MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 84         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 februarie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

16. - Ordonantă privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 

REPUBLICĂRI

 

Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - În anul 2008, salariile de bază ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar, stabilite potrivit Legii nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, se majorează, fată de nivelul avut la data de 31 decembrie 2007, în două etape, astfel:

a) cu 4,5%, începând cu data de 1 aprilie 2008, fată de nivelul din luna martie 2008;

b) cu 5,5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, fată de nivelul din luna septembrie 2008.

Art. 2. - (1) Salariile de bază ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar pentru perioada 1 ianuarie- 31 martie 2008 sunt prevăzute în anexele nr. Ia-IIIa.

(2) Salariile de bază pentru perioada 1 aprilie- 30 septembrie 2008, majorate cu 4,5% fată de nivelul avut la 31 martie 2008, si pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, majorate cu 5,5% fată de nivelul avut la 30 septembrie 2008, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-IIIb.

Art. 3. - Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonante, se majorează, începând cu data de 1 aprilie 2008, cu 4,5% fată de nivelul avut la data de 31 martie 2008 si, începând cu data de 1 octombrie 2008, cu 5,5% fată de nivelul din luna septembrie 2008.

Art. 4. - (1) În anul 2008, personalul contractual din sectorul sanitar-veterinar salarizat între limitele corespunzătoare functiei poate beneficia, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante, de o crestere salarială prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2007, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual si acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza în perioada mai-septembrie 2008.

Art. 5. - (1) Promovarea personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar în anul 2008, în conditiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu exceptia persoanelor încadrate pe posturi unice, prevăzute în statul de functii, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

(2) Promovarea în conditiile legii a persoanelor încadrate pe functia de debutant, persoane încadrate pe posturi unice prevăzute la alin. (1), precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

Art. 6. - Absolventii învătământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o crestere cu până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 7. - (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activitătii, persoanele angajate în sectorul bugetar care s-au aflat în concediu plătit pentru cresterea si îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani în cazul copilului cu handicap, precum si cele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, si care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, urmându-se procedura reglementată de actele normative în materie.

(2) În cazul nepromovării examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul de bază avut anterior sau, după caz, salariul de bază minim al functiei detinute anterior.

Art. 8. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 si la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

(2) Ordonatorii principali de credite prevăzuti la alin. (1) vor comunica trimestrial Ministerului Economiei si Finantelor situatia centralizată a transformărilor de posturi efectuate în conditiile legii.

Art. 9. - Personalul contractual din sistemul sanitarveterinar beneficiază si de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 10. - (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi si în bugetele aprobate potrivit legii.

(2) Salariile de bază si indemnizatiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 11. - (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonante este de competenta ordonatorilor de credite.

(2) Contestatia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunostintă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile în termen de 10 zile, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumită se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, după caz, instantei judecătoresti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării solutionării contestatiei.

Art. 12. - (1) Salariile de bază si indemnizatiile lunare sunt brute si impozabile, potrivit legii.

(2) Salariile de bază individuale si indemnizatiile lunare, calculate pentru cele trei etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, se rotunjesc din 1 leu în 1 leu în favoarea salariatilor.

(3) Anexele nr. Ia-IIIa si Ib-IIIb fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 13. - Prevederile prezentei ordonante se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 16.

 

ANEXA Nr. 1a

 

ADMINISTRATIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE

Salarii de bază pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 

Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

 

 

 

de la 01.01.2008

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

1

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA

S

726

1657

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I

S

661

1450

3

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II

S

608

1313

4

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III

S

588

1177

5

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV

S

577

1056

6

Referent, inspector, revizor contabil; debutant

S

549

0

7

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA

SSD

598

1450

8

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I

SSD

588

1177

9

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II

SSD

577

1056

10

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III

SSD

566

955

11

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; debutant

SSD

519

0

b) Functii de executie pe grade profesionale in serviciile de contencios

12

Consilier juridic gradul IA

S

726

1657

13

Consilier juridic gradul I

S

661

1450

14

Consilierjuridic gradul II

S

608

1313

15

Consilier juridic gradul III

S

588

1177

16

Consilier juridic gradul IV

S

577

1056

17

Consilier juridic debutant

S

549

0

c) Functii de executie pe trepte profesionale

0

0

18

Referent IA

M

598

844

19

Referent 1

M

588

735

20

Referent II

M

577

683

21

Referent III

M

566

598

22

Referent IV

M

555

568

23

Referent debutant

M

517

0

 

ANEXA Nr. 2a

 

AGRICULTURĂ

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂTII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR- VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM SI UNITĂTI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR JUDETENE

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

2393718,75

minim

maxim

 

 

 

de la 01.01.2008

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

1

Inginer*), expert

S

576

1308

2

Inginer*)  gradul I

S

565

916

3

Inginer*), gradul II

S

554

801

4

Inginer*),   gradul III

S

545

770

5

Inginer*), debutant

S

518

0

6

Medic primar veterinar**)

S

576

1471

7

Medic veterinar gradul I

S

565

1047

8

Medic veterinar gradul II

S

554

916

9

Medic veterinar gradul III

S

545

770

10

Medic veterinar debutant

S

518

0

11

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic: I

S.S.D.

554

916

12

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic: II

S.S.D.

545

737

13

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic: III

S.S.D.

535

688

14

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic: debutant

S.S.D.

510

0

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

15

Tehnician***), IA

M

545

788

16

Tehnician***),   I

M

535

672

17

Tehnician***),II

M

524

607

18

Tehnician***), debutant

M

489

0

19

Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA

M

545

788

20

Asistent veterinar II, tehnician veterinar I

M

535

705

21

Asistent veterinar III, tehnician veterinar II

M

524

639

22

Asistent veterinar, tehnician veterinar: debutant

M

510

0

23

Agent veterinar I

Scoală profesională

524

607

24

Agent veterinar II

Scoală profesională

514

541

25

Agent veterinar debutant

Scoală profesională

510

0

 

*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regăseste în activitatea de bază a unitătii (agronomie, horticultura, zooter si altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste functii desfăso activitate în specialitatea functiei.

