MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 562         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 iulie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

814. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative ale unui chestor general de politie

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 737 din 24 iunie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 302 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 760 din 24 iunie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

Decizia nr. 770 din 1 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 778 din 1 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1)si (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 789 din 3 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (12) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Decizia nr. 807 din 3 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

125. - Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind modificarea si completarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 318/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 „Contoare de energie termică”

 

463. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II 2008

 

464. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2008

 

864. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru modificarea Instructiunilor privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 535/2008

 

1.303. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializărilor de către asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, precum si a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obtinerii de specializări

 

2.159. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de servicii de consultantă si instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investitii în domeniul e-economiei”, aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”, domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

 

2.212. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea precizărilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, referitoare la achizitionarea documentelor administrative de însotire, documentelor de însotire simplificate si aprobarea notelor de comandă aferente marcajelor utilizate pentru marcarea produselor accizabile

 

2.228. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

2.241. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 3.1.4 „Sustinerea conectării scolilor la broadband” din domeniul major de interventie 3.1 „Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei si comunicatiilor” si în cadrul operatiunilor din domeniul major de interventie 3.2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

2.242. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” si „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” în cadrul domeniului major de interventie 4.1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

631. - Decizie privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei a Societătii Comerciale „Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L.

 

Rectificări la :

             - Ordinul ministrului justitiei nr. 455/C/2008;

             - Ordinul ministrului justitiei nr. 746/C/2008;

             - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.589/C/2008

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative ale unui chestor general de politie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului internelor si reformei administrative,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor general de politie Berechet Constantin Nicolaie îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 23 iulie 2008.

Nr. 814.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

DECIZIA Nr. 737

din 24 iunie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 302 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 302 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de luliana Fekete, loszef Gabor Fekete si Vasile Stefan Novac Fekete în Dosarul nr. 921/296/2005 al Curtii de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 30 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 921/296/2005, Curtea de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 302 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de luliana Fekete, loszef Gabor Fekete si Vasile Stefan Novac Fekete într-o cauză civilă având ca obiect o actiune de partaj judiciar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale atacate sunt neconstitutionale, întrucât, sanctionând cu nulitatea absolută depunerea eronată a recursului la o altă instantă decât cea a cărei hotărâre se atacă, îngrădesc exercitarea dreptului la apărare si accesul efectiv la justitie, consacrate de art. 24, respectiv art. 21 din Constitutie si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. O simplă eroare materială, care de multe ori nu apartine în totalitate titularului dreptului la actiune, nu poate fi sanctionată cu nulitatea căii de atac, iar scopul declarat al acestei reglementări - accelerarea reformei în justitie - se opune în acest caz ideii de justitie, de apărare si realizare a drepturilor si intereselor legitime deduse judecătii.

Curtea de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă opinează în sensul netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate.


Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 3.306 din 17 aprilie 2008, punctul său de vedere în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul legal atacat nu contravine Constitutiei si nici Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 302 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut: „Recursul se depune la instanta a cărei hotărâre se atacă, sub sanctiunea nulitătii.”

Exceptia de neconstitutionalitate se întemeiază pe prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1) care consacră accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un recurs efectiv.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 129 si ale art. 126 alin. (2) din Constitutia României, republicată, exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti si procedura de judecată sunt stabilite prin lege. Din aceste prevederi constitutionale rezultă că legiuitorul are libertatea de a stabili cazurile si conditiile în care părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac.

Curtea constată totodată că libertatea legiuitorului de a stabili conditiile de exercitare a căilor de atac si procedura de judecată nu este absolută, limitele libertătii de reglementare fiind determinate si în aceste cazuri de obligativitatea respectării normelor si principiilor privind drepturile si libertătile fundamentale si a celorlalte principii consacrate prin Legea fundamentală si prin actele juridice internationale la care România este parte.

În acest sens, Curtea retine că, potrivit art. 21 alin.(1) si (2) din Constitutia României, republicată, orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime, nicio lege neputând îngrădi exercitarea acestui drept.

În reglementarea exercitării accesului la justitie, legiuitorul are posibilitatea să impună anumite conditii de formă, tinând de natura si de exigentele administrării justitiei, fără însă ca aceste conditionări să aducă atingere substantei dreptului sau să îl lipsească de efectivitate.

În lumina acestor considerente, Curtea Constitutională constată că prevederea cuprinsă în art. 302 din Codul de procedură civilă, prin care se sanctionează cu nulitate absolută depunerea recursului la altă instantă decât aceea a cărei hotărâre se atacă, apare ca un formalism inacceptabil de rigid, de natură să afecteze grav efectivitatea exercitării căii de atac si să restrângă nejustificat accesul liber la justitie.

Sanctiunea este cu atât mai nejustificată cu cât eroarea depunerii recursului la însăsi instanta competentă să judece recursul ori la altă instantă decât aceea a cărei hotărâre se atacă este imputabilă nu numai recurentului, ci si magistratului sau functionarului care primeste cererea de recurs gresit îndreptată, desi are posibilitatea să-l îndrume pe cel în cauză în sensul prevăzut de lege.

În sensul celor arătate, Curtea retine că aplicarea principiilor constitutionale privind accesul liber la justitie si folosirea căilor de atac impune ca toate cererile gresit îndreptate să fie transmise jurisdictiei competente să le solutioneze.

Pe de altă parte, în sistemul Codului de procedură civilă recursul este conceput ca o cale extraordinară de atac, altfel spus, ca un ultim nivel de jurisdictie în care părtile în litigiu îsi pot apăra drepturile lor subiective, înlăturând efectele hotărârilor pronuntate în conditiile cazurilor de nelegalitate prevăzute de art. 304 din Codul de procedură civilă. Instituirea sanctiunii nulitătii pentru neîndeplinirea cerintei prevăzute de textul analizat - de cele mai multe ori din eroare, din ignorantă sau din alte motive, neimputabile recurentului - îl lipseste pe acesta, fără o justificare rezonabilă, de posibilitatea de a se examina, pe calea recursului, sustinerile sale întemeiate privind modul eronat, eventual abuziv, prin care s-a solutionat, prin hotărârea atacată, litigiul în care este parte.

În consecintă, având în vedere efectele mentionate ale aplicării prevederilor art. 302 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că, prin sanctiunea nulitătii pe care o instituie, textul de lege atacat încalcă atât dispozitiile art. 21, cât si pe cele ale art. 129 si ale art. 24 alin. (1) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de luliana Fekete, loszef Gabor Fekete si Vasile Stefan Novac Fekete în Dosarul nr. 921/296/2005 al Curtii de Apel Oradea - Sectia civilă mixtă si constată că dispozitiile art. 302 din Codul de procedură civilă sunt neconstitutionale în partea care prevede „sub sanctiunea nulitătii”.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 760

din 24 iunie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, exceptie ridicată de Dan Berar în Dosarul nr. 2.853/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca devenită inadmisibilă, deoarece, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, actul normativ criticat a fost abrogat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 8 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.853/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate. Exceptia a fost ridicată de Dan Berar într-o cauză privind solutionarea unei cereri de chemare în judecată formulate de Directia Generală de Pasapoarte având ca obiect limitarea exercitării dreptului la libera circulatie în străinătate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 a fost adoptată cu încălcarea art. 115 alin. (6) din Constitutie, întrucât reglementează, printre altele, liberul acces la justitie, garantat de art. 21 din Legea fundamentală, si libera circulatie, prevăzută de art. 25 din aceasta. Totodată, sustine că prin stabilirea competentei exclusive a Tribunalului Bucuresti de solutionare a cererilor privind limitarea exercitării dreptului la libera circulatie în străinătate este îngrădit, practic, accesul său la justitie, prin aceea că, datorită lipsurilor financiare, nu se poate deplasa si nu poate avea acces direct si personal la piesele dosarului si nu poate angaja un avocat în acest oras. Invocă, în acelasi timp, încălcarea dreptului la liberă circulatie, garantat de art. 2 din Protocolul nr. 4 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si de art. 25 din Constitutie, coroborat cu art. 53 din aceasta, precum si a dreptului la un proces echitabil, prevăzut de art. 6 din Conventie.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 nu contravine prevederilor art. 21 si ale art. 25 din Constitutie, privind accesul liber la justitie, respectiv libera circulatie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului a transmis punctul său de vedere prin care arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 a fost respinsă prin Legea nr. 115/2008 si, ca atare, aceasta a încetat să mai producă efecte. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau ordonantă în vigoare, astfel că, în temeiul art. 29 alin. (6) din aceeasi lege, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 9 noiembrie 2007 si respinsă prin Legea nr. 115/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 21 mai 2008.

Autorul exceptiei apreciază că ordonanta criticată contravine, în ordinea invocării lor, prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (6), potrivit cărora ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică, art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 25 referitoare la libera circulatie si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. De asemenea, invocă prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 2 din Protocolul nr. 4 la Conventie, intitulat „Libertatea de circulatie”.


Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că, ulterior sesizării sale cu solutionarea prezentei exceptii, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate a fost respinsă prin Legea nr. 115/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 21 mai 2008.

Prin urmare, la momentul pronuntării deciziei, actul normativ criticat si examinat nu mai este în vigoare. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau ordonantă în vigoare. Fiind contrară acestor prevederi legale, exceptia urmează ca, în temeiul art. 29 alin.(6) din acelasi act normativ, să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, exceptie ridicată de Dan Berar în Dosarul nr. 2.853/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 770

din 1 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

luliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Victor Belcin în Dosarul nr. 6.142/233/2006 al Judecătoriei Galati - Sectia penală, de Doris Ispan, Doris Mirela Suciu-lspan si Michael Ispan în Dosarul nr. 18.303/325/2007 al Judecătoriei Timisoara - Sectia penală si de Dumitru Bolan în Dosarul nr. 9.599/288/2007 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde personal autorul exceptiei Dumitru Bolan. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii faptul că părtile Mariana Lazăr si Virgil loan Ispan au formulat concluzii scrise, prin care au solicitat respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 9D/2008, nr. 941 D/2008 si nr. 1.068D/2008 au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Autorul exceptiei arată că este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 941 D/2008 si nr. 1.068D/2008 la Dosarul nr. 9D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Autorul exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 decembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 6.142/233/2006, Judecătoria Galati - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Victor


Belcin cu ocazia solutionării plângerii împotriva unei rezolutii de neîncepere a urmăririi penale.

