MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 132         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 februarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

139. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane privind aprobarea Programului de interes national pentru îmbunătătirea activitătilor de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane (PIN 1/2008) si a Metodologiei de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de interes national

 

36. - Decizie a presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale privind comisionul si tarifele care se percep de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor din sistemul public de pensii

 

67. - Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii pentru modificarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 595/2007

 

90. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

169. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind conditiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

Rectificări la:

 - Decretului nr. 1.102/2007;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007;

 - Hotărârea Guvernului nr. 53/2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 34 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.201/2004 privind functionarea si atributiile Comitetului tehnic interministerial si a grupurilor de lucru organizate în conformitate cu dispozitiile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.277 din 30 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 139.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006

 

CAPITOLUL I

Structurile tehnice ale procesului de descentralizare

 

SECTIUNEA 1

Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare

 

Art. 1. - (1) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare este structură cu rol consultativ si cu caracter permanent, înfiintat în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006.

(2) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare functionează în subordinea Consiliului interministerial pentru administratie si functie publică, descentralizare, comunităti locale, prevăzut la art. 1 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.

(3) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare este compus din următorii membri:

a) ministrul internelor si reformei administrative, presedinte;

b) secretarul de stat pentru reformă în administratia publică din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, vicepresedinte;

c) un secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor;

d) secretarul de stat responsabil pentru coordonarea Directiei de politici publice din cadrul Secretariatului General al Guvernului;

e) câte un secretar de stat din partea ministerelor si conducătorii altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

f) un consilier al primului-ministru;

g) presedintele Asociatiei Municipiilor din România;

h) presedintele Asociatiei Oraselor din România;

i) presedintele Asociatiei Comunelor din România;

j) presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România.

(4) Nominalizarea membrilor Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prevăzuti la alin. (3) lit. b)-f), se face de către conducătorii organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, de către primul-ministru, după caz, prin acte administrative cu caracter individual, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) La sedintele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare pot participa, în calitate de invitati, fără drept de vot, reprezentanti ai altor autorităti ale administratiei publice centrale si locale, reprezentanti ai societătii civile, ai mediului academic, experti, în functie de problemele incluse pe ordinea de zi.

Art. 2. - (1) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare se întruneste în sedinte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui.

(2) Sedintele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare se desfăsoară regulamentar în prezenta majoritătii membrilor acestuia.

(3) Sedintele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare sunt conduse de către presedintele acestuia sau, în lipsa acestuia, de către vicepresedinte.

(4) Deciziile Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare se iau prin consens.

(5) În cazul în care nu se ajunge la consens în luarea unei decizii, presedintele sau vicepresedintele Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, după caz, desemnează membrii care să propună solutii alternative, decizia finală fiind amânată pentru sedinta următoare.

(6) Luarea unei decizii nu poate fi amânată mai mult de două ori, în caz contrar, decizia finală va fi luată în prima sedintă a Consiliului interministerial pentru administratie si functie publică, descentralizare, comunităti locale.

(7) Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare emite avize sau recomandări privind fundamentarea si implementarea politicilor de descentralizare.

Art. 3. - Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare are următoarele atributii:

a) avizează proiectul strategiei de descentralizare elaborat de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

b) propune solutii cu privire la procesul de descentralizare sectorială sau cu privire la necesitatea îmbunătătirii modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz;

c) avizează proiectele strategiilor de descentralizare sectorială si proiectele strategiilor sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, propuse de ministere sau de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

d) avizează standardele de calitate si de cost propuse de către ministere sau de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care ulterior se aprobă prin hotărâre de Guvern;

e) aprobă rapoartele de monitorizare si evaluare privind stadiul de implementare a strategiilor de descentralizare sectorială si a strategiilor sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate;

f) stabileste calendarul actiunilor privind derularea procesului de descentralizare;

g) prezintă Consiliului interministerial pentru administratie si functie publică, descentralizare, comunităti locale rapoarte anuale privind stadiul implementării procesului de descentralizare;

h) aprobă minutele sedintelor întocmite de către secretariatul tehnic.

Art. 4. - Secretariatul tehnic al Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare este asigurat de către Unitatea centrală pentru reforma administratiei publice din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative împreună cu reprezentanti din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor nominalizati prin ordin al ministrului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Grupurile de lucru pentru descentralizarea competentelor

 

Art. 5. - Grupurile de lucru pentru descentralizarea competentelor, denumite în continuare grupuri de lucru, constituite conform prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, functionează în coordonarea Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare.

Art. 6. - (1) Grupul de lucru se constituie din specialisti din cadrul ministerului sau al altui organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu atributii în următoarele domenii: politici publice, buget, finante, juridic, resurse umane, precum si alti specialisti care au atributii în domeniile vizate de procesul de descentralizare.

(2) Grupul de lucru are în componentă si câte un reprezentant al Unitătii centrale pentru reforma administratiei publice din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, al Ministerului Economiei si Finantelor, al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România, al Asociatiei Municipiilor din România, al Asociatiei Oraselor din România si al Asociatiei Comunelor din România.

(3) Grupul de lucru este condus de către secretarul general sau de către secretarul general adjunct al ministerului sau al altui organ de specialitate al administratiei publice centrale, după caz. Grupul de lucru din cadrul organului de specialitate al administratiei publice centrale care nu are prevăzut în structura organizatorică postul de secretar general va fi condus de către persoana nominalizată de conducătorul acestuia.

(4) Fisele de post ale specialistilor din cadrul ministerului sau al organului de specialitate al administratiei publice centrale, desemnati în grupul de lucru, se modifică si se completează în conformitate cu noile responsabilităti ce le revin conform prevederilor art. 8.

Art. 7. - (1) Componenta grupurilor de lucru se stabileste prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului organului de specialitate al administratiei publice centrale, după caz, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Ministrul internelor si reformei administrative si ministrul economiei si finantelor desemnează prin ordin reprezentantii care vor face parte din grupurile de lucru din cadrul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Uniunea Natională a Consiliilor Judetene din România, Asociatia Municipiilor din România, Asociatia Oraselor din România si Asociatia Comunelor din România desemnează reprezentantii în cadrul grupurilor de lucru din cadrul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Actele de desemnare a reprezentantilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Economiei si Finantelor, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România, Asociatiei Municipiilor din România, Asociatiei Oraselor din România, Asociatiei Comunelor din România în grupurile de lucru de la nivelul ministerelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale se transmit conducătorilor acestora, în termen de 3 zile de la data la care au fost emise.

(5) Ordinele de constituire a grupurilor de lucru, respectiv actele de desemnare a reprezentantilor Ministerului Economiei si Finantelor, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România, Asociatiei Municipiilor din România, Asociatiei Oraselor din România si Asociatiei Comunelor din România se transmit Unitătii centrale pentru reforma administratiei publice în termen de 3 zile de la data la care au fost emise.

