MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 525         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 iulie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

137. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază

 

741. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază

 

142. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

748. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

638. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei de licentă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz.

 

716. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures, judetul Mures

 

740. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Populară Chineză

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

132. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

443. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

535. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

83. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei de capital


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 137.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pază si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 741.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2008, si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2008, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finante publice si economie:

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007;

3. modificarea si completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe, pentru precizarea destinatiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor;

4. modificarea si completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si confesional;

5. alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor PHARE, în concordantă cu prevederile memorandumurilor de finantare;

6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu completările ulterioare;

7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzâtor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

8. aprobarea plătii costurilor nationale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agentia Internatională pentru Energia Atomică (AIEA);

9. reglementări privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

10. acordarea unui ajutor de stat individual, având ca obiectiv dezvoltarea regională, în conformitate cu Decizia Comisiei Europene din data de 30 aprilie 2008.

11. Constructii:

1. stabilirea de măsuri exceptionale pentru eliminarea pericolului de prăbusire a unor constructii existente care prezintă pericol public;

2. modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

3. modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor.

III. Agricultură si mediu:

1. modificareasi completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările si completările ulterioare;

2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii

si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările ulterioare;

3. reglementări privind regimul de import al îngrăsămintelor si al mostrelor de îngrăsăminte;

4. măsuri privind construirea de drumuri forestiere necesare accesibilizării fondului forestier national, cu finantare din fonduri extrabugetare;

5. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare;

6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare;

7. reglementarea unor aspecte financiare privind recuperarea creantelor generate de derularea fondurilor europene pentru agricultură;

8. gestionarea contributiilor si altor taxe colectate în cadrul aplicării politicii comune agricole si care fac parte din sistemul de finantare al fondurilor europene pentru agricultură, precum si din sistemul resurselor proprii traditionale ale Comunitătii Europene;

9. măsuri privind reorganizarea Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie;

10. reglementări privind Registrul agricol.

IV. Cultură:

1. instituirea regimului specific de protejare a cetătilor dacice din Muntii Orăstiei;

2. reglementarea regimului juridic al monumentelor de for public.

V Administratie publică:

1. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006;

2. stabilirea cadrului general privind regimul echipamentelor protejate TEMPEST si al tehnologiei aferente;

3. modificarea sicompletarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finantărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitătii românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, cu modificările ulterioare;

4. reglementarea contraventiilor în legătură cu interesele financiare ale Comunitătii Europene;

5. modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare.

VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. -În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legiSIative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2008. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 142.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 748.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului taxei de licentă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvente 3600-3800 MHz,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Cuantumul taxei de licentă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz este egal cu echivalentul în lei a 7.500.000 euro.

(2) Cuantumul taxei de licentă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3657-3685 MHz si 3757-3785 MHz, ce urmează a fi achitat de către Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., se va stabili prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei si se va calcula proportional cu durata de valabilitate a dreptului acordat acesteia, în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvente 3600-3800 MHz, precum si cu lărgimea de bandă alocată.

Art. 2. - (1) Taxa de licentă prevăzută la art. 1 alin. (1) va fi achitată integral, în termen de 30 de zile de la data publicării de către Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei a denumirii câstigătorilor procedurii de selectie prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2008, în conditiile stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. va achita integral taxa de licentă, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în conditiile stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 3. - Costurile ocazionate de eliberarea benzilor de frecvente, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2008, vor fi acoperite, în limita a 50%, din sumele provenind din taxa de licentă prevăzută la art. 1 alin. (1), restul sumei încasate constituindu-se venit la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbely

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare

în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 638.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures, judetul Mures.

(2) Imobilul se transmite în vederea intrării în circuitul sportiv, prin realizarea unui hotel si a unei microcantine pentru sportivi si prin amenajarea terenurilor de tenis, de fotbal si a anexelor respective.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian loan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 716.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures, judetul Mures

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Str. Plutelor nr. 1,

municipiul Târgu Mures,

judetul Mures

Statul român, Ministerul Apărării

Statul român, Agentia Natională pentru Sport, prin Clubul Sportiv „Muresul" Târgu Mures, judetul Mures

- imobil 2.843

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.111

- Suprafata construită = 827 m2;

- Suprafata desfăsurată = 1.265 m2;

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 27.900 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Populară Chineză

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Populară Chineză, constând în bunuri mobile, apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării, care reprezintă în această operatiune statul român.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se transportă în două transe, după cum urmează:

a) prima transă, pe calea aerului, cu o aeronavă apartinând Ministerului Apărării, pentru bunurile prevăzute în anexa nr. 1;

b) a doua transă, pe cale maritimă, cu nava Albatros apartinând Ministerului Apărării sau cu o firmă specializată, pentru bunurile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Bunurile prevăzute la art. 1, inclusiv materialele ce se folosesc la containerizarea si paletizarea acestora, se scad din evidenta Ministerului Apărării, la preturile din contabilitatea proprie.

