MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 492         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 1 iulie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

24. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

31. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

667. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.124/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

730. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „GrigoreAntipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea

 

811. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea lit. c) a art. 3 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

 

813. - Ordin al ministrului transporturilor privind procedurile de inspectie si supraveghere a operării navelor de transport produse petroliere, gaze lichefiate si substante lichide nocive în terminalele din porturile românesti

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

Lista partidelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 30 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

Rectificări la:

 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89/2004

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 194 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Neagoe B. Otilian, ales în Circumscriptia electorală nr. 8 Brasov, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, si declară vacant locul de senator detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 24.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, 3 si 4 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 12 si 180 din Regulamentul Senatului,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Mohaci Gh. Mihai, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, în Circumscriptia electorală nr. 8 Brasov, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Neagoe B. Otilian.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 31.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.124/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 26 septembrie 2007, cu completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2” cu suma globală estimată de 22.805,63 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 si 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „ Alte transferuri”, pozitia “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 667.

 

ANEXA

 

TABELUL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5 B – Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN2”

 

Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Unitatea administrativ-teritorială

 

 

Număr cadastral

 

 

Suprafata terenului

- m2 -

Suprafata

constructiilor

- m2-

 

 

Numele proprietarului conform documentatiei tehnico-cadastrale

 

 

Suprafata rezultată din acte

- m2 -

Suprafata

rezultată

din măsurători

- m2 -

„129

ILFOV

AFUMATI

1277/1

3.000,00

60,00

-

S.C. GRUND CHIMPREST - S.R.L

130

ILFOV

AFUMATI

1277/2

4.952,37

255,00

-

S.C. GRUND CHIMPREST - S.R.L. S.C. ROMVAC COMPANY - S.A.

131

ILFOV

VOLUNTARI

259/1/1

4.952,37

100,00

-

S.C. ROMVAC COMPANY S.A.

132

ILFOV

VOLUNTARI

569/1/1/1

2.210,00

459,00

-

S.C. SIMPO TRANS SERVICE - S.R.L.

133

ILFOV

VOLUNTARI

569/1/3/1

27.812,00

2.057,00

-

S.C. AL BITAR INTERNATIONAL - S.R.L.

134

ILFOV

VOLUNTARI

6048/1

55.063,00

71,00

-

S.C. FRUCTUS MGC - S.R.L.

135

ILFOV

VOLUNTARI

569/1/7/1

625,00

186,00

-

S.C. ANDYMONA- S.R.L.

136

ILFOV

VOLUNTARI

569/1/8/2/1

625,00

196,00

-

S.C. EDIMAR SERVIMPEX - S.R.L

137

ILFOV

VOLUNTARI

1199/1/2/1

5.156,00

101,00

-

NISTORESCU ANDREI POPESCU ANCA

138

ILFOV

VOLUNTARI

1199/1/3/1

5.156,00

787,00

-

NISTORESCU ANDREI POPESCU ANCA

139

ILFOV

VOLUNTARI

1199/1/3/2

5.156,00

13,00

-

NISTORESCU ANDREI POPESCU ANCA CONSTANTIN CONSTANTIN

140

ILFOV

VOLUNTARI

3879/2

2.579,00

273,00

-

CONSTANTIN CONSTANTIN

141

ILFOV

VOLUNTARI

2789/1

1.500,00

129,00

-

MANOLE FLOREA

142

ILFOV

VOLUNTARI

3835/1/1

23.250,03

833,00

-

MUNTEANU VLAD

143

ILFOV

VOLUNTARI

2111/1

7.000,00

18,00

-

S.C. AROBA IMOBILIARE - S.R.L.

144

ILFOV

VOLUNTARI

374/2/1/1

6.650,88

452,00

-

STĂNESCU HORIA

145

ILFOV

TUNARI

571/1/1

10.000,00

651,00

-

SUCU MARIA-GHERGHINA-AURELIA IVĂNESCU DAN

146

ILFOV

TUNARI

571/2/1

10.000,00

385,00

-

SUCU MARIA-GHERGHINA-AURELIA IVĂNESCU DAN

147

ILFOV

TUNARI

2763/1

10.000,00

756,00

-

BAROIUD. ALEXANDRA

148

ILFOV

TUNARI

2764/1

10.000,00

720,00

-

NICOLAE ELENA

149

ILFOV

TUNARI

2765/1

10.000,00

736,00

-

MACAMETE I. ION

150

ILFOV

TUNARI

5/1

10.000,00

721,00

-

S.C. GEMINI CORPORATION - S.R.L.

151

ILFOV

TUNARI

445/1

10.000,00

637,00

-

POP DIDINA

152

ILFOV

TUNARI

2779/1

6.200,00

438,00

-

ANGHELTĂNASE

153

ILFOV

TUNARI

2780/1

10.000,00

692,00

-

PREOTEASA LUCIA

154

ILFOV

TUNARI

420/1

10.000,00

678,00

-

NICA IULIAN MICU MARIA

155

ILFOV

TUNARI

60/1

10.000,00

640,00

-

PARASCHIV ILEANA

156

ILFOV

TUNARI

251/1/3/1

29.300,00

384,00

-

OPREA EMIL

157

ILFOV

TUNARI

251/2/1

3.239,00

12,00

-

S.C. ROMGLASS TRADING - S.R.L.

158

ILFOV

TUNARI

251/2/2

3.239,00

125,00

-

S.C. ROMGLASS TRADING - S.R.L. S.C. ASTRA HOLDING - S.R.L.

159

ILFOV

TUNARI

939/1

5.052,00

145,00

-

S.C. ASTRA HOLDING - S.R.L.

160

ILFOV

TUNARI

939/2

5.052,00

65,00

-

S.C. ASTRA HOLDING - S.R.L. OPREA EMIL

161

ILFOV

TUNARI

610/1

4.700,00

498,00

-

S.C. KLEVEK COMPANY - S.R.L.

162

ILFOV

TUNARI

34/2

27.800,00

1.290,00

11,00

S.C. PARMALAT ROMÂNIA- S.R.L.

163

ILFOV

TUNARI

2800/2

8.060,00

268,00

-

VRANCU VERGINIA MUSAT ANASTASIA DOGIOIU ALEXANDRA

164

ILFOV

TUNARI

1160/1

275,00

-

100,00

S.C. CORONA-S.R.L.

165

ILFOV

TUNARI

35/2

12.500,00

3.689,00

-

S.C. URANUS PROPERTIES - S.R.L.

166

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

98/1

18.500,00

858,00

-

S.C. MEDA PROD DISTRIBUTION - S.R.L.

167

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

127/1

43.300,00

2.872,00

-

S.C. PHILIP MORRIS ROMÂNIA- S.R.L.

168

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

140/1/1

8.025,00

15,00

-

S.C. ALEX COM PANIPROD 94 - S.R.L.


169

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

140/2

8.025,00

1.349,00

-

S.C. ALEX COM PANIPROD 94 - S.R.L.

170

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

17/1

16.050,00

1.415,00

-

S.C. ETRUS.C.A- S.R.L.

171

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

84/1

5.000,00

473,00

-

ANTON Ml HAI

172

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

48/1

5.550,00

150,00

-

S.C. OPUS PROJECTAND DEVELOPMENT

173

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

70/1

74.300,00

540,00

-

BUMBAS FLORIN

174

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

70/3

74.300,00

49,00

-

BUMBAS FLORIN

S.C. INTERCOM ROMÂNIA-S.R.L.

175

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

70/2

74.300,00

64,00

-

BUMBAS FLORIN S.C.AMGROM IMPEX - S.R.L.

176

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

1500

8.903,58

216,00

-

S.C. INTERCOM ROMÂNIA-S.R.L.

177

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

71/1

36.800,00

958,00

-

BUMBAS FLORIN

178

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

71/2

36.800,00

170,00

-

BUMBAS FLORIN

179

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

545/1

8.500,00

26,00

-

BUMBAS FLORIN

180

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

1446/1

29.000,00

891,00

-

S.C. FAN COURIER EXPRESS - S.R.L.

181

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

1561/1

10.200,00

664,00

-

BIRJARU MARIN

182

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

434/1

23.200,00

1.232,00

7,00

S.C. IVONCO TRADE - S.R.L.

183

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

434/2

23.200,00

138,00

16,00

S.C. IVONCO TRADE - S.R.L.

S.C. MEDA PROD DISTRIBUTION - S.R.L.

184

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

1560/1

10.600,00

700,00

-

VĂRĂSTEANU M. ION

185

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

1542/1

13.500,00

1.351,00

-

S.C. INTERCOM GRUP INTERNATIONAL - S.R.L.

186

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

1179/1

3.000,00

1.608,93

-

MANARI MARIA

187

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

1186/1

1.000,00

767,59

-

MANARI MARIA

188

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

1251/1

83.000,00

11.779,62

-

MANARI MARIA

189

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

1251/3

83.000,00

614,14

-

MANARI MARIA

190

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

1281/1

3.000,00

598,33

-

MANARI MARIA

191

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

1180/1

15.000,00

2.916,22

-

MANARI MARIA

192

ILFOV

STEFĂNESTII DE JOS

1184/1

9.000,00

323,51

-

MANARI MARIA”

 

TOTAL suprafată de expropriat (m2):

52.259,34

134,00

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI Sl DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 635/AK din 27 februarie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică s dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerulu Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti, prevăzut în anexa nr. 1

Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti la art. 1-3 se aprobă de către ministrul mediului si dezvoltării durabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 6. - În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1-3 vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 19 iunie 2008.

Nr. 730.

 


ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL MEDIULUI Sl DEZVOLTĂRII DURABILE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - ICIM BUCURESTI

 

APROBAT

Ordonator principal de credite

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat

2007

-mii lei -

Buget

2008

-mii lei

%

A

0

1

2

3=2/1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

13.206

15.046

113,9

l.VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

13.202

15.040

113,9

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

12.671

14.840

117,1

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

531

200

37,6

2.VENITURI FINANCIARE

05

4

6

150,0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

0

0

0

II.CHELTUIELI TOTALE,din care:

07

12.920

14.570

112,8

1.Cheltuieli de exploatare,total,din care:

08

12.913

14.561

112,8

a) Bunuri si servicii

09

1.062

1.150

108,3

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

7.557

8.546

113,1

- cheltuieli cu salariile

11

5.427

6.201

114,3

-contributii de asigurări sociale de stat

12

1.053

1.193

113,3

-contributii de asigurări de somaj

13

103

59

57,3

-contributii de asigurări sociale de sănătate

14

326

337

103,4

-contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

15

51

41

80,4

-contributii pentru concedii si indemnizatii

16

46

52

113,0

-contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

17

13

15

115,4

-contributii la fondul de pensii facultative

18

0

0

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

19

538

648

120,5

- deplasări,detasări

20

190

219

115,3

- tichete de masă

21

348

429

123,3

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

22

309

349

113,0

d) Cheltuieli de protocol

23

17

18

105,9

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

48

30

62,5

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

0

0

0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-lit c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

26

144

163

113,2

-tichete de crese

27

0

18

 

-tichete cadou

28

7

9

128,6

h) Alte cheltuieli

29

3.776

4.305

114,0

2.Cheltuieli financiare, din care:

30

7

9

128,6

- cheltuieli privind dobânzile

31

5

6

120,0

- alte cheltuieli financiare

32

2

3

150,0

3.Cheltuieli extraordinare

33

0

0

0

III.REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

34

287

476

165,9

IV.IMPOZIT PE PROFIT

35

46

84

182,6

V.REZULTATUL NET

36

241

392

162,7

VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

0

0

 


A

0

1

2

3

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

(potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare ), din care:

38

241

392

162,7

a) pentru cointeresarea personalului

39

48

78

162,5

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national, in conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

145

235

162,1

c) pentru desfăsurarea activitătii curente,inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

48

78

162,5

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:

42

846

2.074

245,2

1. Surse proprii

43

69

144

208,7

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

777

1.930

248,4

3. Credite bancare pentru investitii

45

0

0

0

- interne

46

0

0

0

- externe

47

0

0

0

4. Alte surse

48

0

0

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII,

din care:

49

846

2.074

245,2

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

50

846

2.074

245,2

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

51

0

0

0

- interne

52

0

0

0

- externe

53

0

0

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

54

13.206

15.046

113,9

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

12.920

14.570

112,8

3. Rezultate(+/-)(rd. 54-rd.55)

56

287

476

165,9

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

57

255

243

95,3

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

58

167

165

98,8

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut **)

59

1,7426

2,0830

119,5

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare

60

2,6761

3,0737

114,9

7.Rentabilitatea ( rd. 56/rd. 55 * 100)

61

2,22

2,79

125,7

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd. 02/rd. 57)

62

51,77

61,89

119,6

9. Rata rentabilitătii financiare rd. 38*100 capital propriu

63

12

17

141,7

10. Plati restante

64

1.558

800

51,4

11. Creante de incasat

65

2.498

1.000

40,0


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 2.895 mii lei, încheiate până la data de 31 decembrie 2007, cele realizate din contracte cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale, precum si din studii de cercetare de interes national sunt în sumă de 83 mii lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si a drepturilor salariale ale directorului general.

 

Notă: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins si:

- suma de 43,20 mii lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- suma de 108,72 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.


 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL MEDIULUI Sl DEZVOLTĂRII DURABILE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ „GRIGORE ANTIPA” - I.N.C.D.M.

Constanta - bd. Mamaia nr. 300; tel. 0241 543288/540870

Fax: 0241 831274, e-mail: rmri@alpha.rmri.ro

Cod fiscal: RO 1869096

 

APROBAT

Ordonator principal de credite

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat

2007 - mii lei -

Buget

2008 - mii lei -

%

A

0

1

2

3=2/1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

7.560

9.010

119,2

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

7.550

9.000

119,2

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

7.438

8.880

119,4

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de

04

112

120

107,1

cercetare-dezvoltare

 

 

 

 

2. VENITURI FINANCIARE

05

10

10

100,0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

6.900

8.614

124,8

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

08

6.860

8.569

124,9

a) Bunuri si servicii

09

2.045

2.824

138,1

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

4.056

4.881

120,3

- cheltuieli cu salariile

11

2.873

3.419

119,0

- contributii de asigurări sociale de stat

12

539

662

122,8

- contributii de asigurări de somaj

13

55

33

60,0

- contributii de asigurări sociale de sănătate

14

172

187

108,7

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

15

26

23

88,5

- contributii pentru concedii si indemnizatii

16

24

29

120,8

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

17

7

9

128,6

- contributii la fondul de pensii facultative

18

-

70

-

- alte cheltuieli de personal, din care:

19

360

449

124,7

- deplasări, detasări

20

150

229

152,7

- tichete de masă

21

195

220

112,8

c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea si provizioanele

22

305

360

118,0

d) Cheltuieli de protocol

23

10

8

80,0

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

-

-

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

-

-

-

g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-lit. c) din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, din care:

26

62

75

121,0

- tichete de crese

27

-

-

-

- tichete cadou

28

25

75

300,0

h) Alte cheltuieli

29

382

421

110,5

2. Cheltuieli financiare, din care:

30

40

45

112,5

- cheltuieli privind dobânzile

31

32

36

112,5

- alte cheltuieli financiare

32

8

9

112,5

3. Cheltuieli extraordinare

33

-

-

-

III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)

34

660

396

60,0

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

107

65

60,7

V. REZULTATUL NET

36

553

331

59,9


A

0

1

2

3=2-1

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR

37

-

-

-

CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

 

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS

38

553

331

59,9

DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR

 

 

 

 

CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

(potrivit O.G. nr. 57 / 2002 aprobată prin Legea nr. 324 / 2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:

 

 

 

 

a) pentru cointeresarea personalului

39

110

66

60,0

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national, în conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

333

199

59,8

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv

41

110

66

60,0

pentru cofinantarea proiectelor

 

 

 

 

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

42

332

199

60,0

din care:

 

 

 

 

1. Surse proprii

43

332

199

60,0

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

0

 

-

3. Credite bancare pentru investitii

45

-

-

-

- interne

46

-

-

-

- externe

47

-

-

-

4. Alte surse

48

-

-

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU

49

332

199

60,0

INVESTITII, din care:

 

 

 

 

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

50

332

199

60,0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

51

-

-

-

- interne

52

-

-

-

- externe

53

-

-

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

54

7.560

9.010

119,2

2. Costuri aferente veniturilor totale

55

6.900

8.614

124,8

3. Rezultate (+ / -) (rd. 54 - rd. 55)

56

660

396

60,0

4. Nr. mediu personal, total institut, din care:

57

111

115

103,6

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

58

76

80

105,3

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut**-1

59

2,0385

2,3414

114,9

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

60

2,0700

2,3805

115,0

7. Rentabilitatea (rd. 56 / rd. 55* 100)

61

10

4,59

45,9

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei / pers. (rd. 02 / rd. 57)

62

68,02

78,26

115,1

9. Rata rentabilitătii financiare rd. 38*100 capital propriu

63

41,92

50,40

120,2

10. Plăti restante

64

-

-

-

11. Creante de încasat

65

-

-

-


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 1.436 mii lei, încheiate la data de 8 ianuarie 2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de: 0 mii lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si drepturilor salariale ale directorului general.

 

notă: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins si:

- suma de 125.196 lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- suma de 90.380 lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.

 


ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL MEDIULUI Sl DEZVOLTĂRII DURABILE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII” - I.N.C.D.D.D. TULCEA

RO 2646378

 

APROBAT

Ordonator principal de credite

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat

2007

mii lei

Buget

2008

mii lei

%

A

0

1

2

3=2/1

I. VENITURI TOTALE, din care :

01

12.300

13.100

106,5

l.VENITURI DIN EXPLOATARE ,

02

12.240

13.000

106,2

din care :

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

11.800

12.400

105,1

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de C-D

04

440

600

136,3

2. VENITURI FINANCIARE

05

60

100

166,6

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care :

07

12.250

13.030

106,4

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care :

08

12.200

12.970

106,3

a) Bunuri si servicii

09

6.040

6.142

102,0

b) Cheltuieli de personal, din care :

10

5.590

6.219

111,2

- cheltuieli cu salariile

11

3.885

4.390

112,9

- contributii de asigurări sociale de stat

12

738

851

115,3

- contributii de asigurări de somaj

13

76

42

55,2

- contributii de asigurări sociale de sănătate

14

233

241

103,4

- contributii de asigurări pt accidente de muncă si boli profesionale

15

52

30

57,6

- contributii pentru concedii si indemnizatii

16

33

37

112,1

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

17

10

11

110,0

- contributii la fondul de pensii facultative

18

-

-

-

- alte cheltuieli de personal, din care :

19

563

617

109,6

- deplasări, detasări

20

332

372

112,0

- tichete de masă -

21

231

245

106,0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioane.

22

147

156

106,1

d) Cheltuieli de protocol

23

1

1

100,0

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

-

 

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

-

 

-

g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care

26

67

88

131,3

- tichete de crese

27

22

23

104,5

- tichete cadou

28

32

34

106,2

h)Alte cheltuieli

29

355

364

102,5

2. Cheltuieli financiare, din care :

30

50

60

120,0

- cheltuieli privind dobânzile

31

-

 

-

- alte cheltuieli financiare

32

50

60

120,0

3. Cheltuieli extraordinare

33

-

-

-

III. REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)

34

50

70

140,0

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

8

11

137,5

V. REZULTATUL NET

36

42

59

140,0


A

0

1

2

3

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

-

-

-

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI.

(potrivit O.G.nr.57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), cu modificările si completările ulterioare) din care :

38

42

59

140,0

a) pentru cointeresarea personalului

39

8

12

150,0

b) pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

26

35

134,6

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor.

41

8

12

150,0

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

42

762

477

62,6

1. Surse proprii

43

62

87

140,3

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

700

390

55,7

3. Credite bancare pentru investitii

45

-

-

-

- interne

46

-

-

-

- externe

47

-

-

-

4. Alte surse

48

-

-

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care :

49

762

477

62,6

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

50

762

477

62,6

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii:

51

-

-

-

- interne

52

-

-

-

- externe

53

-

-

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01)

54

12.300

13.100

106,5

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

12.250

13.030

106,4

3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55)

56

50

70

140,0

4. Număr mediu de personal, total institut, din care :

57

135

128

94,8

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

58

117

117

100,0

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut **)

59

2,442

2,735

112,0

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

60

2,650

2,968

112,0

7. Rentabilitatea (rd.56 / rd.55 * 100)

61

0,41

0,54

131,7

8. Productivitatea muncii pe total pers. mii lei/pers. (rd.02/rd.57)

62

90,67

101,56

112,0

9. Rata rentabilitătii financiare rd.38 *100 capital propriu

63

2,37

2,96

124,8

10. Plăti restante

64

-

-

-

11. Creante de încasat - total

65

-

-

-


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 7.100 mii lei, încheiate la data de 31 decembrie 2007.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si drepturilor salariale ale directorului general.

 

Notă: în cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins si:

- suma de 133.500 le,i reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- suma de 88.300 lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea lit. c) a art. 3 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. i) si y) si ale art. 80 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cap. XXI „Finantarea securitătii aeronautice” din Programul national de securitate aeronautică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 443/2005, cu modificările ulterioare, ale art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind norme comune în domeniul securitătii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Litera c) a articolului 3 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) acoperirea cheltuielilor aferente personalului propriu al aeroportului angrenat în mod direct si exclusiv în sistemul de securitate aeroportuară;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Bârna Tânczos,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iunie 2008.

Nr. 811.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind procedurile de inspectie si supraveghere a operării navelor de transport produse petroliere, gaze lichefiate si substante lichide nocive în terminalele din porturile românesti

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. k) si j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 4 lit. B pct. 3 din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Navale Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 67/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Toate navele care transportă produse petroliere, gaze lichefiate si substante lichide nocive din categoriile X, Y, Z si OS, asa cum sunt definite de Conventia MARPOL 73/78, anexa II cap. 2 regula 6, si care urmează să opereze în porturile românesti vor fi inspectate înaintea începerii operării de Autoritatea Navală Română (denumită în continuare ANR) pentru verificarea functionării în bune conditii a sistemelor de sigurantă a operării mărfii, a instalatiilor de prevenire si stingere a incendiului si a instalatiilor de prevenire a poluării pe timpul operării.

(2) în urma efectuării inspectiei prevăzute la alin. (1), ANR va elibera permisul pentru începerea operării.

(3) în cazul în care, în urma inspectiei prevăzute la alin. (1), se constată deficiente majore privind siguranta operării, ANR va elibera un document de respingere, iar nava nu va putea începe operarea.


Art. 2. - Pe durata operării navelor prevăzute la art. 1, un inspector de sigurantă desemnat de ANR va supraveghea respectarea procedurilor de operare în sigurantă, de prevenire si combatere a poluării si de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 3. - (1) Inspectia navelor prevăzute la art. 1 si supravegherea operării prevăzută la art. 2 se fac având în vedere prevederile specifice tipului de navă maritimă sau de navigatie interioară aplicabile:

a) conventiile internationale în domeniu la care România este parte;

b) Ghidul international pentru siguranta tancurilor petroliere si a terminalelor (ISGOTT);

c) Ghidul privind poluarea prin prizele de mare;

d) Ghidul de sigurantă pentru terminalele de gaze lichefiate;

e) Ghidul privind siguranta navelor care transportă produse chimice;

f) Ghidul privind siguranta navelor care transportă gaze lichefiate;

g) Ghidul privind siguranta navelor care transportă produse petroliere;

h) Ghidul transferului de produse petroliere de la o navă la alta;

i) Ghidul de sigurantă a navelor care transportă produse chimice lichide;

j) Ghidul de inspectie a navelor care transportă produse petroliere si chimice lichide si gaze lichefiate;

k) dispozitii fundamentale privind navigatia pe Dunăre (DFND);

I) Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN);

m) cerintele tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 595/2003 privind aprobarea cerintelor tehnice minime pentru navele de navigatie interioară, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Ghidurile prevăzute la alin. (1) sunt elaborate de Camera internatională de navigatie si de forumul international maritim al companiilor petroliere, iar aplicarea lor este recomandată de Organizatia Maritimă Internatională.

Art. 4. - (1) ANR va inspecta toate terminalele de operare a produselor petroliere, gazelor lichefiate si substantelor lichide nocive din categoriile X, Y, Z si OS, asa cum sunt definite de

Conventia MARPOL 73/78, anexa II cap.2 regula 6, din porturile românesti, pentru verificarea respectării legislatiei nationale si a conventiilor internationale privind siguranta instalatiilor destinate operatiunilor de încărcare/descărcare, prevenirea si combaterea incendiilor si a sistemelor de prevenire si de interventie în caz de poluare.

(2) În cazul în care se constată deficiente, ANR va interzice operarea navelor în respectivul terminal până la remedierea deficientelor constatate.

Art. 5. - (1) Navele maritime de orice tip, care urmează să intre în santierele navale din România pentru reparatii, vor fi inspectate de către ANR în vederea emiterii certificatului „Gas-Free”, ca măsură necesară de crestere a securitătii muncii, a sigurantei navei si a facilitătilor portuare.

(2) Inspectiile necesare emiterii certificatelor „Gas-Free”, pentru alte nave decât cele prevăzute la alin.(1), vor fi efectuate de ANR prin personal propriu sau de persoane fizice sau juridice române autorizate de ANR.

(3) Metodologia de autorizare a persoanelor fizice sau juridice române pentru inspectia navelor în vederea emiterii certificatului „Gas-Free” va fi stabilită prin decizie a directorului general al ANR.

(4) Autorizatia emisă în conditiile prevăzute la alin. (3) se acordă pe o perioadă de 5 ani si va fi vizată anual de către ANR.

Art. 6. - ANR efectuează inspectiile prevăzute la art. 1, 4 si la art. 5 alin. 1) si supravegherea operării navelor prevăzută la art. 2 prin personalul propriu.

Art. 7. - Pentru activitătile prevăzute la art. 1, 2, 4 si 5 ANR percepe tarife, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 276/2004 privind aprobarea procedurilor de inspectie si supraveghere a operării navelor tip tanc pentru transportul de produse petroliere, de gaze lichefiate si de produse chimice în terminalele din porturile românesti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 27 februarie 2004.

Art. 9. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Bârna Tânczos,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iunie 2008.

Nr. 813.


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 30 iunie 2008 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

1. ALIANTA PENTRU UNITATEA RROMILOR

2. UNIUNEA DEMOCRATĂ A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA

3. ALIANTA PSD-PRM MURES

 

LISTA

candidatilor independenti care au depus raportul de venituri si cheltuieli

 

CONSILIERI LOCALI

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Numele si prenumele candidatului

1.

BIHOR

MĂDĂRAS

CODREA DUMITRU

2.

DAMBOVITA

COMUNA BRANESTI

CARSTEAGHEORGHE

3.

OLT

COMUNA IANCA

POPA IULIAN

4.

GIURGIU

COMUNA FRUMUSANI

RUSE ANDREEA TANTA

5.

BACĂU

COMUNA BERZUNTI

ANDRIES VIORICA

6.

HARGHITA

COMUNA SECUIENI

GYARMATHY BELA

7.

MEHEDINTI

COMUNA BALTA

VIJAICA PARASCHIVA

8.

ARGES

COMUNACUCA

BACANOIU FLORIN

9.

ARGES

COMUNACUCA

TANASESCU ALEXANDRU

10.

PRAHOVA

COMUNA BĂLTESTI

CHIRICHES VIOREL-LUCIAN

11.

TELEORMAN

COMUNA SARBENI

DUMITRU FLORENTA

12.

PRAHOVA

ORASUL BREAZA

SOIUMIHAIL IULIAN

13.

SUCEAVA

COMUNA VULTURESTI

CRĂCIUN MIHAI

14.

NEAMT

COMUNA FARCASA

GHEORGHIU CRISTINEL-VASILE

15.

VASLUI

COMUNA OSESTI

HOLBAN IORDACHE

 

PRIMARI

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Numele si prenumele candidatului

1.

BRASOV

APATA

BOLONI IULIU

2.

CLUJ

MOLDOVENESTI

KANYARO PAUL

3.

COVASNA

BARAOLT

NAGY ISTVAN

4.

COVASNA

AITA MARE

BIHARI EDOMER

5.

COVASNA

ILIENI

FODOR IMRE

6.

COVASNA

OJDULA

BRANDUS-DENDYUK VASILE-SILVESTRU

7.

COVASNA

SANZIENI

BALOGH TIBOR

8.

HARGHITA

BĂLAN

MERES MIHAI

9.

HARGHITA

BRĂDESTI

BOKOR BOTOND

10.

HARGHITA

LUETA

LAZĂR FZOLTAN

11.

HARGHITA

PAULENI-CIUC

FERENCZ CSABA

12.

HARGHITA

PRAID

BOKOR ALEXANDRU

13.

HARGHITA

ZETEA

KORPOS BELA-STEFAN

14.

MURES

BICHIS

LUDUSAN VIOREL

15.

SIBIU

RĂSINARI

BOGDAN BUCUR

16.

SIBIU

MEDIAS

ISAILAOCTAVIAN

17.

MURES

COMUNA SANGEORGIU DE MURES

ANDREI MOSCVICIOV

18.

PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIESTI

POPESCU RADU

19.

BACĂU

COMUNA PODU TURCULUI

IACOBESCU GABRIELA

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la judetul Brasov, la nr. crt. 11, coloana 1 „Denumirea circumscriptiei sanitare veterinare actuale”, în loc de: „C.S.V. Horghiz” se va citi: „C.S.V. Hoghiz”, iar în coloana 2 „Adresa imobilului (localitatea)”, în loc de: „Horghiz” se va citi: „Hoghiz”.