MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 565         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 iulie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

143. - Decizie privind modificarea componentei Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

142/1.307/185. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, ministrului sănătătii publice si presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

 

1.361. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

1.362. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind suspendarea aplicării Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

2.229. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor pentru investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei", aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri" si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri", domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei", axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

2.231. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.


 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea componentei Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

Având în vedere dispozitiile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si dispozitiile art. 25 alin. (1) lit. c) si f), coroborate cu cele ale art. 15 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 14 alin. (1) si art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează calitatea de membru în Comisia de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici a domnului Pricăjan Dan.

(2) Domnul Marcu Nicu, secretar general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, se numeste în calitate de membru în Comisia de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici, pentru durata rămasă a mandatului persoanei prevăzute la alin. (1), care si-a pierdut calitatea de membru al comisiei.

Art. 2. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează calitatea de membru în Comisia de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici a domnului Capră Mihai.

(2) Domnul Gyorke Zoltan, subprefect al judetului Cluj, se numeste în calitate de membru în Comisia de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici, pentru durata rămasă a mandatului persoanei prevăzute la alin. (1), care si-a pierdut calitatea de membru al comisiei.

Art. 3. - Anexa la Decizia Primului-Ministru nr. 15/2008 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 25 iulie 2008.

Nr. 143.

 

ANEXA

(Anexa la Decizia nr. 15/2008)

 

COMPONENTA

Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Functia si institutia

Perioada de numire

1.

Roman Cristian

Secretar general adjunct, Ministerul Internelor si Reformei Administrative

10 ani si jumătate

2.

DezsiAttila

Subprefect, Institutia Prefectului Judetului Hunedoara

9 ani

3.

Marcu Nicu

Secretar general, Agentia Natională de Administrare Fiscală

7 ani si jumătate

4.

Bara luliu

Consilier, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

6 ani

5.

Gyorke Zoltan

Subprefect, Institutia Prefectului Judetului Cluj

4 ani si jumătate

6.

Berea Gabriel

Secretar general al Guvernului, Secretariatul General al Guvernului

3 ani

7.

Marossi Zoltan

Subprefect, Institutia Prefectului Judetului Timis

un an si jumătate


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 142 din 29 februarie 2008

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.307 din 14 iulie 2008

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 185 din 3 iunie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 64.017 din 29 ianuarie 2008, întocmit de Directia generală de inspectii tehnice si control,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, republicată, si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, cu amendamentele si modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii publice si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii Publice si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin inspectoratele regionale pentru protectia consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Verificarea si controlul respectării prevederilor prezentului ordin se fac de către reprezentantii Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 3. - (1) Comercializarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, care nu corespund prevederilor prezentelor norme, etichetate si aflate pe stoc la producători si distribuitori înaintea intrării în vigoare a prezentului ordin, este permisă până la epuizarea stocului, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Vinurile aromatizate, băuturile aromatizate pe bază de vin si cocteilurile aromatizate din produse vitivinicole, care nu corespund prevederilor prezentelor norme, aflate în reteaua de comercializare cu amănuntul la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pot fi comercializate până la epuizarea stocului.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 145/270/59/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole destinate comercializării pentru consumul uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002, se abrogă.

(4) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme definesc termenii utilizati si stabilesc autoritătile responsabile cu verificarea respectării prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, privind utilizarea materiilor prime si a substantelor aromatizante pentru obtinerea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole si cu verificarea pe piată a etichetării acestora.

Art. 2. - (1) Evidenta materiilor prime si a băuturilor definite în prezentele norme se realizează conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 234/2004 privind aprobarea documentelor de însotire a transporturilor de produse vitivinicole si evidentele obligatorii în sectorul vitivinicol.

(2) Operatorii economici care produc si/sau îmbuteliaza în vederea comercializării băuturile definite în prezentele norme au obligatia înscrierii în Registul Industriilor Vitivinicole, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 71/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înscrierea agentilor economici care desfăsoară activităti în domeniul vitivinicol în Registrul Industriilor Vitivinicole.

(3) Înainte de comercializarea fiecărui lot de produse finite, producătorii comunică în scris organismelor de control ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol care au obligatia de a verifica si a viza rapoartele de fabricatie si registrele de evidentă obligatorii, prelevând totodată probe-martor care se vor păstra la producător pe toată perioada comercializării lotului respectiv.

(4) Loturile de produse finite se pun în circulatie numai pe baza unui buletin de analiză emis de un laborator autorizat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 277/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea executării de analize pentru vinurile si celelalte produse pe bază de must si vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piata internă prin care se atestă conformitatea din punct de vedere al compozitiei fizico-chimice si caracteristicilor organoleptice cu prevederile prezentelor norme.

(5) Producerea, definirea si comercializarea altor vinuri aromatizate, băuturi aromatizate pe bază de vin sau cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole decât cele definite în prezentele norme elaborate în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 se pot face numai cu respectarea procedurii prevăzute la art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991.

(6) Vinurile si musturile utilizate ca materii prime sau aditionale în compozitia băuturilor definite în prezentele norme trebuie să fie realizate în conformitate cu practicile si tratamentele oenologice si să corespundă parametrilor de compozitie si caracteristicilor organoleptice stabilite prin Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, precum si a normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

Art. 3. - (1) Alcoolul etilic utilizat pentru prepararea vinurilor aromatizate si a băuturii definite la art. 8 pct. 3 trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute la art. 6 alin. (4) si (5), în conformitate cu anexa I „Caracteristicile alcoolului etilic" din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991.

(2) Alcoolul etilic utilizat pentru a dilua sau a dizolva materiile colorante, aromele sau orice alt aditiv autorizat nu este considerat ca un ingredient.

Art. 4. - (1) Utilizarea apei eventual distilată sau demineralizată este admisă în cazul în care calitatea apei este conformă cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, ale Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitară, a productiei si distributiei apei potabile si dacă adaosul de apă nu modifică natura băuturii.

(2) Lista aditivilor alimentari permisi, modalitătile de folosire a acestora, precum si substantele adăugate trebuie să corespundă prevederilor legiSIatiei în vigoare.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, vinul aromatizat, băutura aromatizată pe bază de vin si cocteilul aromatizat din produse vitivinicole reprezintă:

 

A. Vinul aromatizat este băutura:

1. obtinută din vinuri de masă sau de calitate, vinuri petiante gazeificate si eventual cu un adaos de must de struguri si/sau must de struguri partial fermentat;

2. la care s-a adăugat alcool etilic, care trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute la art. 6 alin. (4) si (5);

3. a) care a fost supusă aromatizării cu substante aromatizante naturale si/sau produse aromatizante naturale si/sau plante aromatice si/sau mirodenii;

b) la care este interzisă aromatizarea cu substante aromatizante identice cu cele naturale si/sau cu substante aromatizante si/sau produse aromatizante obtinute prin sinteză chimică, dar care nu sunt identice din punct de vedere chimic cu o substantă prezentă în mod natural în produsele de origine vegetală;

c) (1) la care utilizarea amestecurilor de substante aromatizante identice cu cele naturale, care prezintă aromă si/sau gust de migdală, caisă sau ou, este autorizată numai în completarea migdalelor, caiselor sau ouălor utilizate la producerea vinurilor aromatizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 122/1994 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole.

