MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 422         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 iunie 2008

 

SUMAR

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 467 din 22 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

575. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al comunei Urziceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Urziceni, judetul Satu Mare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.000/340. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea modelului unic al formularului de

scrisoare medicală utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

1.355/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.494/C. - Ordin al ministrului justitiei privind încasarea de către oficiile registrului comertului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate în competenta de solutionare a judecătorului delegat la oficiul registrului comertului

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile din municipiul Focsani care primesc subventii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 467

din 22 aprilie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2)

teza a doua din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Daniel Chirilută si Alina Chirilută în Dosarul nr. 25.393/245/2007 al Judecătoriei Iasi - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate nu aduc atingere accesului liber la justitie, deoarece încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere la oficiul teritorial, care este obligat să o înainteze judecătoriei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 25.393/245/2007, Judecătoria Iasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996.

Exceptia a fost ridicată într-o cauză având ca obiect o plângere împotriva unei încheieri de respingere a înscrierii dreptului de proprietate asupra unui apartament.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât se încalcă principiul accesului liber la justitie si al dreptului la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, în conditiile în care aceste prevederi dau posibilitatea oficiului teritorial să nu trimită plângerea la instantă sau să o trimită cu întârziere.

Judecătoria Iasi - Sectia civilă opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată în virtutea principiului liberului acces la justitie si al judecării într-un termen rezonabil a plângerilor împotriva încheierilor de respingere sau de înscriere în cartea funciară.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât înlătură posibilitatea cetăteanului de a se adresa justitiei, de a solicita încuviintarea de probe si de a se prevala neîngrădit de toate garantiile pe care le presupune un proces echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, care au următorul continut:

„[...] Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial si se va înscrie din oficiu în cartea funciară.[...]”.

Exceptia este raportată la prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1)-(3) referitoare la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională observă că prevederile art. 50 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 reglementează procedura de contestare a încheierii de înscriere sau de respingere a cererii de înscriere în cartea funciară. Astfel, potrivit textului de lege criticat, plângerea se depune de persoana interesată la biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial.

Pornind de la această dispozitie legală, Curtea constată că în cauza de fată se pune problema încălcării accesului liber la justitie din perspectiva faptului că oficiul teritorial ar putea să nu înainteze instantei de judecată plângerea ori să o înainteze cu întârziere, desi dispozitiile art. 50 alin. (2) teza a treia din Legea nr. 7/1996 impun obligatia oficiului teritorial de a o înainta judecătoriei în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul.

Curtea observă că principiul constitutional instituit de art. 21 privind accesul liber la justitie se referă la posibilitatea oricărei persoane de a se adresa direct si nemijlocit instantelor de judecată pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime, nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept.

Astfel, existenta oricărui impediment administrativ, care nu are o justificare obiectivă sau ratională si care ar putea până la urmă să nege acest drept persoanei interesate, încalcă prevederile art. 21 alin.(1)-(3) din Constitutie. În cazul de fată, obligatia depunerii plângerii numai la biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial, ca o conditie de acces la justitie, nu poate fi justificată în mod obiectiv si rezonabil.

Din acest punct de vedere, textul de lege criticat potrivit căruia plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial si se va înscrie din oficiu în cartea funciară este neconstitutional în măsura în care îngrădeste accesul direct si la instanta de judecată competentă să judece plângerea.

În consecintă, Curtea retine că obligatia contestatorului de a depune plângerea împotriva încheierii de înscriere sau de respingere a cererii de înscriere în cartea funciară la biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial subzistă, acesta având totodată dreptul de a se adresa direct instantei de judecată competente, în vederea respectării drepturilor sale constitutionale de acces liber la justitie si la un proces echitabil, judecat într-un termen rezonabil.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art.11 alin.(1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si constată că acestea sunt neconstitutionale în măsura în care nu permit accesul direct al contestatorului si la instanta de judecată competentă. Exceptia a fost ridicată de Daniel Chirilută si Alina Chirilută în Dosarul nr. 25.393/245/2007 al Judecătoriei Iasi - Sectia civilă.

Prezenta decizie se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 aprilie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

în domeniul public al comunei Urziceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Urziceni,

judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în comuna Urziceni, judetul Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Satu Mare în domeniul public al comunei Urziceni si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Urziceni, judetul Satu Mare, în scopul realizării unui centru de ocrotire socială pentru persoanele vârstnice, precum si a unor locuinte sociale.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 mai 2008.

Nr. 575.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei

Administrative în proprietatea publică a comunei Urziceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Urziceni,

judetul Satu Mare

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Număr de înregistrare la Ministerul Economiei

si Finantelor

Comuna Urziceni, judetul Satu Mare

Statul român, din administrarea

Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Satu Mare

Comuna Urziceni, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Urziceni

Pavilion principal:

Nr.M.E.R —105.138

Suprafata construită = 169 m2

Anexă:

Suprafata construită = 154 m2

Anexă:

Suprafata construită = 149 m2

Suprafata totală a terenului = 5.720 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.000 din 19 mai 2008

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 340 din 6 mai 2008

 

ORDIN

privind aprobarea modelului unic al formularului de scrisoare medicală utilizat

în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii Publice nr. E.N. 5.363 din 19 mai 2008 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 1.483 din 6 mai 2008,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul unic, ca document tipizat, al formularului de scrisoare medicală utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularul de scrisoare medicală prevăzut la alin. (1) se utilizează de către medicii aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, si de Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

ANEXĂ

 

Furnizor de servicii medicale ...................................................................

Medic ...................................................................

Specialitatea ...................................................................

Contract încheiat cu CAS ....................................

Nr. contract ......................................

 

SCRISOARE MEDICALĂ

- MODEL -

 

Domnului/Doamnei dr. .................................................................

 

Stimate(ă) coleg(ă), vă informăm că pacientul dumneavoastră ................................................................, născut la data de ......................., CNP .........................., a fost consultat în serviciul nostru la data de ..........................................

Diagnosticul:

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

Anamneza: - motivul prezentării ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- factori de risc ...............……………............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Examen clinic: - general ....................…...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

- local .................................................…………………................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Examene de laborator: - cu valori normale .....................…………...................................................................................

........................................................................................................................................................................................

- cu valori patologice ................................................................…………………………................................................

........................................................................................................................................................................................

Examene paraclinice: EKG ..............................................

ECO .........................................

Rx ............................................

Altele .........................................

.........................................................................................................................................................................................

Tratament recomandat: ..................................................................................................…................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

Unitate judeteană de diabet zaharat:

 

Nr. înregistrare a asiguratului:

 

 

Data .......................................

 

Semnătura si parafa medicului

................................................

 

Calea de transmitere:

- prin asigurat

- prin postă ..................................................

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate, si care sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, si care sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Gheorghe Mocuta,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 1.355/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Andrev Andrei, fiul lui Ion (fiul lui Andrei, născut la 14.10.1935 în localitatea Ustia, judetul Chisinău) si Vera, născut la data de 18 ianuarie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ustia, raionul Dubăsari.(17.399/2003)

2. Antoniu Gheorghe, fiul lui Teodor (născut la 24.04.1925 în localitatea Filipeni) si Ana, născut la data de 23 februarie 1960 în localitatea Filipeni, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 31, ap. 1.(1.198/2003)

3. Antoniu Maxim, fiul lui Gheorghe si Iulia (fiica lui Băltătescu Dumitru, născut la 18.11.1935 în localitatea Filipeni, judetul Leova), născut la data de 19 februarie 1986 în localitatea Filipeni, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 31, ap. 1.(1.197bis/2003)

4. Antoniuc Nicolae, fiul lui Ion (născut la data de 3.04.1928 în localitatea Grinăuti, judetul Edinet) si Vera, născut la data de 4 august 1948 în localitatea Grinăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Junimea, nr. 9.(371/2003)

5. Antoniuc Valentina, fiica lui Busuioc Ion (născut la data de 27.04.1932 în localitatea Chisinău) si Alexandra, născută la data de 17 decembrie 1956 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Junimea, nr. 9.(356/2003)

6. Bas Vasile, fiul lui Gheorghe si Domnica (născută la 19.06.1929 în localitatea Prosica, raionul Gliboca, Cernăuti), născut la data de 21 iulie 1959 în localitatea Hliboca, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainian, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Suceveni, raionul Hliboca, Cernăuti.(5.887/2004)

7. Bejenaru Sergiu, fiul lui Nicolae (fiul lui Teodor, născut la 12.01.1908 în localitatea Cahul) si Elena, născut la data de 31 iulie 1967 în localitatea Leca, Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Grigore Ureche nr. 14, ap. 43.(12.623/2003)

8. Belous Mihail, fiul lui Arhip (născut la 7.01.1913 în localitatea Orhei) si Profira, născut la data de 5 mai 1957 în localitatea Tarasova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Soldănesti, Str. Păcii nr. 30, ap. 58.(14.442/2003)

9. Bicherschi Ludmila, fiica lui Perju Petru (fiul lui Pintilie, născut la 27.07.1914 în Baccealia, si Elizaveta) si Serafima, născută la data de 12 decembrie 1969 în localitatea Baccealia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Baccealia, raionul Căuseni.(1.156/2003). Copii minori: Bicherschi Daniela, născută la data de 14.05.1995.