Art. 3. - (1) Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs intern si extern, precum si alte cheltuieli ocazionate de acordarea ajutorului umanitar se suportă din bugetul Ministerului Apărării aprobat pentru anul 2008.

(2) Reîntregirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se face în cursul aceluiasi an bugetar, prin suplimentarea bugetului Ministerului Apărării cu ocazia primei rectificări bugetare.

Art. 4. - (1) Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vederea obtinerii autorizărilor diplomatice de survol si preluării ajutorului la destinatie.

(2) Predarea ajutorului umanitar către autoritatea desemnată de Guvernul Republicii Populare Chineze se va face prin grija Ambasadei României la Beijing.

Art. 5. - Se exceptează de la plata taxelor de intrare pe platforma aeroportului de operare mijloacele Ministerului Apărării care asigură în această zonă transportul bunurilor prevăzute pentru prima transă.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 740.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUNURILE MOBILE

aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Apărării, care fac obiectul ajutorului umanitar acordat Republicii Populare Chineze si care se transportă în prima transă pe calea aerului

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor materiale

U.M.

Cantitatea de materiale acordată

ca ajutor

Valoare

(lei)

1.

Foi de cort kaki

buc.

1.800

128.610,00

2.

Ranită kaki

buc.

1.800

108.324,00

3.

Sac de merinde kaki

buc.

1.800

49.176,00

4.

Sac kaki pentru transport efecte

buc.

140

9.175,60

5.

Gamelă din aluminiu cu capac

buc.

1.800

3.772,60

6.

Bidon din aluminiu cu capac

buc.

1.800

8.337,40

7.

Bucătărie portabilă izotermă a 32 I, cu cazan inox

buc.

23

761,70

Total valoare:

 

 

308.157,30


 

ANEXA Nr. 2

 

BUNURILE MOBILE

aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Apărării, care fac obiectul ajutorului umanitar acordat Republicii Populare Chineze si care se transportă în a doua transă pe cale maritimă

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor materiale

U.M.

Cantitatea

de materiale

acordată ca ajutor

Valoarea

(lei)

1

Foaie de cort kaki

buc.

98.200

6.938.227,52

2

Ranită kaki

buc.

98.200

5.909.676,00

3

Sac de merinde

buc.

98.200

2.682.824,00

4

Joagăr

buc.

186

321,72

5

Rangă

buc.

2.403

59,75

6

Rangă cu vârf si daltă

buc.

7.597

9.933,31

7

Târnăcop cu coadă

buc.

2.905

1.160,13

8

Târnăcop fără coadă

buc.

400

7,51

9

Târnăcop tip E2, cu coadă

buc.

6.548

2.883,54

10

Târnăcop tip E2, fără coadă

buc.

147

1,96

11

Topor militar

buc.

1.739

32,49

12

Topor pentru dulgher, cu coadă

buc.

5.548

1.168,22

13

Topor pentru dulgher, fără coadă

buc.

1.118

38,61

14

Topor militar cu coadă si port

buc.

1.108

29,49

15

Topor pentru dulgher

buc.

206

2,74

16

Topor militar cu coadă

buc.

281

4,54

17

Lopată fără coadă

buc.

1.112

186,18

18

Lopată cu coadă

buc.

602

37,48

19

Lopată tip B2, cu coadă

buc.

497

366.00

20

Lopată tip B2, fără coadă

buc.

465

235,19

21

Cazma cu coadă

buc.

2.647

35,23

22

Cazma tip M, cu coadă

buc.

6.852

2.097,60

23

Cazma fără coadă

buc.

501

332,55

24

Lopată mică pliabilă

buc.

10.000

3.054,29

25

Linguri din otel inoxidabil pentru masă

buc.

30.000

10.902,77

26

Furculite din otel inoxidabil pentru masă

buc.

30.000

10.102,90

27

Cutit din otel inoxidabil pentru masă

buc.

15.700

9.901,00

28

Cutit din otel inoxidabil cu mâner din aluminiu

buc.

14.300

135.234,00

29

Gamelă din aluminiu cu capac

buc.

28.200

19.482,97

30

Marmită izotermă cu cazan inox

buc.

4.000

353.271,04

31

Bidon din aluminiu cu cană

buc.

4.100

18.990,71

32

Bidon din aluminiu cu cană si carabinieră

buc.

13.900

15.784,97

33

Bidon din aluminiu cu cană fără carabinieră

buc.

10.200

6.675,42

34

Castroane din otel inoxidabil pentru felul I

buc.

