitiei,

având în vedere necesitatea asigurării unui cadru unitar privind administrarea fondurilor în domeniul justitiei,

pornind de la imperativul identificării de noi resurse financiare în vederea îmbunătătirii capacitătii administrative a instantelor si parchetelor,

luând în considerare dificultătile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveste executarea hotărârilor judecătoresti având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justitiei,

având în vedere consecintele negative pe care le presupune pentru bugetul de stat întârzierea identificării unor solutii eficiente pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoresti având ca obiect solutionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sistemul justitiei,

tinând cont de faptul că întârzierea adoptării unor măsuri legislative conduce la crearea unor diferentieri cu privire la modalitatea de stabilire si la cuantumul drepturilor salariale acordate În temeiulhotărârilor judecătoresti pronuntate în domeniul stabilirii drepturilor salariale ale personalului din sistemul justitiei,

În temeiulart. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - (1) Cererile având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, formulate de personalul salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si potrivit Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările ulterioare, sunt solutionate, în primă instantă, de curtile de apel.


(2) Recursul împotriva hotărârilor pronuntate în primă instantă de curtile de apel se judecă de înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. II. - (1) Dispozitiile art. I se aplică si proceselor în curs de judecată, având ca obiect solutionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sistemul justitiei, începute sub legea anterioară.

(2) Cauzele prevăzute la alin. (1) aflate în curs de judecată în fond la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi trimise de îndată spre solutionare curtilor de apel, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

(3) Recursurile împotriva hotărârilor pronuntate cu privire la cererile prevăzute la alin. (1) aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se trimit de îndată la înalta Curte de Casatie si Justitie, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

Art. III. - (1) Plata sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justitiei, se va realiza, esalonat, în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, modalitatea de esalonare fiind stabilită prin ordin comun al ministrului justitiei, ministrului economiei si finantelor, presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, presedintelui înaltei Curti de Casatie si Justitie si al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1)se emite în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si va fi comunicat executorilor judecătoresti, precum si trezoreriei ori institutiei bancare unde debitorii au deschise conturi.

Art. IV. - Ordonatorii principali, secundari si tertiari de credite din sistemul justitiei au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor si destinatiilor aprobate, dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, referitoare la răspunderea pentru angajarea si utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate, fiind aplicabile în mod corespunzător.

Art. V. - în Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, după alineatul (2) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Sesizările având ca obiect măsurile legislative adoptate în contextul stabilirii politicii de salarizare a personalului din sistemul bugetar nu intră în competenta de solutionare a Consiliului National pentru Combaterea Discriminării.”

Art. VI. - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru, precum si din impozitele încasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecătoresti constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetele de venituri si cheltuieli ale Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, înaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, astfel:

a) o cotă de 70% va fi cuprinsă în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, din care 50% va fi folosită pentru finantarea sistemului de ajutor public judiciar si a sistemului de asistentă juridică, iar 20% va avea ca destinatie cheltuieli de investitii si cheltuieli curente;

b) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Superior al Magistraturii si va fi folosită pentru asigurarea pregătirii profesionale a judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii si, respectiv, Scoala Natională de Grefieri, precum si pentru cheltuieli de investitii si cheltuieli curente;

c) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri si cheltuieli al înaltei Curti de Casatie si Justitie si o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri si cheltuieli al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, având ca destinatie cheltuieli de investitii si cheltuieli curente.

(2) Disponibilitătile de la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.”

2. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 28. - (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta lege se actualizează, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Economiei si Finantelor.”

Art. VII. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările rezultate din aplicarea dispozitiilor art. VI în volumul si structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, înaltei Curti de Casatie si Justitie si Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 75.


 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Statutului Bisericii Evanghelice Române

 

În temeiulart. 29 alin. (3) si al art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 49 alin. (2) si (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Statutul Bisericii Evanghelice Române, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Demeter András István,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 629.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Bisericii Evanghelice Române

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Biserica Evanghelică Română este un cult crestin autonom, initiat în România între anii 1920 si 1924 de către teologii ortodocsi Dumitru Cornilescu si Teodor Popescu.

(2) Anterior anului 1939, Biserica Evanghelică Română a fost cunoscută sub numele de „Crestini după Scriptură”, iar după fuziunea cu miscarea „Crestini după Evanghelie” s-a numit „Cultul Crestin după Evanghelie”.

Art. 2. - Biserica Evanghelică Română se întemeiază numai pe învătăturile Sfintei Scripturi, se organizează si functionează potrivit prezentului statut si Mărturisirii de credintă.

Art. 3. - Biserica Evanghelică Română este formată din totalitatea bisericilor locale, care au la bază unitatea din punct de vedere doctrinar si organizatoric, si cuprinde credinciosi, fără deosebire de nationalitate, sex si vârstă, care si-au însusit Mărturisirea de credintă a cultului si prevederile prezentului statut.

Art. 4. - Credinciosii Bisericii Evanghelice Române mărturisesc că:

a) recunosc pe Dumnezeu ca Tată;

b) recunosc ca singur Domn si Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu;

c) se supun Cuvântului lui Dumnezeu, recunoscându-L ca autoritate supremă, precum si prezentei lăuntrice a Duhului Sfânt, ca singură sursă de putere si călăuzire;

d) au ca scop trăirea unei vieti curate din punct de vedere spiritual, moral si fizic, înaintea lui Dumnezeu si înaintea oamenilor.

Art. 5. - Unitatea organizatorică de bază a Bisericii Evanghelice Române este biserica locală, numită si adunare.

Art. 6. - Principiile doctrinare esentiale ale bisericilor Cultului Crestin Biserica Evanghelică Română sunt cuprinse în Mărturisirea de credintă a cultului.

Art. 7. - Membrii Bisericii Evanghelice Române respectă Constitutia României, ordinea de drept si bunele moravuri.

CAPITOLUL II

Membrii si apartinătorii

Art. 8. - (1) Orice persoană poate deveni membră a Bisericii Evanghelice Române dacă prin convingere personală si liberă vointă s-a întors la Dumnezeu cu pocăintă si credintă, a mărturisit că L-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor si Domn, trăieste o viată nouă, acceptă Mărturisirea de credintă si respectă prevederile prezentului statut.

(2) Fiecare credincios trebuie să apartină unei biserici locale, fiind înscris în registrul de membri al acesteia.

(3) În registrul de membri sunt înscrisi si copiii minori ai credinciosilor, la solicitarea unui părinte, a ambilor părinti, a tutorelui sau a reprezentantului legal, după caz.

(4) Înscrierea se face în baza unei cereri scrise, datată si semnată de cel ce doreste să devină membru, sau, când situatia impune, prin cerere verbală, în prezenta a minimum 2 membri ai Sfatului de frati, consemnată în registrul bisericii.

Art. 9. - Biserica Evanghelică Română practică botezul casei crestine, inclusiv al copiilor. Credinciosii care nu au fost botezati niciodată, înainte de a fi primiti la „Adunarea de frângerea pâinii”, vor fi botezati cu una dintre expresiile biblice:

a) „În Numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh”;

b) „În Numele Domnului Isus Hristos”.

