MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 451         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 iunie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 591 din 20 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

74. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

614. - Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru anul 2008, pentru finantarea achizitionării de la proprietari a unor imobile ce au fost retrocedate, în scopul desfăsurării activitătii instructiveducative a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

616. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

674. - Decizie a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 591

din 20 mai 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de Anton Vasile în Dosarul nr. 5.149/314/2007 al Judecătoriei Suceava.

La apelul nominal se prezintă procuratorul autorului exceptiei, domnul Mihai Tănăsescu, lipsind Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate si depune note scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat se aplică în mod egal tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza normei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 19 decembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 5.149/314/2007, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de Anton Vasile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, în sensul principiului constitutional consacrat de art. 21, se înscrie si posibilitatea oricărei persoane de a se adresa direct si nemijlocit instantelor de judecată pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

Or, în conditiile în care art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 prevede obligativitatea comunicării cererii de chemare în judecată persoanei împotriva căreia va fi pornită ulterior actiunea civilă si depunerea cererii în instantă numai însotită de dovada comunicării ei prin scrisoare

recomandată, reglementarea criticată restrânge în mod nejustificat accesul persoanei la justitie si creează un regim discriminatoriu între justitiabili, contravenind prevederilor constitutionale invocate.

Judecătoria Suceava arată că dispozitiile legale criticate au mai fost analizate sub aspectul constitutionalitătii în mai multe rânduri, jurisprudenta Curtii Constitutionale fiind constantă în sensul respingerii criticilor cu un atare obiect.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că art. 46 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea statuând în mod constant asupra netemeiniciei criticilor formulate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, text de lege care are următorul continut: „Reclamantul este obligat să comunice cererea, actele pe care se întemeiază si, după caz, interogatoriul scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, înainte de depunerea acestora în instantă. Judecătorul nu va primi cererea fără dovada privind îndeplinirea obligatiei de comunicare. Prevederile acestui alineat se aplică oricărei cereri, indiferent de natura ei, cu exceptia cererilor formulate în timpul judecătii sau a celor prin care se exercită o cale de atac.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 21 care consacră liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil si ale art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Examinând exceptia, se constată că dispozitiile art. 46 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, în acest sens fiind deciziile nr. 308/2008, nr. 85/2006 si nr. 323/2004, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 24 aprilie 2008, nr. 236 din 16 martie 2006 si, respectiv, nr. 1.026 din 5 noiembrie 2004. Cu acele prilejuri Curtea a retinut că dispozitiile de lege criticate din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului sunt în deplină conformitate cu dispozitiile art. 21 din Constitutie.

În esentă, Curtea a retinut că dispozitiile criticate reglementează o procedură specială de solutionare a litigiilor privind creantele neperformante preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, având în vedere natura deosebită a acestor creante si strânsa lor legătură cu datoria publică, cu bugetul statului si ocrotirea interesului public.

De asemenea, Curtea a constatat că, potrivit art. 46 alin. (1) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, prevederile referitoare la obligatia comunicării cererilor înainte de depunerea acestora în instantă se aplică oricărei cereri, indiferent de natura ei, cu exceptia cererilor formulate în timpul

judecătii sau a celor prin care se exercită o cale de atac, pentru care sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun, si anume Codul de procedură civilă. Asa fiind, exceptarea de la regula comunicării cererilor înainte de depunerea acestora în instantă, reglementată în teza întâi, exceptare referitoare la cererile formulate în timpul judecătii sau la cele prin care se exercită o cale de atac, garantează drepturile procesuale ale părtilor si constituie expresia aplicării în plan legislativ a principiilor

constitutionale care consacră liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Atât considerentele, cât si solutia deciziilor amintite sunt pe deplin valabile si în cauza de fată, neintervenind elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii în această materie.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de Anton Vasile în Dosarul nr. 5.149/314/2007 al Judecătoriei Suceava.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 mai 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005

privind transporturile rutiere

 

Având în vedere:

- necesitatea creării de urgentă a cadrului legal pentru asigurarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul international de călători cu autocarul si autobuzul si ale Regulamentului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul international de călători cu autocarul si autobuzul, la transportul national de călători;

- necesitatea instituirii sanctiunilor de rigoare pentru nerespectarea unor prevederi ale legislatiei comunitare;

- necesitatea modificării legislatiei nationale din domeniul transporturilor rutiere, astfel încât să se asigure compatibilitatea cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, fapt care ar asigura finalitatea în bune conditii a actualului program de transport judetean, precum si punerea în aplicare a următorului program de transport, în vederea derulării fără perturbatii a transportului rutier public de persoane prin servicii regulate la nivel judetean;

- necesitatea reglementării conditiilor aferente următorului program de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudetean, cu valabilitate din anul 2008, tinând seama de faptul că actualul program de transport de persoane prin servicii regulate în trafic interjudetean cu valabilitate în perioada 2005-2008 expiră în perioada următoare, în vederea asigurării derulării optime a transportului rutier public de persoane la nivel interjudetean;

- necesitatea stabilirii unui cadru obligatoriu privind activitatea scolilor de conducători auto si a instructorilor auto, cu sanctiunile de rigoare pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin, tinându-se seama de faptul că atât scolile de conducători auto, cât si instructorii auto au un rol determinant în privinta sigurantei rutiere,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 9 si 16 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„9. cap de traseu - localitatea de plecare sau localitatea de destinatie, aferentă unui traseu;

……………………………………………..

16. cursă - traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea localitătii cap de traseu de destinatie, revine la localitatea cap de traseu de plecare, în cadrul aceleiasi operatiuni de transport de persoane;”.

2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161 , cu următorul cuprins:

„161. declaratie pentru transportul international de persoane-act prin care un operator de transport declară că va efectua transport rutier public în calitate de asociat/subcontractant în cadrul unui serviciu regulat de transport de persoane în trafic international;”.

3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 18 si 34 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„18. grafic de circulatie - document care contine denumirea traseului, autogările si statiile publice aflate pe un traseu, distantele dintre acestea, orele de plecare, respectiv de sosire, zilele în care se efectuează transporturile. În cazul transportului rutier international, graficul de circulatie poate să prevadă, în plus fată de localitătile situate pe traseu, si alte localităti reprezentând ramificatii ale traseului;

……………………………………………

34. program de transport interjudetean - program întocmit si aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, numărul autovehiculelor necesare, precum si capacitatea de transport minimă a acestora. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;”.

4. La articolul 3 alineatul (1), punctul 27 se abrogă.

5. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu următorul cuprins:

„351. ramificatie a traseului - localitate situată în afara traseului unde are loc îmbarcarea/debarcarea persoanelor care utilizează serviciul regulat de transport aferent traseului respectiv;”.

6. La articolul 3 alineatul (1), punctul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

„40. traseu - parcurs care asigură legătura dintre localitatea cap de traseu de plecare si localitatea cap de traseu de destinatie, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale. În functie de amplasarea localitătilor cap de traseu si de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, judetene, interjudetene si internationale; traseele dintre municipiul Bucuresti si alte localităti sunt trasee interjudetene. Traseele dintre aceleasi două localităti cap de traseu pe itinerare diferite se consideră trasee diferite;”.

7. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pe toată durata transportului rutier, la bordul autovehiculului trebuie să se găsească documentul de transport, stabilit prin norme, care face dovada categoriei si tipului de transport efectuat si reglementat de prezenta ordonantă de urgentă.”

8. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Transportul rutier efectuat fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia, de către o întreprindere, este transport rutier în cont propriu dacă se respectă cumulativ următoarele conditii:

1. în cazul transporturilor rutiere de marfă:

a) este o activitate auxiliară sau secundară celorlalte activităti principale ale întreprinderii;

b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;

c) scopul deplasării este transportul mărfurilor spre sau de la întreprindere ori între punctele în care aceasta îsi desfăsoară activitatea;

d) întreprinderea foloseste vehicule rutiere detinute în proprietate sau obtinute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară, în baza unui contract de leasing sau închiriate fără conducător auto;

e) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajati ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de un membru al asociatiei familiale, după caz;

2. în cazul transporturilor rutiere de persoane:

a) este o activitate auxiliară sau secundară fată de celelalte activităti principale ale întreprinderii;

b) întreprinderea foloseste vehicule rutiere detinute în proprietate sau obtinute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing;

c) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajati ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de un membru al asociatiei familiale, după caz.”

9. Articolul 121 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) În cazul unei operatiuni de transport combinat, dacă segmentul rutier initial este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în conditiile prevăzute la art. 12 pct. 1, segmentul rutier final pentru transportarea la destinatie a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile utilizează autovehicule detinute conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat segmentul rutier initial.

(2) Dacă segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în conditiile prevăzute la art. 12 pct. 1, segmentul rutier initial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile utilizează autovehicule detinute conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final.”

10. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic national numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, detinute si utilizate în conditiile prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia operatiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 121.

(2) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic international numai cu autovehicule înmatriculate în România, detinute si utilizate în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(3) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier în interiorul spatiului comunitar si cu un ansamblu de vehicule în care semiremorca/remorca este înmatriculată întrun alt stat membru al Uniunii Europene.

(4) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier în afara spatiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar în conditiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(5) Operatorii de transport rutier români vor utiliza autovehicule conduse de cetăteni români, de cetăteni ai Uniunii Europene sau de cetăteni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajati ai acestora.”

11. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Operatorii de transport rutier străini pot efectua transport rutier în trafic international pe teritoriul României numai în conditiile respectării legislatiei nationale si comunitare, a acordurilor si conventiilor bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte.”

12. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Operatiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din tările din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile si conventiile bilaterale sau internationale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte nu prevăd altfel.

(2) Operatiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în conditiile prevăzute de legislatia comunitară.”

13. La articolul 19, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, si utilizate la operatiuni de transport rutier public, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale licentei de transport. Numărul maxim de copii conforme ale licentei de transport corespunde numărului de autovehicule pentru care este îndeplinită conditia de capacitate financiară a operatorului de transport rutier.

(3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licentei de transport eliberate de autoritatea competentă este de un an, fără a depăsi perioada de valabilitate a licentei de transport.”

14. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Copiile conforme ale licentei de transport nu sunt transmisibile si sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.”

15. La articolul 25, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere detinute de întreprindere, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, si utilizate la operatiuni de transport rutier în cont propriu, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu cu valabilitate de un an, fără a depăsi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu.”

16. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu nu sunt transmisibile si sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.”

17. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

„Art. 261. - (1) Întreprinderile pot efectua transport rutier în cont propriu în trafic national numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, detinute si utilizate în conditiile prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia operatiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 121.

(2) Întreprinderile pot efectua transport rutier în cont propriu în trafic international numai cu autovehicule înmatriculate în România, detinute si utilizate în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(3) Întreprinderile pot efectua transport rutier în interiorul spatiului comunitar si cu un ansamblu de vehicule în care semiremorca/remorca este înmatriculată într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

(4) Întreprinderile pot efectua transport rutier în afara spatiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar în conditiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(5) Întreprinderile vor utiliza autovehicule conduse de cetăteni români, de cetăteni ai Uniunii Europene sau de cetăteni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajati ai acestora.”

18. La articolul 28, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Transportul rutier public de mărfuri este efectuat de către operatorii de transport rutier numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licentei de transport, documentul de transport, precum si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.”

19. După articolului 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

„Art. 281. - Transportul rutier de mărfuri în trafic international pe teritoriul României si al statelor membre ale Uniunii Europene se efectuează conform legislatiei comunitare în vigoare, iar transportul rutier de mărfuri în trafic international pe teritoriul statelor nemembre ale Uniunii Europene se efectuează conform acordurilor si conventiilor la care România si aceste state sunt părti.”

20. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art.30. - Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public de mărfuri în trafic international numai pe baza autorizatiilor de transport international eliberate de autoritatea competentă, dacă legislatia comunitară, acordurile sau conventiile internationale la care România este parte nu prevăd altfel.”

21. La articolul 31, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Operatorii de transport rutier străini pot efectua operatiuni de transport rutier public de mărfuri în trafic international pe teritoriul României numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competentă, dacă legislatia comunitară, acordurile sau conventiile internationale la care România este parte nu prevăd altfel.”

22. La articolul 32, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Transportul rutier public de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licentei de transport, precum si licenta de traseu însotită de graficul de circulatie ori autorizatia de transport international sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.”

23. La articolul 34, alineatul (4) se abrogă.

24. La articolul 34, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Programul de transport poate fi modificat cel mult o dată pe an.”

25. La articolul 342 , alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 342. - (1) Licenta de traseu contine traseul, precum si numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autovehiculului utilizat pe acel traseu, iar în anexă, graficul de circulatie pentru traseele interjudetene sau caietul de sarcini pentru traseele judetene.

...............................................................................................

(3) În transportul rutier de persoane în trafic judetean, interjudetean sau international se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autovehiculului.”

26. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Transportul rutier de persoane în trafic international între România si statele membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza legislatiei comunitare în vigoare, iar transportul rutier public de persoane între România si celelalte state din afara Uniunii Europene se efectuează pe baza acordurilor si conventiilor la care România este parte.

(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale pe un traseu international între România si un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizatiilor de transport international si a graficului de circulatie continut în acestea, eliberate de autoritătile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum si a autorizatiilor de transport international eliberate de autoritătile competente ale statelor tranzitate, după caz.

(3) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international între România si un stat din afara Uniunii Europene se poate efectua si de către mai multi operatori de transport rutier români, în comun, conform autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competentă.

(4) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic international între România si un stat membru al Uniunii Europene, cu tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, transportul se efectuează pe baza legislatiei comunitare, a acordurilor si conventiilor la care România si statul tranzitat sunt părti.