25.000

112.253,13

35

Farfurie din otel inoxidabil pentru felul II

buc.

25.000

83.213,56

36

Farfurie din otel inoxidabil pentru felul III

buc.

25.000

37.846,45

37

Cană din otel inoxidabil a 0,375 I pentru ceai

buc.

25.000

76.342,19

38

Bucătărie portabilă izotermă a 32 I, cu cazan din inox

buc.

127

9.033,18

Total valoare:

 

 

16.451.384,34


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere prevederile art. 15 si ale art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si al Deciziei primului-ministru nr. 195/2006,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea argilei comune din perimetrul Dealul Humăriei, judetul lasi, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Wienerberger - Sisteme de Cărămizi" - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea argilei comune din perimetrul Târgu Cărbunesti, judetul Gorj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Amsai Prad" - S.R.L. Târgu Cărbunesti, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea argilei comune din perimetrul Bodoc - Siceram, judetul Covasna, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Siceram" - S.A. Sighisoara, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea lignitului din perimetrul Golet, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Best Chance" - S.R.L. Târgu Jiu, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea nămolurilor terapeutice din perimetrul Sovata - Lacul Negru, judetul Mures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Alunis" - S.R.L. Sovata, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea porfirului cuartifer din perimetrul CâSIa, judetul Tulcea, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Deltacons" - S.A. Tulcea, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea dioritului din perimetrul Dealul Priboilor, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Colcear Servcom" - S.R.L. Poiana Mărului, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea nămolului terapeutic din perimetrul Lacul Techirghiol (Golful Sincai), judetul Constanta, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie Nord, în calitate de concesionar.

Art. 9. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Baloteasca, judetul Arges, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Proinvest Design Comp" - S.R.L. Pitesti, în calitate de concesionar.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 8 iulie 2008.

Nr. 132.

 


MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând procesele-verbale nr. 35/2008 si nr. 40/2008 cu clasificatorii autorizati pentru specia bovine, propusi de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 120.473/2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După pozitia 368 se introduc unsprezece noi pozitii, pozitiile 369-379, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Specia

Domiciliul

Codul numeric personal

„369

Găian Serban-Nicolae

bovine

Municipiul Craiova, Str. Lalelelor nr. 50, judetul Dolj

1740705163231

370

Păduraru Georgel

bovine

Municipiul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu bl. 9, se. 1, et. 4, ap. 9, judetul Gorj

1620809182760

371

Popescu Dumitru

bovine

Comuna Căpreni, judetul Gorj

1530315280014

372

Rădulescu Anca

bovine

Municipiul Craiova, calea Bucuresti nr. 127, bl. N1, se. 1, ap. 13, judetul Dolj

2880519160121

373

Sendroiu Marius-Daniel

bovine

Municipiul Târgu Jiu, Str. Brândusei bl. 2, se. 1, et. 2, ap. 15, judetul Gorj

1691031182772

374

Butaru Viorel-Octav

bovine

Municipiul Ploiesti, Str. Republicii nr. 130, bl. 210, et. 3, ap. 13, judetul Prahova

1840510297322

375

Crivineanu Viorica

bovine

Municipiul SIobozia, str. Matei Basarab bl. MB2, se. A, ap. 5, judetul Ialomita

2600921212957

376

Dincă Ionel

bovine

Comuna Tătărani, satul Priboiu nr. 63, judetul Dâmbovita

1700602151808

377

Ecobici Ion

bovine

Comuna Răzvad, satul Valea Voievozilor, judetul Dâmbovita

1501015151779

378

Mitrescu Gabriel

bovine

Municipiul Târgoviste, str. Radu Popescu bl. 32A, se. B, ap. 20, judetul Dâmbovita

1741016151777

379

Sasu Tincuta

bovine

Municipiul Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 15, bl. U28, se. A, ap. 12, sectorul 3

2601010400840"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 443.

 


MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) si (2) si ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum si ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k), art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) si art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.435/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 3 octombrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru scopul prevăzut la alin. (1), rubrica «2. Caracteristicile tehnice specifice ale investitiei», cuprinsă în modelul «Fisa tehnică în vederea emiterii Acordului unic pentru avizul privind securitatea la incendiu», prezentată în cap. VII - Formulare necesare autorizării din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, cu modificările ulterioare, trebuie să contină următoarele date:

a) destinatia si tipul clădirii;

b) categoria si clasa de importantă ale clădirii;

c) aria construită si desfăsurată a clădirii;

d) volumul si regimul de înăltime ale clădirii;

e) numărul compartimentelor de incendiu si suprafata acestora;

f) numărul maxim de utilizatori pentru fiecare compartiment de incendiu;

g) gradul de rezistentă la foc pentru fiecare compartiment de incendiu/constructie;

h) riscul de incendiu pe compartiment de incendiu;

i) distantele de sigurantă fată de vecinătăti;

j) numărul căilor de evacuare din fiecare compartiment de incendiu;

k) sistemele si dispozitivele de evacuare a fumului, după caz;

I) instalatiile electrice pentru iluminat de sigurantă, după caz;

m) sistemele, instalatiile si dispozitivele de detectare, semnalizare, alarmare si alertare pentru incendiu, după caz;

n) sistemele, instalatiile si dispozitivele de stingere a incendiilor;

o) stingătoarele, aparatele si utilajele de stins incendii, după caz;

p) numărul căilor de interventie;

q) sursele de alimentare cu apă."