Art. 10. - Fiecare membru al bisericii locale are obligatia să contribuie la împlinirea nevoilor spirituale si materiale ale acesteia

Art. 11. - Mutarea unui credincios dintr-o biserică locală în alta se face la cerere, acest lucru comunicându-se în scris de către Sfatul de frati al bisericii din care pleacă Sfatului de frati al bisericii în care se stabileste. Primirea prin transfer a unui membru se face de către Sfatul de frati al bisericii locale.

Art. 12. - Calitatea de membru al Bisericii Evanghelice Române este personală si poate fi probată cu dovada eliberată de biserica locală de care apartine, în conformitate cu registrul de evidentă a membrilor bisericii respective.

Art. 13. - Raporturile dintre membrii bisericii sunt frătesti, iar cei ce îndeplinesc diferite slujbe în biserică nu au titulaturi care să indice slujba, ci fiecare este considerat un frate între frati.

Art. 14. - Fiecare membru, indiferent de darul sau slujba pe care o îndeplineste, acceptă disciplina bisericii, care se exercită cu scopul de:

a) a îndemna la pocăintă si a ridica pe cel care, din neveghere, a căzut;

b) a păstra o atmosferă de curătie spirituală si sfintenie în biserică;

c) a prezenta în lume mărturia bună a bisericii.

Art. 15. - (1) Calitatea de membru al bisericii se pierde prin retragere, excludere sau deces, fapt ce va fi consemnat în registrul de membri.

(2) Retragerea se face prin cerere scrisă.

(3) Excluderea se face în scris de către Sfatul de frati al bisericii, ca urmare a unor abateri grave si repetate de la Mărturisirea de credintă si/sau a nerespectării prezentului statut.

Art. 16. - Membrii care se retrag sau au fost exclusi nu au niciun drept asupra bunurilor transmise de ei, sub orice formă, în patrimoniul bisericii, bunurile rămânând proprietatea cultului sau a bisericii locale.

Art. 17. - (1) Persoanele care frecventează o biserică locală, dar nu si-au însusit în întregime Mărturisirea de credintă a Bisericii Evanghelice Române si au solicitat să fie trecute în registrul de membri sunt considerate apartinători. Din categoria aceasta fac parte si copiii majori ai credinciosilor, sotia, sotul sau părintii.

(2) Apartinătorii nu au obligatii fată de biserică, aceasta urmând să le acorde asistentă spirituală la cerere, atunci când prin acordarea sprijinului respectiv mărturia crestină nu are de suferit.

CAPITOLULUI

Biserica locală

SECTIUNEA 1

Organizare si functionare

 

Art. 18. - Biserica locală este alcătuită din oameni născuti din nou prin credinta în Domnul Isus Hristos, separati de tot ce este rău, ascultători de Sfânta Scriptură si călăuziti de Duhul Sfânt.

Art. 19. - Totalitatea credinciosilor dintr-un cartier, dintr-o localitate sau din mai multe localităti învecinate care în mod liber au consimtit si si-au însusit Statutul Bisericii Evanghelice Române si Mărturisirea de credintă alcătuiesc o biserică locală.

Art. 20. - (1) Biserica locală care are un număr de cel putin 21 de membri are personalitate juridică.

(2) Un grup de minimum 2 sau 3 credinciosi, dar mai mic de 21 de membri majori, potrivit cuvintelor Domnului Isus, poate forma o biserică locală, fiind afiliată celei mai apropiate biserici locale cu personalitate juridică, având statut de biserică-filială cu autorizatie proprie.

Art. 21. - (1) O nouă biserică locală se constituie prin hotărârea liberă a unui grup de credinciosi ai Bisericii Evanghelice Române de a se aduna în mod organizat în jurul Domnului Isus, decizie consemnată într-un proces-verbal de constituire, semnat de fiecare viitor membru.

(2) Procesul-verbal de constituire împreună cu cererea de eliberare a autorizatiei de functionare, vizată de un membru al Sfatului de frati pe tară, cunoscător al cazului, si cu dovada existentei spatiului locativ necesar, respectiv act de proprietate, contract de închiriere, declaratie notarială de oferire spatiu si altele asemenea, se comunică Biroului executiv al Bisericii Evanghelice Române (Biroul executiv).

(3) în baza celor 3 documente, Biroul executiv eliberează autorizatia de functionare si comunică autoritătilor în drept înfiintarea noii biserici.

(4) Autorizatia reprezintă actul doveditor prin care se certifică existenta unei biserici locale cu personalitate juridică sau constituirea bisericii-filială.

(5) Data emiterii autorizatiei reprezintă data constituirii bisericii pe care o atestă.

Art. 22. - (1) Biserica locală îsi desfăsoară activitatea prin adunări publice si adunări pentru credinciosi.

(2) Adunările publice sunt:

a) pentru evanghelizare;

b) pentru copii si tineri;

c) pentru botezuri;

d) pentru căsătorii;

e) pentru înmormântări.

(3) Adunările pentru credinciosi sunt:

a) de frângerea pâinii;

b) de rugăciune si zidire sufletească;

c) de învătătură biblică prin studiul Scripturii;

d) de educatie familială.

Art. 23. - Activitatea sau lucrarea bisericii locale are drept scop:

a) închinarea si slăvirea lui Dumnezeu;

b) păstrarea nealterată a învătăturii Cuvântului lui Dumnezeu;

c) practicarea actelor de cult prin botez si Cina Domnului sau frângerea pâinii;

d) cresterea duhovnicească si instruirea biblică a credinciosilor;

e) vestirea Evangheliei, pentru întoarcerea oamenilor la Dumnezeu;

f) educarea în spirit crestinesc a copiilor si tinerilor;

g) ajutorarea celor aflati în nevoi materiale, ca o manifestare a dragostei crestine.

Art. 24. - Primirea la „Adunarea de frângerea pâinii” a persoanelor care s-au întors la Dumnezeu se hotărăste de către Sfatul de frati al bisericii locale. Persoanele acceptate la „Adunarea de frângerea pâinii” depun în fata Sfatului de frati al bisericii mărturia personală a întoarcerii lor la Dumnezeu. Sfatul de frati aduce la cunostinta bisericii persoanele noi care urmează să ia parte la „Adunarea de frângerea pâinii”.

Art. 25. - (1) Sfatul de frati al bisericii locale poate opri de la „Adunarea de frângerea pâinii” pe acei membri ai bisericii care se fac vinovati de cădere în păcat, de abatere de la învătătura


Scripturii sau de nefrecventare a serviciilor de cult, ca urmare a lipsei de interes ori a nerespectării prezentului statut si/sau a Mărturisirii de credintă.

(2) Persoanele excluse sau care au primit o sanctiune disciplinară într-o biserică nu pot fi primite la „Adunarea de frângerea pâinii” în nicio altă biserică evanghelică. în acest sens, vor fi avizate si celelalte biserici.