10. Bîtca Lilian, fiul lui Ion (fiul lui Vorfolomei si Eudochia, născută la 1.03.1929 în localitatea Plop Stiubeni, judetul Tighina) si Galina, născut la data de 29 martie 1981 în localitatea Coscalia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coscalia, judetul Tighina.(4.878/2003)

11. Brăiescu Valentin, fiul lui Ion (fiul lui Constantin si Maria, născută la 4.04.1930 în localitatea Zîmbreni) si Valentina, născut la data de 26 iulie 1983 în localitatea Zîmbreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zîmbreni, raionul Ialoveni. (11.748/2003)

12. Buga Cristina, fiica lui Vladimir si Olga (fiica lui Plămădeală Simion, născut la 14.06.1930 în localitatea Ialoveni), născută la data de 10 noiembrie 1984 în localitatea Calfa, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Calfa, raionul Anenii Noi. (2.705/2007)

13. Buruiană Tatiana, fiica lui Popa Vasile (născut la 2.11.1926 în localitatea Dănesti, judetul Vaslui) si Zinaida, născută la data de 27 aprilie 1962 în localitatea Okteabrsk, Kuibîsev, Pavlodar, Kazahstan, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîncesti, str. Vasile Alecsandri nr. 46.(3.302/2003). Copii minori: Buruiană Alina, născută la data de 17.12.1998.

14. Busila Lilia, fiica lui Pituscan Vasile (fiul lui Vladimir si Feodosia, născută la 10.05.1911 în localitatea Pitusca) si Elena, născută la data de 22 septembrie 1972 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. G. Muzicescu nr. 21. (9.891/2003). Copii minori: Busila Gabriela, născută la data de 29.09.1994; Busila Iulian, născut la data de 6.10.2003.

15. Caliga Ludmila, fiica lui Livitchi Valerian (fiul lui Vasile si Parascovia, născut la 19.07.1927 în localitatea Todiresti) si Alexandra, născută la data de 7 noiembrie 1972 în localitatea Todiresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Todiresti, judetul Ungheni.(5.654/2003)

16. Carp Gheorghe, fiul lui Mihail si Irina (născută în anul 1929 în localitatea Acui), născut la data de 31 august 1957 în localitatea Acui, Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Cantemir, Cania, str. V. Alecsandri.(9.332/2003)

17. Catana Andrei, fiul lui Alexei si Lavrentia (fiica lui Tcaci Ion, născut la 24.04.1927 în localitatea Hincăuti, judetul Edinet), născut la data de 6 octombrie 1985 în localitatea Cealîc, raionul Taraclia, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Taraclia, str-la Sciors nr. 2. (715/2006)

18. Cataranciuc Gheorghe, fiul lui Vladimir (născut la 2.02.1933 în localitatea Buda) si Ana, născut la data de 26 aprilie 1962 în localitatea Mahala, judetul Noua Sulită, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Mahala, judetul Noua Sulită. (2.661/2003)

19. Cataranciuc Vasile, fiul lui Vladimir (născut la 2.02.1933 în localitatea Buda) si Ana, născut la data de 2 februarie 1967 în localitatea Mahala, judetul Noua Sulită, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Mahala, judetul Noua Sulită.(2.662/2003)

20. Cazaciuc Anatolie, fiul lui Vasile (născut la data de 20.07.1928 în localitatea Grimăncăuti, raionul Briceni) si Efrosinia, născut la data de 17 august 1964 în localitatea Grimăncăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Grimăncăuti, raionul Briceni.(1.358/2003)

21. Cerî Vitalie, fiul lui Nicolae si Vera (fiica lui Dodon Vasile si Ana, născută la 22.12.1921 în localitatea Vânători), născut la data de 17 aprilie 1974 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Iazului nr. 6, ap. 27.(8.599/2003)

22. Cernopischi Avelina, fiica lui Tabarcea Vasile si Valentina (fiica lui Bulgari Andrei, născut la 19.06.1938 în localitatea Larga, raionul Briceni si Vera), născută la data de 10 iunie 1979 în localitatea Larga, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Larga, raionul Briceni.(86/2005). Copii minori: Cernopischi Daniela, născută la data de 23.04.1998.

23. Cibotaru Artur, fiul lui Ion si Nadejda (fiica lui Balan Vasile, născut la 1.11.1918 în localitatea Bahmut, judetul Ungheni, si Ana), născut la data de 3 iulie 1973 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Bd. Moscovei nr. 16, ap. 144. (8.412/2003). Copii minori: Cibotaru Cătălin, născut la data de 11.06.2005.

24. Ciobanu Ion, fiul lui Andrei (născut la 15.08.1939 în localitatea Floresti) si Zinovia, născut la data de 29 noiembrie 1965 în localitatea Gura Camencii, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Schinoasa Deal 51/3.(5.621/2004)

25. Cojuhar Vladimir, fiul lui Vitalie si Maria (fiica lui Zglavuta Mihail, născut la 15.09.1924 în localitatea Orhei, si Axenia), născut la data de 14 mai 1974 în localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Docuceaev V. nr. 3.(2.489/2003)

26. Cononenco Raisa, fiica lui Poloboc Manoil (născut la 2.04.1927 în localitatea Hîrbovăt) si Fevronia, născută la data de 21 iulie 1955 în localitatea Hîrbovătul Nou, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Durlesti, str. Stefan Vodă nr. 84, ap. 3.(2.101/2003)

27. Coseru Alexandru, fiul lui Vladimir si Maria (fiica lui Groza Ion, născut la 14.04.1936 în localitatea Orhei), născut la data de 6 aprilie 1985 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn 29/3, ap. 20.(12.970 bis/2003)

28. Coseru Tatiana, fiica lui Vladimir si Maria (fiica lui Groza Ion, născut la 14.04.1936 în localitatea Orhei si Elisaveta), născută la data de 20 martie 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Mircea cel Bătrîn 29/3, ap. 20. (12.970 bis/2003)

29. Costin Rodica, fiica lui Pascal Nicolae (fiul lui Stepan, născut la 6.12. 1925 în localitatea Rosu, judetul Cahul si Ecaterina) si Ana, născută la data de 5 septembrie 1975 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia 38/5, ap. 40.(11.225/2003). Copii minori: Costin Cătălina, născută la data de 19.09.1996.

30. Cotorobai Cornelia, fiica lui Sila si Maria (fiica lui Zatic Dumitru si Elena, născută la 3.01.1930 în localitatea Tîpala), născută la data de 18 aprilie 1981 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 78, bl. 1, ap. 44. (10.021/2003)

31. Curchi Lidia, fiica lui Belîi Andrei si Ecaterina, născută la data de 8 februarie 1932 în localitatea Flămînzeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, Str. Desteptării nr. 8. (3.117/2005)

32. Curchi Sergiu, fiul lui Andrei (născut la 10.03.1934 în localitatea Suhuluceni, judetul Orhei) si Lidia, născut la data de 19 mai 1961 în localitatea Ulan-Udă, judetul Bureatia, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Sîngerei, Str. Păcii nr. 50.(3.118/2005)

33. Curchi Tatiana, fiica lui Andrei (născut la 10.03.1934 în localitatea Suhuluceni, judetul Orhei) si Lidia, născută la data de 13 iulie 1972 în localitatea Sîngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Sîngerei, Str. Desteptării nr. 8.(3.128/2005)

34. Dediu Valeriu, fiul lui Andrei (născut la 17.09.1925 în Nicolaevca, raionul Orhei) si Eugenia, născut la data de 14 septembrie 1961 în localitatea Isacova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Aldea Teodorovici nr. 65, ap. 2. (195/2003). Copii minori: Dediu Diana, născută la data de 5.05.1995.