Prin încheierea din 31 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 18.303/325/2007, Judecătoria Timisoara - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Doris Ispan, Doris Mirela Suciu-lspan si Michael Ispan cu ocazia solutionării plângerii împotriva unei rezolutii de neîncepere a urmăririi penale.

Prin încheierea din 27 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 9.599/288/2007, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Dumitru Bolan cu ocazia solutionării plângerii împotriva unei ordonante de scoatere de sub urmărire penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, prin faptul că limitează mijloacele de probă care pot fi administrate la solutionarea plângerii împotriva actelor de netrimitere în judecată ale procurorului, încalcă egalitatea în drepturi, liberul acces la justitie, dreptul la apărare si la un proces echitabil.

Judecătoria Galati - Sectia penală, Judecătoria Timisoara - Sectia penală si Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, făcând trimitere în acest sens la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală sunt constitutionale. Arată că textul de lege criticat nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorii exceptiei, făcând trimitere în acest sens la Decizia Curtii Constitutionale nr. 165/2006.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei prezent, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, astfel cum acestea au fost modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: „Judecătorul, solutionând plângerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi prezentate.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale, autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4) cu privire la statul român, ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 22 referitoare la dreptul la viată si la integritatea fizică si psihică, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 126 alin. (1) cu privire la instantele judecătoresti, precum si prevederile constitutionale ale art. 11 alin. (2) referitoare la dreptul international si dreptul intern, raportate la dispozitiile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 13 referitoare la dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la prevederile constitutionale si la reglementările internationale invocate si în prezenta cauză si cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 250 din 6 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 24 martie 2008, Curtea a considerat ca fiind neîntemeiată critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, retinând că limitarea mijloacelor de probă care pot fi administrate la judecarea plângerii împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată este justificată având în vedere natura juridică a acestei plângeri, care nu vizează judecarea propriu-zisă a cauzei penale, ci constituie un mijloc procedural prin care se realizează un examen al rezolutiei sau al ordonantei procurorului, atacate sub aspectul legalitătii acesteia. Ca urmare, este firesc ca, în vederea solutionării plângerii, instanta să verifice, pe baza lucrărilor si a materialului existente în dosarul cauzei, care au fost avute în vedere de procuror la emiterea ordonantei sau a rezolutiei de netrimitere în judecată atacate, dacă această solutie a fost sau nu dispusă cu respectarea dispozitiilor legale. Cu aceeasi ocazie, Curtea a statuat că dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală nu încalcă dreptul la un proces echitabil, astfel cum este acesta consfintit de prevederile constitutionale si de reglementările internationale, petentul având deplina libertate de a demonstra în fata instantei de judecată nelegalitatea actului atacat, în raport cu lucrările si materialul din dosarul cauzei, precum si posibilitatea prezentării unor probe suplimentare fată de cele deja administrate, respectiv „înscrisuri noi”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea acestei jurisprudente, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Astfel, pentru considerentele arătate, prevederile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală sunt în concordantă cu dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4), ale art. 16, 21, 22, 24 si ale art. 126 alin. (1), precum si cu prevederile constitutionale ale art. 11 alin. (2), raportate la dispozitiile art. 6 si 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Referitor la pretinsa încălcare a art. 53 din Constitutie, aceste prevederi sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, restrângere care nu poate fi însă retinută.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Victor Belcin în Dosarul nr. 6.142/233/2006 al Judecătoriei Galati - Sectia penală, de Doris Ispan, Doris Mirela Suciu-lspan si Michael Ispan în Dosarul nr. 18.303/325/2007 al Judecătoriei Timisoara - Sectia penală si de Dumitru Bolan în Dosarul nr. 9.599/288/2007 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 778

din 1 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) si (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) si (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Alexandru Cristian Nicolescu în Dosarul nr. 915/46/2007 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 915/46/2007, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) si (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Alexandru Cristian Nicolescu într-o cauză de contencios administrativ, având ca obiect constatarea nulitătii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare si a nulitătii absolute partiale a unui certificat de proprietate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că ratiunea plângerii prealabile instituite de dispozitiile art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 554/2004 se justifică numai în ipoteza în care se contestă legalitatea unui act administrativ ale cărui efecte se produc exclusiv fată de beneficiarul actului. În schimb, dacă actul administrativ ilegal a intrat în circuitul civil si a produs efecte fată de toate subiectele de drept, procedura prevăzută de textele de lege criticate contravine conceptului de proces echitabil si „se întoarce împotriva celui în favoarea căruia este reglementată”, generând „o excesivă birocratie”.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale, precizând că în acest sens s-a pronuntat si Curtea Constitutională prin deciziile nr. 220/2004, nr. 39/2005 si nr. 96/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 7 alin. (1) si (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.7 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Textele criticate au următorul cuprins:

Art. 7 alin. (1) si (3) - „(1) înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autoritătii publice emitente sau autoritătii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. (...)

(3) Este îndreptătită să introducă plângere prealabilă si persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunostintă, pe orice cale, de existenta acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7).”

În opinia autorului exceptiei, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Legea fundamentală privind dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu poate retine criticile formulate de autorul exceptiei si urmează să respingă ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) si (3) din Legea

contenciosului administrativ nr. 554/2004. In argumentarea acestei solutii, observă că, printr-o bogată jurisprudentă, a statuat că instituirea prin lege a unei proceduri administrative ori administrativ-jurisdictionale prealabile sesizării instantelor judecătoresti nu este de natură să contravină dreptului părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ci, dimpotrivă, o astfel de procedură constituie o măsură de protectie care nu poate avea ca efect, în niciun mod, limitarea accesului la justitie. De altfel, în materia contenciosului administrativ celeritatea este esentială, motiv pentru care termenele sunt foarte scurte, asa că nu se poate sustine lungirea nejustificată a procesului. De asemenea, Curtea Constitutională a mai retinut că, în virtutea art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, legiuitorul este îndrituit să instituie proceduri destinate, în general, să asigure solutionarea mai rapidă a unor categorii de litigii, descongestionarea instantelor judecătoresti de cauzele ce pot fi rezolvate pe această cale si evitarea cheltuielilor de judecată. În acest sens, poate fi amintită Decizia nr. 220 din 6 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 16 iunie 2004, sau Decizia nr. 382 din 17 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2007.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) si (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Alexandru Cristian Nicolescu în Dosarul nr. 915/46/2007 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 789

din 3 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (12) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (12) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, exceptie ridicată de Gheorghe Man în Dosarul

nr. 1.477/102/2007 (nr. vechi 2.240/2007) al Tribunalului Mures - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care arată că, potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul este în drept să stabilească continutul, limitele si conditiile acordării drepturilor de asigurări sociale în cadrul cărora se găseste si dreptul la ajutor de somaj.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:


Prin încheierea din 17 octombrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 1.477/102/2007 (nr. vechi 2.240/2007), Tribunalul Mures - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (12) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Tribunalul Mures - Sectia civilă sustine, în esentă, că textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 16 alin. (1), art. 11 alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1), (2) si (8), art. 136 alin. (5), art. 47, art. 15 alin. (1), art. 1 alin. (3), art. 56 alin. (2) si (3) din Constitutie, respectiv art. 20 din Constitutie raportat la art. 1 din primul Protocolul aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, în opinia instantei de judecată, semnificatia art. 34 alin. (12) din Legea nr. 76/2002 este aceea că persoanele care au contracte individuale de muncă cu timp partial de 2 ore pe zi sau mai putin nu vor putea beneficia niciodată de indemnizatia de somaj, deoarece nu vor putea cumula stagiul minim cerut de lege. Prin urmare, aceste persoane sunt discriminate, întrucât cotizează, dar nu pot beneficia de drepturile prevăzute de lege. O solutie ar putea fi reducerea, eventual, a cuantumului indemnizatiei de somaj, dar nu neacordarea ei. În acelasi timp, consideră că este încălcat dreptul de proprietate asupra veniturilor dobândite licit. În acest sens, arată că plătile lunare ale contributiilor de asigurări sociale, efectuate de aceste persoane, sunt lipsite de scopul si efectul edictate de lege, fiind neproducătoare de efecte juridice (de nastere a drepturilor corelative), ceea ce echivalează cu o veritabilă confiscare mascată a acestor sume plătite cu titlu de cotizatii, sume care provin din venituri licite. De asemenea, instanta de judecată mai arată că textul de lege criticat încalcă dreptul constitutional la indemnizatia de somaj, obligatia constitutională a statului de a lua măsuri de protectie socială si caracterul de stat social al statului român.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât aspectele invocate de instanta de judecată tin de interpretarea si aplicarea normelor legale, iar nu de neconstitutionalitate. Or, aceste aspecte sunt de competenta instantelor judecătoresti, iar nu de cea a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt neconstitutionale. Astfel, arată că a conditiona dreptul la ajutor de somaj de realizarea unui stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare cererii de acordare a indemnizatiei de somaj instituie o inegalitate între cetătenii care se află, în realitate, în situatii identice. De asemenea, consideră că dispozitiile legale criticate stabilesc o restrângere nejustificată a exercitiului dreptului la ajutor de somaj, fără a răspunde cerintelor imperative stabilite prin textul constitutional al art. 53. În schimb, consideră că nu este încălcat dreptul de proprietate privată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 34 alin. (12) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, dispozitii introduse prin art. I pct. 14 din Legea nr. 107/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 19 aprilie 2004.

Textul de lege criticat are următoarea redactare:

Art. 34 alin. (12): „Pentru persoanele încadrate cu contract individual de muncă cu timp partial, stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate în baza contractelor individuale de muncă cu timp partial.”

Tribunalul Mures - Sectia civilă consideră că acest text de lege este contrar următoarelor texte constitutionale: art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 11 alin. (1) si (2) referitor la dreptul international si dreptul intern, art. 44 alin. (1), (2) si (8) referitor la dreptul de proprietate privată, art. 136 alin. (5) prin care se arată că proprietatea privată este inviolabilă, art. 47 privind nivelul de trai, art. 15 alin. (1) prin care se arată că „Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea”, art. 1 alin. (3) prin care se consacră caracterul de stat social al statului român si art. 56 alin. (2) si (3) referitor la contributiile financiare. De asemenea, instanta de judecată consideră că este încălcat si art. 20 din Constitutie raportat la art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, articol care se referă la protectia proprietătii.

