MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 507         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 iulie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

715. - Decret privind acordarea unei gratieri individuale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 468 din 22 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

662. - Hotărâre privind preluarea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, din Administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud, judetul Alba, în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

695. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

430. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda în anul 2008, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

 

436. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

19. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2008.

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unei gratieri individuale în temeiul art. 94 lit. d) si al art. 100 din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se gratiază doamna Plaiu Florentina, născută în comuna Valea Moldovei, judetul Suceava, la data de 11 aprilie 1982, fiica lui Petrică si Floarea, pentru pedeapsa de 4 luni închisoare, aplicată pentru săvârsirea infractiunii de lovire sau alte violente, prevăzută de art. 180 alin. 2 din Codul penal, dispusă prin Sentinta penală nr. 126 din 14 mai 2007 a Judecătoriei Gura Humorului, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 384 din 15 iunie 2007 a Tribunalului Suceava.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

în temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 715.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 468

din 22 aprilie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ordinul „Sfântul Vasile cel Mare” Provincia „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” în Dosarul nr. 7.301/1/2007 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că la dosar autorul exceptiei a depus concluzii scrise prin care solicită admiterea acesteia.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 6 decembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 7.301/1/2007, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată într-o cauză în care s-a formulat o cerere de strămutare.


În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât nemotivarea hotărârii asupra strămutării încalcă dreptul părtilor la un proces echitabil.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dreptul de acces la o instantă de judecată priveste doar acele proceduri în care instantele sunt chemate să se pronunte asupra drepturilor si obligatiilor ce rezultă din raporturile juridice deduse judecătii.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constitutionale, făcând referire la jurisprudenta Curtii în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut: „Hotărârea asupra strămutării se dă fără motivare si nu este supusă niciunei căi de atac. Ea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de instantă înainte de strămutare urmează să fie păstrate.”

Exceptia este raportată la prevederile constitutionale ale art. 11 alin. (2), potrivit căruia tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern, ale art. 20 alin. (2) referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, precum si la dispozitiile art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia, Curtea observă că prin Decizia nr. 624 din 26 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 24 august 2007, s-a retinut că hotărârea pronuntată în solutionarea cererii de strămutare este rezultatul unui act de administrare a justitiei, iar nu de solutionare în fond a unei cauze civile.

Totodată, Curtea retine că prin hotărârea de strămutare nu se judecă fondul cauzei, ci numai asigurarea conditiilor pe care le implică art. 37 din Codul de procedură civilă, respectiv nepărtinirea si obiectivitatea în solutionarea litigiului, conditii de care beneficiază toate părtile, indiferent de calitatea lor procesuală. în plus, hotărârea asupra strămutării nu este supusă niciunei căi de atac.

Asa fiind, nu poate fi primită critica referitoare la încălcarea prevederilor constitutionale si conventionale invocate în sustinerea exceptiei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

în numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ordinul „Sfântul Vasile cel Mare” Provincia „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” în Dosarul nr. 7.301/1/2007 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 aprilie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof.univ.dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, din Administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud, judetul Alba, în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 6 alin. (1) si al art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă preluarea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud, judetul Alba, în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, potrivit legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum national prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectorul de drum national preluat conform art. 1 îsi păstrează indicativul existent la data preluării, conform anexei.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitiile 474, 526 si 536 din anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Aiud” la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 si 701 bis din 25 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 662.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum national, proprietate publică a statului, care se preia din administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud, judetul Alba, în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

Denumirea si locul unde

este situat sectorul de

drum national

Persoana juridică de la

care se preia sectorul de

drum national

Persoana juridică ce preia sectorul de drum national

Lungimea totală a sectorului de drum local si pozitiile kilometrice

Indicativul vechi

Indicativul nou

Sectorul de drum national DN 1 406+950 - 412+000

Consiliul Local al Municipiului Aiud,

judetul Alba

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Lungime sector - 5,05 km (Intrarea în muncipiul Aiud - str. Tudor Vladimirescu - Cuza Vodă - Transilvaniei)

DN 1

DN 1


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I.-Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.733/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 din 20 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Varianta de ocolire Cluj Est” cu suma globală estimată de 2.297 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

(2) Suma prevăzută ia alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexă vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 695.

