MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 444         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 iunie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

594. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

624. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 603/2006 privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

358. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 21 din 10 martie 2008

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

538. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data prevăzută la art. II alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism.

 

Prin regulamentul prevăzut la art. 1 sunt transpuse prevederile art. 6, 7, art. 8 alin. (1) si (2), art. 9 alin. (1), alin. (5) teza a doua si alin. (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), (3), (4) si (5), art. 12, art. 13 alin. (2), (3) si (4), art. 15 alin. (2) si (3), art. 16 alin. (1), art. 18, art. 19, art. 30 lit. a) si b), art. 31 alin. (1) si (2) si ale art. 32 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor si al finantării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, si ale art. 3 alin. (3) din Directiva 2006/70/CE a Comisiei Europene din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste

definitia „persoanelor expuse politic” si criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precautie privind clientela, precum si de exonerare pe motivul unei activităti financiare desfăsurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Stefan Imre,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 594.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor,

precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 656/2002, prezentul regulament reglementează măsurile de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

Art. 2. - (1) În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Raport de tranzactii suspecte - documentul ale cărui continut si formă se stabilesc prin decizie a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, prin care persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 transmit Oficiului informatiile privind operatiunile suspecte de spălare a banilor sau de finantare a actelor de terorism;

b) Raport de tranzactii cu numerar - documentul ale cărui continut si formă se stabilesc prin decizie a Plenului Oficiului si prin care persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 transmit Oficiului informatiile privind tranzactiile cu sume în numerar, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro;

c) Raport de transferuri externe -– documentul ale cărui continut si formă se stabilesc prin decizie a Plenului Oficiului si prin care persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 transmit Oficiului informatiile privind transferurile externe în si din conturi, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro;.

d) Terte părti - institutiile de credit si institutiile financiare, situate în state membre, precum si cele similare, situate în state terte, care îndeplinesc următoarele conditii:

1. sunt supuse unei proceduri obligatorii de înregistrare profesională pentru desfăsurarea activitătii, recunoscută de legislatia aplicabilă;

2. aplică proceduri de cunoastere a clientelei si de păstrare a evidentelor referitoare la aceasta, similare celor prevăzute în Legea nr. 656/2002 si în prezentul regulament, si sunt supravegheate, referitor la aplicarea acestora, de o manieră echivalentă celei reglementate prin Legea nr. 656/2002.

(2) Nu sunt considerate terte părti în sensul alin. (1) lit. d) entitătile specializate ce prestează servicii de transmitere de bani si cele care desfăsoară activitate de schimb valutar.

 

CAPITOLUL II

Proceduri de cunoastere a clientilor si de prelucrare a informatiilor referitoare la spălarea banilor si finantarea terorismului

 

Art. 3. - Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 sunt obligate ca în desfăsurarea activitătii lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor si a finantării actelor de terorism si, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de

cunoastere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, si a beneficiarului real.

 

SECTIUNEA 1

Măsuri-standard de cunoastere a clientelei

 

Art. 4. - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia de a aplica măsurile-standard de cunoastere a clientelei în următoarele situatii:

a) la stabilirea unei relatii de afaceri;

b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale în valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzactia se realizează printr-o singură operatiune sau mai multe operatiuni care par a avea o legătură între ele;

c) când există suspiciuni că operatiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism, indiferent de valoarea operatiunii sau de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica măsurile-standard de cunoastere a clientelei, stabilite în Legea nr. 656/2002 si în prezentul regulament;

d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenta informatiilor de identificare deja detinute despre client;

e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.

(2) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzactiei, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clientilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzactiei si când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica măsurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi, precum si, cât mai curând posibil, în functie de risc, în cazul tuturor clientilor existenti.

(4) Institutiile de credit si institutiile financiare nu vor deschide si opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului nu este cunoscută si evidentiată în mod corespunzător.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (3), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica cât mai curând posibil măsurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor titularilor si beneficiarilor conturilor si carnetelor de economii anonime existente.

(6) Utilizarea în orice fel a conturilor si carnetelor de economii anonime existente nu va fi permisă decât după aplicarea măsurilor-standard de cunoastere a clientelei prevăzute la alin. (5).

Art. 5. - (1) Măsurile-standard de cunoastere a clientelei sunt:

a) identificarea clientului si verificarea identitătii acestuia pe bază de documente si, după caz, de informatii obtinute din surse de încredere independente;

b) identificarea, dacă este cazul, a beneficiarului real si verificarea pe bază de risc a identitătii acestuia, astfel încât informatiile detinute să fie satisfăcătoare pentru persoana prevăzută la art. 8 din Legea nr. 656/2002 si să permită, inclusiv, întelegerea structurii de proprietate si de control a clientului entitate juridică;

c) obtinerea de informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri;

d) monitorizarea continuă a relatiei de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzactiilor încheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura că aceste tranzactii corespund informatiilor detinute despre client, profilul său de risc si profilul activitătii, inclusiv, după caz, despre sursa fondurilor, si prin asigurarea actualizării documentelor, datelor si informatiilor detinute.

(2) Datele de identificare a clientilor vor cuprinde cel putin:

a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă mentionate în documentele de identitate prevăzute de lege;

b) în cazul persoanelor juridice - datele mentionate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum si dovada că persoana fizică care conduce tranzactia reprezintă legal persoana juridică.

(3) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica toate măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), putând să le circumstantieze pe bază de risc, în functie de tipul de client, de relatia de afaceri, de produs sau tranzactie, caz în care trebuie să poată demonstra autoritătilor sau structurilor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 656/2002 că măsurile de cunoastere a clientelei sunt adecvate în raport de riscul de spălare a banilor si finantare a terorismului.

(4) Atunci când persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu pot aplica prevederile alin. 1 lit. a)–c), acestea au obligatia, după caz, de a nu efectua tranzactia, de a nu începe relatia de afaceri sau de a termina relatia de afaceri si de a semnala de îndată acest aspect Oficiului.

(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplică persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) si f) din Legea nr. 656/2002 în ceea ce priveste informatiile obtinute de la sau despre clienti, în cazurile în care evaluează situatia juridică a acelui client, reprezintă sau asistă respectivul client în cadrul ori în legătură cu o procedură judiciară sau îl consiliază în scopul initierii ori evitării unei astfel de proceduri, chiar dacă respectivele informatii au fost obtinute anterior, în cursul sau după procedura în cauză.