35. Dodon Andrei, fiul lui Petru (născut la 2.05.1936 în localitatea Nicolăieuca) si Eugenia, născut la data de 7 ianuarie 1977 în localitatea Neculăieuca, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Neculăieuca, judetul Orhei.(6.406/2003)

36. Dosca Ecaterina, fiica lui Vasile (fiul lui Iacob, născut la 9.04.1923 în Chisinău) si Lidia, născută la data de 2 mai 1982 în localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Vorniceni, str. Ion Inculet nr. 7/19.(16.209/2003)

37. Dub Rodica, fiica lui Vasile si Sofia (fiica lui Triboi Gheorghe, născut la 15.09.1912 în localitatea Călărasi, si Tamara), născută la data de 2 iulie 1970 în localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Franta, Paris, 86 Ave de la Republique.(787/2005)

38. Dumitrovici Ion, fiul lui Constantin (născut la 21.04.1939 în localitatea Cerna) si Eugenia, născut la data de 1 aprilie 1966 în localitatea Purcari, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Crocmaz, raionul Stefan Vodă.(1.264/2003)

39. Fărîmă Lidia, fiica lui Mihalas Ion (născut la 13.04.1913 în localitatea Frumoasa, judetul Călărasi) si Melania, născută la data de 4 iunie 1962 în localitatea Frumoasa, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bubuieci, Str. Trandafirilor nr. 10, judetul Chisinău.(3.650/2004)

40. Florea Galina, fiica lui Iurie (fiul lui Vasile, născut la 22.11.1913 în localitatea Rădulenii Vechi, judetul Soroca, si Maria) si Tamara, născută la data de 25 octombrie 1979 în localitatea Rădulenii Vechi, raionul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rădulenii Vechi, raionul Floresti.(1.208/2004)

41. Focsa Ecaterina, fiica lui Valeriu (fiul lui Constantin, născut la 15.09.1931 în localitatea Soroca) si Tatiana, născută la data de 25 aprilie 1985 în localitatea Rîbnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Alecu Russo nr. 63, bl. 4, ap. 134. (1.587/2004)

42. Focsa Ecaterina, fiica lui Valeriu (fiul lui Constantin, născut la 15.09.1931 în localitatea Soroca) si Tatiana, născută la data de 25 aprilie 1985 în localitatea Rîbnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Alecu Russo nr. 63, bl. 4, ap. 134. (1.587/2004)

43. Găluscă Sergiu, fiul lui Petru (fiul lui Ion si Maria, născută la 27.05.1927 în localitatea Zubresti) si Nina, născut la data de 17 noiembrie 1978 în localitatea Zubresti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Zubresti, judetul Chisinău.(11.608/2003)

44. Gherman Sergiu, fiul lui Gheorghe si Tudora (fiica lui Butnaru Pavel, născut la 29.06.1908 în localitatea Hănăsenii Noi, si Efrosinia), născut la data de 29 iulie 1964 în localitatea Hănăsenii Noi, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Cantemir, Str. Livezilor nr. 9, judetul Cahul.(8.805/2003)

45. Gherman Silvia, fiica lui Holban Dumitru (născut la 5.11.1930 în localitatea Iepureni) si Maria, născută la data de 10 ianuarie 1964 în localitatea Cania Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Cantemir, Str. Livezilor nr. 9, judetul Cahul.(8.803/2003)

46. Gorbei Diana, fiica lui Alexei (fiul lui Dumitru, născut la 1.04.1913 în localitatea Furceni) si Galina, născută la data de 24 iulie 1986 în localitatea Furceni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Furceni, raionul Orhei. (2.667/2007)

47. Gorbuli Ruslan, fiul lui Vladimir si Valentina (fiica lui Spînu Afanasie, născut la 3.08.1927 în localitatea Coscodeni, si Eudochia), născut la data de 14 august 1976 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Biruinta, Str. Livezilor nr. 45, raionul Sîngerei. (5374/2003)

48. Goriuc Dumitru, fiul lui Nicolai si Tatiana (fiica lui Zubaci Petru si Feodosia, născută la 7.06.1919 în localitatea Mascăuti), născut la data de 7 februarie 1988 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Ialoveni 98/2, ap. 36. (3.189 bis/2005)

49. Gulii Vladimir, fiul lui Constantin (născut la 4.06.1924 în localitatea Tîrnova) si Vera, născut la data de 2 februarie 1956 în localitatea Tîrnova, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Tudor nr. 4, bl.2.A. (3.947/2003)

50. Gumeniuc Ecaterina, fiica lui Ion (fiul lui Procopie, născut în anul 1927 în localitatea Chirianca, judetul Chisinău) si Ludmila, născută la data de 31 ianuarie 1987 în localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Chisinăului nr. 13, bl. 1, ap. 12. (1.112 bis/2004)

51. Gutol Ion, fiul lui Petru si Elena (fiica lui Lupascu Nicolae, născut la data de 15.10.1910 în localitatea Ungheni, si Ludmila), născut la data de 14 septembrie 1981 în localitatea Veverita, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Veverita, judetul Ungheni. (4.924/2003)

52. Gutu Denis, fiul lui Mihail (fiul lui Ion, născut la 1.06.1934 în localitatea Edinet) si Elena, născut la data de 17 iunie 1983 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Conev nr. 10, ap. 68. (11.805/2003)

53. Gutul Angela, fiica lui Victor si Nina (fiica lui Ceban Procopie, născut la 3.03.1914 în localitatea Budesti, si Natalia), născută la data de 3 noiembrie 1967 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Bogdan Voievod nr. 6, bl. 4, ap. 62. (6.483/2003)

54. Guzun Nadejda, fiica lui Gheorghe (fiul lui Ion, născut la 19.09.1930 în localitatea Sîngerei, si Nadejda) si Raisa, născută la data de 28 aprilie 1985 în localitatea Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, str. Anton Crihan nr. 5, ap. 26. (183/2006)

55. Holban Veaceslav, fiul lui Dumitru (născut la 5.11.1930 în localitatea Iepureni, judetul Cahul) si Maria, născut la data de 5 aprilie 1961 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cania, raionul Cantemir. (8.800/2003)

56. Iacob Alexandru, fiul lui Alexandru si Maria (fiica lui Tipa Vasile, născut la 1.01.1924 în localitatea Criuleni, si Alexandra), născut la data de 17 februarie 1985 în localitatea Boscana, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Boscana, judetul Criuleni. (2.975/2004)

57. Ialău Raisa, fiica lui Marchitan Andrei si Tatiana (născută la 10.05.1932 în localitatea Bălti), născută la data de 17 august 1959 în localitatea Chiscăreni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Bălti, str. Lececico nr. 12, ap. 57. (11.818/2003)

58. Ionet Vasilii, fiul lui Gheorghii (născut la 25.08.1937 în localitatea Carapciv, raionul Hliboca, Cernăuti) si Aurica, născut la data de 31 mai 1963 în localitatea Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Carapciv, raionul Hliboca, Cernăuti. (3.714/2004)

59. Isciuc Irina, fiica lui Alexei si Elena (fiica lui Tacu Ion, născut la 8.09.1919 în localitatea Mereseni, judetul Lăpusna, si Parascovia), născută la data de 26 ianuarie 1976 în localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Budesti, raionul Criuleni. (11.553/2003). Copii minori: Isciuc Cristina, născută la data de 8.09.2001.

60. Jitarciuc Iurie, fiul lui Fiodor (născut la 20.05.1926 în localitatea Edinet) si Valentina, născut la data de 3 iulie 1958 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Gherten nr. 33. (11.803/2003)

61. Josu Vladimir, fiul lui Ion (fiul lui Ion, născut la 13.06.1931 în localitatea Filipeni) si Alexandra, născut la data de 28 decembrie 1987 în localitatea Slobozia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Slobozia, str. Comsomolscaia nr. 88, ap. 29. (2.657/2007)

62. Lungu Marian, fiul lui Vasile (născut la 26.01.1939 în localitatea Fălesti, judetul Bălti) si Ana, născut la data de 12 septembrie 1972 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Galati nr. 17.A. (6.482/2003). Copii minori: Lungu Diana, născută la data de 2.11.2001.

63. Lupan Laura, fiica lui Alexei si Larisa (fiica lui Popov Nicolae, născut la 12.05.1911 în localitatea Tochile-Răducani), născută la data de 6 iulie 1989 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu 2, ap. 75. (14.770 bis/2003)

64. Lupasciuc Andrei, fiul lui Valentin si Ana (fiica lui Pavliuc Nicolae, născut la data de 1.03.1921 în localitatea Balatina, raionul Glodeni), născut la data de 4 iunie 1983 în localitatea Cuhnesti, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cuhnesti, raionul Glodeni. (4.081/2006)

65. Macari Andrei, fiul lui Andrei si Ana (născută la 1.05.1922 în localitatea Cîrpineni, judetul Lăpusna), născut la data de 6 iulie 1957 în localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Doga Andrei nr. 28, bl. 1, ap. 78. (10.959/2003)

66. Macari Tatiana, fiica lui Melnic Stefan (născut la 23.10.1923 în localitatea Căuseni) si Maria, născută la data de 21 iunie 1955 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Doga Andrei nr. 28, ap. 78. (10.960/2003). Copii minori: Macari Radu, născut la data de 15.12.1991.

67. Moroz Liudmila, fiica lui Procopet Ivan si Ecaterina (fiica lui Scalatchi Alexei si Tatiana, născută la 10.01.1905 în localitatea Fălesti), născută la data de 20 octombrie 1967 în localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Spirin nr. 94, ap. 11. (3.296/2003)

68. Nicula Andrei, fiul lui Emilian (născut la 7.08.1939 în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi) si Vera, născut la data de 25 mai 1974 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, sos. Hîncesti 20, ap. 33. (1.380/2007)

69. Nicula Gheorghe, fiul lui Vasile (fiul lui Hristofor si Maria, născută la 2.02.1901 în localitatea Cîslita Prut) si Maria, născut la data de 11 mai 1980 în localitatea Cîslita Prut, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Cîslita Prut, Vulcănesti, Str. Biruintei ap. 10. (13.954/2003)

70. Para Eugeniu, fiul lui Mihail si Ecaterina (fiica lui Eugeniu, născut la 15.08.1929 în localitatea Cahul, si Nina), născut la data de 3 iunie 1981 în localitatea Leca, Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Leca, raionul Cantemir. (10.822/2003)

71. Pavliuc Pavel, fiul lui Ion si Maria (fiica lui Delean Dumitru, născut la 15.05.1924 în localitatea Slobozia Mare), născut la data de 4 februarie 1985 în localitatea Balatina, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Prepelitei nr. 24. (15.130 bis/2003)

72. Perjovschi Liliana, fiica lui Grigore si Valentina (fiica lui Capatîna Ion, născut la 20.02.1922 în localitatea Mereseuca, raionul Ocnita, si Elena), născută la data de 24 noiembrie 1984 în localitatea Lencăuti, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Lencăuti, raionul Ocnita. (2.706/2007)

73. Plesca Constantin, fiul lui Constantin (fiul lui Alexandru, născut la 30.08.1928 în localitatea Recea) si Galina, născut la data de 24 aprilie 1988 în localitatea Tătăresti, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tătăresti, judetul Străseni. (14.098 bis/2003)

74. Plesca Tatiana, fiica lui Gheorghe si Valentina (fiica lui Sochirca Zinovie, născut la 27.05.1923 în localitatea Soroca), născută la data de 9 ianuarie 1985 în localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Ion Creangă nr. 18. (362/2005)

75. Popa Sergiu, fiul lui Dumitru (născut la 26.10.1927 în localitatea Seliste, raionul Orhei) si Elisaveta, născut la data de 24 martie 1968 în localitatea Seliste, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Seliste, raionul Orhei. (4.077/2003)

76. Popov Anastasia, fiica lui Nicolae (născut la 12.05.1911 în localitatea Tochile Răducani, judetul Lăpusna) si Vera, născută la data de 11 august 1961 în localitatea Tochile Răducani, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Vatra, str. M. Eminescu nr. 29, bl. 1, ap. 11, raionul Buiucani. (1.793/2003) Copii minori: Catarău Veronica, născută la data de 8.02.1991.

77. Racovita Vera, fiica lui Gori Vasile si Ioana (fiica lui Dosca Gheorghe si Alexandra, născută la 1.05.1917 în localitatea Lozova), născută la data de 21 august 1961 în localitatea Lozova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. G. Topîrceanu nr. 18. (14.994/2003)

78. Renchez Veaceslav, fiul lui Petru (născut la data de 13.06.1935 în localitatea Geamăna, judetul Chisinău) si Feodosia, născut la data de 9 august 1959 în localitatea Geamăna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Anenii Noi, str. Temireazev nr. 42. (4.431/2003)

79. Rusu Tatiana, fiica lui Romanciuc Tudor (născut la data de 25.02.1939 în Chisinău) si Xenia, născută la data de 20 iunie 1964 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Sucevita nr. 31, ap. 29. (1.945/2003)

80. Rusu Victor, fiul lui Gheorghe (născut la data de 25.04.1929 în localitatea Orhei) si Nadejda, născut la data de 12 septembrie 1961 în localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Sucevita nr. 31, ap. 29. (1.942/2003)

81. Rusu Vitalia, fiica lui Victor si Tatiana (fiica lui Romanciuc Tudor, născut la 25.02.1939 în Chisinău), născută la data de 5 decembrie 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Sucevita nr. 31, ap. 29. (1.945 bis/2003)

82. Sandu Andrei, fiul lui Gheorghe si Ana (fiica lui Popa Filip, născut la 12.10.1919 în localitatea Ungheni), născut la data de 16 decembrie 1984 în localitatea Iezărenii Vechi, judetul Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 13, bl. 2, ap. 86. (1.528/2006)

83. Sârghi Larisa, fiica lui Adam Afanasie (fiul lui Trofim, născut la 24.04.1914 în localitatea Seliste, raionul Nisporeni, si Vera) si Anastasia, născută la data de 26 februarie 1971 în ocalitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Vasile Alecsandri nr. 17, ap. 18. (2.732/2005)

84. Sârghi Viorel, fiul lui Alexandru (fiul lui Ion si Eugenia, născută la 27.04.1915 în localitatea Onesti, raionul Străseni) si Zinovia, născut la data de 26 aprilie 1966 în localitatea Nisporeni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Vasile Alecsandri nr. 17, ap. 18. (2.731/2005). Copii minori: Sârghi Diana, născută la data de 26.06.1991; Sârghi Nicoleta Marina, născută la data de 29.07.2003.

85. Schimbator Natalia, fiica lui Andrei si Maria (fiica lui Tanas Grigore, născut la 3.04.1912 în localitatea Durlesti), născută la data de 20 aprilie 1981 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Păcii nr. 44. (212RD/2007)

86. Scripnic Ghenadie, fiul lui Vasile si Vera (fiica lui Sîli Tecla, născută la 2.01.1916 în localitatea Băcioi), născut la data de 15 mai 1974 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Băcioi. (5.879/2003)

87. Semeniuc Iurie, fiul lui Gheorghe (născut la 12.03.1940 în localitatea Camenca) si Raveca, născut la data de 28 aprilie 1964 în localitatea Camenca, judetul Hliboca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, Cernăuti, Hliboca, Bahrinesti. (2.657/2003)

88. Sîrbu Marcela, fiica lui Budu Nicolae (fiul lui Vasile, născut la 2.08.1921 în localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, si Maria) si Tatiana, născută la data de 4 noiembrie 1982 în localitatea Străseni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Străseni, str. Gh. Asachi nr. 11, ap. 2. (4.155/2004). Copii minori: Sîrbu Nicolae, născut la data de 26.12.2005.