Art. 26. - Membrii opriti de la „Adunarea de frângerea pâinii” vor putea fi reprimiti în aceeasi biserică tot de către Sfatul de frati, după ce vor dovedi pocăintă si îndreptare reală. în cazul în care reprimirea se va face într-o altă biserică-soră, persoana în cauză va trebui să obtină, în prealabil, acordul de primire din partea Sfatului de frati al bisericii în care a fost oprită.

Art. 27. - (1) Bisericile locale sunt biserici-surori, egale în drepturi si obligatii.

(2) Ca urmare a acestui principiu si pentru realizarea unor obiective locale sau de interes general care privesc lucrarea lui Dumnezeu, fiecare biserică îsi aduce contributia duhovnicească si materială.

Art. 28. - Biserica are autonomie locală, potrivit prezentului statut. Toate formele de organizare din cadrul Bisericii Evanghelice Române, respectiv Adunarea generală a reprezentantilor, Sfatul de frati pe tară si Biroul executiv, au scopul de a sprijini bisericile locale în activitătile lor.

Art. 29. - Bisericile locale functionează în imobile proprii, în imobile închiriate sau puse la dispozitie benevol de către membrii bisericii sau de către alte persoane.

Art. 30. - Toate donatiile primite de o biserică locală intră în folosinta acesteia. Bunurile imobile si dotările aferente acestora, ce fac obiectul donatiilor si succesiunilor, intră în patrimoniul cultului si nu pot face obiectul unor revendicări ulterioare.

Art. 31. - Bisericile locale, prin Biroul executiv, îsi pot cumpăra bunuri mobile si imobile si îsi pot construi si amenaja lăcasuri de cult, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Acestea devin proprietatea cultului.

Art. 32. - Bisericile locale contribuie cu 15% din încasări la sustinerea financiară a Bisericii Evanghelice Române.

Art. 33. - (1) Biserica locală cu statut de persoană juridică poate să îsi asume responsabilităti juridice, să desfăsoare activităti cu caracter umanitar, social sau religios si să îsi angajeze personal adecvat acestor activităti.

(2) Biserica cu statut de persoană juridică va detine stampilă, în vederea autentificării actelor pe care le emite.

(3) Competenta de folosire a stampilei cade în sarcina unui membru al Sfatului de frati, anume desemnat.

(4) Dimensiunea si continutul stampilei sunt unice, sunt stabilite de Sfatul de frati pe tară si sunt precizate în prezentul statut.

(5) După caz, bisericile persoane juridice pot detine si sigiliu. Competenta de folosire este aceeasi ca la stampilă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Slujitorii bisericii locale

 

Art. 34. - Fiecare credincios al bisericii are dreptul să vestească Evanghelia si să slujească prin rugăciune si cântare pentru slava lui Dumnezeu si zidirea bisericii.

Art. 35. - Acest drept implică libertatea de a-si manifesta în afara bisericii învătătura sau convingerea, individual sau în comun, atât în public, cât si în particular, având o legitimatie eliberată de cult, fără a fi supus vreunei constrângeri asupra libertătii de a-si manifesta credinta ori convingerile, dacă aceasta nu afectează ordinea si siguranta publică, bunele moravuri si libertătile fundamentale ale cetătenilor.

Art. 36. - Credinciosii care dovedesc maturitate duhovnicească si calităti de slujire menite să contribuie la cresterea spirituală a celorlalti membri ai bisericii pot sluji, potrivit darului duhovnicesc pe care îl au, sub îndrumarea Sfatului de frati. Ei pot lucra pentru:

a) cresterea spirituală a bisericii, ca păstori;

b) cârmuire, ca prezbiteri sau bătrâni;

c) întemeiere de noi biserici, ca misionari sau evanghelisti;

d) învătarea Sfintei Scripturi, ca învătători;

e) slujirea tuturor, ca diaconi.

Art. 37. - (1) Păstorii se ocupă cu hrănirea duhovnicească si păstorirea credinciosilor.

(2) Evanghelistii se ocupă cu răspândirea Evangheliei prin evanghelizări publice sau prin mărturisirea de la om la om. De asemenea, ei se ocupă de pregătirea credinciosilor pentru evanghelizarea personală.

(3) Învătătorii se ocupă de instruirea biblică a credinciosilor, a celor de curând întorsi la Dumnezeu, a tinerilor si a copiilor, prin forme adecvate fiecărei categorii.

(4) Misionarii sunt credinciosi trimisi si sustinuti material de biserică, în tară sau în străinătate, pentru a înfiinta noi biserici prin vestirea Evangheliei sau pentru a oferi ajutor duhovnicesc bisericilor care au ajuns într-un declin spiritual. Ei sunt trimisi într-un anumit loc pentru o perioadă determinată de timp si au obligatia să prezinte periodic rapoarte de activitate bisericii/ bisericilor care îi sustine/sustin.

(5) Slujba de diacon este încredintată de biserică credinciosilor care îndeplinesc conditiile prevăzute de I Timotei 3:8-13, pentru administrarea si gospodărirea bunurilor materiale ale bisericii si pentru coordonarea actiunilor de binefacere crestină.

Art. 38. - Biserica locală, prin Sfatul de frati, poate retrage din lucrare slujitorii sau angajatii care nu îsi îndeplinesc îndatoririle, precum si pe aceia care se fac vinovati de abateri morale sau doctrinale.

Art. 39. - Bisericile locale care nu au credinciosi cu darul de a lucra în public îsi desfăsoară activitatea de cult prin: citirea Bibliei sau a unor cărti care sunt conforme cu învătătura Scripturii si Mărturisirea de credintă, rugăciuni si cântări crestinesti. Când este posibil, aceste biserici sunt ajutate de fratii lucrători din alte biserici locale surori.

Art. 40. - Cei ce lucrează în bisericile din alte localităti trebuie să aibă asupra lor o recomandare din partea bisericii de care apartin.

 

SECTIUNEA a 3-a

Sfatul de frati al bisericii locale

 

Art. 41. - Sfatul de frati, care poartă toată responsabilitatea în biserică, asigură buna desfăsurare a vietii morale, spirituale si administrative a bisericii locale.

Art. 42. - Sfatul de frati este alcătuit din 3 până la 9 membri ai bisericii locale, credinciosi cu o experientă îndelungată, care au o bună mărturie în familie, în biserică si în societate.

Art. 43. - (1) Potrivit cu învătăturile Cuvântului lui Dumnezeu din I Timotei 3:1—7, credinciosii din Sfatul de frati trebuie să fie recunoscuti de biserică atât pentru calitătile si darurile cu care i-a înzestrat Dumnezeu, cât si pentru trăirea unei vieti crestine alese.

(2) Sfatul de frati al unei adunări noi este numit de Sfatul de frati pe tară al Bisericii Evanghelice Române, atunci când acesta cunoaste bine credinciosii respectivi, sau de fratii prin care Dumnezeu a înfiintat adunarea.

Art. 44. - în caz exceptional, când sfatul de frati existent este contestat, iar în biserică sunt neîntelegeri, sub supravegherea a cel putin doi frati din Sfatul de frati pe tară, vor avea loc alegeri pentru un nou sfat de frati, prin vot secret, cu participarea a minimum două treimi din credinciosii bisericii care iau parte la „Adunarea de frângerea pâinii”.

