MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 497         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 iulie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

333. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial al resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, în apele maritime interioare si în apele continentale

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial al resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, în apele maritime interioare si în apele continentale

 

În baza prevederilor art. 12 si 13 din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 privind conservarea si exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului,

în temeiul art. 9, al art. 10 alin. (1) si al art. 13 si 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura,

în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Avacultură nr. 2.977 din 19 mai 2008,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial al resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, în apele maritime interioare si în apele continentale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Pe teritoriul României pescuitul comercial se practică în Dunăre, Delta Dunării, complexul lagunar Razim-Sinoie, Prut, lacuri de acumulare în care nu se practică acvacultura si în Marea Neagră.

(2) Lista cu lacurile de acumulare în care nu se practică acvacultura se stabileste prin protocol încheiat de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura si administratorii acestora.

Art. 3. - Accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial se atribuie de către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, denumită în continuare Agentie, la cerere, pescarilor profesionisti, persoane fizice autorizate si/sau juridice.

Art. 4. - (1) Practicarea pescuitului comercial se face în baza licentei de pescuit, permisului de pescuit comercial si autorizatiei de pescuit, după caz.

(2) Agentia eliberează autorizatie de pescuit, cu caracter temporar, complementară licentei de pescuit, în cazul limitării efortului de pescuit pentru o anumită zonă.

Art. 5. - (1) Numărul ambarcatiunilor si al navelor de pescuit rămâne cel înscris în Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit la data de 14 iunie 2007.

(2) Numărul pescarilor profesionisti cu permis de pescuit comercial rămâne cel înregistrat la data de 14 iunie 2007.

Art. 6. - Agentia are obligatia asigurării tipăririi, gestionării si emiterii documentelor prevăzute în anexele nr. 1-13 la normele prevăzute la art. 1.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 325/2007 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea dreptului de pescuit în scop comercial în bazinele piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 399 din 14 iunie 2007, se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 24 mai 2008.

Nr. 333.

 


ANEXA

 

NORME

privind accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial al resurselor acvatice vii

din domeniul public al statului, în apele maritime interioare si în apele continentale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agentie, care dă dreptul unei nave/ambarcatiuni să desfăsoare activitatea de pescuit comercial.

(2) Activitatea de pescuit comercial de desfăsoară numai de către persoane înscrise în licenta de pescuit si posesoare de permis de pescuit comercial.

(3) Pe ambarcatiune este interzisă prezenta altor persoane decât cele înscrise în licenta de pescuit, în timpul exercitării activitătilor de pescuit comercial.

(4) Modelul licentei de pescuit comercial în apele continentale este prezentat în anexa nr. 1.

(5) Modelul licentei de pescuit comercial în apele maritime este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Licenta de pescuit se eliberează de Agentie prin filialele sale teritoriale.

(2) Licenta de pescuit are valabilitate 6 ani si este vizată anual.

(3) Pentru eliberarea licentei de pescuit, nava/ambarcatiunea de pescuit trebuie să fie înscrisă în Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

(4) Pentru eliberarea licentei de pescuit, solicitantii trebuie să depună următoarele documente:

a) cerere în care se vor mentiona zona de pescuit, numărul si tipul uneltelor de pescuit;

b) dovada că nava/ambarcatiunea de pescuit este înscrisă în Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;

c) copie de pe actele de identitate ale operatorilor.

(5) Cererile pentru obtinerea licentei de pescuit, însotite de documentele prevăzute la alin. (4), se depun la filialele teritoriale ale Agentiei.

(6) În cazul în care nu intervin modificări în documentele prezentate initial, eliberarea licentei de pescuit se face pe baza unei cereri, însotită de declaratia pe propria răspundere.

Art. 3. - (1) Permisul de pescuit comercial este un document individual si netransmisibil, prin care se atestă dreptul de pescuit comercial si se emite de Agentie, prin filialele sale teritoriale.

(2) Permisul de pescuit comercial are valabilitate 6 ani, fiind vizat anual.

