MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 552         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 iulie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

757. - Hotărâre pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariatilor care lucrează în mediu radioactiv - zonele I si II de expunere la radiatii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum si la conservarea si închiderea perimetrelor miniere

 

758. - Hotărâre pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării

 

759. - Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

763. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

764. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti în domeniul privat al comunei Burila Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Burila Mare

 

765. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Politie Judetean Alba, a unor imobile situate în judetul Alba si înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

766. - Hotărâre privind trecerea unei constructii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

774. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Teatrul National de Operetă „Ion Dacian”

 

775. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

777. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.688. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu produse strategice

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

29. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 16/2008 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

Rectificări la:

             - Decizia Curtii Constitutionale nr. 857 din 9 iulie 2008


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariatilor care lucrează în mediu radioactiv - zonele I si II de expunere la radiatii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum si la conservarea si închiderea perimetrelor miniere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea de bilete de tratament balnear cu titlu gratuit salariatilor care lucrează în mediu radioactiv - zonele I si II de expunere la radiatii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum si la conservarea si închiderea perimetrelor miniere, cu încadrarea în numărul total de bilete de tratament aprobate cu această destinatie în legile anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cu respectarea criteriilor aprobate de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu exceptia salariatilor care beneficiază de gratuităti la costul biletelor de tratament balnear, suportate din Fondul social, potrivit contractelor colective de muncă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 757.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 23 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru personalul civil trimis să îndeplinească functii de experti nationali detasati la institutiile Uniunii Europene, functiile se echivalează cu functiile de referent principal relatii clasa I, corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 2,10.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 758.


 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a imobilului prevăzut la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestuia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolare, Ministerul Internelor si Reformei Administrative va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 759.

 

ANEXA

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Vaslui, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Valoarea contabilă

- lei -

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr inventar din domeniul public al statului

Orasul Murgeni, judetul Vaslui

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Vaslui

36.200

Pavilion C1:

Suprafata construită = 246,05 m2

150.377 (partial)


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în orasul Valea lui Mihai, judetul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Parohia Română unită cu Roma Greco-Catolică Valea lui Mihai, în vederea amenajării unui centru social, cultural, spiritual si recreativ.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.583/2002 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului de Interne din domeniul public în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 20 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 763.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Orasul Valea lui Mihai,

judetul Bihor

Statul român, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor

Statul român, în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Parohia Română unită cu Roma Greco-Catolică Valea lui Mihai

Imobil 49-211 (constructii si teren):

C1 - suprafată construită = 421 m2;

C2 - suprafată construită = 13 m2;

C3 - suprafată construită = 104 m2;

suprafata terenului = 8.330 m2;

valoarea de inventar = 86.193,69 lei;

nr. cadastral 426, C.F - 5804 Marghita


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti în domeniul privat al comunei Burila Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Burila Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti în domeniul privat al comunei Burila Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Burila Mare,

în vederea amenajării de locuinte sociale si pentru înfiintarea unui centru de zi zonal de acordare a asistentei medicale.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 764.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti, care se transmite în domeniul privat al comunei Burila Mare si în administrarea Consiliului Local al Comunei Burila Mare

 

Locul unde este

situat imobilul care

se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Valoarea actualizată

a imobilului conform

Ordonantei Guvernului

nr. 81/2003

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Burila Mare,

judetul Mehedinti

Statul român, Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti

Comuna Burila Mare Consiliului Local al Comunei Burila Mare

115.525,74 lei

Suprafata terenului = 1.426 m2

Suprafata construită = 276,39 m2

Suprafata desfăsurată = 552,78 m2

Nr. de constructii = 1

- Denumire: 49-080

- Nr. C.F.:435/N

- Nr. cadastral: 535.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Politie Judetean Alba, a unor imobile situate în judetul Alba si înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2), si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Politie Judetean Alba, a imobilelor trecute în domeniul public al statului din domeniul public al unitătilor administrative-teritoriale, prin hotărâri ale consiliilor locale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, si înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocoale încheiate între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - După preluarea în administrare a imobilelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta de cadastru si cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 765.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor trecute în domeniul public al statului din domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale, prin hotărâri ale consiliilor locale, si date în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Locul unde este situat imobilul

Actul prin care s-a făcut

trecerea imobilului-teren din

domeniul publicai unitătii

administrativ-teritoriale în

domeniul public al statului

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Numărul de înregistrare

în inventarul domeniului

public

Satul Cut,

Str. Principală nr. 29, comuna Cut,

judetul Alba

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cut,

judetul Alba, nr. 25 din 27 iunie 2007

Statul român, Ministerul Internelor si Reformei Administrative - I.PJ.AIba

Suprafata terenului = 500,00 m2

C.F. nr. 4212,

nr. top 515/2/1

nr. cadastral al parcelei 28/1

Ministerul Economiei si Finantelor urmează să atribuie număr de inventar pentru acest imobil-teren.

Satul Crăciunelu de Jos, Str. 23 August, comuna Crăciunelu de Jos, judetul Alba

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Crăciunelu de Jos, judetul Alba, nr. 25 din 26 septembrie 2007

Statul român, Ministerul Internelor si Reformei Administrative - I.PJ.AIba

Suprafata terenului = 299,00 m2

CFnr. 2012,

nr. top 233/1/2

nr. cadastral al parcelei 180

Ministerul Economiei si Finantelor urmează să atribuie număr de inventar pentru acest imobil-teren.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, situată în municipiul Câmpina, bd. Carol I nr. 145, judetul Prahova, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.


Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 766.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Adresa

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale constructiei

Număr atribuit de MEF

Judetul Prahova,

Municipiul Câmpina,

bd. Carol I nr. 145

Ministerul Internelor si Reformei

Administrative

Pavilion „C 34” - depozit, sală predare

Suprafata construită = 639 m2

Suprafata desfăsurată = 639 m2

Valoarea de inventar = 52.009,50 lei

26.608

(partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Teatrul National de Operetă „Ion Dacian”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, situat în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Teatrul National de Operetă „Ion Dacian”.

Art. 2. - Imobilul prevăzut la art. 1 va avea destinatia de cale de acces către sediul Teatrului National de Operetă „Ion Dacian”.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, valoarea de inventar a acestuia fiind stabilită la data încheierii protocolului.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pozitia nr. 108 din anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod coresounzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 774

.

 


DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-un imobil care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor pentru Teatrul National de Operetă „Ion Dacian”

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Teren

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19,

sectorul 1, Bucuresti

Domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Teatrul National de Operetă „Ion Dacian”

Teren (lot 2)

Suprafata totală = 236 m2

Nr. cadastral: 13449/2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 775.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile imobilelor care trec în domeniul privat al statului

Comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta

Ministerul Apărării

Imobil 1.288. nr. M.F. = 107.138 foartiah Pavilionul CT:

- suprafata construită = 16 m2

- valoarea contabilă = 1,92 lei Pavilionul BM1:

- suprafata construită = 16 m2

- valoarea contabilă = 1,92 lei Pavilionul BM2:

- suprafata construită = 16 m2

- valoarea contabilă = 1,7 lei Pavilionul BM3:

- suprafata construită = 288 m2

- valoarea contabilă = 1,7 lei Pavilionul BM4:

- suprafata construită = 288 m2

- valoarea contabilă = 1,7 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se numeste în calitatea de sef al delegatiei române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană domnul comisar-sef de politie Buda loan, adjunct al inspectorului general al Politiei de Frontieră Române.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 777.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ AVĂMILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu produse strategice

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004;

- Hotărârea Guvernului nr. 924/2007 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2007,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu produse strategice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 din 30 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directiile de specialitate si serviciile independente din cadrul aparatului propriu al Autoritătii Nationale a Vămilor, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale, directiile judetene pentru accize si operatiuni vamale si birourile vamale vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 8 iulie 2008.

Nr. 5.688.


 

ANEXĂ

 

LISTA

directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si a birourilor vamale abilitate să efectueze formalităti vamale cu produse strategice

 

Nr. crt.

D.J.A.O.V./B.V.

Cod

1.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Ilfov

ROBU1200

2.

Biroul Vamal Otopeni Călători

ROBU1030

3.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Prahova

ROBU7100

4.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Dâmbovita

ROBU8600

5.

Directia Municipală pentru Accize si Operatiuni Vamale Bucuresti

ROBU1400

6.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Alba

ROBV0300

7.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Brasov

ROBV0900

8.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Sibiu

ROBV7900

9.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Mures

ROBV8800

10.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj

ROCJ1800

11.

Biroul Vamal Halmeu

ROCJ4310

12.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Bihor

ROCJ6570

13.

Biroul Vamal Sighet

ROCJ8000

14.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Dolj

ROCR2100

15.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Gorj

ROCR8810

16.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Arges

ROCR7000

17.

Biroul Vamal Portile de Fier I

ROCR7270

18.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Vâlcea

ROCR7700

19.

Biroul Vamal Aeroport „Mihail Kogălniceanu”

ROCT5100

20.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Călărasi

ROCT1710

21.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Constanta

ROCT1970

22.

Biroul Vamal Constanta Sud

ROCT1900

23.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Brăila

ROGL0700

24.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Vrancea

ROGL3600

25.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Galati

ROGL3800

26.

Biroul Vamal Giurgiulesti

ROGL3850

27.

Biroul Vamal Albita

ROIS0100

28.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Bacău

ROIS0600

29.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi

ROIS4650

30.

Biroul Vamal Sculeni

ROIS4990

31.

Biroul Vamal Siret

ROIS8200

32.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Suceava

ROIS8230

33.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Arad

ROTM0200

34.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Hunedoara

ROTM8100

35.

Biroul Vamal Jimbolia

ROTM5010

36.

Biroul Vamal Moravita

ROTM5510

37.

Directia Judeteană pentru Accize si Operatiuni Vamale Timis

ROTM8720

38.

Biroul Vamal Timisoara-Aeroport

ROTM8730


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 16/2008 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

În temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

având în vedere prevederile art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5), (6) si (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 16/2008 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia reglementare împreună cu Directia secretariat si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 16/2008

privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5), (6) si (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileste sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie.

(2) Prezenta normă se aplică de către următoarele categorii de entităti:

a) administratori de fonduri de pensii facultative si/sau fonduri de pensii administrate privat care sunt societăti de pensii înfiintate potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii;

c) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăti de asigurare si societăti de administrare a investitiilor pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii;

d) brokerii de pensii private, asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (2) lit. b) pct. (i) din Norma nr. 25/2007 privind marketingul

fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 56/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Raportările contabile la 30 iunie 2008 se vor întocmi potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, aprobate prin Norma nr. 14/2007, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007.

