MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 89         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 februarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

86. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic, precum si a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăsurarea activitătii de impresariat artistic

 

106. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

65. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

66. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea sumelor, a conditiilor si a modului de acordare a acestor sume pentru achizitia materialului seminal congelat de taur si a agentului criogenic folosit la conservare în anul 2008

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

81. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic, precum si a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăsurarea activitătii de impresariat artistic

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Procedurile de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 751/2002 privind înfiintarea Comisiei pentru atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic si pentru aprobarea Normelor metodologice de atestare a impresarilor artistici si de avizare pentru derularea activitătii de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 23 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2008.

Nr. 86.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei pentru atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic

 

Art. 1. - (1) Comisia pentru atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic, denumită în continuare Comisia, este organism de specialitate, fără personalitate juridică.

(2) Comisia se organizează si functionează în cadrul Centrului de pregătire profesională în cultură, denumit în continuare Centrul.

Art. 2. - Comisia are următoarele atributii principale:

a) verifică, pe bază de test scris si interviu, cunostintele solicitantilor, persoane fizice, în domeniul organizării si functionării institutiilor si companiilor de spectacole si concerte, precum si al activitătii de impresariat, al dreptului de autor si drepturilor conexe, dreptului civil si dreptului comercial;

b) verifică pe bază de interviu solicitantii, persoane juridice, care au depus documentatia pentru avizare;

c) pe baza verificărilor efectuate adoptă hotărâri privind acordarea atestatului/avizului, respectiv respingerea solicitării(lor);

d) avizează concluziile scrise întocmite de Centru în urma analizării rapoartelor depuse de titularii atestatelor/avizelor privind activitatea de impresariat desfăsurată;

e) adoptă hotărâri privind suspendarea sau retragerea atestatelor/avizelor;

f) aprobă subiectele elaborate si propuse de Centru pentru testarea, respectiv examinarea persoanelor fizice;

g) solutionează memoriile sau cererile referitoare la domeniul impresariatului artistic.

Art. 3. - (1) Comisia este alcătuită din 7 membri, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor pe o perioadă de 3 ani.

(2) Din Comisie fac parte:

a) un reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor;

b) un reprezentant al Ministerului Justitiei;

c) un reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

d) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;

e) 3 specialisti din domeniul artelor spectacolului.

(3) Reprezentantii ministerelor prevăzute la alin. (2) sunt desemnati de conducătorii acestora.

(4) Specialistii din domeniul artelor spectacolului prevăzuti la alin. (2) sunt desemnati de ministrul culturii si cultelor.

(5) Conducerea Comisiei este asigurată de către un presedinte, numit dintre reprezentantul si specialistii desemnati de ministrul culturii si cultelor prin ordinul prevăzut la alin. (1).

(6) Pentru activitatea depusă în cadrul Comisiei, membrii acesteia primesc o indemnizatie plătită din bugetul Centrului.

(7) Cuantumul indemnizatiei membrilor Comisiei se stabileste de directorul Centrului, în functie de numărul de dosare analizate într-o sesiune.

Art. 4. - (1) Nu poate face parte din Comisie persoana care se află în una sau mai multe din următoarele situatii:

a) este sot, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu unul dintre solicitantii persoane fizice;

b) face parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere ori de administrare al unuia dintre solicitantii persoane juridice;

c) detine părti sociale sau actiuni din capitalul social subscris al unuia dintre solicitanti;

d) are un interes patrimonial sau nepatrimonial care ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce îi revin în calitate de membru, în legătură cu unul dintre solicitanti.

(2) Dacă unul dintre membrii Comisiei constată că se află în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligatia de a se abtine pe durata solutionării cererii în cauză.

Art. 5. - (1) Presedintele Comisiei are următoarele atributii:

a) convoacă si conduce sedintele Comisiei;

b) constată întrunirea cvorumului de sedintă;

c) semnează documentele rezultate din activitatea Comisiei;

d) reprezintă Comisia în toate comunicările publice legate de activitatea acesteia;

e) întocmeste un raport anual de activitate al Comisiei si îl înaintează ministrului culturii si cultelor.

(2) În absenta presedintelui, atributiile sale pot fi exercitate de către unul dintre membri, desemnat de acesta.

Art. 6. - (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de către angajati ai Centrului, desemnati prin decizie a directorului.

(2) Secretariatul Comisiei are următoarele atributii:

a) comunică tematica si bibliografia de examen prin afisarea la sediul si pe pagina de internet a Centrului;

b) primeste si verifică dosarele depuse de persoanele fizice sau juridice solicitante, întocmeste fisa de informatii generale pentru fiecare solicitant, iar în cazul în care dosarul este incomplet, solicită completarea acestuia;

c) propune convocarea sedintelor, întocmeste si trimite convocatorul si fisele de informatii generale către membrii Comisiei;

d) informează solicitantii despre data, locul si ora sedintelor;

e) asigură buna desfăsurare a sedintelor Comisiei;

f) întocmeste procesele-verbale ale sedintelor;

g) elaborează documentele Comisiei si asigură arhivarea acestora;

h) comunică solicitantilor si aduce la cunostinta publică:

hotărârile de acordare a atestatului/avizului sau, după caz, de respingere a cererii si hotărârile de suspendare/retragere a atestatului/avizului;

i) primeste si înaintează directorului Centrului rapoartele depuse de titularii atestatului/avizului;

j) primeste, analizează si transmite Comisiei propunerile de solutionare a memoriilor si petitiilor, precum si orice alte documente referitoare la domeniul impresariatului artistic;

k) informează presedintele Comisiei despre situatia veniturilor si cheltuielilor generate de activitatea comisiei;

l) oferă consultantă si informatii solicitantilor.