Art. 45. - (1) Sfatul de frati are următoarele îndatoriri principale:

a) veghează asupra curătiei învătăturii si a purtării credinciosilor în biserică si în societate;

b) urmăreste si se preocupă de cresterea spirituală a credinciosilor;

c) creează cadrul potrivit pentru descoperirea si folosirea darurilor duhovnicesti;

d) cercetează, discută si contactează credinciosii de curând întorsi la Dumnezeu, în vederea primirii lor la „Adunarea de frângerea pâinii”;

e) asigură disciplina în biserică;

f) aprobă mutarea, excluderea si reprimirea membrilor;

g) coordonează lucrările de binefacere;

h) supraveghează toate activitătile desfăsurate în biserica locală;

i) stabileste modalitatea de desfăsurare a tuturor adunărilor publice;

j) îi informează periodic sau de câte ori este nevoie, cu privire la activitatea desfăsurată, pe toti fratii care participă la „Adunarea de frângerea pâinii”.

(2) Membrii Sfatului de frati îsi desfăsoară activitatea benevol si onorific, fără retribuire.

Art. 46. - (1) Unul dintre membrii Sfatului de frati este casier-gestionar.

(2) El tine evidenta contributiilor financiare colectate si a cheltuielilor care se fac sub îndrumarea Sfatului de frati si informează periodic biserica.

Art. 47. –  Reprezentarea intereselor bisericii locale în relatiile cu Sfatul de frati pe tară, Biroul executiv, Adunarea generală a reprezentantilor si în fata autoritătilor statului sau în relatiile cu terte persoane se face de către unul sau mai multi frati desemnati de către Sfatul de frati.

 

SECTIUNEA a 4-a

Patrimoniul

 

Art. 48. - Biserica locală administrează patrimoniul pe care îl detine prin Sfatul de frati.

Art. 49. - (1) în administrarea bisericii se pot afla bunuri materiale mobile si imobile, cum ar fi:

a) clădiri proprii, cu dotările, anexele si terenurile respective;

b) cimitire;

c) mijloace de transport;

d) unităti de învătământ, de caritate si alte unităti asemănătoare, cu dotările specifice;

e) terenuri si utilaje agricole si altele asemenea.

(2) Proprietarul patrimoniului bisericilor locale este Cultul Crestin Biserica Evanghelică Română.

(3) Înstrăinarea patrimoniului se face prin Biroul executiv. Art. 50. —în cazul în care o biserică locală, indiferent din ce

cauză, încetează să mai existe, conform art. 74 alin. (1) lit. f), administrarea patrimoniului ei va fi preluată în întregime de Biroul executiv, urmând ca destinatia acestuia să fie hotărâtă de Sfatul de frati pe tară.

 

CAPITOLUL IV

Structuri centrale de conducere

SECTIUNEA 1

Sfatul de frati pe tară

 

Art. 51. - (1) Colectivul de conducere al Bisericii Evanghelice Române este Sfatul de frati pe tară, alcătuit din maximum 21 de frati, care au dovedit o viată curată si evlavioasă, cunoasterea Sfintei Scripturi si au o maturitate duhovnicească deosebită.

(2) În situatii speciale, ce necesită o consultare mai largă a frătietătii, vor fi convocati si frati din toate zonele geografice care nu au reprezentanti în Sfatul de frati pe tară.

Art. 52. - (1) Membrii Sfatului de frati pe tară sunt persoane reprezentative ce exprimă interesele lui Dumnezeu pentru întreaga frătietate.

(2) Membrii Sfatului de frati pe tară sunt credinciosi activi, cu spirit de initiativă si dar de cârmuire, cu o bună mărturie, cu disponibilităti spirituale, fizice si timp pentru interventii si rezolvări inspirate, operative si eficiente.

(3) Fiecare frate din Sfatul de frati pe tară preia răspunderea directă a unor activităti specifice concrete: misiune, doctrină, educatie-învătământ, lucrarea cu copiii si tinerii din adunări, mediere a conflictelor, relatii cu alte biserici din tară si din străinătate, constructii.

Art. 53. - (1) Membrii Sfatului de frati pe tară sunt recomandati de Sfatul de frati al bisericilor locale cu personalitate juridică si alesi de Adunarea generală a reprezentantilor prin vot secret cu majoritate simplă.

(2) Următorii 11 credinciosi de pe lista de candidati sunt membri supleanti.

(3) Sfatul de frati al unei biserici locale are libertatea să recomande prin Duhul Sfânt ca membri în Sfatul de frati pe tară frati din orice biserică locală a Cultului Crestin Biserica Evanghelică Română care corespund criteriilor mentionate.

(4) La fiecare 5 ani, Adunarea generală a reprezentantilor alege Sfatul de frati pe tară.

Art. 54. - Sfatul de frati pe tară alege prin vot secret, dintre membrii săi, Biroul executiv al cultului.

Art. 55. - Sfatul de frati pe tară are competenta de a dispune Biroului executiv măsurile care se impun prin hotărâri, dacă sunt prezenti cel putin două treimi dintre membrii săi.

Art. 56. - Componenta Sfatului de frati pe tară va fi adusă la cunostinta tuturor bisericilor locale.

Art. 57. - Membrii Sfatului de frati pe tară au datoria să se deplaseze în bisericile locale din structura cultului în scopul vestirii Evangheliei si îndrumării spirituale.

Art. 58. - Sfatul de frati pe tară are următoarele atributii:

a) veghează ca doctrina Bisericii Evanghelice Române să rămână nestirbită, în conformitate cu Mărturisirea de credintă;

b) organizează întâlniri periodice pentru cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu de către fratii lucrători;

c) încurajează si se preocupă de înaintarea lucrării lui Dumnezeu în tară si pe câmpurile misionare;

d) participă, în bisericile locale, la solicitarea Sfatului de frati al acestora, la rezolvarea problemelor de ordin spiritual sau organizatoric care i-au fost semnalate;

e) coordonează si acordă sprijinul tehnic si financiar necesar pentru construirea si întretinerea lăcasurilor de cult din întreaga tară;


f) aprobă acordarea de ajutor material bisericilor si credinciosilor aflati în dificultate;

g) tine consfătuiri ordinare trimestriale si extraordinare ori de câte ori este necesar;

h) controlează activitatea financiară a Biroului executiv;

i) propune Adunării generale a reprezentantilor modificarea prezentului statut si a Mărturisirii de credintă atunci când este necesar;

j) primeste anual raportul comisiei de cenzori;

k) dispune asupra patrimoniului bisericilor locale desfiintate.

Art. 59. - Sfatul de frati pe tară este împuternicit să intervină si să ia decizii conform art. 28 si 44 în orice biserică locală în următoarele cazuri:

a) sfatul de frati local este contestat;

b) în biserica locală există dezordine, neîntelegeri, dezbinări, conflicte;

c) nu există lucrători sau cei existenti sunt compromisi moral si spiritual.

Art. 60. - (1) în situatia în care unul sau mai multi membri ai Sfatului de frati pe tară, din motive de vârstă, sănătate ori discernământ spiritual, nu se mai poate/pot deplasa si nu îsi mai poate/pot îndeplini îndatoririle care îi/le revin potrivit prevederilor art. 52, 57 si 58, Sfatul de frati pe tară numeste înlocuitori dintre credinciosii nominalizati de Adunarea generală a reprezentantilor ca membri supleanti.

(2) Aceeasi procedură se aplică si în situatiile în care unul sau mai multi membri din Sfatul de frati pe tară manifestă abateri de la Mărturisirea de credintă, sunt contestati de bisericile locale din care fac parte, au demisionat sau au decedat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Biroul executiv

 

Art. 61. - (1) Biroul executiv este subordonat Sfatului de frati pe tară si coordonează următoarele colective de lucru: administrativ, secretariat, personal, financiar-contabil si, după caz, consilierii pe probleme de învătământ, juridice, redactie, misiune si altele asemenea.

(2) Biroul executiv nu este o ierarhie ecleziastică, ci un organism operativ alcătuit din frati care să reprezinte interesele bisericilor în relatiile cu statul sau cu terte persoane si care desfăsoară activităti de interes general ale frătietătii.

Art. 62. - Biroul executiv este compus din 3 delegati, dintre care unul este prim-delegat. Functia de prim-delegat, echivalentă cu functia de presedinte, nu este o functie de conducere în cadrul cultului, ci este o functie de reprezentare si slujire.

Art. 63. - Membrii Biroului executiv sunt alesi pe functii de către Sfatul de frati pe tară pentru o perioadă de 5 ani. La expirarea mandatului, ei pot fi realesi.

Art. 64. - Primul-delegat este angajat cu contract de muncă. Ceilalti 2 delegati alesi pot fi angajati si retribuiti în functie de volumul de lucrări si de posibilitătile financiare existente si vor primi o retributie ce va fi stabilită de Sfatul de frati pe tară.

Art. 65. - în cazul în care primul-delegat nu îsi poate exercita atributiile pe o perioadă mai mare de o lună, va putea fi înlocuit în perioada respectivă de unul dintre cei 2 delegati.

Art. 66. - Biroul executiv este reprezentantul legal si autorizat al Bisericii Evanghelice Române si are ca atributii principale pe linie de cult si pe plan administrativ următoarele:

a) pune în aplicare hotărârile Sfatului de frati pe tară si urmăreste finalizarea acestora;

b) reprezintă cultul în fata autoritătilor de stat;

c) apără interesele cultului si ale membrilor cultului în fata institutiilor si organismelor din tară si din străinătate;

d) veghează la respectarea prezentului statut si a Mărturisirii de credintă în toate bisericile locale;

e) încurajează si sustine spiritual si material orice initiativă si lucrare care se subscrie prezentului statut si Mărturisirii de credintă si are ca scop slava lui Dumnezeu si propăsirea bisericilor;

f) eliberează, cu respectarea legislatiei în vigoare, autorizatiile de functionare pentru noile biserici locale;

g) răspunde operativ si cu dăruire la orice solicitare a credinciosilor si a bisericilor locale;

h) se preocupă de stingerea oricăror conflicte si promovează consecvent unitatea între frati si între biserici;

i) eliberează legitimatii de predicator-evanghelist fratilor care lucrează în public;

j) gestionează patrimoniul cultului, răspunde de cumpărarea si înstrăinarea din patrimoniul său a bunurilor mobile si imobile, precum terenuri, clădiri si altele asemenea, în limita competentei acordate de Sfatul de frati pe tară;

k) întocmeste statul de functii al cultului;

I) convoacă Sfatul de frati pe tară la data programată si ori de câte ori este nevoie;

m) convoacă fratii cu răspundere si lucrătorii din bisericile locale la întâlnirile trimestriale;

n) convoacă Adunarea generală a reprezentantilor în sesiune ordinară si ori de câte ori este cazul.

Art. 67. - Biroul executiv întretine legături cu autoritătile publice în limita competentelor sale. Reprezentarea Bisericii Evanghelice Române în justitie sau fată de terti se face de către unul dintre membrii Biroului executiv ori de către un împuternicit al acestuia.

Art. 68. - Biroul executiv prezintă anual raport de activitate în fata Sfatului de frati pe tară si la 5 ani în fata Adunării generale a reprezentantilor.

Art. 69. - Pentru rezolvarea unor probleme complexe sau a situatiilor cu grad ridicat de dificultate, Biroul executiv consultă Sfatul de frati lărgit pe tară, compus din membri activi ai Sfatului de frati pe tară si din membri supleanti.

Art. 70. - Orice membru al Biroului executiv poate fi revocat înainte de expirarea mandatului, în caz de incapacitate sau când se face vinovat de o abatere de la prevederile prezentului statut si ale Mărturisirii de credintă. Revocarea se face de către Sfatul de frati pe tară.

Art. 71. - (1) Bugetul Bisericii Evanghelice Române este constituit din:

a) contributii ale bisericilor locale;

b) daruri în bani si în natură prin donatii sau testamente din tară si din străinătate;

c) încasări din vânzarea tipăriturilor crestine;

d) venituri obtinute prin activităti economice desfăsurate pentru sustinerea activitătilor cultice;

e) alte surse financiare.

(2) Bugetul Bisericii Evanghelice Române este gestionat de către Biroul executiv.

 

SECTIUNEA a 3-a

Adunarea generală a reprezentantilor

 

Art. 72. - (1) Adunarea generală a reprezentantilor, forumul suprem de îndrumare si control al Cultului Crestin Biserica Evanghelică Română, este formată din reprezentantii bisericilor locale din tară si filiale, indicele de reprezentare fiind de un


reprezentant la 50 de membri. Bisericile cu un număr mai mic de 50 de membri pot trimite câte un reprezentant.

(2) Reprezentantii cooptati în Adunarea generală a reprezentantilor trebuie să fie credinciosi maturi, implicati în lucrarea de vestire a Evangheliei si cu o bună mărturie în biserica locală.

Art. 73. - (1) Adunarea generală a reprezentantilor se întruneste o dată la 5 ani si ori de câte ori este necesar, întrunirile sunt considerate legal constituite atunci când sunt prezenti două treimi din totalul reprezentantilor convocati.

(2) Convocarea Adunării generale a reprezentantilor se face de către Biroul executiv, cu cel putin 30 de zile înainte, fiecărui reprezentant comunicându-i-se în scris ordinea de zi, data si locul desfăsurării lucrărilor.

Art. 74. - (1) Adunarea generală a reprezentantilor are următoarele atributii:

a) reconfirmă sau, după caz, alege Sfatul de frati pe tară;

b) confirmă Biroul executiv;

c) dezbate problemele pe linie de cult apărute în bisericile locale si ia hotărâri în consecintă;

d) primeste raportul de activitate al Biroului executiv;

e) aprobă completarea prezentului statut si a Mărturisirii de credintă, propusă de Sfatul de frati pe tară;

f) numeste Comisia de cenzori si primeste rapoartele acesteia;

g) semnează Statutul si Mărturisirea de credintă ale Bisericii Evanghelice Române, prin Biroul executiv.

(2) Adunarea generală a reprezentantilor retrage autorizatia de functionare a bisericilor care:

a) nu respectă prevederile prezentului statut si Mărturisirea de credintă a Bisericii Evanghelice Române;

b) se fac vinovate de adoptarea sau răspândirea de învătături si practici contrare Mărturisirii de credintă;

c) lovesc în unitatea credinciosilor sau a bisericilor locale surori prin provocarea de dezbinări;

d) nu mai întrunesc numărul legal de membri si nu mai respectă scopul propus potrivit prevederilor art. 23.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 75. - Biserica Evanghelică Română este o persoană juridică de utilitate publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor. De asemenea, sunt persoane juridice si părtile sale componente locale, precum biserica locală, ansamblurile sociale si centrele de educatie crestină.

Art. 76. - (1) Biserica Evanghelică Română poate înfiinta si întretine ansambluri sociale destinate îngrijirii materiale si spirituale a persoanelor vârstnice si aflate în situatii defavorizate, precum si a copiilor abandonati.

(2) De asemenea, Biserica Evanghelică Română poate să înfiinteze si să întretină centre de educatie crestină pentru copii si tineret.

(3) Înfiintarea ansamblurilor sociale si a centrelor de educatie crestină se face numai în baza hotărârii Sfatului de frati pe tară.

Art. 77. - (1) Biserica Evanghelică Română poate construi, amenaja si administra din fonduri proprii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, edituri, tipografii, mijloace proprii de presă si comunicare, precum si asezăminte de învătământ, de caritate crestină, case de odihnă si alte obiective cu caracter social si crestin, în calitate de furnizor de servicii sociale.

(2) Pentru asigurarea fondurilor necesare activitătilor prevăzute la alin. (1), Biserica Evanghelică Română poate construi, amenaja si administra puncte de lucru cu activităti economice si productive.

Art. 78. - Biserica Evanghelică Română asigură prin cadrele sale didactice si după programa analitică proprie, elaborată pe baza Sfintei Scripturi, predarea orelor de religie copiilor credinciosilor în scoli si în bisericile locale, conform legii.

Art. 79. - (1) Biserica Evanghelică Română detine în proprietate bunuri mobile si imobile, necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii sale.

(2) În cazul retragerii calitătii de cult recunoscut, patrimoniul Bisericii Evanghelice Române va fi administrat, în termenul prevăzut de lege, de Sfatul de frati pe tară, după o metodologie proprie, conform legislatiei în vigoare.

Art. 80. - În localitătile în care Biserica Evanghelică Română nu are cimitire proprii si nu există nici cimitire comunale, înmormântarea credinciosilor decedati se va face în oricare dintre cimitirele existente, conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 81. - În relatiile cu celelalte culte recunoscute în România, atitudinea membrilor Bisericii Evanghelice Române este de respect, pace si neamestec, fără angajare de polemici sau actiuni denigratoare.

Art. 82. - Scopul adunării de cult este unul strict religios.

Art. 83. - Biserica Evanghelică Română poate intra ca membru cu drepturi depline în orice federatie reprezentativă a cultelor evanghelice din România sau din străinătate, la recomandarea Sfatului de frati pe tară si cu aprobarea Adunării generale a reprezentantilor.

Art. 84. - (1) Membrii Bisericii Evanghelice Române respectă legile tării si sunt supusi autoritătilor de stat, potrivit învătăturii Sfintei Scripturi.

(2) Jurământul depus de membrii cultului are următoarea formulă: „Mă oblig că voi spune adevărul si că nu voi ascunde nimic din ceea ce stiu.”

(3) La jurământ, membrii cultului nu vor folosi niciun obiect de cult si nicio altă formulă sacramentală.

Art. 85. - Biserica Evanghelică Română îsi extinde si îsi exercită jurisdictia cultică fată de comunitătile din diasporă care, ca unităti crestine diasporale, si-au însusit Mărturisirea de credintă si solicită aderarea la acest cult.

Art. 86. - Biserica Evanghelică Română, prin organismele sale specializate, poate întocmi regulamente, instructiuni si decizii si poate emite circulare pentru buna aplicare a prezentului statut. De asemenea, poate înfiinta, reorganiza si desfiinta, după caz, diverse organisme permanente, precum comisii, colective, sectiuni, grupuri de lucru si altele asemenea, si poate constitui asemenea organisme cu sarcini pe durată temporară, în diverse domenii si activităti, cu respectarea principiilor de organizare si functionare prevăzute în prezentul statut.

Art. 87. - (1) Stampila cultului crestin Biserica Evanghelică Română este rotundă, cu diametrul de 30 mm. Periferia este delimitată de două cercuri concentrice la distantă de 1 mm unul de celălalt, cercul exterior fiind trasat cu o linie mai groasă. Pe circumferinta interioară a cercului mai mic se scrie în formă rotundă CULTUL CRESTIN *BISERICA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ*. în centrul stampilei se scrie BUCURESTI, str. Carol Davila nr. 48, sectorul 5.

(2) Pentru bisericile locale, stampila are în centru adresa acestora.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 


HOTĂRÂRE

pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

de a semna Actul aditional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licente nr. 0115RO, încheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004,

pentru produsele Microsoft, între Guvernul României si Microsoft Ireland Operation Limited

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă încheierea Actului aditional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licente nr. 0115RO, încheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004 între Guvernul României si Microsoft Ireland Operation Limited, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2004, denumit în continuare Contract, pentru o cantitate de 39.385 de licente necesare utilizării produselor software Microsoft, conform art. 1.2 din Contract, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei să semneze, în numele Guvernului României, Actul aditional nr. 2 prevăzut la alin. (1).

Art. 2. - Plata sumei de 26.172.156 USD, reprezentând contravaloarea licentelor prevăzute la art. 1, necesare utilizării produselor software Microsoft începând cu anul 2006, la care se adaugă comisionul de schimb valutar de la data plătii, se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, într-o singură transă, în trimestrul I al anului 2009, dar nu mai târziu de 31 martie 2009, în limita sumelor aprobate prin lege pe anul 2009 cu această destinatie în bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 3. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei distribuie pe bază de contract de comodat institutiilor si autoritătilor publice beneficiare, prevăzute în anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 2, dreptul neexclusiv de a utiliza produsele software Microsoft închiriate si kiturile de instalare corespunzătoare.

(2) Institutiile si autoritătile publice beneficiare sunt responsabile de utilizarea produselor software Microsoft într-un număr corespunzător necesarului transmis Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Constantin Teodorescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 634.


 

ANEXĂ

 

ACT ADITIONAL Nr. 2

la Contractul comercial de închiriere de licente nr. 0115RO, încheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004

între Guvernul României si Microsoft Ireland Operation Limited

 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Contractul comercial de închiriere de licente referitor la produsele Microsoft, încheiat între Guvernul României si Microsoft Ireland Operation Limited (denumit în continuare Contractul), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licente referitor la produsele Microsoft, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 bis din 13 aprilie 2004,

având în vedere faptul că în urma centralizării din aprilie 2006 a necesarului de licente transmis Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de către institutiile si autoritătile publice beneficiare a rezultat un număr de 39.385 de licente necesare utilizării produselor software Microsoft pe lângă cele 47.510 licente prevăzute initial în obiectul Contractului, generând în mod corelativ obligatia de plată a pretului aferent utilizării acestora începând cu anul 2006,

având în vedere dispozitiile art. 1.2 din Contract,

având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 199/2008, prin care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a preluat de la Secretariatul General al Guvernului competentele aferente Contractului,

părtile:

GUVERNUL ROMÂNIEI, cu sediul în Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, Bucuresti, reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, împuternicit prin Hotărârea Guvernului nr............, reprezentat de domnul Kâroly Borbely, ministrul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare LICENTIAT,

si

MICROSOFT IRELAND OPERATION LIMITED, reprezentat de firma FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH AUSTRIA, cu sediul în Dietriechgasse 27-29, Viena, Austria, prin domnul Viktor Malinowski, director pentru Europa de Sud-Est, si domnul Heinz Mazinger, director financiar, denumit în continuare LICENTIATOR,

de comun acord si în mod expres au convenit încheierea prezentului act aditional prin care agreează următoarele:

Art. 1. - În urma necesarului de licente stabilit în aprilie 2006, transmis Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de către autoritătile si institutiile publice beneficiare, conform prevederilor art. 1.2 din Contractul comercial de închiriere a licentelor nr. 0115RO din 15 aprilie 2004, Licentiatorul transmite un număr total de 39.385 de licente necesare utilizării produselor software Microsoft începând cu anul 2006, conform anexei nr. 1 la prezentul act aditional.

Art. 2. - (1) Licentiatul va plăti Licentiatorului, în baza facturii emise de acesta, dar nu mai devreme de data aprobării bugetului pe anul 2009 si de data aprobării deschiderii de credite de către Ministerul Economiei si Finantelor, suma de 26.172.156 USD, reprezentând contravaloarea celor 39.385 de licente necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2006—2009, în conformitate cu preturile unitare prevăzute în anexa nr. 1 din Contract.

(2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va efectua într-o singură transă, în trimestrul I al anului 2009, dar nu mai târziu de 31 martie 2009.

Art. 3. - Suma datorată de Licentiat conform art. 2 este netă si liberă de orice taxe si/sau speze, de orice natură, si va fi achitată de Licentiat către Licentiator, în conformitate cu prevederile prezentului act aditional si ale contractelor tehnice relevante ale Microsoft.

Art. 4. - (1) Fujitsu Siemens Computers GesmbH poate cesiona liber, în tot sau în parte, creantele pe care le detine asupra Licentiatului În temeiulprezentului act aditional.

(2) În situatia cesiunii creantelor către o tertă parte, Fujitsu Siemens Computers GesmbH va transmite o notificare Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin care îi va aduce acestuia la cunostintă schimbarea creditorului, precum si orice alte informatii si date necesare în vederea efectuării unei plăti valabile către noul creditor. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va confirma primirea acestei notificări, angajându-se totodată să efectueze plata în acord cu instructiunile primite.

Art. 5. - (1) Licentiatorul va transmite Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei o notificare prin care va confirma dreptul neexclusiv al Licentiatului de a utiliza produsele software Microsoft comandate si va preda un număr de 28 de kituri, câte unul pentru fiecare institutie afiliată, conform anexei nr. 2 la prezentul act aditional.

(2) Predarea kiturilor si a notificării în original va avea loc în baza unui certificat de acceptantă încheiat între Fujitsu Siemens Computers GesmbH si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(3) După semnarea certificatului de acceptantă, Fujitsu Siemens Computers GesmbH va emite o factură fiscală pentru suma de 26.172.156 USD, Licentiatul urmând să îsi exprime de îndată acceptul său irevocabil pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul îndeplinirii termenului si conditiilor prevăzute la art. 2.

Art. 6. - Actul aditional intră în vigoare la semnarea acestuia de către ambele părti, prevederile sale urmând a deveni parte integrantă a Contractului comercial de închiriere de licente nr. 0115RO din 15 aprilie 2004.

Art. 7. - Prezentul act aditional a fost încheiat la Bucuresti, astăzi, ....................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, si contine 4 pagini.

 

În numele Licentiatorului,

În numele Licentiatului,

Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei


ANEXA Nr. 1 la Actul aditional nr. 2

 

ANEXA Nr. 1

privind cantitătile si valoarea licentelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anului 2006

 

Produse

Nr.de bucăti

Pret unitar

Nr. de ani

Total

Enterprise Desktop Professional Platform (Include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license)

35.910

211,3$

3

$ 22.763.349

Windows 2003 - Server

2.487

240$

3

$ 1.790.640

Exchange 2003 - Server

297

272$

3

$ 242.352

Managementul Sistemului - Server

439

175$

3

$ 230.475

SharePoint - Portal Server

252

1.515$

3

$ 1.145.340

VALOAREA TOTALĂ A ACTULUI ADITIONAL ÎN USD CIP BUCURESTI

 

 

 

$26.172.156

 

 

În numele Licentiatorului,

În numele Licentiatului,

Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

 

ANEXA Nr. 2 la Actul aditional nr. 2

 

ANEXA Nr. 2 privind repartitia pe institutii a licentelor necesare utilizării produselor software Microsoft

stabilite la nivelul anului 2006

 

 

 

Nr. crt.

Numele institutiei

Nr.de

calculatoare

eligibile

Nr. de servere eligibile

Desktop Package

Windows

Server

Standard

Exchange

Server Standard

System

Management

Server

Share Point Portal Server

1.

Ministerul Apărării Nationale

4500

0

0

0

0

2.

Agentia Natională pentru întreprinderi Mici si Mijlocii

0

1

0

1

1

3.

Ministerul Justitiei

9810

672

0

108

2

4.

Ministerul Integrării Europene

171

4

0

0

0

5.

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

70

0

0

0

0

6.

Secretariatul General al Guvernului

75

0

0

0

0

7.

Cancelaria Primului-Ministru

55

0

0

0

0

8.

Ministerul Afacerilor Externe

120

0

0

0

0

9.

Garda Financiară

100

0

0

0

0

10.

Ministerul Economiei si Comertului

69

10

1

0

0

11.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

30

0

0

0

0

12.

Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul

12

0

0

0

0

13.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat

200

2

1

1

1

14.

Autoritatea de Control a Guvernului

12

0

0

0

0

15.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

112

8

0

0

0

16.

Ministerul Administratiei si Internelor

4922

157

37

101

48

17.

Ministerul Finantelor Publice

0

680

0

0

0

18.

Ministerul Public

4887

490

0

0

0

19.

Ministerul Educatiei si Cercetării

1458

81

68

65

65

20.

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

742

33

2

2

2

21.

Agentia pentru Strategii Guvernamentale

30

1

1

0

0

22.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

2070

40

12

7

4

23.

Institutul National de Statistică

250

0

0

1

1

24.

Ministerul Sănătătii

3960

233

99

75

52

25.

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

0

0

0

1

1

26.