Examinând argumentele de neconstitutionalitate invocate de Tribunalul Mures - Sectia civilă, Curtea constată că acestea au în vedere ipoteza persoanelor care au desfăsurat munca în baza unui contract de muncă cu timp partial, dar care nu pot beneficia de indemnizatia de somaj, întrucât nu întrunesc stagiul minim de cotizare la bugetul asigurărilor pentru somaj, respectiv minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru obtinerea indemnizatiei. Instanta de judecată sustine că aceste persoane sunt discriminate, întrucât, desi nu îndeplinesc conditiile de stagiu de cotizare, totusi au contribuit la bugetul de asigurări pentru somaj. În acelasi timp, consideră că este încălcat dreptul de proprietate, întrucât plătile lunare ale contributiilor de asigurări sociale sunt lipsite de efecte juridice, ceea ce echivalează cu o confiscare mascată a acestor sume cu titlu de contributie. În sfârsit, instanta de judecată consideră că prin textul de lege criticat a fost neglijată si obligatia statului de a asigura protectie socială.

Fată de aceste sustineri, Curtea retine că art. 47 alin. (2) din Constitutie consacră dreptul cetătenilor la ajutor de somaj si la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Astfel, asa cum reiese din formularea acestui text constitutional, legiuitorul are libertatea de a stabili continutul, limitele si conditiile de acordare a acestor drepturi. Procedând în consecintă, a stabilit, prin art. 34 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, că indemnizatia de somaj se acordă persoanelor care întrunesc următoarele conditii: ,,a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii; b) nu realizează venituri sau realizează din activităti autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul minim brut pe tară garantat în plată; c) nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii; si d) sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.”

Plecând de la premisa că esential pentru acordarea acestui drept este realizarea unui minim stagiu de cotizare, conditie care este cerută în mod egal tuturor celor ce se încadrează în ipoteza amintită, nu se poate desprinde nicio prevedere cu caracter discriminatoriu din textul de lege supus controlului de constitutionalitate. A crea un tratament juridic diferentiat, eventual mai favorabil, pentru cei care au desfăsurat munca potrivit unui contract de muncă cu timp partial ar rezulta din această perspectivă ca fiind discriminatoriu pentru cei care desfăsoară un număr mai mare de ore de muncă. Simplul fapt de a contribui la bugetul de asigurări pentru somaj nu este de natură să egalizeze situatia celor care au desfăsurat un număr de ore de muncă mai mare si astfel pot obtine indemnizatia de somaj, în raport cu cei care au desfăsurat semnificativ mai putine ore de muncă.

În plus, nu poate fi retinută nici afirmatia potrivit căreia textul de lege criticat anulează, în fapt, dreptul la indemnizatia de somaj, întrucât este firesc ca, în vederea obtinerii protectiei sociale, cetătenii să îndeplinească la rândul lor cerintele prevăzute de lege. Din aceeasi perspectivă, Curtea apreciază că nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia contributia la bugetul asigurărilor de somaj apare ca o confiscare, în situatia în care persoanei care solicită acordarea indemnizatiei pentru somaj i se refuză acest drept, întrucât nu întruneste conditiile legale. Astfel, Curtea observă că obligatia de a contribui la bugetul asigurărilor pentru somaj este independentă de faptul dacă cei care contribuie vor ajunge sau nu în situatia concretă de a solicita acordarea indemnizatiei pentru somaj, această îndatorire izvorând tocmai din caracterul de stat social al statului român, invocat de însusi Tribunalul Mures - Sectia civilă, atribut ce presupune ca statul să adopte o serie de măsuri pentru a asigura egalitatea de sanse a cetătenilor, inclusiv prin conceperea unor sisteme de protectie socială a celor mai defavorizati care se sprijină pe contributia celorlalti membri ai societătii.

Concluzionând asupra celor mai sus expuse, Curtea retine că atât timp cât potrivit dispozitiilor constitutionale legiuitorul este în drept să stabilească continutul, limitele si conditiile de acordare a drepturilor de asigurări sociale, iar în spetă criteriul de acordare a indemnizatiei de somaj este stagiul de cotizare, nu se poate retine o încălcare a dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (12) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, exceptie ridicată de Gheorghe Man în Dosarul nr. 1.477/102/2007 (nr. vechi 2.240/2007) ai Tribunalului Mures - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena lonea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 807

din 3 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Gilmet” - S.R.L. din Craiova în Dosarul nr. 9.223/63/2007 al Tribunalului Dolj - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 28 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 9.223/63/2007, Tribunalul Dolj - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Gilmet” - S.R.L. din Craiova.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) si (2) si ale art. 53, precum si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, arată că dispozitiile de lege atacate, pe de o parte, îngrădesc exercitarea dreptului la actiune, impunând conditia îndeplinirii procedurii concilierii anterior sesizării instantei, iar pe de altă parte, modifică termenele generale si speciale de prescriptie, în sensul că acestea se scurtează cu timpul necesar îndeplinirii procedurii concilierii.

Tribunalul Dolj - Sectia comercială apreciază că art. 7201 din Codul de procedură civilă nu contravine prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7201 din Codul de procedură civilă, având următorul cuprins: „în procesele si cererile în materie comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca solutionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte.

În scopul arătat la alin. 1, reclamantul va convoca partea adversă, comunicându-i în scris pretentiile sale si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire, prin telegramă, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigură transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin înmânarea înscrisurilor sub semnătură de primire.

Data convocării pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate potrivit alin. 2.

Rezultatul concilierii se va consemna într-un înscris cu arătarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecărei părti.

Înscrisul despre rezultatul concilierii ori, în cazul în care pârâtul nu a dat curs convocării prevăzute la alin.2, dovada că de la data primirii acestei convocări au trecut 30 de zile se anexează la cererea de chemare în judecată.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale din art. 21 alin. (1) si (2) privitoare la accesul liber la justitie, art. 44 alin. (1) si (2) referitoare la dreptul de proprietate privată si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că s-a mai pronuntat, prin numeroase decizii, asupra constitutionalitătii dispozitiilor de lege criticate, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 559 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 15 august 2007, Decizia nr. 361 din 2 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006, si Decizia nr. 335 din 16 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, Curtea a statuat că prin instituirea procedurii prealabile de conciliere legiuitorul a urmărit să transpună în practică principiul celeritătii solutionării litigiilor dintre părti - mai pregnant în materie comercială - si să degreveze activitatea instantelor de judecată. Rolul normei procedurale criticate este acela de a reglementa o procedură extrajudiciară care să ofere părtilor posibilitatea de a se întelege asupra eventualelor pretentii ale reclamantului, fără implicarea autoritătii judecătoresti competente. Fată de aceste ratiuni majore, conditionarea sesizării instantei de parcurgerea procedurii de conciliere cu partea potrivnică nu poate fi calificată ca o îngrădire a accesului liber la justitie, în acceptiunea prohibită de prevederile constitutionale de referintă, atâta vreme cât partea interesată poate sesiza instanta judecătorească cu cererea de chemare în judecată.

Pentru aceleasi considerente, dispozitiile art. 7201 din Codul de procedură civilă sunt în concordantă cu prevederile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate privată si cu cele privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si cu reglementările cuprinse în art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, judecat într-un termen rezonabil.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, solutia adoptată si argumentele ce au stat la baza deciziilor mentionate se mentin si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Gilmet” - S.R.L. din Craiova în Dosarul nr. 9.223/63/2007 al Tribunalului Dolj - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 318/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 „Contoare de energie termică”

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie

Art. I. - Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 318/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 „Contoare de energie termică”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 si 1.115 bis din 9 decembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexă, la punctul 1.1, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a mijloacelor de măsurare, cu modificările si completările ulterioare, prevederile prezentei norme de metrologie legală se aplică si contoarelor de energie termică utilizate în circuite deschise, cu precizările si completările prevăzute în anexa la prezenta normă.”

2. După textul anexei se introduce anexa la normă, cu următorul cuprins:

 

„ANEXĂ

la normă

 

PRECIZĂRI SI COMPLETĂRI

privind utilizarea contoarelor de energie termică în circuite deschise

 

Contoarelor de energie termică utilizate în circuite deschise de schimb termic li se aplică integral prevederile NML 006-05 „Contoare de energie termică”, completate cu următoarele precizări specifice:

1. Domeniu de aplicare

1.1. Prezenta anexă se aplică numai contoarelor de energie termică utilizate în circuite deschise, la interfata dintre reteaua de distributie a apei calde de consum si instalatiile consumatorului, pentru măsurarea energiei termice consumate de furnizor la încălzirea unei cantităti de apă rece până la temperatura apei calde din momentul consumului. Un caz particular al acestui tip de contor este contorul care măsoară într-un circuit deschis energia termică cedată la răcirea apei calde până la o temperatură dorită. În cele ce urmează contoarele de energie termică utilizate în circuite deschise sunt desemnate prin abrevierea CET-CD.

1.2. Clasificarea CET-CD

1.2.1. În functie de sensul schimbului termic:

1.2.1.1. CET-CD utilizate în circuite de furnizare a apei calde de consum (θin > θ0ut si Δ θ>0 K);

1.2.1.2. CET-CD utilizate în circuite de răcire (θin < θ0ut si Δ θ< 0 K).

1.2.2. În functie de numărul traductoarelor de debit:

1.2.2.1. CET-CD cu un singur traductor de debit, instalat pe conducta circuitului deschis;

1.2.2.2. CET-CD cu două traductoare de debit, primul instalat pe conducta circuitului deschis si al doilea pe conducta de

Legală emite următorul ordin:

recirculare; în acest caz, calculatorul este conceput astfel încât să functioneze cu două intrări de debit si 3 intrări de temperatură.

1.2.3. În functie de numărul traductoarelor de temperatură:

1.2.3.1. CET-CD cu o pereche de traductoare de temperatură, interschimbabile sau, după caz, neinterschimbabile; cele două traductoare de temperatură sunt instalate pe conducta circuitului deschis (în scopul măsurării θin) si, respectiv, pe o conductă de referintă (în scopul măsurării θ0ut); în general, în cazul CET-CD utilizate în circuite de furnizare a apei calde de consum, conducta de referintă este conducta de apă rece pentru consum;

1.2.3.2. CET-CD cu un singur traductor de temperatură, instalat pe conducta circuitului deschis (în scopul măsurării θin); în acest caz, temperatura θ0ut nu se măsoară, ci are o valoare de referintă simulată fie prin utilizarea unor componente fizice (de exemplu, rezistentă calibrate), fie prin programarea calculatorului;

1.2.3.3. CET-CD cu 3 traductoare de temperatură; această solutie functionează în combinatie cu două traductoare de debit, primul traductor de temperatură fiind instalat pe conducta circuitului deschis, al doilea pe conducta de recirculare si al treilea pe conducta de referintă; o variantă simplificată a acestei configuratii are numai două traductoare de temperatură, temperatura θ0ut fiind simulată într-o manieră similară celei prezentate la paragraful 1.2.3.2.