2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru constructiile ce trebuie avizate din punctul de vedere atât al securitătii la incendiu, cât si al protectiei civile, cererile si documentatiile tehnice se depun simultan."

3. La articolul 6, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Termenul legal de emitere a avizelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) si a autorizatiilor prevăzute la art. 2 este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentatiei complete de către solicitant."

4. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Referatele se verifică de către seful structurii de avizare-autorizare, se avizează de către adjunctul inspectorului-sef al inspectoratului si se aprobă de către inspectorul-sef, odată cu emiterea avizului/autorizatiei."

5. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) documentatia tehnică, cuprinzând memoriul tehnic pe specialităti în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu si piesele desenate - un exemplar, iar scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;".

6. La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) planul de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea lor - un exemplar."

7. La articolul 10 alineatul (2), literele e) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) plan de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea lor - un exemplar;

f) documentatie cuprinzând relevee la situatia existentă, planuri cu situatia propusă pentru fiecare nivel, fatade, sectiuni ale constructiei realizate la scara 1: 50 ori 1: 100 si, după caz, scheme ale instalatiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare si altele asemenea, precum si ale instalatiilor de protectie împotriva incendiilor - un exemplar;".

8. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) La emiterea avizelor prevăzute la art. 10 alin. (2), se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din cerere, aviz, raportul de expertiză tehnică/avizul proiectantului initial, scenariul de securitate la incendiu, opisul cu documentele depuse, precum si referatul întocmit conform art. 7 alin. (1)."

9. La articolul 14, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) La emiterea autorizatiei de securitate la incendiu pentru situatia prevăzută la art. 13 alin. (2), se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar al cererii, opisului cu documentele depuse, autorizatiei de securitate la incendiu, raportului de expertiză sau avizului proiectantului initial, scenariului de securitate la incendiu, precum si referatul întocmit conform art. 7 alin. (1)."

10. La articolul 15 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) plan de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea lor - un exemplar;".

11. La articolul 15 alineatul (2), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) plan de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea lor - un exemplar;".

12. La articolul 15 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) si h), cu următorul cuprins:

,,g) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost emisă autorizatie de construire, potrivit legii;

h) cerere-tip - două exemplare."

13. La articolul 15 alineatul (2), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) si h), cu următorul cuprins:

,,g) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor - două exemplare, dacă a fost emisă autorizatie de construire, potrivit legii;

h) cerere-tip - două exemplare."

14. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care constructia ori amenajarea a fost pusă în functiune fără obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obtină această autorizatie pe baza documentelor prevăzute la alin. (2).

(4) în cazul amenajărilor temporare în aer liber pentru spectacole ori întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri ori având destinatie comercială, cu suprafata mai mare sau egală cu 2.500 m2, se emit autorizatii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea lor - un exemplar;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare;

e) plan al amenajării la scara 1:100 - un exemplar;

f) plan de evacuare a persoanelor - un exemplar.

(5) Pentru punctele de livrare către populatie a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate, indiferent de capacitatea de stocare/depozitare, se emit autorizatii de securitate la incendiu pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip - două exemplare;

b) plan de situatie cuprinzând amplasamentul constructiilor si amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fată de vecinătăti pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se functiunea acestora, precum si fată de căile de acces la drumurile publice, mentionându-se lătimea lor - un exemplar;

c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare, ambele în original;

d) opis cu documentele depuse - două exemplare.

(6) La emiterea autorizatiei de securitate la incendiu pentru situatiile prevăzute la alin. (1), (2) si (3), se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din cerere, opisul cu documentele depuse, autorizatia de securitate la incendiu, raportul de expertiză, scenariul de securitate la incendiu, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, dacă a fost emisă autorizatie de construire, potrivit legii, precum si referatul întocmit conform art. 7 alin. (1).

(7) La emiterea autorizatiei de securitate la incendiu pentru situatiile prevăzute la alin. (3) si (4), se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinând câte un exemplar din cerere, opisul cu documentele depuse, autorizatia de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu, precum si referatul întocmit conform art. 7 alin. (1)."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iulie 2008.

