MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 443         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 iunie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

607. - Hotărāre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Festivalul International de Film Transilvania

 

608. - Hotărāre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2008, pentru municipiul Bacău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

102. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare - Runda nr. 61/2008

 

1.094. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a structurii organizatorice, a functiilor de conducere si a numărului de posturi pentru Centrul National de Sănătate Mintală

 

1.587/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Festivalul International de Film Transilvania

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 20 „Bunuri si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2008, cu suma de 550 mii lei, pentru Festivalul International de Film Transilvania.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare īn structura bugetului de stat si īn volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2008.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, īn conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărāri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 607.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2008, pentru municipiul Bacău

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 cu suma de 5.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut īn bugetul de stat pe anul 2008, si alocarea acesteia bugetului propriu al Consiliului Local al Municipiului Bacău, judetul Bacău, pentru finantarea cheltuielilor curente si/sau de capital.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, īn conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare īn volumul si īn structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 608.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare - Runda nr. 61/2008

 

Īn temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, īn calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare īn perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele īn cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate si resursa minerală, sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate īn limba romānă pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. I.D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 30-a zi lucrătoare de la data intrării īn vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice romāne sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. īn cazul persoanelor juridice romāne:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea īn cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topo-geodezice decāt cele publicate īn conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaratie cuprinzānd date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de īnregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei īmputernicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de īnregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, īn termen de valabilitate, īn original;

e) lista cuprinzānd mentionarea datelor si informatiilor incluse īn fondul geologic national si/sau īn fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; īn cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse īn fondul geologic national si/sau īn fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice īncheiat īntre ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, īn original sau īn copie legalizată, cuprinzānd următorii indicatori economici exprimati īn procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut si rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator decāt cei mentionati nu se ia īn considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinte, īn original sau īn copie legalizată, emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru īntocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică si memoriu cuprinzānd prezentarea activitătilor miniere executate sau īn curs de executare, īn cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere de cercetare geologică, detinute de ofertant, si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzānd prezentarea activitătilor miniere executate sau īn curs de executare, īn cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru īntocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzānd prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau īn curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea īi vor fi concesionate, īn cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul din cele 3 cazuri prezentate anterior. Īn situatia īn care documentatia pentru atestarea capacitătii tehnice este depusă la Agentia Natională pentru Resurse Minerale, dar nu s-a obtinut īncă atestatul, se vor prezenta documentele prevăzute la paragrafele 2 sau 3 de la lit. i). Īn situatia īn care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele prevăzute la lit. d), g) si h) vor fi prezentate īn oferta aflată pe pozitia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate īn conformitate cu originalul, cu specificarea expresă īn care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) si h) se vor prezenta īn termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

B. īn cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din normele aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse īn plicul exterior se vor prezenta īndosariate, cu paginile numerotate si filă finală;

II. plic interior care, atāt īn cazul persoanelor juridice romāne, cāt si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) Īn conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din normele aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei conform art. 72 alin. (6) din normele aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) Īn vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice existente īn fondul geologic national si/sau īn fondul national de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din normele aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, īn baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si īn conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zi lucrătoare de la data īmplinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se realizează īn conformitate cu prevederile Hotărārii Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacitătii financiare, a capacitătii tehnice, a programului de explorare si a proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele-limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării cāstigătorului pot fi obtinute

gratuit de participantii la concursul public de ofertă de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon 317.00.96 ori 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare īn termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 6 iunie 2008.

Nr. 102.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte - Runda nr. 61/2008 pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafata

- km2 -

Judetul

Substanta

X

Y

1

VIPERESTI - CISLĂU - zona 1

416.480 416.546 416.609 416.677 416.617 416.600 416.574 416.532

612.518 612.535 612.648 612.859 613.004 612.999 612.852 612.639

0,242

Buzău

nisip si pietris


 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafata

- km2 -

Judetul

Substanta

X

Y

 

- zona 2

416.455

416.340

416.296 416.363 416.278 416.240 416.193 416.133 416.196 416.260 416.328 416.489 416.417 416.338

612.607

614.559

614.650 615.171 615.477 615.484 615.126 614.816 614.516 614.285 614.107 614.251 614.403 614.517

 

 

 

2

DOGNECEA

424.200 426.273 424.708 422.600

241.000 242.335 244.895 243.600

7,474

Caras-Severin

apă minerală naturală

3

BĂILE HERCULANE — FORAJ 4578 FABRICA DE VAR

377.663 377.800 377.800 377.663

295.355 295.355 295.415 295.445

0,010

Caras-Severin

apă minerală terapeutică

4

SANTĂUL MIC VERES 1

630.001 629.988 629.905 629.395 629.395 629.066 629.413

261.041 261.221 261.354 261.172 261.330 261.249 260.904

0,245

Bihor

nisip si pietris

5

CARACI — BIRTIN

517.400 517.400 517.000 517.000

515.000 515.000 520.500 520.500 520.250 520.250 521.550

322.500 322.000 322.000 320.000

320.000 315.000 315.000 320.250 320.350 321.000 321.450

35,242

Hunedoara

minereu polimetalic


 

 

 

 

Nr.

crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafata

- km2 -

Judetul

Substanta

X

Y

 

 

521.550 520.750 519.350 518.850 518.850

322.150 322.150 321.300 321.500 322.500

 

 

 

6

MĂGURA CIORII

683.450 683.450 682.950 682.950

420.000 420.500 420.500 420.000

0,250

Maramures

andezit industrial si de constructie

7

LAZUL VĀRGHIŞULUI

536.896 536.921 535.921 535.896

540.592 541.592 541.617 540.618

1,000

Harghita

apă minerală terapeutică

8

FA VLAH IŢA

538.403 538.430 537.930 537.904

540.942 541.941 541.967 540.967

0,500

Harghita

apă geotermală

9

RECELE

655.191 655.539 655.539 655.240 654.852 654.362 654.588

489.427 489.941 490.268 490.588 490.608 489.907 489.524

0,977

Bistrita-Năsăud

apă minerală naturală

10

SANTION

630.739 629.219 628.808 629.306 630.140

259.586 261.032 260.948 259.234 259.090

1,927

Bihor

nisip si pietris

11

JDIOARA

462.150 462.550 462.400 462.450 460.500 460.700 461.200 460.700 461.000 461.900 461.700

