MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 536         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 iulie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.031. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silită a creantelor fiscale fată de debitori institutii publice

 

1.032. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor unor formulare cu regim special utilizate īn domeniul colectării creantelor fiscale

 

2.005. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea īn contabilitatea Trezoreriei Statului si īn contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subīmprumuturi

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĆRILOR

 

11. - Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilorde asigurare/reasigurare

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

128. - Decizie pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispozitia publicului a operelor muzicale pe internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si drepturile patrimoniale cuvenite īn mod corespunzător titularilor drepturilor de autor

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silită a creantelor fiscale fată de debitori institutii publice

 

Īn temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 Art. 1. - Se aprobă Procedura privind colectarea prin executare silită a creantelor fiscale fată de debitori institutii publice, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 1.031.

 

ANEXA

 

PROCEDURA

privind colectarea prin executare silită a creantelor fiscale fată de debitori institutii publice

 

1. Creantele fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor-Agentia Natională de Administrare Fiscală, stabilite īn titluri executorii emise īn sarcina debitorilor institutii publice, se achită de către acesti debitori īn limita sumelor aprobate prin bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se īncadrează obligatia de plată respectivă.

2. Plata creantelor bugetare, potrivit pct. 1, se poate realiza de către institutia publică debitoare īn termen de 6 luni de la data la care aceasta a primit somatia comunicată de organul de executare competent.

3. La cererea temeinic justificată depusă de institutia publică debitoare, creditorul fiscal poate conveni cu aceasta asupra unui alt termen decāt cel prevăzut la pct. 2, fără a depăsi 9 luni de la data la care institutiei publice debitoare i-a fost comunicată, potrivit legii, somatia.

4. Cererea se depune de către institutia publică debitoare la organul de executare īn a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al acesteia, īn termen de 10 zile de la data comunicării somatiei.

5. Cererea va cuprinde īn mod obligatoriu cel putin următoarele elemente:

a) datele de identificare a institutiei publice solicitante, respectiv denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală;

b) solicitarea expresă privind prelungirea perioadei după care să se continue procedura de executare silită;

c) motivele invocate īn sustinerea cererii;

d) demersurile ce urmează a fi efectuate īn vederea asigurării īn bugetul propriu a creditelor bugetare pentru efectuarea plătii sumelor stabilite prin titlurile executorii;

e) perioada pentru care se solicită amānarea aplicării măsurilor de executare silită.

6. La cerere se anexează bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat si repartizat pe trimestre īn conditiile legii.

7. Cererea institutiei publice debitoare, īmpreună cu documentele prevăzute la pct. 6, copiile certificate de pe titlul executoriu, somatia si dovada comunicării, potrivit legii, a acestora către debitor, īnsotite de un referat motivat īntocmit de organul de executare competent si propunerile acestuia, se īnaintează conducătorului organului de executare competent īn vederea aprobării.

8. Cererea se solutionează īn termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de către debitor.

9. Modul de solutionare a cererii se comunică institutiei publice debitoare, īn termen de 7 zile de la data solutionării.

10. Īn cazul īn care institutia publică debitoare nu īsi īndeplineste obligatia de plată īn termenul prevăzut la pct. 2 sau, după caz, la pct. 3, organul fiscal competent va continua procedura de executare silită potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

11. Pānă la īmplinirea termenului prevăzut la pct. 2 sau, după caz, la pct. 3, niciun alt act de executare silită, cu exceptia somatiei, nu poate fi īndeplinit.

12. Īn cazul īn care debitorul institutie publică nu īsi īndeplineste obligatia de plată īn termen de 6 luni de la comunicarea somatiei sau, după caz, īn termenul prevăzut la pct. 3, organul de executare competent va proceda la actiuni de executare silită, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin poprire si/sau prin sechestrarea bunurilor mobile si imobile urmăribile, proprietate privată a debitorului.


 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor unor formulare cu regim special utilizate īn domeniul colectării creantelor fiscale

 

Īn temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere dispozitiile art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 Art. 1. - Se aprobă modelele, precum si caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si de păstrare ale următoarelor formulare:

1. Chitantă - MEF-ANAF, cod 14.13.11.99- formular cu regim special de īnseriere si de numerotare [anexa nr. 1*)];

2. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - MEF-ANAF, cod 14.13.36.99 - formular cu regim special de īnseriere si de numerotare [anexa nr. 2*)];

3. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - MEF-ANAF, cod 14.13.36.99/a - formular cu regim special de īnseriere si de numerotare [anexa nr. 3*)];

Art. 2. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 4. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 1.032.

 

ANEXA Nr. 1

 

Chitantă - MEF-ANAF

 

MFF-ANAF cod 14.13.11.99

Tipărit la C.N. „Imprimeria Natională" - S.A. Format A5/t1

 


1. Denumire: Chitantă

2. Cod: MEF-ANAF 14.13.11.99

3. Format: A5/t1

4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de īnscriere si numerotare, se tipăreste pe o singură fată, īn carnete de 100 de file, copie si original, de culori diferite, īnseriate

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: īn baza art. 114 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. Se īntocmeste: īn două exemplare, de organul de īncasare.

8. Circulă: - un exemplar la contribuabil (originalul);

    - un exemplar rămāne īn carnet la emitent.

9. Se arhivează: la unitatea fiscală după utilizarea completă a carnetului.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

- model -

REGIM SPECIAL Seria..................

 

 

Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile


 

Adjudecarea s-a făcut la pretul de adjudecare de ............................. lei, pentru care s-a calculat TVA īn sumă de ..............................................lei.

Dacă debitorul este īnregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, īn conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de 19% sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Cumpărătorul a efectuat plata pretului īn īntregime, īn numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:

-........................lei, reprezentānd taxa de participare la licitatie, cu chitantă/ordin de plată nr./data........................, īn contul nr...........................................

-.......................................... lei, reprezentānd pretul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitatie, exclusiv TVA aferentă, cu chitantă/ordin de plată nr. /data............................, īn contul nr................................;

-...........................lei, reprezentānd TVA aferentă, cu chitantă/ordin de plată nr./data............................, īn contul nr......................................................

Īn conformitate cu prevederile art. 166 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.

Īmpotriva prezentului īnscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecătorească competentă, īn termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostintă, īn conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cānd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a īncheiat īn......exemplare.

 

Conducătorul organului de executare

Nume si prenume....................

Semnătura..................

L.S.

 

 

Cumpărătorul

(sau reprezentantul său legal)

Nume, prenume, semnătura

L.S.

.................................

Executor fiscal

Nume...................

Prenume..............

Semnătura............

 

 

1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile

2. Cod MEF-ANAF: 14.13.36.99

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de īnseriere si numerotare, tipărit pe ambele fete, īn blocuri a cāte 150 de file, formate din 50 de seturi cu cāte 3 file numerotate cu acelasi număr, īn culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: īn baza art. 166 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. Se īntocmeste: īn 3 exemplare de organul de executare.

8. Circulă: un exemplar (albastru) la cumpărător, un exemplar (verde) la debitor.

9. Se arhivează: exemplarul 2 (rosu) la dosarul de executare.

 


ANEXA Nr. 3

 

Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

 


Dacă debitorul este īnregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, īn conformitate cu prevederile art.128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de 19% sau, după caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

1. Īn cazul vānzării cu plata pretului īn īntregime, s-au achitat sumele:

-........................lei, reprezentānd taxa de participare la licitatie, cu chitantă/ordin de plată nr./data........................, īn contul nr................................................;

-.......................................... lei, reprezentānd pretul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitatie, exclusiv TVA aferentă, cu chitantă/ordin de plată nr./data......................, īn contul nr................................;

-...........................lei, reprezentānd TVA aferentă, cu chitantă/ordin de plată nr./data............................, īn contul nr.......................................................

2. Īn cazul vānzării cu plata pretului īn rate:

a) sume achitate:

-........................lei, reprezentānd taxa de participare la licitatie, cu chitantă/ordin de plată nr./data........................., īn contul nr...............................................;

-...............................lei, reprezentānd avansul diminuat cu valoarea taxei de participare la licitatie, exclusiv TVA aferentă avansului, cu chitantă/ordin de plată nr./data............................, īn contul nr...................................;

-...........................lei, reprezentānd TVA aferentă avansului4), cu chitantă/ordin de plată nr./data............................, īn contul nr.............................;

b) suma rămasă de plată:............................................lei

5)...................................................................................................................

Potrivit dispozitiilor art. 165 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cumpărătorul nu va putea īnstrăina bunul imobil decāt după plata pretului īn īntregime si a majorării de īntārziere stabilite.

Īn conformitate cu prevederile art. 166 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza căruia se face īnscrierea īn Cartea funciară; procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu īmpotriva cumpărătorului care nu plăteste diferenta de pret, īn cazul īn care vānzarea s-a făcut cu plata pretului īn rate.

Īmpotriva prezentului īnscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecătorească competentă, īn termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostintă, īn conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cānd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a īncheiat īn......exemplare.

 

Conducătorul organului de executare

Nume si prenume....................

Semnătura..................

L.S.

 

 

Cumpărătorul

(sau reprezentantul său legal)

Nume, prenume, semnătura

L.S.

.................................

Executor fiscal

Nume...................

Prenume..............

Semnătura............

 

 

1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

2. Cod MEF-ANAF: 14.13.36.99/a

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de īnseriere si numerotare, tipărit pe ambele fete, īn blocuri a cāte 150 de file, formate din 50 de seturi cu cāte 3 file numerotate cu acelasi număr, īn culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: īn baza art. 166 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. Se īntocmeste: īn 3 exemplare de organul de executare.

8. Circulă: un exemplar (albastru) la cumpărător;

un exemplar (verde) la debitor.

9. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.


4) Avansul este de minim 50% din pretul de adjudecare a bunului imobil si TVA aferentă.

5) Se vor mentiona: numărul ratelor rămase de plată, cuantumul pentru fiecare rată, dobānda si TVA aferente.

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea īn contabilitatea Trezoreriei Statului si īn contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subīmprumuturi

 

Īn temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, avānd īn vedere prevederile:

- art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.470/2007;

- Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărārii Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

- Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2002;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru īmprumutul extern acordat Societătii Nationale „īmbunătătiri Funciare" - S.A., aprobată prin Legea nr. 381/2003;

- Hotărārii Guvernului nr. 303/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice;

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare;

- Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

 Art. 1. - Se aprobă Normele privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea īn contabilitatea Trezoreriei Statului si īn contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subīmprumuturi, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică, Directia generală trezorerie si contabilitate publică, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice municipale, orăsenesti, comunale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Directia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si persoanele juridice beneficiare de īmprumuturi garantate de stat sau subīmprumutate vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intră īn vigoare la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 4. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.079/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea īn contabilitatea Trezoreriei Statului si īn contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subīmprumuturi, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 587 din 6 iulie 2006.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2008.

