MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 535         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 iulie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 759 din 24 iunie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (i), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 768 din 24 iunie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, 21, 23, 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 857 din 9 iulie 2008 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind completarea art. 28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

442. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea pozitiilor 30 si 36 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de cIasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

446. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei N la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006

pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

828. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind organizarea celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de finantare pentru anul 2008 în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007

 

1.036. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ de însotire (DAI), utilizând aplicatia RO-DAI de urmărire a miscărilor cu produse accizabile în regim suspensiv

 

2.083. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

 

2.376. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea în grupa B a imobilului „Spitalul CFR", str. C-tin Noica nr. 20, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 759

din 24 iunie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001

privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (7), ale art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Stefan Mastaleru în Dosarul nr. 23.117/245/2007 al Judecătoriei Iasi.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în dosarele nr. 908D/2008 si nr. 1.063D/2008, care au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Sabin Marian Ferghete si Societatea Comercială „Amurco" - S.R.L. în dosarele nr. 5.489/245/2007 si nr. 252/180/2008 ale Tribunalului Iasi - Sectia comercialăsi contencios administrativ si, respectiv, Judecătoriei Bacău.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele mentionate au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, conexarea lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 908D/2008 si nr. 1.063D/2008 la Dosarul nr. 888D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurispruderita Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 3 martie 2008, 12 martie 2008 si 7 aprilie 2008, pronuntate în dosarele nr. 23.117/245/2007, nr. 5.489/245/2007 si nr. 252/180/2008, Judecătoria Iasi, Tribunalul Iasi - Sectia comercială si contencios administrativ si, respectiv, Judecătoria Bacău au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si(7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum si art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, exceptie ridicată de Stefan Mastaleru si altii în cauzele care au ca obiect judecarea plângerilor contraventionale formulate de autorii exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 16 alin. (1)si (7), ale art. 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, 28, art. 33 alin. (1), precum si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 contravin prevederilor art. 23 alin. (1) din Constitutie. Se arată că textele legale nu respectă principiul prezumtiei de nevinovătie, deoarece stabilesc „în mod nejudiciar" vinovătia contraventională si prevăd sarcina probei, în cadrul procedurii judiciare contraventionale, prin trimitere la dreptul comun. Totodată, neconstitutionalitatea prevederilor legale criticate rezultă din modul de reglementare a procedurii referitoare la solutionarea plângerilor formulate de contravenienti.

Judecătoria Iasi, Tribunalul Iasi - Sectia comercială si contencios administrativ si Judecătoria Bacău apreciază ca exceptia este neîntemeiata. Se arată că dispozitiile legale criticate nu încalcă prezumtia de nevinovătie a contravenientilor.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernuluisi Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale, deoarece nu aduc atingere libertătii individuale a cetătenilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 16 alin. (1) si (7), ale art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Textele legale criticate reglementează aspecte legate de constatarea contraventiei si reglementarea căilor de atac împotriva procesului-verbaf de constatare si sanctionare a contraventiei, si anume: continutul si comunicarea procesului-verbal de contraventie, modalitatea de achitare a amenzilor, precum si procedura de solutionare a plângerii.

Prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 23 alin. (1) referitoare la inviolabilitatea libertătii individuale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că textele de lege criticateau mai format obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1)si ale art. 34 alin. (1) ca neîntemeiată, retinând, în esentă, ca „utilizarea de către legiuitor a notiunii de contravenient (...) nu are semnificatia unei înfrângeri a prezumtiei de nevinovătie consacrate de art. 23 alin. (11) din Constitutie". De asemenea, Curtea a statuat că „din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin decizia mentionată, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

În legătură cu critica autorului exceptiei prin invocarea art. 23 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că prevederile constitutionale nu sunt aplicabile în cauză. Dispozitiile legale criticate nu privesc sanctiuni referitoare la libertatea persoanelor care săvârsesc fapte contraventionale. Potrivit art. 5 alin. (2) din ordonantă, sanctiunile principale sunt avertismentul si amenda contraventională.

Referitor la critica privind procedura stabilită de legiuitor pentru solutionarea plângerilor formulate de contravenient, Curtea retine că aceasta este un aspect de legiferare, iar nu de constitutionalitate.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin.(3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum si art. 34 alin. (î) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Stefan Mastaleru si altii în dosarele nr. 23.117/245/2007, nr. 5.489/245/2007 si nr. 252/180/2008 ale Judecătoriei Iasi, Tribunalului Iasi - Sectia comercială si contencios administrativ si, respectiv, Judecătoriei Bacău.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 768

din 24 iunie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, 21, 23, 24 si 34

din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, 21, 23, 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Mihai Valentin Chitu în Dosarul nr. 14.600/325/2007 al Judecătoriei Timisoara.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că textele legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale referitoare la prezumtia de nevinovătie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 17 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 14.600/325/2007, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, 21, 23 si 24 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, exceptie ridicată de Mihai Valentin Chitu în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii contraventionale formulate de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 19, 21, 23, 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 contravin prevederilor art. 24, 124, 126 si 44 din Constitutie pentru următoarele motive:

- este încălcat dreptul la apărare, deoarece procesul-verbal de contraventie poate fi încheiat chiar în lipsa contravenientului, iar sustinerile agentului constatator se bucură de prezumtia de legalitate;

- în fata instantei de judecată contravenientul este obligat să-si dovedească nevinovătia, fiind astfel încălcată prezumtia de nevinovătie;

- faptul că agentul constatator aplică si sanctiunea constituie o încălcare a prevederilor constitutionale potrivit cărora justitia se înfăptuieste de instante;

- agentul constatator poate stabili caracterul licit sau ilicit al dobândirii bunurilor de către persoana sanctionată contraventional, ceea ce reprezintă o încălcare a prezumtiei caracterului licit al dobândirii averii.

Judecătoria Timisoara apreciază că exceptia este neîntemeiată. Se arată că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. în acest sens, invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 19, 21, 23, 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Textele legale criticate reglementează conditiile referitoare la întocmirea si continutul procesului-verbal de contraventie, modul de aplicare a sanctiunilor contraventionale, stabilirea despăgubirii, confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, precum si anumite aspecte procedurale la instanta competentă să solutioneze plângerea.

Prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată, ale art. 124 referitoare la înfăptuirea justitiei si ale art. 126 privind instantele judecătoresti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că textele de lege criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (1) si art. 34 alin. (1) ca neîntemeiată, retinând, în esentă, că „utilizarea de către legiuitor a notiunii de contravenient (...) nu are semnificatia unei înfrângeri a prezumtiei de nevinovătie consacrate de art. 23 alin. (11) din Constitutie". De asemenea, Curtea a statuat că „din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare".