89. Socinschi Anatol, fiul lui Victor si Mariana (fiica lui Cojuhari Petru, născut la 11.07.1938 în localitatea Marianca de Jos, judetul Tighina, si Lidia), născut la data de 2 mai 1989 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara 16, ap. 79. (16.771 bis/2003)

90. Soltan Angela, fiica lui Ion si Galina (fiica lui Teterea Gheorghe, născut la 10.04.1922 în localitatea Soltănesti, si Anastasia), născută la data de 2 noiembrie 1975 în localitatea Valea Trestieni, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. M. Drăgan nr. 36. (1.553/2003)

91. Spînu Andrei, fiul lui Gheorghe (născut la data de 12.02.1923 în localitatea Cioresti, judetul Ungheni) si Stepanida, născut la data de 7 aprilie 1962 în localitatea Cioresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 21, ap. 132. (5.512/2003). Copii minori: Spînu Igor, născut la data de 15.06.1990.

92. Stancu Alexandru, fiul lui Ilie (fiul lui Zinovia, născută la 7.01.1912 în localitatea Condrita) si Svetlana, născut la data de 12 noiembrie 1982 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Decebal nr. 72, bl. 4, ap. 54. (2.658/2007)

93. Stepan Mihai, fiul lui Mihail si Maria (fiica lui Coscodan Sofia, născută la 5.09.1931 în localitatea Condrătesti), născut la data de 3 aprilie 1985 în localitatea Condrătesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Condrătesti, judetul Ungheni. (2.704/2007)

94. Stirbu Alexandru, fiul lui Mihail si Svetlana (fiica lui Levandovschi Teodor, născut la 15.03.1932 în localitatea Hîncesti), născut la data de 19 august 1986 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ungheni, str. B. P. Hasdeu. (14.731 bis/2003)

95. Stirbu Sergiu, fiul lui Mihail si Svetlana (fiica lui Levandovschi Teodor, născut la 15.03.1932 în localitatea Hîncesti), născut la data de 5 iulie 1988 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ungheni, str. B. P. Hasdeu nr. 16, ap. 15. (14.731 bis/2003).

96. Suhari Marina, fiica lui Grigore si Valentina (fiica lui Rosca Stefan, născut la 16.01.1925 în localitatea Răculesti, raionul Criuleni), născută la data de 29 august 1986 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. V. Belinski nr. 59, ap. 87. (3.044 bis/2004)

97. Suhari Maxim, fiul lui Grigore si Valentina (fiica lui Rosca Stefan, născut la 16.01.1925 în localitatea Răculesti, raionul Criuleni, si Maria), născut la data de 8 iulie 1988 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. V. Belinski nr. 59, ap. 87. (3.044 bis/2004)

98. Tambalist Ghenadie, fiul lui Vasile (fiul lui Profir si Ana, născută la 4.07.1909 în localitatea Voinova) si Iulia, născut la data de 6 martie 1981 în localitatea Voinova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Voinova, raionul Străseni. (14.152/2003)

99. Tîcu Victor, fiul lui Stefan (fiul lui Leustina, născută la 8.09.1939 în localitatea Ungheni) si Elisaveta, născut la data de 29 aprilie 1983 în localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Călărasi, str. Ion Creangă nr. 16. (505/2003)

100. Timciuc Ion, fiul lui Constantin (născut la 20.03.1938 în localitatea Buda, raionul Noua Sulită) si Elena, născut la data de 10 septembrie 1972 în localitatea Mahala, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Mahala, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (4.875/2003). Copii minori: Timciuc Aliona, născută la data de 20.06.2005.

101. Tolstov Zinaida, fiica lui Ciolan Zaharia (născut la 2.02.1932 în localitatea Sinesti, judetul Ungheni) si Ecaterina, născută la data de 15 aprilie 1961 în localitatea Sinesti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Plaiului nr. 7 ap. 60. (13.854/2003)

102. Tricolici Simion, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 2.06.1932 în localitatea Colibasi, judetul Cahul) si Olga, născut la data de 29 iunie 1989 în localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Cahul, Colibasi, Str. Libertătii nr. 308. (14.053 bis/2003)

103. Turcan Vitalie, fiul lui Petru (născut la 14.05.1937 în localitatea Speia, judetul Grigoriopol) si Agafia, născut la data de 29 martie 1974 în localitatea Speia, judetul Grigoriopol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Mircea cel Bătrân nr. 32, ap. 82. (6.204/2003)

104. Ungurean Rodica, fiica lui Mihail si Lidia (fiica lui Mihalas Ion, născut la 13.04.1913 în localitatea Frumoasa, raionul Călărasi, si Melania), născută la data de 16 iunie 1985 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Bubuieci, Str. Trandafirilor nr. 10. (3.633/2004)

105. Ungureanu Vasile, fiul lui Pavel si Vasilisa (născută la 29.10.1928 în localitatea Puhoi), născut la data de 23 martie 1964 în localitatea Puhoi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Stefan cel Mare nr. 190. (11.375/2003)

106. Văcărescu Mihaela, fiica lui Gheorghe (fiul lui Constantin, născut la 9.05.1907 în localitatea Gotesti, raionul Cantemir, si Ioana) si Elena, născută la data de 31 decembrie 1983 în localitatea Gotesti, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (1.980/2004)

107. Vartic Andrei, fiul lui Anatolie, născut la 27.05.1936 în localitatea Căuseni, si Parascovia, născut la data de 9 mai 1966 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Săiti, judetul Căuseni. (2.433/2005). Copii minori: Vartic Cristina, născută la data de 11.10.2002.

108. Vartic Natalia, fiica lui Siloci Tudor (născut la 6.04.1937 în localitatea Tighina) si Valentina, născută la data de 3 iulie 1972 în localitatea Săiti, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Săiti, judetul Căuseni. (2.429/2005)

109. Vîlcu Efimia, fiica lui Olaru Vasile si Maria (născută la 8.10.1920 în localitatea Ulmu), născută la data de 28 ianuarie 1964 în localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. I. Vieru nr. 9, ap. 43. (11.607/2003)

110. Vîrlan Olesea, fiica lui Nicolae si Valentina (fiica lui Fărîmă Ion, născut la 8.07.1916 în localitatea Bujor, judetul Lăpusna, si Anastasia), născută la data de 7 octombrie 1980 în localitatea Bujor, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bujor, raionul Hîncesti. (9.060/2003). Copii minori: Vîrlan Ianus, născut la data de 2.04.2006.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Agape Olga, fiica lui Vasile (fiul lui Anfilofie, născut la 17.01.1924 în localitatea Călărasi) si Natalia, născută la data de 24 martie 1983 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 43, bl. 1, ap. 46. (3.047/2004)

2. Aidînov Alexandru, fiul lui Tidjarat si Natalia (fiica lui Alexeeva Elena, născută la 21.09.1929 în localitatea Molovata), născut la data de 5 iulie 1986 în localitatea Molovata Nouă, raionul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrân nr. 5, bl. 3, ap. 110. (2.711/2007)

3. Aleksa Olena, fiica lui Ion si Olena (fiica lui Rurak Emilia, născută la 5.08.1939 în localitatea Buda Mare), născută la data de 11 mai 1982 în localitatea Buda Mare, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, raionul Herta, localitatea Buda Mare. (2.668/2007)

4. Babălungă Vitalie, fiul lui Chiril si Nina (fiica lui Popovschi Gheorghe, născut la 1.05.1923 în localitatea Cimislia, si Alexandra), născut la data de 21 septembrie 1981 în localitatea Sagaidac, judetul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Cimislia, str. P. Zadnipru nr. 55. (5.947/2004)

5. Bîlici Grigore, fiul lui Gheorghe (fiul lui Ilie, născut la 19.06.1919 în localitatea Hiliuti, raionul Rîscani si Aculina) si Emilia, născut la data de 2 septembrie 1972 în localitatea Hiliuti, judetul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Sarmizegetusa nr. 35, ap. 31. (3.704/2003). Copii minori: Bîlici Marius, născut la data de 8.12.2000.

