MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 43         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.588/2007.- Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

35. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

15. - Decizie privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

16. - Decizie privind numirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

17. - Decizie privind numirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

25. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

Rectificări la :

 - Decretul nr. 371/1995;

 - Decretul nr. 652/1997

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 59 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea

si functionarea asociatiilor de proprietari,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.588.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozitia asociatiilor de proprietari si a autoritătilor administratiei publice centrale si locale a cadrului general pentru înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exploatarea si administrarea clădirilor-blocuri de locuintecondominii, precum si exercitarea controlului financiar-contabil si de gestiune asupra activitătii asociatiilor de proprietari, în aplicarea prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Art. 2. - (1) În scopul reprezentării si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate în proprietate comună indiviză din clădirea ce alcătuieste un condominiu, proprietarii apartamentelor si ai spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă se pot constitui în asociatii de proprietari.

(2) Asociatia de proprietari este forma de asociere autonomă, de organizare si de reprezentare a intereselor comune a majoritătii proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, înfiintată în conditiile prevăzute de lege.

(3) Pentru promovarea valorilor civice ale democratiei si statului de drept si pentru reprezentarea la nivel local si national, asociatiile de proprietari se pot asocia în federatii, uniuni, ligi ale asociatiilor de proprietari din municipii, orase sau judete, respectiv la nivel national, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Proprietarii din asociatiile de locatari din clădirile ale căror apartamente au fost dobândite în proprietate în conditiile legii si care nu s-au organizat în asociatii de proprietari vor lua măsurile prevăzute de prezentele norme metodologice pentru constituirea în asociatii de proprietari, potrivit prevederilor Legii nr. 230/2007.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea, organizarea, functionarea si administrarea asociatiei de proprietari

 

Art. 4. - Asociatia de proprietari se înfiintează prin acordul scris a cel putin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă din cadrul aceluiasi condominiu cu cel putin 3 proprietari. Acordul se consemnează într-un tabel nominal, anexă la acordul de asociere, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Tabelul nominal, anexă la acordul de asociere, va contine, în mod obligatoriu, următoarele: numele si prenumele proprietarului, adresa, codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate, indicarea titlului de proprietate, data exprimării vointei de asociere si semnătura.

Art. 5. - (1) În clădirile de locuinte cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în conditiile în care nu există o proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată.

(2) Asociatiile de proprietari la nivel de scări sau tronsoane de clădire se pot constitui prin hotărâre a adunării generale si cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea efectivă a părtilor de proprietate comună care se preiau în administrare de respectiva asociatie de proprietari si cu privire la obligatiile si drepturile legale care vor continua să rămână în sarcina tuturor coproprietarilor.

(3) Prin acordul de asociere pe scară sau tronson se reglementează si raporturile cu celelalte asociatii de proprietari constituite în clădire, pe scară sau tronson, cu privire la posibilitatea defalcării tehnice a consumurilor si repartizarea cheltuielilor comune, precum si la modalitatea acestei defalcări/repartizări. Dacă este necesar, se solicită avizul furnizorilor de servicii implicati cu privire la posibilitătile tehnice de furnizare independentă a utilitătilor pe tronsoane sau pe scări, precum si pentru realizarea bransamentelor.

Art. 6. - (1) Anterior adunării generale de constituire, proprietarii din clădirile cu mai multe apartamente se pot întruni pentru a hotărî cu privire la înfiintarea asociatiei de proprietari sau la transformarea asociatiei de locatari în asociatie de proprietari. Totodată, vor hotărî si cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere si a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora si la data de convocare a adunării de constituire. Hotărârea proprietarilor se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toti cei prezenti.

(2) Cu cel putin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea generală de constituire proprietarii se convoacă prin afisare într-un loc vizibil.

(3) Adunarea generală de constituire a asociatiei de proprietari este legal întrunită în cvorumul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 230/2007.

(4) Acordul privind înfiintarea asociatiei de proprietari se obtine cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor si ai spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă din cadrul clădirii, scării sau tronsonului respectiv, după caz.

(5) Dacă nu este întrunit cvorumul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, o nouă convocare va avea loc, după cel putin 5 zile de la data primei convocări. În cazul în care nici la a doua convocare nu se poate realiza acordul de asociere din lipsa cvorumului, se face o a treia convocare, după cel putin 5 zile de la data celei de-a doua convocări. După a treia convocare a adunării generale de constituire, acordul de asociere se consideră realizat, sub conditia exprimării vointei de asociere, consemnată în tabelul nominal, anexă la acordul de asociere, a cel putin jumătate plus unu din numărul proprietarilor.

(6) În adunarea generală de constituire se prezintă si se adoptă statutul asociatiei de proprietari, în care se vor cuprinde precizări cu privire la:

a) denumirea, forma juridică, sediul, durata de functionare ale asociatiei de proprietari;

b) scopul si obiectul de activitate ale asociatiei de proprietari;

c) mijloacele materiale si bănesti de care poate dispune asociatia de proprietari; structura veniturilor si a cheltuielilor;

d) membrii asociatiei de proprietari, drepturile si obligatiile acestora;

e) structura organizatorică, modul de functionare, managementul asociatiei de proprietari;

f) repartizarea cheltuielilor asociatiei de proprietari;

g) conditiile în care se dizolvă asociatia de proprietari;

h) dispozitii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relatiile contractuale, penalizările, cazurile de urgentă în care se permite accesul în apartament sau în spatiul său al unui delegat al asociatiei.

i) posibilitatea asigurării, după caz, a unui spatiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfăsura serviciul de administrare si în care pot fi păstrate în sigurantă documentele asociatiei.

Art. 7. - (1) Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemnează într-un proces-verbal al adunării generale de constituire, întocmit în două exemplare originale, semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtământul.

(2) Proprietarii îsi dau consimtământul, de regulă, în adunarea de constituire; în cazul proprietarilor absenti, consimtământul poate fi exprimat prin semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire, conform art. 6.

(3) În cazul în care un proprietar se află în imposibilitatea de a semna, se va consemna că acesta si-a dat consimtământul si se va face mentiune despre cauza acestei imposibilităti.

Art. 8. - (1) Cererea pentru dobândirea personalitătii juridice a asociatiei de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunării generale de constituire se depun si se înregistrează la organul financiar local în a cărui rază teritorială se află clădirea.

(2) Statutul si acordul de asociere se întocmesc în baza Legii nr. 230/2007.

(3) Acordul de asociere trebuie să contină:

a) adresa si individualizarea proprietătii individuale, potrivit actului de proprietate;

b) numele si prenumele tuturor proprietarilor;

c) descrierea proprietătii, cuprinzând: descrierea clădirii, structura clădirii, numărul de etaje, numărul de apartamente structurate pe număr de camere, numărul spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, suprafata terenului aferent clădirii;

d) enumerarea si descrierea părtilor aflate în proprietate comună;

e) cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună.