(5) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic international între un stat membru al Uniunii Europene si un stat din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza acordurilor si conventiilor la care România si statul din afara Uniunii Europene, respectiv România si statul din Uniunea Europeană sunt părti.

(6) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic international între două state din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza acordurilor si conventiilor la care România si cele două state sunt părti.”

27. La articolul 38, alineatul (2) se abrogă.

28. Articolul 391 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 391. - Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic national se efectuează în conditiile stabilite prin norme.”

29. La articolul 40, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Lista abaterilor grave sau repetate pentru care se suspendă licenta pentru activităti conexe se stabileste de către autoritatea competentă prin norme.”

30. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean, interjudetean sau international, plecările, opririle în tranzit si sosirile se realizează din/în autogări.

(2) În localitătile în care nu există autogări sau capacitatea acestora este depăsită, plecările, opririle în tranzit si sosirile se realizează din/în statii publice stabilite de administratia publică locală.

(3) Pentru traseele interjudetene dintre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, plecările, sosirile si opririle în tranzit se realizează din statii publice stabilite de administratia publică locală.”

31. Articolul 482 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 482. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, persoanele cu functii care concură la siguranta rutieră sunt conducătorul auto, persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport/întreprinderii si consilierul de sigurantă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.”

32. Articolul 487 se abrogă.

33. La capitolul VII, după articolul 489 se introduce o nouă sectiune, sectiunea a 21-a, cuprinzând articolele 4810 - 4814, cu următorul cuprins:

 

„SECTIUNEA a 21-a

Scoli de conducători auto

 

Art. 4810. - Scolile de conducători auto autorizate fac parte din cadrul institutional national în domeniul sigurantei rutiere si asigură pregătirea persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere.

Art. 4811. - Organizarea si desfăsurarea cursurilor de pregătire în vederea obtinerii permisului de conducere se fac, în conformitate cu prevederile legale, în cadrul scolilor de conducători auto autorizate de autoritatea competentă, în baza programelor de pregătire aprobate.

Art. 4812 . - Conditiile de autorizare a scolilor de conducători auto se stabilesc de către autoritatea competentă, care asigură si controlul acestora.

Art. 4813. - Instruirea practică a persoanelor în vederea  obtinerii permisului de conducere se efectuează numai cu autovehicule care îndeplinesc conditiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 4814 . - (1) Instructorii auto autorizati prevăzuti la art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare, efectuează instruirea practică numai cu persoane care au efectuat în prealabil pregătirea teoretică într-o scoală de conducători auto cu care acestia au încheiat contract.

(2) Instructorii auto la care se face referire la alin. (1) au aceleasi obligatii ca si scolile de conducere auto în ceea ce priveste documentele privind evidenta cursantilor, a orelor de instruire practică, precum si perioada de arhivare a acestora.”

34. Articolul 5311 se abrogă.

35. La articolul 5313 , alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5313. - (1) Întreprinderea care efectuează transport rutier public sau transport rutier în cont propriu de mărfuri poate utiliza pentru aceasta vehicule rutiere închiriate pe bază de contract, în conditiile reglementărilor specifice în vigoare.”

36. După articolul 551 se introduc două noi articole, articolele 552 si 553 , cu următorul cuprins:

„Art. 552. - Autoritatea competentă poate stabili prin norme si alte obligatii pe care le au întreprinderile/operatorii de transport în ceea ce priveste siguranta rutieră.

Art. 553 . - Autoritatea competentă poate stabili prin norme si alte obligatii pe care le au operatorii de activităti conexe transportului rutier în ceea ce priveste siguranta rutieră.”

37. La articolul 56, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, precum si a prevederilor normelor si reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic si la sediul întreprinderilor de către inspectorii de trafic sau, după caz, de către inspectori împuterniciti în acest scop de autoritatea competentă. În cazul controalelor de trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel putin unul va fi inspector de trafic.”

38. La articolul 572, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) efectuarea transportului rutier cu un autovehicul fără a detine copia conformă a licentei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu ori în baza unei copii conforme a licentei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu apartine întreprinderii sau operatorului de transport respectiv, după caz;”.

39. La articolul 574 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) de la 20.000 lei la 25.000 lei, fapta prevăzută la art. 572 lit. a) si d).”

40. La articolul 574 alineatul (2), litera a) se abrogă.

41. La articolul 574 , după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunostintă a procesului-verbal de constatare si sanctionare contraventională, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, agentul constatator făcând mentiune în acest sens în procesul-verbal.”

42. La articolul 58, litera t) se modifică si va avea următorul cuprins:

„t) transportul rutier de persoane pe un traseu judetean, interjudetean sau international al mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;”.

43. La articolul 58, după litera z) se introduc nouă noi litere, literele aa)-ai), cu următorul cuprins:

„aa) prezentarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activităti conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastifiate ori în copie sau în oricare altă formă ori conditii decât cele în care au fost eliberate;

ab) utilizarea de către întreprinderile detinătoare de certificat de transport în cont propriu, la efectuarea transporturilor de persoane, a unor vehicule detinute cu nerespectarea conditiilor prevăzute la art.12;

ac) efectuarea transportului rutier de mărfuri cu un autovehicul condus de un conducător auto, cetătean al unui stat din afara Uniunii Europene, fără ca acesta să detină atestat de conducător auto, la care se face referire la art. 3 alin. (3), respectiv în anexa III la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92, astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002;

ad) neîndeplinirea obligatiilor ce le revin întreprinderilor, operatorilor de transport rutier si operatorilor de activităti conexe transportului rutier;

ae) neefectuarea de către scolile de conducători auto sau de către instructorii auto a pregătirii cursantilor ori efectuarea acesteia fără respectarea programei de pregătire aprobate;

af) nerespectarea de către scolile de conducători auto sau de către instructorii auto a prevederilor privind evidenta cursantilor;

ag) utilizarea de către scolile de conducători auto, în cadrul procesului de pregătire, a personalului didactic care nu îndeplineste conditiile prevăzute în reglementările în vigoare;

ah) utilizarea de către scolile de conducători auto sau de către instructorii auto, în procesul de pregătire, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc conditiile prevăzute în reglementările în vigoare;

ai) nerespectarea de către scolile de conducători auto sau de către persoana care conduce si organizează activitatea scolii de conducători auto a obligatiilor ce îi revin conform legislatiei în vigoare.”

44. La articolul 59 alineatul (1), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. a), b), e), f), h), i), q) si aa);

b) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. m), u), y), z), ab) si ac);”.

45. La articolul 59 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) de la 7.000 lei la 9.000 lei , faptele prevăzute la art. 58 lit. o), p) si ad);”.

46. La articolul 59 alineatul (3), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) de la 1.000 lei la 2.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. s) si w);”.

47. La articolul 59, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Se sanctionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă scolilor de conducători auto sau instructorilor auto, faptele prevăzute la art. 58 lit. ae), af), ag), ah) si ai).”

48. La articolul 62, alineatele (1) si (2) se abrogă.

Art. II. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudetean se va efectua pe baza programului de transport cu valabilitate de 5 ani.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Transporturilor va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 74.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor sume din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru anul 2008, pentru finantarea achizitionării de la proprietari a unor imobile ce au fost retrocedate,

în scopul desfăsurării activitătii instructiv-educative a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 18 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 si al art. 2 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 31.656 mii lei din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008, pentru finantarea achizitionării de la proprietari a unor imobile în care functionează unităti de învătământ si care au fost retrocedate, în scopul desfăsurării activitătii instructiv-educative a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute în anexă se transferă integral către bugetele locale, prin intermediul inspectoratelor scolare judetene, si se vor utiliza numai pentru achizitionarea imobilelor retrocedate în vederea desfăsurării activitătii unitătilor de învătământ preuniversitar de stat.

(2) Sumele alocate prin prezenta hotărâre pot fi completate cu fonduri de la bugetele locale si din alte surse legal constituite, în vederea achizitionării imobilelor.

Art. 3. - (1) Achizitionarea imobilelor retrocedate se va realiza în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

(2) Sumele necheltuite în perioada prevăzută la alin. (1) se vor restitui la bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 4. - Imobilele achizitionate de la proprietari trec în domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor si se vor înregistra în inventarul bunurilor din domeniul public local cu afectatiunea prevăzută în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 614.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelelor retrocedate, pentru achizitionarea cărora se repartizează sume din transferuri de la bugetul de stat,

prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pe anul 2008, în scopul desfăsurării activitătii

instructiv-educative a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

Nr. crt.

Judetul/Unitatea de învătământ

Functiunea

Suma propusă

de comisie

(mii lei)

 

TOTAL GENERAL

 

31.656

 

ALBA

 

3.063

1

Scoala cu cls. I—VIII nr. 2, Piata Libertătii nr. 1 municipiul Sebes

Scoală

3.063

 

ARAD

 

321

2

Scoala cu cls. I—IV, satul Julita nr. 53, comuna Vărădia de Mures

Scoală

168

3

Scoala cu cls. I—IV, satul Neudorf, comuna Zăbrani

Scoală si grădinită

153

 

BIHOR

 

2.711

4

Scoala cu clasele I—IV, satul Butan nr. 29, comuna Măgesti

Scoală

350

5

Grădinita nr. 25, Str. Zalăului nr. 11, municipiul Oradea

Teren aferent grădinitei

966


 

 

Nr. crt.

Judetul/Unitatea de învătământ

Functiunea

Suma propusă

de comisie

(mii lei)

6

Scoala cu cls. I—IV Pestis nr. 218, orasul Alesd

Scoală

175

7

Grădinita nr. 51, Str. Delfinului nr. 3A, municipiul Oradea

Teren aferent clădire grădinită

954

8

Scoala cu cls. I—VIII „Andrei Muresan", Str. Aluminei nr. 88, municipiul Oradea

Teren aferent scolii + terenul de sport

266

 

BRASOV

 

1.992

9

Scoala Generală nr. 2 Hoghiz, Str. Parcului nr. 81, municipiul Brasov

Scoală

456

10

Scoala Generală Bunesti, Str. Bisericii nr. 1, municipiul Brasov

Scoală

258

11

Scoala Generală nr. 2, str. Izvor nr. 10, orasul Râsnov

Scoală - 2 corpuri de clădire

1.278

 

CLUJ

 

2.237

12

Liceul Teoretic „Pavel Dan", Str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, orasul Câmpia Turzii

Liceu

1.187

13

Scoala cu clasele I—IV, satul Feldioara nr. 67, comuna Cătina

Scoală si grădinită

200

14

Grădinita PP, str. Dr. loan Ratiu nr. 71, municipiul Turda

Grădinită

850

 

CONSTANTA

 

544

15

Grădinita nr. 2, Aleea Spitalului nr. 10, municipiul Medgidia

Grădinită

544

 

COVASNA

 

3.284

16

Scoala cu clasele I—VIII „Kalnoky Ludmila", comuna Valea Crisului nr. 154

Scoală

1.536

Grădinită cu program normal, comuna Valea Crisului

Grădinită

17

Scoala cu clasele I—VIII „Kriza Janos", comuna Aita Mare nr. 70

Scoală

855

18

Scoala cu clasele I—IV, satul Bătanii Mici, comuna Bătani

Scoală

291

19

Scoala cu clasele I—VIII „Gaal Mozes", str. Petofi Sandor nr. 6, orasul Baraolt

Scoală

602

 

GALATI

 

5.376

20

Scoala nr. 16 „N. Bălcescu", Str. Ariesului nr. 8, municipiul Galati

Scoală

5.066

21

Grădinita PN nr. 22, str. Anul Revolutiei nr. 1948 nr. 18, municipiul Galati

Grădinită

310

 

HARGHITA

 

620

22

Grădinita PN, Str. Oltului nr. 83, orasul Băile Tusnad

Grădinită

620

 

HUNEDOARA

 

108

23

Scoala cu clasele I—IV, satul Sălasu de Jos, comuna Sălasu de Sus

Scoală si grădinită

108

 

MARAMURES

 

2.305

24

Scoala Generală „Dr. loan Mihaly de Apsa", str. M. Viteazu nr. 39—49, municipiul Sighetu Marmatiei

Scoală

1.999

25

Colegiul „Anghel Saligny", Str. Scolii nr. 6, municipiul Baia Mare

Teren de sport

306


Nr. crt.