 

ANEXA

 

TABEL

cu imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Varianta de ocolire Cluj Est”

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

- mp -

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

Suprafata rezultată din acte

- mp -

Suprafata rezultată

din măsurători

- mp -

1

2

3

4

5

6

7

8

„288

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1308/2

5800

1002

0

PRIMĂRIA COMUNEI APAHIDA

289

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1061/2

28100

574

0

MOCAN AUGUSTIN

290

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1313/2

26100

639

0

TODOR TEREZIA; POP MĂRIA; MOCAN DAN

291

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1321/2

38300

709

0

GETI I. VALER

292

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1305/2

24500

802

0

GHETI I. ROMAN; GHETI I. VALER; GHETI I. GLIGOR

293

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1306/2

35400

654

0

POP MĂRIA; SERBAN ALEXANDRU; SERBAN AUGUSTIN; SERBAN IOAN; MOCAN FLOAREA

294

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1362/2

2900

586

0

MUNTEAN ALEXANDRU

295

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1317/2

28000

944

0

TODOR IOAN

296

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1325/2

2900

573

0

PRIMĂRIA COMUNEI APAHIDA

297

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1315/2

11705

1965

0

PRIMĂRIA COMUNEI APAHIDA

298

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1307/2

6031

775

0

PRIMĂRIA COMUNEI APAHIDA

299

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1314/2

61500

1326

0

NAICA STEFAN; NAICA ALEXANDRU; NAICA IOAN; NAICA VASILE; NAICA NICOLAE; PASCU ANA; STAN NICOLAE

300

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1323/2

2900

497

0

PRIMĂRIA COMUNEI APAHIDA

301

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1322/2

13000

5312

0

PRIMĂRIA COMUNEI APAHIDA

302

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1345/2

34200

3175

0

MOLDOVAN AL. GEORGINA

303

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1344/2

11600

93

0

STAN N. IOAN

304

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1335/2

11200

2729

0

MOLDOVAN P. VALERIA

305

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1329/2

33300

1969

0

MĂRGINEAN AL. ALEXANDRU

306

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1337/2

12900

813

0

CRISAN AUGUSTIN

307

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1334/2

10100

72

0

NAICA IOAN

308

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1331/2

32700

156

0

MOLDOVAN ST. SABIN

309

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1336/2

44400

83

0

JUCAN LAURENTIU

310

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1328/2

44400

454

0

JUCAN LAURENTIU

311

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1333/2

33300

1597

0

MĂRGINEAN AL. ALEXANDRU

312

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1330/2

29800

2190

0

MOLDOVAN MĂRIA; MUSCA ROZALIA; NAS VASILE; ANITAS I. MANITA

313

Cluj

Apahida, sat Dezmir

1332/2

14400

167

0

MOCANI. VASILE

314

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1390/2

4553

3086

0

POP IOAN; POP GRIGORE; POP DOREL; DELAN ECATERINA

315

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1346/2

7200

1951

0

GHIRISAN IOSIF

316

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1342/2

14000

742

0

GIURGIU PETRU; MARES LETITIA; GIURGIU VASILE; BĂRBATANA GIURGIU; VALER VESA MĂRIA


1

2

3

4

5

6

7

8

317

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1338/2

22200

469

0

VESCAN GH. SUSANA

318

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1341/2

78500

144

0

PINTEAE. EUGEN; COMANI.VERONA

319

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1343/2

84066

444

0

NEMETI IOAN; NEMETI LIVIU

320

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1363/2

49300

1309

0

TĂUTAN I.VERONICA

321

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1351/2

29200

63

0

PINTEA A. EUGEN

322

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1340/2

28200

312

0

PINTEA A. EUGEN

323

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1347/2

43200

897

0

COLCER MĂRIA; COLCER VASILE; COLCER LAURA; LUCA VIOLINA; TIMSA MĂRIA

324

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1350/2

31200

1211

0

COLCERIU I. MĂRIA

325

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1387/2

47200

1757

0

MOCEAN MĂRIA; DEMIAN TRAIAN

326

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1030/2

3400

785

0

GÎRLOVAN GHENADIE; GÎRLOVAN MARINELA

327

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1428/2

3400

164

0

MĂRGINEAN CĂLIN; MĂRGINEAN ALINA

328