Prin Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 15 februarie 2002, Curtea a statuat că dispozitiile art. 19 alin. (1) nu încalcă dreptul la apărare consacrat de art. 24 alin. (1) din Constitutie, „deoarece textul prevede suficiente garantii care să împiedice încheierea abuzivă a procesului-verbal fără participarea contravenientului. Astfel, această posibilitate nu intervine decât dacă nu există altă solutie pentru constatarea contraventiei săvârsite. Totodată este de observat că dreptul la apărare este consacrat de art. 24 din Constitutie în sfera activitătii judiciare, or constatarea săvârsirii unei contraventii, desi poate avea si consecinte judiciare, nu se înscrie în acest cadru. De altfel, alin. (2) al art. 24 din Constitutie se referă chiar la «cursul procesului». Pe de altă parte, este de retinut si faptul că, potrivit dispozitiilor art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care se judecă de instanta judecătorească, iar în cadrul procesului contravenientul îsi poate angaja avocat si îsi poate face orice apărare pe care o consideră necesară. De asemenea, conform art. 34 alin. (1) din ordonantă, în cadrul procesului pot fi administrate probe în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

În legătură cu critica autorului exceptiei referitoare la prevederea aplicării sanctiunii de către agentul constatator, considerăm că aceasta este neîntemeiată. Prevederea legală nu contravine dispozitiilor art. 124 si art. 126 din Constitutie, întrucât, potrivit art. 2 alin. (1) din ordonantă, „Prin legi, ordonante sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii în toate domeniile de activitate". Totodată, în baza art. 31-36 din aceeasi ordonantă, persoana căreia i s-a aplicat sanctiunea contraventională si se consideră nedreptătită are deschis accesul la instantele de judecată, unde poate contesta modalitatea în care aceasta i-a fost aplicată. în consecintă, nu se poate sustine că justitia se înfăptuieste în afara instantelor judecătoresti.

În ceea ce priveste critica referitoare la posibilitatea agentului constatator de a stabili caracterul licit sau ilicit al dobândirii bunurilor de către persoana sanctionată contraventional, considerăm că este, de asemenea, neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 44 alin. (9) din Constitutie, bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii pot fi confiscate în conditiile legii. Or, art. 24 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, care prevede că persoana împuternicită să aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, este o aplicare a acestor prevederi constitutionale.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, 21, 23, 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Mihai Valentin Chitu în Dosarul nr. 14.600/325/2007 al Judecătoriei Timisoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 


CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 857

din 9 iulie 2008

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind completarea art. 28

din Legea audiovizualului nr. 504/2002

           

Cu Adresa nr. 51/2.123 din 30 iunie 2008, secretarul general al Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea Legii privind completarea art. 28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, formulată de un număr de 53 de deputati, si anume: Gheorghe G. Barbu, Ionela I. Bruchental-Pop, Valentin Adrian M. Iliescu, Daniel I. Buda, Petru I. Călian, Ion I. Gontea, Ioan C. Oltean, Cosmin Gabriel C. Popp, Gabriel L. Sandu, Cristian I. Rădulescu, Marius I. Rogin, lulian-Gabriel P Bîrsan, Traian Constantin A. Igas, Cornel Stefan C. Bardan, Costică N. Canacheu, Stelian G. Fuia, Anca M. Constantinescu, Liviu D. Codîrlă, Diana Măria C. Busoi, Petru C. Lificiu, Anca-Daniela O Boagiu, Gheorghe G. Sârb, Alexandru A. Ciocâlteu, Cristian B. Ilie, Gheorghe I. Albu, Radu V. D. Lambrino, Valeriu I. Tabără, Petre Străchinaru, Constantin C. Amarie, Daniel I. lonescu, Constantin M. Petrea, Liviu Alexandru H. Miroseanu, Alexandru E. Mocanu, Gratiela Denisa M. lordache, Marian Sorin C. Paveliu, Corneliu V. Momanu, Marcel Adrian O. Piteiu, Dumitru M. Pardău, Romică C. Andreica, Mircea Teodor M. S. Iustian, Corneliu L. Popescu, Cornel H. Stirbet, Dumitru Gheorghe Mircea O. Cosea, Marian V. Hoinaru, Viorel N. Oancea, Claudius Mihail Gh. Zaharia, Constantin V. Tudor, Petre I. Ungureanu, Raluca D. Turcan, Ion I. Stoica, Bogdan C. Cantaragiu, Marcel Laurentiu M. Romanescu, Dănut E. Liga.

Sesizarea a fost formulată în temeiul art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 11 lit. a) si art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 7.513 din 1 iulie 2008 si constituie obiectul Dosarului nr. 1.602A/2008.

În motivarea obiectiei de neconstitutionalitate se arată că „art. 28 alin. (71)", introdus prin articolul unic al Legii pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, potrivit căruia „Programele de stiri ale posturilor de televiziune si radio contin, în pondere egală, stiri cu teme pozitive si, respectiv, negative", încalcă, în ordinea invocării lor, prevederile constitutionale ale art. 31 alin. (1)-(4) si art. 30 alin. (2), care stabilesc:

- Art. 31 alin. (1)-(4): „(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autoritătile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetătenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informatie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protectie a tinerilor sau securitatea natională.

(4) Mijloacele de informare în masă, publice si private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.";

- Art. 30 alin. (2): „(2) Cenzura de orice fel este interzisă." Autorii sesizării consideră că art. 28 alin. (71) din legea criticată contravine acestor prevederi constitutionale prin aceea că:

- „cetătenii români, si nu numai acestia, au dreptul, neîngrădit, de a avea acces la orice informatie de interes public". Or, în cauză, textul de lege criticat „filtrează" informatiile în cadrul programelor de televiziune si de radio, în asa fel încât acestea să fie în proportie egală pozitive sau negative, ceea ce, în realitate, este o cenzură interzisă de art. 30 alin. (2) din Constitutie. De asemenea, potrivit art. 31 alin. (2) din Constitutie, autoritătile publice au obligatia să asigure informarea corectă a cetătenilor asupra treburilor publice si a problemelor de interes personal, „ceea ce nu s-ar putea realiza prin intermediul proportiei de stiri pozitive si, respectiv, negative".

- se poate ajunge la „prejudicierea măsurilor de protectie a tinerilor sau la securitatea natională, prin faptul că, stiri sau o parte dintre acestea, referitoare la cele două elemente de continut al dreptului la informatie, ar putea să excedeze, si ele, proportiei informatiei pozitiv/negative.” De asemenea, se mai apreciază că încălcarea „ar putea să se producă prin fapta unei persoane, care nu are cunostinte în domeniu si, ca urmare, aceasta nici nu ar putea fi acuzată de săvârsirea vreunei fapte ilegale, ceea ce este contrar si tuturor principiilor de drept, nu numai celor de nivel constitutional".

- prin respectarea proportiei de stiri pozitive/negative, obligatia constitutională a mijloacelor de informare în masă, publice sau private, de a asigura informarea corectă a opiniei publice nu mai poate fi dusă la îndeplinire.

Autorii sesizării mai arată că în sedinta din 15 aprilie 2008 Camera Deputatilor, în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legiSIativă privind completarea si modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, în timp ce, în sedinta sa din data de 25 iunie 2008, Senatul, în calitate de Cameră decizională, a adoptat aceeasi propunere legiSIativă. Ca urmare, „a fost depusă la secretarul general al Senatului, pe data de 25 iunie 2008, în temeiul art. 15 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale".

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a prezenta punctele lor de vedere.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere, până la data pronuntării prezentei decizii.

CURTEA

examinând obiectia de neconstitutionalitate, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile Legii privind completarea art. 28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si prevederile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

(1) Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie, precum si ale art. 1, 10, 15, 16 si 18 din Legea nr. 47/1992, să se pronunte asupra obiectiei de neconstitutionalitate formulate de un număr de 53 de deputati.

(2) Obiectia de neconstitutionalitate se referă la Legea privind completarea art. 28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, care prevede: „Articol unic. - La articolul 28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

« (8) Programele de stiri ale posturilor de televiziune si radio contin, în pondere egală, stiri cu teme pozitive si, respectiv, negative.»"