(4) Asociatia de proprietari dobândeste personalitate juridică în baza încheierii judecătorului-delegat desemnat la organul financiar local de către presedintele judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială se află clădirea.

(5) Încheierea se dă fără citarea părtilor si este executorie.

(6) Încheierea este supusă recursului în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă cu citarea părtilor.

Art. 9. - Înscrierea ulterioară în asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea generală de constituire si care nu si-au dat consimtământul în conditiile prevăzute la art. 7 se face la cererea scrisă a acestora, fără alte formalităti. Proprietarul din condominiu solicită să devină membru al asociatiei de proprietari prin semnarea unui act aditional la acordul de asociere, fără alte formalităti.

Art. 10. - Înscrierea în cartea funciară a proprietătii individuale si a condominiului se face potrivit dispozitiilor legale în materie.

Art. 11. - După înfiintarea asociatiei de proprietari, aceasta se identifică prin denumire, adresa condominiului, încheierea judecătorului-delegat sau orice alt document legal acordat la înfiintare si prin codul de identificare fiscală al asociatiei. Actele care emană de la asociatiile de proprietari vor cuprinde atributele de identificare.

Art. 12. - Proprietarii membri ai asociatiei, pe lângă drepturile si îndatoririle prevăzute în statutul asociatiei de proprietari, au si următoarele drepturi si obligatii:

A. Drepturi:

a) să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociatiei de proprietari;

b) să îsi înscrie candidatura, să candideze, să aleagă si să fie alesi în structura organizatorică a asociatiei de proprietari, dacă au capacitatea deplină de exercitiu;

c) să cunoască toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si să aibă acces, la cerere, la orice document al acesteia;

d) să primească explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari si, eventual, să o conteste la presedintele asociatiei de proprietari, în termen de 10 zile de la afisarea listei de plată. Presedintele asociatiei de proprietari este obligat să răspundă la contestatie în termen de 7 zile;

e) să folosească părtile comune de constructii si instalatii ale condominiului conform destinatiei pentru care au fost construite;

f) să îsi închirieze proprietatea, fără a fi afectate exercitarea drepturilor si îndeplinirea responsabilitătilor legate de asociatia de proprietari.

B. Obligatii:

a) să mentină în bune conditii proprietatea individuală, apartamentul sau spatiul cu altă destinatie decât aceea de locuintă, pe propria cheltuială. Niciun proprietar nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală al celorlalti proprietari din condominiu;

b) să accepte accesul în apartamentul sau în spatiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asociatiei, atunci când este necesar si justificat să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spatiu. Fac exceptie cazurile de urgentă, când accesul se poate face fără preaviz, conform prevederilor din statutul asociatiei de proprietari;

c) să contribuie la constituirea mijloacelor bănesti si materiale ale asociatiei de proprietari si să achite în termenul stabilit cota de contributie care le revine în cadrul cheltuielilor asociatiei de proprietari;

d) să ia măsuri, în cadrul asociatiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termică, precum si pentru cresterea performantei energetice a clădirii, după caz, potrivit prevederilor legale, si să achite cota-parte din costurile aferente. Indiferent de natura interventiilor, se va avea în vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al întregii clădiri. În clădirile afectate de seisme, proprietarii au obligatia de a lua de urgentă măsuri pentru consolidare, conform prevederilor legale în vigoare; lucrările de reparatii, interventii etc. se vor executa cu personal autorizat, potrivit legii;

e) să repare stricăciunile ori să plătească cheltuielile pentru lucrările de reparatii, dacă ei sau alte persoane care actionează în numele lor au provocat daune oricărei părti din proprietatea comună sau unui alt apartament ori spatiu;

f) la înstrăinarea proprietătii, să transmită toate obligatiile către dobânditor, inclusiv cele cu privire la sumele de plată către asociatia de proprietari existente la data tranzactiei, precum si orice alte informatii relevante sau având consecinte asupra drepturilor si obligatiilor privitoare la proprietatea care este înstrăinată;

g) la dobândirea proprietătii, să depună în copie, la asociatie, actul de proprietate;

h) să modifice instalatiile de distributie a utilitătilor în interiorul unui condominiu sau al unui apartament din cadrul unui condominiu numai în conditiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitătii, în care se arată efectele modificării instalatiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hotărî asupra efectuării modificării. În cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice si a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic mentionat;

i) nu pot ocupa functii în comitetul executiv si în comisia de cenzori membri având grade de rudenie, până la gradul al 4-lea inclusiv.

Art. 13. - (1) Proprietarul poate aduce îmbunătătiri sau modificări proprietătii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor constructiei, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăti individuale.

(2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinatia proprietătii comune fără a obtine mai întâi acceptul asociatiei de proprietari.

(3) Orice modificare a proprietătii individuale se va aduce la cunostinta asociatiei pentru înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a constructiei, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de receptie si a schitelor.

(4) Unitătile care au administrat clădirile si sunt detinătoare a cărtii constructiei au obligatia de a o preda asociatiilor de proprietari, iar acolo unde aceasta nu mai există, să o reconstituie pe cheltuiala proprie.

Art. 14. - (1) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari se întrunesc în adunări generale ordinare sau extraordinare.

(2) Adunarea generală ordinară are loc cel putin o dată pe an, în primul trimestru. Convocarea se asigură de presedintele sau de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

(3) Pentru situatii speciale sau de maximă urgentă, adunările generale extraordinare ale asociatiei de proprietari pot fi convocate oricând de comitetul executiv sau de cel putin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari.

(4) Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe bază de tabel nominal convocator, asupra datei adunării generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 7 zile înainte ca aceasta să aibă loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale.

(5) Adunarea generală a asociatiei de proprietari poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal. Dacă nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu, adunarea va fi suspendată si reconvocată în termen de maximum 10 zile de la data primei convocări. La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenti, prin votul majoritătii acestora. Dovezi ale convocării si reconvocării constituie afisul de la avizier si tabelul nominal convocator cu semnături.

Art. 15. - Adunarea generală a asociatiei de proprietari are următoarele atributii:

a) alege si revocă din functie presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori

a asociatiei de proprietari;

b) adoptă, modifică sau revocă hotărâri;

c) adoptă si modifică bugetul de venituri si cheltuieli;

d) mandatează comitetul executiv, reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari, pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupă functia de administrator al imobilului sau a altor angajati ori prestatori, în scopul administrării si bunei functionări a clădirii;

e) exercită alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociati.

Art. 16. - Comitetul executiv, format dintr-un număr impar de membri alesi de adunarea generală, reprezintă asociatia de proprietari în administrarea si exploatarea clădirii, cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la proprietătile individuale, apartamente sau spatii cu altă destinatie decât aceea de locuintă. Presedintele asociatiei de proprietari este si presedinte al comitetului executiv.

Art. 17. - (1) Comitetul executiv al asociatiei de proprietari are următoarele atributii:

a) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale si urmăreste respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei de proprietari;

b) emite, dacă este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere, precum si alte decizii ce privesc activitatea asociatiei de proprietari;

c) întocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregăteste desfăsurarea adunărilor generale;

d) reglementează folosirea, întretinerea, repararea, înlocuirea si modificarea părtilor proprietătii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietătii comune, în conformitate cu actele normative în vigoare;

e) întocmeste sau propune planuri de măsuri si activităti, conform cu responsabilitătile ce le revin, si urmăreste realizarea lor;

f) supraveghează desfăsurarea tuturor activitătilor din cadrul asociatiei de proprietari, în mod special situatia încasărilor si a plătilor lunare;

g) pentru realizarea scopului si a activitătilor asociatiei de proprietari, angajează si demite personalul necesar, încheie si reziliază contracte cu persoane fizice/juridice;

h) îsi asumă obligatii, în numele asociatiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, privind interesele legate de clădire;

i) initiază sau apără în procese, în numele asociatiei de proprietari sau în numele proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, interesele legate de clădire;

j) stabileste sistemul propriu de penalizări al asociatiei de proprietari pentru restantele afisate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale;

k) avizează documentele asociatiei de proprietari;

l) asigură completarea la zi a cărtii tehnice a constructiei;

m) asigură urmărirea comportării în timp a constructiei, pe toată durata de existentă a acesteia;

n) gestionează situatiile exceptionale si de criză;

o) exercită alte atributii care i-au fost conferite prin hotărârile adunării generale;

p) aprobă lunar lista cu cotele de contributie la plata cheltuielilor asociatiei de proprietari, conform hotărârii adunării generale;

r) stabileste cotele de participare pe persoană la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul în clădire si pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe lună; stabileste perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita în scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană si care trebuie să fie de cel putin 15 zile pe lună, conform hotărârii adunării generale;

s) analizează problemele ridicate de membrii asociatiei de proprietari si ia măsuri pentru rezolvarea acestora, conform hotărârii adunării generale;

s) ia toate măsurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei în care se efectuează reparatii la părtile comune, urmând ca sumele aferente reparatiilor respective să fie suportate de toti proprietarii, proportional cu cota indiviză.

(2) Sedintele comitetului executiv se desfăsoară lunar si sunt legal întrunite dacă jumătate plus unu din numărul membrilor săi sunt prezenti. Sedintele comitetului executiv pot fi convocate de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(3) Deciziile comitetului executiv se consemnează în registrul de decizii al comitetului executiv si se afisează la avizier.

(4) După aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, comitetul executiv va urmări derularea acestuia în conditiile legii.

(5) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin si adoptă decizii asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor, remuneratiilor si al eventualelor premieri care se acordă personalului încadrat cu contract individual de muncă sau în baza unei conventii civile de prestări de servicii, în limita bugetului aprobat de adunarea generală.

(6) Comitetul executiv angajează sau demite personalul, încheie sau reziliază contracte în ceea ce priveste activitatea de administrare si întretinere a clădirii, a părtilor comune de constructii/a instalatiilor, precum si pentru alte activităti conforme cu scopul asociatiei de proprietari: administrare, contabilitate, casierie, îngrijire, mecanică, instalatii etc. Angajarea personalului necesar asociatiei de proprietari se face de către comitetul executiv, reprezentat de presedinte, în conformitate cu prevederile legislatiei specifice în vigoare.

(7) Comitetul executiv decide asupra acordării unor drepturi bănesti membrilor asociatiei de proprietari care desfăsoară activităti lucrative folositoare acesteia, în limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generală a proprietarilor, potrivit art. 35 alin. (5) din Legea nr. 230/2007.

(8) Comitetul executiv preia toate obligatiile si răspunderile privind activitatea de management stabilite la art. 22 din prezentele norme metodologice pe perioada cât asociatia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare, indiferent de cauze.

(9) Pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei de proprietari, răspund, personal sau solidar, după caz, în fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.

Art. 18. - (1) Presedintele asociatiei de proprietari este fie candidatul care a obtinut cel mai mare număr de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin vointa sa si a majoritătii proprietarilor în cadrul adunării generale.

(2) Presedintele asociatiei de proprietari reprezintă asociatia în derularea contractelor angajate de aceasta si îsi asumă obligatii în numele acesteia.

(3) Presedintele asociatiei de proprietari reprezintă asociatia în relatiile cu tertii, inclusiv în actiunile initiate de asociatie împotriva unui proprietar care nu si-a îndeplinit obligatiile fată de asociatie sau în procesele initiate de un proprietar care contestă o hotărâre a adunării generale a proprietarilor.

(4) Presedintele asociatiei de proprietari urmăreste îndeplinirea obligatiilor cetătenesti ce revin proprietarilor si punerea în aplicare a deciziilor comitetului executiv.

(5) Presedintele asociatiei de proprietari păstrează si urmăreste tinerea la zi a cărtii tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare la activitatea asociatiei de proprietari.

(6) Stampila asociatiei de proprietari se păstrează si se foloseste numai de către presedinte sau de vicepresedinte.

(7) În cazul în care presedintele se află în imposibilitatea de a-si exercita atributiile, acestea vor fi îndeplinite de către un vicepresedinte, numit de presedintele asociatiei de proprietari dintre membrii comitetului executiv, urmând ca în termen de 90 de zile de la data când s-a constatat indisponibilitatea să fie convocată o adunare generală pentru a alege un nou presedinte.

(8) Presedintele asociatiei de proprietari poate fi remunerat, pe bază de contract de mandat, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, în limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotărâre a adunării generale, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Art. 19. - (1) Cenzorul sau comisia de cenzori urmăreste si asigură respectarea legalitătii în administrarea bunurilor materiale si a fondurilor financiare ale asociatiei de proprietari.

(2) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, care trebuie să aibă cel putin studii medii.

(3) Dacă dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege comisia de cenzori, atunci adunarea generală va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoană fizică ori juridică de specialitate, pe bază de contract sau conventie de prestări de servicii.

(4) Cenzorii alesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri si cheltuieli.

(5) Cenzorul angajat sau contractat din afara asociatiei de proprietari poate fi remunerat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri si cheltuieli.

(6) Pentru neîndeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de proprietari răspund, personal sau solidar, în fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor în mod deliberat.

Art. 20. - Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, în principal, următoarele atributii:

a) verifică legalitatea actelor si documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor si a regulamentelor;

b) verifică executia bugetului de venituri si cheltuieli;

c) verifică gestiunea financiar-contabilă;

d) cel putin o dată pe an, întocmeste si prezintă adunării generale rapoarte asupra activitătii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunând măsuri.

Art. 21. - (1) Asociatiile de proprietari au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în partidă dublă sau în partidă simplă, prin optiune, potrivit hotărârii adunării generale a asociatiei de proprietari.

(2) Asociatiile de proprietari organizează si conduc contabilitatea în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(3) Asociatiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilitătii în partidă simplă vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea si îndrumarea asociatiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv, întocmită potrivit ordinului ministrului economiei si finantelor, până la data de 1 martie pentru situatia existentă la 31 decembrie si până la data de 1 septembrie pentru  situatia existentă la 30 iunie. Asociatiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilitătii în partidă dublă vor depune bilant contabil, conform prevederilor legale.

Art. 22. - (1) Activitatea de administrare a condominiului include activităti de administrare tehnică, de contabilitate si casierie.

(2) Asociatia de proprietari angajează persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau încheie contracte cu persoane juridice specializate si autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întretinerii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietătii comune.

(3) Pentru a fi autorizate de către autoritătile administratiei publice locale pentru activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă ca obiect de activitate numai domeniul asociatiilor de proprietari ori ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract;

b) să aibă angajate persoane atestate în conditiile prezentelor norme metodologice;

c) să dovedească că au bonitate financiară.

(4) Administratorii trebuie să prezinte garantii morale, materiale si profesionale acceptate de comitetul executiv al asociatiei de proprietari a clădirii pe care urmează să o administreze.

(5) Administratorul asigură managementul de proprietate al condominiului prin:

a) prestarea serviciilor conform atributiilor, obligatiilor si responsabilitătilor atribuite de comitetul executiv, în conditiile legislatiei în vigoare;

b) gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor bănesti, dacă nu are angajat un casier;

c) efectuarea formalitătilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru exploatarea si întretinerea clădirii, derularea si urmărirea realizării acestor contracte;

d) asigurarea cunoasterii si respectării regulilor cu privire la proprietatea comună;

e) gestionarea modului de îndeplinire a obligatiilor cetătenesti ce revin proprietarilor în raport cu autoritătile publice.

Obligatiile cetătenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală;

f) îndeplinirea oricăror alte obligatii expres prevăzute de lege, precum si a celor stabilite prin contractul încheiat cu asociatia de proprietari.

(6) Contabilul răspunde de organizarea si conducerea contabilitătii, în conditiile legii. La asociatiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilitătii în partidă simplă, administratorii de imobile pot cumula si functia de contabil.

(7) Administratorul care îndeplineste si functia de contabil în partidă simplă are obligatia să întocmească si să completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta fondului de rulment, registrul pentru evidenta sumelor speciale, registrul pentru evidenta fondului de penalizări, precum si alte formulare specifice activitătii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

(8) În situatia în care asociatia de proprietari angajează un casier, acesta răspunde de efectuarea operatiunilor de încasări si plăti în numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiunilor de casă. La asociatiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilitătii în partidă simplă, administratorii de imobile pot cumula si functia de casier. Pentru încasările în numerar, asociatia de proprietari are obligatia să emită chitante care vor cuprinde obligatoriu următoarele date: numărul de ordine, în baza unei serii, care identifică chitanta în mod unic; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare fiscală ale asociatiei de proprietari pentru care se emite chitanta.

(9) Pentru lucrările privind proprietatea comună, administratorul, tinând seama de pret, durată de executie si calitate, supune spre analiză, selectie de oferte si aprobare comitetului executiv al asociatiei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerintele, în vederea executării lucrărilor, conform legislatiei în vigoare, potrivit art. 37 din Legea nr. 230/2007. În caz contrar, cheltuielile nu vor fi acceptate la plată.

Art. 23. - Spatiile din proprietatea comună pot fi utilizate de către terti, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, numai cu acordul majoritătii proprietarilor membri ai asociatiei si al proprietarilor direct afectati de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosintă sau de concesiune, potrivit art. 39 din Legea nr. 230/2007.

Art. 24. - (1) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru plăti curente, asociatia de proprietari stabileste cuantumul si cota de participare a proprietarilor la constituirea fondului de rulment. De regulă, fondul de rulment se dimensionează astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare înregistrate de asociatia de proprietari în anul expirat, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflatiei, iar în cazurile asociatiilor de proprietari nouînfiintate, prin constatarea si însusirea experientei în domeniu a unor asociatii de proprietari echivalente ca mărime.

(2) Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei ce revine fiecărui proprietar, potrivit hotărârii adunării generale a asociatiei de proprietari, iar reîntregirea fondului de rulment se face lunar, prin plata sumelor afisate pe lista de plată.

Pentru încasarea fondului de rulment, casierul asociatiei de proprietari eliberează chitantă personalizată separată.

(3) În situatiile în care, prin contractul de închiriere încheiat cu proprietarul, chiriasul se obligă să participe la plata cheltuielilor curente ale condominiului în care locuieste, acesta va participa si la formarea fondului de rulment.

(4) Fondul de rulment încasat se poate restitui în situatiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, dacă prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosintei locuintei nu se stipulează altfel, precum si în situatiile în care cheltuielile lunare scad conform deciziei comitetului executiv, la cererea proprietarului.

(5) Asociatia de proprietari va constitui un fond pentru repararea părtilor de constructii/instalatii aflate în proprietate comună, fond cu perioadă de folosire limitată, care va fi depus în contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decât cu acordul adunării generale a asociatiei de proprietari, în conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli.

(6) Veniturile obtinute de asociatia de proprietari din activităti economice sau din alte activităti desfăsurate se constituie ca fond special si se vor utiliza în exclusivitate pentru îmbunătătirea confortului si eficientei condominiului, pentru întretinerea si repararea proprietătii comune, potrivit art. 45 alin. (3) din Legea nr. 230/2007. În aceste venituri se cuprind si cele obtinute din închirierea unor spatii aflate în proprietate comună indiviză, a spatiilor pentru instalarea de reclame si pentru serviciul de televiziune prin cablu, firme luminoase, precum si alte venituri obtinute din orice sursă, în conditiile legii. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociatiei de proprietari, nu se plătesc proprietarilor, nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment si nu pot fi folosite la plata facturilor emise de furnizorii de servicii publice de utilităti. Acest fond va fi depus în contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decât cu acordul adunării generale a asociatiei de proprietari, în conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 25. - (1) Cotele de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de acestia, după caz, în termen de maximum 20 de zile de la data afisării listei de plată, dată care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă. În vederea respectării termenelor legale de plată a facturilor către furnizorii de utilităti, administratorii au obligatia de a afisa lista de plată în termen de maximum 5 zile de la data primirii ultimei facturi expediate prin postă, certificată prin înscrisul de pe stampila postei, sau de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat. Asociatia de proprietari poate calcula si percepe penalizări de întârziere pentru suma neachitată, în conditiile stabilite si aprobate de comitetul executiv al asociatiei de proprietari, în limitele stabilite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007. Suma acestora nu poate depăsi suma cotei restante la care s-a aplicat.

(2) Sumele rezultate din aplicarea penalitătilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităti al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociatiei de proprietari de către terti si pentru cheltuieli de reparatii ale proprietătii comune sau pentru alte cheltuieli de natură administrativă.

(3) Dacă tertii impun penalităti asociatiei de proprietari pentru întârzieri la plata facturilor, acestea se vor recupera de la:

a) restantierii la cotele de întretinere, proportional cu cuantumul restantelor;

b) persoana împuternicită să achite facturile, dacă a întârziat plata facturilor la termen.

Art. 26. - Asociatia de proprietari are, potrivit legii, un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si a altor spatii proprietăti individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute.

Art. 27. - Privilegiul imobiliar se înscrie în partea a III-a a Cărtii funciare, conform procedurii publicitătii imobiliare prevăzute în titlul II din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, si în Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 28. - (1) Privilegiul imobiliar se înscrie la cererea presedintelui asociatiei de proprietari.

(2) Cererea se adresează biroului de cadastru si publicitate imobiliară în a cărui circumscriptie este situat imobilul si va cuprinde numele, prenumele/denumirea si domiciliul/sediul solicitantului, actul de identitate, codul numeric personal, obiectul înscrierii, indicarea actului sau a actelor în măsură să justifice cererea, localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului si numărul de carte funciară, după caz.

(3) În cazul în care nu există deschisă carte funciară pentru imobilul asupra căruia se solicită înscrierea privilegiului, se va face mentiune despre aceasta în cerere, urmând ca privilegiul să fie înscris în vechile registre de publicitate imobiliară, în conformitate cu art. 58 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată.

(4) La cerere se va anexa un exemplar original sau o copie legalizată a extrasului de pe listele lunare de plată a cotelor de contributie, din care rezultă suma datorată.

(5) Cererea si extrasele de pe listele de plată, prevăzute la alin. (4), vor purta stampila asociatiei de proprietari si, după caz, semnătura administratorului, a unui membru al comisiei de cenzori, respectiv a presedintelui asociatiei, cu precizarea numelui si prenumelui acestora.

Art. 29. - Privilegiul imobiliar prevăzut la art. 26 este opozabil celorlalti creditori numai de la data îndeplinirii formalitătilor de publicitate imobiliară.

Art. 30. - Privilegiul imobiliar se radiază la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei ori a altui înscris prin care asociatia confirmă plata sumei datorate.

Art. 31. - Executarea silită a privilegiului imobiliar prevăzut la art. 26 se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoresti.

 

CAPITOLUL III

 

SECTIUNEA 1

Repartizarea cheltuielilor rezultate din întretinerea, repararea si exploatarea condominiilor

 

Art. 32. - (1) Toti proprietarii au obligatia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociatiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.

(2) Repartizarea cheltuielilor sau a obligatiilor financiare pe fiecare proprietate individuală revine administratorului, în cadrul contractului încheiat cu reprezentantul asociatiei de proprietari a condominiului. Lista de plată se semnează de administrator si de un membru al comisiei de cenzori si se aprobă de presedinte prin semnătură si aplicarea stampilei asociatiei, persoanele semnatare certificând si răspunzând de corectitudinea listei de plată.

(3) Niciun proprietar de apartament sau de spatiu cu altă destinatie decât aceea de locuintă nu va fi exceptat de la obligatia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renuntării la folosirea unei părti din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau a spatiului cu altă destinatie decât aceea de locuintă ori în alte situatii.

Art. 33. - (1) Asociatiile de proprietari constituite în condominii cu mai multe scări pot să îsi monteze contoare de apă pe fiecare scară în parte, pentru defalcarea consumului. Consumurile înregistrate de aceste contoare pot fi utilizate la repartizarea facturii pe fiecare scară. Diferentele fată de consumul înregistrat de contorul de bransament se repartizează fiecărei scări în cote-părti egale, în baza conventiei scrise dintre asociatiile de proprietari înfiintate pe scări sau tronsoane de clădire. Consumurile înregistrate de contoarele montate în aval de contorul de bransament nu fac obiectul contractului de furnizare a serviciului si nu determină obligatii ale asociatiei de proprietari către furnizorul serviciului respectiv.

(2) Asociatiile de proprietari cărora li se facturează consumul în sistem pausal au obligatia să declare la furnizorii de servicii, în scris, cu numele reprezentantului în clar si cu aplicarea stampilei asociatiei de proprietari, pe propria răspundere, numărul mediu de persoane, ori de câte ori se produce o modificare a acestuia.

(3) Asociatiile de proprietari care au în componentă cel putin două scări sau tronsoane de clădire dotate cu contor de bransament propriu vor repartiza cheltuielile cu apa rece, apa caldă si/sau energia termică pentru încălzirea apartamentelor si a spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă pe scări sau tronsoane de clădire, în functie de indicatiile contoarelor de bransament. După această repartizare, pentru lista de plată aferentă fiecărei scări sau fiecărui tronson de clădire calculul contravalorii consumului pentru fiecare apartament si spatiu cu altă destinatie decât aceea de locuintă se face conform prevederilor art. 47 lit. a)-c) din Legea nr. 230/2007.

 

SECTIUNEA a 2-a

Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane

 

Art. 34. - Cheltuielile care sunt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de măsură se repartizează proportional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfăsoară activităti în clădire în luna pentru care se calculează lista de plată si reprezintă cheltuielile asociatiei pentru: apă rece, caldă si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrică utilizată pentru functionarea instalatiilor comune; colectarea deseurilor menajere, vidanjare.

Art. 35. - Prin hotărâre a adunării generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din clădirile fără mezanin. De asemenea, în cazul clădirilor care au amplasate la etajele superioare băi, spălătorii, uscătorii, prin hotărâre a adunării generale, persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul 1 din clădirile fără mezanin pot să fie exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor, în baza unor angajamente personale, date în scris către asociatia de proprietari de către persoanele care nu folosesc spatiile de la etajele superioare.

Art. 36. - (1) În clădirile în care consumul de gaze naturale pentru bucătării si spălătorii se înregistrează prin acelasi aparat care măsoară si consumul aferent încălzirii, se stabileste consumul aferent bucătăriilor si spălătoriilor pe baza unor bareme stabilite potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Pentru repartizarea valorii consumului de apă caldă menajeră pe apartamente si spatii cu altă destinatie decât aceea de locuintă la clădirile cu centrală termică proprie, asociatia de proprietari poate monta un contor pe instalatia de apă caldă, astfel încât acesta să înregistreze consumul de apă caldă menajeră din condominiu. Valoarea consumului de gaze naturale, în lipsa unui contor care să înregistreze acest consum, pentru prepararea apei calde se determină pe baza unor bareme stabilite potrivit legislatiei în vigoare.

(3) Cheltuielile privind consumul de gaze naturale pentru încălzire la clădirile cu centrală termică proprie, în situatiile în care nu există aparate de măsură a consumului respectiv, se determină scăzând din factura de gaze naturale contravaloarea gazelor naturale rezultate pentru apa caldă si bucătării conform prevederilor de la alin. (1) si (2).

Art. 37. - (1) Cheltuielile care sunt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de măsură se repartizează proportional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfăsoară activităti în clădire în luna pentru care se calculează lista de plată si reprezintă cheltuielile asociatiei pentru: apă si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde menajere si a hranei; energia electrică utilizată pentru functionarea instalatiilor comune; colectarea deseurilor menajere; vidanjare. Modul de repartizare a acestor cheltuieli se stabileste printr-o conventie aprobată de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

(2) Conventia prevăzută are durată nedeterminată, fiind valabilă pe toată perioada activitătii desfăsurate de detinătorii prevăzuti la alin. (1), si se actualizează periodic, în functie de elementele noi care intervin, în functie de numărul persoanelor care desfăsoară zilnic activităti în spatiul sau apartamentul respectiv, de numărul mediu zilnic de clienti si de obiectul de activitate. Numărul acestora se stabileste de detinătorul spatiului si se certifică de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

Acest număr se utilizează pentru calculul cheltuielilor pe persoană aferente spatiului respectiv.

(3) Conventia precizează contributia proprietarului la cheltuielile asociatiei de proprietari, cu privire la consumurile care nu pot fi înregistrate distinct pe fiecare proprietate în cauză si care sunt determinate de activitatea desfăsurată.

(4) Conventia completează obligatiile proprietarului fată de cheltuielile din cadrul asociatiei de proprietari mentionate la art. 47 din Legea nr. 230/2007 lit. b)-f).

(5) În situatia în care, la notificarea scrisă din partea asociatiei de proprietari, proprietarii spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă din condominiu refuză încheierea conventiei, sunt aplicabile criteriile stabilite si adoptate în acest sens de către comitetul executiv al asociatiei de proprietari prin decizie scrisă si în baza constatărilor vizuale cu privire la activitatea desfăsurată din punct de vedere al numărului de persoane angajate si al numărului de clienti.

(6) În situatia în care, la notificarea scrisă a proprietarului, conducerea asociatiei de proprietari refuză încheierea conventiei, este aplicabil criteriul prevăzut la art. 47 lit. a) sau b) din Legea nr. 230/2007, după caz,cu obligatia proprietarului de a declara, în scris, numărul persoanelor angajate sau care desfăsoară activităti în spatiul său.

Art. 38. - (1) În lipsa contoarelor de înregistrare a consumului de apă la bransament, repartizarea consumului se face potrivit normelor legale, pe bază de bareme pe fiecare tip de consumator în parte.

(2) În cazurile în care condominiul dispune numai de dusuri si băi comune care deservesc apartamentele/spatiile, cheltuielile se repartizează pe fiecare proprietar în raport cu numărul persoanelor care locuiesc curent în clădire, aferent fiecărui apartament/spatiu.

(3) În cazul în care nu se pot separa, prin măsurare, consumurile de energie electrică la părtile comune ale clădirii de cele din apartamente, repartizarea acestor consumuri se realizează conform cu baremele stabilite potrivit normelor legale, pentru consumul comun si pentru detinătorii de apartamente, tinându-se seama de consumatorii electrici existenti, iar cheltuielile aferente părtilor de folosintă comună se repartizează pe fiecare proprietar proportional cu numărul de persoane care locuiesc în condominiu, conform cu legislatia în vigoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale

 

Art. 39. - (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociatiei pentru: apă rece si canalizare; apă caldă menajeră; energia termică, combustibilul si apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea apartamentului sau a spatiului cu altă destinatie decât aceea de locuintă.

(2) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în functie de indexul contoarelor individuale sau în functie de alte criterii în baza cărora se pot individualiza consumurile.

Art. 40. - (1) Dacă sunt întrunite conditiile prevăzute în actele normative în vigoare cu privire la asigurarea gradului de montare a repartitoarelor de costuri pentru apă sau încălzire, atunci repartizarea acestor utilităti se stabileste prin decizie a comitetului executiv al asociatiei de proprietari, printr-un regulament propriu care trebuie să cuprindă prevederi cu privire la modul de citire, de calcul si de repartizare a contravalorii consumurilor respective.

(2) Dacă toate proprietătile individuale din condominiu au sisteme proprii de înregistrare a consumurilor, asociatia de proprietari poate stabili modul de plată a cheltuielilor pe bază de conventie cu caracter individual, considerat ca un serviciu suplimentar, diferit de contractul de furnizare a serviciului, încheiat cu furnizorul serviciului, cu acordul tuturor beneficiarilor serviciului respectiv. În toate cazurile, plata consumurilor proprii nu scuteste niciun proprietar de la plata contributiei la cheltuielile comune.

Art. 41. - (1) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în functie de indexul repartitoarelor de costuri, conform normei tehnice si metodologiei elaborate de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

(2) În cazul distributiei orizontale a energiei termice pentru încălzire, diferenta dintre consumul înregistrat de contorul montat la bransament si suma consumurilor înregistrate de contoarele individuale montate la nivel de apartament reprezintă consum comun si se repartizează proportional cu cota indiviză.

Art. 42. - (1) Asociatiile de proprietari vor evidentia cheltuielile cu energia termică pentru încălzire si apa caldă menajeră, separat pentru fiecare apartament, pe un borderou special, care va fi afisat împreună cu lista pentru defalcarea celorlalte cheltuieli de întretinere.

(2) În borderoul prevăzut la alin. (1) se vor înscrie obligatiile de plată a energiei termice consumate pentru încălzire si prepararea apei calde menajere pe fiecare apartament, asa cum rezultă din defalcarea facturii primite de la furnizorul de energie termică, si separat cuantumul ajutorului social aprobat în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 116/2007.

(3) La primirea borderoului cuprinzând ajutoarele de caldură pe beneficiari se vor mentiona pe chitante aceste sume, beneficiarii urmând să achite diferenta dintre cota de întretinere afisată pe lista de plată si ajutorul social.

 

SECTIUNEA a 4-a

Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate

 

Art. 43. - Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate, în functie de suprafata utilă a apartamentelor si a spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, reprezintă cheltuielile efectuate pentru administrarea, întretinerea, repararea, exploatarea si, după caz, consolidarea părtilor de constructii si instalatii din condominiu aflate în proprietate comună.

Art. 44. - (1) Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile asociatiei cu privire la proprietatea comună, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrări de întretinere, service, reparatii si, după caz, de consolidare, reabilitare, eficientă energetică, modernizare la părtile de constructii si instalatii aflate în si pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a constructiei si în acordul de asociere: subsolul; conductele de distributie si coloanele instalatiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică; casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; ascensorul; interfonul - partea de instalatie de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deseurilor menajere; structura de rezistentă; fatadele; acoperisul si altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociatiei: salarii sau remuneratii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curătenie etc.; indemnizatii acordate membrilor asociatiei de proprietari ori persoanelor alese: presedintele, membrii comitetului executiv si ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau polite de asigurări; alte servicii administrative către proprietatea comună.

(2) Dacă facturarea serviciilor publice de utilităti este individuală, pentru consumurile de pe spatiile comune furnizorii vor încheia contracte de furnizare cu asociatia de proprietari, în conditiile stabilite de comun acord.

Art. 45. - Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate se repartizează proportional cu cota-parte indiviză de proprietate din proprietatea comună a fiecărui proprietar, calculată în functie de suprafatele utile ale tuturor apartamentelor si ale spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă. Cota-parte indiviză de proprietate din proprietatea comună a fiecărui proprietar este înscrisă în acordul de asociere. Modificările asupra cotei-părti indivize se consemnează în acordul de asociere, conform regulii stabilite de acesta.

Art. 46. - (1) Suprafata utilă a apartamentului sau a spatiului cu altă destinatie decât aceea de locuintă si cota-parte indiviză de proprietate sunt stabilite potrivit actului de proprietate, după caz, contractul de vânzare-cumpărare, fisa cadastrală, contractul de construire sau procesul-verbal de predare-primire si contractul de schimb sau contractul de donatie si/sau cele determinate pe bază de măsurători si înscrise într-o documentatie cadastrală receptionată de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară competent.

(2) În cazul în care suma cotelor-părti indivize din actele de proprietate, care sunt fractiuni abstracte pentru fiecare apartament sau spatiu cu altă destinatie decât aceea de locuintă din clădirea/blocul care constituie condominiul, nu este egală cu 100, comitetul executiv al asociatiei de proprietari solicită întocmirea unei noi documentatii cadastrale, prin punerea la dispozitie a cărtii tehnice a imobilului si cu respectarea prevederilor în vigoare cu privire la autorizarea, calitatea si siguranta constructiilor.

(3) Cota-parte indiviză de proprietate reprezintă raportul procentual dintre suprafata utilă a apartamentului sau a spatiului cu altă destinatie decât aceea de locuintă si suma suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă din condominiu.

Art. 47. - Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe pentru încălzire, în cazul în care nu există aparate de măsurare a acestuia pentru fiecare apartament sau spatiu cu altă destinatie decât aceea de locuintă, inclusiv pentru proprietatea comună aferentă acestora, se repartizează tuturor proprietarilor din cadrul asociatiei de proprietari proportional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună, asa cum este înscrisă în acordul de asociere.

 

SECTIUNEA a 5-a

Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari

 

Art. 48. - Cheltuielile pe beneficiari reprezintă cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiază în mod individual proprietarii, toti sau în parte, gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari.

Art. 49. - Cheltuielile pe beneficiari sunt cheltuielile cu privire la: citirea, calculul si gestiunea consumurilor individuale de apă rece, apă caldă, căldură, gaze, energie electrică, deseuri municipale; servicii cu privire la repartitoarele de costuri; chiriile spatiilor comune - boxe, casa scării, holuri, spatiu ghenă, terasă etc.; gestiunea ajutoarelor bănesti; gestiunea contractelor cu caracter individual; întretinerea interfonului si a părtii de instalatie din interiorul apartamentului; verificarea metrologică a contoarelor individuale de energie termică, în cazul distributiei orizontale; reviziile instalatilor interioare de gaze, apă si încălzire; alte servicii individuale către proprietari.

Art. 50. - (1) Cheltuielile pe beneficiari se repartizează conform valorii care revine fiecărui beneficiar în cauză.

(2) Pentru proprietarii care beneficiază de anumite servicii si determină consumuri suplimentare, în conditiile în care nu există nicio interdictie legală în acest sens, calculul cotei de contributie aferente cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite prin normativele tehnice în vigoare sau, în lipsa acestora, conform deciziei comitetului executiv, în functie de cantitatea consumată.

 

SECTIUNEA a 6-a

Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici

 

Art. 51. - Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezintă cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: încălzirea proprietătilor individuale - apartamente, spatii cu altă destinatie decât aceea de locuintă (energia termică sub formă de căldură; combustibilul si energia electrică pentru încălzire; salariu/remuneratie pentru fochist si echipament de lucru; costuri pentru functionarea instalatiilor de încălzire centrală).

Art. 52. - (1) Cheltuielile cu consumurile comune de energie termică din spatiile aflate în proprietate comună, si anume casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, subsol, holuri si altele asemenea, se repartizează proportional cu cota-parte de proprietate indiviză care îi revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate sau cum a fost recalculată conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(2) Pentru calculul cheltuielilor cu încălzirea spatiilor comune, precum si pentru alocarea, încasarea si plata sumelor aferente contractului individual de prestări de servicii energetice, societatea prestatoare poate încheia un contract de prestări de servicii cu asociatia de proprietari. Valoarea contractului se negociază între părti.

(3) Proprietarii apartamentelor si ai spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă deconectati de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al clădirii au obligatia să-si asigure o altă sursă de încălzire.

(4) Dacă proprietarul unui apartament sau al unui spatiu cu altă destinatie decât aceea de locuintă modifică suprafata echivalentă termic de încălzire din apartamentul sau din spatiul pe care îl detine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru încălzire se va recalcula prin aplicarea unui coeficient de modificare a suprafetei utile luate în calcul, fără a modifica cota indiviză a apartamentului. Coeficientul se calculează conform normelor tehnice elaborate de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, pe baza unui studiu de specialitate.

 

SECTIUNEA a 7-a

Repartizarea cheltuielilor de altă natură

 

Art. 53. - Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate după criteriile prevăzute la art. 47 lit. a)-c) din Legea nr. 230/2007.

Art. 54. - Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: lucrările de întretinere, reparatii si înlocuiri la antena ori antenele colective de televiziune, care se repartizează în raport cu numărul prizelor de televizoare aflate în locuinte si în spatiile cu altă destinatie decât aceea de locuintă, în conditiile în care nu există o hotărâre a adunării generale prin care sistemul de antenă colectivă să fie desfiintat sau casat; cutiile postale, cheile de la usa de intrare comună în clădire, care se repartizează în raport cu numărul proprietarilor; alte cheltuieli, repartizarea făcându-se în conformitate cu clauzele contractuale sau conform modului de facturare; curătatul cosurilor de fum, care se repartizează fiecărui proprietar proportional cu numărul sobelor si al masinilor de gătit racordate la cosurile de fum ale clădirii.

Art. 55. - Alte cheltuieli în cadrul asociatiei de proprietari se repartizează în conformitate cu normele si normativele avute în vedere la facturarea comună a acestora si/sau în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii respectivelor servicii.

Art. 56. - Cheltuielile privind serviciile pentru încălzirea centrală si prepararea apei calde menajere asigurate prin centrale termice proprii sau aflate în exploatarea directă a asociatiei de proprietari cuprind: costul combustibilului, costul transportului acestuia până la locul de consum, cheltuielile efectuate cu îndepărtarea reziduurilor, costul energiei electrice consumate pentru functionarea instalatiilor aferente si iluminatul încăperilor în care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de lucru si protectie pentru fochistii care deservesc centralele termice, indemnizatiile, respectiv salariile acestora, inclusiv contributiile către bugetul de stat, costul materialelor necesare pentru păstrarea curăteniei în centralele termice, costul apei pentru umplerea instalatiei.

 

CAPITOLUL IV

Raportul dintre administratia publică locală si centrală si asociatiile de proprietari

 

Art. 57. - Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti organizează compartimente specializate în scopul sprijinirii proprietarilor pentru înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin în administrarea imobilelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Compartimentele specializate înfiintate în cadrul autoritătilor administratiei publice locale au în componentă specialisti în domeniul financiar-contabil, tehnic, juridic, al legislatiei muncii si a raporturilor de muncă.

Art. 58. - (1) Persoanele fizice care doresc să obtină calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autoritătii administratiei publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.

(2) Atestatul are drept scop certificarea calitătilor profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociatiile de proprietari.

(3) Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioadă nedeterminată si este valabil pe tot teritoriul României.

(4) Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administratiei publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite conditiile pentru exercitarea acestei activităti.

Art. 59. - (1) Exercitarea controlului asupra activitătii financiar-contabile din cadrul asociatiilor de proprietari se realizează în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 230/2007 de către organele competente potrivit legislatiei financiar-contabile.

(2) Asociatia de proprietari sau orice proprietar din condominiu poate contracta, în nume propriu, lucrări de expertiză tehnică si/sau contabilă cu o persoană fizică sau juridică care are calitatea de a efectua expertize, conform legislatiei privind organizarea activitătii de expertiză tehnică si contabilă, judiciară si extrajudiciară.

(3) În conditiile stabilite de consiliile locale, judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si în functie de resursele bugetare proprii, primăriile pot încheia parteneriate cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, în vederea efectuării expertizei financiar-contabile a gestiunii fondurilor asociatiilor de proprietari, la solicitarea unuia sau a mai multor membri ai asociatiei, ulterior efectuării de către comisia de cenzori a controlului financiar-contabil pe respectiva perioadă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 60. - Până la elaborarea si aprobarea normelor privind repartizarea consumurilor de energie termică pentru încălzire si apă caldă menajeră, în cazul utilizării repartitoarelor de costuri, se aplică metodologiile însusite si aprobate de asociatiile de proprietari.

Art. 61. - Prezentele norme metodologice intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 50.000 mii lei, la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă” - titlul X „Active nefinanciare”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 35.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

Având în vedere dispozitiile art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, precum si dispozitiile art. 13-21 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

tinând cont de propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 7.023/VPD din 8 ianuarie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeste Comisia de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Secretariatul tehnic al Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici se asigură de către Agentia Natională a Functionarilor Publici. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 38/2006 privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 15.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia si institutia

Perioada de numire

1.

Roman Cristian

Secretar general adjunct, Ministerul Internelor si Reformei Administrative

10 ani si jumătate

2.

Dezsi Attila

Subprefect, Institutia Prefectului Judetului Hunedoara

9 ani

3.

Pricăjan Dan

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Hunedoara

7 ani si jumătate

4.

Bara Iuliu

Consilier, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

6 ani

5.

Capră Mihai

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Galati

4 ani si jumătate

6.

Berca Gabriel

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Bacău

3 ani

7.

Marossi Zoltan

Subprefect, Institutia Prefectului Judetului Timis

1 an si jumătate

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

Având în vedere dispozitiile art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, precum si dispozitiile art. 13-22 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

tinând cont de propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 7.023/VPD din 8 ianuarie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeste Comisia de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Secretariatul tehnic al Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici se asigură de către Agentia Natională a Functionarilor Publici. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea înaltilor functionari publici

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia si institutia

Perioada de numire

1.

Romfeld Maria Magdolna

Subprefect, Institutia Prefectului Judetului Harghita

10 ani si jumătate

2.

Dobre Ciprian

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Mures

9 ani

3.

Nica Bogdan

Secretar general, Ministerul Sănătătii Publice

7 ani si jumătate

4.

Szakal Andras

Subprefect, Institutia Prefectului Judetului Brasov

6 ani

5.

Lefter Chirică

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Tulcea

4 ani si jumătate

6.

Paulescu Ioan Anton

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Caras-Severin

3 ani

7.

Mocanu Toader

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Neamt

1 an si jumătate

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici

 

Având în vedere dispozitiile art. 50-59 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor

functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

tinând cont de propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 7.023/VPD din 8 ianuarie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu

modificările si completările ulterioare, si al art. 20 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeste Comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Secretariatul tehnic al Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici se asigură de către Agentia Natională a Functionarilor Publici. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 57/2006 privind numirea Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 23 mai 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici

 

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Functia si institutia

1.

Bălan Emil

Profesor universitar doctor, prodecan, Scoala Natională de Studii Politice si Administrative Bucuresti

2.

Poede George

Profesor doctor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi

3.

Profiroiu Marius

Conferentiar universitar, Academia de Studii Economice Bucuresti

4.

Alexandri Nicolae

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Prahova

5.

Buchwald Peter

Profesor doctor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 19 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. I. - După punctul 2 al capitolului VIII „Alte servicii de radiocomunicatii (altele decât cele mentionate la cap. I - VII)” din anexa la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

„3. Tarif pentru un canal GSM asignat la nivel national la bordul aeronavelor 9 euro/canal”

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2008.

Nr. 25.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 2 la Decretul nr. 371/1995 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 si 291 bis din 15 decembrie 1995, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în loc de: „Matache I. Enache” se va citi: „Matache I. Eracle”.

_

În anexa la Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 si 14 bis din 16 ianuarie 1998, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. crt. 9772, în loc de: „Primejdic I. Traian” se va citi: „Primejdie I. Traian”.