Nr. 535.

 


ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei de capital

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. II alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism si ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în sedinta din data de 24 iunie 2008, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei de capital, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 va intra în vigoare la data publicării acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro ).

Art. 3. - Directia generală autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 25 iunie 2008.

Nr. 83.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT Nr. 5/2008

privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei de capital

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste măsurile de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei de capital.

Art. 2. - (1) Termenii, abrevierile si expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută în Legea nr. 656/2002, în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor si în Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) C.N.V.M. - Comisia Natională a Valorilor Mobiliare;

b) entităti reglementate - entitătile a căror activitate este autorizată, reglementată si/sau supravegheată de C.N.V.M. în îndeplinirea atributiilor sale legale, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, si care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 656/2002;

c) Legea nr. 297/2004 - legea privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare;

d) Legea nr. 656/2002 - legea pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare;

e) Oficiul - Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

Art. 3. - (1) C.N.V.M. monitorizează entitătile reglementate pentru a se asigura că acestea respectă prevederile legale în vigoare referitoare la identificarea, verificarea si înregistrarea clientilor si a tranzactiilor, raportarea tranzactiilor suspecte si a tranzactiilor cu numerar, precum si implementarea unui program de respectare a tuturor acestor cerinte si instruirea personalului în acest sens.

(2) C.N.V.M. este în drept să monitorizeze operatiunile cu instrumente financiare efectuate de entitătile reglementate în scopul de a identifica tranzactiile suspecte.

(3) C.N.V.M. este în drept să verifice politicile si procedurile emise de entitătile reglementate referitoare la prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

(4) C.N.V.M. este în drept să solicite modificarea politicilor si procedurilor emise de entitătile reglementate atunci când constată că nu reflectă măsurile prudentiale prevăzute în prezentul regulament.


(5) C.N.V.M. va informa de îndată Oficiul atunci când din datele obtinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, finantare a actelor de terorism sau încălcări ale dispozitiilor Legii nr. 656/2002.

(6) În procesul de monitorizare C.N.V.M. poate solicita entitătilor reglementate orice informatii sau documente relevante.

 

CAPITOLUL II

Obligatii ale entitătilor reglementate

 

SECTIUNEA 1

Măsuri preventive

 

Art. 4. - (1) Entitătile reglementate au obligatia să întocmească, să stabilească si să aplice politici, proceduri si mecanisme adecvate în materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare, pentru a preveni si împiedica implicarea entitătii reglementate în operatiuni suspecte de spălare de bani si finantare a actelor de terorism, asigurând instruirea corespunzătoare a angajatilor.

(2) Entitătile reglementate trebuie să întocmească o procedură scrisă de acceptare a clientilor.

(3) Entitătile reglementate sunt obligate să identifice, să verifice si să înregistreze identitatea clientilor si a beneficiarilor reali înainte de a initia orice relatie de afaceri sau de a efectua tranzactii în numele clientului/beneficiarului real.

(4) Entitătile reglementate au obligatia de a se asigura că politicile si procedurile interne sunt aplicate si în sediile lor secundare, inclusiv cele localizate în străinătate.

(5) Entitătile reglementate sunt obligate să informeze toate sucursalele si filialele lor situate în state terte asupra politicilor si procedurilor emise în aplicarea Legii nr. 656/2002.

Art. 5. - (1) Entitătile reglementate au obligatia de a desemna printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilităti în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului si C.N.V.M, împreună cu natura si limitele responsabilitătilor mentionate. Actul intern va fi comunicat direct la sediul Oficiului si la sediul C.N.V.M. sau prin intermediul serviciilor postale cu confirmare de primire.

(2) Entitătile reglementate au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor si procedurilor interne mentionate la art. 4.

(3) În situatia în care entitatea reglementată are obligatia constituirii unui compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării legiSIatiei în vigoare, persoanele desemnate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi încadrate în compartimentul de control intern.

(4) Numele împreună cu functia ocupată si cu responsabilitătile stabilite ale persoanelor mentionate la alin. (1) si (2) vor fi comunicate Oficiului si C.N.V.M., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5) Entitatea reglementată va notifica Oficiul si C.N.V.M. cu privire la schimbarea sau înlocuirea angajatilor mentionati la alin. (1) si (2), în termen de 15 zile de la data respectivei modificări.

(6) Persoanele desemnate conform alin. (1) si (2) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 656/2002 si a prezentului regulament. în îndeplinirea sarcinilor stabilite, aceste persoane vor avea acces direct si permanent la toate evidentele întocmite de entitatea reglementată în conformitate cu prevederile prezentului regulament si cu celelalte prevederi legale incidente.