(2) Amestecurile de arome utilizate trebuie să respecte prevederile legiSIative în domeniu, iar producătorul respectiv are obligatia de a păstra un registru separat pentru utilizarea acestor arome. Registrul cuprinde informatii detaliate privind utilizarea suplimentară a aromei în băutură în comparatie cu aroma principală, natura si cantitatea aromei identice cu aroma naturală prezentă în produs si locul de stocare, precum si înscrierea fiecărei operatii sau manipulări efectuate.

d) la care este autorizată utilizarea aromelor identice cu aroma naturală de vanilie, conform reglementărilor legiSIatiei în vigoare;


4. care a fost supusă, în general, unei îndulciri si eventual unei colorări cu caramel;

5. care are o concentratie alcoolică dobândită minimă 14,5% în volume si de maximum 22% în volume si o concentratie alcoolică totală minimă de 17,5% în volume;

6. pentru produsele care poartă mentiunea „sec" sau „extrasec" concentratia alcoolică totală este de minimum 16% în volume, respectiv 15% în volume;

7. Vinurile si/sau musturile de struguri partial fermentate, utilizate la fabricarea vinurilor aromatizate, trebuie să fie prezente în produsul finit în proportie de minimum 75%, procent ce va fi mentionat în sistemul de etichetare;

8. denumirea „vin aromatizat" poate fi înlocuită cu cea de „aperitiv pe bază de vin". Utilizarea termenului „aperitiv" în acest context este limitată numai pentru produsele prevăzute la art. 7.

B. Băutura aromatizată pe bază de vin este băutura:

1. obtinută din vin nou aflat încă în fermentatie, vin de masă, vin de calitate, vin spumant, vin spumos, vin petiant si vin petiant gazeificat, cu exceptia vinurilor fabricate cu adaos de alcool si eventual cu un adaos de must de struguri si/sau must de struguri partial fermentat;

2. a) care a fost supusă aromatizării cu substante aromatizante naturale si/sau produse aromatizante naturale si/sau plante aromatice si/sau substante aromatizante identice cu cele naturale;

b) la care este interzisă aromatizarea cu substante aromatizante si/sau produse aromatizante obtinute prin sinteză chimică, dar care nu sunt identice din punct de vedere chimic cu o substantă prezentă în mod natural în produsele de origine vegetală;

3. care a fost supusă unei eventuale îndulciri;

4. care nu a făcut obiectul unui adaos de alcool etilic, cu următoarele exceptii:

a) băuturile aromatizate pe bază de vin definite la art. 8 pct. 3 din prezentele norme;

b) băuturile aromatizate pe bază de vin, îndulcite, obtinute din vin alb, la care s-a adăugat distilat de struguri uscati si care au fost aromatizate exclusiv cu extract de nucsoară, conform Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 122/1994.'

Băuturile aromatizate pe bază de vin, obtinute din vin rosu, care au fost îndulcite si la care s-au adăugat preparatele aromatizante prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din Directiva CEE 88/388 a Consiliului. Aceste preparate aromatizante sunt obtinute exclusiv din condimente, ginseng, nuci, citrice si plante aromatice;

5. care are o concentratie alcoolică dobândită egală sau mai mare de 7% în volume si de maximum 14,5% în volume;

6. vinurile utilizate la fabricarea băuturii aromatizate pe bază de vin trebuie să fie prezente în produsul finit în proportie de minimum 50%, mentionat in sistemul de etichetare.

O Cocteilul aromatizat din produse vitivinicole este băutura:

1. obtinută din vin si/sau musturi de struguri;

2. a) care a fost supusă aromatizării cu substante aromatizante naturale si/sau produse aromatizante naturale si/sau plante aromatice si/sau substante aromatizante identice cu cele naturale;

b) la care este interzisă aromatizarea cu substante aromatizante si/sau produse aromatizante obtinute prin sinteză chimică, dar care nu sunt identice din punct de vedere chimic cu o substantă prezentă în mod natural în produsele de origine vegetală;

3. care a fost supusă unei eventuale îndulciri si unei eventuale colorări, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

4. care nu a făcut obiectul unui adaos de alcool;

5. care nu are o concentratie alcoolică dobândită mai mică de 7% în volume;

6. vinurile si/sau musturile de struguri utilizate la fabricarea cocteilului aromatizat din produse vitivinicole trebuie să fie prezente în produsul finit în proportie de minimum 50%, mentionat în sistemul de etichetare;

7. folosirea termenului „cocteil" în acest context nu exclude utilizarea acestuia pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 6. - În sensul prezentelor norme, termenii folositi se definesc, conform prevederilor Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991, după cum urmează:

1. Îndulcire - operatia care constă în utilizarea la prepararea vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin si cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a unuia sau mai multora dintre următoarele produse: zahăr semialb, zahăr alb, zahăr alb rafinat, dextroza, fructoza, sirop de glucoza, zahăr lichid, zahăr lichid invertit, sirop de zahăr invertit, must de struguri concentrat, must de struguri concentrat rectificat, must proaspăt de struguri, zahăr caramelizat, miere, sirop de roscove.

Prin zahăr caramelizat se întelege produsul obtinut exclusiv prin încălzirea controlată a zaharozei, fără adaos de baze, de acizi minerali sau de alti aditivi chimici;

2. aromatizare - operatia care constă în utilizarea la prepararea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a uneia sau mai multor substante aromatizante naturale, produse aromatizante naturale, plante aromatice si/sau mirodenii, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, prin adăugarea cărora caracteristicile organoleptice ale produsului finit sunt modificate fată de cele ale vinului;

3. colorare - operatia care constă în utilizarea la fabricarea vinurilor aromatizate sau a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a unuia sau mai multor coloranti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

4. adaos de alcool - operatia care constă în folosirea pentru prepararea vinurilor aromatizate si a băuturii definite la art. 8 pct. 3 a unuia sau a mai multora dintre următoarele produse: alcool etilic de origine viticolă, agricolă; alcool de vin sau de stafide; distilat de vin din stafide sau de origine agricolă; rachiu de vin sau tescovină de struguri ori rachiu din stafide;

5. alcoolul etilic de origine agricolă trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

a) caracteristici organoleptice: niciun gust detectabil străin de materia primă;

b) concentratia alcoolică în volume minimă de 96%;

c) valori maxime în elemente reziduale:

- aciditate totală exprimată în acid acetic g/hl de alcool la 100% în volume: 1,5;

- esteri exprimati în acetat de etil g/hl alcool la 100% în volume: 1,3;

- aldehide exprimate în acetaldehidă g/hl alcool la 100% în volume: 0,5;

- alcooli superiori exprimati în metil-2 propanol-1 g/hl alcool la 100% în volume: 0,5;

- metanol g/hl alcool la 100% în volume: 50;

- extract sec g/hl alcool la 100% în volume: 1,5;

- baze azotate volatile exprimate în azot g/hl alcool la 100% în volume: 0,1;

- furfural g/hl alcool la 100% în volume: nedetectabil;

6. concentratie alcoolică dobândită în volume - numărul de volume de alcool pur, la temperatura de 20°C, continute în 100 volume din produsul considerat la aceeasi temperatură;


7. concentratie alcoolică potentială în volume - numărul de volume de alcool pur, la temperatura de 20°C, ce pot fi obtinute prin fermentarea totală a zaharurilor continute în 100 volume din produsul considerat la aceeasi temperatură;

8. concentratie alcoolică totală în volume - suma concentratiilor alcoolice dobândită si potentială, în volume;

9. concentratie alcoolică naturală în volume - concentratia alcoolică totală în volume a produsului considerat înaintea oricărei îmbogătiri.