(3) Modelul permisului de pescuit comercial este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Pentru eliberarea permisului de pescuit comercial, solicitantii trebuie să depună următoarele documente:

a) cerere;

b) două poze tip pasaport;

c) copie de pe licenta de pescuit a navei/ambarcatiunii de pescuit, în care este înscris ca proprietar sau operator;

d) declaratie cu uneltele de pescuit folosite si marcate conform prevederilor prezentului ordin;

e) copie de pe BI/CI;

f) copie de pe autorizatia eliberată în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, în care să fie înscrisă activitatea de pescuit comercial si comercializare peste si alte vietuitoare acvatice;

g) lista personalului propus pentru exercitarea activitătii de pescuit comercial si adeverinta de salariat, din care să rezulte că este angajat cu contract de muncă pentru o perioadă de minimum un an, precum si copia certificatului de înmatriculare al societătii si certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului, din care să reiasă că poate desfăsura activitate de pescuit;

h) copie a contractului încheiat de solicitant cu administratorul lacului de acumulare în care nu se practică acvacultura, prin care se permite practicarea pescuitului comercial.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun si se verifică la filialele teritoriale ale Agentiei.

Art. 5. - (1) Autorizatia de pescuit, cu caracter temporar, complementară licentei de pescuit, contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii de pescuit, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit si la cota alocată pe specii.

(2) Modelul autorizatiei de pescuit este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 6. - (1) La acordarea dreptului de pescuit comercial se va tine seama de următoarele criterii:

a) numărul zilelor de activitate, din anul anterior, stabilite pe baza declaratiilor de descărcare - minimum 100 de zile/an calendaristic;

b) vechimea în activitatea de pescuit comercial;

c) apartenenta la comunităti locale cu traditie în activitatea de pescuit;

d) abateri de la respectarea legiSIatiei în domeniul pescuitului si acvaculturii.

(2) Cuantificarea criteriilor enuntate la alin. (1) se face prin decizie a presedintelui Agentiei.

Art. 7. - Pe baza studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii, elaborate de institutiile de cercetare acreditate conform legii, Agentia stabileste captura totală admisibilă, cotele anuale admisibile la pescuit, zonele de pescuit comercial si efortul de pescuit pentru fiecare zonă.

Art. 8. - (1) Beneficiarii dreptului de pescuit comercial au obligatia să achizitioneze si să monteze mărci pe uneltele de pescuit înscrise în permisul de pescuit comercial, în prezenta inspectorului piscicol.

(2) Agentia asigură confectionarea mărcilor.

(3) Gestionarea si evidenta mărcilor se fac de către filialele teritoriale ale Agentiei.

(4) Codurile uneltelor de pescuit, precum si modul de marcare a acestora sunt cuprinse în anexa nr. 5.

(5) Uneltele identificate de inspectorii piscicoli, care nu au montate mărci, sunt retrase de la pescuit, aplicându-se măsurile legale în vigoare.

(6) Mărcile vor fi trecute în permisul de pescuit comercial la rubrica „Observatii".

Art. 9. - (1) Pestele capturat este descărcat în punctele/porturile de debarcare, unde se întocmeste declaratia de descărcare.


(2) Declaratia de descărcare se completează de proprietarul/operatorul navei/ambarcatiunii de pescuit în 3 exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul - la portul/punctul de debarcare/centrul de primă vânzare;

b) exemplarul 2 - la filiala teritorială a Agentiei;

c) exemplarul 3 - rămâne la cotor, la nava/ambarcatiunea de pescuit.

(3) Modelul declaratiei de descărcare este prezentat în anexa nr. 6.

Art. 10. - Inspectorii piscicoli monitorizează activitatea de descărcare a pestelui din punctele de debarcare, prin controale periodice.

Art. 11. - Transportul pestelui si al produselor rezultate din pescuit, de la porturile/punctele de descărcare la centrele de primă vânzare, se face în baza notei de transport, conform anexei nr. 7.

Art. 12. – În porturile/punctele de debarcare pescarii pot comercializa peste si produse pescăresti către persoane fizice/juridice, cu obligativitatea emiterii facturii fiscale si a raportării, în aceeasi zi, la centrul de primă vânzare din zona de pescuit autorizată a cantitătilor, pe specii si pe sortimente vândute.

Art. 13. - (1) Punctele de debarcare/porturile de bază trebuie să îndeplinească următoarele conditii în vederea nominalizării si functionării:

a) să fie prevăzute cu un ponton pentru acostarea si descărcarea navelor/ambarcatiunilor de pescuit;

b) să detină un spatiu amenajat pentru sortarea, conditionarea si procesarea pestelui, dotat cu apă curentă, masini pentru fulgi de gheată, bazine din beton sau inox, ambalaje;

c) să fie înregistrate sanitar-veterinar;

d) program de functionare.

(2) Fiecare navă/ambarcatiune de pescuit poate să descarce la unul sau mai multe puncte de debarcare/porturi pescăresti din zona de pescuit autorizată.

(3) Administratorii punctelor de debarcare mobile trebuie să comunice filialei teritoriale a Agentiei locul de amplasare a acestora.

Art. 14. - Centrele de primă vânzare trebuie să îndeplinească următoarele conditii în vederea nominalizării si recunoasterii:

a) spatiu de refrigerare (+2°C - +4°C) pentru primirea, depozitarea si vânzarea pestelui si a produselor din peste, primite de la punctele de descărcare;

b) spatiu frigorific pentru depozitarea cantitătilor de peste si a produselor din peste nevândute în ziua primirii pestelui de la punctele de debarcare;

c) dotări cu apă curentă, masini pentru fulgi de gheată, ambalaje etc;

d) program pentru primirea pestelui de la punctele de debarcare;

e) program de functionare;

f) să fie înregistrate sanitar-veterinar.

Art. 15. - Punctele de debarcare/porturile de bază si centrele de primă vânzare care îndeplinesc conditiile de functionare sunt nominalizate la propunerea Agentiei, prin ordin al autoritătii publice care răspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 16. - (1) Personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul Agentiei verifică periodic dacă punctele de debarcare/porturile de bază si centrele de primă vânzare respectă conditiile de nominalizare si recunoastere.

(2) În situatia în care punctele de debarcare/porturile de bază si centrele de primă vânzare nu mai îndeplinesc conditiile pentru care au fost nominalizate si nu mai sunt înregistrate sanitar-veterinar, acestea vor fi excluse pe baza constatărilor personalului cu atributii de inspectie si control al Agentiei.

 

CAPITOLUL II

Pescuitul comercial în Marea Neagră

 

Art. 17. - Toate navele de pescuit cu lungimi mai mari de 15 m trebuie să aibă instalat la bord un sistem de monitorizare prin satelit.

Art. 18. - Sistemul de monitorizare prin satelit trebuie să fie conectat în permanentă în timpul cât nava se află în activitate pe mare.

Art. 19. - Plecările la pescuit si sosirile se fac din/în porturile de bază.

Art. 20. - Înainte de plecare, comandantii navelor de pescuit sau conducătorii ambarcatiunilor de pescuit trebuie să anunte autoritătilor portuare si inspectorului piscicol intentia de a iesi în mare.

Art. 21. - (1) Toate porturile de bază trebuie să detină un registru de evidentă a navelor si ambarcatiunilor de pescuit, cu toate navele si ambarcatiunile de pescuit arondate acelui port, tinut de inspectorul piscicol, în care se înscriu toate iesirile si intrările acestora.

(2) Modelul registrului este prezentat în anexa nr. 8.

Art. 22. - (1) În timpul activitătii de pescuit comandantii navelor de pescuit cu lungimi mai mari de 15 m au obligatia de a completa zilnic jurnalul de pescuit aflat la bord, în care este inclusă si declaratia de descărcare.

(2) Modelul jurnalului de pescuit este prezentat în anexa nr. 9.

Art. 23. - (1) Conducătorii navelor de pescuit cu lungimi mai mici de 15 m au obligatia să completeze la întoarcerea în port jurnalul de pescuit costier.

(2) Modelul jurnalului de pescuit costier este prezentat în anexa nr. 10.

Art. 24. - Dispozitiile art. 23 se aplică si celor care pescuiesc cu unelte fixe de tip talian.

Art. 25. - (1) Jurnalele de pescuit mentionate la art. 22 si 23 se completează în 3 exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul - la portul/punctul de debarcare;

b) exemplarul 2 - la filiala teritorială a Agentiei;

c) exemplarul 3 - rămâne la cotor, la nava/ambarcatiunea de pescuit.

(2) Instructiunile de completare a jurnalului de pescuit sunt prezentate în anexa nr. 11.

Art. 26. - Speciile de pesti pescuite sunt mentionate în jurnalele de pescuit utilizând codurile alocate fiecărei specii, conform anexei nr. 12.

Art. 27. - în cazul navelor trawler, pescuitul sub limita izobatei de 20 m în zona Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării" este interzis.

Art. 28. - (1) Comandantii navelor de pescuit au obligatia de a semnala prezenta delfinilor în zona de pescuit.

(2) Modelul fisei de semnalare a delfinilor este prezentat în anexa nr. 13.

(3) Fisele de semnalare a delfinilor sunt transmise la filialele teritoriale ale Agentiei.

Art. 29. - Anexele nr. 1- 13 fac parte integrantă din prezentele norme.

 


ANEXA Nr. 1

la norme

(Fată)

 

STEMA

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

 

LICENTĂ de pescuit în ape continentale

Nr.............din.............................

 

Numărul de identificare din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit (CFR):

 

Date de identificare

1. Numele navei/ambarcatiunii si numărul A.N.R.:................../..................

2. Tipul ambarcatiunii:.......................................................................................

3. Punct de debarcare:......................................................................................

4. Marcajul exterior:..........................................................................................

5. Numele proprietarului:...................................................................................

6. Adresa proprietarului:....................................................................................

7. Operatori:......................................................................................................

8. Adresa operatorilor:.......................................................................................

Caracteristici tehnice si echipamente

1. Puterea motorului principal:..........kW

2. Lungimea maximă:........................m

3. Tonajul brut:...................................TRB

4. Unelte de pescuit:.....................................................................................

Tipul:.....................................................Marca:...............................................

5. Zona de pescuit:....................................................................

 

Presedinte,

...................................

 

 

 

(Verso)

 

Valabilitate

 

2008

Viza

2009

Viza

De la...................

Până la................

Inspector..............

 

 

De la...................

Până la................

Inspector..............

 

 

2010

Viza

2011

Viza

De la...................

Până la................

Inspector..............

 

 

De la...................

Până la................

Inspector..............

 

 

2012

Viza

2013

Viza

De la...................

Până la................

Inspector..............

 

 

De la...................

Până la................

Inspector..............

 

 

 

Mentiuni*

 

 


*Se vor înscrie modificările privind numele si prenumele operatorilor, tipul si numărul uneltelor de pescuit ce au suferit modificări fată de cele declarate initial, precum si data si motivul suspendării licentei de pescuit.


 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

(Fată)

 

STEMA

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

 

LICENTĂ de pescuit în ape maritime

Nr.............din.............................

 

Numărul de identificare din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit (CFR):

 

Date de identificare

1. Numele navei/ambarcatiunii si numărul A.N.R.:................../..........................

2. Tipul navei/ambarcatiunii:.............................................................................

3. Portul de bază/punct de debarcare:..............................................................

4. Marcajul exterior:..........................................................................................

5. Indicativul radio:............................................................................................

6. Numele proprietarului:...................................................................................

7. Adresa proprietarului:....................................................................................

8. Operatori:......................................................................................................

9. Adresa operatorilor:.......................................................................................

Caracteristici tehnice si echipamente

1. Puterea motorului principal:..........kW

2. Lungimea maximă:........................m

3. Lungimea între perpendiculare:......m

4. Tonajul brut:...................................TRB

5. Unelte de pescuit:........................................................................................

Tipul:.....................................................Marca:...............................................

6. Zona de pescuit:..........................................................................................

 

Presedinte,

...................................

 

 

(Verso)

 

Valabilitate

 

2008

Viza

2009

Viza

De la...................

Până la................

Inspector..............

 

 

De la...................

Până la................

Inspector..............

 

 

2010

Viza

2011

Viza

De la...................

Până la................

Inspector..............

 

 

De la...................

Până la................

Inspector..............

 

 

2012

Viza

2013

Viza

De la...................

Până la................

Inspector..............

 

 

De la...................

Până la................

Inspector..............

 

 

 

Mentiuni*

 

 

 

 

 


*Se vor înscrie modificările privind numele si prenumele operatorilor, tipul si numărul uneltelor de pescuit ce au suferit modificări fată de cele declarate initial, precum si data si motivul suspendării licentei de pescuit.

 


ANEXA Nr. 3*)

la norme

 

PERMIS DE PESCUIT COMERCIAL


 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

(Fată)

 

STEMA

 

ROMÂNIA

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

 

AUTORIZATIE de pescuit comercial

Nr......din......................

 

Valabilă de la.........................până la........................

........................................................................................, adresa.................................................................

(PF;AF;S.C.)

........................................................................, înregistrarea fiscală........................., poate practica pescuitul comercial

în zonele...............................................................................................................cu un număr de ambarcatiuni de pescuit............

si un număr de pescari .............................Pestele capturat si descărcat în punctele de descărcare mentionate pe verso se

vinde prin centrul de primă vânzare.

Adresa centrului de primă vânzare.......................................................................................................................................

 

Presedinte,

....................................................

 

(Verso)

 

 

Puncte de descărcare

1.

3.

2.

4.

Cote

- Tone -

Specia

Zona:

Zona:

Zona:

TOTAL

 

Cota alocată

Cota alocată

Cota alocată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

Emitent

 

L.S.


ANEXA Nr. 5

la norme

 

DATE ce trebuie înscrise pe mărcile pentru uneltele de pescuit

 

Mărcile pentru uneltele de pescuit sunt confectionate din aluminiu sau din material plastic si cuprind următoarele date:

- Marcajul extern al ambarcatiunii de pescuit:

- codul uneltei de pescuit;

- numărul de identificare.

 

Tipul uneltei

Codul

Traul de fund cu panouri

OTB

Traul de fund cu tangoane

TBB

Drage

DRB

Traul îngemănat de fund

PTB

Traul de fund fără panouri (danez)

SDN

Traul de fund fără panouri (scotian)

SSC

Năvod de plajă

SB

Traul pelagic cu panouri

OTM

Traul îngemănat pelagic

PTM

Plasă pungă

PS

Setei (nespecificate)

GN

Setei fixe

GNS

Setei în derivă

GND

Ave

GTR

Paragate (nespecificate)

LL

Paragate de fund

LLS

Paragate flotante

LLD

Undite de mână

LHP

Custi

FPO

Unelte de pescuit stationar (tip talian)

FPN

Alte tipuri de unelte de pescuit

NK

Fără unelte de pescuit

NO

 

notă: Numărul de identificare reprezintă numărul uneltei de pescuit din totalul uneltelor înscrise în licenta de pescuit.

Exemplificare: Setei în derivă total 20 buc. Se va înscrie astfel: GND 1; .....GND 20.

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

DECLARATIA DE DESCĂRCARE

 

 

Numele si prenumele

Nr. permis

Nr. licentă/data eliberării

Ambarcatiunea

Nr. Fisier

 

ANPA Nr. 000001

Declaratia de descărcare

Data....................

 

S-au descărcat la punctul de descărcare...............................................următoarele cantităti de peste capturate:

 

Nr. crt.

Zona de pescuit

Specia

Mod de prezentare

Cantitatea (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am predat

(numele si prenumele)

(semnătura) L.S.

 

Am primit

(numele si prenumele)

(semnătura) L.S.

 


ANEXA Nr. 7

la norme

 

 

Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura

Notă de transport

Seria Nr

Originea produsului

Ziua........Luna..................An...........

Destinatia

Numele navei/ambarcatiunii

.........................................

Auto/Ambarcatiune

Nr.........................................................

Proprietar................................

Licenta de transport nr.........................

eliberată de .......................

Centrul de primă vânzare

........................................

Nr. fisier..............................................

Administrator...........................................

Adresa.....................................................

Nr. crt.

Specia

Modul de prezentare

Cantitatea per ambalaj

Calitate*

Cantitate totală în kg

 

 

 

 

Extra

A

B

Retras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Căpitanul navei/ambarcatiunii/reprezentant

Numele si prenumele

................................

 

 

Stampila

Conducător auto/ambarcatiune,

Numele si prenumele.......................................

......................................................................

B.I./C.I. seria...................Nr..........................

Eliberat de..................la data.........................

Semnătura................................

Semnătura........................................

 

* Se va marca cu X.

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

REGISTRU DE EVIDENTA

a navelor si ambarcatiunilor de pescuit

 

Portul de bază/punctul de descărcare ........................................

 

Numele navei/ambarcatiunii

Marcajul exterior

Data si ora plecării

Data si ora sosirii

Semnătura inspectorului piscicol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 91)

la norme

 

 

JURNAL DE PESCUIT LA MAREA NEAGRĂ

 

 


ANEXA Nr. 10

la norme

 

JURNAL DE PESCUIT COSTIER

 

Nr. ROU ..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

Marcaj

exterior

(2)

Tip Unealtă/ nr.zile la

apă

(3)

Număr unelte

(4)

Număr

pescari

(5)

Adânci­mea apei (m) (6)

Zona de

lucru

(7)

Captura, pe specii, în greutate vie sau număr de recipiente (8)

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg sau recipiente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data (9)

Estimarea aruncărilor la mare (10)

SEMNĂTURA

sefului echipei de pescari /loctiitorului (*)

 

Eventual, numele si adresa

Se va completa numai în cazul în care, prin ridicarea la bord a capturilor, au rezultat cantităti pescuite de puiet sub dimensiunea minima admisă sau specii interzise pescuitului, ce au fost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se va tăia mentiunea inutilă.

 


ANEXA Nr. 11

la norme

 

INSTRUCTIUNI

 

I. de completare a jurnalului de pescuit si a declaratiei de descărcare a capturilor la Marea Neagră

1. Modul de completare a jurnalului de pescuit:

- jurnalul trebuie completat zilnic, cel mai târziu la ora 24,00 a zilei de sosire la tărm;

- jurnalul trebuie completat, de asemenea, la momentul unui control în zona de pescuit;

- toate mentiunile din jurnal sunt obligatorii.

1.1. Informatii referitoare la navă

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (1): numele navei;

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (2): marcajul exterior, inscriptionat în borduri;

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (3): numele comandantului si adresa;

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (4): ziua, luna, ora si portul de plecare la pescuit;

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (5): ziua, luna, ora si portul de întoarcere;

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (6): data si locul descărcării, dacă diferă de cele de la pozitia (5);

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (7): data, numele si indicativul radio, marcajul extern de identificare si nationalitatea navei primitoare, în caz de transbordare.

1.2. Informatii referitoare la uneltele de pescuit

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (8): unealta de pescuit trebuie să fie indicată conform codului înscris în anexa nr. 5;

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (9): mărimea ochiului de plasă (la sac în cazul traulului), în milimetri;

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (10): dimensiunea uneltei.

1.3. Informatii referitoare la activitatea de pescuit

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (11): data; ea trebuie să corespundă fiecărei zile petrecute pe mare;

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (12): numărul operatiunii de pescuit;

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (13): timpul de pescuit; trebuie să fie egal cu diferenta dintre ora începerii traulării si ora începerii virării;

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (14): pozitia la momentul lansării uneltei.

- 1.4. Cantităti de peste capturate si păstrate la bord

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (15): se vor înregistra toate speciile mentionate în anexa nr. 12 prin codul lor de identificare.

Se vor mentiona unitatea de măsură utilizată, kg sau recipient (cos, ladă, navetă, bidon etc.) si greutatea netă medie, în stare proaspătă, pentru acestea din urmă.

1.5. Estimarea facultativă a cantitătilor de peste aruncate în mare

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (16): Se vor indica cantitătile, pe specii, aruncate în mare, în kg greutate vie sau în altă unitate de măsură, dacă este cazul, după cum s-a mentionat la pozitia (15). Aceste informatii au un caracter stiintific si nu sunt luate în calcul la atribuirea cotelor de pescuit.

1.6. Periodicitatea înregistrărilor în jurnalul de pescuit:

- pentru fiecare operatiune de pescuit trebuie completat un rând;

- se va utiliza o nouă pagină:

- în cazul folosirii unei noi unelte de pescuit sau a unei plase a cărei mărime a ochiului este diferită de cea utilizată anterior.

2. Instructiuni privind declaratia de descărcare/transbordare

2.1. Regulă generală

Comandantul fiecărei nave de pescuit sau loctiitorul acestuia trebuie să depună după fiecare voiaj o declaratie de descărcare [numărul de referintă (18) din jurnalul de pescuit] când ajunge în portul de bază.

În cazul descărcării pe uscat în afara teritoriului national, comandantul va transmite imediat, prin orice mijloc de comunicare, filialei Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura informatiile pe care le înscrie în declaratia de descărcare.

2.2. Informatii de furnizat

Declararea cantitătilor descărcate sau estimarea cantitătilor transbordate se va face pentru fiecare specie în josul declaratiei prezentate în anexa nr. 7, conform următoarelor instructiuni:

- Prezentarea pestelui [numărul de referintă din jurnalul de pescuit (17)]

Prezentare înseamnă felul în care este prelucrat pestele descărcat sau transbordat. Trebuie indicată natura prelucrării, dacă este cazul: E pentru eviscerare, D pentru pestele decapitat, F pentru fileuri, S pentru sărat etc. în caz de neprelucrare se va mentiona î - întreg.

- Unitatea de măsură pentru cantitătile descărcate/transbordate [numărul de referintă din jurnalul de pescuit (18)] Trebuie indicate unitatea de măsură folosită (cosuri, navete, lăzi, bidoane etc), precum si greutatea netă a pestelui din aceste unităti, în kg.

- Greutatea totală, pe specii, a capturilor descărcate [numărul de referintă din jurnalul de pescuit (19)]


Se vor indica greutatea sau cantitătile efectiv descărcate pentru toate speciile care sunt cuprinse în lista prezentată în anexa nr. 12. Greutatea înscrisă în formular corespunde celei a pestelui, asa cum a fost el descărcat, neprelucrat sau după o eventuală prelucrare a produsului la bordul navei ori al ambarcatiunii.

3. Procedura de transmitere

La intrarea în port exemplarul al 2-lea (roz) al jurnalului de pescuit si al declaratiei de descărcare trebuie înmânat sau transmis, inspectorului piscicol de zonă în maximum 48 de ore de la sfârsitul operatiunilor de descărcare.

Comandantul navei/loctiitorul acestuia certifică cu stampila si cu semnătura proprie calitatea si veridicitatea înscrisurilor din jurnalul de pescuit si în declaratia de descărcare.

II. de completare a jurnalului de pescuit costier, conform anexei nr. 10

1. Modul de completare a jurnalului de pescuit:

- jurnalul trebuie completat zilnic, cel mai târziu la ora 24,00 a zilei de sosire la tărm;

- toate mentiunile din jurnal sunt obligatorii.

2. Informatii referitoare la ambarcatiune

- Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (2): marcajul exterior, inscriptionat în borduri.

 

2.1. Informatii referitoare la uneltele de pescuit

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (3):

unealta de pescuit trebuie să fie indicată conform codului înscris în anexa nr. 5/ numărul de zile cumulate, de stationare la apă, din momentul instalării

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (4):

numărul de unelte controlate pe parcursul unei zile

2.2. Informatii referitoare la activitatea de pescuit

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (1):

data; ea trebuie să corespundă fiecărei zile în care a fost controlată unealta

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (5):

numărul de pescari care participă la controlul uneltei si la ridicarea la bord a capturii

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (6):

adâncimea apei, exprimată în metri, la care este instalată unealta de pescuit (facultativ)

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (7):

zona de instalare a uneltei, respectiv: Sulina = SI; Sfântu Gheorghe = SG; Zătun = ZT; Portita = PT; Chituc = CH; Vadu = VD; Corbu = CB; Cap Midia = CM; Mamaia = MM; Constanta = CT; Agigea = AG; Eforie = EF; 23 August = AG; Costinesti = CS; Cap Aurora = CA; Mangalia = MG; 2Mai = Ml; Vama Veche = W.

2.3. Cantităti capturate si păstrate la bord

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (8):

Se vor înregistra toate speciile mentionate în anexa nr. 12, prin codul lor de identificare. Se vor mentiona unitatea de măsură utilizată, kg sau recipient (cos, ladă, navetă, bidon etc.) si greutatea netă medie, în stare proaspătă, pentru acestea din urmă.

2.4. Data la care sortarea pestelui capturat a condus la aparitia unor cantităti aruncate înapoi în mare

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (9):

Se va mentiona ziua în care, prin sortare, au rezultat capturi ce au fost aruncate înapoi în mare (facultativ).

2.5. Estimarea facultativă a cantitătilor de peste aruncate înapoi în mare

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (10):

Se vor indica cantitătile, pe specii, aruncate înapoi în mare, de preferintă în kg, după cum s-a mentionat la pozitia (8), dacă este cazul. Aceste informatii au un caracter stiintific si servesc la evaluarea mărimii stocurilor exploatabile.

 

2.6. Periodicitatea înregistrărilor în jurnalul de pescuit:

- pentru fiecare operatiune si zi de control al uneltelor trebuie completat un rând;

- în cazul folosirii unei noi unelte de pescuit sau a unei plase a cărei mărime a ochiului este diferită de cea utilizată anterior, înregistrările se vor face pe o nouă pagină.


3. Înscrisurile din jurnalul de pescuit costier trebuie să fie citete si imposibil de sters.

4. Niciun înscris din jurnalul de pescuit costier nu trebuie sters sau modificat. în caz de greseală, înscrisul inexact trebuie barat cu o linie si urmat de un nou înscris cu semnătura sefului echipei de pescari sau a loctiitorului acestuia.

5. Fiecare rând al jurnalului de pescuit costier trebuie semnat de seful echipei de pescari sau de loctiitorul acestuia. Fiecare pagină a jurnalului de pescuit, completată eventual cu estimarea cantitătilor aruncate în mare, trebuie semnată de seful echipei de pescari sau de loctiitorul acestuia.

6. Fiecare pagină a jurnalului de pescuit costier corespunde unei luni calendaristice.

7. În termen de maximum 5 zile de la sfârsitul fiecărei luni exemplarul al 2-lea (roz) al jurnalului de pescuit costier trebuie înmânat sau transmis inspectorului piscicol de zonă.

8. Seful/Loctiitorul echipei de pescari certifică prin semnătura proprie calitatea si veridicitatea din jurnalul de pescuit costier.

 

ANEXA Nr. 12

la norme

 

LISTA

speciilor de pesti care trebuie mentionate în mod obligatoriu în jurnalul de pescuit

 

Denumirea stiintifică

Denumirea populară

Codul

Anguilla anguilla

Anghilă

ELE

Atherina mochon pontica

Aterină

SIL

Merlangus merlangus euxinus

Bacaliar

WHG

Mullus barbatus ponticus

Barbun

MUR

Psetta maxima maeotica

Calcan

TUB

Scophthalmus rhombus

Calcan mic

BLL

Platichthys flesus luscus

Cambulă

FLE

Liza aurata

Chefal, singhil

MUF

Scomber japonicus

Colios

MAS

Clupeonella cultriventris

Gingirică

CLA

Gobius niger

Guvid negru

GPA

Engraulis encrasicholus ponticus

Hamsie

ANE

Mugii cephalus

Chefal, laban

MUG

Solea nasuta

Limbă de mare

SOL

Pomatomus saltatrix

Lufar

BLU

Huso huso

Morun

HUH

Acipenser gueldenstaedti

Nisetru

APG

Sarda sarda

Pălămidă

BON

Acipenser stellatus

Păstrugă

APE

Specii pelagice marine diferite

Peste marin mărunt

PMM

Squalus acanthias

Rechin

DGS

Alosa caspia

Rizeafcă

ASP

Scomber scombrus

Scrumbie albastră, macrou

MAC

Alosa pontica

Scrumbie de Dunăre

SHC

Sprattus sprattus phalericus

Sprot

SPR

Trachurus mediterraneus ponticus

Stavrid

HMM


ANEXA Nr. 13

la norme

 

FISA de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine (delfini, foci) în Marea Neagră

 

1. Data (zi/lună/an)........................................................................................................................

2. Orele ........................................................................................................................................

3. Pozitia (coordonate, izobata, distanta de la tărm, repere costiere) ..........................................

4. Numele navei ............................................................................................................................

5. Specia/speciile identificată/identificate......................................................................................

6. Număr de exemplare ................................................................................................................

7. Descriere (semnalmente)..........................................................................................................

8. Observatii (comportamentul, dacă au fost remarcate femele cu pui, caracterul cârdului - temporar, permanent, de hrănire, de reproducere, în pasaj, exemplare izolate, starea de sănătate, eventuale capturi etc.)

 

Semnătura Comandantului .............................................

 

notă: Fisa se depune la inspectoratul piscicol de zonă la întoarcerea de la pescuit.