Nr. 2.005.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea īn contabilitatea Trezoreriei Statului si īn contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subīmprumuturi

 

CAPITOLUL I

Īncasări si plăti īn si din fondul de risc

 

Īncasări īn fondul de risc

1. Fondul de risc se constituie din următoarele surse:

a) sumele īncasate sub formă de comisioane de la subīmprumutati/garantati de stat. Comisionul la fondul de risc

reprezintă suma datorată la fondul de risc de beneficiarul unei finantări rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, īn cuantumul si la termenele stipulate īn acordul de īmprumut subsidiar si īn conventia de garantare sau īn acordul de īmprumut subsidiar si de garantie, īncheiate cu Ministerul Economiei si Finantelor;

b) sumele īncasate de la subīmprumutati/garantati de stat, reprezentānd rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri aferente finantărilor rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, plătite de Ministerul Economiei si Finantelor īn numele subīmprumutatului si/sau garantatului;

c) dobānzile la disponibilitătile aflate īn contul fondului de risc;

d) sumele reprezentānd īncasări din majorări de īntārziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata īn termen a obligatiilor fiscale, aplicate pentru neplata la termen de către subīmprumutatii si/sau garantatii de stat a comisioanelor la fondul de risc;

e) sumele reprezentānd īncasări din majorări de īntārziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata īn termen a obligatiilor fiscale, aplicate pentru neplata la termen de către subīmprumutati si/sau garantati de stat a ratelor de capital, dobānzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente finantărilor rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, pentru care Ministerul Economiei si Finantelor a efectuat plăti īn calitate de īmprumutat/garant;

f) sumele recuperate de la debitori īn baza unor acorduri de recuperare īn derulare, īncheiate de Ministerul Economiei si Finantelor cu operatori economici subīmprumutati sau garantati de stat;

g) sumele recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) īn urma valorificării creantelor potrivit Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creantelor statului si diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2002, precum si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru īmprumutul extern acordat Societătii Nationale „īmbunătătiri Funciare" - S.A., aprobată prin Legea nr! 381/2003;

h ) sumele recuperate de către organele fiscale competente, potrivit legii;

i) sumele recuperate de către organele fiscale competente, constānd īn sume plătite de Ministerul Economiei si Finantelor īn contul garantatilor de stat reprezentānd executarea unor scrisori de garantie;

j) sumele primite de la bugetul de stat īn completarea fondului de risc, īn conditiile prevăzute de lege.

2. Persoanele juridice, beneficiare ale finantărilor rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, au obligatia de a vărsa sumele datorate la fondul de risc īn cuantumul si la termenele stipulate īn acordul de īmprumut subsidiar sau īn conventia de garantare ori īn acordul de īmprumut subsidiar si garantie, după caz, īncheiat/īncheiată cu Ministerul Economiei si Finantelor.

Sumele datorate fondului de risc se virează īn contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele Ministerului Economiei si Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468.

3. Directia generală de trezorerie si datorie publică calculează majorări de īntārziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata īn termen a obligatiilor fiscale, dacă legea nu prevede altfel, atāt pentru neplata la termen de către subīmprumutati si/sau garantati de stat a comisionului la fondul de risc, cāt si pentru neplata la termen a ratelor de capital, a dobānzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente finantărilor rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, īn situatia īn care plătile sunt efectuate de Ministerul Economiei si Finantelor īn calitate de īmprumutat/garant, pānă la achitarea integrală a sumelor datorate.

Majorările de īntārziere percepute de Ministerul Economiei si Finantelor pentru neplata la termen a comisionului la fondul de

risc de către subīmprumutati si/sau garantati de stat se calculează asupra echivalentului īn lei al sumei datorate īn valuta de contract, determinat pe baza cursului valutar valabil la data scadentei acesteia sau asupra plătii īn lei, după caz.

Majorările de īntārziere percepute de Ministerul Economiei si Finantelor pentru neplata la termen de către subīmprumutati si/sau garantati de stat a ratelor de capital, a dobānzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente finantărilor rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat se calculează asupra echivalentului īn lei al sumei datorate īn valuta de contract, determinat pe baza cursului valutar valabil la data scadentei la extern sau asupra plătii īn lei, după caz.

Majorările de īntārziere se calculează pentru fiecare zi de īntārziere, īncepānd cu ziua imediat următoare termenului de scadentă si pānă la data stingerii sumei datorate inclusiv, respectiv data debitării contului plătitorului, beneficiar de finantări rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, data putānd fi dovedită prin extrasul de cont al contribuabilului.

Pentru creantele fiscale reprezentānd sume datorate fondului de risc născute anterior sau ulterior datei de deschidere a procedurii insolventei nu se datorează si nu se calculează majorări de īntārziere după data deschiderii procedurii insolventei, dacă legea nu prevede altfel.

 

Plăti din fondul de risc

Sumele aflate īn fondul de risc sunt destinate achitării obligatiilor aferente subīmprumuturilor si garantiilor de stat, īn cazul īn care beneficiarii finali nu dispun de resurse financiare proprii pentru achitarea obligatiilor de plată la termenele scadente.

La sfārsitul anului bugetar, Ministerul Economiei si Finantelor regularizează cu bugetul de stat disponibilitătile aflate īn fondul de risc constituit potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, īn limita sumelor alocate din bugetul de stat.

 

CAPITOLUL II

Proceduri de plată

 

1. Ministrul economiei si finantelor, īn calitate de ordonator principal de credite, īn cazul administrării si gestionării fondului de risc, īndeplineste atributiile si răspunderile prevăzute īn Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, respectiv privind aprobarea angajării, lichidării si ordonantării cheltuielilor din fonduri publice.

īn situatia īn care subīmprumutatii si/sau garantatii de stat nu pot asigura integral ori partial, la termenele scadente, sumele necesare achitării ratelor de capital, dobānzilor, comisioanelor si altor costuri aferente finantărilor rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, ministrul economiei si finantelor sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii īn calitate de īmprumutat direct sau garant dispune efectuarea plătii pe baza următoarelor documente, după caz:

a) adresa de solicitare a beneficiarului pentru efectuarea plătii de către Ministerul Economiei si Finantelor, īn calitate de īmprumutat direct sau garant, īmpreună cu declaratia pe propria răspundere (anexa nr. 1) a conducătorilor persoanei juridice beneficiare a finantării rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, prin care Ministerul Economiei si Finantelor este informat, īn scris, cu 10 zile calendaristice īnainte de data scadentei, despre imposibilitatea constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor ce decurg din finantările rambursabile;

b) cererea de plată īnaintată Ministerului Economiei si Finantelor de către administratorul judiciar si/sau lichidator īn cazul īn care beneficiarul finantării rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate se află īn procedură de insolventă si/sau faliment;

c) īnstiintarea īn scris, transmisă de institutia creditoare Ministerului Economiei si Finantelor, īn vederea exercitării obligatiei de īmprumutat direct, potrivit clauzelor prevăzute īn acordul de īmprumut, sau obligatiei de garant, īn conformitate cu clauzele prevăzute īn scrisoarea de garantie, īnstiintare care include: rata de capital, valoarea dobānzii si alte costuri ce urmează să fie plătite institutiei creditoare, conform acordului/contractului de īmprumut, data scadentei, contul si banca unde urmează să se efectueze plata;

d) note de fundamentare privind cumpărarea si plata de valută (anexele nr. 2 si 3), prin care se propune semnarea ordinului de schimb valutar pentru cumpărare valută, precum si a ordinului de plată valută de către ordonatorul principal de credite sau de către persoana delegată de acesta;

e) ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută (anexa nr. 4), care va cuprinde:

- suma solicitată īn valută (codul valutei, suma īn cifre si īn litere);

- data valutei;

- numărul de cont īn valută al Ministerului Economiei si Finantelor;

- numărul de cont īn lei al Ministerului Economiei si Finantelor;

- operatiunea;

- instructiuni privind decontarea;

- detalii privind persoanele de contact din Ministerul Economiei si Finantelor;

f) ordinul de plată valută (anexa nr. 5), care va cuprinde:

- suma solicitată īn valută (codul valutei, suma īn cifre si īn litere);

- data valutei;

- beneficiarul sumei (numele si sediul);

- banca beneficiarului si numărul contului;

- explicatii asupra operatiunii (rata de capital, dobānda, comisioanele, alte costuri aferente īmprumutului, persoana juridică subīmprumutată si/sau garantată de stat, numărul si data acordului de īmprumut sau scrisorii de garantie, după caz, actul normativ de aprobare a acordului de īmprumut sau garantării īmprumutului);

- instructiuni privind decontarea;

- detalii privind persoane de contact din Ministerul Economiei si Finantelor;

g) nota de decontare cu Banca Natională a Romāniei a contravalorii īn lei (anexa nr. 6) din disponibilul fondului de risc pentru decontarea echivalentului īn lei al valutei datorate unui creditor extern, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii, īnsotită de ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută, ordinul de plată valută, comunicarea Băncii Nationale a Romāniei privind confirmarea operatiunii de schimb valutar, notificarea de plată de la banca/institutia finantatoare, adresa de solicitare a beneficiarului pentru efectuarea plătii de către Ministerul Economiei si Finantelor, īn calitate de īmprumutat direct sau garant, respectiv cererea de plată īnaintată Ministerului Economiei si Finantelor de către administratorul judiciar/lichidatorul īn cazul īn care beneficiarul finantării rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate se află īn procedură de faliment si/sau insolventă;

h) nota de decontare a contravalorii īn lei (anexa nr. 6 bis) din disponibilul fondului de risc, pentru decontarea sumei īn lei datorată unui creditor intern, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii, īnsotită de notificarea de plată de la banca/institutia finantatoare, adresa de solicitare a beneficiarului pentru efectuarea plătii de către Ministerul Economiei si Finantelor, īn calitate de īmprumutat direct sau garant, respectiv cererea de plată īnaintată Ministerului Economiei si Finantelor de către administratorul judiciar/lichidatorul īn cazul īn care beneficiarul finantării rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate se află īn procedură de faliment si/sau insolventă;

i) īn cazul īn care disponibilul din fondul de risc nu acoperă contravaloarea īn lei a sumei īn valută cumpărate de Banca Natională a Romāniei, respectiv valoarea necesară īn lei īn cazul finantărilor rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, contractate īn lei, de la un finantator intern, Directia generală de trezorerie si datorie publică va īntocmi si va transmite la Directia generală trezorerie si contabilitate publică, pe lāngă documentele mentionate mai sus, si următoarele documente:

- notă de fundamentare (anexele nr. 7 si 7 bis), prin care se propune semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 55.01, titlul 51, articolul 02, alineatul 10 „Plăti īn contul creditelor garantate si/sau subīmprumutate", aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii;

- cererea de deschidere de credite bugetare, aprobată si semnată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat;

- notă de lichidare (anexele nr. 8 si 8 bis), prin care se propune alimentarea contului „Disponibil fond de risc", din capitolul 55.01, titlul 51, articolul 02, alineatul 10, aprobată pentru bun de plată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii;

- ordonantare de plată (anexele nr. 9 si 9 bis), aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat.