Art. 6. - (1) Entitătile reglementate trebuie să pună în aplicare proceduri de verificare (screening) pentru a asigura standarde ridicate atunci când sunt angajate persoane.

(2) Entitătile reglementate trebuie să asigure instruirea corespunzătoare a angajatilor cu privire la prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

(3) Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajatii:

a) sunt la curent cu legile, regulamentele, regulile, politicile si procedurile privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism;

b) au competenta necesară pentru a analiza adecvat tranzactiile în scopul identificării activitătilor de spălare a banilor si finantare a actelor de terorism;

c) cunosc în întregime cerintele de raportare.

(4) Entitătile reglementate vor comunica tuturor angajatilor politicile si procedurile de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

 

SECTIUNEA a 2-a

Măsuri-standard de cunoastere a clientelei

 

Art. 7. - (1) Entitătile reglementate sunt obligate ca în desfăsurarea activitătii lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor si a finantării actelor de terorism si, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, si a beneficiarului real.

(2) Entitătile reglementate au obligatia de a revizui măsurile-standard de identificare a clientului în momentul în care apar suspiciuni asupra clientului în cursul desfăsurării operatiunilor.

(3) Entitătile reglementate au obligatia de a se asigura că toate măsurile-standard de identificare a clientului sunt aplicate si în sediile sale secundare, inclusiv cele localizate în străinătate.

Art. 8. - (1) Entitătile reglementate sunt obligate să aplice toate măsurile-standard de cunoastere a clientelei în următoarele situatii:

a) la stabilirea unei relatii de afaceri;

b) atunci când se efectuează tranzactii ocazionale în valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzactia se realizează printr-o singură operatiune sau mai multe operatiuni care par a avea o legătură între ele;

c) când există suspiciuni că operatiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism, indiferent de valoarea operatiunii sau de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica măsurile-standard de cunoastere a clientelei;

d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau adecvarea informatiilor de identificare deja detinute despre client; în cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că un client actionează în nume propriu sau în cazul în care există certitudine cu privire la faptul că acel client actionează în numele altei persoane, entitatea reglementată este obligată să ia măsurile-standard de cunoastere a clientelei pentru a obtine informatii cu privire la adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia actionează clientul.

(2) Entitătile reglementate vor aplica măsurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi, precum si, cât mai curând posibil, în functie de risc, în cazul tuturor clientilor existenti.

Art. 9. - Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzactiei, entitatea reglementată obligată să stabilească identitatea clientilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzactiei si când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b).

Art. 10. - (1) Entitătile reglementate sunt obligate să nu tină conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscută si evidentiată corespunzător.

(2) Entitătile reglementate vor întreprinde măsurile care se impun în cazul operatiunilor care favorizează anonimatul sau care permit interactiunea în absentă cu clientul, pentru a împiedica utilizarea lor în operatiuni de spălare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

(3) Entitatea reglementată nu va deschide conturi, nu va initia operatiuni sau realiza tranzactii si va înceta orice operatiune în cazul în care este în incapacitate să realizeze identificarea clientului conform prevederilor prezentului regulament si ale normelor legale în vigoare.

(4) Entitatea reglementată poate refuza deschiderea de conturi sau derularea de operatiuni în cazul în care:

a) clientul nu se conformează procedurii prevăzute la art. 4 alin. (2);

b) are suspiciuni că acel client poate fi implicat în operatiuni de spălare a banilor sau în finantarea actelor de terorism.

(5) Entitătile reglementate sunt obligate să monitorizeze continuu relatia de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzactiilor încheiate pe parcursul acesteia, în vederea asigurării că aceste tranzactii corespund informatiilor detinute despre client, profilul său de risc si profilul activitătii, inclusiv, după caz, privind sursa fondurilor, si prin asigurarea actualizării documentelor, datelor si informatiilor detinute.

Art. 11. - (1) Entitătile reglementate trebuie să preia în evidentele lor următoarele informatii legate de oricare client, persoană fizică, care are obligatia să le furnizeze sub semnătură:

a) numele si prenumele complet ale clientului si orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim);

b) locul si data nasterii;

c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

d) numărul si seria documentului de identitate;

e) data eliberării documentului de identitate si entitatea care l-a emis;

f) domiciliul stabil/resedinta (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tară);

g) cetătenia, nationalitatea si tara de origine; h) calitatea de rezident/nerezident;

i) telefon/fax;

j) scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea reglementată;

k) denumirea si locul desfăsurării activitătii/ocupatia; I) functia publică detinută, dacă este cazul; m) numele beneficiarului real, dacă este cazul.

(2) Entitatea reglementată va păstra o copie a documentului de identitate al clientului. Clientul trebuie să prezinte documente de identitate cu fotografie, emise în conditiile legii de organele abilitate legal.