Judetul/Unitatea de învătământ

Functiunea

Suma propusă

de comisie

(mii lei)

 

MURES

 

2.626

26

Grup Scolar „Domokos Kazmer", Str. Principală nr. 161, orasul Sovata

Atelier-scoală

668

27

Scoala Generală nr. 3, Str. Praidului nr. 59, orasul Sovata

Scoală

630

28

Scoala Generală nr. 2 + Grădinita PN, Str. Principală nr. 185, orasul Sovata

Grădinită

719

29

Scoala Generală nr. 2 + Grădinita PP, Str. Linistei nr. 20, orasul Sovata

Grădinită

367

30

Scoala Generală, satul Tigmandru, Str. Principală nr. 65, comuna Nades

Scoală

242

 

SIBIU

 

1.376

31

Liceul Teoretic, structură Scoala cls. I—IV si grădinită, satul Ernea, orasul Dumbrăveni

Scoală si grădinită

65

32

Scoala cu cls. I—IV, comuna Nocrich nr. 160

Scoală

111

33

Grădinita PP nr. 7, cartier Piata Nouă nr. 12, orasul Cisnădie

Grădinită

500

34

Grădinita PN, Str. Salcâmilor nr. 21, orasul Copsa Mică, judetul Sibiu

Grădinită

700

 

SATU MARE

 

2.410

35

Scoala cu cls. I—VIII, Str. Careiului nr. 549, comuna Petresti

Scoală

541

36

Scoala cu cls. I—VIII, comuna Porumbesti nr. 241

Scoală

57

37

Scoala cu cls. I—VIII „Fenyi Istvan", Str. Principală nr. 491, comuna Căpleni

Scoală

258

38

Scoala cu cls. I—VIII, comuna Cămin nr. 195

Scoală

283

39

Scoala cu cls. I—VIII, comuna Craidorolt, pentru Scoala cu cls. I— IV, satul Eriu Sâncrai, comuna Craidorolt

Scoală

320

40

Grup Scolar Constantin Brâncusi, str. Avram lancu nr. 39, municipiul Satu Mare

Atelier-scoală

951

 

TIMIS

 

2.683

41

Scoala cu cls. I—VIII, comuna Masloc nr. 195

Scoală

489

42

Scoala cls. I—VIII, satul Comlosu Mic, comuna Comlosu Mare

Scoală

177

43

Scoala cu clasele I—VIII, comuna Tormac

Scoală

1.057

44

Scoala cls. I—VIII, comuna Comlosu Mare

Scoală

960

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 70/2008,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

Art. 2. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 2 si 3, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 616.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române,

cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Anghel Emanuel, fiul lui Dumitru si Frusina, născut la data de 12 ianuarie 1978 în localitatea Adunatii-Copăceni, judetul Giurgiu, România, apatrid, cu domiciliul în Predeal, str. Panduri nr. 18, bl. 4, ap. 8, judetul Brasov. (Dosar nr. 67/RD/2007)

2. Ciobanu Marin, fiul lui Niculae si Leia, născut la data de 27 martie 1950 în comuna Schitu, judetul Olt, România, apatrid, cu domiciliul în comuna Perieti, judetul Olt. (Dosar nr. 158/RD/2007)

3. Cioca Gratian Stan, fiul lui - si Violeta, născut la data de 27 noiembrie 1985 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul în Lugoj, str. Mărăsesti nr. 19, judetul Timis. (Dosar nr. 1.474/RD/2007)

4. Costache Alexandru-Silviu, fiul lui Ion si Victoria, născut la data de 30 iulie 1963 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul în Bucuresti, Intr. Orizontului nr. 5, ap. 3, sectorul 1. (Dosar nr. 108/RD/2007)

5. Costache Elena, fiica lui Ion si Florica, născută la data de 22 iulie 1965 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul în Bucuresti, Intr. Orizontului nr. 5, ap. 3, sectorul 1. (Dosar nr. 109/RD/2007)

6. Costache Florin, fiul lui Alexandru-Silviu si Elena, născut la data de 1 aprilie 1988 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul în Bucuresti, Intr. Orizontului nr. 5, ap. 3, sectorul 1. (Dosar nr. 110/RD/2007)

7. Costache George, fiul lui Alexandru-Silviu si Elena, născut la data de 3 martie 1989 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul în Bucuresti, Intr. Orizontului nr. 5, ap. 3, sectorul 1. (Dosar nr. 1.519/RD/2007)

8. Graf Doina, fiica lui David Constantin si David Cornelia, născută la data de 20 ianuarie 1963 în Bucuresti, România, cu domiciliul în Bucuresti, Drumul Taberei nr. 89, bl.R-1, sc. A, ap. 41, sectorul 6.(Dosar nr. 1.579/RD/2007)

9. Milosiu Sabian, fiul lui Stefan si Marita, născut la data de 18 februarie 1985 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul în Lugoj, str. Valeriu Brăise nr. 5, judetul Timis. (Dosar nr. 390/RD/2006)

1. Barnutiu Patriciu, fiul lui Gheorghe si Floare, născut la data de 4 iulie 1941 în localitatea Bocsa, judetul Sălaj, România, cu domiciliul în SUA, 6 Fidelis - Wayap 231, Massachussetss. (Dosar nr. 1.229RD/2007)

2. Caloyannis Christine Marie, fiica lui Constantin si Marie-Helene, născută la data de 3 aprilie 1936 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cu domiciliul în Franta, 6 Avenue P.V. Couturier 94230 Cachan. (Dosar nr. 1.233RD/2007)

3. Cartis Floare, fiica lui Ioan si Floarea, născută la data de 28 iulie 1965 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, apatrid, cu domiciliul în Germania, 79115 Freiburg, Carl Kistner-Strabe 32. (Dosar nr. 1.913RD/2007) Copii minori: Cartis Beniamin Markus, născut la 31 martie 1993, si Cartis Ruben David, născut la 25 aprilie 1999.

4. Cherbis Michi, fiul lui Iankaf-Sloimă si Mina, născut la data de 26 ianuarie 1954 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cu domiciliul în Israel, Holon, str. Mishol A Leshem 13. (Dosar nr. 1.247RD/2007) Copii minori: Cherbis Ofir Yaaqov, născut la 15 iulie 1994.

5. Ciuraru Herscu, fiul lui Iancu si Toni, născut la data de 17 iulie 1941 în localitatea Vaslui, judetul Vaslui, România, cu domiciliul în Israel, Ramat Gan st.Ghivaty 26. (Dosar nr. 1.248RD/2007)

6. Ciuraru Mily, fiica lui Iosep si Haia-Tivia, născută la data de 1 octombrie 1942 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul în Israel, Ramat Gan, st.Ghivaty 26. (Dosar nr. 1.249RD/2007)

7. Dagan Gedeon, fiul lui David si Jeaneta, născut la data de 24 decembrie 1932 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cu domiciliul în Israel, Herzlia, str. Hatanaym 2/52. (Dosar nr. 1.246RD/2007)

8. David Andy, fiul lui David si Tabia, născut la data de 23 iunie 1968 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cu domiciliul în Israel, str. Haperah nr. 12, Petah-Tiqwa. (Dosar nr. 1.222RD/2007)

9. Diaconu Ioan Cornel, fiul lui Ioan si Cornelia, născut la data de 27 ianuarie 1943 în localitatea Simeria, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul în SUA, 48 Baxter Avenue, New Hyde Park, NY 11040. (Dosar nr. 1.237RD/2007)

10. Dincă George Dan, fiul lui Gheorghe si Ileana, născut la data de 1 martie 1959 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cu domiciliul în Finlanda, Karhulantie 47A4, 48600 Karhula. (Dosar nr. 1.234RD/2007)

11. Elias Vladimir, fiul lui Adolf si Vasilica, născut la data de 20 noiembrie 1949 în localitatea Tecuci, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Bilu nr. 19, ap. 11, Petah Tiqva 49462. (Dosar nr. 3.728/2005)

12. Ester Odentz, fiica lui Talic Avram Isac si Haimovici Riva, născut la data de 25 septembrie 1948 în Bucuresti, România, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str.Rashi 18 - 63294. (Dosar nr. 1.276RD/2007)

13. Faibis Natan, fiul lui Simion si Rasela, născut la data de 18 februarie 1955 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cu domiciliul în Israel, Haifa, Koifman nr. 16. (Dosar nr. 1.255RD/2007) Copii minori: Faibis Gil, născută la 14 aprilie 1991.

14. Gheorghe Constantin, fiul lui Dumitru si Nedelea, născut la data de 23 iulie 1949 în Bucuresti, România, cu domiciliul în SUA, Brentwood, 1654 Preston Place, TN 37027. (Dosar nr. 1.221RD/2007)

15. Gheorghiu Pavel, fiul lui Avedic-Andrei si Maria, născut la data de 23 mai 1946 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cu domiciliul în SUA, 238 Paquette Ave, Manchester, NH 03104. (Dosar nr. 1.238RD/2007)

16. Goldenberg Shmuel, fiul lui David si Estera, născut la data de 15 septembrie 1953 în Bucuresti, România, cu domiciliul în Israel, Ness Tzion, str Katzir nr. 2. (Dosar nr. 1.277RD/2007) Copii minori: Goldenberg Tomer, născut la 6 iunie 1994, si Goldenberg Alon, născut la 4 decembrie 2000.

17. Grimberg Aaron, fiul lui Itic si Anuta, născut la data de 2 decembrie 1951 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Burla nr. 41. (Dosar nr. 1.274RD/2007)

18. Grinberg Alexander, fiul lui Iuliu si Antoaneta, născut la data de 18 iunie 1962 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul în Israel, Haifa, str. Alter nr. 23/8. (Dosar nr. 1.275RD/2007)

19. Herscu Iulius, fiul lui Solomon si Ita-Rifca, născut la data de 21 decembrie 1957 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul în Israel, Haifa, str. Hatamar nr. 27. (Dosar nr. 1.254RD/2007)

20. Klein Mirica, fiica lui Iosub si Golda, născută la data de 17 iunie 1960 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cu domiciliul în Israel, Kibutz Dorot 79175. (Dosar nr. 1.251RD/2007) Copii minori: Klein Sapit, născut la 16 noiembrie 1993, si Klein Regev, născut la 21 iunie 1995.

21. Levi Tehila, fiica lui Lazăr si Malvina, născută la data de 13 august 1946 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul în Israel, Rehovat, str. Shderot Hen nr. 37. (Dosar nr. 1.252RD/2007)

22. Marinkovic Lenuta, fiica lui Ioan si Stela, născută la data de 10 mai 1956 în localitatea Măcin, judetul Tulcea, România, cu domiciliul în Republica Serbia, Sabac, str. Cerska nr. 4. (Dosar nr. 1.235RD/2007)

23. Maurer Marius Yaakov, fiul lui Andrei si Hani, născut la data de 24 iunie 1964 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul în Israel, Barkan 22/12 Holon. (Dosar nr. 1.244RD/2007)

24. Muler Marinela Cezarina, fiica lui Iulian si Domnica, născută la data de 14 martie 1963 în localitatea Anina, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul în Serbia, Vârset, str. Tg. Konstantina Spajica nr. 5/1. (Dosar nr. 1.232RD/2007)

25. Popovici Mihai Dan, fiul lui Eusebiu si Marioara Ortansa, născut la data de 14 februarie 1950 în localitatea Ghidigeni, judetul Galati, România, cu domiciliul în SUA, 21975 Trailway Lane Lake Forest, Ca 92630. (Dosar nr. 1.231RD/2007)

26. Popovici Victoria Matilda, fiica lui Alexandru si Matilda, născută la data de 18 noiembrie 1957 în Bucuresti, România, cu domiciliul în SUA, 21975 Trailway Lane Lake Forest, Ca 92630. (Dosar nr. 1.230RD/2007)

27. Rosu Menahem, fiul lui Avram Leiba si Pesa, născut la data de 4 februarie 1942 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul în Israel, Kiriat Tivon. (Dosar nr. 1.253RD/2007)

28. Sarel Bernard, fiul lui Morit si Bianca, născut la data de 25 mai 1965 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul în Israel, Sireni 36, ap. 3, Rehovat 76229. (Dosar nr. 1.245RD/2007)

29. Sahna Maria, fiica lui Iosub si Golda, născută la data de 10 martie 1940 în localitatea Mărgineni, judetul Neamt, România, cu domiciliul în Israel, Rishon Le Zion, str. Hahaid Haalmeni nr. 4. (Dosar nr. 1.243RD/2007)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române,

cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

30. Simon Tina, fiica lui Strul si Leia, născută la data de 10 mai 1937 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul în Israel, Hadera, str. Hanasi nr. 36. (Dosar nr. 1.242RD/2007)

31. Strulovici Bernard Dov, fiul lui Avram si Haia Eti, născut la data de 2 decembrie 1946 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cu domiciliul în Israel, Kiriat Motzkin, str. Ben Gurion nr. 71. (Dosar nr. 1.273RD/2007)

32. Strulovici Ilan, fiul lui Bernard si Martha, născut la data de 1 ianuarie 1972 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul în Israel, Kiriat Motzkin, str. Ben Gurion nr. 71. (Dosar nr. 1.272RD/2007)

33. Strulovici Martha, fiica lui Simion si Etel, născută la data de 11 martie 1946 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul în Israel, Kiriat Motzkin, str. Ben Gurion nr. 71. (Dosar nr. 1.271RD/2007)

34. Tsirelman Froim, fiul lui Gherson si Ester, născut la data de 1 octombrie 1930 în Bucuresti, România, cu domiciliul în SUA, 1002 Ditmas Apt 5D Brooklyn, New York 11218. (Dosar nr. 1.532RD/2007)

35. Torok Anton, fiul lui Ioana Nicolae si Magdalena, născut la data de 28 august 1957 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean ungur, cu domiciliul actual în Ungaria, 2083 Solymar, str. Hovirag nr. 2/a. ( Dosar nr. 2.299RD/2004 )

36. Weisberg Mihail Eugen, fiul lui Arcadie si Anna, născut la data de 17 iulie 1958 în Bucuresti, România, cu domiciliul în Israel, Reshon Le Zion, str. Nov nr. 5. (Dosar nr. 1.250RD/2007). Copii minori: Weisberg Ron, născut la 2 septembrie 1990.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat favorabil cererea de redobândire a cetăteniei române, în temeiul art. 10 alin. 1

din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Bring Sabina, fiica lui Ghiltcik Abraham si Roza, născută la data de 21 septembrie 1908 în Bucuresti, România, cu domiciliul în Brazilia, Rio de Janeiro, Rua Santa Alexandrina nr. 464, ap. 404. (Dosar nr. 1.036RD/2007)

2. Coptil Flavia, fiica lui Vasile si Lucretia, născută la data de 13 august 1970 în localitatea Beclean, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul în Germania, 34295 Edermunde Rundstr. 6. (Dosar nr. 1.095RD/2007). Copii minori: Coptil Fănel, născut la 6 martie 1990.

3. COPTIL STEFAN, fiul lui Alexandru si Ana, născut la data de 5 mai 1966 în localitatea Beclean, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul în Germania 34295, Edermunde Rundstr. 6. (Dosar nr. 1.094RD/2007)

4. Ganz Doron, fiul lui - si Kaner Ghizi, născut la data de 2 septembrie 1960 în Bucuresti, România, cu domiciliul în Israel, Shoham, Kedem str.160. (Dosar nr. 724RD/2007). Copii minori: Ganz Roy, născut la 27 mai 1992, si Ganz Tal, născut la 24 octombrie 1994.

5. Glottman Samuel, fiul lui Hers si Suzi, născut la data de 28 iunie 1948 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Mordey Hagetaot 11, Nesher. (Dosar nr. 4.888RD/2004)

6. Ilioiu Aurelian, fiul lui Constantin si Floarea, născut la data de 19 mai 1934 în localitatea Dărmănesti, judetul Arges, România, cetătean american, cu domiciliul actual în SUA, Long Island City, Queens, NY-11106. (Dosar nr. 2.660RD/2005)

7. Ionescu Jenny, fiica lui Vasile si Vasilica, născută la data de 12 decembrie 1951 în Bucuresti, România, cu domiciliul în SUA, 412 Piermont Road, Demarest, NJ 07627. (Dosar nr. 802RD/2007)

8. Itsiq Abraham, fiul lui Sulim si Mina, născut la data de 8 septembrie 1946 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul în Israel, Nazeret Eli, str. Hadar 6/1, 17000. (Dosar nr. 1.070RD/2007)

9. Iuga Dan, fiul lui Valeriu si Valeria, născut la data de 12 noiembrie 1945 în localitatea Târgu Ocna, judetul Bacău, România, cu domiciliul în SUA 101040 Trellis Rose Ct., Las Vegas, Nv 89148. (Dosar nr. 1.079RD/2007)

10. Kahana Tzipora, fiica lui Semo si Deborica, născută la data de 9 iunie 1958 în Bucuresti, România, cu domiciliul în Israel, Kiriat Onu, str. Hamaagal nr. 34, ap. 18. (Dosar nr. 975RD/2007)

11. Karolyi Ileana, fiica lui Nikolae si Maria, născută la data de 22 noiembrie 1940 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul în Austria, 1030 Viena Mohsgasse 30/53. (Dosar nr. 41RD/2006)

12. Kohle Antoneta, fiica lui Nicu si Vasilica, născută la data de 21 martie 1961 în Bucuresti, România, cu domiciliul în Germania, Stuttgart, str. Schottle nr. 21, 70597. (Dosar nr. 1.035RD/2007). Copii minori: Kohle Paul David, născut la 28 octombrie 1995.

13. Langer Lavinia-Florica, fiica lui Demian Trandafir-Viorel si Florica, născută la data de 3 aprilie 1979 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul în Austria, Viena 1220, Aspernstr. 115/1. (Dosar nr. 783RD/2007)

14. Musta Lavinia, fiica lui Josif si Rodica, născută la data de 3 mai 1984 în localitatea Vrsac, Serbia, cu domiciliul în Republica Serbia, Plandiste Hajduk Veljkova nr. 16-13. (Dosar nr. 876RD/2007)

15. Schnabel Marian-Menachem, fiul lui Maximilian si Olga, născut la data de 21 februarie 1952 în localitatea Cluj, judetul Cluj, România, cu domiciliul în Israel, Rishon Lezion, str. Jabotinski nr. 18. (Dosar nr. 967RD/2007)

16. Stamin Lidia, fiica lui Nicolae si Maria, născută la data de 24 mai 1952 în localitatea Strehaia, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul în Austria, Viena, str. Bartschweg nr. 7, 1120. (Dosar nr. 1.042RD/2007)

17. Stiubiener Uri, fiul lui Stiubiener Semo si Deborica, născut la data de 1 mai 1954 în Bucuresti, România, cu domiciliul în Israel, Kiriat Onu, str. Ha Bitachon 10/3. (Dosar nr. 976RD/2007)

18. Stiubiener Zaharia, fiul lui Leizer si Ida, născut la data de 13 ianuarie 1928 în localitatea Săveni, judetul Botosani, România, cu domiciliul în Brazilia, Sao Paolo, str. Carlos N.S. Aranha nr. 547. (Dosar nr. 974RD/2007)

19. Ungheanu Juliana, fiica lui Cardos Ioan si Maria, născută la data de 6 august 1962 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul în Austria, Amt D.Wiener Landes Regierung Ma 35, 9/2738222-01-8. (Dosar nr. 1.189RD/2007)

20. Vătăsescu Nick, fiul lui Gheorghe si Maria, născut la data de 11 aprilie 1935 în localitatea Pietrosita, judetul Dâmbovita, România, cu domiciliul în SUA, Laguna Niguel, str. 2 Reef LN, California 92677. (Dosar nr. 1.032RD/2007)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

DECIZIE

privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii

cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

 

În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,

Plenul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor decide:

            Art. 1. - (1) Se aprobă:

a) forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, prevăzute în anexa nr. 1;

b) forma si continutul Raportului de tranzactii cu numerar, prevăzute în anexa nr. 2A, respectiv structura fisierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 2B;

c) forma si continutul Raportului de transferuri externe, prevăzute în anexa nr. 3A, respectiv structura fisierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 3B.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor nr. 276/2005 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, Raportului privind operatiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă

echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzactia se realizează prin una sau mai multe operatiuni legate între ele, si ale Raportului pentru transferurile externe în si din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 29 iunie 2005.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor,

Cezar Flavian Patriche

 

Bucuresti, 29 mai 2008.

Nr. 674.

 

ANEXA Nr. 1

 

RAPORT DE TRANZACTII SUSPECTE

 

CAPITOLUL I

Informatii generale despre raport si identificarea entitătii raportoare

 

1.0. Informatii generale:

 

Data întocmirii

Numărul de înregistrare la emitent

Tipul entitătii raportoare

I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată

Date de identificare:

Denumirea

Forma juridică de organizare

Numărul de înregistrare la registrul comertului

Cod unic de Înregistrare/Cod fiscal

Sediul social:

Judetul

Localitatea

Strada

Nr.

Sector


Subunitatea unde a avut loc tranzactia raportată:

 

Denumire

Judetul

Localitatea

I.B. Persoana fizică Date de identificare:

Numele

Prenumele

Tipul documentului de identitate

Seria

Nr. doc.

Emis la data de

De

Cod numeric personal

Domiciliul:

Tara

Judetul

Localitatea

Strada

Nr.

Sector

 

CAPITOLUL II

Date de identificare ale clientului

 

II.A. Persoana juridică

Date de identificare:

Denumirea

Forma juridică de organizare

Numărul de înregistrare la registrul comertului

Cod unic de Înregistrare/Cod fiscal

Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:

Tara

Localitatea

Sediul social:

Tara

Judetul

Localitatea

Strada

Nr.

Sector

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele

Prenumele

Cod numeric personal

II.B. Persoana fizică Date de identificare:

Numele

Prenumele

Data nasterii

Locul nasterii

Cetătenia

Rezident/Nerezident

Tipul documentului de identitate

Seria

Nr. doc.

Emis la data de

De

Cod numeric personal

Domiciliul sau resedinta:

Tara

Judetul

Localitatea

Strada

Nr.

Sector

II.C. Informatii despre conturile si subconturile clientului

Tipul contului

Nr. total conturi


Detalii despre conturi

si subconturi:

Conturi

Subconturi

II.D. Informatii despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice

Tipul legăturii

Nr. total legături

II.D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul:

Denumirea

Forma juridică de organizare

Cod unic de Înregistrare/Cod fiscal

II.D2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul:

Numele

Prenumele

Cod numeric personal

II.E. Operatiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni

Tipul operatiunii

Nr. operatiuni

Suma totală

II.F. - Persoana care conduce tranzactia

Date de identificare:

Numele Prenumele

Nr. actului de împuternicire

Tipul documentului de identitate

Seria

Nr. doc.

Emis la data de

De

Cod numeric personal

Domiciliul sau resedinta:

Tara

Judetul

Localitatea

Strada

Nr.

Sector

 

CAPITOLUL III

Date despre tranzactie si conturile implicate

 

III.A. Descrierea tranzactiei:

Data tranzactiei

Suma tranzactionată

Valuta

Felul tranzactiei

Stadiul tranzactiei

Modalitatea de plată

Natura tranzactiei

Obiectul tranzactiei

Tipul contului

Conturi utilizate

Subconturi

III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică

Date de identificare:

Denumirea

Forma juridică de organizare

Numărul de înregistrare la registrul comertului

Cod unic de Înregistrare/Cod fiscal

Sediul:

Tara

Judetul

Localitatea

Strada

Nr.

Sector

 

II.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică

Date de identificare:

 

Numele

Prenumele

Tipul documentului de identitate

Seria

Nr. doc.

Emis la data de

De

Cod numeric personal

Domiciliul:

 

Tara

Judetul

 

 

Localitatea

Strada

 

Nr.

Sector

 

 

III.D. Descrierea elementelor neobisnuite/suspecte

Descrierea operatiunii

Descrierea elementelor considerate suspecte

 

CAPITOLUL IV

Documente anexate si semnătura

 

Se anexează în fotocopie următoarele documente:

Raportul contine pagini - inclusiv anexele, dischete, .

 CD-uri

 

Numele si prenumele

Semnătura Stampila

Telefon/Fax

CONTINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACTII SUSPECTE


 

I. ASPECTE INTRODUCTIVE

Completarea de către entitătile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, sectiunilor si rubricilor Raportului de tranzactii suspecte este obligatorie, cu exceptia situatiilor expres prevăzute în prezenta anexă.

Capitolul II.D este facultativ dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel putin una dintre sectiunile II.D1 sau II.D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pune la dispozitia entitătilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzactii suspecte:

 

Tări - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Tara". Dacă nu există informatii despre tara de rezidentă/de înmatriculare a persoanei, în coloana Tara se completează, în mod conventional, valoarea 999;

Judete - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Judet". Coloana Judet nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Tara corespunzătoare este alta decât 642 - România si se completează cu valoarea conventională O - în cazul în care valoarea aferentă coloanei


Tara este 642 - România si valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403 - Bucuresti. Dacă nu există informatii despre judetul de rezidentă al persoanei, în coloana Judet se completează, în mod conventional, valoarea 99;

Localităti - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Localitatea". în acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitătile din România, o singură dată. în cazul în care aceeasi denumire corespunde în fapt mai multor localităti, identificarea se face după codul judetului completat în coloana Judet corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Tara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind localitatea de rezidentă - din România - a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod conventional, valoarea 999999;

Formejur— nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Forma juridică de organizare";

Act_id - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Tipul documentului de identitate";

Tip_cont - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Tipul contului";

 

I. ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Completarea de către entitătile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, sectiunilor si rubricilor Raportului de tranzactii suspecte este obligatorie, cu exceptia situatiilor expres prevăzute în prezenta anexă.

2. Capitolul II.D este facultativ dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente.

Cel putin una dintre sectiunile II.D1 sau II.D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate.

3. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pune la dispozitia entitătilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzactii suspecte:

a) Tări - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Tara”. Dacă nu există informatii despre tara de rezidentă/de înmatriculare a persoanei, în coloana Tara se completează, în mod conventional, valoarea 999;

b) Judete - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Judet”. Coloana Judet nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Tara corespunzătoare este alta decât 642 - România si se completează cu valoarea conventională 0 - în cazul în care valoarea aferentă coloanei

Tara este 642 - România si valoarea aferentă coloanei

Localitatea este 403 - Bucuresti. Dacă nu există informatii despre judetul de rezidentă al persoanei, în coloana Judet se completează, în mod conventional, valoarea 99;

c) Localităti - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Localitatea”. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitătile din România, o singură dată. În cazul în care aceeasi denumire corespunde în fapt mai multor localităti, identificarea se face după codul judetului completat în coloana Judet corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Tara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind

localitatea de rezidentă - din România - a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod conventional, valoarea 999999;

d) Forme_jur - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Forma juridică de organizare”;

e) Act_id - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Tipul documentului de identitate”;

f) Tip_cont - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Tipul contului”;

g) Tip_leg - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica „Tipul legăturii”;

h) Tip_oper - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica „Scop operatiune”. Dacă nu există informatii despre scopul operatiunii, în coloana Scop operatiune se completează, în mod conventional, valoarea 99999;

i) Valute - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica „Cod valută”;

j) Mod_pl - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica „Modalitatea de plată”;

k) Nat_tranz - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica „Natura tranzactiei”;

l) Ob_tranz - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica „Obiectul tranzactiei”.

4. Pentru transmiterea raportului în format electronic, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pune la dispozitia entitătilor raportoare de tip institutie de credit sau sucursală a unei institutii de credit străine aplicatia Data Entry si manualul de utilizare.

II. COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

 

CAPITOLUL I

Informatii generale despre raport si identificarea entitătii raportoare

 

1. Subcapitolul I.0. „Informatii generale”:

1.1. La rubrica „Data întocmirii” se completează data la care a fost făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna si anul.

1.2. La rubrica „Numărul de înregistrare la emitent” se completează un număr secvential, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare.

1.3. Rubrica „Tipul entitătii raportoare” contine codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în functie de categoriile mentionate la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare.

În functie de statutul juridic al persoanei raportoare, se completează fie subcapitolul I.A, fie subcapitolul I.B.

2. Subcapitolul I.A. „Persoana juridică sau persoana fizică autorizată”:

2.1. Sectiunea Date de identificare:

2.1.1. Rubrica „Denumirea” trebuie să contină denumirea completă a persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate care întocmeste raportul, asa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevierea care indică forma juridică de organizare. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii.

2.1.2. În rubrica „Forma juridică de organizare” se completează abrevierea formei juridice de organizare a entitătii raportoare, asa cum este mentionată în documentul de înregistrare, conform nomenclatorului aferent.

2.1.3. Rubrica „Numărul de înregistrare la registrul comertului” se completează cu numărul de înregistrare al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate, asa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare contine litera „J”, urmată de codul judetului, de numărul propriu-zis si de anul înfiintării.

2.1.4. La rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal” se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, asa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

2.2. Sectiunea Sediul social:

2.2.1. Rubrica „Judetul” contine denumirea judetului unde se află sediul entitătii raportoare, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica „Localitatea” contine denumirea orasului sau a localitătii în care se află sediul entitătii raportoare, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubricile „Strada, nr., sector” contin denumirea străzii, numărul si sectorul, corespunzătoare sediului entitătii raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entitătii raportoare este situat în Bucuresti.

2.3. Sectiunea Subunitatea unde a avut loc tranzactia raportată se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul:

2.3.1. Rubrica „Denumire” contine denumirea subunitătii - sucursală, agentie, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzactia raportată.

2.3.2. Rubrica „Judetul” contine denumirea judetului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.

2.3.3. Rubrica „Localitatea” contine denumirea localitătii unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.

3. Subcapitolul I.B. „Persoana fizică”:

3.1. Sectiunea Date de identificare:

3.1.1. La rubrica „Numele” se completează numele de familie al persoanei fizice raportoare, asa cum este înscris în documentul de identitate.

3.1.2. Rubrica „Prenumele” contine prenumele întreg al persoanei fizice raportoare, asa cum este înscris în documentul de identitate.

3.1.3. Rubrica „Tipul documentului de identitate” este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent.

3.1.4. În rubrica „Seria” se completează seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare.

3.1.5. Rubrica „Nr. doc.” contine numărul actului de identitate al persoanei fizice raportoare.

3.1.6. Rubrica „Emis la data de” contine data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA , respectiv ziua, luna si anul.

3.1.7. La rubrica „De” se completează denumirea autoritătii care a eliberat documentul de identitate.

3.1.8. Rubrica „Cod numeric personal” contine codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, asa cum este înscris pe documentul de identitate.

3.2. Sectiunea Domiciliul:

3.2.1. Rubrica „Tara” contine numele tării de rezidentă a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.2. Rubrica „Judetul” contine denumirea judetului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.

3.2.3. Rubrica „Localitatea” contine denumirea orasului sau a localitătii în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.

3.2.4. Rubricile „Strada, nr., sector” contin denumirea străzii, numărul si sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Date de identificare ale clientului

 

În functie de statutul juridic al clientului, se completează fie subcapitolul II.A, fie subcapitolul II.B.

1. Subcapitolul II.A. „Persoana juridică”:

1.1. Sectiunea Date de identificare:

1.1.1. Rubrica „Denumirea” cuprinde denumirea completă a persoanei juridice, asa cum este înscrisă în actul de înregistrare.

Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, cum sunt S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

1.1.2. La rubrica „Forma juridică de organizare” se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, asa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

1.1.3. Rubrica „Numărul de înregistrare la registrul comertului” contine numărul de înregistrare al persoanei juridice, asa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare contine litera „J”, urmată de codul judetului, de numărul propriu-zis si de anul înfiintării.

1.1.4. La rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal” se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, asa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

1.2. Sectiunea Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:

Informatiile din această sectiune se completează numai pentru persoane juridice străine.

1.2.1. Rubrica „Tara” contine numele tării în care a fost înregistrată persoana juridică străină, conform nomenclatorului aferent.

1.2.2. Rubrica „Localitatea” contine denumirea orasului sau a localitătii unde a fost înregistrată persoana juridică străină.

1.3. Sectiunea Sediul social:

1.3.1. Rubrica „Tara” contine numele tării de rezidentă a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.2. Rubrica „Judetul” contine denumirea judetului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.3. Rubrica „Localitatea” contine denumirea orasului sau a localitătii în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

1.3.4. Rubricile „Strada, nr., sector” contin denumirea străzii, numărul si sectorul, corespunzătoare sediului persoanei juridice. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul este situat în Bucuresti.

1.4. Sectiunea Date de identificare ale reprezentantului legal:

1.4.1. Rubrica „Numele” contine numele de familie al reprezentantului legal al persoanei juridice, asa cum este înscris în documentul de identitate.

1.4.2. Rubrica „Prenumele” contine prenumele complet al reprezentantului legal al persoanei juridice, asa cum este înscris în documentul de identitate.

1.4.3. Rubrica „Cod numeric personal” contine codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, asa cum este înscris în documentul de identitate.

2. Subcapitolul II.B. „Persoana fizică”:

2.1. Sectiunea Date de identificare:

2.1.1. Rubrica „Numele” se completează cu numele de familie al persoanei fizice, asa cum este înscris în documentul de identitate.

2.1.2. Rubrica „Prenumele” contine prenumele complet al persoanei fizice, asa cum este înscris în actul de identitate.

2.1.3. La rubrica „Data nasterii” se completează data nasterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna si anul.

2.1.4. Rubrica „Locul nasterii” contine numele tării de nastere a persoanei fizice străine. Pentru persoane fizice române, în această rubrică se completează localitatea nasterii.

2.1.5. Rubrica „Cetătenia” se completează cu cetătenia persoanei fizice.

2.1.6. La rubrica „Rezident/nerezident” se completează valoarea „R” pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea „N” pentru persoane fizice nerezidente.

2.1.7. Rubrica „Tipul documentului de identitate” se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.1.8. La rubrica „Seria” se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.

2.1.9. Rubrica „Nr. doc.” contine numărul actului de identitate al persoanei fizice.

2.1.10. Rubrica „Emis la data de” contine data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA , respectiv ziua, luna si anul.

2.1.11. La rubrica „De” se completează numele autoritătii care a eliberat documentul de identitate.

2.1.12. Rubrica „Cod numeric personal” contine codul numeric personal al persoanei fizice, asa cum este înscris în actul de identitate.

2.2. Sectiunea Domiciliul sau resedinta:

2.2.1. Rubrica „Tara” contine numele tării de resedintă a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica „Judetul” contine denumirea judetului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubrica „Localitatea” contine denumirea orasului sau a localitătii în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.4. Rubricile „Strada, nr., sector” contin denumirea străzii, numărul si sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica „Sectorul” se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în Bucuresti.

3. Subcapitolul II.C. „Informatii despre conturile si subconturile clientului”

Rubricile din acest subcapitol se completează numai de către entitătile la care clientul are deschis cel putin un cont: institutiile de credit, sucursalele institutiilor de credit străine si alte institutii similare.

3.1. Rubrica „Tipul contului” contine codul de identificare al tipului de cont pe care îl detine persoana fizică sau juridică la entitatea raportoare respectivă, conform nomenclatorului aferent.

3.2. La rubrica „Nr. total conturi” se completează numărul total de conturi corespunzător tipului de cont înscris în rubrica anterioară.

3.3. Sectiunea Detalii despre conturi si subconturi

În Rubricile „Conturi” si „Subconturi” se completează cu conturile si subconturile deschise de persoana fizică sau juridică la toate subunitătile entitătii raportoare respective.

Pentru fiecare tip de cont este posibilă completarea unuia sau mai multor conturi si a subconturilor acestora.

În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunitătile entitătii raportoare. Rulajele se transmit într-un format electronic prelucrabil - format XLS.

4. Subcapitolul II.D. „Informatii despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice”:

4.1. Rubrica „Tipul legăturii” contine codul de identificare al legăturii dintre client si alte persoane, cum ar fi: garanti, delegati, alte persoane împuternicite pe conturi etc., conform nomenclatorului aferent.

4.2. Rubrica „Nr. total legături” contine numărul total de legături, corespunzător tipului de legătură precizat în rubrica anterioară.

4.3. Sectiunea II.D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul:

4.3.1. Rubrica „Denumirea” contine denumirea completă a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, cum ar fi garanti sau delegati etc. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

4.3.2. Rubrica „Forma juridică de organizare” contine abrevierea formei de organizare a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, asa cum este înscrisă în certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

4.3.3. Rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal” contine codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, asa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

4.4. Sectiunea II.D2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul:

4.4.1. Rubrica „Numele” contine numele de familie al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, cum ar fi garanti, delegati, alte persoane împuternicite pe conturi etc., asa cum este înscris în documentul de identitate.

4.4.2. Rubrica „Prenumele” contine prenumele complet al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, asa cum este înscris în documentul de identitate.

4.4.3. Rubrica „Cod numeric personal” contine codul numeric personal al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, asa cum este înscris în actul de identitate.

5. Subcapitolul II.E. „Operatiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni”:

Acest subcapitol contine informatii despre operatiunile curente, nu neapărat suspecte, efectuate în ultimele 12 luni în conturile clientului. Aceste informatii se cumulează pe tip de operatiune, pentru fiecare tip de operatiune precizându-se doar suma totală.

5.1. Rubrica „Tipul operatiunii” contine codul de identificare al operatiunii, conform nomenclatorului aferent.

5.2. Rubrica „Nr. operatiuni” contine numărul de tranzactii efectuate în ultimele 12 luni.

5.3. Rubrica „Suma totală” contine echivalentul sumei totale tranzactionate, exprimat în mii lei.

6. Subcapitolul II.F. „Persoana care conduce tranzactia”:

6.1. Sectiunea Date de identificare:

6.1.1. Rubrica „Numele” contine numele de familie al persoanei care conduce tranzactia în numele clientului, asa cum este înscris acesta în actul de identitate.

6.1.2. Rubrica „Prenumele” contine prenumele complet al persoanei care conduce tranzactia, asa cum este înscris în actul de identitate.

6.1.3. Rubrica „Nr. actului de împuternicire” este completată cu numărul si data înregistrării actului care autorizează persoana respectivă să conducă tranzactia în numele clientului.

6.1.4. Rubrica „Tipul documentului de identitate” este completată cu tipul actului de identitate al persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

6.1.5. La rubrica „Seria” se completează seria actului de identitate al persoanei împuternicite.

6.1.6. Rubrica „Nr. doc.” contine numărul actului de identitate al persoanei împuternicite.

6.1.7. Rubrica „Emis la data de” contine data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA , respectiv ziua, luna si anul.

6.1.8. La rubrica „De” se completează numele autoritătii care a eliberat documentul de identitate.

6.1.9. Rubrica „Cod numeric personal” contine codul numeric personal al persoanei împuternicite, asa cum este înscris pe actul de identitate.

6.2. Sectiunea Domiciliul sau resedinta:

6.2.1. Rubrica „Tara” contine numele tării de resedintă a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

6.2.2. Rubrica „Judetul” contine denumirea judetului unde se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

6.2.3. Rubrica „Localitatea” contine denumirea orasului sau a localitătii în care se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

6.2.4. Rubricile „Strada, nr., sector” contin denumirea străzii, numărul si sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica „Sectorul” se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în Bucuresti.

 

CAPITOLUL III

Date despre tranzactie si conturile implicate

 

1. Subcapitolul III.A. „Descrierea tranzactiei”:

1.1. La rubrica „Data tranzactiei” se completează data în care a avut loc tranzactia considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna si anul.

1.2. Rubrica „Suma tranzactionată” se completează cu suma tranzactionată, precizată cu două cifre zecimale.

1.3. Rubrica „Valuta” se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent.

1.4. În rubrica „Felul tranzactiei” se completează una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit.

1.5. La rubrica „Stadiul tranzactiei” se completează una din cele două valori posibile: E pentru tranzactii efectuate sau N pentru tranzactii neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzactii suspecte.

1.6. Rubrica „Modalitatea de plată” se completează cu codul de identificare al modalitătii de plată, conform nomenclatorului aferent.

1.7. Rubrica „Natura tranzactiei” se completează cu codul de identificare al naturii tranzactiei suspecte, conform nomenclatorului aferent.

1.8. Rubrica „Obiectul tranzactiei” se completează cu codul de identificare al obiectului tranzactiei suspecte, conform nomenclatorului aferent.

1.9. La rubrica „Tipul contului” se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfăsurat tranzactia suspectă, conform nomenclatorului aferent.

1.10. Rubricile „Conturi utilizate” si „Subconturi” contin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzactia suspectă.

2. Subcapitolul III.B. „Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicată la Capitolul II - persoană juridică”:

2.1. Sectiunea Date de identificare:

2.1.1. Rubrica „Denumirea” se completează cu denumirea completă a persoanei juridice, ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzactiei suspecte, asa cum este înscris în actul de înregistrare. Denumirea este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

2.1.2. La rubrica „Forma juridică de organizare” se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, asa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

2.1.3. Rubrica „Numărul de înregistrare la registrul comertului” contine numărul de înregistrare al persoanei juridice, asa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare contine litera „J”, urmată de codul judetului, de numărul propriu-zis si de anul înfiintării.

2.1.4. La rubrica „Cod unic de înregistrare/Cod fiscal” se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, asa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

2.2. Sectiunea Sediul:

2.2.1. Rubrica „Tara” contine numele tării de resedintă a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

2.2.2. Rubrica „Judetul” contine denumirea judetului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.3. Rubrica „Localitatea” contine denumirea orasului sau a localitătii în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

2.2.4. Rubricile „Strada, nr., sector” contin denumirea străzii, numărul si sectorul, corespunzătoare sediului persoanei juridice. Rubrica „Sectorul” este completată numai în cazul în care sediul este situat în Bucuresti.

3. Subcapitolul III.C. „Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicată la capitolul II - persoană fizică”:

3.1. Sectiunea Date de identificare:

3.1.1. Rubrica „Numele” se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzactiei realizate cu subiectul raportului de tranzactii suspecte, asa cum este înscris acesta în actul de identitate.

3.1.2. Rubrica „Prenumele” contine prenumele complet al persoanei fizice mentionate, asa cum este înscris acesta în actul de identitate.

3.1.3. Rubrica „Tipul documentului de identitate” se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.1.4. La rubrica „Seria” se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.

3.1.5. Rubrica „Nr. doc.” contine numărul actului de identitate al persoanei fizice.

3.1.6. Rubrica „Emis la data de” contine data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA , respectiv ziua, luna si anul.

3.1.7. La rubrica „De” se completează denumirea autoritătii care a eliberat documentul de identitate.

3.1.8. Rubrica „Cod numeric personal” contine codul numeric personal al persoanei fizice, asa cum este înscris pe actul de identitate.

3.2. Sectiunea Domiciliul:

3.2.1. Rubrica „Tara” contine numele tării de resedintă a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.2. Rubrica „Judetul” contine denumirea judetului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.3. Rubrica „Localitatea” contine denumirea orasului sau a localitătii în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

3.2.4. Rubricile „Strada, nr., sector” contin denumirea străzii, numărul si, respectiv, sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica „Sectorul” se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în Bucuresti.

4. Subcapitolul III .D. „Descrierea elementelor neobisnuite/suspecte”:

4.1. Rubrica „Descrierea operatiunii” contine o descriere detaliată a tranzactiei.

În plus fată de aceasta, trebuie specificat în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria „Persoană expusă politic”, cu precizarea categoriei conform art. 21 din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si a datelor si informatiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informatii că persoana indicată la subcapitolul III.B sau III.C nu este „beneficiarul real” al tranzactiei - în sensul art. 22 din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare -, în această rubrică se completează atât datele si informatiile despre beneficiarul real al tranzactiei, cât si cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie.

4.2. Rubrica „Descrierea elementelor considerate suspecte” contine o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce priveste tranzactia.

 

ANEXA Nr. 2A

 

Informatii despre entitatea raportoare:

Tip:

Denumire:

Cod unic de înregistrare/cod fiscal:

Număr de înmatriculare la registrul comertului:

Adresă si nr. de telefon/fax:

Nr. înregistrare la emitent:

Data raportării:

 

ANEXA Nr. 2A

 


RAPORT DE TRANZACTII CU NUMERAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Subunitatea

Tip client

Informatii despre CLIENT-ul entitătii raportoare

P

E

P

Nume/ Denumire

Prenume

Adresa/Sediul

Act identitate/ Nr. înmatriculare

Cod numeric personal/ Cod unic de înregistrare

Data si locul nasterii/înmatriculării

Tara

Judet

Localitate

Stradă

Nr.

Sector

Data

Tara

Localitate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatii despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERATIUNEA

Contul

în care se desfăsoară operatiunea

Data operatiunii

Fel operatiune

P

E

P

Nume

Prenume

Adresa

Act identitate

Cod numeric personal

Tara

Judet

Localitate

Stradă

Nr.

Sector

17

18

ig

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Scop operatiune

Cod valută

Suma tranzactionată

Echivalent euro

 

Observatii

31

32

33

34

35

 

Numele si prenumele persoanei autorizate

………………………………..

(Semnătura persoanei autorizate si stampila entitătii raportoare)

 

I. ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Raportul de tranzactii cu numerar contine, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (6) si art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare - date privind tranzactiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzactia se realizează prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legătură între ele.

2. Rubrica „Tip” din antetul raportului contine tipul entitătii raportoare, asa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare. Această rubrică se completează numai în primul raport de tranzactii cu

numerar depus la Oficiul National de prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum si a coloanelor 1-34 din prezentul raport este obligatorie. Face exceptie de la aceasta situatia în care clientul persoană fizică efectuează tranzactia în nume propriu, caz în care coloanele 17-27 nu se completează. În cazul în care clientul este persoană juridică, este obligatorie completarea coloanelor 17-27. De asemenea, se admit exceptiile mentionate la pct. 4, pentru rubricile referitoare la adresă/sediu, precum si exceptiile expres mentionate la pct. II din prezenta

anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19.

4. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pune la dispozitia entitătilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzactii cu numerar:

a) Tări - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Tara”: coloanele 6, 15 si 20. Dacă nu există informatii despre tara de rezidentă/de înmatriculare a persoanei, în coloana Tara se completează, în mod conventional, valoarea 999;

b) Judete - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Judet”: coloanele 7 si 21. Coloana Judet nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Tara corespunzătoare este alta decât 642 - România si se completează cu valoarea conventională 0 în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele conditii: valoarea aferentă coloanei Tara este 642: România si valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403: Bucuresti. Dacă nu există informatii despre judetul de rezidentă al persoanei, în coloana Judet se completează, în mod conventional, valoarea 99;

c) Localităti - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Localitatea”: coloanele 8, 16 si 22. În acest nomenclator sunt cuprinse generic, ca denumire, toate localitătile din România, o singură dată. În cazul în care aceeasi denumire corespunde în fapt mai multor localităti, identificarea se face după codul judetului completat în coloana Judet corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Tara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind localitatea de rezidentă din România a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod conventional, valoarea 999999;

d) Tip_oper - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica „Scop operatiune”: coloana 31. Dacă nu există informatii despre scopul operatiunii, în coloana Scop operatiune se completează, în mod conventional, valoarea 99999;

e) Valute - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica „Cod valută”: coloana 32.

5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 6-11, respectiv 20- 25, se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informatii nu sunt disponibile, subcapitolele mentionate contin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.

6. Operatiunile de schimb valutar sunt incluse în raport o singură dată, si anume:

a) în coloana 30 „Fel operatiune” se completează valoarea D;

b) în coloana 32 „Cod valută” se completează codul valutei depuse de client în vederea efectuării schimbului;

c) în coloana 33 „Suma operatiunii” se completează suma de bani depusă de client în vederea efectuării schimbului;

d) în coloana 34 „Echivalent euro” se completează echivalentul în euro, calculat la cursul Băncii Nationale a României, al sumei de bani depuse de client în vederea efectuării schimbului;

e) în coloana 35 „Observatii” se completează suma primită de client în urma schimbului valutar, urmată de codul valutei corespunzătoare;

            f) Coloanele 1-31 se completează conform precizărilor din prezenta anexă.

7. În cazul operatiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar a unui bun detinut în comun de mai multe persoane - locuinte, terenuri, etc, în raport se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzactie, coloanele 1-32, conform precizărilor din

prezenta anexă. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează:

a) în coloana 33 „Suma tranzactionată” se completează, pentru fiecare persoană, suma totală aferentă tranzactiei;

b) în coloana 34 „Echivalent euro” se completează, în mod conventional, valoarea obtinută prin împărtirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Nationale a României, al sumei tranzactionate - coloana 33 - la numărul de persoane implicate de fiecare parte a tranzactiei. Dacă rezultatul împărtirii este un număr zecimal, acesta se rotunjeste.

c) în coloana 35 „Observatii” se completează sintagma efectuată în comun.

 

II. COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

1. Coloana 1 „Subunitatea”:

1.1. Rubrica trebuie să contină codul intern al subunitătii - sucursală, agentie, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operatiunea raportată. Acest cod este generat de entitatea raportoare si trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunitătilor corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor într-un nomenclator de subunităti anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operatiune

derulată printr-o subunitate nou-înfiintată sau apar modificări fată de nomenclatorul transmis anterior.

1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunităti, în această coloană se completează, în mod conventional, valoarea 0 - sediul central.

2. Coloana 2 „Tip client”:

Valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

F - pentru persoane fizice;

J - pentru persoane juridice.

3. Capitolul „Informatii despre CLIENT-ul entitătii raportoare”:

Capitolul include coloanele 3-16 si cuprinde datele de identificare si administrative ale clientului.

3.1. Coloana 3 „PEP”:

Rubrica se referă la statutul de persoană expusă politic” - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această

rubrică sunt:

1 - pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (2);

2 - pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (4);

3 - pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (5).

În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

3.2. Coloana 4 „Nume/Denumire”:

Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei fizice, asa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv cu denumirea persoanei juridice, asa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.

3.3. Coloana 5 „Prenume”:

În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei fizice, asa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.

3.4. Subcapitolul „Adresa/Sediul”:

Subcapitolul cuprinde coloanele 6-11 din raport, în care se completează informatiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică.

3.4.1. Coloana 6 „Tara”:

Rubrica se completează cu codul tării de rezidentă a clientului, conform nomenclatorului aferent.

3.4.2. Coloana 7 „Judet”:

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul judetului de rezidentă al clientului, conform nomenclatorului aferent.

3.4.3. Coloana 8 „Localitate”:

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localitătii de rezidentă din România a clientului, conform nomenclatorului aferent.

3.4.4. Coloana 9 „Stradă”:

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidenta se află în străinătate, în această coloană se completează în plus si denumirea orasului/localitătii corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea conventională FN.

3.4.5. Coloana 10 „Nr.”:

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, această rubrică se completează cu

valoarea conventională FN.

3.4.6. Coloana 11 „Sector”:

Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în Bucuresti. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1-6. Cu titlu de exceptie, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în Bucuresti, dar nu se cunoaste sectorul, în coloana 10 se completează valoarea conventională 9.

3.5. Coloana 12 „Act identitate/Nr. înmatriculare”:

Rubrica se completează cu seria si numărul actului de identitate pentru client persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare de la registrul comertului - pentru client persoană juridică. Cu titlu de exceptie, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispozitie informatiile respective, în coloana 12 se completează valoarea conventională FN.

3.6. Coloana 13 „Cod numeric personal/Cod unic de înregistrare”:

Rubrica se completează cu codul numeric personal, asa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienti persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare/codul fiscal, asa cum este înscris în certificatul de înregistrare, pentru clienti persoane

juridice. În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod conventional, numărul documentului de identitate.

3.7. Subcapitolul „Data si locul nasterii/înmatriculării”:

În rubricile aferente acestui subcapitol - coloanele 14-16 - se completează informatiile despre data si locul nasterii clientului persoană fizică, respectiv despre data si locul înmatriculării clientului persoană juridică.

3.7.1. Coloana 14 „Data”:

Rubrica se completează, sub forma zi/lună/an, cu data nasterii clientului persoană fizică, asa cum este înscrisă în documentul de identificare, respectiv cu data înmatriculării, asa cum este înscrisă în documentul de înregistrare - în cazul persoanei juridice. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie această informatie, această rubrică se completează, în mod conventional, cu valoarea 01/01/ a anului curent.

3.7.2. Coloana 15 „Tara”:

Rubrica se completează cu codul tării nasterii clientului - persoană fizică, respectiv cu codul tării unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent.

3.7.3. Coloana 16 „Localitate”:

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localitătii de nastere a clientului persoană fizică, respectiv codul localitătii unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent.

4. Capitolul „Informatii despre persoana care efectuează operatiunea”

Capitolul include coloanele 17-27 si cuprinde datele de identificare si administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis operatiunea raportată: delegat, împuternicit, reprezentant, mandatar etc.

4.1. Coloana 17 „PEP”:

Rubrica se referă la statutul de persoană expusă politic”- PEP - al persoanei care efectuează operatiunea, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile

admisibile pentru această rubrică sunt:

1 - pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (2);

2 - pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (4);

3 - pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (5).

În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

4.2. Coloana 18 „Nume”:

Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează tranzactia, asa cum este înscris în documentul de identitate.

            4.3. Coloana 19 „Prenume”:

În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzactia, asa cum este înscris în documentul de identitate.

4.4. Subcapitolul „Adresa”

Subcapitolul cuprinde coloanele 20-25 din raport, în care se completează informatiile despre adresa persoanei care efectuează tranzactia.

4.4.1. Coloana 20 „Tara”:

Rubrica se completează cu codul tării de rezidentă a persoanei care efectuează tranzactia, conform nomenclatorului aferent.

4.4.2. Coloana 21 „Judet”:

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul judetului de rezidentă al persoanei care efectuează tranzactia, conform nomenclatorului aferent.

4.4.3. Coloana 22 „Localitate”:

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localitătii de rezidentă din România a persoanei care efectuează tranzactia, conform nomenclatorului aferent.

4.4.4. Coloana 23 „Stradă”:

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzactia. În cazul în care rezidenta persoanei care efectuează tranzactia se află în străinătate, tot în această coloană se completează în plus si denumirea orasului/localitătii corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea conventională FN.

4.4.5. Coloana 24 „Nr.”:

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzactia. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzactia, această rubrică se completează cu valoarea conventională FN.

4.4.6. Coloana 25 „Sector”:

Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzactia este în Bucuresti. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de exceptie, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzactia este în Bucuresti, dar nu se cunoaste sectorul, în această rubrică se completează valoarea conventională 9.

4.5. Coloana 26 „Act identitate”:

Rubrica se completează cu seria si numărul actului de identitate al persoanei care efectuează tranzactia. Cu titlu de exceptie, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispozitie informatiile respective, în coloana 26 se completează valoarea conventională FN.

4.6. Coloana 27 „Cod numeric personal”:

Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează tranzactia, asa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează tranzactia - persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod conventional, numărul documentului de identitate.

5. Coloana 28 „Contul în care se desfăsoară operatiunea”:

Rubrica se completează, în cazul în care operatiunea raportată implică miscări într-un cont deschis pe numele clientului, cu numărul - codul, simbolul - acestui cont. În cazul în care operatiunea se desfăsoară în baza unei relatii contractuale, în această rubrică se completează numărul de înregistrare si data contractului încheiat între entitatea raportoare si clientul respectiv. În cazul în care entitatea raportoare autentifică un act prin care are loc operatiunea raportată, în această coloană se completează numărul si data sub care a fost autentificat actul respectiv. În cazul în care operatiunea are loc prin casieria entitătii raportoare, în această rubrică se completează simbolul contului contabil „Casa”. Cu titlu de exceptie, în cazul în care nu există informatii privind contul, în coloana 28 se completează valoarea conventională FN.

6. Coloana 29 „Data operatiunii”:

Rubrica se completează cu data la care a fost făcută operatiunea, sub forma zi/lună/an.

7. Coloana 30 „Fel operatiune”:

Valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

D - pentru depunere de numerar - încasare de la client;

R - pentru retragere de numerar - plată către client.

În mod conventional, în cazul operatiunilor de vânzarecumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operatiunea de depunere, respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operatiunea de retragere.

8. Coloana 31 „Scop operatiune”:

Rubrica se completează cu codul de identificare al operatiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.

9. Coloana 32 „Cod valută”:

Rubrica se completează cu codul de identificare al valutei corespunzătoare operatiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.

10. Coloana 33 „Suma tranzactionată”:

În această rubrică se completează suma corespunzătoare operatiunii cu numerar. Dacă suma tranzactionată este un număr zecimal, aceasta se rotunjeste. În cazul raportării operatiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzactionată în una dintre operatiuni este subunitară, aceasta se rotunjeste, în mod conventional, la valoarea 1.

11. Coloana 34 „Echivalent euro”:

Rubrica se completează cu echivalentul în euro al sumei completate la rubrica precedentă, obtinut folosindu-se cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ziua în care s-a efectuat tranzactia. Dacă rezultatul aplicării cursului de referintă este un număr zecimal, acesta se rotunjeste. În cazul raportării operatiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzactionate în una dintre operatiuni este subunitar, acesta se rotunjeste, în mod conventional, la valoarea 1.

12. Coloana 35 „Observatii”:

Această rubrică se completează cu eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu tranzactia raportată. În cazul în care clientul sau persoana care efectuează operatiunea are statut de PEP, în această rubrică se completează datele si informatiile care aucondus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

 

ANEXA Nr. 2B

 

STRUCTURA

fisierului echivalent în format electronic al Raportului de tranzactii cu numerar

 

1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A este un fisier denumit cccczzllaaaa_n.DBF - format DBF, unde:

a) cccc reprezintă codul entitătii raportoare, care este alocat de către Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare;

b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;

c) _n reprezintă identificatorul tipului de raport.

2. Fisierul cccczzllaaaa_n.DBF este pus la dispozitia entitătilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro si are următoarea structură:

 

 

Nr. crt.

Denumire coloană

Tip

Dimensiune

Observatii/Restrictii

1

datarap

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul - 4 pozitii

2

codbanca

Numeric

4

 

3

codsuc

Numeric

6

cod din Nomenclatorul de subunităti - vezi pet 4

4

ti pe

Caracter

1

2 valori admisibile 'F' sau 'J'

5

pe pe

Numeric

1

valori admisibile: 1,2,3 si nuli

6

numec

Caracter

40

 

7

prenc

Caracter

30

 

8

tarac

Numeric

3

cod din nomenclatorul Tări

9

judete

Numeric

2

cod din nomenclatorul Judete

10

locac

Numeric

6

cod din nomenclatorul Loca

11

stre

Caracter

35

 

12

nrc

Caracter

5

 

13

sectorc

Numeric

1

valori admisibile: 1 la 6 - exceptie 9

14

actide

Caracter

15

 

15

code

Caracter

13

 

16

datanasc

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa

17

taranasc

Numeric

3

cod din nomenclatorul Tări

18

locanasc

Numeric

6

cod din nomenclatorul Loca

19

pep_i

Numeric

1

valori admisibile: 1,2,3 si nuli

20

numei

Caracter

25

 

21

preni

Caracter

30

 

22

tarai

Numeric

3

cod din nomenclatorul Tări

23

judeti

Numeric

2

cod din nomenclatorul Judete

24

locai

Numeric

6

cod din nomenclatorul Loca

25

str_i

Caracter

35

 

26

nri

Caracter

5

 

27

sectori

Numeric

1

valori admisibile: 1 la 6 - exceptie 9

28

actidi

Caracter

15

 

29

codi

Caracter

13

 

30

conttit

Caracter

30

 

31

dataop

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa

32

felop

Caracter

1

două valori admisibile „D" sau „R"

33

scopop

Caracter

6

cod din nomenclatorul Tip_oper

34

codvaluta

Caracter

3

cod din nomenclatorul Valute

35

sumaop

Numeric

13

>=1

36

euro

Numeric

13

>=1

37

observatii

Caracter

200

 


3. Corespondenta dintre structura fisierului cccczzllaaaa n.DBF si forma Raportului de tranzactii cu numerar prevăzută în anexa nr. 2Aeste următoarea:

- coloana 1 din fisier corespunde rubricii „Data raportării" din forma raportului;

- coloana 2 din fisier este un cod de identificare acordat fiecărei entităti raportoare si corespunde rubricii „Denumire" din antetul formei raportului;

- coloanele 3-37 din structura fisierului corespund coloanelor 1-35 din forma raportului.

4. În format electronic, Nomenclatorul de subunităti este un fisier denumit cccc.DBF - format DBF, unde cccc reprezintă codul entitătii raportoare, cu următoarea structură:

 

Nr. crt.

Denumire coloană

Tip

Dimensiune

Observatii/Restrictii

1

cods

Numeric

6

codul sucursalei, agentiei, punctului de lucru etc.

2

dens

Caracter

100

denumirea subunitătii

3

tips

Caracter

1

tipul subunitătii, valori admisibile: „C"— sediul central, „S" - sucursală, „A" - agentie, „P" - punct de lucru.

4

codj

Numeric

2

codul judetului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Judete

 

ANEXA Nr. 3A

 

Informatii despre entitatea raportoare:

Tip:

Denumire: Nr. înregistrare la emitent:

Codul unic de înregistrare/cod fiscal:

Numărul de înregistrare la registrul comertului: Dată raportare:

Adresă si nr. de telefon/fax:

 

RAPORT DE TRANSFERURI EXTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Subunitate

Informatii despre CLIENT-ul entitătii raportoare

Tip client

PEP

Nume/ Denumire

Pre­nume

CNP/ CUI

Act de identitate

Adresa/Sediul

Rezidentă

Cetătenie/

Tară înregistrare

Localitate înregistrare

Tip act

Serie

Număr

Dată emitere

Autoritate emitentă

Tară

Judet

Localitate

Stradă

Număr

Sector

0

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Informatii despre REPREZENTANTUL LEGAL al clientului

Informatii despre CONT

Informatii despre ENTITATEA EXTERNĂ

Informatii despre CLIENTUL ENTITĂTII EXTERNE

PEP

Nume

Prenume

CNP

Fel cont

Număr cont

Tip cont

Tară

Denumire

Cont extern

Tip client

PEP

Nume

Prenume

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 

 

 

 

 

 

 

Informatii despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERATIUNEA

PEP

Nume

Prenume

CNP

Tip împuternicire

Număr/Dată împuternicire

Act de identitate

Adresa

Tip act

Serie

Număr

Dată emitere

Autoritate emitentă

Tară

Judet

Localitate

Stradă

Număr

Sector

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

 

Informatii despre OPERATIUNE

Dată operatiune

Sumă tranzactionată

Cod valută

Fel operatiune

Echivalent euro

Cod operatiune

Observatii

52

53

54

55

56

57

58

 

Numele si prenumele persoanei autorizate

................................................................

(Semnătura persoanei autorizate si stampila entitătii raportoare)

 

 

 

CONTINUTUL RAPORTULUI DE TRANSFERURI EXTERNE

 

I. ASPECTE INTRODUCTIVE

1. Raportul de transferuri externe contine, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (7) si art. 2 lit. d) si h) din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare - date privind transferurile externe în si din conturi, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzactia se realizează prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legătură între ele.

2. Rubrica „Tip” din antetul raportului contine tipul entitătii raportoare, asa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare. Această rubrică se completează numai în primul raport de transferuri externe depus la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu exceptia situatiilor expres prevăzute în prezenta anexă.

4. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pune la dispozitia entitătilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de transferuri externe:

a) Tări - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Tară”: coloanele 12, 19, 28 si 46. Dacă nu există informatii despre tara de rezidentă/înmatriculare sau cetătenia persoanei, în coloanele Tara se completează, în mod conventional, valoarea 999;

b) Judete - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Judet”: coloanele 13 si 47. Coloana Judet nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Tara corespunzătoare este alta decât 642 - România si se completează cu valoarea conventională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele conditii: valoarea aferentă coloanei Tara este 642: România si valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403: Bucuresti. Dacă nu există informatii despre judetul de rezidentă al persoanei, în coloana Judet se completează, în mod conventional, valoarea 99;

c) Loca - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Localitatea”: coloanele 14 si 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitătile din România, o singură dată. În cazul în care aceeasi denumire corespunde în fapt mai multor localităti, identificarea se face după codul judetului completat în coloana Judet corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Tara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind localitatea de rezidentă din România a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod conventional, valoarea 999999;

d) Tip_oper - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica „Cod operatiune”: coloana 57. Dacă nu există informatii despre natura operatiunii, în coloana Cod operatiune se completează, în mod conventional, valoarea 99999;

e) Valute - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica „Cod valută”: coloana 54;

f) Act_id - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile „Tipul documentului de identitate”: coloanele 7 si 41;

g) Tip_cont - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica „Tip cont”: coloana 27.

5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12-17, respectiv 46-51, se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informatii nu sunt disponibile, subcapitolele mentionate contin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.

II. COMPLETAREA RAPORTULUI

Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

1. Coloana 1 „Subunitatea”

1.1. Rubrica trebuie să contină codul intern al subunitătii - sucursală, agentie, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operatiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare si trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunitătilor corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunităti anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operatiune derulată printr-o subunitate nou-înfiintată sau apar modificări fată de nomenclatorul transmis anterior.

1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunităti, în coloana 1 din raport se completează valoarea conventională 0 – sediul central.

2. Capitolul „Informatii despre CLIENTUL entitătii raportoare”

2.1. Coloana 2 „Tip client”

Valorile admisibile pentru această rubrică sunt „F” – pentru persoane fizice si „J” - pentru persoane juridice.

2.2. Coloana 3 „PEP”

Rubrica se referă la statutul de „persoană expusă politic” - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

1 - pentru persoanele prevăzute la art. 21 alin. (2);

2 - pentru persoanele prevăzute la art. 21 alin. (4);

3 - pentru persoanele prevăzute la art. 21 alin. (5).

În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

2.3. Coloana 4 „Nume/Denumire”

Rubrica se completează cu numele de familie al clientului persoană fizică, asa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv cu denumirea clientului persoană juridică, asa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.

2.4. Coloana 5 „Prenume”

În această rubrică se completează prenumele întreg al clientului persoană fizică, asa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.

2.5. Coloana 6 „CNP/CUI”

Rubrica se completează cu codul numeric personal, asa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienti persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare sau codul fiscal, asa cum este înscris în certificatul de înregistrare - pentru clienti persoane juridice.

În cazul în care clientul - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod conventional, numărul documentului de identitate. 3. Subcapitolul „Act de identitate”

Subcapitolul se completează cu informatiile despre actul de identitate al clientului persoană fizică, respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comertului – pentru clientul persoană juridică.

3.1. Coloana 7 „Tip act”

Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de document de identitate al clientului entitătii raportoare - persoana fizică, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

3.2. Coloana 8 „Serie”

Rubrica se completează cu seria actului de identitate al clientului entitătii raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care actul de identitate al clientului persoană fizică nu este prevăzut cu o serie, această rubrică nu se completează.

3.3. Coloana 9 „Număr”

Rubrica se completează cu numărul actului de identitate pentru clientul persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare la registrul comertului - pentru clientul persoană juridică. Cu titlu de exceptie, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispozitie informatiile respective, în coloana 9 se completează valoarea conventională FN.

3.4. Coloana 10 „Dată emitere”

Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al clientului entitătii raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

3.5. Coloana 11 „Autoritate emitentă”

Rubrica se completează cu denumirea autoritătii care a emis actul de identitate al clientului entitătii raportoare – persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

4. Subcapitolul „Adresa/Sediul”

În rubricile din acest subcapitol se completează informatiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică.

4.1. Coloana 12 „Tară”

Rubrica se completează cu codul corespunzător tării de rezidentă a clientului, conform nomenclatorului aferent.

4.2. Coloana 13 - „Judet”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul judetului de rezidentă al clientului, conform nomenclatorului aferent.

4.3. Coloana 14 „Localitate”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localitătii de rezidentă - din România - a clientului, conform nomenclatorului aferent.

4.4. Coloana 15 „Stradă”

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidenta se află în străinătate, în această coloană se completează si denumirea orasului/localitătii respective. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind denumirea străzii, coloana 15 se completează cu valoarea conventională FN.

4.5. Coloana 16 „Număr”

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, coloana 16 se completează cu valoarea conventională FN.

4.6. Coloana 17 „Sector”

Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în Bucuresti. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de exceptie, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în Bucuresti, dar nu se cunoaste sectorul, în coloana 17 se completează valoarea conventională 9.

4.7. Coloana 18 „Rezidentă”

Pentru clientii entitătii raportoare persoane fizice, rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative, „R” pentru rezidenti sau „N” pentru nerezidenti. Pentru persoane juridice, această rubrică nu se completează.

4.8. Coloana 19 „Cetătenie/Tară înregistrare”

Rubrica se completează cu codul tării corespunzătoare cetăteniei clientului persoană fizică, respectiv cu codul tării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică străină, conform nomenclatorului aferent.

4.9. Coloana 20 „Localitate înregistrare”

Rubrica se completează cu denumirea localitătii unde a fost înregistrată persoana juridică.

5. Capitolul „Informatii despre REPREZENTANTUL LEGAL al clientului”

5.1. Coloana 21 „PEP”

Această rubrică se referă la statutul de PEP al reprezentantului legal al clientului si se completează similar cu coloana 3.

5.2. Coloana 22 „Nume”

Rubrica se completează cu numele reprezentantului legal al clientului entitătii raportoare - persoană juridică si nu se completează pentru clienti persoane fizice.

5.3. Coloana 23 „Prenume”

Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entitătii raportoare - persoană juridică. Pentru clienti persoane fizice această rubrică nu se completează.

5.4. Coloana 24 „CNP”

Rubrica se completează cu codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului entitătii raportoare - persoană juridică si nu se completează pentru clienti persoane fizice.

În cazul în care reprezentantul legal al clientului – persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod conventional, numărul documentului de identitate.

6. Capitolul „Informatii despre CONT”

6.1. Coloana 25 „Fel cont”

Rubrica se completează cu una dintre următoarele valori admisibile:

a) „0” pentru cont individual;

b) „1” pentru contul detinut în comun de mai multe persoane;

c) „2” pentru contul unei persoane juridice.

6.2. Coloana 26 „Număr cont”

Rubrica se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operatiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare.

6.3. Coloana 27 „Tip cont”

Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entitătii raportoare, conform nomenclatorului aferent.

7. Capitolul „Informatii despre ENTITATEA EXTERNĂ”

Informatiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente ale entitătii raportoare, ci la entitatea initială de la care provine suma transferată - în cazul operatiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinatie finală - în cazul operatiunilor de plată.

7.1. Coloana 28 „Tară”

Rubrica se completează cu codul tării de provenientă sau, după caz, de destinatie a banilor, conform nomenclatorului aferent. Acest cod nu se referă la tara unde este situat sediul social central al entitătii externe.

7.2. Coloana 29 „Denumire”

Rubrica se completează cu denumirea băncii – entitate străină - de la care sau, după caz, către care se face transferulde bani.

7.3. Coloana 30 „Cont extern”

Rubrica se completează cu contul clientului entitătii externe din care sau, respectiv, către care se face transferul extern.

8. Capitolul „Informatii despre CLIENTUL ENTITĂTII EXTERNE”

8.1. Coloana 31 „Tip client”

Rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative „F” pentru clientul persoană fizică sau „J” pentru clientul persoană juridică.

8.2. Coloana 32 „PEP”

Această rubrică se referă la statutul de PEP al clientului entitătii externe si se completează similar cu coloana 3.

8.3. Coloana 33 „Nume”

Rubrica se completează cu numele persoanei fizice, respectiv cu denumirea persoanei juridice client/titular de cont al entitătii externe.

8.4. Coloana 34 „Prenume”

Rubrica se completează cu prenumele clientului entitătii externe - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

9. Capitolul „Informatii despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERATIUNEA”

9.1. Capitolul cuprinde datele de identificare si administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis tranzactia raportată: împuternicit, delegat, mandatar, reprezentant etc.

9.2. Informatiile despre persoana care efectuează operatiunea se completează doar pentru plătile externe - operatiunile în care clientul băncii este ordonator.

9.3. În cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzactia în nume propriu, coloanele 35-51 nu se completează.

9.4. Coloana 35 „PEP”

Această rubrică se referă la statutul de PEP al persoanei care efectuează operatiunea si se completează similar cu coloana 3.

9.5. Coloana 36 „Nume”

Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează operatiunea, asa cum este înscris în documentul de identitate.

9.6. Coloana 37 „Prenume”

Rubrica se completează cu prenumele întreg al persoanei care efectuează operatiunea, asa cum este înscris în documentul de identitate.

9.7. Coloana 38 „CNP”

Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează operatiunea. În cazul în care persoana care efectuează operatiunea - persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod conventional, numărul documentului de identitate.

9.8. Coloana 39 „Tip împuternicire”

Rubrica se completează cu tipul actului în baza căruia persoana actionează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.

9.9. Coloana 40 „Număr/Dată împuternicire”

Rubrica se completează cu numărul si data înregistrării actului în baza căruia persoana actionează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.

10. Subcapitolul „Act de identitate”

10.1. Coloana 41 „Tip act”

Rubrica se completează cu tipul actului cu care se identifică persoana care efectuează operatiunea, conform nomenclatorului aferent.

10.2. Coloana 42 „Serie”

Rubrica se completează cu seria actului de identitate al persoanei care efectuează operatiunea. În cazul în care actul de identitate al acestei persoane nu este prevăzut cu o serie, coloana 42 nu se completează.

10.3. Coloana 43 „Număr”

Rubrica se completează cu numărul actului de identitate al persoanei care efectuează operatiunea. Cu titlu de exceptie, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispozitie informatiile respective, în coloana 43 se completează valoarea conventională FN.

10.4. Coloana 44 „Dată emitere”

Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, luna, an, cu data eliberării actului de identitate al persoanei care efectuează operatiunea.

10.5. Coloana 45 „Autoritate emitentă”

Rubrica se completează cu denumirea autoritătii care a emis actul de identitate al persoanei care efectuează operatiunea.

11. Subcapitolul „Adresa”

Subcapitolul se completează cu informatiile despre adresa persoanei care efectuează operatiunea.

11.1. Coloana 46 „Tară”

Rubrica se completează cu codul corespunzător tării de rezidentă a persoanei care efectuează operatiunea, conform nomenclatorului aferent.

11.2. Coloana 47 „Judet”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul judetului de rezidentă al persoanei care efectuează operatiunea, conform nomenclatorului aferent.

11.3. Coloana 48 „Localitate”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localitătii de rezidentă din România a persoanei care efectuează operatiunea, conform nomenclatorului aferent.

11.4. Coloana 49 „Stradă”

Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează operatiunea. În cazul în care rezidenta persoanei care efectuează operatiunea se află în străinătate, tot în această coloană se completează si denumirea orasului/localitătii corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind denumirea străzii, coloana 49 se completează cu valoarea conventională FN.

11.5. Coloana 50 „Număr”

Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operatiunea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operatiunea, coloana 50 se completează cu valoarea conventională FN.

11.6. Coloana 51 „Sector”

Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operatiunea este în Bucuresti.

Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6.

Cu titlu de exceptie, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operatiunea este în Bucuresti, dar nu se cunoaste sectorul, în coloana 47 se completează valoarea conventională 9.

12. Capitolul „Informatii despre OPERATIUNE”

12.1. Coloana 52 „Dată operatiune”

Rubrica se completează cu data efectuării tranzactiei, în formatul zz/ll/aaaa.

12.2. Coloana 53 „Sumă tranzactionată”

Rubrica se completează cu suma tranzactionată, exprimată în valută al cărei cod este completat în câmpul cod valută. Dacă suma tranzactionată este un număr zecimal, aceasta se rotunjeste. În cazul raportării operatiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzactionată în una dintre operatiuni este subunitară, aceasta se rotunjeste, în mod conventional, la valoarea 1.

12.3. Coloana 54 „Cod valută”

Rubrica se completează cu codul valutei în care s-a efectuat tranzactia, conform nomenclatorului aferent.

12.4. Coloana 55 „Fel operatiune”

Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, si anume: „D” în cazul în care contul clientului entitătii raportoare se debitează, respectiv „C” atunci când contul se creditează. Felul tranzactiei este definit în raport cu tranzactia efectuată pentru clientul entitătii raportoare.

12.5. Coloana 56 „Echivalent euro”

Rubrica se completează cu echivalentul sumei tranzactionate, obtinut folosindu-se cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ziua în care s-a efectuat tranzactia.

Dacă rezultatul aplicării cursului de referintă este un număr zecimal, acesta se rotunjeste. În cazul raportării operatiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzactionate în una dintre operatiuni este subunitar, acesta se rotunjeste, în mod conventional, la valoarea 1.

12.6. Coloana 57 „Cod operatiune”

Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de operatiune, conform nomenclatorului aferent.

12.7. Coloana 58 „Observatii”

Rubrica se completează, dacă este cazul, cu precizări suplimentare privind operatiunea efectuată. În cazul în care una dintre persoanele mentionate în raport are statut de PEP, în această rubrică se completează datele si informatiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

 
ANEXA Nr. 3B

 

STRUCTURA FISIERULUI

echivalent în format electronic al Raportului de transferuri externe

 

1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 3A este un fisier denumit cccczzllaaaa t.DBF - format DBF, unde: cccc reprezintă codul entitătii raportoare, care este alocat de către Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare; zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an; _t reprezintă identificatorul tipului de raport.

2. Fisierul cccczzllaaaa t.DBF este pus la dispozitia entitătilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro si are următoarea structură:

 

Nr. crt.

Denumire coloană

Tip

Dimensiune

Observatii/Restrictii

1

datarap

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul - 4 pozitii

2

codbanca

Numeric

4

 

3

codsuc

Numeric

6

cod din Nomenclatorul de subunităti – vezi pct. 4

4

tipc

Caracter

1

două valori admisibile 'F' sau 'J'

5

pe pe

Numeric

1

valori admisibile: 1, 2, 3 si nuli

6

numec

Caracter

40

 

7

prenc

Caracter

30

 

8

code

Caracter

13

 

9

tipide

Numeric

2

cod din nomenclatorul Act_id

10

seriaide

Caracter

3

 

11

nride

Caracter

14

 

12

dataide

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa

13

autoride

Caracter

20

 

14

tarac

Numeric

3

cod din nomenclatorul Tări

15

judete

Numeric

2

cod din nomenclatorul Judete

16

locac

Numeric

6

cod din nomenclatorul Loca

17

stre

Caracter

35

 

18

nrc

Caracter

5

 

19

sectorc

Numeric

1

valori admisibile: 1 la 6 - exceptie 9

20

reze

Caracter

1

două valori admisibile „R" sau „N"

21

cete

Numeric

3

cod din nomenclatorul Tări

22

locareg

Caracter

40

 

23

peprep

Numeric

1

valori admisibile: 1, 2, 3 si nuli

24

numerep

Caracter

25

 

25

prenrep

Caracter

30

 

26

codrep

Caracter

13

 

27

fel_ct

Numeric

1

valori admisibile: 0, 1 si 2

28

conte

Caracter

30

 

29

tipet

Numeric

2

cod din nomenclatorul Tip_cont

30

taraext

Numeric

3

cod din nomenclatorul Tări


Nr. crt.

Denumire coloană

Tip

Dimensiune

Observatii/Restrictii

31

denext

Caracter

50

 

32

context

Caracter

30

 

33

tipext

Caracter

1

două valori admisibile 'F' sau 'J'

34

pepext

Numeric

1

valori admisibile: 1, 2, 3 si nul

35

nume_ ext

Caracter

40

 

36

pren_ ext

Caracter

30

 

37

pep_i

Numeric

1

valori admisibile: 1, 2, 3 si nul

38

numei

Caracter

25

 

39

preni

Caracter

30

 

40

codi

Caracter

13

 

41

tipacti

Caracter

15

 

42

nracti

Caracter

15

 

43

tipidi

Numeric

2

cod din nomenclatorul Act_id

44

seriaidi

Caracter

3

 

45

nridi

Caracter

14

 

46

dataidi

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa

47

autoridi

Caracter

20

 

48

tarai

Numeric

3

cod din nomenclatorul Tări

49

judeti

Numeric

2

cod din nomenclatorul Judete

50

locai

Numeric

6

cod din nomenclatorul Loca

51

str_i

Caracter

35

 

52

nri

Caracter

5

 

53

sectori

Numeric

1

valori admisibile: 1 la 6 - exceptie 9

54

dataop

Dată

10

setată în forma zz/ll/aaaa

55

sumaop

Numeric

13

>= 1

56

codvaluta

Caracter

3

cod din nomenclatorul Valute

57

felop

Caracter

1

două valori admisibile 'D' sau 'C

58

Euro

Numeric

13

>= 1

59

Detalii

Caracter

6

cod din nomenclatorul Tip_oper

60

observatii

Caracter

200

 

 

3. Corespondenta dintre structura fisierului cccczzllaaaa t.DBF si forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A este următoarea:

- coloana 1 din fisier corespunde rubricii „Data raportării" din forma raportului;

- coloana 2 din fisier este un cod de identificare acordat fiecărei entităti raportoare si corespunde rubricii „Denumire" din antetul formei raportului;

- coloanele 3-60 din structura fisierului corespund coloanelor 1-58 din forma raportului.

4. În format electronic, Nomenclatorul de subunităti este un fisier denumit cccc.DBF - format DBF, unde cccc reprezintă codul entitătii raportoare, cu următoarea structură:

 

Nr. crt.

Denumire coloană

Tip

Dimensiune

Observatii/Restrictii

1

cods

Numeric

6

codul sucursalei, agentiei, punctului de lucru etc.

2

dens

Caracter

100

denumirea subunitătii

3

tips

Caracter

1

tipul subunitătii, valori admisibile: „C" - sediul central, „S" - sucursală, „A" - agentie, „P" - punct de lucru

4

codj

Numeric

2

codul judetului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Judete