MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 512         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 iulie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

258. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.PS. Bucuresti si' Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.PM. „Alexandru Darabont” Bucuresti.

 

520. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Normă pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 6/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.PM. „Alexandru Darabont” Bucuresti

 

Având în vedere:

- Legea privind bugetul de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

- Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările si ulterioare;

- Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor de cercetare-dezvoltare;

- Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.772/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont” - Bucuresti;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.773/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti;

- referatul de aprobare,

în baza art. 15 din Hotărâre Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont”, Bucuresti, institute aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor mentionate la art.1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Directia generală economică si financiară si institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 15 aprilie 2008.

Nr. 258.

 


ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr.rd.

Realizat anul 2007

Prevederi anul 2008

%

I. VENITURI TOTALE din care:

1

22.074

22.148

100,3

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

2

22.066

22.138

100,3

a. Venituri din activitatea de bază

3

7.496

10.900

145,4

b. Venituri din alte activităti conexe activitătii de CD

4

14.570

11.238

77.1

2. VENITURI FINANCIARE

5

8

10

125,0

3 VENITURI EXTRAORDINARE

6

-

-

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

20.351

20.148

99,0

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

8

20.344

20.135

99,0

a. Bunuri si servicii

9

308

380

123,4

b. Cheltuieli de personal, din care:

10

16.373

15.103

92,2

- cheltuieli cu salariile

11

12.672

11.500

90,8

- contributii de asigurări sociale de stat 19,5%

12

2.481

2.227

89,8

- contributii de asigurări de somaj 1%

13

341

110

32,3

- contributii de asigurări sociale de sănătate 5,5%

14

800

633

79,1

- contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 0,4%

15

49

46

93,9

- contributii pentru concedii si indemnizatii 0,85%

16

 

98

 

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 0,25%

17

30

29

 

- contributii la fondul de pensii facultative

18

-

-

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

19

172

460

267,4

- deplasări, detasări

20

94

370

393,6

- tichete de masă

21

73

90

115,4

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

22

325

347

106,8

d. Cheltuieli de protocol

23

27

40

148,1

e. Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

-

-

 

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

25

-

-

 

g. Cheltuieli prevăzute de art 21 (3-litera c) din leqea nr.571 /2003 privind Codul fiscal, din care

26

11

40

363,6

- tichete de crese

27

-

.

 

- tichete cadou

28

 

-

 

h. Alte cheltuieli

29

3300

4.225

128,0

2. Cheltuieli financiare, din care:

30

7

13

185,7

- cheltuieli privind dobânzile

31

-

-

 

- alte cheltuieli financiare

32

7

13

185,7

3. Cheltuieli extraordinare

33

-

-

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

34

1.723

2.000

116,1

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

284

320

112,7

V. REZULTATUL NET

36

1.439

1.680

116,7

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea 324/2003), din care :

38

1.439

1.680

116,7

a. Pentru cointeresarea personalului

39

288

337

117.0

b Pentru finantarea dezvoltării institutului national, în conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

 

 

 

c Pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

1.151

1.343

116,7

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

42

377

400

154,6

1. Surse proprii

43

283

305

107,8

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

94

100

106,7


3. Credite bancare penfru investitii

45

-

-

 

- interne

46

-

-

 

- externe

47

-

-

 

4. Alte surse

48

-

-

 

IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

49

201

400

199,0

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

50

201

400

199,0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

51

 

 

 

- interne

52

-

-

 

- externe

53

-

-

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

-

.

 

1. Venituri totale (rd.01)

54

22.074

22.148

100,3

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

20.351

20.148

99,0

3. Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)

56

1.723

2.000

116,1

4 Număr mediu de personal, total institut, din care:

57

1.483

850

57,3

- Număr mediu personal cercetare-dezvoltare

58

48

60

125,0

5 Căstiqul mediu lunar pe salariat, total institut-lei

59

841

1.101

130,9

6. Câstigul mediu lunar pe personalele ce rceta re-d e zvo Ita re-lei

60

3.193

3.729

116,8

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)

61

8,5

9,9

117,2

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd. 02/rd. 57)

62

14,9

26,0

175,0

9. Rata rentabilitătii financiare rd.38*100/capital propriu

63

697

366

52,5

10, Plati restante

64

-

-

 

11. Creante de incasat

65

-

-

 


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu sunt în sumă de 2.565 mii lei, încheiate până la data de 25.01.2008.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si a drepturilor salariale ale directorului general.

 

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins si:

- suma de 120 mii lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- suma de 150 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU

PROTECTIA MUNCII „ALEXANDRU DARABONT”

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

 

 

 

 

 

mii lei

REALIZAT

SPECIFICATIE

Nr.rd.