(3) Entitatea reglementată are obligatia de a verifica informatiile primite de la client, pe baza documentelor primare obtinute de la acesta.

Art. 12. - (1) Entitătile reglementate trebuie să preia în evidentele lor, după caz, următoarele informatii legate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, care are obligatia să le furnizeze:

a) denumirea;

b) forma si structura juridică;

c) numărul, seria si data certificatului de înregistrare/documentului de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului sau la autorităti similare ori echivalente;

d) capitalul social subscris si vărsat;

e) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

f) institutia de credit si codul IBAN;

g) lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu functii de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului si specimenul de semnătură al acestora;

h) adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei;

i) structura actionariatului/asociatilor;

j) telefon, fax si, după caz, e-mail, pagină de internet;

k) scopul si natura operatiunilor derulate cu entitatea reglementată;

l) numele/denumirea beneficiarului real.

(2) Clientul, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, va prezenta următoarele documente, iar entitatea reglementată va retine, după caz, copii certificate ale acestora:

a) actul constitutiv/contractul de societate si statutul;

b) împuternicirea pentru persoana care reprezintă clientul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal;

c) certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (pentru societătile comerciale) sau de autoritătile similare din statul de origine si documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entităti fără personalitate juridică, care să ateste informatiile ce tin de identificarea clientului;

d) o declaratie semnată de către reprezentantii legali cu privire la activitatea desfăsurată de client si la functionarea legală a acestuia.

(3) Entitatea reglementată va lua măsurile de identificare a persoanelor fizice care intentionează să actioneze în numele clientului, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, potrivit politicilor si procedurilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, si va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să actioneze în numele persoanei juridice.

(4) Documentele prezentate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, vor include traducerea legalizată în limba română în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă.

Art. 13. - (1) În activitatea desfăsurată o entitate reglementată poate utiliza în scopul aplicării măsurilor-standard de cunoastere a clientului informatiile referitoare la client, obtinute de la o tertă parte.

(2) Terta parte care intermediază contactul cu clientul va transmite persoanei care aplică măsurile-standard de cunoastere a clientelei toate informatiile obtinute în cadrul procedurilor proprii de identificare, astfel încât să fie respectate cerintele prevăzute la sectiunea a 2-a.

(3) Copii ale documentelor pe baza cărora s-au realizat identificarea si verificarea identitătii clientului si, după caz, a beneficiarului real vor fi transmise de terta parte imediat, la cererea persoanei căreia i-a fost recomandat clientul.

(4) Responsabilitatea ultimă pentru îndeplinirea tuturor măsurilor-standard de cunoastere a clientelei apartine persoanelor care utilizează terta parte.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri simplificate de cunoastere a clientelei

 

Art. 14. - Entitătile reglementate pot aplica măsurile simplificate de cunoastere a clientelei în situatiile mentionate la art. 12 din Legea nr. 656/2002, precum si în alte cazuri si conditii, care prezintă risc scăzut în privinta spălării banilor si a finantării actelor de terorism, prevăzute de lege sau de reglementările emise în aplicarea legii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Măsuri suplimentare de cunoastere a clientelei

 

Art.15. - (1) Entitătile reglementate sunt obligate să aplice, pe lângă măsurile-standard de cunoastere a clientelei, pe bază de risc, măsuri suplimentare de cunoastere a clientelei în toate situatiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finantare a actelor de terorism. Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoastere a clientelei este obligatorie cel putin în următoarele situatii:

a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor, situatie în care se vor aplica una sau mai multe dintre următoarele măsuri, fără ca această enumerare să fie limitativă:

1. solicită documente si informatii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului si a beneficiarului real;

2. întreprind măsuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei institutii de credit ori financiare supuse unor cerinte de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării actelor de terorism, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr.656/2002 si în reglementările emise în aplicarea acesteia;

3. solicită ca prima operatiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o institutie de credit supusă unor cerinte de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării terorismului, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 si în reglementările emise în aplicarea acesteia;

b) în cazul tranzactiilor ocazionale sau al relatiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori într-un stat tert, situatie în care entitătile reglementate trebuie:

1. să dispună de reguli si proceduri pe bază de risc care să permită identificarea clientilor care se încadrează în această categorie;

2. să obtină aprobarea în scris a conducerii executive a entitătii reglementate înaintea stabilirii unei relatii de afaceri cu un client din această categorie. în cazul în care un client a fost acceptat, iar ulterior a fost identificat/devine client din această categorie, este de asemenea obligatorie aprobarea scrisă a conducerii entitătii pentru continuarea relatiilor de afaceri cu clientul respectiv;

3. să adopte proceduri si măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor si sursa fondurilor implicate în relatia de afaceri sau în tranzactia ocazională;

4. să realizeze o monitorizare si o supraveghere sporită si permanentă a relatiei de afaceri cu persoanele din această categorie.