6. Brăiescu Valentin, fiul lui Ion (fiul lui Constantin si Maria, născută la 4.04.1930 în localitatea Zîmbreni) si Valentina, născut la data de 26 iulie 1983 în localitatea Zîmbreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zîmbreni, raionul Ialoveni. (11.748/2003)

7. Calmoi Rodica, fiica lui Valeriu (fiul lui Terzi Maria, născută la 9.04.1916 în localitatea Casin, Bacău) si Ecaterina, născută la data de 3 mai 1980 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chircani, raionul Cahul. (2.712/2007)

8. Capră Igor, fiul lui Nicolae (fiul lui Gheorghe, născut la 25.03.1930 în localitatea Satu Mare, Cernăuti) si Maria, născut la data de 25 martie 1979 în localitatea Satu Mare, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Movila, raionul Herta, Cernăuti.(235/2006)

9. Carabet Viorica, fiica lui Vasile (fiul lui Alexandru, născut la 13.04.1913 în localitatea Văleni, raionul Vulcănesti, si Alexandra) si Svetlana, născută la data de 29 aprilie 1984 în localitatea Văleni, raionul Vulcănesti, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Văleni, raionul Vulcănesti. (1.343/2006)

10. Carp Dina, fiica lui Grigore (fiul lui Grigore, născut la 12.11.1934 în localitatea Borogani) si Elena, născută la data de 21 ianuarie 1984 în localitatea Borogani, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Borogani, str. Mecanizatorului, judetul Leova. (1.273/2005)

11. Carp Mariana, fiica lui Valeriu (fiul lui Victor, născut la 24.09.1939 în localitatea Tabani, raionul Briceni) si Parascovia, născută la data de 4 martie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Grătiesti nr. 3 cămin. (2.666/2007)

12. Castravet Andrei, fiul lui Ion (născut la data de 2.02.1902 în Chisinău) si Maria, născut la data de 1 septembrie 1946 în localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Tighina, nr. 13, ap. 1. (6.565/2003)

13. Castravet Ion, fiul lui Ilie (fiul lui Ion si Maria, născută la 25.08.1912 în localitatea Tîpala) si Maria, născut la data de 22 mai 1981 în localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Băcioi, judetul Chisinău. (11.017/2003)

14. Castravet Victor, fiul lui Andrei (fiul lui Ion si Maria, născută la 25.08.1912 în Chisinău) si Liuba, născut la data de 4 aprilie 1975 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Onisifor Ghibu nr. 2, ap. 193. (13.832/2003)

15. Catanoi Irina, fiica lui Matvei (fiul lui Sava, născut la 26.02.1915 în localitatea Ursoaia, judetul Tighina) si Victoria, născută la data de 22 martie 1986 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Alba Iulia nr. 204, bl. 1, ap. 40. (2.710/2007)

16. Ceban Ina, fiica lui Alexandru si Lilia (fiica lui Cibric Alexei, născut la 4.10.1925 în localitatea Petresti, judetul Ungheni, si Maria), născută la data de 29 iulie 1984 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ungheni, str. B. P. Hasdeu nr. 13, ap. 19. (5.638/2004)

17. Ceban Vergiliu, fiul lui Dumitru (fiul lui Andrei, născut la 26.11.1911 în localitatea Slobozia Dusca, raionul Criuleni) si Natalia, născut la data de 2 mai 1985 în localitatea Slobozia-Dusca, raionul Criuleni, Republica Moldova, cu domiciliul în Republica Moldova, Slobozia-Dusca, raionul Criuleni. (100/2006)

18. Chirvas Ecaterina, fiica lui Petru (fiul lui Nicolae, născut la 20.12.1930 în localitatea Nisporeni) si Nina, născută la data de 30 noiembrie 1984 în localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Dacia nr. 10. (2.664/2007)

19. Constantiniuc Diana, fiica lui Gheorghe si Raisa (fiica lui Stavilă Ivan, născut în anul 1927 în localitatea Pelinei), născută la data de 3 decembrie 1984 în localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. I.L.Caragiale. (2.655/2007)

20. Covali Liliana, fiica lui Pantelei (fiul lui Gheorghe, născut la 12.05.1928 în localitatea Mana) si Parascovia, născută la data de 4 februarie 1986 în localitatea Mana, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Hr. Botev nr. 19/5, ap. 110. (2.663/2007)

21. Croitor Eugeniu, fiul lui Petru si Zinaida (fiica lui Calmîs Mihail, născut la 1.01.1928 în localitatea Pănăsesti), născut la data de 15 septembrie 1988 în localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Străseni, Str. Păcii nr. 32. (3.392 bis/2002)

22. Croitoru Pavel, fiul lui Dumitru (fiul lui Tudor, născut în anul 1916 în localitatea Todiresti, judetul Ungheni, si Elena) si Galina, născut la data de 10 februarie 1988 în localitatea Slobozia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Slobozia, raionul Stefan Vodă. (3.202 bis/2003)

23. Cucer Andrei, fiul lui Mihail (fiul lui Piotr, născut la 6.10.1916 în localitatea Vertiujeni) si Raisa, născut la data de 10 septembrie 1986 în localitatea Vertiujeni, raionul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Vertiujeni, raionul Camenca. (2.660/2007)

24. Dadechina Svetlana, fiica lui Dadechin Iuri si Valentina (fiica lui Juratu Petru, născut la 5.10.1913 în localitatea Hîrtop, raionul Cimislia), născută la data de 22 mai 1983 în localitatea Cimislia, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Acad. Saharov nr.10, ap.4. (2.100RD/2006)

25. Dadechina Valentina, fiica lui Juratu Petru (născut la data de 5.10.1913 în localitatea Hîrtop, raionul Cimislia) si Olga, născută la data de 1 august 1959 în localitatea Hîrtop, raionul Cimislia, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Acad. Saharov nr. 10, ap. 4. (2.099RD/2006). Copii minori: Dadechin Evgheni, născut la data de 22 iunie 1990.

26. Demidov Tatiana, fiica lui Tudor (fiul lui Haralampie si Vera, născută la 16.02.1913 în localitatea Bahmut, raionul Călărasi) si Elena, născută la data de 6 iulie 1982 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 5, bl. 1, ap. 32. (16.421/2003)

27. Didenco Oleg, fiul lui Nicolae si Zinaida (fiica lui Vidrasco Alexei, născut la 22.03.1926 în localitatea Festelita, judetul Cetatea Albă, si Daria), născut la data de 30 iulie 1981 în localitatea Stefan Vodă, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, str. I. Creangă nr.25. (1.204/2006). Copii minori: Didenco Lucian-Andrei, născut la data de 17.10.2005, Didenco Maria-Alexia, născută la data de 3.09.2007.

28. Focsa Cristina, fiica lui Anatolie (fiul lui Mihail, născut la 4.03.1925 în localitatea Dominteni, judetul Bălti, si Liuba) si Tamara, născută la data de 25 august 1982 în localitatea Sîngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Drochia, str. A. Mateevici nr. 56. (965/2005)

29. Frigioi Tatiana, fiica lui Constantin si Feodora (fiica lui Cornea Nichita, născut la 25.09.1933 în localitatea Giurgiulesti, judetul Cahul, si Alexandra), născută la data de 1 februarie 1984 în localitatea Giurgiulesti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul. (2.665/2004)

30. Gîngeoveanu Irina, fiica lui Sandu Dumitru si Ana (fiica lui Păduraru Ion, născut în anul 1924 în localitatea Dancu, judetul Lăpusna), născută la data de 12 mai 1973 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 22, ap.7A. (3.456/2006)

31. Gîrnet Dina, fiica lui Mihail (fiul lui Mihail, născut la 20.10.1931 în localitatea Hănăsenii Noi) si Axenia, născută la data de 17 noiembrie 1983 în localitatea Hănăsenii Noi, raionul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hănăsenii Noi. (2.652/2007)

32. Golovatenco Maria, fiica lui Iaconi Ion (născut la 27.08.1938 în localitatea Colibasi) si Ecaterina, născută la data de 3 februarie 1968 în localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul. (5.250/2003)

33. Greadcenco Nadejda, fiica lui Vladimir (fiul lui Ion, născut la 23.05.1921 în localitatea Căuseni) si Cristina, născută la data de 1 aprilie 1984 în localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Industrialnaia nr. 101, bl. A, ap. 40. (485/2005)

