MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 151         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 februarie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 76 din 5 februarie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

164. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2004 privind declararea Societătii Comerciale „EUROTEST” - S.A. Bucuresti societate comercială de interes strategic si transferul pachetului de actiuni detinut de stat la această societate comercială din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului

 

184. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri locale neclasate, situate în judetul Vâlcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

12. - Ordin al presedintelui Agentiei pentru Strategii Guvernamentale pentru aprobarea Metodologiei privind finantarea în cursul anului 2008 a proiectelor pentru comunicare, informare publică si promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare, precum si a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural

 

63. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor

 

387. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite „Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor inovative”, aferentă Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare”, domeniul major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare”, operatiunea 2.3.1 „Sprijin pentru START-UP-urile si SPIN-OFF-urile inovative”

 

Lista asociatiilor si fundatiilor din municipiul Husi care primesc subventii de la bugetul local al Primăriei Municipiului Husi în anul 2008, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

- Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 76

din 5 februarie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cristian Maftei în Dosarul nr. 236/45//2007 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Toni Cristian Baltag, apărătorul ales, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către autorul exceptiei, prin care se solicită acordarea unui nou termen de judecată, în vederea pregătirii apărării si a angajării unui apărător.

Atât reprezentantul părtii Toni Cristian Baltag, cât si cel al Ministerului Public nu se opun acordării unui nou termen de judecată.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a judecătii.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul părtii Toni Cristian Baltag arată, în esentă, că textul de lege criticat ridică o problemă de reglementare, iar nu de constitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 septembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 236/45//2007, Curtea de Apel Iasi - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cristian Maftei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (1), art. 24 si art. 124, deoarece, „desi nu are calitatea de avocat, urmează să intre sub incidenta art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, doar pentru simplul motiv că un coinculpat are această calitate si instanta de judecată nu a dorit disjungerea cauzei”, astfel încât, „în eventualitatea în care va fi nemultumit de sentinta care va solutiona fondul cauzei, va avea posibilitatea de a formula doar recurs, fără a putea uza de calea de atac a apelului, care acordă instantei puterea de a analiza cauza sub toate aspectele”.

Curtea de Apel Iasi - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, deoarece instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, precum si a celor privind exercitarea căilor de atac sunt de competenta exclusivă a legiuitorului.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că prevederile legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art.1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile articolului unic din Legea nr. 79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, potrivit cărora „La articolul 281 punctul 1 din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

b) infractiunile săvârsite de judecătorii de la judecătorii si tribunale si de procurorii de la parchetele care functionează pe lângă aceste instante, precum si de avocati, notari publici, executori judecătoresti si de controlorii financiari ai Curtii de Conturi”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi din Constitutie: art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare si art. 124 privind înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea a constatat că stabilirea competentei, inclusiv a celei după calitatea persoanei, precum si instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, deci si reglementarea căilor de atac, sunt de competenta exclusivă a legiuitorului. Acesta este sensul art. 129 din Constitutie, text care face referire la „conditiile legii”, atunci când reglementează exercitarea căilor de atac, ca de altfel si art. 126 alin. (2) din Constitutie, care, referindu-se la competenta instantelor judecătoresti si la procedura de judecată, stabileste că acestea „sunt prevăzute numai de lege”.

De asemenea, Curtea retine că prevederile de lege criticate nu încalcă nici prevederile art. 21 alin. (1) din Constitutie privind accesul liber la justitie, deoarece nu înlătură posibilitatea inculpatilor de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instantă independentă, impartială si stabilită prin lege, într-un termen rezonabil, conditii care sunt asigurate si în situatia judecării cauzelor în primă instantă de către curtile de apel.

Totodată, textele criticate asigură dreptul la două grade de jurisdictie (judecata în primă instantă si judecata în recurs) în materie penală, reglementat de art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor articolului unic din Legea nr. 79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, fată de dispozitiile art. 24 din Constitutie, Curtea constată că dispozitiile legale privind stabilirea competentei după calitatea persoanei nu aduc atingere sub nici un aspect prevederilor constitutionale privind dreptul la apărare.

Curtea constată că dispozitiile de lege criticate nu contravin nici prevederilor art. 124 din Legea fundamentală, contrar celor sustinute de autorul exceptiei. Astfel, stabilirea de către legiuitor, în temeiul prerogativelor conferite acestuia de dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, a unor reguli procedurale privind competenta curtilor de apel si a sentintelor ce pot fi atacate cu apel nu este de natură să aducă atingere principiului constitutional ce consacră unicitatea, egalitatea si impartialitatea justitiei, atât timp cât aceste reguli se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în situatii identice sau similare.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cristian Maftei în Dosarul nr. 236/45//2007 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 februarie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2004 privind declararea Societătii Comerciale „EUROTEST” - S.A. Bucuresti societate comercială de interes strategic si transferul pachetului de actiuni detinut de stat la această societate comercială din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 800/2004 privind declararea Societătii Comerciale „EUROTEST” - S.A. Bucuresti societate comercială de interes strategic si transferul pachetului de actiuni detinut de stat la această societate comercială din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 7 iunie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială «EUROTEST» - S.A. Bucuresti”

2. Articolul 1 se abrogă.

3. În anexă, articolul 2 va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea comercială este persoană juridică română, parte a sistemului de cercetare-dezvoltare, având forma juridică de societate comercială pe actiuni cu capital majoritar de stat, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.”

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Emil Bentan

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 164.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri locale neclasate, situate în judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri locale neclasate, situate în judetul Vâlcea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 184.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

unor drumuri situate în judetul Vâlcea în categoria functională a drumurilor comunale

 

Nr.
crt.

Denumirea
drumului

Traseul drumului

Pozitia
kilometrică

Lungimea
(km)

Drumul din care provine

1.

DC1

Brezoi (DN 7 A)-Valea lui Stan

0+000-1+000

1,000

Drum local neclasat în orasul Brezoi

2.

DC 9

Brezoi (DN 7 A)-Gara Lotru-Văratica

0+000-2+000

2,000

Drum local neclasat în orasul Brezoi

3.

DC 10

Brezoi (DN 7 A)-Proieni

0+000-1+000

1,000

Drum local neclasat în orasul Brezoi

4.

DC 149

Bodesti (DJ 646 E)-Bărbătesti (DJ 646 E)

0+000-1+300

1,300

Ulită în comuna Bărbătesti

5.

DC 152 A

Bârzesti (DN 67)-Neqrulesti (DN 67)

0+000-2+000

2,000

Ulită în comuna Bărbătesti

6.

DC 150

Bodesti (DJ 646 E)-Stoenesti (DJ 646 A)

0+000-2+800

2,800

Ulită în comuna Bărbătesti

7.

DC 80

Afânata (DN 65)-Maricesti

0+000-1+000

1,000

Drum local neclasat în comuna Fârtătesti

8.

DC 77

Giulesti (DN 67 B)-Rusănesti (DN 65 C)

0+000-1+500

1,500

Drum local neclasat în comuna Fârtătesti

9.

DC 78

Fârtătesti (DN 65 O-Stănculesti (DJ 676 A)

0+000-2+000

2,000

Drum local neclasat în comuna Fârtătesti

10.

DC 81 A

Cuci-Cătelu (DJ 676 A)

0+000-1+900

1,900

Drum local neclasat în comuna Fârtătesti

11.

DC 90 A

Seciu-Valea Ursului (DC 81)

0+000-2+200

2,200

Drum local neclasat în comuna Fârtătesti

12.

DC 94 A

Becsani (DN 65 O-Nisipi (DN 65 C)

0+000-3+500

3,500

Drum local neclasat în comuna Fârtătesti

13.

DC 84 A

Rusănesti (DN 65 O-Afânata (DN 65 C)

0+000-2+000

2,000

Drum local neclasat în comuna Fârtătesti

14.

DC79B

Linia (DN 67 B)-Tuturu

0+000-3+500

3,500

Drum local neclasat în comuna Grădistea

15.

DC 66

DJ 644 A-Moloqesti-Berbesti

0+000-1+200

1,200

Drum local neclasat în comuna Lalosu

16.

DC 60

DJ 643-Lăcustenii de Jos-Lăcusteni-DJ 643

0+000-2+630

2,630

Drum local neclasat în comuna Lăcusteni

17.

DC 60 A

DJ 643-Contea-Tunari-DJ 643

0+000-2+670

2,670

Drum local neclasat în comuna Lăcusteni

18.

DC 75 A

Tina (DN 67 B)-Plesoiu-Boru-Săscioara (DJ 676 G)

0+000-9+100

9,100

Drum local neclasat în comuna Livezi

19.

DC 145

Măldărestii de Jos (DN 65 C)-Telechesti

0+000-3+850

3,850

Drum local neclasat în comuna Măldăresti

20.

DC 140 A

Măldărestii de Jos (DC 140)-Rosoveni

0+000-3+000

3,000

Drum local neclasat în comuna Măldăresti

21.

DC 114

Rosiile (DJ 676)-Plesesti

0+000-1+000

1,000

Drum local neclasat în comuna Măldăresti

22.

DC 117

Hotăroaia (DJ 676)-Lupuiesti-Pertesti

0+000-3+500

3,500

Drum local neclasat în comuna Rosiile

23.

DC 119

DJ 703 F-Valea Babei-Surpati-Urluiesti

0+000-5+000

5,000

Drum local neclasat în comuna Rosiile

24.

DC 120

Runcu (DJ 703 F)-Gropeni

0+000-2+700

2,700

Drum forestier si drum local neclasat în comuna Runcu

25.

DC119A

Surpati-Căliqi

0+000-2+500

2,500

Drum local neclasat în comuna Runcu

26.

DC 125

DJ 646 A-Dobriceni-Gruieri-Suseni

0+000-3+800

3,800

Drum forestier în comuna Runcu

27.

DC 125 A

DJ 646 A-Dobriceni-Suseni-DJ 646 A

0+000-2+000

2,000

Drum local neclasat în comuna Stoenesti

28.

DC 127

DJ 651-Neqhinesti-Zmeurătu-DC 162

0+000-2+000

2,000

Drum local neclasat în comuna Stoenesti

29.

DC 133

DJ 646-Chiceni-Modârceni-Dărvăresti-Pietrarii de Sus

0+000-2+500

2,500

Drum local neclasat în comuna Tomsani

30.

DC 133 A

DJ 646-Chiceni-DJ 646-Băltăteni-Folestii de Sus-DJ 646

0+000-3+300

3,300

Drum local neclasat în comuna Tomsani

31.

DC 149

Folestii de Jos (DJ 646)-Apa Sărată-Păusesti

0+000-3+500

3,500

Drum local neclasat în comuna Tomsani

32.

DC 150

Folestii de Jos (DJ 646)-Dumbrăvesti-Păusesti

0+000-2+500

2,500

Drum local neclasat în comuna Tomsani

33.

DC 154

DJ 665-Vaideeni-DJ 665

0+000-2+400

2,400

Drum local neclasat în comuna Vaideeni

34.

DC 157

DJ 665-Izvoru Rece-Slătioara

0+000-3+100

3,100

Drum local neclasat în comuna Vaideeni

35.

DC 173

DC 74-Dealu Glămeia-Mănicea

0+000-3+600

3,600

Drum local neclasat în comuna Zătreni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind finantarea în cursul anului 2008 a proiectelor pentru comunicare, informare publică si promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare, precum si a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 95/2008 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 275/2007 privind reorganizarea si functionarea Agentiei pentru Strategii Guvernamentale,

presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind finantarea în cursul anului 2008 a proiectelor pentru comunicare, informare publică si promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare, precum si a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru finantările nerambursabile din fonduri publice alocate în bugetul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale pentru activităti nonprofit de interes general, altele decât cele pentru care procedura a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 95/2008 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general. Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale,

Alfred Bulai

 

Bucuresti, 18 februarie 2008.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind finantarea în cursul anului 2008 a proiectelor pentru comunicare, informare publică si promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare, precum si a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural

 

Art. 1. - Alocarea sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 95/2008 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007.

Art. 2. - Sumele prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007 pot fi alocate si pe bază de proiecte, exclusiv în conditiile si pentru destinatiile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 95/2008.

Art. 3. - Principiile conform cărora se realizează alocarea pe bază de proiecte a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007 sunt următoarele:

a) legalitatea, respectiv asigurarea conditiilor pentru respectarea cu strictete a prevederilor cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 95/2008, precum si a tuturor dispozitiilor legale aplicabile în materie;

b) libera concurentă, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice persoană fizică sau juridică ce desfăsoară activităti nonprofit să aibă dreptul de a beneficia, în conditiile legii, de alocarea sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007;

c) eficacitatea utilizării sumelor, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru alocarea sumelor prevăzute la lit. a)  si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007;

d) transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea metodologiei privind alocarea sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007;

e) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor pentru alocarea pe bază de proiecte a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăsoară activităti nonprofit să aibă sanse egale;

f) excluderea cumulului, în sensul că aceeasi activitate nu poate beneficia de alocarea din sumele prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007, prin mai multe contracte de finantare; un beneficiar poate contracta de la aceeasi autoritate finantatoare, în decursul unui an financiar, o singură finantare nerambursabilă din sumele prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/12/02a, precum si o singură finantare nerambursabilă din sumele prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007;

g) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitătii alocării din sumele prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007 pentru o activitate care a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finantare;

h) cofinantarea, în sensul că orice alocare din sumele prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007 trebuie însotită de o contributie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finantării.

Art. 4. - (1) Proiectele elaborate de către initiator conform cererii de finantare tip, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, se depun sau se trimit prin postă la Agentia pentru Strategii Guvernamentale, cu cel putin 20 de zile înainte de data începerii proiectului.

(2) Documentatia va include si actele de constituire/înfiintare si identificare ale initiatorului, respectiv statutul, hotărârea judecătorească de înfiintare sau actul normativ de înfiintare, după caz, codul fiscal, cod IBAN, contul si banca la care acesta este deschis.

(3) Toate copiile vor fi certificate prin semnătură si stampilă si vor purta mentiunea „conform cu originalul”.

Art. 5. - (1) La analizarea proiectelor se vor avea în vedere următoarele criterii generale:

1. Durata proiectului

Durata de desfăsurare a proiectelor trebuie să se încadreze în anul bugetar 2008 si termenul de finalizare nu trebuie să depăsească data de 26 decembrie.

2. Legătura cu domeniul de activitate

Din continutul proiectului trebuie să rezulte încadrarea acestuia în categoriile de proiecte si actiuni prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 95/2008.

3. Cofinantarea

Agentia pentru Strategii Guvernamentale finantează partial cheltuielile ocazionate de derularea proiectelor si programelor primite spre finantare, tinând cont de dimensiunea cofinantării din partea altor parteneri.

4. Bugetul

Una dintre cele mai importante componente urmărite este bugetul proiectului. Acesta trebuie să contină distinct o descriere detaliată a tipurilor de activităti pentru care se solicită finantarea, a cheltuielilor, precum si date referitoare la finantarea asigurată de alti parteneri.

(2) Pentru fiecare dintre categoriile de proiecte si actiuni prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 95/2008, în functie de particularitătile acesteia, se pot stabili si criterii specifice de analiză.

Art. 6. - În vederea analizei si evaluării proiectelor elaborate de initiatori si depuse conform art. 4, se constituie la nivelul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale o comisie de jurizare, a cărei componentă se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

Art. 7. - (1) Comisia de jurizare se întruneste la propunerea secretarului tehnic al comisiei, ori de câte ori este necesar. Dacă presedintele comisiei de jurizare nu este prezent, acesta poate desemna un înlocuitor din rândul membrilor.

(2) Proiectele vor fi transmise de secretarul tehnic presedintelui care, prin consultare cu ceilalti membri ai comisiei, decide asupra finantării proiectelor si desemnează coordonatorul de proiect.

(3) Documentatia proiectelor propuse spre finantare se repartizează coordonatorilor de proiect.

Art. 8. - Coordonatorul de proiect are următoarele atributii:

- întocmeste nota de fundamentare a proiectului, pe care o transmite spre avizare Serviciului economic, administrativ si resurse umane si compartimentului juridic;

- completează propunerea de angajare a unei cheltuieli;

- înaintează spre semnare secretarului de stat nota de fundamentare si propunerea de angajare a unei cheltuieli;

- înaintează ordonatorului de credite, spre aprobare, întreaga documentatie;

- urmăreste circuitul documentatiei până la obtinerea tuturor vizelor necesare si a aprobării acesteia (nota de fundamentare, propunerea de angajare a unei cheltuieli);

- comunică initiatorului de proiect suma aprobată pentru finantare, precum si destinatia acesteia;

- întocmeste contractul de finantare pe care îl semnează în calitate de responsabil de contract si completează angajamentul bugetar;

- urmăreste contractul până la perfectarea acestuia;

- primeste de la initiator documentele justificative pentru cheltuielile ocazionate de desfăsurarea proiectului pe care le verifică, iar pe exemplarul original al facturii atestă că bunurile furnizate au fost receptionate, lucrările au fost executate si serviciile prestate corespunzător, prin sintagma: „confirmat realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor”;

- înaintează spre avizare directorului general, pentru „Bun de plată”, factura însotită de documentele justificative si de formularul „Ordonantarea la plată”.

Art. 9. - (1) Proiectele a căror documentatie este incompletă nu sunt eligibile.

(2) Pentru proiectele propuse spre aprobare cu observatii, comisia poate stabili termene până la care initiatorii au obligatia să răspundă observatiilor formulate. Documentatia acestor proiecte se înmânează coordonatorilor de proiect desemnati, care informează initiatorii asupra observatiilor si termenelor stabilite de comisie. Neîncadrarea în aceste termene atrage respingerea proiectelor în cauză. Despre această situatie

coordonatorul de proiect informează secretarul tehnic al comisiei, căruia îi predă întreaga documentatie a proiectului.

Pentru proiectele ale căror observatii se clarifică în termenul stabilit, coordonatorii au aceleasi atributii precum cele prevăzute la art. 8.

Art. 10. - Secretarul tehnic comunică în scris initiatorilor decizia de respingere, în cel mult 5 zile de la adoptarea acesteia de către comisia de jurizare.

Art. 11. - (1) Pentru realizarea proiectelor a căror finantare a fost aprobată de comisia de jurizare se va încheia un contract de finantare între Agentia pentru Strategii Guvernamentale si initiator.

(2) Toate documentele legate de încheierea, derularea si finalizarea proiectelor vor purta număr de înregistrare, vor fi semnate si stampilate de către emitent.

Art. 12. - Categoriile de cheltuieli care pot fi finantate din sumele prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007 sunt cele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 95/2008, respectiv: cazare, transport, masă, tratatii, taxe de participare si de vizitare, taxe postale, comunicatii telefonice, închiriere, editare, tipărire, difuzare, realizare de sondaje de opinii si studii, traduceri, operatiuni de multiplicare, printare multimedia, materiale promotionale, abonamente, chirie si alte servicii.

Art. 13. - (1) Regulile de finantare sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

(2) În baza documentatiilor aprobate de ordonatorul de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate pentru programele, proiectele si actiunile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 95/2008, fără solicitarea unei scrisori de garantie bancară, conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2008. Pentru sumele avansate, beneficiarii vor prezenta documentele justificative cu privire la

utilizarea acestora, în termen de 10 zile de la finalizarea proiectului si nu mai târziu de 10 decembrie 2008.

(3) Decontarea cheltuielilor se face în termen de 10 zile de la finalizarea proiectului, pe baza formularului pentru raportări intermediare si finale prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Către

AGENTIA PENTRU STRATEGII GUVERNAMENTALE

 

CERERE DE FINANTARE

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2008 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

1. .......................................................................................................................................................

(datele de identificare ale solicitantului)*)

2. .......................................................................................................................................................

(denumirea proiectului/actiunii pentru care se solicită finantarea)

2.1. Obiective ......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.2. Rezultate asteptate .......................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.3. Grupuri-tintă/Beneficiari ................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(descrierea proiectului – maximum 3 pagini)

4. Data/Perioada proiectului ................................................................................................................

5. Buget proiect - suma în lei - din care: ..........................................................................................

- suma solicitată finantatorului, în lei: ................................................................................................

- contributia proprie, în lei: ....................................................................................................................

6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:

- ........................................................................................................................................................

(devizul de cheltuieli si în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) din metodologie)

 

Semnătura ....................

(si stampila, în cazul persoanelor juridice)

 

*) Se va mentiona, unde este cazul, dacă asociatia/fundatia este de utilitate publică.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

REGULI DE FINANTARE

 

Tipul de cheltuială

Documentele însotitoare ale cererii
de finantare

Documentele justificative ale cheltuielilor efectuate în vederea decontării
(vor fi transmise la încheierea actiunii)

Cazare*)

- Lista persoanelor beneficiare, cereri de oferte – minimum 3 oferte.

- Documentatie în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare (invitatie de participare, proces-verbal încheiat cu ocazia concursului pentru achizitie si anexă la acesta, hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor).

Factura originală emisă de initiator către finantator, copia contractului de prestare servicii încheiat cu prestatorul, copia facturii si a diagramei de cazare, ambele emise de prestator către initiator (beneficiarul serviciilor), copii care vor contine mentiunea „conform cu originalul", precum si semnătura si stampila initiatorului, în original.

Masă, tratatii*)

- Lista persoanelor beneficiare, cereri de oferte - minimum 3 oferte.

- Documentatie în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare (invitatie de participare, proces-verbal încheiat cu ocazia concursului pentru achizitie si anexă la acesta, hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor).

Factura originală emisă de initiator către finantator, copia contractului de prestare servicii încheiat cu prestatorul, copia facturii emise de prestator către initiator, copia meniului zilnic/persoană semnat si stampilat de prestator (copiile vor contine mentiunea „conform cu originalul", precum si semnătura si stampila initiatorului, în original); lista participantilor la manifestare (beneficiari ai serviciilor de masă), în original, întocmită de initiator, cu semnătura si stampila acestuia.

Transport SNCFR cls. a II-a*)

Costul estimat al biletelor
(mentionat în buget).

Biletele de călătorie, tabel centralizator semnat si stampilat de initiator, care să cuprindă numele si prenumele, ruta, seria si numărul biletului, data, pretul biletului.

Transport cu autocar, microbuz
sau avion

- Documentatie în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare (invitatie de participare, proces-verbal încheiat cu ocazia concursului pentru achizitie si anexă la acesta, hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor).

- Lista persoanelor transportate.

Proces-verbal încheiat cu ocazia concursului de oferte, invitatiile de participare la concursul de oferte, factura originală emisă de initiator către finantator, copia facturii prestatorului de servicii, copia contractului de prestări de servicii încheiat cu prestatorul, copia foii de parcurs sau a biletelor de avion (copiile vor contine mentiunea „conform cu originalul", precum si semnătura si stampila initiatorului, în original); lista persoanelor beneficiare a serviciului de transport, stampilată si semnată de initiator.

Taxe (de participare, de vizitare, postale)*)

Costul estimat al taxelor
(mentionat în buget).

Bilete si chitante sau copii ale acestora, după caz, cu mentiunea „conform cu originalul", semnate si stampilate, tabel centralizator semnat si stampilat de initiator, care să cuprindă numele si prenumele, seria si numărul biletului/chitantei, data, pretul biletului.

Închiriere, editare, tipărire, difuzare, multiplicare, traduceri

Documentatie în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului
nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare (invitatie de participare, proces-verbal încheiat cu ocazia concursului pentru achizitie si anexă la acesta, hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor).

Proces-verbal încheiat cu ocazia concursului de oferte, invitatiile de participare la concursul de oferte, factura originală emisă de initiator către finantator, copia facturii furnizorului de bunuri, copia contractului de prestări de servicii încheiat cu prestatorul, copia procesului-verbal de receptie a materialelor, conform strategiei de repartizare (copiile vor contine mentiunea „conform cu originalul", precum si semnătura si stampila initiatorului în original).

Tipul de cheltuială

Documentele însotitoare ale cererii de finantare

Documentele justificative ale cheltuielilor efectuate în vederea decontării
(vor fi transmise la încheierea actiunii)

Achizitii de servicii specializate de organizare a expozitiilor,
festivalurilor, spectacolelor etc. (închiriere săli de spectacol, scenă, decor, scenotehnică, achizitionare bilete, achizitie spectacol etc.)*)

- Lista persoanelor beneficiare, cereri de oferte – minimum 3 oferte.

- Documentatie în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea

nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare (invitatie de participare, proces-verbal încheiat cu ocazia concursului pentru achizitie si anexă la acesta, hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor).

Factura originală emisă de initiator către finantator, copia contractului de prestare servicii încheiat cu prestatorul, copia facturii pentru serviciile prestate, ambele emise de prestator către  initiator (beneficiarul serviciilor), copii care vor contine mentiunea „conform cu originalul", precum si semnătura si stampila initiatorului, în original.

Realizare de sondaje de opinie, studii si cercetări

Documentatie în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului
nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea'nr. 337/2006,
cu modificările si completările ulterioare (invitatie de participare, proces verbal încheiat cu ocazia concursului pentru achizitie si anexă la acesta, hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor).

Proces-verbal încheiat cu ocazia concursului de oferte, invitatiile de participare la concursul de oferte, factura originală emisă de initiator către finantator, copia facturii furnizorului de bunuri, copia contractului de prestări de servicii încheiat cu prestatorul, copia procesului-verbal de receptie a materialelor, conform strategiei de repartizare (copiile vor contine mentiunea „conform cu originalul", precum si semnătura si stampila initiatorului, în original).

 

*) Aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, se va efectua conform art. 16 din ordonanta de urgentă mentionată.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

FORMULAR

pentru raportări intermediare si finale

 

Contract nr. .......................................................................................................................................................................

Data încheierii contractului ..................................................................................................................................................

Asociatia/Fundatia ..............................................................................................................................................................

- adresa: .............................................................................................................................................................................

- telefon/fax: .......................................................................................................................................................................

Denumirea proiectului ..........................................................................................................................................................

Data înaintării raportului .......................................................................................................................................................

 

I. Raport de activitate

1. Descrierea pe scurt a activitătilor desfăsurate până la data întocmirii raportului (maximum o pagină): .............................…….

...........................................................................................................................................................................................

 

II. Raport financiar

1. Date despre institutia finantată:

- cont bancar nr. ........................................., deschis la Banca (denumirea si sediul) ................................... persoana cu

drept de semnătură (numele si prenumele) ...........................................................................................................................

2. Date despre finantare:

- valoarea totală a finantării în conformitate cu contractul încheiat: ...................................................................................

- valoarea contributiei proprii: .......................................................................................................................................

- valoarea finantării cumulate la data întocmirii raportului: ...............................................................................................

 

3. Decont cheltuieli:

 

Categoria de cheltuieli

Numărul documentului
justificativ

Unitatea care a emis
documentul

Data

Suma

Ce reprezintă

 

 

 

 

 

 

Total (lei):

 

Semnătura beneficiarului

……………………..

Semnătura finantatorului

...........................

(responsabil proiect, director directia emitătoare,

director general, serviciu economic)

 

4. Se anexează, în copie, actele justificative pentru cheltuielile efectuate (facturi, chitante fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine si dispozitii de plată etc.).

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în concordantă cu prevederile art. 163 pct. 2 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în vederea aprobării măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 28 iunie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 4 din anexa nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. În primul trimestru al anului 2008 se va realiza transferul competentelor privind inspectia fiscală pentru accize către structurile competente din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor. În această perioadă inspectiile fiscale pentru accize vor fi efectuate de către echipe comune ale organelor fiscale si ale organelor vamale, rapoartele de inspectie fiscală vor fi întocmite si semnate de echipa comună de control, iar deciziile de

impunere aferente vor fi emise de organele fiscale. Începând cu data de 1 aprilie 2008, inspectia fiscală pentru accize se realizează de către structurile competente din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.”

2. Anexa nr. 1 „Etapele si termenele de preluare” se completează cu două noi puncte, punctele 41 si 42 , care vor avea următorul cuprins:

„41 . În primul trimestru al anului 2008 controlul operativ si inopinat în domeniul accizelor va fi efectuat de echipe comune ale organelor fiscale si ale organelor vamale sau de Garda Financiară, după caz. Începând cu data de 1 aprilie 2008, controlul operativ si inopinat în domeniul accizelor se efectuează de Garda Financiară si de structura competentă din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

42 . Începând cu data de 1 aprilie 2008, se transferă atributiile si sarcinile prevăzute de lege în domeniul pregătirii întregii documentatii si al verificării îndeplinirii conditiilor de autorizare a persoanelor juridice si fizice care desfăsoară activităti de productie, îmbuteliere, ambalare, primire, detinere, depozitare si/sau expediere, comercializare a produselor accizabile către structurile competente din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

Începând cu data de 1 aprilie 2008, Agentia Natională de Administrare Fiscală este autoritatea fiscală competentă să autorizeze antrepozitele fiscale, importatorii si operatorii înregistrati, iar structurile teritoriale competente ale Autoritătii Nationale a Vămilor sunt autorităti fiscale teritoriale competente pentru autorizarea utilizatorilor finali si a operatorilor neînregistrati, în conditiile prevăzute de titlul VII «Accize si alte taxe speciale» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Competenta de emitere a precizărilor cu privire la aplicarea dispozitiilor prezentului ordin revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, prin Directia generală juridică, cu viza presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2008.

Nr. 63.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite „Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor inovative”, aferentă Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare”, domeniul major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare”, operatiunea 2.3.1 „Sprijin pentru START-UP-urile si SPIN-OFF-urile inovative”

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

ministrul economiei si finantelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor inovative”, aferentă Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare”, domeniul major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare”, operatiunea 2.3.1 „Sprijin pentru START-UP-urile si SPIN-OFF-urile inovative”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 februarie 2008.

Nr. 387.

 

ANEXĂ

 

AJUTOR DE MINIMIS

pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor inovative

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor si SPIN-OFF-urilor inovative”, aferentă Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare”, domeniul major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare”, operatiunea 2.3.1 „Sprijin pentru START-UP-urile si SPIN-OFF-urile inovative”.

(2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutorul de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006.

(3) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

(4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenta obligatiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.998/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutorul de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006.

II. Obiectivul si scopul schemei

Art. 2. - Această schemă are ca obiectiv sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor si dezvoltării START-UP-urilor inovative (bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obtinute în universităti sau institute) în vederea realizării de produse si servicii noi. Întreprinderile asistate vor fi atent selectionate pe baza unei analize riguroase a planurilor lor de afaceri. Solicitantii trebuie să demonstreze că au dreptul să utilizeze un rezultat obtinut din activitatea de cercetare (know-how, prototip, licentă/drept de utilizare, drept de proprietate industrială) sau o idee brevetată pe care să o lanseze pe piată.

III. Baza legală

Art. 3. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

• Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutorul de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006;

• Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472 din 12 iulie 2007;

• Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

IV. Domeniul de aplicare

Art. 4. - (1) Prezenta schemă se adresează:

• SPIN-OFF-urilor, astfel cum sunt definite la art. 6 lit. d);

• întreprinderilor START-UP, astfel cum sunt definite la art. 6 lit. e).

(2) Ambele categorii de beneficiari nu trebuie să aibă mai mult de 20 de angajati.

Art. 5. - În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar operatorilor economici ce activează în toate sectoarele, cu exceptia:

a) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuit si acvacultură, reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000;

b) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în productia primară a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

c) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în procesarea si marketingul produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

• când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitătii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piată de întreprinderile respective;

• când ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producătorilor primari;

d) activitătilor legate de export către state terte sau state membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) activitătilor care favorizează utilizarea produselor nationale în detrimentul celor importate;

f) întreprinderilor care activează în sectorul cărbunelui, astfel cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002;

g) achizitionării vehiculelor de transport rutier de marfă acordat întreprinderilor care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport marfă contra cost;

h) întreprinderilor în dificultate, conform Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004.

V. Definitii

Art. 6. - În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

a) produse agricole - desemnează produsele prevăzute în anexa 1 a Tratatului CE, cu exceptia produselor piscicole;

b) procesarea produselor agricole - desemnează orice operatie asupra unui produs agricol din care rezultă tot un produs agricol, cu exceptia activitătii din ferme necesare pregătirii unui produs animal sau plantă pentru prima vânzare;

c) marketingul produselor agricole - desemnează detinerea sau etalarea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice altă manieră de plasare pe piată, cu exceptia primei vânzări de către producătorul primar către revânzător (intermediar) sau procesator si orice altă activitate de pregătire a unui produs pentru o primă vânzare, o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali, dacă se desfăsoară în locuri separate, rezervate activitătii de marketing;

d) SPIN-OFF - firme recent înfiintate sau care urmează să se înfiinteze pe baza unui rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei universităti;

e) întreprinderi START-UP - în contextul prezentei scheme, desemnează întreprinderile înfiintate de maximum 3 ani, care implementează un rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare sau o idee brevetată;

f) rata de actualizare - este rata de referintă stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet;

VI. Conditii de eligibilitate pentru activităti si beneficiari

Art. 7. - Activitătile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:

• dezvoltarea unui SPIN-OFF independent (înfiintarea si înregistrarea SPIN-OFF-urilor);

• activităti de cercetare-dezvoltare;

• achizitia de servicii de cercetare, servicii de consultantă pentru inovare si servicii-suport pentru inovare;

• achizitia de bunuri intangibile, utilaje si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;

• activităti necesare pentru dezvoltarea produsului (bun sau serviciu), a procesului de productie a acestuia si/sau a livrării pe piată.

Art. 8. - Beneficiarii trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate:

• sunt SPIN-OFF-uri sau START-UP-uri, astfel cum sunt definite la art. 6 lit. d) si e);

• ambele categorii de beneficiari nu trebuie să aibă mai mult de 20 de angajati;

• operatorul economic aplicant să fie înregistrat si să desfăsoare activităti în România;

• operatorul economic aplicant să nu se afle în niciuna dintre următoarele situatii:

(i) în stare de faliment ori lichidare, să aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii sau să fie într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

(ii) nu si-a îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(iii) să fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat si decizia să nu fi fost deja executată si creanta să nu fi fost integral recuperată;

(iv) reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instante judecătoresti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesională;

(v) prezintă informatii false sau nu prezintă informatiile cerute mai sus;

(vi) în dificultate, în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate1);

• solicitantul îndeplineste si alte conditii specificate în apelul de proiecte si în Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

Art. 9. - Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 150.

VII. Conditii de acordare a ajutorului de minimis

Art. 10. - Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă operatorilor economici sub formă de granturi directe, în limita sumei reprezentate de pragul de minimis, astfel:

• valoarea brută totală2) a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate depăsi echivalentul în lei3) a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare.

• pentru operatorii economici din sectorul transporturilor valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate depăsi echivalentul în lei a 100.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare.

Art. 11. - Ajutorul de minimis va reprezenta maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Restul de minimum 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi sustinute din fondurile proprii ale beneficiarului.

Art. 12. - Ajutorul se acordă sub formă de granturi nerambursabile în una sau mai multe transe. Transele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului.

Rata de actualizare va fi rata de referintă aplicată la momentul acordării ajutorului.

Art. 13. - În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăseste pragul de minimis mentionat de art. 10, aplicantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depăseste aceste plafoane.

VIII. Cheltuieli eligibile

Art. 14. - Cheltuielile eligibile în cadrul schemei sunt:

• cheltuieli pentru înfiintare si înregistrare SPIN-OFF;

• cheltuieli de personal pentru activităti de cercetare (pe durata proiectului de cercetare);

• cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (pentru dotările care intră în categoria mijloacelor fixe si au o durată de functionare mai mare decât durata proiectului, sunt eligibile doar costurile de amortizare calculate pe durata derulării proiectului, pe baza practicilor contabile reglementate):

- echipamente IT si pentru comunicatii;

- utilaje si echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetării în productie;

• cheltuieli pentru achizitia de servicii pentru cercetaredezvoltare-inovare:

- servicii de cercetare;

- servicii de consultantă pentru inovare (management; asistentă tehnologică; transfer tehnologic; instruire; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industrială; utilizarea standardelor);

- servicii-suport pentru inovare (servicii de cercetare de piată; încercări si testări în laboratoare de specialitate;

certificarea, testarea si marcarea calitătii);

• cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale (necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în productie):

- aplicatii informatice;

- licente, drepturi de utilizare;

- brevete;

- mărci;

- know-how, cunostinte tehnice nebrevetate;

• cheltuieli cu achizitionarea de publicatii, abonamente si cotizatii:

- taxe de acces la baze de date;

- abonamente la biblioteci de specialitate;

- abonamente la publicatii stiintifice;

• cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect;

• cheltuieli pentru procurarea unor materiale si materii prime necesare realizării proiectului;

• cheltuieli generale de administratie:

- servicii de comunicatii (comunicatii electronice, servicii postale si de curierat);

- întretinere si reparatii de spatii, echipamente, utilaje, instalatii;

- plata utilitătilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);

- închirieri spatii (numai pentru închirierea sediului beneficiarului de proiect);

- cheltuieli salariale pentru personalul administrativ.


1)  Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004.

2) Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate sub formă de granturi, în valori brute, adică înainte de orice deducere de impozite si taxe.

3) La data semnării contractului de finantare.

 

IX. Durata schemei

Art. 15. - Prezenta schemă se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pană la 31 decembrie 2013, în limita bugetului alocat. Plătile se efectuează până în 2015.

X. Bugetul schemei

Art. 16. - (1) Sursa de finantare pentru prezenta schemă este parte din fondurile alocate Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, pentru operatiunea 2.3.1 „Sprijin pentru START-UP-urile si SPIN-OFF-urile inovative”.

(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 18.500.000 euro (echivalent în lei), defalcată după cum urmează:

 

An

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Euro

4.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.500.000

18.500.000

 

XI. Modalitatea de implementare a schemei

Art. 17. - (1) Ministerul Economiei si Finantelor - Autoritatea de Management pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” – reprezintă autoritatea publică furnizoare si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică - organismul intermediar pentru cercetare – reprezintă administratorul schemei de ajutor de minimis. Plătile se fac prin unitatea de plată din cadrul Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor cu care Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică - organismul intermediar pentru cercetare - a încheiat un contract de finantare în cadrul Programului operational sectorial

„Cresterea competitivitătii economice”, axa prioritară 2

„Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare”, domeniul major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare”, operatiunea 2.3.1 „Sprijin pentru START-UP-urile si SPIN-OFF-urile inovative”.

(3) Operatorii economici care doresc să depună propuneri de proiecte trebuie să se înregistreze în Registrul potentialilor contractori4) înainte de depunerea cererii de finantare.

(4) Operatorul economic va da o declaratie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali, precum si în anul fiscal în curs.

(5) Operatorul economic va da o declaratie pe propria răspundere că nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleasi costuri eligibile.

(6) Reprezentantul unui potential SPIN-OFF poate depune aplicatia înainte de înfiintarea firmei, însă dacă aplicatia este selectată, trebuie să prezinte la contractare actele privind înfiintarea si înregistrarea SPIN-OFF-ului pentru a putea încheia contractul cu administratorul schemei de ajutor de minimis.

(7) SPIN-OFF-urile înfiintate după selectarea aplicatiei vor prezenta aceste declaratii la contractare.

(8) Administratorul schemei de minimis verifică validitatea datelor înscrise în Registrul potentialilor contractori si concordanta acestora cu declaratiile date de beneficiar si îndeplinirea tuturor conditiilor impuse prin efectul prezentei scheme (domeniul de aplicare, eligibilitatea activitătilor, cheltuielilor, beneficiarilor si a proiectelor).

(9) Administratorul schemei de minimis va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria răspundere a operatorului economic, că prin acordarea finantării nerambursabile în cadrul prezentei scheme nu se depăseste pragul de minimis.

(10) Evaluarea propunerilor de proiecte se face în concordantă cu criteriile prevăzute în apel.


4)  Înscrierea în Registrul potentialilor contractori se face conform regulamentului aprobat prin Decizia ANCS nr. 9.031 din 2 februarie 2007, afisat pe pagina Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică www.mct.ro.

 

 

(11) Detalierea modalitătii de derulare a prezentei scheme se găseste în Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat pe site-ul www.mct.ro.

Art. 18. - Criteriile de eligibilitate a propunerilor de proiecte sunt următoarele:

• scopul si obiectivele propunerii să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, precum si cu unul sau mai multe din obiectivele operatiunii, astfel cum sunt descrise în cererea de proiecte;

• proiectul să fie derulat în România;

• dimensiunea grantului solicitat să se încadreze în limitele mentionate în cererea de proiecte;

• să contină una sau mai multe activităti eligibile definite pentru operatiune în cererea de proiecte;

• durata să se încadreze în limitele mentionate în cererea de proiecte;

• operatorul economic face dovada detinerii unui rezultat obtinut din activitatea de cercetare (know-how, prototip, licentă/drept de utilizare, drept de proprietate industrială) sau o idee brevetată pe care să o lanseze pe piată;

• activitătile nu sunt si nu au mai fost finantate din alte surse publice.

Art. 19. - (1) Tipul cererii de propuneri de proiecte este „Cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă”.

(2) Se verifică de către reprezentantul Organismului intermediar pentru cercetare, desemnat pentru aceasta, îndeplinirea conditiilor de eligibilitate în Registrul potentialilor contractori.

Art. 20. - (1) Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele:

• relevanta proiectului (conformitatea cu obiectivele operatiunii, caracterul inovativ al propunerii, viabilitatea implementării, impactul socioeconomic etc.);

• calitate si maturitate (coerentă si fezabilitate, capacitatea de a implementa proiectul etc.);

• sustenabilitatea proiectului (capacitatea firmelor de a continua să opereze după finalizarea proiectului, suportul tehnic si administrativ etc.).

(2) Evaluarea propunerilor se face de către Comitetul de evaluare si selectie, numit în acest scop prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, cu aprobarea Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, din cadrul Ministerul Economiei si Finantelor.

(3) Administratorul schemei de ajutor de minimis va încheia contracte de finantare doar cu operatorii economici care au obtinut la evaluare un punctaj peste pragul de calitate stabilit în cererea de propuneri de proiecte.

XII. Efecte si beneficii

Art. 21. - Prin aplicarea prezentei scheme se vor obtine următoarele efecte si beneficii:

• va creste numărul întreprinderilor care pot prelua rezultate ale cercetării si pot transforma aceste rezultate în produse oferite pe piată;

• va creste numărul întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în domenii de vârf;

• va creste numărul locurilor de muncă pentru cercetători;

• va creste calitatea produselor si a indicelui de productivitate.

XIII. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutorului de minimis

Art. 22. - (1) Administratorul prezentei scheme de minimis va informa în scris operatorii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme si caracterul de minimis al acestuia5).

(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică – Organismul intermediar pentru cercetare, la adresa http://www.mct.ro, si pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa http://www.minind.ro.

Art. 23. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

Art. 24. - Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 25. - (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislatia natională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat6), toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 26. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 27. - Administratorul prezentei scheme are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul si în termenul solicitat de acesta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 23, 24, 25 si 26.


5) Astfel cum este prevăzut la art. 3 din Regulamentul CE nr. 1.998/2006 din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutorul de minimis.

6)  Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

 

LISTA

asociatiilor si fundatiilor din municipiul Husi care primesc subventii de la bugetul local al Primăriei Municipiului Husi în anul 2008, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu  prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr.
crt.

Denumirea

Suma alocată lunar

Actul prin care s-a aprobat
subventia

1.

Asociatia „Totul Pentru Viată"

13.000 lei/lună

HCL 252/29.11.2007

2.

Centrul Diecezan Caritas

2.000 lei/lună

HCL 261/19.12.2007

3.

Fundatia „Star of Hope"

4.000 lei/lună

HCL 259/19.12.2007

4.

Congregatia Surorilor Săracilor Părintelui Marinello

1.000 lei/lună

HCL 260/19.12.2007

 

Primar,

Tudor Stame

Secretar,

Monica Dumitrascu

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Caras-Severin

a) cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 4.084,92 lei

b) suma totală a donatiilor confidentiale primite: 0 lei

 

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Bistrita-Năsăud

- cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 1.907 lei

 

Partidul Conservator - Filiala Judeteană Iasi

- cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 9.597,00 lei