(2) Entitătile reglementate sunt obligate să aplice măsuri suplimentare de cunoastere a clientelei si în alte cazuri decât cele prevăzute de alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

Art. 16. - (1) Entitătile reglementate au obligatia să monitorizeze toate operatiunile efectuate de către clientii lor, iar cu prioritate, operatiunile efectuate de către categoria de clienti cu risc ridicat.

(2) În momentul în care se decide cu privire la clientii care sunt inclusi în categoria clientilor cu risc ridicat, următoarele informatii trebuie avute în vedere:

a) tipul de client - persoană fizică/juridică sau entitate fără personalitate juridică;

b) tara de origine;

c) functia publică sau functia importantă detinută;

d) tipul de activitate desfăsurată de către client;

e) sursa fondurilor clientului;

f) alti indicatori de risc.

Art. 17. - (1) Entitătile reglementate vor acorda o atentie sporită la relatiile de afaceri si tranzactiile cu persoane din jurisdictii care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

(2) Entitătile reglementate vor acorda o atentie deosebită tuturor tranzactiilor complexe, neobisnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obisnuite, inclusiv operatiunilor care nu par să aibă un sens economic, comercial ori legal.

(3) Circumstantele si scopul unor asemenea tranzactii trebuie să fie examinate cât mai curând posibil de către entitatea reglementată, inclusiv pe baza unor documente suplimentare solicitate clientului pentru justificarea tranzactiei.

(4) Constatările verificărilor efectuate conform prevederilor alin. (3) trebuie să fie consemnate în scris si vor fi disponibile pentru verificări ulterioare efectuate sau pentru autoritătile competente si auditori, pentru o perioadă de cel putin 5 ani.

 

SECTIUNEA a 5-a

Păstrarea înregistrărilor si obligatii de raportare

 

Art. 18. - (1) Entitătile reglementate au obligatia păstrării tuturor informatiilor privind măsurile de identificare a clientului, pentru o perioadă de cel putin 5 ani, începând cu data când se încheie relatia cu clientul.

(2) Entitătile reglementate trebuie să păstreze toate documentele si evidentele aferente tuturor tranzactiilor si operatiunilor clientului timp de cel putin 5 ani de la încheierea tranzactiei sau chiar mai mult, la solicitarea Oficiului sau a altor autorităti, indiferent dacă respectivul cont a fost închis sau relatia cu clientul a încetat. Respectivele evidente trebuie să fie suficiente pentru a permite o reconstituire a tranzactiei individuale, inclusiv suma si tipul valutei, pentru a furniza probe în justitie, dacă este necesar.

(3) Entitătile reglementate sunt obligate să aibă proceduri interne si să dispună de sisteme care să le permită transmiterea promptă, la solicitarea Oficiului, respectiv la solicitarea C.N.V.M. si/sau a organelor de urmărire penală, a informatiilor privind identitatea si natura relatiei pentru clientii specificati în solicitare cu care sunt în relatii de afaceri sau cu care au avut o relatie de afaceri în ultimii 5 ani.

Art. 19. - (1) Entitătile reglementate trebuie să identifice tranzactiile sau tipurile de tranzactii suspecte efectuate în numele clientilor lor.

(2) În cazul în care o entitate reglementată are suspiciuni că o operatiune care urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism, aceasta va transmite de îndată către Oficiu si C.N.V.M. un raport de tranzactii suspecte.

(3) Entitătile reglementate, directorii, administratorii, reprezentantii si personalul acestora au obligatia de a nu transmite, în afara conditiilor prevăzute de lege, informatiile detinute în legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism si de a nu avertiza clientii implicati sau alte terte persoane despre faptul că o raportare privind o tranzactie suspectă sau informatii aferente acesteia au fost/vor fi înaintate către Oficiu si C.N.V.M.

Art. 20. - (1) Entitătile reglementate trebuie să raporteze în cel mult 10 zile lucrătoare către Oficiu si C.N.V.M. operatiunile cu sume în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă o reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzactia se realizează prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legătură între ele.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si transferurilor externe.

Art. 21. - Contractele de confidentialitate, legiSIatia sau prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru a restrictiona capacitatea entitătilor reglementate de a raporta tranzactiile suspecte.

Art. 22. - Entitătile reglementate sunt obligate să utilizeze formularele de raportare elaborate de Oficiu.

 

CAPITOLULUI

Sanctiuni

 

Art. 23. - (1) încălcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie contraventie.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac în conformitate prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004 si ale Statutului C.N.V.M., aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 24. - Prezentul regulament se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente.

Art. 25. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 52/2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2005 privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 3 octombrie 2005.