Art. 7. - Definitiile diferitelor categorii de vinuri aromatizate a căror denumire poate înlocui denumirea de „vin aromatizat" trebuie să corespundă prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 si sunt:

1. vermut - vinul aromatizat obtinut din vinurile definite la art. 5 lit. A pct. 1 care au fost supuse unei aromatizări cu substante din speciile de pelin Artemisia sau cu substante derivate din acestea. Îndulcirea se realizează numai cu zahăr caramelizat, zaharoză, must de struguri, must de struguri concentrat si must de struguri concentrat rectificat;

2. vin aromatizat amar- vinul de struguri care a fost supus unei aromatizări amare caracteristice. Denumirea „vin aromatizat amar" este urmată de numele principalei substante aromatizante. Denumirea „vin aromatizat amar" este urmată de numele substantei aromatizante principale si poate fi completată sau înlocuită de următoarele denumiri:

a) vin cu chinină, în cazul în care aromatizarea principală este obtinută cu aroma principală chinină;

b) Bitter vino, în cazul în care aromatizarea principală este făcută cu aromă naturală de gentiană si când băutura a fost supusă unei colorări galbene si/sau rosii cu ajutorul unor coloranti alimentari autorizati; folosirea termenului „bitter" nu prejudiciază în acest context folosirea acestui termen pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme;

c) Americano, în cazul în care aromatizarea este datorată prezentei substantelor aromatizante naturale provenind din pelin si din gentiană si când băutura a fost supusă unei colorări galbene si/sau rosii cu ajutorul unor coloranti autorizati, conform reglementărilor legale în vigoare;

3. vin aromatizat cu ou - vinul aromatizat, cu adaos de gălbenus de ou de calitate sau cu substante derivate din acesta, al cărui continut în zahăr, exprimat în zahăr invertit, este de minimum 200 g, iar continutul în gălbenus de ou este de minimum 10 g/l de produs finit.

Termenul cremovo poate însoti termenul „vin aromatizat cu ou" atunci când vinul aromatizat cu ou contine vin Marsala într-o proportie de minimum 80%.

Termenul cremovo zabaione poate însoti termenul „vin aromatizat cu ou" atunci când vinul aromatizat cu ou contine vin Marsala într-o proportie de minimum 80% si are un continut în gălbenus de ou de minimum 60 g/l;

4. Văkevă viiniglogi/Starkvinsglogg - vinul aromat care a fost preparat din vinurile mentionate la art. 5 lit. A, al cărui gust caracteristic este obtinut prin utilizarea cuisoarelor si/sau scortisoarei care trebuie întotdeauna să fie folosite împreună cu alte mirodenii; această băutură poate fi îndulcită în conformitate cu art. 6 pct. 1.

Art. 8. - Definitiile diferitelor categorii de băuturi aromatizate pe bază de vin, a căror denumire poate înlocui denumirea „băutură aromatizată pe bază de vin" în statul membru producător sau poate fi utilizată ca o completare la denumirea „băutură aromatizată pe bază de vin" în celelalte state membre, trebuie să corespundă prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, cu modificările si completările ulterioare, si sunt:

1. Sangria - băutura obtinută pe bază de vin, aromatizată prin adaos de extracte sau esente naturale de citrice, cu sau fără sucul acestor fructe, eventual cu un adaos de mirodenii, îndulcită, cu adaos de bioxid de carbon si având o concentratie alcoolică dobândită de maximum 12% în volume.

a) Băutura poate contine particule solide provenind din pulpa sau din coaja citricelor, iar culoarea sa trebuie să provină în exclusivitate din materiile prime folosite.

b) Denumirea „Sangria" trebuie să fie însotită în mod obligatoriu de mentiunea „Fabricat în România";

2. Clarea - băutura pe bază de vin alb obtinută în aceleasi conditii cu cele prevăzute pentru băutura „Sangria".

- Denumirea „Clarea" trebuie să fie însotită în mod obligatoriu de mentiunea „Fabricat în România";

3. Zurra - băutura obtinută prin adaos de brandy sau de rachiu de vin, conform definitiilor prevăzute de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.576/89, la băuturile definite la pct. 1 si 2 si cu adaos eventual de bucăti de fructe. Concentratia alcoolică în volume dobândită trebuie să fie de minimum 9% voi. si de maximum 14% voi.;

4. Bitter soda - băutura aromatizată obtinută din bitter vino, al cărei continut în produsul final trebuie să fie de minimum 50% în volume, cu adaos de bioxid de carbon sau de apă gazoasă si eventual cu aceiasi coloranti ca pentru bitter vino.

a) Concentratia alcoolică dobândită trebuie să fie egală sau mai mare de 8% si de maximum 10,5% în volume.

b) Folosirea termenului „bitter" în acest context nu prejudiciază folosirea acestui termen pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme;

5. Kalte Ente - băutură aromatizată obtinută prin amestecul de vin, vin petiant sau de vin petiant cu adaos de bioxid de carbon cu vin spumant sau vin spumos cu adaos de bioxid de carbon, la care se adaugă substante naturale de lămâie sau extracte din aceste substante al căror gust trebuie să fie predominant. Continutul produsului finit în vin spumant sau vin spumos cu adaos de bioxid de carbon trebuie să fie de minimum 25% în volume;

6. Viiniglogi/Vinglogg - băutura aromatizată obtinută exclusiv din vin rosu sau alb, aromatizată în special cu scortisoară si/sau cuisoare. În cazul în care a fost preparată din vin alb, denumirea comercială „Viiniglogi/Vinglogg" trebuie să fie completată cu cuvintele „vin alb";

7. Maiwein - băutura aromatizată obtinută din vin cu adaos de plante de Asperula odorata sau din extracte ale acesteia, astfel încât gustul de Asperula odorata să fie predominant;

8. Maitrank- băutura aromatizată obtinută din vin alb sec în care au fost macerate plante de Asperula odorata sau căreia i s-au adăugat extracte din aceste plante, cu adaos de portocale si/sau de alte fructe, eventual sub formă de suc, cu concentrate sau extracte, si care a fost supusă unei îndulciri cu maximum 5% îndulcitori;

9. Pelin - băutura aromatizată pe bază de vin, produsă din vin alb sau rosu, must de struguri concentrat, suc de struguri (sau sfeclă de zahăr) si o tinctură specială din ierburi, având o tărie alcoolică de nu mai putin de 8,5% voi., un continut de zahăr, exprimat ca zahăr invertit, de 45-50 g/l si o aciditate totală de nu mai putin de 3 g/l, exprimată ca acid tartric.

