MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 146         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 februarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

181. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniile culturii, învătământului, stiintei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 23 octombrie 2007

 

Acord de colaborare în domeniile culturii, învătământului, stiintei, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe

 

185. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui bun din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bacău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.006/2007. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - INCDM Constanta

 

165. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2008

 

254. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si a Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniile culturii, învătământului, stiintei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 23 octombrie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de colaborare în domeniile culturii, învătământului, stiintei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 23 octombrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Răduta Dana Matache,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul educatiei, cercetării

si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 181.

 

ACORD

de colaborare în domeniile culturii, învătământului, stiintei, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe, denumite în continuare părti contractante,

actionând în conformitate cu principiile stabilite în Tratatul privind relatiile de prietenie si colaborare dintre România si Republica Cehă, semnat la Bucuresti la 22 iunie 1994,

din dorinta de a dezvolta colaborarea în domeniile culturii, învătământului, stiintei, tineretului si sportului,

călăuzite de aspiratia de a contribui la dezvoltarea spatiului cultural european,

actionând pe baza experientei din domeniul colaborării bilaterale si a conditiilor favorabile create de noul spatiu cultural european si de vecinătate,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Părtile contractante sprijină colaborarea bilaterală în domeniile culturii, învătământului, stiintei, tineretului si sportului, precum si în alte domenii la care se referă prevederile prezentului acord.

(2) Părtile contractante creează conditiile necesare pentru colaborarea directă dintre institutiile lor de stat, precum si dintre alte persoane juridice si fizice care pot contribui la îndeplinirea prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Părtile contractante sprijină interesul cetătenilor lor fată de mostenirea culturală si cultura contemporană a statului celeilalte părti contractante.

(2) Luând în considerare necesitătile si posibilitătile reciproce, părtile contractante sprijină răspândirea celor mai valoroase opere literare, muzicale, teatrale, cinematografice si de arte plastice reprezentative pentru cultura statului celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante sprijină activitatea institutiilor culturale, de învătământ si cercetare ale celeilalte părti contractante pe teritoriile statelor lor. În limitele competentelor, părtile contractante sprijină activitatea Institutului Cultural Român de la Praga si activitatea Centrului Ceh de la Bucuresti.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Părtile contractante sprijină colaborarea bilaterală în domeniile culturii, învătământului, stiintei, tineretului si sportului în cadrul activitătilor organizatiilor internationale de profil.

(2) De asemenea, părtile contractante sprijină colaborarea bilaterală în cadrul proiectelor si initiativelor bilaterale, regionale si multilaterale la nivel european.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante sprijină colaborarea directă dintre institutiile culturale si alte organizatii din domeniul culturii în scopul:

a) diseminării literaturii statului celeilalte părti contractante în original sau sub formă de traduceri;

b) organizării de concerte, spectacole de teatru, operă si dans;

c) organizării de expozitii de artă plastică si expozitii muzeale cu tematici din diverse domenii;

d) organizării de concerte si alte manifestări cu caracter folcloric;

e) protejării patrimoniului cultural mobil, imobil si imaterial si conservării mostenirii culturale, inclusiv a peisajului cultural;

f) participării reciproce a artistilor si formatiilor artistice la festivaluri internationale si manifestări artistice organizate în statele părtilor contractante;

g) participării reciproce la festivaluri de film si la alte actiuni din domeniul cinematografiei organizate în statele părtilor contractante, în conformitate cu regulile organizatorice ale acestor actiuni;

h) schimbului de publicatii, informatii si experientă din toate domeniile culturii.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Părtile contractante se informează reciproc în legătură cu prevederile legale, organizarea si activitătile de bază în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil, imobil si imaterial si se sprijină reciproc în activitătile care contribuie la păstrarea integritătii lui.

(2) Părtile contractante sprijină activitătile care conduc la identificarea, evidenta si inventarierea stiintifică a bunurilor culturale românesti de pe teritoriul Republicii Cehe si a bunurilor culturale cehe de pe teritoriul României.

(3) Părtile contractante se obligă, în conformitate cu prevederile legale din statele lor si conform acordurilor internationale ale căror semnatare sunt, să colaboreze în mod activ la restituirea bunurilor culturale care au fost scoase în mod ilegal din cele două state.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile contractante sprijină colaborarea directă si dezvoltă schimbul international de publicatii dintre bibliotecile nationale din cele două state si eventual dintre alte institutii de cultură si informare.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile contractante sprijină în continuare colaborarea în domeniul învătământului. În acest scop, la cerere, se informează reciproc asupra:

a) legislatiei privind continutul, structura si organizarea învătământului la toate nivelurile;

b) manifestărilor stiintifice si de specialitate organizate în domeniul învătământului.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile contractante sprijină colaborarea directă dintre institutiile de învătământ la toate nivelurile, precum si dintre institute de cercetare în domeniul învătământului.

 

ARTICOLUL 10

 

(1) Pentru o mai bună cunoastere a civilizatiei celor două state, părtile contractante sprijină în continuare functionarea lectoratului de limba si literatura română la Universitatea Carolină din Praga si a lectoratului de limba si literatura cehă la Universitatea din Bucuresti.

(2) Având în vedere interesul pentru studiul limbii cehe în România si a limbii române în Republica Cehă, părtile contractante sustin înfiintarea de lectorate si la alte institutii de învătământ superior din statele lor.

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile contractante sprijină schimbul reciproc de studenti, masteranzi, doctoranzi si cadre universitare de la institutii de învătământ superior de stat. De asemenea, părtile contractante sprijină schimbul reciproc de persoane pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură si civilizatie.

 

ARTICOLUL 12

 

Partea română continuă să sprijine educatia în limba maternă a minoritătii cehe din România. În acest scop, partea română, la cererea minoritătii cehe, primeste profesori trimisi în România pentru a preda limba cehă în scoli si sprijină activitătile acestora.

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile contractante examinează posibilitatea încheierii unui acord privind recunoasterea reciprocă a diplomelor de studii si a certificatelor privind gradele si titlurile academice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în statele lor.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile contractante sprijină schimburile de tineri, colaborarea directă dintre organizatiile de tineret din cele două state, precum si colaborarea în domeniul educatiei fizice si sportului.

 

ARTICOLUL 15

 

(1) Părtile contractante sprijină colaborarea în domeniul stiintei, cercetării si dezvoltării, realizării de programe si proiecte comune, schimbului de oameni de stiintă si cercetători stiintifici, organizarea si participarea la conferinte, seminarii si expozitii, schimbul de informatii si documentatie stiintifică si tehnică, precum si alte forme de colaborare care pot contribui la cresterea eficientei cercetării stiintifice.

(2) Părtile contractante facilitează studentilor, profesorilor, academicienilor si cercetătorilor stiintifici, precum si specialistilor nominalizati conform prezentului acord accesul la arhive, biblioteci, institute de cercetare si alte institutii similare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în statele lor.

(3) Părtile contractante sprijină reciproc participarea activă la programele de învătământ si la programele de cercetare si dezvoltare ale Uniunii Europene si în cadrul altor initiative europene.

 

ARTICOLUL 16

 

Fiecare parte contractantă asigură pentru cetătenii din statul celeilalte părti contractante protectia necesară în domeniul proprietătii intelectuale, dreptului de autor si drepturilor conexe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în statele lor si în conformitate cu tratatele internationale la care România si Republica Cehă sunt părti.

 

ARTICOLUL 17

 

Prevederile prezentului acord se aplică în conformitate cu legislatiile în vigoare în statele părtilor contractante si în conformitate cu acordurile internationale care se aplică în statele părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 18

 

Formele concrete si conditiile financiare de colaborare vor fi convenite prin programe sau protocoale separate încheiate între organismele de resort ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 19

 

Orice diferentă legată de interpretarea si aplicarea prezentului acord se va rezolva pe cale de negociere între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 20

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

Oricare dintre părtile contractante poate denunta prezentul acord, în scris, printr-o notificare transmisă pe căi diplomatice.

Acordul îsi încetează valabilitatea la 3 luni de la primirea notificării de denuntare. Dacă părtile contractante nu convin altfel, denuntarea prezentului acord nu va afecta proiectele si actiunile lansate în baza acestuia si aflate deja în desfăsurare.

 

ARTICOLUL 21

 

Prezentul acord este supus aprobărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare din statele părtilor contractante si va intra în vigoare la data schimbului de note verbale care confirmă asemenea aprobări, data intrării în vigoare fiind data primirii ultimei notificări.

 

ARTICOLUL 22

 

La data intrării în vigoare a prezentului acord încetează valabilitatea Acordului de colaborare culturală dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace, semnat la Bucuresti la 23 noiembrie 1968.

Semnat la Praga la 23 octombrie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, cehă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

 

Pentru Guvernul României,

Adrian Mihai Cioroianu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Cehe,

Karel Schwarzenberg,

ministrul afacerilor externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui bun din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui bun din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bacău, amplasat în Statia electrică de sistem 220 kV Roman Nord, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării, în conditiile legii, a bunului prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. va efectua operatiunile prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 185.

 

ANEXĂ

 

TABEL CENTRALIZATOR

privind datele de identificare ale unui bun care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din functiune, a casării si a valorificării acestuia - ST Bacău

 

Nr. de identificare

M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea

mijloacelor fixe

Nr. de inventar

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar

în domeniul public

al statului

(lei)

Valoarea rămasă

de amortizat, trecută

în domeniul privat al

statului conform

Ordonantei

de urgentă

a Guvernului

nr. 164/2005

(lei)

62146 – Statia 220/110 kV

Roman Nord

2.1.16.5

Celule 400 kV ST Roman -

BC Sud + SV

210341

591.710

591.710

0

TOTAL:

591.710

591.710

0

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - INCDM Constanta

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare se aprobă de către organul administratiei publice centrale coordonator,

cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.999/AK din 14 decembrie 2007,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - INCDM Constanta, care functionează în coordonarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul national de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 1 va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară se abrogă.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 2.006.

 

ANEXĂ1)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ

„GRIGORE ANTIPA” - INCDM CONSTANTA

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007

 

INDICATORI

Nr.

rd.

Aprobat

2007

- mii lei -

Rectificat

2007

- mii lei -

Influiente (+/-)

mii lei

A

0

1

2

3

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

6.510

7.560

1.050

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

6.500

7.550

1.050

a) Venituri din activitatea de bază*}

03

6.400

7.438

1.038

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

100

112

12

2. VENITURI FINANCIARE

05

10

10

-

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

6.361

6.900

539

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

08

6.316

6.860

544

a) Bunuri si servicii

09

1.956

2.046,5

90,5

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

3.668

4.056,5

388,5

- cheltuieli cu salariile

11

2.492

2.873

381

- contributii de asigurări sociale de stat

12

466

539,2

73,2

- contributii de asigurări de somaj

13

48

55,3

7,3

- contributii de asigurări sociale de sănătate

14

150

172,4

22,4

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

15

23

26,2

3,2

- contributii pentru concedii si indemnizatii

16

21

23,5

2,5

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

17

6

6,9

0,9

- contributii la fondul de pensii facultative

18

70

70

-70

- alte cheltuieli de personal, din care:

19

392

360

-32

- deplasări, detasări

20

140

150

10

- tichete de masă

21

202

195

-7

c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea si provizioanele

22

300

305

5

d) Cheltuieli de protocol

23

3

10

7

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

5

-

-5

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

-

-

-

g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-lit. c) din

 

 

 

 

Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, din care:

26

48

62

-14

- tichete de crese

27

18

-

-18

- tichete cadou

28

25

25

-

h) Alte cheltuieli

29

336

380

44

2. Cheltuieli financiare, din care:

30

45

40

-5

- cheltuieli privind dobânzile

31

25

32

-7

- alte cheltuieli financiare

32

20

8

-12

3. Cheltuieli extraordinare

33

-

-

-

III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)

34

149

660

511

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

24

106

82

V REZULTATUL NET

36

125

554

429

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

_

_

_

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

(potrivit O.G. nr. 57 / 2002 aprobată prin Legea nr. 324 /2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:

38

125

554

429

a) pentru cointeresarea personalului

39

25

111

86

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national, în conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

75

332

257

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

25

111

86

 

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

 

 

 

 

din care:

42

975

332

-643

1. Surse proprii

43

75

332

257

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

900

-

-900

3. Credite bancare pentru investitii

45

-

-

-

- interne

46

-

-

-

- externe

47

-

-

-

4. Alte surse

48

-

-

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

49

975

332

257

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

50

975

332

257

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

51

-

-

-

- interne

52

-

-

-

- externe

53

-

-

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

54

6.510

7.560

1050

2. Costuri aferente veniturilor totale

55

6.361

6.900

539

3. Rezultate (+ / -) (rd. 54 - rd. 55)

56

149

660

511

4. Nr. mediu personal, total institut, din care:

57

115

111

-4

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

58

86

76

-10

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut**

59

1,680

2.020

340

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare

60

1,646

2.060

714

7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55*100)

61

2,34

10

7,66

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei / pers. (rd. 02 / rd. 57)

62

56,53

68,2

11,49

9. Rata rentabilitătii financiare rd. 38*100 capital propriu

63

5,66

41,92

36,26

10. Plăti restante

64

-

-

-

11. Creante de încasat

65

-

-

-

 

*) Veniturile realizate din contractele încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 3.216 mii lei, încheiate la data de 10 septembrie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.521 mii lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si drepturilor salariale ale directorului general.

 

NOTĂ:

în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins si:

- suma de 107.508 lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- suma de 74.668 lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2008

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 1.394 din 16 februarie 2008,

având în vedere:

- prevederile titlului XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul medicamentelor de uz uman pentru anul 2008, care cuprinde medicamentele de uz uman autorizate de punere pe piată de Agentia Natională a Medicamentului, precum si cele autorizate de Agentia Europeană a Medicamentului.

Art. 2. - În afara medicamentelor înscrise în nomenclatorul prevăzut la art. 1 pot circula pe teritoriul României si medicamentele de uz uman autorizate de punere pe piată de Agentia Natională a Medicamentului după aprobarea nomenclatorului, precum si alte medicamente aprobate în conditiile legii de Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 3. - Nomenclatorul medicamentelor de uz uman pentru anul 2008 va putea fi accesat pe site-ul Agentiei Nationale a Medicamentului la adresa http://www.anm.ro.

Art. 4. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Agentia Natională a Medicamentului, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, agentii economici producători, importatori si distribuitori de medicamente vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 18 februarie 2008.

Nr. 165.

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1563 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, cod MEF 14.13.01.02/s, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează si se depune conform instructiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 1, se utilizează începând cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2008.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si Directia de legislatie în domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 18 februarie 2008.

Nr. 254.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

DECONT SPECIAL

de taxă pe valoarea adăugată

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”

 

 

I. Contribuabilii care au obligatia să depună decontul special de taxă pe valoarea adăugată

Sectiunea 1 „Achizitii intracomunitare - altele decât mijloacele de transport noi si produsele accizabile” se completează numai de către persoanele înregistrate conform art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, dar neînregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelasi cod.

În această categorie se cuprind:

- persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) ori persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru întreprinderile mici, prevăzut la art. 152 din acelasi cod, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se înregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 1531 din acelasi cod;

- persoanele juridice neimpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.

La această sectiune, persoanele mai sus mentionate declară achizitiile intracomunitare, altele decât achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum si achizitiile efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele înscrise în facturile primite pentru plăti de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri*).

Sectiunea a 2-a „Operatiuni prevăzute la art. 150 alin. (1) lit. b)-d) si f)-g) din Codul fiscal” se completează de către:

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv de către persoanele impozabile neînregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelasi cod, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care beneficiază de serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. g) din acelasi cod, dacă aceste servicii sunt prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, respectiv de către persoanele impozabile neînregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care beneficiază de serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i) din acelasi cod si care au comunicat prestatorului codul lor de înregistrare în scopuri de TVA în România, dacă aceste servicii sunt prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, respectiv de către persoanele impozabile neînregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care au calitatea de beneficiar al livrărilor de gaze naturale sau de energie electrică, în conditiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din Codul fiscal, dacă aceste livrări sunt realizate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, respectiv de către persoanele impozabile neînregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, din cauza cărora bunurile ies din regimurile ori situatiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei în care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitară;

- persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, respectiv de către persoanele impozabile neînregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelasi cod si persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale unor livrări de bunuri ori prestări de servicii care au loc în România conform art. 132 sau 133 din acelasi cod, altele decât cele prevăzute la art. 150 alin. (1) lit. b)-e) din Codul fiscal, dacă sunt realizate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România si care nu este înregistrată în România conform art. 153 din acelasi cod.

Sectiunea a 3-a „Achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi” se completează de către persoanele care nu sunt înregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din acelasi cod, care efectuează achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăti de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).

Sectiunea a 4-a „Achizitii intracomunitare de produse accizabile” se completează de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal si persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din acelasi cod, care efectuează achizitii intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăti de avansuri partiale pentru achizitiile intracomunitare de bunuri*).

II. Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugată

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal sau este luat în evidentă fiscală, după caz.

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia nastere exigibilitatea operatiunilor.

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată trebuie depus numai pentru perioadele în care ia nastere exigibilitatea taxei.

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune, în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată;

- prin completare pe pagina de internet a Ministerului Economiei si Finantelor de către contribuabilii eligibili, conform reglementărilor de utilizare a serviciului;

- prin Sistemul Electronic National (SEN).

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de contribuabil.

Formatul electronic al decontului special de taxă pe valoarea adăugată se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor si se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistentă este pus la dispozitie gratuit contribuabililor de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro.

Direct pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor depun contribuabilii care dispun de un certificat digital eliberat de Ministerul Economiei si Finantelor.

III. Completarea decontului special de taxă pe valoarea adăugată

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se completează după cum urmează:

Perioada de raportare:

În rubrica „Luna” se înscrie cu cifre arabe numărul lunii de raportare (de exemplu: „01” pentru ianuarie).

Anul pentru care se completează declaratia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: „2008”).

Declaratia depusă initial se rectifică prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifând căsuta corespunzătoare de pe formular.

Atentie! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspectie fiscală.

1. Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entităti fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;

- comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;

- contribuabilii persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere înscriu codul de înregistrare fiscală;

- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal completează codul de identificare atribuit la înregistrare de organul fiscal competent;

- persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu detin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Prima căsută este rezervată atributului „RO” si se completează numai de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 1531 din Codul fiscal.

Caseta „Denumire/Nume, Prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al contribuabilului.

Caseta „Persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA” se bifează de către persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.

Caseta „Persoane care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal numai pentru achizitii intracomunitare” se bifează de către persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 1531 din Codul fiscal.

2. Sectiunea „Date privind obligatia de plată”

În coloana 1 din cele 4 sectiuni „Document/Număr/Data” se înscriu numărul si data facturii primite de către beneficiarul operatiunilor respective sau, după caz, numărul si data autofacturii emise de către beneficiari, potrivit prevederilor art. 1551 alin. (1) din Codul fiscal.

În coloana 2 din cele 4 sectiuni „Valoare în valută” se înscrie valoarea în valută consemnată în documentul înscris în coloana 1.

În coloana 3 din cele 4 sectiuni „Tip valută” se mentionează tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) în care este exprimată valoarea din documentul înscris în coloana 1.

În coloana 4 din cele 4 sectiuni „Curs de schimb” se completează ultimul curs de schimb comunicat de Banca Natională a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunile declarate.

În coloana 5 din cele 4 sectiuni „Baza de impozitare” se calculează coloana 2 x coloana 4.

În coloana 6 din cele 4 sectiuni „TVA datorat” se calculează coloana 5 x cota de TVA.

3. Câmpul „Nr. de evidentă a plătii” nu se completează, în conditiile prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul administrării fiscale si de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.489/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul activitătii fiscale.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE SI DE PĂSTRARE

ale formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”

 

Denumirea formularului: Decont special de taxă pe valoarea adăugată

Codul MEF: 14.13.01.02/s

Formatul: A4/t1

Caracteristicile de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistentă pus la dispozitie gratuit de către unitătile fiscale teritoriale.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: declararea taxei pe valoarea adăugată.

Se întocmeste de: persoanele prevăzute la art. 1563 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Circulă:

- în format electronic, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îsi are domiciliul fiscal;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, din care:

• un exemplar la contribuabil;

• un exemplar la organul fiscal.

Se păstrează:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul pe hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.


*) Pentru a evita orice neconcordantă între livrările intracomunitare de bunuri scutite de TVA în statul membru de origine si achizitiile intracomunitare evidentiate în decontul special de TVA si în declaratia recapitulativă pentru achizitii intracomunitare în statul membru de destinatie, momentul exigibilitătii taxei intervine:

- în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;

- dacă a fost emisă o factură pentru livrarea respectivă către persoana care cumpără bunurile, inclusiv în cazul facturilor pentru încasarea de avansuri partiale, înainte de data de 15 a lunii următoare lunii în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi atât pentru livrări intracomunitare, cât si pentru achizitiile intracomunitare.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit si a Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

Având în vedere prevederile art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, precum si ale art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) debitor, persoană fizică, expus la riscul valutar - persoană fizică ce nu generează fluxuri de numerar nete pozitive în valuta de exprimare a creditului, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal si dobândă). Intrările de numerar vor fi ajustate în functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanentă al acestora.”

2. La articolul 5, alineatul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„În cazul persoanelor fizice performanta financiară va fi încadrată în categorii de la A la E, potrivit criteriilor stabilite de institutiile de credit prin norme interne.”

3. La articolul 7, alineatul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Normele interne ale institutiilor de credit prevăzute la alin. 1 trebuie validate de Banca Natională a României – Directia supraveghere.”

4. Tabelul nr. 3 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Tabelul nr. 3 - Coeficienti de provizionare aferenti categoriilor de clasificare

 

Categorii de clasificare

a creditelor

Coeficienti de provizionare pentru credite

(altele decât cele înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate persoanelor fizice expuse la riscul valutar)

Coeficienti de provizionare pentru creditele înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate persoanelor fizice expuse la riscul valutar

Standard

0

0.07

În observatie

0,05

0.08

Substandard

0,2

0.23

Îndoielnic

0,5

0.53

Pierdere

1

1”

 

Art. II. - Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Tabelul din anexa nr. 2 se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

2. Tabelul din anexa nr. 21 se modifică si va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. III. - Împrumutătorii au obligatia să aplice prevederile prezentului regulament în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

În termenul prevăzut la alin.1, institutiile de credit si institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul special transmit la Banca Natională a României - Directia supraveghere normele interne prevăzute la art. 7, respectiv la art. 202 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002, cu modificările si completările ulterioare, modificate corespunzător.

Directia supraveghere din Banca Natională a României comunică institutiilor de credit decizia privind validarea normelor interne sau, după caz, modificările ce se impun a fi efectuate asupra acestora, precum si termenul de realizare. Până la data validării de către Banca Natională a României, institutiile de credit aplică normele interne asa cum au fost ele modificate, în vederea asigurării conformitătii cu prevederile prezentului regulament, si aprobate de organele statutare ale acestora.

Art. IV. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare, si Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezentul regulament, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 18 februarie 2008.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Normele metodologice nr. 12/2002)

 

SITUATIA

clasificării creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit la data de [../../..]

 

Nr.
crt.

 

 

Categoria de clasificare

 

 

Expuneri neajustate din

Expuneri ajustate din

Coef.

 

 

Provizioane specifice de risc
necesare pentru

principal

dobândă

principal

dobândă

principal

dobândă

A

B

1

2

3

4

5

6 *)

7 **)

I - credite (altele decât cele care sunt înregistrate în valută sai indexate la cursul unei valute si care sunt acordate persoanelor fizice expuse la riscul valutar) acordate clientelei din afara sectorului institutiilor de credit, pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit

1

Standard

 

 

 

 

0

 

 

2

În observatie

 

 

 

 

0,05

 

 

3

Substandard

 

 

 

 

0,2

 

 

4

Îndoielnic

 

 

 

 

0,5

 

 

5

Pierdere ***), din care:

 

 

 

 

1

 

 

6

Pierdere potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.1.1

 

 

 

1

 

 

7

Pierdere potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.1.2

 

 

1

 

 

8

Total (rd. 1 la 5)

 

 

 

 

X

 

 

II — credite (altele decât cele care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute si care sunt acordate persoanelor fizice expuse la riscul valutar) acordate clientelei din afara sectorului institutiilor de credit, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit

9

Standard

 

 

10

În observatie

 

11

Substandard

 

12

Îndoielnic

 

13

Pierdere

 

14

Total (rd. 9 la 13)

 

III — credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate clientelei din afara sectorului institutiilor de credit reprezentând persoane fizice expuse la riscul valutar, credite pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit

15

Standard

 

 

 

 

0,07

 

 

16

În observatie

 

 

 

 

0,08

 

 

17

Substandard

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Categoria de clasificare

Expuneri neajustate din

Expuneri ajustate din

Coef.

Provizioane specifice de risc
necesare pentru

principal

dobândă

principal

dobândă

principal

dobândă

A

B

1

2

3

4

5

6 *)

7 **)

18

Îndoielnic

 

 

 

 

0,53

 

 

19

Pierdere ****), din care:

 

 

 

 

1

 

 

20

Pierdere potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.1.1

 

 

 

1

 

 

21

Pierdere potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.1.2

 

 

1

 

 

22

Total (rd. 15 la 19)

 

 

 

 

X

 

 

IV - credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate clientelei din afara sectorului institutiilor de credit reprezentând persoane fizice expuse la riscul valutar, credite pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit

23

Standard

 

 

24

În observatie

 

25

Substandard

 

26

Îndoielnic

 

27

Pierdere

 

28

Total (rd. 23 la 27)

 

V - credite acordate institutiilor de credit, pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit

29

Standard

 

 

 

 

0

 

 

30

Pierdere *****), din care:

 

 

 

 

1

 

 

31

Pierdere potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.1.1

 

 

 

1

 

 

32

Pierdere potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.1.2

 

 

1

 

 

33

Total (rd. 29 la 30)

 

 

 

 

X

 

 

VI - credite acordate institutiilor de credit, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit

34

Standard

 

 

35

Pierdere

 

36

Total (rd. 34 la 35)

 

37

Total (rd.8+14+22+ 28+33+36)

 

 

 

 

 

 

 

 

*) col. 6 = col. 3 x col. 5

**) col. 7 = col. 4 x col. 5

***) rd. 5 = rd. 6 + rd. 7 (pentru col. 3, 4, 6 si 7)

****) rd. 19 = rd. 20 + rd. 21 (pentru col. 3, 4, 6 si 7)

*****) rd. 30 = rd. 31 + rd. 32 (pentru col. 3, 4, 6 si 7)

- Expunerea neajustată este expunerea institutiei de credit fată de debitor, indiferent de garantii.

- Expunerea ajustată este expunerea institutiei de credit fată de debitor, din care a fost dedusă valoarea garantiilor.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Normele metodologice nr. 12/2002)

 

SITUATIA

clasificării creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit la data de [..../...../........]

 

 

Nr.

crt.

Categoria de clasificare

Expuneri neajustate din

Expuneri ajustate din

Coef.

Provizioane specifice de risc
necesare pentru

principal

dobândă

principal

dobândă

principal

dobândă

A

B

1

2

3

4

5

6 *)

7 **)

I — credite (altele decât cele care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute si care sunt acordate persoanelor fizice expuse la riscul valutar) acordate clientelei

1

Standard

 

 

 

 

0

 

 

2

În observatie

 

 

 

 

0,05

 

 

3

Substandard

 

 

 

 

0,2

 

 

4

Îndoielnic

 

 

 

 

0,5

 

 

5

Pierdere

 

 

 

 

1

 

 

6

Total (rd. 1 la 5)

 

 

 

 

X

 

 

II — credite înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, acordate clientelei reprezentând persoane fizice expuse la riscul valutar

7

Standard

 

 

 

 

0,07

 

 

8

În observatie

 

 

 

 

0,08

 

 

9

Substandard

 

 

 

 

0,23

 

 

10

Îndoielnic

 

 

 

 

0,53

 

 

11

Pierdere

 

 

 

 

1

 

 

12

Total (rd. 7 la 11)

 

 

 

 

X

 

 

13

Total
(rd.6+12)

 

 

 

 

X

 

 

 

*) col. 6 = col. 3 x col. 5

**) col. 7 = col. 4 x col. 5