MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 158         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 februarie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 88 din 5 februarie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

16. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

 

17. - Ordonantă de urgentă pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile si pentru luarea unor măsuri de reglementare a situatiei juridice a acestora

 

193. - Hotărâre privind numirea domnului Sorescu Gheorghe în functia publică de prefect al judetului Botosani

 

195. - Hotărâre privind organizarea unor manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internatională a Francofoniei

 

196. - Hotărâre privind plata contributiei României la bugetul Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI)

 

200. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008 la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 59.11 „Asociatii si fundatii”

 

209. - Hotărâre privind unele măsuri de asigurare a pazei si protectiei la Aeroportul International „Henri Coandă” Bucuresti, cu ocazia organizării, la Bucuresti, a Summitului NATO

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

37. - Decizie privind eliberarea doamnei Mihăilescu Maria din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

124/205. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului sănătătii publice pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului sănătătii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileste încadrarea în grad de handicap

 

234. - Ordin al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la Codul pentru efectuarea în sigurantă a transportului mărfurilor si persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.237(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 1 decembrie 2006

 

236. - Ordin al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.204(81) a Comitetului Securitătii Maritime din 18 mai 2006

 

456/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Lista asociatiilor si fundatiilor care beneficiază de subventii de la bugetul Consiliului Local Resita pentru anul 2008

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 44/2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 88

din 5 februarie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, exceptie ridicată de Radu Urziceanu în Dosarul nr. 4.118/86/2007 al Judecătoriei Suceava.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca inadmisibilă, deoarece, prin exceptia invocată, se solicită completarea textului de lege.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 15 octombrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 4.118/86/2007, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 lit. a) din Legea nr. 448/2006, exceptie ridicată de Radu Urziceanu în cauza ce are ca obiect judecarea contestatiei la executare formulată de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 24 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 448/2006 contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece prevăd scutirea de impozit doar pe veniturile obtinute din salarii de către persoanele cu handicap, iar nu si pe veniturile obtinute din exercitarea profesiilor liberale de către aceeasi categorie de persoane.

Judecătoria Suceava apreciază că exceptia este întemeiată. Se arată că dispozitiile criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la egalitatea persoanelor în fata legii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută de textul de lege criticat. Întrucât egalitatea nu înseamnă uniformitate, este posibilă stabilirea unui tratament juridic diferit pentru situatii diferite, când acesta se justifică rational si obiectiv.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că sustinerea autorului exceptiei nu poate fi retinută, în măsura în care normele supuse controlului de constitutionalitate se aplică în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevăzută de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 24 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, legea a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, textul de lege criticat devenind art. 26 lit. a), cu acelasi cuprins. În consecintă, Curtea urmează să se pronunte asupra dispozitiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 26: „Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilităti fiscale: a) scutire de impozit pe veniturile din salarii si indemnizatii de natură salarială; [...].”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Textul legal criticat acordă facilităti fiscale numai persoanelor cu handicap care obtin venituri din salarii si indemnizatii de natură salarială, desi ar fi trebuit să cuprindă toate persoanele cu handicap grav sau accentuat. Curtea retine însă că exceptia de neconstitutionalitate si motivele invocate în sustinerea ei nu privesc, în realitate, constitutionalitatea textului de lege criticat, ci necesitatea completării acestuia în sensul de a prevedea scutirea de impozit nu numai pe veniturile obtinute din salarii de către persoanele cu handicap, ci si pe veniturile obtinute din exercitarea profesiilor liberale de către aceeasi categorie de persoane. Or, sub acest aspect, chiar dacă sustinerea autorului exceptiei este justificată, Curtea constată, astfel cum a mai statuat prin numeroase decizii, că nu este competentă să se pronunte cu privire la completarea sau modificarea textului de lege, unica autoritate legiuitoare a tării fiind, în conformitate cu art. 61 alin. (1) din Constitutie, Parlamentul. Atât modificarea continutului unor norme juridice, ca fază de legiferare, cât si, în spetă, aprecierea necesitătii completării normei juridice în sensul criticilor autorului exceptiei sunt de competenta exclusivă a Parlamentului.

Având în vedere considerentele expuse, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, exceptie ridicată de Radu Urziceanu în Dosarul nr. 4.118/86/2007 al Judecătoriei Suceava.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 februarie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ORDONANTE S I HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

 

Începând cu 1 ianuarie 2008, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de alocatia de stat pentru copii toti copiii în vârstă de până la 18 ani, care nu au dobândit capacitate deplină de exercitiu, în conditiile legii, conform semnificatiei termenului de copil, prevăzută de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, si potrivit actelor internationale în materie la care România este parte. Totodată, dreptul la alocatia de stat nu mai este conditionat de participarea scolară a copiilor, aceasta acordându-se tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1993, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Până la 1 ianuarie 2008, alocatia de stat pentru copii se acorda si tinerilor care împliniseră vârsta de 18 ani si care urmau cursurile învătământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora, cu conditia ca acestia să nu repete anul scolar, cu exceptia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

Eliminarea, începând cu ianuarie 2008, a acestei categorii de beneficiari a condus la nemultumiri în rândul acestor tineri si la crearea unei stări accentuate de tensiune socială, alocatia de stat fiindu-le utilă pentru acoperirea unor cheltuieli legate de urmarea procesului educational.