Preliminat realizat an 2007

mii lei

Prevederi an 2008

mii lei

%

A

0

1

2

3

1. VENITURI TOTALE, din care:

01

7415

8980

121.10

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

02

7347

8900

121.13

din care:

 

 

 

 

a) Venituri din activitatea de baza*

03

6094

8100

132.91

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

1253

800

63.84

2, VENITURI FINANCIARE

05

68

80

117.65

3, VENITURI EXTRAORDINARE

06

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

6992

8430

120.56

1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

08

6992

8400

120.14

a) Bunuri si servicii

09

1428

1826

127.17

b) Cheltuieli de personal Din care:

10

4192

4978

118.98

- cheltuieli cu salariile

11

2954

3540

119.84

- contributii de asigurări sociale de stat

12

518

690

132.24

- contributii de asigurări de somaj

13

56

35

91.07

-contributii de asigurări sociale de sănătate

14

157

195

123.56

-contributii de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

15

13

14

107.69

-contributii pt concedii si indemnizatii

16

24

30

125

-contributii la Fondul de garantare a creantelor sal ari ale

17

6

9

150

-contributii la fondul de pensii fac l tati ve

18

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care :

19

443

465

104.96

-deplasări .detasări

20

226

250

1 10,61

- tichete de masă

21

217

215

99.07

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

22

325

400

123.07

d)che)tuieli de protocol

23

6

10

166.66

c) cheltuieli de reclamă si publicitate

24

 

20

 

f) cheltuieli cu sponsorizarea

25

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art 21(3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din care :

26

41

71

173.17

-tichete de cresă

27

 

 

 

-tichete cadou

28

18

30

166.66

h) Alte cheltuieli

29

1000

1095

109.50

2. Cheltuieli financiare

30

 

30

 

- cheltuieli privind dobânzile

31

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

32

 

30

 

3. Cheltuieli extraordinare

jj

 

 

 

III.REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

34

423

550

130.02

IV.IMPOZIT PE PROFIT

35

68

88

129.41

V.REZULTAT NET

36

355

462

130.14

V1.ACOPER1REA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

 

 

 

VILPROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003 cu modificările si completările ulterioare), din care :

38

355

462

130.14

a) pentru cointeresarea personalului

39

71

92

129.57

b) pentru finantarea dezvoltării institutului. în conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

213

278

130.51

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

71

92

129.57

 

 

 

 

 

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

42

507

800

157.79

l. Surse proprii

43

320

400

125

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

187

400

213.90

 

3. Credite bancare pentru investitii

45

 

 

 

-interne

46

 

 

 

-externe

47

 

 

 

4. Alte surse

48

 

 

 

1X.UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

49

507

800

157.79

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

50

 

 

 

2, Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

51

 

 

 

-interne

52

 

 

 

-externe

53

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

l. Venituri totale (RD.Ol)

54

7415

8980

121.10

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

6992

8430

120.56

3. Rezultate (+/-)(rd. 54 - rd.55 )

56

423

550

130.02

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

57

123

123

100

- număr mediu personal de ccrcctarc-dezvolîare

58

90

90

100

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut **)-lei

59

1908

2300

120.54

6, Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare dezvoltare - lei

60

2180

2707

124.17

7. Rentabilitatea (rd.56/rd 55 \!00)

61

6.05

6.52

107.94

8, Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. ( rd. 02/rd.57)

62

59.72

72.36

121,16

9. Rata rentabilitătii financiare rd.38 x 100 capital propriu

63

12.60

16.39

130.07

10. Plăti restante

64

 

 

 

11. Creante de încasat

65

913

1005

110.07


*) Veniturile realizate din contractele încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 2.650 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.450 mii lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si drepturilor salariale ale directorului general.

 

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins si:

- suma de 59.472 lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- suma de 112.680 lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general; -suma de 445.104 lei, reprezentând drepturile bănesti ale personalului auxiliar.

 


AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) pct. 5 si 7 si ale art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, precum si ale art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 4 septembrie 2007, se completează după cum urmează:

1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) în cazuri temeinic justificate, la cererea titularului LURN, ANRCTI poate modifica formatul unor resurse de numerotatie alocate anterior prin LURN.

(2) în vederea aplicării prevederilor alin. (1), titularul LURN va transmite la ANRCTI o cerere, prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, precizând formatul noilor resurse de numerotatie solicitate, la care vor fi anexate următoarele documente:

a) justificarea necesitătii modificării formatului resurselor de numerotatie deja alocate;

b) formatul resurselor de numerotatie prevăzute în LURN care necesită modificarea;

c) alte informatii si documente considerate de solicitant relevante pentru analizarea cererii.