2. Īn cazul īn care executarea unei scrisori de garantie se face īn baza unei hotărāri judecătoresti, ministrul economiei si finantelor aprobă plata īn baza documentatiei aferente si a unei note īntocmite de Directia generală juridică, care are la bază referatul de instrumentare a cauzei, din care rezultă evolutia litigiului de la cererea petentului si pānă la data cānd se solicită executarea. Īn baza aprobării plătii, Directia generală de trezorerie si datorie publică īntocmeste documentatia corespunzător procedurii de la pct. 1.

Īn cazul concilierilor directe si īn cazul īn care achitarea obligatiilor de plată asumate īn calitate de garant au fost reglementate printr-un act normativ, documentatia aferentă plătii se īntocmeste de Directia generală de trezorerie si datorie publică, cu viza Directiei generale juridice.

 

CAPITOLULUI

Evidenta, raportarea, modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc

 

1. Īn baza evidentelor proprii si a extraselor si fiselor de cont primite de la Directia generală trezorerie si contabilitate publică, Directia generală de trezorerie si datorie publică īntocmeste situatii operative privind īncasările si plătile din fondul de risc.

Periodic se procedează la efectuarea unui punctaj īntre situatia operativă si evidenta contabilă, iar anual Directia generală de trezorerie si datorie publică va prezenta conducerii ministerului un raport privind modul de constituire si utilizare a fondului de risc.

2. Evidenta contabilă sintetică si analitică a fondului de risc se organizează īn cadrul Directiei generale trezorerie si contabilitate publică potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si reglementărilor contabile aplicabile.

3. Īn baza comunicărilor transmise de Directia generală de trezorerie si datorie publică, īn conformitate cu prevederile acordurilor de īmprumut subsidiar, conventiilor de garantare si


acordurilor de īmprumut subsidiar si garantie īncheiate, Directia generală trezorerie si contabilitate publică īnregistrează persoanele juridice subīmprumutate sau garantate de stat ca debitori la fondul de risc pentru obligatiile de plată aferente.

4. Extrasele de cont continānd sumele īncasate de Ministerul Economiei si Finantelor de la subīmprumutati si/sau garantati de stat se transmit de către Directia generală trezorerie si contabilitate publică, pentru codificare, Directiei generale de trezorerie si datorie publică. Codificarea documentelor justificative se efectuează īn termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.

5. Debitele rezultate din rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri aferente acestora, precum si din comisionul la fondul de risc reprezintă creante fiscale principale, iar majorările de īntārziere aferente acestora reprezintă creante fiscale accesorii.

Stingerea obligatiilor prevăzute la alineatul 1 se face īn conformitate cu dispozitiile titlului VIII „Colectarea creantelor fiscale" din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Īn cazul stingerii prin plată a acestor obligatii, momentul plătii este stabilit conform prevederilor art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Īn cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, majorările de īntārziere se datorează potrivit art. 122 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Īn cazul creantelor fiscale datorate la fondul de risc, reprezentānd rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri aferente achitate de Ministerul Economiei si Finantelor la extern īn contul subīmprumutatilor si/sau garantatilor, stinse prin compensare, data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau restituire, după caz.

Īn cazul creantei fiscale reprezentānd comision la fondul de risc, stins prin compensare, cursul valutar utilizat la data stingerii este cursul valutar comunicat de Banca Natională a Romāniei, valabil la data depunerii cererii de rambursare sau restituire, după caz.

Īn cazul īn care s-a īnceput procedura de executare silită, prin poprire asupra conturilor de disponibilităti bănesti deschise ia unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor de finantări rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate, momentul plătii este data instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această informatie este transmisă prin mesajul electronic de plată, pe baza cărora se creditează aceste conturi.

Dacă subīmprumutatii si/sau garantatii de stat datorează obligatii fiscale reprezentānd rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri aferente, comision la fondul de risc, precum si accesorii aferente acestora, provenind din finantări rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de către stat, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile către fondul de risc, stingerea obligatiilor fiscale se efectuează īn ordinea prevăzută la art. 115 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru aplicarea prevederilor art. 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se are īn vedere stingerea integrală a obligatiilor fiscale datorate către fondul de risc, īn ordinea vechimii, după cum urmează:

a) rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri aferente;

b) comision la fondul de risc;

c) accesorii aferente lit. a);

d) accesorii aferente lit. b).

Vechimea obligatiilor fiscale de plată către fondul de risc se stabileste īn conformitate cu art. 115 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

īn cazul debitorilor aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, ordinea de stingere a obligatiilor fiscale datorate către fondul de risc este cea prevăzută īn art. 115 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

īn cazul sumelor īncasate īn plus pe destinatiile specificate īn ordinul de plată de la subīmprumutati si/sau garantati pentru stingerea unor obligatii de plată către fondul de risc, acestea se utilizează pentru stingerea partială/totală a debitului restant la fondul de risc.

Pentru stingerea debitului īn valută, beneficiarul va vira echivalentul īn lei al obligatiei de plată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a Romāniei, valabil la data plătii.

Sumele recuperate de AVAS īn urma valorificării creantelor preluate īn conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003, aprobată prin Legea nr. 381/2003, si ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2002, se evidentiază īn contabilitate conform art. 8 si 9 din normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 303/2002, īntr-un cont analitic distinct, deschis īn cadrul fondului de risc.

6. Directia generală de trezorerie si datorie publică va transmite Directiei generale trezorerie si contabilitate publică, pānă la data de 20 a lunii următoare trimestrului īncheiat, īn vederea īnregistrării īn contabilitate, următoarele situatii, īntocmite distinct pentru fiecare beneficiar:

a) situatia comisioanelor la fondul de risc de īncasat pentru trimestrul următor;

b) situatia debitelor reprezentānd rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri aferente, precum si a debitelor reprezentānd comision la fondul de risc;

c) situatia majorărilor de īntārziere calculate pentru neplata comisioanelor la fondul de risc;

d) situatia majorărilor de īntārziere calculate pentru neplata ratelor de capital, dobānzilor, comisioanelor si altor costuri aferente.

7. Sumele plătite de Ministerul Economiei si Finantelor īn contul subīmprumutatilor sau garantatilor de stat se evidentiază īn contabilitate atāt īn valuta de contract, cāt si īn lei, la cursul valutar comunicat de Banca Natională a Romāniei, valabil pentru ziua plătii, īn contul „Debitori la fondul de risc", pānă la recuperarea acestora de la beneficiarii finantărilor rambursabile subīmprumutate sau garantate de stat.

Reevaluarea soldurilor debitelor īn valută se efectuează trimestrial si la sfārsitul fiecărui an bugetar, precum si īn alte situatii prevăzute de lege, utilizāndu-se cursul valutar comunicat de Banca Natională a Romāniei, valabil īn ultima zi a perioadei.

8. Fisele de cont aferente debitelor de recuperat din rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri, fisele de cont aferente majorărilor de īntārziere aferente, precum si cele reprezentānd comisionul la fondul de risc si majorările de īntārziere aferente acestuia se transmit anual de către Directia generală trezorerie si contabilitate publică atāt Directiei generale de trezorerie si datorie publică, cāt si persoanelor juridice debitoare pentru a fi confirmate īn conformitate cu prevederile pct. 29 din anexa nr. 1 la Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004, cu modificările ulterioare.


 

CAPITOLUL IV

Procedura de recuperare a sumelor datorate de subīmprumutatii sau garantatii de stat

 

1. Sumele achitate la extern de Ministerul Economiei si Finantelor, īn calitate de garant, si cesionate la AVAS se vor recupera de către AVAS de la beneficiarii acestor īmprumuturi, societăti comerciale, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2002, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 303/2002, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2003, aprobată prin Legea nf. 381/2003.

2. Sumele plătite la scadente de către Ministerul Economiei si Finantelor, īn calitate de īmprumutat sau garant, īn contul subīmprumutatilor sau garantatilor de stat, ca urmare a lipsei disponibilitătilor financiare ale acestora, reprezentānd rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri, precum si comisioanele datorate si neachitate la fondul de risc de către acestia, si majorările de īntārziere aferente se recuperează de către organele fiscale īn a căror rază teritorială īsi au domiciliul fiscal beneficiarii.

3. Organelor fiscale īn a căror rază teritorială īsi au domiciliul fiscal beneficiarii de credite garantate de stat le revine sarcina de a recupera si sumele plătite de Ministerul Economiei si Finantelor īn contul acestora, reprezentānd executarea unor scrisori de garantie la solicitarea băncilor comerciale sau pentru punerea īn aplicare a unor hotărāri judecătoresti ca urmare a actionării īn justitie a Ministerului Economiei si Finantelor, īn calitatea acestuia de garant, de către institutia creditoare.

4. Directia generală de trezorerie si datorie publică transmite, trimestrial, debitorilor la fondul de risc, beneficiari de finantări rambursabile subīmprumutate sau garantate de stat, īnscrisurile prin care se individualizează la data scadentei creantele fiscale principale de recuperat, respectiv ratele de capital, dobānzile, comisioanele si alte costuri aferente finantărilor rambursabile subīmprumutate sau garantate de stat, comisioanele datorate si neachitate la fondul de risc, precum si creantele fiscale accesorii de recuperat, aferente creantelor fiscale principale, care s-au acumulat īn trimestrul anterior transmiterii īnscrisurilor, cu mentiunea că acestea se calculează īn continuare de către Directia generală de trezorerie si datorie publică si se datorează pānă la data stingerii integrale a debitului, si care constituie īn momentul emiterii titluri de creante.

5. Dacă īn termenul prevăzut īn titlurile de creantă mentionate la pct. 4 beneficiarii de finantări rambursabile subīmprumutate sau garantate de stat nu achită sau nu fac dovada plătii sumelor mentionate īn titlul de creantă, Directia generală de trezorerie si datorie publică va comunica organelor fiscale competente, īn a căror rază teritorială īsi au domiciliul fiscal subīmprumutatii sau garantatii de stat, aceste titluri de creantă care au devenit titluri executorii, īnsotite de dovada comunicării acestora către subīmprumutatii sau garantatii de stat, īn vederea efectuării procedurii de executare silită potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

5.1. Dispozitiile pct. 4 si 5 se aplică īn mod corespunzător si īn cazul creantelor prevăzute la pct. 2 si 3.

Īn cazul punerii īn aplicare a unor hotărāri judecătoresti privind creantele prevăzute la pct. 2 si 3, hotărārile judecătoresti definitive si executorii, obtinute ca urmare a demersurilor legale făcute de Directia generală juridică din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, constituie titluri executorii si se comunică spre executare silită organelor fiscale competente, de către Directia generală de trezorerie si datorie publică.

