MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 15         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

55/2007. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

1.355/2007. – Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind instalarea si inspectia tehnică a tahografelor la bordul navelor de navigatie interioară care arborează pavilion român

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

18/2007. – Ordin pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. – Persoanele fizice autorizate si operatorii economici autorizati să desfăsoare activităti în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 13 decembrie 2007.

Nr. 55.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scop

Art. 1. – (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea conditiilor, termenelor si procedurilor de acordare, de suspendare si de retragere a legitimatiilor care atestă calitatea de instalator autorizat pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare, pe teritoriul României, pentru obiective aferente instalatiilor tehnologice de suprafată pentru productia si/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum si pentru obiective aferente transportului, distributiei si/sau instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

(2) Acordarea, suspendarea si retragerea legitimatiilor precizate la alin. (1), precum si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de către Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

 

Domeniu de aplicare

Art. 2. – (1) Prezentul regulament se aplică persoanelor fizice române sau străine care solicită autorizarea, în vederea desfăsurării activitătilor de proiectare, executie si exploatare în domeniile precizate la art. 1 alin. (1).

(2) Instalatiile din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate, executate si exploatate exclusiv de instalatori autorizati de ANRE, în conditiile prezentului regulament.

(3) Prezentul regulament reglementează relatiile si schimbul de informatii dintre ANRE si solicitantii de legitimatii.

 

CAPITOLUL II

Tipuri de legitimatii

 

Art. 3. – Calitatea de instalator autorizat conferită prin legitimatie se acordă pentru următoarele tipuri de activităti:

a) proiectare, executie si/sau exploatare a obiectivelor aferente instalatiilor tehnologice de suprafată pentru productia si/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, obiectivelor aferente transportului gazelor naturale, precum si pentru instalatiile de utilizare a gazelor naturale care functionează în regim de presiune mai mare de 6 bar; legitimatiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul I T, gradul II T si gradul III T;

b) proiectare, executie si/sau exploatare a obiectivelor aferente sistemelor de distributie si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar; legitimatiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul I D, gradul II DA, gradul II DB si gradul III D.

 

CAPITOLUL III

Conditiile, procedurile si termenele de acordare a legitimatiilor

 

Conditii

Art. 4. – (1) Calitatea de instalator autorizat se dobândeste prin examinare.

(2) Actele necesare pentru înscrierea la examinare în vederea autorizării sunt:

a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate si, respectiv, a actelor de resedintă în România, pentru persoanele fizice străine;

c) copia actelor de pregătire profesională sau copii ale diplomelor de calificare profesională si dovada recunoasterii acestora pe teritoriul României, pentru persoanele fizice străine;

d) adeverintă eliberată de angajator, care să ateste vechimea si să confirme experienta dobândită prin lucrări efectuate în sectorul gazelor naturale, conform cerintelor gradului de autorizare solicitat, sau copie a carnetului de muncă (din care să reiasă vechimea în muncă în sectorul gazelor naturale), respectiv, pentru persoanele fizice străine, copii ale documentelor care să ateste vechimea si experienta în domeniu, eliberate de către agenti economici din statele membre ale Uniunii Europene unde respectivele persoane fizice si-au desfăsurat activitatea, si/sau autorizatii similare eliberate de alte autorităti competente din statele membre ale Uniunii Europene;

e) copia legitimatiei precedente, după caz;

f) fotografie format 3/4 pe hârtie sau format electronic;

g) dovada achitării tarifului de examinare în vederea autorizării, stabilit conform anexei nr. 2;

h) dovada absolvirii cursului de instruire organizat în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) pentru candidatii declarati respinsi în urma participării la un examen de autorizare.

(3) Pentru persoanele fizice străine, documentele precizate la alin. (2) lit. b), c) si d) vor fi prezentate în traducere legalizată.

(4) Cererea de examinare în vederea autorizării si dosarul complet continând documentele prevăzute la alin. (2) se depun la sediul ANRE.

(5) În vederea autorizării pentru un grad superior, solicitantii depun cererea de examinare însotită de documentele prevăzute la alin. (2) care au suferit modificări.

Art. 5. – Conditiile de studii si practică în sectorul gazelor naturale pentru proiectarea, executia si/sau exploatarea obiectivelor aferente instalatiilor tehnologice de suprafată pentru productia si/sau înmagazinarea subterană, obiectivelor aferente transportului gazelor naturale, precum si pentru instalatiile de utilizare a gazelor naturale care functionează în regim de presiune mai mare de 6 bar sunt:

A. pentru gradul I T:

a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, care au lucrat ca instalatori autorizati gradul II T minimum 5 ani;

b) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, care au o practică în acest domeniu de minimum 10 ani;

c) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, care au obtinut gradul I D si au o vechime în acest grad de minimum 5 ani;

B. pentru gradul II T;

a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, care au practică în domeniu de minimum 5 ani;

b) subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, care au o practică în domeniu de minimum 7 ani;

c) tehnicieni si maistri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au o practică în domeniu de minimum 8 ani;

d) instalatori autorizati care au obtinut gradul I D si au o vechime în acest grad de minimum 3 ani;

e) instalatori autorizati care au obtinut gradul II DA si au o vechime în acest grad de minimum 5 ani;

C. pentru gradul III T:

a) subingineri, tehnicieni si maistri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au

o practică în domeniu de minimum un an;

b) muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalatii, care au o practică în domeniu de minimum un an;

c) muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor constructii civile si industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, cu o practică în domeniu de minimum 2 ani;

d) subingineri care au obtinut gradul II DA si au o vechime în acest grad de minimum un an;

e) persoane fizice autorizate care au obtinut gradul II DB si au o vechime în acest grad de minimum 2 ani.

Art. 6. – Conditiile de studii si practică în proiectare, executie si/sau exploatare a obiectivelor aferente sistemelor de distributie si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale pentru regimul de presiune mai mică sau egală cu 6 bar sunt:

A. pentru gradul I D:

a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, care au lucrat ca instalatori autorizati gradul II DA minimum 3 ani;

b) subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrolgaze, instalatii, constructii civile si industriale sau politehnic, care au lucrat ca instalatori autorizati gradul II DA minimum 5 ani;

c) ingineri care sunt autorizati gradul I T, indiferent de vechime;

B. pentru gradul II DA:

a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalatii, indiferent de vechime;

b) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor constructii civile si industriale sau politehnic, care au o vechime de minimum 2 ani;

c) subingineri, având o vechime de minimum 2 ani în gradul II DB;

d) ingineri sau subingineri, având o vechime de minimum un an în gradul II T;

C. pentru gradul II DB:

a) subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrolgaze sau instalatii, indiferent de vechime;

b) subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor constructii civile si industriale sau politehnic, care au vechime de minimum un an;

c) tehnicieni si maistri, având o vechime de minimum un an în gradul III D;

d) muncitori, având o vechime de minimum 2 ani în gradul III D;

D) pentru gradul III D:

a) tehnicieni si maistri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalatii, indiferent de vechime;

b) tehnicieni si maistri, având pregătirea aferentă profilurilor constructii civile si industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au lucrat în domeniul gazelor naturale minimum un an sau au absolvit un curs de calificare de specialitate;

c) muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalatii, indiferent de vechime;

d) muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor constructii civile si industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au lucrat în domeniul gazelor naturale minimum 2 ani sau au absolvit un curs de calificare de specialitate.

Art. 7. – (1) La depunerea dosarului întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (2), solicitantul achită tariful de examinare în vederea autorizării, stabilit conform anexei nr. 2.

(2) Candidatul care din motive obiective, independente de vointa sa, nu se poate prezenta la examinare în vederea autorizării notifică ANRE, în termen de maximum 5 zile de la data examenului, despre imposibilitatea de prezentare la examinare, urmând a fi reprogramat la o sesiune ulterioară.

(3) În situatii justificate candidatul poate solicita restituirea tarifului de examinare.

(4) Dosarele incomplete se resping de către ANRE, fără restituirea tarifului de examinare în vederea autorizării, stabilit conform anexei nr. 2.

 

Proceduri si termene

Art. 8. – Organizarea examinării se face în baza unui regulament elaborat de ANRE si aprobat prin decizie a presedintelui ANRE.

Art. 9. – Examinarea în vederea autorizării se face de comisii de examinare numite prin ordin al presedintelui ANRE.

Art. 10. – (1) Comisia de examinare are în componentă 5 membri, din care: 4 reprezentanti ai ANRE si un cadru didactic din învătământul superior de specialitate.

(2) Membrii comisiei de examinare detin calitatea de instalator autorizat gradul I D, respectiv I T.

(3) ANRE asigură din fonduri proprii cheltuielile aferente transportului, cazării si indemnizatiei pentru activitatea prestată de către membrii comisiilor care nu au calitatea de angajati ai ANRE.

Art. 11. – (1) Candidatul declarat admis în urma examinării dobândeste calitatea de instalator autorizat, atestată prin legitimatie.

(2) În termen de 90 de zile calendaristice de la afisarea rezultatelor pe pagina de internet a ANRE, persoanele declarate admise îsi vor ridica legitimatiile, achitând contravaloarea acestora.

(3) Termenul de valabilitate a legitimatiilor este de 3 ani de la data promovării examenului.

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1), instalatorii care au o vechime de minimum 6 ani consecutivi într-un grad si nu au fost sanctionati în această perioadă pentru încălcarea cadrului de reglementare din domeniul gazelor naturale, pentru mentinerea calitătii de instalator autorizat, depun la ANRE un dosar întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (2) si vor achita tariful corespunzător gradului respectiv, în vederea eliberării unei noi legitimatii pentru acel grad, înainte de expirarea termenului de valabilitate a legitimatiei.

(5) În situatia în care instalatorii nu respectă prevederile alin. (4), acestia vor avea obligatia de a se prezenta la un nou examen de autorizare în vederea mentinerii calitătii de instalator.

(6) În situatia în care un candidat obtine un grad superior înainte de expirarea valabilitătii legitimatiei detinute anterior, aceasta din urmă se anulează.

(7) Candidatul declarat respins în urma examinării se poate prezenta la o nouă sesiune de examinare numai după absolvirea unui curs de instruire, organizat în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2).

(8) Participarea la cursul de instruire precizat la alin. (7) a persoanelor care solicită obtinerea calitătii de instalator autorizat, a instalatorilor autorizati care solicită obtinerea unui grad superior, precum si a instalatorilor autorizati este facultativă.

(9) În situatii temeinic justificate, presedintele ANRE poate prelungi durata de valabilitate a autorizatiilor acordate persoanelor fizice.

Art. 12. – Legitimatia este nominală, netransmisibilă si valabilă pe întregul teritoriu al tării.

 

CAPITOLUL IV

Competentele instalatorilor autorizati pentru proiectarea, executia si/sau exploatarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale

 

Art. 13. – Pentru obiectivele aferente instalatiilor tehnologice de suprafată pentru productia si/sau înmagazinarea subterană si pentru transportul gazelor naturale, care functionează în regim de presiune mai mare de 6 bar, instalatorii autorizati au următoarele competente:

a) pentru gradul I T– proiectarea, avizarea tehnică a proiectelor în vederea executiei, coordonarea lucrărilor de executie si exploatarea;

b) pentru gradul II T – executia, exploatarea si coordonarea lucrărilor de executie;

c) pentru gradul III T – executia si exploatarea.

Art. 14. – În domeniul proiectării, executiei si/sau exploatării sistemelor de distributie a gazelor naturale, precum si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, care functionează în regim de presiune mai mic sau egal cu 6 bar, instalatorii autorizati au următoarele competente:

a) pentru gradul I D – proiectarea, avizarea tehnică a proiectelor, precum si coordonarea lucrărilor de executie si exploatare aferente acestor obiective;

b) pentru gradul II DA – proiectarea instalatiilor de utilizare, precum si coordonarea lucrărilor de executie si exploatare aferente sistemelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

c) pentru gradul II DB – executia, exploatarea si coordonarea lucrărilor de executie aferente sistemelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

d) pentru gradul III D – executia si exploatarea lucrărilor aferente sistemelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

Art. 15. – (1) Activitatea de instalator autorizat poate fi exercitată de titularul legitimatiei, numai ca salariat sau asociat unic al unui operator economic autorizat conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si/sau exploatare în sectorul gazelor naturale.

(2) Pentru activitatea de exploatare a instalatiilor de utilizare noncasnice, instalatorul autorizat poate exercita această activitate ca salariat/asociat unic al operatorului economic.

(3) Instalatorul autorizat are obligatia să pună legitimatia de instalator la dispozitia unui singur operator economic la care este salariat/asociat unic, în scopul autorizării acestuia, conform Regulamentului pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si/sau exploatare în sectorul gazelor naturale.

(4) În scopul precizat la alin. (3), instalatorul autorizat dă o declaratie scrisă pe propria răspundere privind acceptul său de uz al legitimatiei de către operatorul economic, în vederea autorizării acestuia din urmă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Instalatorul autorizat are dreptul de a realiza lucrări numai în limita gradului obtinut si numai pentru operatorul economic în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea.

 

CAPITOLUL V

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 16. – Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, în conditiile legii.

Art. 17. – Stabilirea, constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac potrivit prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale.

Art. 18. – (1) Nerespectarea de către instalatorii autorizati a prevederilor legale, specifice sectorului gazelor naturale, în functie de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de către ANRE a următoarelor măsuri:

a) avertisment scris;

b) amendă contraventională;

c) suspendarea calitătii de instalator autorizat (conferită prin legitimatie) pe o perioadă determinată;

d) retragerea calitătii de instalator autorizat (conferită prin legitimatie), cu drept de prezentare la o nouă examinare;

e) retragerea calitătii de instalator autorizat (conferită prin legitimatie), fără drept de prezentare la o nouă examinare.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi aplicată cumulativ cu una dintre măsurile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) sau e).

(3) Sanctiunile se vor consemna în registrul de evidentă a legitimatiilor, întocmit de departamentul de resort din cadrul ANRE; aceste informatii sunt publice si pot fi consultate pe pagina de internet a institutiei.

(4) Suspendarea calitătii de instalator autorizat nu conduce la prelungirea termenului de valabilitate a legitimatiei de instalator cu perioada suspendată.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 19. – (1) În situatia în care legislatia relevantă în sectorul gazelor naturale suferă schimbări substantiale, presedintele ANRE poate decide sustinerea de examene de autorizare de către instalatorii autorizati a căror activitate este afectată de modificările legislative respective.

(2) ANRE organizează cursuri de instruire în domeniul gazelor naturale în colaborare cu furnizori de formare profesională, institutii de învătământ superior si asociatii profesionale; ANRE va publica în timp util, pe pagina de internet proprie, informatii cu privire la aceste cursuri de instruire.

(3) Personalul autorizat sau persoanele fizice care urmează să desfăsoare activităti de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale pot urma cursurile de instruire organizate în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) În cazul în care solicitantul intentionează să sustină examenul pentru autorizarea în domeniul distributiei si/sau transportului de gaze naturale în cadrul aceleasi sesiuni de examinare, acesta prezintă un singur dosar care să contină toate informatiile necesare.

Art. 20. – În sensul prezentului regulament, activitatea de exploatare presupune activitătile de operare, întretinere (inclusiv verificări si revizii tehnice) si reparare.

Art. 21. – Legitimatiile de instalator autorizat acordate în baza prevederilor Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare, îsi păstrează valabilitatea până la data expirării.

Art. 22. – Prevederile art. 11 alin. (4) se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 23. – Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

ANEXA Nr. 1

la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

CERERE

pentru înscrierea la examenul de instalator autorizat

 

Domnule Presedinte,

Subsemnatul .............................................., domiciliat în localitatea ......................................., str. ..................................................................... nr. ......, bl. ...., et. ......, ap. ........, posesor al actului de identitate seria .............. nr. ........, eliberat de Politia ............................................ la data de .............., cod numeric personal ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

născut în anul ........, luna .............., ziua...... în localitatea .................., judetul ......................................., vă rog sa-mi aprobati înscrierea la examenul de instalator autorizat gradul .............. si, respectiv, gradul .................................*).

Sunt absolvent al .................................................. din localitatea .............................................., posed actul de studii nr. ...., eliberat de ...........................................................................

Sunt calificat în meseria de .........., posed actul de calificare nr. .............., eliberat de ..............................

Am o practică de .............. ani si .............. luni în sectorul gazelor naturale, efectuată la:

– Societatea ..................................... în perioada ..............;

– Societatea ..................................... în perioada ..............;

– Societatea ..................................... în perioada .............. .

Sunt (Nu sunt) instalator autorizat si am legitimatia nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Până în prezent am efectuat următoarele lucrări de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale:

.........................................................................................................................................................................................

Pentru înscriere anexez:

a) cerere-tip;

b) copia actului de identitate si, respectiv, a actelor de resedintă în România, pentru persoanele fizice străine;

c) copia actelor de pregătire profesională sau copii ale diplomelor de calificare profesională si dovada recunoasterii acestora pe teritoriul României, pentru persoanele fizice străine;

d) adeverintă eliberată de angajator care să ateste vechimea si să confirme experienta dobândită prin lucrări efectuate în sectorul gazelor naturale, conform cerintelor gradului de autorizare solicitat, sau copie a carnetului de muncă (din care să reiasă vechimea în muncă în sectorul gazelor naturale), respectiv, pentru persoanele fizice străine, copii ale documentelor care să ateste vechimea si experienta în domeniu, eliberate de autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene;

e) copia legitimatiei precedente, după caz;

f) fotografie format 3/4 pe hârtie sau format electronic;

g) dovada achitării tarifului de examinare;

h) dovada absolvirii cursului de instruire organizat în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale**).

Subsemnatul ............................................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse în vederea participării la examen sunt conforme cu realitatea.

 

Data

...........................................

Semnătura

................................................

 

*) Se completează doar în cazul în care solicitantul doreste să sustină examenul pentru autorizarea în domeniul distributiei si/sau transportului de gaze naturale în cadrul aceleasi sesiuni de examinare.

**) Se aplică candidatilor declarati respinsi la un examen de autorizare organizat de ANRE.

 

ANEXA Nr. 2

la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

TARIFELE* )

pentru acordarea de autorizatii instalatorilor care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

1. Autorizarea sau verificarea instalatorilor autorizati pentru obiective aferente instalatiilor tehnologice de suprafată pentru

productia si/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum si pentru obiective aferente transportului gazelor naturale:

a) pentru autorizare gradul I T 180 lei

b) pentru autorizare gradul II T 150 lei

c) pentru autorizare gradul III T 110 lei

2. Autorizarea sau verificarea instalatorilor autorizati pentru obiective aferente sistemelor de distributie si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale:

a) pentru autorizare gradul I D 180 lei

b) pentru autorizare gradul II DA 150 lei

c) pentru autorizare gradul II DB 150 lei

d) pentru autorizare gradul III D 110 lei

 

ANEXA Nr. 3

la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata ................................................................., instalator autorizat gradul ..................., posesor/posesoare al/a legitimatiei nr. .............., declar pe propria răspundere că sunt de acord ca Societatea Comercială ........................................... să utilizeze legitimatia mea de instalator autorizat în scopul autorizării societătii.

Prezentul document anulează orice declaratii anterioare date în favoarea altor operatori economici.

 

Data

...........................................

Semnătura

................................................

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata ............................................................, sudor autorizat de către organismul national abilitat, în material tubular ................................... (otel/polietilenă), titular al autorizatiei nr. .............., declar pe propria răspundere că sunt de acord ca Societatea Comercială ................................................ să utilizeze autorizatia mea de sudor în scopul autorizării societătii.

Prezentul document anulează orice declaratii anterioare date în favoarea altor operatori economici.

 

Data

...........................................

Semnătura

................................................

 

*) Tarifele se actualizează prin ordin al presedintelui ANRE, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scop

Art. 1. – Prezentul regulament are ca scop stabilirea conditiilor, termenelor si procedurilor de acordare, de verificare, de modificare, de suspendare si retragere a autorizatiilor pentru operatorii economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale.

 

Domeniul de aplicare

Art. 2. – (1) Prezentul regulament se aplică operatorilor economici care solicită autorizatie în vederea proiectării, executiei si exploatării obiectivelor aferente: instalatiilor tehnologice de suprafată pentru productia si/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, sistemelor de transport, sistemelor de distributie sau instalatiilor de utilizare a gazelor naturale.

(2) Obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale sunt proiectate, executate si exploatate numai de operatorii economici autorizati de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în conditiile prezentului regulament.

(3) Prezentul regulament reglementează relatiile si schimbul de informatii dintre ANRE si solicitantii de autorizatii.

Art. 3. – Proiectarea, executia, exploatarea obiectivelor aferente instalatiilor tehnologice de suprafată pentru productia si/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum si a obiectivelor aferente sistemului de transport, sistemelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează de către operatori economici, români sau străini, în limita competentelor conferite prin autorizatie.

 

CAPITOLUL II

Competente

 

Art. 4. – ANRE emite, acordă, modifică, suspendă, retrage autorizatiile pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale si verifică în teren îndeplinirea conditiilor pentru acordarea/mentinerea valabilitătii autorizatiilor.

Art. 5. – Autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale se fac de ANRE, pentru următoarele categorii de lucrări:

a) obiective aferente instalatiilor tehnologice de suprafată, statiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele din amonte din domeniul productiei si înmagazinării gazelor naturale;

b) conducte de transport al gazelor naturale si statii de comprimare aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale (SNT);

c) racorduri de înaltă presiune si statii de reglare-măsurare aferente SNT;

d) sisteme de distributie a gazelor naturale;

e) instalatii de utilizare a gazelor naturale.

 

CAPITOLUL III

Procedurile, termenele si conditiile de acordare a Autorizatiilor

 

Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizatii

Art. 6. – Pentru eliberarea autorizatiei se prezintă următoarele documente:

a) actul constitutiv al societătii si certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate, în care să fie mentionate ultimele modificări aduse actului constitutiv;

b) certificatul de înregistrare;

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului, care atestă că s-a înregistrat declaratia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite conditiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul protectiei muncii, pentru activitătile pentru care se solicită autorizatii;

d) copie a bilantului contabil aferent anului anterior, vizat de organul financiar competent în a cărui rază teritorială îsi are sediul solicitantul; pentru societătile nou-înfiintate, reprezentantul legal al societătii prezintă o declaratie scrisă pe propria răspundere din care să rezulte că nu au fost efectuate activităti financiare până la data depunerii dosarului de autorizare, vizată de organul financiar competent în a cărui rază teritorială îsi are sediul solicitantul;

e) curriculum vitae pentru echipa managerială;

f) lista principalelor lucrări de proiectare, executie si exploatare, vizată de operatorii licentiati; pentru societătile care nu au fost autorizate pentru lucrări în sectorul gazelor naturale, reprezentantul legal al societătii prezintă o declaratie scrisă pe propria răspundere din care să rezulte că societatea nu a executat astfel de lucrări;

g) lista cuprinzând dotarea tehnico-materială care să ateste capabilitatea solicitantului pentru domeniul pentru care se solicită autorizarea;

h) organigrama si structura de personal, semnate si stampilate de reprezentantul legal al societătii, care să ateste capabilitatea solicitantului în domeniul pentru care solicită autorizarea;

i) cazierul judiciar pentru reprezentantul legal al operatorului economic, în termen de valabilitate;

j) cazierul fiscal al persoanei juridice solicitante, în termen de valabilitate;

k) contractele individuale de muncă, vizate de inspectoratul teritorial de muncă, pentru instalatorii si sudorii autorizati, conform cerintelor specifice tipului de autorizatie solicitat;

l) declaratiile scrise ale instalatorilor si sudorilor autorizati, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale;

m) dovada achitării sumei de 10% din valoarea tarifului de autorizare, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

 

Documentele specifice tipului de autorizatie

Art. 7. – Pentru autorizatiile destinate proiectării obiectivelor aferente instalatiilor tehnologice de suprafată, statiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele de alimentare din amonte, din domeniul productiei si înmagazinării gazelor naturale, tip PP, se prezintă si următoarele documente:

a) copiile legitimatiilor instalatorilor autorizati gradul IT, pentru minimum 2 instalatori autorizati;

b) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

c) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru inginerul specialist în automatizări;

d) copia actului de certificare a sistemului de management al calitătii;

e) documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanelor mentionate la lit. b) si c).

Art. 8. – Pentru autorizatiile destinate executiei obiectivelor aferente instalatiilor tehnologice de suprafată, statiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele de alimentare din amonte, din domeniul productiei si înmagazinării gazelor naturale, tip EP, se prezintă si următoarele documente:

a) copia legitimatiei instalatorului autorizat gradul I T;

b) copia legitimatiei instalatorului autorizat gradul II T;

c) copiile legitimatiilor instalatorilor autorizati gradul III T, pentru minimum 2 instalatori autorizati;

d) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

e) copiile autorizatiilor sudorilor autorizati de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori;

f) copiile actelor de certificare a sistemului de management al calitătii si al mediului;

g) procedurile pentru sudare, omologate de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru domeniul în care se solicită autorizarea societătii;

h) documente care să ateste pregătirea profesională a persoanei mentionate la lit. d).

Art. 9. – Pentru autorizatiile destinate proiectării conductelor de transport al gazelor naturale si al statiilor de comprimare a gazelor naturale, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip PTC, se prezintă si următoarele documente:

a) copiile legitimatiilor instalatorilor autorizati gradul I T, pentru minimum 2 instalatori autorizati;

b) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

c) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru inginerul specialist în automatizări;

d) copia actului de certificare a sistemului de management al calitătii;

e) documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanelor mentionate la lit. b) si c).

Art. 10. – Pentru autorizatiile destinate executiei conductelor de transport al gazelor naturale si a statiilor de comprimare a gazelor naturale, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip ETC, se prezintă si următoarele documente:

a) copia legitimatiei instalatorului autorizat gradul I T;

b) copia legitimatiei instalatorului autorizat gradul II T;

c) copiile legitimatiilor instalatorilor autorizati gradul III T, pentru minimum 2 instalatori;

d) copiile autorizatiilor sudorilor autorizati de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori;

e) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

f) procedurile pentru sudare, omologate de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare pentru domeniul în care se solicită autorizarea societătii;

g) copia actului de certificare a sistemului de management al calitătii si mediului;

h) documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanei mentionate la lit. e).

Art. 11. – Pentru autorizatiile destinate proiectării racordurilor si statiilor de reglare-măsurare a gazelor naturale având regimul de presiuni de lucru mai mare de 6 bar, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip PTR, se prezintă si următoarele documente:

a) copiile legitimatiilor instalatorilor autorizati gradul I T, pentru minimum 2 instalatori;

b) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

c) copia actului de certificare a sistemului de management al calitătii;

d) documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanei mentionate la lit. b).

Art. 12. – Pentru autorizatiile destinate executiei racordurilor si statiilor de reglare-măsurare a gazelor naturale având regimul de presiuni de lucru mai mare de 6 bar, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip ETR, se prezintă si următoarele documente:

a) copiile legitimatiilor instalatorilor autorizati gradul II T, pentru minimum 2 instalatori;

b) copiile legitimatiilor instalatorilor autorizati gradul III T, pentru minimum 2 instalatori;

c) copiile autorizatiilor sudorilor autorizati de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori;

d) procedurile pentru sudare omologate de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare pentru domeniul în care se solicită autorizarea societătii;

e) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

f) copiile actelor de certificare a sistemului de management al calitătii si al mediului;

g) documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanei mentionate la lit. e).

Art. 13. – Pentru autorizatiile destinate proiectării sistemelor de distributie a gazelor naturale, tip PDS, se prezintă si următoarele documente:

a) copiile legitimatiilor instalatorilor autorizati gradul I D, pentru minimum 2 instalatori;

b) copia actului de certificare a sistemului de management al calitătii.

Art. 14. – Pentru autorizatiile destinate executiei sistemelor de distributie a gazelor naturale, tip EDS, se prezintă si următoarele documente:

a) copia legitimatiei instalatorului autorizat gradul I D;

b) copia legitimatiei instalatorului autorizat gradul II DA sau II DB;

c) copiile legitimatiilor instalatorilor autorizati gradul III D, pentru minimum 2 instalatori;

d) copiile autorizatiilor sudorilor autorizati de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori în otel;

e) copiile autorizatiilor sudorilor autorizati de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori în polietilenă;

f) lista dotărilor tehnico-materiale si declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societătii cu privire la folosirea laboratoarelor autorizate pentru control nedistructiv al sudurilor în cadrul desfăsurării activitătilor autorizate;

g) documentele care să ateste detinerea aparatelor de sudură pentru conducte din polietilenă (atât pentru procedeul de sudare cap la cap, cât si prin electrofuziune) de către solicitant (se pot prezenta si contracte de leasing); aparatele de sudare trebuie să îndeplinească cerintele esentiale de calitate conform legislatiei în vigoare si să detină verificarea tehnică periodică în termen de valabilitate;

h) copia actului de certificare a sistemului de management al calitătii si al mediului.

Art. 15. – Pentru autorizatiile destinate proiectării instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar, tip PDI, se prezintă si următoarele documente:

a) copiile legitimatiilor instalatorilor autorizati gradul II DA, pentru minimum 2 instalatori;

b) procedurile/instructiunile operationale pentru activitatea de proiectare a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale sau copia actului de certificare a sistemului de management al calitătii.

Art. 16. – Pentru autorizatiile destinate executiei, verificării si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar, tip EDI, se prezintă si următoarele documente:

a) copia legitimatiei instalatorului autorizat gradul II DA sau II DB;

b) copiile legitimatiilor instalatorilor autorizati gradul III D, pentru minimum 2 instalatori;

c) copia autorizatiei sudorului în otel, autorizat de către organismul national abilitat, conform reglementărilor în vigoare;

d) procedurile/instructiunile operationale pentru activitatea de executie a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale sau copia actului de certificare a sistemului de management al calitătii.

 

Forma de prezentare a documentatiilor pentru autorizare

Art. 17. – (1) Documentele solicitate pentru autorizare se depun la ANRE însotite de cerere, conform modelului din anexa nr. 1; documentele se prezintă îndosariate în ordinea precizată în prezentul regulament, începând cu documentele comune si continuând cu documentele specifice, având paginile numerotate si un opis al continutului dosarului cu trimitere la paginatie.

(2) În cazul solicitării a două sau mai multe tipuri de autorizatii de către un operator economic, documentele comune se vor prezenta într-un singur exemplar.

(3) Documentele prevăzute la art. 6 lit. a) si k), precum si la art. 7 lit. b) si c), art. 8 lit. d), art. 9 lit. b) si c), art. 10 lit. e) si la art. 11 lit. b) pot fi prezentate fie în copie legalizată, fie în copie însotită de documentul original pentru atestarea conformitătii de către ANRE, urmând ca originalul să fie înapoiat solicitantului. Documentele prevăzute la art. 6 lit. i), j) si l) se prezintă numai în original si în termen de valabilitate.

(4) Documentele întocmite pe propria răspundere de solicitant vor fi datate, semnate si stampilate de către reprezentantul legal al societătii.

(5) Pentru justa apreciere a capabilitătii solicitantului în vederea autorizării, ANRE poate solicita documente si informatii suplimentare relevante pentru evaluarea îndeplinirii de către acesta a cerintelor de autorizare.

(6) Operatorii economici care nu au desfăsurat activităti în baza tipurilor de autorizatii pe care le solicită la ANRE, precum si cei care, din motive temeinic justificate, independente de vointa lor, nu au finalizat procesul de certificare pot prezenta în locul certificatelor emise de organismele de certificare, care atestă implementarea sistemului de management al calitătii si/sau al mediului, precizate la art. 7 lit. d), art. 8 lit. f), art. 9 lit. d), art. 10 lit. g), art. 11 lit. c), art. 12 lit. f), art. 13 lit. b) si la art. 14 lit. h), contractele încheiate cu aceste organisme de certificare, cu termen de finalizare de maximum un an de la data semnării acestora.

(7) În vederea autorizării, operatorii economici pot depune în cadrul documentatiei aferente copiile legitimatiilor apartinând si altor categorii de instalatori, după cum urmează:

a) gradul I D poate înlocui gradul II DA;

b) gradul II DA poate înlocui gradul II DB;

c) gradul II DB poate înlocui gradul III D;

d) gradul I T poate înlocui gradul II T;

e) gradul II T poate înlocui gradul III T.

 

Procedurile, termenele si obligatiile de plată privind acordarea autorizatiilor

Art. 18. – (1) Pentru obtinerea unei autorizatii, solicitantii se vor adresa ANRE cu o cerere tipizata, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însotită de documentele justificative precizate în prezentul regulament.

(2) Cererea va fi înregistrată la ANRE si va fi înscrisă într-un registru special al departamentului de resort.

(3) Solicitantul trebuie să fie persoană juridică, română sau străină, cu sediul în România. Persoanele juridice străine solicitante trebuie să stabilească si să mentină în România, în conditiile legii, un sediu secundar pe întreaga durata de valabilitate a autorizatiei.

(4) La depunerea cererii de autorizare însotite de documentele justificative, solicitantul achită 10% din valoarea tarifului de autorizare stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(5) În cazul retragerii cererii de autorizare de către solicitant, precum si în cazul neacordării autorizatiei, suma achitată conform alin. (4) nu se înapoiază solicitantului.

(6) Nu pot primi autorizatie solicitantii aflati în procedura insolventei si nici solicitantii cărora le-a fost retrasă o autorizatie acordată conform prevederilor prezentului regulament într-o perioadă de un an anterior înregistrării cererii. Fac exceptie solicitantii cărora le-a fost retrasă o autorizatie din motivele prevăzute la art. 23 alin. (3) si la art. 29 alin. (2) si (5).

 

Acordarea/refuzul acordării autorizatiei

Art. 19. – (1) ANRE, prin departamentul de resort, analizează dacă documentatia depusă de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament. În situatia în care cerintele privind autorizarea sunt îndeplinite, ANRE acordă în termen de 30 de zile autorizatia/autorizatiile.

(2) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerintele prevăzute de prezentul regulament, ANRE transmite solicitantului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, o înstiintare privind neconformitătile constatate.

(3) Solicitantul are obligatia completării documentatiei pentru eliminarea tuturor neconformitătilor, în termen de maximum 15 zile de la primirea înstiintării; în caz contrar, ANRE emite o decizie de respingere a solicitării de acordare a autorizatiei.

(4) ANRE, prin departamentul propriu de control, poate verifica realitatea datelor înscrise în dosarul depus în vederea obtinerii autorizării. Rezultatul verificărilor se înscrie într-un proces-verbal însusit de operatorul economic.

(5) Departamentul de resort din ANRE întocmeste un raport prin care propune acordarea/respingerea solicitării de acordare a autorizatiei/autorizatiilor.

(6) În situatia precizată la alin. (3), solicitantul trebuie să reia procedura de acordare a autorizatiei.

(7) Durata de valabilitate a autorizatiilor prevăzute la art. 7–16 este de 3 ani.

Art. 20. – (1) Acordarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizatiei se face prin decizie a presedintelui ANRE.

(2) Autorizatiile vor fi însotite de conditiile de valabilitate precizate de ANRE.

Art. 21. – Decizia presedintelui ANRE privind respingerea solicitării de acordare a autorizatiei poate fi atacată la instanta de contencios administrativ competentă, în conditiile legii.

Art. 22. – Autorizatiile operatorilor economici se înregistrează în registrul special al departamentului de resort; aceste informatii sunt publice si pot fi consultate la sediul ANRE sau pe pagina de internet a acesteia.

 

Eliberarea autorizatiilor

Art. 23. – (1) În termen de 3 zile de la acordarea autorizatiei, ANRE comunică operatorului economic înstiintarea privind achitarea integrală a tarifului de autorizare.

(2) Achitarea integrală a tarifului de autorizare se va face în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării înstiintării de plată.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), ANRE suspendă autorizatia până la achitarea integrală a tarifului, dar nu mai mult de 30 de zile, perioadă după care retrage autorizatia.

(4) Autorizatiile se eliberează după îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (2).

 

CAPITOLUL IV

Furnizarea de informatii către ANRE

 

Art. 24. – Operatorii economici titulari de autorizatii au obligatia de a notifica ANRE, în termen de 7 zile, în situatia modificării conditiilor care au stat la baza autorizării.

 

Procedura de modificare

Art. 25. – (1) ANRE decide modificarea autorizatei/autorizatiilor în cazul în care au loc schimbări ale datelor de identificare ale operatorului economic.

(2) ANRE examinează situatia nou-creată si dispune eliberarea unei noi autorizatii.

 

CAPITOLUL V

Răspunderi si sanctiuni

 

Contraventii

Art. 26. – Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, în conditiile legii.

Art. 27. – (1) Stabilirea, constatarea si sanctionarea contravenientilor se fac conform prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale.

(2) Aplicarea amenzii contraventionale nu limitează dreptul ANRE de a suspenda/retrage operatorului economic autorizatia/autorizatiile.

 

Suspendarea si retragerea autorizatiilor

Art. 28. – (1) În cazul nerespectării obligatiilor legale sau, după caz, al nerespectării prevederilor conditiilor de valabilitate ale autorizatiei, imputabile titularului autorizatiei, ANRE decide suspendarea autorizatiei pe o perioada de maximum 90 de zile.

(2) Titularul autorizatiei are obligatia de a depune la ANRE, cu maximum 15 zile înainte de expirarea termenului acordat, documentele care să ateste remedierea situatiei care a condus la suspendarea autorizatiei.

(3) Dacă în termenul acordat de ANRE operatorul economic nu face dovada remedierii situatiei care a determinat suspendarea, ANRE retrage autorizatia.

(4) Operatorul economic poate solicita o nouă autorizatie după cel putin un an de la data retragerii autorizatiei.

(5) ANRE poate decide suspendarea autorizatiei pe o perioada nedeterminată, în cazul în care operatorul economic este cercetat ca urmare a producerii unor accidente soldate cu victime umane si/sau pagube materiale; perioada suspendării în acest caz se poate prelungi până la finalizarea cercetărilor si stabilirea responsabilitătilor.

Art. 29. – (1) La solicitarea titularului de autorizatie, ANRE poate decide suspendarea autorizatiei pe o perioada de maximum 6 luni.

(2) Titularul autorizatiei are obligatia de a depune la ANRE, cu cel putin 15 zile anterior expirării termenului de suspendare, documentele care să ateste remedierea situatiei care a condus la solicitarea de suspendare, în caz contrar autorizatia fiind retrasă.

(3) Suspendarea la cerere poate fi dispusă de ANRE o singură dată si nu poate fi prelungită.

(4) În perioada de suspendare a autorizatiei operatorii economici nu au dreptul să desfăsoare activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale.

(5) La solicitarea titularului de autorizatie, ANRE poate decide retragerea autorizatiei.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 30. – (1) Operatorii economici care au fost autorizati în baza prevederilor Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004, cu modificările si completările ulterioare, pot desfăsura activităti de proiectare si executie în sectorul gazelor naturale până la data expirării autorizatiei.

(2) Operatorii economici care intentionează să continue activitătile pentru care detin autorizatii trebuie să depună o nouă documentatie, conformă cu prevederile regulamentului de autorizare specific, cu cel putin 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei.

Art. 31. – Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentului regulament se efectuează de către ANRE.

Art. 32. – (1) În sensul prezentului regulament, activitatea de exploatare presupune activitătile de operare, întretinere (inclusiv verificări si revizii tehnice) si reparatii curente.

(2) Activitătile de modernizare, modificare, reabilitare si reparatii capitale ale obiectivelor/sistemelor existente din sectorul gazelor naturale se tratează din punct de vedere al autorizării operatorilor economici la fel ca obiectivele/sistemele noi din sectorul gazelor naturale.

Art. 33. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr.1

la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

Model

 

CERERE

pentru acordarea autorizatiei societătii comerciale care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

Către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

Societatea Comercială ................................................, cu sediul în localitatea ............................................., str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul .................., cod postal ............., telefon ................, fax ..........., e-mail ............, înregistrată la registrul comertului sub nr. ............., cod unic de înregistrare .............., cont nr. ......................, deschis la ........................................., reprezentată legal prin ............................................................................................................. (datele de identificare ale reprezentantului autorizat al operatorului economic: CNP/nr. carte identitate, adresă, telefoane, e-mail etc. ...........................................................),

în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, solicită eliberarea de autorizatii pentru:

..................................................................................................*).

Pentru autorizare anexăm dosarul continând documentele solicitate în Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale.

 

Reprezentantul legal al societătii ...................................................................................

 

*) Se completează numărul articolului si denumirea completă a fiecărui tip de autorizatie solicitat, conform prezentului regulament.

 

ANEXA Nr. 2

la Regulamentul pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

TARIFELE* )

pentru autorizarea/verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

Nr. art.

Activitatea

Tariful (mii lei)

Art. 7

Autorizatie tip PP

2.400

Art. 8

Autorizatie tip EP

3.700

Art. 9

Autorizatie tip PTC

2.400

Art. 10

Autorizatie tip ETC

2.400

Art. 11

Autorizatie tip PTR

2.400

Art. 12

Autorizatie tip ETR

2.400

Art. 13

Autorizatie tip PDS

2.000

Art. 14

Autorizatie tip EDS

5.500

Art. 15

Autorizatie tip PDI

1.000

Art. 16

Autorizatie tip EDI

1.400

 

*) Tarifele se actualizează prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind instalarea si inspectia tehnică a tahografelor la bordul navelor de navigatie interioară care arborează pavilion român

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 46 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind instalarea si inspectia tehnică a tahografelor la bordul navelor de navigatie interioară care arborează pavilion român, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) operator economic autorizat – un operator economic special autorizat de către Autoritatea Navală Română sau un operator economic dintr-un stat membru al Uniunii Europene special autorizat de către autoritatea competentă a statului respectiv pentru a desfăsura activităti de montare, reparare, verificare metrologică si etalonare a tahografelor, precum si orice interventie asupra tahografelor care afectează integritatea sigiliilor sau necesită modificarea reglajului de montare;

b) Autoritatea Navală Română (ANR) – organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, autoritate de stat în domeniul sigurantei navigatiei si securitătii navelor.

Art. 3. – Activitătile de montare, reparare, verificare metrologică si etalonare a tahografelor, precum si orice interventie asupra tahografelor care afectează integritatea sigiliilor sau necesită modificarea reglajului de montare se efectuează numai de către operatorii economici autorizati în acest scop.

Art. 4. – (1) După montarea tahografului la bordul navei se efectuează verificarea metrologică de către un operator economic autorizat.

(2) Verificarea metrologică a tahografelor se realizează numai cu mijloace de măsurare etalon care respectă normele de metrologie legale în vigoare.

(3) Verificările metrologice ale tahografului montat pe navă se efectuează periodic la cel mult 2 ani sau ori de câte ori este nevoie de către operatori economici autorizati.

(4) Interventia asupra tahografelor care afectează integritatea sigiliilor trebuie urmată de o verificare metrologică a tahografului efectuată de către un operator economic autorizat.

Art. 5. – (1) După montarea tahografului si a instalatiei în ansamblu si obtinerea avizului metrologic, ANR efectuează o verificare.

(2) Dacă în urma acestei verificări, inspectorul ANR consideră că tahograful si instalatia în ansamblu răspund cerintelor prevăzute la lit. C din Norme, va stampila certificatul emis de operatorul economic autorizat care a realizat montarea tahografului la bordul navei.

Art. 6. – Operatorii economici autorizati trebuie să tină evidenta operatiunilor efectuate asupra tahografelor si să o prezinte organelor de control abilitate, la cererea acestora.

Art. 7. – În cazul navelor de navigatie interioară care, la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se află în serviciu si doresc să se abată de la orarul stabilit prin modurile de exploatare A1 sau A2, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 319/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de sigurantă la navele de navigatie interioară care arborează pavilion român, cu completările ulterioare, instalarea tahografelor la bord este obligatorie până la prima inspectie ANR de reînnoire a certificatului tehnic de navigatie interioară sau a certificatului comunitar pentru navigatie interioară.

Art. 8. – Contraventiile la prezentul ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 9. – Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.355.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind instalarea si inspectia tehnică a tahografelor la bordul navelor de navigatie interioară care arborează pavilion român

 

A. Prevederi generale

1. Prezentele norme se aplică la toate navele autopropulsate, în ale căror certificate sunt mentionate ca admise modurile de exploatare A1 sau A2, asa cum sunt definite în anexa nr.1 "Norme privind stabilirea echipajului minim de sigurantă la navele de navigatie interioară care arborează pavilion român” la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 319/2006.

2. Termenii folositi în prezentele norme sunt cei definiti în normele aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 319/2006.

 

B. Cerinte tehnice pentru tahografe

1. Determinarea timpului de navigatie a navei În scopul determinării timpului de navigatie a navei utilizând criteriul ăpornit/oprit” (on/off), trebuie înregistrată rotatia elicei la o locatie corespunzătoare. Dacă propulsorul este altul decât elicea, miscarea navei trebuie să fie înregistrată într-o formă echivalentă, la o locatie corespunzătoare. Acolo unde sunt 2 sau mai multi arbori portelice, înregistrarea trebuie să fie asigurată imediat ce oricare dintre arbori se roteste.

2. Identificarea navei

Numărul oficial al navei trebuie să fie introdus în mediul de înregistrare în mod permanent si lizibil.

3. Înregistrarea pe mediul de înregistrare (suportul de date)

Următoarele date trebuie înregistrate pe mediul de înregistrare (suportul de date), într-o formă lizibilă si imposibil de falsificat:

a) modul de exploatare a navei;

b) data si ora punerii în functiune si întreruperii functionării tahografului;

c) instalarea si scoaterea (suprimarea) mediului de înregistrare (suportului de date);

d) alte operatiuni sau interventii pe aparat.

Tahograful trebuie să înregistreze în mod automat timpul (data si ora), instalarea si scoaterea (suprimarea) mediului de înregistrare (suportului de date), pornirea sau oprirea aparatului si întreruperea alimentării cu energie electrică.

Ora înregistrată de tahograf este ora UTC.

4. Perioada zilnică de înregistrare

Data, ora si minutul când arborele portelice începe si încetează rotirea trebuie să fie înregistrate în mod continuu în fiecare zi, de la ora 0,00 la ora 24,00.

5. Citirea înregistrării

Înregistrarea trebuie să fie clară, fără echivoc, usor de citit si usor de înteles. Trebuie să fie posibilă citirea înregistrării în orice moment, fără a fi necesare mijloace alternative speciale de asistentă.

6. Tipărirea înregistrării

Trebuie să fie posibilă obtinerea înregistrării în format tipărit, usor de urmărit în orice moment.

7. Siguranta înregistrării

Trebuie să fie posibilă înregistrarea rotatiei elicei într-o formă imposibil de falsificat.

8. Precizia înregistrării

Rotatia elicei trebuie să fie înregistrată cu precizie în timp.

Citirea înregistrării trebuie să fie posibilă cu o precizie de 5 minute.

9. Tensiunea de functionare

Fluctuatiile tensiunii de alimentare de până la ±10% din valoarea nominală nu trebuie să influenteze buna functionare a aparatului. Instalatia trebuie, de asemenea, să fie capabilă să reziste la o crestere de 25% a tensiunii nominale de alimentare fără nicio deteriorare a capacitătii sale de functionare.

10. Conditii de lucru

Aparatele sau părtile lor trebuie să fie garantate că functionează în mod corect în următoarele conditii:

a) temperatura ambiantă: de la 0°C la +40°C;

b) umiditate: până la 85 % umiditatea relativă a aerului;

c) tipul de protectie electrică: IP54, în conformitate cu

Recomandarea IEC 529;

d) rezistenta la actiunea hidrocarburilor: când se intentionează instalarea în compartimentul masini, aparatele sau părtile acestora trebuie să fie rezistente la actiunea hidrocarburilor;

e) limitele admisibile ale erorilor în diagrama timpului: ±2 minute în 24 de ore.

 

C. Cerinte pentru instalarea tahografelor la bord

1. La instalarea tahografelor la bord trebuie îndeplinite următoarele conditii:

a) Instalarea tahografelor la bordul navelor poate fi făcută numai de către operatori economici autorizati.

b) Tahografele trebuie să fie instalate în timonerie sau într-un loc usor accesibil, agreat de către ANR. Acestea trebuie să fie de un tip acceptat de către ANR, conform prevederilor sectiunii D a prezentelor norme. Documentatia de instalare la bord a tahografelor trebuie să fie avizată în prealabil de ANR.

c) Trebuie să fie posibilă în orice moment verificarea vizuală a functionării aparatului. Aparatul trebuie să aibă o sursă permanentă de alimentare cu energie electrică, de la un circuit electric protejat împotriva căderilor de tensiune, prevăzut cu protectie proprie cu sigurantă fuzibilă si conectat direct la sursa de energie.

d) Datele referitoare la miscarea navei, adică dacă nava este “în mars“ sau “a încetat să mai fie în mars”, sunt obtinute de la instalatia de propulsie. Semnalul trebuie să vină de la rotatia elicei, a arborelui portelice sau de la functionarea motorului de propulsie. În eventualitatea altor sisteme de propulsie, este necesară adoptarea unei solutii echivalente.

e) Instalarea dispozitivelor tehnice implicate în înregistrarea parametrilor de miscare a navei trebuie să fie protejate împotriva manipulării inoportune si neautorizate.

f) Circuitul de transmitere a semnalului de la instalatia de propulsie la aparat (incluzând producătorul de semnal si intrarea în aparat) trebuie să fie protejat corespunzător, iar întreruperea circuitului să fie supravegheată.

g) Operatorul economic autorizat care realizează sau supraveghează instalarea trebuie să efectueze un test de functionare imediat ce instalarea a fost finalizată. Operatorul economic autorizat trebuie să elibereze un certificat cu caracteristicile instalatiei (în particular, localizarea si tipul sigiliilor sau stampilelor si însemnele acestora, localizarea si tipul dispozitivelor de monitorizare) si care să confirme că instalatia este în stare de functionare. Certificatul trebuie să includă, de asemenea, date privind tipul de aparat agreat.

h) După orice înlocuire, modificare a instalatiei, reparatie sau verificare periodică impusă, este cerut un nou test de functionare. Acest test trebuie să facă obiectul unei mentiuni în certificate.

Certificatul trebuie să contină cel putin următoarele date :

a) numele, adresa si sigla firmei autorizate care a realizat sau a supravegheat instalarea;

b) numărul aprobării, numele, adresa si numărul de telefon ale autoritătii competente care a autorizat firma;

c) numele si numărul oficial ale navei;

d) tipul tahografului si numărul seriei;

e) data testului de functionare.

Textul certificatului va fi redactat în limba română si, la alegere, în una dintre următoarele limbi: engleză, franceză sau germană.

Certificatul este valabil 5 ani si se va păstra în permanentă la bordul navei.

Scopul acestui certificat este de a furniza o dovadă că aparatul este agreat, că a fost instalat de o firmă autorizată si că a trecut un test care confirmă faptul că aparatul este în stare de functionare.

i) Personalul de cart trebuie instruit de operatorul economic autorizat asupra operării aparatului, iar instructiunile de operare trebuie distribuite si păstrate la bord. Acest lucru trebuie mentionat în certificatul referitor la instalarea la bord.

 

D. Conditii de agreare de către ANR a tahografelor navale

1. Pentru a fi montate la bordul navelor care arborează pavilion român, tahografele trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să detină un certificat de aprobare de tip ca tahograf naval, din partea unei societăti specializate, agreată de un stat membru al Uniunii Europene;

b) să fie însotite de o declaratie de conformitate EC emisă de producător sau de reprezentantul său autorizat din Uniunea Europeană, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică; si

c) fabricantul tahografului să detină un certificat al sistemului de calitate eliberat de o societate de certificare a sistemului calitătii, recunoscută de un stat membru al Uniunii Europeane; sau

d) să fie însotite de documente emise de către fabricant, din care să rezulte îndeplinirea cerintelor tehnice de la punctul B;

e) să fie însotite de o declaratie de conformitate EC emisă de producător sau de reprezentantul său autorizat din Uniunea Europeană, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 982/2007;

f) fabricantul tahografului să detină un certificat al sistemului de calitate eliberat de o societate de certificare a sistemului calitătii, recunoscută de un stat membru al Uniunii Europeane; si

g) să obtină un certificat de aprobare de tip de la ANR, eliberat conform procedurilor proprii acesteia.

 

E. Conditii de autorizare a operatorilor economici care instalează, verifică, etalonează, repară sau întretin tahografele navale

1. În vederea autorizării de către ANR pentru instalarea, verificarea, etalonarea, repararea sau întretinerea tahografelor la bordul navelor care arborează pavilionul român, operatorii economici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să detină un certificat al sistemului de calitate eliberat de un organism recunoscut RENAR (pentru o firmă specializată română) sau de către un stat membru al Uniunii Europeane (pentru o firmă specializată dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene);

b) să fie fabricant de tahografe agreate de către ANR sau să detină un document de abilitare din partea unui producător de tahografe agreate de către ANR, în conformitate cu conditiile prevăzute la sectiunea D a prezentelor norme;

c) să aibă personal instruit de producătorii de tahografe care i-au abilitat si care detine certificate de instruire pentru instalarea, verificarea, etalonarea, repararea sau întretinerea tahografelor agreate de către ANR;

d) să detină proceduri si echipament necesare pentru punerea în functiune, repararea, etalonarea sau verificarea tahografelor conform cu instructiunile fabricantului;

e) să detină autorizare ANR pentru activităti auxiliare de transport naval - Cod RN (lucrări de reparatii la nave în afara santierelor navale), în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 287/2003 privind autorizarea agentilor economici care desfăsoară activităti de transport naval, cu modificările si completările ulterioare.

2. Evaluarea capabilitătii tehnice a operatorului economic de a presta lucrări de montare, reparare, verificare sau etalonare a tahografelor se efectuează de către auditori ANR, conform procedurilor proprii acesteia. Auditul pentru evaluarea capabilitătii tehnice trebuie să verifice îndeplinirea următoarelor conditii necesare:

a) existenta infrastucturii cu caracter general (spatii tehnologice adecvate, surse de energie, instalatii de atelier generale);

b) existenta echipamentelor specifice necesare pentru montare sau reparare, indicate de producătorul tahografelor sau de producătorul de dispozitive de verificare a tahografelor;

c) existenta certificatelor de etalonare a mijloacelor de măsurare etalon necesare si a documentelor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate;

d) existenta documentatiei tehnice de montare, reparare a tahografelor, incluzând procedurile si instructiunile de lucru, locurile si mijloacele de sigilare;

e) existenta si punerea la dispozitia clientilor a documentatiei (instructiunilor) de operare si întretinere a tahografelor;

f) oferirea garantiilor prevăzute de legislatia în vigoare pentru lucrările efectuate si pentru tahografele montate;

g) posibilitatea de aplicare a sigiliilor cu mărcile atribuite la locurile prevăzute de documentatia aferentă.

3. Piesele de schimb si materialele consumabile pentru tahografe trebuie să fie furnizate de fabricantul acestora ori de furnizorii abilitati de acesta si trebuie să fie însotite de certificatele de garantie prevăzute de legislatia în vigoare.

4. Operatorii economici care prestează lucrări de montare sau reparare a tahografelor sunt obligati să elibereze clientilor certificate de garantie pentru lucrările executate, care să includă perioadele de garantie pentru componentele montate ori înlocuite, în conformitate cu legislatia în vigoare.

5. Operatorii economici vor păstra, cel putin un an după data expirării valabilitătii acestuia, o copie a fiecărui certificat eliberat.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

 

Având în vedere prevederile art. 47 din titlul I ăDispozitii privind activitatea de creditare desfăsurată de institutii financiare nebancare” al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 72 din titlul I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă si se dispune aplicarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu exercitiul financiar al anului 2008, cu exceptia acelor prevederi din anexă care se aplică si pentru exercitiul financiar al anului 2007.

(2) Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, prevăzute la alin. (1), se aplică institutiilor financiare nebancare, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general, respectiv în Registrul special, potrivit prevederilor titlului I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, denumite în continuare institutii financiare nebancare.

(3) Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin, privesc întocmirea si prezentarea situatiilor financiare periodice ale institutiilor financiare nebancare.

Art. 2. – Administratorii, directorii financiari-contabili, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionării patrimoniului institutiilor financiare nebancare răspund, potrivit legii, pentru însusirea si aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situatiile financiare periodice.

Art. 3. – Institutiile financiare nebancare au obligatia să întocmească si să depună la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României situatiile financiare periodice, în conformitate cu modelele si normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. – Situatiile financiare periodice se depun la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiilor financiare periodice ce fac obiectul prezentului ordin.

Art. 5. – Banca Natională a României, cu consultarea asociatiilor profesionale de profil constituite în baza prevederilor art. 70 din titlul I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, actualizează permanent modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, în functie de reglementările ce se adoptă pe parcurs.

Art. 6. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute de cap. VII din titlul I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Nationale a României nr. 3/2007 pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 9 februarie 2007, cu modificările ulterioare.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 18.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.15 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.