(6) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia de a verifica identitatea clientului si a beneficiarului real înainte de stabilirea relatiei de afaceri sau de efectuarea tranzactiei ocazionale.

Art. 6. - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot utiliza, în scopul aplicării măsurilor-standard de cunoastere a clientelei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c), informatiile referitoare la client obtinute de la terte părti, chiar dacă respectivele informatii se obtin pe baza unor documente a căror formă diferă de cea folosită la nivel intern.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), responsabilitatea pentru îndeplinirea tuturor măsurilor-standard de cunoastere a clientelei apartine persoanelor care utilizează informatiile obtinute de la terta parte.

(3) Terta parte din România care intermediază contactul cu clientul va transmite persoanei care aplică măsurile-standard de cunoastere a clientelei toate informatiile obtinute în cadrul procedurilor proprii de identificare, astfel încât să fie respectate cerintele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c).

(4) Copii ale documentelor pe baza cărora s-au realizat identificarea si verificarea identitătii clientului si, după caz, a beneficiarului real vor fi transmise imediat de terta parte din România, la cererea persoanei căreia i-a fost recomandat clientul.

(5) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia să asigure aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 si ale prezentului regulament si în cazul activitătilor externalizate ori al celor desfăsurate prin agenti. Agentii si entitătile prin care sunt desfăsurate activităti externalizate de către persoanele anterior mentionate nu pot fi considerate terte părti, în întelesul art. 2 alin. (1) lit. d).

(6) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu vor utiliza pentru îndeplinirea cerintelor de cunoastere a clientelei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) măsurile de cunoastere a clientelei aplicate de o tertă parte dintr-un stat tert, cu privire la care Comisia Europeană a adoptat o decizie în acest sens.

 

SECTIUNEA a 2-a

Măsuri simplificate de cunoastere a clientelei

 

Art. 7. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplică măsuri simplificate de cunoastere a clientelei în cazul în care clientul este o institutie de credit sau financiară dintr-un stat membru sau, după caz, o institutie de credit ori financiară dintr-un stat tert, care impune cerinte similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 si le supraveghează referitor la aplicarea acestora.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica măsurile simplificate de cunoastere a clientelei în următoarele situatii:

a) în cazul politelor de asigurare de viată, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în asa fel încât să depăsească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv echivalentului în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoastere a clientelei;

b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;

c) în cazul monedei electronice definite de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în legătură cu produsele si tranzactiile care au următoarele caracteristici:

1. în cazul în care dispozitivele electronice pentru stocarea monedei electronice nu sunt reîncărcabile si suma maximă ce poate fi stocată pe acestea nu depăseste echivalentul în lei a 150 euro; sau

2. dispozitivele electronice pentru stocarea monedei electronice sunt reîncărcabile si valoarea totală a tranzactiilor realizate pe parcursul unui an este limitată la echivalentul în lei a 2.500 euro, cu exceptia situatiei în care o sumă în valoare de cel putin echivalentul în lei a 1.000 euro a fost răscumpărată în cursul aceluiasi an.

Art. 8. - Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica măsurile simplificate de cunoastere a clientelei în cazul următorilor clienti:

a) societătile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată în întelesul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, în unul sau mai multe state membre si societătile listate pe o piată din state terte si care sunt supuse unor cerinte de raportare si transparentă echivalente cu legislatia comunitară;

b) beneficiarii reali ai tranzactiilor derulate prin conturile colective administrate de notari si alte persoane care exercită profesii juridice liberale din state membre sau din state terte care impun cerinte de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării terorismului echivalente standardelor prevăzute de

Legea nr. 656/2002 si de prezentul regulament si le supraveghează referitor la aplicarea acestora, cu conditia ca, la cerere, administratorii respectivelor conturi colective să furnizeze depozitarilor conturilor informatii privind identitatea beneficiarilor reali;

c) autoritătile publice nationale;

d) clientii care prezintă un risc scăzut din perspectiva spălării banilor sau a finantării terorismului si care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

1. sunt autorităti sau organisme publice învestite cu respectivele competente în baza legislatiei comunitare;

2. identitatea acestora este disponibilă public, transparentă si certă;

3. activitatea si evidentele contabile ale acestora sunt transparente;

4. respectivul client este răspunzător în fata unei institutii comunitare sau a unei autorităti a unui stat membru ori activitatea clientului este supusă controlului prin proceduri de verificare adecvate.

Art. 9. - (1)  Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica măsurile simplificate de cunoastere a clientelei în cazul produselor si al operatiunilor aferente acestora, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) produsul este oferit pe baza unui contract scris;

b) operatiunea aferentă produsului este desfăsurată prin intermediul unui cont al clientului deschis la o institutie de credit din state membre sau din state terte care impun cerinte similare cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002 si în prezentul regulament;

c) produsul sau operatiunea aferentă este nominativă si prin natura ei permite aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c);

d) valoarea produsului nu depăseste limita prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, în cazul politelor de  asigurare si al produselor de economisire similare, sau limita de 15.000 euro ori echivalent, în cazul celorlalte produse;

e) beneficiarul produselor sau al operatiunilor aferente acestora nu poate fi o tertă persoană, cu exceptia cazurilor de deces, invaliditate, vârstă predeterminată sau a altor situatii similare;

f) în cazul în care produsele sau operatiunile aferente acestora permit investitii în active financiare sau creante, inclusiv asigurări de orice tip ori alte creante contingente, dacă se îndeplinesc următoarele criterii cumulative:

1. beneficiile produsului sau ale operatiunilor aferente acestuia se materializează doar pe termen lung;

2. produsul sau operatiunea aferentă acestuia nu poate fi utilizată drept garantie;

3. pe parcursul relatiei contractuale nu pot fi făcute plăti anticipate, nu există clauze de reziliere anticipată si nu se pot stinge anticipat obligatii contractuale.

Art. 10. - (1) În situatiile prevăzute la art. 7 si 8, persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 trebuie să obtină informatii suficiente despre clienti si să monitorizeze permanent activitatea acestora pentru a stabili că acestia se încadrează în categoria pentru care este prevăzută respectiva derogare.

(2) Oficiul informează autoritătile cu competente similare din alte state membre si Comisia Europeană asupra cazurilor în care apreciază că un stat tert îndeplineste cerintele prevăzute la art. 7 si 8 sau în situatiile prevăzute de art. 9.

Art. 11. - Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu pot aplica prevederile art. 7-9 în cazul clientilor institutii de credit, institutii financiare sau societăti ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată din statele terte, cu privire la care Comisia Europeană a adoptat o decizie în acest sens.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri suplimentare de cunoastere a clientelei

 

Art. 12. - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplică, în plus fată de măsurile-standard de cunoastere a clientelei, pe bază de risc, măsuri suplimentare de cunoastere a clientelei în toate situatiile care prin natura lor pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finantare a terorismului. Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoastere a clientelei este obligatorie cel putin în următoarele situatii:

a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor;

b) în cazul relatiilor de corespondent cu institutii de credit din state terte;

c) referitor la tranzactiile ocazionale sau relatiile de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori într-un stat străin.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplică una sau mai multe dintre următoarele măsuri, fără ca această enumerare să fie limitativă:

a) solicită documente si informatii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului;

b) întreprind măsuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei institutii de credit ori financiare supuse unor cerinte de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării terorismului echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 si în prezentul regulament;

c) solicită ca prima operatiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o institutie de credit supusă unor cerinte de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării terorismului echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 si în prezentul regulament.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), institutiile de credit vor aplica următoarele măsuri:

a) obtin suficiente informatii despre institutia de credit din statul tert pentru a întelege pe deplin natura activitătii acesteia si pentru a determina, pe baza informatiilor disponibile în mod public, reputatia acesteia si calitatea supravegherii la care este supusă;

b) evaluează mecanismele de control implementate de institutia de credit din statul tert în scopul prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării actelor de terorism;

c) obtin aprobarea conducerii executive înainte de stabilirea fiecărei noi relatii de corespondent;

d) stabilesc pe bază de documente răspunderea fiecăreia dintre cele două institutii de credit;

e) în cazul conturilor de corespondent accesibile direct clientilor institutiei de credit din statul tert, se asigură că aceasta a aplicat măsuri-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor care au acces la aceste conturi si că este în măsură să ofere, la cerere, informatii despre clienti, obtinute prin aplicarea respectivelor măsuri.

(4) În cazul tranzactiilor ocazionale sau al relatiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 sunt obligate să aplice următoarele măsuri:

a) să dispună de proceduri pe bază de risc care să le permită identificarea clientilor care se încadrează în această categorie;

b) să obtină aprobarea conducerii executive înainte de stabilirea unei relatii de afaceri cu un client din această categorie;

c) să adopte măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor si sursa fondurilor implicate în relatia de afaceri sau în tranzactia ocazională;

d) să realizeze o supraveghere sporită, permanentă, a relatiei de afaceri.

(5) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor acorda atentie sporită tranzactiilor si produselor care, prin natura lor, pot favoriza anonimatul sau pot avea legătură cu spălarea banilor ori cu finantarea terorismului.

 

CAPITOLUL III

Alte dispozitii procedurale si sanctiuni

 

Art. 13. - (1) Institutiile financiare si institutiile de credit aplică, după caz, în sucursale si în filialele majoritare situate în state terte măsuri de cunoastere a clientelei si de tinere a evidentelor cel putin echivalente celor prevăzute de Legea nr. 656/2002 si de prezentul regulament.

(2) În cazul în care legislatia statului tert nu permite aplicarea unor astfel de măsuri echivalente, institutiile de credit si institutiile financiare vor informa autoritătile române competente potrivit art. 17 din Legea nr. 656/2002.

(3) În cazul în care legislatia statului tert nu permite aplicarea măsurilor obligatorii de cunoastere a clientelei, institutiile de credit si institutiile financiare vor aplica măsurile necesare de cunoastere a clientelei pentru a face fată în mod eficace riscului de spălare a banilor sau de finantare a terorismului.

Art. 14. - (1) În cazurile în care aplicarea măsurilor de cunoastere a clientelei este obligatorie, persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor păstra o copie de pe documentul utilizat ca dovadă de identitate sau referintă de identitate o perioadă de minimum 5 ani, începând cu data când se încheie relatia cu clientul.

(2) Persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor păstra, într-o formă corespunzătoare pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justitie, evidentele secundare sau operative si înregistrările tuturor operatiunilor financiare ce decurg din derularea unei relatii de afaceri ori a unei tranzactii ocazionale o perioadă de minimum 5 ani de la încheierea relatiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzactiei ocazionale.

Art. 15. - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. a)-d), g)-j), precum si structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) si f) din Legea nr. 656/2002 vor desemna printr-un act intern, întocmit potrivit anexei care face parte din prezentul regulament, una sau mai multe persoane care au responsabilităti în aplicarea Legii nr. 656/2002 si a prezentului regulament, ale căror nume vor fi communicate Oficiului, împreună cu natura si cu limitele responsabilitătilor mentionate. Actul intern va fi comunicat direct la sediul Oficiului sau prin intermediul serviciilor postale, cu confirmare de primire.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor stabili politici si proceduri adecvate în materie de cunoastere a clientelei, de raportare si de păstrare a evidentelor secundare sau operative, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare pentru a preveni si a împiedica operatiunile suspecte de spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism, asigurând instruirea corespunzătoare a angajatilor. Institutiile de credit si institutiile

financiare au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor si procedurilor interne pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 si a prezentului regulament.

(3) Persoanele desemnate conform alin. (1) si (2) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 656/2002.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile persoanelor fizice si juridice prevăzute la art. 8 lit. k) din Legea nr. 656/2002.

(5) Institutiile de credit si institutiile financiare trebuie să informeze toate sucursalele si filialele lor situate în state terte asupra politicilor si procedurilor stabilite potrivit alin. (2).

Art. 16. - Institutiile de credit si institutiile financiare sunt obligate să aibă proceduri interne si să dispună de sisteme care să le permită transmiterea promptă, la solicitarea Oficiului ori a organelor de urmărire penală, a informatiilor privind identitatea si natura relatiei pentru clientii specificati în solicitare, cu care sunt în relatie de afaceri sau cu care au avut o relatie de afaceri în ultimii 5 ani.

Art. 17. - (1) Raportările prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 se transmit Oficiului de îndată, iar cele prevăzute la art. 3 alin. (6) si (7) din Legea nr. 656/2002, în cel mult 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate în acest sens de Oficiu.