Art. 9. - Definitiile diferitelor categorii de cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole, a căror denumire poate înlocui denumirea „cocteil aromatizat din produse vitivinicole" în statul membru producător sau poate fi utilizată ca o completare la denumirea „cocteil aromatizat din produse vitivinicole" în celelalte state membre, trebuie să corespundă prevederilor art. 2 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 si sunt:

a) cocteil pe bază de vin - băutura aromatizată în care mustul de struguri concentrat este de maximum 10% din volumul total al produsului finit si continutul în zahăr, exprimat în zahăr invertit, este de maximum 80 g/l;


b) petiant de struguri aromatizat- băutura fabricată exclusiv din must de struguri, cu o concentratie alcoolică dobândită de maximum 4% în volume si cu anhidridă carbonică provenind exclusiv din fermentatia mustului de struguri.

Art. 10. - (1) Denumirile prevăzute la cap. I art. 5 lit. Asi B si în cap. II art. 7 si 8 pot fi completate cu mentiunile „extrasec", „sec", „demisec", „demidulce" si „dulce", cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Mentiunile „demidulce" si „dulce" pot fi înlocuite cu o indicatie asupra continutului în zahăr, exprimat în g/l de zahăr invertit.

(3) Atunci când denumirea sub care se vinde produsul a băuturilor aromatizate pe bază de vin contine termenul „spumant", cantitatea de vin spumant utilizată trebuie să fie de minimum 95%.

 

CAPITOLULUI

Producere si comercializare

 

Art. 11. - (1) Producerea băuturilor prevăzute în prezentele norme se poate face numai pe baza licentei de fabricatie a produselor alimentare, obtinută în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializări,i aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1995, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările si completările ulterioare, în vederea obtinerii licentei de fabricatie, solicitantii vor prezenta pentru fiecare categorie de produse si tip de băutură din cadrul categoriei respective modelul de etichetă si contraetichetă ale produselor, însotit de un aviz de conformitate a sistemului de etichetare emis de Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, după consultarea prealabilă a inspectoratelor regionale pentru protectia consumatorilor.

Art. 12. - Producerea si comercializarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole care nu corespund caracteristicilor de compozitie definite la art. 5, 7, 8, 9 si 10 sunt interzise.

Art. 13. - Prelucrarea, transformarea sau utilizarea directă a produselor vitivinicole pentru obtinerea în vederea comercializării cu amănuntul a unor băuturi alcoolice nedistilate, care nu sunt definite si descrise din punctul de vedere al compozitiei si caracteristicilor organoleptice prin norme comunitare ori nationale, este permisă conform art. 15.

Art. 14. - Producerea în vederea comercializării cu amănuntul a băuturilor alcoolice nedistilate, care nu sunt reglementate prin norme nationale sau comunitare din punctul de vedere al compozitiei fizico-chimice si caracteristicilor organoleptice, obtinute prin fermentarea sau refermentarea diferitelor materii prime sau produse de origine agricolă, este permisă conform art. 15.

Art. 15. - În vederea producerii băuturilor alcoolice prevăzute la art. 13 si 14, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Directia de industrie alimentară, va elabora, în conditiile legii, normele tehnice privind definirea, descrierea, compozitia, parametrii de calitate si modul de etichetare a băuturilor alcoolice nedistilate, în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme.

 

CAPITOLUL IV

Etichetare si îmbuteliere

 

Art. 16. - (1) Băuturile care fac obiectul prezentelor norme nu se pot comercializa sub alte denumiri fată de cele prevăzute la art. 5, 7, 8, 9 si 10, prin asocierea de termeni ori formule, precum: „gen", „tip", „mod", „stil", „marcă", „gust" sau alte mentiuni similare cu una dintre denumirile prevăzute în prezentele norme.

(2) Denumirile sub care se vând produsele definite în prezentele norme nu pot fi completate cu denumiri de origine controlată ori cu indicatii geografice la care au dreptul produsele vitivinicole.

Art. 17. - Comercializarea vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin si cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole se face numai în formă îmbuteliată în recipiente de sticlă.

Art. 18. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările si completările ulterioare, etichetarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produsele vitivinicole definite la art. 2 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 trebuie să cuprindă elementele suplimentare de etichetare prevăzute la art. 7 si 8 din acelasi regulament.

(2) Etichetele vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin si cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare, următoarele elemente:

a) denumirea sub care se vinde produsul, care se va înscrie cu caractere de aceleasi formă si mărime;

b) lista cuprinzând ingredientele; în cazul utilizării alcoolului provenit dintr-o singură materie primă, se va indica natura alcoolului utilizat;

c) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente care dau specificitatea produsului;

d) volumul net;

e) concentratia alcoolică înscrisă cu cifre cu cel mult o zecimală, urmată de simbolul „% voi." si care poate fi precedată de cuvântul „alcool" sau de abrevierea „ale";

f) data durabilitătii minimale pentru băuturile aromatizate pe bază de vin ce prezintă concentratia alcoolică mai mică de 10% exclusiv si pentru cocteilurile aromatizate din produse vitivinicole;

g) conditiile de depozitare sau de folosire, atunci când acestea necesită indicatii speciale;

h) denumirea sau denumirea comercială si adresa producătorului ori ale ambalatorului sau ale distribuitorului; în cazul produselor provenite din afara Uniunii Europene, respectiv din import, se înscriu numele si adresa importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România;

i) locul de origine sau de provenientă a produsului, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienta reală a alimentului;

j) numărul lotului, care să permită identificarea acestuia;

k) mentiunea „Fabricat în România" pentru sortimentele „Sangria" si „Clarea";

l) mentionarea ingredientelor care pot cauza reactii adverse, conform anexei nr. 1 f) la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Etichetarea, publicitatea si prezentarea produselor nu trebuie să cuprindă cuvinte, desene, elemente figurative sau orice altă combinatie a acestor semne identice ori similare utilizate pentru descrierea sau prezentarea unui vin, soi de struguri, a unui areal de productie, a unei categorii de calitate, a unei indicatii geografice sau denumiri de origine controlată, care:

- pot crea confuzii sau induce în eroare consumatorii cărora le sunt adresate;

- pot fi confundate de către consumatorii cărora le sunt destinate, cu descrierea completă sau partială a unui vin a cărui descriere este stabilită prin dispozitii speciale.

(4) Reprezentarea grafică a strugurilor, vitei-de-vie sau a părtilor vegetale din acestea pe etichete, contraetichete, banderole sau pe alte materiale de promovare nu este permisă.

Art. 19. - (1) Elementele obligatorii de etichetare se înscriu cu caractere vizibile, lizibile, care să nu permită stergerea, să nu fie acoperite de alte înscrisuri, imagini sau desene.

(2) Denumirea sub care se vinde produsul, volumul net, concentratia alcoolică si, după caz, data durabilitătii minimale trebuie să fie înscrise în acelasi câmp vizual.

 

CAPITOLUL V

Verificarea, controlul si aplicarea sanctiunilor

 

Art. 20. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, si Ministerul Sănătătii Publice, prin inspectiile sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, verifică si controlează materiile prime utilizate la fabricarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole si documentele de însotire a transporturilor de produse vitivinicole si evidentele obligatorii în sectorul vitivinicol.

(2) Verificarea calitătii loturilor de produse se face pe întregul lor circuit, de la producere până la comercializare, pe baza licentei de fabricatie, a documentatiei tehnice a produsului, a buletinului de analiză, a probei-martor si a expertizelor de laborator autorizat.

(3) Verificarea pe piată a conformitătii vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, precum si a modului de respectare a prevederilor legale privind etichetarea acestora se face de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin inspectoratele regionale pentru protectia consumatorilor, si Ministerul Sănătătii Publice, prin inspectiile sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, conform atributiilor conferite de legiSIatia în vigoare fiecărei institutii.

Art. 21. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de Legea nr. 244/2002, republicată, Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, si de Ordonanta Guvernului nr. 42/1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările si completările ulterioare, se realizează de către Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor si de Ministerul Sănătătii Publice, prin inspectiile sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, conform atributiilor fiecărei institutii.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

Văzând Referatul comun al Directiei farmaceutice, Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate si al Agentiei Nationale de Programe de Sănătate nr. E.N. 8.085 din 25 iulie 2008,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (5) si (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,

în temeiul prevederilor art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista si preturile de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, cuprinsă în anexă*).

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pretul de decontare este pretul de vânzare cu amănuntul maximal cu TVA, care se calculează pe unitate terapeutică pentru fiecare DCI, cod ATC, formă farmaceutică si concentratie si este format din următoarele elemente:

a) pretul'CIP din CANAMED, utilizat la data emiterii prezentului ordin, diminuat cu un procent de 5%;

b) pentru medicamentele românesti adaosul de distributie este de 7,5%, iar pentru medicamentele din import este de 12%;

c) adaosul pentru farmacie este de 1,5%; d)TVA9%.

Art. 3. - La determinarea pretului de decontare conform art. 2 s-a utilizat cursul valutar comunicat de Banca Natională a României în ziua de 23 martie 2007.

Art. 4. - (1) Prescrierea medicamentelor pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în programele nationale de sănătate se face pe denumire comercială, formă farmaceutică si concentratie.


(2) Medicamentele mentionate la alin. (1) se prescriu pe retete distincte, utilizându-se formularele de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, aprobate în conditiile legii.

Art. 5. - Farmaciile cu circuit deschis eliberează medicamentele necesare pentru tratamentul bolnavilor inclusi în programele nationale de sănătate la preturile de decontare prevăzute în prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Preturile de decontare prevăzute în anexa la prezentul ordin se utilizează pentru derularea programelor nationale de sănătate, potrivit reglementărilor legale în vigoare, si nu constituie preturi de catalog.

(2) Dispozitiile prezentului ordin se aplică până la data de 30 septembrie 2008.

Art. 7. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate, operatorii economici importatori si distribuitori, Compania Natională „Unifarm" - S.A. si unitătile sanitare publice si private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 25 iulie 2008.

Nr. 1.361.


*) Anexa se publică ulteriorîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind suspendarea aplicării Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

Văzând Referatul comun al Directiei farmaceutice, Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate si Agentiei Nationale de Programe de Sănătate nr. E.N. 8.084 din 25 iulie 2008, având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (5) si (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se suspendă aplicarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008 până la data de 1 octombrie 2008.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate, operatorii economici importatori si distribuitori, Compania Natională „Unifarm" - S.A. si unitătile sanitare publice si private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 25 iulie 2008.

Nr. 1.362.


 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor pentru investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei", aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri" si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri", domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei", axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de stat „Ajutor pentru investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei", aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri" si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri", domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei", axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 iulie 2008.

Nr. 2.229.

 

ANEXA

 

AJUTOR

pentru investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art.1. - Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de stat regional pentru realizarea de investitii de către întreprinderile mici si mijlocii, denumită „Ajutor pentru investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii, în vederea dezvoltării e-economiei", aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri" si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri", domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei", axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice".

Art. 2. - În cadrul prezentei scheme se va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte de investitii realizate de către întreprinderile mici si mijlocii, astfel:

a) sprijin financiar în valoare de până la 300.000 euro (echivalent în lei), pentru proiectele ce implementează operatiunea 3.3.1;

b) sprijin financiar în valoare de până la 500.000 euro (echivalent în lei), pentru proiectele ce implementează operatiunea 3.3.2.

Art. 3. - (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru investitii în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute în Regulamentul CE nr. 1.628/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE în cazul ajutorului national regional pentru investitii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 1 noiembrie 2006.

(2) Prezenta schemă este exceptată de la obligatia de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.628/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE în cazul ajutorului national regional pentru investitii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 1 noiembrie 2006.

(3) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectivele schemei

 

Art. 4. - (1) Într-o economie modernă, tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) are un puternic impact asupra competitivitătii întreprinderilor. Cercetările efectuate demonstrează că o adoptare eficientă a TIC contribuie la aproximativ jumătate din cresterea productivitătii întreprinderilor din Uniunea Europeană. Utilizarea TIC stimulează dezvoltarea sectorului productiv de bunuri si servicii prin accesarea unor noi piete, promovarea si comercializarea produselor si serviciilor prin mijloace electronice si scăderea costurilor (de productie, administrative si de desfacere). In acelasi timp, noile tehnologii vor sprijini managementul întreprinderilor în luarea deciziilor.

(2) Studiul „The 2005 e-readiness ranking", realizat de Economist Intelligence Unit, a plasat România pe locul al 10-lea din 14 tări din Centrul si Sud-Estul Europei. Cel mai SIab punctaj a fost obtinut pentru adoptarea TIC de către consumatori si de către mediul de afaceri. Desi TIC este utilizată în cea mai mare parte de către întreprinderi, de obicei aceasta se rezumă la folosirea unor aplicatii de bază (aplicatii office si de contabilitate), în timp ce internetul este utilizat în cea mai mare măsură pentru corespondentă si pentru obtinerea de informatii.

(3) Introducerea unor noi programe performante pentru managementul afacerilor reprezintă un pas important în dezvoltarea unei companii, necesitând resurse financiare, umane, precum si o strategie adecvată. Pentru îmbunătătirea e-economiei este imperativă sprijinirea introducerii solutiilor moderne de tehnologia informatiei si promovarea unui management eficient bazat pe cunoastere.

Art. 5. - Scopul prezentei scheme este sprijinirea cresterii competitivitătii economice prin îmbunătătirea si exploatarea pe deplin a potentialului TIC si al aplicatiilor sale.

