MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 454         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 iunie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

625. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei C.I.D. România (Children in Distress - Copii în Dificultate) ca fiind de utilitate publică

 

626. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei „Catharsis” din Brasov ca fiind de utilitate publică

 

627. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul sănătătii si medicinei, semnat la Bucuresti la 5 martie 2004

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul sănătătii si medicinei

 

630. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

631. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

632. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL CORPULUI EXPERȚILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA

 

08/93. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat

 

REPUBLICĂRI

 

Legea contabilitătii nr. 82/1991

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei C.I.D. România (Children in Distress - Copii în Dificultate) ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia C.I.D. România (Children in Distress - Copii în Dificultate), persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Radu de la Afumati nr. 16, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 625.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei „Catharsis” din Brasov ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia „Catharsis”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Brasov, Str. Toamnei nr. 16, bl. 2D, se. A, ap. 1, judetul Brasov, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 626.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul sănătătii si medicinei, semnat la Bucuresti la 5 martie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul sănătătii si medicinei, semnat la Bucuresti la 5 martie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 627.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea în domeniul sănătătii si medicinei

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia (denumite în continuare părti contractante), în scopul dezvoltării si promovării prieteniei si întăririi schimburilor si cooperării în domeniul sănătătii si medicinei între cele două tări, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor încuraja schimburile si cooperarea în domeniile sănătătii si cunostintelor medicale si vor încuraja cooperarea directă dintre unitătile sanitare si institutiile de sănătate pe baza beneficiului reciproc, în special în următoarele domenii:

- îmbunătătirea sistemului de asistentă medicală;

- monitorizarea si promovarea sănătătii si nevoilor de sănătate ale populatiei;

- prevenirea bolilor si promovarea stilurilor de viată sănătoase;

- schimb de experientă în domeniul sănătătii în relatia cu mediul si al medicinei muncii;

- schimb de experientă în domeniul produselor medicale, aparaturii medicale si produselor homeopatice;

- legi si reglementări din domeniul sănătătii;

- stiinte medicale.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante sunt de acord să încurajeze cooperarea în cadrul mijloacelor lor disponibile:

- schimb de informatii privind legile si reglementările în domeniul cooperării;

- schimb reciproc de experti si grupuri de studiu;

- participarea la întâlniri internationale stiintifice si tehnice, organizate în cealaltă parte contractantă;

- contacte directe între unitătile sanitare si institutiile de sănătate ale ambelor părti contractante;

- proiecte bilaterale pe teme de interes reciproc;

- alte forme de cooperare convenite de ambele părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante vor face schimb de experti în scopul studierii problemelor de sănătate sau schimbului de experientă în limita a maximum 30 de zile pe an.

 

ARTICOLUL 4

 

Pentru aplicarea prezentului acord, părtile contractante vor încheia periodic planuri de cooperare între ministerele sănătătii, în care vor specifica cooperarea pentru perioada respectivă si vor stabili conditiile financiare pentru aplicarea acestora.

 

ARTICOLUL 5

 

Toate schimburile, precum si toate formele de cooperare decurgând din prezentul acord vor fi implementate conform legilor si reglementărilor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări în scris, pe canale diplomatice, prin care părtile contractante se vor informa că au fost îndeplinite toate cerintele legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia.


Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea în domeniul sănătătii publice si stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 25 mai 1971, îsi încetează valabilitatea în relatiile dintre România si Republica Croatia la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de cinci (5) ani de la data intrării sale în vigoare si va fi reÎnnoit automat pentru perioade de câte cinci (5) ani, dacă niciuna dintre părti nu notifică în scris cu 6 luni înainte, pe canale diplomatice, în legătura cu intentia sa de a denunta Acordul.

Semnat la Bucuresti la 5 martie 2004, în două exemplare originale, în limbile română, croată si engleză, toate textele fiind egal autentice. în caz de divergentă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Mircea Geoană

Pentru Guvernul Republicii Croatia,

Miomir Zuzul

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Datele de identificare a bunurilor imobile care apartin domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile M.F 34.513, 101.409 si 101.413 din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul

public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian loan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 630.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile care apartin domeniului public al statului, Înregistrate la pozitiile M.F. nr. 34.513,101.409 si 101.413 din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 

1. ordonator principal de credite (ministere sau autorităti ale administratiei publice centrale)

16287630

CANCELARIA PRIMULUI-MINISTRU

2. ordonator secundar de credite

4204097

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SPORT

3. ordonator tertiar de credite

4229695

DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULUI ARGES


Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. M.F.

 

 

Cod de clasificare

 

 

Denumire

 

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar

(În lei)

 

 

Situatia juridică

 

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe

scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesionare

„34.513

8.29.13

Complexul de atletică grea Pitesti

Complex de atletică grea P+1 cu săli de antrenament: judo, box, lupte si anexe: Suprafata construită = 657,57 m2; Suprafata desfăsurată = 964,57 m2

Stadionul „Nicolae Dobrin”, Grup scolar CFR, Str. Stadionului, Valea Turcesti

Tara: România

Judetul: Arges

Localitatea: municipiul Pitesti,

Str.  Stadionului nr. 15

1974

1.279.417

Hot. CNEFS 1.142/1974;

Ordin MTS 295/1991;

CF nr. 26/17.02.2003,

Îndreptată cu Încheierea nr. 8.302/5.08.2004

CF

administrare

101.409

8.29.13

Sediu administrativ

Clădire P+1, sediu situat la etajul 1, compus din: 9 birouri, sală sedinte, 2 spatii anexe, grup sanitar; Suprafata construită = 389,28 m2; Suprafata teren: 17,5 m2

Situat în Complexul comercial Fortuna, Str. Grivitei, Pasaj pietonal, SC Fortuna SA Pitesti

Tara: România

Judetul: Arges

Localitatea: municipiul Pitesti,

Str. Grivitei nr. 1-3

1976

256.235

PV receptie 312/1976:

Hot.C.L nr. 258/2001, HG 759/2003;

CF: încheiere nr. 27/17.02.2003,

Îndreptată cu Încheierea nr.

8.301/5.08.2004

CF

administrare

101.413

8.29.13

Sala

sporturilor „Trivale” Pitesti

Sala de sport cu tribune de 1.200 de locuri si anexe: Suprafata construită = 2.025 m2; Suprafata totală a terenului = 191.400 m2

Stadionul „Nicolae Dobrin”, Grup scolar CFR,

Str. Stadionului,

Valea Turcesti

Tara: România,

Judetul: Arges

Localitatea: municipiul Pitesti,

Str.  Stadionului nr. 15

1972

6.123.798

Hot. CNEFS 1.142/1974; Ordin

MTS 295/1991;

CF:

Încheiere nr. 26/17.02.2003,

Îndreptată cu Încheierea nr. 8.302/5.08.2004

CF

administrare”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 18 iulie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1.”


2. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi în aparatul central al Autoritătii este de 137, exclusiv demnitarii.”

3. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi pentru inspectoratele regionale pentru protectia consumatorilor este de 689.”

4. În anexa nr. 1, sintagma „Numărul maxim de posturi = 136, exclusiv demnitarii” se înlocuieste cu sintagma „Numărul maxim de posturi = 137, exclusiv demnitarii”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu loan Silaghi

p. Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Gheorghe Ciubotaru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 631.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 338/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea proiectului de investitie în infrastructura de transport „Drum de centură în municipiul Oradea - etapa a ll-a”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Bârna Tânczos,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 632.


 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NATIONALĂ DE AUTOSTRĂZI Sl DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.

Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1

Cod unic de înregistrare: 16054368

 

BUGETUL DEVENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2008 BVC aprobat

2008 BVC rectificat

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

A.

VENITURI Sl SURSE (l+ll+lll)

1

5.777.426,00

5.287.937,00

-489.489,00

91,53

I.

VENITURI TOTALE

2

1.519.853,00

1.490.248,00

-29.605,00

98,05

 

1

Venituri din exploatare, din care:

3

1.517.124,00

1.487.519,00

-29.605,00

98,05

 

 

a)

venituri proprii

4

687.271,00

777.271,00

90.000,00

113,10

 

 

b)

transferuri curente pentru întretinerea infrastructurii rutiere

5

532.913,00

532.913,00

0,00

100,00

 

 

c)

transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

6

259.040,00

139.435,00

-119.605,00

53,83

 

 

d)

cofinantare BIRDSWAP

7

37.900,00

37.900,00

0,00

100,00

 

 

e)

sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru reparatii capitale

8

 

 

 

 

 

2

Venituri financiare

9

2.729,00

2.729,00

0,00

100,00

 

 

a)

venituri proprii

10

2.729,00

2.729,00

0,00

100,00

 

3

Venituri extraordinare

11

 

 

 

 

 

 

a)

Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

12

 

 

 

 

II.

SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

13

2.887.359,00

2.652.330,00

-235.029,00

91,86

 

1

Transferuri interne

14

2.159.112,00

2.045.631,00

-113.481,00

94,74

 

 

a)

cofinantare împrumuturi rambursabile

15

608.617,00

348.037,00

-260.580,00

57,18

 

 

b)

cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă+programe FEDR+programe FC)

16

401.055,00

137.686,00

-263.369,00

34,33

 

 

c)

cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile)

17

 

5.196,00

5.196,00

 

 

 

d)

investitii (investitii ale agentilor economici cu capital de stat)

18

1.149.440,00

1.554.712,00

405.272,00

135,26

 

2

Sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru investitii

19

 

 

 

 

 

3

Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite externe

20

728.247,00

606.699,00

-121.548,00

83,31

 

 

a)

Rambursări de credite

21

360.774,00

360.774,00

0,00

100,00

 

 

b)

Plăti de dobânzi

22

361.883,00

240.335,00

-121.548,00

66,41

 

 

c)

Comisioane

23

5.590,00

5.590,00

0,00

100,00

III.