Întrucât aceste elemente constituie situatii extraordinare si vizează interesul public, este necesar să fie adoptate măsuri imediate pe calea ordonantei de urgentă, pentru reglementarea situatiei sus-mentionate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Alocatia de stat pentru copii se acordă si tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani care urmează cursurile învătământului liceal sau profesional, organizate în conditiile legii, până la terminarea acestora.

(4) Tinerii prevăzuti la alin. (3) care repetă anul scolar nu beneficiază de alocatie de stat, cu exceptia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.”

2. La articolul 4, alineatul (21) se modifică si va aveaurmătorul cuprins:

„(21) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protectie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocatia de stat pentru copii se plăteste numai în cont personal.”

3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pentru tinerii prevăzuti la art. 1 alin. (3), plata alocatiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. Procedura de plată se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

4. La articolul 4, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Alocatia de stat pentru copiii prevăzuti la alin. (21) se virează în conturile personale deschise pentru acestia de către conducătorul directiei generale de asistentă socială si protectia copilului din subordinea consiliului judetean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumită în continuare directie generală, inclusiv pentru copiii încredintati organismului privat acreditat si licentiat în conditiile legii. Sumele cu titlu de alocatie de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către acestia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani alocatia de stat poate fi plătită direct acestuia cu încuviintarea conducătorului directiei generale sau, în functie de optiunea acestuia, poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia, până la împlinirea vârstei de 18 ani.”

5. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) si (9), cu următorul cuprins:

„(8) În situatia în care copiii prevăzuti la alin. (7) sunt în întretinerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura alternativă a tutelei ori măsura de protectie specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, suma cu titlu de alocatie de stat capitalizată în conditiile art. 4 alin. (4) poate fi utilizată de către reprezentantul legal al copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protectia copilului.

(9) După împlinirea de către copiii prevăzuti la alin. (21) a vârstei de 18 ani, acestia beneficiază de alocatie de stat pentru copii în aceleasi conditii ca tinerii prevăzuti la art. 1 alin. (3).”

6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru tinerii prevăzuti la art. 1 alin. (3) inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, denumit în continuare inspectorat scolar, transmite directiilor teritoriale până la data de 1 octombrie a fiecărui an situatia centralizatoare privind elevii înscrisi în anul scolar. Situatia va cuprinde si elevii înscrisi în unitătile de învătământ private acreditate ori autorizate în conditiile legii.

(3) Pe parcursul anului scolar, inspectoratele scolare transmit lunar directiilor teritoriale situatia privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani si care nu mai urmează cursurile învătământului liceal sau profesional, organizate în conditiile legii.

(4) Pentru tinerii înscrisi în unitătile de învătământ din subordinea altor autorităti ale administratiei publice centrale de specialitate, aceste unităti de învătământ au obligatia de a transmite directiilor teritoriale situatiile prevăzute la alin. (2) si (3).”

7. La articolul 6, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Dreptul la alocatia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite conditiile de acordare.”

8. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Pentru tinerii prevăzuti la art. 1 alin. (3) plata alocatiei de stat pentru copii se suspendă pe perioada vacantei scolare de vară, plata urmând să fie reluată din oficiu, inclusiv pentru perioada suspendării, numai în situatia în care acestia se înscriu în anul scolar următor.”

Art. II. - (1) Pentru anul 2008 tinerii prevăzuti la art. I pct.1 beneficiază de alocatie de stat începând cu luna intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) În vederea stabilirii drepturilor de alocatie de stat pentru tinerii prevăzuti la art. I pct.1 înscrisi în anul scolar 2007-2008, acestia depun la unitatea de învătământ cerere însotită de copia actului de identitate. Unitatea de învătământ transmite la inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, cererile depuse, însotite de un tabel centralizator care va cuprinde numele si prenumele tânărului, codul numeric personal, adresa de domiciliu a acestuia si, în cazul în care acesta optează pentru plata în cont bancar, numărul contului în care urmează să se efectueze plata.

(3) Cererile si actele doveditoare prevăzute la alin. (2) se transmit de către inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, directiilor de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, până la data de 1 a fiecărei luni. Acestea sunt însotite de un tabel centralizator care va cuprinde numele si prenumele tânărului, codul numeric personal, adresa de domiciliu a acestuia si, în cazul în care acesta optează pentru plata în cont bancar, numărul contului în care urmează să se efectueze plata.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. IV. - Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia din urmă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 16.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile si pentru luarea unor măsuri de reglementare a situatiei juridice a acestora

 

Având în vedere faptul că Institutul National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” din Bucuresti este singura institutie din tară specializată în studiul patologiei geriatrice si gerontologice,

tinând cont de interesul particular acordat de Ministerul Sănătătii Publice domeniului medicinei geriatrice,

având în vedere faptul că în prezent bunurile care fac obiectul prezentei ordonante de urgentă se află în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si tinând cont că acest fapt împiedică atragerea de fonduri si efectuarea de investitii din partea Ministerului Sănătătii Publice, pentru asigurarea bunei functionări a Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” din Bucuresti,

în aceste conditii, pentru a se crea cadrul legal necesar atragerii de fonduri si efectuării de investitii la nivelul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” din Bucuresti, au fost adoptate măsurile prevăzute în prezenta reglementare,

întrucât, în lipsa acestora, actul medical exercitat ar avea de suferit, fapt ce ar determina consecinte grave asupra stării de sănătate a pacientilor, persoane vârstnice.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Măsuri pentru transmiterea dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public si privat al statului, de la Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” la Ministerul Sănătătii Publice

 

Art. 1. - Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la pozitiile de la nr. MF 35.878 si 35.880 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu datele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, denumită în continuare RA „APPS” , în administrarea Ministerului Sănătătii Publice, denumit în continuare MSP.

