MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 29         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

8. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

9. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

9. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor

 

10. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor

 

10. - Lege pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare

 

11. - Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare

 

12. - Decret pentru numirea unui judecător

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.187 din 13 decembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

3. - Decizie pentru eliberarea domnului Bogdan Stefan din functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice

 

4. - Decizie pentru numirea domnului Mircea Manuc în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice

 

5. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Marius Vasile Iosif Roman în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

6. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a domnului Ariton Ion din functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

45/1.774/764/2007. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

 

4. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind arondarea teritorială a detinătorilor de bunuri intrate în proprietatea privată a statului, din punct de vedere al organului de valorificare căruia au obligatia de a-i preda bunurile

 

11. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor si criteriilor pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei,  integrării si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 30 din 1 august 2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I pozitia nr. 1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 1 august 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2008.

Nr. 8.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri Financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 9.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Detinătorii de animale au obligatia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare si de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproductia, exploatarea, protectia si bunăstarea animalelor.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Detinătorii de animale au obligatia de a avea un comportament lipsit de brutalitate fată de acestea, de a asigura conditiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona si/sau izgoni.”

3. La articolul 5, după litera d) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) asistentă medicală.”

4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Detinătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente si cruzimi.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se întelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum si neasigurarea conditiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime fată de animale se întelege:

a) omorârea animalelor, cu intentie;

b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

e) folosirea de animale pentru expozitii, spectacole, publicitate, realizare de filme si în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităti le provoacă suferinte fizice si psihice, afectiuni sau răniri;

f) abandonarea si/sau alungarea unui animal a cărui existentă depinde de îngrijirea omului;

g) administrarea de substante destinate stimulării capacitătilor fizice ale animalelor în timpul competitiilor sportive, sub forma dopajului;

h) maltratarea si schingiuirea animalelor;

i) interventiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, sectionarea corzilor vocale, ablatia ghearelor, coltilotul ciocului si dintilor;

j) provocarea de suferinte fizice si psihice prin orice mijloace;

k) despărtirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viată;

l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege;

m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situatii decât pentru imobilizarea animalelor.”

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61 cu următorul cuprins:

„Art. 61 . - Abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea si îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost si tratament medical.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

Art. 7. - Animalele folosite în scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protectie specifice, fără a li se provoca suferinte inutile.”

8. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71 cu următorul cuprins:

„Art. 71 . - Este interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor si a altor animale, cu exceptia animalelor cu boli incurabile constatate de medicul veterinar.”

9. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Detinătorii de animale pot detine animale sălbatice pe o perioadă determinată de timp, în vederea îngrijirii si recuperării fizice, pentru animalele aflate în impas de supravietuire, cu acordul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.”

10. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Transportatorii au obligatia de a transporta animalele în conditii corespunzătoare, în functie de specie, stare fiziologică, sex, vârstă, categorie de productie, pentru a evita rănirea ori epuizarea fizică si/sau psihică a acestora.”

11. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Comisia de organizare a competitiilor si/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu si un reprezentant al organizatiilor de protectie a animalelor.”

12. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21 ) Interventiile chirurgicale se efectuează în spatii autorizate, cu exceptia situatiilor în care interventia se impune la fata locului.”

13. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

„Sacrificarea si uciderea animalelor”

14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Animalele nu vor fi supuse unor suferinte inutile în cazul sacrificării sau uciderii.”

15. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Sacrificarea si uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.”

16. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Prevederile art. 20 nu se aplică animalelor care, datorită unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat.”

17. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Animalele pot fi folosite pentru cercetare stiintifică, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, atunci când obiectivul activitătii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implică folosirea animalelor.”

18. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Constituie infractiuni următoarele fapte:

a) detinerea si comercializarea de animale sălbatice de către persoane fizice si juridice neautorizate, cu exceptia grădinilor zoologice;

b) folosirea animalelor pentru cersetorie, în scopul obtinerii de foloase necuvenite;

c) faptele prevăzute la art. 6;

d) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

e) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea.”

19. La articolul 23, literele a) si b) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

„a) cele de la lit. a), cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei;

b) cele de la lit. b)-e), cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei.”

20. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Infractiunile prevăzute la alin. (11) se sanctionează după cum urmează:

a) cele de la lit. a), cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală de la 500 lei la 10.000 lei si confiscarea animalelor;

b) cele de la lit. b), cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 500 lei la 6.000 lei si confiscarea animalelor;

c) cele de la lit. c), cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei si confiscarea animalelor;

d) cele de la lit. d), cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 2.000 lei si confiscarea animalelor;

e) cele de la lit. e), cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 500 lei la 2.000 lei si confiscarea animalelor.”

21. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - În cazul săvârsirii de două ori a faptelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) si b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contraventională se aplică si măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care functionează pe lângă consiliile locale, în vederea adoptiei sau a valorificării, în conditiile legii.”

22. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241 . - În cazul constatării unei infractiuni, instanta poate dispune pe seama proprietarului interdictia de a detine animale pe o perioadă de 5 ani.”

23. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentantii organizatiilor de protectie a animalelor, monitorizează aplicarea prezentei legi.”

24. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261 , cu următorul cuprins:

„Art. 261 . - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă în termen de 60 de zile, prin ordin comun al ministrului internelor si reformei administrative si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu consultarea reprezentantilor organizatiilor de protectie a animalelor.”

25. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271 , cu următorul cuprins:

„Art. 271 . - (1) Radiodifuziunea si Televiziunea Română promovează programe de protectie a animalelor. (2) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în cadrul orelor de educatie civică, va promova actiuni de protectie a animalelor.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2008.

Nr. 9.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2008.

Nr. 10.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare, denumit în continuare Program, în conditiile stabilite prin prezenta lege.

Art. 2. - Obiectivul prezentei legi este diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor vechi, cu perioadă de exploatare depăsită, precum si cresterea productivitătii activitătii din agricultură.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

1. Autoritate - Administratia Fondului pentru Mediu;

2. tractor uzat - orice tractor care apartine unei persoane fizice având domiciliul sau resedinta în România, cu o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricatiei, care contine cumulativ următoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie;

3. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat si care nu a fost utilizat potrivit destinatiei acestuia;

4. proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau resedinta în România care detine în proprietate un tractor uzat, cu o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricatiei, pe numele său, precum si mostenitorii săi;

5. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.

Art. 4. - Orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitori autorizati ai acestora, care doreste înscrierea în Program depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - (1) Autoritatea analizează documentatia depusă si, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.

(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validati prin Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 6. - Poate beneficia de o primă în cuantum de 17.000 lei orice proprietar/mostenitor al unui proprietar al unui tractor uzat, care întruneste cumulativ următoarele conditii:

a) s-a înscris la un producător validat pentru achizitionarea unui tractor nou;

b) a predat tractorul uzat spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinând un certificat de distrugere;

c) a radiat tractorul uzat;

d) achizitionează un tractor nou de la producătorul validat la care s-a înscris.

Art. 7. - Suma prevăzută la art. 6 va putea fi obtinută o singură dată si se va scădea din pretul de achizitie a unui tractor nou.

Art. 8. - (1) Se interzice omologarea pentru circulatie si reînmatricularea sau folosirea ulterioară a unui tractor uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6, sau reutilizarea caroseriei, a sasiului ori a motorului acestuia.

(2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor uzate complet sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a sasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizati, prevăzuti la art. 6 lit. b), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(3) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Gărzii Nationale de Mediu.

Art. 9. - Prevederile art. 8 alin. (2) si (3) se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi se alocă anual din Fondul pentru mediu suma de 21 milioane lei, în limita sumei alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 11. - Instructiunile privind modalitătile de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2008.

Nr. 10.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national de tractoare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2008.

Nr. 11.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din 13 decembrie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Musta P. Ovidiu Petru se numeste în functia de judecător la Judecătoria Oradea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2008.

Nr. 12.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.187

din 13 decembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Bârsănesti în Dosarul nr. 3.454/2006 (nr. în format nou 1.878/110/2007) al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că, ulterior sesizării cu prezenta exceptie, Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 871 din 9 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 17 octombrie 2007, a constatat neconstitutionalitatea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 în integralitatea sa. Prin urmare, în temeiul art. 29 alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 18 aprilie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 3.454/2006 (nr. în format nou 1.878/110/2007), Tribunalul Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4, art. 5 alin. (1) si art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical. Exceptia a fost ridicată de Consiliul Local al Comunei Bârsănesti într-o cauză având ca obiect judecarea actiunii în contencios administrativ prin care Institutia Prefectului din Judetul Bacău a chemat în judecată Consiliul Local al Comunei Bârsănesti, solicitând instantei să oblige pârâtul să adopte o hotărâre privind lista spatiilor cu destinatia de cabinete medicale ce urmează a fi vândute potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine că prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 contravine protectiei constitutionale a dreptului de proprietate privată, deoarece instituie obligatia consiliilor locale de a vinde spatiile proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale sau în care se desfăsoară activităti conexe actului medical,  fără a exista o negociere directă sau licitatie publică. De asemenea, se mai sustine că impunerea de către legiuitor a unui pret de vânzare „modic” contravine dispozitiilor art. 44 alin. (3), (4) si (6) din Constitutie, iar prevederile art. 5 din acest act normativ încalcă principiile constitutionale ale descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice.

Tribunalul Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, având în vedere scopul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, si anume finalizarea procesului de reformă în domeniul asistentei medicale ambulatorii.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului

Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, ordonantă ce a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 236/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 iunie 2006. Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 1: „(1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic pentru vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, functionează unităti medicale înfiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, a spatiilor organizate ca centre de diagnostic si tratament sau centre medicale cu personalitate juridică, precum si a spatiilor cu destinatie pentru activităti medicale sau activităti conexe actului medical, neutilizate.

(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin spatiu medical se întelege spatiul în care se desfăsoară efectiv activitate medicală si activitate medicală conexă, precum si cota indiviză corespunzătoare din spatiul comun.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si spatiilor medicale ale ministerelor cu retea sanitară proprie, cu acordul ministerelor de resort.”

- Art. 4 alin. (1): „(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, consiliile judetene sau consiliile locale, după caz, aprobă prin hotărâre lista spatiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea privată a statului si care se află în administrarea lor, ce urmează să fie vândute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă. Listele astfel aprobate vor fi afisate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul consiliului judetean.”

- Art. 5 alin. (1): „(1) Prefectii vor veghea ca hotărârea prevăzută la art. 4 să cuprindă toate spatiile medicale care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgentă. În acest scop hotărârile consiliilor locale si ale consiliilor judetene vor fi comunicate prefectilor în termen de cel mult 10 zile de la adoptare si vor fi afisate la sediul primăriei, respectiv al consiliului judetean. Prefectul va cere completarea sau modificarea listei, dacă este cazul, iar în situatia în care se refuză solicitarea prefectului, acesta se va putea adresa instantei de contencios administrativ.”

- Art. 8: „(1) Pretul de vânzare al spatiului medical se stabileste diferentiat, pe categorii de localităti, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a IV-a „Reteaua de localităti”, cu modificările ulterioare, prin stabilirea de preturi maximale, după cum urmează:

a) pentru localitătile de gradul 0, municipiul Bucuresti, 70 euro/m2;

b) pentru localitătile de rangul I, 50 euro/m2;

c) pentru localitătile de rangul II, 40 euro/m2;

d) pentru localitătile de rangul III, 30 euro/m2;

e) pentru localitătile de rangul IV, 20 euro/m2;

f) pentru localitătile de rangul V, 15 euro/m2.

(2) Preturile stabilite conform prevederilor alin. (1) sunt diminuate de către comisie cu câte 10%, dacă:

a) clădirea este mai veche de 30 de ani;

b) spatiul este situat într-o localitate cu deficit de medici.”

În opinia autorului exceptiei, textele legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) teza întâi privind garantarea dreptului de proprietate privată, alin. (3) referitor la expropriere, alin. (4) privind nationalizarea, alin. (6) referitor la despăgubirile cuvenite proprietarului în cazul exproprierii sau al folosirii subsolului unei proprietăti imobiliare de către autoritatea publică si art. 120 alin. (1) privind principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională observă că, prin Decizia nr. 871 din 9 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 17 octombrie 2007, instanta de contencios constitutional a constatat că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 236/2006, sunt neconstitutionale.

Întrucât decizia amintită a fost pronuntată ulterior sesizării Curtii cu prezenta exceptie de neconstitutionalitate si având în vedere dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”, coroborat cu alin. (6) al aceluiasi articol din aceeasi lege, Curtea constată că exceptia urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Bârsănesti în Dosarul nr. 3.454/2006 (nr. în format nou 1.878/110/2007) al Tribunalului Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 decembrie 2007.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Bogdan Stefan din functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Stefan se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Mircea Manuc în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Manuc se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Marius Vasile Iosif Roman în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

Având în vedere:

- solicitarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale formulată prin Adresa nr. 3.011 din 27 decembrie 2007;

- Avizul favorabil nr. 1.060.682 din 7 ianuarie 2008 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar (maximum 6 luni), de către domnul Marius Vasile Iosif Roman, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999  privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Vasile Iosif Roman se promovează temporar în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a domnului Ariton Ion din functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere:

- scrisoarea înregistrată sub nr. 20/34/IB din 4 ianuarie 2008, prin care domnul Ariton Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a solicitat suspendarea raportului de serviciu pe o perioadă de 24 de luni, începând cu data de 1 februarie 2008;

- dispozitiile art. 95 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 95 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 februarie 2008, domnul Ariton Ion se suspendă, la cerere, din functia publică de inspector guvernamental, pe o perioadă de 24 de luni.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 6.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 45 din 22 august 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.774 din 24 octombrie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 764 din 31 august 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare, art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007

privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si ale art. 1 alin. (3) si (4), precum si ale anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., societate comercială care functionează sub autoritatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscri se în bugetul de venituri si cheltuieli al societătii comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societatea comercială prevăzută la art. 1 va efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor totale aprobate, societatea comercială prevăzută la art. 1 poate efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 3. - Societatea Comercială „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

ANEXĂ*)

 

S.C. RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A.

 

BUGETUL

de venituri si cheltuieli pe anul 2007

 

 

 

 

 

 

mii lei

Nr Crt

Indicatori

Nr rd

BVC

Realizat 2006

BVC         Propus 2007

%

1

2

 

1

5

6

1

VENITURI TOTALE

1

2.043,00

2.000,00

97,90

1

Vcnicuri din exploatare, total din care:

2

2.043,00

2.000,00

97,90

 

a) productia vândută

3

1.848,00

1.860,00

100,65

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

0,00

0,00

0,00

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrrei de afaceri

5

0,00

0,00

0,00

 

- subventii. cf prev. legale în vigoare

5a

0,00

0,00

0,00


 

 

 

 

 

mii lei

1

2

3

4

5

6

 

-transferuri, cf. preved.legale în vigoare

5b

0,00

0,00

0,00

 

d) productia imobilizată

6

0,00

0,00

0,00

 

e) alte venituri din exploatare , din care:

7

195,00

140,00

71,80

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

0,00

0,00

0,00

 

- alte venituri din exploatare

9

195,00

140,00

71,80

2

Venituri financiare- total, din care :

10

0,00

0,00

0,00

 

a) venituri din interese de participare

11

0,00

0,00

0,00

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobiliare

12

0,00

0,00

0,00

 

e) venituri din dobânzi

13

9,00

0,00

0,00

 

d) alte venituri financiare

14

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

15

0,00

0,00

0,00

11

CHELTUIELI TOTALE

16

2.275.00

1 976,00

86,86

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

2.275,00

1.976,00

86,86

 

a) cheltuieli materiale,

18

133.00

130,00

96,30

 

b) alte cheltuieli din afară

(energie si apa)

19

96,00

159,00

165,62

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

0,00

0,00

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

1.632.00

1.535,00

94,06

 

- salarii

22

1.207,00

1.120,00

92,79

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala

23

415.00

365,00

87,95

 

din care :

 

 

 

 

 

- contributii la asigurări sociale

24

299.00

277,00

92,64

 

- contributia de asigurări pt. somaj

25

23.00

21,00

91,30

 

- contributia la asigurări sociale de sanălate

26

93.00

67,00

72,04

 

alte chelt.cu personalul,dui care

27

10.00

50,00

500,00

 

-fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap

28

100

0,00

0,00

 

- tichete de masă

29

10.00

50,00

500,00

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

21.00

30,00

142,86

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

42.00

0,00

0,00

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

349,00

122,00

34,96

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara soc..din care:

33

9,00

111,00

0,00

 

- cheltuieli de protocol

34

1.00

0,50

50,00

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate

35

0,00

0,00

0,00

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

0,00

0,00

0,00

 

- alte cheltuieli .din ciirc:

37

9,00

11,00

0,00

 

- taxa pe. act. de exploatare a resurselor minerale

38

0,00

11,00

0,00

 

- redeventa din concesion.bunuri publice

39

0,00

0,00

0,00

 

- cheltuieli prevăzute Legea bugetului de stat

40

 

 

 

 

din care:

 

0.00

0,00

0,00

 

transferuri sau subventii

41

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

9,00

0,00

0,00

 

a) cheltuieli privind dobânzile

43

0,00

0,00

0,00

 

b) alte cheltuieli financiare

44

9,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

45

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

-232.00

24,00

0,00

IV

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE

47

0,00

0,00

0,00

 

POTRIVIT LEGII, din care:

 

 

 

 

 

- fond de rezervă

48

0.00

0,00

0,00

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

49

0.00

0,00

0,00

 

PRECEDENTI

 

 

 

 

VI

IMPOZIT PE PROFIT

50

9,00

3,00

0,00

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT

din care

51

0,00

21,00

0,00

1

Rezerve legale

52

9,00

1,20

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

53

0,00

0,00

0,00


 

 

 

 

 

mii lei

1

2

3

4

5

6

3

Acoperirea pierderilor din anii precedenti

54

0,00

19,80

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt proeiectele din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzirlor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

0,00

0,00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

0.00

0,00

0,00

6

Pana la 10% din profilul net.pt. participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

57

0,00

0,00

0,00

7

Minimum 50% vansaminle la bugetul de slat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor eu capital integral sau majoritar de stat

58

0,00

0,00

0,00

X

Profilul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si se constituie ca sursă proprie de finantare

59

0,00

0.00

0,00

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,

din care:

60

205.00

130,00

63,41

1

Surse proprii

61

5,00

30,00

600,00

2

Alocatii de la buget

62

200,00

100,00

50,00

3

Credite bancare

63

0,00

0,00

0,00

 

- interne

64

0,00

0,00

0,00

 

- externe

65

0.00

0,00

0,00

4

Alte surse

66

0,00

0,00

0,00

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

205,00

130,00

64,04

1

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

68

20.1.00

130,00

64,04

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

69

0,00

0,00

0,00

 

- interne

70

0.00

0,00

0,00

 

- exerne

71

0,00

0,00

0,00

X

REZERVE, din care:

72

0,00

1,20

0,00

1

Rezerve legale

73

0,00

1,20

0,00

2

Rezerve statuare

74

11.00

0,00

0,00

3

Alte rezerve

75

0,00

0,00

0,00

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

1

Venituri totale

77

2.04.1,00

2.000,00

97,90

2

Costuri aferente veniturilor loiale

78

2.275,00

1 976,00

86,86

3

Număr prognozat de personal la finele anului

79

69,00

45,00

65,22

4

Număr mediu personal total

80

89.00

80,00

89,89

5

fond de salarii, din care :

81

1.207,00

1.120,00

92,79

 

a) fond salarii aferent posturilor blocate

82

9,00

0,00

0,00

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului

economic potrivii art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

83

85.00

85,00

100,00

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

84

28,87

28,87

100,00

 

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001

85

8,00

0,00

0,00

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

997,00

960,00

96,29

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

0,00

0,00

0.00

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

125.00

75,00

60,00

6

Câstigul mediu lunar pe salariat *(lei/pers/luna)

89

944,13

1.012,66

107,26

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (RON/pers) x (rd77/rd80) - în preturi curente

90

2.1.22

25,32

109,04

8

Productivitatea muncii pe lotal personal mediu (RON/pers) x (rd77/rd80) - preturi comparabile

91

23,22

25,32

109,04

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu(unităti fizice/persoană)

92

 

 

 


 

 

 

 

 

mii lei

1

2

3

4

5

6

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.totale/venituri totale* 1000)

93

1.113,56

988,00

88.72

11

Plăti restante - total

94

589,00

340,00

57,72

 

- preturi curente

95

589.00

340,00

57,72

 

- preturi comparabile (rd.95/indicele de crestere a preturilor prognozate)

96

 

 

 

12

Creante restante - total

97

38,00

36,00

94,74

 

- preturi curente

98

38,00

36,00

94,74

 

- preturi comparabile (rd.98/indicele de crestere a preturilor prognozate)

99

 

 

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind arondarea teritorială a detinătorilor de bunuri intrate în proprietatea privată a statului, din punct de vedere al organului de valorificare căruia au obligatia de a-i preda bunurile

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Unitătile autoritătii vamale vor declara bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care îndeplinesc conditiile de comercializare, la directia generală a finantelor publice judeteană pe raza căreia acestea au fost confiscate.

(2) Unitătile autoritătii vamale care functionează pe raza municipiului Bucuresti vor declara bunurile prevăzute la alin. (1) la administratiile finantelor publice de sector pe raza cărora acestea îsi desfăsoară activitatea sau la directia generală a finantelor publice judeteană pe raza căreia acestea au fost confiscate.

Art. 2. - Sectiile de politie care îsi desfăsoară activitatea pe raza municipiului Bucuresti vor declara bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) la administratiile finantelor publice de sector pe raza cărora acestea functionează.

Art. 3. - Organele administratiei publice locale care îsi desfăsoară activitatea pe raza municipiului Bucuresti vor declara bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) la administratiile finantelor publice de sector pe raza cărora acestea functionează.

Art. 4. - (1) Garda Financiară care îsi desfăsoară activitatea pe raza municipiului Bucuresti va declara bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) la administratiile finantelor publice de sector în raza cărora au fost confiscate sau la directia generală a finantelor publice judeteană pe raza căreia acestea au fost confiscate.

(2) Garda Financiară centrală va declara bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sau la directia generală a finantelor publice judeteană pe raza căreia acestea au fost confiscate.

Art. 5. - (1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari si/sau din donatii, pe raza municipiului Bucuresti, vor fi valorificate de către Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

(2) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari si/sau din donatii, se valorifică de către directiile generale ale finantelor publice judetene pe raza cărora se află imobilul.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3/2006 privind procedura de declarare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 18 ianuarie 2006.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 ianuarie 2008.

Nr. 4.

  

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor si criteriilor pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei, integrării si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013,

tinând seama de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de evaluare a proiectelor si criteriile pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei, integrării si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Silviu George Didilescu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de evaluare a proiectelor si criteriile pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei, integrării si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap

 

CAPITOLUL I

Metodologia de evaluare a proiectelor în domeniul protectiei, integrării si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap

 

Art. 1. - Proiectele finantate de Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, denumită în continuare Autoritate, din creditele bugetare prevăzute cu această destinatie vor respecta obiectivele Planului de actiune privind implementarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013.

Art. 2. - Propunerile de proiecte depuse în vederea finantării pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat.

Art. 3. - Propunerile de proiecte se depun la sediul Autoritătii din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, în termenul prevăzut în anuntul de participare ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, cu respectarea cerintelor din documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect.

Art. 4. - (1) Evaluarea propunerilor de proiecte se va realiza de către o comisie formată la nivelul Autoritătii, ai cărei membri vor fi desemnati prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(2) Presedintele Autoritătii poate solicita altor institutii cu competente în domeniul asistentei sociale desemnarea unui reprezentant, membru în cadrul comisiei de evaluare.

Art. 5. - (1) Atribuirea contractelor de finantare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte.

(2) Procedura de selectie publică de proiecte cuprinde următoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finantărilor nerambursabile;

b) publicarea anuntului de participare;

c) înscrierea candidatilor;

d) transmiterea documentatiei;

e) prezentarea propunerilor de proiecte;

f) verificarea eligibilitătii, înregistrării si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si financiară;

g) evaluarea propunerilor de proiecte;

h) comunicarea rezultatelor;

i) încheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabilă;

j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabilă.

Art. 6. - Propunerile de proiecte depuse vor fi evaluate de comisie în termen de cel mult 30 de zile de la expirarea datei limită de depunere stabilite prin anuntul de participare.

Art. 7. - Comunicarea rezultatului evaluării se va face public prin afisarea pe site-ul Autoritătii a raportului comisiei de evaluare a proiectelor, raport care va include sumele contractate, organizatiile si denumirea proiectelor selectate în vederea finantării.

Art. 8. - (1) Atribuirea finantării proiectelor aprobate se realizează în baza unui contract de finantare nerambursabilă încheiat între Autoritate si solicitant si semnat în termen de 10 zile de la data comunicării rezultatului evaluării.

(2) Semnarea contractului de finantare nerambursabilă este conditionată de raportul favorabil al Autoritătii, în urma vizitei de precontractare efectuate în acest scop.

Art. 9. - (1) Contributia minimă a solicitantului la realizarea proiectului este de 10% din valoarea finantării nerambursabile solicitate de la Autoritate si poate fi partial sau integral în natură.

(2) Existenta unor surse de finantare, altele decât cele ale Autoritătii si ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la mentionarea explicită a acestora, a destinatiei fondurilor si a cuantumului resurselor atrase.

Art. 10. - (1) Finantarea nerambursabilă se efectuează pe bază de decont justificativ. Decontarea se face pe măsura efectuării cheltuielilor de către beneficiar.

(2) Plata finală de 10% se face după îndeplinirea de către beneficiarul finantării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea raportului final de activitate, a raportului financiar final, dovada folosirii aportului angajat prin contractul de finantare nerambursabilă si finalizarea procesului de monitorizare de către Autoritate.

(3) Fondurile obtinute prin finantarea nerambursabilă se vor utiliza cu respectarea legislatiei române în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 11. - Monitorizarea implementării si controlul utilizării fondurilor alocate pentru fiecare proiect din cadrul finantării nerambursabile în domeniul protectiei, integrării si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap se asigură de către Autoritate.

Art. 12. - Finantarea nerambursabilă acordată pentru derularea proiectelor se sistează în cazul în care Autoritatea constată că sumele alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finantare nerambursabilă încheiate.

 

CAPITOLUL II

Criteriile pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei, integrării si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap

 

Art. 13. - Autoritatea finantează proiecte în domeniul protectiei, integrării si incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, proiecte care se încadrează în următoarele programe:

A. Programul de crestere a capacitătii institutionale si administrative

Activităti eligibile:

- crearea de servicii sociale alternative rezidentiale de tip familial, locuinte protejate.

B. Programul de crestere a gradului de ocupare a fortei de muncă pentru persoanele cu handicap

Activităti eligibile:

- dezvoltarea serviciilor sociale de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap, unitate protejată, atelier protejat.

C. Programul de suport familial

Activităti eligibile:

1. dezvoltarea serviciilor sociale la nivel comunitar de tip centre de zi, centre de tip respiro/centre de criză, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

2. înfiintarea si/sau dezvoltarea de centre de servicii de recuperare neuromotorie si locomotorie de tip ambulatoriu.

Art. 14. - Criterii de eligibilitate pentru solicitanti:

- organizatii neguvernamentale-ONG de tipul asociatii, fundatii, federatii, furnizori de servicii sociale acreditati în conditiile legii;

- Autoritatea, în nume propriu, pentru proiecte proprii.

Art. 15. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 14, care solicită finantare nerambursabilă pentru proiecte, trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie persoane juridice române de drept public sau privat, constituite potrivit legii;

b) să aibă calitatea de furnizori de servicii sociale, acreditati în conditiile legii;

c) să dispună de resurse materiale si umane necesare derulării proiectelor pe care le propun;

d) să fie responsabile direct pentru pregătirea si managementul proiectului, nu să actioneze ca intermediar;

e) să aibă deschis un cont bancar special pentru finantarea nerambursabilă provenită din bugetul de stat pentru proiect;

f) să nu aibă conturile bancare blocate în urma unei hotărâri judecătoresti;

g) să nu se facă vinovate de declaratii inexacte, cu reacredintă, cu privire la informatiile solicitate în vederea selectării si finantării proiectelor;

h) să nu fi încălcat prevederile unui contract de finantare nerambursabilă încheiat cu Autoritatea în anul precedent cererii de finantare;

i) să asigure functionarea serviciului social nou-înfiintat timp de 3 ani de la finalizarea implementării proiectului;

j) să asigure functionarea serviciului social nou-înfiintat timp de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, în cazul constructiilor;

k) partenerii aplicantului trebuie să respecte prevederile lit. a), f), g) si h).

(2) Nu sunt eligibili solicitantii prevăzuti la alin. (1), care:

a) nu prezintă documentatia completă si întocmită potrivit criteriilor stabilite în acest sens prin ordin al presedintelui Autoritătii;

b) au conturi bancare blocate în urma unei hotărâri judecătoresti;

c) se fac vinovati de declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate în vederea finantării;

d) nu au respectat prevederile unui contract de finantare nerambursabilă încheiat cu Autoritatea în anul precedent cererii de finantare;

e) nu îndeplinesc cerintele prevăzute în documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect, specifică finantării nerambursabile;

f) se află în situatiile prevăzute la art. 21 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general.