ALTE SURSE

24

1.378.032,00

1.153.177,00

-224.855,00

83,68

 

1

Intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului

25

528.363,00

355.359,00

-173.004,00

67,26

 

2

Fonduri externe nerambursabile

26

684.035,00

684.035,00

0,00

100,00

 

3

Intrări de credite externe ptr. Proiect Brasov -Bors, prin bugetul MT

27

 

 

 

 


 

4

Credite contractate în nume propriu pentru rambursări

28

 

 

 

 

 

5

Credite contractate pentru exploatare

29

5.471,00

5.471,00

0,00

100,00

 

6

Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile)

30

23.484,00

22.994,00

-490,00

97,91

 

7

Credite programe calamităti, prin bugetul MT

31

128.861,00

77.500,00

-51.361,00

60,14

 

8

Alte surse proprii pentru investitii*

32

7.818,00

7.818,00

0,00

100,00

B.

CHELTUIELI Sl UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)

33

5.830.274,00

5.340.785,00

-489.489,00

91,60

IV.

CHELTUIELI TOTALE:

34

1.358.723,00

1.329.118,00

-29.605,00

97,82

 

1

Cheltuieli din exploatare,din care:

35

1.301.763,00

1.258.448,00

-43.315,00

96,67

 

 

a)

cheltuieli materiale

36

91.283,00

100.423,00

9.140,00

110,01

 

 

b)

cheltuieli cu energia si apa

37

5.500,00

9.800,00

4.300,00

178,18

 

 

c)

cheltuieli cu personalul

38

199.529,00

208.755,00

9.226,00

104,62

 

 

 

c1) salariile

39

143.878,00

151.000,00

7.122,00

104,95

 

 

 

c2) contracte de mandat/contracte de performantă

40

191,00

191,00

0,00

100,00

 

 

 

c3) cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

41

37.458,00

39.310,00

1.852,00

104,94

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

42

28.093,00

29.482,00

1.389,00

104,94

 

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

43

1.441,00

1.512,00

71,00

104,93

 

 

 

-cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

44

7.924,00

8.316,00

392,00

104,95

 

 

 

c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:

45

18.002,00

18.254,00

252,00

101,40

 

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

45a

2.881,00

3.024,00

143,00

104,96

 

 

 

1 - tichete de cresă (cf. art. 3 din Legea 193/2006)

45 a1

10,00

10,00

0,00

100,00

 

 

 

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)

45 a2

1.387,00

1.387,00

0,00

100,00

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

45b

3.039,00

3.148,00

109,00

103,59

 

 

 

- fond accidente de muncă si boli profesionale

45b1

637,00

668,00

31,00

104,87

 

 

 

- fond garantare creante salariati

45b2

360,00

378,00

18,00

105,00

 

 

 

- fond persoane cu handicap

45b3

817,00

817,00

0,00

100,00

 

 

 

-contributii pentru concedii si indemnizatii

45b4

1.225,00

1.285,00

60,00

104,90

 

 

 

-tichete de masă

45 c

12.082,00

12.082,00

0,00

100,00

 

 

d)

ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

46

11.751,00

11.751,00

0,00

100,00

 

 

e)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

47

993.700,00

927.719,00

-65.981,00

93,36

 

 

 

-cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

48

993.700,00

927.719,00

-65.981,00

93,36

 

 

 

- cheltuieli de protocol, din care;

49

166,00

166,00

0,00

100,00


 

 

 

- tichete de cadou pentru protocol (cf.art.2 din L193/2006)

49a

 

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

50

115,00

115,00

0,00

100,00

 

 

 

- tichete cadou pentru reclamă si publicitate (cf.art.2 din L193/2006)

50a

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din L193/2006)

50 b

 

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

51

 

 

 

 

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

52

 

 

 

 

 

 

 

- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

53

 

 

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

54

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

55

56.960,00

70.670,00

13.710,00

124,07

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

56

56.960,00

70.670,00

13.710,00

124,07

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

57

 

 

 

 

 

3

Cheltuieli extraordinare

58

 

 

 

 

V.

INVESTITII

59

4.201.420,00

3.741.536,00

-459.884,00

89,05

 

1

plăti din cofinantare împrumuturi rambursabile

60

608.617,00

348.037,00

-260.580,00

57,18

 

2

cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă+programe FEDR+programe FC)

61

401.055,00

137.686,00

-263.369,00

34,33

 

3

plăti din cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile)

62

23.484,00

28.190,00

4.706,00

120,04

 

4

plăti din intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului

63

469.863,00

296.859,00

-173.004,00

63,18

 

5

plăti din fonduri externe nerambursabile

64

684.035,00

684.035,00

0,00

100,00

 

6

plăti din credite externe ptr.proiect Brasov - Bors

65

 

 

 

 

 

7

rambursări credite externe

66

360.774,00

360.774,00

0,00

100,00

 

8

dobânzi si comisioane

67

367.473,00

245.925,00

-121.548,00

66,92

 

9

plăti din transferuri si din Fondul National de Dezvoltare pentru Investitii

68

1.149.440,00

1.554.712,00

405.272,00

135,26

 

10

plăti din surse proprii pentru investitii*

69

7.818,00

7.818,00

0,00

100,00

 

11

plăti din credite programe calamităti, prin bugetul MT

70

128.861,00

77.500,00

-51.361,00

60,14

 

12

sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile)

71

 

 

 

 

VI.

UTILIZĂRI SURSE

72

277.949,00

277.949,00

0,00

100,00

 

1

restituire credite contractate în nume propriu si plăti efecte comerciale

73

277.949,00

277.949,00

0,00

100,00

VII.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

74

161.130,00

161.130,00

0,00

100,00

VIII.

IMPOZIT PE PROFIT

75

 

 

 

 

IX.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

76

161.130,00

161.130,00

0,00

100,00

 

1.

Rezerve legale

77

 

 

 

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

78

161.130,00

161.130,00

0,00

100,00


 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

79

 

 

 

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

80

 

 

 

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

81

 

 

 

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

82

 

 

 

 

 

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

83

 

 

 

 

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

84

 

 

 

 

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

85

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

86

1.519.853,00

1.490.248,00

-29.605,00

98,05

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

87

1.358.723,00

1.329.118,00

-29.605,00

97,82

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

88

6.910

6.910

0,00

100,00

 

4

Nr.mediu de salariati total

89

6.645

6.645

0,00

100,00

 

5

Fond de salarii din care:

90

143.878,00

151.000,00

7.122,00

104,95

 

 

a)

fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

91

143.428,00

150.550,00

7.122,00

104,97

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

92

450,00

450,00

0,00

100,00

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei)

93

1.798,97

1.888,30

89,33

104,97

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

94

1,621

1,710

0,09

105,47

 

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venit uri totalex1000)

95

893,98

891,88

-2,11

99,76

 

9

Plăti restante

96

 

 

 

 

 

 

-preturi curente

97

75.000,00

75.000,00

0,00

100,00

 

 

-preturi comparabile

98

 

 

 

 

 

10

Creante restante

99

 

 

 

 

 

 

-preturi curente

100

9.000,00

9.000,00

0,00

100,00

 

 

-preturi comparabile

101

 

 

 

 

 

Indicator fizic = km echivalenti de drum întretinut/pers.

Valorile prevăzute nu sunt incluse în total “venituri si surse” si în total “cheltuieli si utilizări”, deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd.” ajustare valori imobilizări corporale, necorporale si active circulante”.


 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI Sl CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat

 

În temeiul:

- Avizului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 51.082 din 15 aprilie 2008;

- art. 20 lit. c) si art. 27 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată;

- pct. 3, 18, 25 si 152 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat,

Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 25 septembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: Art. 1. - (1) Stagiul se efectuează de către persoanele care

au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, organizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, denumit în continuare Corpul, potrivit art. 20 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

(2) Promovarea examenului de admitere pentru accesul la profesie se dovedeste cu certificatul pentru promovarea examenului în vederea accesului la profesia de expert contabil/contabil autorizat, emis de comisiile de examinare în baza Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2008.

(3) Stagiul se organizează pe lângă un tutore de stagiu, membru al Corpului, sau, în sistem colectiv, la nivelul fiecărei filiale a Corpului.”

2. La articolul 2, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Perioada de stagiu începe de la data la care persoana care a reusit la examenul de admitere a depus cererea de înscriere la stagiu. în acest scop:

a) directorul executiv al filialei, în termen de 10 zile, va înstiinta candidatul că a promovat examenul de admitere, iar acestuia îi revine obligatia să se prezinte pentru întocmirea formalitătilor în vederea înscrierii la stagiu;

b) cererea de înscriere la stagiu se depune în termen de maximum două luni de la data promovării examenului de admitere; în caz contrar, candidatul va sustine din nou examenul de acces.

(4) In situatia în care candidatul a terminat sau se află în cursul efectuării stagiului la categoria contabil autorizat si a promovat examenul la categoria expert contabil se recunoaste stagiul efectuat, dar nu mai mult de 3 semestre; contabilii autorizati, membri activi ai Corpului, cu o vechime de cel putin 2 ani, pot fi supusi unui program intensiv de practică si pot

sustine examenul de aptitudini în primele 6 luni de la data promovării examenului de admitere la stagiu pentru accesul la profesia de expert contabil.”

3. La articolul 5, alineatele (1) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Cererea de abilitare în calitatea de tutore de stagiu (anexele nr. 1 si 2) se adresează presedintelui filialei Corpului; presedintele filialei, cu consultarea directorului executiv al filialei, analizează cererea si o înaintează în termen de 10 zile, însotită de un raport din care să rezulte îndeplinirea cerintelor mentionate la art. 4 alin. (2).

(5) Fiecare tutore de stagiu are dreptul la maximum 10 stagiari; autorizarea de a avea mai mult de 10 stagiari se acordă, pentru fiecare stagiar în plus, de consiliul filialei Corpului, după examinarea ansamblului activitătilor tutorelui de stagiu.” 4. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 9. - (1) Stagiarul trebuie să aducă la cunostintă directorului executiv al filialei Corpului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct la registratura filialei, cu cel putin 15 zile înainte de începerea stagiului (anexa nr. 3):

a) numele si adresa sa;

b) numele si adresa tutorelui de stagiu;

c) atestarea tutorelui de stagiu că acceptă să îl primească pe stagiar, din care să rezulte si data începerii stagiului (anexa nr. 4).

(2) Directorul executiv al filialei Corpului confirmă înscrierea la stagiu, trimitând stagiarului o scrisoare de confirmare (anexa nr. 5).

(3) Pentru stagiarii care urmează să se pregătească în sistem colectiv, directorul executiv al filialei Corpului va confirma înscrierea la stagiu, prin transmiterea unei scrisori de confirmare [anexa nr. 5a)].