276.300 277.650 278.400 279.300 278.600 277.750 277.750 276.800 276.800 277.150 276.300

3,744

Timis

granodiorit


 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafata

- km2 -

Judetul

Substanta

 

X

Y

12

VALEA NĂDRAG

467.500

465.500 465.500 467.500

280.000

280.000 275.000 275.000

10,000

Timis

andezit industrial si de

constructie

 

13

CALNIC

488.100 488.100 486.300 486.300 484.000 484.000

394.100 398.450 398.450 397.000 397.000 394.100

14,500

Alba

gnais si nisip

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare, a structurii organizatorice, a functiilor de conducere si a numărului de posturi pentru Centrul National de Sănătate Mintală

 

Văzānd referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 6.031 din 4 iunie 2008,

īn temeiul prevederilor art. 141 si al art. 144 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si

functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Centrului National de Sănătate Mintală, prevăzut īn anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Structura organizatorică a Centrului National de Sănătate Mintală, prevăzută īn anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Conducerea Centrului National de Sănătate Mintală este asigurată de director si de contabil-sef.

(2) Posturile de director si contabil-sef se ocupă prin concurs organizat īn conditiile legii, iar numirea īn aceste functii se face prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(3) Directorul este numit pentru o perioadă de 3 ani.

(4) Pānă la ocuparea posturilor prin concurs īn conformitate cu alin. (2), se numeste prin ordin al ministrului sănătătii publice un director interimar si un contabil-sef interimar.

Art. 3. - (1) Compartimentele functionale din cadrul Centrului National de Sănătate Mintală sunt :

a) Compartimentul de politici si programe de sănătate mintală;

b) Compartimentul monitorizare si evaluarea serviciilor de sănătate mintală;

c) Compartimentul RUNOS;

d) Compartimentul financiar-contabilitate;

e) Compartimentul administrativ.

(2) Compartimentul de politici si programe de sănătate mintală, Compartimentul monitorizare si evaluarea serviciilor de sănătate mintală si Compartimentul RUNOS se află īn subordinea directorului.

(3) Compartimentul financiar-contabilitate si Compartimentul administrativ se află īn subordinea contabilului-sef.

Art. 4. - (1) Se aprobă Centrului National de Sănătate Mintală un număr de 15 posturi.

(2) Personalul īncadrat la Centrul National de Sănătate Mintală este personal contractual si este salarizat potrivit anexelor la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare. Personalul de specialitate medicosanitar este salarizat potrivit anexei nr. 1 la respectiva ordonantă de urgentă.

(3) Statul de functii se aprobă de ministrul sănătătii publice.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Pe data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 7. - Centrul National de Sănătate Mintală si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice vor duce la īndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 1.094.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Centrului National de Sănătate Mintală

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Centrul National de Sănătate Mintală este unitate cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat, īn subordinea Ministerului Sănătătii Publice, cu sediul in str. Pitar Mos nr. 7-15, sectorul 1, municipiul Bucuresti, īnfiintată prin reorganizarea Centrului National de Sănătate Mintală aflat īn structura Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 2. - Centrul National de Sănătate Mintală are, īn principal, următoarele atributii:

a) stabileste prioritătile īn domeniul dezvoltării politicilor de sănătate mintală, pe care le supune aprobării Ministerului Sănătătii Publice, asigură consultantă si asistentă tehnică īn domeniul politicilor de sănătate mintală;

b) stabileste prioritătile īn implementarea de programe si proiecte specifice īn dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală, pe care le supune aprobării Ministerului Sănătătii Publice, coordonează acordarea consultantei si asistentei tehnice īn dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală;

c) asigură consultantă si asistentă tehnică īn formarea personalului care lucrează īn reteaua natională de sănătate mintală;

d) organizează elaborarea si diseminarea ghidurilor de practică īn domeniul sănătătii mintale, precum si dezvoltarea de competente īn organizarea si conducerea serviciilor de sănătate mintală;

e) asigură colectarea, prelucrarea si interpretarea de date īn domeniul sănătătii mintale;

f) monitorizează si evaluează serviciile de sănătate mintală;

g) realizează si īntretine Registrul national de psihiatrie;

h) asigură dezvoltarea aplicatiilor informatice īn sectorul propriu de activitate;

i) initiază si elaborează programe si campanii IEC (informare, educare, comunicare) īn domeniul sănătătii mintale;

j) asigură cadrul desfăsurării activitătilor comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii Publice pentru rezolvarea aspectelor legate de sănătatea mintală;

k) urmăreste implementarea sistemului de protectie a informatiilor clasificate, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare, corespunzător domeniilor sale de activitate;

l) utilizează cu eficientă resursele umane si materiale īn vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare etapă.

m) propune definirea de noi servicii īn domeniul sănătătii mintale;

n) propune modificarea legislatiei īn vederea cresterii coerentei si armonizării reformei din domeniul sănătătii mintale;

o) prezintă trimestrial si anual directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice rapoarte privind activitatea desfăsurată si rezultatele obtinute comparativ cu actiunile propuse.

 

CAPITOLUL III

Conducerea unitătii

 

Art. 3. - Conducerea executivă a Centrului National de Sănătate Mintală este asigurată de director.

Art. 4. - (1) Directorul Centrului National de Sănătate Mintală are īn subordine Compartimentul de politici si programe de sănătate mintală, Compartimentul monitorizare si evaluarea serviciilor de sănătate mintală si Compartimentul RUNOS.

