MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 511         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 iulie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

699. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum situat în comuna Derna, judetul Bihor

 

701. - Hotărâre privind preluarea unui drum comunal din domeniul public al comunei Mirsid si din administrarea Consiliului Local al Comunei Mirsid, judetul Sălaj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

 

706. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, pentru Administratia Natională de Meteorologie

 

707. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vânătoare Bucuresti

 

711. - Hotărâre pentru aprobarea unor norme speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protectie sanitară si hidrogeologică în cazul obiectivului de investitii „Pasaj pe soseaua Pipera Tunari", finantat în cadrul Programului national PHARE 2004 „Coeziune economică si socială"

 

714. - Hotărâre privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

134. - Decizie privind revocarea din functia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a doamnei Ionela Mihaela Bărbulescu si pentru numirea în această functie a domnului Theodor Cătălin Nicolescu în cadrul aceleiasi comisii

 

135. - Decizie privind constatarea suspendării de drept a domnului Deaconescu Ionut Cătălin din functia publică de inspector guvernamental

 

136. - Decizie privind eliberarea doamnei Fekete Emoke din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

137. - Decizie privind eliberarea domnului Rotileanu Nicolae din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Cabinetul Primului-Ministru

 

138. - Decizie privind numirea domnului Rotileanu Nicolae în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

31/523. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

659. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

123. - Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societătilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională

 

124. - Hotărâre privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 710/2008;

 - Circulara Băncii Nationale a României nr. 18/2008

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum situat în comuna Derna, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea unui sector de drum situat în comuna Derna, judetul Bihor, în categoria functională a drumurilor comunale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 699.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum situat în comuna Derna, judetul Bihor

 

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice

(origine - destinatie)

Lungimea

(km)

Provenienta

DC 116

Derna (DJ 191B) - Sacalasău Nou - bazin de apă, de la intersectia cu drumul de exploatare

2+200-5+200

3,000 km

Drum vicinal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unui drum comunal din domeniul public al comunei Mirsid si din administrarea Consiliului Local al Comunei Mirsid, judetul Sălaj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 si 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă preluarea unui drum comunal, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al comunei Mirsid si din administrarea Consiliului Local al Comunei Mirsid, judetul Sălaj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea drumului comunal prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Comunei Mirsid si Ministerul Transporturilor, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Drumul comunal preluat conform art. 1 îsi modifică indicativul, conform anexei.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 701.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului comunal care se preia din domeniul public al comunei Mirsid si din administrarea Consiliului Local al Comunei Mirsid, judetul Sălaj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

Denumirea sectorului de drum care se preia

Persoana juridică

de la care se preia

sectorul de drum

Persoana juridică

care preia sectorul

de drum

Lungimea totală

(km)

Indicativ vechi

Indicativ nou

DC 21 „Pe Vitinal" km 84+160 pe DN 1H -km 43+150 pe DJ 191C

Consiliul Local al Comunei Mirsid

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

4,00

DC 21

DN

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, pentru Administratia Natională de Meteorologie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 109/2008.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, pentru Administratia Natională de Meteorologie, a imobilului prevăzut la art. 1, în vederea realizării obiectivului de investitii „Sediu pentru functionarea Serviciului Regional de Prognoză a Vremii".


Art. 3. - Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 706.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care se dă în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, pentru Administratia Natională de Meteorologie

 

Locul si adresa imobilului

care se înscrie în inventarul

centralizat al bunurilor

din domeniul public al statului

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristici tehnice ale

imobilului

Municipiul Bacău,

str. g-ral Stefan Guse nr. 4,

judetul Bacău

Municipiul Bacău, din administrarea Consiliului Local

al Municipiului Bacău

Statul român, în proprietatea publică a statului, în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, pentru Administratia Natională de Meteorologie

Teren în suprafată de 700 m2, înscris în CF cu nr. 40.334

si nr. cadastral 14.191

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vânătoare Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba transmiterea unei părti dintr-un mobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul îucuresti, str. Intrarea Binelui nr. 1 A, sectorul 4, având iatele de identificare prevăzute în anexa care face parte ntegrantă din prezenta hotărâre, din administrarea i/linisterului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vânătoare Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 707.

 


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale -Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vânătoare Bucuresti

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

str. Intrarea Binelui nr. 1 A, sectorul 4

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vânătoare Bucuresti

153.349

Corp clădire

Etaj 2

Suprafata construită = 458,55 rri2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor norme speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protectie sanitară si hidrogeologică în cazul obiectivului de investitii „Pasaj pe soseaua Pipera Tunari", finantat în cadrul Programului national PHARE 2004 „Coeziune economică si socială"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Prin derogare de la prevederile art. 30 din Normele speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protectie sanitară si hidrogeologică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 2 septembrie 2005,

dimensionarea zonei de protectie sanitară pentru obiectivul de investitii „Pasaj pe soseaua Pipera Tunari", finantat în cadrul Programului national PHARE 2004 „Coeziune economică si socială", se face cu respectarea limitei minime de 3 m de la generatoarele exterioare ale aductiunilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice

si locuintelor,

Lâszlo Borbely

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 711.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 alin. (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din învătământul de stat, precum si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare,


 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 septembrie 2008 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru un elev, respectiv pentru un prescolar, la 1,17 lei/elev, respectiv prescolar.

Art. 2. - Se aprobă continutul/specificatiile tehnice al/ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii Publice si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, împreună cu consiliile judetene, consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, consiliile sectoarelor municipiului Bucuresti si institutiile prefectilor, vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 2 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 714.

 

ANEXĂ

 

CAIET DE SARCINI

pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari

 

Specificatii tehnice

1. Caracteristici generale

Se vor furniza:

- produse lactate (lapte UHT, lapte pasteurizat, lapte bătut, iaurt simplu integral) în ambalaje de 200 g/unitate;

- produse de panificatie (cornuri, batoane, biscuiti) în ambalaje de 80 g/unitate.

Se vor asigura transportul si distributia zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la destinatar (scoală, grădinită), conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare.

2. Cantităti solicitate

Cantitătile totale zilnice, bisăptămânale sau săptămânale sunt stabilite de fiecare consiliu judetean, cu nominalizarea localitătilor, scolilor si grădinitelor de stat cu program normal de 4 ore si a numărului de elevi care urmează să beneficieze de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările si completările ulterioare, si se anexează la prezentul caiet de sarcini.

3. Calitatea produselor

Calitatea produselor lactate si de panificatie va respecta parametrii microbiologici de calitate prevăzuti la art. 70 pct. 3, 4, 5, 7, 68, 69, 72 si 73 din cap. III „Norme microbiologice" din Normele igienico-sanitare pentru alimente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 975/1998, cu modificările ulterioare. De asemenea, vor fi respectate conditiile prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului de stat, ministrul sănătătii nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum, precum si conditiile minime de calitate, si anume:

- lapte de consum STAS 143-84;

- lapte bătut S.P 504-2000;

- lapte praf STAS 5559-83;

- iaurt SR 3665-1999;

- cornuri si batoane S.P. 1489-97;

- biscuiti SR 1227-93.

Pentru mentinerea stării de sănătate si nutritie a copiilor, laptele de consum care se va administra trebuie să aibă minimum 3,2% proteine si minimum 1,8% grăsime.

În cazul produselor lactate, acestea vor fi păstrate până la servire la temperatura maximă de 8°C.

Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intolerantă la lactoză etc. - se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrană de regim si cantitatea necesară se prevăd în anexa la contractul de servicii, fiind specificate pentru fiecare scoală si elev.

4. Sigurantă si perisabilitate

Data-limită minimă de consum care va fi stabilită de producător va fi de:

- 24 de ore pentru lapte dulce;

- 5 zile pentru lapte bătut si iaurt;

- 48 de ore pentru produse de panificatie.

Pentru zonele în care se face distributie săptămânal se vor putea distribui produse lactate rezistente o perioadă de 5 zile (brânzeturi echivalente, iaurt, lapte praf, lapte UHT) si produse de panificatie de tip biscuiti uscati, napolitane etc.

5. Mijloace necesare pentru transport si distributie (precum si spatii de depozitare)

Pentru transport si distributie se vor utiliza autovehicule speciale termoizolate si dotate cu instalatii frigorifice pe timpul perioadei de vară, conform prevederilor cap. IV „Norme privind depozitarea si transportul alimentelor" din Normele de igienă privind productia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul si desfacerea alimentelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 976/1998, cu modificările ulterioare.

Pentru depozitare în scoli se vor folosi spatii special amenajate pentru păstrarea produselor în conditii de igienă, asigurate de către beneficiar (scoală sau grădinită).

6. Metode de testare si control

Metodele de testare sau de control vor fi conform standardelor de metode de control folosite de laboratoarele directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si vor fi efectuate numai în reteaua sanitară sau sanitar-veterinară.

7. Modul de distributie în scoli si grădinite Distributia se va face zilnic, bisăptămânal sau săptămânal,

conform unei scheme-cadru si unui orar întocmit la nivel judetean, care vor contine:

- zone cu distributie zilnică;

- zone cu distributie bisăptămânală (localităti aflate la distantă de maximum 50 km de sediul distribuitorului);

- zone cu distributie săptămânală (localităti aflate la o distantă mai mare de 50 km de sediul distribuitorului).

Distributia alimentelor se va face numai de către persoane având cunostinte de igiena alimentelor sau instruite în acest sens si având carnetul de sănătate avizat.

8. Ambalare, etichetare, marcare

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările si completările ulterioare, produsele alimentare preambalate trebuie să aibă inscriptionate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii:

1. denumirea produsului (lapte de consum, lapte bătut, corn etc);

2. lista ingredientelor (valabilă numai în cazul cornurilor - în functie de reteta de fabricatie);

3. cantitatea netă;

4. data de consum sub forma: „Expiră la data de...", cu înscrierea necodificată a zilei, lunii si anului;

5. conditii de depozitare;

6. denumirea si adresa producătorului sau ale distribuitorului;

7. mentiune privind lotul (în cazul în care data-limită de consum se înscrie sub forma zi, luna, an, nu este necesară înscrierea lotului);

8. mentiuni suplimentare de etichetare, respectiv în cazul produselor lactate: lapte de consum - produs pasteurizat, iar la toate produsele mentionate, continutul de grăsime exprimat în %;

9. având în vedere destinatia acestor produse, este necesară inscriptionarea unor elemente de avertizare, astfel: „PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTĂ A GUVERNULUI Nr. 96/2002. ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA!".

 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind revocarea din functia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a doamnei Ionela Mihaela Bărbulescu si pentru numirea în această functie a domnului Theodor Cătălin Nicolescu în cadrul aceleiasi comisii

 

Având în vedere:

- propunerea formulată de ministrul justitiei prin Adresa nr. 5/3.456 din 18 iunie 2008;

- prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) si ale art. 15 lit. c) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ionela Mihaela Bărbulescu se revocă din functia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, iar domnul Theodor Cătălin Nicolescu se numeste în această functie în cadrul aceleiasi comisii.

Art. 2. - Decizia primului-ministru nr. 413/2005 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 134.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea suspendării de drept a domnului Deaconescu lonut Cătălin din functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere dispozitiile art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată suspendarea de drept a domnului Deaconescu lonut Cătălin din functia publică de inspector guvernamental începând cu data de 26 iunie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 135.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Fekete Emoke din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Fekete Emoke se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 136.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Rotileanu Nicolae din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Rotileanu Nicolae se eliberează din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 137.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Rotileanu Nicolae în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Rotileanu Nicolae se numeste în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 138.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 31 din 31 martie 2008

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 523 din 30 iunie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 188.894 din 31 martie 2008, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, având în vedere prevederile:

- art. 261 din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008;

- art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 3 alin. (3), precum si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Detinătorii de animale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Ministrul internelor si reformei administrative

Cristian David

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice reglementează măsurile necesare în vederea asigurării conditiilor de bunăstare si protectie a animalelor.

(2) Prezentele norme metodologice se aplică pentru următoarele categorii de animale:

a) animale de interes economic;

b) animale de companie;

c) animale sălbatice;

d) animale utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri stiintifice.

Art. 2. -în sensul prezentelor norme metodologice, termenii si sintagmele de mai jos au următoarele semnificatii:

a) animale de interes economic - animalele crescute în scopul obtinerii diferitelor produse de origine animală, precum alimente, lână, piele si blană, inclusiv animalele destinate a fi utilizate în scopuri economice;

b) animale de companie - animalele, astfel cum sunt definite în Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003;

c) animale sălbatice - toate animalele, exceptându-le pe cele domestice si pe cele de companie;

d) animale utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri stiintifice - animalele folosite sau destinate a fi folosite în scop experimental.

Art. 3. - Comercializarea animalelor de interes economic si a celor de companie se face doar în spatii autorizate/înregistrate conform legislatiei sanitar-veterinare în vigoare.

Art. 4. - Numărul de animale, cu exceptia animalelor sălbatice, detinut de o persoană fizică sau juridică nu este restrictionat, cu conditia respectării normelor de sănătate, protectie si bunăstare a acestora, prevăzute de legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Protectia si bunăstarea animalelor de interes economic

 

Art. 5. - (1) Conditiile pentru protectia viteilor sunt reglementate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 72/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste standarde minime pentru protectia viteilor.

(2) Conditiile pentru protectia porcinelor sunt reglementate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor.

(3) Conditiile pentru protectia găinilor ouătoare sunt reglementate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia găinilor ouătoare.

(4) Conditiile pentru protectia animalelor crescute în scop economic, altele decât cele prevăzute la alin. (1)-(3), sunt reglementate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor de fermă.

 

CAPITOLULUI

Protectia si bunăstarea animalelor de companie

 

Art. 6. - (1) Conditiile care trebuie respectate de către detinătorii animalelor de companie sunt prevăzute în Legea nr. 60/2004.

(2) Detinătorii animalelor de companie tinute în aer liber trebuie să le asigure acestora un adăpost individual, construit în functie de necesităti, care să ofere protectie împotriva intemperiilor, să fie confectionat din materiale ce nu dăunează sănătătii animalului si care pot fi întretinute cu usurintă.

(3) Adăposturile si accesoriile pentru legarea animalelor de companie trebuie să fie construite si întretinute astfel încât să nu aibă margini ascutite sau proeminente care pot răni animalul.

(4) Custile utilizate pentru adapostirea câinilor vor fi dimensionate în functie de talia animalului, oferindu-i acestuia posibilitatea de a sta în picioare si de a se întoarce.

(5) Pentru câinii care sunt legati, zgarda trebuie să fie confectionată dintr-un material care să nu fie dăunător sănătătii animalului; zgarda trebuie să fie astfel concepută încât să se elimine riscul de strangulare.

(6) Pentru limitarea miscării câinilor tinuti în aer liber se vor folosi următoarele mijloace:

a) lant confectionat din zale metalice, cu lungimea minimă de 2 m; lantul va fi ancorat la punct fix sau va culisa pe un cablu metalic si va fi prevăzut la extremităti cu dispozitive de tip „vârtej";

b) padoc împrejmuit, cu o suprafată minimă de 6 ori mai mare decât cea a custii; padocul va fi împrejmuit astfel încât să nu permită evadarea câinilor.

(7) Se interzice utilizarea altor metode pentru limitarea miscărilor câinilor tinuti în aer liber.

(8) Pentru evitarea riscurilor unor accidente, a montelor necontrolate si a transmiterii bolilor, câinii care nu sunt legati sau care nu au miscările limitate nu vor fi lăsati liberi în afara proprietătii fără supravegherea detinătorului.

(9) Pentru animalele de companie, altele decât cele tinute în aer liber, se vor asigura conditii de cazare si bunăstare cel putin egale cu cele existente în grădinile zoologice.

(10) Transportul animalelor de companie, precum si tinerea acestora în vehicule stationate se vor face astfel încât să se asigure temperatura si ventilatia corespunzătoare nevoilor animalelor, în functie de factorii meteorologici.

Art. 7. - (1) Detinătorii de animale de companie au obligatia de a le asigura acestora asistentă medicală, constând în deparazitări interne si externe periodice, vaccinări, precum si tratamente profilactice sau în scop terapeutic, în functie de necesităti.

(2) Asistenta medicală va fi asigurată de persoane competente, în conformitate cu legislatia sanitar-veterinară în vigoare.

Art. 8. - Pentru dresajul animalelor se interzic:

a) toate echipamentele care produc socuri electrice, obiectele ascutite sau contondente;

b) toate metodele care presupun pedepsirea sau corectia animalului prin loviri, răniri, inducerea fricii, legarea membrelor, legarea la punct fix pentru perioade lungi de timp;

c) orice formă de dopaj;

d) supunerea la conditii climatice extreme;

e) toate metodele care duc la epuizarea fizică si/sau psihică a animalului.

Art. 9. - Este strict interzisă instigarea unui animal împotriva altuia, fie si numai simulat, pentru dezvoltarea agresivitătii sau pentru orice alt scop.

Art. 10. - Cu exceptia câinilor utilitari, este strict interzisă dresarea unui animal pentru a ataca omul, un alt animal sălbatic sau domestic.

Art. 11. - La vânzarea animalelor de companie din unitătile destinate comercializării animalelor de companie, cănise si felise, vânzătorul are obligatia de a înmâna cumpărătorului instructiuni scrise cu privire la nevoile etologice, fiziologice, de protectie si de bunăstare ale animalului comercializat.

 

CAPITOLUL IV

Protectia si bunăstarea animalelor sălbatice

 

Art. 12. - (1) Detinătorii temporari de animale sălbatice din fauna locală sunt obligati să anunte detinerea acestora directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în vederea asigurării asistentei medicale acestor animale.

(2) După perioada de recuperare fizică a animalului sălbatic, reprezentantul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti împreună cu detinătorul temporar vor elibera animalul sălbatic în habitatul natural al acestuia.

(3) în cazul în care animalul sălbatic nu poate fi reteritorializat, acesta va fi încredintat unor rezervatii specializate, în colaborare cu organizatiile de protectie a animalelor.

Art. 13. - (1) Se interzice comercializarea animalelor sălbatice detinute temporar.

(2) Se interzice utilizarea animalelor sălbatice de către persoanele fizice sau juridice, în vederea obtinerii de profit, în unităti de tip restaurant, hotel sau complex turistic.

(3) Se interzice realizarea de materiale fotografice sau filmate cu animale sălbatice care nu se află libere în habitatul lor natural, cu exceptia grădinilor zoologice.

 

CAPITOLUL V

Protectia si bunăstarea animalelor utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri stiintifice

 

Art. 14. - Conditiile privind protectia animalelor utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri stiintifice sunt reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2002 pentru protectia animalelor utilizate în scopuri stiintifice sau alte scopuri experimentale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Instructiunile privind adapostirea si îngrijirea animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri sunt aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului apelor si protectiei mediului nr. 143/400/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind adapostirea si îngrijirea animalelor folosite în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale.


 

CAPITOLUL VI

Protectia si bunăstarea animalelor în timpul transportului

 

Art. 16. - Conditiile privind protectia animalelor în timpul transportului sunt reglementate prin Regulamentul Consiliului nr. 1/2005 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a directivelor 64/432/CEE si 93/119/CEsi a Regulamentului Consiliului nr. 1.255/97/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 3 din 5 ianuarie 2005, si prin Regulamentul Consiliului nr. 1.255/97/CE privind criteriile comunitare pentru punctele de control si de modificare a planului de rută prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 174 din 2 iulie 1997.

 

CAPITOLUL VII

Protectia animalelor în timpul sacrificării si uciderii

 

Art. 17. - (1) Protectia animalelor în timpul sacrificării si uciderii este reglementată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor în timpul sacrificării si uciderii.

(2) Utilizarea altor metode de sacrificare si ucidere decât a celor prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 180/2006, si a celor permise de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor în baza aceluiasi ordin se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 18. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru efectuarea controlului privind modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 205/2004, cu modificările si completările ulterioare, se pot realiza echipe mixte de control formate din persoane împuternicite potrivit atributiilor de serviciu din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si din cadrul unitătilor aflate în subordinea acestora, care îsi exercită atributiile în conditiile legii.

(3) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti tin evidenta contraventiilor aplicate si prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 7. - (1) Comisia de organizare a concursului, comisiile de elaborare a subiectelor si de solutionare a contestatiilor sunt numite de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare si a Institutului National al Magistraturii, după caz."

2. La articolul 11, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Comisiile de elaborare a subiectelor si de solutionare a contestatiilor sunt numite prin hotărâre a Plenului

Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, distinct pentru judecători, respectiv procurori.

(4) Pentru jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene, se numeste câte o comisie de elaborare a subiectelor si, respectiv, de solutionare a contestatiilor, comune pentru judecători si procurori, din care fac parte judecători de la înalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si formatori de la Institutul National al Magistraturii."


3. La articolul 12, alineatele (1) si (6) vor avea următorul cuprins:

„Al. 12. - (1) Comisiile de elaborare a subiectelor si de solutionare a contestatiilor au un presedinte comun, membru al comisiei de elaborare a subiectelor. Presedintele veghează la respectarea regulilor enumerate la art. 13 pct. 1 si coordonează activitatea comisiilor. Presedintele nu poate solutiona contestatii.

(6) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor si de solutionare a contestatiilor, prin care se stabilesc modalitătile de plată si atributiile ce le revin, se încheie între acestia si un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispozitiilor prezentului regulament."

4. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 14. - (1) Comisiile de contestatii constituite pentru disciplinele de concurs examinează, sub coordonarea sresedintelui comisiilor, contestatiile la bareme si adoptă saremele definitive, care se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie."

5. La articolul 14, alineatul (3) se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător

Lidia Bărbulescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 659.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurilor pentru acreditarea societătilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională

 

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare;

- art. 24 si 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 27 mai 2008, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile pentru acreditarea societătilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari si Compartimentul secretariat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 123.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURI

pentru acreditarea societătilor de audit organizatoare de cursuri de pregătire profesională

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Potrivit prevederilor legale, Camera Auditorilor Financiari din România organizează anual programul de pregătire profesională continuă pentru auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar, pentru a mentine un nivel de competentă profesională ridicat în vederea realizării activitătii de audit financiar, conform cerintelor standardelor, normelor si regulilor din domeniu.


Art. 2. - Prezentele proceduri urmăresc instituirea unei proceduri transparente, obiective si flexibile de acreditare a societătilor care vor organiza cursuri de pregătire profesională în colaborare cu Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR sau Camera.

 

CAPITOLUL II

Procedura de acreditare a societătilor care organizează cursuri de pregătire profesională

 

Art. 3. - Societătile membre ale Camerei, precum si entitătile acreditate international în domeniu, care doresc să organizeze în colaborare cu Camera programul de pregătire profesională, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să solicite CAFR dreptul de organizare a cursurilor de pregătire profesională, până la data stabilită;

b) să aibă în obiectul de activitate codul CAEN care include organizarea de cursuri;

c) lectorii trebuie să îndeplinească conditiile agreate de Consiliul CAFR prin procedura specifică adoptată;

d) firma trebuie să aibă experientă în domeniul auditului sau experientă în ceea ce priveste organizarea de cursuri;

e) locul de desfăsurare a cursului si dotarea logistică să fie corespunzătoare cerintelor CAFR;

f) firma trebuie să fi obtinut calificativul A sau B la ultima inspectie efectuată de către departamentul de specialitate al CAFR, unde este cazul.

Art. 4. - Societătile care doresc să organizeze cursurile de pregătire profesională vor depune la Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari din cadrul Camerei un dosar cuprinzând:

1. cerere prin care solicită dreptul de organizare a cursurilor de pregătire profesională;

2. copie de pe actul constitutiv care să ateste includerea în obiectul de activitate a codului CAEN pentru organizarea de cursuri;

3. lista cu lectorii societătii împreună cu CV-urile acestora (se vor alege dintre formatorii acreditati de CAFR);

4. o scurta prezentare a activitătii societătii;

5. descrierea locului unde va organiza cursul, precum si logistica pe care o va asigura firma.

Art. 5. - Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari, iar acesta va înainta o propunere de aprobare sau respingere Consiliului CAFR.

Art. 6. - Hotărârea Consiliului se comunică celor interesati de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari si se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 6 alin (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLULUI

Organizarea cursurilor

 

Art. 7. - Societătile aprobate îsi vor putea realiza propriul program de organizare a cursurilor, pe tot parcursul anului, în concordantă cu Programul de pregătire profesională continuă aprobat de Consiliul CAFR pentru anul respectiv. Programul va fi transmis Camerei si publicat pe site.

Art. 8. - Societătile aprobate de Consiliul CAFR vor trimite confirmarea lor privind disponibilitatea de a organiza cursuri pentru anul respectiv.

 

CAPITOLUL IV

Retragerea sau anularea acreditării unei societăti organizatoare

 

Art. 9. - O societate se poate retrage, la cerere, de pe lista societătilor aprobate pentru organizarea programului de pregătire profesională.

Art. 10. - Anularea acreditării unei societăti organizatoare se poate realiza în următoarele conditii:

(i) nu respectă cerintele de organizare impuse de CAFR si transmise anual prin Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari; (ii) nu trimite în termenul prevăzut de CAFR datele necesare pentru organizarea cursurilor (de exemplu, lectori, locatie, perioadă, prezentă etc); (iii) obtine un calificativ insuficient în urma analizării chestionarelor de sugestii si propuneri transmise participantilor la curs; (iv) nu mai respectă cerintele prevăzute la art. 3; (v) nu organizează timp de 2 ani consecutivi cursuri de pregătire profesională în colaborare cu Camera. Art. 11. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va înainta o propunere de anulare a acreditării unei societăti organizatoare de cursuri Consiliului Camerei.

Art. 12. - Hotărârea Consiliului se comunică celor interesati, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 6 alin (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - O societate a cărei acreditare a fost anulată poate solicita o nouă aprobare, începând cu anul următor de pregătire profesională, dacă face dovada respectării conditiilor prevăzute la art. 3.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 14. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va publica pe site-ul CAFR lista societătilor organizatoare.

Art. 15. - Prevederile prezentelor proceduri intră în vigoare la data publicării.

 


CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare;

- art. 24 si 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 27 mai 2008, hotărăste:

Art.1. - Se aprobă Procedurile de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari si Compartimentul secretariat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 124.

 

ANEXA

 

PROCEDURI

de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele proceduri urmăresc instituirea unei proceduri transparente, obiective si flexibile de acreditare a formatorilor de către Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR sau Camera.

Art. 2. -în sensul prezentelor proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

a) formator - persoană fizică ce îndeplineste conditiile prevăzute de prezentele proceduri si care are dreptul de a furniza membrilor Camerei si stagiarilor în activitatea de audit financiar servicii de pregătire profesională;

b) pregătire profesională continuă - sistem de perfectionare a cunostintelor si aptitudinilor profesionale ale membrilor Camerei si stagiarilor în activitatea de audit financiar, desfăsurat potrivit regulilor specifice, aprobate prin hotărâre a Consiliului CAFR.

 

CAPITOLUL II

Procedura de acreditare si validare

 

Art. 3. - Pot fi acreditate ca formatori următoarele categorii de persoane fizice, care se bucură de o bună reputatie si care nu au adus atingere prestigiului Camerei sau profesiei:

a) auditori financiari în conditiile în care au obtinut calificativul A sau B la ultima inspectie efectuată de către departamentul de specialitate al CAFR si care au respectat obligatiile de membru al Camerei si normele deontologice;

b) cadre didactice universitare cu titlul de doctor în stiinte economice cu specializarea în domeniul contabilitătii, care predau discipline prevăzute la art. 13 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) specialisti sau cadre didactice universitare în domeniu, specializate în domeniile conexe contabilitătii si auditului, în măsura în care tematica de pregătire implică astfel de domenii;

d) auditori financiari care lucrează la institutii publice din domeniul reglementării contabilitătii si auditului financiar.

Art. 4. - Pentru obtinerea acreditării, persoana interesată trebuie:

1. să depună la Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari din cadrul Camerei un dosar cuprinzând:

a) cerere prin care solicită acreditarea ca formator;

b) copie de pe carnetul de auditor financiar;

c) copie de pe diploma de doctor în domeniul contabilitătii, însotită de prima si ultima filă a carnetului de muncă sau adeverintă eliberată de institutia de învătământ superior din care să rezulte îndeplinirea cerintei art. 3 lit. b);

d) adeverintă eliberată de institutia la care lucrează, din care să rezulte îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 3 lit. c), respectiv lit. d);

e) curriculum vitae.

2. să participe la cursurile pentru formatori organizate de Cameră în anul respectiv.

Art. 5. - Dosarul prevăzut la art. 4 pct. 1 se va depune la sediul Camerei în perioada ianuarie-mai a fiecărui an.

Art. 6. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va analiza dosarul si prezenta la cursul organizat de Cameră pentru formatori si va consemna rezultatele verificărilor într-un raport, cu propunerea de aprobare/respingere a acreditării, adresat Consiliului Camerei.

Art. 7. - Hotărârea Consiliului se comunică celor interesati, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari.

Art. 8. - Reanalizarea dosarului unui formator acreditat deja de către Cameră se realizează o dată la 3 ani.


Art. 9. - (1) Anual se va face validarea fiecărui formator. în vederea validării, formatorul trebuie să respecte cumulativ următoarele conditii:

a) să fi sustinut cursuri în domeniul pentru care a obtinut acreditare, în cadrul programului anterior de pregătire profesională organizat de către Cameră pentru auditorii financiari si stagiarii în activitatea de audit financiar;

b) să fi obtinut un calificativ minim, stabilit de Consiliul Camerei, ca urmare a evaluării efectuate pe bază de chestionar de către participantii la cursurile anuale de pregătire profesională unde acesta a sustinut cursuri;

c) să participe anual la cursurile pentru formatori organizate de către Cameră.

(2) În cazul în care conditiile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) nu au fost respectate, formatorul rămâne acreditat, dar nu poate fi validat pentru a sustine cursuri în anul respectiv.

Art. 10. - (1) Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va verifica dacă formatorul a îndeplinit cumulativ conditiile stipulate la art. 9 si va propune Consiliului, pe baza unui raport, validarea/invalidarea formatorului pentru anul respectiv.

(2) Obtinerea unui calificativ mai mic decât minimul stabilit de Consiliul Camerei conduce la anularea acreditării ca formator al persoanei respective.

Art. 11. - Hotărârea Consiliului de validare/invalidare a formatorului se comunică celor interesati, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari.

 

CAPITOLULUL III

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 12. - Cursurile pentru formatori pot fi organizate contra cost. Pretul fiecărui curs va fi afisat pe site-ul CAFR.

Art. 13. - Lista formatorilor acreditati de Cameră se publică pe site-ul organizatiei si se va actualiza permanent.

Art. 14. - Persoanele care au fost acreditate ca formatori pentru anul 2007 si care au sustinut cursuri de pregătire în anul respectiv sunt considerate ca fiind acreditate pentru perioada 2008-2010.

Art. 15. - Anual se vor organiza noi cursuri pentru persoanele care doresc sa fie acreditate ca formatori ai Camerei.

Art. 16. - Prevederile prezentelor proceduri intră în vigoare la data publicării.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 710/2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 4 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la judetul Sibiu, în loc de:

 

 

„Judet

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Suma acordată

34.16

 

Săliste

RETEA DE CANALIZARE PENTRU SATUL SI BlEL SI STATIE EPURARE PENTRU SATELE SĂCEL, SI BlEL, FÂNTÂNELE, MAG"

 

 

se va citi:

 

„Judet

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Suma acordată

34.16

 

Săliste

RETEA DE CANALIZARE PENTRU SATUL SI BlEL SI STATIE EPURARE PENTRU SATELE SĂCEL, SIBIEL, FÂNTÂNELE, MAG

986"

 

 

La Circulara Băncii Nationale a României nr. 18/2008 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 3 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în loc de: „.... rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională este de 2% pe an." se va citi: „... rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională este de 21% pe an."