(4) Procedura prevăzută la alin. (1) se aplică si în cazul schimbării tutorelui de stagiu.

(5) în situatia în care stagiarul nu a găsit si filiala nu poate să îi recomande un tutore de stagiu, directorul executiv al filialei Corpului, sub proprie semnătură, va face mentiunea «pregătire în sistem colectiv» pe cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3a).”


5. La articolul 12, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Lucrările profesionale reprezintă 400 de ore pe an si se efectuează sub controlul tutorelui de stagiu. Când nu este posibilă efectuarea de lucrări pe lângă un tutore de stagiu, filiala organizează pregătirea în sistem colectiv a stagiarilor, în conditiile respectării tuturor prevederilor prezentului regulament si numai pe bază de lucrări practice, potrivit programului-cadru pe categorii de lucrări profesionale, prevăzut în anexa nr. 14. Exercitiile, lucrările practice si studiile de caz (coloana 3 din anexa nr. 14), ce fac obiectul pregătirii în sistem colectiv, se stabilesc anual de Directia de specialitate din cadrul Corpului, se rezolvă si se evaluează de către formatorii (lectorii) aprobati de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului din rândul tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau al altor specialisti pe domenii. Modul de organizare si desfăsurare a actiunilor de pregătire în sistem colectiv se stabileste prin norme aprobate de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului.

(3) Pregătirea tehnică si deontologică a stagiarilor cuprinde:

a) actiuni legate de comportamentul profesional si de doctrina profesională, care sunt întreprinse în mod curent de consiliul filialei Corpului - minimum două zile pe an;

b) actiuni de pregătire tehnică - minimum 4 zile pe an; acestea pot fi delegate unor cabinete sau societăti comerciale de profil, membre ale Corpului, Institutului national de dezvoltare profesională continuă sau unor institute de învătământ care au făcut cerere în acest sens si ale căror programe au fost agreate de Consiliul superior al Corpului.”

6. La articolul 12, alineatul (4) se abrogă.

7. După articolul 18 se introduce un nou capitol, capitolul VIII1 „Prevederi speciale privind modul de organizare si desfăsurare a actiunilor în sistem colectiv a stagiarilor Corpului”, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI IM

Prevederi speciale privind modul de organizare si desfăsurare a actiunilor în sistem colectiv a stagiarilor Corpului

Art. 181. - Absolventii examenului de acces la profesia de expert contabil si contabil autorizat, care nu figurează în evidenta vreunui tutore de stagiu, au obligatia participării, în sistem colectiv, la actiuni de pregătire tehnică si deontologică, precum si la efectuarea unui număr de 400 de ore/an (respectiv 200 de ore/semestru) prevăzute de regulament, constând în lucrări profesionale.

Art. 182. - Pentru înscrierea în sistem colectiv, stagiarul depune cu cel putin 15 zile înainte de începerea stagiului, dar nu mai târziu de două luni de la data promovării examenului de admitere la stagiu, o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 a).

Presedintele Consiliului filialei confirmă pe cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 a) înscrierea la stagiu pentru «Pregătirea în sistem colectiv», trimitând stagiarului o scrisoare de confirmare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 a).

Toti stagiarii care vor urma actiunile de pregătire în sistem colectiv vor fi înregistrati de către directorul executiv al filialei, în ordinea sosirii scrisorilor de înscriere de la stagiari, în Registrul matricol si, de asemenea, vor primi livrete de stagiu.

Art. 183. - Pregătirea în sistem colectiv a stagiarilor se face pe baza unui calendar semestrial întocmit de directorul executiv ai filialei si vizat de presedintele filialei până la data de 15 a primei luni din semestru si se transmite Directiei gestionare stagiu din cadrul Corpului.

Calendarul semestrial de pregătire va contine, după caz:

- numărul total al stagiarilor înscrisi pentru sistemul colectiv de pregătire, pe ani;

- lectorii ce pot fi utilizati pentru verificarea lucrărilor profesionale si predarea cursurilor de pregătire tehnică si deontologică;

- lista stagiarilor (pe ani) repartizati pentru un lector, dar nu mai mult de 100 de stagiari pentru un lector;

- graficul de efectuare a lucrărilor profesionale (200 de ore/semestru) si zilele de pregătire tehnică si deontologică, pentru fiecare lector.

Pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea pregătirii în sistem colectiv (chirie pentru sală si plata lectorilor) se percepe un tarif anual pe stagiar de 150 euro.

Art. 184. - Pentru parcurgerea categoriilor de lucrări profesionale cuprinse în Programul-cadru de pregătire practică în sistem colectiv a stagiarilor (anexa nr. 14) procedura este următoarea:

- lectorul formator de stagiu repartizează fiecărui stagiar de care răspunde un număr de 30-50 de întrebări, exercitii si studii de caz din lista si tematica indicată de directia de specialitate, la începutul fiecărui semestru;

- directorul executiv sau responsabilul cu stagiul din cadrul filialei urmăreste primirea lucrărilor rezolvate de fiecare stagiar în cursul semestrului respectiv si fixează ziua în care stagiarul va trebui să sustină modul de rezolvare a exercitiilorÎn prezenta lectorului formator de stagiu;

- directorul executiv sau responsabilul cu stagiul va receptiona orice solicitare a stagiarilor pentru consultatii în rezolvarea problemelor primite si va fixa graficul de consultatii împreună cu lectorul de stagiu, în cursul semestrului respectiv;

- lucrările efectuate sunt arhivate în dosarul stagiarului si mentionate în livretul de stagiu sub semnătura lectorului formator de stagiu.

Art. 185. - Pentru cele 4 zile de pregătire tehnică si pentru cele două zile de pregătire deontologică a stagiarilor în sistem colectiv, se vor respecta Tematica pentru cursurile de pregătire tehnică, prezentată în anexa nr. 6 si Tematica pentru cursurile de pregătire deontologică si doctrină profesională pentru experti contabili si contabili autorizati, prezentată în anexa nr. 6 a).

Toate celelalte reguli, drepturi si obligatii cu privire la stagiari, mentionate în regulament sau în alte reglementări interne, rămân valabile si pentru stagiarii pregătiti în sistem colectiv.

Art. 186. - Tarifele, precum si toate cheltuielile privind organizarea si efectuarea în sistem colectiv a stagiarilor se prevăd în bugetul de venituri si cheltuieli al Corpului.

Art. 187. - Plata lectorilor formatori de stagiu se face pe baza rapoartelor de activitate, potrivit metodologiei ce se aprobă de Biroul permanent al Consiliului superior, în termen de 30 de zile de la aprobarea prevederilor capitolului VIII1.

Art. 188. - Răspunderea pentru organizarea si desfăsurarea cursurilor de pregătire tehnică si deontologică în sistem colectiv a stagiarilor revine directorului executiv al filialei si Directiei gestionare stagiu din cadrul Corpului.

Art. 189. - în termen de 30 de zile, consiliile filialelor vor stabili lista lectorilor formatori de stagiu în sistem colectiv. Orice modificare a listei se comunică Directiei de specialitate în termen de 15 zile de la constatarea lipsei de activitate sau încetării activitătii unui lector, pentru validare.”

8. La articolul 22, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Consiliul superior al Corpului desemnează vicepresedintele care răspunde de Directia de specialitate din cadrul Corpului pentru a îndeplini si calitatea de controlor national de stagiu, care orientează si coordonează activitatea controlorilor de stagiu de la nivelul filialelor Corpului.”

9. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 23. - Directorul executiv al filialei Corpului poate cere

controlorilor de stagiu, din proprie initiativă sau la cererea Consiliului superior al Corpului, orice informatie, în scris sau oral, în legătură cu activitatea de stagiu.”


10. La articolul 24, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Controlorii si controlorii adjuncti de stagiu întocmesc anual un raport al propriei activităti, pe care îl prezintă directorului executiv al filialei Corpului si controlorului national de stagiu.”

11. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Controlorii de stagiu primesc semestrial o indemnizatie pe baza rapoartelor de activitate vizate de directorul executiv al filialei si aprobate de directorul general. Biroul permanent al Consiliului superior va stabili cuantumul indemnizatiilor, precum si conditiile si procedurile prealabile pentru plata acestora.”

12. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 25. - Directia de specialitate si controlorul national de

stagiu organizează cel putin o dată pe an o reuniune cu toti controlorii de stagiu, în care se analizează activitatea de stagiu în cadrul Corpului.”

13. La articolul 26, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Directorul executiv al filialei tine un registru în care stagiarii sunt înscrisi în ordinea sosirii scrisorilor mentionate la art. 9, precum si câte un dosar pentru fiecare stagiar si pentru fiecare tutore de stagiu. Numărul din registrul stagiarilor se înscrie pe dosarul stagiarului si pe orice document sau corespondentă care îl priveste pe stagiar.

(3) O copie (listă) din registrul stagiarilor se trimite la Directia de specialitate din cadrul Corpului, anual până la data de 30 iunie, si se actualizează semestrial.”

14. La articolul 27, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Lucrările (rapoartele) întocmite de stagiarii care efectuează pregătirea în sistem colectiv se centralizează de către directorul executiv al filialei sau de către responsabilul sectorului de stagiu din cadrul filialei si se consemnează în Registrul matricol la rubrica «Rapoarte», la semestrul corespunzător.”

15. La articolul 30, alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Dosarele se transmit de către filiale Directiei de specialitate din cadrul Corpului, cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită pentru organizarea examenului de aptitudini.

(5) Examenele de aptitudini se organizează de către Directia de specialitate din cadrul Corpului, la data stabilită de către Consiliul superior al Corpului; data si locul examenului se comunică de directorul executiv al filialei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”

16. La articolul 31, alineatele (2), (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Proba scrisă, cu o durată de 6 ore, constă în:

a) studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico-financiare, evaluării întreprinderilor si auditului;

b) întrebări de judecată profesională din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului.

(4) La proba scrisă, fiecare subiect primeste o notă de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise si continuarea examenului cu proba orală este necesară obtinerea cel putin a mediei 7.

(5) Tematica examenului de aptitudini este prezentată în anexele nr. 12, 12a), 12b), 12c) si 12d) si poate fi modificată sau completată de Consiliul superior al Corpului cu cel putin 3 luni înainte de data de organizare a examenului de aptitudini.”