Art. 3. - Se aprobă trecerea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul privat al statului si din administrarea RA „APPS” în domeniul public al statului si în administrarea MSP.

Art. 4. - Se transmite dreptul de administrare asupra bunurilor mobile aflate în dotarea Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” din Bucuresti, aferente imobilelor prevăzute la art. 2 si, respectiv, art. 3, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 4, din administrarea RA „APPS” în administrarea MSP, cu păstrarea regimului juridic al fiecărui bun mobil.

Art. 5. - (1) Imobilele prevăzute la art. 2 si 3 îsi păstrează destinatia actuală si vor fi folosite pentru furnizarea de servicii medicale de specialitate, păstrându-si acelasi profil.

(2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 si 3 se face prin protocol de predare-primire în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 6. - (1) Se transmite de la RA „APPS” la MSP dreptul de administrare asupra investitiilor si dotărilor aferente imobilelor prevăzute la art. 2 si 3, realizate din fonduri proprii ale RA „APPS”, aflate în domeniul privat sau public al statului, după caz.

(2) Operatiunea prevăzută la alin. (1) se face cu titlu gratuit, conform anexei nr. 4.

 

CAPITOLUL II

Situatia notificărilor si a litigiilor existente în temeiul Legii nr. 10/2001

 

Art. 7. - (1) În conformitate cu dispozitiile art. 26 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere calitatea sa de entitate care a emis dispozitia de solutionare a notificării, RA „APPS” îsi păstrează calitatea procesuală dobândită în litigiile având ca obiect imobilele prevăzute în anexele nr. 2 si 3 care au fost notificate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si pentru care RA „APPS” a emis decizii de solutionare, atacate în instantă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) În conformitate cu dispozitiile art. 26 alin. (4) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere calitatea sa de entitate care a emis dispozitia de solutionare a notificării, RA „APPS” va dobândi calitatea procesuală corespunzătoare în litigiile având ca obiect imobilele prevăzute în anexele nr. 2 si 3 care au fost notificate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si pentru care RA „APPS” a emis decizii de solutionare, neatacate în instantă până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 8. - (1) În situatia în care instanta va dispune obligarea RA „APPS” la emiterea deciziei de restituire în natură, prevăzută la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a oricăruia dintre imobilele în litigiu către persoanele îndreptătite, pe data rămânerii definitive a hotărârii instantei, respectivul imobil, astfel cum este identificat în hotărârea instantei, trece în domeniul privat al statului, iar dreptul de administrare asupra acestuia se transmite de la MSP la RA „APPS”, în vederea punerii în executare a hotărârii instantei.

(2) Încheierea protocolului de predare-preluare a imobilului prevăzut la alin. (1) se face în termen de maximum 5 zile de la data transmiterii acestuia în administrarea RA „APPS”, la solicitarea RA „APPS”.

(3) Efectele hotărârilor judecătoresti pronuntate în litigiile prevăzute la art. 7 alin. (1) si (2) în contradictoriu cu RA „APPS” se produc si fată de titularul dreptului de administrare a imobilelor ce fac obiectul acestor litigii, respectiv MSP.

(4) În situatia în care instanta dispune respingerea, totală sau în parte, a contestatiei petentului, pe data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii instantei, dreptul de administrare asupra imobilului pentru care nu se dispune restituirea, astfel cum este identificat în hotărârea instantei, se consolidează si rămâne transmis MSP în scopul prevăzut la art. 5 alin. (1).

Art. 9. - (1) MSP va permite desfăsurarea, în incinta imobilelor care fac obiectul prezentei ordonante de urgentă, a oricăror activităti legate de litigiile prevăzute la art. 7, inclusiv efectuarea unor eventuale expertize ale imobilelor.

(2) În vederea pregătirii strategiei procesuale în litigiile prevăzute la art. 7, pentru apărarea intereselor MSP referitoare la dreptul de administrare, acesta îsi poate desemna unul sau mai multi specialisti care să îi asiste pe reprezentantii RA „APPS”.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 10. - (1) Patrimoniul RA „APPS” se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor imobile prevăzute la art. 2 si 3 si a bunurilor mobile prevăzute în anexa nr. 4, iar patrimoniul MSP se majorează corespunzător.

(2) În situatia prevăzută la art. 8 alin. (1) - (3), patrimoniul MSP se diminuează în mod corespunzător cu valoarea de inventar a bunurilor care vor fi restituite persoanei îndreptătite.

Art. 11. - Guvernul, prin hotărâre, va putea să dispună ulterior cu privire la dreptul de administrare asupra imobilelor prevăzute în anexele nr. 2 si 3 care fac obiectul litigiilor prevăzute la art. 7, numai după finalizarea acestora prin hotărâre definitivă si irevocabilă si numai în situatia în care conditia rezolutorie prevăzută la art. 8 alin. (1) nu se împlineste, iar dreptul de administrare se consolidează în patrimoniul MSP.

