MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 18         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

1. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

1. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.196 din 13 decembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) si art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.586/2007. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006

 

1. - Hotărâre privind finantarea proiectului „Reprezentantul special al Guvernului României” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2008

 

2. - Hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind participarea României la Carnavalul de la Venetia în perioada 26 ianuarie - 5 februarie 2008

 

4. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Bălu Marius, prin eliberarea din functia publică de subprefect al judetului Mehedinti

 

5. - Hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Mîndrilă Eftandopolos Constantin, subprefect al judetului Vrancea

 

8. - Hotărâre privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

769/2.471/2007. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

1.141/2.419/2007. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, străzi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centură” în cadrul axei prioritare „Îmbunătătirea infrastructurii de transport regionale si locale” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

2.779/2007. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.868/2007 privind aprobarea procedurilor de organizare si desfăsurare si a Calendarului admiterii în învătământul liceal si profesional pentru anul scolar 2008-2009

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna ianuarie 2008

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENAUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) La nivelul Autoritătii se constituie si functionează, sub conducerea presedintelui acesteia, Comitetul pentru situatii de urgentă.

(12) Comitetul pentru situatii de urgentă prevăzut la alin. (11) se constituie prin ordin al presedintelui Autoritătii si are în componentă persoane cu putere de decizie, experti si specialisti din aparatul propriu si din unele institutii si unităti aflate în subordinea Autoritătii, cu atributii în gestionarea situatiilor de urgentă.”

2. La articolul 26, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Dacă epizootia prezintă un pericol deosebit pentru sănătatea publică si economia natională, în cadrul Comitetului National pentru Situatii de Urgentă se constituie, prin hotărâre a Guvernului, Centrul National de Combatere a Bolilor, sub conducerea nemijlocită a ministrului internelor si reformei administrative si sub coordonarea primului-ministru.”

3. La articolul 26, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (41)-(44), cu următorul cuprins:

„(41) Centrul National de Combatere a Bolilor este un organism interministerial format din persoane cu putere de decizie, experti si specialisti desemnati de ministerele cu atributii complexe în gestionarea situatiilor de urgentă.

(42) Structura Centrului National de Combatere a Bolilor este următoarea:

a) Unitatea centrală de decizii, condusă de ministrul internelor si reformei administrative, alcătuită din membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgentă;

b) Unitatea operatională centrală, condusă de presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

c) Unitatea centrală de sprijin, constituită din experti si specialisti din cadrul administratiei publice centrale, din cadrul organelor de specialitate ale acesteia si din cadrul unor institutii si unităti aflate în subordinea acestora, precum si din reprezentanti ai patronatelor interesate de eradicarea epizootiilor, care ajută Unitatea operatională centrală în luarea măsurilor care se impun pentru combaterea bolilor.

(43) Organizarea, functionarea si atributiile Centrului National de Combatere a Bolilor si ale structurilor din componenta acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.

(44) Finantarea actiunilor care se dispun de către Centrul National de Combatere a Bolilor se asigură de la bugetul de stat, în conditii stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

4. La articolul 26, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Pentru sprijinirea actiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor, la nivelul prefecturilor se constituie, sub conducerea prefectilor, centre locale de combatere a bolilor, respectiv Centrul de Combatere a Bolilor al Municipiului Bucuresti.”

5. La articolul 26, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu următorul cuprins:

„(51) Structura centrului local de combatere a bolilor este următoarea:

a) unitatea locală de decizie, condusă de prefect si alcătuită din membrii comitetului judetean pentru situatii de urgentă;

b) unitatea operatională locală, condusă de directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

c) unitatea locală de sprijin, condusă de primar si din care fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orasului sau municipiului, după caz, reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii de pe teritoriul respectiv, precum si medicul zonal.

(52) Organizarea, atributiile si functionarea centrelor locale de combatere a bolilor, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si ale structurilor din componenta acestora se stabilesc prin ordin al prefectului.

(53 ) În exercitarea atributiilor de conducere a Unitătii operationale centrale si a unitătii operationale locale se emit decizii si instructiuni.”

6. La articolul 26, alineatele (6), (61) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(6) În cazul măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea focarelor de boli transmisibile ale animalelor, se acordă despăgubiri:

a) proprietarilor, crescători de animale, pentru animalele tăiate sau ucise în cadrul actiunilor nationale aprobate prin acte normative;

b) persoanelor fizice ale căror animale au fost diagnosticate pozitiv si sacrificate, în mod direct sau indirect, în cadrul programelor nationale de eradicare a epizootiilor, de la data aprobării acestora, conform legislatiei în vigoare;

c) proprietarilor, crescători de animale, pentru pierderile financiare suferite ca efecte colaterale rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea epizootiei, inclusiv pentru împiedicarea transmiterii bolilor la om.

(61 ) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc bolile, efectele directe si indirecte, precum si efectele colaterale rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea acestora, conditiile, precum si modalitătile de acordare a despăgubirilor.

(7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în conditii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2008.

Nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2008.

Nr. 1.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.196

din 13 decembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) si art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din  Administratia Natională a Penitenciarelor

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) si art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor, exceptie ridicată de Dumitru Suhan în Dosarul nr. 2.162/99/2007 al Tribunalului Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece critica autorului exceptiei vizează o problemă de aplicare si de interpretare a legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 iunie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 2.162/99/2007, Tribunalul Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) si art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor, exceptie ridicată de Dumitru Suhan în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cereri de suspendare a unui act administrativ atacat în justitie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (2) referitoare la garantarea proprietătii în mod egal si ale art. 56 referitoare la contributii financiare, deoarece, potrivit art. 34 lit. k) teza întâi din Legea nr. 293/2004, angajatii cu putere de decizie din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot da dispozitii obligatorii pentru personalul din subordine care să fie efectuate pe cheltuiala acestora din urmă, urmând a fi decontate ulterior.

În plus, în opinia autorului, există o vădită contradictie între acest text si prevederile art. 4 alin. (3) din aceeasi lege care conferă functionarului dreptul să refuze executarea unor dispozitii vădit ilegale.

Asa fiind, autorul a înteles să invoce prezenta exceptie solicitând Curtii Constitutionale să clarifice legalitatea celor două texte din punct de vedere constitutional si, totodată, să se pronunte asupra aplicabilitătii acestora.

Tribunalul Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece, în esentă, critica autorului exceptiei vizează modul de interpretare si de aplicare a prevederilor legale criticate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Mai mult, critica avansată de autorul exceptiei vizează modul de interpretare si de aplicare a legii, aspecte care sunt exclusiv de resortul instantei de judecată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 alin. (3) si art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004, asa cum au fost completate si modificate prin art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 29 iunie 2006, care au următorul continut:

- Art. 4 alin. (3): „Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare are dreptul să refuze, în scris si motivat, îndeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispozitia o formulează în scris, functionarul public este obligat să o execute, cu exceptia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Functionarul public este obligat să aducă la cunostintă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia aceste situatii.”;

- Art. 34 lit. k): „Functionarul public din sistemul administratiei penitenciare are dreptul la: [...]

k) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localităti si, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum si în alte situatii, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că din analiza actelor existente la dosar rezultă că autorul exceptiei a fost planificat să efectueze serviciul de supraveghere a unui detinut aflat în incinta unei unităti spitalicesti. Pentru acest motiv a solicitat superiorilor punerea la dispozitie a unui mijloc de transport. Deoarece solicitarea nu a fost aprobată, reclamantul nu a executat ordinul, situatie care a determinat sanctionarea disciplinară. Prezenta exceptie de neconstitutionalitate a fost ridicată în cauza ce are ca obiect contestarea sanctiunii. Motivele de neconstitutionalitate au fost contrase din apărările părtii adverse, care a precizat că functionarul ar fi trebuit să execute ordinul, să angajeze cheltuieli din fonduri proprii si mai apoi să solicite decontarea lor în temeiul art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004.

După cum se poate observa, critica autorului tinde să convertească controlul de constitutionalitate într-un control judiciar de drept comun, cu scopul aplicării si interpretării dispozitiilor legale criticate în sensul sugerat de el.

Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului, deoarece, în caz contrar, si-ar aroga rolul de putere legiuitoare.

De asemenea, cu privire la contradictia dintre cele două articole legale criticate, Curtea observă că, asa cum a statuat în mod constant în jurisprudenta sa (de exemplu, prin Decizia nr. 486 din 11 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2004), examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei. Procedându-se altfel s-ar ajunge inevitabil la concluzia că, desi fiecare dintre dispozitiile legale este constitutională, numai coexistenta lor ar pune în discutie constitutionalitatea uneia dintre ele.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) si art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor, exceptie ridicată de Dumitru Suhan în Dosarul nr. 2.162/99/2007 al Tribunalului Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 decembrie 2007.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), punctele 25, 26, 28, 44 si 45 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„25. asigură continuitatea tratamentului bolnavilor cuprinsi în programul national de sănătate cu scop curativ;

26. derulează programele de sănătate, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conditiile legii;

.................................................................................................

28. organizează, împreună cu Ministerul Sănătătii Publice, Comisia centrală de arbitraj, care este condusă de un consiliu de conducere format din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice, CNAS, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România si Colegiul Medicilor Dentisti din România;

..................................................................................................

44. implementează programele nationale de sănătate conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătătii Publice;

45. răspunde de asigurarea, urmărirea si controlul fondurilor alocate programelor si subprogramelor de sănătate derulate de CNAS, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficientă, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate;”.

2. La articolul 12, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Principalul rol al consiliului de administratie este strategico-tactic, urmărind, în principal, aspectele majore referitoare la elaborarea si implementarea strategiei nationale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.”

3. La articolul 18, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. organizează si dirijează activitatea CNAS;”.

4. La capitolul IV, titlul sectiunii a 6-a se modifică si va avea următorul cuprins:

SECTIUNEA a 6-a

„Conducerea executivă a CNAS”

5. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Conducerea executivă a CNAS este asigurată de către directorul general. Între CNAS si directorul general se încheie un contract de management ale cărui obiective sunt stabilite de presedintele CNAS. Contractul contine indicatori de performantă, are natură civilă si se supune regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Codul civil.”

6. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261  cu următorul cuprins:

„Art. 261. - (1) Ocuparea postului de director general se face prin concurs si acesta se numeste prin ordin al presedintelui CNAS pentru un mandat de 4 ani.

(2) Mandatul directorului general încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin revocare de către presedintele CNAS pentru neîndeplinirea indicatorilor de performantă stabiliti prin contractul de management, la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performantă care au stat la baza încheierii contractului ori prin deces.

(3) Concursul pentru ocuparea postului de director general se organizează de către CNAS, având la bază si un plan de management cu privire la conducerea executivă a CNAS.

(4) Conditiile si criteriile de selectie pentru ocuparea postului de director general sunt stabilite de presedintele CNAS, cu avizul consiliului de administratie.”

7. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Functia de presedinte-director general, manager al sistemului la nivel local, la nivelul tuturor caselor de asigurări de sănătate care functionează în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se ocupă prin concurs organizat de CNAS.

(2) Între CNAS si presedintele-director general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani. Contractul contine indicatori de performantă generali si specifici, are natură civilă si se supune regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Codul civil, iar modelul acestuia se avizează de Consiliul de administratie al CNAS.

(3) Indicatorii de performantă generali si specifici si cerintele specifice postului de presedinte-director general al caselor de asigurări de sănătate se avizează de Consiliul de administratie al CNAS si se aprobă de presedintele CNAS, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de presedinte-director general în vederea îndeplinirii indicatorilor de performantă generali si specifici, încheierea contractelor de management si evaluarea activitătii managerilor sistemului la nivel local se aprobă prin ordin al presedintelui CNAS.

(5) Mandatul presedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin revocare de către presedintele CNAS, la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performantă care au stat la baza încheierii contractului ori prin deces.

(6) Presedintele-director general al casei de asigurări de sănătate are obligatia de a depune declaratia de interese si declaratia de avere la numirea în functie si anual, în conditiile legii.

(7) Presedintele-director general al casei de asigurări de sănătate poate delega atributiile, în totalitate sau în parte, unuia dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurări de sănătate, temporar, în situatii temeinic justificate, numai cu aprobarea prealabilă a presedintelui CNAS.”

8. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Pe lângă CNAS si casele de asigurări de sănătate functionează comisii de experti pentru implementarea programelor nationale de sănătate, finantate din fond, precum si alte activităti stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.

(2) Membrii comisiilor de experti prevăzute la alin. (1) beneficiază de o indemnizatie lunară de 10% din indemnizatia presedintelui CNAS, respectiv din salariul functiei de presedinte director general al casei de asigurări de sănătate, care se acordă proportional cu numărul de participări efective la sedinte.

Indemnizatiile si cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de experti sunt suportate de CNAS, respectiv de casa de asigurări de sănătate la nivelul căreia functionează comisia de experti.

(3) Regulamentul de organizare si functionare si atributiile comisiilor de specialitate se aprobă prin ordin al presedintelui CNAS.”

Art. II. - (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, CNAS organizează concursul pentru ocuparea postului de director general la nivelul CNAS.

(2) Mandatele presedintilor-directori generali la nivelul caselor de asigurări de sănătate aflate în derulare încetează la data intrării în vigoare a noilor indicatori de performantă generali si specifici aprobati prin ordin al presedintelui CNAS.

(3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a noilor indicatori de performantă generali si specifici, CNAS organizează concurs pentru ocuparea posturilor de presedinte-director general la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.586.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea proiectului „Reprezentantul special al Guvernului României” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2008

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. e) si k) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, cu modificările ulterioare, precum si Hotărârea nr. 1/2008 a Consiliului interministerial pentru imagine externă,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea, în continuare, a proiectului „Reprezentantul special al Guvernului României”.

Art. 2. - Finantarea în anul 2008 a proiectului prevăzut la art. 1 se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 500.000 lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008 de la capitolul 5401 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 5401.01 „Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul 55 „Alte transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul pe anul 2008 al Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul pe anul 2008 al Secretariatului General al Guvernului la capitolul 5401 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 5401.01 „Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul 55 „Alte transferuri” până la data de 10 decembrie 2008.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unor măsuri privind participarea României la Carnavalul de la Venetia în perioada 26 ianuarie - 5 februarie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amenajarea pavilionului României la Carnavalul de la Venetia, în perioada 26 ianuarie - 5 februarie 2008, de către Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, precum si desfăsurarea de către acest minister a unor actiuni conexe de promovare a imaginii externe a României, a ofertei turistice si a unor produse specifice românesti.

Art. 2. - Cheltuielile pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 1, în sumă totală de 574 mii lei, se suportă din prevederile bugetare aprobate pe anul 2008 Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale la capitolul 87.01 „Alte actiuni economice”, titlul „Bunuri si servicii”, cu respectarea prevederilor legale. Detalierea cheltuielilor pentru realizarea activitătilor prevăzute la art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al domnului Bălu Marius, prin eliberarea din functia publică de subprefect al judetului Mehedinti

 

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (2), art. 54 lit. g), art. 97 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al domnului Bălu Marius încetează prin eliberarea din functia publică de subprefect al judetului Mehedinti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Mîndrilă Eftandopolos Constantin, subprefect al judetului Vrancea

 

Având în vedere prevederile art. 97 lit. a) si ale art. 98 lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Încetează de drept raportul de serviciu al domnului Mîndrilă Eftandopolos Constantin, subprefect al judetului Vrancea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Începând cu luna ianuarie 2008, limita de venituri prevăzută la art. 2 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de 184 lei.

(2) Cuantumul alocatiei familiale complementare, prevăzut la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de:

a) 38 lei pentru familia cu un copil;

b) 44 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 49 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 54 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

(3) Cuantumul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentală, prevăzut la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de:

a) 54 lei pentru familia cu un copil;

b) 65 lei pentru familia cu 2 copii;

c) 73 lei pentru familia cu 3 copii;

d) 83 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 8.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

Nr. 769 din 17 decembrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 2.471 din 21 decembrie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

În temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007

privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul economiei si finantelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si a Ministerului Economiei si Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

ANEXĂ*)

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2007

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

d) productia imobilizată

6

3.000,00

3.000,00

0,00

100,00

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

2.340,00

2.340,00

0,00

100,00

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- alte venituri din exploatare

9

2.340,00

2.340,00

0,00

100,00

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

12.900,00

12.900,00

0,00

100,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

c) venituri din dobânzi

13

2.500,00

2.500,00

0,00

100,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

10.400,00

10.400,00

0,00

100,00

 

3

Venituri extraordinare

15

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)

16

312.621,06

312.621,06

0,00

100,00

 

1

Cheltuieli de exploatare total, din care:

17

271.518,06

271.518,06

0,00

100,00

 

 

a) cheltuieli materiale

18

19.000,00

19.000,00

0,00

100,00

 

 

b) alte cheltuieli din afară {cu energia si apa)

19

27.000,00

27.000,00

0,00

100,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

102.837,52

103.187,52

350,00

100,34

 

 

- salarii

22

68.006,00

68.006,00

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

19.721,52

19.721,52

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

13.941,01

13.941,01

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

25

1.700,15

1.700,15

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

4.080,36

4.080,36

0,00

100,00

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

4.110,00

4.460,00

350,00

108,52

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

1.100,00

1.450,00

350,00

131,82

 

 

- tichete de cresă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)

28a

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

28b

0,00

350,00

350,00

0,00

 

 

- tichete de masă

29

3.010,00

3.010,00

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli aferente disponibilizării

 

11.000,00

11.000,00

0,00

100,00

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

73.490,00

73.490,00

0,00

100,00

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

0,00

0,00

0,00

0,00


0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

49.190,54

48.840,54

-350,00

99,29

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

40.590,54

40.240,54

-350,00

99,14

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

400,00

400,00

0,00

100,00

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

34a

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- cheltuieli de reclamă sl publicitate, din care:

35

7.200,00

7.200,00

0,00

100,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din Legea 193/2006)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din Legea 193/2006)

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

1.000,00

1.000,00

0,00

100,00

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

8.600,00

8.600,00

0,00

100,00

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

37

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

1.396,00

1.396,00

0,00

100,00

 

 

- transferuri si/sau subventii

41

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

41.103,00

41.103,00

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

43

37.500,00

37.500,00

0,00

100,00

 

 

- alte cheltuieli financiare

44

3.603,00

3.603,00

0,00

100,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTAT BRUT (profit /pierdere)

46

5.969,94

5.969,94

0,00

100,00

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

298,50

298,50

0,00

100,00

 

 

- fond de rezervă

48

298,50

298,50

0,00

100,00

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

0,00

0,00

0,00

0,00

VI

IMPOZIT PE PROFIT

50

907,00

907,00

0,00

100,00

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

5.062,94

5.062,94

0,00

100,00

 

1

Rezerve legale

52

298,50

298,50

0,00

100,00

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

54

0,00

0,00

0,00

0,00


0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

0,00

0,00

0,00

0,00

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

0,00

0,00

0,00

0,00

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

57

476,00

476,00

0,00

100,00

 

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

2.382,00

2.382,00

0,00

100,00

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

1.906,44

1.906,44

0,00

100,00

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

261.500,00

261.500,00

0,00

100,00

 

1

Surse proprii

61

137.030,00

137.030,00

0,00

100,00

 

2

Alocatii de la buget

62

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3

Credite bancare

63

124.470,00

124.470,00

0,00

100,00

 

 

- interne

64

124.470,00

124.470,00

0,00

100,00

 

 

- externe

65

0,00

0,00

0,00

0,00

 

4

Alte surse

66

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

261.500,00

261.500,00

0,00

100,00

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

214.500,00

214.500,00

0,00

100,00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

47.000,00

47.000,00

0,00

100,00

 

 

- interne

70

5.750,00

5.750,00

0,00

100,00

 

 

- externe

71

41.250,00

41.250,00

0,00

100,00

X

REZERVE, din care:

72

298,50

298,50

0,00

100,00

 

1

Rezerve legale

73

298,50

298,50

0,00

100,00

 

2

Rezerve statutare

74

0,00

0,00

0,00

0,00

 

3

Alte rezerve

75

0,00

0,00

0,00

0,00

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

76

0,00

0,00

0,00

0,00

 

1

Venituri totale

77

318.591,00

318.591,00

0,00

100,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

312.621,06

312.621,06

0,00

100,00


0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

1.970,00

1.970,00

0,00

100,00

 

4

Nr. mediu de personal total

80

2.195,00

2.195,00

0,00

100,00

 

5

Fond de salarii, din care:

81

68.006,00

68.006,00

0,00

100,00

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

83

159,30

159,30

0,00

100,00

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7{2) din OUG nr.79/2001

84

33,50

33,50

0,00

100,00

 

 

- premiul anual potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

85

58,70

58,70

0,00

100,00

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

69.295,70

67.201,70

-2.094,00

96,98

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

345,00

345,00

0,00

100,00

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

300,00

300,00

0,00

100,00

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (mii lei)*

89

30,98

2,58

-28,40

8,33

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) -în preturi curente

90

145,14

145,14

0,00

100,00

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) - în preturi comparabile

91

0.00

0,00

0,00

0,00

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

92

0,00

0,00

0,00

0,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale)x1000)=( rd .16/rd. 1 )* 1000

93

981,00

981,00

0,00

100,00

 

11

Plăti restante - total

94

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

95

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

0,00

0,00

0,00

0,00

 

12

Creante restante-total

97

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

98

4.000,00

4.000,00

0,00

100,00

 

 

- preturi comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

4.172,00

4.172,00

0,00

100,00

 

*) Câstigul mediu lunar aprobat este stabilit pe total an 2007. Câstigul mediu rectificat este calculat pe lună.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 1.141 din 1 noiembrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 2.419 din 18 decembrie 2007

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, străzi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centură” în cadrul axei prioritare „Îmbunătătirea infrastructurii de transport regionale si locale” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, străzi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centură” în cadrul axei prioritare „Îmbunătătirea infrastructurii de transport regionale si locale” din cadrul Programului operational regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 21 august 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Cheltuielile efectuate pentru achizitia si exproprierea de terenuri sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007.”

2. La articolul 4 alineatul (4), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii de trafic, studii/expertize de amplasament.”

3. La articolul 4 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) plata serviciilor de consultantă/asistentă juridică în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică.”

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Cheltuielile diverse si neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative corespunzător si doar în limita a maximum 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli mentionate la art. 5, în functie de natura si de complexitatea lucrărilor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.868/2007 privind aprobarea procedurilor de organizare si desfăsurare si a Calendarului admiterii în învătământul liceal si profesional pentru anul scolar 2008-2009

 

Având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.868/2007 privind aprobarea procedurilor de organizare si desfăsurare si a Calendarului admiterii în învătământul liceal si profesional pentru anul scolar 2008-2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. I „Proceduri de organizare si desfăsurare a admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2008-2009”, la articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Nota la fiecare dintre tezele cu subiect unic, care se ia în calculul mediei generale la teze, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. Media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obtinute la tezele cu subiect unic sustinute în clasa a VIII-a.”

2. În anexa nr. I, la articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Actiunile de completare a optiunilor pentru absolventii clasei a VIII-a se desfăsoară în perioada 12-20 iunie 2008. La fiecare sedintă participă elevii, părintii/tutorii legal instituiti (un părinte/tutore pentru fiecare elev), dirigintii, precum si un membru sau un delegat al consiliului de administratie al unitătii scolare. Părintii/tutorii legal instituiti semnează un proces-verbal de instruire.”

3. În anexa nr. I, la articolul 55, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) În perioada 12-14 iunie 2008, comisia de admitere judeteană/a municipiului Bucuresti asigură repartizarea candidatilor romi care au depus cereri până la data mentionată la alin. (3), pe locurile speciale pentru romi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si în baza optiunilor exprimate de candidati. Repartizarea se face în sedintă publică.”

4. În anexa nr. I, la articolul 57, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 24-26 iulie 2008, la centrul mentionat. Dosarele contin următoarele acte:

a) cererea de înscriere;

b) certificatul de nastere si cartea de identitate (dacă este cazul), în copie legalizată;

c) foaia matricolă pentru clasele a V-a-a VIII-a (cu calculul mediei generale);

d) fisa medicală.”

5. În anexa nr. II „Calendarul admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2008-2009”, pozitia referitoare la data de 11 iunie 2008 va avea următorul cuprins:

 

Data limită/perioada

Evenimentul

Pregătirea admiterii

„11 iunie 2008

Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a.

Afisarea, în fiecare scoală gimnazială, a listei absolventilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, ca element suplimentar de control pentru elevi si părinti”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Secretariatul de Stat pentru Învătământul Preuniversitar, Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu parlamentul, inspectoratele scolare judetene si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 10 decembrie 2007.

Nr. 2.779.

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna ianuarie 2008

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste :

Pentru luna ianuarie 2008, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 7,50% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 ianuarie 2008.

Nr. 1.