Art. 8. - Grupurile de lucru au următoarele atributii: a) elaborează analiza stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial, conform anexei nr. 1;

b) elaborează proiectul strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz, conform anexei nr. 2;

c) asigură corelarea strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz, cu alte documente strategice ale ministerelor sau a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, în cazul descentralizării unor competente cu caracter intersectorial;

d) transmit Ministerului Economiei si Finantelor proiectul strategiei sectoriale de descentralizare sau proiectul strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz, pentru formularea punctului de vedere cu privire la implicatiile financiare ale acestuia;

e) propun Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare spre dezbatere si avizare proiectul strategiei sectoriale de descentralizare sau proiectul strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz;

f) organizează procesul de consultare publică a proiectului strategiei sectoriale de descentralizare sau a proiectului strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz, avizat de Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare;

g) elaborează forma finală a proiectului strategiei sectoriale de descentralizare sau a proiectului strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz, ca urmare a încheierii procesului de consultare;

h) întreprind demersurile necesare adoptării de către Guvern a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz;

i) participă la activitătile privind initierea, modificarea si completarea legislatiei sectoriale necesare implementării strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz;

j) elaborează, analizează si actualizează standardele de calitate si de cost, în conditiile legii;

k) elaborează criterii pentru evaluarea capacitătii administrative a unitătilor administrativ-teritoriale, după caz;

l) organizează si gestionează fazele-pilot în vederea testării si evaluării impactului solutiilor propuse pentru descentralizarea competentelor;

m) elaborează rapoarte de monitorizare si evaluare cu privire la fazele-pilot, pe care le înaintează Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Unitatea centrală pentru reforma administratiei publice;

n) elaborează si implementează sistemul de monitorizare si evaluare a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz, conform anexei nr. 3;

o) elaborează rapoarte de monitorizare si evaluare a modului de implementare a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz, pe care le înaintează Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Unitatea centrală pentru reforma administratiei publice;

p) elaborează alte documente privind procesul de descentralizare sectorială.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atributii exercitate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative si de Ministerul Economiei si Finantelor

 

Art. 9. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin structurile de specialitate, asigură aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), b), d), f) si g) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, prin  rmătoarele activităti:

a) elaborează sistemul de monitorizare a procesului de descentralizare;

b) acordă asistentă tehnică în elaborarea, implementarea si monitorizarea strategiilor sectoriale de descentralizare sau a strategiilor sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz, ministerelor, altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătilor administratiei publice locale;

c) identifică si implementează noi instrumente pentru exercitarea eficientă de către autoritătile administratiei publice locale a competentelor descentralizate;

d) acordă asistentă ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale în procesul de evaluare a capacitătii administrative a unitătilor administrativteritoriale;

e) elaborează si implementează sistemul de monitorizare a îndeplinirii de către autoritătile administratiei publice locale a standardelor de calitate în furnizarea serviciilor publice si de utilitate publică.

Art. 10. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor, prin structurile de specialitate, asigură aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. c) si e) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, prin următoarele activităti:

a) acordă asistentă tehnică grupurilor de lucru în elaborarea strategiilor sectoriale de descentralizare sau a strategiilor sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz, conform domeniului său de competentă;

b) analizează proiectele strategiilor sectoriale de descentralizare sau ale strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, după caz, si formulează puncte de vedere cu privire la implicatiile financiare ale acestora;

c) elaborează rapoarte anuale privind stadiul procesului de descentralizare financiară si fiscală;

d) furnizează grupurilor de lucru datele financiare necesare elaborării standardelor de cost si de calitate;

e) colaborează cu ministerele sau cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale în vederea identificării surselor de finantare, a mecanismelor si metodelor necesare organizării si derulării fazelor-pilot.

 

CAPITOLUL II

Fazele-pilot în vederea testării si evaluării impactului solutiilor propuse pentru descentralizarea competentelor

 

Art. 11. - Faza-pilot reprezintă etapa preliminară implementării strategiei de descentralizare sectorială, pe care ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale o organizează pe durată determinată, în vederea testării deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competente de la nivel central la nivel local, înainte de generalizarea acestora la nivel national.

Art. 12. - Grupurile de lucru din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale propun spre aprobare ministrului criteriile de selectie si unitătile administrativ-teritoriale în care se testează competentele propuse a fi transferate autoritătilor administratiei publice locale, după consultarea structurilor asociative ale administratiei publice locale.

Art. 13. - (1) Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale încheie cu autoritătile administratiei publice locale selectate protocoale de colaborare în vederea testării prin faze-pilot a deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competente de la nivel central la nivel local.

(2) Protocoalele contin prevederi cu privire la: părtile semnatare si responsabilitătile acestora, perioada de derulare a fazei-pilot, modul de monitorizare si evaluare a fazei-pilot, orice alte elemente specifice domeniului de activitate pentru care se va derula faza-pilot.

(3) Fiecare protocol de colaborare în vederea testării deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competente de la nivel central la nivel local este însotit de planul de actiune pentru implementarea fazei-pilot, ca parte integrantă a acestuia.

(4) Pentru elaborarea planului de actiune grupurile de lucru din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor, identifică sursele de finantare, precum si mecanismele, metodele si instrumentele legale necesare organizării si derulării fazelor-pilot.

Art. 14. - Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare, pe baza raportului final de evaluare cu privire la derularea fazei-pilot, elaborat de către grupul de lucru, formulează recomandări cu privire la etapele pe care ministerul sau alt organ de specialitate al administratiei publice centrale trebuie să le parcurgă în ceea ce priveste procesul de descentralizare sectorială.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea capacitătii administrative a unitătilor administrativ-teritoriale

 

Art. 15. - Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, în situatia în care decid să clasifice unitătile administrativ-teritoriale în categoria I sau categoria a II-a, conform prevederilor art. 10 alin. (1) si (2) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, prevăd în proiectele strategiilor sectoriale de descentralizare evaluarea capacitătii administrative a comunelor si oraselor.

Art. 16. - Evaluarea capacitătii administrative a unitătii administrativ-teritoriale se realizează pe baza următoarelor criterii generale:

a) capacitatea autoritătilor administratiei publice locale de a planifica strategic;

b) capacitatea autoritătilor administratiei publice locale în ceea ce priveste managementul financiar;

c) capacitatea autoritătilor administratiei publice locale în ceea ce priveste managementul resurselor umane;

d) capacitatea autoritătilor administratiei publice locale în ceea ce priveste managementul proiectelor;

e) concordanta actelor adoptate si emise de către autoritătile administratiei publice locale cu reglementările în vigoare.

Art. 17. - Pentru determinarea criteriului general prevăzut la art. 16 lit. a), criteriul specific este: abilitatea autoritătilor administratiei publice locale de a elabora si adopta strategii privind dezvoltarea economică, socială si de mediu a unitătilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor art. 36 alin. (4) lit. e) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată.

Art. 18. - (1) Pentru determinarea criteriului general prevăzut la art. 16 lit. b), criteriile specifice sunt: a) capacitatea autoritătilor administratiei publice locale de a colecta venituri proprii, determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:

 

realizări venituri proprii (fără cote defalcate din impozitul pe venit) / program venituri proprii (fără cote defalcate din impozitul pe venit) X 100

 

b) capacitatea autoritătilor administratiei publice locale de a genera venituri, determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:

 

realizări venituri proprii (fără cote defalcate din impozitul pe venit) / total realizări venituri (fără cote defalcate din impozitul pe venit) X 100

 

(2) Perioada de referintă pentru a calcula formulele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) este anul bugetar anterior celui în care se face evaluarea.

Art. 19. - (1) Pentru determinarea criteriului general prevăzut la art. 16 lit. c), criteriile specifice sunt:

a) nivelul de instruire a personalului din aparatul de specialitate al primarului, pentru anul anterior efectuării evaluării, determinat prin aplicarea următoarei formule de calcul:

 

numărul total al personalului care a absolvit cursuri de perfectionare profesională / număr total de personal X 100

 

b) performantele profesionale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului, atât cel cu statut de functionar public, cât si personalul contractual, pentru anul anterior efectuării evaluării, determinat prin

aplicarea următoarei formule de calcul:

 

numărul personalului evaluat cu calificative „bine” si „foarte bine” / numărul total al personalului evaluat X 100

 

(2) Pentru a determina nivelul de instruire a personalului din aparatul de specialitate al primarului se va avea în vedere orice formă de perfectionare profesională la care au participat functionarii publici, în conditiile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată, si personalul contractual, pentru care au primit documente care atestă absolvirea acestora.

Art. 20. - Pentru determinarea criteriului general prevăzut la art. 16 lit. d), criteriile specifice sunt:

a) capacitatea autoritătilor administratiei publice locale de a atrage surse de finantare pentru implementarea proiectelor de interes local în ultimii 4 ani anteriori efectuării evaluării, determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:

 

valoarea surselor atrase / valoarea proiectelor depuse spre finantare X 100

 

b) capacitatea autoritătilor administratiei publice locale de a cheltui resursele financiare atrase pentru proiectele de interes local, implementate în ultimii 4 ani anteriori efectuării evaluării, determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:

 

totalul cheltuielilor efectuate din surse atrase / valoarea totală a surselor atrase X 100

 

Art. 21. - (1) Pentru determinarea criteriului general prevăzut la art. 16 lit. e), criteriile specifice sunt:

a) legalitatea actelor adoptate de consiliul local, determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:

 

numărul hotărârilor adoptate de consiliul local, desfiintate prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile / numărul total al hotărârilor adoptate de consiliul local X 100

 

b) legalitatea actelor emise de primar, determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:

 

numărul dispozitiilor emise de primar, desfiintate prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile / numărul total al dispozitiilor emise de primar X 100

 

(2) Perioada de referintă pentru a calcula formulele prevăzute la alin. (1) este anul anterior efectuării evaluării.

Art. 22. - Punctajul pentru evaluarea capacitătii administrative a unitătilor administrativ-teritoriale se stabileste după cum urmează: fiecărui criteriu general i se atribuie 20 de puncte, obtinându-se un punctaj maxim total de 100 de puncte.

Art. 23. - Pentru fiecare criteriu general care se determină pe baza mai multor criterii specifice, cele 20 de puncte se divid la numărul total de criterii specifice.

Art. 24. - Pentru criteriul specific prevăzut la art. 17, în cazul în care răspunsul este afirmativ, se acordă 20 de puncte, iar în cazul în care răspunsul este negativ, nu se acordă niciun punct.

Art. 25. - Pentru criteriile specifice prevăzute la art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) si art. 20 se acordă punctele stabilite în urma divizării prevăzute la art. 23, dacă rezultatul formulei de calcul este mai mare sau egal cu 50%. În cazul în care rezultatul formulei de calcul este mai mic de 50%, nu se acordă niciun punct.

Art. 26. - Pentru criteriile specifice prevăzute la art. 21 alin. (1) se acordă punctele stabilite în urma divizării prevăzute la art. 23, dacă rezultatul formulei de calcul este mai mic sau egal cu 5%. În cazul în care rezultatul formulei de calcul este mai mare de 5%, nu se acordă niciun punct.

Art. 27. - (1) Pentru a calcula punctajul total obtinut de unitatea administrativ-teritorială se însumează punctele obtinute pentru fiecare criteriu general.

(2) Încadrarea unitătii administrativ-teritoriale în categoria I se face dacă punctajul total este mai mare sau egal cu 50. Dacă punctajul total este mai mic de 50, unitatea administrativteritorială va fi încadrată în categoria a II-a.

Art. 28. - (1) Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale prevăd în cadrul legislatiei sectoriale aferente strategiei de descentralizare lista de încadrare a unitătilor administrativ-teritoriale în categoria I si a II-a, rezultată în urma evaluării capacitătii administrative.

(2) Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale prevăd în cadrul legislatiei sectoriale aferente strategiei de descentralizare data la care va avea loc reevaluarea capacitătii administrative a unitătilor administrativ-teritoriale încadrate în categoria a II-a.

Art. 29. - Ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale împreună cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative si cu structurile asociative ale autoritătilor administratiei publice locale pot stabili, în conditiile art. 11 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, si alte criterii de evaluare a capacitătii administrative, cu respectarea prevederilor art. 22, 23, 27 si 28.

Art. 30. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

METODOLOGIE

privind analiza stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial

 

În elaborarea analizei stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial se vor avea în vedere următoarele aspecte:

1. Scurtă descriere a evolutiei procesului de descentralizare sectorială.

2. Identificarea competentelor exercitate în prezent:

2.1. enumerarea competentelor exercitate de administratia publică centrală, inclusiv serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale;

2.2. pentru fiecare dintre competentele identificate se vor preciza: sursele de finantare (de exemplu, bugetul de stat, bugetele unitătilor administrativ-teritoriale, alte surse), resursele umane, materiale si patrimoniale utilizate în vederea exercitării acestor competente.

3. Identificarea competentelor descentralizate către autoritătile administratiei publice locale:

3.1. enumerarea competentelor transferate către autoritătile administratiei publice locale (exclusive, partajate, delegate);

3.2. pentru fiecare dintre competentele enumerate la pct. 3.1 descrieti aspectele legate de autoritatea responsabilă cu reglementarea competentei, autoritatea responsabilă de finantare si sursele de finantare ale competentei, autoritatea responsabilă de implementarea competentei, autoritatea care detine proprietatea asupra patrimoniului. O atentie sporită trebuie acordată competentelor partajate între mai multe niveluri administrative; în aceste cazuri, descrierea competentelor trebuie făcută în detaliu, cu specificarea clară a responsabilitătilor fiecărui actor implicat.

4. Descrierea provocărilor, a problemelor majore din punct de vedere financiar si administrativ pentru autoritatea administratiei publice centrale (minister), serviciul public deconcentrat, în exercitarea competentelor identificate.

Prezentati aspectele pozitive si negative constatate în procesul de exercitare a acestor competente, precum si aspectele care periclitează exercitarea lor în conditii de eficientă.

5. Analiza trebuie să cuprindă si informatii cu privire la standardele de cost pentru finantarea unor servicii publice si de utilitate publică descentralizate si cu privire la standardele de calitate aferente asigurării furnizării acestora.

6. Analiza trebuie să cuprindă si informatii privind sistemele de monitorizare si evaluare a modului în care autoritătile administratiei publice centrale si locale furnizează serviciile publice si de utilitate publică descentralizate.

7. Identificarea legislatiei care reglementează modul de exercitare a competentelor identificate.

8. Formularea de concluzii si recomandări cu privire la procesul de descentralizare sectorială.

9. Alte informatii pe care le considerati relevante.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

METODOLOGIE

privind structura strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate

 

1. Introducere (informatii generale relevante, priorităti, politici si cadru juridic existent)

1.1. Premisele elaborării strategiei de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate

1.2. Planificarea în timp - perioada de implementare a strategiei (termen mediu sau lung)

1.3. Părtile implicate în elaborarea strategiei

1.4. Modul de lucru (ateliere, seminarii, sesiuni, grupuri de lucru etc.)

1.5. Tendintele Uniunii Europene în sectorul supus descentralizării, documentele strategice de impact national, programul de guvernare, cadrul legal general si sectorial etc.

1.6. Principii generale si specifice ale strategiei de descentralizare/ strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate.

2. Definirea problemelor

În procesul de definire a problemelor se vor avea în vedere următoarele etape:

2.1. prezentarea concluziilor analizei stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial;

2.2. listarea problemelor identificate.

De exemplu:

a) exercitarea unor competente de către administratia centrală, care ar putea fi descentralizate;

b) mandate incomplete atât în ceea ce priveste resursele financiare, cât si drepturile de decizie managerială;

c) necorelări cu principiile ariei beneficiarilor si economiilor de scară;

d) alocări neclare/confuze ale responsabilitătilor către fiecare actor implicat în furnizarea serviciului public în cauză;

e) lipsa unor sisteme de monitorizare si evaluare relevante în ceea ce priveste furnizarea serviciilor publice descentralizate/deconcentrate;

f) deficiente în pregătirea profesională sau de altă natură a personalului;

g) suprapunerea în exercitarea anumitor competente între diferite niveluri ale administratiei publice locale sau între acestea si serviciile publice deconcentrate;

h) lipsa standardelor de calitate si de cost aferente competentelor descentralizate;

i) altele.

3. Obiectivele1) strategiei sectoriale de descentralizare sau ale strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate:

3.1. obiectivul general al strategiei de descentralizare sectorială sau al strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate;

3.2. obiectivele specifice care să vizeze solutionarea problemelor identificate.

4. Evaluarea capacitătii administrative a comunelor si oraselor în conditiile art. 10 si 11 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 si ale prevederilor cap. III din normele metodologice

5. Activităti

În functie de obiectivele specifice stabilite vor fi indicate activitătile care vor conduce la realizarea acestora.

Următoarele elemente vor fi avute în vedere:

a) identificarea competentelor exercitate de către autoritatea administratiei publice centrale (minister, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, după caz), servicii publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, care vor fi transferate autoritătilor administratiei publice locale;

b) identificarea tuturor factorilor implicati în procesul de descentralizare (de exemplu, cetăteni, ONG-uri, autorităti locale, autorităti centrale etc.);

c) identificarea criteriilor de determinare a capacitătii administrative a unitătilor administrativ-teritoriale, după caz;

d) identificarea ariei geografice a beneficiarilor în vederea efectuării transferului de competente. Se va respecta criteriul potrivit căruia descentralizarea competentelor privind furnizarea unui serviciu public se face către acel nivel al administratiei publice locale care corespunde cel mai bine ariei geografice a beneficiarilor;

e) identificarea posibilitătilor de realizare a economiilor de scară în procesul de furnizare a serviciului public, dacă este cazul;

f) identificarea resurselor necesare (materiale, umane, financiare si informationale) si a posibilitătilor de alocare eficientă a acestora în procesul de exercitare a competentelor supuse descentralizării;

g) identificarea posibilitătilor de stabilire a standardelor de cost pentru finantarea serviciilor publice si de utilitate publică propuse a fi descentralizate si a standardelor de calitate aferente asigurării furnizării acestora2);

h) organizarea unor faze-pilot în vederea testării si evaluării impactului solutiilor propuse pentru descentralizarea competentelor;

i) altele.

6. Rezultatele strategiei sectoriale de descentralizare sau ale strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate

Pentru obiectivele specifice ale strategiei stabiliti rezultatele asteptate. Rezultatele asteptate trebuie să fie măsurabile. Stabilirea rezultatelor asteptate constituie o etapă deosebit de importantă în cadrul procesului de monitorizare.

7. Planul de actiune al strategiei sectoriale de decentralizare sau al strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate

În elaborarea planului de actiune al strategiei sectoriale de decentralizare sau al strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate se foloseste următorul model:

 

1) Obiectivele strategiei trebuie să fie SMART (specifice, măsurabile, realizabile, reale, limitate în timp) si să fie asumate de către toti actorii implicati în elaborarea, implementarea si monitorizarea acesteia.

2) În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

 

Obiectiv general:

enuntati obiectivul general al strategiei

Obiectiv specific 1:

enuntati obiectivul

specific

Rezultatul asteptat aferent obiectivului specific 1

Indicator-cheie de performantă aferent obiectivului specific 1

Activitate 1.1

(enuntati activitatea)

Resurse necesare

Responsabili

Termene

Rezultatul activitătii

Indicatori de performantă

 

Umane

Financiare

Materiale

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 2

Rezultatul asteptat aferent obiectivului specific 2

Indicator-cheie de performantă aferent obiectivului specific 1

Activitate 2.1

(enuntati activitatea)

Resurse necesare

Responsabili

Termene

Rezultatul activitătii

Indicatori de performantă

 

Umane

Financiare

Materiale

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 3

Indicator-cheie de performantă aferent obiectivului specific 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

METODOLOGIE

privind elaborarea sistemului de monitorizare si evaluare a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate

 

Monitorizarea reprezintă procesul de colectare, procesare, analiză si raportare a datelor privind implementarea strategiilor sectoriale de descentralizare/strategiilor sectoriale pentru îmbunătătirea modului de exercitare a competentelor descentralizate, în vederea măsurării progresului si reorientării sau redefinirii activitătilor, în cazul în care acestea nu conduc la atingerea rezultatelor.

Crearea sistemului de monitorizare constă în parcurgerea următoarelor etape:

1. Indicatorii-cheie de performantă stabiliti pentru fiecare obiectiv specific constituie punctul de plecare în procesul de monitorizare. Fiecare indicator-cheie de performantă trebuie să fie definit cu claritate, să fie exprimat printr-o formulă. Indicatorul va include si unitatea de măsură. De asemenea, se recomandă ca definirea indicatorului să cuprindă suficiente detalii, pentru ca orice persoană însărcinată cu colectarea datelor, indiferent de perioada de colectare, să fie capabilă să colecteze, pentru acelasi indicator, acelasi tip de date.

2. Colectarea datelor. Pentru fiecare indicator de performantă aferent fiecărei activităti se identifică datele necesare a fi colectate, sursa datelor, factorii responsabili de colectarea si transmiterea acestora, frecventa colectării datelor.

a) Sursa este acea entitate de la care sunt obtinute datele în mod constant. Este recomandat să se folosească aceeasi sursă de date pentru acelasi indicator de performantă, pentru a se evita ca în timp să se producă interpretări eronate sau lipsite de consistentă.

b) Factorii responsabili de colectarea si transmiterea datelor.

Fiecare minister sau organ de specialitate al administratiei publice centrale, după caz, îsi stabileste propriile metode de colectare a datelor necesare monitorizării. În vederea colectării datelor, ministerele sau organele de specialitate ale administratiei publice centrale, după caz, pot implica următorii factori de interes: institutia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, fiecare autoritate a administratiei publice locale, structurile asociative ale autoritătilor administratiei publice locale. De asemenea, se poate apela si la alte surse de date ale altor organisme si institutii.

c) Frecventa colectării datelor (calendarul colectării datelor).

Sistemul de monitorizare trebuie să se bazeze pe strângerea de date comparabile, colectate cu o anumită periodicitate, pentru a se putea măsura progresul. În functie de tipul indicatorului de performantă colectarea datelor se poate face lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz.

3. Procesarea si analiza datelor. După terminarea colectării datelor se trece la procesarea acestora, prin aplicarea formulei stabilite pentru fiecare indicator de performantă. Procesarea va fi efectuată de către grupul de lucru pentru descentralizarea competentelor din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, după caz.

4. Raportul de monitorizare. Pe baza datelor procesate, grupul de lucru pentru descentralizarea competentelor din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, după caz, elaborează raportul de monitorizare.

Raportul de monitorizare se elaborează semestrial si se înaintează Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Unitatea centrală pentru reforma administratiei publice din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Raportul semestrial de monitorizare trebuie să contină si informatii privind măsurile pe care ministerul sau alt organ de specialitate al administratiei publice centrale, după caz, le are în vedere pentru redefinirea actiunilor în cazul în care acestea nu conduc la atingerea rezultatelor asteptate.

Pe baza acestor rapoarte de monitorizare sectoriale, Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare stabileste măsurile care se impun în ceea ce priveste procesul de descentralizare.

5. Raportul de evaluare. Pe baza rapoartelor semestriale de monitorizare, grupul de lucru pentru descentralizarea competentelor din cadrul ministerelor sau al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, după caz, elaborează raportul de evaluare înaintat Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Unitatea centrală pentru reforma administratiei publice din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Rapoartele de evaluare stau la baza fundamentării politicii de descentralizare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

AGENTIA NATIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

 

DECIZIE

privind aprobarea Programului de interes national pentru îmbunătătirea activitătilor de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane (PIN 1/2008) si a Metodologiei de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de interes national

 

În temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. n) si ale art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.584/2005 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Programul de interes national pentru îmbunătătirea activitătilor de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane (PIN 1/2008), prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de interes national, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane finantează serviciile în domeniul asistentei si protectiei victimelor traficului de persoane din cadrul programului de interes national cu sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul propriu.

(2) Finantarea se realizează în urma evaluării si selectării de către Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane a proiectelor înaintate de organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti în domeniul traficului de persoane.

Art. 4. - (1) Monitorizarea derulării programului de interes national în domeniul asistentei si protectiei victimelor traficului de persoane se asigură de către Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane.

(2) Controlul utilizării fondurilor alocate în cadrul programului de interes national în domeniul asistentei si protectiei victimelor traficului de persoane se asigură de către Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane,

Dumitru Licsandru

 

Bucuresti, 14 februarie 2008.

Nr. 2.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAM DE INTERES NATIONAL

pentru îmbunătătirea activitătilor de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane (PIN 1/2008)

 

Scop:

Sustinerea, pe o perioadă de cel putin 8 luni, a activitătilor de recuperare si reintegrare socioprofesională a victimelor asistate.

Obiective:

a) asigurarea de servicii de calitate adaptate nevoilor specifice persoanelor traficate, în vederea recuperării si reintegrării socioprofesionale a acestora;

b) prevenirea revictimizării persoanelor traficate printr-o interventie multidisciplinară adaptată complexitătii cazurilor de trafic de persoane;

c) asistenta si protectia persoanelor traficate, conform standardelor minime obligatorii în domeniu.

Indicatori fizici:

Cel putin 4 organizatii neguvernamentale din domeniul asistentei si protectiei victimelor traficului de persoane vor furniza asistentă conform standardelor minime obligatorii de asistentă si protectie a acestora.

Indicatori de rezultate:

Cel putin 100 de persoane traficate beneficiază de asistentă si protectie, atât în adăposturile specializate, cât si în familiile si comunitătile în care locuiesc.

Bugetul aferent anului 2008 pentru acest program de interes national este de 898.984 lei, astfel:

- cheltuieli cu salariile:

- coordonator de proiect: 1.700 lei/lună x 4 coordonatori de proiect x 8 luni = 54.400 lei;

- asistent social/lucrător social/manager de caz:

1.300 lei/lună x 4 asistenti sociali/lucrători sociali/manageri de caz x 8 luni = 41.600 lei;

- psiholog: 1.300 lei/lună x 4 psihologi x 8 luni = 41.600 lei; - contabil (1/2 normă): 600 lei/lună x 4 contabili x 8 luni = 19.200 lei;

- cheltuieli pentru locatie:

- chirie: 1.200 lei/lună/locatie x 4 locatii x 8 luni = 38.400 lei;

- utilităti (telefon, cablu TV, apă, gaze, căldură, gunoi, consumabile etc.): 550 lei/lună/locatie x 4 locatii x 8 luni = 17.600 lei;

- cheltuieli pentru asistarea victimei:

- asistentă medicală (consultatii, tratamente, interventii medicale, plata contributiei CAS etc.): 200 lei/lună x 100 victime x 8 luni = 160.000 lei;

- asistentă juridică (consultantă, reprezentare, obtinerea de certificate medico-legale): 150 lei/lună x 100 victime x 8 luni = 120.000 lei;

- asistentă educatională (taxe de scolarizare, cursuri de calificare profesională, rechizite, consumabile): 100 lei/lună x 100 victime x 8 luni = 80.000 lei;

- asistentă socială (taxe de eliberare documente, transport, cartele telefonice, taxe coletărie): 100 lei/lună x 100 victime x 8 luni = 80.000 lei;

- asistentă materială (hrană, îmbrăcăminte, produse de igienă personală, produse de curătenie): 250 lei/lună x 100 victime x 8 luni = 200.000 lei.

TOTAL GENERAL: 872.800 lei

Cheltuieli neprevăzute (2,5%): 21.820 lei

Cheltuieli administrative (0,5%): 4.364 lei

TOTAL BUGET: 898.984 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIA

de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de interes national

 

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Pot primi sume necesare finantării proiectelor privind acordarea de servicii de asistentă în beneficiul victimelor traficului de persoane organizatiile neguvernamentale care îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt persoane juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, constituite potrivit legii;

b) dispun de resursele materiale si umane necesare derulării proiectelor pe care le propun în cadrul programului de interes national în domeniul asistentei si protectiei victimelor traficului de persoane;

c) prezintă garantii de solvabilitate financiară;

d) desfăsoară de cel putin un an activităti în domeniul asistentei si protectiei victimelor traficului de persoane.

(2) Pot beneficia de finantarea prevăzută la alin. (1), în aceleasi conditii, si:

a) filialele din România ale organizatiilor internationale;

b) formele asociative constituite din organizatii care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) În sensul prezentei metodologii, se întelege prin:

a) agentie finantatoare - Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane, denumită în continuare Agentie;

b) beneficiar - victima traficului de persoane inclusă intr-un program de asistentă;

c) prestator - organizatia neguvernamentală a cărei ofertă de pret a fost acceptată de agentia finantatoare pentru realizarea obiectului contractului.

Art. 2. - (1) Proiectele propuse de organizatiile neguvernamentale, denumite în continuare ONG, pot fi selectate dacă îndeplinesc conditiile stabilite în instructiunile de întocmire a ofertei.

(2) ONG-urile interesate vor participa la o procedură de selectie cuprinzând etapele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general.

(3) Procedura de selectie de proiecte poate fi reluată în conformitate cu dispozitiile stabilite de art. 14 din Legea nr. 350/2005.

Procedura de înscriere la selectie

Art. 3. - (1) Documentatia de participare la etapa de calificare se depune de către ONG-urile interesate la sediul Agentiei.

(2) Data limită de depunere a documentatiei prevăzute la alin. (1) se stabileste în instructiunile pentru întocmirea documentatiei de calificare.

Art. 4. - (1) Agentia va pune la dispozitie ONG-urilor interesate caietul de sarcini pentru program si instructiunile pentru elaborarea documentatiei de calificare.

(2) Caietul de sarcini pentru program, instructiunile pentru elaborarea documentatiei de calificare si instructiunile pentru elaborarea ofertei de pret se aprobă de către conducerea Agentiei, astfel încât să fie posibilă punerea lor la dispozitie potrivit alin. (1).

Art. 5. - (1) Documentatia de participare la etapa de calificare va contine în mod obligatoriu următoarele:

a) scrisoare de interes;

b) statutul organizatiei;

c) documentul doveditor al personalitătii juridice;

d) formularele completate, cuprinse în instructiunile puse la dispozitie de Agentie;

e) alte acte solicitate de Agentie, care dovedesc capacitatea materială si financiară a ONG, necesară derulării proiectelor.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) vor fi prezentate în copie semnată pentru conformitate cu originalul de către ONG. La cererea Agentiei, ONG va prezenta si originalul pentru a se permite verificarea exactitătii copiei.

Calificarea organizatiilor neguvernamentale

Art. 6. - (1) Verificarea eligibilitătii si evaluarea ONG-urilor candidate, în vederea acordării finantării pentru proiectele depuse, se realizează de către comisii de evaluare si selectare, denumite în continuare comisii, constituite la nivelul Agentiei.

(2) Componenta nominală si modul de organizare si functionare ale comisiilor se stabilesc prin dispozitie a presedintelui Agentiei.

Art. 7. - (1) Verificarea eligibilitătii si evaluarea ONG-urilor candidate se realizează în baza grilei de evaluare cuprinse în instructiunile de întocmire a ofertei.

(2) Rezultatul verificării eligibilitătii si evaluării se comunică în scris ONG-urilor candidate, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii acestuia, cu precizarea motivelor respingerii, dacă este cazul.

Art. 8. - (1) Ofertele depuse de ONG vor fi analizate de comisie în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului de depunere prevăzut la art. 3 alin. (2).

(2) În urma analizei efectuate, comisia propune încheierea contractului de finantare, precum si cuantumul finantării ce urmează să fie acordat.

(3) Hotărârea prin care comisia formulează propunerile prevăzute la alin. (2) se aprobă prin votul majoritătii membrilor săi.

(4) Comisia întocmeste si înaintează Agentiei hotărârea în care se consemnează cele prevăzute la alin. (2) si (3).

Finantarea programului de interes national

Art. 9. - În baza hotărârii înaintate de comisie potrivit art. 8 alin. (4), acordarea finantării proiectelor se face pe bază de contract încheiat între Agentie, în calitate de finantator, si ONG, în calitate de prestator.

Art. 10. - (1) Virarea sumelor prevăzute în contractul de finantare încheiat în conditiile art. 9 se poate face în transe, conform clauzelor contractuale. Prima transă se înaintează în termen de 30 de zile de la începerea prestării serviciilor de către ONG, cu exceptia cazurilor în care, conform legii, se pot acorda avansuri, mentionându-se aceasta în contract.

(2) Sumele utilizate cu încălcarea prevederilor contractuale privind destinatia lor vor fi urmărite în sarcina persoanelor responsabile.

(3) Sumele virate si neconsumate la sfârsitul exercitiului bugetar se restituie la bugetul Agentiei.

Art. 11. - Finantarea acordată pentru derularea proiectelor se retrage în cazul în care Agentia constată că sumele alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele încheiate.

Art. 12. - Prezenta metodologie se completează cu dispozitiile Legii nr. 350/2005, precum si cu cele ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

CASA NATIONALĂ DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE

privind comisionul si tarifele care se percep de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor din sistemul public de pensii

 

Având în vedere:

- prevederile art. 58 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007;

- prevederile art. 5 lit. G din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor si adeverintelor de către autoritătile publice centrale si locale, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 223/2002;

- prevederile art. 193 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) Pentru retinerile din pensii, efectuate de către casele teritoriale de pensii în calitate de tert poprit, se percepe un comision de 3% aplicat asupra sumei lunare ce face obiectul retinerii.

(2) Comisionul se percepe si se încasează de la pensionar, prin retinere din pensie.

(3) Retinerea lunară totală, inclusiv comisionul, se face cu respectarea dispozitiilor art. 409 din Codul de procedură civilă.

Art. 2. - Operatiunile pentru care se percep tarife, precum si cuantumul acestora sunt următoarele:

a) eliberarea Certificatului privind stagiul de cotizare si punctajul anual realizat în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, conform art. 39 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare - 10 lei/certificat;

b) eliberarea, în conditiile legii, la cererea asiguratilor, a adeverintelor care atestă calitatea si/sau venitul asigurat - 10 lei/adeverintă;

c) eliberarea, la cererea asiguratului sau a angajatorului acestuia, a adeverintei de stagiu de cotizare necesare obtinerii certificatelor privind legislatia aplicabilă (formularul E 101), utilizate în aplicarea legislatiei comunitare în vigoare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială - 10 lei/persoană/ adeverintă;

d) eliberarea adeverintelor care contin informatii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoresti si executorii bancari - 100 lei/persoană/adeverintă;

e) efectuarea serviciului de copiere a documentelor solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare - 0,5 lei/pagină.

Art. 3. - Prin exceptie de la prevederile art. 2, nu se percep tarife pentru următoarele operatiuni:

a) eliberarea, la cererea pensionarilor sau a persoanelor care, prin casa teritorială de pensii, încasează drepturi bănesti stabilite în baza unor legi cu caracter special, a adeverintelor privind calitatea si/sau cuantumul pensiei sau al respectivelor drepturi;

b) eliberarea către altă casă teritorială de pensii, la cererea acesteia, a adeverintelor privind stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii;

c) consultarea bazei de date a caselor teritoriale de pensii, respectiv a Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, în cazul emiterii formularului „Notificarea respingerii cererii de emitere a formularului E 101”;

d) furnizarea de informatii, altele decât codul numeric personal, către institutiile care functionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, care, pe baza acestora, stabilesc prestatii în domeniul protectiei sociale sau, după caz, acordă anumite ajutoare unor categorii de asigurati sau pensionari ai sistemului public de pensii. Informatiile solicitate se furnizează numai dacă acestea fac obiectul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Informatiile furnizate de către casele teritoriale de pensii sau, după caz, de către CNPAS se utilizează numai în scopul mentionat în mod expres în solicitarea adresată acestor institutii;

e) furnizarea de informatii către instantele de judecată, organele de cercetare penală, organele de urmărire penală, organele fiscale, precum si oricăror alte institutii pentru care actele normative prevăd scutirea de taxe, tarife si comisioane.

Art. 4. - Operatiunile prevăzute la art. 2 se efectuează numai după confirmarea achitării tarifului.

Art. 5. - (1) Tarifele percepute pentru operatiunile prevăzute la art. 2 se achită la casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, la casieria CNPAS, prin dispozitie de încasare către casierie sau, după caz, prin ordin de plată, direct în contul 22.36.03.50 „Alte venituri” al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unitătile Trezoreriei Statului pe seama CNPAS, a caselor judetene de pensii si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.

(2) Veniturile reprezentând tarife încasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, după caz, prin casieria CNPAS, precum si cele reprezentând comisioane se virează cel mai târziu până la finele lunii, în contul 22.36.03.50 „Alte venituri” al bugetului asigurărilor sociale de stat, deschis la unitătile Trezoreriei Statului pe seama CNPAS, a caselor judetene de pensii si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.

(3) Veniturile realizate în conditiile art. 1 si 2 se evidentiază lunar în contul de executie al CNPAS (pentru activitatea proprie), al fiecărei case judetene de pensii si al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, la capitolul 36.03 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.03.50 „Alte venituri”.

Art. 6. - (1) Directia economică si executie bugetară din cadrul CNPAS calculează contravaloarea cheltuielilor materiale si a manoperei percepute pentru efectuarea serviciilor legate de stabilirea si plata prestatiilor sociale finantate din bugetul de stat si bugetele fondurilor speciale, în conditiile art. 193 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se comunică, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului expirat sau în ziua lucrătoare imediat următoare, dacă data de 25 este zi nelucrătoare, ordonatorilor principali de credite ai institutiilor pentru care se efectuează serviciile, în vederea achitării acestora.

(3) Ordonatorii principali de credite prevăzuti la alin. (2) virează sumele comunicate de CNPAS la bugetul asigurărilor sociale de stat, la capitolul 36.03 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.03.50 „Alte venituri”, respectiv în contul IBAN RO53TREZ70022360350XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti pe seama CNPAS, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data înstiintării.

Art. 7. - La data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. 8. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează casele teritoriale de pensii, precum si CNPAS.

Art. 9. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale,

Mariana Câmpeanu

 

Bucuresti, 4 februarie 2008.

Nr. 36.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 595/2007

 

Având în vedere prevederile art. 1 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,

în temeiul art. 5 pct. 24,28 si 29 si al art. 13 pct. 1 si 2 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 147/2007,

inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii emite următorul ordin:

Articol unic. - Numărul curent 2 al tabelului prevăzut la articolul 12 alineatul (1) din Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 595/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 10 septembrie 2007, modificat si completat prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 36/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Domeniul de autorizare

Învătământ universitar

Vechime în muncă

Nivel

Specializare

 

„2.

Constructii civile, industriale, agricole:”

 

 

 

 

 

 

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii,

Dorina Nicolina Isopescu

 

Bucuresti, 11 februarie 2008.

Nr. 67.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

Văzând Procesul-verbal nr. 6/2008 cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor, propuse de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul de aprobare al Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 116.232 din 6 februarie 2008,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- după pozitia 42 se introduc două noi pozitii, pozitiile 43 si 44, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

CUI

Sediul social

„43.

Societatea Comercială «VITAVET IMPEX» - S.R.L.

RO 14614450

Cluj-Napoca, aleea Băita nr. 8, ap. 47, judetul Cluj

44.

Societatea Comercială «CLAS SUINTEST» - S.R.L.

RO 22627087

Ploiesti, Piata Victoriei nr. 9, bl. CC SUD, sc. B, ap. 27, judetul Prahova”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 11 februarie 2008.

Nr. 90.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind conditiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat

 

Având în vedere dispozitiile art. 5 lit. e), art. 33 alin. (1) si (11) si ale art. 80 alin. (1) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Consumatorul izolat reprezintă acel consumator alimentat cu gaze naturale, în conditiile prezentului ordin, de către un operator licentiat pentru distributia gazelor naturale.

(2) Consumatorul izolat poate apărea ca urmare a anumitor circumstante, precum:

a) eliberarea de către producător, în baza prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de societate sau din considerente sociale, a acordului de utilizare a gazelor naturale;

b) necesitatea alimentării cu gaze naturale a punctelor de consum din cadrul organizărilor de santier ale operatorilor din sectorul gazelor naturale;

c) distanta apreciabilă dintre consumatori si conductele apartinând sistemului de distributie din unitatea administrativteritorială în care se află consumatorii, în comparatie cu distanta până la conducte colectoare, conducte ale Sistemului national de transport al gazelor naturale sau conducte apartinând unui alt sistem de distributie aflat în unitatea administrativ-teritorială învecinată.

(3) Consumatorul precizat la alin. (1) are locul de consum în localităti unde serviciul de distributie a gazelor naturale:

a) nu a fost concesionat;

b) a fost concesionat, dar nu există operator licentiat;

c) a fost concesionat, există operator licentiat, dar sistemul de distributie a gazelor naturale nu este construit ori nu este dezvoltat suficient si nu permite racordarea consumatorului în conditii de eficientă economică.

Art. 2. - Concesionarul serviciului public de distributie a gazelor naturale dintr-o unitate administrativ-teritorială poate alimenta cu gaze naturale un consumator izolat situat într-o unitate administrativ-teritorială învecinată, aflat în una dintre ipotezele prevăzute la art. 1 alin. (3), cu respectarea cumulativă a următoarelor conditii:

a) obtinerea acordului prealabil al concesionarului serviciului public de distributie a gazelor naturale din unitatea administrativteritorială în care se afla consumatorul izolat, în cazul în care există un concesionar; în cazul în care nu există concesionar al serviciului de distributie a gazelor naturale, acordul prealabil este eliberat de autoritatea concedentă;

b) alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat se va realiza pe o durată limitată, până la preluarea consumatorului izolat de către concesionarul serviciului de distributie din unitatea administrativ-teritorială în care acesta este situat;

c) plata redeventei, corelativ prestării serviciului de distributie consumatorului izolat, la nivelul celei prevăzute în contractul de concesiune pentru unitatea administrativ-teritorială învecinată;

d) cedarea consumatorului izolat, la solicitarea concesionarului serviciului de distributie din unitatea administrativteritorială în care acesta este situat;

e) punerea activelor la dispozitia concesionarului de drept, dacă acestea sunt necesare îndeplinirii neîntrerupte a obligatiilor ce rezultă din licentă.

Art. 3. - (1) Acordul prealabil al concesionarului serviciului public de distributie a gazelor naturale din unitatea administrativteritorială în care se afla consumatorul izolat, respectiv cel al autoritătii concedente, se exprimă în scris, materializându-se într-o conventie încheiată cu concesionarul serviciului public de distributie din unitatea administrativ-teritorială învecinată.

(2) Conventia va cuprinde cel putin următoarele prevederi:

a) termenul până la care consumatorul izolat va fi alimentat cu gaze naturale de către concesionarul serviciului de distributie a gazelor naturale învecinat;

b) conditiile predării/preluării;

c) obligatia de a ceda consumatorul izolat concesionarului sistemului de distributie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritorială în care acesta este situat, în momentul în care dezvoltarea sistemului de distributie a gazelor naturale face posibilă alimentarea inclusiv a consumatorului izolat;

d) obligatia de a nu extinde obiectivele de distributie a gazelor naturale pentru alimentarea altor consumatori izolati, fără a detine în prealabil acordul concesionarului sistemului de distributie din unitatea administrativ-teritorială în care sunt situati, respectiv al autoritătii concedente;

e) obligatia de a detine toate documentele de evidentă, de la punerea în functiune a obiectivelor aferente sistemului de distributie, cu modificările, înlocuirile, reparatiile si interventiile făcute;

f) obligatia de a pune la dispozitia concesionarului sistemului de distributie a gazelor naturale din unitatea administrativteritorială în care consumatorul izolat este situat toate registrele, înregistrările, informatiile, datele si activele aflate în posesia sa, necesare îndeplinirii neîntrerupte a obligatiilor;

g) obligatia de a asigura functionarea în conditii de sigurantă a obiectivelor, conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare.

Art. 4. - (1) Costurile aferente racordării consumatorului izolat la reteaua de distributie a gazelor naturale, precum si costurile determinate de prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale vor fi suportate de către consumatorul izolat.

(2) Operatorul licentiat de distributie a gazelor naturale care acceptă să presteze serviciul de distributie consumatorului izolat are obligatia ca în prealabil să îi prezinte acestuia costurile precizate la alin. (1), precum si tariful rezultat pentru alimentarea cu gaze naturale.

(3) Valoarea activelor necesare pentru alimentarea cu gaze naturale a unui consumator izolat nu se include în baza activelor reglementate pentru stabilirea tarifelor aferente serviciului de distributie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritorială învecinată, unde concesionarul detine concesiunea serviciului de distributie.

(4) Costurile generate de alimentarea cu gaze naturale a unui consumator izolat nu vor fi recunoscute la fundamentarea tarifelor aferente prestării serviciului de distributie din unitatea administrativ-teritorială învecinată.

(5) La solicitarea consumatorului izolat, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei poate verifica tariful si costurile precizate la alin. (2).

Art. 5. - La încheierea contractelor legate de alimentarea cu gaze naturale a unui consumator izolat, respectiv a contractului de racordare, a contractului de distributie si/sau a contractului de furnizare a gazelor naturale, după caz, părtile vor avea în vedere prevederile reglementărilor legale în vigoare, incidente sectorului gazelor naturale, precum Regulamentul de acces la sistemele de distributie a gazelor naturale si Conditiile specifice ale contractelor-cadru de distributie/furnizare a gazelor naturale.

Art. 6. - Operatorul, titular al licentei de distributie din unitatea administrativ-teritorială învecinată, care alimentează cu gaze naturale un consumator izolat este obligat să solicite Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei modificarea autorizatiilor si a licentelor aferente.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2008.

Nr. 169.

 

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 218/2005*)

privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 


*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 155/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 12 iunie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 218/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 14 iulie 2005 si a mai fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 10 /2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 326/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 19 iulie 2006.

 

Art. 1. - (1) În scopul garantării instrumentelor financiare pe care institutiile de credit le pun la dispozitie beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit si Fondul european de garantare agricolă, se constituie la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor, denumit în continuare fond.

(2) Fondul se gestionează de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale alocă Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A., denumite în continuare fonduri de garantare, sume din fond, în scopul acordării de garantii institutiilor de credit.

(4) Acordarea sumelor din fond se efectuează pe bază de conventii încheiate între Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si fondurile de garantare.

(5) Alocarea sumelor din fond de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale se face distinct pentru fiecare fond: SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă.

Art. 2. - Sumele alocate si dobânzile aferente acestora vor fi prevăzute distinct pe fiecare fond în evidentele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate.

Art. 3. - Dobânda încasată de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea si va reîntregi suma alocată.

Art. 4. - Sumele alocate si dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori;

b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama fondului, prin plata soldului garantiei, în cazul contractelor de garantare executate de institutiile de credit pentru împrumutatii care nu-si îndeplinesc obligatiile asumate prin contractele de credit;

c) acoperirea comisioanelor datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale constituite conform legii, acestea fiind scutite de la plata comisionului de garantare. Nivelul comisioanelor de garantare se aprobă anual, diferentiat, în functie de tipul de credit si de tipul de proiect, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

Art. 5. - (1) Beneficiarii garantiilor acordate de fondurile de garantare sunt:

a) societăti comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificările si  completările ulterioare;

c) persoane fizice autorizate si asociatii de fermieri, constituite conform legii;

d) consiliile locale si asociatii ale consiliilor locale, pentru proiecte de infrastructură rurală: tehnico-edilitară si drumuri forestiere;

e) Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, pentru infrastructura de prevenire si protectie împotriva inundatiilor;

f) directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, pentru extinderea, modernizarea constructiilor si dotarea laboratoarelor si pentru reteaua informatională natională;

g) persoane fizice si juridice private, pentru proiecte din domeniul silviculturii;

h) Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Mures, pentru extinderea, modernizarea constructiilor si dotarea laboratorului Unitătii fitosanitare;

i) Institutul de Bioresurse Alimentare, pentru dotarea laboratorului propriu;

j) alti beneficiari eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit si Fondului european de garantare agricolă.

(2) Beneficiarii prevăzuti la alin. (1) lit. d)-i) pot angaja credite bancare pentru cofinantarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD. Rambursarea acestora se face prin recuperarea cheltuielilor eligibile, decontabile prin Programul SAPARD.

Art. 6. - Creditele acordate beneficiarilor prevăzuti la art. 5 vor fi garantate astfel:

a) în cazul creditelor pe termen scurt, acordate în scopul asigurării surselor de finantare necesare realizării productiei, procentul de garantare va fi de până la 50% din valoarea creditului;

b) în cazul creditelor pe termen scurt, mediu si lung, acordate beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit si Fondului european de garantare agricolă, în scopul realizării de investitii, procentul de garantare va fi, după caz, de 70-100% din valoarea creditului;

c) în cazul creditelor acordate pentru cofinantarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD si al celor încadrate în prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD, aprobată cu modificări prin Legea nr. 473/2006, procentul de garantare va fi de până la 100% din valoarea creditului.

Art. 7. - Prin derogare de la prevederile art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. acordă garantii pentru beneficiarii prevăzuti la art. 5 din prezenta lege.

Art. 8. - Comisioanele de garantare datorate de institutiile de credit pentru garantiile emise în favoarea beneficiarilor  prevăzuti la art. 5 sunt venituri ale fondurilor de garantare.

Art. 9. - În situatia în care riscul de neplată înregistrat depăseste nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare si al dobânzilor acumulate, diferenta se acoperă din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 10. - Creantele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de institutiile de credit, au regim de creantă bugetară si sunt executate în conditiile legislatiei în vigoare.

Art. 11. - Eventualele sume restituite de institutiile de credit fondurilor de garantare, ca urmare a executării celorlalte garantii prevăzute în contractele de credit si a acoperirii debitelor înregistrate de acestea, vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata.

Art. 12. - Sumele alocate în baza prezentei legi, rămase neutilizate după finalizarea Programului SAPARD, precum si cele rezultate din rambursarea creditelor garantate de fondurile de garantare se vor utiliza în continuare pentru acordarea de garantii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit si Fondului european de garantare agricolă.

Art. 13. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale*), Guvernul va adopta normele metodologice**) de aplicare a prevederilor prezentei legi.


*) În prezent, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de organizare în cadrul administratiei publice centrale, denumirea „Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale” a fost înlocuită cu denumirea „Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale”.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, modificată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 318/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. a) si b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 20 martie 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 13 noiembrie 2006.

 

RECTIFICĂRI

 

La articolul unic al Decretului nr. 1.102/2007 pentru eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 13 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în loc de: „Doamna Muntean Codruta se eliberează din functia de procuror ...” se va citi: „Doamna Muntean Codruta-Elena se eliberează din functia de procuror ...”.

 

În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 17, în loc de: „Basher Basim, fiul lui Faik si Widad, cetătean irakian, născut la data de 10 octombrie 1968 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Belizarie nr. 25, bl. 3/4, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 1. (5843/2004)” se va citi: „Basher Basim, fiul lui Faik si Widad, cetătean irakian, născut la data de 10 octombrie 1968 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Belizarie nr. 25, bl. 3/4, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 1. (5843/2004). Copii minori: Basher Sara-Maria, născută la data de 12 ianuarie 2004.”

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2008 privind recunoasterea Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008, se fac următoarele rectificări (care apartin emitentului si Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 178 alin. (1), în loc de: „ … sunt integrate patrimoniului acesteia ...” se va citi: „ … sunt integrate patrimoniului eparhiei ..”;

- la art. 180 alin. (3), în loc de: „(3) Dacă o asociatie sau fundatie social-filantropică ori cultural-bisericească s-ar desfiinta, întregul ei patrimoniu ar trece ….” se va citi: „(3) Dacă o asociatie sau fundatie social-filantropică ori cultural-bisericească se desfiintează, întregul ei patrimoniu trece….”.