2. Terminologie specifică CET-CD în sensul prezentei anexe, termenii specifici si simbolurile literale utilizate au următoarele semnificatii:

2.1. apă caldă de consum - apa caldă utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăresti sau sanitare;

2.2. contor de energie termică pentru apă caldă de consum - mijloc de măsurare destinat măsurării energiei termice absorbite la încălzirea apei reci până la temperatura apei calde pentru consum, într-un circuit deschis de schimb termic;

2.3. circuit deschis de schimb termic - circuit prin care unui consumator i se transferă integral atât o cantitate de apă, cât si energia utilizată pentru încălzirea (sau, după caz, răcirea) acesteia;

2.4. conductă de recirculare - conducta conectată la conducta de furnizare a apei calde pentru consum, în aval de ultimul consumator, prin care se returnează spre furnizor, în regim permanent, o anumită cantitate de apă caldă, în scopul mentinerii între anumite limite a temperaturii acesteia;

2.5. conductă de referintă - conducta disponibilă la interfata dintre reteaua de distributie si instalatiile consumatorului, prin care circulă apă despre care se presupune ca are aceeasi temperatură cu apa rece din care se produce apa caldă pentru consum;


2.6. temperatură de referintă - valoarea conventională despre care se presupune că este egală fie cu valoarea instantanee a temperaturii apei reci din care se produce apă caldă pentru consum, fie cu valoarea medie a acesteia pe un anumit interval de timp; în cazul CET-CD utilizate în circuite de răcire, temperatura de referintă este o valoare conventională despre care se presupune că este egală cu temperatura apei calde, înainte de răcire;

2.7. simboluri cu semnificatii diferite de cele din art. 2.2 al NML 006-05:

θin = valoarea lui θ pe conducta circuitului deschis;

θ0ut = valoarea temperaturii de referintă;

Δθ|im = valoarea-limită a lui Δθ peste care CET-CD înregistrează energie termică într-un registru unic sau într-un registru separat, usor identificabil;

q = debitul apei în conducta circuitului deschis;

qr = debitul apei în conducta de recirculare.”

Art. II. - Unitătile din structura si din subordinea Biroului Român de Metrologie Legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Biroului Roman de Metrologie Legala,

Fănel lacobescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2008.

Nr. 125.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul II 2008

 

În temeiul:

- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă;

- pct. 6.2 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006;

- art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul II 2008, începând cu luna august, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 340 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 18 iulie 2008.

Nr. 463.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II 2008

 

În temeiul:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007;

- Ordonantei de urgentă a Guvernulu nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată prin Legea nr. 187/2006;

- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999;

- art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul II 2008, începând cu luna septembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin.(3) teza a ll-a si alin.(4) din

Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată prin Legea nr. 187/2006, si ale prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007, este de 8,31 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii ae sanse,

Paul Păcurarii

 

Bucuresti, 18 iulie 2008.

Nr. 464.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru modificarea Instructiunilor privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 535/2008

 

În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. I. - Instructiunile privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 535/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 12 mai 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Prin cererea de finantare, un producător, importator sau reprezentant autorizat al acestora poate solicita, pentru o marcă de autoturisme, cel mult suma alocată prin Program, respectiv 120.000 mii lei, în caz contrar solicitarea fiind nulă.”

2. La articolul 5, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) Dacă un producător validat nu a utilizat cel putin 80% din suma contractată până la sfârsitul primei etape, contractul de finantare nerambursabilă încetează de drept, iar Administratia Fondului pentru Mediu va redistribui suma rămasă neutilizată prin aplicarea coeficientului prevăzut la art. 4 alin. (3). Redistribuirea se face prin act aditional, pe baza cererii de suplimentare a valorii depuse de producătorii validati care au utilizat cel putin 80% din suma contractată. Depunerea cererilor se face la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu până la data de 25 septembrie inclusiv.

(4) În cadrul fiecărei etape, producătorii validati care au utilizat 100% din suma contractată pot solicita suplimentarea valorii acesteia. Administratia Fondului pentru Mediu poate aproba suplimentarea valorii contractului, în măsura în care altor producători validati li s-a diminuat valoarea contractului, în baza cererilor acestora, depuse până la 30 iulie, respectiv 30 octombrie, si a actului aditional încheiat în acest sens. Alocarea sumelor se face prin aplicarea coeficientului prevăzut la art. 4 alin. (3).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 23 iulie 2008.

Nr. 864.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializărilor de către asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, a Listei specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, precum si a modelului certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obtinerii de specializări

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 7.513/2008,

în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România,


în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind obtinerea specializărilor de către asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Lista specializărilor pentru care se organizează programe de formare pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul certificatului de absolvire a programelor de pregătire în vederea obtinerii de specializări, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Unitătile sanitare publice si private au obligatia să asigure participarea la cursurile de specializare a asistentilor medicali generalisti si asistentilor medicali de pediatrie încadrati în una dintre specializările prevăzute în anexa nr. 2, alta decât cea prevăzută de diplomă.

(2) Până la finele trimestrului III al fiecărui an, unitătile sanitare publice si private transmit Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti listele nominale ale solicitantilor la programul de pregătire. Prin exceptie, termenul pentru anul 2008 este de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 6. - Pentru participarea la programele de pregătire în vederea obtinerii de specializări se stabilesc taxe de instruire, conform legii. Taxele de instruire pentru personalul încadrat se suportă de angajator.

Art. 7. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Sănătătii Publice elaborează si aprobă prin ordin metodologia de examen pentru obtinerea certificatului de absolvire.

Art. 8. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare, Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, autoritătile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si celelalte institutii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 1.303.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind obtinerea specializărilor de către asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie

 

Art. 1. - (1) Specializările constituie modalităti de pregătire a asistentilor medicali în domenii complementare specialitătii de bază.

(2) Scopul programelor de pregătire este obtinerea de specializări si a competentelor aferente specializărilor respective.

Art. 2. - Titularii certificatelor de absolvire în specializările prevăzute în anexa nr. 2 la ordin se încadrează si li se eliberează autorizatia de liberă practică în specializarea respectivă.

Art. 3. - (1) Comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii Publice si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti elaborează proiectul de curriculum de pregătire, care se trimite spre avizare Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România si se aprobă de Ministerul Sănătătii Publice.

(2) Curriculumul national cuprinde obligatoriu cel putin următoarele elemente:

a) denumirea specializării;

b) rezumatul programului de pregătire;

c) durata programului;

d) centrele unde se desfăsoară pregătirea;

e) lectorii din fiecare centru de pregătire, dintre care unul este numit responsabil al programului de pregătire respectiv.

Art. 4. - Programele de specializare se organizează la nivel national de Ministerul Sănătătii Publice, prin Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

Art. 5. - Activitatea de învătământ din cadrul programului de pregătire se desfăsoară sub formă unimodulara sau plurimodulară, pe parcursul a minimum un an, numai în centrele de pregătire cuprinse în curriculumul aprobat de Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 6. - (1) Desfăsurarea programelor de pregătire se realizează în baza unei conventii încheiate între Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si responsabilul de program din centrul de pregătire. Modelul conventiei se elaborează de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si se aprobă de directorul general al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare din Ministerul Sănătătii Publice.

(2) Bugetul aferent programului de pregătire se elaborează de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, pe baza propunerilor responsabilului de program din centrul de pregătire, si este parte integrantă a conventiei.

(3) Taxa de instruire pentru participanti se stabileste în concordantă cu bugetul aferent programului de pregătire, iar plata acesteia se face în contul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

(4) Pentru managementul programului la nivel national, Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti îi revine o cotă de 20% din sumele încasate. Acoperirea cheltuielilor privind prestatia didactică, precum si a cheltuielilor materiale, în care se include, de regulă, închirierea spatiilor de învătământ, a mijloacelor si/sau a obiectelor de inventar din centrele de pregătire, se face în limita a 80% din totalul taxelor de instruire.

Art. 7. - (1) Responsabilitatea asupra tuturor activitătilor desfăsurate atât de către cursanti, cât si de către lectori, a calitătii instruirii si a evaluării acesteia este asumată prin conventie si revine responsabilului de program din centrul de pregătire.

(2) Înscrierea la examenul pentru obtinerea certificatului de absolvire a unei specializări se face în baza adeverintei care atestă finalizarea programului, eliberată de responsabilul de program din centrul de pregătire.

(3) Certificatul de absolvire a programului de pregătire se eliberează de Ministerul Sănătătii Publice, prin Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, în urma promovării examenului, conform anexei nr. 3 la ordin.

Art. 8. - Programele de pregătire în vederea obtinerii de specializări se finalizează prin examen organizat de Ministerul Sănătătii Publice în sesiuni anuale sau bianuale, în functie de necesităti. Conditiile si taxele de înscriere la examen se stabilesc de Ministerul Sănătătii Publice si se afisează pe site-ul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, la adresa www.perfmed.ro

Art. 9. - Absolventii programelor de pregătire care au obtinut certificatul de absolvire au obligatia de a mentine raporturile de muncă cu unitatea angajatoare cel putin 3 ani de la absolvire. În caz contrar, acestia vor suporta contravaloarea cheltuielilor aferente programului de pregătire.

Art. 10. - Cursul de specializare se creditează de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România, potrivit legii.

Art. 11. - (1) Unitătile sanitare care nu au personal de specialitate încadrat în serviciile cu specialităti deficitare prevăzute în anexa nr. 2 la ordin si fac dovada că la concursurile pentru ocuparea acestor posturi nu s-au prezentat absolventi în specialitătile respective vor solicita, prin autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, aprobarea Ministerului Sănătătii Publice pentru încadrarea asistentilor medicali generalisti si asistentilor medicali de pediatrie. Dovada lipsei personalului specializat se face prin publicarea postului vacant într-un ziar local si în „Viata medicală”.

(2) Asistentii medicali încadrati în conditiile alin. (1) au obligatia ca în termen de 6 luni să se înscrie la cursurile pentru obtinerea specializării.

(3) Încadrarea în specializarea obtinută se face numai după eliberarea certificatului de absolvire a cursului de specializare, cu toate drepturile conferite de acesta.

(4) Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti tin evidenta specializărilor obtinute în conformitate cu prevederile prezentului ordin într-un registru special, în cadrul Compartimentului asistentă comunitară, înregistrare si evaluare asistenti medicali.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA SPECIALIZĂRILOR

pentru care se organizează programe de formare pentru asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie

 

Nr. crt.

Specialitatea

Specializarea

1.

Asistent medical generalist

- radiologie, imagistică medicală

- laborator

- nutritie si dietetică

- balneo-fizioterapie

- igienă si sănătate publică

2.

Asistent medical de pediatrie

- radiologie, imagistică medicală

- laborator

- nutritie si dietetică

- balneo-fizioterapie

- igienă si sănătate publică

 

ANEXA Nr. 3

 

fată

 

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti

Seria........nr. ...........

T.S.

AVIZAT

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

 

Domnul/Doamna,......................................................................., asistent medical generalist/de pediatrie, născut/născută în anul ........., luna ......................................, ziua ................, în localitatea ..................................................., judetul ............................................, CNP.........................................................., a urmat cursurile programului de pregătire cu durata de ......................., în specializarea.................................................................................................., si a promovat examenul de absolvire în sesiunea......................................

Competentele obtinute în urma acestui program de pregătire sunt cele mentionate pe verso.

 

Director general,

..................................

Sef serviciu,

..................................

 

L.S.

Nr........................... 1)

Data eliberării

 

1) Se completează numărul curent din registrul de evidentă a formularelor actelor de studii.

 

verso

 


SITUATIA LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Sesiunea....................

 

Centrul de pregătire din localitatea..............................................Judetul..........................

Seria........................

 

Probele de examen Nota

- probă practică................................................................................................................................

- probă scrisă.................................................................................................................................

- lucrare de diplomă..........................................................................................................................

Media de absolvire.............................................................................................................................................

Competentele profesionale certificate în specializarea......................................................................................

1...................................................................................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................................................................................................

etc.......................................................................................................................................................................

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de servicii de consultantă si instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investitii în domeniul e-economiei”, aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”, domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis „Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de servicii de consultantă si instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investitii în domeniul e-economiei”, aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”, domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 2.159.

 

ANEXA

 

AJUTOR

pentru sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de servicii de consultantă si instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investitii în domeniul e-economiei

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta procedură instituite o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită „Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de

servicii de consultantă si instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investitii în domeniul e-economiei”, aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”, domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea dispozitiilor art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/5 din 28 decembrie 2006.

(2) Prezenta schemă nu intră sub incidenta obligatiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/5 din 28 decembrie 2006.

Art. 3. - Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectivele schemei

 

Art. 4. - Scopul prezentei scheme este sprijinirea cresterii competitivitătii economice prin îmbunătătirea si exploatarea pe deplin a potentialului TIC si al aplicatiilor sale.

Art. 5. - în cadrul prezentei scheme se va acorda sprijin financiar nerambursabil activitătilor privind formarea profesională, consultanta, auditarea, informarea si publicitatea direct legate de elaborarea si implementarea proiectelor de investitii de către IMM-urile finantate în cadrul schemei „Ajutor pentru investitii realizate de IMM-uri în vederea dezvoltării economiei”, aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”, domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”.

 

CAPITOLUL III

Baza legală

 

Art. 6. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/5 din 28 decembrie 2006;

b) Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.472 din 12 iulie 2007.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

 

Art. 7. - (1) Sunt eligibile pentru acordarea facilitătilor în cadrul prezentei scheme întreprinderile mici si mijlocii situate pe teritoriul României.

(2) Prezenta schemă nu se aplică pentru:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000;

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în productia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE;

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în transformarea (procesarea) si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii produselor în cauză achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piată de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este conditionat de transferarea lui partială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarele destinate activitătilor de export către tări terte sau către statele membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, ajutoarele destinate înfiintării si functionării unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor nationale în locul celor importate;

f) ajutoarele acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L205 din 2 august 2002;

g) ajutoarele pentru achizitia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele tertilor;

h) ajutoarele acordate întreprinderilor în dificultate, asa cum sunt acestea definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

i) sectorul constructiei navale;

j) industria otelului;

k) sectorul fibrelor sintetice;

l) procesarea si comercializarea produselor care imită sau înlocuiesc laptele si produsele lactate, mentionate la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1.898/1987;

m) firmele cu activitate înregistrată conform codului CAEN Rev. 2 ca „Industria prelucrătoare”- producerea de arme si munitii, tutun, băuturi alcoolice, „Activităti bancare, financiare si de asigurări” si „Activităti de jocuri de noroc si pariuri”.

 

CAPITOLUL V

Definitii

 

Art. 8. - În sensul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

a) întreprinderi mici si mijlocii (IMM) (conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, care transpune în legiSIatia natională Recomandarea CE 2003/361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003) - acele întreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăseste echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie detin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

- în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 si 249 de salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detine active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

- în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 si 49 de salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, sau detine active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 10 milioane euro.

- în cadrul categoriei de IMM, microîntreprinderea este întreprinderea care are până la 9 salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 2 milioane euro, echivalent în lei, sau detine active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 2 milioane euro.

- încadrarea în categoria IMM se va face în functie de cele

3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate si partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea CE din 6 mai 2003 privind definitia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003.

b) întreprinderi în dificultate - întreprinderile definite conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004);

c) rata de actualizare - rata de referintă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet;

d) administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin Organismul intermediar pentru promovarea societătii informationale;

e) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Economiei si Finantelor, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”;

f) e-learning - sistem de formare virtuală ce constă într-o experientă planificată de predare-învătare, organizată de o institutie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secventială si logică pentru a fi asimilate de cursanti într-o manieră proprie, fără a-i constrânge la coprezentă sau sincronicitate. Sistemele informatice de e-learning finantate prin fonduri structurale trebuie să asigure inclusiv medierea prin tehnologii de transmitere/accesare a continuturilor prin internet;

g) CRM- Customer Relationship Management - se referă la metodele si tehnologiile TIC folosite de companii pentru administrarea relatiilor cu clientii;

h) ERP - Enterprise Resource Planning - sistem ce integrează toate datele si procesele unei organizatii într-un singur sistem unificat. Un ERP tipic foloseste mai multe tehnologii TIC pentru a obtine integrarea. Un element de bază îl constituie existenta unei baze de date unificate pentru mai multe module ale sistemului;

i) e-economie - economie bazată pe cunoastere, în care competitia este creată prin intermediul tehnologiei informatiei si comunicatiilor;

j) comert electronic - ansamblul tranzactiilor comerciale efectuate prin mijloace electronice, fără a fi necesară prezenta simultană în acelasi loc a ofertantului si a destinatarului. Sistemele informatice de comert electronic finantate prin intermediul fondurilor structurale trebuie să poată fi accesate si prin intermediul internetului si să asigure inclusiv posibilitatea de plată electronică a bunului si/sau serviciului achizitionat;

k) transformarea (procesarea) produselor agricole - o operatiune asupra produsului agricol în urma căreia rezultă de asemenea un produs agricol, cu exceptia activitătilor agricole necesare preparării unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;

l) comercializarea produselor agricole - detinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piată, cu exceptia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori si a oricărei activităti constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăsoară în localuri distincte, rezervate acestei activităti.

 

CAPITOLUL VI

Conditii de eligibilitate pentru solicitanti

 

Art. 9. - Pot beneficia de măsurile de ajutor de stat prevăzute în prezenta schemă întreprinderile, indiferent de forma juridică de organizare, care beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema „Ajutor pentru investitii realizate de IMM-uri în vederea dezvoltării e-economiei”, aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”, domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”.

 

CAPITOLUL VII

Cheltuieli eligibile

 

Art. 10. - (1) În cadrul prezentei scheme pot fi finantate cheltuielile eligibile pentru activităti de formare profesională, consultantă, auditare, informare si publicitate direct legate de proiectele de investitii finantate în cadrul schemei „Ajutor pentru investitii realizate de IMM-uri în vederea dezvoltării e-economiei”, aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”, domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”.

(2) Sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli pentru servicii de consultantă în vederea elaborării planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piată, altor studii necesare pentru pregătirea proiectului;

b) cheltuieli pentru servicii de consultantă în domeniul managementului de proiect si cheltuieli necesare în procesul de achizitii;

c) cheltuieli pentru formarea profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate, precum si pentru formarea profesională a personalului care va asigura mentenanta aplicatiei software;

d) cheltuieli cu servicii de auditare finală a proiectului;

e) cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect.

(3) Sunt eligibile în cadrul prezentei scheme cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. a), efectuate începând cu data intrării în vigoare a prezentei scheme.

(4) Cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (2) lit. a) se decontează, după începerea implementării proiectului de investitii, în cadrul primei cereri de rambursare aferente proiectului de investitii cu care se află în legătură directă.

(5) Cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (3) lit. b), c), d) si e) sunt eligibile de la data semnării contractului de finantare a proiectului de investitii cu care se află în legătură directă.

 

CAPITOLUL VIII

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

 

Art. 11. - (1) Măsurile de sprijin destinate întreprinderilor mici si mijlocii se acordă în baza cererii de finantare aferente schemei „Ajutor pentru investitii realizate de IMM-uri în vederea dezvoltării e-economiei” , însotită de documentele solicitate în apelul de proiecte si în Ghidul solicitantului.

(2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în alocări financiare nerambursabile din fonduri comunitare si nationale.


(3) Administratorul prezentei scheme va informa în scris operatorii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme si caracterul de minimis al acestuia1).

Art. 12. - (1) Ajutorul acordat unui beneficiar nu poate depăsi 70% din valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute de prezenta schemă.

(2) Valoarea finantării nerambursabile acordate în cadrul prezentei scheme este de:

a) maximum 25% din valoarea financiară nerambursabilă a proiectului de investitii cu care se află în legătură directă, fără a depăsi echivalentul în lei a 75.000 euro pentru operatiunea 3.3.1;

b) maximum 25% din valoarea financiară nerambursabilă a proiectului de investitii cu care se află în legătură directă, fără a depăsi echivalentul în lei a 125.000 euro pentru operatiunea 3.3.2.

Art. 13. - Beneficiarul de ajutor de minimis trebuie să facă dovada unei contributii de cel putin 30% din cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme, contributie asigurată de solicitant fie din resurse proprii, fie prin finantare externă (de exemplu, credit bancar), într-o formă liberă de ajutor de stat.

Art. 14. - Ajutoarele plătibile în mai multe transe vor fi actualizate la valoarea de la data acordării lor, după caz. Actualizarea se face în conformitate cu dispozitiile Regulamentului CE nr. 1.998/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, cu privire la aplicarea ratei de actualizare.

Art. 15. - (1) Pentru a beneficia de finantare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme, beneficiarul va da o declaratie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal si alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau autoritătilor locale, fie din surse comunitare).

(2) Administratorul prezentei scheme va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria răspundere, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare, nu depăseste pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul beneficiarilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul transporturilor), echivalent în lei.

(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăseste pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul beneficiarilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici măcar pentru acea fractie din ajutor care nu depăseste acest plafon.

Art. 16. - Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul CE, acordate în raport cu aceleasi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăseste intensitatea maximă stabilită, în fiecare caz în parte, printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL IX

Durata de aplicare a schemei

 

Art. 17. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la 31 decembrie 2013, în limita bugetului alocat.

 

CAPITOLUL X

Bugetul schemei

 

Art. 18. - (1) Bugetul total estimat al prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 38 milioane euro.

(2) Defalcarea estimativă pe ani a sumelor acordate se prezintă astfel:

 

 

 

- milioane euro -

Anul

FEDR

2008

7

2009

10

2010

6

2011

6

2012

5

2013

4

 

Art. 19. - Numărul estimat al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 2.000.

 

CAPITOLUL XI

Modalitatea de derulare a schemei

 

Art. 20. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în calitate de Organism intermediar pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, este administratorul prezentei scheme, sub coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, în calitate de Autoritate de management si furnizor de ajutor de stat, urmând să asigure derularea acesteia si fiind răspunzător pentru buna ei desfăsurare.

Art. 21. - Pentru a beneficia de facilitătile prevăzute de prezenta schemă, operatorii economici trebuie să completeze corespunzător cererea de finantare aferentă schemei „Ajutor pentru investitii realizate de IMM-uri în vederea dezvoltării e-economiei”, în care să precizeze dacă doresc să beneficieze de facilitătile prevăzute de prezenta schemă.

Art. 22. - Verificarea eligibilitătii solicitantilor pentru acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta schemă se va face cu respectarea atât a conditiilor de eligibilitate prevăzute în cadrul schemei „Ajutor pentru investitii realizate de IMM-uri în vederea dezvoltării e-economiei”, cât si a conditiilor de eligibilitate ale prezentei scheme.

Art. 23. - (1) Administratorul prezentei scheme are obligatia de a verifica îndeplinirea tuturor conditiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât si cele referitoare la cheltuielile finantate prin prezenta schemă.

(2) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului prezentei scheme o declaratie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite pentru aceleasi cheltuieli eligibile, precum si cu privire la ajutoarele de minimis primite în cursul anului fiscal curent si al celor 2 ani fiscali anteriori.

(3) Cererea de finantare aferentă schemei „Ajutor pentru investitii realizate de IMM-uri în vederea dezvoltării e-economiei” va fi însotită de o declaratie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu desfăsoară si nici nu va desfăsura pe perioada implementării proiectului activităti în unul dintre domeniile/sectoarele excluse.


(4) Verificarea conditiilor de eligibilitate ale activitătilor, proiectelor si cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme înainte de acordarea facilitătii. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea conditiilor de eligibilitate si a altor conditii specifice.

(5) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finantare în cadrul prezentei scheme si este selectat pentru finantare în urma procesului de evaluare, administratorul prezentei scheme comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat si caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul CE nr. 1.998/2006, prin mentionarea titlului acestuia si a numărului în care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme, administratorul schemei îi comunică în scris acest lucru.

Art. 24. - Detalierea modalitătii de derulare a prezentei scheme se regăseste în Ghidul solicitantului ce corespunde schemei „Ajutor pentru investitii realizate de IMM-uri în vederea dezvoltării e-economiei”, aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”, domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, cu care se află în legătură directă, ghid publicat pe site-ul www.mcti.ro - sectiunea Fonduri structurale si pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor http://amposcce.minind.ro/

 

CAPITOLUL XII

Procedura de raportare si monitorizare

 

Art. 25. - Prezenta schemă va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei - sectiunea Fonduri structurale, la adresa http://www.mcti.ro si pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor http://amposcce.minind.ro/

Art. 26. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legiSIatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

Art. 27. - Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legiSIatia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 28. - (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legiSIatia natională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat2), toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) în cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 29. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării conditiilor prezentei scheme.

Art. 30. - Administratorul prezentei scheme are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de stat, în formatul si în termenul solicitat de către acesta, toate datele si informatiile necesare, în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 26-29.


1) Asa cum este prevăzut la art. 3 din Regulamentul CE 1.998/2006 din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de de minimis.

2) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea precizărilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, referitoare la achizitionarea documentelor administrative de însotire, documentelor de însotire simplificate si aprobarea notelor de comandă aferente marcajelor utilizate pentru marcarea produselor accizabile

 

În baza prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 213/2007 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,


având în vedere dispozitiile pct. 19 alin. (10) si (11) si ale pct. 28 alin. (1) de la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a dispozitiilor pct. 42 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Documentele administrative de însotire si documentele de însotire simplificate se distribuie de Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A. Directiei tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, conform solicitării acestora, în baza unei comenzi lunare.

(2) Comenzile pentru documentele administrative de însotire si documentele de însotire simplificate se transmit către Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A. de către Directia tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti în perioada 1-10 a lunii curente pentru necesarul lunii următoare. În functie de necesităti, se pot transmite si comenzi suplimentare.

(3) Compania Natională „Imprimeria Natională”- S.A. va tipări documentele administrative de însotire si documentele de însotire simplificate pe baza unui necesar mediu lunar anterior, asigurând permanent un stoc de sigurantă pentru 1-5 luni.

(4) Documentele administrative de însotire si documentele de însotire simplificate se livrează de Compania Natională „Imprimeria Natională”- S.A. Directiei tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, pe bază de factură fiscală si proces-verbal de receptie cantitativă si calitativă, în care se consemnează seria si numărul formularelor livrate.

(5) Transportul documentelor administrative de însotire si al documentelor de însotire simplificate la Autoritatea Natională a Vămilor, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau la Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, după caz, se asigură de Compania Natională „Imprimeria Natională”-S.A.

Art. 2. - (1) Distribuirea documentelor administrative de însotire si a documentelor de însotire simplificate către utilizatori se face pe baza notelor de comandă aprobate de către Directia tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti.

(2) Modelul notei de comandă este prevăzut în anexa nr. 15 la titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Nota de comandă se întocmeste în 3 exemplare si se depune la Directia tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau la Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, după caz, astfel:

a) la Directia tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, de către operatorii economici administrati de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, în baza prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.354/2007 pentru actualizarea marilor contribuabili prevăzuti de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările si completările ulterioare;

b) la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale sau la Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, după caz, de către operatorii economici care îsi au sediul social în raza de competentă teritorială a acesteia.

(4) Nota de comandă se aprobă în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării la autoritatea fiscală competentă prevăzută la alin. (3), cu respectarea prevederilor pct. 19 alin. (11) teza a doua din titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(5) După aprobare, cele 3 exemplare ale notei de comandă au următoarea destinatie: primul exemplar se păstrează de către solicitant, al doilea exemplar se păstrează de către autoritatea fiscală care aprobă nota de comandă, iar al treilea exemplar se atasează la copia facturii emise solicitantului pentru documentele respective.

Art. 3. - (1) După aprobarea notei de comandă si achitarea de către solicitant a contravalorii documentelor administrative de însotire si/sau a documentelor de însotire simplificate aprobate, în conformitate cu prevederile pct. 19 alin. (11) prima teză din titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea fiscală competentă va elibera documentele solicitate pe bază de factură fiscală, în care se consemnează seria si numărul formularelor livrate.

(2) Achitarea contravalorii documentelor administrative de însotire si a documentelor de însotire simplificate aprobate se face în contul Autoritătii Nationale a Vămilor, directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale sau al Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 4. - (1) Plata către Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A. a contravalorii documentelor administrative de însotire si a documentelor de însotire simplificate vândute se va face de către Autoritatea Natională a Vămilor, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale, Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, pe măsura vânzării, săptămânal, până în ziua de miercuri sau prima zi lucrătoare care urmează zilei de miercuri, pentru săptămâna precedentă, prin ordin de plată.

(2) Între datele de 1 si 5 ale lunii curente, Directia tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti vor raporta în scris si electronic, pentru luna precedentă, către Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A. situatia vânzărilor si a stocului, detaliate pe utilizatori si plaje de serii, conform unui model aprobat de Consiliul de administratie al Companiei Nationale „Imprimeria Natională” - S.A.

Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A. va asigura transferul aplicatiei informatice pentru gestionarea documentelor administrative de însotire si a documentelor de însotire simplificate, pus la dispozitie gratuit Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, către Directia tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti.

Art. 6. - Nota de comandă aferentă marcajelor necesare pentru marcarea produselor accizabile, prevăzută la pct. 28 alin. (1) din titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, întocmită pentru eliberarea marcajelor, se depune la Directia tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale sau la Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, după caz, astfel:

a) la Directia tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, de către operatorii economici administrati de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, în baza prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.354/2007;

b) la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale sau la Directia pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, după caz, de către operatorii economici care îsi au sediul social în raza de competentă teritorială a acesteia.

Art. 7. - (1) Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A. va asigura periodic instruiri ale personalului desemnat din cadrul Directiei tehnici de vămuire si tarif vamal din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, precum si dotarea acestora cu instrumentele si materialele necesare în vederea verificării autenticitătii si controlului marcajelor.

(2) Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A. va asigura, la cererea autoritătii vamale, expertizarea marcajelor si a documentelor cu regim special, în vederea verificării autenticitătii acestora.

Art. 8. -În măsura în care prevederile prezentului ordin vor impune instructiuni de aplicare, acestea vor fi emise de Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 iulie 2008.

Nr. 2.212.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

 

SECTIUNEA 1

Cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, pentru beneficiari autorităti ale administratiei publice locale sau asociatii de dezvoltare intercomunitară pentru investitii în infrastructura tehnico-edilitară proprie si pentru activităti eligibile care nu intră sub incidenta ajutorului de stat

 

Art. 1. - Se aprobă Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, pentru beneficiari autorităti ale administratiei publice locale sau asociatii de dezvoltare intercomunitară pentru investitii în infrastructura tehnico-edilitară proprie si pentru activităti eligibile care nu intră sub incidenta ajutorului de stat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile eligibile pentru proiectele finantate în cadrul domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, pentru beneficiari autorităti ale administratiei publice locale sau asociatii de dezvoltare intercomunitară pentru investitii în infrastructura tehnico-edilitară proprie si pentru activităti eligibile care nu intră sub incidenta ajutorului de stat, vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

Art. 3. - (1) Pentru a fi eligibile în vederea finantării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli mentionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” si să fie direct legate de obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare.