(3) în conditiile prezentului articol, titularul LURN nu poate solicita resurse de numerotatie având altă destinatie, conform PNN, decât a resurselor de numerotatie al căror format se modifică.

(4) în urma modificării prevederilor LURN potrivit alin. (1), încetează dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie alocate initial titularului LURN pentru care s-a solicitat modificarea formatului.

(5) Dacă ANRCTI nu poate aloca resursele de numerotatie solicitate, îl va informa pe solicitant, propunându-i o solutie alternativă, acolo unde este disponibilă, pe baza căreia acesta îsi poate modifica sau retrage cererea.”

2. La articolul 7 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) În cazul prevăzut la art. 51, dacă titularul LURN nu dovedeste existenta unui caz temeinic justificat sau dacă solicită alocarea unor resurse de numerotatie având altă destinatie, conform PNN, decât a celor pentru care se solicită modificarea.”

3. La articolul 17 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) se modifică formatul unor resurse de numerotatie prevăzute în LURN, în conformitate cu prevederile art. 51.”

4. La articolul 18 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) ca urmare a modificării formatului unor resurse de numerotatie prevăzute în LURN, în conformitate cu prevederile art. 51.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 520.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificările si completările ulterioare

NORMA

pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 6/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. 1 si 2 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin si al art. 48 din Legea nr.'312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Normele-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 6/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis din 14 iunie 1995, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul normelor-cadru se modifică si va avea următorul cuprins:

„NORMĂ

privind comertul făcut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin”

2. Punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 1. - Prezenta normă se aplică institutiilor de credit abilitate conform legii să desfăsoare activitate bancară în România.

Obiectul prezentei norme îl constituie comertul făcut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificările si completările ulterioare.”

3. Punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 3. - Institutiile de credit abilitate să desfăsoare activitate bancară pe teritoriul României vor putea face comert cu cambii si bilete la ordin si vor putea presta servicii bancare specifice acestei activităti pentru clientii lor, luându-si toate măsurile pentru eliminarea riscurilor care pot apărea pe parcursul derulării unor astfel de operatiuni sau care ar putea afecta calitatea portofoliului lor de astfel de titluri.

Banca Natională a României, organizată si functionând în conditiile prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, efectuează operatiuni cu cambii si bilete la ordin în cadrul propriei sale activităti.”

4. Punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 7. - Cambiile trebuie să fie completate în întregime cu cerneală sau pix de culoare albastră ori neagră sau prin dactilografiere. Mentiunile manuscrise vor fi completate cu majuscule, numai pentru suma în litere fiind posibilă înscrierea cu litere mici.”

5. La punctul 8 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„La completarea cambiei vor fi respectate cerintele din prezenta normă si modelul prezentat în anexa nr. 3 la aceasta, fără a depăsi limitele spatiilor destinate fiecărei mentiuni înscrise pe cambie.”

6. Punctul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 23. - în aplicarea dispozitiilor legislatiei române privind societătile comerciale, Banca Natională a României si institutiile de credit vor accepta numai cambii în care numele trasului este indicat prin numele si prenumele persoanei fizice, asa cum se află acestea înscrise în actul de identitate, sau prin denumirea persoanei juridice, asa cum se află aceasta înscrisă în registrul comertului. Lipsa acestei mentiuni duce la nulitatea cambiei.”

7. Punctul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 34. - Semnătura trăgătorului trebuie să fie olografă si redactată cu pixul sau stiloul cu cerneală de culoare neagră ori albastră la sfârsitul textului cambiei, în spatiul destinat acesteia.”

8. Punctul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 36. - Pe titlurile cambiale semnătura reprezentantului autorizat al persoanei juridice implicate în lantul cambial respectiv, executată în conditiile prevăzute în prezenta normă, nu va fi însotită de stampila persoanei juridice. Lipsa semnăturii trăgătorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia, în situatia în care trăgătorul este persoană juridică, anulează titlul.”

9. Punctul 54 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 54. - Suma de plată va fi trecută pe fata (recto) cambiei, fără a depăsi limitele spatiului special alocat textului acesteia, dar nu în diagonală sau sub semnătura trăgătorului, cu conditia ca între această sumă si declaratia cambială să poată fi stabilită o legătură.”


În temeiul art. 8 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare:

Orice semnătură cambială trebuie să cuprindă:

a) în clar, numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitătii care se obligă;

b) semnătura olografă a persoanei fizice, respectiv a reprezentantilor legali sau a împuternicitilor persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentantilor sau împuternicitilor altor categorii de entităti care utilizează astfel de instrumente.

10. Punctul 60 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 60. - Banca Natională a României si institutiile de credit vor accepta în cadrul operatiunilor lor numai cambii în care semnăturile celor care se obligă sunt executate pe titlu, în conditiile art. 8 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare, si ale pct. 34-37 din prezenta normă.”

 

11. La punctul 66, alineatele 2 si 3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Astfel, semnătura sa trebuie să fie precedată de una dintre formulele «în calitate de mandatar» sau «prin procură (p.p.)», căci altfel ar rezulta că semnatarul se obligă personal.

Redactarea acestei mentiuni trebuie să fie clară, mai ales dacă este olografă, cu respectarea conditiilor de redactare din prezenta normă.”

12. Punctul 71 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 71. - Mentiunile care lipsesc trebuie să fie completate de către posesor atunci când acesta prezintă titlul la plată sau îl remite unei institutii de credit în scopul prezentării la plată, fiind obligatoriu ca o cambie în alb să aibă completat numele ultimului posesor în momentul plătii.”

13. Punctul 77 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 77. - Completarea cambiei în alb se va putea face în orice moment, însă anterior prezentării acesteia la plată sau remiterii către o institutie de credit în scopul prezentării la plată si dresării protestului în cazul refuzului plătii.”

14. Punctul 86 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 86. - Mentiunile privind circulatia cambiei prin gir se fac pe fata cambiei. Banca Natională a României si institutiile de credit nu vor accepta în cadrul operatiunilor lor decât cambii care au textul privind operatiunea de girare redactat pe fata acestora. în cadrul exprimării scrise privind operatiunile de circulatie a cambiei prin gir se va folosi exclusiv notiunea de «girare».”

15. Punctul 99 se abrogă.

În temeiul art. 15 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare:

Girul trebuie scris pe cambie; el trebuie să fie semnat de girant.

Girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este mentionat sau girantul a pus numai semnătura (gir în alb). în acest din urmă caz, girul, pentru a fi valabil, trebuie să fie scris pe cambie.

16. Punctul 100 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 100. - Girul «în plin» trebuie să cuprindă în afară de semnătură si alte mentiuni care să deosebească girul de oricare altă operatiune cambială (acceptare, avalizare).”

17. Punctul 102 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 102. - Girul «în alb» este format din semnătura girantului înscrisă pe fata cambiei, însotită de mentiunea «girat»“, «girare». Nu este permisă înscrierea girului «în alb» pe cambie fără a fi însotită de o asemenea mentiune, deoarece acest gir s-ar putea confunda cu acceptarea sau avalizarea.”

18. Punctul 115 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 115. - Pentru ca detinătorul unei cambii să fie socotit posesor legitim al titlului este necesar să existe o serie neîntreruptă a girurilor mentionate pe cambie.”

19. La punctul 127, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 127. - Girantul care se găseste în posesia titlului înainte de scadentă poate sterge girul său si girurile, ulterioare unui gir în alb care se găseste în sirul acestora, pentru a lua el locul giratarului din girul în alb.”

20. Punctul 166 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 166. - Pentru respectarea principiului literalitătii obligatiei cambiale, acceptarea trebuie să fie scrisă pe fata (recto) cambiei si să poarte semnătura trasului.”

21. Punctul 167 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 167. -Acceptarea trebuie întotdeauna să se exprime prin cuvântul «acceptat» sau expresiile echivalente: «voi plăti», «voi onora». Cuvântul «văzut» nu este echivalent cu «acceptat».

Dacă lipseste o asemenea indicatie, semnătura aplicată va fi considerată ca fiind a unui obligat pe cale de regres sau, dacă nu i se poate da nicio valoare cambială, ea va fi socotită fără valoare.”

 

 

22. Punctul 168 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 168. -în ceea ce priveste semnătura trasului se vor respecta prevederile prezentei norme si ale Legii nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare, privind toate semnăturile cambiale ale persoanelor fizice sau ale împuternicitilor persoanelor juridice.”

23. Punctul 196 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 196. -Avalul se dă pe fata cambiei, utilizându-se una dintre expresiile «aval», «pentru aval» sau «pentru garantie», «pentru fidejusiune» ori altă expresie echivalentă, urmată de semnătura avalistului sau a împuternicitului său.”

24. Punctul 200 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 200. -Avalul poate fi redactat de mână, cu pixul sau cerneală de culoare albastră ori neagră chiar de către avalist sau de o altă persoană, dactilografiat ori imprimat, fără a afecta alte mentiuni aflate pe cambie. în orice situatie este însă obligatoriu ca formula de avalizare să fie urmată de semnătura olografă a avalistului.”

25. Punctul 201 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 201. - Semnătura avalistului nu poate să apartină trăgătorului, trasului sau acceptantului cambiei.”

26. Punctul 207 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 207. - Obligatia avalistului este o obligatie cambială autonomă, în sensul că avalistul se poate servi în contra posesorului de exceptiile derivând din raporturile sale personale cu acesta, dacă ele există, dar în niciun caz nu se poate servi de exceptiile personale ale persoanei pentru care a dat avalul fată de posesorul cambiei. Posesorul poate să se îndrepte pe cale legală direct în contra avalistului obligatului principal, pe calea actiunii cambiale directe, fără a mai fi respectată ordinea din dreptul civil, căci obligatia acestuia este o obligatie autonomă si solidară.”

27. Punctul 245 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 245. - La cererea trasului, odată cu primirea plătii, posesorul cambiei poate preda titlul pe care a înscris mentiunea «achitat»“.

28. La punctul 247, alineatul 1 se abrogă.

29. Punctul 248 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 248. - Debitorul poate să refuze plata ori de câte ori nu i se prezintă cambia în original sau prin trunchiere.

El poate să refuze plata când posesorul nu este persoana care are dreptul să ceară plata, conform art. 18 si art. 461-463 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare.”

30. Punctul 254 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 254. - Debitorul care a făcut o plată partială nu poate pretinde să i se remită cambia achitată si chitanta eliberată către el în acest sens (cambia chitantată), căci titlul este necesar posesorului pentru restul sumei neplătite.

Posesorul căruia i s-a făcut o plată partială poate să elibereze debitorului o chitantă separată pentru plata efectuată, făcând în acelasi timp o mentiune despre aceasta si pe cambie, pentru a se putea vedea că ea nu mai este valabilă decât pentru restul sumei.”

31. După punctul 254 se introduc două noi puncte, punctele 2541 si 2542, cu următorul cuprins:

„Pct. 2541. -în aplicarea art. 43 si a art. 461 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare, în cazul prezentării cambiei la plată prin trunchiere :

a) institutia de credit care plăteste titlul primeste dovada efectuării acestei plăti conform conventiilor prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare, fără a mai fi predată cambia la cererea trasului sau eliberată o chitantă pentru plata făcută;

b) după primirea plătii, institutia de credit care se află în posesia cambiei va lua măsurile necesare pentru a elimina riscul ca respectivul titlu să fie pus din nou în circulatie;

c) după primirea unei plăti partiale, institutia de credit care se află în posesia cambiei va înscrie pe aceasta o mentiune privind plata efectuată, pentru a se vedea că titlul este valabil numai pentru restul sumei;

d) trasul pentru care o institutie de credit a făcut o plată integrală sau partială a unei cambii primeste de la această institutie dovada efectuării respectivei plăti, în conformitate cu întelegerile existente între acestia, fără a mai fi remis titlul în original cu mentiunea «achitat».

Pct. 2542. - Cambiile pot fi prezentate la plată prin intermediul unei institutii de credit o singură dată (prima prezentare la plată către obligatul principal), în caz de refuz aplicându-se prevederile Legii nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentei norme referitor la actiunea cambială directă sau de regres.”

32. La punctul 260, alineatul 3 se abrogă.

33. Punctul 262 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 262. - Dacă moneda în care a fost emisă cambia este alta decât moneda natională, dar este cotată la Banca Natională a României, si plata se doreste a fi efectuată în lei, plata se va efectua la cursul de schimb calculat de Banca Natională a României din ziua prezentării la plată a cambiei.”


În temeiul art. 461 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare:

Prezentarea unei cambii la plată se poate face în original sau prin trunchiere.

În sensul prezentei legi, prin trunchiere se întelege procedeul informatic care constă în următoarele operatiuni succesive:

a) transpunerea în format electronic a informatiilor relevante de pe cambia originală;

b) reproducerea imaginii cambiei originale în format electronic; si

c) transmiterea informatiei electronice obtinute prin operatiunile prevăzute la lit. a) si b) către institutia de credit plătitoare.

Pot face obiectul trunchierii numai cambiile acceptate.

Prezentarea la plată a unei cambii prin trunchiere produce aceleasi efecte juridice ca si prezentarea la plată a cambiei originale, cu conditia ca aceasta din urmă să fi fost emisă cu respectarea prevederilor legii.

Institutiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu conditia ca între ele să existe o conventie prealabilă în contextul unui aranjament de plată sau o

conventie constând în aderarea lor la un sistem de plăti.

Informatiile relevante pentru trunchiere, cuprinse în cambia originală, sunt stabilite potrivit conventiilor prevăzute la alin. 5.

Imaginea cambiei originale reprezintă copia electronică a cambiei originale. Imaginea cambiei originale trebuie să respecte standardele stabilite potrivit

conventiilor prevăzute la alin. 5.

Momentul receptionării de către institutia de credit plătitoare, respectiv de către un sistem de plăti a informatiilor relevante pentru trunchiere si a imaginii  electronice a respectivei cambii, potrivit alin. 2, constituie momentul prezentării la plată.

Transmiterea către institutia de credit plătitoare a informatiilor relevante si a imaginii cambiei, prin trunchiere, trebuie realizată astfel încât să se asigure autenticitatea si integritatea acestora, prin utilizarea oricăror procedee tehnice admise de lege.”

34. După punctul 264 se introduc unsprezece noi puncte, punctele 2641-26411, cu următorul cuprins:

„Pct. 2641. - Cambiile pot fi prezentate la plată prin trunchiere, în conformitate cu Regulile sistemului SENT sau, în cazul în care operatiunea de trunchiere nu se poate realiza, prin prezentarea acestora la încasare, în original, direct la institutia de credit trasă sau, după caz, a institutia de credit beneficiară, conform procedurilor existente în conventiile încheiate între institutiile de credit implicate.

Pct. 2642. - Banca Natională a României si institutiile de credit vor prezenta la plată prin trunchiere numai cambii acceptate de către tras pentru întreaga sumă înscrisă pe cambie.

Banca Natională a României si institutiile de credit nu vor accepta pentru prezentarea la plată prin trunchiere cambii care prezintă alterări, îndoituri, pete sau alte asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea mentiunilor aflate pe respectivul titlu.

Pct. 2643. -Aplicarea conventiilor prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare, îndeosebi cu privire la durata operatiunilor de prezentare la plată si de efectuare a plătii, va fi adusă la cunostinta clientilor săi de către fiecare institutie de credit.”

Pct. 2644. -în momentul receptionării potrivit art. 461 alin. 2 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare, de către institutia de credit care efectuează plata titlului sau de către un sistem de plăti, informatiile relevante pentru trunchiere si imaginea electronică a respectivei cambii trebuie să respecte întocmai prevederile Legii nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare, ale prezentei norme, precum si ale conventiilor prevăzute la art. 461 alin. 5 pentru ca titlul să fie considerat prezentat la plată prin trunchiere.

Momentul receptionării, mentionat la alineatul precedent, este momentul în care aceste informatii si imagini sunt puse la dispozitia institutiei de credit care plăteste cambia sau sunt înregistrate în sistemul de plăti.

Informatiile si/sau imaginea cambiei care nu respectă conditiile prevăzute de Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare, de prezenta normă sau de conventiile prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare, pentru prezentarea la plată prin trunchiere si, în consecintă, sunt respinse de institutia de credit care efectuează plata cambiei sau de un sistem de plăti pot fi retransmise conform conventiilor prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare.

Pct. 2645. - Institutiile de credit care aplică trunchierea vor agrea prin conventiile prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934 ,cu modificările si completările ulterioare, procedeele tehnice admise de lege, utilizate pentru a asigura autenticitatea si integritatea imaginii cambiei si ale informatiilor transmise.

Pct. 2646. - In cazul prezentării la plată prin trunchiere, circulatia cambiei originale pe suport hârtie se opreste la institutia de credit care efectuează trunchierea, toate operatiunile care au loc între institutiile de credit referitoare la prezentare la plată, plată, respectiv refuz la plată având loc în cazul trunchierii numai în formă electronică.

În temeiul art. 462 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare:

Când prezintă la plată o cambie prin trunchiere, institutia de credit este obligată:

a) să verifice dacă acea cambie în original respectă în formă si continut prevederile legale, inclusiv regularitatea succesiunii girurilor, cu exceptia autenticitătii semnăturilor trăgătorului si girantilor;

b) să garanteze acuratetea si conformitatea informatiilor relevante pentru trunchiere, transmise electronic, cu datele din cambia în original, precum si conformitatea imaginii cambiei cu cambia în original.

Institutia de credit răspunde de orice pierdere suferită prin nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. 1.

Pct. 2647. - Institutia de credit care prezintă o cambie la plată prin trunchiere va verifica respectarea conditiilor de formă si continut prevăzute de lege si de prezenta normă pentru cambie, îndeosebi cele privind valabilitatea titlului, cazurile de nulitate, eventualele modificări, completări sau alterări ale mentiunilor obligatorii, precum si identitatea clientului si dreptul acestuia de a cere plata sumei înscrise pe cambie. Aceasta nu exonerează institutia de credit care plăteste titlul sau pe tras de obligatiile sale, cu exceptia celor care pot fi îndeplinite numai dacă se află în posesia cambiei originale.

Pct. 2648. - Institutia de credit care prezintă cambia la plată nu are obligatia de a verifica sau de a garanta valabilitatea semnăturilor înscrise pe cambie.

Pct. 2649. - Când prezintă la plată o cambie prin trunchiere, institutia de credit are obligatia să verifice acuratetea si conformitatea cu cambia ale informatiilor si imaginii înainte de a le transmite către institutia de credit care plăteste cambia.


în temeiul art. 463 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare:

Refuzul total sau partial la plată al unei cambii prezentate la plată prin trunchiere se face în formă electronică, de către institutia de credit plătitoare.

În baza refuzului prevăzut la alin. 1, institutia de credit care detine cambia originală va înscrie pe aceasta:

a) data prezentării acesteia la plată, spre a se constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului prevăzut la art. 41;

b) declaratia de refuz datată si semnată de către reprezentanti legali sau împuterniciti ai acestora.

Mentiunile înscrise pe cambia originală, potrivit alin. 2, cu respectarea dispozitiilor art. 49 alin. 1, constituie dovada refuzului de plată.

Pct. 26410. -în cazul prezentării cambiei la plată prin trunchiere:

a) refuzul total sau partial la plata cambiei este întocmit si transmis în formă electronică de către institutia de credit căreia i-a fost cerută plata cambiei institutiei de credit care a prezentat titlul la plată fie direct, fie prin intermediul unui sistem de plăti, conform conventiilor prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare;

b) în conventiile prevăzute la art. 461 alin. 5 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare, trebuie stipulate în mod expres situatiile în care respingerea, de către un sistem de plăti sau de către institutia de credit unde este deschis contul trasului, a informatiilor relevante si a imaginii cambiei nu constituie refuz la plata cambiei, precum si procedura de urmat în aceste situatii.

Pct. 26411. -în cazul în care institutia de credit plătitoare constată, ulterior plătii cambiei sau biletului la ordin, că, din eroare, institutia de credit care a efectuat trunchierea nu si-a îndeplinit obligatiile prevăzute la pct. 2649 si că există diferente între suma plătită si suma înscrisă pe cambie sau pe bilet la ordin, aceasta are dreptul să solicite institutiei de credit a beneficiarului plata sumelor plătite în plus sau să plătească celei din urmă sumele plătite în minus. Regularizarea sumelor plătite eronat se va realiza în termen de maximum 5 zile bancare de la primirea solicitării.”

35. Punctul 269 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 269. - în cazul în care acceptantul si avalistii săi refuză o cambie la plată, la scadentă, posesorul acesteia poate exercita dreptul de regres împotriva girantilor, trăgătorului si a celorlalti obligati cambiali, cu exceptia acceptantului si a avalistilor acceptantului.”

în temeiul art. 59 alin. 2 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare:

Posesorul este dator să aducă, fără întârziere, la cunostinta girantului său, prin scrisoare recomandată, cazul fortuit ori de fortă majoră si să facă pe cambie

mentiune datată si semnată de el de această încunostintare; pentru rest se aplică dispozitiile art. 49.

 

36. Punctul 317 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 317. - De îndată ce cazul fortuit sau de fortă majoră s-a produs, posesorul cambiei, pentru a putea fi exonerat de obligatia de prezentare sau de protestare, este obligat să aducă aceste evenimente la cunostinta girantului său prin scrisoare recomandată, «fără întârziere», sintagmă al cărei înteles a fost definit la pct. 316.

Posesorul cambiei este obligat să redacteze pe fata titlului o mentiune datată si semnată de el privind notificarea respectivă.”

37. Punctul 346 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 346. - Executorul judecătoresc care încheie protestul poate să îl redacteze pe originalul cambiei sau prin act separat.”

38. Punctul 347 se abrogă.

39. Punctul 348 se abrogă.

40. Punctul 372 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 372. - Unica modalitate de înlocuire a actului de protest este următoarea: cu aprobarea posesorului cambiei, cel împotriva căruia se dresează protestul dă o declaratie de refuz de acceptare sau de plată. Declaratia va fi scrisă si datată pe titlu si va fi semnată de cel împotriva căruia protestul urma să fie făcut. Această declaratie va trebui să poarte în mod obligatoriu o dată certă din interiorul termenului legal pentru dresarea protestului.”

41. La punctul 467, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 467. - Banca Natională a României si institutiile de credit stabilesc si comunică oficial programul lor în zilele lucrătoare în care se efectuează prezentarea la plată, precum si orice alte operatiuni cu cambii.”

42. Punctul 494 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 494. - Biletele la ordin trebuie să fie completate în întregime cu cerneală sau pix de culoare albastră ori neagră sau prin dactilografiere. Mentiunile manuscrise vor fi completate cu majuscule, numai pentru suma în litere fiind posibilă înscrierea cu litere mici.”

43. Punctul 495 se completează cu un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins: „La completarea biletului la ordin vor fi respectate cerintele din prezenta normă si modelul

prezentat în anexa nr. 3 la aceasta, fără a depăsi limitele spatiilor destinate fiecărei mentiuni înscrise pe biletul la ordin.”


În temeiul art. 1051 din Legea nr. 58/1934, cu modificările si completările ulterioare:

Biletul la ordin care întruneste conditiile prevăzute în art. 104 si 105 poate fi prezentat la plată prin trunchiere, în conditiile stabilite pentru cambie la art. 461-463, cu exceptia conditiei referitoare la acceptare prevăzute la art. 461 alin. 3, producând toate efectele pe care legea le recunoaste biletului la ordin original.

44. Punctul 510 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pct. 510. -în ceea ce priveste biletul la ordin, Banca Natională a României si institutiile de credit vor aplica, având în vedere specificul acestui titlu, dispozitiile prezentelor norme cuprinse în pct. 43-50 si pct. 177-179 privind cambia plătită de un al treilea sau într-o altă localitate decât aceea a domiciliului trasului, pct. 51-53 privind dobânda, pct. 54-57 privind indicarea sumei de plată, pct. 58-59 privind efectele unor semnături, pct. 60 privind semnătura, pct. 61 si 62 privind falsul reprezentant, pct. 63-66 privind emiterea de titluri prin mandatar, pct. 70-79 privind cambia în alb, pct. 80-147 privind girul, pct. 187-220 privind avalul, pct. 221-228 privind scadenta, pct. 237-264 privind plata, pct. 245-2542 si pct. 2641 privind prezentarea la plată în original, pct. 2642-26411 privind prezentarea la plată prin trunchiere, pct. 265-268 privind actiunea sau executarea cambială, pct. 269- 300 si pct. 302-342 privind regresul în caz de neplată, pct. 343-373 privind protestul, pct. 374-378 si pct. 396^12 privind plata prin interventie, pct. 413-416 si pct. 424-426 privind copiile, pct. 430-435 privind alterările, pct. 467-470 privind zilele de sărbătoare legală, calendarul termenelor si inadmisibilitatea termenului de gratie, pct. 473 privind subscrierea prin punere de deget, pct. 338-342 privind actiunea decurgând din îmbogătirea fără cauză justă, pct. 436-453 privind anularea sau înlocuirea titlului si pct. 454-466 privind prescriptia.”

45. Punctul 516 se abrogă.

Art. II. - în tot cuprinsul Normelor-cadru nr. 6/1994 sintagmele „societăti bancare” si „societăti de credit” se înlocuiesc cu sintagma „institutii de credit”.

Art. III. -Anexele nr. 1 si 2 la Normele-cadru nr. 6/1994 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta normă, iar după anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 „Model completare cambie si bilet la ordin”, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta normă.

Art. IV. - Dispozitii tranzitorii si finale

1. Până la data de 9 octombrie 2008 inclusiv, cambiile si biletele la ordin puse în circulatie vor fi procesate interbancar, prin structurile casei de compensatie, pe suport hârtie, potrivit reglementărilor existente.

2. începând cu data de 10 octombrie 2008, procesarea cambiilor si biletelor la ordin se va efectua astfel:

- cambiile si biletele la ordin emise în baza Normei tehnice nr. 5/2008 privind cambia si biletul la ordin se vor procesa electronic, prin trunchiere, în conformitate cu Regulile sistemului SENT sau, în cazul în care operatiunea de trunchiere nu se poate realiza, prin prezentarea acestora la încasare, în original, direct la institutia de credit trasă sau, după caz, la institutia de credit beneficiară, conform procedurilor existente în conventiile încheiate între institutiile de credit implicate;

- cambiile si biletele la ordin emise în baza Normelor tehnice nr. 10/1994 privind cambia si biletul la ordin si a Normelor-cadru nr. 6/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994, se vor procesa prin prezentarea acestora la încasare, în original, direct la institutia de credit trasă sau, după caz, la institutia de credit beneficiară, conform procedurilor existente în conventiile încheiate între institutiile de credit implicate, aceste cambii si bilete la ordin rămânând valabile si după data intrării în vigoare a prezentelor norme.

3. Normele-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 6/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 bis din 14 iunie 1995, cu modificările aduse prin prezenta normă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 iunie 2008.

Nr. 7.