34. Grumeza Inga, fiica lui Ion (fiul lui Mihail, născut la 17.10.1917 în localitatea Fîntînita, si Ana) si Ana, născută la data de 28 februarie 1978 în localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Miron Costin nr. 15/1, ap. 17. (1.904/2003)

35. Guzun Olga, fiica lui Efim (fiul lui Grigore, născut la 20.12.1917 în localitatea Drăsliceni) si Maria, născută la data de 26 martie 1983 în localitatea Ratus, raionul Criuleni, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ratus, raionul Criuleni. (991RD/2007)

36. Harea Tudor, fiul lui Vasile (fiul lui Feodor, născut la 10.03.1917 în localitatea Bravicea, raionul Călărasi) si Larisa, născut la data de 15 septembrie 1983 în localitatea Bravicea, raionul Călărasi, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bravicea, raionul Călărasi. (3.916RD/2006)

37. Iacob Alina, fiica lui Andrei si Tatiana (fiica lui Munteanu Filip, născut la 15.04.1939 în localitatea Fălesti), născută la data de 26 octombrie 1983 în localitatea Albinetul Vechi, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Fălesti, localitatea Albinetul Vechi. (2.030/2004)

38. Iovu Anatolie, fiul lui Iovu Danil (fiul lui Dumitru, născut la 22.11.1929 în localitatea Cahul) si Maria, născut la data de 9 octombrie 1983 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bardar, raionul Ialoveni. (1.744/2005)

39. Lapicus Victor, fiul lui Petru si Pelaghia (fiica lui Zdrobău Vasile si Maria, născută în anul 1921 în localitatea Lăpusna), născut la data de 2 mai 1983 în localitatea Gura Bîcului, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Anenii Noi, Gura Bîcului, Str. 1 Mai nr. 10. (605/2004)

40. Lasii Anatolie, fiul lui Anatolie si Veronica (fiica lui Covrig Gheorghe, născut la 23.05.1934 în localitatea Măcăresti, judetul Ungheni, si Maria), născut la data de 10 noiembrie 1985 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. G. Crestiuc nr. 5, ap. 15. (10.530 bis/2003)

41. Lozovoi Ina, fiica lui Vladimir si Olga (fiica lui Beloconi Grigore, născut la 5.02.1920 în localitatea Drochia, si Nadejda), născută la data de 27 ianuarie 1978 în localitatea Recea, judetul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Korolenko nr. 61, bl. 2, ap. 17. (2.058/2005)

42. Lungu Veaceslav, fiul lui Anatolie si Maria (fiica lui Ciobotaru Petru, născut la 6.10.1933 în localitatea Borogani, raionul Leova), născut la data de 28 februarie 1983 în localitatea Crasnîi Vinogradari, raionul Dubăsari, Republica Moldova, cu domiciliul în Republica Moldova, localitatea Crasnîi Vinogradari, Str. Jubiliară nr. 23, raionul Dubăsari. (1.292/2007)

43. Lupasco Oleg, fiul lui Alexandru (fiul lui Ion, născut la 12.06.1930 în localitatea Chircăiesti) si Larisa, născut la data de 19 aprilie 1982 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Căuseni, localitatea Chircăiesti, Str. Tineretului. (2.707/2007)

44. Meriuta Cristina, fiica lui Ivan (fiul lui Maria, născută la 31.12.1926 în localitatea Ulmu) si Efrosinia, născută la data de 3 septembrie 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 13, ap. 15. (2.982 bis/2003)

45. Meriuta Ivan, fiul lui Andrei (născut la 13.12.1924 în localitatea Ulmu) si Maria, născut la data de 24 iulie 1961 în localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. P. Zadnipru nr.13, ap.15. (2.982/2003)

46. Meriuta Vasile, fiul lui Andrei (născut la 13.12.1924 în localitatea Ulmu) si Maria, născut la data de 25 aprilie 1950 în localitatea Ulmu, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ulmu, judetul Chisinău. (2.984/2003)

47. Moroz Veaceslav, fiul lui Anatolie si Maria (fiica lui Bratu Dumitru si Ana, născută la 22.12.1922 în localitatea Tătăresti, judetul Cahul), născut la data de 28 aprilie 1968 în localitatea Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. I.Spirin nr. 94, ap. 11. (3.295/2003). Copii minori: Moroz Valeria, născută la data de 5.02.2001, Moroz Andrei, născut la data de 20.08.1994.

48. Negru Veaceslav, fiul lui si Elena (născută la 10.07.1936 în localitatea Chircani, judetul Cahul), născut la data de 18 mai 1950 în localitatea Chircani, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Leova, str. Stefan cel Mare nr. 69, ap. 42. (13.205/2003)

49. Nicolau Ludmila, fiica lui Mihail (fiul lui Iurie, născut la 1.09.1921 în localitatea Leova) si Tatiana, născută la data de 2 august 1984 în localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Leova, str. Mendeleev nr. 5. (716/2005).

50. Nunu Efim, fiul lui Gheorghe (născut la 28.04.1922 în localitatea Cărpineni) si Ana, născut la data de 27 ianuarie 1948 în localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stolniceni, raionul Hîncesti. (2.659/2007)

51. Ogorodnicov Alexandr, fiul lui Valentin (născut la 1.03.1933 în localitatea Bălti) si Avrelia, născut la data de 1 noiembrie 1971 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Suceava 15/A, ap. 101. (12.442/2003). Copii minori: Ogorodnicov Valentin, născut la data de 12.08.2003, Ogorodnicov Ecaterina, născută la data de 17.03.2005.

52. Paduri Olena, fiica lui Zaharia si Ana (fiica lui Mitric Gheorghe, născut la 12.02.1931 în Krasnoilisc), născută la data de 6 iunie 1982 în localitatea Krasnoilisc, Storojinet, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul în Ucraina, Cernăuti, Storojinet, localitatea Krasnoilisc, str. Stefan cel Mare nr. 253. (2.669/2007)

53. Panciuc Alexandru, fiul lui Alexandru (fiul lui Gheorghe, născut la 1.04.1933 în localitatea Porubnoe, raionul Hliboca, Cernăuti, si Olga) si Elena, născut la data de 12 noiembrie 1982 în localitatea Tereblecea, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, Sinivtî, Hliboca, Cernăuti. (3.510/2006). Copii minori: Panciuc Teodora, născută la data de 10.03.2007.

54. Panov Snejana, fiica lui Tîgovas Ion si Raisa (fiica lui Mihalache Haralambie si Eugenia, născută la 23.08.1928 în localitatea Orhei), născută la data de 8 august 1970 în localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Calea Orheiului nr.107, ap.155. (11.070/2003). Copii minori: Panov Dana, născută la data de 20.11.1995.

55. Perju Andrei, fiul lui Simion si Vera (fiica lui Pruteanu Vasile si Iulita, născută la 14.09.1934 în localitatea Băcioi), născut la data de 28 octombrie 1982 în localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Băcioi, Chisinău. (11.937/2003)

56. Perju Vera, fiica lui Pruteanu Vasile si Iulita (născută la 14.09.1934 în localitatea Băcioi), născută la data de 28 iunie 1956 în localitatea Băcioi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Băcioi, judetul Chisinău. (11.938/2003)

57. Popova Alla, fiica lui Vasile (fiul lui Vladimir, născut la 22.10.1932 în localitatea Giurgiulesti) si Maria, născută la data de 11 mai 1983 în localitatea Reni, Odesa, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Reni, str. Mirosnicenko, Odesa. (53/2006)

58. Popusoi Victor, fiul lui Atanasie si Olga (fiica lui Glijin Nicolae, născut la 20.12.1930 în Soroca, si Matrona), născut la data de 29 iunie 1980 în localitatea Bilicenii Vechi, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zăluceni, raionul Floresti. (3.372/2004)

59. Potîng Lilia, fiica lui Sergiu si Maria (fiica lui Melniciuc Ion, născut la 6.09.1913 în localitatea Fălesti, si Ana), născută la data de 11 martie 1984 în localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. Stefan cel Mare nr. 2, bl. B, ap. 8. (343/2005)

60. Potorac Iurie, fiul lui Andrei si Raisa (fiica lui Cîslar Andrei, născut la 18.08.1930 în localitatea Soroca, si Anastasia), născut la data de 27 iulie 1982 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Orhei, Str. 1 Mai nr. 57, ap. 45. (799/2004)

61. Procopan Rodica, fiica lui Castravet Andrei (fiul lui Ion, născut la 2.02.1902 în Chisinău, si Maria) si Liuba, născută la data de 22 iunie 1972 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Grădinilor nr. 58, ap. 138. (13.840/2003)

62. Rosca Polina, fiica lui Vasili (fiul lui Condrat, născut la 20.09.1920 în localitatea Cosăuti) si Tatiana, născută la data de 4 august 1984 în localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Limba Română nr. 4, ap. 6. (2.650/2007)

63. Rotaru Georgeta, fiica lui Mitrofan (fiul lui Rotari Pavel, născut la 6.02.1920 în localitatea Mălăiesti, judetul Orhei, si Maria) si Maria, născută la data de 5 mai 1981 în localitatea Mălăiesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mălăiesti, raionul Orhei. (5.795/2003)

64. Rotaru Igor, fiul lui Vasile (născut la data de 17.03.1940 în localitatea Izvoare, judetul Bălti) si Maria, născut la data de 29 octombrie 1963 în localitatea Izvoare, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Cart. Victoriei nr. 15, ap. 19. (7.673/2003). Copii minori: Rotaru Valentina, născută la data de 2.10.1999.

65. Rusu Geta, fiica lui Petru (născut la 20.11.1931 în localitatea Pivniceni, judetul Edinet) si Emilia, născută la data de 11 noiembrie 1964 în localitatea Calarasăuca, Ocnita, judetul Edinet, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Donduseni, Str. 31 August 1989 nr. 6, ap. 37. Copii minori: Rusu Mihail, născut la data de 11.03.1990; Mozolevschi Marina, născută la data de 1.02.1997. (12.357/2003)

66. Scutelnic Valentina, fiica lui Valeriu (fiul lui Vasile, născut la 29.05.1930 în localitatea Ilenuta) si Jana, născută la data de 5 august 1986 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Cahul nr. 48B/53. (2.647/2007)

67. Sorocean Natalia, fiica lui Mihail (fiul lui Ion, născut la 13.01.1932 în localitatea Căuseni) si Mariana, născută la data de 28 februarie 1986 în localitatea Bender, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hagimus, str. A. Mateevici, raionul Căuseni. (87RD/2006)

68. Spânu Victor, fiul lui Nicolae (fiul lui Nicolae, născut la 6.12.1905 în localitatea Bălti) si Valentina, născut la data de 7 februarie 1986 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. O. Ungureanu 9/3, ap. 8. (3.639/2005)

69. Salasov Alexandr, fiul lui Evgheni (fiul lui Ivan si Maria, născută la 5.11.1931 în localitatea Ungheni) si Galina, născut la data de 25 aprilie 1986 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Traian nr. 19, bl. 2, ap. 53. (13.839/2003)

70. Salasova Galina, fiica lui Sadovoi Ivan si Maria (născută la 5.11.1931 în localitatea Ungheni), născută la data de 13 mai 1964 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Tighina nr. 13, ap. 1. (13.841/2003)

71. Tofan Aliona, fiica lui Mihail (fiul lui Nicolai si Vera, născută la 20.09.1927 în localitatea Rachitna) si Elizaveta, născută la data de 29 aprilie 1976 în localitatea Rachitna, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Rachitna, raionul Noua Sulita, Cernăuti. (16.267/2003)

72. Tilica Veronica, fiica lui Dumitru si Ludmila (fiica lui Petrachi Stefan, născut la 28.12.1933 în localitatea Vulpesti), născută la data de 6 noiembrie 1984 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ungheni, str. Stefan cel Mare nr. 159, ap. 16. (2.665/2007)

73. Turcanu Sergiu, fiul lui Anatolie (fiul lui Gheorghe, născut la 3.10.1936 în localitatea Bălti) si Livia, născut la data de 18 iulie 1978 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Bălti, str. Suceava nr. 20, ap. 120. (15.522/2003)

74. Ungureanu Igor, fiul lui Petru (fiul lui Victor, născut la 28.04.1931 în localitatea Isăicani, judetul Lăpusna, si Vera) si Raisa, născut la data de 22 octombrie 1983 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ungheni, str.-la Stefan cel Mare nr. 17. (4.140/2006)

75. Verejanov Ludmila, fiica lui Oleandra Andrei (născut la 15.02.1934 în localitatea Ungheni) si Maria, născută la data de 17 octombrie 1957 în localitatea Grăsenii Vechi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Călărasi, str. Bojole nr. 35, ap. 8. (12.598/2003)

76. Vlad Aurelia, fiica lui Grigore si Margareta (fiica lui Frunza Iordache, născut în anul 1908 în localitatea Igesti, raionul Storojinet, Cernăuti), născută la data de 1 noiembrie 1982 în localitatea Igesti, raionul Storojinet, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Igesti, raionul Storojinet, Cernăuti. (4.020/2006)

77. Vutcariov Valentina, fiica lui Sîrbu Pavel si Ana (născută la 3.11.1922 în localitatea Leova), născută la data de 16 martie 1954 în localitatea Orac, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ialoveni, str. V.Cupcea nr. 14. (3.844/2004)

78. Zatusevschi Lidia, fiica lui Victor si Larisa (fiica lui Burbulea Serafim, născut la 16.05.1939 în localitatea Baraboi, raionul Donduseni, si Maria), născută la data de 14 aprilie 1988 în localitatea Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Mircesti nr. 22/4. (4.142/bis/2003)

79. Zatusevschi Victoria, fiica lui Zatusevschi Victor (fiul lui Vasili, născut la 25.06.1929 în localitatea Edinet, si Lidia) si Larisa, născută la data de 15 septembrie 1986 în localitatea Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Mircesti nr. 22/42. (3.349bis/2003).

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind încasarea de către oficiile registrului comertului a taxei judiciare de timbru pentru cererile

aflate în competenta de solutionare a judecătorului delegat la oficiul registrului comertului

 

Având în vedere dispozitiile art. 22 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă si ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 6 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 pct. VIII poz. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Oficiile registrului comertului încasează taxa judiciară de timbru pentru cererile aflate în competenta de solutionare a judecătorului delegat la oficiul registrului comertului.

Art. 2. - (1) Sumele colectate în numerar, în temeiul art. 1, de către Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, se depun în următoarea zi lucrătoare în contul de venituri al bugetului de stat nr. 20.07.01.03 „Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru” la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale au deschise conturi pentru activitatea proprie. Contul de venituri al bugetului de stat nr. 20.07.01.03 „Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru” se codifică cu codul de identificare fiscală nr. 14942091 al Oficiului National al Registrului Comertului.

(2) Plătile pot fi efectuate de către comercianti si prin transfer bancar în contul de venituri al bugetului de stat nr. 20.07.01.03 „Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, deschis pe codul de identificare fiscală al Trezoreriei Statului nr. 86 09 468.

Art. 3. - Virarea sumelor se efectuează în termen de o zi lucrătoare de la data încasării, cu exceptia zilelor nebancare, în baza ordinului de plată la care se anexează borderoul sumelor colectate, cu specificatii privind actele de încasare si nominalizarea plătitorilor de taxe.

Art. 4. - Oficiul National al Registrului Comertului va înainta lunar Ministerului Justitiei situatia sumelor încasate cu titlu de taxă judiciară de timbru de către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale.

Art. 5. - Oficiile registrului comertului nu percep comision pentru serviciile prestate în temeiul prezentului ordin.

 

p. Ministrul justitiei,

Katalin-Barbara Kibedi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 mai 2008.

Nr. 1.494/C.

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile din municipiul Focsani care primesc subventii de la bugetul local

în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor

si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Denumirea asociatiei/fundatiei

Numărul de beneficiari

Valoarea subventiei (lei)

Asociatia   „Speranta   Andradei"   Focsani   (Unitatea   de asistentă socială „Centrul de Zi Micul Print")

30 de persoane

14.490