Art. 6. - Obiectivele prezentei scheme vizează:

a) schimbarea fundamentală a activitătii economice a firmei prin implementarea unui sistem informatic;

b) cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea proceselor pe baza unui sistem informatic;

c) introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea si oferă sprijin pentru deciziile managementului;

d) dezvoltarea comertului electronic si încurajarea intrării IMM-urilor pe piata serviciilor si vânzărilor on-line;

e) extinderea utilizării aplicatiilor de instruire on-line;

f) optimizarea afacerilor companiilor utilizând mijloace specifice TIC.

 

CAPITOLULUI

Baza legală

 

Art. 7. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul CE nr. 1.628/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE în cazul ajutorului national regional pentru investitii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 1 noiembrie 2006;

b) Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice", aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472 din 12 iulie 2007.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

 

Art. 8. - (1) Nu sunt eligibile pentru finantare în cadrul prezentei scheme următoarele domenii de activitate:

a) pescuitul si acvacultura;

b) constructiile navale;

c) industria cărbunelui;

d) industria otelului;

e) sectorul fibrelor sintetice;

f) activitătile legate de productia primară a produselor agricole mentionate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

g) productia si comercializarea produselor care imită sau înlocuiesc laptele si produsele lactate, mentionate la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1.898/1987;

h) procesarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii produselor în cauză achizitionate de la

producătorii primari sau introduse pe piată de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este conditionat de transferarea lui partială sau integrală către producătorii primari.

(2) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru:

a) sustinerea financiară a activitătilor legate de exporturi spre tări terte sau state membre, adică a activitătilor direct legate de cantitătile exportate, de înfiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitătile de export;

b) utilizarea preferentială a produselor nationale fată de produsele importate;

c) achizitionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele tertilor;

d) firmele cu activitate înregistrată conform codului CAEN Rev.2 ca „Industria prelucrătoare"- producerea de arme si munitii, tutun, băuturi alcoolice, „Activităti bancare, financiare si de asigurări" si „Activităti de jocuri de noroc si pariuri".

 

CAPITOLUL V

Definitii

 

Art. 9. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

a) ajutor de stat - orice măsură care îndeplineste toate criteriile prevăzute în art. 87 (1) din Tratatul CE;

b) întreprinderi mici si mijlocii (IMM) (conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, care transpune în legiSIatia natională Recomandarea CE nr. 361 din 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003) - acele întreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăseste echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie detin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

• în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 si 249 de salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detine active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

• în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 si 49 de salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, sau detine active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 10 milioane euro.

• în cadrul categoriei de IMM, microîntreprinderea este întreprinderea care are până la 9 salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 2 milioane euro, echivalent în lei, sau detine active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a

2 milioane euro.

• încadrarea în categoria IMM se va face în functie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate si partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, care a preluat prevederile Recomandării CE nr. 361 din 6 mai 2003 privind definitia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003.

c) intensitatea ajutorului de stat - raportul dintre valoarea brută actualizată a ajutorului si valoarea actualizată a costurilor eligibile. Cheltuielile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului. Ajutoarele plătibile în mai multe transe sunt actualizate la valoarea de la data acordării lor;

d) rată de actualizare - rata de referintă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet;


e) întreprinderi în dificultate - întreprinderile definite conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

f) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Organismul intermediar pentru promovarea societătii informationale;

g) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Economiei si Finantelor, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice";

h) e-learning - sistem de formare virtuală ce constă într-o experientă planificată de predare-învătare, organizată de o institutie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secventială si logică pentru a fi asimilate de cursanti în maniera proprie, fără a-i constrânge la coprezentă sau sincronicitate. Sistemele informatice de e-learning finantate prin fondurile structurale trebuie să asigure inclusiv medierea prin tehnologii de transmitere/accesare a continuturilor prin internet;

i) CRM- Customer Relationship Management - se referă la metodele si tehnologiile TIC folosite de către companii pentru administrarea relatiilor cu clientii;

j) ERP - Enterprise Resource Planning - sistem ce integrează toate datele si procesele unei organizatii într-un singur sistem unificat. Un ERP tipic foloseste mai multe tehnologii TIC pentru a obtine integrarea. Un element de bază îl constituie existenta unei baze de date unificate pentru mai multe module ale sistemului;

k) e-economie - economie bazată pe cunoastere, în care competitia este creată prin intermediul TIC;

l) e-payment - orice tranzactie financiară digitală care presupune transferul de monedă între două entităti;

m) B2B - Business to Business - schimbul de servicii, informatii si/sau de produse de la o companie la alta;

n) B2C - Business to Citizens - schimbul de servicii, informatii si/sau de produse de la o companie către consumatori;

o) comert electronic - ansamblul tranzactiilor comerciale efectuate prin mijloace electronice, care nu necesită prezenta simultană, în acelasi loc, a ofertantului si destinatarului. Sistemele informatice de comert electronic finantate prin intermediul fondurilor structurale trebuie să poată fi accesate si prin intermediul internetului si să asigure inclusiv posibilitatea de plată electronică a bunului si/sau a serviciului achizitionat;

p) active corporale - în sensul prezentei scheme, activele corporale sunt activele constând în echipamente TIC si alte mijloace fixe necesare functionării aplicatiilor sau sistemelor informatice;

q) active necorporale - activele care rezultă dintr-un transfer de tehnologie sub forma unei achizitii de drepturi de brevet, de licente, de know-how sau de cunostinte tehnice nebrevetate;

r) investitie initială - o investitie în active corporale si necorporale legată de crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente, diversificarea productiei obtinute în cadrul unei unităti existente, concretizată în realizarea de noi produse sau într-o modificare fundamentală a procesului global de productie în cadrul întreprinderii existente;

s) produse care imită sau înlocuiesc laptele si produsele lactate - produsele care pot fi confundate cu laptele sau produsele lactate, dar a căror compozitie diferă de aceste produse, în măsura în care acestea contin grăsimi si/sau proteine care nu provin din lapte cu sau fără proteine care provin din lapte, produse mentionate la art. 3 alin. (2) din Regulamentul CEnr. 1.898/1987;

t) procesarea unui produs agricol - orice operatiune fizică efectuată asupra unui produs agricol si având drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu exceptia activitătilor realizate în exploatatia agricolă, necesare pentru

pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

u) comercializarea unui produs agricol - detinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări de către producătorul primar către revânzători si procesatori si a oricărei alte activităti în vederea pregătirii produsului pentru această primă vânzare; vânzarea de către un agricultor spre consumatorii finali este considerată comercializare doar în cazul în care aceasta are loc în spatiile distincte rezervate acestei activităti.

