MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 97         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 februarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

103. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.015. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea în categoria ansamblu, grupa „B”, a „Liniei ferate înguste Sibiu-Agnita-Brădeni, cu ramificatia Cornătel-Vurpăr”, judetul Sibiu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Normă pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modul de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Departamentului pentru Relatii Interetnice.

(2) Suma de 69.700 mii lei se repartizează si se utilizează conform destinatiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Secretariatul General al Guvernului execută operatiunile financiare privind fondurile prevăzute în anexa la bugetul propriu, destinate realizării programelor, proiectelor si actiunilor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 388/2007. Alocarea fondurilor către destinatarul acestor programe, proiecte sau actiuni se face de Secretariatul General al Guvernului, pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora si a devizelor de cheltuieli întocmite si certificate de Departamentul pentru Relatii Interetnice, si răspunde numai de încadrarea sumelor alocate în limitele stabilite prin prezenta hotărâre.

(2) Pentru finantările nerambursabile alocate pentru programele si proiectele interetnice si de combatere a intolerantei sunt aplicabile prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general.

(3) Justificarea sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 388/2007, alocate pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (1), se face de către Departamentul pentru Relatii Interetnice prin prezentarea de documente legale aprobate de secretarul de stat, din care să rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevăzute în notele de fundamentare.

Art. 3. - (1) Sumele prevăzute la lit. A din anexă se alocă si se justifică potrivit protocolului încheiat între Departamentul pentru Relatii Interetnice si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, altele decât cele care primesc subventii de la bugetul de stat în baza dispozitiilor cap. III, respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Răspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor prevăzute la lit. A din anexă revine, potrivit legii, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, iar monitorizarea utilizării acestor sume potrivit destinatiilor legale se exercită de către Departamentul pentru Relatii Interetnice.

(3) Răspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevăzute la lit. B din anexă revine Departamentului pentru Relatii Interetnice.

Art. 4. - (1) La solicitarea Departamentului pentru Relatii Interetnice si cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finantare încheiate pentru derularea programelor, proiectelor si actiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garantie bancară.

(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii vor prezenta, până la data de 30 noiembrie 2008, documente justificative cu privire la utilizarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Markó Attila Gábor,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 103.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA SI UTILIZAREA

sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 

TOTAL GENERAL: 69.700 mii lei,

din care:

A. Sume alocate pentru sprijinirea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, altele decât cele care primesc subventii de la bugetul de stat în baza dispozitiilor cap. III, respectiv art. 14-22 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, prin acoperirea partială a:

- cheltuielilor materiale pentru functionarea sediilor organizatiilor si filialelor acestora, lucrărilor de întretinere si reparatii ale acestora;

- cheltuielilor de personal;

- cheltuielilor pentru presă, carte, manuale scolare si publicatii;

- cheltuielilor pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane, întruniri ale membrilor conform statutului si alte asemenea manifestări organizate în tară si în străinătate;

- cheltuielilor pentru investitii în bunuri mobile si imobile necesare desfăsurării activitătii organizatiilor.

 

Nr. crt.

Organizatia

Sumele

alocate

- mii lei -

1.

Asociatia Italienilor din România RO. AS. IT.

1.378

2.

Asociatia Liga Albanezilor din România

1.150

3.

Asociatia Macedonenilor din România

1.568

4.

Asociatia Partida Romilor „Pro-Europa”

9.261

5.

Comunitatea Rusilor Lipoveni din România

3.600

6.

Federatia Comunitătilor Evreiesti din România

2.140

7.

Forumul Democrat al Germanilor din România

5.157

8.

Fundatia „Communitas”

14.250

9.

Uniunea Armenilor din România

2.800

10.

Uniunea Bulgară din Banat - România

2.310

11.

Uniunea Croatilor din România

1.610

12.

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

972

13.

Uniunea Democrată Turcă din România

2.425

14.

Uniunea Democratică a Slovacilor si Cehilor din România

2.280

15.

Uniunea Democratică a Tătarilor Turco-Musulmani din România

2.700

16.

Uniunea Elenă din România

2.500

17.

Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski”

1.679

18.

Uniunea Sârbilor din România

2.560

19.

Uniunea Ucrainenilor din România

5.360

 

TOTAL

65.700

 

B. Suma de 4.000 mii lei, alocată pentru finantarea unor actiuni, programe si proiecte interetnice si de combatere a intolerantei, initiate de Departamentul pentru Relatii Interetnice, de institutii publice, de organizatii, asociatii si fundatii din tară si din străinătate, care desfăsoară activităti în sfera de competenta a Departamentului pentru Relatii Interetnice, aflate în evidenta acestuia, precum si de organisme internationale:

a) promovarea diversitătii etnice, lingvistice, culturale si religioase;

b) cultivarea bunei cunoasteri si întelegeri între minoritătile nationale, precum si între majoritate si minoritătile nationale;

c) perfectionarea cadrului legislativ si institutional privind minoritătile nationale;

d) promovarea de politici de combatere a intolerantei;

e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, institutiile publice si autoritătile locale;

f) întărirea capacitătii de monitorizare si de lucru a Departamentului pentru Relatii Interetnice în parteneriat cu institutii publice/organizatii, asociatii si fundatii din tară si din străinătate, precum si cu organisme internationale;

g) participarea la diferite programe europene si internationale.

Proiectele si programele cuprinse se pot realiza prin:

1. organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinte, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, sedinte, plenare, ateliere, workshopuri desfăsurate în tară si în străinătate;

2. organizarea si participarea la manifestări culturale si interculturale de interes national si international (festivaluri, spectacole, concursuri, expozitii, lansări de carte, târguri etc.);

3. organizarea si participarea la activităti educationale desfăsurate în tară si în străinătate (tabere, călătorii, vizite de studiu, concursuri, traininguri etc.);

4. organizarea si participarea la actiuni în cooperare cu organisme neguvernamentale si institutii publice, din tară si din străinătate;

5. organizarea si participarea la schimburi de experientă, vizite de documentare si de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare si perfectionare în tară si în străinătate, în domenii utile promovării si dezvoltării diversitătii si a relatiilor interetnice;

6. realizarea, editarea, tipărirea, achizitionarea, traducerea si difuzarea de materiale documentare (brosuri, buletine informative, pliante, albume, publicatii periodice, cărti, manuale scolare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afise, casete audio si video, CD-uri, DVD-uri, multimedia etc.);

7. comandarea de filme documentare si filme artistice de scurt metraj;

8. achizitionarea de rechizite si materiale promotionale;

9. vizite ale unor invitati străini, cu acoperirea cheltuielilor de transport international si de sejur pe teritoriul României;

10. achizitionarea de spoturi publicitare, închirierea si achizitionarea de spatii de emisie si de comunicare în mass-media si internet;

11. reconfigurarea designului paginii web a Departamentului pentru Relatii Interetnice;

12. finantarea de servicii de internet si multimedia (audiovideo);

13. comandarea de sondaje de opinie, studii si cercetări în domeniul relatiilor interetnice;

14. achizitionarea unor servicii de publicitate, de consultantă în publicitate, consultantă în gestionarea proiectelor si consultantă în relatii cu publicul;

15. realizarea de campanii de informare publică si imagine;

16. abonamente la publicatii în domeniu;

17. alte activităti necesare si oportune pentru păstrarea, exprimarea si dezvoltarea identitătii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinând minoritătilor nationale.

Pentru proiectele si programele mentionate mai sus se pot acoperi următoarele cheltuieli: cazare, transport, diurnă pentru deplasări în tară si în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul departamentului, cazare, transport, masă sau masă zilnică pentru participantii la programele ori proiectele initiate sau finantate de departament, tratatii, reprezentare, mese oficiale, taxe de participare si vizitare, taxe postale, taxe de viză, polite de asigurare pentru călătorii în străinătate si asigurări medicale, comunicatii telefonice si internet, premii, onorarii, achizitii de bunuri si servicii, inclusiv servicii de organizare a expozitiilor, târgurilor, seminariilor, spectacolelor, conferintelor, congreselor si amenajarea spatiilor unde acestea se desfăsoară, editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promotionale, filme documentare si filme artistice de scurt metraj, servicii de publicitate, consultantă în publicitate, consultantă în gestionarea proiectelor, consultantă în relatii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii si cercetări, realizarea de campanii de informare publică si imagine, închiriere de bunuri mobile si imobile.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea în categoria ansamblu, grupa ,,B”, a „Liniei ferate înguste Sibiu-Agnita-Brădeni, cu ramificatia Cornătel-Vurpăr”, judetul Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

având în vedere Dosarul de clasare nr. 3.253 din 21 mai 2007, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 307/E din 30 mai 2007,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Ansamblul „Linia ferată îngustă Sibiu-Agnita-Brădeni, cu ramificatia Cornătel-Vurpăr”, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa ,,B”, cod în Lista monumentelor istorice SB-II-a-B-20923.

Art. 2. - Componentele ansamblului mentionat la art. 1 sunt nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu


Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 2.015.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTELE

ansamblului „Linia ferată îngustă Sibiu-Agnita-Brădeni, cu ramificatia Cornătel-Vurpăr”, judetul Sibiu

 

Nr.

crt.

Codul în Lista

monumentelor istorice

Denumirea

Localitatea

Adresa

 

SB-II-a-B20923

Linia ferată îngustă Sibiu-Agnita-Brădeni, cu ramificatia Cornătel-Vurpăr

Municipiul Sibiu; sat Selimbăr,

comuna Selimbăr; sat Mohu,

comuna Selimbăr; sat Bungard, comuna Selimbăr; sat Casolt, comuna Rosia; sat Cornătel, comuna Rosia; sat Rosia, comuna Rosia; sat Hosman, comuna Nocrich; sat Marpod, comuna Marpod; sat Nocrich,

comuna Nocrich; sat Altâna,

comuna Altâna; sat Vecerd,

comuna Bârghis; sat Benesti,

comuna Altâna; sat Vărd,

comuna Chirpăr; sat Bârghis,

comuna Bârghis; sat Coves, oras Agnita; oras Agnita; sat Ruja, oras Agnita; sat Stejărisu, comuna Iacobeni; sat Iacobeni, comuna Iacobeni; sat Netus,

comuna Iacobeni; sat Brădeni, comuna Brădeni; sat Vurpăr, comuna Vurpăr

Judetul Sibiu

 

Nr.
crt.

Codul

în Lista

monumentelor istorice

Denumirea

Localitatea

Adresa

01.

SB-II-m-B-20923.01

Halta Henndorf (vechea denumire a
satului Brădeni)

Sat Brădeni, comuna Brădeni

La km 27 + 100

02.

SB-II-m-B-20923.02

Canton 1 Brădeni

Sat Brădeni, comuna Brădeni

La km 27 + 791

03.

SB-II-m-B-20923.03

Canton 2 Brădeni

Sat Brădeni, comuna Brădeni

La km 27 + 806

04.

SB-II-m-B-20923.04

Halta Netus

Sat Netus comuna Iacobeni

La km 31 + 500

05.

SB-II-m-B-20923.05

Halta Prostea (vechea denumire a satului Stejărisu)

Sat Stejărisu comuna Iacobeni

La km 39 + 225

06.

SB-II-m-B-20923.06

Halta Ruja

Sat Ruja oras Agnita

La km 43 + 300

07.

SB-II-m-B-20923.07

Linie ferată îngustă

Sat Coves, oras Agnita

Între km 50 + 310–53 +157

08.

SB-II-m-B-20923.08

Statia Agnita  (gară   depozit   grup

Sat Coves, oras Agnita

La km 51 + 076

09.

SB-II-m-B-20923.09

Podet metalic - 6 m

Sat Coves, oras Agnita

La km 51 + 540

10.

SB-II-m-B-20923.10

Halta Coves

Sat Coves, oras Agnita

La km 52 + 355

11 .

SB-II-m-B-20923.11

Linie ferată îngustă

Sat Bârghis comuna Bârghis

Între km 53 + 157–54 +056

12.

SB-II-m-B-20923.12

Podet metalic - 85 m

Sat Bârghis comuna Bârghis

La km 53 + 200

13.

SB-II-m-B-20923.13

protectie - 1 m

Sat Bârghis comuna Bârghis

La km 53 + 862

14.

SB-II-m-B-20923.14

Linie ferată îngustă

Sat Vărd, comuna Chirpăr

Între km 54 + 056–57 +991

15.

SB-II-m-B-20923.15

protectie - 1 m

Sat Vărd, comuna Chirpăr

La km 54 + 367

16.

SB-II-m-B-20923.16

protectie - 1 m

Sat Vărd, comuna Chirpăr

La km 54 + 573

17.

SB-II-m-B-20923.17

Podet metalic - 48 m

Sat Vărd, comuna Chirpăr

La km 57 + 343

18.

SB-II-m-B-20923.18

Linie ferată îngustă

Sat Benesti comuna Altâna

Între km 57 + 991–62 + 438

19.

SB-II-m-B-20923.19

Statia Benesti

Sat Benesti comuna Altâna

La km 60 + 761

20.

SB-II-m-B-20923.20

Podet cu pachete de sine - 34 m

Sat Benesti comuna Altâna

La km 61 + 108

21.

SB-II-m-B-20923.21

Podet cu pachete de sine - 15 m

Sat Benesti comuna Altâna

La km 61 + 851

22.

SB-II-m-B-20923.22

Linie ferată îngustă

Sat Vecerd comuna Bârghis

Între km 62 + 438–62 +798

23.

SB-II-m-B-20923.23

Pod metalic – 7,9 m

Sat Vecerd comuna Bârghis

La km 62 + 475

24.

SB-II-m-B-20923.24

Linie ferată îngustă

Sat Altâna comuna Altâna

Între km 62 + 798–69 +924

25.

SB-II-m-B-20923.25

Podet cu pachete de sine - 2 m

Sat Altâna comuna Altâna

La km 63 + 165

26.

SB-II-m-B-20923.26

Podet cu pachete de sine - 145 m

Sat Altâna comuna Altâna

La km 63 + 548

27.

SB-II-m-B-20923.27

Podet cu pachete de sine - 285 m

Sat Altâna comuna Altâna

La km 64 + 343

28.

SB-II-m-B-20923.28

Podet cu pachete de sine - 195 m

Sat Altâna comuna Altâna

La km 65 + 254

29.

SB-II-m-B-20923.29

Podet cu pachete de sine - 34 m

Sat Altâna comuna Altâna

La km 66 + 066

30.

SB-II-m-B-20923.30

Halta Altâna

Sat Altâna comuna Altâna

La km 67 + 959

 

Nr.
crt.

Codul

în Lista

monumentelor istorice

Denumirea

Localitatea

Adresa

31.

SB-II-m-B-20923.31

Pod metalic cu grinzi cu zăbrele - 18,9 m

Sat Altâna comuna Altâna

La km 69 + 340

32.

SB-II-m-B-20923.32

Linie ferată îngustă

Sat Nocrich, comuna Nocrich

Între km 69 + 924–73 +193

33.

SB-II-m-B-20923.33

Pod metalic cu parapet de protectie -

Sat Nocrich, comuna Nocrich

La km 69 + 998

34.

SB-II-m-B-20923.34

Statia Nocrich (gară revizor district

Sat Nocrich, comuna Nocrich

La km 71 + 804

35.

SB-II-m-B-20923.35

Podet metalic - 83 m

Sat Nocrich, comuna Nocrich

La km 71 + 970

36.

SB-II-m-B-20923.36

Linie ferată îngustă

Sat Marpod, comuna Marpod

Între km 73 + 193–76 +133

37.

SB-II-m-B-20923.37

Podet metalic - 1005 m

Sat Marpod, comuna Marpod

La km 73 + 198

38.

SB-II-m-B-20923.38

Podet metalic - 10 m

Sat Marpod, comuna Marpod

La km 74 + 435

39.

SB-II-m-B-20923.39

Halta Țichindeal

Sat Marpod, comuna Marpod

La km 75 + 070

40.

SB-II-m-B-20923.40

Podet metalic - 2 m

Sat Marpod, comuna Marpod

La km 75 + 982

41.

SB-II-m-B-20923.41

Linie ferată îngustă

Sat Hosman, comuna Nocrich

Între km 76 + 133–82 +801

42.

SB-II-m-B-20923.42

Statia Hosman

Sat Hosman, comuna Nocrich

La km 79 + 034

43.

SB-II-m-B-20923.43

Canton Hosman

Sat Hosman, comuna Nocrich

La km 79+110

44.

SB-II-m-B-20923.44

Podet dalat - 58 m

Sat Hosman, comuna Nocrich

La km 79 + 506

45.

SB-II-m-B-20923.45

Podet dalat - 5 m

Sat Hosman, comuna Nocrich

La km 81 + 077

46.

SB-II-m-B-20923.46

Linie ferată îngustă

Sat Rosia comuna Rosia

Între km 82 + 801–85 +689

47.

SB-II-m-B-20923.47

Podet metalic cu parapet

Sat Rosia comuna Rosia

La km 82 + 980

48.

SB-II-m-B-20923.48

Linie ferată îngustă

Sat Cornătel comuna Rosia

Între km 85 + 689–89 +104

49.

SB-II-m-B-20923.49

Pod metalic - 15, 75 m

Sat Cornătel comuna Rosia

La km 85 + 812

50.

SB-II-m-B-20923.50

Statia Cornătel (gară canton district

Sat Cornătel comuna Rosia

La km 86 + 138

51.

SB-II-m-B-20923.51

Linie ferată îngustă

Sat Daia comuna Rosia

Între km 89 + 104–90 +825

52.

SB-II-m-B-20923.52

Linie ferată îngustă

Sat Casolt, comuna Rosia

Între km 90 + 825–95 +584

53.

SB-II-m-B-20923.53

Statia Casolt

Sat Casolt, comuna Rosia

La km 91 + 787

54.

SB-II-m-B-20923.54

Canton Casolt

Sat Casolt, comuna Rosia

La km 91 + 802

55.

SB-II-m-B-20923.55

Podet metalic - 395 m

Sat Casolt, comuna Rosia

La km 91 + 906

56.

SB-II-m-B-20923.56

Podet dalat- 7 m

Sat Casolt, comuna Rosia

La km 94 + 586

57.

SB-II-m-B-20923.57

Linie ferată îngustă

Sat Bungard comuna Selimbăr

Între km 95 + 584–98 +
519

58.

SB-II-m-B-20923.58

Podet metalic - 3 m

Sat Bungard comuna Selimbăr

La km 97 + 185

59.

SB-II-m-B-20923.59

Halta Bolovani

Sat Bungard comuna Selimbăr

La km 98 + 200

 

Nr.
crt.

Codul

în Lista

monumentelor istorice

Denumirea

Localitatea

Adresa

60.

SB-II-m-B-20923.60

Linie ferată îngustă

Sat Mohu comuna Selimbăr

Între km 98 + 519–101+907

61.

SB-II-m-B-20923.61

Pasarelă    pietonală    peste    râul Hârtibaciu

Sat Mohu comuna Selimbăr

La km 98 + 602

62.

SB-II-m-B-20923.62

Pod metalic pe grinzi cu zăbrele, peste râul Cibin - 59,2 m

Sat Mohu comuna Selimbăr

La km 98 + 723

63.

SB-II-m-B-20923.63

Pod metalic pe grinzi cu zăbrele - 15,4 m

Sat Mohu comuna Selimbăr

La km 98 + 833

64.

SB-II-m-B-20923.64

Podet cu pachete de sine - 19 m

Sat Mohu comuna Selimbăr

La km 99 + 281

65.

SB-II-m-B-20923.65

Podet cu pachete de sine - 2 m

Sat Mohu comuna Selimbăr

La km 99 + 639

66.

SB-II-m-B-20923.66

Podet metalic - 346 m

Sat Mohu comuna Selimbăr

La km 100 + 410

67.

SB-II-m-B-20923.67

Statia Mohu

Sat Mohu comuna Selimbăr

La km 101 + 120

68.

SB-II-m-B-20923.68

Linie ferată îngustă

Sat Selimbăr comuna Selimbăr

Între km 101 + 907–106+ 730

69.

SB-II-m-B-20923.69

Linie ferată îngustă

Municipiul Sibiu

Între km 106 + 730–109+ 024

70.

SB-II-m-B-20923.70

Remiza de locomotive pentru calea
îngustă din cadrul depoului Sibiu

Municipiul Sibiu

În depoul C.F.R. Sibiu, la km 107+770

71.

SB-II-m-B-20923.71

Linie ferată îngustă - ramificatie

Sat Cornătel comuna Rosia

Între km 0–0 + 890

72.

SB-II-m-B-20923.72

Linie ferată îngustă - ramificatie

Sat Rosia comuna Rosia

Între km 0+890–8+620

73.

SB-II-m-B-20923.73

Halta Rosia

Sat Rosia comuna Rosia

La km 4 + 163

74.

SB-II-m-B-20923.74

Linie ferată îngustă - ramificatie

Sat Vurpăr, comuna Vurpăr

Între km 8 + 620–12 +686

75.

SB-II-m-B-20923.75

Gara Vurpăr

Sat Vurpăr, comuna Vurpăr

La km 12 + 630

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

 

În baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Prezenta normă reglementează metodologia de transmitere a indicatorilor primari prin intermediul Sistemului Informatic de Raportare către Banca Natională a României de către institutiile de credit, Trezoreria Statului, TransFond - S.A., Depozitarul Central - S.A., Casa Română de Compensatie -  S.A., Compania Natională «Posta Română».”

2. Anexa la normă se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta normă.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

(Anexa la Norma nr. 15/2006)

 

LISTA

raportărilor incluse în SIRBNR


 

Nr.
crt.

Denumire raportare

Cod

Periodicitate

Entităti raportoare

Termen de raportare (electronică)

Baza legală

1.

Tranzactii efectuate pe piata valutară interbancară

110

zilnică

Institutie de credit autorizată de Banca Natională a României să actioneze ca intermediar pe piata
valutară interbancară

în fiecare zi bancară, până la ora 9,15 pentru tranzactiile valută contra
monedei nationale din ziua bancară precedentă si până la ora 11,00 pentru
tranzactiile valută contra valută aferente zilei bancare precedente

Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar; Regulamentul BNR nr. 6/2005 pentru modificarea si completarea Regulamentului
BNR nr. 4/2005; Norma BNR nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară; Norma BNR
nr. 9/2007 pentru modificarea Normei BNR nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară si a
Normei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul SIRBNR

2.

Tranzactii efectuate
pe piata monetară
interbancară

120

zilnică

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei
institutii de credit, persoană juridică
străină; Banca Centrală
Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire si creditare în
domeniul locativ, persoană juridică
română

în fiecare zi bancară până
la ora 17,00 pentru
tranzactiile din ziua curentă

Instructiunile privind efectuarea operatiunilor în vederea raportării activelor si pasivelor interbancare prin RCI (anexa nr. 6); Norma
BNR nr. 4/1995 privind functionarea pietei monetare interbancare

3.

Situatia zilnică a
soldului caselor de
circulatie ale
institutiilor de credit
si Trezoreriei Statului

350

zilnică

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei
institutii de credit, persoană juridică
străină; Banca Centrală
Cooperatistă CREDITCOOP;
Trezoreria Statului

în fiecare zi bancară până
la ora 9,45 pentru ziua
precedentă

Norma nr. 8/2006 privind operatiunile cu
numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei
Statului în relatia cu BNR si decontarea acestor operatiuni

4.

Pozitii valutare

430

zilnică

Institutie de credit, persoană juridică
română

ziua bancară lucrătoare
ulterioară datei pentru care
se face raportarea

Norma BNR nr. 4/2001 privind supravegherea pozitiilor valutare ale băncilor; Norma BNR nr. 14/2004 privind modificarea si completarea ormelor BNR nr. 4/2001

5.

Tranzactii cu
instrumente
financiare derivate
având ca suport rata
dobânzii

590

zilnică

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei
institutii de credit, persoană juridică
străină

în fiecare zi bancară între
orele 10,00 - 11,00 pentru
tranzactiile aferente zilei
bancare precedente

Norma BNR nr. 21/2006 privind raportarea
tranzactiilor cu instrumente financiare derivate
având ca suport rata dobânzii

6.

Tranzactii cu optiuni
având ca suport
cursul de schimb al
monedei nationale si
swap-uri valutare pe
rata dobânzii

600

zilnică

Institutie de credit autorizată de
Banca Natională a României să
actioneze ca intermediar pe piata
valutară interbancară

în fiecare zi bancară între
orele 10,00 - 11,00 pentru
tranzactiile aferente zilei
bancare precedente

Norma BNR nr. 22/2006 privind raportarea
tranzactiilor cu optiuni având ca suport cursul
de schimb al monedei nationale si a swap-urilor valutare pe rata dobânzii


Nr.
crt.

Denumire raportare

Cod

Periodicitate

Entităti raportoare

Termen de raportare (electronică)

Baza legală

7.

Balanta de plăti —
operatiuni efectuate

de clientii rezidenti ai
institutiilor de credit
(formulare DIE/DPE)

190

decadală

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei

institutii de credit, persoană
juridică străină; Banca Centrală
Cooperatistă CREDITCOOP;
bancă de economisire si creditare
în domeniul locativ, persoană
juridică română; bancă de credit
ipotecar, persoană juridică română; institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

pentru decada 1: până la
data de 30/31 a lunii
respective; pentru decada 2:

până la data de 10 a lunii
următoare; pentru decada 3:
până la data de 20 a lunii
următoare

Norma BNR nr. 26/2006 privind raportarea

statistică a datelor pentru elaborarea balantei
de plăti

8.

Baza de calcul

pentru determinarea
rezervelor minime

obligatorii

130

lunară

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei

institutii de credit, persoană
juridică străină; Banca Centrală

Cooperatistă CREDITCOOP;
bancă de economisire si creditare

în domeniul locativ, persoană
juridică română; institutie emitentă
de monedă electronică, persoană
juridică română

3 zile lucrătoare de la

expirarea perioadei de
observare pentru care se

face raportarea

Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind regimul
rezervelor minime obligatorii; Circulara BNR
nr. 28/2003 pentru completarea
Regulamentului BNR nr. 6/2002; Circulara
BNR nr. 9/2004 pentru modificarea si
completarea Regulamentului BNR
nr. 6/2002; Circulara BNR nr. 26/2004 pentru completarea Regulamentului BNR

nr. 6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005

pentru modificarea si completarea
Regulamentului BNR nr. 6/2002; Adresa
BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003; Circulara BNR nr. 24/2005 pentru modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii si modificarea anexelor la Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat prin Circulara BNR nr. 6/2005; Circulara BNR nr. 22/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

9.

 

 

Datele necesare

calculării ratei medii

a dobânzilor la

vedere

135

 

 

lunară

 

 

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei
institutii de credit, persoană

juridică străină; Banca Centrală

Cooperatistă CREDITCOOP;

bancă de economisire si creditare

în domeniul locativ, persoană
juridică română; institutie emitentă
de monedă electronică, persoană
juridică română

3 zile lucrătoare de la

expirarea perioadei de

observare pentru care se

face raportarea

Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind regimul
rezervelor minime obligatorii; Circulara BNR
nr. 28/2003 pentru completarea
Regulamentului BNR nr. 6/2002; Circulara
BNR nr. 9/2004 pentru modificarea si

completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002;

Circulara BNR nr. 26/2004 pentru

completarea Regulamentului BNR

nr. 6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 pentru
modificarea si completarea Regulamentului
BNR nr. 6/2002; Adresa BNR
nr. I/141/VII/693/07.02.2003; Circulara BNR nr. 23/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002


Nr.
crt.

Denumire raportare

Cod

Periodicitate

Entităti raportoare

Termen de raportare (electronică)

Baza legală

10.

Structura în profil
teritorial a creditelor
si depozitelor
clientilor nebancari,
neguvernamentali

150

lunară

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei
institutii de credit, persoană

juridică străină; Banca Centrală
Cooperatistă CREDITCOOP;
bancă de economisire si creditare
în domeniul locativ, persoană
juridică română; bancă de credit
ipotecar, persoană juridică
română; institutie emitentă de
monedă electronică, persoană
juridică română

data de 20 a lunii următoare
perioadei de referintă

Nota Directiei studii si publicatii
nr. 644/07.08.2002, aprobată de dl
viceguvernator Cristian Popa

11.

Bilantul monetar al
institutiilor de credit

171

lunară

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei
institutii de credit, persoană
juridică străină; Banca Centrală

Cooperatistă CREDITCOOP;
bancă de economisire si creditare
în domeniul locativ, persoană
juridică română; bancă de credit
ipotecar, persoană juridică
română; institutie emitentă de
monedă electronică, persoană
juridică română

15 zile de la sfârsitul lunii
pentru care se întocmeste
raportarea

Norma BNR nr. 13/2006 privind raportarea
statistică a datelor pentru elaborarea bilantului
monetar

12.

Balanta de plăti —
operatiuni efectuate
de institutiile de

credit, în nume si
cont propriu

180

lunară

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei
institutii de credit, persoană

juridică străină; Banca Centrală
Cooperatistă CREDITCOOP;
bancă de economisire si creditare
în domeniul locativ, persoană
juridică română; bancă de credit
ipotecar, persoană juridică

română; institutie emitentă de
monedă electronică, persoană
juridică română

până la data de 20 a lunii
următoare perioadei de

referintă

Norma BNR nr. 26/2006 privind raportarea
statistică a datelor pentru elaborarea balantei

de plăti

13.

Ratele medii ale
dobânzii practicate
de institutiile de
credit

231

lunară

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei
institutii de credit, persoană
juridică străină; Banca Centrală

Cooperatistă CREDITCOOP;
bancă de economisire si creditare
în domeniul locativ, persoană
juridică română; bancă de credit
ipotecar, persoană juridică
română; institutie emitentă de
monedă electronică, persoană
juridică română

17 zile de la sfârsitul lunii
pentru care se întocmeste
raportarea

Norma BNR nr. 14/2006 privind statistica
ratelor dobânzii practicate de institutiile de
credit


Nr.
crt.

Denumire raportare

Cod

Periodicitate

Entităti raportoare

Termen de raportare
(electronică)

Baza legală

14.

Raportarea statistică
la BNR privind
schimbul valutar cu
numerar si substitute
de numerar pentru
persoane fizice

 

 

 

 

240

lunară

Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei institutii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală

Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire si creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit
ipotecar, persoană juridică română; institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

10 zile de la sfârsitul

lunii pentru care se
întocmeste raportarea

Norma BNR nr. 2b/200b privind

raportarea statistică a datelor pentru
elaborarea balantei de plăti

15.

Valoarea rămasă a

monedei electronice

emise

271

lunară

Bancă, persoană juridică romană; sucursală din România a unei bănci, persoană juridică străină; institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română;

sucursală din România a unei institutii emitente de monedă electronică, persoană juridică
străină

15 zile de la sfârsitul

lunii pentru care se

întocmeste raportarea

Regulamentul BNR nr. b/200b privind

emiterea si utilizarea instrumentelor de

plată electronică si relatiile dintre

participantii la tranzactiile cu aceste
instrumente

1b.

Clasificarea
creditelor si
plasamentelor si

 

 

stabilirea
necesarului de
provizioane specifice
de risc de credit

 

 

280

lunară

Institutie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei institutii de credit dintr-un stat tert

17 zile de la sfârsitul

lunii pentru care se
întocmeste raportarea

Regulamentul BNR nr. 5/2002 privind
clasificarea creditelor si plasamentelor,
precum si constituirea, regularizarea si
utilizarea provizioanelor specifice de risc
de credit; Regulamentul BNR nr. 7/2002
privind modificarea si completarea BNR
nr. 5/2002; Norma metodologică
BNR nr. 12/2002 pentru aplicarea
Regulamentului BNR nr. 5/2002;

Regulamentul BNR nr. 8/2005 pentru
modificarea Regulamentului BNR
nr. 5/2005; Regulamentul BNR
nr. 13/2005 privind modificarea Normelor metodologice ale BNR nr. 12/2002;
Norma BNR nr. 11/200b pentru

modificarea si completarea Normelor
metodologice' ale BNR nr. 12/2002;
Regulamentul BNR nr. 4/2007 pentru
modificarea Regulamentului BNR
nr. 5/2002; Regulamentul BNR nr. 5/2007
pentru modificarea Regulamentului BNR
nr. 5/2002

17

Situatia lunară a
soldului caselor de

circulatie ale

institutiilor de credit
si Trezoreriei Statului

340

lunară

Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei institutii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală

Cooperatistă CREDITCOOP; Trezoreria Statului

în primele 3 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare

perioadei de raportare

Norma nr. 8/200b privind operatiunile cu

numerar ale institutiilor de credit si

Trezoreriei Statului în relatia cu BNR si
decontarea acestor operatiuni


Nr.
crt.

Denumire raportare

Cod

Periodicitate

Entităti raportoare

Termen de raportare
(electronică)

Baza legală

18.

Situatii financiare
FINREP infra-
anuale, la nivel
individual (FIN1,
FIN2, FIN3, FIN5,
FIN6, FIN7, FIN8,
FIN16, FIN18,
FIN23 FIN26

FIN27, FIN30,
FIN36, FIN40)

400

lunară *)

Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei institutii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire si creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit

ipotecar, persoană juridică română; institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

cel mult 17 zile

calendaristice de la

sfârsitul lunii pentru

care se face

raportarea

Ordin BNR nr. 13/2007 privind situatiile

financiare FINREP la nivel individual,

aplicabile institutiilor de credit

19.

Lichiditate

460

lunară

Institutie de credit, persoană juridică română; sucursală din România a unei institutii de credit, persoană juridică străină

17 zile de la sfârsitul

lunii pentru care se
întocmeste raportarea

Norma BNRnr. 1/2001 privind lichiditatea
băncilor; Norma BNR nr. 3/2001 pentru
modificarea Normelor BNR nr. 1/2001;
Norma BNR nr. 1/2002 privind
modificarea si completarea Normelor

BNR nr. 1/2001; Norma BNR nr. 7/2003
pentru modificarea si completarea
Normelor BNR nr. 1/2001; Ordonanta de
urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind
institutiile de credit si adecvarea
capitalului, art. 51 alin. (1) lit. d)

20.

Fonduri proprii la
nivel individual (CA—

sectiunea 1)

490

lunară

Bancă, persoană juridică română; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă
de economisire si creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit

ipotecar, persoană juridică română; institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română; sucursală din România a unei institutii de credit dintr-un stat tert

cel mult 30 de zile
calendaristice de la
sfârsitul lunii pentru
care se raportează;
retransmiterea rapor-
tărilor - în termen de
20 de zile calenda-
ristice de la data limită

de depunere a situa-

tiilor financiare anuale
la organele în drept,
conform art. 32 din
Regulamentul BNR si
al CNVMnr. 18/23/2006
privind fondurile pro-
prii ale institutiilor de
credit si ale firmelor
de investitii

Regulamentul Băncii Nationale a
României si al Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind
fondurile proprii ale institutiilor de credit si

ale firmelor de investitii; Regulamentul
BNR nr. 10/2007 pentru modificarea si

completarea Regulamentului BNR si al
CNVM nr. 18/23/2006; Ordinul BNR
nr. 12/2007 privind raportarea cerintelor
minime de capital pentru institutiile de
credit, art.2 lit.a)

21.

 

 

Credite persoane

fizice, salariati,

salarii, unităti

teritoriale

550

 

 

lunară

 

 

Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei institutii de credit persoană

juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire si creditare în domeniul locativ, persoană juridică

română

17 zile de la sfârsitul
lunii pentru care se
întocmeste raportarea

 

 

 

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 99/2006 privind institutiile de credit si

adecvarea capitalului; Scrisoarea BNR

nr. 100/BM/29.01.2001; Scrisoarea BNR

nr. 241/BM/11.03.2004; Scrisoarea BNR

nr. VIII/3/AP/2972/4.03.2004


Nr.
crt.

Denumire raportare

Cod

Periodicitate

Entităti raportoare

Termen de raportare
(electronică)

Baza legală

22.

Situatia debitorilor
persoane juridice si
fizice fără număr RDPE

220

trimestrială

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei
institutii de credit, persoană juridică
străină; Casa centrală a

cooperativelor de credit

15 zile de la sfârsitul
trimestrului pentru
care se întocmeste
raportarea

 

Norma BNR nr. 17/2002 privind raportarea statistică la BNR a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu vsi lung; Norma BNR nr. 3/2004 pentru modificarea Normei BNR nr. 17/2002

23.

Raportare privind

operatiunile cu
instrumente de plată
electronică

272

trimestrială

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei bănci

persoană juridică străină; institutie

persoană juridică română;
sucursală din România a unei
institutii emitente de monedă
electronică persoană juridică
străină

15 zile de la sfârsitul

trimestrului pentru
care se întocmeste
raportarea

Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plată electronică si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente

24.

Raportări trimestriale
COREP, la nivel
individual (CA -

sectiuni 2 si 3, CR

SA, CR IRB, CR

EQU IRB, CR SEC

SA, CR SEC IRB, CR

TB SETT, MKR SA

TDI, MKR SA EQU,

MKR SA FX, MKR
SA COM, MKR IM,
OPR, OPR DETAILS,
OPR LOSS DETAILS)

495

trimestrială

Bancă, persoană juridică română;
Banca Centrală Cooperatistă

CREDITCOOP; bancă de

economisire si creditare în

domeniul locativ, persoană juridică

română; bancă de credit ipotecar,

persoană juridică română; institutie

emitentă de monedă electronică,

persoană juridică română;
sucursală din România a unei
institutii de credit dintr-un stat tert

cel mult 30 de zile
calendaristice de la
sfârsitul trimestrului
pentru care se
raportează; retrans-
miterea raportărilor -

în termen de 20 de

zile calendaristice de

la data limită de

depunere a situatiilor

financiare anuale la

organele în drept,

conform art. 32 din
Regulamentul BNR si al
CNVM nr. 18/23/2006
privind fondurile
proprii ale institutiilor
de credit si ale
firmelor de investitii

Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale

institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, cu modificările si completările ulterioare; Ordinul BNR nr. 12/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit

25.

Structura capitalului

social al băncilor si
participatiile străine la acesta

500

trimestrială

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei
institutii de credit, persoană juridică

străină; Banca Centrală
Cooperatistă CREDITCOOP;
bancă de economisire si creditare
în domeniul locativ, persoană
juridică română

17 zile de la incheierea perioadei pentru care se
întocmeste raportarea

Scrisoarea BNR nr.IV/4258/04.04.2005


Nr. crt.

Denumire raportare

Cod

Periodicitate

Entităti raportoare

Termen de raportare
(electronică)

Baza legală

26.

Situatia creditelor

si angajamentelor
asumate în numele

clientilor garantate
de societăti de
asigurare/

reasigurare
cu depozite

colaterale
sau titluri de stat

570

trimestrială

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei

institutii de credit persoană juridică
străină; bancă de economisire si
creditare în domeniul locativ,
persoană juridică română

17 zile de la finele

trimestrului pentru
care se întocmeste
raportarea

Scrisoarea BNR nr. 207/FG/11.04.2005

27.

Chestionare privind
caracteristicile

creditelor acordate
companiilor nefinandare
si populatiei

610

trimestrială

Esantion de institutii de credit

15 zile calendaristice
de la sfârsitul

trimestrului pentru
care se întocmeste
raportarea

Scrisoarea BNR nr. ED/734/12.12.2007

28.

Situatii financiare
FINREP la nivel

consolidat (FIN1,

FIN2, FIN7,

FIN29,

FIN30, FIN36)

360

semestrială

Institutie de credit, persoană
juridică română, care face obiectul

supravegherii pe bază consolidată

de către Banca Natională a

României

pentru raportarea
aferentă datei de
31 decembrie -

până la data de 15 iunie a exercitiului financiar următor;
pentru raportarea aferentă datei de 30 iunie - până la data de 30 septembrie a respectivului exercitiu financiar

Ordin BNR nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială

29.

Raportări COREP,
la nivel consolidat
(CA, CR SA, CR
IRB, CR EQU

IRB, CR SEC SA, CR

SEC IRB, CR TB

SETT,

MKRSATDI,

MKR SA EQU,
MKR SA FX,

MKR
SA COM,

MKR IM,
OPR.

OPRDETAILS,
OPRLOSS

DETAILS,
GROUP SOLVENCY)

380

semestrială

Institutie de credit, persoană

juridică română, care face obiectul

supravegherii pe bază consolidată

de către Banca Natională a
României

pentru sfârsitul primului semestru, până la data de
30 septembrie a respectivului

exercitiu financiar; pentru sfârsitul exercitiului financiar,
până la data de15 iunie a exercitiului financiar următor

Ordin BNR nr. 12/2007 privind raporta•ea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit


Nr.
crt.

Denumire raportare

Cod

Periodicitate

Entităti raportoare

Termen de raportare (electronică)

Baza legală

30.

Raportare privind plătile si sistemele de plăti

276

anuală

Bancă, persoană juridică română;
sucursală din România a unei institutii de credit străine; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de
economisire si creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; Trezoreria Statului; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română; Posta Română; administrator de sisteme
de plăti care operează pe teritoriul
României

10 mai, pentru anul
precedent

Norma BNR nr. 11/2007 privind raportarea de date si informatii statistice referitoare la plăti, sisteme de plăti si sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

31.

Raportare privind
sistemele de decontare
a operatiunilor cu
instrumente financiare

277

anuală

Administrator de sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare,
care operează pe teritoriul României; depozitar central care operează pe teritoriul României; contraparte centrală care operează pe teritoriul României

10 februarie, pentru anul
precedent

Norma BNR nr. 11/2007 privind raportarea de date si informatii statistice referitoare la plăti, sisteme de plăti si sisteme d decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

32.

Situatii financiare
FINREP anuale, la
nivel individual (FIN9,
FIN11, FIN24, FIN34)

415

anuală

Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei institutii de credit, persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; bancă de economisire si
creditare în domeniul locativ, persoană juridică română; bancă de credit ipotecar, persoană juridică română; institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

în termen de 150 de zile
de la încheierea
exercitiului financiar
pentru care se
întocmesc

Ordin BNR nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit

33.

Situatia actionarilor
semnificativi

480

anuală

Bancă, persoană juridică română; sucursală din România a unei institutii de credit persoană juridică străină; Banca Centrală Cooperatistă
CREDITCOOP; bancă de economisire si creditare în domeniul locativ, persoană juridică română

30 de zile de la
încheierea exercitiului
financiar precedent

Norma BNR nr. 11/2004 privind modificările în situatia băncilor,
institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a
caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor
institutiilor de credit străine

 

*) Continutul raportării este diferit, în functie de luna raportării, astfel:

lunile ianuarie, februarie, aprilie, mai, iulie, august, octombrie si noiembrie: FIN1, FIN2, FIN7, FIN16, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40 lunile martie si septembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN23, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40 lunile iunie si decembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN18, FIN23, FIN26, FIN27, FIN30, FIN36, FIN40