(3) În esentă, autorii obiectiei de neconstitutionalitate sustin că noul alineat al art. 28, introdus prin legea criticată, împiedică mijloacele de informare în masă, publice sau private, de a-si îndeplini obligatia constitutională prevăzută de art. 31 alin. (4) privind informarea corectă a opiniei publice, precum si că „filtrează" informatiile în cadrul programelor de televiziune si de radio, ceea ce, în realitate, reprezintă o cenzură interzisă de art. 30 alin. (2) din Constitutie.


(4) Examinând obiectia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este întemeiată si urmează să o admită pentru următoarele considerente:

I. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a legii, prin rapotare la prevederile art. 31 alin. (1)-(4) din Legea fundamentală

În opinia autorilor obiectiei de neconstitutionalitate, prin respectarea, în cadrul programelor de stiri ale posturilor de televiziune si radio, a proportiei de stiri pozitive/negative, obligatia constitutională a acestor mijloace de informare în masă, publice sau private, de a asigura informarea corectă a opiniei publice nu mai poate fi dusă la îndeplinire.

Sub acest aspect, Curtea retine că orice persoană are dreptul de a fi informată prompt, corect si clar, de a primi informatii pe cale audio sau audiovizuală cu privire la orice problemă sau eveniment de interes public.

Potrivit textului de lege criticat, programele de stiri ale posturilor de televiziune si radio sunt supuse, în prealabil, unui control pentru diferentierea stirilor pozitive de cele negative si stabilirea unei ponderi egale la difuzarea acestora.

Curtea observă că textul nu are motivatia unui interes public justificat, cu semnificatie pentru viata locală ori natională, care să conducă la partajarea stirilor în „pozitive" si „negative". Regula celor două părti instituită prin text - „stiri cu teme pozitive si, respectiv, negative, în pondere egală" - nu este guvernată de principii care să asigure impartialitate si echilibru în ce priveste informarea corectă a cetătenilor în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială si culturală. Sub acest aspect, textul evidentiază o omisiune de reglementare, ceea ce face ca, în această formă, să nu se asigure o informare corectă a opiniei publice, fapt ce contravine dispozitiilor art. 31 alin. (4) din Constitutie. Această partajare a stirilor, lipsită de orice criterii, poate pune în dificultate pe cei chemati să asigure selectarea si redarea stirilor si, totodată, este de natură să introducă subiectivismul în informarea opiniei publice.

În concluzie, această dispozitie legală poate duce la manipularea populatiei prin selectarea subiectivă a informatiilor sau pur si simplu prin neinformare care, în acest fel, duce la privarea acesteia de posibilitatea de a lua cunostintă de anumite evenimente, ceea ce nu este permis într-o societate democratică.

II. Cu privire la critica de neconstitutinalitate a legii, prin raportare la dispozitiile art. 30 alin. (2) din Legea fundamentală

Autorii obiectiei consideră că textul de lege criticat „filtrează" informatiile în cadrul programelor de televiziune si radio, în asa fel încât acestea să fie în proportie egală pozitive sau negative, ceea ce, în realitate, este o cenzură interzisă de art. 30 alin. (2) din Constitutie.

Această sustinere nu poate fi primită si urmează a fi respinsă ca atare.

Cenzura de orice fel se referă la controlul prealabil ce s-ar exercita asupra continutului emisiunilor posturilor de televiziune si de radio, dar si asupra formelor sau modalitătilor de prezentare a elementelor serviciilor de programe, din partea autoritătilor publice sau a oricăror persoane fizice ori juridice, române sau străine, si nu poartă asupra grupării stirilor în cele cu teme pozitive si, respectiv, negative, în pondere egală.

„Filtrarea" sau „selectarea" informatiilor cu teme pozitive sau negative în cadrul programelor de stiri ale posturilor de televiziune si de radio reprezintă o operatiune tehnică, de mare responsabilitate, care presupune competentă, în special etică profesională si obiectivitate din partea celor care o efectuează, dar nu poate fi considerată ca un act de cenzură în sensul art. 30 alin. (2) din Constitutie. Această operatiune poate conduce însă la o lipsă de informare corectă a cetătenilor, ceea ce este cu totul altceva.

Norma constitutională referitoare la cenzură a fost dezvoltată în art. 6 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, care are următorul cuprins:

„Art. 6. – (1) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă.

(2) Independenta editorială a radiodifuzorilor este recunoscută si garantată de prezenta lege.

(3) Sunt interzise ingerinte de orice fel în continutul, forma sau modalitătile de prezentare a elementelor serviciilor de programe, din partea autoritătilor publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine.

(4) Nu constituie ingerinte normele de reglementare emise de Consiliul National al Audiovizualului în aplicarea prezentei legi si cu respectarea dispozitiilor legale, precum si a normelor privind drepturile omului, prevăzute în conventiile si tratatele ratificate de România.

(5) Nu constituie ingerinte prevederile cuprinse în codurile de conduită profesională pe care jurnalistii si radiodifuzorii le adoptă si pe care le aplică în cadrul mecanismelor si structurilor de autoreglementare a activitătii lor, dacă nu contravin dispozitiilor legale în vigoare."

III. Cu privire la criticile referitoare la procesul de finalizare si adoptare a legii

Autorii obiectiei de neconstitutionalitate sustin că „în sedinta sa din 15 aprilie 2008 Camera Deputatilor, în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legiSIativă privind completarea si modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, în timp ce, în sedinta sa din data de 25 iunie 2008, Senatul, în calitate de Cameră decizională, a adoptat aceeasi propunere legiSIativă si, ca urmare, a fost depusă la secretarul general al Senatului, pe data de 25 iunie 2008, în temeiul art. 15 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale".

Curtea constată că aspectul criticat nu reprezintă o problemă de constitutionalitate.

Potrivit art. 75 alin. (3) din Constitutie, după adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată - în spetă Camera Deputatilor - proiectul sau propunerea legiSIativă se trimite celeilalte Camere - în spetă Senatul -, care va decide definitiv.

Faptul că la secretarul general al Senatului a fost depus proiectul de lege în forma adoptată de Senat în sedinta din 25 iunie 2008 în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale de către senatori reprezintă o deficientă în activitatea aparatului de lucru al Senatului.

Potrivit art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, „în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale, cu 5 zile înainte de a fi trimisă spre promulgare, legea se comunică Guvernului, înaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si Avocatului Poporului si se depune la secretarul general al Camerei Deputatilor si la cel al Senatului", iar potrivit alin. (3) „data la care legea a fost depusă la secretarii generali ai Camerelor se aduce la cunostintă în plenul fiecărei Camere în termen de 24 de ore de la depunere".

Din documentele aflate la cele două Camere rezultă că „Legea privind completarea art. 28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată, a fost adusă la cunostinta deputatilor si, respectiv, a senatorilor, la data de 25 iunie 2008".

Asupra acestei legi au fost formulate obiectiile de neconstitutionalitate de către cei 53 de deputati si asupra constitutionalitătii ei Curtea s-a pronuntat prin prezenta decizie.

Pentru aceste motive, Curtea constată că Legea privind completarea art. 28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 este neconstitutională.


Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispozitiile art. 146 lit. a) si ale art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si ale art. 1-3, ale art. 11 alin. (1) lit. A.a), ale art. 15 si ale art. 18 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că Legea privind completarea art. 28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 este neconstitutională.

Dezbaterile au avut loc la data de 9 iulie 2008 si la acestea au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Ion Predescu, Puskás Valentin Zoltán si Augustin Zegrean, judecători.