17. La articolul 32, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Secretariatul comisiilor de examinare este asigurat de Directia de specialitate din cadrul Corpului.”

18. La articolul 33, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Lista cuprinzând persoanele care au promovat examenul de aptitudini se comunică filialei din raza de domiciliu de către Directia de specialitate din cadrul Corpului.

(2) Directorul executiv al filialei va notifica în scris, cu confirmare de primire, fiecărei persoane care a absolvit examenul de aptitudini, solicitând-o să îsi întocmească dosarul pentru înscrierea în Tabloul Corpului ca expert contabil sau contabil autorizat, potrivit legii.”

19. La articolul 34, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Cererea trebuie să contină toate informatiile necesare, sustinute cu documente, care să dea posibilitatea directorului executiv al filialei să se asigure că persoana în cauză a obtinut pregătirea profesională si tehnică necesară (anexa nr. 13).”

20. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Semestrial, responsabilul sectorului de stagiu împreună cu directorul executiv întocmesc un raport privind activitatea de stagiu, care trebuie să contină informatiile din anexa nr. 15. După analiza în consiliul filialei, raportul se înaintează Directiei de specialitate a Corpului până la data de 25 iulie pentru semestrul I si până la data de 25 ianuarie pentru semestrul II al anului anterior.”

21. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:

„Art. 341. - Prezentul regulament se completează cu Metodologia privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale ale cetătenilor din statele membre UE sau SEE care se elaborează de Corp în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament.”

22. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 35. - Prezentul regulament intră în vigoare la data

aprobării sale de Consiliul superior al Corpului, în baza prevederilor art. 20 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată.”

23. Anexa nr. 1 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

24. Anexa nr. 2 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

25. Anexa nr. 3 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

26. Anexa nr. 3a) la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3a) la prezenta hotărâre.

27. Anexa nr. 4 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

28. Anexa nr. 5 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

29. Anexa nr. 5a) la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5a) la prezenta hotărâre.

30. Anexa nr. 6 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

31. Anexa nr. 6a) la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 6a) la prezenta hotărâre.

32. Anexa nr. 9a) la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

33. Anexa nr. 11 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.

34. Anexa nr. 12 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 9 la prezenta hotărâre.


35. După anexa nr. 12 la regulament se introduc anexele nr. 12a), 12b), 12c) si 12d), cuprinse în anexele nr. 10,11,12 si 13 la prezenta hotărâre.

36. Anexa nr. 13 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 14 la prezenta hotărâre.

37. Anexa nr. 14 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 15 la prezenta hotărâre.

38. După anexa nr. 14 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, cuprinsă în anexa nr. 16 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei hotărâri.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

Marin Toma

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 08/93.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

(Model de cerere de abilitare în calitate de tutore de stagiu)

 

- persoană fizică –

 

Numele si prenumele......................................................................................................................................................

Adresa.........................................................................................................................................................................

Calitatea: expert contabil/contabil autorizat/cadru didactic

Număr carnet..........................................................................din anul................................................................................

Telefon.................................................., fax......................................................., e-mail.....................................................

Solicit să fiu abilitat în calitate de tutore de stagiu.

Număr carnet de expert contabil/contabil autorizat:................................................................................................................

Locul unde îmi exersez profesia:...........................................................................................................................................

Numărul de stagiari pentru care solicit autorizarea:..............................................................................................................

În calitate de tutore de stagiu, persoană fizică, mă angajez:

- să respect întocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat;

- să nu folosesc stagiarul în actiuni care nu au legătură cu profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;

- să sprijin stagiarul în formarea si dezvoltarea profesională continuă, în sustinerea cererii anexez următoarele documente:

- copii ale contractelor de prestări de servicii contabile (minimum 3);

- copie de pe documentul privind dovada spatiului de lucru (contract de proprietate, contract de închiriere, intabulare etc);

- lista normelor profesionale, ghidurilor si lucrărilor emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, din biblioteca proprie.

 

Localitatea.....................................

Data...............................................

 

Semnătura si parafa....................................

 

(Se trimite presedintelui filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

(Model de cerere de abilitare în calitate de tutore de stagiu)

 

- persoană juridică –

 

Societatea Comercială................................................................................................................................................................

Adresa .......................................................................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comertului........................................................................................................................

Numărul autorizatiei CECCAR..............................................................................................................................................

Numele si calitatea reprezentantului.....................................................................................................................................

Telefon...................................., fax....................................................., e-mail.....................................................................

Solicităm să fim abilitati în calitate de tutore de stagiu.


Numărul de stagiari pentru care se solicită autorizarea:

În calitate de tutore de stagiu, persoană juridică, ne angajăm:

- să respectăm întocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat;

- să nu folosim stagiarul în actiuni care nu au legătură cu profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;

- să sprijinim stagiarul în formarea si dezvoltarea profesională continuă, în sustinerea cererii anexăm următoarele documente:

- copii ale contractelor de prestări de servicii contabile (minimum 3);

- copie de pe documentul privind dovada spatiului de lucru (contract de proprietate, contract de închiriere, intabulare etc);

- lista normelor profesionale, ghidurilor si lucrărilor emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, din biblioteca proprie.

 

Localitatea.............................

Data.......................................

 

Semnătura (calitatea) si stampila............................

 

(Se trimite presedintelui filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.)

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

(Model de scrisoare a stagiarului)

 

Numele si prenumele................................................................................................................................................................

Numărul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie............................................................................

Adresa ....................................................................................................................................................................................

Telefon....................................................................................................................................................................................

Data.......................................................................................................................................................................................

Domnule/Doamnă director executiv,

Conform dispozitiilor art. 9 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, vă informez că domnul......................................., având domiciliul/sediul social în........................................, abilitat în calitate de tutore de stagiu, a acceptat să mă ia în calitate de stagiar începând cu data de...................................

 

Anexez la prezenta atestarea tutorelui meu de stagiu.

 

Localitatea...................................................................

Data.............................................................................

 

Semnătura...................................................................

 

(Se trimite la filiala Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România din raza de domiciliu, recomandat, cu confirmare de primire.)

 

ANEXA Nr. 3a)

 (Anexa nr. 3a) la regulament)

 

Pregătire în sistem colectiv

 

Directorul executiv al filialei

Numele si prenumele

....................................

Semnătura si stampila

 

 

Numele si prenumele............................................................................................................................................................

Numărul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie...........................................................................

Adresa .........................................................................................................................................................................................

Telefon........................................................................................................................................................................................

Data.....................................

Domnule/Doamnă director executiv,

Conform dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, vă informez că nu am găsit un tutore de stagiu, iar filiala nu a putut să îmi recomande unul.

În această situatie, solicit să urmez pregătirea profesională în sistem colectiv.

 

Localitatea............................................

 

Data......................................................

Semnătura............................................

 


ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la regulament)

 

(Model de atestare a tutorelui de stagiu)

 

Subsemnatul,............................................., adresa.................................................................. (sediul social), calitatea..........................,

abilitat în calitate de tutore de stagiu (În cadrul cabinetului) prin Decizia Biroului permanent nr...............din....................., certific faptul că domnul/doamna................................................., născut/născută la data de............................în localitatea....................., cu domiciliul în.................................................................., va efectua sub conducerea mea, începând cu data de......................., stagiul prevăzut în Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

Stagiul se va efectua în cabinetul (societatea comercială)........................................, având orarul de lucru.......................

 

Localitatea..........................

Data....................................

 

Semnătura (stampila sau parafa)

 

(Se scrie pe hârtie cu antet.)

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la regulament)

 

(Confirmare de primire a înscrierii la stagiu)

Localitatea..................

Data............................

 

Domnului/Doamnei...............................................................................................................................................................

Vă facem cunoscut că filiala Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a luat act de scrisoarea dumneavoastră din data de.........., însotită de atestarea tutorelui de stagiu din data de............

Dumneavoastră ati fost înscris în Registrul matricol nr......., care trebuie să fie mentionat în orice corespondentă a dumneavoastră.

Stagiul dumneavoastră începe la data de...................................

Controlorul dumneavoastră de stagiu este domnul/doamna....................

 

Directorul executiv al filialei

Corpului Expertilor Contabili

si Contabililor Autorizati din România,

......................................................

 

ANEXA Nr. 5a)

(Anexa nr. 5a) la regulament)

 

(Confirmare de primire a înscrierii la stagiu)

Localitatea..................

Data............................

 

 

Domnului/Doamnei...............................................................................................................................................................

Vă facem cunoscut că filiala Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a luat act de scrisoarea dumneavoastră din data de.................., prin care solicitati pregătirea în sistem colectiv.

Dumneavoastră ati fost înscris în Registrul matricol nr................., care trebuie să fie mentionat în orice corespondentă a dumneavoastră.

Stagiul dumneavoastră începe la data de...................................

Controlorul dumneavoastră de stagiu este domnul/doamna....................

 

Directorul executiv al filialei

Corpului Expertilor Contabili

si Contabililor Autorizati din România,

......................................................