6. Īmpotriva titlurilor de creantă emise de Directia generală de trezorerie si datorie publică, potrivit pct. 4, beneficiarii de finantări rambursabile subīmprumutate sau garantate de stat pot formula plāngere prealabilă īn conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, īn termen de 30 de zile de la data comunicării īnscrisului cuprins īn anexa nr. 10, īn conditiile legii, dar nu mai tārziu de 6 luni de la data emiterii acestuia. Plāngerea prealabilă se depune la Directia generală de trezorerie si datorie publică si se solutionează de către această directie cu avizul Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, răspunsul la aceasta fiind semnat de către ministrul economiei si finantelor sau de către persoana delegată īn acest sens.

7. Efectuarea compensării obligatiilor fiscale principale datorate fondului de risc si obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora ale subīmprumutatilor si/sau garantatilor de stat, precum si eliberarea certificatelor de atestare fiscală se realizează conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

8. Organele fiscale competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală cu atributii īn administrarea fiscală a beneficiarilor de finantări rambursabile subīmprumutate si garantate de stat, īn a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora, īnstiintează Directia generală de trezorerie si datorie publică, asupra declansării procedurii de executare silită, respectiv asupra efectuării compensării conform pct. 6 si asupra eliberării certificatelor de obligatii fiscale.

9. Īn cazul īn care beneficiarul finantării rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate se află īn procedură de faliment si/sau insolventă, Ministerul Economiei si Finantelor, prin Directia generală juridică, va mandata directiile generale ale finantelor publice teritoriale de care apartin contribuabilii respectivi sau Directia generală juridică din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru marii contribuabili să formuleze cererea de īnscriere la masa credală a creantelor fiscale reprezentānd sume datorate fondului de risc, īn vederea recuperării acestor creante.

10. Directia generală de trezorerie si datorie publică are obligatia de a transmite directiilor generale ale finantelor publice teritoriale de care apartin contribuabilii respectivi, precum si administratorului judiciar si/sau lichidatorului creantele care au fost scadente si plătite de Ministerul Economiei si Finantelor, īn calitate de īmprumutat si/sau garant, īn locul beneficiarului finantării rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate, respectiv debitele rezultate din neplata comisionului la fondul de risc, precum si accesoriile aferente, īntr-un termen rezonabil, īn vederea respectării termenului-limită pentru depunerea cererii de īnscriere a creantelor la masa credală. Potrivit dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, Directia generală de trezorerie si datorie publică va transmite, īntr-un termen rezonabil, pānă la termenul-limită pentru īnregistrarea cererii de admitere a creantelor la masa credală, si creantele nescadente, respectiv sumele datorate fondului de risc născute ulterior datei deschiderii insolventei, previzionate īn valuta de contract si/sau īn lei, după caz, īn vederea īnscrierii provizorii la masa credală.

11. Pe măsura efectuării plătii de către Ministerul Economiei si Finantelor, īn calitate de īmprumutat si/sau garant, īn locul beneficiarului finantării rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate, Directia generală de trezorerie si datorie publică va solicita directiilor generale ale finantelor publice teritoriale de care apartin contribuabilii respectivi, precum si administratorului judiciar si/sau lichidatorului trecerea din tabelul preliminar de creante īn tabelul definitiv a creantelor fiscale reprezentānd sume datorate fondului de risc, născute ulterior datei deschiderii procedurii insolventei, la valoarea lor certă de la data scadentei.

12. Ratele de capital, dobānzile, comisioanele si alte costuri aferente finantărilor rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, comisioanele la fondul de risc, precum si majorările de īntārziere aferente, recuperate īn urma aplicării procedurii de executare silită, de către organele fiscale īn a căror rază teritorială īsi au domiciliul fiscal beneficiarii de finantări rambursabile subīmprumutate si/sau garantate de stat, precum si cele realizate īn urma lichidării activelor persoanelor juridice aflate īn faliment, se virează de către acestea īn contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Economiei si Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468, īn vederea reīntregirii disponibilului fondului de risc.

13. Īn baza procesului-verbal de scădere din evidentă a obligatiilor fiscale, īntocmit īn conformitate cu prevederile legale aplicabile īn materie de insolvabilitate, creantele fiscale reprezentānd sume datorate fondului de risc de către beneficiarii finantării rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate, radiati din registrul comertului, se scad din evidenta analitică pe plătitori a organului fiscal competent după radiere, indiferent dacă s-a atras răspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor fiscale, īn conformitate cu prevederile art. 176 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Īn baza unei note īntocmite de Directia generală de trezorerie si datorie publică si aprobată de către ministrul economiei si finantelor se scad din evidentele contabile ale Ministerului Economiei si Finantelor creantele fiscale reprezentānd sume datorate la fondul de risc de către beneficiarii finantărilor rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate, radiati din registrul comertului, pentru care nu există nici succesori de drept ai acestora care să preia drepturile si obligatiile.

14. Sumele īncasate īn plus la fondul de risc si īnregistrate īn contabilitate la pozitia „Creditori la fondul de risc" cu o vechime mai mare de 5 ani, pentru care a intervenit prescriptia dreptului de a cere compensarea sau restituirea īn conformitate cu art. 135 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si sumele care nu mai pot fi restituite creditorilor īntrucāt au fost radiati din registrul comertului si nu mai există nici succesori de drept, se fac venituri la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL V

Contabilitatea fondului de risc

 

Gestionarea fondului de risc se efectuează de Ministerul Economiei si Finantelor - Directia generală de trezorerie si datorie publică prin contul curent general al Trezoreriei Statului.

Īn contabilitatea Trezoreriei Statului, organizată īn cadrul Directiei generale trezorerie si contabilitate publică din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, operatiunile privind īncasările si plătile aferente fondului de risc se reflectă cu ajutorul următoarelor conturi:

- 135 „Fondul de risc"

- 135.1 „Fond de risc - comisioane"

- 135.2 „Fond de risc - majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisionului"

-135.3 - „Fond de risc - dobānzi aferente disponibilitătilor"

- 135.4 - „Fond de risc - sume primite de la bugetul de stat"

- 135.5 - „Fond de risc - creante stinse conform legii"

- 135.6 „Fond de risc - creante predate la AVAS"

- 135.7 - „Fond de risc pentru stimulente"

- 135.9 - „Fond de risc - alte sume"

- 260 - „Titluri de participare"

- 461.X.04.01.01 „Debitori la fondul de risc din executarea garantiilor interne de stat"

- 461.X.04.01.02 „Debitori la fondul de risc din executarea garantiilor externe de stat"

- 461.X.04.01.03 „Debitori la fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate"

- 461.X.04.02.01 „Debitori din comisioane si majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru garantiile interne de stat"

- 46lx.04.02.01.01 cod fiscal debitor „Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru garantiile interne de stat"

- 46lx.04.02.01.02 cod fiscal debitor „Debitori din majorări de īntārziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc pentru garantiile interne de stat"

- 46lx.04.02.01.03 cod fiscal debitor „Debitori din majorări de īntārziere pentru neplata ratelor de capital, dobānzilor si altor costuri cuvenite fondului de risc pentru garantiile interne de stat"

- 461.X.04.02.02 „Debitori din comisioane, dobānzi si majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru garantii externe de stat"

- 46lx.04.02.02.01 cod fiscal debitor „Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru garantii externe de stat"

- 461x.04.02.02.02 cod fiscal debitor „Debitori din majorări de īntārziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc pentru garantii externe de stat"

- 461x.04.02.02.03 cod fiscal debitor „Debitori din majorări de īntārziere pentru neplata ratelor de capital, dobānzilor si altor costuri cuvenite fondului de risc pentru garantii externe de stat"

- 461x.04.02.02.04 cod fiscal debitor „Debitori din dobānzi aferente debitelor esalonate la plată cuvenite fondului de risc pentru garantii externe de stat"

- 461.X.04.02.03 „Debitori din comisioane, majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate"

- 46lx.04.02.03.01 cod fiscal debitor „Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate"

- 461x.04.02.03.02 cod fiscal debitor „Debitori din majorări de īntārziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate"

- 461x.04.02.03.03 cod fiscal debitor „Debitori din majorări de īntārziere pentru neplata ratelor de capital, dobānzilor si altor costuri cuvenite fondului de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate"

- 461.1.04.03 „Debitori din neplata comisioanelor, majorări de īntārziere la fondul de risc din executarea garantiilor externe de stat conform Ordonantei Guvernului nr. 14/1995"

- 462.X.02.01 „Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de īntārziere la fondul de risc pentru garantii interne de stat"

- 462.X.02.02 „Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de īntārziere la fondul de risc pentru garantii externe de stat"

- 462.X.02.03 „Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de īntārziere la fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate"

- 473.2.01 „Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii interne de stat"

- 473.2.02 „Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii externe de stat"

- 473.2.03 „Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate"

- 512.1.05 „Disponibil la fondul de risc"

- 512.4.06 „Disponibil īn valută pentru rate de capital, dobānzi si alte costuri - conform Conventiei BNR"

- 518.7.01 „Dobānzi de īncasat aferente disponibilitătilor"

- 664 „Cheltuieli privind investitiile financiare cedate"


- 665.5.01 „Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii interne de stat"

- 665.5.02 „Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente fondului de risc din executia garantiilor externe de stat"

- 665.5.03 „Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate"

- 765.5 „Venituri din diferente de curs valutar aferente fondului de risc"

- 765.5.01 „Venituri din diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii interne de stat"

- 765.5.02 „Venituri din diferente de curs valutar aferente fondului de risc din executia garantiilor externe de stat"

- 765.5.03 „Venituri din diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate".

Īnregistrarea īn contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc este prevăzută īn monografia prezentată īn anexa nr. 1.

Monografia privind constituirea si utilizarea fondului de risc de către persoanele juridice beneficiare este prezentată īn anexa nr. 12.

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Operatorul economic

...................................

 

Către

 

- model -

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Directia generală de trezorerie si datorie publică

 

Referitor la īmprumutul extern/intern īn valoare de............., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei si Finantelor de la banca finantatoare ................................ si garantat/subīmprumutat de Ministerul Economiei si Finantelor cu Scrisoarea de garantie nr. ... /data/Acordul de īmprumut subsidiar nr................./data sau Acordul de īmprumut subsidiar si garantie nr..................../data pentru proiectul ...................., pentru sumele scadente la data de........................, compuse din: (rată de capital, dobāndă, comisioane si alte costuri aferente creditului intern/extern) ....................., declarăm pe propria

răspundere că societatea noastră nu dispune de sumele necesare achitării acestei obligatii, motiv pentru care solicităm sprijinul Ministerului Economiei si Finantelor pentru efectuarea plătilor īn calitate de garant/īmprumutat direct.

Ne angajăm să achităm debitul astfel creat īn contul Ministerului Economiei si Finantelor, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare privind colectarea creantelor fiscale, dacă legea nu prevede altfel.

Anexăm la prezenta analiza justificativă a situatiei financiare a societătii.

 

Director,

………………………..

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

DIRECTIA GENERALĂ.....................................

Nr......................../..............................

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind cumpărarea si plata de valută īn valoare de........................necesară plătii la scadenta din data..........................

- model –

 

Denumirea contractului/acordului de īmprumut:

Data semnării:

Document de aprobare:

Valoarea contractului/acordului de īmprumut:

Perioada de acordare a īmprumutului, perioada de gratie:

Informatii privind beneficiarul acordului de īmprumut/garantat/subīmprumutat

 

 

 

Denumirea beneficiarului:

Data semnării scrisorii de garantie/acordului de īmprumut subsidiar/acordului de īmprumut subsidiar si garantie:

Surse de acoperire a ratelor de capital, dobānzii, comisioanelor si a altor costuri aferente, conform contractului/acordului de īmprumut:

 

 

 

Perioada de tragere a sumelor īmprumutului:

 

 

Utilizarea īmprumutului:

 

% Sold

Solicitarea de plată din partea beneficiarului [nr. si data*)]

 

 

 

Suma ce urmează a fi plătită de Ministerul Economiei si Finantelor (īn cifre si īn litere):

 

Modalitatea de plată conform scrisorii de garantie/[acordului de īmprumut subsidiar/acordului de īmprumut subsidiar si garantie*)]:

 

 

[Numărul si data ordinului de plată cu care beneficiarul a virat suma necesară valutei scadente*)]:

 

[Suma virată de beneficiari*)]:

 

 

Avānd īn vedere cele prezentate, vă propunem semnarea ordinului de schimb valutar pentru cumpărare valută, precum si a ordinului de plată valută prezentate alăturat.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului

finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea īn privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,

.............................

Executant,

.............................


*) Dacă este cazul.

 

ANEXA Nr. 3*)

la norme

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR DIRECTIA GENERALĂ.........................................

Nr......................../.................................

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind cumpărarea de valută īn valoare de......................, scadentă la data de..........................

-         model –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea acordului de īmprumut/ scrisorii de garantie

1. Acordul de īmprumut/

Scrisoarea de garantie nr.........../..............,

Sume

scadente īn

valută

Rata de capital.......................................................

Dobānda ..............................................................

Comisioane..........................................................

Alte costuri...........................................................

Total:.......................................................................

Rata de capital.....................................................

Īn valoare de.............., destinat..................

2. Acordul de īmprumut/

Scrisoarea de garantie nr........./................,

Dobānda ...............................................................

Comisioane..........................................................

Alte costuri............................................................

Total:......................................................................

Rata de capital.....................................................

Īn valoare de............., destinat....................

3. Acordul de īmprumut/

Scrisoarea de garantie nr......../..................,

Dobānda ...............................................................

Comisioane..........................................................

Alte costuri............................................................

Total:.....................................................................

īn valoare de.............., destinat...................

Total general:

 

 

 

Avānd īn vedere cele prezentate, vă propunem semnarea ordinului de schimb valutar pentru cumpărare valută prezentat alăturat. Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea īn privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,

.............................

Executant,

.............................


*) Se completează după caz.

 


ANEXA Nr. 4

la norme

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Adresa/Sediul........................................

Nr................../data.......................

 

ORDIN DE SCHIMB VALUTAR PENTRU CUMPĂRARE VALUTA

-         model –

 

Suma solicitată īn valută

Data valutei

Nr. de cont īn valută al M.E.F.

Nr. de cont īn lei al M.E.F.

 

 

 

 

Operatiunea

Cumpărare valută de la B.N.R., īn conformitate cu prevederile Actului aditional nr. 2 la Conventia nr. 181.202/4/2003, īncheiată īntre Ministerul Economiei si Finantelor si Banca Natională a Romāniei, modificată si completată prin Actul aditional nr. 2 la Conventia nr. 181.202/4/2003

Instructiuni privind decontarea

Contravaloarea īn lei se va vira de către Ministerul Economiei si Finantelor, cu aceeasi dată a valutei, din contul deschis la Trezoreria Operativă Centrală.

Persoane de contact

Nume si prenume:

Functia:

Telefon:

Fax:

 

Functia

(semnătura autorizată)

.............................

Persoana autorizată

(nume si prenume)

..............................

L.S.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Nr........................./data......................

 

ORDIN DE PLATA VALUTA

- model -

 

Către

Banca Natională a Romāniei

Directia plăti

Str. Lipscani nr. 25

Bucuresti, Romānia

 

Suma solicitată īn valută

(codul valutei, īn cifre si īn litere)

Data valutei

ZZ/LL/AA

Beneficiarul sumei

(numele si sediul)

Banca beneficiarului

 

 

 

Numele băncii:

Numele contului:

Nr. contului:

Adresa SWIFT:

Referintă:

Destinatia sumei solicitate

Acord de īmprumut/

scrisoare de garantie

Aprobat prin

(denumirea actului

normativ)

Rata de capital:

Dobānda:

Comisioane:

Alte costuri:


Instructiuni privind decontarea

Plata se va efectua din contul īn valută nr......, deschis la Banca Natională a Romāniei īn baza Acordului de Īmprumut/Scrisorii de garantie nr.....si īn conformitate cu prevederile Actului aditional nr. 2 la Conventia nr. 181.202/4/2003, īncheiată īntre Ministerul

Economiei si Finantelor si Banca Natională a Romāniei, modificată si completată prin Actul aditional nr. 2 la Conventia nr. 181.202/4/2003.

 

Persoane de contact: (numele, functia, telefon, fax)

 

Functia

(semnătura autorizată)

.................................

Persoana autorizată

(nume si prenume)

.................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

Se aprobă

Ordonator principal de credite

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ de decontare a contravalorii īn lei a valutei cumpărate, necesară plătii la scadentă

- model -

 

Referitor la: Scadenta din data de........................, aferentă īmprumutului īn valoare de.................contractat/subīmprumutat de operatorul economic/Ministerul Economiei si Finantelor..................de la......................................................................................., (banca/institutia finantatoare) pentru realizarea............................................................................. (denumirea proiectului)

 

Obligatia de plată scadentă, īn valută

Rata de capital:

 

Dobāndă:

 

Comisioane:

 

Alte costuri:

 

Total:

Cursul valutar al tranzactiei de cumpărare valută .................. lei/valută, comunicat de Banca Natională a Romāniei, cu confirmare operatiune de schimb valutar (cumpărare valută de la B.N.R.) nr....................../data

Contravaloarea īn lei pentru valuta cumpărată, la cursul comunicat de Banca Natională a Romāniei ..........................lei

1. Soldul contului de disponibil īn fondul de risc ..........................lei la data de..........., conform Adresei Directiei generale.............nr....../data:

2. Total plăti angajate la data de...............................: ..........................lei

 

3. (1-2) Sume disponibile īn fondul de risc*): ..........................lei

 

 

Avānd īn vedere cele mentionate mai sus, propunem următoarele:

1. aprobarea efectuării plătii către Banca Natională a Romāniei, de către Ministerul Economiei si Finantelor, a contravalorii īn lei a sumei de.............................. (valuta), scadentă la data de....................., respectiv......................lei, din disponibilul fondului de risc;

2. virarea sumei de...........................lei [echivalentul īn lei al obligatiei de plată, transformat la cursul comunicat de Banca Natională a Romāniei] din contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX (cod fiscal 8609468), deschis pe numele MEF la Trezoreria Operativă Centrală, īn contul Băncii Nationale a Romāniei SWIFT BIC-NBORROBP (CUI 361684) si transmiterea la Directia generală de trezorerie si datorie publică a unei copii a ordinului de plată respectiv de către Directia generală trezorerie si contabilitate publică;

3. evidentierea īn contabilitate a sumei īn lei aferente acestei plăti si care reprezintă debit al operatorului economic ......................fată de Ministerul Economiei si Finantelor.

[Anexăm la prezenta Notificarea de plată a băncii finantatoare nr.............../data si Adresa operatorului economic................. de solicitare a efectuării plătii de către Ministerul Economiei si Finantelor, īn calitate de garant/īmprumutat direct, īnregistrată la Ministerul Economiei si Finantelor cu nr......../data, Ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută nr....../data, Ordinul de plată valută nr.............../data, confirmarea Băncii Nationale a Romāniei privind operatiunea de schimb valutar (cumpărare valută de la BNR).]*)

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea īn privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,

……………………


*) Se completează īn cazul īn care nu se īntocmeste nota de lichidare.

 

ANEXA Nr. 6 bis

la norme

 

Se aprobă

 

Ordonator principal de credite

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ de decontare a sumei īn lei necesare plătii la scadentă

- model -

 

Referitor la: Scadenta din data de........................, aferentă īmprumutului īn valoare de.................lei, contractat/subīmprumutat de operatorul economic/Ministerul Economiei si Finantelor..................de la....................................................................................... (banca/institutia finantatoare) pentru realizarea............................................................................. (denumirea proiectului)

 

Obligatia de plată scadentă, īn lei

Rata de capital:

 

Dobāndă:

Comisioane:

Alte costuri:

Total:

1. Soldul contului de disponibil īn fondul de risc la data de..........., conform Adresei Directiei generale.................nr............/data: ..........................lei

2. Total plăti angajate la data de.........................................................lei

3. (1-2) Sume disponibile īn fondul de risc*): ..........................lei

 

Avānd īn vedere cele mentionate mai sus, propunem următoarele:

1. aprobarea efectuării plătii către banca/institutia financiară, de către Ministerul Economiei si Finantelor, a sumei īn lei de .............., scadentă la data de.............., din disponibilul fondului de risc;

2. virarea sumei de..............lei din contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX (cod fiscal 8609468), deschis pe numele

Ministerului Economiei si Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, īn contul băncii/institutiei financiare si transmiterea la Directia generală de trezorerie si datorie publică a unei copii a ordinului de plată respectiv de către Directia generală a trezoreriei si contabilitătii publice;

3. evidentierea īn contabilitate a sumei īn lei aferente acestei plăti, care reprezintă debit al operatorului economic ......................fată de Ministerul Economiei si Finantelor.

[Anexăm la prezenta Notificarea de plată a băncii/institutiei finantatoare nr. .../data si Adresa operatorului economic.......

de solicitare a efectuării plătii de către Ministerul Economiei si Finantelor, īn calitate de garant/īmprumutat direct, īnregistrată la Ministerul Economiei si Finantelor cu nr......../data.]*)

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea īn privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,

……………………..


*) Se completează īn cazul īn care nu se īntocmeste nota de lichidare.