(2) Atributiile directorului sunt următoarele:

a) organizează si conduce īntreaga activitate a unitătii īn scopul realizării obiectului de activitate, al cresterii calitătii acesteia si al utilizării cu eficientă a resurselor umane si materiale;

b) reprezintă personal sau prin delegat Centrul National de Sănătate Mintală īn relatiile cu organele statului, precum si cu persoane fizice sau juridice din tară ori din străinătate;

c) angajează si concediază personalul propriu al Centrului National de Sănătate Mintală, īn conformitate cu prevederile legale;

d) angajează prin semnătură unitatea īn relatiile cu tertii, īn limita competentelor aprobate;

e) adoptă măsuri operative pentru īmbunătătirea activitătii la nivelul compartimentelor, organizează controlul desfăsurării muncii si īndeplinirii sarcinilor, urmărind aplicarea măsurilor aprobate;

f) stabileste relatii de lucru cu toate directiile din Ministerul Sănătătii Publice, cu institute si centre medicale, cu autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti;

g) coordonează, implementează si dezvoltă serviciile de sănătate mintală, īn concordantă cu politica Ministerului Sănătătii Publice;

h) avizează propunerile contabilului-sef privind aprovizionarea la timp a compartimentelor cu materialele necesare desfăsurării activitătii, reducerea consumului de materiale si a stocurilor;

i) stabileste, pe baza structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare a unitătii, delegările de autoritate pe trepte ierarhice si compartimente ale unitătii, modul de colaborare dintre compartimentele unitătii, precum si dintre acestea si unitătile sanitare cu care colaborează;

j) coordonează direct activitatea de specialitate si de resurse umane, putānd la nevoie să coordoneze pe o perioadă determinată si alte activităti;

k) răspunde de īntocmirea regulamentului intern al unitătii si are obligatia de a informa salariatii cu privire la continutul acestuia;

l) organizează, potrivit legii, controlul financiar preventiv menit să preīntāmpine nerespectarea dispozitiilor legale privitoare la gospodărirea mijloacelor materiale si bănesti ale unitătii;

m) asigură aplicarea măsurilor aprobate privind integritatea patrimoniului unitătii si recuperarea pagubelor aduse acestuia;

n) angajează personalul din unitate potrivit reglementărilor legale;

o) ia măsuri pentru cunoasterea de către īntregul personal a actelor normative care vizează activitatea unitătii si asigură respectarea īntocmai a acestora;

p) dispune, potrivit legii, organizarea, urmărirea si buna desfăsurare a activitătii de perfectionare a pregătirii profesionale a personalului unitătii;

q) dispune, potrivit normelor legale, realizarea măsurilor de sănătate si securitate īn muncă, de prevenire a accidentelor de muncă si a īmbolnăvirilor profesionale, precum si de prevenire si stingere a incendiilor;

r) emite, potrivit legii, decizii, dispozitii, instructiuni si norme īn executarea hotărārilor si atributiilor proprii;

s) este ordonator tertiar de credite si stabileste prin decizie delegarea acestei calităti si a dreptului de semnătură pentru operatiunile bancare;

s) asigură informarea personalului propriu asupra desfăsurării activitătii unitătii, a principalelor probleme rezolvate si a măsurilor adoptate;

t) urmăreste implementarea sistemului de protectie a informatiilor clasificate, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare, corespunzător domeniilor sale de activitate.

Art. 5. - (1) Contabilul-sef este subordonat directorului si are īn subordine Compartimentul financiar-contabilitate si Compartimentul administrativ.

(2) Atributiile contabilului-sef sunt următoarele:

a) organizează activitatea de contabilitate conform prevederilor legale si asigură efectuarea corectă si la timp a īnregistrărilor;

b) organizează analiza periodică a utilizării mijloacelor circulante si ia măsuri necesare cu privire la stocurile disponibile si pentru prevenirea oricăror imobilizări de fonduri;

c) asigură īntocmirea la timp a actelor contabile;

d) asigură exercitarea controlului financiar preventiv;

e) asigură īntocmirea, circulatia si păstrarea documentelor justificative care stau la baza īnregistrărilor de contabilitate;

f) organizează evidentele tehnico-operative si gestionare si asigură tinerea lor la zi;

g) exercită controlul ierarhic operativ curent;

h) organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate;

i) asigură măsurile de păstrare, manipulare si folosire a documentelor cu regim special;

j) verifică si dispune efectuarea plătilor privind contractele īncheiate cu diversi furnizori de servicii;

k) analizează si evaluează eficienta utilizării mijloacelor materiale si bănesti puse la dispozitia unitătii si ia măsurile necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomice si inoportune;

l) verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitătii operatiunii;

m) asigură formele si urmăreste recuperarea sumelor gresit plătite;

n) īncheie contractele economice cu furnizorii pentru materialele necesare unitătii si pentru prestări de servicii;

o) organizează si asigură paza si ordinea īn unitate;

p) ia măsuri de casare sau transferare de mijloace fixe si obiecte de inventar;

q) angajează unitatea, prin semnătură, īn toate operatiunile cu caracter financiar si patrimonial;

r) răspunde de realizarea indicatorilor financiari;

s) răspunde de constituirea si utilizarea legală a fondurilor;

s) răspunde de exercitarea controlului respectării disciplinei financiare;

t) răspunde de administrarea patrimoniului unitătii;

t) răspunde de aprovizionarea cu materiale, scule si dispozitive, de folosirea si īntretinerea masinilor, utilajelor si instalatiilor;

u) răspunde de confectionarea, folosirea si evidenta stampilelor si sigiliilor;

v) răspunde de asigurarea pazei, ordinii si curăteniei, precum si a măsurilor de autoapărare contra incendiilor īn unitate;

w) răspunde de respectarea măsurilor de securitate, sănătate si igienă īn muncă de către angajatii din subordine.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică

 

Art. 6. - Centrul National de Sănătate Mintală are īn structură următoarele compartimente:

a) Compartimentul de politici si programe de sănătate mintală;

b) Compartimentul monitorizare si evaluarea serviciilor de sănătate mintală;

c) Compartimentul RUNOS;

d) Compartimentul financiar-contabilitate;

e) Compartimentul administrativ.

Art. 7. - Compartimentul de politici si programe de sănătate mintală se află īn subordinea directorului si are următoarele atributii:

a) stabileste prioritătile īn domeniul dezvoltării politicilor de sănătate mintală, pe care le supune aprobării Ministerului Sănătătii Publice, asigură consultantă si asistentă tehnică īn domeniul politicilor de sănătate mintală;

b) stabileste prioritătile īn implementarea de programe si proiecte specifice īn dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală, pe care le supune aprobării Ministerului Sănătătii Publice, coordonează acordarea consultantei si asistentei tehnice īn dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală, elaborează termeni de referintă pentru studii de dezvoltare, evaluări si servicii de consultantă pentru implementarea de proiecte/programe de sănătate mintală;

c) asigură consultantă si asistentă tehnică īn formarea personalului care lucrează īn reteaua natională de sănătate mintală;

d) organizează elaborarea si diseminarea ghidurilor de practică īn domeniul sănătătii mintale, precum si dezvoltarea de competente īn organizarea si conducerea serviciilor de sănătate mintală;

e) asigură cadrul desfăsurării activitătilor comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii Publice pentru rezolvarea aspectelor legate de sănătatea mintală;

f) propune definirea de noi servicii īn domeniul sănătătii mintale, promovānd modernizarea serviciilor de sănătate mintală conform standardelor europene;

g) propune modificarea legislatiei īn vederea cresterii coerentei si armonizării reformei din domeniul sănătătii mintale;

h) prezintă trimestrial si anual directiilor de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice rapoarte privind activitatea desfăsurată si rezultatele obtinute comparativ cu actiunile propuse;

i) initiază si elaborează programe si campanii IEC (informare, educare, comunicare) īn domeniul sănătătii mintale, al problematicii de destigmatizare si de promovare a politicilor de incluziune socială;

j) sprijină dezvoltarea, coordonează si supraveghează īnfiintarea si functionarea centrelor de sănătate mintală;

k) coordonează activitătile de modernizare a serviciilor spitalicesti de sănătate mintală, asigurarea continuitătii lor cu serviciile comunitare de sănătate mintală si cu serviciile oferite de medicii de familie;

l) cooperează cu institutiile similare internationale īn vederea integrării īn structurile europene de specialitate;

m) furnizează programe de dezvoltare a competentelor profesionale īn domeniul īngrijirilor comunitare si spitalicesti de sănătate mintală;

n) furnizează programe de dezvoltare a capacitătilor manageriale si de organizare a serviciilor de sănătate mintală;

o) īntocmeste studii si implementează programe-pilot care vizează dezvoltarea unor servicii moderne de sănătate mintală.

Art. 8. - Compartimentul monitorizare si evaluarea serviciilor de sănătate mintală se află īn subordinea directorului si are următoarele atributii:

a) asigură colectarea, prelucrarea si interpretarea de date īn domeniul sănătătii mintale;

b) monitorizează si evaluează serviciile de sănătate mintală;

c) realizează si īntretine Registrul national de psihiatrie;

d) asigură dezvoltarea aplicatiilor informatice īn sectorul propriu de activitate;

e) propune efectuarea unor studii specifice de dezvoltare a serviciilor de sănătate mintală si implementează rezultatele acestora.

Art. 9. - Compartimentul RUNOS se află īn subordinea directorului si are următoarele atributii:

a) īntocmirea statului de personal si a statului de functii īn conformitate cu structura organizatorică aprobată;

b) īntocmirea formelor legale privind īncadrarea salariatilor de toate categoriile potrivit dispozitiilor legale, cu respectarea nomenclatoarelor de functii si salarizarea personalului contractual conform legislatiei specifice;

c) stabilirea si acordarea drepturilor salariale potrivit legii;

d) īntocmirea actelor de īncadrare pentru personalul nouangajat;

e) completarea si tinerea la zi, īn conditii de bună păstrare, a carnetelor de muncă, a fiselor personalului, precum si a dosarelor cu acte ale personalului;

f) īntocmirea dosarelor conform legislatiei, īn vederea pensionării salariatilor;

g) īntocmirea raportărilor statistice privind realizarea fondului de salarii si a numărului de salariati; īntocmirea declaratiilor referitoare la viramente si īncasări;

h) īntocmirea propunerilor privind scoaterea la concurs a posturilor vacante potrivit reglementărilor legale īn vigoare;

i) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si promovării in grade si trepte profesionale conform legislatiei īn vigoare;

j) coordonarea elaborării fiselor posturilor de către coordonatorii compartimentelor pentru personalul din subordine, conform legii;

k) organizarea activitătii de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru salariatii unitătii, potrivit legii;

l) exercitarea si a altor atributii din domeniul său de activitate, ce decurg din actele normative sau sunt dispuse de conducerea unitătii, īn cadrul legii;

m) īntocmirea de state de plată, de documente pentru celelalte drepturi bănesti si pentru retineri;

n) īntocmirea de fise fiscale;

o) sprijinirea echipelor Compartimentului de politici si programe de sănătate mintală si ale Compartimentului monitorizare si evaluarea serviciilor de sănătate mintală īn activităti ce tin de evaluarea performantei personalului din reteaua de sănătate mintală, definirea posturilor īn diferitele tipuri de servicii etc.

Art. 10. - Compartimentul financiar-contabilitate se află īn subordinea contabilului-sef si are următoarele atributii:

A. Īn activitatea financiară

a) īntocmeste proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli;

b) asigură efectuarea corectă si īn conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de īncasări si de plăti īn numerar;

c) asigură credite necesare, corespunzător comenzilor si contractelor emise, īn limita creditelor aprobate;

d) verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitătii operatiunii;

e) īntocmeste propunerile de plan casă pentru plăti īn numerar;

f) ia măsurile necesare pentru asigurarea integritătii patrimoniului unitătii.

B. Īn activitatea de contabilitate

a) realizează efectuarea corectă si la timp a īnregistrărilor contabile conform prevederilor legale;

b) īntocmeste la timp, potrivit dispozitiilor legale, bilantul contabil trimestrial si anual;

c) exercită controlul financiar preventiv, īn conformitate cu dispozitiile legale;

d) īntocmeste si asigură circulatia si păstrarea documentelor justificative care stau la baza īnregistrărilor īn contabilitate;

e) asigură efectuarea inventarierii patrimoniului īn conditiile si la termenele stabilite prin acte normative; ia măsuri de casare sau transferare de mijloace fixe si obiecte de inventar, īn conformitate cu prevederile legale;

f) organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate;

g) organizează analiza periodică a utilizării bunurilor materiale si ia măsurile necesare, īmpreună cu celelalte compartimente, īn ceea ce priveste stocurile disponibile si supranormative, precum si pentru prevenirea oricărei imobilizări de fonduri;

h) ia măsurile de păstrare, manipulare si folosire a documentelor cu regim special;

i) răspunde de aplicarea prevederilor legale privind confectionarea, folosirea si evidenta stampilelor si sigiliilor.

C. Īn activitatea de aprovizionare

a) stabileste īmpreună cu celelalte compartimente norme de stoc pentru materialele consumabile necesare desfăsurării activitătii specifice a unitătii;

b) organizează licitatii conform legislatiei īn vigoare pentru achizitionarea de materiale consumabile, servicii etc.;

c) pentru materialele consumabile care nu fac parte din lista produselor pentru care se organizează licitatii electronice, asigură cumpărarea directă cu oferte;

d) īncheie contractele economice cu furnizorii, īntocmeste si urmăreste graficul de livrări pentru materialele consumabile necesare unitătii.

Art. 11. - Compartimentul administrativ se află īn subordinea contabilului-sef si are următoarele atributii:

a) organizează si asigură paza, ordinea si curătenia īn unitate;

b) asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc īn conditii de eficientă maximă;

c) urmăreste verificarea la timp si functionarea īn bune conditii a masinilor, aparaturii, utilajelor si instalatiilor din dotarea unitătii;

d) asigură receptionarea, manipularea si depozitarea corespunzătoare a bunurilor;

e) asigură functionarea īn bune conditii a instalatiilor de apă, canalizare, iluminat, īncălzire;

f) stabileste măsuri si urmăreste realizarea lor privitor la īnlăturarea risipei si economisirea consumurilor de combustibili, energie electrică si termică, apă potabilă, hārtie si alte materiale consumabile, precum si limitarea convorbirilor telefonice, potrivit dispozitiilor legale;

g) organizează si asigură primirea, circuitul, păstrarea, evidenta si expedierea corespondentei si a coletelor, potrivit prevederilor din actele normative īn vigoare;

h) asigură īntocmirea, īmpreună cu celelalte compartimente, a planului de măsuri pentru sănătatea si securitatea muncii si urmăreste realizarea măsurilor stabilite;

i) asigură si urmăreste realizarea, aplicarea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 12. - Compartimentele financiar-contabilitate si administrativ īndeplinesc si alte atributii din domeniul lor de activitate, care decurg din actele normative īn vigoare sau care sunt dispuse de conducerea unitătii, īn cadrul legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 13. - (1) Pentru realizarea obiectivelor proprii sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, Centrul National de Sănătate Mintală poate selectiona si numi consilieri onorifici pentru anumite domenii si poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experti sau colective de lucru formate din specialisti, in conditiile legii.

(2) Consilierii onorifici, expertii si specialistii nominalizati la alin. (1) īsi vor desfăsura activitatea īn cadrul programului de la norma de bază.

Art. 14. - Centrul National de Sănătate Mintală are īn dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un autoturism cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale īn vigoare.

Art. 15. - Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile Centrului National de Sănătate Mintală.

Art. 16. - Orice modificare sau completare a regulamentului se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Centrului National de Sănătate Mintală

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege, constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2008.

Nr. 1.587/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Bagrin Mariana, fiica lui Bagrin Ion (fiul lui Gheorghe, născut la 10.04.1933 īn localitatea Cahul) si Tamara, născută la data de 20 aprilie 1988 īn localitatea Cociulia, judetul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Cantemir, Cociulia. (4.032bis/2002)

2. Bagrin Tamara, fiica lui Cernenihi Vasile (născut la 3.01.1934 īn localitatea Vismiovca) si Maria, născută la data de 22 mai 1968 īn localitatea Vismiovca, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Cociulia, judetul Cahul. (4.032/2002) Copii minori: Bagrin Gheorghe, născut la data de 12.06.1992; Bagrin Ion, născut la data de 4.09.2004.

3. Budu Nicolae, fiul lui Vasile si Maria (născută la 10.09.1923 īn localitatea Delacău), născut la data de 18 iulie 1957 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Gheorghe Asachi nr. 11, ap. 2. (4.154/2004)

4. Budu Sergiu, fiul lui Nicolae (fiul lui Vasile si Maria, născută la 10.09.1923 īn localitatea Delacău) si Tatiana, născut la data de 9 iulie 1980 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Gheorghe Asachi nr. 11, ap. 2. (4.145/2004)

5. Budu Tatiana, fiica lui Grosu Ion si Valentina (născută la 8.05.1928 īn localitatea Vorniceni), născută la data de 23 septembrie 1957 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Gheorghe Asachi nr. 11, ap. 2.(4.144/2004)

6. Daranuta Simion, fiul lui Alexandru (născut la 11.08.1934 īn localitatea Tocuz, judetul Tighina) si Varvara, născut la data de 24 iunie 1959 īn localitatea Tocuz, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tocuz, raionul Căuseni. (3.565/2003) Copii minori: Daranuta Cristina, născută la data de 20.04.1990.

7. Dulgheru Sergiu, fiul lui Aristide (născut la 19.02.1938) si Frodea, născut la data de 9 iulie 1976 īn localitatea Tigheci, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tigheci, judetul Leova. (3.697/2002)

8. Filip Mihail, fiul lui Ion (născut la 12.06.1930) si Maria, născut la data de 21 noiembrie 1962 īn localitatea Pănăsesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pănăsesti, raionul Străseni. (3.594/2002)

9. Grigoriev Andrei, fiul lui Filip si Daria (născută la 11.09.1920 īn localitatea Căplani, judetul Stefan Vodă), născut la data de 8 ianuarie 1962 īn localitatea Căplani, judetul Stefan Vodă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Spătarul 25/3, ap. 36. (4.143/2004)

10. Grigoriev Svetlana, fiica lui Grosu Ion (născut la 7.06.1923 īn Chisinău) si Valentina, născută la data de 25 octombrie 1962 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Spătarul 25/3, ap. 36. (851/2004). Copii minori: Grigoriev Filip, născut la data de 1.11.1991.

11. Popazu Livia, fiica lui Ion si Vera (fiica lui Delean Dumitru, născut la 15.05.1924 īn localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul, si Aculina), născută la data de 16 februarie 1987 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Dragos-Vodă nr. 2 A. (11.592bis/2003)

12. Revenco Victoria, fiica lui Acris Andrei (fiul lui Gheorghe, născut la 6.03.1914 īn localitatea Pelinei, judetul Cahul, si Elena) si Parascovia, născută la data de 8 mai 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Chisinău, bd. Dacia nr. 44, ap. 169. (1.682/2005)

13. Rosca Mihail, fiul lui Vasile (născut la 16.08.1935 īn localitatea Sărătenii Noi, raionul Telenesti) si Maria, născut la data de 11 decembrie 1977 īn localitatea Sărătenii Noi, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Drăgan 36/1, căm. (10.473/2003)

14. Sajin Zinaida, fiica lui Botnaru Nicolae (fiul lui Iacov, născut la 17.01.1910 īn localitatea Serpeni, judetul Chisinău, si Maria) si Ana, născută la data de 5 noiembrie 1975 īn localitatea Serpeni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Bubuieci, Str. Serelor 12/A. (2.201/2005) Copii minori: Sajin Stefan, născut la data de 4.05.2000.

15. Socolovschi Mihai, fiul lui Ion (fiul lui Mihail, născut la 23.05.1924 īn localitatea Mīndresti, judetul Bălti, si Eugenia) si Eugenia, născut la data de 5 februarie 1981 īn localitatea Chitcani, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. A. Hījdeu 98/1, ap. 1. (16.408/2003)

16. Stratan Pavel, fiul lui Stratan Dumitru (născut la 7.04.1933 īn localitatea Niscani) si Stratan Polixenia, născut la data de 31 octombrie 1970 īn localitatea Niscani, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Nistor nr. 4, ap. 4. (813/2007).Copii minori: Stratan Cleopatra, născută la data de 6 octombrie 2002.

17. Stratan Rodica, fiica lui Dolnită Victor (fiul lui Dolnită Teodor, născut la 10.07.1930 īn localitatea Pelinia) si Dolnită Zinaida, născută la data de 7 iulie 1980 īn localitatea Pelinia, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Nistor nr. 4, ap. 4. (814/2007)

18. Todirascu Vera, fiica lui Lupan Gheorghe (născut la 8.04.1920 īn localitatea Rezina) si Elizaveta, născută la data de 16 februarie 1950 īn localitatea Cobasna, judetul Rībnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Traian 6/4, ap. 2. (2.355/2004)

19. Todirascu Vladimir, fiul lui Filip (născut la 12.11.1914 īn localitatea Ialoveni) si Eugenia, născut la data de 19 februarie 1949 īn localitatea Costesti, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Traian 6/4, ap. 2. (2.356/2004)

20. Trinca Svetlana, fiica lui Cravtov Nicolae (născut la 7.05.1934 īn localitatea Bălti) si Lidia, născută la data de 14 septembrie 1965 īn localitatea Borosenii Noi, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. N.M. Spătaru nr. 1, bl. 2, ap. 109. (13.420/2003)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Antonovici Valeriu, fiul lui Grigore si Margarita (fiica lui Pripa Gheorghe, născut īn anul 1932 īn localitatea Pelina), născut la data de 22 decembrie 1983 īn localitatea Pelinia, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Rīscani. (718RD/2007)

2. Arcus Radu, fiul lui Ion (fiul lui Dumitru, născut la 11.02.1916 īn localitatea Baurci-Moldoveni, raionul Cahul, si Zinovia) si Elena, născut la data de 4 octombrie 1981 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. 31 August nr. 23, ap. 64.(17.338/2003)

3. Barbu Tatiana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Vasile, născut la 2.06.1921 īn localitatea Hīncesti) si Ioana, născută la data de 17 mai 1980 īn localitatea Hīncesti, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Ciocīrlia nr. 24, bl. A. (759/2004)

4. Botnari Ruslan, fiul lui Ion (fiul lui Alexandru, născut la 10.04.1930 īn localitatea Chisinău) si Nina, născut la data de 31 iulie 1978 īn localitatea Serpeni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Cruzeni (13.399/2003) Copii minori: Botnari Maxim, născut la data de 25.04.2003; Botnari Andrian, născut la data de 17.07.2007.

5. Botnaru Sergiu, fiul lui Mihail (fiul lui Hariton, născut la 27.09.1907 īn localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, si Agafia) si Tatiana, născut la data de 30 octombrie 1980 īn localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pelivan, raionul Orhei. (15.174/2003)

6. Braghina Efosinia, fiica lui Bleandura Gavril (născut la 6.05.1913 īn localitatea Chisinău) si Ludmila, născută la data de 30 mai 1955 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. G. Alexandrescu nr. 17, ap. 52. (2.588/2004)

7. Cambarov Sergiu, fiul lui Leonid si Ala (fiica lui Aganin Vladimir, născut la 27.04.1933 īn raionul Floresti, localitatea Mihailovca), născut la data de 10 decembrie 1982 īn localitatea Marculesti, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Marculesti, str. M. Eminescu nr. 12, raionul Floresti. (3.464/2006)

8. Cavaljiu Valeriu, fiul lui Ion (fiul lui Nicolae, născut la 1.01.1919 īn localitatea Vulcănesti) si Ala, născut la data de 12 august 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 19, bl. 1. (12.659/2003)

9. Cazacu Eugen, fiul lui Vasile (fiul lui Timofei, născut la 20.08.1915 īn localitatea Vorniceni) si Stela, născut la data de 25 ianuarie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 73. (2.406/2006)

10. Ceban Zinaida, fiica lui Vladimir si Vasilisa (fiica lui Bivol Tudor, născut la 21.09.1924 īn localitatea Ialoveni), născută la data de 8 noiembrie 1976 īn localitatea Costesti, judetul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Ialoveni, Costesti. (3.242/2005) Copii minori: Ceban Victoria, născută la data de 15.03.1995.

11. Cemārtan Andrei, fiul lui Octavian si Ludmila (fiica lui Rotari Andrei, născut la 1.10.1929 īn localitatea Edinet, si Axenia), născut la data de 18 martie 1982 īn localitatea Fălesti, judetul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Băltului nr. 13, ap. 22. (17.383/2003)

12. Cernei Mihail, fiul Victor (fiul lui Mihail, născut la data de 20 septembrie 1932 īn localitatea Ciolacu Vechi, judetul Bălti, si Ecaterina) si Tatiana, născut la data de 27.07.1983 īn localitatea Chesthei, Ungaria, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Moldovita nr. 19. (4.062/2004)

13. Cernomorcenco Andrei, fiul lui Gheorghe (fiul lui Eustatie, născut la 28.07.1938 īn localitatea Carahasani, raionul Stefan Vodă, si Natalia) si Tatiana, născut la data de 20.08.1984 īn localitatea Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Stefan-Vodă, str. Mihai Eminescu nr. 57, ap. 2. (3.917/2006)

14. Cibotari Gheorghe, fiul lui Alexei si Ana (fiica lui Rată Constantin si Efrosinia, născută la 1.10.1911 īn localitatea Bardar), născut la data de 13 noiembrie 1978 īn localitatea Bardar, judetul Cutuzov, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Bardar, Chisinău. (17.351/2003) Copii minori: Cibotari Patrik, născut la data de 15.03.2004, Cibotari Patricia, născută la data de 15.03.2004.

15. Clopot Igor, fiul lui Boris si Tatiana (fiica lui Stoica Ivan si Vasilisa, născută la 4.09.1930 īn Corpaci), născut la data de 19 mai 1978 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cupcini, Str. Chisinăului nr. 25, bl. 12, raionul Edinet. (3.188/2003)

16. Costin Octavian, fiul lui Vasile (fiul lui Constantin si Elena, născută la 7.10.1918 īn localitatea Vorniceni) si Emilia, născut la data de 29 aprilie 1980 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vorniceni, str. B. P. Hasdeu nr. 34, raionul Străseni. (14.941/2003)

17. Costin Tatiana, fiica lui Eugeniu (fiul lui Ion si Raisa, născută la 2.03.1934 īn localitatea Olănesti) si Angela, născută la data de 30 august 1983 īn localitatea Soldănesti, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. N.M. Spătaru nr. 25, bl. 3, ap. 1. (14.967/2003) Copii minori: Costin Alexandru, născut la data de 29.08.2005.

18. Cosman Anatolie, fiul lui Gheorghe (născut la 8.09.1934 īn localitatea Taxobeni) si Emilia, născut la data de 20 octombrie 1959 īn localitatea Taxobeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Natională nr. 36, ap. 6. (3.189/2003)

19. Cucerescu Ion, fiul lui Dumitru (fiul lui Simion, născut la 6.02.1918 īn localitatea Hīncesti) si Maria, născut la data de 7 decembrie 1980 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Renasterii nr. 5, ap. 1. (1.381/2006)

20. Damir Anatolie, fiul lui Constantin si Elena (fiica lui Mătăsari Ilarion si Feodosia, născută la 31.05.1930 īn localitatea Vărzăresti), născut la data de 21 decembrie 1980 īn localitatea Nisporeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Industrială nr. 18, judetul Ungheni. (16.786/2003)

21. Danilova Maria, fiica lui Pavel (născut la 24.02.1929 īn localitatea Lăpusna) si Olga, născută la data de 20 mai 1978 īn localitatea Batīr, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Negruzzi nr. 5, ap. 80. (7.398/2003)

22. Dogoter Maxim, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 20.06.1928 īn raion Rezina, localitatea Saharna) si Svetlana, născut la data de 25 mai 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Podul Īnalt nr. 22, ap. 30. (3.880/2006)

23. Gaiu Corina, fiica lui Morari Efimie (fiul lui Dumitru, născut la 8.03.1918 īn localitatea Cuhnesti, raionul Glodeni, si Zinovia) si Tatiana, născută la data de 7 ianuarie 1978 īn localitatea Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. L. Deleanu nr. 1, ap. 172. (3.728/2004)

24. Grigorenco Ion, fiul lui Ion (fiul lui Ion, născut la 5.02.1923 īn localitatea Borceag) si Natalia, născut la data de 10 martie 1985 īn localitatea Borceag, raionul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Borceag, str. S. Lazo nr. 101. (1.147/2007)

25. Grossu Liliana, fiica lui Vasile si Larisa (fiica lui Sīrbu Constantin, născut la 21.04.1932 īn localitatea Bălti, si Iulia), născută la data de 28 ianuarie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Ialoveni, Băcioi. (15.241/2003)

26. Grozescu Liliana, fiica lui Luchiniuc Petru si Olga (fiica lui Ilia, născut la 10.06.1901 īn localitatea Hliboca), născută la data de 22 iunie 1978 īn localitatea Herta, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Carapciv, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.586/2005)

27. Gutu Olga, fiica lui Luchian Andrei (născut la 20.02.1930 īn localitatea Talmaza, raionul Stefan Vodă) si Alexandra, născută la data de 6 aprilie 1956 īn localitatea Talmaza, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. Hotin nr. 24. (73/2004)

28. Iorga Oleg, fiul lui Can Victor si Can Alexandra (fiica lui Bleandura Gavril, născut la 6.05.1913 īn localitatea Sireti, si Ludmila), născut la data de 19 iunie 1980 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 129. (2.583/2004)

29. Iorga Silvia, fiica lui Petru si Elena (fiica lui Popescu Trofim, născut la 1.08.1920 īn localitatea Străseni), născută la data de 12 mai 1983 īn localitatea Sireti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Străseni, Sireti. (2.584/2004) Copii minori: Iorga Alexandra, născută la data de 27.04.2004.

30. Jalbă Maria, fiica lui Grigore (născut la 19.09.1939 īn localitatea Borogani) si Tamara, născută la data de 28 august 1982 īn localitatea Borogani, raionul Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Borogani, Str. Jălăbenilor nr. 6, raionul Leova. (1.669/2004)

31. Konevets Anna, fiica lui Vladimir si Maria (fiica lui Diacenco Ion, născut la 10.11.1925 īn localitatea Camāsovca, raionul Izmail, Odesa), născută la data de 27 martie 1983 īn Moscova, Federatia Rusă, cetătean ucrainean cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Camāsovca, raionul Izmail, Odesa (3.625/2005)

32. Macarenco Alexandru, fiul lui Anatolie (fiul lui Petru si Daria, născută la 23.02.1931 īn localitatea Dubăsarii Vechi) si Natalia, născut la data de 20 august 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 19, bl. 1, ap. 81 (13.344/2003)

33. Mincu Maria, fiica lui Gheorghe (născut la 16.07.1936 īn localitatea Vulcănesti) si Parascovia, născută la data de 23 aprilie 1974 īn localitatea Al. I. Cuza, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. S. Lazo nr. 17, ap. 11, (1.758/2004)

34. Munteanu Rodica, fiica lui Nicolae (fiul lui Gheorghe si Vera, născută la 1.01.1929 īn localitatea Hīncesti) si Vera, născută la data de 11 aprilie 1982 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Hīncesti, str. Mihalcea Hīncu nr.100, ap.13 (1.238/2003)

35. Moruseac Veronica, fiica lui Suceveanu Dumitru si Larisa (fiica lui Diaconu Haralambie, născut la 23.02.1932 īn localitatea Străseni, judetul Chisinău), născută la data de 10 februarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara 80/2, ap. 1 (7.710/2003)

36. Nistor Viorel, fiul lui Vasile (născut la 9.08.1937 īn localitatea Trinca) si Olga, născut la data de 19 august 1966 īn localitatea Trinca, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Trinca, Edinet. (5.411/2003) Copii minori: Nistor Radu, născut la data de 10.05.1992, Nistor Cristina, născută la data de 14.12.1995.

37. Para Mariana, fiica lui Teodor (fiul lui Aristide, născut la 18.08.1921 īn localitatea Bălti) si Ana, născută la data de 22 mai 1979 īn localitatea Sīngerei, judetul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Paris nr. 49, ap. 31. (3.859/2004)

38. Pesterev Sergiu, fiul lui Nicolae si Vera (fiica lui Sopotean Ion, născut la 15.12.1926 īn localitatea Cetatea Albă), născut la data de 11 iunie 1981 īn localitatea Olănesti, judetul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Stefan Vodă, Str. Victoriei nr. 14. (1.747/2005)

39. Pīrvu Corina, fiica lui Grigore si Claudia (fiica lui Lefter Ion, născut la 30.03.1923 īn localitatea Zgărdesti, si Alexandra), născută la data de 28 iulie 1978 īn localitatea Telenesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Telenesti, Str. Renasterii nr.75 (7.011/2003)

40. Popazu Ion, fiul lui Gheorghe si Nadejda (născută la 13.12.1938 īn localitatea Hīrtop), născut la data de 20 ianuarie 1960 īn localitatea Hīrtop, judetul Taraclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Cahul, Str. Păcii nr. 26, ap. 30 (11.557/2003)

41. Popazu Vera, fiica lui Delean Dumitru si Aculina (născută la 14.07.1926 īn localitatea Slobozia Mare), născută la data de 5 aprilie 1959 īn localitatea Slobozia Mare, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Cahul, Str. Păcii nr. 26, ap. 30 (11.592/2003)

42. Potolinschi Iuliana, fiica lui Iurie si Lidia (fiica lui Dima Gheorghe, născut la 5.04.1931 īn localitatea Măgureanca, raionul Fălesti, si Maria), născută la data de 10 iunie 1982 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Ioan Neculce nr. 3 (17.020/2003)

43. Rodideal Igor, fiul lui Vasile (fiul lui Ion, născut la 10.08.1917 īn localitatea Gălesti, si Tatiana) si Maria, născut la data de 18 mai 1982 īn localitatea Hīrjauca, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Călărasi, str. Bojole nr. 40, judetul Ungheni (6.884/2003)

44. Savciuc Elena, fiica lui Gheorghii (fiul lui Ilie, născut īn anul 1914 īn localitatea Cernăuti) si Domnica, născută la data de 4 decembrie 1981 īn localitatea Storojinet, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainian, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Budinet, raionul Storojinet, Cernăuti. (1.603/2004)

45. Stancov Vitalie, fiul lui Todirascu Vasile si Stancov Valentina (fiica lui Stancov Ion, născut la 19.01.1906, īn localitatea Ulmu), născut la data de 7 ianuarie 1986 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. Petrovscogo nr. 24, ap. 17. (3.076/2006)

46. Tabarcea Dumitru, fiul lui Alexandru si Ala (fiica lui Gutu Cristofor, născut la 24.05.1930 īn localitatea Rīscani, si a Ninei), născut la data de 10 septembrie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alecu Russo nr. 55, bl. 4, ap. 21 (151/2005)

47. Vasilendiuc Natalia, fiica lui Tudor si Maria (fiica lui Protap Petru, născut la 8.12.1930 īn localitatea Temeleuti), născută la data de 1 februarie 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 5, bl. 1, ap. 107 (1.658/2006)

48. Vozniuc Sergiu, fiul lui Anatolie si Olga (fiica lui Zagoreanu Ion, născut la 7.07.1929 īn localitatea Căpriana, raionul Străseni, si Ioana), născut la data de 25 aprilie 1983 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 162 (1.020/2005)