 

CAPITOLUL VI

Conditii de eligibilitate pentru solicitanti

 

Art. 10. - Pot beneficia de măsurile de ajutor de stat prevăzute în prezenta schemă întreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare, care îndeplinesc următoarele conditii:

a) solicitantul este microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie, definită astfel de Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) sunt înregistrate la registrul comertului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României;

d) solicitantul IMM nu se află în situatia de insolventă, lichidare sau dizolvare conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, afacerea sa nu este condusă de un administrator judiciar, nu are restrictii asupra activitătilor sale comerciale, iar acestea nu sunt puse la dispozitia creditorilor, sau nu se află într-o altă situatie similară cu cele mentionate anterior, reglementată prin lege;

e) nu înregistrează debite publice restante, nu are întârzieri la plata taxelor, obligatiilor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevăzute de legiSIatia în vigoare;

f) nu sunt „întreprinderi în dificultate", conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;

g) solicitantul a desfăsurat activitate economică si are profit din exploatare în ultimul exercitiu financiar încheiat;

h) demonstrează că detin resursele financiare necesare pentru cofinantarea proiectului;

i) solicitantul nu a fost subiectul unui/unei ordin/decizii de recuperare a unui ajutor de stat, emis/emisă ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene ori, în cazul în care a făcut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată si creanta integral recuperată;

j) reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus unei condamnări în ultimele 36 de luni de către nicio instantă judecătorească din motive profesionale sau de etică profesională;

k) reprezentantul legal nu a fost condamnat definitiv pentru fraudă, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activităti ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitătii Europene;

I) solicitantul este direct responsabil de pregătirea si implementarea proiectului si nu actionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;

m) solicitantul îndeplineste si alte conditii specificate în apelul de proiecte si în Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.


 

CAPITOLUL VII

Proiecte eligibile

 

Art. 11. - (1) Pentru operatiunea 3.3.1 sunt eligibile pentru finantare proiectele care vizează realizarea de investitii initiale, definite conform prezentei scheme, care au ca scop:

a) implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning - Planificarea resurselor unei companii);

b) implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM - Customer Relationship Management - Managementul relatiei cu clientii);

c) implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru îmbunătătirea managementului ciclului de viată al produselor;

d) implementarea sistemelor informatice de analiză economică si suport decizional si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii.

(2) Pentru operatiunea 3.3.2 sunt eligibile pentru finantare proiectele care vizează realizarea de investitii initiale, definite conform prezentei scheme, care au ca scop:

a) implementarea de sisteme informatice de comert electronic;

b) implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice;

c) implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate;

d) implementarea de sisteme informatice de e-payment;

e) implementarea de sisteme de e-learning pentru IMM;

f) implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activitătii companiei (B2B, B2C).

 

CAPITOLUL VIII

Criterii de selectie a proiectelor

 

Art. 12. - (1) Selectia si evaluarea proiectelor se efectuează de către administratorul prezentei scheme în baza unor criterii ce vizează relevanta, calitatea si coerenta propunerii de proiect, sustenabilitatea proiectului, precum si capacitatea de implementare a solicitantului.

(2) Criteriile de selectie a proiectelor sunt detaliate în Ghidul solicitantului.

 

CAPITOLUL IX

Cheltuieli eligibile

 

Art. 13. - În contextul prezentei scheme, sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli de natura activelor corporale - considerate integral, constând în cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC necesare pentru functionarea aplicatiei informatice, precum si cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe, necesare în functionarea aplicatiei informatice sau a sistemului informatic, altele decât echipamente TIC;

b) cheltuieli de natura activelor necorporale - considerate integral, constând în cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software necesare implementării proiectului, precum si cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice - parte a proiectului.

Art. 14. - (1) Activele achizitionate trebuie să fie noi.

(2) Nu se acordă finantare pentru achizitionarea de active în leasing.

Art. 15. -Activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie utilizate în exclusivitate în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;

b) să fie considerate active amortizabile;

c) să fi fost achizitionate de la un tert în conditii de piată;

d) să fie incluse în categoria activelor proprii firmei si să rămână în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional cel putin 3 ani după finalizarea proiectului.

Art. 16. - Toate cheltuielile eligibile vor fi considerate fără TVA.

Art. 17. - Investitia de înlocuire nu este considerată eligibilă, înlocuirea echipamentelor depăsite datorită evolutiei rapide a tehnologiilor, chiar în perioada de 3 ani după finalizarea proiectului, stabilită ca obligatorie pentru mentinerea investitiei, este acceptată în conditiile în care investitia conduce la obtinerea unui progres cert, cuantificabil în termenii productiei finite si ai productivitătii, fără modificarea tipologiei generale a productiei realizate initial, cu conditia ca activitatea economică să fie mentinută în regiunea în cauză pe durata perioadei minime necesare. Sarcina demonstrării necesitătii realizării investitiei de înlocuire revine beneficiarului.

 

CAPITOLUL X

Conditii de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 18. - În cadrul prezentei scheme pot fi finantate exclusiv proiectele prevăzute la art. 11.

Art. 19. - (1) Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat pentru un proiect nu poate depăsi:

a) 40% pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucuresti-Ilfov;

b) 50% pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Vest si Centru).

(2) Aceste intensităti se majorează cu:

a) 20%, în cazul microîntreprinderilor si întreprinderilor mici;

b) 10%, în cazul întreprinderilor mijlocii.

(3) Aceste bonusuri nu se aplică ajutoarelor acordate în sectorul transporturilor.

(4) Intensitatea ajutorului de stat se calculează tinând cont de valoarea totală a sprijinului financiar public acordat pentru realizarea proiectului, sprijin financiar care poate proveni din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

(5) Valoarea maximă a finantării acordate prin prezenta schemă este de:

a) 300.000 euro (echivalent în lei), pentru proiectele ce implementează operatiunea 3.3.1;

b) 500.000 euro (echivalent în lei), pentru proiectele ce implementează operatiunea 3.3.2.

Art. 20. - (1) Beneficiarul de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme trebuie să facă dovada contributiei proprii, într-un cuantum de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, în functie de categoria întreprinderii, de regiunea unde va fi implementat proiectul si de intensitatea ajutorului de stat.

(2) Contributia mentionată la alin. (1) va fi asigurată fie din resurse proprii ale beneficiarului, fie din surse atrase, într-o formă liberă de ajutor de stat.

Art. 21. - Investitia realizată cu sprijin financiar în cadrul prezentei scheme trebuie mentinută în unitatea beneficiară a ajutorului de stat regional pentru o perioadă de cel putin 3 ani după finalizarea proiectului de investitii.

Art. 22. - Pentru a fi eligibile în vederea finantării, în conditiile prezentei scheme, investitiile (atât cele în active corporale, cât si cele în active necorporale) trebuie să fie angajate la o dată ulterioară celei la care beneficiarul a semnat contractul de finantare. În caz contrar, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru a primi finantare în cadrul prezentei scheme.

 

CAPITOLUL XI

Durata de aplicare a schemei

 

Art. 23. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la data de 31 decembrie 2013, în limita bugetului alocat.


 

CAPITOLUL XII

Bugetul schemei

 

Art. 24. - Bugetul total estimat al prezentei scheme pe întreaga durata de aplicare a acesteia este de 127 milioane euro (echivalent în lei). Defalcarea estimativă pe ani a sumelor acordate se prezintă astfel:

 

 

 

- milioane euro -

Anul

FEDR

2008

28

2009

30

2010

18

2011

19

2012

17

2013

15

 

Art. 25. - Numărul estimat al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin această schemă este de 2.000.