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1389/2

49300

514

0

TAUTAN I. VERONICA

329

Cluj

Apahida, sat Sânnicoară

1575

8000

4080

0

MESESAN VASILE; MESESAN CRISTINA-MARIĂ; OANEA VASILE-MACOVEI; OANEA MARIA-ANGELA

330

Cluj

Feleacu, sat Gheorghieni

1054 1055

79527

12960

0

PRIMĂRIA COMUNEI FELEACU

331

Cluj

Feleacu, sat Gheorghieni

1053/2

7100

313

0

NAGYI ELISABETA

332

Cluj

Feleacu, sat Gheorghieni

1057/2

74800

245

0

SAJGO STEFAN

333

Cluj

Feleacu, sat Gheorghieni

1060/2 1060/4

32000

1173

0

SAJGO IANOS; SAJGO STEFAN; SAJGO lOSIF; SAJGO FRANCISC; KUN ILONA

334

Cluj

Feleacu, sat Gheorghieni

1073/2

4300

3861

0

PRIMĂRIA COMUNEI FELEACU

335

Cluj

Feleacu, sat Gheorghieni

1056/2

10100

1043

0

SAIJO GRIGORE


1

2

3

4

5

6

7

8

336

Cluj

Feleacu, sat Gheorghieni

1009/2

2100

921

0

PRIMĂRIA COMUNEI FELEACU

337

Cluj

Feleacu, sat Gheorghieni

1006/2

3500

1521

0

GYURKA ILEANA

338

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

448/1/2

23880

29

0

TANTĂU lOAN; TANTĂU OVIDIU; TANTĂU TRAIAN; BUHA; ANA FRANC ELENA

339

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

451/1/2

27400

16

0

AITONEANA.AUREL

340

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

452/1/2

15900

21

0

BALOG I. NICOLAE

341

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

453/1/2

12600

39

0

PETRAN NASTASIA; PERDE TRAIAN; POP ROMAN

342

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

454/1/2

3500

16

0

BALOG MĂRIA; MACAVEI ANA

343

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

455/1/2

2800

44

0

PERDE GAVRIL

344

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

456/1/2

33000

23

0

SABĂU AUREL; MOLDOVAN ANA; RĂCEAN VIORICA

345

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

457/1/2

1400

22

0

SUTEU ANA

346

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

458/1/2

50500

50

0

LASLO MARINELA; URSĂDAN DĂRIANA

347

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

459/1/2

44200

240

0

MOLDOVAN lOAN;; MOLDOVAN TRAIAN; CHIOREAN MĂRIA PERDEANA

348

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

460/1/2

12900

21

0

FELECAN ANA; FELECAN lOAN; FELECAN RADU

349

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1305

3600

19

0

TEUSAN ANA

350

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

466/1/1/2

18583

24

0

TEUSAN ANA

351

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

466/1/2/2

8854

66

0

Ml HALCA ANA

352

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

467/1/2

25900

121

0

DEZMIREAN CORNELIA

353

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1311

8500

32

0

SUCIU AURELIA; CĂTINAS ILIE

354

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

469/1/2

12700

61

0

MACAVEI lOAN; MACAVEI GAVRIL; GLIGA MĂRIA; PERDE ROZALIA; CIUHUTĂ AURELIA; BARBU VICTORIA; PAVEN LUCRETIA

355

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

470/1/2

34000

30

0

POP ALEXANDRU; POP DANIEL; BOLBOACĂ EMILIA; SAS EMILIA; PERDE G. IOAN; PERDE G. VASILE; POP LUDOVICA


1

2

3

4

5

6

7

8

356

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

471/1/2

27900

31

0

PERDE AUGUSTIN; PERDE GRIGORITĂ; PERDE VICTORIA; PERDE AUREL; PERDE TRAIAN; RESTEU ANA; RUSAN MĂRIA

357

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1303

13700

35

0

PĂDUREAN IOAN; PĂDUREAN STEFAN; PĂDUREAN  GABRIEL IOAN

358

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

474/1/2

31300

38

0

MACAVEI P. ROMAN

359

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

180/1/2

1377

40

0

FAUR VASILE FAUR LEONTINA

360

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1301

31900

40

0

PERDE V IOAN; PERDE V TRAIAN; PERDE V ANANIE BERAR V LUCRETIA MACAVEI VANA  PERDE V CORNELIA CĂTANĂ LUCRETIA

361

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

476/1/2

55700

43

0

MACAVEI EMILIA, MACAVEI AUREL, MACAVEI GABRIELA, MIRON I. MĂRIA

362

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1325

34100

68

0

BOLOG I. DOMNITA, GREBLĂ VICTORIA, GREBLĂ ANA

363

Cluj

Feleacu, sat Feleacu

857/2

2200

633

0

LUCAVIOREL LUCA; MĂRIA LUCAVASILE; LUCA CORNEL

364

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1384

24000

52

0

MOLDOVAN ANA

365

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1424

71700

65

0

LUDUSANI. TRAIAN

366

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1403

37500

31

0

POP P MĂRIA

367

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1387

2856

819

0

NUC EMIL NUC ANA

368

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1382

13400

65

0

PERDE AUREL

369

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1397

24000

18

0

MOLDOVAN ANA

370

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1400

24100

56

0

NEAG LAZĂR

371

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1433

800

21

0

NEMES SEPTIMIU MIHAI

372

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1431

1100

1

0

NEMES SEPTIMIU MIHAI

373

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1394

1000

6

0

NEMES SEPTIMIU MIHAI

374

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1391

2200

73

0

NEMES SEPTIMIU MIHAI

375

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1389

1500

37

0

NEMES SEPTIMIU MIHAI

376

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1364

20900

1400

0

SCURT ALEXANDRU; SCURT TRAIAN

377

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1421

2000

48

0

NEMES SEPTIMIU MIHAI

378

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

444/2

24000

37,29

0

MOLDOVAN ANA

Total suprafată de expropriat:

74352,29”

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2008, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole

 

Având în vedere Referatul nr. 78.368 din 27 iunie 2008 al Directiei generale dezvoltare rurală -Autoritate de management pentru PNDRsi al Directiei generale implementare politici agricole,

în baza prevederilor art. 7 si ale art. 13 alin. (3) din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 13 si 14 din Hotărârea Guvernului nr. 934/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole,

în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Suma alocată Fondului pentru creditarea investitiilor în agricultură, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, denumit în continuare Fond, pentru anul 2008, - care se va licita conform prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole de către institutii financiare bancare - este de 760,0 milioane lei si se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi accesată si derulată, în vederea acordării de credite pentru finantarea investitiilor din aceste domenii, astfel:

a) 630 milioane lei pentru finantarea proiectelor de investitii eligibile din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007-2013(PNDR);

b) 30 milioane lei pentru finantarea proiectelor de investitii eligibile din cadrul Programului Operational pentru Pescuit (POP);

c) 100 milioane lei pentru finantarea proiectelor de investitii care nu beneficiază de finantare din fonduri europene.

Art. 2. - (1) Tipurile de investitii care pot beneficia de finantare prin credite acordate din sumele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) de către institutiile financiare selectate si plafoanele maxime ale creditelor acordate unui beneficiar din categoriile prevăzute la art. 6 din Legea 231/2005, cu modificările si completările ulterioare, sunt stabilite în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Plafoanele maxime ale creditelor care pot fi acordate unui beneficiar, în conditiile prevăzute în anexa nr. 1, reprezintă valoarea totală a proiectului de investitie si includ atât cheltuielile eligibile, cât si cele neeligibile ale proiectelor.

(3) Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit (APDRP) va rambursa direct în contul beneficiarului deschis la institutia financiară creditoare sumele reprezentând cofinantarea contributiei publice a proiectelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) sib).

(4) Institutiile financiare selectate se obligă să comunice APDRP conturile de credit ale beneficiarilor creditati, iar o eventuală modificare a acestor conturi se poate face numai cu acordul scris al institutiei financiare respective.

Art. 3. - (1) Tipurile de investitii care nu beneficiază de finantare din fondurile europene, valoarea maximă a creditelor acordate de către institutiile financiare beneficiarilor din categoriile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare, în limita sumei prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c, sunt stabilite în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru certificarea îndeplinirii conditiilor de acordare a creditelor prevăzute în anexa nr. 2, beneficiarii au obligatia să prezinte directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti toate documentele justificative mentionate în anexa nr. 2.

(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei justificative, în urma analizării acesteia, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin Compartimentul de implementare politici si executie programe în zootehnie subordonat directorului executiv adjunct, coordonator al domeniului implementare, vor emite un aviz prealabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Solicitantul de credit pentru tipurile de investitii prevăzute la alin. (1) va depune la institutiile financiare selectate avizul prealabil prevăzut la alin. (3) în vederea obtinerii creditului pentru finantarea proiectului de investitii.

(5) Înaintea efectuării plătii de către institutia financiară, beneficiarul va solicita directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin Compartimentul de implementare politici si executie programe în zootehnie subordonat directorului executiv adjunct, coordonator al domeniului implementare, un aviz de plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 4. - (1) Obiectivele de investitii a căror valoare depăseste nivelul plafoanelor maxime prevăzute în anexa nr. 1 nu vor putea beneficia de finantare din sumele prevăzute la art. 1.

(2) Pentru obiectivele de investitii a căror valoare depăseste nivelul plafoanelor maxime prevăzute în anexa nr. 2, diferenta se asigură de către beneficiar din surse proprii.

Art. 5. - (1) Finantarea obiectivelor de investitii din PNDR si POP prevăzute în anexa nr. 1 se face cu respectarea prevederilor fiselor tehnice ale măsurilor, ale bugetelor indicative aprobate de APDRP, precum si ale procedurilor de implementare tehnică si financiară elaborate de APDRP si AN PA.

(2) Finantarea achizitiilor de animale prevăzute în anexa nr. 2 se face cu respectarea conditiilor prevăzute la pct. B din această anexă.

Art. 6. - Cursul de schimb leu/euro utilizat pentru denominarea în lei a nivelurilor plafoanelor maxime de creditare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 este cel comunicat de Banca Natională a României la data acordării creditului.

Art. 7. - Beneficiarii proiectelor de investitii prevăzute în anexa nr. 2 beneficiază de o reducere de 50% în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Legea nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare, iar modul de acordare este prevăzut în Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Din Fondul constituit potrivit art. 1 nu se vor putea acorda beneficiarilor două sau mai multe credite, succesiv ori concomitent.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 430.

 

ANEXA Nr. 1

 

TIPURILE DE INVESTITII

din Programul National de Dezvoltare Rurală/Programul Operational pentru Pescuit si valorile maxime de creditare pentru anul 2008, acordate în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare

 

 

Obiectivul de investitii

Plafonul maxim de creditare pentru un beneficiar

- echivalent în lei -

1.

Măsura 121 PNDR - „Modernizarea exploatatiilor agricole”, cu exceptia achizitiilor independente*) de masini, echipamente si utilaje agricole, pentru următoarele domenii prioritare: Sectorul vegetal:

(i) legume;

(ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, căpsunării;

(iii) culturi de câmp;

(iv) pepiniere si plantatiile de vită-de-vie pentru vin (cu exceptia restructurării/reconversiei plantatiilor de vită-de-vie) si struguri de masă Sectorul de crestere a animalelor:

(i) bovine pentru lapte;

(ii) bovine pentru carne;

(iii) porcine;

(iv) ovine si caprine;

(v) păsări în sistem extensiv pentru ouă de consum

1.000.000 euro - pentru toti beneficiarii, cu exceptia formelor asociative

si

2.000.000 euro - pentru formele asociative constituite conform legislatiei în vigoare

2.

Măsura 123 PNDR - „Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere” (cu exceptia sectoarelor care primesc sprijin prin schemele de ajutor de stat aferente măsurii 123, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 211/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 4 aprilie 2008)

1.500.000 euro - pentru toti beneficiarii, cu exceptia formelor asociative

si

2.000.000 euro - pentru formele asociative constituite conform legislatiei în vigoare

3.

Investitii productive în acvacultura - măsura 2.1 - POP

500.000 euro

4.

Investitii în procesarea si comercializarea pestelui - măsura 2.6 - POP

500.000 euro


*) Achizitiile independente nu prevăd si constructii.

 


ANEXA Nr. 2.

 

TIPURILE DE INVESTITII

care nu beneficiază de finantare din fonduri europene si plafoanele maxime de creditare pentru anul 2008, acordate în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare

 

A. Obiectivul de investitie si plafonul maxim de creditare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective de investitii directe/proiect

Plafon maxim de creditare,

conform Legii nr. 231/2005,

cu modificările si

completările ulterioare

- euro/proiect -

Investitie specifică - Valoarea unitară maximă cu TVA inclus

- euro/cap -

Achizitionarea*) de material biologic pentru o singură populare a fermelor de:

 

 

- bovine pentru lapte si carne

110.000/proiect

2.100/junincă

- ovine

100.000/proiect

300/femelă

600/berbec testat după performante proprii

1.000/berbec testat după descendeti

- caprine

40.000/proiect

300/femelă

600/tap testat după performante proprii

1.000/tap testat după descendeti

- găini ouătoare

120.000/proiect

4,8/cap puicută la vârsta de 15-16 săptămâni

0,65/cap puicută la o zi

- porci

55.000/proiect

280/cap scrofită la iesirea de la testare

110/cap scrofită de minimum 30 kg


*) Achizitionarea de material biologic pentru o singură populare a fermelor se va realiza în conditiile prevăzute la pct. B.

 

B. Conditii pentru achizitionare de material biologic:

• Solicitantul face parte din categoriile beneficiari stabilite conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare.

• Pentru junincile din rasele de lapte achizitionate, cerintele minime de performantă, confirmate prin certificate de origine, sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Rasa

Performanta

mamei la prima

lactatie

Performanta tatălui, atestată prin performanta mamei tatălui la prima lactatie

a)

Băltată românească sau tulpina Simmental

5.500 I lapte

6.000 I lapte

b)

Brună sau tulpina Schwize

4.500 I lapte

5.500 I lapte

c)

Băltată cu negru românească sau tulpina Holstein Friză

6.500 I lapte

7.000 I lapte

d)

Pintzgau

3.300 I lapte

-

 

• Pentru junincile din rasele de carne achizitionate, se va prezenta o copie de pe certificatul de origine, din care să rezulte că părintii sunt din rase de carne.

• Pentru junincile din specia bubaline achizitionate, performanta minimă a mamei la prima lactatie, confirmată prin certificatul de origine, este de 1.300 litri lapte pe cap de bivolită.

• Mioarele, berbecii de reproductie, iedutele, tapii de reproductie si scrofitele de reproductie vor fi însotite de certificatul de origine individual, eliberat de detinătorul registrului genealogic.

• Puicutele de o zi pentru productia de ouă se achizitionează din unităti specializate pentru producerea hibrizilor industriali de găini ouătoare si vor fi mentinute în exploatatie cel putin un ciclu de ouat.

• Achizitionarea de material biologic se poate face din productia internă sau din import.

• Beneficiarii detin (proprietate/închiriere/concesiune) sau dovedesc că vor detine (au în constructie) adăposturi pentru cresterea animalelor achizitionate.

• Beneficiarii programului certifică faptul că au parcurs sau parcurg o formă de pregătire profesională în domeniul cresterii animalelor (studii superioare sau medii de profil) ori un curs de specializare de scurtă durată, în cazul persoanelor fizice, sau, în cazul persoanelor juridice, au angajată o persoană care îndeplineste aceste conditii.


 

ANEXA Nr. 3

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului....................

Director executiv

..................................

 

AVIZ PREALABIL Nr ...................../........................

 

În urma analizării documentelor depuse de.................................................................................................................. (numele sau denumirea), din localitatea .......................................................... (domiciliul sau sediul social),

în nume propriu/prin doamna/domnul ....................................................................................., în calitate de reprezentant legal, pentru achizitionarea materialului biologic pentru popularea fermei de, se constată că sunt îndeplinite următoarele conditii:

• se încadrează în categoria de beneficiar al Legii nr. 231 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activitătile nonagricole, fiind;

• dimensiunea exploatatiilor pentru a solicita credit este de;

• beneficiarul a parcurs sau parcurge o formă de pregătire profesională în domeniul cresterii animalelor;

• beneficiarul detine sau dovedeste că va detine adăposturi pentru cresterea animalelor achizitionate (se verifică pe teren). Fată de cele prezentate se certifică îndeplinirea conditiilor pentru achizitionarea de material biologic pentru o singură populare a fermelor, prevăzute la pct. B din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2008, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole.

 

Director executiv adjunct,

coordonator domeniu implementare

...................................................

 

 

Întocmit

Compartimentul implementare politici si executie

programe în zootehnie

 

ANEXA Nr. 4

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului....................

Director executiv

..................................

 

AVIZ DE PLATĂ Nr  ...................../........................

 

În urma analizării documentelor depuse de.................................................................................................................. (numele sau denumirea), din localitatea .......................................................... (domiciliul sau sediul social),

în nume propriu/prin doamna/domnul ....................................................................................., în calitate de reprezentant legal, pentru plata materialului biologic pentru popularea fermei de, se constată că sunt îndeplinite următoarele conditii:

• cerintele minime de performantă sunt mentionate în certificatele de origine si constau în

• achizitionarea de material biologic se face de la

Fată de cele prezentate se certifică îndeplinirea conditiilor pentru plata materialului biologic pentru o singură populare a fermelor, prevăzute la pct. B din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 430/2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2008, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole.

 

Director executiv adjunct,

coordonator domeniu implementare

...................................................

 

 

Întocmit

Compartimentul implementare politici si executie

programe în zootehnie

 


MINISTERULAGRICULTURII Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

În baza Referatului de aprobare al Directiei politici de piată în sectorul culturi horticole nr. 125.200 din 17 iunie 2008,

având în vedere prevederile lit. a) din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.125/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si al Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plătisi Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumelor alocate fiecărei activităti, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de îmbunătătiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităti, precum si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1 ) va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Sprijinul financiar pentru legumele cultivate în serele încălzite si pentru ciupercile cultivate în spatii climatizate se acordă pentru cantitătile recoltate si livrate de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Data-limită pentru depunerea solicitărilor de sprijin este 1 februarie inclusiv a anului următor recoltării.”

2. La articolul 7, literele f) si h) vor avea următorul cuprins:

,,f) în cazul legumelor din serele încălzite, declaratie pe propria răspundere privind suprafetele si culturile înfiintate ale căror produse au fost livrate către piată;

h) dovada că au consumat energie termică, electrică ori de combustibili de orice tip, necesară încălzirii serelor si/sau climatizării spatiilor cultivate cu ciuperci prin factura emisă de furnizor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltam rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 436.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna iulie 2008

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna iulie 2008 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 9,75% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2008.

Nr. 19.

 


REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 35/1994

privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment*)

 


*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 121/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 25 martie 2002, si rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 35/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 14 iunie 1994.

 

Art. 1. - (1) Cele 8 categorii de timbre ce formează obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:

a) timbrul literar, în valoare de 2% din pretul de vânzare a unei cărti si care se adaugă acestui pret;

b) timbrul cinematografic, în valoare de 2% din pretul unui bilet si care se adaugă acestui pret;

c) timbrul teatral, în valoare de 5% din pretul unui bilet si care se adaugă acestui pret;

d) timbrul muzical, în valoare de 5% din pretul unui bilet si 2% din pretul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video si audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice, si care se adaugă acestor preturi;

e) timbrul folcloric, în valoare de 5% din pretul unui bilet si 2% din pretul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video si audio folclorice înregistrate si care se adaugă acestor preturi;

f) timbrul artelor plastice, în valoare de 0,5% din pretul de vânzare a operei de artă si care se adaugă acestui pret**);

g) timbrul arhitecturii, în valoare de 0,5%o din valoarea investitiei, indiferent de beneficiarul sau de destinatia acesteia;

h) timbrul de divertisment, în valoare de 3% din pretul unui bilet si care se adaugă acestui pret.

(2) Timbrul literar se aplică pentru fiecare exemplar din cărtile beletristice vândute prin unitătile de orice fel, editate sau nu în România.

(3) Timbrele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele cinematografice, teatrale, muzicale si folclorice organizate în tară si se adaugă la pretul de vânzare a biletului.

(4) Timbrul prevăzut la alin. (1) lit. g) se adaugă la valoarea investitiei si se achită odată cu taxa pentru autorizatia de constructie.

(5) Timbrul prevăzut la alin. (1) lit. h) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele artistico-sportive, altele decât cele la care se aplică alte timbre, si la spectacolele de circ organizate în tară si se adaugă la pretul de vânzare a biletului.


**) A se vedea anexa nr. 6 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003.

 

Art. 2. - (1) Sumele încasate, reprezentând valoarea timbrului, se vor vira lunar de unitătile care le încasează, în conturile organizatiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor, în colaborare cu Ministerul Finantelor Publice***) si cu consultarea organizatiilor de creatori.

(2) în cazul în care pentru un domeniu cultural există mai multe organizatii de creatori constituite potrivit dispozitiilor legale, sumele încasate se vor repartiza organizatiilor de creatori, în functie de optiunile titularilor de drepturi de autor sau titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, mostenitorilor acestora. Pentru operele clasice sau traducerile ale căror drepturi de autor nu se mai află în perioada de protectie legală destinatia sumelor încasate din aplicarea timbrului literar va fi hotărâtă de către editor. Pentru operele clasice ale căror drepturi de autor nu se mai află în perioada de protectie legală destinatia timbrului muzical, plătit de distribuitor, va fi hotărâtă astfel:

a) în cazul filmului străin, contravaloarea timbrului se varsă la Fondul cinematografic;

b) în cazul înregistrărilor muzicale, de către producător;

c) în cazul spectacolelor organizate în tară, de către producător, pentru partea aferentă dreptului de autor, care nu se mai află în perioada de protectie legală, si de către titularii celorlalte drepturi de autor, sau drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, de mostenitorii acestora.

(3) Fiecare organizatie de creatori este obligată să-si constituie un organism financiar pentru timbrul respectiv.

(4) Pentru a beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrului, organizatiile de creatori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) cel putin 90% din numărul membrilor acestora trebuie să fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor ori persoane care, prin profesiunea lor, participă nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colectează timbrul;

b) în obiectivele stabilite prin statut să se regăsească activităti prevăzute la art. 3.

(5) Verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (4) de către organizatiile de creatori ce pot beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrelor se va realiza de către o comisie constituită prin ordin al ministrului culturii si cultelor.


***) A se vedea Ordinul ministrului culturii si cultelor si al ministrului finantelor publice nr. 2.823/1.566/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 9 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Conform art. 15 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, denumirea Ministerul Finantelor Publice a fost înlocuită cu denumirea Ministerul Economiei si Finantelor.

 

Art. 3. - Sumele care se cuvin organizatiilor de creatori vor fi utilizate pentru:

a) sustinerea unor proiecte culturale de interes national;

b) participarea la concursuri de interpretare si creatie în tară si în străinătate;

c) promovarea unor actiuni cu participarea românilor de peste hotare;

d) sustinerea si protejarea artei cinematografice, teatrale si muzicale;

e) completarea fondurilor destinate sustinerii activitătii tinerilor creatori, interpreti si executanti;

f) sprijinirea materială a creatorilor, interpretilor si executantilor pensionari;

g) sprijinirea materială a revistelor de specialitate apartinând uniunilor de creatie;

h) sprijinirea înscrierii în circuitul national si international a operelor artistice de valoare;

i) cinstirea si perpetuarea memoriei personalitătilor culturii românesti si ale minoritătilor nationale, atât în tară, cât si în străinătate;

j) punerea în valoare a patrimoniului folcloric si etnografic din România;

k) sustinerea financiară a spectacolelor în care sunt prezentate opere de creatie ai căror autori sunt români sau reprezentanti ai minoritătilor nationale din România;

l) sustinerea financiară a premiilor acordate creatorilor si interpretilor.

Art. 4. - Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment nu sunt impozabile.

Art. 5. - (1) Constituie contraventii, dacă nu sunt săvârsite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni, si se sanctionează cu amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei*) următoarele fapte:

a) nesolicitarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au această obligatie;

b) nerespectarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au această obligatie;

c) neperceperea si nevirarea contravalorii timbrelor prevăzute în prezenta lege, de către persoanele juridice sau fizice care au această obligatie.

(2) Utilizarea sumelor reprezentând contravaloarea timbrelor în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 3 constituie contraventie, dacă nu este săvârsită astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 1.000 de lei la 4.000 de lei*).

(3) În cazul nevirării la termen a sumelor încasate si datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat.

(4) Prevederile prezentului articol referitoare la contraventii se completează cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

Art. 6. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 5 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor.

(2) Reprezentantii mandatati ai organizatiilor de creatori, precum si reprezentantii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si reprezentantii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor pot verifica modul în care persoanele fizice sau juridice care au aceste obligatii au solicitat si au respectat optiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale mostenitorilor acestora, precum si corectitudinea operatiunilor de percepere si virare a contravalorii timbrelor, cu obligatia de a sesiza organele abilitate cu constatarea si sanctionarea contraventiilor atunci când se evidentiază existenta unor nereguli.

(3) Împuternicitii Ministerului Culturii si Cultelor vor verifica utilizarea, potrivit destinatiilor prevăzute la art.3, a sumelor încasate de către organizatiile de creatori din aplicarea timbrelor.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 262/1957 privind modificarea articolului III din Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activitătii stiintifice, literare si artistice, precum si pentru înfiintarea timbrului literar al scriitorilor; Decretul nr. 977/1968 pentru modificarea alineatului 2 din articolul 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 93/1990 privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 94/1990 privind instituirea „Timbrului teatral”; Decretul-lege nr. 142/1990 privind instituirea „Timbrului cinematografic”; Legea nr. 62/1991 privind instituirea „Timbrului muzical”; Legea nr. 63/1991 privind instituirea „Timbrului folcloric”.

Art. 8. - Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) Amenzile sunt exprimate în monedă nouă, potrivit dispozitiilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare.