MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 12         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.042 din 13 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. f) si j) si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006

 

Decizia nr. 1.044 din 13 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor

 

Decizia nr. 1.077 din 20 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.350/2.473/1.103/2007. – Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Căi Ferate „CER.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

1.707/2.416/977/2007. – Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale „Apele Române”

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.042

din 13 noiembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. f) si j) si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Ion Predescu – judecător

Puskás Valentin Zoltán – judecător

Tudorel Toader – judecător

Augustin Zegrean – judecător

Antonia Constantin – procuror

Patricia Marilena Ionea – magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. f) si j) si ale art. 20 alin. (1)si (2) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vegas Company” – S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 3.276/296/2007 al Judecătoriei Satu Mare.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, sens în care arată că obligatiile angajatorului prevăzute de textele de lege criticate reprezintă o concretizare a dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Constitutie. De asemenea, consideră că autorul exceptiei a dat o interpretare extensivă, eronată, art. 13 din Legea nr. 319/2006, considerând că acest text de lege interzice angajarea persoanelor cu handicap, ceea ce nu este cazul. În sfârsit, consideră că nu este încălcat nici art. 45 din Constitutie, întrucât libertatea economică trebuie să se manifeste în conditiile stabilite de lege.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 mai 2007, pronuntată în Dosarul nr. 3.276/296/2007, Judecătoria Satu Mare a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. f) si j) si ale art. 20 alin.(1) si (2) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Vegas Company” – S.R.L. din Iasi cu prilejul solutionării plângerii contraventionale formulate împotriva Procesului-verbal de contraventie seria SM nr. 0012128 din 6 decembrie 2006, încheiat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele delege criticate sunt discriminatorii, întrucât creează obligatii doar în sarcina angajatorului, desi raportul de muncăeste sinalagmatic, presupunând drepturi si obligatii pentru ambele părti. De asemenea, consideră că, prin obligatiile pe care le creează, aceste prevederi de lege restrâng libertatea comertului si aduc atingere dreptului la muncă. În sfârsit, arată ca principiul constitutional al egalitătii de tratament si al nediscriminării este încălcat si „prin stipularea obligativitătii angajării numai de persoanecare din punct de vedere medical sunt apte, care nu prezintă vreo formă de handicap”.

Judecătoria Satu Mare consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că raporturile juridice sinalagmatice nu presupun asumarea unor obligatii asemănătoare de către părti. De asemenea, arată că angajatorul si angajatul sunt categorii diferite de subiecte de drept, astfel că se justifică tratamentul juridic diferentiat. În ceea ce priveste conditionarea angajării unei persoane de starea sănătătii fizice si psihice, care trebuie să fie corespunzătoare sarcinii pe care urmează să o execute, arată că aceasta este o măsură constitutională, justificată de necesitatea protejării vietii, sănătătii, integritătii fizice si psihice a persoanelor care urmează să fie angajate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, consideră că prevederile de lege criticate reprezintă o concretizarea a dispozitiilor art. 41 alin. (2) teza a doua din Constitutie care consacră dreptul salariatilor la măsuri de protectie socială, constând în măsuri ce privesc, în primul rând, securitatea si sănătatea salariatilor. De asemenea, arată că dispozitiile de lege atacate se aplică tuturor celor aflati în situatia reglementată de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare. În ceea ce priveste dispozitiile art. 45 si ale art. 135 alin. (1)si alin. (2) lit. a) din Constitutie, invocate de autorul exceptiei, arată că acestea nu sunt incidente în cauză. În sfârsit, aminteste că prevederile Legii nr. 319/2006 preiau integral dispozitiile Directivei Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătătirii securitătii si sănătătii lucrătorilor la locul de muncă.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că aceste dispozitii de lege se aplică în mod egal tuturor celor aflati în ipoteza normei legale, fără privilegii ori discriminări. De asemenea, în opinia sa, aceste texte de lege nu contravin, ci, dimpotrivă, constituie o aplicare a prevederilor art. 41 din Constitutie. În sfârsit, arată că libera initiativă si activitatea economică sunt garantate numai dacă se exercita cu respectarea prevederilor legale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 13 lit. f) si j) si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006.

Textele de lege criticate au următoarea redactare:

– Art. 13 lit. f) si j): „(1) În vederea asigurării conditiilor de securitate si sănătate în muncă si pentru prevenirea accidentelor de muncăsi a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligatii: [...]

f) să asigure si să controleze cunoasterea si aplicarea de către toti lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale în

domeniul securitătii si sănătătii în muncă, prin lucrătorii desemnati, prin propria competentă sau prin servicii externe;[...]

j) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical si, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute si să asigure controlul medical periodic si, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;”;

– Art. 20 alin. (1) si (2): „(1) Angajatorul trebuie să asigure conditii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă si adecvată în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, în special sub formă de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de muncă si postului său:

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;

c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;

d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucrări speciale.

(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie:

a) adaptată evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;

b) periodică si ori de câte ori este necesar.”

În opinia autorului exceptiei, textele de lege criticate sunt contrare următoarelor prevederi constitutionale: art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice; art. 41 privind munca si protectia socială a muncii; art. 45 privind libertatea economică si art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) privind libertatea economică.

Examinând exceptia, Curtea retine că, prin adoptarea Legii nr. 319/2006, legiuitorul a intentionat să pună de acord legislatia natională în materia securitătii si sănătătii în muncă cu legislatia europeană din acelasi domeniu, respectiv cu prevederile Directivei 89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătătirii securitătii si sănătătii lucrătorilor la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L183 din 29 iunie 1989. Unul dintre obiectivele acestei legi a fost si acela de a îndepărta răspunderea salariatilor în cazul nerespectării măsurilor de protectie a muncii, în contradictie cu prevederile directivei ce prevăd că unic răspunzător pentru aplicarea măsurilor în cadrul întreprinderii sau institutiei este angajatorul.

Prevederile art. 13 lit. f) si j) si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 319/2006 pun în aplicare tocmai acest obiectiv al legii, prin instituirea unor obligatii în sarcina angajatorului de a asigura instruirea lucrătorilor si de a urmări respectarea normelor de securitate si sănătate în muncă, precum si de a angaja persoane care corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute.

Analizând conformitatea acestor dispozitii de lege cu prevederile constitutionale ce consacră egalitatea în drepturi, Curtea observă că autorul exceptiei porneste de la prezumtia existentei unei egalităti între angajator si angajat în ceea ce priveste drepturile si obligatiile specifice raportului de muncă. Curtea constată însă că această prezumtie face abstractie de faptul că cele două părti ale contractului de muncă fac parte din două categorii distincte, având fiecare drepturi si obligatii specifice. Astfel, nu se poate sustine că obligatiile ce îi incumbă angajatorului trebuie să fie însotite în mod necesar de obligatia identică a angajatului.

Dispozitiile constitutionale privind egalitatea în drepturi au în vedere aplicarea unui tratament identic la situatii identice, or, având în vedere cele retinute mai sus, Curtea constată că, în spetă, tratamentul juridic diferentiat este pe deplin justificat de situatia specifică a categoriilor de persoane cărora li se adresează norma legală.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia prevederile art. 13 lit. f)si j) si ale art. 20 alin. (1)si (2) din Legea nr. 319/2006 ar aduce o restrângere dreptului la muncă, Curtea retine că acest drept trebuie interpretat în ansamblul reglementărilor constitutionale în materie care consacră, în art. 41 alin. (2), dreptul salariatilor la măsuri de protectie socială, între care se numără si acelea privind securitatea si sănătatea acestora. Din această perspectivă, textele de lege criticate nu numai că nu contravin dispozitiilor art. 41 din Constitutie, dar apar chiar ca o concretizare a acestui text constitutional.

Curtea nu poate retine nici criticile referitoare la instituirea unor discriminări fată de persoanele cu handicap, art. 13 lit. j) din Legea nr. 319/2006 neprevăzând interdictia angajării acestora, ci doar obligatia ca cei angajati să corespundă sarcinii de muncă pe care urmează să o execute, dispozitii ce urmăresc protejarea securitătii si sănătătii în muncă a angajatilor.

De altfel, Curtea observă că, din perspectiva sa, angajatorul, care este nemultumit de obligatiile pe care legea le instituie în sarcina sa în vederea protejării salariatilor, nu justifică niciun interes în invocarea acestor din urmă aspecte de neconstitutionalitate.

În sfârsit, analizând critica privind contrarietatea dintre prevederile ce constituie obiectul exceptiei si dispozitiile art. 45 si ale art. 135 alin. (1)si (2) lit. a) din Constitutie, Curtea constată că exercitarea unei activităti economice nu poate face abstractie de obligatiile pe care legea le instituie în temeiul dispozitiilor constitutionale. Astfel, însesi dispozitiile art. 45 din Constitutie prevăd că garantarea accesului liber al persoanei la o activitate economică, a liberei initiative si a exercitării acestora are loc doar în măsura în care acestea se manifestă în conditiile legii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 lit. f) si j) si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vegas Company” – S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 3.276/296/2007 al Judecătoriei Satu Mare.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 noiembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 


CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA nr. 1.044

din 13 noiembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Ion Predescu – judecător

Puskás Valentin Zoltán – judecător

Tudorel Toader – judecător

Augustin Zegrean – judecător

Antonia Constantin – procuror

Patricia Marilena Ionea – magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor, exceptie ridicată de Adriana Verona Anghel în Dosarul nr. 36.554/3/2006 (1.306/2007) al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, sens în care arată că asimilarea perioadelor necontributive stagiului de cotizare reprezintă optiunea legiuitorului, în limitele competentelor sale stabilite de Constitutie. De asemenea, arată că persoanele care se înscriu la pensie la împlinirea vârstei legale nu se află într-o situatie identică cu cele care solicită anticipat dreptul la pensie, astfel că se justifică instituirea unui tratament juridic diferentiat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 7 iunie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 36.554/3/2006 (1.306/2007), Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor. Exceptia a fost ridicată de Adriana Verona Anghel cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 7.660 din 12 decembrie 2006, pronuntată de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 36.554/3/AS/2006 având ca obiect recalcularea pensiei.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat este discriminatoriu, întrucât nu prevede beneficiul luării în calcul a perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare si pentru avocatii care solicită pensia de retragere definitivă din profesie. De asemenea, consideră că, în lipsa unei mentiuni speciale, titularii acestui tip de pensie nu vor beneficia de perioadele asimilate nici când ajung la limita de vârstă. În sfârsit, sustine si că art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, pentru motivele amintite, este contrar art. 20 din Constitutie raportat la prevederile art. 23 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, neexistând niciun dezacord între textul de lege criticat si art. 16 din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, deoarece prevederile art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 nu instituie un tratament diferentiat unor cazuri egale si nu contin dispozitii contrare art. 20 din Constitutie.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional, acesta aplicându-se tuturor cetătenilor ce se află în situatia stabilită de ipoteza normei mentionate, fără a institui privilegii sau discriminări pe criterii arbitrare între diferitele categorii de pensionari aflate în situatii analoage. De asemenea, arată că prevederile art. 20 din Constitutie si ale art. 23 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului nu sunt incidente în cauză. În sfârsit, având în vedere că autorul exceptiei invocă neconstitutionalitatea textului de lege criticat din perspectiva unei omisiuni de reglementare, arată că acest aspect nu intră în competenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 452/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 25 iulie 2001.


Textul de lege criticat are următoarea redactare:

– Art. 10 alin.(3): „La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei de retragere anticipată definitivă din profesie nu se au în vedere perioadele asimilate potrivit prevederilor legale.”

În opinia autorului exceptiei, textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice. De asemenea, consideră că este încălcat si art. 20 din Constitutie, referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, prin raportare la prevederile art. 23 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, privind dreptul la un salariu egal pentru muncă egală.

Examinând exceptia, Curtea retine că, în esentă, critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 are în vedere inexistenta unei mentiuni exprese prin care să se prevadă că, la împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia de retragere definitivă din profesie devine pensie pentru limită de vârstă, luându-se în calcul si perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare, asa cum se întâmplă în cazul pensiei anticipate reglementate de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000. Astfel, în opinia autorului exceptiei, se creează o discriminare a titularilor pensiei de retragere definitivă din profesie în raport cu cei care au obtinut pensia pentru limită de vârstă si care beneficiază de aceste asimilări.

Analizând aceste critici, Curtea constată că, în realitate, autorul exceptiei solicită o interpretare a textului de lege criticat într-un mod extensiv, pentru a cuprinde o solutie legislativă nereglementată, dar care ar fi determinată de principiul echitătii. Or, având în vedere formularea restrictivă a art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000, Curtea nu ar putea da o asemenea interpretare acestui text de lege fără a modifica sau completa redactarea sa. Această atributie nu revine însă instantei de contencios constitutional, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru aceste motive, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor, exceptie ridicată de Adriana Verona Anghel în Dosarul nr. 36.554/3/2006 (1.306/2007) al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 noiembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.077 din 20 noiembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Puskás Valentin Zoltán – judecător

Tudorel Toader – judecător

Augustin Zegrean – judecător

Ion Tiucă – procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de Anton Bruciu în Dosarul nr. 12.877/3/2007

al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii de renuntare la exceptia de neconstitutionalitate depuse de autorul exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de renuntare.

Curtea, deliberând, respinge cererea de renuntare, potrivit dispozitiilor art. 55 din Legea nr. 47/1992, si consideră cauza în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 iunie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 12.877/3/2007, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Anton Bruciu cu prilejul solutionării unei actiuni având ca obiect recalcularea pensiei.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că dispozitiile Legii nr. 164/2001 sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constitutie referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor. În acest sens, arată că nu poate fi de acord cu prevederea legii care îi stabileste dreptul la pensie „conform unor drepturi din ultima zi de activitate, [...] ci trebuie avută în vedere întreaga activitate desfăsurată în slujba statului”.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate nu este întemeiată, întrucât principiul egalitătii se referă la situatii juridice identice, în sensul că persoanele aflate în aceeasi situatie juridică trebuie să beneficieze de tratament juridic identic, or, în spetă, textele a căror neconstitutionalitate este invocată tratează situatii juridice diferite.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatul Poporului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că în spetă nu se ridică probleme de constitutionalitate, ci de aplicare a legii, aspecte ce sunt însă de competenta instantei de judecată, iar nu a Curtii Constitutionale. Pentru acest motiv, consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este inadmisibilă.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional, deoarece prevederile de lege criticate referitoare la stabilirea pensiei militare de stat se aplică deopotrivă pentru toti cetătenii aflati în situatii identice. În acelasi timp, arată că, de fapt, autorul exceptiei solicită modificarea prevederilor de lege criticate, ceea ce nu intră în competenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002.

Curtea observă că, desi autorul exceptiei nu precizează care anume dintre prevederile Legii nr. 164/2001 sunt considerate a fi neconstitutionale, din analiza motivării exceptiei reiese că sunt avute în vedere doar dispozitiile art. 21 alin. (1), potrivit cărora „Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda lunară brută avută în ultima lună de activitate, care include solda de grad corespunzătoare la data trecerii în rezervă.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile de lege criticate sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constitutie referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei nu precizează sub ce aspect si în raport cu ce persoane textul de lege criticat creează discriminări, fiind în realitate nemultumit de faptul că acesta nu instituie o altă solutie legislativă, pe care o consideră mai favorabilă.

Fată de acestea, Curtea retine că, potrivit art. 47 alin. (2) din Constitutie, cetătenii au dreptul la pensie în conditiile stabilite de lege. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească conditiile si criteriile de acordare a pensiei, precum si modul de calcul al acesteia, prevederile de lege fiind în acord cu principiul egalitătii în drepturi, atât timp cât acestea instituie un tratament juridic identic pentru persoane aflate în situatii identice.

Curtea observă că, în raport cu cele sustinute în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat nu instituie discriminări între persoane aflate în aceeasi situatie, iar modificarea acestuia, în sensul dorit de autorul exceptiei, excedează competentei instantei de contencios constitutional, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de Anton Bruciu în Dosarul nr. 12.877/3/2007 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 noiembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.350 din 19 decembrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 2.473 din 21 decembrie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 1.103 din 19 decembrie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

În temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul transporturilor, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1*) si 1A*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 26/128/334/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” – SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 11 mai 2007, se abrogă.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. – Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NATONALĂ DE CĂI FERATE „C.F.R.” – S.A.

Bugetul de venituri si cheltuieli consolidat actualizat pe anul 2007

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

INDICATOR

 

BVC aprobat 2007

BVC Actualizat 2007

DIFERENTE

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

A.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE

1

2.829.812,87

2.464.340,58

-366.472,28

87,04

I.

 

VENITURI TOTALE

2

1.775.097,00

1.547.374,69

-127.722,41

92,80

 

1

Venituri din exploatare-total din care:

3

1.729.251,50

1.601.529, 09

-127.722,41

92,81

 

a) productia vânduta

4

312.771,76

312.771,76

0,00

100,00

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

4.316,00

4.318,00

0,00

100,00

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

e

75.000,00

18.760,00

-56.240.00

25.01

 

-subventii conform prevederilor în vigoare

6a

75.000.00

 

-75.000.00

0,00

 

-transferuri pentru reparatii curente la infr. publica

6b

 

18.760,00

18.760.00

 

 

d) Venituri conform HG 1274/2006(FSUE)

7

 

10.567,59

10.587,59

 

 

e) Proiect TSSP-ptr.activitaiea de intretinere si reparatii - BIRD

8

34.900.00

2.850,00

-82.050.00

3.36

 

f) productia imobilizata

9

1.3+5.00

1.3+5,00

0,00

100,00

 

g) alte venituri din exploatare din care:

10

1.250.918.74

1.250.918,74

0,00

100,00

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

11

250,00

250,00

0,00

100,00

 

- taxa de utilizare a infrastructurii,din care;

12

1.023.215,00

1.023.215,00

0.00

100,00

 

- alte venituri din exploatare

13

227.453,74

227.453,74

0,00

100,00

2

Venituri financiare - total din care:

14

45.845,50

45.845,50

0,00

100,00

 

a) venituri din interese de participare

15

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

16

10,00

10,00

0.00

100,00

 

c) venituri din dobânzi

17

3.928.09

3.928.09

0,00

100,00

 

d) alte venituri financiare

18

41,907.41

41.907,41

0.00

100,00

3

Venituri extraordinare

19

 

 

 

 

 

SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care:

20

1.054.715,87

816.966,00

-237.749,87

77,48

 

echivalentul în lei al tragerilor din credite externe

21

 

 

 

 

 

alocatii de la buget pentru rambursări credite externe

22

123 178,00

114,346.00

-8,832.00

92,83

 

alocatii de la buget pentru plăti dobânzi

23

89.786,00

72.073,00

-17.713.00

80,27

 

alocatii de la buget pentru plăti comisioane

24

230.00

922.00

642,00

329,29

 

contributia Guvernului României af.cred.ext.(IFi)

25

175 000,00

35.272,00

-139.728,00

20.16

 

transfer neeligibil ISPA

26

51.237,00

20 934.00

-30.303.00

40.86

 

transfer aferent Fd. National Preaderare

27

144.109,87

106.101.00

-38.008,87

73.63

 

fonduri externe nerambursabile

28

471.125,00

+67.318.00

-3.807,00

99.19

B.

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE

29

2.016.350,25

2,440.877,97

-365.472,28

87,02

II.

 

CHELTUIELI TOTALE

30

1.760.634,38

1.632.911,07

-127.722,41

92,75

 

1

Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

31

1.747.444,34

1.819.721,93

-127.722,41

92,69

 

a) cheltuieli materiale

32

105.675.48

105.675.46

0,00

100,00

b) alte cheltuieli din afara {cu eneroja si apa)

33

95.464,51

95.464.51

0,00

100.00

c) cheituieli privind mărfurile

34

330.31

330,31

0,00

100,00

d) cheltuieli cu personalul, din care:

35

1.032.568,12

1.032.566,12

0,00

100,00

- salarii

36

736.411,74

736.411.74

0.00

100,00

-cheltuieli cu asig. si protectia sociala , din care:

37

202 513,22

202.513.22

0.00

100,00

- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale

38

143.600.28

143.600,28

0,00

100,00

- cheltuieli privind contributia la asigurări pentru somaj

39

14,728.23

14.728,23

0,00

100,00

- cheltuieli privind contributia la asig. sociale de sănătate cf. legii nr. 95/2006

40

44.184.71

44.184,71

0.00

100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

41

93.641,16

93.641,16

0,00

100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii din care:

42

37.254.94

37.254,94

0,00

100,00

- cheltuieli sociale 2 %, din care;

42a

14.728,23

14.72B.23

0.00

100,00

- tichete de cresa ( cf. art. 3 din L.. 193/2006)

42b

 

 

 

 

- tichete cadou pentru ch.  sociate (cf. at.i 2 din L. 193/2006)

42c

 

 

 

 

- fond accidente de munca si boli profesionale

42d

20.885,68

20.685.68

0,00

100,00

- fond de garantare creante salariale (lg. 200/2006)

42e

1.841,03

1.841,03

0,00

 

- tichete de masa

43

56.386,22

56.386.22

0.00

100,00

 

 

e) aiustanea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

44

156.068,00

156.069,00

0.00

100,00

f) ajustarea valorii activelor circulante

45

1.100,00

1.100,00

0,00

100,00

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare din care:

46

356.238.94

228.516,53

-127.722,41

64.15

 

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

-cheltuieli cu prestatiile din afara societatii, din care:

47

356.238,94

228.516.53

-127.722,41

64,15

- cheltuieli reparatii din subventii pt. sustinerea infr. de transport

48

75.000,00

 

-75.000,00

 

- transferuri pentru reparatii curente la infr. feroviara publica

49

 

18.760,00

18.760,00

 

- cheltuieli conform H.G. nr. 1274/2006

(FSUE)

50

 

10.567,56

10,567.55

 

- reparatii capitale infrastructura privata

51

10.000.00

10.000,00

0,00

100,00

- cheltuieli de intr. si rep. la infr. publica din credit TSSP

52

84.900,00

2.850,00

-82.050.00

3.36

- atte cheft. cu servicii executate de terti - surse proprii

53

67.519,74

67.519.74

0.00

100,00

- cheltuieli de protocol din care:

54

388,13

388.19

0,00

100,00

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 133/2006)

54a

0,00

0,00

0.00

 

- cheltuieli de reclama si publicitate.din care:

55

195,00

195.00

0,00

100,00

- tichete cadou pt ch. de reclama si publi., (art. 2 din 1193/06)

55a

 

 

 

 

-tichete cadou pt campanii de marketing. studiul pietei. promovarea pe piete existente sau noi (art. 2 din t 193AM)

55b

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

56

30,00

30.00

0.00

100,00

-alte cheltuieli, din care:

57

 

 

 

 

- taxa pfr. act de exploatam a resurselor minerale

58

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

59

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare total, din care:

60

13.190,04

13.190,04

0,00

100,00

 

- cheltuieli privind dobânzile

61

7.995,67

7.995.67

o.co

100,00

- alte cheltuieli financiare

62

5.194,37

5.194,37

0.00

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

63

 

 

 

 

 

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care:

64

1.054.71 5.87

816.966

-237.749,87

77,46

 

echivalentul în lei al tragerilor din credite externe

65

 

 

 

 

alocatii de la buget pentru rambursări credite externe

66

123.178,00

114.346.00

-6.832,00

92,83

alocatii de la buget pentru plati dobânzi

67

89.786,00

72,073,00

-17 713.00

80,27

alocatii de la buget pentru plati comisioane

68

280,00

922.00

842,00

329,29

contributia Guvernului României af.cred.ext. (IFI)

69

175.000.00

35.272.00

-139.728.00

20.16

transfer neeligibil ISPA

70

51.237.00

20.934,00

-30.303.00

40.86

transfer aferent Fd. National Preaderare

71

144.109.87

106,101.00

-38.008.87

73.63

 

fonduri externe nerambursabile

72

471 125,00

467.318.00

-3.807,00

99,19

III.

 

REZULTAT BRUT - (profit/pierdere) *

73

14.462,62

14.482,62

0,00

100,00

IV.

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care:

74

 

 

 

 

 

 

- fond de rezerva

75

 

 

 

 

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

76

 

 

 

 

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

77

 

 

 

 

VII.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:

78

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

79

 

 

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

80

 

 

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

81

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare ptr. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

82

 

 

 

 

5

Arte repartizări prevăzute de lege

83

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul op. ec. în exercitiul fin. de referinta pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

84

 

 

 

 

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cadrul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

85

 

 

 

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează a alte rezerve si constituite sursa proprie de finantare

86

 

 

 

 

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

87

785.170,99

785.170,86

0,00

100,00

 

1

Surse proprii, din care:

88

155.704.96

155.704,96

0.00

100,00

 

- rambursări rate, plăti dobânzi si comisioane la creditele externe din surse proprii

89

89.734.00

89.734,00

0.00

100,00

2

Alocatii de la buget

90

34.000.00

78.405,00

44.405.00

230.60

3

Credite bancare:

91

582.995,00

422.784,00

-170.211.00

71,30

 

- interne

92

 

 

0.00

 

 

- externe

93

592.995.00

422.784.00

-170.211.00

71,30

 

4

- alte surse

94

2.471.00

2.332.00

-139,00

 

 

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

95

786.170,96

785.170,96

0,00

100,00

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

96

786.170,96

785.170,96

0.00

100,00

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

97

 

 

 

 

 

-interne

98

 

 

 

 

-externe

99

 

 

 

 

X.

 

REZERVE, din cane:

100

4.917,28

4.917,28

0.00

100,00

 

1

Rezerve legale

101

728,13

728,13

0.00

100,00

2

Rezerve statutare

102

 

 

 

 

3

Alte rezerve

103

4.189.15

4,169,15

0,00

100,00

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

104

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

105

1.775.097,00

1.647.374.59

-127.722,41

92.80

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

106

1.760.634,38

1.632.911.97

-127.722,41

92.75

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

107

37.251,00

37.251,00

0,00

100,00

4

Nr.mediu de personal total

108

37.187.00

37.167,00

0,00

100,00

5

Fond de salarii

109

736.411,74

736.411,74

0,00

100,00

 

-ISPA

110

 

 

 

 

a) fond de salarii aferent posturilor blocate

111

 

 

 

 

b) fond salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art 7{1) OUG nr. 79/2001, din care:

112

140,78

140,78

0.00

100,00

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi da natura salariala, potrivit art 7(2) din OUG 79/2001

113

45,00

45,00

0,00

100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001

114

49,00

49.00

0,00

100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

115

733 082.39

733.082,39

0.00

100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

116

1.64

1,64

0,00

100,00

e) alte cheltuieli cu personalul

117

3.188,57

3.138.57

0.00

100,00

6

Castigul mediu lunar pe salariat (lei)

118

1 643,23

1.643.23

0.00

100,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în preturi curente

119

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în preturi comparabile

120

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (tren/km /nr.mediu personal) **

121

 

 

 

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)* 1000)

122

991,55

991,65

0.00

100,00

11

Plati restante - total

123

2.036.090,26

2.036.090,26

0,00

100,00

 

- preturi curente

124

2.035.620,26

2.035.820,26

0,00

100,00

- preturi comparabile

125

 

 

 

 

12

Creante restante-total

126

778.727,84

778.727,64

0,00

100,00

 

- preturi curente

127

778.727,84

776.727,84

0,00

100,00

- preturi comparabile

128

 

 

 

 

 

*) Repartizarea profitului se face de către fiecare filiala conform OG nr. 64/2001.

**) Productivitatea muncii în unităti fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic având în vedere specificul activitătii.


 

ANEXA Nr. 1a

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NATONALĂ DE CĂI FERATE „C.F.R.” – S.A.

CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: 11054529

 

Bugetul de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

 

INDICATOR

 

BVC

aprobat 2007

BVC actualizat 2007

DIFERENTE

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

A.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE

1

2.735.519,87

 

 

86,64

I.

 

VENITURI TOTALE

2

 

 

-127.722,41

92,40

 

1

Venituri din exptoatare - total din care:

3

 

 

-127.722,41

92,19

 

a) productia vândută

4

 

 

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

3 405.00

3 405.00

0.00

100,00

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de alaceri, din care:

6

75000,00

18760.00

-56.240,00

25,01

- subventii conform prevederilor în vigoare

6a

75.000,00

 

-75.000,00

 

- transferuri pentru reparatii curente la infr. publica

6b

 

18.750,00

18.760.00

 

d) Venituri conform HG 1274/2006(FSUE)

7

 

10.567,59

10.567,59

 

e) Proiect TSSP - ptr.activitatea de întretinere si reparatii - BIRD

8

84.900,00

2.350.00

-62.050.00

3,36

f) productia imobilizata

9

45,00

45,00

0.00

100,00

g) alte venituri din exploatare din care:

10

1.471.754.03

1.471754,00

0.00

100,00

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

11

 

 

 

 

- taxa de utilizare a imfrastructuri, din care:

12

1.023.215,00

1.023.215.00

o,oo

100,00

- alte venituri din exploatare

13

448.539,00

448.539,00

0.00

100,00

2

Venituri financiare - total din care:

14

41.700,00

48.700,00

0,00

100,00

 

a) venituri din interese de participare

15

 

 

 

 

b) venituri din alte investiti financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

16

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

17

3.802.29

3.802.29

0,00

100,00

d) alte venituri financiare

18

41897,71

41.897,71

0,00

100,00

3

Venituri extraordinare

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care:

20

1.054.715,87

810.008,00

-237,749,87

77,46

echivalentul în lei al tragerilor din credite externe

21

 

 

 

 

alocatii de la buget penbu rambursări credite externe

22

123.178.00

114.346.00

-8.832,00

92.83

alocatii  de la buget pentru plăti dobânzi

23

89.786,00

72.073,00

-17.713,00

80.27

alocatii de la buget pentru plăti comisioane

24

280.00

922,00

642,00

379.29

contributia Guvernului României la cred.ext. (IFI)

25

175.000.00

35.272,00

-139.728,00

20.16

transfer neeligibil ISPA

26

51.237.00

20.034,00

-30.303.00

40,66

transfer aferent Fd. National Preaderare

27

144.109.87

106.101,00

-38.008.87

73,63

fonduri externe nerambursabile

23

471.125,00

467.318,00

-3.807,00

99,19

B.

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE

29

2.735.519,87

2.370.047,80

-385.472,28

88,64

II.

 

CHELTUIELI TOTALE

30

1.680.804,00

1,883.081,89

-127.722,41

92,40

 

1

Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

31

1.667.704,00

1.689.981,88

-127.722,41

92,34

 

a) cheltuieli materiale

32

80.000,00

80 000,00

0.00

100,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

33

90.000,00

90.000.00

0.00

100,00

c) cheltuieli privind mărfurile

34

 

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

35

630.169,41

830.169,41

0,00

100,00

-salarii

36

586.712,00

586.712,00

0.00

100,00

-cheltuieli cu asig. si protectia sociala, din care:

37

161,345.80

161.345,80

0,00

100,00

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

36

114.408,84

114.408.84

0,00

100,00

- cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj

39

11.734,24

11.734,24

0.00

100,00

- cheltuieli privind contributia la asig. sociale de sănătate cf. legii nr. 95/2006

40

35.202,72

35.202,11

0.00

100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care :

41

82.111,61

82.111,61

0.00

100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

42

29.511,61

29.511,61

0.00

100,00

- cheltuieli sociale 2 %, din care;

42a

11.734,24

11.734.24

0,00

100,00

- tichete de cresa ( cf. art.3 din L. 193/2006)

42b

 

 

 

 

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 3 din L 193/2006)

42c

 

 

 

 

- fond accidente de munca si boi profesionale

42 d

16.310.59

16.310.59

0.00

100,00

- fond de garantare creante salartale (lg. 200/2006)

42e

1.488,76

1.466,76

0.00

100,00

- tichete de masa

43

52.600,00

52.600,00

0,00

100,00

 

 

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

44

130.000.00

130 000.00

0,00

100,00

f) ajustarea valorii activelor circulante

45

 

 

 

 


0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

g) alte chieltuieli de exploatare din care:

46

537.534.59

409 812,18

-127.722,41

76,24

- cheltuieli cu prestatiile din afara societăti, din care:

47

537.534.59

409.812,18

-127.722.41

76.24

- cheltuieli reparati din subventii pt. sustinerea infr.de transport

48

75.000.00

 

-75.000,00

 

- transferuri pentru reparatii curente la infr. feroviara publica

49

 

18.760,00

18 760,00

 

- cheltuieli conform H.G. nr. 1274/2006 (FSUE)

50

 

10.567,59

10.567,59

 

- reparatii capitale infrastructura privata

51

10.000.00

10.000,00

0,00

100,00

- cheltuieli de îtr. si rep. la infr.publica din credit TSSP

52

64.900.00

2 850,00

-82 050.00

3,36

- ale chelt. cu servicii executate de terti -surse proprii

53

300.000.00

300.000,00

0,00

100,00

- cheltuieli de protacol din care:

54

300,00

300.00

0,00

100,00

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 793/2006)

54a

 

 

 

 

- cheltuieli de reclama si pubicitate din care:

55

100.00

100,00

0,00

100,00

- tichete cadou pt ch. de reclama si publicitate (art.2 din (L 193/05)

55a

 

 

 

 

- tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pletei, promovarea pe piete existente sau noi (art. 2 din L 193/06)

55b

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

56

 

 

 

 

-alte cheltuieli, din care:

57

 

 

 

 

- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale

58

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

59

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare total ,din care:

60

13.100,00

13.100,00

0,00

100,00

 

- cheltuieli privind dobânzile

61

7.926,67

7.926,67

0.00

100,00

 

- alte cheltuieli financiare

62

5.173.33

5.173.33

0.00

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

63

 

 

 

 

 

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,din care:

64

1.054.715,87

816.966,00

-237.749,67

77,46

 

echivalentul în lei al tragerilor din credite exteme

65

 

 

 

 

 

alocatii de la buget pentru rambursări credite exteme

66

123178,00

114.346.00

-8.632.00

92,63

 

alocatii de la buget pentru plăti dobânzi

67

39.786,00

72073,00

-17.713.00

80,27

 

alocatii de la buget pentru plăti comisioane

63

280,00

922,00

642.00

329,29

 

contributia Guvernului României af. cred. ext. (IFI)

69

175.000,00

35.272.00

-139.728.00

20.16

 

transfer neeligibil ISPA

70

51.237.00

20.934,00

-30.303,00

40,86

 

transfer aferent Fd. National Preaderare

71

144.109.67

106.101,00

-38.008,87

73,63

 

fonduri externe nerambursabile

72

471.125.00

467.318,00

-3.807.00

99.19

III.

 

REZULTAT BRUT – (profit / pierdere)

73

0,00

0,00

0,00

 

IV.

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILIUTE CONFORM LEGI, din care:

74

 

 

 

 

 

 

- fond de rezerva

75

 

 

 

 

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT)

76

 

 

 

 

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

77

 

 

 

 

VII.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:

78

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

79

 

 

 

 

2

Acoperrea pierderilor conlabite din anii precedenti

30

 

 

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

81

 

 

 

 

4

Constituirea surselor propri de finantare ptr. proiectele cofinantate din împrumuturi exteme. precum si ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi exteme

82

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

83

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profilul net.dar nu mai mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul op. ec. în exercitiul fin. de referinta pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

84

 

 

 

 

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cadrul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

85

 

 

 

 

8

Profitul nempartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituite sursa proprie de finantare

86

 

 

 

 

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR. din care:

87

 

606.617.00

-125.946,00

62,79

 

1

Surse profit, din care:

88

130.000,00

130.000,00

0.00

100,00

 

- rambursări rate, plăti dobânzi si comisioane la creditele exteme din surse proprii

99

89.734.00

89.734,00

0,00

100,00

2

Alocatii de la buget

90

34.000.00

78.405.00

44.405,00

230,60

3

Credite bancare:

91

565.291,00

395.080,00

-170.211,00

69,89

 

-interne

92

 

 

 

 

- externe

93

565.291,00

395.080,00

-170 211,00

69,89

 

4

Alte surse

94

2.471.00

2 332,00

-139,00

94,37

 

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

95

731.762,00

605.517,00

-128.344,00

82.79

 

1

Investiti, inclusiv investitii în curs la finele anului

96

731.762,00

605.817,00

-125.945,00

82.79

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

97

 

 

 

 

 

-interne

98

 

 

 

 

-externe

99

 

 

 

 

X.

 

REZERVE, din care:

100

 

 

 

 

 

1

Rezerve legate

101

 

 

 

 

2

Rezerve statutare

102

 

 

 

 

3

Alte rezerve

103

 

 

 

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

104

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

105

1.680.804,00

1.553.081.59

-127.722,41

92,40

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

106

1 680.604,00

1.553 081.59

-127.722,41

92,40

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

107

29.600

29.600

0.00

100,00

4

Nr mediu de personal total

108

29.600

29.600

0,00

100,00

5

Fond de salari

109

586.712,00

586,712,00

0,00

100,00

 

a) fond de salarii aferent posturilor blocate

111

 

 

 

 

b) fond salari aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) OUG nr. 79/2001, din care;

112

140,78

140,78

0,00

100,00

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariata, potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001

113

45,00

45.00

0,00

100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001

114

49,00

49,00

0,00

100,00

c) fond de salari aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

115

596.136,22

586.136,22

0,00

100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

116

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

117

435,00

435,00

0,00

100,00

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei)

118

1.650,21

1.650,21

0,00

100,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mi lei/pereoana) - în preturi curente

119

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe tolal personal mediu (mii lei/persoana) - în preturi comparabile

120

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (tren/km /nr.mediu pereonal)

121

3.958.50

3.958,50

0.00

100,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)* 1000]

122

1.000.00

1 000,00

0.00

100,00

11

Plati restante total

123

1.993,839,00

1.993.839,00

0,00

100,00

 

-preturi curente

124

1.993.839,00

1.993 839.00

0.00

100,00

-preturi comparabile

125

 

 

 

 

12

Creante restante-total

126

704.677,00

704.577,00

0,00

100,00

 

-preturi curente

127

704.577.00

704.577,00

0.00

100,00

-preturi comparabile

128

 

 

 

 

 

Indicator fizic de productivi late a muncii= tren kmmimar mediu de personal

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 1.707 din 1 noiembrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 2.416 din 18 decembrie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 977 din 12 noiembrie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale „Apele Române”

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul mediului si dezvoltării durabile, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Nationale „Apele Române”, care functionează în coordonarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

Art. 2. – În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administratia Natională „Apele Române” va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii

de sanse,

Paul Păcuraru

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

ADMINISTRATIA NATIONALĂ „APELE ROMÂNE”

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

- mii lei -

 

Denumire indicator

Cod

2007 Aprobat

2007 Rectificai

Diferente

%

0

A

1

2

3

4=3-2

5=3/2x100

A
VENITURI SI SURSE

 

1.146,174

1,176.242

30,068

102.6

I.

VENITURI TOTALE

 

503,135

511,241

3,106

101.6

 

Venituri din exploatare, din care:

 

503,135

511,241

8,106

101.6

 

a) Venituri proprii

 

482,132

493,050

10,958

102.3

 

- venituri din prestări servirii si alte activităti

33.10

474,520

485,478

10,958

102.3

 

venituri din prestări servirii

33.10.50

474,520

485.478

10,958

102.3

 

- amenzi si penalităti

35.10

7,612

7,612

0

100.0

 

alte amenzi si penalităti

35.10.50

7,612

7,612

0

100.0

 

b) Transferuri curente pentru finantarea aetiunuilor în domeniul apelor

 

20,000

17,148

-2,852

35.7

 

c) Transferuri curente pentru prevenirea si combaterea inundatiilor

 

1,003

1,003

0

100.0

II.

SURSE DE LA BUGETUL DE STAT

 

641,802

644,250

2,448

100.4

 

1. Credite externe pentru investitii

 

140,048

43,356

-96,692

31.0

 

2. Alocatii bugetare pentru investitii

 

501,754

600,394

99,140

119.3

III.

ALTE SURSE

 

1,237

20,751

19,514

1677.5

 

Fondul de mediu

 

1,237

5,898

4,661

476.3

 

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

 

 

14,853

14,853

 

 

TOTAL CHELTUIELI

 

1,146,174

1,176,242

30,068

102.6

 

CHELTUIELI CURENTE

01

470,038

467,085

-2,953

99.4

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

236,236

236,604

363

100.2

 

Cheltuieli salariale în bani

10 01

182.027

182,027

0

100,0

 

Salarii de baza

10 01 01

127.336

127,686

350

100,3

 

Salarii de merit

10 0102

0

0

0

 

 

Indemnizatie de conducere

10 01 03

0

0

0

 

 

Spor de vechime

10 01 04

27.760;

26,969

-791

97.2

 

Sporuri pentru conditii de muncă

10 01 05

60

111

51

185.0

 

Alte sporuri

10 01 06

1,855

2,091

236

112.7

 

Ore suplimentare

10 01 07

1.774

1.774

0

100,0

 

Fond de premii

10 01 08

17.344

17,278

-66

996

 

Prima de vacantă

10 01 09

0

0

0

 

 

Fondul pentru posturi ocupate prin cumul

10 01 10

0

0

0

 

 

Fond aferent plătii eu ora

10 01 11

0

0

0

 

 

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii

10 01 12

594

652

58

109,8

 

Indemnizatii de delegare

10 01 13

1,586

1,633

47

103,0

 

Indemnizatii de detasare

10 01 14

4

39

35

975,0

 

Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncă

10 01 15

9

89

80

988,9

 

Alocatii pentru locuintă

10 01 16

0

0

0

 

 

Alte drepturi salariale

10 01 30

3,705

3.705

0

1000

 

Cheltuieli salariale în natură

10 02

125

134

9

107,2

 

Tichete de masă

10 02 01

0

 

0

 

 

Norma de hrana

10 02 02

56

65

9

116,1

 

Uniforme si echipament obligatoriu

10 02 03

50

50

0

 

 

Locuintă de serviciu folosită de salariat si familia sa

10 02 04

01

0

0

 

 

Transport la si de la lotul de muncă

10 02 05

17

17

0 0

100.0

 

Alte drepturi salariale în natură

10 02 30

2

2

0

100,00

 

Contributii

10 03

54,084

54,443

359

100,7

 

Contributii de asigurări sociale de stat -19,5%

10 03 01

35.070

35,070

0

100,0

 

Contributii pentru asigurările de somaj - 2%

10 03 02

3,597

3.774

177

104,9

 

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate 6%

10 03 03

10,791

11,007

216

102,0

 

Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli

10 03 04

2,002

1,968

-34

98,3

 

Prime de asigurare de viată plătita de angajator pentru angajati

10 03 05

645

645

0

 

 

Contributii pentru concedii si indemnizatii (0,85%)

10 03 06

1.529

1,529

0

100.0

 

Contributii la gondul de garantare a creantelor salariale – 0,25%

10 03 07

450

450

450

 

 

BUNURI SI SERVICII

20

233,702

230,432

-3,270

98.6

 

Bunuri si servicii

20 01

82.250

79,346

-2,904

96.5

 

Furnituri de birou

20 01 01

3,100

3.000

-100

96.8

 

Materiale pentru curătenie

20 01 02

400

596

96

149.0

 

Încălzit, iluminat si forta motrica

20 01 03

14,000

13,000

-1,000

92.9

 

 

Apă canal si salubritate

20 01 04

750

750

0

100.0

 

Carburanti si lubrifianti

20 01 05

17,500

16,000

-1.500

91.4

 

Piese de scbimb

20 01 06

7.000

7,000

0

100,0

 

Transport

20 01 07

1,000

1,000

0

100,0

 

Posta telecomunicatii radio tv internet

20 01 08

6.500

6,500

0

100,0

 

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20 01 09

22.000

21,500

-500

97,7