 

CAPITOLUL XIII

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 26. - Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor constau în alocări financiare nerambursabile provenind din fonduri comunitare.

Art. 27. - Plătile granturilor sunt efectuate, prin rambursare, după executia partială a proiectului, în functie de valoarea si de durata proiectului, conform termenelor stabilite în contractul de finantare. Plafonul de finantare va fi exprimat în numerar, ca valoare brută, înainte de deducerea oricărei taxe.

Art. 28. - Ajutoarele plătibile în mai multe transe vor fi actualizate la valoarea de la data acordării lor. Rata de actualizare este rata de referintă aplicabilă la data acordării ajutorului.

 

CAPITOLUL XIV

Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat

 

Art. 29. - Ajutorul de stat acordat în cadrul prezentei scheme se poate cumula cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul CE, precum si cu ajutorul de minimis, indiferent dacă acestea provin din fonduri nationale sau comunitare, raportate la aceleasi cheltuieli eligibile aferente proiectului de investitii în cauză, dacă prin acest cumul nu se depăseste intensitatea brută maximă admisibilă prevăzută în prezenta schemă.

 

CAPITOLUL XV

Modalitatea de derulare a schemei

 

Art. 30. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în calitate de Organism intermediar pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice", este administratorul prezentei scheme, sub coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, în calitate de Autoritate de management si furnizor de ajutor de stat, urmând să asigure derularea acesteia si fiind răspunzător pentru buna ei desfăsurare.

Art. 31. - (1) Procedura de implementare si derulare a prezentei scheme se desfăsoară după cum urmează:

a) lansarea apelului de proiecte;

b) primirea si înregistrarea cererilor de finantare;

c) verificarea administrativă (verificarea conformitătii cererilor si a documentelor însotitoare) - numai proiectele care trec de aceasta etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

d) verificarea eligibilitătii beneficiarilor si proiectelor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

e) evaluarea si selectia proiectelor;

f) întocmirea si semnarea contractului de finantare;

g) începerea implementării proiectului;

h) depunerea cererii de rambursare, însotită de documentele justificative;

i) acordarea finantării nerambursabile - se face de către Unitatea de plată a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" numai pe bază de documente justificative, după verificarea cheltuielilor;

j) monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale.

(2) Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, solicitantul va depune la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei o cerere de finantare, însotită de documentele solicitate în apelul de proiecte si în Ghidul solicitantului.

(3) Cererea de finantare va fi însotită de o declaratie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu este „întreprindere în dificultate", conform Liniilor directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate.

(4) Cererea de finantare va fi însotită de o declaratie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu desfăsoară si nici nu va desfăsura pe perioada implementării proiectului activităti în unul dintre domeniile/sectoarele excluse.

(5) Pentru a demonstra calitatea de IMM, solicitantii trebuie să completeze Modelul de declaratie cuprinzând informatii cu privire la calificarea unei întreprinderi ca IMM, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Solicitantul va depune, de asemenea, o declaratie pe proprie răspundere, referitoare la alte ajutoare de stat sau de minimis acordate pentru aceleasi cheltuieli eligibile. Administratorul prezentei scheme are obligatia de a verifica respectarea regulii de cumul.

(7) Administratorul prezentei scheme are obligatia de a verifica îndeplinirea tuturor conditiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât si cele referitoare la proiectul de investitii finantat.

(8) În cazul în care operatorul economic este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul prezentei scheme si este selectat pentru finantare în urma procesului de evaluare si selectie, administratorul schemei va calcula cuantumul maxim al ajutorului de stat. Operatorul economic va încheia cu autoritatea responsabilă un contract de finantare, după care urmează implementarea proiectului.

(9) În cazul în care operatorul economic nu este eligibil a primi o alocare specifică în cadrul prezentei scheme, autoritatea responsabilă îl va notifica în acest sens.

Art. 32. - Data de la care se pot depune cererile de finantare si documentele justificative la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va fi anuntată înainte de lansarea apelului de proiecte, pe site-ul www.mcti.ro si pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa http://amposcce.minind.ro/

Art. 33. - Detalierea modalitătii de derulare a prezentei scheme se regăseste în Ghidul solicitantului, care urmează a fi publicat pe site-ul www.mcti.ro si pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa http://amposcce.minind.ro/


 

CAPITOLUL XVI

Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutoarelor de stat

 

Art. 34. - (1) Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurentei un rezumat al informatiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută la anexa nr. 1 la Regulamentul CE nr. 1.628/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE în cazul ajutorului regional pentru investitii, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la implementarea prezentei scheme. Aceste informatii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) În vederea asigurării transparentei si a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/981), furnizorul de ajutor de stat va aplica prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 35. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legiSIatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

Art. 36. - Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legiSIatia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informatii privind statutul de IMM al beneficiarilor.

Art. 37. - (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun.

(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat2), toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 38. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurentei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării conditiilor prezentei scheme.

Art. 39. -Administratorul prezentei scheme are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de stat, în formatul si în termenul solicitate de către acesta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 34-38.


1) Regulamentul (CE) nr. 994/98 cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene pentru anumite categorii de ajutoare orizontale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 14 mai 1998.

2) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Titlurile de stat prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

(2) Aceleasi prevederi de tranzactionare se aplică si în cazul titlurilor de stat pe termen mediu si lung lansate după data prezentului ordin, prin mentionarea expresă a acestora în prospectul de emisiune.

Art. 2. - Reglementările aplicabile pietelor de tranzactionare sunt, după caz:

1. Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si Norma Băncii Nationale a României nr. 1/2006 în aplicarea Regulamentului nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, pentru piata secundară administrată de Banca Natională a României;


2. Regulamentul nr. 16/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat organizată ca piată reglementată, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 71/2005, cu modificările ulterioare, Cartea I a Codului Bursei de Valori Bucuresti - operator de piată si Codul Depozitarului Central, pentru piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 iulie 2008.

Nr. 2.231.

 

ANEXA

 

TITLURI DE STAT

aflate în circulatie la data de 1 august 2008

 

Nr. crt.

Cod ISIN

1.

RO0508DBN122

2.

RO0508DBN155

3.

RO0510DBN060

4.

RO0510DBN0A8

5.

RO0510DBN0F7

6.

RO0510DBN0J9

7.

RO0510DBN0O9

8.

RO0510DBN0R2

9.

RO0510DBN0W2

10.

RO0510DBN102

11.

RO0510DBN136

12.

RO0512DBN0G3

13.

RO0512DBN0S8

14.

RO0515DBN0H8

15.

RO0515DBN0T3

16.

RO0515DBN119

17.

RO0515DBN143

18.

RO0517DBN0K0

19.

RO0517DBN0X3

20.

RO0520DBN0L3

21.

RO0520DBN0Y6

22.

RO0710DBN017

23.

RO0712DBN021

24.

RO0717DBN038

25.

RO0811DBN013

26.

RO0813DBN027