(2) Oficiul stabileste printr-o metodologie de lucru internă un sistem de efectuare a analizelor financiare, care va fi adaptat periodic în functie de indicatorii de risc identificati.

Art. 18. - (1) Oficiul va informa autoritătile cu atributii similare din alte state membre si Comisia Europeană asupra cazurilor de state terte despre care apreciază că îndeplinesc cerintele prevăzute la art. 18 alin. (4) lit. b)-d) din Legea nr. 656/2002.

(2) Oficiul va informa Comisia Europeană asupra cazurilor în care un stat tert se află în situatia prevăzută la art. 13 alin. (3).

(3) Oficiul va informa autoritătile cu atributii similare din alte state membre si Comisia Europeană asupra cazurilor în care apreciază că un stat tert impune aplicarea de proceduri de cunoastere a clientelei si de păstrare a evidentelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în Legea nr. 656/2002 si în prezentul regulament, iar aplicarea acestora este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin Legea nr. 656/2002 si prin prezentul regulament.

Art. 19. - (1) Încălcarea de către persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 a dispozitiilor art. 6 alin. (3) si (4), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (2) si (3) si ale art. 16 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

(2) Dispozitiile art. 22 alin. (3)–(5) din Legea nr. 656/2002 se aplică în mod corespunzător.

 

ANEXĂ

la regulament

 

Denumirea persoanei juridice: ..........

Codul unic de înregistrare .............

Numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului …………

Sediul social .............................

Telefon/fax ..............................

 

Către

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

 

Persoana juridică.................................................. (administrator/director/presedinte-nume, prenume, CNP), reprezentată de ...................................., având ca obiect principal de activitate .......................................................................................... (denumire si cod CAEN),

în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, împuterniceste pe ...................................................... (numele si prenumele uneia sau mai multor persoane), posesor/posesori al/ai CI seria ........... nr. .............................., CNP ........................................, în relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, având responsabilităti în aplicarea actului normativ mentionat mai sus. Pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, persoana/persoanele desemnată/desemnate în relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor va/vor avea următoarele responsabilităti:

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

L.S.

Semnătură

........................

 

NOTĂ:

- un exemplar se transmite la sediul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

- un exemplar se păstrează la sediul emitentului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 603/2006 privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 603/2006 privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de

Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 16 mai 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Secretarul General al Guvernului,

Gabriel Berca

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 624.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 603/2006)

 

LISTA

membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială,

desemnati în temeiul art. 13 lit. a) si b) din Legea nr. 129/1998

 

1. Valentina Contescu - reprezentant al primului-ministru

2. Theodora Bertzi - reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

3. Daniel Dragos Tănăsoiu - reprezentant al Ministerului Transporturilor

4. Ruxandra Popovici - reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative

5. Moise Popescu - reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor

6. Iuliu Bara - reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

7. Gruia Ioan Bumbu - reprezentant al Agentiei Nationale pentru Romi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Văzând Referatul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 120.394/2008,

având în vedere prevederile art. 1 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru

stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 21 . - (1) Pentru anul 2008, prima pe exploatatie se acordă producătorilor agricoli mentionati la art. 1, o singură dată pe an, în functie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2008, care

îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) exploatatia să fie de minimum 3 capete de bovine;

b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni;

c) exploatatia să fie înregistrată în Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei;

d) să nu aibă datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitantii trebuie să depună o cerere la centrul local/judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, până la data de 15 iulie 2008, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) declaratie pe propria răspundere că nu au datorii la bugetul de stat si la bugetul local.”

2. Articolul 22 se abrogă.

3. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli mentionati la art. 1, o singură dată pe an, pentru femele ovine si/sau femele caprine care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) efectivul din exploatatie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

b) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul national al exploatatiilor până la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie mentinut în exploatatie la adresa mentionată în cerere, în perioada 1 iulie - 30 septembrie, în vederea efectuării controlului la fata locului de către organismul delegat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, conform procedurii de control elaborate de către aceasta;

d) să nu aibă datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitantii trebuie să depună o cerere la centrul local/judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, până în data de 30 iunie, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) declaratie pe propria răspundere că nu au datorii la bugetul de stat si la bugetul local.”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Acordarea primelor de la bugetul de stat, în cadrul plătilor nationale directe complementare, se face în ordinea depunerii cererilor, începând cu data de 1 septembrie pentru exploatatiile de bovine si cu data de 1 octombrie pentru efectivele de ovine/caprine.”

5.La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru efectuarea verificării administrative a cererilor depuse pentru prima pe exploatatia de bovine, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor transmite lista exploatatiilor de bovine, pentru fiecare judet, cu efectivele înregistrate în Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2008, si permite accesul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură la baza natională de date, în vederea verificării înregistrării exploatatiilor

de bovine în Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei.

(2) Lista cu efectivele de bovine la data de 31 ianuarie 2008 pentru exploatatiile cu minimum 3 capete de bovine si vârsta de minimum 6 luni va cuprinde următoarele date:

a) denumirea exploatatiei;

b) CUI/CNP;

c) codul exploatatiei;

d) numărul de identificare al bovinei;

e) rasa;

f) data nasterii bovinei.”

6. La articolul 51, preambulul alineatului (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În cadrul controlului la fata locului în perioada 1 iulie - 30 septembrie pentru speciile ovine si caprine, conform procedurii de control pe teren elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:”.

7. La articolul 61, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale centralizatorul cu efectivele de bovine, ovine si caprine pentru acordarea primei, până în data de 25 iulie.”

8. Anexa nr.1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

9. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

10. La anexa nr. 3, sintagma „Director centru judetean” se înlocuieste cu sintagma „Director executiv centru judetean”.

Art.II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 358.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 295/2007)

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

Centrul Judetean .....................................................................

Nr. ................................... data ................................................

Verificat si aprobat

pentru suma de .......................................lei

la data de .....................................................

 

Director executiv centru judetean,

.......................................................

 

CERERE

pentru exploatatia de bovine

 

A. Producător persoană fizică

Subsemnatul/Subsemnata ................................................................................................................................................. (numele, initiala tatălui, prenumele) domiciliat/domiciliată în ..................................................................................................................................................................... (judetul, satul, comuna, orasul) str. ................................... nr. .........., cod postal .............................., tel. ....................., fax ....................., e-mail ...................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ........, CNP ............................., cu codul exploatatiei .............. înregistrat în RNE, cont bancar nr. ............................, deschis la Banca ......................................................, sucursala .........................................................

B. Producător persoană juridică

.............................................................................................................................................................................................. (denumirea operatorului economic solicitant), cu sediul în: ............................................................................................................................................................................ (judetul, satul, comuna, orasul), str. ................................... nr. ..........., cod postal ................................., tel. ..........................., fax ..........................., e-mail .................,

înregistrat la oficiul registrului comertului cu cod unic de înregistrare (CUI) ..............................., cu codul exploatatiei ..................... înregistrat în RNE, reprezentat de domnul/doamna ........................................................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......... nr. ......................, CNP ............................., cont bancar nr. .............................., deschis la Banca ......................................................., sucursala .............................................................

Solicit:

- prima pentru un număr de ............... capete de bovine cu vârsta minimă de 6 luni, detinute si identificate până la data de 31 ianuarie 2008, conform codurilor de identificare cuprinse în tabelul alăturat, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 21 alin. (1) din anexa „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu”.

 

LISTA

animalelor pentru care se face solicitarea

 

Numărul de identificare

(până la 14 caractere alfanumerice)

Rasa

Data nasterii (ziua/luna/anul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

 

Data ....................... Semnătura si stampila ........................

 

ANEXA Nr.2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 295/2007)

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Centrul Judetean .....................................................................

Nr. ................................... data ................................................

Verificat si aprobat

pentru suma de .......................................lei

la data de .....................................................

 

Director executiv centru judetean,

.......................................................

 

CERERE

pentru ovine adulte si/sau caprine adulte

A. Producător persoană fizică

Subsemnatul/Subsemnata .................................................................................................................................................. (numele, initiala tatălui, prenumele), domiciliat/domiciliată în ....................................................................................................................................................................,

(judetul, satul, comuna, orasul) str. .................................... nr. .........., cod postal ................................, tel. ........................................., fax ....................................., e-mail ....................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ..........................., CNP ..............................................,

cu codul exploatatiei ............................................ înregistrat în RNE, cont bancar nr. ......................................................, deschis la Banca .............................................., sucursala ..............................................

B. Producător persoană juridică ................................................................................................................................. (denumirea operatorului economic solicitant), cu sediul în: ........................................................................................................................................................................................ (judetul, satul, comuna, orasul), str. .......................................... nr. ..............................., cod postal ......................., tel. ............................, fax .................................., e-mail ........................................, înregistrat la oficiul registrului comertului cu cod unic de înregistrare (CUI) ................................., cu codul exploatatiei ......................................înregistrat în RNE, reprezentat de domnul/doamna ......................................................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ............... nr. ....................., CNP .........................................., cont bancar nr. ...................................., deschis la Banca ....................................................., sucursala ............................................

Detin:

- un efectiv total de ................. capete femele ovine si/sau ............... capete femele caprine, care în perioada de control, 1 iulie-30 septembrie, se găsesc la adresa .................................................................................................................................. (localitatea, strada, nr. sau nr. topo păsune pe raza localitătii, după caz).

Solicit:

- prima pentru un număr de ............... capete femele ovine si/sau ............ capete femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2008, conform codurilor de identificare cuprinse în tabelul alăturat.

 

LISTA

animalelor pentru care se face solicitarea

 

 

 

Numărul de identificare

(până la 14 caractere alfanumerice)

Rasa

Data nasterii (ziua/luna/anul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

 

Data ....................... Semnătura si stampila ........................

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

 

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. 21

din 10 martie 2008

 

Dosar nr. 5/2008

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, în raport cu prevederile art. I pct. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996, aprobată prin Legea nr. 334/2001, referitor la sporul de risc si suprasolicitare neuropsihică, în cuantum de 50% din salariul de bază brut lunar, pentru judecători, procurori si personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor. Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 91 de judecători din totalul de 114 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii de admitere a acestuia în sensul de a se stabili că sporul de risc si suprasolicitare neuropsihică,  reglementat pentru magistrati si personalul auxiliar de specialitate prin art. 47 din Legea nr. 50/1996, nu mai poate să fie pretins si nici acordat deoarece a încetat să existe după data de 1 octombrie 2000, când a intrat în vigoare abrogarea expresă a acestui articol de lege, dispusă prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996, aprobată prin Legea nr. 334/2001.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, în raport cu prevederile de abrogare a acestor dispozitii prin art. I pct. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996, aprobată prin Legea nr. 334/2001, referitor la sporul de risc si suprasolicitare neuropsihică în cuantum de 50% din salariul de bază brut lunar, pentru judecători, procurori si personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor.

Astfel, unele instante de judecată au respins cererile formulate de magistrati si personalul auxiliar de specialitate, prin care au solicitat să li se acorde sporul de risc si suprasolicitare neuropsihică, motivând că prin dispozitiile art. I pct. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 au fost abrogate expres prevederile art. 47 din Legea nr. 50/1996, care reglementau acest drept.

S-a relevat, în sprijinul acestui punct de vedere, că dispozitiile din Legea nr. 50/1996 referitoare la acordarea anumitor sporuri la drepturile salariale nu au caracter de lege organică, ele putând fi modificate, anulate sau suspendate prin legi ordinare si, implicit, pe calea ordonantelor simple adoptate de Guvern, în baza unei legi speciale de abilitare, cum este Legea nr. 125/2000, prin care Guvernului României i s-a dat împuternicire să modifice si să completeze Legea nr. 50/1996

privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti.

Alte instante, dimpotrivă, s-au pronuntat în sensul admiterii unor asemenea actiuni, formulate de magistrati si personalul auxiliar de specialitate, dispunând plata drepturilor salariale solicitate, care reprezintă spor de risc si suprasolicitare neuropsihică, în cuantum de 50% raportat la salariul de bază brut lunar.

În motivarea acestui punct de vedere s-au invocat dispozitiile art. 47 din Legea nr. 50/1996, care prevăd că, pentru risc si suprasolicitare neuropsihică, magistratii si personalul auxiliar de specialitate beneficiază de un spor de 50% din salariul de bază brut lunar.

S-a învederat că aceste dispozitii, făcând parte dintr-o lege organică, îsi produc în continuare efectul, deoarece nu putea fi abrogate prin art. I pct. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, câtă vreme pe calea unei ordonante simple a Guvernului, act normativ de rang inferior unei legi, nu poate fi infirmată o prevedere reglementată într-o lege organică adoptată de Parlamentul României. S-a subliniat, în acest sens, că abrogarea legii mentionate printr-o ordonantă simplă a Guvernului, contravenind normelor constitutionale si Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nu poate să îsi producă efectele.

În fine, s-a considerat că neaplicabilitatea mentionatei dispozitii de abrogare este impusă si de prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale întrucât o atare măsură, adoptată prin ordonantă, nu este proportională cu situatia care a determinat reglementarea dreptului vizat, ea aducând atingere însăsi existentei acelui drept, fără ca aceasta să fie justificată de o cauză de utilitate publică.

S-a învederat totodată că un astfel de drept nu poate fi înlăturat si pentru că mentinerea lui este impusă de conditiile concrete în care magistratii si personalul auxiliar de specialitate îsi desfăsoară activitatea, caracterizate prin risc si suprasolicitare neuropsihică ce se accentuează continuu.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii. Potrivit art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, magistratii si personalul auxiliar de specialitate beneficiază de un spor de 50% din salariul de bază

brut lunar, pentru risc si suprasolicitare neuropsihică.

Sporul de risc si suprasolicitare neuropsihică, reglementat prin art. 47 din Legea nr. 50/1996 si prin art. 231 din Legea nr. 56/1996, modificată si completată, a fost efectiv plătit magistratilor si personalului auxiliar de specialitate, fiind evidentiat ca atare în carnetele de muncă. Prin art. I pct. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, s-a dispus că art. 47 se abrogă. Această ordonantă a Guvernului a fost aprobată prin Legea nr. 334/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 9 iulie 2001. Cum este firesc, activitatea de legiferare intră în atributiile exclusive ale Parlamentului României, care, potrivit art. 73 alin. (1) din Constitutie, adoptă legi constitutionale, legi organice si legi ordinare.

Este adevărat că, în temeiul unei legi speciale de abilitare, Parlamentul poate delega atributia adoptării de acte normative Guvernului României, care emite ordonante, în temeiul acelei legi speciale, însă numai în limitele si în conditiile prevăzute în acea lege [art. 108 alin. (3) din Constitutie]. Dar asemenea ordonante nu pot fi emise decât pentru domeniul de reglementare al legilor ordinare, iar nu si al legilor organice. Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 a fost emisă, asa cum rezultă din preambul, în baza art. 1 lit. Q pct. 1 din Legea nr. 125/2000, prin care Guvernul a fost abilitat să modifice si să completeze Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată.

La rândul ei, Legea nr. 24/2000, în vigoare la data emiterii Ordonantei Guvernului nr. 83/2000, definind modificarea, completarea sau abrogarea unui act normativ, prin art. 57, 58 si 62, precizează că modificarea unui astfel de act constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia si redarea lor într-o nouă formulare, iar completarea actului normativ constă în introducerea unor dispozitii noi, cuprinzând solutii legislative si ipoteze suplimentare, exprimate în texte care se adaugă elementelor structurale existente, si, în fine, că abrogarea se referă la prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementări de acelasi nivel sau de nivel superior, care trebuie să îsi înceteze aplicabilitatea.

Reiese deci că modificarea, completarea sau abrogarea totală sau partială a unui act normativ reprezintă institutii juridice diferite, cu efecte distincte.

Or, prin Legea nr. 125/2000, Guvernul a fost abilitat să modifice si să completeze, iar nu să si abroge Legea nr. 50/1996, nici total si nici partial.

Mai este de retinut că la momentul emiterii Ordonantei Guvernului nr. 83/2000 era în vigoare si Legea nr. 56/1996 care reglementa salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilor-asistenti si ale celorlalte categorii de personal.

În acest sens, în Legea nr. 56/1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 55/1997, aprobată la rândul ei prin Legea nr. 126/2000, se prevedea la art. 231 că pentru risc si suprasolicitare neuropsihică judecătorii si magistratii-asistenti beneficiază de un spor de 50% din salariul de bază lunar.

Cu toate că Guvernul României nu a fost abilitat prin Legea nr. 125/2000 să modifice sau să completeze Legea nr. 56/1996, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 55/1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 126/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 18 iulie 2000, totusi, prin art. IX alin. (2) paragraful 1 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 s-au abrogat dispozitiile art. 231 din Legea nr. 56/1996.

În acest fel, prin emiterea Ordonantei Guvernului nr. 83/2000 au fost depăsite limitele legii speciale de abilitare adoptate de Parlamentul României, încălcându-se astfel dispozitiile art. 108 alin. (3), cu referire la art. 73 alin. (1) din Constitutia României. Tot în acest sens este de observat că Legea nr. 92/1992

pentru organizarea judecătorească, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 142/1997, lege organică în vigoare la data emiterii Ordonantei Guvernului nr. 83/2000, prevedea în art. 81: magistratii beneficiază de salarii stabilite în raport cu nivelul instantei, de indemnizatii pentru stabilitate în magistratură, pentru îndeplinirea unei functii de conducere, de suporturi pentru vechime în muncă, pentru risc si suprasolicitare neuropsihică. Abrogarea art. 47 din Legea nr. 50/1996 nu poate fi asimilată modificării unui act normativ.

Sub acest aspect, norma de nivel inferior, în spetă art. I pct. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, lege ordinară, prin care a fost abrogat art. 47 din Legea nr. 50/1996 si art. IX alin. (2) paragraful 1 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 prin care a fost abrogat art. 231 din Legea nr. 56/1996, modificată si

completată, contravine art. 81 din Legea nr. 92/1992, modificată si completată, lege organică.

Neconstitutionalitatea abrogării dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996, republicată, si ale art. 231 din Legea nr. 56/1996, modificată si completată, prin art. 1 pct. 42, respectiv prin art. IX alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 – norme abrogate în prezent -, poate fi invocată numai pe calea

exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în fata instantelor judecătoresti.

Curtea Constitutională are însă în competentă numai controlul de constitutionalitate al dispozitiilor din legile si ordonantele în vigoare, iar verificarea constitutionalitătii si solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate având ca obiect norme abrogate în prezent revin, prin interpretarea per a contrario a art. 147 alin. (1), cu referire la art. 126 alin. (1) din Constitutie, instantelor judecătoresti.

Or, art. I pct. 42 si art. IX alin. (2) paragraful 1 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, adoptate cu încălcarea limitelor legii speciale de abilitare, sunt din acest motiv neconstitutionale, conform art. 147 alin. (1) din Constitutia României, si îsi încetează efectele.

Înalta Curte de Casatie si Justitie constată că instantele judecătoresti pot să se pronunte asupra regularitătii actului de abrogare si a aplicabilitătii în continuare a normei abrogate în conditiile precizate mai sus, în virtutea principiului plenitudinii de jurisdictie în recursul cu a cărui solutionare a fost corect învestită.

De aceea, inaplicabilitatea normelor de abrogare continute în art. I pct. 42 si în art. IX alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 impune ca instantele de judecată să considere rămase în vigoare dispozitiile art. 47 din Legea nr. 50/1996, republicată.

Ca urmare, inaplicabilitatea normelor de abrogare partială, determinată de neregularitatea modului în care au fost adoptate, face ca efectele art. 47 din Legea nr. 50/1996, republicată, si, respectiv, ale art. 231 din Legea nr. 56/1996, modificată si completată, să se producă si după intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 83/2000.

Sub acest aspect, în raport de cele retinute, rezultă fără echivoc faptul că au supravietuit dispozitiilor de abrogarenormele ce reglementau acordarea sporului de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihică, astfel că acestea au produs si produc în continuare efecte juridice.

Acest lucru presupune că nici în prezent dispozitiile respective nu si-au încetat aplicabilitatea, deoarece, asa cum s-a arătat, prin prevederile din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 au fost depăsite limitele si conditiile legii de abilitare, fiind astfel încălcate dispozitiile art. 107 alin. (3) din Constitutia României din 1991, în vigoare la data adoptării ordonantei [art. 108 alin. (3), în forma republicată în 2003 a Constitutiei României]. Efectul imediat al supravietuirii normei în discutie rezidă

incontestabil în faptul că drepturile consacrate legislativ prin dispozitiile art. 47 din Legea nr. 50/1996 si ale art. 231 din Legea nr. 56/1996 se cuvin si în continuare persoanelor care se încadrează în ipotezele la care se referă textele de lege.

De altfel, asa cum rezultă chiar din motivarea prezentului recurs în interesul legii, în prezent, în baza unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, unui număr însemnat de persoane - magistrati si personal auxiliar de specialitate - le-a fost recunoscut dreptul de a beneficia de sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihică.

Or, în ipoteza adoptării unei solutii contrare, în sensul prezentului recurs în interesul legii, care, potrivit dispozitiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, ar produce efecte numai pentru viitor, s-ar ajunge la crearea unei situatii de discriminare în cadrul acelorasi categorii socioprofesionale, respectiv ale persoanelor care se încadrează în ipoteza dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 si ale art. 231 din Legea nr. 56/1996, în conditiile în care sporul în discutie a fost acordat de legiuitor, la momentul respectiv, în considerarea specificului profesiei, cu atât mai mult cu cât nu au intervenit modificări pozitive în ceea ce priveste conditiile si specificul activitătii desfăsurate.

Cât priveste notiunea de „discriminare”, avem în vedere practica în materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului, care a retinut în mod constant că există discriminare atât timp cât diferenta de tratament aplicat unor subiecte de drept aflate în situatii analoage nu are o justificare legitimă, obiectivă si rezonabilă (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia din 26 septembrie 2002, Duchez contra Frantei, Decizia din 6 decembrie 2007, Beian contra României, § 59).

A accepta teza propusă de procurorul general prin recursul în interesul legii, în sensul neacordării acestui spor, în mod inevitabil ar duce la situatia în care în sistemul judiciar ar exista, pe de o parte, magistrati si personal auxiliar de specialitate care beneficiază de sporul pentru risc si suprasolicitare neuropsihică si, pe de altă parte, magistrati si personal auxiliar de specialitate cărora, desi desfăsoară aceeasi activitate si în aceleasi conditii, nu li s-ar recunoaste acest drept.

Or, este evident că interpretarea diferentiată a normelor incidente cu privire la aceleasi categorii socioprofesionale, cu atât mai mult cu cât nu se constată existenta unei justificări legitime, obiective si rezonabile, ar fi de natură să reprezinte o discriminare în sensul dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, ale Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, si ale art. 1 din Protocolul nr. 12 aditional la

Conventia europeană a drepturilor omului.

 

În consecintă, în temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se constata că dispozitiile art. 47 din Legea nr. 50/1996 trebuie interpretate si aplicate în sensul că judecătorii, procurorii, magistratii-asistenti si personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihică, calculat la indemnizatia brută lunară, respectiv salariul de bază brut lunar, si după intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 83/2000, aprobată prin Legea nr. 334/2001.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. În interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, constată că judecătorii, procurorii, magistratii-asistenti, precum si personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihică, calculat la indemnizatia brută lunară, respectiv salariul de bază brut lunar, si după intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 83/2000, aprobată prin Legea nr. 334/2001.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 10 martie 2008.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii,

aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Data si locul în care se organizează concursul se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.”

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Modul de desfăsurare a concursului de admitere, calendarul de desfăsurare, numărul de locuri scoase la concurs, taxa de înscriere, tematica si bibliografia de concurs, precum si cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii sau a Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz.”

3. La articolul 4, alineatele (3), (6), (7), (8) si (10) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Datele prevăzute la alin. (2) si (21) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

..................................................................................................

(6) La înscriere candidatii primesc cererea tipizată, tematica si bibliografia stabilite pentru concurs.

(7) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (2) si (21) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscriptii domiciliază candidatii.

(8) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) certificatul de nastere, în copie certificată pentru conformitate de candidat;

b) actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat;

c) diploma de licentă, în copie legalizată, sau adeverinta provizorie;

d) chitanta de plată a taxei de înscriere;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal.

..................................................................................................

(10) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neîndeplinirea conditiilor de participare la concurs, prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si candidatilor retrasi anterior afisării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii conditiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare si se solutionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Directia economică si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”

4. La articolul 5, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa declaratii pe propria răspundere în acest sens. Aceeasi persoană poate face parte dintr-o singură comisie.

(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveste ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligatia să comunice de îndată această situatie presedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.”

5. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Comisia de admitere a concursului are în principal următoarele atributii:

1. transmite cererea tipizată de înscriere, tematica si bibliografia de concurs către tribunale si parchetele de pe lângă acestea;

2. verifică îndeplinirea conditiilor de înscriere, centralizează dosarele candidatilor, întocmeste si afisează lista candidatilor care îndeplinesc conditiile de înscriere, afisează lista finală a candidatilor;

3. controlează si îndrumă actiunile privind organizarea si desfăsurarea concursului, identificarea si, după caz, închirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfăsurării concursului si a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen si de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare si diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;

4. asigură paza subiectelor si a lucrărilor scrise, la sediul comisiei si în timpul transportului acestora;

5. asigu ră confectionarea stampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;

6. instruieste cu 24-48 de ore înaintea datei concursului persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, responsabili de sală si supraveghetori, numite prin hotărâre a presedintelui comisiei de admitere;

7. preia de la presedintele comisiilor de elaborare a subiectelor si examinare, pe bază de delegatie nominală, subiectele pentru probele scrise si baremele de evaluare si de notare, în plicuri distincte, închise si sigilate;

8. păstrează în conditii de deplină sigurantă subiectele si baremele de evaluare si notare;

9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în functie de numărul candidatilor, sigilând apoi plicurile continând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;

10. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;

11. repartizează candidatii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, dispune afisarea listelor respective cu cel putin 24 de ore înainte de fiecare probă pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, precum si pe usile sălilor în care se desfăsoară probele;

12. afisează baremul de evaluare si notare la centrele de examen cu 15 minute înainte de încheierea fiecărei probe scrise si asigură publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;

13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrul de evaluare si răspunde de securitatea acestora;

14. ia măsuri pentru ca în spatiile în care se desfăsoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;

15. calculează mediile generale si întocmeste listele finale;

16. asigură respectarea procedurii de evaluare si notare;

17. analizează desfăsurarea si rezultatele concursului si prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;

18. informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;

19. asigură afisarea si publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii si Institutul National al Magistraturii, a rezultatelor concursului si asigură transmiterea rezultatelor către tribunale si parchetele de pe lângă acestea;

20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare si desfăsurare a concursului.

(2) Comisia de admitere a concursului exercită orice alte atributii necesare bunei desfăsurări a concursului.”

6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si sunt conduse de câte un presedinte. Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileste timpul de concurs si coordonează activitatea comisiei.”

7. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

8. La articolul 9, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8) În comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiti si membri supleanti, care vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îsi pot exercita atributiile. Înlocuirea se efectuează de presedintele comisiilor de concurs.”

9. La articolul 11 punctul 1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) subiectele nu pot contine probleme controversate în doctrină sau în practică.”

10. La articolul 11, punctul 3 se abrogă.

11. La articolul 13 alineatul (4), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) solutionarea contestatiilor la barem la testul-grilă eliminatoriu, respectiv la testul de verificare a rationamentului logic, motivarea solutiei contestatiilor la barem si adoptarea baremului definitiv;”.

12. La articolul 14, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Rezultatele verificării se afisează la sediile tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea si se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data concursului.”

13. La articolul 16, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în functie de punctajul obtinut de candidat. Sunt declarati admisi în etapa a II-a candidatii care au obtinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.”

14. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Baremul de evaluare si notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru proba eliminatorie tip grilă se afisează la centrele de examen cu 15 minute înainte de încheierea probei si se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al

Magistraturii. În termen de 24 de ore de la publicare candidatii pot face contestatii la barem, care se depun la Institutul National al Magistraturii. Contestatiile la barem se solutionează de comisia de contestatii în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Solutia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru solutionarea contestatiilor. Baremul stabilit în urma solutionării contestatiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al

Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

(2) În situatia în care, în urma solutionării contestatiilor, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidatilor.

(3) În ipoteza în care, în urma solutionării contestatiilor, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul si se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidatilor care au indicat răspunsul corect.

(4) În cazul admiterii contestatiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători pentru această situatie suportă consecintele, care pot consta fie în reducerea drepturilor bănesti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în interdictia de a mai face parte din comisii similare,

pe o perioadă de până la 3 ani.

(5) Măsurile prevăzute la alin. (4) pot fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii în urma unei analize a cauzelor care au determinat această situatie.”

15. La articolul 21, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Candidatii pot contesta punctajul obtinut la proba eliminatorie. Contestatia se depune la tribunalul, respectiv parchetul de pe lângă acesta, la care s-au înscris candidatii, în termen de 3 zile de la data afisării rezultatelor la sediile tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea. Contestatiile se transmit în aceeasi zi, prin fax, la Institutul National al Magistraturii.”

16. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Nota acordată de comisia de contestatii este definitivă si nu poate fi mai mică decât nota contestată.”

17. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Rezultatele de la proba constând în interviul candidatilor se afisează la sediul Institutului National al Magistraturii, la sediile tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea si se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.”

18. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Nota obtinută la concurs este suma notelor de la fiecare dintre cele 3 probe, calculată în raport cu următoarea pondere: proba eliminatorie tip grilă 75%, proba de verificare a rationamentului logic 15%, interviul 10%.”

19. La articolul 26, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se transmite în vederea afisării la sediile tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea.”

20. Articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Testarea psihologică constă în sustinerea unui test scris si a unui interviu în fata unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialistilor din cadrul Consiliului, curtilor de apel, precum si din tabelul psihologilor acreditati de Colegiul Psihologilor din România.

Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum si calificativul «Admis» sau «Respins».

(2) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă si 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunostintă prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

(3) Candidatii nemultumiti de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestatii, care se transmit prin fax la Consiliul Superior al Magistraturii.

(4) Contestatiile se solutionează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, altii decât cei care au examinat candidatii initial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris si sustinerea unui nou interviu.

(5) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv si se publică în conditiile alin. (2).”

21. La articolul 34, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afisat la sediile instantelor sau ale parchetelor, anuntul se va afisa de îndată la usa de intrare a instantei sau parchetului, iar procesul-verbal de afisare va fi înaintat de îndată comisiei de admitere.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Lidia Bărbulescu

 

Bucuresti, 5 iunie 2008.

Nr. 538.