 


ANEXA Nr. 7

la norme

 

De acord

Ordonator principal de credite

 

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

- model -

 

Referitor la: Scadenta din data de..........................., aferentă īmprumutului garantat/subīmprumutului īn valută īn valoare de.........................., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei si Finantelor .......................................... de la........................................................................ (banca/institutia finantatoare), pentru realizarea............................................................................. (denumirea proiectului)

 

Obligatia de plată scadentă, īn lei

Rata de capital:

 

Dobāndă:

Comisioane:

Alte costuri:

Total:

Cursul valutar al tranzactiei de cumpărare valută .................. lei/valută, comunicat de Banca Natională a Romāniei, cu confirmare operatiune de schimb valutar (cumpărare valută B.N.R. nr....................../data)

Contravaloarea īn lei pentru valuta cumpărată, la cursul comunicat de Banca Natională a Romāniei ..........................lei

 

1. Soldul contului de disponibil īn fondul de risc la data de..........., conform Adresei Directiei generale.................nr............/data ..........................lei

2. Total plăti angajate la data de...............................: ..........................lei

3. (1-2) Sume disponibile īn fondul de risc*): ..........................lei

Diferenta de alimentat la fondul de risc: ...........................lei

Avānd īn vedere cele mentionate mai sus, propunem semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 55.01, titlul 51, art. 02, alineatul 10 „Plăti īn contul creditelor garantate si/sau subīmprumutate", īn valoare de.................lei, anexată, īn vederea alimentării contului „Disponibil din fond de risc" cu suma de.....................lei.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea īn privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,

…………………….

 

ANEXA Nr. 7bis

la norme

 

De acord

Ordonator principal de credite

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

- model -

 

Referitor la: Scadenta din data de ..........................., aferentă īmprumutului garantat/subīmprumutului īn lei īn valoare de.........................., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei si Finantelor .......................................... de la........................................................................ (banca/institutia finantatoare), pentru realizarea.............................................................................  (denumirea proiectului)

 

Obligatia de plată scadentă, īn lei

Rata de capital:

 

Dobāndă:

Comisioane:

Alte costuri:

Total:

1. Soldul contului de disponibil īn fondul de risc la data de..........., conform Adresei Directiei generale.................nr............/data: ..........................lei

2. Total plăti angajate la data de...............................: ..........................lei

3. (1-2) Sume disponibile īn fondul de risc*): ..........................lei

Diferenta de alimentat la fondul de risc: ...........................lei

 

Avānd īn vedere cele mentionate mai sus, propunem semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 5.01, titlul 51, art. 02, alineatul 10 „Plăti īn contul creditelor garantate si/sau subīmprumutate", īn valoare de.................lei, anexată, īn vederea alimentării contului „Disponibil din fond de risc" cu suma de.....................lei.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea īn privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,

……………………….

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

Bun de plată

Ordonator principal de credite

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTA DE LICHIDARE

- model -

 

Referitor la: Scadenta din data de ....................................., aferentă īmprumutului garantat/subīmprumutului īn valoare de.........................., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei si Finantelor .......................................... de la........................................................................ (banca/institutia finantatoare), pentru.............................................................................. (denumirea proiectului)

 

Obligatia de plată scadentă, īn valută

Rata de capital:

 

Dobāndă:

Comisioane:

Alte costuri:

Total:

Cursul valutar al tranzactiei de cumpărare valută .................. lei/valută, comunicat de Banca Natională a Romāniei, cu confirmare operatiune de schimb valutar (cumpărare valută B.N.R.) nr....................../data

Contravaloarea īn lei pentru valuta cumpărată, la cursul comunicat de Banca Natională a Romāniei ..........................lei

1. Soldul contului de disponibil īn fondul de risc pentru īmprumuturi la data de..........., conform Adresei Directiei generale.................nr............/data: ..........................lei

2. Total plăti angajate la data de...............................: ..........................lei

3. (1-2) Sume disponibile īn fondul de risc: ..........................lei

Diferenta de alimentat la fondul de risc: ...........................lei

 

Īn vederea asigurării sumelor necesare pentru lichidarea obligatiilor de plată fată de Banca Natională a Romāniei, propunem alimentarea contului de disponibil fond de risc prin virarea sumei de ...........lei din contul nr. RO97TREZ99923550151XXXXX, CUI 8609468 īn contul nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX, CUI 8609468.

Anexăm la prezenta Notificarea de plată a băncii finantatoare nr................../data si Adresa operatorului economic .....................de solicitare a efectuării plătii de către Ministerul Economiei si Finantelor īn calitate de garant/īmprumutat direct, īnregistrată la Ministerul Economiei si Finantelor cu nr......................................................./data, Ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută nr................./data, Ordinul de plată valută nr........................./data si Confirmarea Băncii Nationale a Romāniei privind operatiunea de schimb valutar (cumpărare valută B.N.R.) nr................../data.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea īn privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,

...........................

 


ANEXA Nr. 8bis

la norme

 

Bun de plată

Ordonator principal de credite

(sau persoana delegată de acesta)

 

NOTĂ DE LICHIDARE

- model -

 

Referitor la: Scadenta din data de ....................................., aferentă īmprumutului garantat/subīmprumutului īn valoare de.........................., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei si Finantelor .......................................... de la....................................................................... (banca/institutia finantatoare), pentru..............................................................................  (denumirea proiectului)

 

Obligatia de plată scadentă, īn lei:

Rata de capital:

 

Dobāndă:

 

Comisioane:

 

Alte costuri:

 

Total:

1. Soldul contului de disponibil īn fondul de risc ..........................lei la data de..........., conform Adresei Directiei generale.................nr............/data:

2. Total plăti angajate la data de............................... ..........................lei

3. (1-2) Sume disponibile īn fondul de risc: ..........................lei

Diferenta de alimentat la fondul de risc: ...........................lei

 

Īn vederea asigurării sumelor necesare pentru lichidarea obligatiilor de plată fată de Banca Natională a Romāniei, propunem alimentarea contului de disponibil fond de risc prin virarea sumei de ............lei din contul nr. RO97TREZ99923550151XXXXX, CUI 8609468 īn contul nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX, CUI 8609468.

Anexăm la prezenta Notificarea de plată a băncii finantatoare nr. .../data si Adresa operatorului economic.......de solicitare a efectuării plătii de către Ministerul Economiei si Finantelor, īn calitate de garant/īmprumutat direct, īnregistrată la Ministerul Economiei si Finantelor cu nr..... ../data.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificăm operatiunea īn privinta realitătii, regularitătii si legalitătii.

 

Sef serviciu,

..................................

ANEXA Nr. 9

la norme

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

Data emiterii.............................

Compartimentul de specialitate.........

Directia generală.....................

Nr. ..../data

 

ORDONANTARE DE

- model -

PLATA

 

Natura cheltuielii - contravaloarea īn lei a valutei cumpărate de la Banca Natională a Romāniei, necesară plătii ratei de capital, dobānzii, comisioanelor si altor costuri aferente scadentei din data de.... la īmprumutul/subīmprumutul īn valoare de.........., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei si Finantelor......................., pentru care s-a emis Scrisoarea de garantie nr................din............../...................., s-a īncheiat Acordul de īmprumut subsidiar nr......../data sau Acordul de īmprumut subsidiar si garantie nr............../data..............

 

Lista documentelor justificative:

- ordin de schimb valutar pentru cumpărare valută nr.............../ data................

- ordin de plată valută nr........./data........

- Confirmarea Băncii Nationale a Romāniei privind operatiunea de schimb valutar (cumpărare valută) nr..../data.....

- notificarea de plată de ia banca/institutia finantatoare Nr./Data angajamentului legal.....................

Modul de plată (virament/numerar):

lei/valută:.....................................................

Suma datorată beneficiarului..................lei

Avansuri acordate si retinute beneficiarului ...........

Suma de plată........................................lei

 


 

 

 

Suma de plată (va

Iută)

- felul valutei.....

 

 

 

- suma īn valută

 

- cursul valutar..

 

 

- suma īn lei

 

 

 

 

 

Subdiviziune a clasificatiei bugetare, capitolul 55.01, titlul....51 articolul ....02, alineatul 10

Disponibil īnaintea efectuării plătii

Suma de plată

Disponibil după efectuarea plătii

0

1

2

3=col.1-2

 

lei

lei

...lei

Numele si adresa beneficiarului Ministerul Economiei si Finantelor Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti

Nr. Cont: RO24TREZ999650101XXXXXXX CUI 8609468

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate*)

Control financiar

preventiv

 

 

CFPD

CFPD

Data.......................

Data.................

Semnătura........

Data............

Data............

 

Vizat...........

Vizat............

Semnătura..............

Semnătura

Semnătura

 

Ordonator de credite,

......................................

 

Data......................

Semnătura......................


*) Răspunde de datele īnscrise īn col. 1.

 

ANEXA Nr. 9bis

la norme

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

Data emiterii.............................

Compartimentul de specialitate.........

Directia generală.....................

Nr. ..../data

 

ORDONANTARE DE PLATĂ

- model -

 

Natura cheltuielii - suma īn lei necesară plătii ratei de capital, dobānzii, comisioanelor si altor costuri aferente scadentei din data de.... la īmprumutul/subīmprumutul īn valoare de.........., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei si Finantelor......................., pentru cares-a emis Scrisoarea de garantie nr................din............../..................../s-a īncheiat Acordul de īmprumut subsidiar nr.........../data...............

Lista documentelor justificative:

- notificarea de plată de la banca/institutia finantatoare

 

Nr./Data angajamentului legal.....................

Modul de plată (virament/numerar):

lei/valută:.....................................................

Suma datorată beneficiarului..................lei

Avansuri acordate si retinute beneficiarului ...........

Suma de plată........................................lei

 

 

Suma de plată (valută)

- felul valutei.....

 

 

 

- suma īn valută

 

- cursul valutar..

 

 

 

- suma īn lei

 


Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare - lei -

 

 

Subdiviziune a clasificatiei bugetare, capitolul 55.01, titlul....51 articolul....02, alineatul 10

Disponibil īnaintea efectuării plătii

Suma de plată

Disponibil după efectuarea plătii

 

0

1

2

3=col.1-2

 

 

lei

lei

...lei

 

Numele si adresa beneficiarului Ministerul Economiei si Finantelor Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti

Nr. Cont: RO24TREZ999650101XXXXXXX CUI 8609468

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate*)

Control financiar

preventiv

 

Data....................... Data.................

CFPD

CFPD

 

Data............

Data............

 

Vizat...........

Vizat............

 

Semnătura..............

Semnătura........

Semnătura

Semnătura

 

 

Ordonator de credite,

.............................

Data......................

Semnătura...................

 

ANEXA Nr. 10

la norme

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr...............data............

Directia generală de trezorerie si datorie publică

Str. ..............................nr.............

Localitatea......................................

 

ĪNSCRIS NR. ......................

 

- model -

Nume si prenume/Denumire debitor.............................................................................................................................

Cu domiciliul fiscal īn localitatea........................................................................, str.................................nr.........., bl............., se........., ap............, sectorul/judetul...........................

Cod de identificare fiscală:...........................................

 

Natura obligatiei fiscale*)

Termen legal de plată**)

Nr. acordului de Īmprumut/Scrisorii de

garantie/Conventiei de garantare***)

Cuantumul sumei datorate (lei)

Perioada de calcul al

accesoriilor aferente obligatiilor

fiscale principale****)

 

 

 

 

 

 

Īn conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările si completările ulterioare, prezentul īnscris constituie titlu de creantă, urmānd să devină titlu executoriu după expirarea termenului de plată.


Īmpotriva prezentului īnscris se poate formula plāngere prealabilă, īn conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, īn termen de 30 de zile de la data comunicării prezentului īnscris, īn conditiile legii, dar nu mai tārziu de 6 luni de la data emiterii acestuia.

Plāngerea prealabilă se depune la directia de specialitate din Ministerul Economiei si Finantelor care a emis prezentul īnscris.

Data emiterii:

 

Director general adjunct

............................

Nume si prenume.................

Semnătura..............

L.S.


*) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri aferente acestora, comisionul de risc, precum si creantele fiscale accesorii aferente acestora.

**) 15 zile calendaristice de la data emiterii īnscrisului.

***) Se completează numărul acordului de īmprumut, acordului de īmprumut subsidiar, acordului de īmprumut subsidiar si garantie, scrisorii de garantie, conventiei de garantare etc, după caz.

****) Accesoriile se vor calcula de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor pānă la stingerea integrală a obligatiilor fiscale principale corespunzătoare.

 

ANEXA Nr. 11

la norme

 

MONOGRAFIE

pentru īnregistrarea īn contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc

 

Fondul de risc

īnregistrarea īn contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Explicatia operatiunii

Contul debitor

Contul creditor

 

Constituirea si utilizarea fondului de risc

 

 

1.

 

 

 

 

 

Obligatii de plată ale beneficiarilor īmprumuturilor garantate/ contractate de stat la fondul de risc

 

 

Evidentierea creantelor īn lei si īn valută

- comisioane de risc

- majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru neplata la scadentă a comisioanelor de risc

- majorări de īntārziere pentru neplata la scadentă a ratelor de capital,

dobānzilor si altor costuri aferente īmprumuturilor garantate/contractate de stat

- dobānzi aferente debitelor esalonate la plată

- alte sume datorate conform prevederilor legale

%461.x.04.02.01

Debitori din comisioane si majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru garantiile interne de stat

461.X.04.02.02

Debitori din comisioane, majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru garantii externe de stat

461.X.04.02.03

Debitori din comisioane si majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

135

Fondul de risc

- analitice pe surse

īncasarea īn contul de disponibil al fondului de risc a sumelor datorate de beneficiarii īmprumuturilor garantate/ contractate de stat

512.1.05

Disponibil al fondului de risc

%

473.2.01

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii interne de stat

473.2.02

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii externe de stat

473.2.03

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

Codificarea operatiunilor de către directia de specialitate

473.2.01

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii interne de stat

461.X.04.02.01

Debitori din comisioane si majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru garantiile interne de stat

473.2.02

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii externe de stat

461.X.04.02.02

Debitori din comisioane, majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru garantii externe de stat

473.2.03

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

461.X.04.02.03 Debitori din comisioane si majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

2.

Obligatii de plată din bugetul Trezoreriei Statului la fondul de risc

 

 

īnregistrarea obligatiei de plată privind dobānzile calculate pentru disponibilul fondului de risc păstrat īn contul curent general al Trezoreriei Statului

518.7.01

Dobānzi de īncasat aferente

disponibilitătilor

135.3

Fond de risc - dobānzi aferente disponibilitătilor

īncasarea īn contul de disponibil al fondului de risc a dobānzii calculate si virate pentru disponibilul fondului de risc păstrat īn contul curent general al Trezoreriei Statului si concomitent

512.1.05 Disponibil al fondului de risc

518.7.01

Dobānzi de īncasat aferente disponibilitătilor

3.

Decontări cu bugetul de stat

 

 

īncasarea īn contul de disponibil al fondului de risc a sumelor primite de la bugetul de stat pentru completarea fondului de risc

512.1.05 Disponibil al fondului de risc

135.4 Fond de risc - sume de la bugetul de stat

La finele anului, regularizarea cu bugetul de stat īn limita sumelor primite

135.4 Fond de risc - sume de la bugetul de stat

512.1.05 Disponibil al fondului de risc

4.

Plăti din fondul de risc

 

 

Efectuarea plătilor scadente din contul de disponibil al fondului de risc ale ratelor de capital, dobānzilor si ale altor costuri aferente īmprumuturilor interne garantate de stat, ca urmare a executării garantiilor

461.X.04.01.01

Debitori la fondul de risc din executarea garantiilor interne de stat

512.1.05 Disponibil al fondului de risc

- pentru īmprumuturile externe garantate de stat, ca urmare a executării garantiilor

581 Viramente interne

512.1.05 Disponibil al fondului de risc

 

512.4.06

Disponibil īn valută pentru rate de capital, dobānzi si alte costuri - conform conventiei BNR

581 Viramente interne

461.X.04.01.02

Debitori la fondul de risc din executarea garantiilor externe de stat

512.4.06

Disponibil īn valută pentru rate

de capital, dobānzi si alte costuri -

conform conventiei BNR

- pentru īmprumuturile externe contractate de stat si subīmprumutate beneficiarilor cu delegare de autoritate

461.X.04.01.03

Debitori la fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

512.4.06

Disponibil īn valută pentru rate de capital, dobānzi si alte costuri - conform conventiei BNR


Nr. crt.

Explicatia operatiunii

Contul debitor

Contul creditor

 

 

 

 

 

 

- pentru īmprumuturile externe contractate de stat si subīmprumutate beneficiarilor, derulate prin MFP

- dobānzi, comisioane de angajament si alte costuri

- rate de capital

si concomitent

 

 

%

461.X.04.01.03

Debitori la fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

164

īmprumuturi interne si externe contractate de stat/analitic īmprumut extern

512.4.06

Disponibil īn valută pentru rate de capital, dobānzi si alte costuri - conform conventiei BNR

461.X.04.01.03

Debitori la fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

461.3

Debitori ai īmprumuturilor externe

Recuperarea de la beneficiarii īmprumuturilor a ratelor de capital, dobānzilor si a altor costuri care au fost suportate din contul de disponibil al fondului de risc

512.1.05

Disponibil al fondului de risc

%

473.2.01

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii interne de stat

473.2.02

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii externe de stat

473.2.03

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

Codificarea operatiunilor de către directia de specialitate

 

 

 

473.2.01

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii interne de stat

461.X.04.01.01

Debitori la fondul de risc din executarea garantiilor interne de stat

473.2.02

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii externe de stat

461.X.04.01.02

Debitori la fondul de risc din executarea garantiilor externe de stat

473.2.03

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

461.X.04.01.03

Debitori la fondul de risc din executarea garantiilor externe de stat

5.

AVAS

 

 

Predarea la AVAS a creantelor reprezentānd rate de capital, dobānzi si alte costuri

135.6

Fond de risc - creante predate la AVAS

461.X.04.01.02

Debitori la fondul de risc din executarea garantiilor externe de stat

Predarea la AVAS a creantelor reprezentānd comisioane de risc si majorări de īntārziere

135.6

Fond de risc - creante predate la AVAS

461.X.04.02.02

Debitori din comisioane si majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru garantii externe de stat

īncasarea de la AVAS a sumelor recuperate

512.1.05

Disponibil al fondului de risc

135.6

Fond de risc - creante predate la AVAS

Virarea sumelor din fondul de risc, conform legii, pentru fondul de stimulente

135.7

Fond de risc pentru stimulente

512.1.05

Disponibil al fondului de risc


Nr. crt.

Explicatia operatiunii

Contul debitor

Contul creditor

6.

Reevaluarea

 

 

īnregistrarea diferentelor favorabile de curs rezultate īn urma īncasării debitorilor īn valută, iar la sfārsitul perioadei, din reevaluarea soldurilor de debitori ai fondului de risc

461.X.04

Debitori la fondul de risc

765.5

Venituri din diferente de curs valutar aferente fondului de risc

La sfārsitul perioadei, īnchiderea contului de venituri din diferente de curs valutar

765.5

Venituri din diferente de curs valutar

aferente fondului de risc

135

Fondul de risc

īnregistrarea diferentelor nefavorabile de curs rezultate īn urma īncasării debitorilor īn valută, iar la sfārsitul perioadei, din reevaluarea soldurilor de debitori ai fondului de risc

665.5

Cheltuieli din diferente de curs valutar

aferente fondului de risc

461.X.04

Debitori la fondul de risc

La sfārsitul perioadei īnchiderea contului de cheltuieli din diferente de curs valutar

135

Fondul de risc

665.5

Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente fondului de risc

7.

Stingerea creantelor fondului de risc

 

 

Evidentierea stingerii creantelor reprezentānd rate de capital, dobānzi si alte costuri, conform legii

135.5

Fond de risc - creante stinse conform

legii

%

461.X.04.01.01

Debitori la fondul de risc din executarea garantiilor interne de stat

461.X.04.01.02

Debitori la fondul de risc din executarea garantiilor externe de stat

461.X.04.01.03

Debitori la fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

Evidentierea stingerii creantelor reprezentānd comisioane de risc, majorări de īntārziere, conform legii

135

%

461.X.04.02.01

Debitori din comisioane si majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru garantiile interne de stat

461.X.04.02.02

Debitori din comisioane, majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru garantii externe de stat

461.X.04.02.03 Debitori din comisioane si majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

Fond de risc - analitice

Stingerea creantelor fondului de risc prin conversie īn actiuni

 

 

- reprezentānd rate de capital, dobānzi si alte costuri, conform legii - reprezentānd comision de risc, majorări de īntārziere, conform legii

260

Titluri de participare

461.X.04

Debitori la fondul de risc

īnregistrarea sumelor īncasate din vānzarea actiunilor provenite din conversia creantelor fondului de risc

512.1.05

Disponibil al fondului de risc

260

Titluri de participare


 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Explicatia operatiunii

Contul debitor

Contul creditor

8.

Creditori ai fondului de risc

 

 

Sume īncasate īn plus de la beneficiarii īmprumuturilor garantate/contractate de stat

512.1.05 Disponibil al fondului de risc

%

473.2.01

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii interne de stat

473.2.02

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii externe de stat

473.2.03

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

Codificarea operatiunilor de către directia de specialitate

473.2.02

Decontări din operatii īn curs de clarificare privind fondul de risc pentru garantii externe de stat

%

462.X.02.01

Creditori din rate de capital, comisioane si majorări de īntārziere la fondul de risc pentru garantii interne de stat

462.X.02.02

Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de īntārziere la fondul de risc pentru garantii externe de stat

462.X.02.03

Creditori din rate de capital, comisioane si majorări de īntārziere la fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

Restituirea sumelor īncasate īn plus de la beneficiarii īmprumuturilor garantate/ contractate de stat

Compensarea sumelor īncasate īn plus de la beneficiarii īmprumuturilor  garantate /contractate de stat, cu obligatii curente sau viitoare la fondul de risc ale acestora

%

462.X.02.01

Creditori din rate de capital, comisioane si majorări de īntārziere la fondul de risc pentru garantii interne de stat

462.X.02.02

Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de īntārziere la fondul de risc pentru garantii externe de stat

462.X.02.03

Creditori din rate de capital, comisioane si majorări de īntārziere la fondul de risc pentru īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

462.X.02 Creditori la fondul de risc

512.1.05 Disponibil al fondului de risc

%

461.X.04.01

Debitori la fondul de risc din executarea garantiilor de stat si din īmprumuturi externe contractate de stat si subīmprumutate

461.X.04.02

Debitori din comisioane, majorări de īntārziere cuvenite fondului de risc

Restituirea sumelor īncasate īn plus de la beneficiarii īmprumuturilor garantate/contractate de stat

% 462.X.02.01 462.X.02.02 462.X.02.03

512.1.05 Disponibil al fondului de risc


ANEXA Nr. 12

la norme

 

MONOGRAFIE

privind constituirea si utilizarea fondului de risc: de către persoanele juridice beneficiare

 

Īnregistrarea datoriei reprezentānd comisionul de risc pentru credite garantate de stat:

6588 „Alte cheltuieli de exploatare"

= 462 „Creditori diversi/analitic distinct"

 

Īnregistrarea plătii comisionului de risc pentru credite garantate de stat:

 

462 „Creditori diversi/analitic distinct"

= 512 „Conturi curente la bănci"

 

Īnregistrarea majorărilor de īntārziere datorate pentru neplata īn termen a comisioanelor la fondul de risc, a ratelor scadente, dobānzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente īmprumuturilor:

 

6581 „Despăgubiri, amenzi si penalităti"

= 462 „Creditori diversi/analitic distinct"

 

Īnregistrarea plătii majorărilor de īntārziere pentru neplata īn termen a comisioanelor la fondul de risc, a ratelor scadente, dobānzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente īmprumuturilor:

 

462 „Creditori diversi/analitic distinct"

512 „Conturi curente la bănci"

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare

 

Īn temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărārii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 1 iulie 2008, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

 Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare, cuprins īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2008.

Nr. 11.

 


ANEXA

 

SISTEMUL

de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare

 

A. Norme metodologice privind īntocmirea si verificarea raportărilor contabile ale societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare/ reasigurare la 30 iunie 2008

1. Generalităti

Societătile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumite īn continuare asigurători, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor emise īn aplicarea acesteia, au obligatia să īntocmească si să depună raportări contabile la data de 30 iunie 2008, astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, după caz, la registratura acestora sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 627/1995 privind īmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea īn vedere si prevederile Hotărārii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei īn exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si īn mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare.

2. Prezentarea si modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2008

Asigurătorii vor īntocmi si depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1. Bilant (cod 01);

2. Contul de profit si pierdere, compus din:

- Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

- Contul tehnic al asigurării de viată (cod 03);

- Contul netehnic (cod 04);

3. Date informative (cod 05).

Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor īntocmi si vor prezenta si situatiile prevăzute la cap. V pct. 2 „Situatii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative" din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

a) Situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii;

b) Situatia veniturilor si cheltuielilor.

Brokerii de asigurare/reasigurare vor īntocmi si vor depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1. Bilant (cod 01);

2. Contul de profit si pierdere (cod 02);

3. Date informative (cod 03).

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare vor completa datele de identificare (denumirea societătii, adresa, telefonul si numărul de īnmatriculare la registrul comertului), precum si cele referitoare la īncadrarea corectă īn forma de proprietate si codul unic de īnregistrare, citet, fără a se folosi prescurtări sau initiale, īn căsute se vor trece codurile care delimitează īncadrarea asigurătorilor si a brokerilor de asigurare/reasigurare.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilant" a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării societătii si, īn consecintă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, asigurătorii sau brokerii de asigurare/reasigurare fiind sanctionati potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 42 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 656/1997, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu actualizările ulterioare.

Bilantul prezintă, īn formă sintetică, elementele de activ si de pasiv, grupate după natură si lichiditate, respectiv după natură si exigibilitate.

Bilantul se īntocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2008, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, īncheiată după īnregistrarea tuturor documentelor īn care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Pentru prezentarea contului de profit si pierdere la data de 30 iunie 2008, asigurătorii, īn functie de activitatea de asigurare pe care o desfăsoară, vor completa formularul contului tehnic al asigurării generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurării de viată (cod 03) si formularul contului netehnic (cod 04).

Brokerii de asigurare/reasigurare vor īntocmi formularul contului de profit si pierdere (cod 02).

Datele care se raportează īn formularele contului de profit si pierdere sunt cumulate de la īnceputul anului pānă la sfārsitul perioadei de raportare.

īn formularul „Date informative", la rāndurile 01 si 02 coloana 1, asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare care au īn subordine subunităti vor īnscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

La rāndurile privind plătile restante se īnscriu sumele de la sfārsitul perioadei de raportare care au depăsit termenele de plată prevăzute īn contracte sau acte normative.

Formularele de raportare contabilă īntocmite pentru data de 30 iunie 2008 sunt semnate de persoanele īn drept, cuprinzānd si numele īn clar ale acestora.

Rāndul corespunzător calitătii persoanei care a īntocmit raportările contabile se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană īmputernicită să īndeplinească această functie, potrivit legii;


- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romānia.

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare care au īn subordine sucursale sau subunităti fără personalitate juridică vor verifica si centraliza balantele de verificare ale acestora, īntocmind raportările contabile la 30 iunie 2008.

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare care au īn subordine sucursale sau alte subunităti fără personalitate juridică, care desfăsoară activitate si au sediul īn străinătate, vor evalua īn lei rulajele si soldurile exprimate īn valută, din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare īntocmită pentru operatiunile economico-financiare desfăsurate īn tară.

īn situatia īn care operatiunile subunitătilor proprii īn străinătate au fost evidentiate īn cursul perioadei atāt īn valută, cāt si īn lei, pentru cuprinderea īn raportările contabile la data de 30 iunie 2008 ale persoanei juridice din tară, vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate īn lei.

Formularele care compun raportările contabile la data de 30 iunie 2008 se vor completa īn lei (RON).

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările contabile īntocmite pentru data de 30 iunie 2008, astfel:

- pe suport hārtie (formatul C.S.A.), semnate si stampilate, conform legii, īmpreună cu o copie a codului unic de īnregistrare, raportul administratorului, precum si o copie de pe balanta de verificare a conturilor sintetice;

- īn format electronic, prin īncărcarea datelor īn aplicatia CSA-EWS.

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor formatul electronic al raportărilor contabile īntocmite pentru data de 30 iunie 2008 continānd formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, folosind programul de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.

Programul de asistentă este pus la dispozitia asigurătorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare, gratuit, de unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro.

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare care nu au desfăsurat activitate de la data īnfiintării pānă la 30 iunie 2008 nu īntocmesc raportări contabile la data de 30 iunie 2008, urmānd să depună o declaratie pe propria răspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, care să cuprindă toate datele de identificare a societătii:

- denumirea completă (conform certificatului de īnmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;

- numărul de īnregistrare la registrul comertului;

- codul unic de īnregistrare;

- capitalul social.

O declaratie similară vor depune si persoanele juridice care se află īn curs de lichidare, potrivit legii.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2008 la comisia de supraveghere a asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor

Raportările contabile īntocmite pentru data de 30 iunie 2008, precum si declaratiile asigurătorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare care nu au desfăsurat activitate se vor depune pānă cel mai tārziu 15 august 2008.

Nedepunerea raportărilor contabile īntocmite pentru data de 30 iunie 2008 la termenul stabilit, a formularelor listate, semnate si stampilate, sau a declaratiilor, după caz, se sanctionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2008 de către asigurători si brokerii de asigurare/reasigurare se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la cap. III pct. 1 si 2 din reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările si completările ulterioare.

B. Nomenclator - forme de proprietate

 

COD

DENUMIRE

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat si privat)

 

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

22

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

23

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

24

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

 

PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)

25

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

26

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

27

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

28

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

30

PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA (cu capital: privat autohton, privat autohton si străin, privat străin)

34

Societăti comerciale pe actiuni

35

Societăti comerciale cu răspundere limitată


ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispozitia publicului a operelor muzicale pe internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si drepturile patrimoniale cuvenite īn mod corespunzător titularilor drepturilor de autor

 

Avānd īn vedere Cererea Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romānia -Asociatia pentru Drepturile de Autor (UCMR-ADA), īnregistrată la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor cu nr. 5.362 din 1 iulie 2008, precum si Referatul nr. SG/1.791 din 7 iulie 2008 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform dispozitiilor art. 13 lit. f) coroborat cu art. 1231 alin. (1) lit. e) si art. 131 alin. (1)-(3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare īndeplinirii atributiilor Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

 Art. 1. - Se constituie, īncepānd cu data de 15 iulie 2008, Comisia de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispozitia publicului a operelor muzicale pe internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fără fir, si drepturile patrimoniale cuvenite īn mod corespunzător titularilor drepturilor de autor, avānd următoarea componentă:

- un reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romānia -Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), pe de o parte; si

- cāte un reprezentant al Asociatiei pentru Tehnologie si Internet (A.P.T.I.), al Asociatiei Romāne a Operatorilor Nationali de Servicii Audiotext (A.R.O.N.S.A.), al Societătii Comerciale VODAFONE ROMĀNIA - S.A., al Societătii Comerciale ORANGE ROMĀNIA - S.A. si al Societătii Comerciale ARHEXIM - S.R.L., pe de altă parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 pot face parte si cāte un reprezentant al altor structuri asociative mandatate de utilizatori din domeniu, cu conditia ca acestia să depună la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor, pānă la data constituirii comisiei de negociere, documente din care să rezulte că sunt mandatate de utilizatori din domeniu.

Art. 3. - Din comisia prevăzută la art. 1 pot face parte si cāte un reprezentant al altor utilizatori majori, potrivit cifrei de afaceri si cotei de piată din domeniu, cu conditia ca acestia să declare la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor, pānă la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri si cota de piată. Din comisia de negociere vor face parte primii 3 utilizatori majori pentru fiecare domeniu de utilizare.

Art. 4. - Comisia constituită potrivit art. 1 si, după caz, art. 2 si/sau art. 3 are obligatia să desfăsoare negocierile īn conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1)si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 5. - Comisia īsi va stabili programul īntālnirilor pe care īl va comunica Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, īn conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

p. Directorul general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 7 iulie 2008.

Nr. 128.