 


ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la regulament)

 

TEMATICA

pentru cursurile de pregătire tehnică

 

 

 

Experti contabili

Contabili autorizati

Anul l

- Organizarea profesiei; organizarea unui cabinet

0,5 zile

1 Zi

- Documente de lucru:

- norme

- foi de lucru

- dosare de lucru pe feluri de lucrări si exercitii

0,5 zile

0,5 zile

- Sistemul contabil si de control intern:

- continut

- utilitate

- limite

0,5 zile

0,5 zile

- Audit:

- cadrul conceptual si principiile generale ale auditului

- serviciile conexe

- terminologie

- organizarea activitătii de audit în România

1,5 zile

 

- Contabilitatea financiară

-

2 zile

- Diagnosticul financiar contabil; verificarea stării de sănătate a firmei

1 zi

-

Anul II

- Recapitularea cursurilor de formare din anul I

0,5 zile

0,5 zile

- Aprecierea sistemului contabil si de control intern

0,5 zile

-

- Evaluarea întreprinderii

1,5 zile

-

- Fiscalitatea întreprinderilor

1,5 zile

1,5 zile

- Contabilitatea analitică (de gestiune)

-

2 zile

Anul III

- Recapitularea cursurilor din anul II

0,5 zile

0,5 zile

- Audit:

- obtinerea elementelor probante, examenul analitic

- riscurile în audit

- norme de raportare

- misiuni speciale

- misiuni conexe

2 zile

 

- Directive europene si standarde internationale în domeniul contabilitătii si auditului

1,5 zile

-

- Drept si legislatia contabilă în România

-

3,5 zile


ANEXA Nr. 6a

(Anexa nr. 6a) la regulament)

 

TEMATICA

de pregătire deontologică si doctrină profesională pentru experti contabili si contabili autorizati

 

Zilele 1-3

Doctrina profesională

I. Profesia contabilă: continut, structură, mod de organizare si de reglementare; rolul profesiei contabile

II. Calitatea de expert contabil/contabil autorizat

1. Definirea expertului contabil/contabilului autorizat

2. Accesul la profesie

3. Răspunderile expertilor contabili/contabililor autorizati

III. Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

1. Atributiile Corpului

2. Organizarea teritorială

3. Organele de conducere ale Corpului, atributii

4. Organizarea internă a Corpului

5. Relatiile Corpului cu administratia (Guvern)

6. Finantarea activitătilor Corpului

IV. Exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat

V. Controlul de calitate în activitatea expertilor contabili/contabililor autorizati

Zilele 4-6

Deontologie profesională

I. Profesia contabilă si interesul public

II. Codul etic national al profesionistilor contabili

1. însemnătatea (importanta) existentei unui cod de etică profesională

2. Structura codului etic

3. Obiectivele codului etic

4. Principiile etice fundamentale: a) integritatea;

b) obiectivitatea;

c) competenta profesională;

d) confidentialitatea;

e) profesionalism;

f) respectarea normelor tehnice si profesionale.

5. Independenta - principiul fundamental si conditia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil si de contabil autorizat.

Bibliografie

1. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

2. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat.

3. Codul etic national al profesionistilor contabili, emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, editia 2006.

4. Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat.

5. Doctrină si deontologie în profesia contabilă din România, autori: prof. univ. dr. Horia Cristea, prof. univ. dr. Marin Toma, Editura CECCAR, 2003.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 9a) la regulament)

 

(Raportul directorului executiv al filialei asupra conditiilor de derulare a stagiului pentru „Pregătirea în sistem colectiv”)

 

RAPORT DE STAGIU

 

Subsemnatul,................................., în calitate de director executiv al filialei, certific că domnul/doamna..............................,

născut/născută în........................la data de......................., cu domiciliul în.............................., a efectuat sub conducerea mea

stagiul profesional prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată, urmând „Pregătirea în sistem colectiv”.

Stagiul s-a efectuat de la data de.............................................................la data de..........................................................

Conditii de derulare a stagiului:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

Localitatea.............................

Data.....................................

 

Semnătura directorului executiv al filialei ..........................................................

 

Observatii si viza directorului executiv de filială:

..........................................................

Semnătura directorului executiv de filială ..........................................................

 

Structura raportului de stagiu:

I. Prezentarea lucrărilor efectuate

II. Relatiile cu conducătorul de stagiu

III. Expunerea unei lucrări profesionale efectuate

IV Observatiile eventuale ale stagiarului asupra perioadei de stagiu efectuat

V Observatiile eventuale ale conducătorului de stagiu

 


ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 11 la regulament)

 

CERTIFICAT DE STAGIU

 

Subsemnatul, ..............................................., directorul executiv al Filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România......................, atest că domnul/doamna.................., stagiar/stagiară, a efectuat succesiv următoarele perioade de stagiu:

- de la...............................................la................................................., tutore de stagiu;

- de la...............................................la................................................., tutore de stagiu;

- de la...............................................la................................................., tutore de stagiu;

- de la...............................................la................................................., tutore de stagiu;

- de la...............................................la................................................., tutore de stagiu;

- de la...............................................la................................................., tutore de stagiu,

Însumând o perioadă de 3 ani, conform art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

Cu privire la modul de efectuare a stagiului mentionez următoarele:

Tinând seama si de rapoartele tutorelui/tutorilor de stagiu si de observatiile controlorului de stagiu, apreciez că stagiul domnului/doamnei ...........................este satisfăcător si îl/o autorizez să se prezinte la examenul de aptitudini pentru obtinerea calitătii de expert contabil (contabil autorizat).

 

Localitatea......................

Data.............................

 

Directorul executiv al filialei,

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 12 la regulament)

 

TEMATICA

examenului de aptitudini

 

1. Organizarea profesiei si statutul profesional al expertului contabil si al contabilului autorizat:

- calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat;

- accesul la profesie;

- organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România;

- incompatibilităti în profesie;

- responsabilitatea profesionistului contabil;

- evidenta membrilor Corpului;

- Codul etic national al profesionistilor contabili

2. Drept: comercial, civil, penal si fiscal

3. Audit [anexa nr. 12 a)]

4. Evaluarea întreprinderilor [anexa nr. 12 b)]

5. Doctrina si deontologia profesiei contabile [anexa nr. 12 c)*)]

6. Expertiza contabilă [anexa nr. 12 d)]

7. Contabilitatea si finantele operatorilor economici si institutiilor financiar-bancare:

- contabilitate generală: planul de conturi*) (operatori economici, bănci, societăti de asigurări, piete de capital);

- conturile consolidate;

- publicarea conturilor anuale;

- functiile întreprinderilor;

- fuziuni si divizări de întreprinderi;

- dizolvarea si lichidarea întreprinderilor;

- analiza situatiei financiare a întreprinderii;

- gestiunea financiară (bugete de trezorerie, conturi previzionale, modalităti de finantare);

- informatică; cunostinte generale*).

8. Contabilitate de gestiune:

- analiza conturilor si politici de preturi;

- evidenta cheltuielilor; calculul costurilor; stabilirea rezultatelor*).

9. Metode cantitative si matematici aplicate:

- matematici financiare;

- statistici descriptive (serii statistice cu una sau mai multe variabile; indici);

- probabilităti, sondaje si esantionări.

 

Bibliografie**)

 

1. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

2. Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

3. Codul comercial român.

4. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

5. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 si 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

*) Teme valabile si pentru contabili autorizati.

“*) Se actualizează pe măsură ce vor fi adoptate noi acte normative.


6. Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societătilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.376/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 bis din 3 noiembrie 2004, publicate si de Editura CECCAR în 2004.

7. Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 25 septembrie 2007.

8. Codul etic national al profesionistilor contabili, Editura CECCAR, 2006.

9. Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat - Culegere de acte normative si reglementări ale profesiei elaborate de CECCAR, editia a IV-a 2004, revizuită si adăugită.

10. Colectia de ghiduri pentru întelegerea si aplicarea standardelor internationale de contabilitate (32 volume), Bucuresti, Editura CECCAR, 2004.

11. Angheni Smaranda si colectiv - Drept comercial, editia a lll-a, Editura AII Beck, 2004.

12. Cărpenaru S. si colectiv - Societătile comerciale - reglementare, doctrină, jurisprudentă, Editura AII Beck, 2001.

13. Alberta Chitu, Corina loanas - Auditul în institutiile publice, Editura CECCAR.

14. Cristea Horia, Toma Marin - Doctrină si deontologie în profesia contabilă din România, Editura CECCAR, 2003.

15. Dutescu Adriana - Ghid privind întelegerea si aplicarea standardelor internationale de contabilitate - editia I si II, Editura CECCAR, 2001 si 2002.

16. Dutescu Adriana - Politici contabile de întreprinderi, Editura CECCAR, 2004.

17. Feleagă Nicolae, Malciu Liliana - Contabilitate financiară - O abordare europeană si internatională (voi. I - Contabilitate financiară fundamentală, voi. II - Contabilitate financiară aprofundată), Bucuresti, Editura Infomega, 2005.

18. Feleagă Nicolae, Malciu Liliana - Reglementare si practici de consolidare a conturilor, Editura CECCAR, 2004.

19. Feleagă Nicolae, Malciu Liliana - Recunoastere, evaluare si estimare în contabilitatea internatională, Editura CECCAR,2004.

20. Garbina Mădălina, Bunea Stefan - Sinteze, studii de caz si teste-grilă privind aplicarea IFRS/IAS, voi. I si II, Editura CECCAR, 2005.

21. Pântea Petru - Contabilitatea românească armonizată cu directivele CEE, Editura Intelcredo, 2003.

22. Pitulice Mihai, Chitu Andrei - Studii privind auditul public intern, Editura CECCAR.

23. Ristea Mihai, Dima M. - Contabilitatea societătilor comerciale, Editura Universitară, 2004.

24. Ristea Mihai, Dumitru Corina - Contabilitatea aprofundată, Editura Universitară, 2004.

25. Ristea Mihai si colectiv - Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, 2004.

26. Stoian Ana, Turlea Eugen -Auditul financiar-contabil, Editura Economică, 2001

27. Cartea expertului evaluator, editia a ll-a, Editura CECCAR, 2005

28. Standardele internationale de audit (ISA), emise de IFAC si traduse de CECCAR, Biblioteca CECCAR, 2007

29. Standarde internationale de raportare financiară (IFRS) - Traducere în limba română publicată de CECCAR, 2007

 

ANEXA Nr. 10)

(Anexa nr. 12a) la regulament)

 

Disciplina: Audit

Nivel: examen de aptitudini

 

TEMATICA

 

I. Practici de control al conturilor si de examinare a situatiilor financiare

1. Auditul imobilizărilor

2. Auditul stocurilor

3. Auditul capitalurilor proprii

4. Auditul creantelor si datoriilor

5. Auditul operatiilor financiare

6. Auditul veniturilor si cheltuielilor

II. Supravegherea publică în auditul statutar

7. Concept; arie de aplicabilitate

8. Sisteme si organisme de supraveghere publică

III. Raportarea în audit

9. Raportare în auditul statutar

10. Alte tipuri de raportare de audit

IV. Organizarea activitătii de audit

11. Organizarea si functionarea unui cabinet de audit

12. Rolul organismelor profesionale

V. Controlul de calitate în audit

13. Controlul extern

14. Controlul intern

VI. Standardele internationale de audit

15. Structura, clasificarea si aria de aplicabilitate a standardelor

 

Bibliografie

1. CECCAR: Standardul profesional nr. 24; Editura CECCAR, 2007.

2. CECCAR: Standardul profesional nr. 23; Editura CECCAR, 2006.

3. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

4. Initiere în auditul statutar al unei entităti; Editura CECCAR, 2007 (pag. 107-115; 136-183; 205-229; 265-295).

5. Suportul de curs pentru pregătirea stagiarilor si dezvoltarea profesională continuă a membrilor.

6. Directiva 2006/43/CEE (art. 32-33) pe site-ul Eurolex.

 


ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 12b) la regulament)

 

Disciplina: Evaluarea întreprinderilor

Nivel: examen de aptitudini

 

TEMATICA

 

I. Aspecte particulare în evaluarea întreprinderilor

1. Evaluarea întreprinderilor în dificultate

2. Evaluarea pentru fuziuni, divizări si asocieri cu părti ale întreprinderilor

3. Evaluarea pentru garantii si ipoteci

4. Evaluarea pentru asigurare

5. Evaluarea în scopuri fiscale

6. Evaluarea pentru raportarea financiară

7. Evaluarea pentru închiriere/leasing

8. Evaluarea proprietătilor agricole

II. Contractarea si raportarea lucrărilor de evaluare

9. Angajarea unei lucrări de evaluare

10. Raportarea evaluării

11. Verificarea evaluărilor

III. Codul etic al evaluatorului

12. Introducere, definitii si arie de aplicabilitate

13. Principii si reguli de bună practică în evaluarea întreprinderilor

IV. Standardele internationale de evaluare

14. Obiective, structură si aria de aplicabilitate

 

Bibliografie

1. CECCAR - Suport de curs

2. Initiere în evaluarea economică si financiară a unei întreprinderi: Editura CECCAR, 2007, (pag. 138-166; 178- 217)

3. Standardele internationale de evaluare, editia a 7-a, 2005.

4. CECCAR -Standardul profesional nr. 27 (integral).

5. Recomandările CECCAR nr. 100, 101 si 102

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 12c) la regulament)

 

Disciplina: Doctrina si deontologia profesiei contabile

Nivel: examen de aptitudini

 

TEMATICA

 

I. Tezele fundamentale ale profesiei contabile

1. Contabilitatea - stiintă sau artă? Standarde si reglementări contabile.

2. Profesia contabilă: concept si structură

3. Reglementarea profesiei contabile

4. Rolul profesiei contabile pentru apărarea interesului public si pentru dezvoltarea economiei

5. Organizarea profesiei contabile:

- la nivel global;

- la nivel regional;

- la nivel national.

6. Standardele internationale ale profesiei contabile:

- de educatie;

- de calitate;

- de etică;

- de contabilitate;

- de audit.

II. Etica în profesia contabilă

7. Etica profesională: concept

8. Rolul unui cod etic al profesionistilor contabili

9. Integritatea

10. Obiectivitatea

11. Competenta

12. Confidentialitatea

13. Respectul fată de standarde si norme

14. Profesionalismul

15. Independenta

16. Amenintări la adresa independentei

17. Măsuri de protectie împotriva amenintărilor la adresa independentei

III. Organizarea profesiei contabile în România

18. Profesia contabilă din România = o profesie excesiv reglementată

19. Menirea si obiectivele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR)

20. Organizarea si functionarea CECCAR

21. Activitătile CECCAR pentru sprijinirea profesionistilor contabili:

- în domeniul educatiei;

- în domeniul eticii;

- elaborarea standardelor de calitate;

- apărarea intereselor membrilor săi.

22. Drepturile si obligatiile membrilor CECCAR

 

Bibliografie

1. CECCAR: Suport de curs pentru disciplina Doctrina si deontologia profesiei contabile

2. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată (art. 20)

3. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat - integral

4. Codul etic national al profesionistilor contabili - integral, Ed. CECCAR, 2006

5. Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000


 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 12d) la regulament)

 

Disciplina: Expertiza contabilă

Nivel: examen de aptitudini

 

TEMATICA

 

1. Demersul deontologic într-o misiune de expertiză contabilă

2. Demersul tehnic într-o misiune de expertiză contabilă

3. Expertize contabile:

- în cazul unor litigii contractuale;

- în cazul unor lipsuri si degradări;

- în cauze fiscale;

- în litigii de muncă;

- în ceea ce priveste drepturi si obligatii izvorâte din legislatia financiar-contabilă.

4. Expertize privind starea de sănătate a unei întreprinderi

 

Bibliografie

1. CECCAR -Standardul profesional nr. 35

2. Ion Florea si Radu Florea - Initiere în expertiza contabilă si auditul financiar, Editura CECCAR, 2008 (pag. 70-102)

3. Legislatia specifică pe domenii

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 13 la regulament)

 

(Model de cerere pentru stagiarii care îsi desfăsoară activitatea într-o societate de profil, membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România)

 

Domnului/Doamnei director executiv al Filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România......................

 

Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................., cu domiciliul în........................................, născut/născută la data de ............................În ............................................., solicit efectuarea zilelor de pregătire deontologică în vederea prezentării la examenul de aptitudini pentru obtinerea calitătii de expert contabil (contabil autorizat).

Mentionez că îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 34 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat, în sensul că am profesat timp de 3 ani într-o societate membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, după cum urmează:

 

Perioada

Societatea

Calitatea în firmă

Lucrările efectuate*)

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

 

Anexez următoarele documente:

- copie autentificată de pe carnetul de muncă sau alt document eliberat de angajator, din care să rezulte vechimea de 3 ani ca angajat într-o societate membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România;

- Certificatul de promovare a examenului pentru admiterea la stagiu nr.......................din ......................................... (copie autentificată).

 

Data

 

Semnătura

 


ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 14 la regulament)

 

PROGRAM-CADRU

de pregătire practică în sistem colectiva stagiarilor

 

Nr. crt.

Categoria de lucrări profesionale

Tema Continutul lucrării practice*)

 

Nr. de ore

 

 

 

 

anul I

anul II

anul III

0

1

2

3

4

5

6

1.

Elaborarea situatiilor financiare anuale

 

 

125

90

55

1.

 

Bilantul întreprinderii

 

 

 

 

2.

 

Contul de profit si pierdere

 

 

 

 

3.

 

Situatia miscării capitalurilor proprii

 

 

 

 

4.

 

Situatia fluxurilor de trezorerie

 

 

 

 

5.

 

Situatiile anexe la bilant

 

 

 

 

6.

 

Politicile contabile de întreprindere

 

 

 

 

7.

 

Raportul anual al administratorilor

 

 

 

 

8.

 

Raportările intermediare

 

 

 

 

II.

Auditul statutar si alte misiuni de audit si certificare

 

 

65

70

80

9.

 

Auditul statutar

 

 

 

 

10.

 

Misiuni de verificare si certificare (cenzoratul)

 

 

 

 

11.

 

Examenul limitat al situatiilor financiare

 

 

 

 

12.

 

Misiuni speciale si misiuni conexe de audit realizate de expertii contabili

 

 

 

 

13.

Standardele internationale de audit

 

 

15

10

10

III.

Expertize contabile

 

 

25

25

25

14.

 

Expertize contabile în cazul unor litigii contractuale

 

 

 

 

15.

 

Expertiza contabilă în cazul unor lipsuri în gestiune

 

 

 

 

16.

 

Expertiza contabilă în cazul neÎndeplinirii unor obligatii fată de bugetul statului

 

 

 

 

17.

 

Expertizarea contabilă a unor drepturi si obligatii izvorâte din legislatia muncii

 

 

 

 

18.

 

Expertiza contabilă asupra unor drepturi si obligatii izvorâte din legislatia financiar-contabilă si fiscală

 

 

 

 

IV.

Evaluarea întreprinderilor

 

 

15

15

15

19.

 

Evaluarea întreprinderilor

 

 

 

 

20.

 

Evaluarea valorilor mobiliare

 

 

 

 


0

1

2

3

4

5

6

V.

Fuziuni si divizări de întreprinderi

 

 

10

10

10

21.

 

Fuziunea întreprinderilor

 

 

 

 

22.

 

Divizarea întreprinderilor

 

 

 

 

23.

 

Asocierea cu părti ale patrimoniului întreprinderii

 

 

 

 

VI.

Administrarea si

lichidarea

Întreprinderilor

 

 

 

10

20

24.

 

Administrarea întreprinderilor

 

 

 

 

25.

 

Administrarea judiciară a întreprinderii

 

 

 

 

26.

 

Lichidarea întreprinderii

 

 

 

 

VII.

Studii de fezabilitate

 

 

10

15

20

27.

 

Studii pentru investitii

Studiu de caz pentru un credit

-

15

-

28.

 

Fezabilitatea unei afaceri comerciale

Studiu de caz din practica firmei sau din manual

-

-

20

29.

 

Planul de afaceri

Continuturi. Exemple

10

-

-

VIII.

Analiza-diagnostic a întreprinderii

 

 

10

15

20

30.

 

Analize pentru managementul si actionariatul întreprinderii

Studii de caz

10

-

10

31.

 

Analize pentru utilizatorii externi (due dilligence)

Studii de caz. Exemple

-

15

10

IX.

Consultantă fiscală acordată contribuabililor

 

 

30

30

30

32.

 

Impozite directe

Procedura fiscală: continut, ex.

30

-

-

33.

 

Impozite indirecte

Procedura fiscală: continut, ex.

-

30

-

34.

 

Impozite si taxe locale

Procedura fiscală: continut, ex.

-

-

30

X.

Organizarea auditului intern si controlul intern al întreprinderii

 

 

25

30

35

35.

 

Organizarea si planificarea contabilitătii unei întreprinderi

Reglementare. Studiu de caz

25

-

-

36.

 

Organizarea controlului intern al unei întreprinderi

Reglementare. Studiu de caz

-

30

-

37.

 

Exercitarea unei misiuni de audit intern la o întreprindere

Reglementare. Studiu de caz

-

-

35

XI.

Tinerea contabilitătii unei entităti

 

 

15

10

-

 

 

- Contabilitatea financiară a unei entităti care aplică IFRS

 

 

 

 

 

 

- Contabilitatea financiară în sistem simplificat

Studiu de caz. Comentarii

 

 

 

 

 

- Contabilitatea de gestiune a unei întreprinderi

Studiu de caz

 

 

 

 

 

- Contabilitatea unei întreprinderi de constructii

Studiu de caz (exemple)

 

 

 

 

 

- Contabilitatea operatiunilor de comert exterior

Studiu de caz (exemple)

 

 

 

 

 

- Contabilitatea unei institutii de credit

Studiu de caz (exemple)

 

 

 

 

 

- Contabilitatea unei institutii bugetare

Studiu de caz (exemple)

 

 

 

 

 

- Contabilitatea unei societăti de investitii financiare

Studiu de caz (exemple)

 

 

 

 

 

- Contabilitatea în partidă simplă

Studiu de caz (exemple)

 

 

 

XII.

Alte lucrări efectuate de expertii contabili si contabilii autorizati (la sugestia filialei, a formatorilor (lectorilor) sau la cererea stagiarilor)

 

 

70

80

90


*) Se stabileste de Directia de specialitate, se aprobă de Biroul permanent al Consililui superior si se completează periodic, în functie de necesităti.

 

Recapitularea numărului de ore de pregătire practică pe categorii de lucrări profesionale

 


 

anul I

anul II

anul III

Total

%

I

125

90

55

270

22,5

II

65

70

80

215

15

III

25

25

25

75

6,25

IV

15

15

15

45

3,75

V

10

10

10

30

2,5

VI

-

10

20

30

2,5

VII

10

15

20

45

3,75

VIII

10

15

20

45

3,75

IX

30

30

30

90

7,5

X

25

30

35

90

7,5

XI

15

10

-

25

5,0

XII

70

80

90

240

20

Total

400

400

400

1.200

100


ANEXA Nr. 16

(Anexa nr. 15 la regulament)

 

Filiala...................................

 

RAPORT

privind activitatea de stagiu pentru semestrul I.......................

 

1. Care este numărul stagiarilor în evidentă la sfârsitul semestrului?

- anul I.................................

- anul II................................

- anul III...............................

2. Câte ore de pregătire practică au fost efectuate în sistem colectiv, pe categorii de lucrări profesionale ?

Categorii de lucrări

Anul I

Anul II

Anul III

I. Elaborarea situatiilor financiare anuale

 

 

 

II. Auditul statutar al situatiilor financiare

 

 

 

III. Expertize contabile

 

 

 

IV. Evaluarea întreprinderilor

 

 

 

V. Fuziuni si divizări de întreprinderi

 

 

 

VI. Administrarea si lichidiarea întreprinderilor

 

 

 

VII. Studii de fezabilitate

 

 

 

VIII. Analiza-diagnostic a întreprinderii

 

 

 

IX. Consultantă fiscală acordată contribuabililor

 

 

 

X. Organizarea auditului si controlul intern al întreprinderii

 

 

 

XI. Tinerea contabilitătii unei entităti

 

 

 

XII. Alte lucrări efectuate de expertii contabili si contabilii autorizati (la sugestia filialei, a formatorilor (lectorilor) sau la cererea stagiarilor)

 

 

 

 

3. Câte zile de pregătire deontologică si doctrină profesională au fost efectuate? S-a respectat tematica din anexa nr. 6 a)?

4. Câte zile de pregătire tehnică au fost efectuate? S-a respectat tematica din anexa nr. 6?

5. Lectorii folositi pentru pregătirea practică:

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

6. Lectorii folositi pentru pregătirea deontologică:

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

7. Lectorii folositi pentru pregătirea tehnică:

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

8. Lista controlorilor de stagiu folositi:

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

9. Comentarii si propuneri cu privire la îmbunătătirea activitătii de stagiu.

 


REPUBLICĂRI

 

LEGEA

contabilitătii nr. 82/1991*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Societătile comerciale, societătile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societătile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activitătii.

(2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fără scop patrimonial, precum si persoanele fizice care desfăsoară activităti producătoare de venituri au, de asemenea, obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară si, după caz, contabilitatea de gestiune.

(3) Subunitătile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care apartin persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2), cu sediul sau domiciliul în România, precum si subunitătile fără personalitate juridică din România care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.

Art. 2. - (1) Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevăzute la art. 1, trebuie să asigure înregistrarea cronologică si sistematică, prelucrarea, publicarea si păstrarea informatiilor cu privire la pozitia financiară, performanta financiară si fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale acestora, cât si în relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

(2) Contabilitatea publică cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;

b) contabilitatea Trezoreriei Statului;

c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor si obligatiilor, care să reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial;

d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

(3) Contabilitatea institutiilor publice asigură informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum si pentru întocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.

Art. 3. - (1) Contabilitatea se tine în limba română si în moneda natională.

(2) Contabilitatea operatiunilor efectuate în valută se tine atât în moneda natională, cât si în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

(3) Pentru necesitătile proprii de informare, persoanele prevăzute la art. 1 pot opta pentru întocmirea situatiilor financiare si într-o altă monedă.

Art. 4. - (1) Ministerul Economiei si Finantelor elaborează si emite norme si reglementări în domeniul contabilitătii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor elaborează si emite norme privind contabilitatea în partidă simplă.

(3) Normele si reglementările contabile pentru institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, societătile de asigurare-reasigurare autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si pentru entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare se elaborează si se emit corespunzător de Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.

(4) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), (2) si (3) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil.

Art. 5. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligatia să conducă contabilitatea în partidă dublă si să întocmească situatii financiare anuale.

(2) Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea în partidă simplă se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(3) Pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fără scop patrimonial, care nu desfăsoară activităti economice, Ministerul Economiei si Finantelor aprobă un sistem simplificat de raportare financiară, având în vedere si cerintele organismelor europene de profil.

Art. 6. - (1) Orice operatiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Art. 7. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligatia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si de pasiv detinute la începutul activitătii, cel putin o dată pe an pe parcursul functionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activitătii, precum si în alte situatii prevăzute de lege.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea contabilitătii nr. 82/1991 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005 si ulteriora mai fost modificată prin Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007.


(3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 8. - (1) Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora în situatiile financiare anuale se fac potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilantului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizati conform reglementărilor legale în vigoare.

(3) Evaluarea elementelor monetare în valută si a celor exprimate în lei, a căror decontare se face în functie de cursul unei valute, se efectuează potrivit reglementărilor contabile si aplicabile.

(4) Valoarea activelor si datoriilor, cu ocazia reorganizărilor efectuate potrivit legii, se determină, de regulă, de evaluatori autorizati conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 9. - (1) Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 sunt situatiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată.

(2) Pentru institutiile publice documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat în administrarea statului si a unitătilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiară trimestrială si anuală.

(3) Societătile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăti, întocmesc si prezintă si situatii financiare anuale consolidate.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si conducerea contabilitătii

 

Art. 10. - (1) Răspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitătii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionării unitătii respective.

(2) Contabilitatea se organizează si se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

(3) Contabilitatea poate fi organizată si condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilitătii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această functie, împreună cu personalul din subordine. în cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, răspunderea pentru conducerea contabilitătii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

(5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societăti comerciale de expertiză contabilă sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinatie.

Art. 11. - Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si

efectuarea de operatiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.

Art. 12. - (1) Contabilitatea imobilizărilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidentă.

(2) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, în conditiile stabilite de reglementările legale.

Art. 13. -Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achizitie sau productie, după caz.

Art. 14. - Creantele si datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Art. 15. - Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri, precum si vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.

Art. 16. - Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Art. 17. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinatia lor, după caz.

(2) Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz.

(3) Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.

Art. 18. - Contabilitatea institutiilor publice asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plătilor de casă si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat si normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 19. - (1) în contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la începutul exercitiului financiar, închiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârsitul exercitiului financiar.

(2) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la închiderea acestuia.

(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinatii, după aprobarea situatiilor financiare anuale.

(4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor sau asociatilor.

(5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin închiderea conturilor care reflectă încasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar.

(6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determină de către institutiile publice, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

 

CAPITOLULUI

Registrele de contabilitate

 

Art. 20. - Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. întocmirea, editarea si păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 21. - Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordantă cu destinatia acestora si se prezintă în mod ordonat si astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Art. 22. - Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operatiunilor efectuate se întocmeste balanta de verificare, cel putin anual, la încheierea exercitiului financiar sau la termenele de întocmire a raportărilor contabile stabilite potrivit legii.

Art. 23. - Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligatia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în


contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicate, controlul si păstrarea acestora pe suporturi tehnice.

Art. 24. - înregistrarea în contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau încetarea, potrivit legii, a activitătii persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situatii.

Art. 25. - (1) Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art.1 timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercitiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, în mod justificat, prin ordin al ministrului economiei si finantelor, registrele de contabilitate si documentele justificative care se păstrează timp de 5 ani.

Art. 26. - În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop.

 

CAPITOLUL IV

Situatii financiare

 

Art. 27. - (1) Exercitiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situatiile financiare anuale si, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

(2) Durata exercitiului financiar este de 12 luni.

(3) Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:

a) pentru sucursalele cu sediul în România, care apartin unei persoane juridice străine, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, societătilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exercitiul financiar diferă pentru societate;

b) pentru filialele consolidate ale societătii-mamă, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, societătilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacă exercitiul financiar diferă pentru societatea-mamă.

(4) Exercitiul financiar al unitătilor nou-Înfiintate începe la data înfiintării, potrivit legii.

(5) Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe la data încheierii exercitiului financiar anterior si se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.

(6) Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societăti-mamă se întocmesc pentru acelasi exercitiu financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societătii-mamă. Dacă exercitiul financiar al filialelor diferă de exercitiul financiar aplicabil societătii-mamă, situatiile financiare anuale consolidate pot fi întocmite la o altă dată pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritătii sau al celor mai importante dintre societătile consolidate.

(7) Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar.

Art. 28. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligatia să întocmească situatii financiare anuale, inclusiv în situatia fuziunii, divizării sau încetării activitătii acestora, în conditiile legii.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor poate stabili întocmirea si depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare sau a unor raportări contabile si la alte perioade decât anual, în cadrul exercitiului financiar.

(3) Pentru persoanele juridice care aplică Standardele internationale de raportare financiară (IFRS), situatiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.

(4) Persoanele juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene întocmesc situatii financiare anuale, care au componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile.

(5) Categoriile de persoane juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene si/sau Standardele internationale de raportare financiară (IFRS) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(6) Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial situatiile financiare anuale se compun din bilant, contul rezultatului exercitiului, politici contabile si note explicative.

(7) Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt însotite de raportul administratorilor.