Departamentul National Anticoruptie

207

0

0

0

0

27.

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

0

0

0

1

1

28.

Ministerul Culturii si Cultelor

2048

75

76

76

74

 

TOTAL GENERAL INSTITUTII

35910

2487

297

439

252


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind Lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă,

Runda a IX-a/2008

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 29 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004 cu modificările si completările ulterioare, al cap. IV din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, oferă prin apel public de ofertă concesionarea operatiunilor petroliere de exploatare în perimetrele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Criteriile privind evaluarea ofertelor si a capacitătii tehnice si financiare a ofertantilor sunt prevăzute în Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.170 din 10 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Persoanele juridice române sau străine interesate vor depune oferte, care vor fi redactate în limba română si vor cuprinde documentele si informatiile prevăzute la art. 32—35 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Ofertele se vor depune la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. D.l. Mendeleev nr. 36—38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor pentru perimetrele de exploatare petrolieră oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, prevăzute în anexă, este ora 15,00 a ultimei zile din perioada de 90 de zile care începe din ziua imediat următoare zilei în care a fost publicat anuntul în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, după caz, în prima zi lucrătoare după împlinirea acestui termen.

(3) Deschiderea ofertelor se face la ora 10,00 a primei zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin.(2).

(4) Datele calendaristice de depunere si deschidere a ofertelor se vor preciza prin procedura de organizare a rundei.

Art. 5. - (1) În vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice, conform art. 24 alin.(3) lit. c)—g) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face în baza solicitării scrise, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor de achizitionare a pachetelor de date si a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din Fondul geologic national.

Art. 6. - (1) Organizarea si desfăsurarea apelului public de ofertă pentru concesionarea unor operatiuni petroliere se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Procedura de organizare a apelului public de ofertă cuprinzând detalii privind modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacitătii financiare, capacitătii tehnice, ale programului de lucrări propus si ale proiectului de refacere a mediului, precum si datele limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în baza unei solicitări scrise.

(3) Corespondenta oficială cu privire la Runda a IX-a de apel public de ofertă se face la adresa: Agentia Natională pentru Resurse Minerale Bogdan Găbudeanu - presedinte str. D.l. Mendeleev nr. 36-38, 010366 sectorul 1, Bucuresti România.

(4) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 317.01.84 ori 317.00.96, pe pagina web www.namr.ro sau adresele e-mail gicu.borosi@namr.ro si mihai.german@namr.ro

Art. 7. - (1) Decizia cu privire la oferte va fi luată de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 30 de zile de la data deschiderii ofertelor si va fi comunicată tuturor ofertantilor.

(2) Negocierea acordurilor petroliere începe în termen de 15 zile de la data stabilirii ofertei câstigătoare, dacă nu au fost formulate contestatii.

(3) Termenul de negociere a acordurilor petroliere este de maximum 6 luni de la data începerii acestora.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 13 iunie 2008.

Nr. 109.

 


ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor oferite pentru concesionarea operatiunilor petroliere de exploatare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Perimetrul

Judetul

Substanta

Coordonatele stereo 70

Limitele perimetrului - adâncimi izobatice

(metri)

X

Y

1.

P IX - 1 BERTESTI

Brăila

Titei + gaze asociate + gaze libere

381577,38

719479,51

De la suprafată, nelimitat în adâncime

378944,88

716423,38

379683,16

714433,74

380949,55

715265,77

382438,65

718927,45

2.

PIX-2CHISLAZ

Bihor

Titei + gaze asociate

645180,72

284737,54

De la suprafată, nelimitat în adâncime

645469,26

285262,08

645880,37

287922,53

645707,88

290126,12

644744,97

289703,10

644097,85

287929,69

643726,30

285659,72

3.

P IX - 3 COSESTI

Arges

Gaze libere

401510,94

487167,82

De la suprafată, nelimitat în adâncime

401048,98

489549,32

401295,55

491668,70

402490,36

491872,92

403330,09

488330,64

4.

PIX-4COSMINELE

Prahova

Titei + gaze asociate

406352,42

569077,44

(+50)-(-1250)

406089,07

569252,71

406820,31

572318,34

407001,74

572573,81

407294,51

572505,46

406735,91

569454,99

5.

P IX - 5 DERNA- BUDOI

Bihor

Titei

635935,93

293648,78

De la suprafată, nelimitat în adâncime

635755,65

296321,65

637547,18

297706,16

636024,45

300248,10

637796,51

300946,23

639058,99

300871,02

638863,77

296441,67

6.

P IX- 6 FILIU

Brăila

Titei + gaze asociate

388400,00

698200,00

De la suprafată, nelimitat în adâncime

388300,00

698400,00

389200,00

699600,00

389700,00

698700,00

7

PIX-7HURUIESTI

Bacău

Titei + gaze asociate

532475,17

671630,28

De la suprafată, nelimitat în adâncime

431820,21

672349,13

531600,00

672900,00

531600,00

673700,00

531909,71

673160,66

532427,99

672287,31


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Perimetrul

Judetul

Substanta

Coordonatele stereo 70

Limitele perimetrului - adâncimi izobatice (metri)

X

Y

8.

P IX - 8 LĂCULETE

Dâmbovita

Titei + gaze asociate + gaze libere

389797,36

529924,07

De la suprafată, nelimitat în adâncime

389308,85

529636,99

388855,42

529972,02

388789,34

532056,90

389694,44

531987,93

390021,76

531718,65

389986,18

530209,58

9.

P IX - 9 OTELEC

Timis

Titei + gaze asociate

467820,15

173002,78

De la suprafată, nelimitat în adâncime

467833,03

175010,75

466217,01

175010,98

466204,82

173005,54

466543,06

173006,72

466600,00

172800,00

467900,00

172800,00

10.

PIX-10SĂLISTE

Maramures

Titei + gaze asociate

685120,40

450205,37

De la suprafată, nelimitat în adâncime

685232,22

450666,89

685312,73

451267,56

684812,36

451196,42

684699,88

450627,63

684652,68

450183,00

11.

PIX-11 SUDURĂU

Satu Mare

Titei + gaze asociate

673917,25

307634,02

De la suprafată, nelimitat în adâncime

672524,65

307648,03

671917,84

308578,76

673280,52

309255,13

673717,43

308659,37

12.

PIX-12SILINDRU

Bihor

Titei + gaze asociate

662975,77

276497,84

De la suprafată, nelimitat în adâncime,

662859,87

277764,59

661816,66

277160,63

661552,25

276467,46

661770,18

276363,78

13.

PIX-13TEPU

Galati

Titei + gaze asociate + gaze libere + condensat

496859,46

687082,39

De la suprafată, nelimitat în adâncime

499152,53

687703,04

496826,63

690260,60

495221,11

688522,53

14.

PIX-14 VÂRFURI

Dâmbovita

Titei + gaze asociate

400393,52

540062,14

(0)-(-800)

400793,40

540850,26

400679,86

540841,62

400822,05

541202,63

400481,28

541213,41

400219,92

540892,83

400083,82

540839,62

400041,23

540477,41

399857,49

540167,74