Art. 2. - (1) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie au obligatia să întocmească si să depună la Comisie si, după caz, la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor raportări contabile la 30 iunie 2008, care cuprind următoarele formulare, în functie de specificul fiecărei categorii de entităti:

a) pentru administratorii de fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat care sunt societăti de pensii autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie:


(i) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 2; (ii) contul de profit si pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3; (iii) date informative (cod 30), conform anexei nr. 4;

b) pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat, administratorii acestora vor întocmi:

(i) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 5; (ii) situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), conform anexei nr. 6;

c) pentru administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societăti de asigurare si societăti de administrare a investitiilor pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii:

(i) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. 7; (ii) situatia veniturilor si cheltuielilor, conform anexei nr. 8;

d) pentru brokerii de pensii private care sunt societăti comerciale nou-înfiintate si care sunt autorizate de către Comisie pentru a desfăsura activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat si/sau a fondurilor de pensii facultative se vor întocmi:

(i) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 2; (ii) contul de profit si pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3; (iii) date informative (cod 30), conform anexei nr. 4.

Art. 3. - (1) Administratorii fondurilor de pensii vor organiza si vor tine distinct contabilitatea pentru fiecare fond de pensii pe care îl administrează, fată de propria contabilitate.

(2) Administratorii fondurilor de pensii vor întocmi distinct balanta de verificare a conturilor analitice pentru fiecare fond de pensii pe care îl administrează, fată de propria contabilitate.

(3) Administratorii fondurilor de pensii care sunt societăti de asigurare si societăti de administrare a investitiilor vor întocmi distinct pentru activitatea de administrare a fondurilor balanta de verificare a conturilor analitice, fată de celelalte activităti desfăsurate conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Pentru fondurile de pensii aflate în administrare, raportările contabile la 30 iunie 2008 vor fi întocmite de către administratorii de fonduri de pensii, distinct de propriile raportări contabile semestriale.

(5) Administratorii fondurilor de pensii vor întocmi raportări contabile la 30 iunie 2008 pentru fiecare fond de pensie administrat.

 

CAPITOLUL II

Prezentarea si modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2008

 

Art. 4. - (1) Formularul „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” prezintă în formă sintetică elementele de activ si de pasiv grupate după natură si lichiditate, respectiv după natură si exigibilitate.

(2) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se întocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2008, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Art. 5. - (1) Formularul „Contul de profit si pierdere” sau „Situatia veniturilor si cheltuielilor”, după caz, cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse în balanta de verificare la 30 iunie 2008.

(2) Datele care se raportează în formularul „Contul de profit si pierdere”, respectiv „Situatia veniturilor si cheltuielilor” sunt cumulate de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare.

(3) Administratorii de fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat care sunt societăti de pensii înscriu în formularul „Contul de profit si pierdere” (anexa nr. 3), la rândul 12 „Salarii si indemnizatii”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

(4) Administratorii de fonduri de pensii facultative si de fonduri de pensii administrate privat care sunt societăti de asigurare si societăti de administrare a investitiilor înscriu în formularul „Situatia veniturilor si cheltuielilor” (anexa nr. 8), la rândul 9 „Salarii si indemnizatii”, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.

(5) La aceleasi rânduri din anexele mentionate în paragrafele de mai sus se va cuprinde si contravaloarea tichetelorde masă acordate salariatilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările si completările ulterioare. Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la rândul 25 din anexa nr. 4 „Date informative” (cod 30).

Art. 6. - (1) în formularul „Date informative”, la rândurile 01 si 02 din coloana 1, entitătile care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

(2) La rândurile privind plătile restante se înscriu sumele de la sfârsitul perioadei de raportare care au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

Art. 7. - Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2008 se vor completa în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular.

Art. 8. - (1) Raportările contabile la 30 iunie 2008 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând si numele în clar al acestora, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

(2) Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:

a) director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii; sau

b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

Art. 9. - (1) Conform prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această functie, împreună cu personalul din subordine.

(2) În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, răspunderea pentru conducerea contabilitătii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

Art. 10. - Entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) vor completa formularele de raportare contabilă la 30 iunie 2008 folosind planul de conturi aplicabil fiecărei categorii de entităti, conform reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 11. - (1) Entitătile vor completa datele de identificare (denumirea unitătii, adresa, telefonul si numărul de înmatriculare la registrul comertului), precum si pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare în mod lizibil, fără a se folosi prescurtări sau initiale, în căsute se vor înscrie codurile care reflectă încadrarea acestora.


(2) Completarea incorectă pe prima pagină a formularului „Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu datele prevăzute la alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entitătii si, în consecintă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, entitatea fiind sanctionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

(3) Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 3 mai 2007.

(5) în cazul în care entitatea desfăsoară mai multe activităti, se va trece codul activitătii preponderente care defineste profilul unitătii (respectiv codul clasei CAEN al activitătii preponderente).

 

CAPITOLULUI

Depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2008

 

Art. 12. - (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2008 pentru entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) si d), continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, se obtine prin folosirea programului de asistentă, care este pus la dispozitia entitătilor, gratuit, de unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro

(2) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, mentionate la art. 2 alin. (1) lit. a) si d), vor depune la Comisie si la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor discheta cu raportările contabile la 30 iunie 2008, însotite de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistentă, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum si o copie de pe balanta de verificare a conturilor sintetice.

(3) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, mentionate la art. 2 alin. (1) lit. b), vor depune numai la Comisie un exemplar din raportările contabile la 30 iunie 2008, întocmite conform prevederilor prezentei norme, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe raportul administratorului, precum si de pe balanta de verificare a conturilor sintetice.

(4) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, mentionate la art. 2 alin. (1) lit. c), vor depune la Comisie: o copie de pe raportările contabile la 30 iunie 2008, întocmite conform prevederilor reglementărilor contabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, listate, semnate si stampilate, precum si un exemplar din raportările contabile la 30 iunie 2008, specifice activitătii de administrare de fonduri de pensii, potrivit art. 2 alin. (1) lit. c): o copie de pe codul unic de înregistrare, raportul administratorului, de pe balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si de pe balanta de verificare a conturilor, întocmită numai pentru activitatea de administrare de fonduri de pensii.

Art. 13. - (1) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la sfârsitul perioadei de raportare nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2008, acestea urmând să depună la Comisie si la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, după caz, o declaratie pe propria răspundere, care să cuprindă cel putin următoarele date de identificare, astfel:

a) pentru administratorii de fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat:

(i) denumirea completă, conform certificatului de înmatriculare;

(ii) adresa completă si numărul de telefon;

(iii) numărul de înregistrare la registrul comertului;

(iv) codul unic de înregistrare;

(v) capitalul social;

b) pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat:

(i) denumirea completă;

(ii) numărul de înregistrare la Comisie, conform autorizatiei de functionare;

(iii) capitalul fondului.

(2) Entitătile care se află în curs de lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie similară.

Art. 14. - (1) Raportările contabile la 30 iunie 2008, precum si declaratiile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) se vor depune la Comisie până cel târziu la 15 august 2008.

(2) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, entitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) si d) vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor un exemplar al raportărilor contabile la 30 iunie 2008 până cel târziu la 15 august 2008.

(3) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la sfârsitul exercitiului financiar, precum si cele care se află în curs de lichidare vor depune la Comisie si la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, după caz, o declaratie pe propria răspundere, conform art. 13, până cel târziu la 15 august 2008.

Art. 15. - (1) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) si d), pot depune raportările contabile la 30 iunie 2008 la registratura Comisiei si la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995.

(2) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), pot depune raportările contabile la 30 iunie 2008 la registratura Comisiei sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995.

(3) De asemenea, la depunere se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare.


 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2)-(11) si art. 142 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), art. 122 si art. 1221 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE

 

Codul

Denumirea

10

Proprietate de stat

11

Regii autonome

12

Societăti comerciale cu capital integral de stat

13

Alte unităti economice de stat netransformate în societăti comerciale sau regi autonome

14

Companii si societăti nationale

20

Proprietate mixtă (cu capital de stat si privat)

Proprietate mixtă (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

22

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

23

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

24

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

Proprietate mixtă (cu capital de stat - 50% si peste 50%)

25

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

26

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

27

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

28

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

30

Proprietate individuală - privată

(cu capital: privat autohton, privat autohton si străin, privat străin, societăti agricole)

31

Societăti comerciale în nume colectiv

32

Societăti comerciale în comandită simplă

33

Societăti comerciale în comandită pe actiuni

34

Societăti comerciale pe actiuni

35

Societăti comerciale cu răspundere limitată

36

Societăti agricole

37

Societăti comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului 2007

40

Proprietate cooperatistă

41

Cooperative de consum

42

Cooperative mestesugăresti

43

Cooperative si asociatii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

Proprietate obstească (societăti comerciale apartinând organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 


Judetul............................................................ |_|_|

Forma de proprietate ........................................... |_|_|

Entitatea................................................................

Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea.................................................

(denumire clasă CAEN)..............................................

sectorul.................., str.............................nr. .... ,

 

bl......................, sc.................., ap......................

Cod clasă CAEN.......................................... |_|_|_|_|_|

Telefon..............................., fax...........................

Cod unic de înregistrare

Număr din registrul comertului...............................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

BILANT

la data de 30 iunie 2008

Cod 10

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rând

Sold la 1.01.2008

Sold la 30.06.2008

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

 

 

 

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)

01

 

 

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)

02

 

 

3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare, dacă acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)

03

 

 

4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)

04

 

 

5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)

05

 

 

TOTAL: (rd. 01 la 05)

06

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

 

 

1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)

07

 

 

2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)

08

 

 

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)

09

 

 

4. Avansuri si imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)

10

 

 

TOTAL: (rd. 07 la 10)

11

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

1. Actiuni detinute la entităti afiliate (ct. 261-2961)

12

 

 

2. Împrumuturi acordate entitătilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)

13

 

 

3. Interese de participare (ct. 263-2963)

14

 

 

4. Împrumuturi acordate entitătilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)

15

 

 

5. Investitii detinute ca imobilizări (ct.265-2964)

16

 

 

6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)

17

 

 

TOTAL: (rd. 12 la 17)

18

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI

 

 

 

1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)

20

 

 

2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

21

 

 

TOTAL: (rd. 20 la 21)

22

 

 

 

A

B

1

2

II. CREANTE (Sumele care urmează sa fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

 

 

 

1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+ 418-491)

23

 

 

2. Sume de încasat de la entitătile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)

24

 

 

3. Sume de încasat de la entitătile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)

25

 

 

4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445++ 446**+447**+4482+4582+461 +473**-496+5187)

26

 

 

5. Creante privind capitalul subscris si nevărsat (ct. 456-4953)

27

 

 

TOTAL: (rd. 23 la 27)

28

 

 

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

 

 

 

1. Actiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 501-591)

29

 

 

2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)

30

 

 

TOTAL: (rd. 29 la 30)

31

 

 

IV CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ 5323+5328+5411+5412+542)

32

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)

33

 

 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

34

 

 

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)

35

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+ 5191+5192+5198)

36

 

 

3. Avansuri încasate de la clienti (ct. 419)

37

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)

38

 

 

5. Efecte de comert de plătit (ct. 403+405)

39

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661+1685+2691 +4511 ***+4518***)

40

 

 

7. Sume datorate entitătilor de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)

41

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+ 437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481 +4551 + 4558+456***+457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

42

 

 

TOTAL: (rd. 35 la 42)

43

 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)

44

 

 

F. TOTALACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)

45

 

 

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)

46

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+ 1627+1682+5191+5192+5198)

47

 

 

3. Avansuri încasate de la clienti (ct. 419)

48

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)

49

 

 


A

B

1

2

5. Efecte de comert de plătit (ct. 403+405)

50

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)

51

 

 

7. Sume datorate entitătilor de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)

52

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+ 4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+4551 +4558+456***+ 457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

53

 

 

TOTAL: (rd. 46 la 53)

54

 

 

H. PROVIZIOANE

 

 

 

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)

55

 

 

2. Provizioane pentru impozite (t. 1516)

56

 

 

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)

57

 

 

TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55+56+57)

58

 

 

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1+59.2) din care:

59

 

 

1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)

59.1

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)

59.2

 

 

J. CAPITAL Sl REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL, din care:

 

 

 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

60

 

 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

61

 

 

TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)

62

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

63

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

 

 

 

Sold C

64

 

 

IV REZERVE

 

 

 

1. Rezerve legale (ct. 1061)

65

 

 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

66

 

 

3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)

67

 

 

4. Alte rezerve (ct. 1068)

68

 

 

5. Alte rezerve specifice activitătii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)

69

 

 

6. Actiuni proprii (ct. 109)

70

 

 

TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69-70)

71

 

 

V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)

 

 

 

Sold C

72

 

 

Sold D

73

 

 

 

A

B

1

2

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)

 

 

 

Sold C

74

 

 

Sold D

75

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

76

 

 

VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+71+72-73+74-75-76)

77

 

 

 

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele..............................

Numele si prenumele1).....................................

 

Calitatea2)........................................................

Semnătura...............................................

Semnătura......................................................

Stampila unitătii

Nr. de înregistrare în organismul profesional


* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

2) Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit situatiile financiare se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit legii

 

ANEXA Nr. 3

la normă

 

Judetul............................................................ |_|_|

Forma de proprietate ........................................... |_|_|

Entitatea................................................................

Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea.................................................

(denumire clasă CAEN)..............................................

sectorul.................., str.............................nr. .... ,

 

bl......................, sc.................., ap......................

Cod clasă CAEN.......................................... |_|_|_|_|_|

Telefon..............................., fax...........................

Cod unic de înregistrare

Număr din registrul comertului...............................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

CONTUL DE PROFIT Sl PIERDERE

la data de 30 iunie 2008

 

 

 

Cod 20

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rând

Exercitiul financiar

Precedent

Curent

A

B

1

2

VENITURI DIN EXPLOATARE

 

 

 

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)

01

 

 

a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)

02

 

 

b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)

03

 

 

2. Venituri din productia de imobilizări (ct. 721+722)

04

 

 

3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)

05

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)

06

 

 


- lei -

A

B

1

2

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

 

 

 

4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)

07

 

 

a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)

08

 

 

b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)

09

 

 

c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apă) (ct. 605-741)

10

 

 

5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)

11

 

 

a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642)

12

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct. 645)

13

 

 

6. Ajustări

 

 

 

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 15-16)

14

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)

15

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

16

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18-19)

17

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)

18

 

 

b.2) Venituri (ct. 754+7814)

19

 

 

7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)

20

 

 

a) Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+ 625+626+627+628)

21

 

 

b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)

22

 

 

c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)

23

 

 

8. Ajustări privind provizioanele (rd.25-rd. 26)

24

 

 

a) Cheltuieli (ct. 6812)

25

 

 

b) Venituri (ct. 7812)

26

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)

27

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

 

 

 

- Profit (rd. 06-27)

28

 

 

- Pierdere (rd. 27-06)

29

 

 

VENITURI FINANCIARE

 

 

 

9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)

30

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

31

 

 

10. Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

32

33

 

 

11. Alte dobânzi de încasat si venituri similare (ct. 766) - din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

34

35

 

 


A

B

1

2

12. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

36

 

 

VENITURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)

37

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE

 

 

 

13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39-40)

38

 

 

Cheltuieli (ct. 686)

39

 

 

Venituri (ct. 786)

40

 

 

14. a) Dobânzi de plătit si alte cheltuieli similare (ct. 666)

41

 

 

- din care, cheltuieli în relatia cu entitătile afiliate

42

 

 

15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)

43

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL (rd. 38 + 41+43)

44

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:

 

 

 

- Profit (rd. 37-44)

45

 

 

- Pierdere (rd. 44-37)

46

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

 

 

 

- Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)

47

 

 

- Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)

48

 

 

16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)

49

 

 

17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)

50

 

 

18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ

 

 

 

- Profit (rd. 49 - 50)

51

 

 

- Pierdere (rd. 50-49)

52

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37+ 49)

53

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)

54

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă)

 

 

 

- Profit (rd. 53 - 54)

55

 

 

- Pierdere (rd. 54-53)

56

 

 

19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)

57

 

 

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

 

 

 

- Profit (rd. 55 - 57 )

58

 

 

- Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)

59

 

 

 

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele..............................

Numele si prenumele1).....................................

 

Calitatea 2)........................................................

Semnătura...............................................

Semnătura......................................................

Stampila unitătii

Nr. de înregistrare în organismul profesional


1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

2) Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit situatiile financiare se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit legii.

 


ANEXA Nr. 4

la normă

 

DATE INFORMATIVE

la data de 30 iunie 2008

 

 

 

 

 

Cod 30

 

 

- lei –

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rând

Nr. unităti

Sume

1

2

Unităti care au înregistrat profit

01

 

 

 

Unităti care au înregistrat pierdere

02

 

 

 

II. Date privind plătile restante

Nr. rând

Total col. 2 + 3

Din care:

Total

Pentru

activitatea

curentă

Pentru activitatea de investitii

A

B

1

2

3

Plăti restante - total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:

03

 

 

 

Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:

04

 

 

 

- peste 30 de zile

05

 

 

 

- peste 90 de zile

06

 

 

 

- peste 1 an

07

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:

08

 

 

 

- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

 

 

 

- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

 

 

 

- contributia pentru pensia suplimentară

11

 

 

 

- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj

12

 

 

 

- alte datorii sociale

13

 

 

 

Obligatii restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

 

 

 

Obligatii restante fată de alti creditori

15

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

 

 

 

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21), din care:

18

 

 

 

- restante după 30 de zile

19

 

 

 

- restante după 90 de zile

20

 

 

 

- restante după 1 an

21

 

 

 

Dobânzi restante

22

 

 

 

III. Număr mediu de salariati

 

30 iunie 2007

30 iunie 2008

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

23

 

 

IV. Tichete de masă

24

Sume

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

25

 

 

 

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele...................................

Numele si prenumele1).....................................

 

Calitatea2)........................................................

Semnătura...................................................

Semnătura......................................................

Stampila unitătii

Nr. de înregistrare în organismul profesional


1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

2) Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit situatiile financiare se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit legii.

 


ANEXA Nr. 5

la normă

 

Judetul............................................................ |_|_|

Forma de proprietate ........................................... |_|_|

Entitatea................................................................

Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea.................................................

(denumire clasă CAEN)..............................................

sectorul.................., str.............................nr. .... ,

 

bl......................, se.................., ap......................

Cod clasă CAEN.......................................... |_|_|_|_|_|

Telefon..............................., fax...........................

Cod unic de înregistrare

Număr din registrul comertului...............................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SITUATIA ACTIVELOR DATORIILOR Sl CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2008

 

 

 

Cod 10

 

-lei-

Denumirea indicatorului

Nr. rând

Sold la

1.01.2008

30.06.2008

A

 

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

1. Titluri imobilizate (ct. 265)

01

 

 

2. Creante imobilizate (ct. 267)

02

 

 

TOTAL: (rd. 01 la 02)

03

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. CREANTE

 

 

 

1. Clienti (ct. 411)

04

 

 

2. Efecte de primit de la clienti (ct. 413 )

05

 

 

3. Creante - furnizori debitori (ct. 409)

06

 

 

4. Decontări cu participantii (ct. 452)

07

 

 

5. Alte creante (ct. 267+446*+461+473*+5187)

08

 

 

TOTAL: (rd. 04 la 08)

09

 

 

II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

 

 

 

1. Investitii financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)

10

 

 

III. CASASI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)

11

 

 

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)

12

 

 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

13

 

 

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

 

 

 

1. Avansuri încasate (ct. 419)

14

 

 

2. Datorii comerciale (ct. 401+408)

15

 

 

3. Efecte de plătit (ct. 403)

16

 

 

4. Sume datorate privind decontările cu participantii (ct. 452**)

17

 

 

5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)

18

 

 

TOTAL: (rd. 14 la 18)

19

 

 

 

A

 

1

2

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12+13-19-28)

20

 

 

F. TOTALACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)

21

 

 

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN

 

 

 

1. Avansuri încasate (ct. 419)

22

 

 

2. Datorii comerciale (ct. 401+408)

23

 

 

3. Efecte de plătit (ct. 403)

24

 

 

4. Sume datorate privind decontări cu participantii (ct. 452**)

25

 

 

5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)

26

 

 

TOTAL: (rd. 22 la 26)

27

 

 

H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)

28

 

 

I. CAPITAL Sl REZERVE

 

 

 

I. CAPITALUL FONDULUI

- capital privind unitătile de fond la valoarea nominală (ct. 1017)

29

 

 

II. PRIMELE FONDULUI

- prime aferente unitătilor de fond (ct. 1045)

30

 

 

III. REZERVE

- rezerve specifice activitătii fondurilor de pensii (ct. 106)

31

 

 

IV REZULTAT REPORTAT

1. Rezultatul reportat aferent activitătii fondurilor de pensii (ct. 1171)

 

 

 

Sold C

Sold D

32

33

 

 

2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)

 

 

 

Sold C
Sold D

34

35

 

 

V PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)

 Sold C Sold D

36

37

 

 

VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)

38

 

 

J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)

39

 

 

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele..............................

Numele si prenumele1).....................................

 

Calitatea2)........................................................

Semnătura..............................................

Semnătura......................................................

Stampila unitătii

Nr. de înregistrare în organismul profesional


* Solduri debitoare ale conturilor respective.

** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

2) Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit situatiile financiare se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit legii

 


ANEXA Nr. 6

la normă

 

Judetul............................................................ |_|_|

Forma de proprietate ........................................... |_|_|

Entitatea................................................................

Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea.................................................

(denumire clasă CAEN)..............................................

sectorul.................., str.............................nr. .... ,

 

bl......................, sc.................., ap......................

Cod clasă CAEN.......................................... |_|_|_|_|_|

Telefon..............................., fax...........................

Cod unic de înregistrare

Număr din registrul comertului...............................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SITUATIA VENITURILOR Sl CHELTUIELILOR

la data de 30 iunie 2008

 

 

 

Cod 20

 

-lei-

Denumirea indicatorului

Nr. rând

Exercitiul financiar

Precedent

Curent

A

B

1

2

A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

 

 

 

1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)

01

 

 

2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 762)

02

 

 

3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)

03

 

 

4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)

04

 

 

5. Venituri din dobânzi (ct. 766)

05

 

 

6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765+767+768)

06

 

 

7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)

07

 

 

8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)

08

 

 

TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)

09

 

 

B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

 

 

 

1. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)

10

 

 

2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

11

 

 

3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 663+665+667+668)

12

 

 

4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)

13

 

 

5. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)

14

 

 

6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 628)

15

 

 

7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)

16

 

 

8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658)

17

 

 

TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)

18

 

 

C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

- profit (rd. 09-18)

- pierdere (rd. 18-09)

19

19.1

19.2

 

 

D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)

20

 

 

E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)

21

 

 

F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ

- profit (rd. 20-21)

- pierdere (rd. 21-20)

22

22.1

22.2

 

 

G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)

23

 

 


A

B

1

2

H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)

24

 

 

I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)

- profit (23-24)

- pierdere (24-23)

25

25.1

25.2

 

 

 

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele..............................

Numele si prenumele1).....................................

 

Calitatea 2)........................................................

Semnătura..............................................

Semnătura......................................................

Stampila unitătii

Nr. de înregistrare în organismul profesional


1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

2) Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit situatiile financiare se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 7

la normă

 

Judetul............................................................ |_|_|

Forma de proprietate ........................................... |_|_|

Entitatea................................................................

Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea.................................................

(denumire clasă CAEN)..............................................

sectorul.................., str.............................nr. .... ,

 

bl......................, sc.................., ap......................

Cod clasă CAEN.......................................... |_|_|_|_|_|

Telefon..............................., fax...........................

Cod unic de înregistrare

Număr din registrul comertului...............................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR Sl CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 iunie 2008

 

 

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rând

Sold la 1.01.2008

Sold la 30.06.2008

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*

 

 

 

1. Cheltuieli de constituire

01

 

 

2. Cheltuieli de dezvoltare

02

 

 

3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si valori similare si alte imobilizări necorporale la valoarea rămasă

03

 

 

4. Fondul comercial

04

 

 

5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie

05

 

 

TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01 la 05)

06

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE*

 

 

 

1. Terenuri si constructii**

07

 

 

2. Instalatii tehnice si masini

08

 

 

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier

09

 

 

4. Avansuri si imobilizări corporale în curs de executie

10

 

 

TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07 la 10)

11

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

1. Actiuni detinute la entităti afiliate

12

 

 

2. Împrumuturi acordate entitătilor afiliate

13

 

 

3. Interese de participare

14

 

 

4. Împrumuturi acordate entitătilor de care entitatea este legată prin interese de participare

15

 

 

5. Plasamente de natura terenurilor si constructiilor***

16

 

 

6. Investitii detinute ca imobilizări

17

 

 

7. Alte împrumuturi

18

 

 

TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 la 18)

19

 

 

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06 + 11 + 19)

20

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. STOCURI

 

 

 

1. Materiale consumabile si alte stocuri

21

 

 

2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri

22

 

 

TOTAL STOCURI (rd. 21 + 22)

23

 

 

II. CREANTE

 

 

 

1. Creante comerciale

24

 

 

2. Sume de încasat de la entitătile afiliate

25

 

 

3. Sume de încasat din interese de participare

26

 

 

4. Alte creante

27

 

 

5. Creante privind capitalul subscris si nevărsat

28

 

 

TOTAL CREANTE (rd. 24 la 28)

29

 

 

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

 

 

 

1. Actiuni detinute la entitătile afiliate

30

 

 

2. Alte investitii financiare pe termen scurt

31

 

 

TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (rd. 30 + 31)

32

 

 

IV CASASI CONTURI LA BĂNCI

33

 

 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23 + 29 + 32 + 33)

34

 

 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

35

 

 

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

36

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit

37

 

 

3. Avansuri încasate în contul clientilor

38

 

 

4. Datorii comerciale

39

 

 

5. Efecte de comert de plătit

40

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate

41

 

 

7. Sume datorate privind interesele de participare

42

 

 


A

B

1

2

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale

43

 

 

TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN (rd. 36 la 43)

44

 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35-44-61)

45

 

 

F. TOTALACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 45 - 60)

46

 

 

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

 

 

1. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

47

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit

48

 

 

3. Avansuri încasate în contul clientilor

49

 

 

4. Datorii comerciale

50

 

 

5. Efecte de comert de plătit

51

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate

52

 

 

7. Sume datorate privind interesele de participare

53

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale

54

 

 

TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd. 47 la 54)

55

 

 

H. PROVIZIOANE

 

 

 

1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare

56

 

 

2. Provizioane pentru impozite

57

 

 

3. Alte provizioane

58

 

 

TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 la 58)

59

 

 

I. VENITURI ÎN AVANS

 

 

 

1. Subventii pentru investitii

60

 

 

2. Venituri înregistrate în avans

61

 

 

TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 60 + 61)

62

 

 

J. CAPITAL Sl REZERVE

 

 

 

I. CAPITAL, din care:

 

 

 

- Capital subscris vărsat

63

 

 

- Capital subscris nevărsat

64

 

 

TOTAL CAPITAL (rd. 63+64)

65

 

 

II. PRIME DE CAPITAL

66

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE

 

 

 

Sold C

67

 

 

IV REZERVE

 

 

 

1. Rezerve legale

68

 

 

2. Rezerve statutare sau contractuale

69

 

 

3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare

70

 

 

4. Alte rezerve

71

 

 

5. Actiuni proprii

72

 

 

TOTAL REZERVE (rd. 68 la 71 - 72)

73

 

 

 

A

B

1

2

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ

 

 

 

Sold C

74

 

 

Sold D

75

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

 

 

 

Sold C

76

 

 

Sold D

77

 

 

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+66+67+73+74-75+76-77)

78

 

 

 

 

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele..............................

Numele si prenumele1).....................................

 

Calitatea 2)........................................................

Semnătura..............................................

Semnătura......................................................

Stampila unitătii

Nr. de înregistrare în organismul profesional


* Imobilizările corporale si necorporale se înregistrează la valorile nete.

** Nu se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.

*** Se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.

1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

2) Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit situatiile financiare se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit legii

 

ANEXA Nr. 8

la normă

 

Judetul............................................................ |_|_|

Forma de proprietate ........................................... |_|_|

Entitatea................................................................

Activitatea preponderentă

Adresa: localitatea.................................................

(denumire clasă CAEN)..............................................

sectorul.................., str.............................nr. .... ,

 

bl......................, sc.................., ap......................

Cod clasă CAEN.......................................... |_|_|_|_|_|

Telefon..............................., fax...........................

Cod unic de înregistrare

Număr din registrul comertului...............................

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SITUATIA VENITURILOR Sl CHELTUIELILOR

la data de 30 iunie 2008

 

 

 

 

 

 

- lei -

Denumire indicator

Nr. rând

Exercitiul financiar

Precedent

Curent

A

B

1

2

VENITURI DIN EXPLOATARE

 

 

 

1. Venituri din exploatare aferente activitătii de administrare a fondurilor de pensii

01

 

 

2. Alte venituri din exploatare

02

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 02 )

03

 

 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

 

 

 

3. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 05 la 07)

04

 

 

a) Cheltuieli cu materialele consumabile

05

 

 

b) Alte cheltuieli cu materialele

06

 

 

c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

07

 

 

4. Cheltuieli cu personalul (rd. 09+10)

08

 

 

a) Salarii

09

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială

10

 

 

5. Ajustări

 

 

 

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 12 - 13)

11

 

 

a.1) Cheltuieli

12

 

 

a.2) Venituri

13

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 15-16)

14

 

 

b.1) Cheltuieli

15

 

 

b.2) Venituri

16

 

 

6. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18 la 20)

17

 

 

a) Cheltuieli privind prestatiile externe

18

 

 

b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate

19

 

 

c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate

20

 

 

7. Ajustări privind provizioanele (rd. 22 - rd 23)

21

 

 

a) Cheltuieli

22

 

 

b) Venituri

23

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 04 + 08 + 11 + 14+17 + 21)

24

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

 

 

 

- Profit (rd. 03-24)

25

 

 

-Pierdere (rd. 24-03)

26

 

 

VENITURI FINANCIARE

 

 

 

8. Venituri din interese de participare

27

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

28

 

 

9. Venituri din alte investitii (plasamente) si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

29

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

30

 

 

10. Venituri din dobânzi si alte venituri similare

31

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

32

 

 

11. Alte venituri financiare

33

 

 

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 27 + 29 + 31 + 33)

34

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE

 

 

 

12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare si a investitiilor financiare (plasamentelor) detinute ca active circulante (rd. 36 - 37)

35

 

 

Cheltuieli

36

 

 

Venituri

37

 

 

13. a) Cheltuieli privind dobânzile si alte cheltuieli similare

38

 

 

- din care, cheltuieli în relatia cu entitătile afiliate

39

 

 

14. Alte cheltuieli financiare

40

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 38 + 40)

41

 

 

 

A

B

1

2

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:

 

 

 

- Profit (rd. 34-41)

42

 

 

-Pierdere (rd. 41 -34)

43

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

 

 

 

- Profit (rd. 03 + 34-24-41)

44

 

 

- Pierdere (rd. 24 + 41 - 03 - 34)

45

 

 

15. VENITURI EXTRAORDINARE

46

 

 

16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

47

 

 

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ

 

 

 

- Profit (rd. 46-47)

48

 

 

- Pierdere (rd. 47-46)

49

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 03 + 34+ 46)

50

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 24 + 41 + 47)

51

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)

 

 

 

- Profit (rd. 50-51)

52

 

 

- Pierdere (rd. 51 -50)

53

 

 

 

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele..............................

Numele si prenumele1).....................................

 

Calitatea 2)........................................................

Semnătura..............................................

Semnătura......................................................

Stampila unitătii

Nr. de înregistrare în organismul profesional


1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

2) Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit situatiile financiare se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii; sau

- persoane fi