(8) Pentru sucursalele din România ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul în străinătate, institutiile prevăzute la art. 4 alin. (3) stabilesc continutul situatiilor financiare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale. Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective în situatia în care acestea nu sunt obligate să publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.

(9) Institutiile publice întocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 29. - (1) Situatiile financiare anuale vor fi însotite de raportul administratorilor, raportul de auditsau raportul comisiei de cenzori, după caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) O societate-mamă trebuie să întocmească atât situatii financiare anuale pentru propria activitate, cât si situatii financiare anuale consolidate, în conditiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.

Art. 30. - Situatiile financiare anuale vor fi însotite de o declaratie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată;

c) persoana juridică îsi desfăsoară activitatea în conditii de continuitate.

Art. 31. - Situatiile financiare anuale consolidate trebuie să fie însotite de o declaratie scrisă a administratorului societătii-mamă prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale consolidate si confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.

Art. 32. - (1) Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale persoanelor juridice au obligatia de a asigura ca situatiile financiare anuale si raportul administratorilor să fie întocmite si publicate în conformitate cu legislatia natională.

(2) Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale societătii-mamă au obligatia de a asigura ca


situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor să fie întocmite si publicate în conformitate cu legislatia natională.

Art. 33. - (1) Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar si se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea exercitiului financiar al societătii-mamă. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate.

Art. 34. - (1) Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, în conditiile legii.

(2) în întelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se întelege: institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; societătile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societătile de servicii de investitii financiare, societătile de administrare a investitiilor si organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare; societătile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată; companiile si societătile nationale; persoanele juridice care apartin unui grup de societăti si intră în perimetrul de consolidare de către o societate-mamă care aplică Standardele internationale de raportare financiară.

(3) Sunt auditate si situatiile financiare întocmite de entitătile care au această obligatie conform legislatiei specifice acestora.

(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situatiile financiare întocmite în vederea efectuării operatiunilor de fuziune, divizare sau a încetării activitătii persoanelor care au obligatia auditării situatiilor financiare anuale.

(5) Prin ordin al ministrului economiei si finantelor pot fi stabilite si alte cazuri în care situatiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

Art. 35. - (1) Persoanele juridice care organizează contabilitatea în partidă dublă trebuie să publice, potrivit prevederilor legale, situatiile financiare anuale. Fac obiectul publicării situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz. Aceste prevederi se aplică si sucursalelor înregistrate în România care apartin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum si societătilor-mamă care întocmesc situatii financiare anuale consolidate.

(2) Actionarii si angajatii unei societăti au dreptul să se informeze în legătură cu situatiile financiare anuale la sediul social al societătii sau al societătii-mamă, fără nicio discriminare.

(3) Situatiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani.

(4) în caz de încetare a activitătii persoanelor prevăzute la art. 1, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se referă art. 25 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Art. 36. - (1) Termenele pentru întocmirea situatiilor financiare anuale sunt următoarele:

a) pentru societătile comerciale, societătile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1, 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

(2) Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sunt:

a) 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), cu exceptia societătilor comerciale;

b) 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b).

(3) Persoanele care de la constituire nu au desfăsurat activitate, cu exceptia societătilor comerciale, precum si cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.

(4) Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

(5) Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru situatiile financiare centralizate pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti privind executia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, depun la Ministerul Economiei si Finantelor un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene:

a) în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de referintă.

Art. 37. - (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, societătile comerciale depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor o raportare anuală, al cărei continut se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(2) Raportarea anuală se depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, însotită de dovada predării situatiilor financiare anuale la oficiul registrului comertului, pentru publicare.

 

CAPITOLUL V

Contabilitatea Trezoreriei Statului si a institutiilor publice

 

Art. 38. - (1) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizează si functionează pe principiul executiei de casă si asigură înregistrarea operatiunilor de încasări si plăti în conturi de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite si subdiviziunile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) în contabilitatea Trezoreriei Statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise si repartizate si pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetele locale, precum si conturi de disponibilităti din care se pot efectua plăti.

(3) Contabilitatea Trezoreriei Statului asigură informatii cu privire la derularea executiei bugetare în conditii de echilibru financiar, aprobată anual prin lege pentru fiecare buget, precum si în limita disponibilitătilor aflate în conturi.

(4) în contabilitatea Trezoreriei Statului se reflectă, în conturi distincte, împrumuturile de stat interne si externe primite pentru finantarea deficitelor bugetare, precum si pentru alte actiuni prevăzute de lege, plasamentele financiare efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, precum si depozitele atrase de la institutiile financiare si de la persoane fizice.

(5) Contabilitatea Trezoreriei Statului se organizează în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si al unitătilor sale


subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate în contul organelor administratiei publice centrale si locale.

(6) Organizarea si conducerea contabilitătii Trezoreriei Statului se efectuează potrivit normelor emise de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 39. - (1) La încheierea exercitiului financiar, în contabilitatea Trezoreriei Statului se procedează la încheierea executiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Economiei si Finantelor, după cum urmează:

a) încheierea executiei bugetului de stat se efectuează de către unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului;

b) încheierea executiei bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către unitătile Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

c) încheierea executiei bugetelor locale se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor întocmeste trimestrial si anual bilantul general al Trezoreriei Statului, în structura stabilită de acesta, care se aprobă în conditiile legii.

Art. 40. - (1) Ministerul Economiei si Finantelor întocmeste anual bilantul institutiilor publice.

(2) Bilantul anual al institutiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Economiei si Finantelor, se prezintă Guvernului pentru adoptare odată cu contul general anual de executie a bugetului de stat.

 

CAPITOLUL VI

Contraventii si infractiuni

 

Art. 41. - Constituie contraventii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

1. detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate;

2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la:

a) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;

b) întocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

c) efectuarea inventarierii;

d) întocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale;

e) depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare anuale;

f) întocmirea si depunerea la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare periodice sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii;

g) nedepunerea declaratiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfăsurat activitate;

h) publicarea situatiilor financiare anuale, potrivit legii.

3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;

4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaratiilor prevăzute la art. 30 si 31;

5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a întocmi si publica situatiile financiare anuale;

6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societătii-mamă de a întocmi si publica situatiile financiare anuale consolidate.

Art. 42. - (1) Contraventia prevăzută la art. 41 pct. 2 lit. h) se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 30.000 lei, cea prevăzută la pct. 1, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. c), d), e), pct. 4 si 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei, cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) si b), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei. Criteriile în functie de care se stabileste nivelul amenzii se corelează cu nivelul cifrei de afaceri, după caz.

(2) Amenda pentru neÎndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. f) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 si 30 de zile lucrătoare, si de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăseste 30 de zile lucrătoare.

(3) Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, poate modifica nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) în functie de rata inflatiei.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atributii de inspectie fiscală si de comisarii Gărzii Financiare, precum si de personalul altor directii din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, stabilit prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor în cazul asociatiilor de proprietari se fac de persoanele cu atributii de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de alte persoane anume împuternicite de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(6) Amenzile contraventionale prevăzute la alin. (1) si (2) se suportă de persoanele vinovate.

(7) Contraventiilor prevăzute la art. 41 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(8) în situatia în care în termen de 10 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii prevăzute la alin. (2) nu se depun situatiile financiare prevăzute la art. 36 alin. (5), Ministerul Economiei si Finantelor va lua următoarele măsuri:

a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări de sănătate si ai bugetelor locale;

b) blocarea conturilor de disponibilităti deschise la unitătile Trezoreriei Statului pe numele autoritătilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.

(9) Se exceptează de la prevederile alin. (8) următoarele operatiuni:

a) plătile din fonduri externe nerambursabile sau finantări primite de la institutii ori organizatii internationale pentru derularea unor programe si proiecte, precum si fondurile de cofinantare si prefinantare aferente;

b) plata drepturilor salariale si a contributiilor aferente, precum si a drepturilor de asigurări si asistentă socială;

c) rambursările de credite interne si externe, comisioanele si alte costuri aferente;

d) contributii si cotizatii către organizatii internationale;

e) plătile din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, potrivit legii.

Art. 43. - Efectuarea cu stiintă de înregistrări inexacte, precum si omisiunea cu stiintă a înregistrărilor în contabilitate,


având drept consecintă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflectă în bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 44. - Ministerul Economiei si Finantelor si institutiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute la art. 1.

Art. 45. - Ministerul Economiei si Finantelor exercită controlul asupra modului în care se aplică prevederile prezentei legi.

Art. 46. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992*).

Art. 47. - Prevederile prezentei legi se aplică si subunitătilor fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, ce apartin persoanelor prevăzute la art. 1, cu sediul sau domiciliul în România, cât si subunitătilor cu sediul în România, ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Art. 48. - (1) Dezvoltarea cadrului institutional în domeniul contabilitătii si al profesiei contabile se realizează prin Consiliul Contabilitătii si Raportărilor Financiare. Modul de organizare si functionare, atributiile si sursele de finantare ale acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Directorul Directiei de reglementări contabile, precum si directorul general al Directiei generale de metodologie contabilă institutii publice sunt membri de drept ai Consiliului Contabilitătii si Raportărilor Financiare.**)

Art. 49. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor si evidentelor cu continut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;

- Hotărârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea si conducerea contabilitătii, atributiile si răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil, publicată în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;

- Hotărârea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicată în Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;

- Hotărârea nr. 1.116/1975 privind îmbunătătirea analizei pe bază de bilant, cresterea operativitătii si calitătii informatiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unitătilor

socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;

- Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor în domeniul contabilitătii, verificarea si certificarea bilantului contabil în baza prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 22/1998 privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;

- orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii contabilitătii nr. 82/1991 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 259/2007:

„Art. II. - (1) Aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) si ale art. 27 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2009.

(2) Societătile comerciale vor depune un exemplar al situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare ale anilor 2007 si 2008 la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiilor financiare respective. Societătile comerciale care de la constituire nu au desfăsurat activitate, precum si cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) alin. (1) al art. 27 si anexa nr. 3 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999;

b) lit. D si E din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 17 decembrie 1999.”


*) A se vedea si datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.

**) Directia de reglementări contabile si Directia generală de metodologie contabilă institutii publice sunt prevăzute în structura organizatorică a Ministerului Economiei si Finantelor, conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare.