MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 78         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

5. - Ordonantă privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

6. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

 

7. - Ordonantă pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

8. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si a Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

61. - Hotărâre privind procedura de selectie pentru acordarea unei licente nationale de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retele de date si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

15/56. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru adoptarea măsurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România

 

58. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea art. 10 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 196/2006 pentru aprobarea Instructiunilor privind avizarea si autorizarea functionării ocoalelor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice si juridice si a celor proprietate publică apartinând unitătilor administrativ-teritoriale si pentru autorizarea personalului silvic

 

88. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Regulamentului de navigatie pe Dunăre în sectorul românesc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

149/2007. - Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 8/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

36. - Decizie privind obligatia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunostinta publicului sanctiunile aplicate de Consiliul National al Audiovizualului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III. 3 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera n) se modifică si va avea următorul cuprins:

“n) spatii închise de la locul de muncă se întelege toate spatiile din imobilele constructii, precum halele industriale, spatiile de depozitare, sălile de sedintă, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, birourile si camerele;”.

2. La articolul 3, alineatele (2)-(4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) În spatiile publice închise, fumatul este permis numai în camere special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor conditii obligatorii:

a) să servească exclusiv fumatului;

b) să nu fie spatiu de tranzit sau de acces în spatiul public închis;

c) să fie dotate cu sisteme de ventilatie functionale care să asigure eliminarea fumului de tutun;

d) să fie dotate cu scrumiere si extinctoare si să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor;

e) să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare prin care să se indice: «Cameră pentru fumat», «Încăpere în care este permis fumatul» sau «Loc pentru fumat», astfel încât orice persoană să poată fi avizată asupra faptului că numai în acel spatiu se poate fuma.

(3) Fumatul este permis în baruri, discoteci, restaurante si alte spatii publice cu destinatie similară, numai în spatii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor conditii obligatorii:

a) să reprezinte cel mult 50% din suprafata spatiului public închis destinat clientilor;

b) să fie delimitate de restul spatiului public închis, astfel încât să se asigure izolarea completă de acesta;

c) să nu fie spatiu de tranzit sau de acces în spatiul public închis;

d) să fie dotate cu sisteme de ventilatie functionale care să asigure eliminarea fumului de tutun;

e) să fie dotate cu scrumiere si cu extinctoare si să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor;

f) să fie marcate la loc vizibil cu unul dintre următoarele indicatoare: «Loc pentru fumat», «Spatiu pentru fumat”, «Încăpere în care este permis fumatul».

(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplică spatiilor publice închise al căror proprietar, manager sau conducător al institutiei stabileste si afisează avertismentul: «În această clădire fumatul este complet interzis», «În această institutie fumatul este complet interzis», «În această unitate fumatul este complet interzis.»”

3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) si (42), cu următorul cuprins:

„(41) Prevederile alin. (3) nu se aplică barurilor, discotecilor, restaurantelor si altor spatii publice cu destinatie similară, a căror suprafată a întregului spatiu public închis destinat clientilor este mai mică de 100 m2, dacă proprietarul sau managerul acestora stabileste si afisează avertismentul: «În această unitate fumatul este permis».

(42) Interzicerea totală a fumatului în toate spatiile publice închise se va decide de către Guvernul României, în deplin acord cu politicile si strategiile Uniunii Europene în domeniu.”

4. La articolul 3, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Se interzice vânzarea la bucată a tigaretelor.”

5. La articolul 3, după alineatul (51) se introduce un noualineat, alineatul (52), cu următorul cuprins:

„(52) Se interzice comercializarea pachetelor de tigarete care contin mai putin de 20 de bucăti.”

6. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Se interzice vânzarea produselor din tutun tinerilor cuvârsta sub 18 ani.”

7. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un noualineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unitătile economice situate în incinta si la o distantă mai mică de 50 metri fată de orice punct de acces în spitale si unităti de învătământ, cu exceptia unitătilor de învătământ superior.

Distanta se va măsura pe lungimea drumului public.”

8. La articolul 3, alineatul (9) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(9) Sunt interzise productia si importul destinate pietei interne, precum si punerea pe piată a oricărui produs din tutun care nu este inscriptionat cu avertismentele prevăzute de legislatia în domeniu.”

9. La articolul 32, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Măsurarea continutului de gudron, nicotină si monoxid de carbon al tigaretelor se realizează în laboratoare agreate si monitorizate de Ministerul Sănătătii Publice sau în laboratoare acreditate si monitorizate de autoritătile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene.

(4) Ministerul Sănătătii Publice va face publică lista laboratoarelor agreate si monitorizate de Ministerul Sănătătii Publice, specificând criteriile utilizate la agreare si metodele de monitorizare aplicate, precum si lista laboratoarelor acreditate si monitorizate de autoritătile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene.”

10. La articolul 32, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Testele suplimentare solicitate conform alin. (6) vor fi efectuate în laboratoarele agreate sau acreditate conform alin. (3).”

11. La articolul 34 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) continutul de gudron, nicotină si monoxid de carbon, în cazul tigaretelor.”

12. La articolul 34, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Dosarul întocmit în conformitate cu prevederile alin. (1) se depune anual, până la data de 1 septembrie, de către producător sau importator, pentru notificare, la autoritatea competentă desemnată de Ministerul Sănătătii Publice.”

13. La articolul 34 , după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Normele pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se stabilesc conform reglementărilor comunitare în domeniu, prin ordin al ministrului sănătătii publice.”

14. La articolul 6 alineatul (2), literele b), h) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) avertismentul general se tipăreste pe cea mai vizibilă suprafată a pachetului si a oricărui ambalaj exterior, cu exceptia foliei exterioare transparente aditionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului;

..............................................………………………………….

h) avertismentul combinat constă în textul unui avertisment aditional si o fotografie color sau altă ilustratie care ilustrează consecintele fumatului asupra sănătătii si se tipăreste începând cu data de 1 iulie 2008 pe pachetele de tigarete si pe ambalajele lor exterioare si, respectiv, cu data de 1 ianuarie 2009 pe pachetele si pe ambalajele exterioare ale celorlalte produse din tutun destinate fumatului, cu exceptia trabucurilor ambalate la bucată. Normele tehnice de tipărire, precum si selectia elementelor grafice sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătătii publice, conform reglementărilor comunitare în vigoare;

i) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât tigaretele, la care cea mai vizibilă suprafată depăseste 75 cm2 , avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de cel putin 22,5 cm2 pe fiecare suprafată.”

15. La articolul 6, alineatul (21) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(21) Produsele din tutun care nu se fumează se inscriptionează în limba română cu următorul avertisment:

«Acest produs din tutun poate să dăuneze sănătătii tale si provoacă dependentă.»”

16. La articolul 6, alineatul (22) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(22) Textul avertismentului prevăzut la alin. (21) se tipăreste pe cea mai vizibilă suprafată a pachetului si a oricărui ambalaj exterior, cu exceptia foliei exterioare transparente aditionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului din tutun, si acoperă cel putin 30% din aria externă a suprafetei pe care este tipărit.”

17. La articolul 6 alineatul (3), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) încadrat de un chenar negru cu grosimea de minimum 3 mm si maximum 4 mm, care nu interferează în niciun mod cu elementele de text sau grafice ale avertismentului ori cu informatia oferită, cu exceptia produselor din tutun care nu se fumează;”.

18. La articolul 6, alineatul (31) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(31) Chenarul prevăzut la alin. (3) lit. d) este pozitionat centrat, paralel cu marginea pachetului sau ambalajului exterior, iar în exteriorul lui, deasupra avertismentelor de sănătate, se va tipări centrat inscriptia: «Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/37/CE», dimensiunea textului, culoarea si tipul fonturilor folosite rămânând la latitudinea producătorului. Acest chenar nu va fi inclus în suprafata alocată textului pe care îl încadrează, suprafată care va fi de 10%, 30%, respectiv 40% din aria externă a suprafetei vizibile a pachetului, în functie de tipul avertismentului.”

19. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Operatorii economici care produc si importă pentru piata internă, precum si cei care comercializează produse din tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 alin. (5), (52), (6), (61), (71), (8), (9), (10) si ale art. 6.”

20. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Ministerul Sănătătii Publice va înfiinta Centrul National pentru Controlul Tutunului, structură fără personalitate juridică, în vederea implementării prevederilor Conventiei-cadru WHO pentru controlul tutunului, ratificată prin Legea nr. 332/2005.

(2) Regulamentul de organizare si functionare, precum si atributiile Centrului National pentru Controlul Tutunului vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice.”

21. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (11) se sanctionează cu amendă contraventională de la 100 la 500 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunitătii, în cazul elevilor sau studentilor contravenienti, în conditiile legii; b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2), (21), (3), (41), (5), (52), (6), (61) si (71) si ale art. 4 alin. (2) se sanctionează cu amendă contraventională de la 2.500 la 5.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9), (10), ale art. 32 alin. (1), (3), (61), (7), (9), ale art. 33, ale art. 34 alin. (1) si (2) si ale art. 6 se sanctionează cu amendă contraventională de la 10.000 la 50.000 lei;

d) nerespectarea de către producători sau importatori a solicitărilor Ministerului Sănătătii Publice prevăzute la art. 32 alin. (6) si (7) se sanctionează cu amendă contraventională de la 10.000 la 50.000 lei.”

22. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Sanctiunile prevăzute la art. 10 lit. a) se aplică persoanelor fizice; sanctiunile prevăzute la art. 10 lit. b) si c) se aplică atât persoanelor fizice, cât si persoanelor juridice, după caz; sanctiunile prevăzute la art. 10 lit. d) se aplică persoanelor juridice.”

23. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (52), (6), (8), (9), (10), ale art. 32 alin. (1), ale art. 33 , ale art. 34 alin. (1) si (2), ale art. 4 alin. (2) si ale art. 6 se sanctionează cu retragerea de pe piată a produsului în cauză, în vederea distrugerii, conform legii, de către organele competente. (2) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2), (21) si (3) se sanctionează cu suspendarea temporară a activitătii, până la remedierea situatiei care a dus la suspendarea activitătii.”

24. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Prevederile referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor din prezenta lege se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

25. Articolul 141 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 141. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătătii Publice si de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.”

Art. II. - (1) Normele prevăzute la art. 34 alin. (5) din Legea nr. 349/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul act normativ, vor fi elaborate si publicate în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Regulamentul prevăzut la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 349/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul act normativ va fi aprobat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

Art. III. - Stocul de produse din tutun aflat în circuitul comercial si care nu îndeplineste conditiile legii va fi lichidat până la data de 1 iulie 2009.

Art. IV. - Prevederile prezentei ordonante intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia celor de la pct. 14, 15, 16, 17 si 18 ale art. I, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2008, si, respectiv, a celor de la pct. 1,2,3,7 ale art. I, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) publicitate pentru produsele din tutun - orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun sau a fumatului;

c) sponsorizare pentru produsele din tutun - orice formă de contributie publică sau privată pentru orice eveniment, activitate ori persoană, cu scopul sau având ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun sau a fumatului;”.

2. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) profesionisti în comertul cu produse din tutun – persoane a căror profesie sau ocupatie este schimbul cu produse din tutun prin vânzare si cumpărare.”

3. La articolul 3 alineatul (1), literele a), c), d), f) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) în presa scrisă si în orice alte publicatii si materiale tipărite, cu exceptia anunturilor prevăzute expres de lege si a prevederilor alin. (2);

..................................................................................................

c) în sălile de spectacol, cinematografe sau alte tipuri de săli de proiectie a materialelor vizuale destinate publicului;

d) pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de prezentare, indiferent de natura materialului din care sunt produse, de locul în care sunt amplasate ori de tipul taxelor datorate, cu exceptia celor instalate în raioane dedicate exclusiv comercializării de produse din tutun, din incinta unitătilor economice;

..................................................................................................

f) prin folosirea mărcilor produselor din tutun pe alte produse decât cele de tutun sau pe servicii care nu au legătură cu comertul cu produse din tutun, cu exceptia acelor produse necesare fumatului, precum scrumiere, brichete si chibrituri;

g) prin vânzarea sau oferirea gratuită de produse alimentare ori jucării fabricate cu intentia evidentă de a da produsului si/sau ambalajului său asemănarea cu un produs din tutun.”

4. La articolul 3 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) si i), cu următorul cuprins:

„h) prin crearea, comercializarea sau oferirea gratuită de jocuri, inclusiv a celor destinate utilizării pe calculator, ori jucării care promovează fumatul sau în care este utilizată o marcă de produs din tutun;

i) prin folosirea mărcilor produselor din tutun sau a unor mesaje care promovează fumatul, inscriptionate ori amplasate pe partea exterioară a oricărui mijloc de transport, precum si pe partea interioară si exterioară a mijloacelor de transport în comun.”

5. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă numai în publicatiile destinate în mod exclusiv profesionistilor în comertul cu produse din tutun si în publicatiile care nu au fost editate ori tipărite în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene si nici nu sunt destinate în principal pietei românesti ori celei comunitare.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. e), este permisă publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societătii informationale doar în conditiile prevăzute la alin. (2).”

6. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(3) Se interzice distribuirea gratuită a produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani.

(4) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun a evenimentelor si activitătilor destinate tinerilor cu vârsta sub 18 ani.

(5) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun a oricăror evenimente sau activităti care se desfăsoară în unitătile medicale ori în unitătile de învătământ medico-farmaceutic.”

7. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - Pentru publicitatea produselor din tutun prin intermediul serviciilor de radiodifuziune si pentru sponsorizarea programelor de radiodifuziune se aplică prevederile art. 30, respectiv art. 34 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

8. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si ale art. 4 alin. (1), (4) si (5) si se sanctionează cu amendă contraventională de la 10.000 lei la 50.000 lei.

(2) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) si se sanctionează astfel:

a) persoanele juridice, cu amendă contraventională de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b) persoanele fizice, cu amendă contraventională de la 500 lei la 1.000 lei.

(3) A doua abatere de la prevederile art. 4 alin. (1) se sanctionează cu amenda contraventională prevăzută la alin. (1) si cu suspendarea temporară a activitătii de către institutiile competente.”

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 21 septembrie 2000, cu modificările ulterioare.

Art. III. - Prevederile prezentei ordonante intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 6.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 384/2002, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/1999)

 

NOMENCLATORUL

functiilor de conducere si de executie din cadrul Agentiei Nationale pentru Locuinte si nivelul salariilor de bază si al indemnizatiilor de conducere

 

 

Valoarea de referintă = 440 lei

A. Salarii de bază

I. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de conducere din agentie

 

Nr. crt.

Functia de conducere

 

Coeficientul de ierarhizare

1.

Director general

 

10,00

11,20

2.

Director general adjunct coordonator

 

9,50

10,50

3.

Director general adjunct

 

8,00

9,50

 

II. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de conducere din unele compartimente functionale

 

Nr. crt.

Functia de conducere

 

Coeficientul de ierarhizare

1.

Consilier-sef

 

4,00

6,50

2.

Consilier manager proiect

 

3,50

5,00

3.

Sef serviciu

 

3,50

5,00

4.

Sef birou

 

3,50

4,00

 

III. Coeficienti de ierarhizare pentru functiile de executie

 

Nr. crt.

Functia de conducere

Nivelul de studii

Coeficientul de ierarhizare

1.

Consilier

S

3,00

5,00

2.

Expert

S

3,00

4,00

3.

Inspector de specialitate

S

3,00

4,00

4.

Referent de specialitate

S

2,50

4,00

5.

Consilier juridic

S

2,50

5,00

6.

Traducător

S

2,50

4,00

7.

Analist programator

S

2,50

4,00

8.

Referent

SSD

2,25

3,00

9.

Referent

M

2,00

2,50

10.

Analist programator ajutor

M

2,00

2,50

11.

Secretar dactilograf

M

2,00

2,50

12.

Magaziner

M

1,75

2,25

13.

Casier

M

1,75

2,25

14.

Arhivar

M

1,75

2,25

15.

Functionar administrativ

M

1,50

2,00

16.

Sofer

M

1,50

2,00

17.

Îngrijitor

M

1,25

1,75

 

NOTĂ :

1. Functiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolventi cu diplomă de licentă sau echivalentă ai unei universităti ori ai altor institutii de învătământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani - învătământ de zi, seral sau fără frecventă.

2. Functiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor SSD pot fi ocupate de absolventi cu diplomă ai învătământului superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani - învătământ de zi sau 3-4 ani - învătământ seral ori fără frecventă.

3. Functiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolventi cu diplomă de bacalaureat sau, după caz, diplomă.

4. În functiile de consilier, expert, inspector de specialitate si referent de specialitate vor fi încadrati ingineri, economisti, juristi si alti specialisti, absolventi ai institutului superior universitar.

5. În functia de referent, la care este prevăzut nivelul studiilor M, vor fi încadrati tehnicieni, contabili, statisticieni si alti specialisti cu studii liceale si postliceale.

 

 

B. Indemnizatii de conducere

 

Nr. crt.

Indemnizatia de conducere

Functia de conducere exprimată în procente din salariul de bază (%)

1.

Director

30

2.

Consilier-sef

25

3.

Consilier manager de proiect

25

4.

Sef serviciu

20

5.

Sef birou

15

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si a Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - După punctul 10 al notei la anexa nr. 1 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se introduc sase noi puncte, punctele 11-16, cu următorul cuprins:

„11. Cadrele militare în activitate care mentin coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie, în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare până la data de 31 decembrie 2007 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază în continuare de acest drept, până la terminarea perioadei de restructurare a armatei.

12. Cadrelor militare în activitate numite după data de 31 decembrie 2007, în perioada restructurării Armatei României, în functii prevăzute cu coeficienti de ierarhizare inferiori ca urmare a reorganizării structurilor Ministerului Apărării li se mentin coeficientii de ierarhizare corespunzători functiilor superioare din care au provenit, până la terminarea perioadei de restructurare a armatei.

13. Cadrele militare în activitate încadrate la data de 31 decembrie 2007 în functii superioare gradelor detinute, prin diminuarea temporară a functiilor respective, beneficiază în continuare de coeficientii de ierarhizare initiali ai functiilor pe care sunt încadrate, până la terminarea perioadei de restructurare a Armatei României.

14. În Ministerul Apărării, cadrele militare în activitate pot fi numite, pe perioada restructurării Armatei României, în functii prevăzute de statele de organizare cu grade mai mari decât cele pe care acestea le au prin diminuarea temporară a gradelor functiilor respective, corespunzător gradelor detinute de cei în cauză. Cadrele militare în activitate beneficiază de solda de functie, prevăzută de statul de organizare al structurii militare, înainte de diminuarea temporară a gradului functiei respective determinată de numirea acestora în functie, până la terminarea perioadei de restructurare a Armatei României.

15. Cadrele militare în activitate numite după data de 31 decembrie 2007 în functii cu coeficienti de ierarhizare mai mari decât cei avuti si cărora li s-au diminuat temporar gradele functiilor, corespunzător gradelor detinute, beneficiază de coeficientii de ierarhizare initiali ai soldelor de functii prevăzuti în statul de organizare, până la terminarea perioadei de restructurare a Armatei României.

16. Solda de functie corespunzătoare coeficientilor de ierarhizare stabiliti în conditiile pct. 11-15 constituie bază de calcul pentru stabilirea drepturilor salariale si sociale, acordate potrivit legii, precum si pentru stabilirea, recalcularea si actualizarea pensiilor militare de stat ale cadrelor militare cărora le-au fost aplicate dispozitiile mentionate mai sus.”

Art. II. - (1) Începând cu data de 1 aprilie 2008, valoarea de referintă sectorială pentru determinarea soldelor de functie si grad ale personalului militar, potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999, cu modificările si ompletările ulterioare, valoarea de referintă sectorială în raport cu care se calculează salariile functionarilor publici cu statut special, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare, si valoarea de referintă sectorială în baza căreia se calculează salariile functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, se stabilesc la 193,4694 lei.

(2) Începând cu data de 1 octombrie 2008, valoarea de referintă sectorială prevăzută la alin. (1) devine 197,3387 lei.

(3) Soldele de functie si de grad ale personalului militar, respectiv salariile pentru functia îndeplinită si pentru gradul profesional detinut de functionarii publici cu statut special, calculate potrivit alin. (1) si (2), vor fi întregite la un leu, în favoarea personalului.

Art. III. - Fondurile aprobate prin bugetele institutiilor din sectorul de apărare, ordine publică si sigurantă natională se suplimentează cu sumele necesare aplicării prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind procedura de selectie pentru acordarea unei licente nationale de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retele de date si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (5) si al art. 15 alin. (3) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumită în continuare ANRCTI, acordă, prin procedură de selectie comparativă, o licentă natională de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retea si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz, denumită în continuare licentă.

(2) Dreptul de utilizare a spectrului de frecvente radio conferit prin licentă va fi limitat temporar în următoarele localităti, astfel:

a) Bucuresti - se va acorda drept de utilizare pentru benzile de frecventă 411-415/421-425 MHz până la data de 1 noiembrie 2009, dată începând cu care dreptul de utilizare va fi acordat pentru întregul spectru de 410-415/420-425 MHz;

b) Brasov - se va acorda drept de utilizare pentru benzile de frecventă 411-415/421-425 MHz până la data de 1 noiembrie 2008, dată începând cu care dreptul de utilizare va fi acordat pentru întregul spectru de 410-415/420-425 MHz;

c) Târgu Mures - se va acorda drept de utilizare pentru benzile de frecventă 411-415/421-425 MHz până la data de 1 ianuarie 2011, dată începând cu care dreptul de utilizare va fi acordat pentru întregul spectru de 410-415/420-425 MHz.

Art. 2. - (1) Taxa de licentă pentru acordarea licentei prevăzute la art. 1 este egală cu echivalentul în lei a 1.077.228 euro.

(2) Taxa de licentă se achită de către câstigătorul procedurii de selectie în termen de 30 de zile de la data publicării de către ANRCTI a denumirii acestuia, în conditiile stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.

(3) Din taxa de licentă, echivalentul în lei a 77.228 euro, reprezentând costurile ocazionate de reorganizarea utilizării benzilor de frecventă radio, se va achita de către câstigătorul licitatiei direct către operatorii care detin în prezent drepturi de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz, respectiv către: Societatea Comercială „ROMTELECOM” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială „RADIOTEL BRASOV” - S.R.L., Societatea Comercială „ROMCOM PRO” - S.R.L. Bucuresti si Societatea Comercială „RADIOTEL” - S.A. Bucuresti, după cum urmează:

a) Societatea Comercială „ROMTELECOM” - S.A. Bucuresti - echivalentul în lei a 7.835 euro (fără TVA);

b) Societatea Comercială „RADIOTEL BRASOV” - S.R.L. - echivalentul în lei a 24.300 euro (fără TVA);

c) Societatea Comercială „ROMCOM PRO” - S.R.L. Bucuresti - echivalentul în lei a 16.080 euro (fără TVA);

d) Societatea Comercială „RADIOTEL” - S.A. Bucuresti - echivalentul în lei a 29.013 euro (fără TVA).

(4) Licenta se acordă câstigătorului procedurii de selectie în termen de 15 zile de la data achitării taxei de licentă. (5) Sumele prevăzute la alin. (3) se achită în termen de 30 de zile de la data acordării licentei.

Art. 3. - La procedura de selectie reglementată prin prezenta hotărâre nu pot participa operatorii care detin cel putin o licentă natională de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retele si servicii de comunicatii electronice mobile, inclusiv de bandă largă, si care furnizează sau pot furniza retele si servicii de comunicatii electronice mobile substituibile cu cele ce pot fi furnizate prin utilizarea benzilor de frecvente

410-415/420-425 MHz.

Art. 4. - ANRCTI asigură conditiile tehnice optime pentru utilizarea licentei, prin efectuarea modificărilor necesare în cuprinsul licentelor de utilizare a frecventelor radio, migrarea acestora în portiunea de spectru 410-410,8/420-420,8 MHz sau adoptarea de solutii alternative, până la termenele prevăzute la art. 1 alin. (2) ale următorilor operatori care detin în prezent drepturi de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente

410-415/420-425 MHz: Societatea Comercială „ROMTELECOM”- S.A. Bucuresti, Societatea Comercială „RADIOTEL BRASOV” - S.R.L., Societatea Comercială „ROMCOM PRO” - S.R.L. Bucuresti si Societatea Comercială „RADIOTEL” - S.A. Bucuresti.

Art. 5. - Reglementarea detaliată a modului de desfăsurare a procedurii de selectie comparativă se realizează prin intermediul unei decizii cu caracter normativ a presedintelui ANRCTI, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în

Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Codruta Georgeta Meran

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 61.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 15 din 17 ianuarie 2008

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 56 din 21 ianuarie 2008

 

ORDIN

pentru adoptarea măsurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 15 din 17 ianuarie 2008 si nr. 150/AK din 21 ianuarie 2008, întocmit de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile,

în temeiul art. 3 lit. m) si o) din Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 5 din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directă în cadrul politicii agricole comune si stabilirea unor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor, cu modificările ulterioare,

având în vedere memorandumul aprobat de Guvern în luna mai 2005, prin care România a decis să aplice după data aderării la Uniunea Europeană schema unică de plăti pe suprafată - SAPS,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si ale Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale si ministrul mediului si dezvoltării durabile emit următorul ordin:

Art. 1. - Se adoptă următoarele măsuri privind bunele conditii agricole si de mediu (GAEC), ce trebuie respectate de fermierii care solicită plăti directe pe suprafată din fonduri europene sau din bugetul national, precum si alte tipuri de sprijin (pentru zona montană defavorizată, pentru zonele defavorizate, altele decât zona montană defavorizată, plăti de agromediu), începând cu data de 1 ianuarie 2008:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă si/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabilă totală a fermei. GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II. Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organică în sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzătoare:

GAEC 4. Floarea-soarelui nu se cultivă pe aceeasi parcelă mai mult de 2 ani consecutivi.

GAEC 5. Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisă decât cu acordul autoritătii competente pentru protectia mediului.

III. Standarde pentru mentinerea structurii solului:

GAEC 6. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

IV. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole:

GAEC 7. Mentinerea pajistilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de păsunat sau prin cosirea lor cel putin o dată pe an.

GAEC 8. Arderea pajistilor permanente nu este permisă decât cu acordul autoritătii competente pentru protectia mediului.

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.

GAEC 10. Evitarea instalării vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie.

V. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente:

GAEC 11. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national, existente la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 2. - Bunele conditii agricole si de mediu prevăzute la art. 1 sunt obligatorii pentru toti utilizatorii de terenuri agricole care solicită sprijin pe suprafată din fonduri europene sau din bugetul national. Aceste conditii trebuie respectate pe toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei, inclusiv pe cele neeligibile.

Art. 3. - Controlul respectării de către fermieri a bunelor conditii agricole si de mediu se face prin Sistemul integrat de administrare si control gestionat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 791/1.381/2006 pentru definirea bunelor conditii agricole si de mediu în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea art. 10 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 196/2006 pentru aprobarea Instructiunilor privind avizarea si autorizarea functionării ocoalelor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice si juridice si a celor proprietate publică apartinând unitătilor administrativ-teritoriale si pentru autorizarea personalului silvic

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 96.036/2008 al Directiei politici, strategii si reglementări forestiere,

în baza prevederilor art. 12 alin. (4), ale art. 41 si 42 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 38/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 10 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 196/2006 pentru aprobarea Instructiunilor privind avizarea si autorizarea functionării ocoalelor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice si juridice si a celor proprietate publică apartinând unitătilor administrativ-teritoriale si pentru autorizarea personalului silvic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 martie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Personalul silvic cu atributii de control din structura centrală si structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale poate propune suspendarea sau retragerea autorizatiei prevăzute la art. 9 pentru personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice care fac obiectul prezentelor instructiuni, în functie de gravitatea faptelor săvârsite în ceea ce priveste nerespectarea regimului silvic.

(2) Sefii ocoalelor silvice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot propune suspendarea autorizatiei prevăzute la art. 9 pentru personalul silvic din subordine, în functie de gravitatea faptelor săvârsite în ceea ce priveste nerespectarea regimului silvic.

(3) Suspendarea sau retragerea autorizatiei de practică se dispune prin decizie a inspectorului-sef al inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare în a cărui rază teritorială s-a constatat existenta unuia dintre cazurile care atrag suspendarea/retragerea autorizatiei de practică, decizie ce poate fi contestată la directia ce are atributii în emiterea autorizatiilor pentru functionarea ocoalelor silvice private din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Retragerea autorizatiei de practică se dispune în cazul pronuntării unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, prin care titularul autorizatiei a fost condamnat pentru săvârsirea unor infractiuni silvice, a unor infractiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul.

(5) Suspendarea autorizatiei de practică se dispune în următoarele cazuri:

a) trimiterea în judecată pentru săvârsirea unor infractiuni silvice, a unor infractiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul;

b) nerespectarea regulamentului de folosire a ciocanului de marcat, dacă acest fapt a condus la marcarea de arbori sau cioate, după caz, cu încălcarea reglementărilor în vigoare;

c) aprobarea punerii în valoare a unui volum de lemn si autorizarea spre exploatare pentru proprietarii de pădure, persoane fizice sau juridice, care nu îndeplinesc conditiile legale referitoare la asigurarea serviciilor silvice sau administrare, la existenta unui amenajament silvic în vigoare sau la alocarea volumului maxim de tăiere;

d) autorizarea spre exploatare de partizi al căror volum cumulat depăseste volumul maxim de masă lemnoasă prevăzut a fi recoltat în anul de productie, pe categoriile de resurse, destinatii si detinători;

e) neîndeplinirea în termenele stabilite a măsurilor dispuse prin dispozitia scrisă a organelor de control si aprobate în conditiile legii;

f) autorizarea de partizi spre exploatare la operatorii economici neatestati;

g) executarea necorespunzătoare a lucrărilor de evaluare a masei lemnoase, care conduc la întocmirea actelor de punere în valoare cu erori mai mari de 10% fată de volumul constatat cu ocazia controlului, cu exceptia cazurilor în care masa lemnoasă provine din calamităti naturale;

h) constatarea într-un canton silvic de tăieri ilegale, nejustificate, al căror volum depăseste 30 m3 /inspectie sau 60 m3 /an; sanctiunea se aplică pădurarului gestionar;

i) constatarea într-un canton silvic de tăieri ilegale, nejustificate, al căror volum depăseste 150 m3 /inspectie sau 300 m3 /an; sanctiunea se aplică pădurarului gestionar, sefului de district si responsabilului cu activitatea de pază a pădurilor la nivelul ocolului silvic;

j) constatarea într-un canton silvic de tăieri ilegale, nejustificate, al căror volum depăseste 300 m3 /inspectie sau 500 m3 /an; sanctiunea se aplică pădurarului gestionar, sefului de district, responsabilului cu activitatea de pază a pădurilor la nivelul ocolului silvic si sefului ocolului silvic;

k) nerespectarea de către seful ocolului silvic a obligatiei de a se înregistra, în termen de 30 de zile, cu suprafata de pădure pe care o administrează la inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare în a cărui rază teritorială se află pădurea. (6) Suspendarea autorizatiei de practică se dispune, în cazul prevăzut la alin. (5) lit. a), până la pronuntarea unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, iar în cazurile prevăzute la alin. (5) lit. b)-k), pentru o perioadă de 1-6 luni.

(7) Propunerile de suspendare sau de retragere a autorizatiei de practică a personalului silvic din cadrul ocolului silvic care face obiectul prezentelor instructiuni se analizează si se solutionează în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2008.

Nr. 58.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului de navigatie pe Dunăre în sectorul românesc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 38 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de navigatie pe Dunăre în sectorul românesc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 si 672 bis din 2 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

A. Partea I „Regulament de navigatie pe Dunăre” se modifică si se completează astfel:

1. Partea introductivă a Regulamentului de navigatie pe Dunăre va avea următorul cuprins:

„Prezentul regulament de navigatie pe Dunăre (R.N.D.) are la bază dispozitiile fundamentale pentru navigatia pe Dunăre (D.F.N.D.) adoptate de Comisia Dunării în anul 2007.”

2. La articolul 1.07 punctul 4, litera c), va avea următorul cuprins:

„c) dacă lătimea navei este 11 m sau mai mare, iar încărcătura de containere depăseste 3 nivele sau mai mult de 3 lătimi;”.

3. La articolul 1.10 paragraful 1 litera e), sintagma „carnetul de marinar“ va fi înlocuită cu sintagma „carnetul de serviciu“.

4. Titlul articolului 3.44 va avea următorul cuprins:

Articolul 3.44 - Interzicerea fumatului sau folosirii luminilor ori lămpilor neprotejate

5. La articolul 3.44 punctul 1, primul paragraf se modifică în mod corespunzător.

6. La articolul 4.04, punctele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

„1. Echipamentul de radiotelefonie care se găseste la bordul navei sau al unei instalatii plutitoare trebuie să fie în conformitate cu prevederile «Aranjamentului regional privind serviciul de radiotelefonie pe căile de navigatie interioară» (Basel 2000).

Operarea echipamentelor de radiotelefonie se poate face numai de către persoane detinătoare de certificate de operatori radio eliberate în conformitate cu prevederile Aranjamentului.

2. În navigatie, la bordul navelor trebuie să se găsească «Ghidul serviciului radiotelefonic în navigatie interioară» - Partea generală si Partea regională (Dunărea).”

7. La articolul 9.05, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Fiecare navă având un compartiment al masinilor în sensul Rezolutiei nr. 61/CEE-ONU, cu exceptia ambarcatiunilor mici, trebuie să aibă la bord un registru de prevenire a poluării (carnet de control al uleiurilor uzate) valabil, conform modelului prevăzut în anexa 1 la Recomandările Comisiei Dunării referitoare la organizarea colectării deseurilor navelor care navighează pe Dunăre.”

8. La anexa nr.1 se anulează pozitiile „SCG  SERBIA SI MUNTENEGRU” si „YU ... IUGOSLAVIA”.

9. Anexa nr. 1 se completează cu o nouă pozitie, după cum urmează:

„SRB . SERBIA”.

10. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

11. La anexa nr. 3, titlul punctului 4.2 va avea următorul cuprins:

„4.2. Interzicerea fumatului sau folosirii luminilor ori lămpilor neprotejate”.

12. La anexa nr. 8, textul de la baza figurilor nr. 1 si 1a va avea următorul cuprins:

„Semnalele, de regulă, sunt prevăzute cu reflectoare radar.

Aceste semnale servesc la balizarea limitelor senalului si la indicarea directiei; ele balizează limita dreaptă a senalului si pericolele de la malul drept.”

13. La anexa nr. 8, textul de la baza figurilor nr. 2 si 2a va avea următorul cuprins:

„Semnalele, de regulă, sunt prevăzute cu reflectoare radar.

Aceste semnale servesc la balizarea limitelor senalului si la indicarea directiei; ele balizează limita stângă a senalului si pericolele de la malul stâng.”

14. La anexa nr. 8, textul de la baza figurilor nr. 3 si 3a va avea următorul cuprins:

„Semnalele, de regulă, sunt prevăzute cu reflectoare radar.

Aceste semnalele servesc la balizarea bifurcatiei si jonctiunii senalului, precum si a diferitelor pericole situate în limitele senalului. Navele care navighează în aval, precum si cele care navighează în amonte pot lăsa aceste semnale fie la babord, fie la tribord.”

15. La anexa nr. 8, figura nr. 5 devine figura nr. 5a, iar figura nr. 5a devine figura nr. 5.

16. La anexa nr. 8, figura nr. 6 devine figura nr. 6a, iar figura nr. 6a devine figura nr. 6.

17. La anexa nr. 8, după figura nr. 7, paragraful I „B. Balizarea traversărilor

Dacă se doreste îmbunătătirea semnalizării de mai sus, se poate indica printr-o semnalizare particulară trecerea senalului de la un mal la altul (traversare)” se elimină.

18. La anexa nr. 8, figura nr. 8 devine figura nr. 8a, iar figura nr. 8a devine figura nr. 8.

19. La anexa nr. 8, textul de după figura nr.10a va avea următorul cuprins:

„Dacă se doreste indicarea axei unei traversări lungi a căii, se poate utiliza un aliniament, adică două semnale identice (figura nr. 8 sau 9) plasate unul în spatele celuilalt, semnalul anterior fiind mai jos decât semnalul posterior; linia care uneste semnalele indică axa traversării.”

20. La anexa nr. 8, figura nr. 11 devine figura nr. 11a, iar figura nr. 11a devine figura nr. 11b.

B. Partea a II-a „Reguli speciale de navigatie pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina si portul Brăila (km 175)” se modifică astfel:

1. Articolul 3.05 va avea următorul cuprins:

„1. Pe sectorul maritim al Dunării de Jos de la Brăila până la rada Sulina, toate navele maritime si fluvio-maritime vor naviga cu un pescaj în apă dulce de maximum 23 picioare, respectiv 7,01 m. Situatia adâncimilor se va comunica zilnic la un post de radio cu acoperire natională care va fi adus la cunostintă navigatorilor prin aviz către acestia.

2. În acest sector se permite navigatia în conditii normale a navelor cu lungimi de 180 m.

3. În anumite situatii, în functie de nivelul apelor Dunării, Administratia poate dispune reducerea sau poate aproba depăsirea pescajului prevăzut la pct. 1 sau poate aproba navigatia navelor cu o lungime mai mare de 180 m, dar care să nu depăsească 225 m lungime.

4. Aprobarea depăsirii pescajului sau a lungimii navei nu se poate da decât de pe o zi pe alta si va fi comunicată la căpitănia portului si la agentia de pilotaj. În această situatie, comandantul navei va corela pescajul navei cu adâncimea comunicată pentru a asigura rezerva de navigatie necesară trecerii în sigurantă.

5. Gabaritele convoaielor fluviale remorcate sau împinse vor respecta dimensiunile stabilite de recomandările Comisiei Dunării sau prin reguli speciale si avizele către navigatori emise de Administratie pentru anumite sectoare sau situatii deosebite.”

2. Articolul 3.1.04 va avea următorul cuprins:

„1.Navigatia între Mm 0 si bară este interzisă pe timpul noptii pentru toate navele, cu exceptia navelor Administratiei sau a celor special autorizate de aceasta.

2.Navigatia pe timp de noapte este interzisă navelor maritime, de la Mm 0 până la Mm 34.

În perioada apelor mari ale Dunării (când cota apelor în portul Tulcea este mai mare de +300 cm), această restrictie se extinde până la Mm 43.”

3. La articolul 3.2.01, punctele 1 si 3 vor avea următorul cuprins:

„1. Intrarea sau iesirea prin gura canalului Sulina este permisă numai pe timpul zilei, cu exceptia conditiilor prevăzute la cap. 4 art. 4.01 si 4.03 si cap. 5 art. 5.04.

În cazuri speciale, Administratia poate permite trecerea unor nave, analizând de la caz la caz conditiile existente, caracteristicile navei si gradul de urgentă al solicitării.

................................................

3. În caz de interdictie de a iesi în mare, nava este obligată să întoarcă fie la Mm 6, fie în portul Sulina.”

4. La articolul 6.01, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Numărul maxim al unitătilor remorcate sau împinse pe canalul Sulina nu poate depăsi 4 unităti, câte două în dană, când se navighează în amonte, si două unităti într-o singură dană, când se navighează în aval.

C. Partea a III-a „Reguli speciale de navigatie pe sectorul românesc al Dunării fluviale” se modifică astfel:

- în capitolul C, la articolul 1 punctul 2, liniuta a doua de la litera a) si liniuta a doua de la litera b) vor avea următorul cuprins:

„2. Gabaritele senalelor navigabile sunt:

..............................................................................................

- înăltimea liberă de trecere: 17,59 m fată de cota «0» miră Călărasi.

..............................................................................................

- înăltimea liberă de trecere: 18,04 m fată de cota «0» miră Călărasi.”

Art. II. - Directia generală transport naval din cadrul Ministerului Transporturilor, Regia Autonomă Administratia Fluvială a Dunării de Jos - Galati si Autoritatea Navală Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2008.

Nr. 88.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 787/2007)

 

„ MĂRCI DE ÎNCĂRCARE SI SCĂRI DE PESCAJ ALE NAVELOR DE NAVIGATIE INTERIOARĂ

 

1. Definitii:

a) planul de încărcare maximă - planul de plutire corespunzător afundării maxime la care nava poate să navigheze;

b) bordul liber (franc bord) - distanta dintre planul pescajului maxim si planul paralel care trece prin punctul cel mai de jos al tablei lacrimare sau, în lipsa acesteia, prin punctul cel mai de jos al marginii superioare a bordajului de lemn sau metalic;

c) Distanta de sigurantă - distanta dintre planul pescajului maxim si planul paralel care trece prin punctul cel mai de jos deasupra căruia nava nu mai este considerată etansă;

d) zone de navigatie - zonele căilor navigabile diferentiate, tinându-se cont de conceptia si echipamentul navelor de navigatie interioară, de calculul bordului liber si de distanta de sigurantă.

2. Bordul liber minim, distanta de sigurantă si planul de încărcare maximă

2.1. Dimensiunile bordului liber minim si distanta de sigurantă ale unei nave sunt stabilite de autoritătile competente în functie de zona de navigatie si de tipul navei.

2.2. Planul de încărcare maximă este determinat astfel încât să se respecte simultan prevederile referitoare la bordul liber minim si la distanta de sigurantă. Din motive de sigurantă impuse prin conditiile de rezistentă ale corpului si de stabilitatea navei, autoritătile competente pot stabili planul de încărcare maximă la un nivel si mai jos, în limitele precizate de respectivele autorităti.

3. Marca de încărcare maximă

3.1. Orice navă, cu exceptia ambarcatiunilor mici, trebuie să poarte mărci care nu se sterg si sunt vizibile de la distantă, pentru a indica încărcarea maximă stabilită pentru o zonă de navigatie. Aceste mărci sunt reprezentate de mărcile de bord liber aplicate sub controlul autoritătii competente, pe fiecare bord al corpului, la mijlocul lungimii navei.

3.2. Forma si dimensiunile mărcilor de bord liber se stabilesc conform reglementărilor în vigoare.

4. Scări de pescaj

4.1. Orice navă a cărui pescaj poate atinge 1 m trebuie să poarte pe fiecare parte a corpului către pupa cel putin o scară de pescaj. Nava poate purta scări de pescaj suplimentare.

Amplasarea acestora, numărul si caracteristicile lor de reprezentare sunt stabilite de autoritătile competente în functie de zona de navigatie, tipul, lungimea si pescajul navei.

4.2. Scările de pescaj trebuie să fie gradate cel putin în decimetri de la 0 la 300 mm deasupra planului de plutire a navei goale si de la 100 la 300 mm deasupra planului de încărcare maximă. Ele pot să fie reprezentate sub formă de linii însotite de cifre de gradare sau sub formă de cifre de gradare (fără linii) piturate în culori vizibile. Zeroul lor trebuie să corespundă nivelului de jos al corpului navei, la dreapta scării, sau, dacă există chila, la nivelul inferior al chilei.

Gradatiile scărilor de pescaj trebuie să fie realizate prin poansonare sau gravare sub controlul autoritătii competente.

4.3. Dacă nava are scări de tonaj care corespund prevederilor de mai sus, atunci acestea pot tine locul scărilor de pescaj.”

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 8/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 165, 169, 278 si 279 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, si ale art. 3 alin. (4) si (5) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2007,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 17 decembrie 2007, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 8/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe pagina de internet a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 18 decembrie 2007.

Nr. 149.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 8/2007

privind raportarea cerintelor minime de capital

 

Art. 1. - (1) Prezenta instructiune stabileste forma si continutul formularelor de raportare a cerintelor minime de capital la nivel individual si, după caz, consolidat, de către societătile de servicii de investitii financiare, denumite în continuare SSIF, si societătile de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investitii, denumite în continuare SAI, în scopul supravegherii prudentiale a acestora.

(2) Termenii si expresiile utilizate în prezenta instructiune au întelesul prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, precum si în regulamentele comune ale Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emise în aplicarea acesteia.

Art. 2. - (1) SSIF si SAI au obligatia transmiterii la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a datelor si informatiilor prevăzute în formularele de raportare cuprinse în anexele la prezenta instructiune, pe suport magnetic sau optic, în format tip “XLS si pe suport de hârtie.

(2) Prima raportare a cerintelor de capital la nivel individual în conformitate cu prevederile prezentei instructiuni se realizează de către toate SSIF si SAI pentru primul trimestru al anului 2008 si se transmite Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare până cel târziu la data de 30 aprilie 2008.

Art. 3. - (1) SSIF raportează Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, la nivel individual si, după caz, consolidat, modul de încadrare în cerintele de capital prevăzute de Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2007, si de Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 19/116/2006, precum si expunerile mari, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/110/2006. Raportările se transmit la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare în termen de maximum 30 de zile de la sfârsitul perioadei de raportare.

(2) SAI raportează Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, la nivel individual si, după caz, consolidat, modul de încadrare în cerintele de capital prevăzute de Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii, cel putin o dată la fiecare 3 luni, precum si expunerile mari, cel putin trimestrial. Raportările se transmit Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare în termen de maximum 30 de zile de la sfârsitul perioadei de raportare.

(3) Pentru raportarea cerintelor de capital la nivel consolidat, aferentă primului semestru al unui exercitiu financiar, termenul de raportare este data de 30 septembrie a respectivului exercitiu financiar.

(4) Pentru raportarea cerintelor de capital la nivel consolidat, aferentă unui exercitiu financiar, termenul de raportare este data de 15 iunie a exercitiului financiar următor.

Art. 4. - SSIF raportează Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cerintele prevăzute la art. 3, potrivit formularelor de raportare relevante. Formularele completate vor fi însotite de balanta analitică de verificare aferentă lunii respective, precum si de o declaratie semnată de conducătorul societătii si avizată de reprezentantul compartimentului de control intern si de persoana desemnată pentru functia de audit intern, cu privire la faptul că informatiile cuprinse în acestea sunt corecte si complete.

Art. 5. - Modelele formularelor de raportare, instructiunile de completare a acestora si notele explicative sunt prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezenta instructiune.

Art. 6. - Formularele de raportare vor fi completate chiar dacă sumele sunt zero.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentei instructiuni atrage aplicarea măsurilor prevăzute la art. 226 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, precum si a sanctiunilor prevăzute la titlul X „Răspunderi si sanctiuni” din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Prezenta instructiune intră în vigoare la data publicării acesteia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe pagina de internet a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind obligatia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunostinta publicului sanctiunile aplicate de Consiliul National al Audiovizualului

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

tinând cont de obligatia distribuitorilor de servicii de programe de a informa în mod obiectiv publicul prin prezentarea corectă a faptelor si a evenimentelor, precum si de obligatia Consiliului National al Audiovizualului de a asigura transparenta activitătii proprii,

în temeiul prevederilor art. 17 lit. d) si ale art. 74 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Distribuitorul de servicii căruia Consiliul National al Audiovizualului i-a aplicat o sanctiune are obligatia de a comunica publicului motivele si obiectul sanctiunii, în formularea transmisă de Consiliul National al Audiovizualului.

(2) Distribuitorul de servicii sanctionat are obligatia de a difuza textul sanctiunii aplicate de Consiliul National al Audiovizualului, în mod continuu, timp de 7 zile de la comunicarea deciziei de sanctionare.

(3) Distribuitorul de servicii are obligatia de a difuza textul deciziei de sanctionare pe canalul alocat de distribuitor fiecărui program care a constituit obiect al sanctiunii.

(4) Distribuitorul de servicii care are si calitatea de radiodifuzor se va supune acelorasi reguli prevăzute în prezenta decizie.

Art. 2. - Nerespectarea prezentei decizii se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2008.

Nr. 36.