Decizia se comunică Presedintelui României, precum si presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si primului-ministru si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Definitivă si general obligatorie.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ.dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea pozitiilor 30 si 36 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate

de cIasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de cIasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Adresa nr. 36/2008 a Comisiei de cIasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, prin care sunt mentionate modificările la pozitiile 30 si 36 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul de aprobare al Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 120.472/2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Pozitiile 30 si 36 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de cIasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- pozitiile 30 si 36 vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

C.U.I.

Sediul social

„30.

Societatea Comercială „Consind" - S.R.L.

RO 2079036

Localitatea Amara, str. George Enescu nr. 70, judetul Ialomita

36.

Societatea Comercială „MODA-SIB" - S.R.L.

RO 3096663

Municipiul Sibiu, Str. Grâului nr. 25, judetul Sibiu"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 442.

 


MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei N la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice

privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 112.891 din 10 iunie 2008 al Directiei îmbunătătiri funciare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa N la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) să nu aibă litigii în curs privind plata subventiilor de la bugetul de stat, conform unei declaratii pe propria răspundere".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p.Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu, secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 446.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind organizarea celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de finantare pentru anul 2008 în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi

în localităti, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.390 din 15 iulie 2008,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007, si ale art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - În anul 2008, cea de-a doua sesiune de depunere a cererilor de finantare în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007, se va stabili prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, după aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 15 iulie 2008.

Nr. 828.

 


AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ de însotire (DAI), utilizând aplicatia RO-DAI de urmărire a miscărilor cu produse accizabile în regim suspensiv

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea art. 186 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si a pct. 13 si 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare în mod unitar a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Aaentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de completare a documentului administrativ de însotire (DAI), utilizând aplicatia RO-DAI de urmărire a miscărilor cu produse accizabile în regim suspensiv, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Regulile de completare a rubricilor din e-DAI sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Instructiunile privind accesul operatorilor economici la aplicatia de urmărire a miscărilor cu produse accizabile în regim suspensiv RO-DAI, la nivel national, vor fi aprobate prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. 5. - Manualul de utilizare a aplicatiei RO-DAI va fi publicat pe pagina web a Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 7 iulie 2008.

Nr. 1.036.

 

ANEXA Nr. 1

 

INSTRUCTIUNI

de completare a documentului administrativ de însotire (DAI), utilizând aplicatia RO-DAI de urmărire a miscărilor cu

produse accizabile în regim suspensiv

 

Dispozitii generale

1. În întelesul prezentului ordin, se folosesc următoarele abrevieri:

 

ANAF

Agentia Natională de Administrare Fiscală

ANV

Autoritatea Natională a Vămilor

DRAOV

directia regioală pentru accize si operatiuni vamale

DJAOV

directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale

BV

birou vamal si/sau birou vamal de frontieră

DAI

document administrativ de însotire

DAU

document adminstrativ unic

e-DAI

forma electronică a DAI

RO-DAI

aplicatia RO-DAI de urmărire a miscărilor cu produse accizabile în regim suspensiv, la nivel national

ARC

numărul unic de înregistrare alocat de aplicatia RO-DAI pentru identificarea operatiunii, identificator al unui e-DAI

AF

antrepozit fiscal

Ol

operator înregistrat

ON

operator neînregistrat

UF

utilizator final

Operator economic

contribuabilul definit potrivit art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, ca orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general consolidat, în conditiile legii


2. RO-DAI este o aplicatie de urmărire a miscărilor cu produse accizabile în regim suspensiv, la nivel national, bazată pe transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor. Aceste mesaje nu înlocuiesc documentele pe suport hârtie si formalitătile care se efectuează potrivit art. 187 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

3. În aplicatia RO-DAI se utilizează ca document pe suport hârtie DAI si, respectiv, DAU care tine loc de DAI.

4. Principalele documente electronice utilizate în aplicatia RO-DAI pe baza cărora se generează mesaje sunt:

- e-DAI;

- raport de receptie - înregistrarea rezultatului controlului la destinatie;

- cerere de rerutare - schimbarea destinatarului si implicit a locatiei initiale.

5. Mesajele care se transmit prin aplicatia RO-DAI sunt între operatorii economici de la nivel national autorizati să expedieze produse accizabile în regim suspensiv si cei autorizati să primească produse accizabile în regim suspensiv, via DJAOV/BV din aria de competentă a expeditorului, respectiv destinatarului.

6. (1) Accesul la aplicatia RO-DAI este acordat de ANV operatorilor economici autorizati să expedieze si/sau să primească produse accizabile în regim suspensiv, care îndeplinesc conditiile prevăzute în Instructiunile privind accesul operatorilor economici la aplicatia de urmărire a miscărilor cu produse accizabile în regim suspensiv RO-DAI.

(2) E-DAI contine toate informatiile care se regăsesc în exemplarul pe suport hârtie al DAI.

7. În cadrul miscării cu produse accizabile în regim suspensiv, expeditorul este un antrepozitar autorizat, iar locul de expediere este un antrepozit fiscal. Este posibil ca o miscare cu produse accizabile în regim suspensiv să fie initiată de o/un DJAOV/BV unde sunt efectuate formalităti de punere în liberă circulatie. în acest caz, locul expedierii este considerat a fi DJAOV/BV unde a fost depus DAU, iar expeditorul este operatorul economic autorizat să expedieze produse accizabile în regim suspensiv.

8. În cadrul miscării cu produse accizabile în regim suspensiv, destinatarul poate fi: un antrepozitar autorizat pentru care locul de destinatie este un antrepozit fiscal, un operator înregistrat, un operator neînregistrat, beneficiarul unei scutiri directe (inclusiv utilizatorul final), o organizatie scutită de la plata accizelor sau o/un DJAOV/BV unde sunt efectuate formalităti de export.

Completarea e-DAI în aplicatia RO-DAI

9. E-DAI-ul este completat de către operatorul economic expeditor conectat la aplicatia RO-DAI. E-DAI-ul este verificat de aplicatia RO-DAI, care alocă ARC-ul (Codul de Referintă al e-DAI-ului). Pe parcursul verificării e-DAI-ului, aplicatia RO-DAI verifică date complementare, existente în bazele de date ale ANAF.

10. Rubricile obligatorii de completat ale e-DAI sunt: căsuta 0 (Provenientă ), 1 (Expeditor), 2 (Cod acciză expeditor), 3 (Număr referintă), 4 (Cod acciză destinatar), 5 (Număr factură), 7 (Destinatar), 7a (Locul livrării), 8 (Autoritatea competentă a locului de expediere), 10 (Garantia), 11 (Alte informatii privind transportul), 12 (Cod tara de expeditie), 13 (Cod tara de primire), 15 (Locul de expediere), 16 (Data expedierii), 17 (Durata transportului), 18 (Descrierea produselor), 19 (Cod produs accizabil), 20 (Cantitatea), 21 (Greutatea brută), 22 (Greutatea netă). Rubricile 6b (Import DAU), 7 (Destinatar), 15 (Locul de expediere) din e-DAI sunt completate conditionat de regulile mentionate în anexa nr. 2.

11. Următoarele rubrici din e-DAI: 6 (Data facturii), 9 (Transportator), 14 (Reprezentantul fiscal) sunt optionale si, după caz, informatiile continute de acestea pot fi solicitate de către autoritatea fiscală competentă la momentul primirii e-DAI sau ulterior, în termen de 72 de ore.

12. Nomenclatoarele utilizate în cadrul aplicatiei RO-DAI sunt: provenientă, cod DJAOV/BV, cod de tară, cod de limbă, cod modalitate de transport, cod produs accizabil, cod NC, cod unitate de măsură si cod ambalaj.

13. (1) Operatorii economici conectati la aplicatia RO-DAI au obligatia de a completa corect toate rubricile din e-DAI, pentru a evita erorile care ar putea să apară la momentul verificării de către aplicatia RO-DAI.

(2) La aparitia unei erori, motivul acesteia este afisat pe ecran sau poate fi vizualizat din optiunea „Afisare listă erori", caz în care utilizatorul poate efectua actualizările necesare.

14. (1) În situatia în care e-DAI-ul se întocmeste pentru mai multe produse accizabile, se completează fiecare produs, separat, pe o nouă pagină a e-DAI.

(2) Un e-DAI poate fi depus pentru un număr maxim de 3 produse, fiecare dintre acestea completându-se pe o nouă pagină a e-DAI (în functie de regulile de completare obligatorii, conditionate sau optionale), respectiv datele aferente rubricilor 18—22.

15. Regulile de completare a rubricilor din e-DAI sunt în conformitate cu Instructiunile de completare DAI mentionate în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal si sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL I

Formalităti efectuate de operatorul economic expeditor

 

16. După completarea, verificarea si stocarea e-DAI-ului de către expeditor, acesta poate fi vizualizat la DJAOV/BV de expeditie, în starea „Stocat".

17. Expeditorul are posibilitatea salvării locale a e-DAI.

18. Acceptarea e-DAI-ului în aplicatia RO-DAI se face de către expeditor, moment în care documentul primeste automat numărul de înregistrare unic -ARC, iar e-DAI-ul este transmis destinatarului.

19. Anularea unui e-DAI de către expeditor:

(1) Până la expedierea propriu-zisă a produselor expeditorul poate efectua anularea e-DAI-ului anterior transmis, într-un interval de 30 de minute de la alocarea ARC-ului.

(2) Anularea nu poate fi efectuată dacă DJAOV-ul/BV-ul de expeditie a primit de la destinatar mesajul „Raport de receptie".

(3) Motivele pentru care un e-DAI poate fi anulat în intervalul prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:

- eroare în date, de exemplu: datele completate în e-DAI nu corespund transportului de produse;

- un eveniment care face ca miscarea să nu mai aibă loc.

(4) După plecarea fizică a produselor de la expeditor, acesta poate redirectiona un e-DAI către o altă destinatie sau înapoi către locul initial de expeditie, prin procedura de rerutare.

20. Autoritatea competentă pentru urmărirea expedierii poate verifica dacă produsele nu au plecat de la antrepozitul fiscal expeditor.

21. (1) În vederea expedierii produselor accizabile în regim suspensiv expeditorul va stabili termenul-limită în care mărfurile trebuie prezentate la destinatie.

(2) La stabilirea termenului-limită de prezentare la destinatie a produselor, expeditorul va lua în considerare următoarele elemente:

- mijlocul de transport utilizat;

- traseul;

- alte prevederi legale care pot influenta transportul.

(3) Termenul-limită se completează în rubrica 17 a e-DAI, sub formă de număr de zile, si reprezintă numărul de zile calendaristice până la care mărfurile trebuie prezentate la destinatie.


22. Ca regulă generală, containerul în care sunt transportate produsele accizabile în regim suspensiv este sigilat corespunzător, cu sigiliul antrepozitului fiscal si/sau cu sigiliul autoritătii vamale, potrivit prevederilor normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.

23. (1) Atunci când în aceIasi mijloc de transport sunt încărcate atât produse accizabile care circulă în regim suspensiv, cât si alte produse, se efectuează sigilarea mijlocului de transport, iar identificarea mărfurilor se realizează prin descrierea precisă a produselor în documentele însotitoare.

(2) Mărfurile trebuie separate si etichetate, astfel încât cele plasate în regim suspensiv de la plata accizelor să poată fi usor identificate.

24. Produsele accizabile vor părăsi antrepozitul fiscal expeditor numai după ce au fost îndeplinite formalitătile corespunzătoare la locatia antrepozitului fiscal expeditor privind:

- verificarea stării de validitate a autorizatiei operatorului economic să primească produse accizabile în regim suspensiv;

- stabilirea termenului-limită pentru ajungerea la destinatie a transportului;

- sigilarea containerelor;

- verificarea datelor înregistrate în aplicatia RO-DAI cu cele înscrise în DAI-ul pe suport hârtie;

- tipărirea e-DAI din aplicatia RO-DAI, document care va însoti transportul.

25. După expedierea produselor accizabile în regim suspensiv, antrepozitarul expeditor va stampila DAI-ul pe suport hârtie, care va fi transmis la DJAOV/BV de expeditie în ziua lucrătoare imediat următoare expedierii produselor.

 

CAPITOLUL II

Formalităti la DJAOV/BV de expeditie

 

26. Identificarea de către lucrătorul vamal de la DJAOV/BV de expeditie a e-DAI-ului în aplicatia RO-DAI se face pe baza următoarelor criterii de căutare:

- ARC;

- serie mecanică a DAI;

- cod accize expeditor;

- cod accize destinatar;

- data acordării ARC;

- starea documentului.

27. În cazul în care produsele accizabile provenite din import capătă statut comunitar prin punerea în liberă circulatie la o/un DJAOV/BV, DAU care tine loc de DAI va fi preluat în aplicatia RO-DAI de către lucrătorul vamal desemnat.

 

CAPITOLUL III

Schimbarea destinatiei

 

28. (1) Pentru schimbarea destinatiei unei miscări cu produse accizabile, expeditorul actualizează datele pentru a mentiona noul destinatar sau noua locatie de livrare.

(2) Aplicatia RO-DAI validează autenticitatea noilor date conform cu aplicatiile nationale complementare.

(3) Noul destinatar sau noua locatie de livrare poate fi:

- un antrepozit fiscal, incluzând cazul în care are aceIasi cod de acciză ca antrepozitul expeditor;

- locatia unui operator înregistrat sau a unui operator neînregistrat din alt stat membru;

- un utilizator final sau beneficiarul unei scutiri directe;

- o/un DJAOV/BV cu rol de export.

(4) Alte date ce pot fi actualizate la schimbarea destinatiei :

- durata transportului;

- transportatorul;

- tipul si detaliile privind transportul.

 

CAPITOLUL IV

Alertarea privind schimbarea destinatiei la expirarea termenului de interventie

 

29. (1) Când un transport cu produse accizabile a fost refuzat total sau partial de către destinatar, aplicatia RO-DAI alocă un termen de interventie care expiră într-o oră, perioadă în care expeditorul este asteptat să schimbe destinatia pentru cantitatea total sau partial refuzată.

(2) Dacă o astfel de operatie nu a avut loc în termenul prevăzut, aplicatia transmite un mesaj de alertare către expeditor, caz în care transportul fără destinatie validă este considerat fraudă.

(3) Autoritatea competentă de expediere trebuie să monitorizeze transportul în mod special, până când expeditorul dă o altă destinatie transportului.

 

CAPITOLUL V

Formalităti la emiterea e-DAI destinat exportului

 

30. Există două modalităti de depunere a e-DAI-ului cu produse accizabile care se deplasează în regim suspensiv pentru a fi exportate în afara Comunitătii Europene, cum ar fi:

- depunerea e-DAI-ului si a declaratiei vamale de export de către expeditor, de la locatia lui, dispunând de autorizări specifice;

- depunerea e-DAI-ului de către expeditor, de la locatia lui, si a declaratiei vamale de export la o/un DJAOV/BV cu rol de export sau într-un alt stat membru.

31. (1) În primul caz, DJAOV/BV de expeditie/export a eliberat expeditorului autorizatia de vămuire la domiciliu. Locul de livrare al produselor accizabile înscris în e-DAI este BV de frontieră pe unde acestea părăsesc teritoriul comunitar.

(2) După acceptarea e-DAI-ului si încheierea formalitătilor de export, produsele pot părăsi locul expedierii cu ARC-urile e-DAI-urilor aferente, înscrise în declaratia vamală de export. Descărcarea regimului suspensiv are loc atunci când produsele părăsesc teritoriul comunitar, se efectuează formalitătile la BV de frontieră si se completează raportul de receptie în aplicatia RO-DAI. Dacă produsele părăsesc teritoriul comunitar printr-un BV de frontieră situat în alt stat membru, descărcarea regimului suspensiv se face de către DJAOV/BV de expeditie la prezentarea de către expeditor a exemplarului 3 al DAI, vizat corespunzător de BV de frontieră.

32. (1) În cazul în care exportul se efectuează la DJAOV/BV, expeditorul depune doar e-DAI-ul la locatia lui, în timp ce declaratia vamală de export este depusă la o/un DJAOV/BV cu rol de export sau într-un alt stat membru.

(2) În e-DAI se înscrie codul DJAOV/BV de export.

(3) Dacă după acceptarea declaratiei vamale de export lucrătorul vamal constată discrepante majore între aceasta si e-DAI, sunt aplicabile prevederile art. 247 din Regulamentul Comisiei nr. 2.454/93. Lucrătorul vamal solicită declarantului efectuarea rectificărilor necesare prin depunerea unei noi decaratii vamale care să înlocuiască declaratia vamală initială, conform art. 204 din Regulamentul Comisiei nr. 2.454/93.

(4) Dacă discrepantele sunt minore, lucrătorul vamal decide acordarea liberului de vamă, fără a avea drept de corectie asupra e-DAI-ului.

(5) Dacă o anulare a exportului are loc după eliberarea pentru export, expeditorul trebuie să emită o schimbare de destinatie sau o divizare pentru toate e-DAI-urile implicate.

 

CAPITOLUL VI

Completarea si transmiterea raportului de receptie

 

33. (1) La sosirea produselor la destinatie, destinatarul va respecta prevederile alin. (5) al pct. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare. Prezentarea produselor este confirmată de către destinatar prin completarea în RO-DAI a unui raport de receptie si transmiterea automată către expeditor, raport în care se consemnează rezultatele controlului la destinatie.

(2) Pe teritoriul national, prezentarea produselor poate avea loc:

- într-un antrepozit fiscal;

- la un utilizator final;

- la o/un DJAOV/BV pentru livrările către o organizatie scutită de la plata accizelor;

- la un BV de frontieră.

(3) În fiecare dintre aceste cazuri este posibil ca destinatarul să accepte livrarea partială a produselor.

34. În cazul în care expeditorul nu are acces la aplicatia RO­DAI, DJAOV/BV de expediere si/sau destinatarul îl poate informa.

35. Destinatarul poate să refuze în totalitate livrarea. Acest lucru nu scuteste destinatarul de a face un raport de receptie complet incluzând, acolo unde este relevant, evaluarea lipsurilor si a surplusurilor. Miscarea nu este descărcată si expeditorul este asteptat să schimbe destinatia pentru a permite produselor accizabile mutarea către o altă destinatie (este posibil să revină la antrepozitul fiscal de expediere).

36. Refuzul partial este sustinut de către destinatar indicând cantitatea refuzată din fiecare produs implicat. Produsele care nu au fost refuzate sau declarate lipsă sunt considerate acceptate de către destinatar. Expeditorul este asteptat să schimbe destinatia pentru partea din transport care a fost refuzată. în acest caz, miscarea este doar partial descărcată.

37. Dacă livrarea este refuzată total sau partial, trebuie dat cel putin un motiv al refuzului. Motivul va fi dat la nivel de detaliu (articole individuale).

38. (1) În cazul livrărilor din România cu destinatie alt stat membru, e-DAI-urile vor fi încheiate manual, de către lucrătorul vamal de la DJAOV/BV în a cărei arie de competentă se află expeditorul.

(2) În cazul exporturilor, raportul de receptie va fi realizat de lucrătorul vamal de la BV de frontieră.

 

CAPITOLUL VII

Alertarea la expirarea termenului de primire a raportului

de receptie

 

39. Dacă în termenul prevăzut în căsuta 17 nu este primit raportul de receptie de la destinatar, aplicatia RO-DAI trimite un mesaj de alertare către expeditor.

 

CAPITOLUL VIII

Evenimente si nereguli pe parcursul transportului

 

40. În cazul unor evenimente de tipul celor prevăzute la art. 192 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care au loc în timpul transportului pe teritoriul national, transportatorul va anunta cea/cel mai apropiată/apropiat DJAOV/BV/alte organe competente de locul evenimentului, pentru înregistrarea pierderilor sau lipsurilor în procese verbale. DJAOV/BV va decide dacă operatiunea de transport a produselor accizabile în regim suspensiv poate continua sau nu. Dacă operatiunea poate continua, mentiunile referitoare la eveniment vor fi înscrise în căsuta A din DAI de către autoritatea vamală.

41. Atunci când sigiliile au fost rupte, independent de vointa transportatorului, DJAOV/BV va verifica mijlocul de transport si încărcătura. Dacă DJAOV/BV decide că operatiunea de transport a produselor în regim suspensiv poate continua, va aplica noi sigilii si va completa corespunzător DAI-ul, făcând modificările necesare pe formularul hârtie al DAI.

42. (1) Transbordarea mărfurilor dintr-un mijloc de transport în unul sau mai multe mijloace de transport poate fi făcută numai sub supraveghere vamală. Rubrica 11 din DAI va fi completată

corespunzător (manual, cu pixul si cu litere de tipar, DAI-ul fiind semnat si stampilat de lucrătorul vamal de la DJAOV/BV cea/cel mai apropiată/apropiat de locul evenimentului).

(2) Datele referitoare la transbordare vor fi introduse în aplicatia RO-DAI de către destinatar, în raportul de receptie, la rubrica Informatii complementare.

43. (1) Atunci când pe parcursul transportului a fost schimbat numai capul tractor (fără a avea loc descărcarea sau transbordarea mărfurilor), în rubrica 11 a DAI se va înscrie numărul de înmatriculare si nationalitatea noului cap tractor.

(2) În această situatie nu este necesară vizarea documentului de către autoritatea vamală, iar datele vor fi introduse în aplicatia RO-DAI de destinatar, în raportul de receptie, la rubrica „Informatii complementare".

44. Autoritatea vamală va fi informată imediat în legătură cu orice eveniment, incident sau accident care apare pe parcursul transportului si care poate afecta îndeplinirea tuturor obligatiilor asumate de către antrepozitarul expeditor.

 

CAPITOLUL IX

Formalităti la DJAOV/BV de destinatie

 

A. Prezentarea la DJAOV/BV de destinatie si închiderea circuitului e-DAI

45. (1) În practică, închiderea circuitului e-DAI înseamnă receptia mărfurilor de către destinatar, care indică pe fiecare copie a DAI tipul si cantitatea fiecărui produs accizabil primit, precum si orice discrepantă între produsul accizabil primit si produsul accizabil înscris în documentele administrative de însotire, semnând si completând data pe fiecare copie a documentului. Destinatarul trebuie să obtină de la autoritatea competentă certificarea documentului administrativ de însotire a produselor accizabile primite.

(2) Organizatiile scutite de la plata accizelor au obligatia de a înstiinta DJAOV/BV în a cărei/cărui rază de competentă îsi desfăsoară activitatea la momentul primirii produselor accizabile în regim suspensiv, urmând ca în cazul în care lucrătorul vamal nu decide efectuarea controlului în termen de 48 de ore să efectueze receptia si să prezinte exemplarele 2, 3 si 4 ale DAI la DJAOV/BV respectiv, în vederea preluării datelor în aplicatia RO-DAI.

(3) Orice persoană care expediază un produs accizabil aflat în regim suspensiv este exonerată de obligatia de plată a accizelor pentru acel produs, dacă primeste de la destinatar documentul administrativ de însotire, certificat corespunzător.

46. DJAOV/BV de destinatie pe baza ARC-ului poate regăsi e-DAI-ul în aplicatia RO-DAI si datele corespunzătoare, primite de la expeditor.

B. Controlul încheierii operatiunii

47. (1) Atunci când DJAOV/BV de destinatie decide efectuarea controlului, verifică mijlocul de transport (starea si identitatea sigiliilor aplicate) si produsele receptionate.

(2) Rezultatul controlului efectuat de lucrătorul vamal va fi înscris pe exemplarele 2, 3 si 4 ale DAI, completând si raportul de receptie informatic.

48. Dacă după 48 de ore de la notificarea sosirii transportului la destinatie lucrătorul vamal de la DJAOV/BV de destinatie decide să nu efectueze controlul, operatorul economic care receptionează produse accizabile în regim suspensiv efectuează receptia mărfurilor si completează în aplicatia RO-DAI, obligatoriu raportul de receptie. DAI-ul va fi stampilat la DJAOV/BV de destinatie si păstrat în evidente.

O Particularităti la DJAOV/BV de destinatie

49. DJAOV/BV de destinatie sau operatorul economic autorizat să primească produse accizabile în regim suspensiv poate identifica nereguli prin compararea datelor înscrise în DAI cu cele din e-DAI si cu rezultatul controlului efectuat. Aceste informatii vor fi înregistrate în aplicatia RO-DAI, în raportul de receptie, ferestrele „Raport general la destinatie" si „Raport detaliat la destinatie".

 


ANEXA Nr. 2

 

REGULI

de completare a rubricilor din e-DAI

 

Pentru completarea unui e-DAI se apelează functionalitatea „Modul Accize/Birou Plecare/DAI" si se lansează optiunea „Creare", în urma căreia se deschide un ecran care afisează formularul e-DAI.

Trecerea de la o căsută/rubrică la alta se poate face cu ajutorul tastelor <TAB> sau <ENTER> ori pozitionând direct mouse-ul pe căsuta/rubrica care se doreste a fi completată.

Toate căsutele/rubricile care contin butonul «—>» permit actualizarea datelor corespunzătoare acestora.

Verificarea documentului din punct de vedere sintactic se face cu ajutorul butonului «X» aflat în partea stângă sus a ecranului. Această verificare se poate face în orice moment al completării e-DAI.

Câmpurile e-DAI ce pot fi completate sunt următoarele:

Căsuta 0 „Provenienta": aplicatia permite selectarea următoarelor valori: „1" pentru produse de provenientă comunitară sau „2" pentru produse provenite din import.

Căsuta 1 „Expeditor": reprezintă numele si adresa expeditorului. Prin completarea căsutei 2, căsuta 1 se completează automat si contine:

a) dacă expeditorul este un antrepozit fiscal, se completează numele expeditorului, adresa (strada, număr), codul postal, orasul.

b) dacă e-DAI-ul este pe baza DAU de o/un DJAOV/BV de punere în liberă circulatie (import), se vor completa manual numele importatorului, adresa (strada, numărul), codul postal, orasul.

Căsuta 2 „Cod acciză expeditor": reprezintă codul de înregistrare pentru acciză atribuit expeditorului de către autoritatea competentă. Dacă acest cod este completat gresit sau este invalid, căsuta este marcată cu rosu. în cazul importului, se completează un cod generic de 13 caractere, atribuit importatorului, de forma ROXXXXXXXXXXX.

Căsuta 3 „Număr referintă": reprezintă seria mecanică a DAI, înscrisă pe exemplarul pe hârtie.

Căsuta 4 „Cod acciză destinatar":

a) în cazul unui antrepozitar sau operator înregistrat, se introduce codul de înregistrare al accizei. Dacă acest cod este completat gresit sau este invalid, căsuta este marcată cu rosu;

b) în cazul unui operator neînregistrat, se introduce numărul de autorizare al expeditorului, atribuit de către autoritatea competentă;

c) în cazul unui utilizator final, se introduce numărul autorizatiei de utilizator final;

d) în cazul livrării către alti beneficiari ai unei scutiri directe, se completează codul de acciză al expeditorului.

Căsuta 5 „Număr factură": reprezintă numărul facturii aferente produselor. Dacă transportul nu este însotit de factură, se introduce numărul avizului de expeditie sau orice alt document de transport.

Căsuta 6 „Data facturii": reprezintă data emiterii facturii, ce poate fi introdusă sau selectată din calendarul pus la dispozitie de aplicatie.

Căsuta 7 „Destinatar": reprezintă numele si adresa destinatarului. Această căsuta va fi completată automat, prin introducerea datelor din căsuta 4, pentru un destinatar de tip antrepozit autorizat sau operator înregistrat. în cazul în care destinatarul este un operator neînregistrat, se va mentiona si numărul de identificare TVA. în cazul mărfurilor exportate, trebuie completat numele persoanei care actionează în numele expeditorului la locul exportului.

Căsuta 7a „Locul livrării": reprezintă locul unde se livrează efectiv produsele, în cazul în care produsele nu sunt livrate la adresa indicată în căsuta 7:

a) în cazul produselor destinate unui antrepozit fiscal, se selectează codul de acciză al antrepozitului din lista pusă la dispozitie de aplicatie;

b) în cazul produselor destinate unui utilizator final, primul câmp nu se completează, iar în următoarele se va completa numele primitorului, adresa locului livrării (stradă, număr, oras, cod postal);

c) în cazul produselor exportate, primul câmp nu se completează, iar în următoarele se vor completa mentiunea „EXPORTÎN AFARA COMUNITĂTII" si adresa locului de export;

d) pentru produsele care urmează a fi plasate sub o procedură vamală comunitară (alta decât punerea în liberă circulatie), se vor înscrie mentiunea „ÎN PROCEDURĂ VAMALĂ", precum si locul în care produsele vor fi supuse unui control vamal.

La câmpul „Birou vamal loc livrare" se selectează din lista pusă la dispozitie de aplicatie codul DJAOV/BV în a cărei/cărui arie de competentă îsi desfăsoară activitatea destinatarul. Pentru o căutare mai rapidă în lista afisată, se introduce „RO" si vor apărea numai DJAOV/BV din România. în cazul produselor exportate, se selectează din listă codul BV de frontieră pe unde produsele părăsesc teritoriul comunitar.

La câmpul „Tip destinatie", aplicatia permite selectarea următoarelor câmpuri, după caz:

1 - antrepozit;

2 - operator înregistrat;

3 - operator neînregistrat;

4 - beneficiarul unei scutiri directe, în cazul utilizatorului final sau al unui alt beneficiar al unei scutiri directe, potrivit art. 201 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si pct. 23.1 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare;

5 - organizatii scutite;

6 - export.

Dacă tipul destinatiei este 5 - organizatii scutite, se completează suplimentar:

- „Primitor complementar", în care se selectează codul statului membru de destinatie si se introduc informatii privind seria si numărul certificatului de scutire.

Căsuta 8 „Autoritatea competentă a locului de expediere": pe prima linie se selectează din lista pusă la dispozitie de aplicatie codul DJAOV/BV în a cărei/cărui arie de competentă îsi desfăsoară activitatea expeditorul. Pentru o căutare mai rapidă în lista afisată, se introduce „RO" si vor apărea numai DJAOV/BV din România. Pe a doua linie este afisat automat numele respectivei autorităti competente, responsabilă cu controlul privind accizele la locul de expediere.

Căsuta 9 „Transportator": contine datele persoanei responsabile cu primul transport, în cazul în care transportatorul este altul decât expeditorul: prima linie se completează optional cu codul de TVA. Următoarele rubrici sunt obligatorii. A doua linie contine numele transportatorului. A treia linie se completează cu adresa persoanei responsabile cu primul transport (stradă, număr, oras, cod postal, codul tării).

Căsuta 10 „Garantia": contine datele de identificare a părtii responsabile pentru garantie. Se va selecta din lista pusă la dispozitie de aplicatie optiunea 1 „expeditor".

Căsuta 11 „Alte informatii privind transportul":

a) prima linie contine codul mijlocului de transport, care se selectează din lista pusă la dispozitie de aplicatie, aferentă transportului respectiv, după cum urmează:

1 sau 10 - transport maritim;

12 - vagon cale ferată transportat maritim;

16 - vehicul rutier transportat maritim;

17 - remorcă/ semiremorcă transportată maritim;

18 - navă de navigatie internă transport maritim;

2 sau 20 - transport pe cale ferată;

23 - vehicul rutier transportat pe cale ferată;

3 sau 30 - transport rutier;

4 sau 40 - transport aerian;

5 sau 50 - trimiteri postale;

7 sau 70 - instalatii fixe de transport;

8 sau 80 - transport pe apele interioare;

9 sau 90 - propulsie proprie;

b) a doua linie contine câmpul „Detalii privind transportul", în cadrul căruia se introduc: tipul unitătii de transport (1 - container, 2 - cap tractor, 3 - remorcă; 4 - altele), numărul de înmatriculare al vehiculului, precum si numărul, tipul si identificarea eventualelor sigilii comerciale. Această rubrică este completată si în cazul schimbării mijlocului de transport si altor informatii complementare, dacă există;

c) a treia linie contine câmpul „Responsabil transport", în cadrul căruia se va selecta din lista pusă la dispozitie de aplicatie, după caz: 1 - expeditor; 2 - destinatar; 3 - proprietar produse; 4 - altul.

Căsuta 12 „Cod tară de expeditie": reprezintă statul membru din care pleacă transportul. Implicit, aplicatia va completa automat codul de tară „RO".

Căsuta 13 „Cod tară de primire": reprezintă statul membru în care se încheie transportul. Implicit, aplicatia va completa automat codul de tară „RO", cu mentiunea că este permisă selectarea unui alt cod de tară din lista pusă la dispozitie de aplicatie.

Căsuta 14 „Reprezentantul fiscal": în cazul în care expeditorul a desemnat un reprezentant fiscal în statul membru de destinatie, se vor înscrie în căsută numele său, adresa, numărul de identificare TVA si codul de acciză (dacă este cazul).

Căsuta 15 „Locul de expediere": în cazul în care expeditorul este un antrepozitar, se va completa numărul de acciză al antrepozitului expeditor, din lista pusă la dispozitie de aplicatie. Celelalte linii din cadrul acestei căsute vor fi completate automat, iar câmpul „Birou vamal de expediere" nu se va completa.

În cazul importului, se completează direct câmpul „Birou vamal de expediere", în care se selectează din lista pusă la dispozitie de aplicatie codul DJAOV/BV unde se întocmeste DAU care tine loc de DAI. Pentru o căutare mai rapidă în lista afisată, se introduce codul „RO" si vor apărea numai DJAOV/BV din România.

Căsuta 16 „Data expedierii": va fi generată automat de aplicatie, la momentul alocării ARC-ului.

Căsuta 17 „Durata transportului": reprezintă perioada necesară transportului pentru a se prezenta la destinatie, exprimată în număr de zile.

Căsuta 18 „Descrierea produselor":

- la câmpul „Cod produs accizabil" se selectează din lista pusă la dispozitie de aplicatie codul de acciză al produsului, potrivit Nomenclatorului codurilor de produs prevăzut în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 954/2006 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produs;

- pentru alcool si băuturi alcoolice (grupa S), altele decât bere, se va completa câmpul „Concentratie alcoolică", astfel: concentratia alcoolică prevăzută (procent în volum de 20°C);

- pentru bere (grupa B), se va completa câmpul „Grade Plato", astfel: concentratia alcoolică va fi mentionată fie în grade Plato, fie procente în volum la 20°C, fie amândouă, potrivit solicitării statului membru de destinatie si statului membru de expeditie;

- pentru uleiuri minerale (grupa E) se va mentiona densitatea la 15°C la câmpul „Densitate".

- la câmpul „Colete" se selectează din lista pusă la dispozitie de aplicatie codul de ambalaj dorit si se introduce numărul de colete (exemplu containere); numărul de ambalaje din interiorul coletelor (de exemplu Cartoane), descrierea comercială a sigiliilor, informatii sigilii si limbă.

Căsuta 19 „Codul produsului" (cod NC): se selectează din nomenclatorul de coduri NC, prin apelarea listei puse la dispozitie de aplicatie.

Căsuta 20 „Cantitatea": contine date privind cantitatea de produse si unitatea de măsură aferentă acestora, după cum urmează:

- numărul produselor exprimate în mii (tigarete);

- greutatea netă (tigări si tigări de foi);

- litri de produs la temperatura de 20°C cu două zecimale (alcool si băuturi alcoolice);

- litri la temperatura de 15°C (uleiuri minerale, cu exceptia păcurii).

Căsuta 21 „Greutatea brută": reprezintă greutatea brută a transportului, incluzând ambalajul produselor.

Căsuta 22 „Greutatea netă": se va introduce greutatea fără ambalaj a produselor accizabile, în cazul alcoolului si ale băuturilor alcoolice, uleiurilor minerale si al produselor din tutun, cu exceptia tigaretelor.

Căsutele 18-22 se pot repeta de maximum 3 ori, corespunzător produselor introduse în e-DAI, prin apelarea optiunii „Adăugare pagină" din bara de meniu.

Căsuta 23 „Certificate": această căsută este rezervată pentru anumite certificate care sunt cerute numai pe exemplarul 2 al DAI. Nu se va completa.

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinului ministrului economiei

si finantelor nr. 425/2008

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 7, punctul 7.1 din Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, teza I se modifică si va avea următorul cuprins:

„7.1. Capitalul social al Băncii, subscris si vărsat integral, este de 719.200.000 lei, împărtit în 7.192.000 de actiuni nominative, cu o valoare nominală de 100 lei/actiune."

Art. II. - Cheltuielile de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se suportă de C.E.C. BANK - S.A.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 iulie 2008.

Nr. 2.083.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea în grupa B a imobilului „Spitalul CFR", str. C-tin Noica nr. 20,

municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 106/E din 27 februarie 2008, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - „Spitalul CFR", str. C-tin Noica nr. 20, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa B, cod în Lista monumentelor istorice SB-ll-m-B-20928.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National al Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 2.376.