Art. 12. - La data semnării protocolului de predare-preluare a imobilelor prevăzute la art. 2 si 3, precum si în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (1), MSP si RA „APPS”au obligatia de a efectua modificările corespunzătoare rezultate din aplicarea prezentei ordonante de urgentă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 17.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODIFICAREA

datelor de identificare ale imobilelor prevăzute la nr. MF 35.878 si 35.880 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 

 

 

 

Nr.
crt.

Nr.

MF

Cod
clasificare

Denumire

Date de identificare

Descriere tehnică
(pe scurt)

Vecinătăti

Adresă

1.

35.878

8.29.02

Imobil si teren aferent sediului central

al Institutului National de Gerontologie

si Geriatrie „Ana Aslan"

Suprafata terenului =

21.575,24 m2
Suprafata construită =
4003,99 m2

str. Mănăstirea

Căldărusani

România, municipiul Bucuresti,
str. Mănăstirea Căldărusani nr. 9, sectorul 1, S.A.I.F.I.

2.

35.880

8.29.02

Imobil si teren aferent
Policlinicii Institutului

National de Gerontologie

si Geriatrie „Ana Aslan"

Suprafata terenului =
794,71 m2

Suprafata construită = 381,52 m2

Str. Spătarului

România, municipiul Bucuresti,

Str. Spătarului nr. 15,

sectorul 2, S.A.I.F.I.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Sănătătii Publice

 

Nr

crt.

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului/

Suprafata terenului

Nr. de identificare MF /

Cod de clasificare

1. Pădure în incinta Sectiei Otopeni a Institutului

de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan",

sos. Bucuresti-Ploiesti, judetul Ilfov

Din domeniul public

al statului si din

administrarea Regiei
Autonome „Administratia
Patrimoniului Protocolului
de Stat"

În domeniul public

si în administrarea

Ministerului Sănătătii
Publice

Suprafata terenului =

120.000 m2

Nr. de identificare MF 35.874

Cod de clasificare 8.29.02

2. Imobil + teren (fără pădure) aferent Sectiei

Otopeni a Institutului de Gerontologie

si Geriatrie „Ana Aslan", sos. Bucuresti-Ploiesti

judetul Ilfov.

Locuinte sociale în incinta Sectiei Otopeni

a Institutului de Gerontologie si Geriatrie

„Ana Aslan"

Din domeniul public

al statului si din administrarea Regiei

Autonome „Administratia

Patrimoniului

Protocolului de Stat"

În domeniul public

si în administrarea

Ministerului Sănătătii

Publice

Suprafata terenului =

159.502,63 m2

Suprafata construită

= 14.077 m2

Nr. de identificare

MF 150.294

3. Imobil + teren aferent sediului central

al Institutului de Gerontologie si Geriatrie

„Ana Aslan", str. Mănăstirea Căldărusani nr. 9,

sectorul 1, Bucuresti

Din domeniul public al statului

si din administrarea Regiei

Autonome „Administratia

Patrimoniului Protocolului
de Stat"

În domeniul public si în administrarea

Ministerului Sănătătii

Publice

Suprafata terenului =

21. 575,24 m2

Suprafata construită

= 4.003,99 m2

Nr. de identificare

MF 35.878

Cod de clasificare 8.29.02

4. Imobil + teren aferent policlinicii Institutului

de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan",

Str. Spătarului nr. 15, sectorul 2, Bucuresti

Din domeniul public al statului

si din administrarea Regiei

Autonome „Administratia
Patrimoniului Protocolului
de Stat"

În domeniul public

si în administrarea

Ministerului Sănătătii
Publice

Suprafata terenului =

794,71 m2

Suprafata construită

= 381,52m2

Nr. de identificare MF 35.880

Cod de clasificare 8.29.02

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Sănătătii Publice

 

Nr.

crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului /
Suprafata terenului

1.

Teren aferent Sectiei Otopeni

a Institutului de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan" (fără pădure), sos. Bucuresti-Ploiesti, judetul Ilfov

Din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

în domeniul public al statului si în
administrarea Ministerului Sănătătii
Publice

Suprafata terenului = 50.090 m2

2.

Constructii si constructii speciale, spatii verzi si parc aferente suprafetei de teren de 50.090 m2, situata în incinta Sectiei Otopeni a Institutului de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan", sos. Bucuresti-Ploiesti, judetul Ilfov

Din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

În domeniul public al statului si în
administrarea Ministerului Sănătătii Publice

Suprafata terenului = 00,00 m2
Suprafata construită = 244 m2

 

ANEXA Nr. 4

 

SITUATIA

investitiilor si dotărilor realizate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” la obiectivul Institutul National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” din Bucuresti, aflate în domeniul privat sau public al statului, al căror drept de administrare se transmite, cu titlu gratuit, Ministerului Sănătătii Publice

 


Nr.
crt.

A. LUCRĂRI DE INVESTITII

LEI

1.

Lucrări de investitie preluate prin protocolul de predare-preluare nr. 10.200 din 26 august 2003

1.995.626,23

2.

Lucrări de investitie executate la corpul B, tronsoanele I si II, conform Actului aditional din 17 septembrie 2003 la Protocolul de predare-preluare nr. 10.200 din 26 august 2003

346.849,70

3.

Lucrări de investitie-consolidare si modernizare corp B, tronsoanele I si II

3.449.830,76

4.

Expertiză tehnică pentru Institutul National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan" din Bucuresti, corp A si policlinica (Str. Spătarului)

39.788,00

5.

Verificarea si remedierea avariilor la instalatia de utilizare a gazelor naturale

7.250,00

6.

Servicii prestate de Corpul de Pompieri Militari

165,60

7.

Documentatie tehnică pentru reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate

4.200,00

8.

Împrejmuire gard

159.783,05

9.

Rampa gunoi

51.311,81

10,

Instalatie apometre

17.016,01

11.

Proiectare statie de epurare

20.062,00

 

Total A

6.091.883,16

 

Nr.
crt.

B. DOTĂRI

LEI

1.

Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru Clinica Otopeni

82.528,93

2.

Bunuri de natura obiectelor de inventar pentru imobilul din Bucuresti, str. Mănăstirea Căldărusani nr. 9

113.215,20

3.

Bunuri de natura mijloacelor fixe pentru imobilul din Bucuresti, str. Mănăstirea Căldărusani nr. 9

4.650,00

 

Total B

200.394,13

 

TOTAL GENERAL A+B

6.292.277,29

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Sorescu Gheorghe în functia publică de prefect al judetului Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Sorescu Gheorghe se numeste în functia publică de prefect al judetului Botosani.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei

administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 193.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unor manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internatională a Francofoniei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea unei serii de manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internatională a Francofoniei. Manifestările sunt organizate în tară prin centrala Ministerului Afacerilor Externe si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, iar în afara tării, prin misiunile diplomatice ale României.

Art. 2. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii si realizării manifestărilor, în cuantum de 700 mii lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008.

(2) În completarea finantării cheltuielilor aferente manifestărilor prevăzute la art. 1 se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări, precum si alte surse atrase în conditiile legii.

(3) Din suma prevăzută la alin. (1) pot fi efectuate următoarele categorii de cheltuieli:

a) cazarea si transportul intern sau international ale membrilor colectivelor artistice, conferentiarilor, elevilor, altor participanti la aceste manifestări;

b) publicitate, materiale promotionale, informare, invitatii;

c) închirierea spatiilor, a unor echipamente tehnice sau instrumente;

d) diurne legale, onorarii pentru artisti, remuneratii pentru colaboratori, drepturi de autor, drepturi de distributie;

e) transport international de materiale de prezentare a României, filme, cărti, diverse expozitii;

f) premii pentru 10 câstigători ai unui concurs lingvistic francofon organizat de Ministerul Afacerilor Externe în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, constând în excursii la Paris (transport, cazare, masă, asigurare de călătorie, vizitare obiective turistice);

g) actiuni de protocol, reprezentare si receptie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 195.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei României la bugetul Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României la bugetul Initiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI), în valoare de 40.000 euro, pentru anul 2008.

Art. 2. - Fondurile necesare plătii contributiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 196.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008 la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 59.11 „Asociatii si fundatii”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, având în vedere prevederile art. 46 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.565/2003 privind recunoasterea „Centrului Regional PER pentru Europa Centrală, de Est si de Sud-Est” ca fiind de utilitate publică, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Suma de 900 mii lei, prevăzută în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008 la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 59.11 „Asociatii si fundatii”, va fi acordată, în conditiile legii, Centrului Regional PER pentru Europa Centrală, de Est si de Sud-Est si va fi virată în contul special deschis de organizatia beneficiară, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, după convenirea programelor si a cheltuielilor necesare realizării acestora, pentru care se acordă finantarea.

Art. 2. - Modul de utilizare a sumelor acordate potrivit prezentei hotărâri va fi supus controlului conform legislatiei în vigoare, respectiv pe baza rapoartelor de activitate si a situatiilor financiare anuale întocmite de organizatia beneficiară, potrivit art. 41 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005.

Art. 3. - Răspunderea privind respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la utilizarea si justificarea sumei de 900 mii lei revine Centrului Regional PER pentru Europa Centrală, de Est si de Sud-Est, iar monitorizarea realizării programelor convenite se exercită de către Departamentul pentru Relatii Interetnice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Attila Marko,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 200.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de asigurare a pazei si protectiei la Aeroportul International „Henri Coandă” Bucuresti, cu ocazia organizării, la Bucuresti, a Summitului NATO

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (1) si (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se asigură paza si protectia cu efective de jandarmi la Aeroportul International „Henri Coandă” Bucuresti, în perioada 25 martie 2008, ora 8,00 - 5 aprilie 2008, ora 20,00.

Art. 2. - În perioada prevăzută la art. 1 elementele de dispozitiv instituite pe Aeroportul International „Henri Coandă” Bucuresti, organizate de societatea specializată de pază si protectie prestatoare, se integrează, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de pază si protectie realizat si condus de către jandarmerie.

Art. 3. - (1) Jandarmeria Română asigură dotarea necesară a personalului propriu, destinat executării misiunilor de pază si protectie la obiectivul nominalizat la art. 1.

(2) În functie de nevoile operative, executarea misiunilor de pază si protectie la obiectivul nominalizat la art. 1 se realizează cu mijloacele auto ale Jandarmeriei Române si/sau ale beneficiarului de pază si protectie/societătii specializate de pază si protectie prestatoare.

Art. 4. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

(2) Fondurile necesare realizării misiunilor de pază si protectie la Aeroportul International „Henri Coandă” Bucuresti se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 209.

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Mihăilescu Maria din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihăilescu Maria se eliberează, la cerere, din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 28 februarie 2008.

Nr. 37.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 124 din 21 februarie 2008

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 205 din 27 februarie 2008

 

ORDIN

pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului sănătătii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileste încadrarea în grad de handicap

 

În temeiul art. 85 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,

având în vedere prevederile:

- art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse si ministrul sănătătii publice emit următorul ordin:

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului sănătătii publice nr. 762 si 1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileste încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 726/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplică măsurile de protectie specială a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2002.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru acceptarea amendamentelor la Codul pentru efectuarea în sigurantă a transportului mărfurilor si persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.237(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 1 decembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la Codul pentru efectuarea în sigurantă a transportului mărfurilor si persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.237(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 1 decembrie 2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 234.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.237(82)

(adoptată la 1 decembrie 2006)

adoptarea amendamentelor la Codul pentru efectuarea în sigurantă a transportului mărfurilor si persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV)

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

amintind si Rezolutia A.863(20) cu privire la Codul pentru efectuarea în sigurantă a transportului mărfurilor si persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunare la cea de-a douăzecea sesiune a sa,

notând faptul că Adunarea a autorizat Comitetul Securitătii Maritime să mentină Codul revizuit si să îl amendeze dacă este necesar,

luând în considerare recomandarea făcută de Subcomitetul pentru mărfuri periculoase, mărfuri solide si containere la cea de-a unsprezecea sesiune a sa:

1. adoptă amendamentele la Codul pentru efectuarea în sigurantă a transportului mărfurilor si persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. invită guvernele să aducă amendamentele anexate în atentia tuturor părtilor interesate.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC. 237(82)

 

AMENDAMENTE

la Codul pentru efectuarea în sigurantă a transportului mărfurilor si persoanelor de către navele de aprovizionare

(Codul OSV)

 

CAPITOLUL 1

Generalităti

 

1.1. Definitii

1. La sfârsitul paragrafului 1.1.3 se adaugă o nouă frază, după cum urmează:

„Navele prevăzute cu echipament de pozitionare dinamică se vor conforma instructiunilor elaborate de către Organizatie *).”

1.4. Manipularea mărfii si stabilitatea

2. La paragraful 1.4.6, cuvintele „Instructiunile pentru proiectarea si constructia navelor de aprovizionare [Rezolutia A.469(XII)]” se înlocuiesc cu cuvintele „Instructiunile din 2006 pentru proiectarea si constructia navelor de aprovizionare

[Rezolutia MSC.235(82)]”.


*) Se face referire la Instructiunile pentru navele prevăzute cu echipament de pozitionare dinamică (MSC/Circ. 645) si Instructiunile pentru instruirea operatorilor în exploatarea sistemelor de pozitionare dinamică (DP) (MSC/Circ. 738).

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.204(81) a Comitetului Securitătii Maritime din 18 mai 2006

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.204(81) a Comitetului Securitătii Maritime din 18 mai 2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 236.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.204(81)

(adoptată la 18 mai 2006)

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

amintind, de asemenea, art. VIII(b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (denumită în continuare Conventia) si art. VI din Protocolul din 1988 privind Conventia (denumit în continuare Protocolul din 1988 la SOLAS), referitor la procedura de amendare aplicabilă Conventiei si Protocolului din 1988 la SOLAS,

amintind în plus art. VI(b) din Protocolul din 1988 la SOLAS, care prevede, printre altele, că amendamentele din anexa la acest protocol vor fi adoptate si vor intra în vigoare în conformitate cu procedura aplicabilă pentru adoptarea si intrarea în vigoare a amendamentelor la cap. I din anexa la Conventie, asa cum s-a specificat la alin. (iv), (vi)(1) si (vii)(1) ale paragrafului (b) al art. VIII din Conventie,

notând faptul că, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(1) din Conventie, un amendament la anexa la Protocolul din 1988 la SOLAS se va considera ca fiind acceptat la data la care acesta este acceptat de două treimi din părtile la acest protocol,

luând în considerare, la cea de-a optzeci si una sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 la SOLAS, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din Conventie si art. VI(b) din Protocolul din 1988 la SOLAS:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie si art. VI(b) din Protocolul din 1988 la SOLAS, amendamentele la anexa la Protocolul din 1988 la SOLAS, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie si art. VI(b) din Protocolul din 1988 la SOLAS, să transmită copii certificate ale prezentei rezolutii si ale anexei sale tuturor părtilor la Protocolul din 1988 la SOLAS, în vederea examinării si acceptării, si, de asemenea, să transmită copii tuturor membrilor Organizatiei;

3. insistă ca toate părtile la Protocolul din 1988 la SOLAS să accepte amendamentele la o dată cât mai curând posibilă.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC.204(81)

 

AMENDAMENTE

la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

PARTEA B

Inspectii si certificate

Regula 10 - Inspectiile structurii, masinilor si echipamentului navelor de marfă

 

Textul existent al alineatului (v) al paragrafului (a) din regulă se înlocuieste după cum urmează:

„(v) minimum două inspectii ale exteriorului fundului navei în timpul perioadei de 5 ani de valabilitate a Certificatului de sigurantă a constructiei pentru nava de marfă sau a Certificatului de sigurantă pentru nava de marfă, exceptând cazurile când este aplicabilă regula 14(e) sau 14(f). Când este aplicabilă regula 14(e) sau 14(f), această perioadă de 5 ani poate fi extinsă pentru a coincide cu perioada de extindere a valabilitătii certificatului. În toate cazurile, intervalul între oricare astfel de două inspectii nu va depăsi 36 de luni;”.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate, si care sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, si care sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul interimar al justitiei,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 19 februarie 2008.

Nr. 456/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Bogza Rodica, fiica lui Andrei (fiul lui Vasile, născut la 11.03.1929 în localitatea Ghetlova, raionul Orhei, si Parascovia) si Ecaterina, născută la data de 28 martie 1988 în localitatea Ghetlova, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ghetlova, raionul Orhei. (2.618/2007)

2. Florea Cristina, fiica lui Eugeniu si Victoria (fiica lui Tcaciuc Andrei, născut la 1.09.1937 în localitatea Criscăuti, raionul Soroca, si Zinaida), născută la data de 1 decembrie 1985 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Crestiuc nr. 7/1, ap. 95. (2.570/2007)

3. Grigoriev Corneliu, fiul lui Andrei si Svetlana (fiica lui Grosu Ion, născut la 7.06.1923 în localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, si Valentina), născut la data de 5 aprilie 1986 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. N.M. Spătarul nr. 25/3, ap. 36. (851 bis/2004)

4. Horomneac Doina, fiica lui Ion si Taisia (fiica lui Sîngereanu Ion, născut la 15.01.1913 în localitatea Cioara, raionul Hîncesti, si Ana), născută la data de 17 august 1987 în localitatea Cioara, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cioara, raionul Hîncesti. (2.564/2007)

5. Iachim Diana, fiica lui Anatolie si Lia (fiica lui Abujag Petru, născut la 11.06.1933 în localitatea Pociumbeni, raionul Rîscani, si Eugenia), născută la data de 13 mai 1984 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 1, ap. 46. (2.551/2007)

6. Pârtac Magdalena, fiica lui Ion si Nina (fiica lui Maxim, născut la 25.09.1912 în localitatea Cruzesti, judetul Chisinău, si Ecaterina), născută la data de 20 noiembrie 1986 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 16, ap. 183. (2.561/2007)

7. Storoj Ion, fiul lui Andrei si Clavdia (fiica lui Becciu Nicon, născut la 6.04.1926 în localitatea Festelita, raionul Stefan-Vodă, si Maria), născut la data de 2 iulie 1980 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. I. Neculce nr. 1, ap. 30. (2.613/2007)

8. Zgherea Valeriu, fiul lui Afanasie (fiul lui Boris, născut la 3.03.1926 în localitatea Văleni, raionul Cahul, si Elena) si Ana, născut la data de 10 aprilie 1986 în localitatea Văleni, raionul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Văleni, raionul Cahul. (2.554/2007)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Besleagă Irina, fiica lui Petru (fiul lui Pantelei, născut la 17.07.1920 în localitatea Iordanovca, raionul Basarabeasca, si Antonia) si Maria, născută la data de 12 iunie 1987 în localitatea Basarabeasca, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Basarabeasca, Str. Moldovenească nr. 46. (2.565/2007)

2. Boghean Andrian, fiul lui Boris (fiul lui Piotr, născut la 11.08.1935 în localitatea Gotesti, raionul Cantemir, si Drosida) si Claudia, născut la data de 15 martie 1982 în localitatea Gotesti, Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (2.538/2007)

3. Castravet Alexandru, fiul lui Valeriu si Iulia (fiica lui Popov Alexandru, născut la 15.09.1920 în localitatea Milestii Mici, raionul Ialoveni, si Axenia), născut la data de 12 iunie 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, raionul Ialoveni. (2.614/2007)

4. Ciubotaru Tatiana, fiica lui Burlac Tudor si Vera (fiica lui Golban David, născut la 1.07.1924 în localitatea Susleni, raionul Orhei, si Nadejda), născută la data de 9 octombrie 1979 în localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cosnita, Str. Prieteniei, raionul Dubăsari. (2.616/2007)

5. Diaconu-Bunea Silvia, fiica lui Roscovan Gheorghe si Tamara (fiica lui Untila Mihail, născut la 10.01.1922 în localitatea Bravicea, raionul Călărasi, si Maria), născută la data de 26 februarie 1979 în localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Neamul Soimărestilor nr. 6. (2.610/2007)

6. Drelea Sergiu, fiul lui Ion si Eudochia (fiica lui Crilic Tudor, născut la 12.10.1922 în localitatea Mărăndeni, raionul Fălesti, si Iustina), născut la data de 17 octombrie 1983 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Mihai Eminescu nr. 13, ap. 16. (2.541/2007)

7. Fiodorov Irina, fiica lui Victor si Elena (fiica lui Creul Ilia si Eugenia, născută la data de 26.11.1938 în localitatea Băxani, judetul Soroca), născută la data de 21 octombrie 1984 în localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dubăsari, str. Octombrie nr. 58, ap. 14. (2.549/2007)

8. Gutu Valeria, fiica lui Ion si Elena (fiica lui Pogoni Vasile, născut la 15.09.1920 în localitatea Cahul, si Agafia), născută la data de 8 noiembrie 1985 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. 31 August nr. 4/A, ap. 7. (2.557/2007)

9. Hâncu-Bulavitchi Elena, fiica lui Pavel si Elizaveta (fiica lui Marian-Enache Constantin si Eudochia, născută la 5.03.1924 în localitatea Nisporeni), născută la data de 12 decembrie 1977 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. T. Vladimirescu nr. 1/2, ap. 13. (2.552/2007)

10. Hosman Nina, fiica lui Petcova Simion (născut la 24.07.1926 în localitatea Bascalia) si Stipanida, născută la data de 5 februarie 1949 în localitatea Bascalia, raionul Basarabeasca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir. (2.539/2007)

11. Iavorschi Natalia, fiica lui Anatolie (fiul lui Petru, născut la 20.06.1931 în localitatea Voloave, raionul Soroca, si Pelaghia) si Maria, născută la data de 7 mai 1986 în localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, str. P. Halippa nr. 3, ap. 2. (2.545/2007)

12. Moscoglo Elena, fiica lui Ion (fiul lui Ilia, născut la 23.02.1912 în localitatea Taslîc, raionul Taraclia, si Efrosinia) si Alexandra, născută la data de 25 martie 1985 în localitatea Brînza, raionul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Brînza, raionul Vulcănesti. (2.555/2007)

13. Nagy Tamara, fiica lui Butucea Vladimir si Maria (fiica lui Tataru Gheorghe, născut la 7.05.1931 în localitatea Guliboca, si Teodora), născută la data de 19 martie 1981 în localitatea Ratus, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hulboaca, str. C. Negruzzi nr. 32. (2.563/2007)

14. Platon Ionut, fiul lui Alexei (fiul lui Ion, născut la 1.03.1918 în localitatea Răzeni, judetul Chisinău, si Anisia) si Liuba, născut la data de 13 august 1983 în localitatea Cîrnătenii Noi, raionul Căinari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Căinari, str. V. Coliban nr. 25, raionul Căuseni. (2.612/2007)

15. Postolache Alexandru, fiul lui Postolachi Igor (fiul lui Grigori, născut la 2.12.1937 în localitatea Rediul Mare, raionul Donduseni, si Alexandra) si Iulia, născut la data de 5 iunie 1981 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Frumusica nr. 6/A, ap. 8. (2.542/2007)

16. Stînga Dorina, fiica lui Chiril (fiul lui Ilie si Maria, născută la 13.11.1920 în localitatea Chircani, judetul Cahul) si Zinaida, născută la data de 10 aprilie 1983 în localitatea Gotesti, Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Baimaclia, raionul Cantemir. (2.567/2007)

17. Salaru Cristina, fiica lui Ion (fiul lui Alexandru, născut la 9.06.1921 în localitatea Rădenii Vechi, raionul Ungheni, si Alexandra) si Elena, născută la data de 25 aprilie 1985 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Viilor nr. 18. (2.540/2007).

 

LISTA

asociatiilor si fundatiilor care beneficiază de subventii de la bugetul Consiliului Local Resita pentru anul 2008

 

 

Nr.

crt.

Denumirea asociatiei si fundatiei care au

solicitat acordarea subventiei de la bugetul local pentru anul 2008

Sediul asociatiei si fundatiei

Nr. de înregistrare

a cererii

Nivelul subventiei pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 325 din 14 decembrie 2007

1.

Asociatia Samaritenilor din Banat

Resita, Str. Teilor nr. 1

17.037/29.10.2007

36.000 lei/an pentru

20 de persoane asistate

2.

Asociatia de Binefacere PRO VITAM

Resita, Aleea Tineretului nr. 7

17.165/31.10.2007

80.000 lei/an pentru

40 de persoane asistate

 

Primar,

Liviu Spătaru

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 44/2005 pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România si Institutul de Credit pentru Reconstructie - Germania, semnat la Bucuresti la 18 februarie 2004 si, respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004, în scopul finantării programului de creditare pentru întreprinderi mici si mijlocii - proiectul „Promovarea întreprinderilor mici si mijlocii” (etapa a 3-a), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 4 aprilie 2005, la Contractul de împrumut, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 2 pct. 2.2, în loc de: „data de 31 decembrie 2010” se va citi: „data de 31 decembrie 2005”;

- la tabelul de la art. 3 pct. 3.4 „Beneficiarul împrumutului urmează să ramburseze împrumutul după cum urmează:”, pozitia 1 se elimină; pe cale de consecintă, pozitia 2 devine pozitia 1 si se va citi:

„1. 30 decembrie 2013 62.500,00 EUR”,

iar, întrucât restul pozitiilor (pozitiile 3-40) se decalează cu câte o unitate, devenind pozitiile 2-39, la noua pozitie 40, în loc de:

„40. 30 decembrie 2032 62.500,00 EUR”

se va citi:

„40. 30 iunie 2033 62.500,00 EUR”.