Art. 7. - (1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situatii:

a) deces;

b) demisie;

c) revocare;

d) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 4 alin. (2);

e) absenta nejustificată la 3 sedinte consecutive;

f) alte cazuri prevăzute de lege.

(2) În situatiile prevăzute la alin”(1), presedintele Comisiei propune ministrului culturii si cultelor, în cel mult 15 zile, numirea unui nou membru.

Art. 8. - (1) Comisia se reuneste în sesiuni trimestriale.

(2) Prima sedintă a fiecărei sesiuni are loc cel mai târziu la data de 15 a primei luni din trimestru.

(3) Data, ordinea de zi si locul de desfăsurare ale primei sedinte din sesiune sunt cuprinse în convocatorul trimis membrilor Comisiei cu cel putin 5 zile calendaristice înainte de desfăsurarea acesteia.

(4) În situatia în care până la data prevăzută la alin. (2) au fost depuse mai putin de 10 cereri de atestare/avizare, respectiva sesiune se amână.

(5) În trimestrul următor sesiunea va fi organizată indiferent de numărul de cereri de atestare/avizare depuse.

(6) Comisia poate fi convocată si în afara sesiunilor trimestriale, în scopul analizării situatiilor de suspendare, retragere a atestatelor/avizelor, precum si în alte cazuri.

Art. 9. - (1) Sedintele sunt legal constituite în prezenta a cel putin 5 membri din numărul total al membrilor Comisiei.

(2) În exercitarea atributiilor sale, Comisia adoptă hotărâri.

(3) Hotărârile Comisiei sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenti; în caz de paritate, votul presedintelui sau al persoanei desemnate, în cazul absentei acestuia, este decisiv.

(4) Hotărârile Comisiei sunt semnate de toti membrii prezenti si sunt comunicate directorului Centrului, prin grija secretariatului.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURI

de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăsurarea activitătii de impresariat artistic

 

Art. 1. - (1) Impresariatul artistic reprezintă activitatea prevăzută de dispozitiile art. 3 lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007, care poate fi desfăsurată de persoane fizice, pe baza atestatului de impresar artistic, si de persoane juridice de drept public sau de drept privat, pe baza avizului de impresariat artistic.

(2) Persoanele fizice si persoanele juridice străine de drept privat care provin din statele membre ale Uniunii Europene pot desfăsura activităti de impresariat artistic pe teritoriul României, pe baza documentelor care le atestă calitatea de impresar, în conformitate cu legislatia internă a statului de provenientă.

(3) Persoanele juridice de drept public care desfăsoară activităti de impresariere a propriilor productii artistice nu se supun procedurii de avizare reglementate de prezentele proceduri.

Art. 2. - (1) Persoana fizică poate obtine atestatul de impresar artistic, denumit în continuare atestat, numai dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este cetătean român sau cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene;

b) are capacitate deplină de exercitiu;

c) nu are antecedente penale;

d) posedă un certificat de absolvire a unui program de formare profesională în domeniul impresariatului artistic sau un certificat de competente, eliberat de un furnizor de formare profesională, respectiv centru de evaluare, autorizat în conditiile legii.

(2) Persoanele fizice care au obtinut atestatul îsi pot desfăsura activitatea în mod independent, după autorizarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti în mod independent, cu modificările si completările ulterioare, sau în cadrul unei persoane juridice avizate potrivit prevederilor prezentelor proceduri.

(3) Persoanele juridice de drept public care desfăsoară activităti de impresariat artistic, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (3), precum si persoanele juridice de drept privat pot obtine avizul de impresariat artistic, denumit în continuare aviz, numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt constituite cu respectarea prevederilor care reglementează respectivele forme de organizare;

b) prevăd distinct în actul de înfiintare sau, după caz, în actul constitutiv si/sau în statut desfăsurarea activitătii de impresariat artistic;

c) au cel putin un asociat sau un angajat cu contract individual de muncă ce a dobândit atestatul de impresar artistic în conditiile prezentelor proceduri.

Art. 3. - Persoanele juridice de drept public prevăzute la art. 1 alin. (3), pentru a desfăsura activităti de impresariere a propriilor productii, trebuie să îndeplinească următoarele obligatii:

a) prevăd distinct activitatea de impresariat artistic în propriile regulamente de organizare si functionare;

b) au cel putin un angajat cu contract individual de muncă ce a dobândit atestatul de impresar artistic în conditiile prezentelor proceduri sau, după caz, externalizează activitatea de impresariat artistic;

c) se înscriu în Registrul artelor spectacolului în termenul si în conditiile prevăzute de lege.

Art. 4. - În vederea obtinerii atestatului, persoana fizică depune la secretariatul Comisiei pentru atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic, denumită în continuare Comisie, un dosar continând următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) curriculum vitae;

c) copia certificatului de absolvire sau a certificatului de competente, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d);

d) certificat de cazier judiciar;

e) certificat de cazier fiscal.

Art. 5. - (1) În vederea obtinerii avizului persoana juridică, prin reprezentantul său legal, depune la secretariatul Comisiei un dosar continând următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) copie legalizată a actului de înfiintare, a certificatului de înmatriculare în registrul comertului sau, după caz, a certificatului de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

c) certificat de cazier fiscal;

d) dovada calitătii de asociat sau angajat si copia atestatului/atestatelor persoanei/persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c).

(2) În cazul în care se urmăreste obtinerea concomitentă a atestatului pentru persoana/persoanele prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c), dosarul depus de persoana juridică trebuie să contină si documentele prevăzute la art. 4.

Art. 6. - (1) Secretariatul Comisiei primeste dosarele solicitantilor în primele două luni ale fiecărui trimestru.

(2) Secretariatul Comisiei verifică actele depuse la dosar în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestuia si întocmeste pentru fiecare fisa de informatii generale.

(3) În cazul în care dosarul este incomplet, cel mai târziu până la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), secretariatul Comisiei solicită, în scris, completarea acestuia în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

(4) Dacă sunt cel putin 10 dosare complete, secretariatul Comisiei propune convocarea sedintei si trimite membrilor Comisiei convocatorul si fisele de informatii generale.

(5) Dacă sunt mai putin de 10 dosare complete, secretariatul Comisiei propune presedintelui amânarea sesiunii pentru trimestrul următor si asigură informarea solicitantilor.

(6) În trimestrul următor sesiunea va fi organizată, indiferent de numărul de cereri de atestare/avizare depuse.

(7) În situatia prevăzută la alin. (5), solicitantii pot cere convocarea unei sesiuni extraordinare a comisiei, în conditiile achitării unui tarif suplimentar, raportat la cheltuielile de organizare a acesteia.

Art. 7. - (1) Atestatul/avizul se acordă pe bază de evaluare, după cum urmează:

a) în cazul persoanei fizice, evaluarea se face pe baza unui interviu din tematica de examen si a unui test scris tip grilă, cu chestionare ce contin 20 de întrebări;

b) în cazul persoanei juridice, evaluarea se face pe baza dosarului si a unui interviu cu reprezentantul legal al acesteia.

(2) În situatia prevăzută la art. 5 alin. (2), avizul se acordă pe baza evaluării atât a persoanei/persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c), cât si a persoanei juridice, conform prevederilor alin. (1).

(3) La data anuntată, solicitantii se prezintă în vederea evaluării.

(4) Evaluarea urmăreste verificarea cunostintelor în domeniul organizării si functionării institutiilor si companiilor de spectacole si concerte, precum si al activitătii de impresariat, al dreptului de autor si drepturilor conexe, dreptului civil si dreptului comercial.

(5) Tematica si bibliografia sunt accesibile pe site-ul Centrului de pregătire profesională în cultură, denumit în continuare Centru; chestionarele elaborate si editate de Centru pot fi achizitionate la sediul acestuia.

(6) Pentru acordarea atestatului/avizului, solicitantii trebuie să primească calificativul „admis” la interviu si, după caz, la testul scris.

(7) Calificativul „admis” se acordă prin obtinerea unei note de minimum 7 la interviu si, după caz, pentru cel putin 15 răspunsuri corecte la testul scris.

Art. 8. - (1) În baza hotărârilor Comisiei, directorul Centrului emite deciziile de acordare a atestatului/avizului solicitat, respectiv deciziile de respingere a solicitării.

(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) se aduc la cunostintă publică în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii acestora si pot fi contestate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării.

(3) Contestatiile se depun la Centru si se solutionează, în termen de două zile lucrătoare, de către o comisie constituită în acest scop, ai cărei membri sunt numiti prin decizie a directorului.

(4) Comunicarea publică a rezultatelor finale ale sesiunilor se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziilor prevăzute la alin. (1), prin afisarea la sediul si pe pagina de internet a Centrului.

(5) Persoanele nemultumite se pot adresa instantelor de judecată în conditiile legii contenciosului administrativ.

Art. 9. - (1) Atestatele/avizele sunt eliberate persoanelor fizice/reprezentantilor persoanelor juridice în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (4).

(2) Persoanele fizice care au obtinut atestatul primesc legitimatia de impresar.

(3) Atestatele, avizele si legitimatia de impresar sunt realizate conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1-3.

(4) Atestatul, avizul si legitimatia cu numărul, seria si data eliberării atestatului/avizului sunt tipărite pe hârtie cu elemente de securitate, poartă antetul Ministerului Culturii si Cultelor si timbrul sec al Centrului, sunt înseriate si numerotate.

(5) Atestatul, avizul si legitimatia sunt netransmisibile.

Art. 10. - Tarifele pe baza cărora se acordă atestatele/avizele se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se fac venit la bugetul Centrului.

Art. 11. - Persoanele fizice care au obtinut atestatul si care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 2 alin. (2), precum si persoanele juridice care au obtinut avizul sunt înscrise în Registrul artelor spectacolului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 12. - (1) Atestatul/avizul se suspendă în următoarele situatii:

a) la cererea titularului atestatului/avizului, pe durata solicitată;

b) în cazul declansării procesului penal împotriva titularului pentru infractiuni legate de desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, până la scoaterea de sub urmărire penală, dispunerea neînceperii urmăririi penale, încetarea urmăririi penale sau pronuntarea unei hotărâri judecătoresti definitive, după caz;

c) atunci când persoana juridică nu mai îndeplineste conditia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c), până la data restabilirii situatiei de drept.

(2) Atestatul/avizul se retrage în următoarele situatii:

a) la cererea titularului atestatului/avizului;

b) atunci când titularul atestatului nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) si alin. (2);

c) în cazul condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârsirea unor infractiuni de genul celor prevăzute la alin. (1) lit. b);

d) în cazul pronuntării unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile pentru încălcarea drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti, prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare;

e) după un număr de 4 suspendări pentru motivele prevăzute la alin. (1) lit. b);

f) atunci când persoana juridică desfăsoară activităti de impresariat, cu încălcarea conditiei prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c).

Art. 13. - (1) Centrul, din oficiu sau în urma sesizărilor primite referitoare la existenta unei sau mai multor situatii dintre cele prevăzute la art. 12, are obligatia de a întreprinde verificările necesare.

(2) Concluziile scrise si propunerile reprezentantilor Centrului, întocmite în urma verificărilor efectuate conform alin. (1), sunt înaintate Comisiei în vederea adoptării unei hotărâri.

(3) În baza hotărârilor Comisiei, directorul Centrului emite deciziile de suspendare sau, după caz, de retragere a atestatului/avizului.

Art. 14. - (1) Deciziile de suspendare sau, după caz, de retragere a atestatului/avizului se comunică titularului, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii acestora.

(2) Deciziile de suspendare sau, după caz, de retragere a atestatului/avizului pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării.

(3) Contestatiile se depun la Centru si se solutionează, în termen de 5 zile lucrătoare, de către o comisie constituită în acest scop, ai cărei membri sunt numiti prin decizie a directorului.

(4) Comunicarea publică a deciziei finale privind suspendarea sau, după caz, retragerea atestatului/avizului se face în termen de 25 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziilor prevăzute la alin. (1), prin afisarea la sediul si pe pagina de internet a Centrului.

(5) Persoanele nemultumite se pot adresa instantelor de judecată în conditiile legii contenciosului administrativ.

Art. 15. - (1) Suspendarea sau, după caz, retragerea atestatului/avizului produce efect de la data comunicării deciziei.

(2) Titularul unui atestat/aviz retras nu mai are dreptul să solicite eliberarea unui nou atestat/aviz timp de 3 ani de la data retragerii.

Art. 16. - (1) Suspendarea si retragerea atestatului/avizului sunt mentionate în Registrul artelor spectacolului.

(2) Retragerea atestatului/avizului atrage radierea titularului din Registrul artelor spectacolului.

Art. 17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele proceduri.

 

 

ANEXA Nr. 1

la proceduri

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

Centrul de pregătire profesională în cultură

 

ATESTAT DE IMPRESAR ARTISTIC

 

Centrul de pregătire profesională în cultură, în conformitate cu prevederile ................................., atestă că domnul/doamna ..............................., născut/născută în anul .................., luna ......................, ziua ................, în localitatea ........................, judetul ......................, codul numeric personal .............., a obtinut la data de ............................... calitatea de impresar artistic, dobândind toate drepturile si fiind tinut/tinută de toate obligatiile decurgând din această calitate.

 

Director,

..........................................

L.S.

Seria .................... nr. ..................

Data eliberării .................................

....................................

(semnătura titularului)

 

ANEXA Nr. 2

la proceduri

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

Centrul de pregătire profesională în cultură

 

AVIZ DE IMPRESARIAT ARTISTIC

 

Centrul de pregătire profesională în cultură, în conformitate cu prevederile .................................., avizează persoana juridică ................................................., cu sediul social în: localitatea ............................, judetul /sectorul ........................................, str. ............................... nr. ........., bl. ........, sc. ........, ap. ......, cod unic de înregistrare ...................................................., începând cu data de ......................................, să desfăsoare activităti în domeniul impresariatului artistic.

 

Director,

.......................................

Seria .................... nr. ..................

Data eliberării .............................

....................................................................

(semnătura reprezentantului persoanei juridice)

 

ANEXA Nr. 3

la proceduri

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

Centrul de pregătire profesională în cultură

 

Loc

pentru

fotografie

LEGITIMATIE DE IMPRESAR ARTISTIC

 

Numele ........................................................

Prenumele ..................................................

Seria .......... nr. .............. atestatului/avizului

A obtinut la data de ......................................... calitatea de impresar artistic, dobândind toate

drepturile si fiind tinut de toate obligatiile decurgând din această calitate.

 

Director,

..........................................

L.S.

Data eliberării .............................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 106.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor

care trec în domeniul privat al statului

1.

satul Boboc,

judetul Buzău

Ministerul Apărării

Imobil 329, nr. M.F. = 106.975

Pavilionul 33:

- suprafata construită = 21,73 m2

- valoarea contabilă = 5,8 lei

Pavilionul 36:

- suprafata construită = 240,79 m2

- valoarea contabilă = 11,8 lei

Pavilionul 37:

- suprafata construită = 150 m2

- valoarea contabilă = 5,5 lei

Pavilionul 42:

- suprafata construită = 59,81 m2

- valoarea contabilă = 3,6 lei

Pavilionul 43:

- suprafata construită = 59,08 m2

- valoarea contabilă = 12,7 lei

Pavilionul 49:

- suprafata construită = 172,25 m2

- valoarea contabilă = 25,1 lei

Pavilionul 50:

- suprafata construită = 723,23 m2

- valoarea contabilă = 54,2 lei

Pavilionul 73:

- suprafata construită = 171,33 m2

- valoarea contabilă = 6,4 lei

Pavilionul 74:

- suprafata construită = 448 m2

- valoarea contabilă = 41,8 lei

Pavilionul 75:

- suprafata construită = 431,73 m2

- valoarea contabilă = 8,1 lei

Pavilionul 79:

- suprafata construită = 90,62 m2

- valoarea contabilă = 2,6 lei

Pavilionul 129:

- suprafata construită = 42 m2

- valoarea contabilă = 11 lei

2.

municipiul Bucuresti

Ministerul Apărării

Imobil 1064, nr. M.F. = 103.581

Pavilionul G:

- suprafata construită = 162 m2

- valoarea contabilă = 12,5 lei

3.

municipiul Focsani,

judetul Vrancea

Ministerul Apărării

Imobil 338, nr. M.F. = 106.993

Pavilionul W:

- suprafata construită = 78 m2

- valoarea contabilă = 18,2 lei

4.

comuna Morăresti,

judetul Arges

Ministerul Apărării

Imobil 885, nr. M.F. = 103.758

Pavilionul D:

- suprafata construită = 82 m2

- valoarea contabilă = 3,5 lei

Pavilionul E:

- suprafata construită = 39 m2

- valoarea contabilă = 2,5 lei

Pavilionul N:

- suprafata construită = 33 m2

- valoarea contabilă = 1,9 lei

Pavilionul O:

- suprafata construită = 16 m2

- valoarea contabilă = 1,5 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 9 m2

- valoarea contabilă = 0,3 lei

Pavilionul Z:

- suprafata construită = 78 m2

- valoarea contabilă = 2,4 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată:

- suprafata construită = 220 ml

- valoarea contabilă = 0,27 lei

5.

municipiul Bucuresti

Ministerul Apărării

Imobil 649, nr. M.F. = 103.564

Pavilionul G:

- suprafata construită = 162 m2

- valoarea contabilă = 42,4 lei

6.

municipiul Târgoviste,

judetul Dâmbovita

Ministerul Apărării

Imobil 331, nr. M.F. = 103.805

Pavilionul M1:

- suprafata construită = 237 m2

- valoarea contabilă = 3 lei

Pavilionul M2:

- suprafata construită = 280 m2

- valoarea contabilă = 3 lei

Pavilionul M3:

- suprafata construită = 42 m2

- valoarea contabilă = 0,5 lei

Pavilionul M5:

- suprafata construită = 123 m2

- valoarea contabilă = 6,5 lei

Pavilionul L2:

- suprafata construită = 96 m2

- valoarea contabilă = 1,5 lei

7.

municipiul Bucuresti

Ministerul Apărării

Imobil 1049, nr. M.F. = 103.579

Pavilionul C:

- suprafata construită = 156 m2

- valoarea contabilă = 15,6 lei

8.

comuna Tuzla,

judetul Constanta

Ministerul Apărării

Imobil 2765, nr. M.F. = 107.171

Pavilionul T1:

- suprafata construită = 22 m2

- valoarea contabilă = 0,8 lei

Pavilionul O:

- suprafata construită = 18 m2

- valoarea contabilă = 0,2 lei

Pavilionul X4:

- suprafata construită = 138 m2

- valoarea contabilă = 5 lei

Pavilionul P:

- suprafata construită = 225 m2

- valoarea contabilă = 1 leu

Pavilionul R:

- suprafata construită = 50 m2

- valoarea contabilă = 0,2 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 60 m2

- valoarea contabilă = 0,8 lei

Pavilionul T:

- suprafata construită = 72 m2

- valoarea contabilă = 45,9 lei

Pavilionul S3:

- suprafata construită = 344 m2

- valoarea contabilă = 11,77 lei

Pavilionul X5:

- suprafata construită = 400 m2

- valoarea contabilă = 4,88 lei

Împrejmuire beton prefabricate:

- suprafata construită = 77 ml

- valoarea contabilă = 1,42 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

Având în vedere Referatul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 120.045/2008,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu

modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

„Art. 141 . - În baza prevederilor prezentului ordin, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor de sprijin financiar si a conditiilor de eligibilitate, în conformitate cu normele metodologice prevăzute în anexele A-N, proceduri care sunt aduse la cunostinta beneficiarilor prin afisare la sediile Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si pe site-ul oficial al institutiei.”

2. Anexa L se modifică si se completează după cum urmează:

a) La articolul 8, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Sprijinul financiar se acordă, lunar, pentru fiecare probă de lapte la care au fost determinate procentul de grăsime, de proteină, de lactoză si substantă uscată.”

b) La articolul 24 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) ouă de consum la centrele de colectare, sortare, marcare si ambalare, ouă din categoriile de greutate M (53−63 g), L (64−73 g) si XL (peste 73 g).”

c) La articolul 24 alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la lit. b) de la alin. (1), producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, crescători de păsări pentru ouă de consum, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15, si să o depună la centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, după caz, în termen de 30 de zile de la data livrării ouălor de consum din categoriile de greutate M, L si XL la centrele de colectare, sortare, marcare, însotită de următoarele documente, pentru fiecare categorie de beneficiar si în functie de regimul utilizării centrului.”

d) La articolul 24, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) si (72), cu următorul cuprins:

„(71) Documentele necesare pentru persoanele fizice care livrează ouă de consum din categoriile de greutate M, L si XL la centrele de colectare, sortare, marcare sunt următoarele:

a) copie de pe biletul de proprietate, eliberat de consiliul local, în care se va mentiona numărul de pasări pentru ouă de consum detinute de proprietar, înscris în Registrul agricol;

b) copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, din care să reiasă codul fermei din Registrul national al exploatatiilor;

c) copie de pe factura fiscală de livrare a ouălor/borderoul de achizitie întocmit de centrul de colectare, sortare, marcare;

d) copie de pe factura fiscală de marcare a ouălor, în situatia marcării în regim de prestare de servicii;

e) copie de pe raportul centralizat de sortare, marcare a ouălor, din care să reiasă numărul de ouă din categoriile de greutate M, L si XL, întocmit de centrul de colectare, sortare, marcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 151;

f) adeverintă eliberată de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, din care să reiasă codul acordat producătorului, care se marchează pe ou.

(72) Documentele necesare pentru persoanele juridice sunt următoarele:

a) pentru cei care livrează ouă de consum din categoriile de greutate M, L si XL la centrele de colectare, sortare, marcare:

1. copie de pe certificatul unic de înregistrare al societătii comerciale;

2. copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, din care să reiasă codul fermei din Registrul national al exploatatiilor;

3. copie de pe avizul de însotire a mărfii;

4. copii de pe factura fiscală de livrare a ouălor de consum;

5. copie de pe raportul centralizat de sortare, marcare a ouălor, din care să reiasă numărul de ouă din categoriile de greutate M, L si XL, întocmit de centrul de colectare, sortare, marcare, al cărui model este revăzut în anexa nr. 151;

6. adeverintă eliberată de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, din care să reiasă codul acordat producătorului, care se marchează pe ou;

b) pentru cei care livrează ouă de consum din categoriile de greutate M, L si XL la centrele de colectare, sortare, marcare, în regim de prestare de servicii:

1. copie de pe certificatul unic de înregistrare al societătii comerciale;

2. copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, din care să reiasă codul fermei din Registrul national al exploatatiilor;

3. copie de pe avizul de însotire a mărfii;

4. copie de pe raportul centralizat de sortare, marcare a ouălor, din care să reiasă numărul de ouă din categoriile de greutate M, L si XL, întocmit de centrul de colectare, sortare, marcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 151;

5. copie de pe factura fiscală de marcare a ouălor de consum;

6. adeverintă eliberată de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, din care să reiasă codul acordat producătorului, care se marchează pe ou;

c) pentru cei care livrează ouă de consum din categoriile de greutate M, L si XL la centrele de colectare, sortare, marcare proprii:

1. copie de pe certificatul unic de înregistrare al societătii comerciale;

2. copie de pe certificatul sanitar-veterinar emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, din care să reiasă codul fermei din Registrul national al exploatatiilor;

3. miscarea lunară si cumulată a efectivelor de păsări – ouă de consum înregistrată la unitatea de crestere si semnată de conducătorul unitătii si de directorul economic al unitătii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11;

4. copie de pe raportul centralizat de sortare, marcare a ouălor, din care să reiasă numărul de ouă din categoriile de greutate M, L si XL, întocmit de centrul de colectare, sortare, marcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 151;

5. copie de pe avizul de însotire a ouălor de consum de la fermă la centrul de colectare, sortare, marcare/copie de pe documentul de înregistrare a productiei zilnice de ouă;

6. adeverintă eliberată de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, din care să reiasă codul acordat producătorului, care se marchează pe ou;

d) beneficiarii prevăzuti la lit. c) depun cererea în termen de 30 de zile de la data avizului de însotire a ouălor de consum la centrul de colectare, sortare, marcare.”

e) După anexa nr. 15 se introduce o nouă anexă, anexanr. 151, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 1 februarie 2008.

Nr. 65.

 

ANEXA Nr. 151

la anexa L

 

Centrul de colectare, sortare, marcare ...............................................

Localitatea ........................................................

Judetul ...................................................................

Nr. ............./......................

 

RAPORT CENTRALIZA DE SORTARE A OUĂLOR DE CONSUM

perioada ................................. 1)

 

Producător

Codul producătorului

de ouă de consum

Total ouă

receptionate

(bucăti)

Ouă clasa A (bucăti)

Ouă

clasa B

(bucăti)

Total ouă

A+B

(bucăti)

S

M

L

XL

Total

Ouă

clasa A

d. c.

M, L, XL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef centru,

................................................

(Semnătura si stampila centrului)

 


1) Perioada să nu depăsească 30 de zile de la data livrării ouălor de consum la centrele de colectare, sortare si marcare.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea sumelor, a conditiilor si a modului de acordare a acestor sume pentru achizitia materialului seminal congelat de taur si a agentului criogenic folosit la conservare în anul 2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 120.035 din 17 ianuarie 2008 al Directiei politici de piată în sectorul zootehnic,

având în vedere prevederile art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se acordă sprijin financiar pentru achizitia materialului seminal congelat provenit de la tauri atestati si autorizati oficial, folosit la însământarea artificială, în cantitate de o doză de material seminal congelat pe însământare, precum si pentru achizitia agentului criogenic folosit la conservare, în scopul ameliorării genetice a efectivelor de bovine.

(2) Prin taur atestat si autorizat oficial se întelege orice taur testat după descendenti, din rasele de lapte si mixte, a cărui valoare de ameliorare globală este de minimum 100%, cu o precizie a estimării valorii de ameliorare de minimum 50%, tăurasul introdus în testare, orice taur din rase de carne, precum si taur de bivol, înscrisi în registrul genealogic al rasei sau în alte registre genealogice recunoscute de asociatia ori federatia acreditată pentru conducerea registrului genealogic si pentru care a fost emis un document de autorizare de către Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu”.

(3) Sumele acordate pentru achizitia materialului seminal congelat sunt cuprinse în anexa nr. 1.

(4) Agentul criogenic folosit la conservare este finantat integral din fonduri bugetare si se achizitionează de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, din bugetul alocat cu această destinatie, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Beneficiarii formei de sprijin financiar pentru achizitia materialului seminal congelat provenit de la tauri atestati si autorizati oficial sunt crescătorii de bovine, prin asociatiile sau federatiile crescătorilor de bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt acreditate de Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu” pentru conducerea registrului genealogic sau sunt afiliate la o asociatie/federatie acreditată pentru conducerea registrului genealogic;

b) au operatori însământători angajati sau contracte de colaborare cu operatori însământători independenti, autorizati de unitatea pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judeteană, care să prevadă obligatia asociatiei sau federatiei de a aproviziona punctele de însământare artificială cu material seminal, si obligatia operatorilor însământători de a transmite datele privind însământările realizate;

c) achizitionează material seminal congelat de la tauri autorizati pentru însământări artificiale;

d) au un protocol încheiat cu unitatea pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judeteană pentru aprovizionarea cu agent criogenic;

e) au un specialist angajat sau au contract de colaborare cu un specialist pentru receptia materialului seminal congelat si distributia acestuia către operatorii însământători autorizati, precum si pentru întocmirea documentelor privind decontarea materialului seminal congelat.

Art. 3. - Pentru acordarea sumelor necesare achizitiei materialului seminal congelat provenit de la tauri atestati si autorizati oficial solicitantii trebuie să depună la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, din judetul în care îsi au sediul social următoarele documente:

a) lunar:

1. cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

2. copie de pe factura fiscală, din care să rezulte achizitia materialului seminal pentru care se solicită acordarea sprijinului financiar;

3. centralizatorul însământărilor artificiale realizate în luna pentru care se solicită sprijinul financiar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, însotit de copii de pe buletinele de însământare artificială, al căror model este stabilit de asociatia/federatia acreditată pentru conducerea registrului genealogic;

b) anual, împreună cu prima cerere de solicitare a sprijinului:

1. copie de pe statutul asociatiei sau federatiei;

2. copie de pe acreditarea pentru conducerea registrului genealogic sau de pe documentul care atestă afilierea la o astfel de asociatie;

3. tabel cu operatorii însământători autorizati, care cuprinde numele si prenumele operatorului, adresa, codul numeric personal, numărul contractului de muncă sau de colaborare si numărul autorizatiei eliberate de unitatea pentru ameliorare si reproductie în zootehnie;

4. copie de pe contractul de angajare sau de colaborare al specialistului;

5. necesarul de material seminal congelat de taur, pe rase, întocmit în baza catagrafiei si a programului de reproductie prin însământări artificiale, vizat de unitatea pentru ameliorare si reproductie în zootehnie.

Art. 4. - (1) Cererea verificată si avizată de unitatea pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judeteană se aprobă de către directorul executiv al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Cererea pentru încasarea sprijinului financiar în anul 2008 se aprobă numai după justificarea utilizării materialului seminal congelat achizitionat în anul 2007, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 641/2007 privind aprobarea sumelor, a conditiilor si a modului de acordare a acestor sume pentru achizitia materialului seminal congelat de taur si a agentului criogenic folosit la conservare în anul 2007, cu modificările ulterioare, pentru care s-a acordat sprijin financiar sau, după caz, a stocurilor de material seminal congelat, aflate în gestiunea directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 5. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmesc si transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale decontul justificativ privind sumele necesare plătii sprijinului financiar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 6. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Economiei si Finantelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 7. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor sprijinului financiar, conform legislatiei în vigoare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 1 februarie 2008.

Nr. 66.

 

ANEXA Nr. 1

 

SUMELE

acordate pentru achizitia materialului seminal congelat

 

Specia

Categoria reproducătorilor

Suma acordată

(lei/doză material seminal

congelat de taur)*)

Bovine

Tauri cu valoare de ameliorare globală peste 125,1% si precizie peste 50%

7 lei

Tauri cu valoare de ameliorare globală între 112,1 - 125% si precizie peste 50%

6,8 lei

Tauri cu valoare de ameliorare globală între 100 - 112% si precizie peste 50%

6,5 lei

Tauri în testare

7 lei

Tauri din rase de carne

7 lei

Tauri de bivol

7 lei


*) În cazul în care pretul cu TVA pe doza de material seminal congelat de taur achizitionat este mai mic decât suma prevăzută a fi acordată ca sprijin financiar, în functie de categoria reproducătorilor, suma acordată pe doză ca sprijin financiar pentru acele doze nu va putea depăsi valoarea de achizitie.

 

Directia pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală a Judetului ...............

Verificat si aprobat

pentru suma de ........... lei

la data de .........................

Director executiv,

............………….

 

Verificat

Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie a Judetului ............................

Director executiv adjunct,

................………………

 

ANEXA Nr. 2

CERERE

privind încasarea de la bugetul de stat a sprijinului financiar pentru achizitia materialului seminal congelat de taur folosit la însământări artificiale în luna ......................................

 

Denumirea asociatiei/federatiei crescătorilor de bovine care efectuează însământarea artificială ...........................................

Sediul ...............................................................

Codul unic de înregistrare ................................

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociatiilor si fundatiilor ...................................................

Nr. certificat de înregistrare ............................................................

Cont nr. ....................................................

Banca ..................................................... Sucursala ..............................................

 

Data ....................................................                                    Semnătura si stampila

 

 

Nr. din registrul

genealogic sau codul

taurului

Valoarea de ameliorare

a taurului

- % -

Precizia

- % -

Nr. de doze utilizate

la însământarea

artificială

Suma acordată

pe doză

- lei -

Valoarea totală

(col. 3 x col. 4)

- lei -

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

CENTRALIZATORUL

însământărilor artificiale realizate în luna .........................................., pentru care se solicită sprijinul financiar

 

Nr. din registrul genealogic

sau codul taurului donator

Nr. de vaci însământate

Nr. de doze utilizate

(conform buletinelor de însământare artificială)

0

1

2

 

 

 

 

Data .....................................

Asociatia/Federatia,

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului .........................................................

Nr. .........../....................... 2008

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind încasarea de la bugetul de stat a sprijinului financiar pentru achizitia materialului seminal congelat de taur,

folosit la însământări artificiale în luna ................................................

 

Nr. din registrul

genealogic al taurului sau

codul taurului

Valoarea de ameliorare

a taurului

- % -

Precizia

- % -

Nr. de doze utilizate

la însământarea

artificială

Suma acordată

pe doză

- lei -

Valoarea totală

(col. 3 x col. 4)

- lei -

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

............................................

(numele, prenumele si semnătura)

Director executiv adjunct (economic),

.......................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă

Ordonator principal de credite

 

CERERE

de încasare de la bugetul de stat a sprijinului financiar pentru achizitia materialului seminal congelat de taur,

folosit la însământări artificiale în luna .....................................

 

Judetul

Nr. de doze de material seminal consumate

Suma de plată de la bugetul de stat

- lei –

 

 

 

 

Directia generală buget-finante si fonduri europene

Director general,

.................................

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 

În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 106 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (2), litera d) se abrogă.

2. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Directorul Institutului si directorii adjuncti sunt numiti pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, de Consiliul Superior al Magistraturii, din rândul personalului de instruire de specialitate juridică al Institutului, al judecătorilor si procurorilor sau al cadrelor didactice din învătământul superior juridic, acreditat potrivit legii.

(2) Functiile de director sau de director adjunct vacante se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

(3) Candidaturile pentru ocuparea functiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se depun la sediul Consiliului, în termen de 30 zile de la data afisării, însotite de un curriculum vitae, un plan managerial privitor la exercitarea atributiilor specifice functiei, precum si de orice alte acte considerate relevante.

(4) În termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor, Directia de resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii întocmeste un referat privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1), pe care îl înaintează de îndată Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, împreună cu dosarul candidatului.

(5) În vederea numirii în functie, candidatii sustin un interviu în fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Interviul constă în sustinerea planului managerial si are ca scop verificarea aptitudinilor manageriale ale candidatilor, urmând a fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenta la stres, autoperfectionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa si capacitatea de adaptare rapidă. Candidatul declarat admis la interviu va fi numit în functia de conducere prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune delegarea persoanelor enumerate la alin. (1), cu acordul acestora, în functiile de director, respectiv director adjunct, pe o perioadă determinată, până la ocuparea posturilor prin concurs.

Dispozitiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

(7) Judecătorii si procurorii numiti sau delegati în functiile de conducere prevăzute la alin. (1) vor fi detasati la Institutul National al Magistraturii, în conditiile legii.

(8) Directorul Institutului si adjunctii acestuia pot fi revocati din functie de Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate cu dispozitiile art. 51 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

(9) Directorul executiv este numit si revocat din functie în conditiile legii.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Lidia Bărbulescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2008.

Nr. 81.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2008

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna februarie 2008, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,00 % pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2008.

Nr. 3.