(2) Pentru a fi eligibile în vederea finantării, cheltuielile trebuie să fie efectuate de către beneficiar după 1 ianuarie 2007. Cheltuielile efectuate între 1 ianuarie 2007 si data semnării contractului de finantare sunt eligibile dacă respectă prevederile aplicabile din contractul de finantare, cu precădere cele referitoare la achizitiile publice.

(3) Cheltuielile aferente achizitiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.

(4) Cheltuielile pentru proiectare si asistentă tehnică sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

(5) Cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate în regie proprie nu sunt eligibile.

(6) Cheltuielile de racordare la reteaua de transport/distributie în vederea evacuării energiei sunt eligibile numai în măsura în care se referă la constituirea de active imobilizate proprii.

(7) Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile până la 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului si se determină sub forma costurilor directe.

(8) Cheltuielile privind organizarea de santier se determină direct, pe bază de documente justificative. Nu se admit determinări pro rata sau cote forfetare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, pentru beneficiari si activităti care intră sub incidenta ajutorului de stat

 

Art. 4. - Se aprobă Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, pentru beneficiari si activităti care intră sub incidenta ajutorului de stat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Cheltuielile eligibile pentru proiectele finantate în cadrul domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, pentru beneficiari si activităti care intră sub incidenta ajutorului de stat, vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărârii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

Art. 6. - (1) Pentru a fi eligibile în vederea finantării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli mentionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” si obiectivelor schemei de ajutor de stat aferente domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, să fie direct legate de realizarea investitiilor initiale în vederea valorificării resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie electrică si termică si de obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare.

(2) Pentru a fi eligibile în vederea finantării, cheltuielile trebuie să fie efectuate de către beneficiar după data confirmării scrise, din partea Organismului intermediar pentru energie, că proiectul îndeplineste conditiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat aferentă domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”. Cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între data confirmării scrise si data semnării contractului de finantare sunt eligibile dacă respectă prevederile aplicabile din contractul de finantare, cu precădere cele referitoare la achizitiile publice.

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (2), cheltuielile privind achizitia de teren sunt eligibile de la data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat aferente domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”.

(4) Cheltuielile aferente achizitiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.

(5) Cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate în regie proprie nu sunt eligibile.

(6) Cheltuielile de racordare la reteaua de transport/ distributie, sub formă de teren, constructii, echipamente si instalatii, efectuate în vederea evacuării energiei, sunt eligibile numai în măsura în care se referă la constituirea de active imobilizate proprii.

(7) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile dacă activele achizitionate sunt noi si dacă sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(8) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile dacă acestea din urmă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt utilizate în exclusivitate în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;

b) sunt considerate active amortizabile;

c) au fost achizitionate de la un tert, în conditii de piată;

d) sunt incluse în categoria activelor proprii firmei si rămân în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional cel putin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.

(9) Cheltuielile legate de terenuri, constructii, echipamente, instalatii si utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări.


Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului si manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achizitiei bunului respectiv de natura constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor si sunt cuprinse în costul de achizitie al acestor active.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii comune

 

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 iulie 2008.

Nr. 2.228.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, pentru beneficiari autorităti ale administratiei publice locale sau asociatii de dezvoltare intercomunitară pentru investitii în infrastructura tehnico-edilitară proprie si pentru activităti eligibile care nu intră sub incidenta ajutorului de stat

 

1. Cheltuieli pentru achizitia de teren si alte cheltuieli pentru înregistrarea terenului în cartea funciară; obtinerea acordului de obtinerea de teren, precum exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol si alte cheltuieli de aceeasi natură (conform art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare)

2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, precum demolări, demontări, dezafectări, defrisări, evacuări de materiale rezultate, devieri de retele de utilităti din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă etc.

3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului:

a) lucrări si actiuni de protectie a mediului;

b) refacerea cadrului natural si aducerea la starea initială după terminarea lucrărilor, precum plantarea de copaci, reamenajarea de spatii verzi, reintroducerea în circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz

4. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului, precum alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicatii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinând obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordării la retelele de utilităti

5. Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică:

a) studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului);

b) obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor (obtinerea/ prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism; obtinerea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire/ desfiintare, obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc; obtinerea certificatului de nomenclatură stradală si adresă; întocmirea documentatiei, obtinerea numărului cadastral provizoriu si mediu; obtinerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri si autorizatii prevăzute sau care rezultă din aplicarea legiSIatiei nationale legate de obiectivul investitiei, precum avizul de racordare la sistem, autorizatia de înfiintare emisă de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei etc);

c) proiectare si inginerie (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie, verificarea tehnică a proiectării, certificatul de performantă energetică a clădirii, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului investitiei conform proiectului - documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc. -, precum si, după caz, expertiză tehnică si audit energetic pentru interventii la constructii existente sau începute si neterminate, cu conditia ca aceste clădiri să facă parte integrantă si inseparabilă din rezultatul operatiunii);

d) organizarea procedurilor de achizitie [cheltuielile aferente organizării si derulării procedurilor de achizitii publice, precum cheltuielile aferente întocmirii documentatiei de atribuire si multiplicării acesteia (exclusiv cea cumpărată de ofertanti); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati în comisiile de evaluare; cheltuieli în legătură cu procedurile de achizitie publică privind anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondentă prin postă, fax, postă electronică etc];

e) consultantă (servicii de consultantă la elaborarea studiilor de piată si evaluare; servicii de consultantă în domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie);

f) asistentă tehnică pe perioada de executie a lucrărilor (asistentă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea verificării executiei prin diriginti de santier autorizati desemnati de autoritatea contractantă)

6. Cheltuieli pentru investitia de bază - se cuprind cheltuielile aferente:

a) pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie (clădiri; constructii speciale; consolidări, modernizări, reparatii ale clădirilor; instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei);

b) pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionării acestora, desfăsurate pe obiecte de constructie;

c) pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj, desfăsurate pe obiecte de constructie;

d) pentru achizitionarea utilajelor si a echipamentelor care nu necesită montaj, precum si a echipamentelor de transport tehnologic, desfăsurate pe obiecte de constructie;

e) pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe, desfăsurate pe obiecte de constructie;

f) cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete, know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate)

7. Organizare de santier - se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării conditiilor de desfăsurare a activitătii de constructii-montaj:

a) lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier (cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la constructiile existente de vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, retele electrice de iluminat si fortă, căi de acces - auto si căi ferate -, bransamente/racorduri la utilităti, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu si altele asemenea, cheltuielile de desfiintare de santier;

b) cheltuieli conexe organizării de santier (obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, închirierea de semne de circulatie, întreruperea temporară a retelelor de transport sau distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistentă cu politia rutieră, contractul temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităti de salubrizare, taxe de depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate în incinta organizării de santier pe durata de executie a lucrărilor, costul cu transportul muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora, paza santierului, asigurarea pompierului autorizat etc.)

8. Cheltuieli pentru plata cotelor legale: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Constructii pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

9. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste (diminuate cu veniturile obtinute din efectuarea acestora)

10. Cheltuieli pentru informare si publicitate, conform obligatiei stabilite prin contractul de finantare

11. Cheltuieli pentru auditul proiectului atunci când acesta este solicitat prin contractul de finantare

12. Cheltuieli aferente managementului de proiect, precum cheltuielile cu personalul pentru echipa de management, transport, birotică

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul domeniului major de interventie 4.2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, pentru beneficiari si activităti care intră sub incidenta ajutorului de stat

 

1. Cheltuieli pentru achizitia de teren [conform art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare]

2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea pregătirii amplasamentului, dacă sunt strict legate de realizarea proiectului, precum demolări, demontări, dezafectări, defrisări, evacuări de materiale rezultate, devieri de retele de utilităti din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă etc.

3. Cheltuieli pentru investitia de bază - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investitie si sunt desfăsurate pe obiecte de constructie, cu respectarea caracterului de investitie initială, asa cum este definită prin schema de ajutor de stat. Delimitarea obiectelor se face de proiectant.

a) Cheltuieli pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie (clădiri; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei)

b) Cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionării acestora, desfăsurate pe obiecte de constructie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări

c) Cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj, desfăsurate pe obiecte de constructie

d) Cheltuieli pentru utilaje si echipamente fără montaj, precum si echipamente de transport tehnologic, desfăsurate pe obiecte de constructie

e) Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete, know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate)

În cazul întreprinderilor mari, asa cum sunt definite prin schema de ajutor de stat, cheltuielile pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.


 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 3.1.4 „Sustinerea conectării scolilor la broadband” din domeniul major de interventie 3.1 „Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei si comunicatiilor” si în cadrul operatiunilor din domeniul major de interventie 3.2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă listele de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 3.1.4 „Sustinerea conectării scolilor la broadband” din domeniul major de interventie 3.1 „Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei si comunicatiilor”si în cadrul operatiunilor din domeniul major de interventie 3.2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile eligibile pentru operatiunile mentionate la art. 1 vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Pentru a fi eligibile pentru finantarea în cadrul operatiunilor mentionate la art. 1, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli mentionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” si să fie coerente cu obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare.

(2) Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 iulie 2008.

Nr. 2.241.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunii 3.1.4 „Sustinerea conectării scolilor la broadband” din domeniul major de interventie 3.1 „Sustinerea utilizării tehnologiei informatiei si comunicatiilor”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

1. Cheltuieli cu servicii de consultanta

1.1. Cheltuieli cu servicii de consultantă pentru elaborarea proiectului tehnic, studiului de fezabilitate, conform cerintelor din Ghidul solicitantului

1.2. Cheltuieli cu servicii de consultantă în domeniul managementului proiectului

2. Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii

2.1. Cheltuieli pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente activitătilor eligibile ale operatiunii, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare

3. Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC

3.1. Cheltuieli pentru achizitionarea de servere, calculatoare tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului

3.2. Cheltuieli de instalare, configurare, dacă este cazul si dacă nu sunt cuprinse în pretul de achizitie al echipamentelor

4. Cheltuieli pentru dotări

4.1. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe si/sau obiectelor de inventar, care nu intră în categoria de cheltuieli de la pct. 3, necesare pentru si în legătură directă cu implementarea proiectului

4.2. Cheltuieli de instalare, dacă este cazul si dacă nu sunt cuprinse în pretul de achizitie al dotărilor

5. Cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice si licente


5.1. Cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor software necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software pentru pachetele tip office si solutiilor de securitate software

5.2. Cheltuieli pentru achizitionarea aplicatiei software de monitorizare a retelei

6. Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband, exclusiv plata abonamentului

7. Cheltuieli pentru realizarea si configurarea retelei LAN necesare pentru functionarea proiectului (doar în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul)

8. Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională specifică

8.1. Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va gestiona/asigura mentenanta si securitatea retelei de comunicatii electronice

8.2. Cheltuieli legate de pregătirea personalului (cadre didactice) care va utiliza reteaua de comunicatii electronice

9. Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului 9.1. Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară si finală pentru proiect, inclusiv auditarea securitătii retelei si aplicatiei software de monitorizare

10. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect

11. Cheltuieli necesare pentru realizarea achizitiilor publice (inclusiv servicii de asistentă juridică în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau al aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică)

12. Cheltuieli aferente managementului de proiect, dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la pct. 1.2

12.1. Cheltuieli salariale cu personalul contractual

12.2. Cheltuieli de deplasare

12.3. Transport de bunuri

12.4. Birotică

12.5. Achizitia de echipamente TIC

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor din domeniul major de interventie 3.2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

1. Cheltuieli cu servicii de consultantă

1.1. Cheltuieli cu servicii de consultantă pentru elaborarea proiectului tehnic, studiului de fezabilitate, conform cerintelor din Ghidul solicitantului

1.2. Cheltuieli cu servicii de consultantă în domeniul managementului proiectului

2. Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii

2.1. Cheltuieli pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente activitătilor eligibile ale operatiunii, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare

3. Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC

3.1. Cheltuieli pentru achizitionarea de servere, calculatoare tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului

3.2. Cheltuieli de instalare, configurare, dacă este cazul si dacă nu sunt cuprinse în pretul de achizitie al echipamentelor

4. Cheltuieli pentru dotări

4.1. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe si/sau obiectelor de inventar, care nu intră în categoria de cheltuieli de la pct. 3, necesare pentru si în legătură directă cu implementarea proiectului

4.2. Cheltuieli de instalare, dacă este cazul si dacă nu sunt cuprinse în pretul de achizitie al dotărilor

5. Cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice si licente

5.1. Cheltuieli pentru achizitionarea aplicatiilor software/licentelor necesare implementării proiectului, inclusiv a solutiilor de securitate software

5.2. Cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice (pentru realizarea cărora poate fi necesară parcurgerea următoarelor etape: analiza cerintelor, proiectare, implementare si testare)

5.3. Cheltuieli pentru dezvoltarea continutului digital initial necesar pentru implementarea proiectului

5.4. Cheltuieli pentru configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la pct. 5.2

5.5. Cheltuieli pentru realizarea unui website/portal (dacă acestea nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la pct. 5.2) si pentru achizitionarea numelui de domeniu pentru acest website

5.6. Cheltuieli pentru achizitionarea si implementarea de solutii de semnătură electronică si plată electronică

6. Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband

7. Cheltuieli pentru realizarea si configurarea retelei LAN necesare pentru functionarea proiectului (doar în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul)

8. Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesională specifică

8.1. Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va utiliza produsele software implementate

8.2. Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanta solutiei, dacă acesta este angajat al beneficiarului

9. Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului 9.1. Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară si finală pentru proiect, inclusiv auditarea securitătii aplicatiei informatice

10. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect

11. Cheltuieli necesare pentru realizarea achizitiilor publice (inclusiv servicii de asistentă juridică în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau al aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică)

12. Cheltuieli aferente managementului de proiect, dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de la pct. 1.2

12.1. Cheltuieli salariale cu personalul contractual

12.2. Cheltuieli de deplasare

12.3. Transport de bunuri

12.4. Birotică

12.5. Achizitia de echipamente TIC

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” si „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” în cadrul domeniului major de interventie 4.1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” si „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/ retehnologizate” în cadrul domeniului major de interventie 4.1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” si „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” în cadrul domeniului major de interventie 4.1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE) 2007-2013 vor respecta prevederile prezentului ordin, ale Hotărârii Guvernului nr. 718/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă si reducerea emisiilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

Art. 3. - (1) Pentru a fi eligibile în vederea finantării, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli mentionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” si obiectivelor Schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă si reducerea emisiilor, să fie direct legate de obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare si de realizarea investitiilor initiale în toate sectoarele industriale si în sectorul energetic cu privire la activitătile de consum, respectiv producerea energiei electrice si termice.

(2) Pentru a fi eligibile în vederea finantării, cheltuielile trebuie să fie efectuate de către beneficiar după data confirmării scrise, din partea Organismului intermediar pentru energie, că proiectul îndeplineste conditiile de eligibilitate prevăzute în Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă si reducerea emisiilor. Cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între data confirmării scrise si data semnării contractului de finantare sunt eligibile dacă respectă prevederile aplicabile din contractul de finantare, cu precădere cele referitoare la achizitiile publice.

(3) Cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate în regie proprie nu sunt eligibile. Sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate cu respectarea procedurilor de achizitie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice, respectiv în conformitate cu Instructiunile de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai POS CCE, aprobate de Autoritatea de management pentru POS CCE, după caz.

(4) Cheltuielile aferente achizitiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.

(5) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile dacă activele achizitionate sunt noi si dacă sunt prevăzute în anexă.

(6) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile dacă acestea din urmă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt utilizate în exclusivitate în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;

b) sunt considerate active amortizabile;

c) au fost achizitionate de la un tert, în conditii de piată;

d) sunt incluse în categoria activelor proprii firmei si rămân în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel putin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.


(7) Cheltuielile legate de constructii, echipamente, instalatii si utilaje sunt eligibile numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări. Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului si manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achizitiei bunului respectiv de natura constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor si sunt cuprinse în costul de achizitie al acestor active.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 iulie 2008.

Nr. 2.242.

 

ANEXĂ

 

LISTA

de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul operatiunilor „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” si „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” în cadrul domeniului major de interventie 4.1 „Energie eficientă si durabilă (îmbunătătirea eficientei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”, axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POSCCE) 2007-2013

 

Cheltuielile pentru investitia de bază sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investitie si sunt desfăsurate pe obiecte de constructie, cu respectarea caracterului de investitie initială, asa cum este definită prin Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă si reducerea emisiilor.

Delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

a) Cheltuieli pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie (clădiri; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei)

b) Cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionării acestora, desfăsurate pe obiecte

de constructie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări

c) Cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj, desfăsurate pe obiecte de constructie;

d) cheltuieli pentru utilaje si echipamente fără montaj, precum si echipamente de transport tehnologic, desfăsurate pe obiecte de constructie

e) Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete, know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate).

În cazul întreprinderilor mari, asa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă si reducerea emisiilor, cheltuielile pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei a Societătii Comerciale „Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în urma controlului efectuat, în baza Deciziei nr. 565 din 25 iunie 2008, de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Societatea Comercială „Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Lt. Baican lonescu nr. 59, mansardă, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/11009/2006, cod unic de înregistrare 18825930, înregistrată în Registrul brokerilorde asigurare cu nr. RBK-365/11.10.2006,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din data de 8 iulie 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX.267 din 3 iulie 2008 privind controlul efectuat la Societatea Comercială „Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L.,


au rezultat următoarele:

Obiectul controlului a constat în verificarea respectării conditiilor aprobate prin autorizatia de functionare si modul de îndeplinire a acestora, precum si a aplicării prevederilor cuprinse în anexa la Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 19/2008 pentru aprobarea Precizărilor privind încheierea exercitiului financiar 2007 pentru societătile din domeniul asigurărilor, începând cu data de 30 iunie 2008.

1. Societatea Comercială „Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. nu îsi mai desfăsoară activitatea la sediul social avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, având în vedere faptul că reprezentantii societătii nu au putut fi contactati la sediu, iar corespondenta transmisă a fost restituită cu mentiunea „expirat termen de păstrare”. De asemenea, în extrasul din registrul comertului, la capitolul stare firmă, există mentiunea „sediu expirat”.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 2 lit. e) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. 2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Din evidentele directiei de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor rezultă faptul că Societatea Comercială „Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. nu are încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) si ale art. 7 lit. b) din Normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Din evidentele directiei de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor rezultă faptul că la data controlului Societatea Comercială „Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. nu are conducător executiv.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. h) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Societatea Comercială „Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. nu a transmis raportările aferente trimestrului I/2008, încălcându-se astfel prevederile art. 3 pct. III din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Societatea Comercială „Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. nu a transmis situatiile anuale aferente anului 2007, în format electronic, încălcând astfel prevederile pct. 12.2 din anexa la Ordinul nr. 19/2008 pentru aprobarea Precizărilor privind încheierea exercitiului financiar 2007 pentru societătile din domeniul asigurărilor, coroborate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. I din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Societatea Comercială „Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L. nu a transmis raportările lunare referitoare la taxa de functionare începând cu luna noiembrie 2007, fiind încălcate astfel prevederile art. 3 pct. IV lit. a) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, pentru faptele nelegale retinute în sarcina Societătii Comerciale „Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 8 iulie 2008, sanctionarea cu retragerea autorizatiei brokerului de asigurare si/sau reasigurare, drept care se decide:

Art. 1. - In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea autorizatiei Societatea Comercială „Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare” - S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Lt. Baican lonescu nr. 59, mansardă, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/11009/2006, cod unic de înregistrare 18825930, înregistrată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-365/11.10.2006.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, persoana sanctionată poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispusă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 3. - Societatea are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, aceasta rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 18 iulie 2008.

Nr. 631.

 


RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 455/C/2008 privind aprobarea cererilor de renuntare la cetătenia română ale unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 5, la nr. 9, în loc de: „Moldovan Laszlo-Gyorgy, fiul lui Moldovan Vasile si llona-Maria, născut la 15 noiembrie 1969...”, se va citi: „Moldovan Laszlo-Gyorgy, fiul lui Moldovan Vasile si llona-Maria, născut la 2 noiembrie 1969...”.

- La Ordinul ministrului justitiei nr. 746/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 16 aprilie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la nr. 107, în loc de: „Rond Cristian Gilbert, fiul lui Liviu si Natalia, născut la data de 20 august 1946...”, se va citi: „Rond Cristian Gilbert, fiul lui Liviu si Natalia, născut la data de 20 august 1976...”.

- La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.589/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la nr. 30, în loc de: „Linder Alexandru Eduard, fiul lui Eduard si Silvia Stella,...” se va citi: „LindnerAlexandru Eduard, fiul lui Eduard si Silvia Stella,...”.