**) în functia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regăseste în activitatea de bază a unitătii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

 

ANEXA Nr. 3a

 

A. ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

 

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

 

 

 

de la 01.01.2008

1

Stenodactilograf IA*)

M

545

743

2

Stenodactilograf I

M

535

630

3

Stenodactilograf II

M

524

577

4

Stenodactilograf debutant

M

510

0

5

Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)

M

535

699

6

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M;G

524

616

7

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M;G

514

562

8

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M;G

510

0

9

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M;G

524

593

10

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M;G

514

540

11

Secretar, secretar-dactilograf: debutant")

M;G

510

0

12

Administrator I

M

535

750

13

Administrator II

M

524

683

14

Administrator III

M

514

616

15

Sef depozit I

M

524

676

16

Sef depozit II

M

514

616

17

Casier, magaziner; I

M

524

660

18

Casier, magaziner; II

M;G

514

593

19

Casier, magaziner; debutant

M;G

510

0

20

Functionar, arhivar; I

M

535

646

21

Functionar, arhivar; II

M

524

593

22

Functionar, arhivar; III

M

514

540

23

Functionar, arhivar; debutant

M

510

0

24

Sef formatie pază, pompieri

 

510

593

25

Portar, paznic, pompier. îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier: I

 

514

535

26

Portar, paznic, pompier. îngrijitor. guard, bufetier, manipulant bunuri. curier; II

 

510

524

27

Maistru I

 

524

729

28

Maistru II

 

514

676

29

Sofer IA***)

 

544

863

30

Sofer I***)

 

534

757

31

Sofer II****)

 

514

713

32

Muncitor calificat I

 

565

713

33

Muncitor calificat II

 

554

676

34

Muncitor calificat III

 

545

630

35

Muncitor calificat IV

 

535

593

36

Muncitor calificat V

 

524

546

37

Muncitor calificat VI

 

514

535

38

Muncitor necalificat

 

510

524

 

1) Se utilizează în administratia publică si în unitătile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice.

**) Se utilizează în activitatea de secreta riat-administrativ din unitătile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere si în celelalte institutii centrale ale administratiei publice, în parcul propriu

****) Se utilizează în ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice, în parcul comun.

 

B. UNITĂTI DE CERCETARE STIINTIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ Sl PROIECTARE

 

1. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

 

 

 

 

 

 

minim

maxim

 

 

 

de la 01.01.2008

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

1

Cercetător stiintific principal gradul I

S

748

2273

2

Cercetător stiintific principal gradul II

S

599

2126

3

Cercetător stiintific principal gradul III

S

533

1659

4

Cercetător stiintific

S

523

1283

b) Functii de executie de specialitate neatestate

 

 

5

Asistent de cercetare stiintifică

S

514

1010

6

Asistent de cercetare stiintifică stagiar

S

510

 

c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare

 

 

7

Asistent I

M

514

806

8

Asistent II

M

510

688

9

Asistent III

M

510

636

10

Asistent stagiar

M

510

 

 

2. Compartimente de informatica. Salarii de baza pentru functiile de specialitate

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

 

 

 

minim

maxim

 

 

 

de la 01.01.2008

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

1

Analist, programator, inginer de sistem; IA

S

585

1133

2

Analist, programator, inginer de sistem; I

S

574

1075

3

Analist, programator, inginer de sistem; II

S

564

963

4

Analist, programator, inginer de sistem; III

S

555

835

5

Analist, programator, inginer de sistem; IV

S

544

765

6

Analist, programator, inginer de sistem; debutant

S

518

 

7

Informatician, conductor tehnic; I

SSD

533

816

8

Informatician, conductor tehnic; II

SSD

521

748

9

Informatician, conductor tehnic; III

SSD

513

653

10

Informatician. conductor tehnic; debutant

SSD

510

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

11

Analist (programator) ajutor IA

M

528

743

12

Analist (programator) ajutor I

M

518

688

13

Analist (programator) ajutor II

M

510

620

14

Analist (programator) ajutor III

M

510

568

15

Analist (programator) debutant

M

510

 

16

Operator, controlor date; I

M

528

688

17

Operator, controlor date: II

M

518

620

18

Operator, controlor date; III

M

510

568

19

Operator, controlor date; IV

M

510

518

20

Operator, controlor date; debutant

M

510

 

 

ANEXA Nr. 1b

 

ADMINISTRATIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE

Salarii de bază pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 

Functii de executie

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

minim

maxim

 

 

 

de la 01.04.2008

de la 01.10.2008

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

 

 

1

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA

S

759

1.731

801

1.827

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I

S

691

1.515

729

1.599

3

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II

S

636

1.372

671

1.448

4

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III

S

615

1.230

649

1.297

5

Referent de specialitate, inspector de specialitate. revizor contabil; gradul IV

S

603

1.103

636

1.164

6

Referent, inspector, revizor contabil; debutant

S

574

0

605

0

7

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA

SSD

625

1.515

659

1.599

8

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I

SSD

615

1.230

649

1.297

9

Tehnician-economist, secretar superior, referent. interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II

SSD

603

1.103

636

1.164

10

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III

SSD

592

998

624

1.053

11

Tehnician-economist. secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; debutant

SSD

543

0

573

0

b) Functii de executie pe grade profesionale din servicii de contencios

 

 

12

Consilier juridic gradul IA

S

759

1.731

801

1.827

13

Consilier juridic gradul I

S

691

1.515

729

1.599

14

Consilier juridic gradul II

S

636

1.372

671

1.448

15

Consilier juridic gradul III

S

615

1.230

649

1.297

16

Consilier juridic gradul IV

S

603

1.103

636

1.164

17

Consilier juridic debutant

S

574

0

605

0

c) Functii de executie pe trepte profesionale

0

0

0

0

18

Referent IA

M

625

882

659

930

19

Referent I

M

615

768

649

810

20

Referent II

M

603

713

636

753

21

Referent III

M

592

625

624

659

22

Referent IV

M

580

594

612

626

23

Referent debutant

M

541

0

570

0

 

ANEXA Nr. 2b

 

AGRICULTURĂ

 

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂTII SEMINTELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR- VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSAN1TARA, PRECUM SI UNITĂTI CU SI FARA PERSONALITATE JURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR JUDETENE

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

Salariul de bază - lei -

 

 

 

minim

maxim

minim

maxim

 

 

 

de la 01.04.2008

de la 01.10.2008

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

 

1

Inginer*), expert

S

601

1367

635

1442

2

Inginer*)  gradul I

S

590

957

623

1010

3

Inginer*), gradul II

S

579

837

611

883

4

Inginer*),  gradul III

S

569

804

601

848

5

Inginer*), debutant

S

542

0

571

0

6

Medic primar veterinar**)

S

601

1537

635

1622

7

Medic veterinar gradul I

S

590

1094

623

1155

8

Medic veterinar gradul II

S

579

957

611

1010

9

Medic veterinar gradul III

S

569

804

601

848

10

Medic veterinar debutant

S

542

0

571

0

11

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic: I

S.S.D.

579

957

611

1010

12

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II

S.S.D.

569

770

601

812

13

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III

S.S.D.

559

719

590

758

14

Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant

S.S.D.

540

0

570

0

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

 

15

Tehnician***), IA

M

569

823

601

868

16

Tehnician***),  I

M

559

702

590

741

17

Tehnician***), II

M

547

635

577

670

18

Tehnician***), debutant

M

540

0

570

0

19

Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA

M

569

823

601

868

20

Asistent veterinar II, tehnician veterinar I

M

559

737

590

777

21

Asistent veterinar III, tehnician veterinar II

M

547

668

577

705

22

Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant

M

540

0

570

0

23

Agent veterinar I

Scoală profesională

547

635

577

670

24

Agent veterinar II

Scoală profesională

540

565

570

596

25

Agent veterinar debutant

Scoală profesională

540

0

570

0

 

*) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regăseste în activitatea de bază a unitătii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele).

Cu acelasi nivel pot fi salarizate si functiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste functii desfăsoară activitate în specialitatea functiei

**) În functia de medic primar veterinar pot f încadrate persoanele care au obtinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele  coordonatoare.

***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regăseste în activitatea de bază a unitătii (agronomie, horticultura, zootehnie si altele)

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

 

ANEXA Nr. 3b

 

A. ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

Salariul de bază -lei -

minim

maxim

minim

maxim

 

 

 

de la 01.04.2008

de la 01.10.2008

1

Stenodactilograf IA*)

M

569

776

601

819

2

Stenodactilograf I

M

559

658

590

694

3

Stenodactilograf II

M

547

603

577

636

4

Stenodactilograf debutant

M

540

0

570

0

5

Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)

M

559

730

590

770

6

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M; G

547

644

577

679

7

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M;G

540

587

570

619

8

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M;G

540

0

570

0

9

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M;G

547

619

577

653

10

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M; G

540

564

570

595

11

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M;G

540

0

570

0

12

Administrator I

M

559

784

590

827

13

Administrator II

M

547

713

577

753

14

Administrator III

M

540

644

570

679

15

Sef depozit I

M

547

707

577

746

16

Sef depozit II

M

540

644

570

679

17

Casier, magaziner; I

M

547

690

577

728

18

Casier, magaziner; II

M;G

540

619

570

653

19

Casier, magaziner; debutant

M; G

540

0

570

0

20

Functionar, arhivar; I

M

559

675

590

712

21

Functionar, arhivar; II

M

547

619

577

653

22

Functionar, arhivar; III

M

540

564

570

595

23

Functionar,arhivar;debutant

M

540

0

570

0

24

Sef formatie pază, pompieri

 

540

619

570

653

25

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I

 

540

559

570

590

26

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II

 

540

547

570

577

27

Maistru I

 

547

762

577

804

28

Maistru II

 

540

707

570

746

29

Sofer IA***)

 

568

902

600

951

30

Sofer I***)

 

558

791

589

834

31

Soferii****)

 

540

745

570

786

32

Muncitor calificat I

 

590

745

623

786

33

Muncitor calificat II

 

579

707

611

746

34

Muncitor calificat III

 

569

658

601

694

35

Muncitor calificat IV

 

559

619

590

653

36

Muncitor calificat V

 

547

570

577

602

37

Muncitor calificat VI

 

540

559

570

590

38

Muncitor necalificat

 

540

547

570

577

 

1) Se utilizează in administrata publica si in unitătile subordonate acesteia, finantate partial sau integral de la bugetul de stat.

*) Se utilizează în ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice.

**) Se utilizează în activitatea de secreta riat-administrativ din unitătile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere si în celelalte institutii centrale ale administratiei publice, în parcul propriu.

****) Se utilizează în ministere si celelalte institutii centrale ale administratiei publice, în parcul comun.

 

B. UNITĂTI DE CERCETARE STIINTIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ Sl PROIECTARE

1. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

 

Salariul de baza - lei -

Salariul de baza -lei -

minim

maxim

minim

maxim

 

 

 

de la 01.04.2008

de la 01.10.2008

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

 

 

1

Cercetător stiintific principal gradul I

S

782

2375

825

2506

2

Cercetător stiintific principal gradul II

S

626

2222

660

2344

3

Cercetător stiintific principal gradul III

S

557

1734

588

1829

4

Cercetător stiintific

S

547

1341

577

1414

b) Functii de executie de specialitate neatestate

 

 

 

 

 

5

Asistent de cercetare stiintifică

S

540

1055

570

1113

6

Asistent de cercetare stiintifică stagiar

S

540

0

570

0

c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare

 

 

 

 

7

Asistent I

M

540

842

570

889

8

Asistent II

M

540

719

570

759

9

Asistent III

M

540

665

570

701

10

Asistent stagiar

M

540

0

570

0

 

2. Compartimente de informatica. Salarii de baza pentru functiile de specialitate

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

Salariul de bază - lei -

 

 

 

minim

maxim

minim

maxim

 

 

 

de la 01.04.2008

de la 01.10.2008

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

 

 

1

Analist, programator, inginer de sistem; IA

S

611

1184

645

1249

2

Analist, programator, inginer de sistem; I

S

600

1123

633

1185

3

Analist, programator, inginer de sistem; II

S

589

1006

622

1062

4

Analist, programator, inginer de sistem; III

S

580

873

612

921

5

Analist, programator, inginer de sistem; IV

S

568

799

600

843

6

Analist, programator, inginer de sistem; debutant

S

541

0

571

0

7

Informatician. conductor tehnic; I

SSD

557

853

588

900

8

Informatician, conductor tehnic; II

SSD

544

782

574

825

9

Informatician. conductor tehnic; III

SSD

540

682

570

720

10

Informatician, conductor tehnic; debutant

SSD

540

0

570

0

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

 

 

11

Analist (programator) ajutor IA

M

552

776

582

819

12

Analist (programator) ajutor I

M

541

719

571

759

13

Analist (programator) ajutor II

M

540

648

570

684

14

Analist (programator) ajutor III

M

540

594

570

626

15

Analist (programator) debutant

M

540

0

570

0

16

Operator, controlor date; I

M

552

719

582

759

17

Operator, controlor date; II

M

541

648

571

634

18

Operator, controlor date; III

M

540

594

570

626

19

Operator, controlor date; IV

M

540

541

570

571

20

Operator, controlor date; debutant

M

540

0

570

0

 

REPUBLICĂRI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENTUL

Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili*)

 


*) Republicat în temeiul art. II din Regulamentul Băncii Nationale a României nr.7/2007 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr.1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.719 din 24 octombrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul nr.1/2000 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.142 din 5 aprilie 2000 si a mai fost modificat si completat prin:

- Circulara Băncii Nationale a României nr.3/2004 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr.1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.202 din 8 martie 2004;

- Regulamentul Băncii Nationale a României nr.7/2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr.1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.861 din 20 octombrie 2006.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) operatiuni de piată monetară ale Băncii Nationale a României - operatiuni executate la initiativa băncii centrale, ce implică una dintre următoarele tranzactii:

1. cumpărări/vânzări reversibile - repo/reverse repo de active eligibile pentru tranzactionare;

2. acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare;

3. vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzactionare;

4. emitere de certificate de depozit;

5. swap valutar; si 6. atragere de depozite;

b) cumpărări reversibile - repo - de active eligibile pentru tranzactionare (pensiuni) - tranzactii reversibile în cadrul cărora, în scopul injectării de lichiditate, Banca Natională a României cumpără de la participanti eligibili active eligibile pentru tranzactionare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară si la un pret stabilit la data încheierii tranzactiei;

c) vânzări reversibile - reverse repo - de active eligibile pentru tranzactionare (pensiuni) - tranzactii reversibile în cadrul cărora, în scopul absorbtiei de lichiditate, Banca Natională a României vinde participantilor eligibili active eligibile pentru tranzactionare, angajându-se să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară si la un pret stabilit la data încheierii tranzactiei;

d) acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare - tranzactii reversibile în cadrul cărora, în scopul injectării de lichiditate, Banca Natională a României acordă credite participantilor eligibili, acestia păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garantie;

e) vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzactionare - tranzactii în cadrul cărora, în scopul absorbtiei/injectării de lichiditate, Banca Natională a României vinde/cumpără active eligibile pentru tranzactionare si care implică transferul proprietătii asupra activelor eligibile respective de la vânzător la cumpărător, realizat prin mecanismul „livrare contra plată”;

f) emitere de certificate de depozit - tranzactie în cadrul căreia, în scopul absorbtiei de lichiditate, Banca Natională a României vinde participantilor eligibili certificate de depozit;

g) swap valutar - constă în două tranzactii simultane, încheiate cu aceeasi contrapartidă, prin care Banca Natională a României:

- cumpără la vedere valută convertibilă contra lei, în scopul injectării de lichiditate, si vinde la o dată ulterioară aceeasi sumă în valută convertibilă contra lei; sau

- vinde la vedere valută convertibilă contra lei, în scopul absorbtiei de lichiditate, si cumpără la o dată ulterioară aceeasi sumă în valută convertibilă contra lei;

h) atragere de depozite - tranzactie cu scadenta prestabilită, în cadrul căreia, în scopul absorbtiei de lichiditate, Banca Natională a României atrage depozite de la participantii eligibili;

i) facilităti permanente - facilitatea de creditare si facilitatea de depozit acordate participantilor eligibili de către Banca Natională a României, la care acestia au acces din proprie initiativă;

j) facilitatea de creditare - posibilitatea ca Banca Natională a României să ofere participantilor eligibili credit overnight;

k) facilitatea de depozit - posibilitatea ca Banca Natională a României să accepte depozite overnight de la participanti eligibili;

l) puncte swap - diferenta dintre cursul de schimb în cazul tranzactiei la termen - forward - si cursul de schimb în cazul tranzactiei la vedere în cadrul unui swap valutar;

m) tranzactie la vedere - tranzactie pentru care data decontării este value today, value tomorrow sau spot;

n) data tranzactiei - data la care se încheie tranzactia;

o) data decontării - data la care se face decontarea tranzactiei:

- value today - data decontării este aceeasi cu data tranzactiei;

- value tomorrow - data decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzactiei;

- spot - data decontării este la două zile lucrătoare de la data tranzactiei;

- forward - orice dată a decontării ulterioară decontării spot;

- O/N - overnight - data decontării în aceeasi zi cu data tranzactiei si scadenta în următoarea zi lucrătoare;

- T/N - tomorrow next - data decontării în ziua lucrătoare următoare datei tranzactiei si scadenta în ziua lucrătoare următoare datei decontării;

p) valoarea nominală a certificatului de depozit cu discont- valoarea de răscumpărare la scadentă a certificatului de depozit;

q) proceduri bilaterale - proceduri prin care Banca Natională a României încheie tranzactii cu unul sau mai multi participanti eligibili, fără licitatie.

r) detinător - proprietarul înregistrat al unui certificat de depozit emis de Banca Natională a României.

Art. 2. - (1) Participantii eligibili cu care Banca Natională a României desfăsoară operatiuni de piată monetară si cărora le acordă facilităti permanente sunt: băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire si creditare în domeniul locativ, persoane juridice române si sucursalele din România ale institutiilor de credit din state membre, respectiv din state terte, cu exceptia sucursalelor din România ale institutiilor de credit emitente de monedă electronică, care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

- în cazul băncilor, al băncilor de credit ipotecar, al caselor centrale ale cooperativelor de credit si al băncilor de economisire si creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, constituirea de rezerve minime obligatorii si încadrarea în prevederile reglementărilor Băncii Nationale a României privind indicatorii de solvabilitate;

- în cazul sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state membre, respectiv din state terte, cu exceptia sucursalelor din România ale institutiilor de credit emitente de monedă electronică, constituirea de rezerve minime obligatorii si certificarea, cel putin anual, de către autoritatea de supraveghere bancară din tara de origine a încadrării institutiei de credit străine de care apartin în prevederile reglementărilor de prudentă bancară în vigoare în tara respectivă.

(2) Încadrarea în prevederile reglementărilor cuprinse în alin. (1) se va face pe baza datelor înscrise în ultimele raportări transmise în termenele prevăzute de reglementările privind indicatorii de solvabilitate.

(3) Pentru participarea la operatiunile de piată monetară în lei pe baze bilaterale efectuate de Banca Natională a României, participantii eligibili trebuie să dispună de un sistem operational specific tip REUTERS, BLOOMBERG etc., echipamente specifice pentru plăti si comunicatii (sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.)

(4) Pentru participarea la operatiunile de piată monetară si la facilitătile de creditare ale Băncii Nationale a României ce implică tranzactii cu titluri de stat si/sau certificate de depozit, băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire si creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, sucursalele din România ale institutiilor de credit din state membre, respectiv din state terte, cu exceptia sucursalelor din România ale institutiilor de credit emitente de monedă electronică, trebuie să aibă calitatea de participant la sistemul de depozitare si decontare SaFIR.

Art. 3. - Operatiunile de piată monetară ale Băncii Nationale a României pot fi derulate alternativ sau simultan, în functie de conditiile pietei si în conformitate cu obiectivele de politică monetară ale Băncii Nationale a României, si au la bază decizia de interventie a Băncii Nationale a României pe piata monetară.

 

CAPITOLUL II

Active eligibile

 

Art. 4. - Activele eligibile pentru tranzactionare si pentru garantare sunt titlurile de stat, certificatele de depozit emise de Banca Natională a României, precum si alte categorii de active eligibile negociabile, stabilite în baza unei hotărâri a Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României.

Art. 5. - Activele eligibile pentru tranzactionare si pentru garantare sunt evaluate zilnic de Banca Natională a României la valoarea ajustată, determinată prin deducerea unor marje (haircut-uri), exprimate procentual, din valoarea de piată stabilită de Banca Natională a României, pentru toate categoriile de active eligibile. Valoarea de piată, precum si marjele (haircut-urile) aferente activelor eligibile pentru tranzactionare si pentru garantare sunt puse la dispozitia participantilor de către Banca Natională a României, prin mijloace de comunicare specifice sistemului SaFIR.

Art. 6. - Activele eligibile pentru tranzactionare si pentru garantare trebuie să îndeplinească următoarele conditii, în mod cumulativ, după caz:

a) să fie în proprietatea participantului eligibil prezentator;

b) să nu fie gajate sau sechestrate;

c) să aibă o scadentă ulterioară scadentei operatiunii efectuate;

d) să aibă cupoane scadente ulterior scadentei operatiunii efectuate;

e) să nu fie emise de participantul eligibil prezentator.

 

CAPITOLUL III

Operatiuni de piată monetară

 

Art. 7. - Operatiunile de piată monetară ale Băncii Nationale a României se efectuează pe baza următoarelor tipuri de tranzactii:

a) cumpărări/vânzări reversibile - repo/reverse repo – de active eligibile pentru tranzactionare;

b) acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare;

c) vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzactionare;

d) emitere de certificate de depozit;

e) swap valutar;

f) atragere de depozite.

Art. 8. - Scadenta operatiunilor de piată monetară nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice, cu exceptia celor care se efectuează pe baza tranzactiilor prevăzute la art. 7 lit. d), pentru care scadenta maximă este de un an.

Art. 9. - Operatiunile de piată monetară se desfăsoară astfel:

- prin licitatie - baze multilaterale competitive, în cazul tranzactiilor prevăzute la art. 7 lit. a), b), d), e) si f); aceste tranzactii pot fi efectuate si prin proceduri bilaterale – baze bilaterale, cu exceptia celor prevăzute la art. 7 lit. b) si d);

- prin proceduri bilaterale - baze bilaterale, în cazul tranzactiilor prevăzute la art. 7 lit. c).

Art. 10. - (1) În cazul cumpărărilor/vânzărilor reversibile - repo/reverse repo - de active eligibile pentru tranzactionare, pe perioada tranzactiei proprietatea asupra respectivelor active este transferată creditorului.

(2) Pretul de răscumpărare al activelor eligibile pentru tranzactionare se compune din pretul de vânzare si dobânda datorată la scadentă, aferentă valorii respectivelor active vândute. Rata dobânzii aplicată este rata dobânzii simple, cu conventia NUMĂR DE ZILE/360.

(3) Valoarea ajustată a activelor eligibile pentru tranzactionare, care fac obiectul cumpărărilor/vânzărilor reversibile - repo/reverse repo - trebuie să acopere în permanentă valoarea de răscumpărare a acestora.

Art. 11. - (1) În cazul creditelor colateralizate cu active eligibile pentru garantare, rata dobânzii aplicată este rata dobânzii simple, cu conventia NUMĂR DE ZILE/360.

(2) Valoarea ajustată a activelor eligibile aduse în garantie trebuie să acopere în proportie de 100% creditul acordat si dobânda aferentă.

Art. 12. - (1) Certificatele de depozit emise de Banca Natională a României reprezintă obligatii ale acesteia fată de detinătorii acestor instrumente si sunt tranzactionabile. Caracteristicile emisiunilor de certificate de depozit sunt stabilite prin proceduri de lucru si sunt valabile atât pentru operatiunile pe piata primară, cât si pentru operatiunile pe piata secundară.

(2) Certificatele de depozit sunt denominate în monedă natională si sunt emise în formă dematerializată.

(3) Certificatele de depozit sunt emise cu discont, la o valoare inferioară valorii nominale (valoarea cu discont) si sunt răscumpărate la scadentă la valoarea nominală; diferenta dintre valoarea la care sunt emise si valoarea nominală reprezintă dobânda plătită la scadentă, aferentă sumei plătite de către detinător la emisiune. Rata dobânzii aplicată este rata dobânzii simple, cu conventia NUMĂR DE ZILE/360.

Art. 13. - (1) Piata primară a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României cuprinde totalitatea operatiunilor legate de emiterea certificatelor de depozit.

(2) Participantii pe piata primară a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României sunt participantii eligibili definiti la art. 2.

Art. 14. - (1) Piata secundară a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României cuprinde totalitatea operatiunilor de vânzare, de cumpărare si alte operatiuni cu certificate de depozit aflate în circulatie, libere de sarcini.

(2) Operatiunile pe piata secundară cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României se vor efectua în interiorul termenului de scadentă, conform reglementărilor sistemului SaFIR.

(3) Participantii pe piata secundară a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României sunt: băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire si creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, si sucursalele din România ale institutiilor de credit din state membre, respectiv din state terte, cu exceptia sucursalelor din România ale institutiilor de credit emitente de monedă electronică, care au calitatea de participanti la sistemul de depozitare si decontare SaFIR. Acestia pot încheia tranzactii numai în nume si pe cont propriu.

(4) Depozitarea certificatelor de depozit si decontarea operatiunilor de piată primară si secundară a certificatelor de depozit se realizează în cadrul sistemului SaFIR, în conformitate cu regulile acestuia.

Art. 15. - (1) În cazul atragerii de către Banca Natională a României de depozite de la participanti eligibili, rata dobânzii aplicată asupra depozitului este prestabilită si se calculează ca rată a dobânzii simple, cu conventia NUMĂR DE ZILE/360.

(2) Dobânda se plăteste la scadenta depozitului.

Art. 16. - Încheierea si derularea tranzactiilor pe baza cărora se desfăsoară operatiunile de piată monetară ale Băncii Nationale a României se efectuează cu respectarea prevederilor reglementărilor Băncii Nationale a României privind operatiunile cu titluri de stat derulate prin Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului, functionarea pietei monetare interbancare, efectuarea operatiunilor valutare, precum si cele ale codurilor de conduită emise de asociatiile profesionale ale operatorilor pietei si care au girul Băncii Nationale a României, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Facilităti permanente

 

SECTIUNEA 1

Facilitatea de creditare

 

Art. 17. - Pentru a obtine lichiditate pe termen foarte scurt participantii eligibili pot apela la facilitatea de creditare – credit lombard - acordată de Banca Natională a României.

Art. 18. - (1) Participantii eligibili prevăzuti la art. 2 pot avea acces la creditul lombard pe baza unei cereri scrise adresate Băncii Nationale a României - Directia operatiuni de piată, semnată de persoanele autorizate si purtând stampila institutiei, care va cuprinde următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:

- elementele de identificare a participantului eligibil;

- suma solicitată;

- tipul si valoarea garantiilor.

(2) Până la sfârsitul zilei bancare lucrătoare Banca Natională a României va notifica participantilor eligibili solicitanti decizia asupra cererilor acestora.

Art. 19. - Perioada de acordare a creditului lombard este overnight.

Art. 20. - (1) Nivelul ratei dobânzii pentru creditul lombard - rata lombard - este stabilit de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României în conformitate cu obiectivele de politică monetară si reprezintă, de regulă, nivelul maxim al ratei dobânzii practicate în sistemul bancar.

(2) Rata lombard este anuntată în avans de Banca Natională a României si se calculează ca rată a dobânzii simple, cu conventia NUMĂR DE ZILE/360.

(3) Banca Natională a României poate modifica rata dobânzii în orice moment, cu efect asupra creditelor lombard acordate începând cu următoarea zi bancară lucrătoare.

(4) Dobânda la creditul lombard se plăteste o dată cu rambursarea creditului.

Art. 21. - Acordarea creditului lombard este conditionată de colateralizarea acestuia cu active eligibile. Garantiile trebuie constituite până la momentul acordării creditului, iar valoarea ajustată a acestora trebuie să acopere în proportie de 100% creditul si dobânda aferentă.

Art. 22. - În cazul în care scadenta creditului este o zi bancară nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi bancară lucrătoare.

Art. 23. - În cazuri exceptionale Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate limita sau suspenda accesul participantilor eligibili la creditul lombard.

 

SECTIUNEA a 2-a

Facilitatea de depozit

 

Art. 24. - (1) În scopul valorificării excesului de lichiditate participantii eligibili pot constitui depozite la Banca Natională a României.

(2) Perioada de acceptare a depozitelor de către Banca Natională a României în cadrul acestei facilităti este overnight.

(3) Depozitele acceptate sunt remunerate la o rată fixă a dobânzii.

Art. 25. - (1) Participantii eligibili prevăzuti la art. 2 pot avea acces la facilitatea de depozit acordată de Banca Natională a României pe baza unei cereri scrise adresate Directiei operatiuni de piată, semnată de persoanele autorizate si purtând stampila institutiei, care va cuprinde următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:

- elementele de identificare a participantului eligibil;

- suma ce se solicită a fi depusă.

(2) Până la sfârsitul zilei bancare lucrătoare Banca Natională a României va notifica participantilor eligibili solicitanti decizia asupra cererilor acestora.

Art. 26. - În cazuri exceptionale Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate suspenda accesul participantilor eligibili la facilitatea de depozit.

Art. 27. - (1) Nivelul ratei dobânzii pentru depozitele acceptate de Banca Natională a României în cadrul acestei facilităti este stabilit de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României în conformitate cu obiectivele sale de politică monetară.

(2) Rata dobânzii este anuntată în avans de Banca Natională a României si se calculează ca rată a dobânzii simple, cu conventia NUMĂR DE ZILE/360.

(3) Banca Natională a României poate modifica rata dobânzii în orice moment, cu efect asupra depozitelor acceptate începând cu următoarea zi bancară lucrătoare.

(4) Dobânda la depozite se plăteste la scadenta depozitului.

 

CAPITOLUL V

Desfăsurarea operatiunilor de piată monetară prin intermediul licitatiei

 

Art. 28. - (1) Banca Natională a României poate desfăsura licitatii la rată fixă sau la rată variabilă.

(2) În cadrul licitatiei la rată fixă Banca Natională a României specifică în avans rata dobânzii/randamentul/punctele swap, iar participantii eligibili oferă sumele pe care doresc să le tranzactioneze la această rată a dobânzii/randament/puncte swap.

(3) În cadrul licitatiei la rată variabilă Banca Natională a României poate specifica în avans minimul/maximul acceptat pentru rata dobânzii/randament/puncte swap, iar participantii eligibili fac ofertă asupra sumelor si ratelor de dobândă/ randamentului/punctelor swap la care doresc să tranzactioneze cu Banca Natională a României.

Art. 29. - Procedura licitatiei se execută în patru etape operationale, si anume: anuntarea licitatiei, transmiterea de către participantii eligibili a ofertelor de participare la licitatie, alocarea sumelor si anuntarea rezultatelor licitatiei.

1. Anuntarea licitatiei

Art. 30. - Banca Natională a României va face publice în avans elementele tehnice ale desfăsurării licitatiei prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum telex, fax, Reuters, Bloomberg, postă electronică.

Art. 31. - Anuntul licitatiei va cuprinde următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:

- numărul de referintă al licitatiei;

- data licitatiei;

- tipul tranzactiei;

- scadenta;

- tipul licitatiei - licitatie la rată fixă sau la rată variabilă;

- metoda de alocare - metoda ratei multiple sau metoda ratei uniforme;

- volumul dorit al operatiunii, dacă este cazul;

- elementele de identificare a titlurilor de stat/certificatelor de depozit, dacă este cazul;

- rata dobânzii/randamentul/punctele swap, în cazul licitatiei la rată fixă;

- minimul/maximul acceptat pentru rata dobânzii/ randament/puncte swap, în cazul licitatiei la rată variabilă;

- data începerii operatiunii si scadenta acesteia, dacă este cazul, precum si scadenta instrumentului, în cazul emiterii certificatelor de depozit;

- valutele tranzactionate - pentru swap;

- cursul de schimb la vedere care trebuie utilizat pentru calcularea ofertelor - pentru swap;

- limita maximă a ofertei, dacă este cazul;

- alocarea minimă, dacă este cazul;

- termenul de transmitere a ofertelor de participare.

2. Ofertele de participare la licitatie

Art. 32. - (1) Participantii eligibili vor transmite ofertele prin modalităti considerate acceptabile de Banca Natională a României, precum letric, prin fax, SWIFT, postă electronică etc.

(2) Ofertele de participare transmise nu pot fi retrase după expirarea termenului de transmitere a acestora, constituind angajamente ferme din partea participantilor eligibili.

(3) Participantii eligibili trebuie să dispună de active eligibile pentru sustinerea ofertelor lor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 33. - Ofertele transmise de participantii eligibili vor contine următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:

- numărul de referintă al licitatiei;

- elementele de identificare a participantului eligibil;

- tipul tranzactiei;

- data licitatiei;

- suma oferită;

- rata dobânzii/randamentul/punctele swap;

- elementele de identificare a titlurilor de stat/certificatelor de depozit, dacă este cazul;

- data decontării (emisiunii), pentru emisiunea de certificate de depozit.

Art. 34. - (1) În cazul licitatiilor la rată variabilă, ofertele vor contine cel mult trei optiuni pentru sume si/sau rate ale dobânzii/randamente/puncte swap diferite.

(2) Ratele dobânzii si randamentele vor fi exprimate în termeni anualizati si vor cuprinde două zecimale.

Art. 35. - (1) Ofertele cu vicii de fond nu vor fi validate.

(2) Ofertele cu vicii de formă pot fi rectificate, în conformitate cu prevederile cuprinse în procedurile de lucru prevăzute la art. 43, cu acordul comun al Băncii Nationale a României si al participantului eligibil emitent, cu conditia confirmării de către acesta din urmă, în termenul de transmitere a ofertelor de participare, prin una dintre modalitătile prevăzute la art. 32 alin. (1).

3. Metode de alocare

Art. 36. - Pentru licitatia la rată fixă, în cazul în care suma cumulată a ofertelor depăseste suma de alocat de către Banca Natională a României, onorarea se va face pro rata, pe baza raportului dintre suma de alocat si suma agregată a ofertelor.

Art. 37. - (1) Pentru licitatia la rată variabilă onorarea optiunilor se face crescător sau descrescător, până se ajunge la nivelul la care cererea satisface oferta sau la nivelul la care sunt satisfăcute obiectivele de politică monetară ale Băncii Nationale a României, după cum urmează:

- în cazul injectării de lichiditate: descrescător, începând cu optiunea care are rata dobânzii cea mai mare, pentru cumpărări reversibile - repo - de active eligibile, acordare de credite colateralizate cu active eligibile si swap valutar;

- în cazul absorbtiei de lichiditate: crescător, începând cu optiunea care are rata dobânzii cea mai mică, pentru vânzări reversibile - reverse repo -, emitere de certificate de depozit, atragere de depozite si swap valutar.

(2) Ofertele aflate la nivelul marginal vor fi executate proportional.

Art. 38. - Metodele utilizate pentru determinarea rezultatelor sunt:

- metoda ratei multiple - presupune onorarea fiecărei oferte declarate câstigătoare la nivelul la care aceasta a fost exprimată de participantul eligibil;

- metoda ratei uniforme - presupune onorarea tuturor ofertelor declarate câstigătoare la nivelul marginal, la care suma   alocată a fost epuizată, indiferent de nivelurile la care ofertele respective au fost exprimate de participantii eligibili.

4. Anuntarea rezultatelor

Art. 39. - (1) După determinarea rezultatelor ofertele acceptate vor fi notificate participantilor eligibili prin telex, SWIFT, postă electronică sau prin alte modalităti.

(2) Rezultatele operatiunii vor fi făcute publice prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum Reuters, Bloomberg.

(3) Anuntul privind rezultatele operatiunii va cuprinde, în general, următoarele elemente:

- numărul de referintă al licitatiei;

- data licitatiei;

- tipul tranzactiei;

- scadenta operatiunii;

- suma totală licitată de participantii eligibili;

- numărul participantilor eligibili cu oferte validate;

- valutele tranzactionate - doar în cazul tranzactiilor swap;

- suma totală alocată;

- procentul de alocare - doar în cazul licitatiei la rată fixă;

- rata minimă licitată, rata maximă licitată si rata de alocare medie ponderată - doar în cazul licitatiilor la rată variabilă;

- rata dobânzii/randamentul/punctele swap la nivel marginal acceptate si procentul de alocare la nivel marginal al ratei dobânzii/randamentului/punctelor swap - doar în cazul licitatiilor la rată variabilă;

- cursul valutar spot - doar în cazul tranzactiilor swap.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 40. - Conditiile în care Banca Natională a României efectuează cu participantii eligibili operatiuni de piată monetară, precum si conditiile de acordare a creditelor lombard, respectiv modul de garantare a acestora, si conditiile de acceptare a depozitelor constituite de participantii eligibili la Banca Natională a României sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum si în procedurile de lucru mentionate la art. 43.

Art. 41. - (1) În situatia în care un participant eligibil nu îsi îndeplineste obligatiile ce îi revin, referitoare la respectarea termenului de decontare a operatiunilor efectuate cu Banca Natională a României, pentru fiecare zi de întârziere, acesta va fi obligat la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată zilnic, la nivelul ratei medii de dobândă a operatiunii Băncii Nationale a României plus nivelul ratei BUBID-ON aferente fiecărei zile din perioada de întârziere. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se vor vira în contul de decontare al Băncii Nationale a României, deschis în ReGIS, conform regulilor de sistem.

(2) Banca Natională a României poate sista neconditionat, unilateral si fără preaviz orice operatiune în derulare, reglementată de prezentul regulament, în cazuri de nerespectare de către participantii eligibili a obligatiilor legale si/sau contractuale, putând decide, după caz, suspendarea temporară sau definitivă a participării acestora la operatiunile monetare desfăsurate de Banca Natională a României.

(3) În cazul în care, prin nerespectarea de către participantii eligibili a obligatiilor mentionate la alin. (1), sunt afectate obiectivele de politică monetară a Băncii Nationale a României, aceasta va aplica sanctiuni în conformitate cu prevederile art. 229, 235 si 236 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007.

(4) În situatia în care, la scadentă, participantul eligibil împrumutat nu a rambursat integral creditul acordat si/sau nu a plătit integral dobânda aferentă, pentru sumele nerecuperate Banca Natională a României va proceda la executarea garantiilor, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României.

Art. 42. - Prezentul regulament intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 43. - Până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, Directia operatiuni de piată din cadrul Băncii Nationale a României va elabora procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor reglementate de prezentul regulament si care vor fi aprobate prin ordin al guvernatorului Băncii Nationale a României.

Art. 44. - Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Normele de desfăsurare a licitatiilor de refinantare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 29 octombrie 1991, Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1995 privind conditiile si modul de efectuare a refinantării societătilor bancare de către Banca Natională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 27 iulie 1995, Normele Băncii Nationale a României nr. 12/1995 privind garantarea creditelor de refinantare acordate de Banca Natională a României societătilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 19 septembrie 1995, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu