MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 126         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 februarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

60. - Hotărâre pentru aprobarea Planului national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 si 2008-2012

 

138. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 octombrie 2007 si la Washington, D.C. la 31 octombrie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finantarea Proiectului de eficientă energetică, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2002

 

145. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

 

149. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

 

150. - Hotărâre privind stabilirea numărului de autorizatii de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

A/463. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.493/2003, 1.533/2004 si 1.596/2005 referitoare la situatia din Republica Democratică Congo

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

173. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) prin introducerea unui nou produs: credit pentru femei antreprenor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 si 2008-2012

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Planul national de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 si 2008-2012, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 60.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 octombrie 2007 si la Washington, D.C. la 31 octombrie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finantarea Proiectului de eficientă energetică, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finantarea Proiectului de eficientă energetică, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2002, aprobată prin Legea nr. 121/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 octombrie 2007 si la Washington, D.C. la 31 octombrie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finantarea Proiectului de eficientă energetică, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 188/2002, aprobată prin Legea nr. 121/2003, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 138.

 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

10 octombrie 2007

 

BANCA MONDIALĂ

Dlui Anand K. Seth,

director de tară

Unitatea de Tară Europa Centrală si de Sud

Regiunea EAC

 

Referitor: România - Proiectul Eficientă energetică

Acordul nr. TF-50705 RO GEF Trust Fund

Solicitare de prelungire a termenului de închidere

 

Dragă domnule Seth,

Ca urmare a evolutiilor în cadrul implementării Proiectului Eficientă energetică mai sus mentionat si pentru a asigura încheierea tuturor activitătilor si tragerea integrală a sumelor provenind din asistenta GEF Trust Fund legată de proiect,

am aprecia disponibilitatea dvs. de a prelungi termenul de închidere pentru acordul mentionat mai sus cu alte 6 luni, până la data de 30 iunie 2008.

 

Asteptând sprijinul si întelegerea dumneavoastră,

rămân al dumneavoastră, cu sinceritate,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Copie pentru:

Benoit Blarel,

manager de tară

Biroul Băncii Mondiale, România

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

1818 H STREET N.W.

Washington, D.C. 20433

S.U.A.

Telefon: (202) 473-3000

Fax: (202) 522 2566

 

31 octombrie 2007

 

Excelentei Sale Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

Referitor: România, Proiectul Eficientă energetică - Acordul GEF Trust Fund nr. TF-50705 RO

Prelungirea termenului de închidere

 

Având în vedere scrisoarea primită de la dl Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, datată 10 octombrie 2007, solicitând Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) să prelungească termenul de închidere al împrumutului nerambursabil de mai sus, suntem bucurosi să vă informăm că Banca a stabilit 30 iunie 2008 ca dată ulterioară pentru scopurile sectiunii 2.03 a acordului de împrumut nerambursabil dintre România si Bancă, datat 18 octombrie 2002.

 

Al dumneavoastră sincer,

Anand K. Seth,

Director Europa Centrală si de Sud

Regiunea Asia Centrală si Europa

 

Copie pentru:

Domnul Ioan-Silviu Lefter,

presedinte al Consiliului,

Fondul eficientă energetică, România

Bucuresti, România

Domnul Herman Wijffels,

director executiv,

Banca Mondială

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Comisia are în componenta sa 11 membri, după cum urmează:

a) 6 reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor, inclusiv presedintele Comisiei;

b) 2 reprezentanti ai Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

c) 3 reprezentanti ai structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale.”

2. La articolul 6, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, în cazul în care contractează si/sau garantează finantări rambursabile interne si externe, să publice pe pagina de internet a unitătilor administrativ-teritoriale respective, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, următoarele date:

a) hotărârea Comisiei, precum si orice modificări si/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finantării rambursabile contractate si/sau garantate, în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a unitătii administrativ-teritoriale;

d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finantări rambursabile, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare, exprimată în luni;

e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finantări rambursabile;

f) plătile efectuate din fiecare finantare rambursabilă.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevăzute de lege.”

3. La anexa nr. 1 articolul 1 alineatul (5), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) situatia financiară privind contul de executie a bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea contractării si/sau garantării finantării rambursabile, avizate de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, precum si contul de executie la finele lunii precedente solicitării autorizării, certificat de aceasta;”.

4. La anexa nr. 1 articolul 1 alineatul (5), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) situatia esalonării pe ani a tragerilor din finantarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea.”

5. La anexa nr. 1 articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) si (52), cu următorulcuprins:

„(51) Pentru calculul gradului de îndatorare se va avea în vedere media veniturilor proprii realizate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finantării rambursabile, care urmează să fie contractată si/sau garantată.

(52) Totalul datoriilor aferente finantărilor rambursabile contractate si/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv al finantărilor rambursabile pentru a căror contractare si/sau garantare se solicită autorizarea, nu poate depăsi 30% din media prevăzută la alin. (51), pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finantărilor respective.”

6. La anexa nr. 1 articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) În situatia în care pe parcursul executării contractului/acordului de finantare rambursabilă apar modificări în structura efectuării tragerilor fată de cea autorizată de Comisie, ordonatorul principal de credite are obligatia de a le notifica imediat Comisiei, în vederea obtinerii noii autorizări, prealabil reesalonării tragerilor din finantarea rambursabilă respectivă.”

7. Anexele nr. 1.2 si 1.3 la normele si procedurile la anexa nr. 1 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

8. La anexa nr. 2 articolul 6, litera a) se abrogă.

9. La anexa nr. 2 articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorulcuprins:

„(11) În continutul hotărârii Comisiei se mentionează si esalonarea pe ani a tragerilor din finantarea rambursabilă pentru care se solicită autorizarea, potrivit situatiei prezentate de către ordonatorul principal de credite.”

10. În tot cuprinsul hotărârii, cu exceptia denumirii Comisiei, termenul „împrumut” se înlocuieste cu sintagma „finantare rambursabilă”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 145.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.2 la norme si proceduri)

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL

CONSILIUL LOCAL AL ......…............. 1)

......….................................................…. 2)

........................................................…… 3)

..….....................................................…. 4)

STEMA

UNITĂTII

ADMINISTRATIVTERITORIALE

 

HOTĂRÂRE A

nr. .... din ......…. 200....

privind aprobarea contractării si/sau garantării unei finantări rambursabile interne/externe în valoare de ......…. lei*)

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

tinând seama de prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii,

luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul....................................2), în calitatea sa de initiator, înregistrat sub nr. ......…./......…. 200....;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ........../......…. 200....;

c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local/refinantarea datoriei publice locale, a căror documentatie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ........../20.... privind ......…., prevăzută în anexa la prezenta,

Consiliul Local al ......….2) , .....….. 3) adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă contractarea si/sau garantarea unei finantări rambursabile interne/externe în valoare de .......... lei*), cu o maturitate

de .......... ani.

Art. 2. - Contractarea si/sau garantarea finantării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investitiilor publice de

interes local/refinantarea datoriei publice locale, prevăzute în anexa la prezenta.

Art. 3. - Din bugetul local al .......... 2) .......... 3) se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investitii de interes local;

c) alte cheltuieli neeligibile ale finantării rambursabile mentionate la art. 1.

Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligatia să publice pe pagina de internet a .......... 2) .......... 3) următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si orice modificări si/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finantării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a ..........2) .......... 3) ;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finantări rambursabile;

f) plătile efectuate din fiecare finantare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevăzute de lege.

Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul ..........2) .......... 3) .

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului ..........2) , în termenul prevăzut de lege, primarului .......... 2) si prefectului judetului .......... 1) si se aduce la cunostintă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al .......... 2) .......... 3) , precum si pe pagina de internet www .......... 5) .

 

Presedintele de sedintă,

L.S. .................................

.................................

(numele si prenumele)

Contrasemnează:

Secretarul ...........................2)

...........................

...........................

(numele si prenumele)

 

 

LEGENDĂ:

*) În cazul în care împrumutul se face într-o altă unitate monetară decât moneda natională a României, se mentionează unitatea monetară respectivă.

1) Se înscrie denumirea judetului.

2) Se înscrie categoria unitătii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriale solicitante.

4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unitătii administrativ-teritoriale.

5) Se înscrie adresa paginii de internet a unitătii administrativ-teritoriale.

 

NOTĂ:

Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, potrivit evenimentelor legislative, precum si situatiilor specifice fiecărei unităti administrativ-teritoriale.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1.3 la norme si proceduri)

 

JUDETUL ................

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

 

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

a bugetului local al comunei/orasului/municipiului/judetului în urma contractării/garantării de finantări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local

 

Nr.

crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Executie

buget local 1)

la 31.XII.-

Executie

buget local 1)

la 31.XII.-

 

Executie

buget local 1)

la 31.XII.-

Buget local

aprobat 2)

(anul urent)

Executie

buget local

aprobat 3)

(anul curent)

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale 4)

n - 3

n - 2

n - 1

n

 

n

n + 1

n+ 2

n + 3

n +.....

0

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

VENITURI PROPRII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Limita de îndatorare 30% din venituri proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Serviciul anual al datoriei publice locale 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Rambursare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Dobânzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Comisioane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Gradul de îndatorare - în %

(serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Situatia financiară privind contul de executie a bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale.

2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).

3) Contul de executie la finele lunii precedente solicitării autorizării.

4) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media executiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col.1+col.2+col.3)/3.

5) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finantare rambursabilă în derulare si celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în

macheta din anexa nr. 1.4 privind situatia estimativă a serviciului datoriei publice).

 

NOTĂ:

Se va avea în vedere ca datele cuprinse în anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situatiile financiare privind conturile de executie a bugetului local, situatia estimativă privind serviciul datoriei publice locale.

 

Ordonator principal de credite,

Primar/Presedinte,

...............................

 

Director economic (Contabil),

...............................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 13 se abrogă.

2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, conform art. 27 alin. (1) din lege, este reprezentată de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, constituit, după caz, din următoarele elemente:

a) salariul de bază lunar brut, corespunzător timpului efectiv lucrat, la care se adaugă, după caz: indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colective sau individuale de muncă, fac parte din salariul de bază;

b) indemnizatia brută lunară pentru persoanele care îsi desfăsoară activitatea în functii elective, precum si pentru persoanele care sunt numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti;

c) solda brută lunară, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale soldatilor si gradatilor voluntari, acordate si suportate, potrivit legii, de unităti;

d) drepturile bănesti în valoare brută realizate lunar de persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;

e) remuneratia directorilor si membrilor directoratului societătilor pe actiuni, numiti în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) sporurile, adaosurile si drepturile bănesti, acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de muncă, sub formă de procent din elementele prevăzute la lit. a)-d) ori ca sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu;

g) indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de unităti, conform legii, în situatia în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăseste 30 de zile, precum si orice alte indemnizatii acordate salariatilor si suportate de unităti, potrivit legii;

h) sumele rezultate prin plata cu ora, gărzi, indemnizatii clinice;

i) drepturile bănesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de muncă sub formă de stimulente, premii si prime;

j) orice alte sume plătite din fondul de salarii.

(2) Nu se includ în baza de calcul prevăzută la alin. (1) sumele reprezentând:

a) prestatiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă si boli profesionale;

b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer;

c) drepturi de autor;

d) participarea salariatilor la profit;

e) compensatiile acordate în conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de muncă, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de persoana lor;

f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regăsesc în situatiile prevăzute la art. 19 din lege, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au detinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.

(3) În situatia personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, salariile de bază prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt salariile de bază corespunzătoare functiilor în care persoanele respective sunt încadrate în tară.

(4) În lunile în care raporturile de muncă sau de serviciu se stabilesc, încetează, se suspendă, respectiv se reiau, cu exceptia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, dacă aceasta nu depăseste 30 de zile, contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzută la art. 27 din lege, se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege pentru contributia individuală asupra bazei de calcul prevăzute la alin. (1) corespunzătoare timpului efectiv lucrat în luna respectivă.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 149.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului de autorizatii de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României si al art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste un număr de 10.000 de autorizatii de muncă noi ce vor fi eliberate în anul 2008 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detasare a unui angajator persoană juridică străină, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României.

Art. 2. - (1) Numărul de autorizatii de muncă prevăzut la art. 1 reprezintă autorizatiile de muncă ce vor fi eliberate cetătenilor străini în conditiile prevăzute de lege.

(2) Autorizatiile de muncă prevăzute în acorduri, conventii sau întelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state nu sunt incluse în numărul autorizatiilor de muncă prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Autorizatiile de muncă ce vor fi eliberate în anul 2008, precum si autorizatiile de muncă eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri pot fi prelungite în conditiile prevăzute de lege.

Art. 4. - În functie de cerintele pietei muncii, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse poate elabora programe speciale vizând facilitarea sau restrângerea, după caz, a accesului anumitor categorii profesionale de străini.

Art. 5. - În situatia în care numărul cererilor pentru eliberarea de noi autorizatii de muncă este mai mare decât numărul stabilit la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotărâre a Guvernului, în baza unui memoriu justificativ, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 150.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.493/2003, 1.533/2004 si 1.596/2005 referitoare la situatia din Republica Democratică Congo

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor

Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.493/2003, 1.533/2004 si 1.596/2005 referitoare la situatia din Republica Democratică Congo, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2008.

Nr. A/463.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA Nr. 1.493 (2003)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 4.797-a întruniri, la 28 iulie 2003

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare si declaratiile presedintelui Consiliului de Securitate referitoare la Republica Democratică Congo,

reafirmându-si angajamentul de a respecta suveranitatea, integritatea teritorială si independenta politică ale Republicii Democratice Congo, precum si pe cele ale tuturor statelor din regiune,

reafirmând si obligatiile tuturor statelor de a nu face uz de fortă împotriva integritătii teritoriale si a independentei oricărui stat sau în orice alt mod incompatibil cu scopurile si principiile Organizatiei Natiunilor Unite,

fiind îngrijorat de continuarea exploatării ilegale a resurselor naturale ale Republicii Democratice Congo si reafirmându-si în această privintă angajamentul fată de respectul suveranitătii Republicii Democratice Congo asupra resurselor sale naturale,

salutând concluziile Acordului global si incluziv privind tranzitia în Republica Democratică Congo (semnat la Pretoria la 17 decembrie 2002) si înfiintarea ulterioară a guvernului de uniune natională si de tranzitie,

fiind profund îngrijorat de continuarea ostilitătilor în estul Republicii Democratice Congo, mai ales în provinciile Kivu de nord si de sud si în Ituri, precum si de încălcările grave ale drepturilor omului si ale dreptului international umanitar care le însoteste,

reamintind că tuturor părtilor le incumbă să coopereze în vederea desfăsurării integrale a Misiunii Organizatiei Natiunilor Unite în Republica Democratică Congo (MONUC),

reînnoindu-si sprijinul fată de Forta Multinatională Interimară de Urgentă, dislocată în Bunia, si subliniind necesitatea de a asigura înlocuirea eficientă si în timp util a Fortei, după cum se solicită în Rezolutia nr. 1.484 (2003), pentru a contribui în mod optim la stabilizarea districtului Ituri,

luând notă de al doilea raport special al secretarului general, referitor la MONUC din 27 mai 2003 (S/2003/566), si de recomandările sale,

luând notă si de raportul Misiunii Consiliului de Securitate în Africa Centrală din 18 iunie 2003 (S/2003/653),

observând că situatia din Republica Democratică Congo continuă să constituie o amenintare pentru pacea si securitatea internatională din regiune,

actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. îsi exprimă satisfactia fată de promulgarea la 4 aprilie 2003 a Constitutiei de tranzitie în Republica Democratică Congo si fată de formarea, anuntată pe 30 iunie 2003, a guvernului de uniune natională si de tranzitie, încurajează părtile congoleze să ia deciziile necesare pentru a permite institutiilor de tranzitie să înceapă să functioneze eficient si le si încurajează în această privintă să includă în institutiile de tranzitie pe reprezentantii institutiilor interimare provenite din Comisia de pacificare pentru Ituri;

2. hotărăste să extindă mandatul MONUC până la 30 iulie 2004;

3. ia notă cu satisfactie de recomandările din cel de-al doilea raport special al secretarului general si autorizează cresterea efectivelor MONUC la 10.800 de militari;

4. solicită secretarului general să asigure coordonarea tuturor activitătilor structurilor Organizatiei Natiunilor Unite din Republica Democratică Congo prin reprezentantul său special pentru Republica Democratică Congo, care prezidează Comitetul International de Sprijinire a Tranzitiei, si să faciliteze coordonarea activitătilor de sustinere a tranzitiei alături de alti actori nationali si internationali;

5. încurajează MONUC, în colaborare cu alte agentii ale Organizatiei Natiunilor Unite, cu donatorii si organizatiile neguvernamentale, să ofere asistentă în timpul perioadei de tranzitie, în vederea reformării fortelor de securitate, a reinstituirii statului de drept si a pregătirii si organizării de alegeri pe întreg teritoriul Republicii Democratice Congo si salută în această privintă eforturile statelor membre de a sprijini tranzitia si reconcilierea natională;

6. aprobă desfăsurarea temporară a efectivelor MONUC cu misiunea, în primele luni ale înfiintării institutiilor de tranzitie, de a participa la un sistem de securitate cu mai multe niveluri în Kinshasa, potrivit paragrafelor 35-38 din cel de-al doilea raport special al secretarului general, aprobă si reconfigurarea componentei de politie civilă a MONUC, după cum prevede paragraful 42 al acestui raport, si încurajează MONUC să continue sprijinirea formării de forte de politie în zonele cu necesităti urgente;

7. încurajează donatorii să sprijine înfiintarea unei unităti congoleze de politie integrate si aprobă asigurarea de către MONUC a asistentei suplimentare care ar putea fi necesară pentru instruirea acesteia;

8. condamnă cu fermitate actele de violentă comise sistematic asupra civililor, inclusiv masacrele, precum si alte atrocităti si încălcări ale dreptului international umanitar si ale drepturilor omului, în special violenta sexuală asupra femeilor si fetelor, subliniază necesitatea de a-i aduce pe cei responsabili în fata justitiei, inclusiv pe cei aflati în pozitii de comandă, si îndeamnă toate părtile, inclusiv Guvernul Republicii Democratice Congo, să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea altor încălcări ale drepturilor omului si ale dreptului international umanitar, în special a celor comise asupra civililor;

9. reafirmă importanta unei perspective de gen în operatiunile de mentinere a păcii, potrivit Rezolutiei nr. 1.325 (2000), reaminteste nevoia de a actiona împotriva violentei asupra femeilor si fetelor ca instrument de război si, în această privintă, încurajează MONUC să continue să se ocupe în mod activ de această chestiune si solicită MONUC să extindă utilizarea femeilor ca observatori militari, precum si în alte functii;

10. reafirmă că toate părtile congoleze au obligatia de a respecta drepturile omului, dreptul international umanitar si securitatea si bunăstarea populatiei civile;

11. îndeamnă guvernul de uniune natională si de tranzitie să se asigure că apărarea drepturilor omului, instituirea statului de drept si a unei justitii independente figurează printre principalele sale priorităti, inclusiv înfiintarea institutiilor necesare potrivit Acordului global si incluziv, îl încurajează pe secretarul general, prin reprezentantul său special si Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului al Organizatiei Natiunilor Unite, să colaboreze mai ales pentru a sprijini autoritătile de tranzitie ale Republicii Democratice Congo să pună capăt impunitătii si încurajează si Uniunea Africană să joace un rol în această privintă;

12. afirmă că este profund preocupat de situatia umanitară din întreaga tară si, în special, din regiunile estice si solicită ca toate părtile să garanteze securitatea populatiei civile, permitând astfel MONUC si organizatiilor umanitare să aibă acces total, neobstructionat si imediat la grupurile de populatie aflate în criză;

13. condamnă cu fermitate continuarea recrutării si utilizării copiilor în ostilitătile din Republica Democratică Congo, mai ales în provinciile Kivu de nord si de sud si în districtul Ituri, si reiterează cererea adresată tuturor părtilor prin Rezolutia Consiliului de Securitate nr. 1.460 (2003) de a oferi reprezentantului special al secretarului general informatii despre măsurile pe care le-au luat pentru a pune capăt recrutării si utilizării copiilor în componentele lor armate, precum si despre cerintele privind protectia copiilor, prevăzute în Rezolutia nr. 1.261 (1999) si în rezolutiile ulterioare;

14. condamnă cu fermitate continuarea conflictului armat din regiunile estice ale Republicii Democratice Congo, mai ales gravele încălcări ale acordului de încetare a focului care au avut loc recent în provinciile Kivu de nord si de sud inclusiv, în special ofensivele Adunării Congoleze pentru Democratie (RCD-Goma), solicită ca toate părtile, potrivit Angajamentului de la Bujumbura, semnat la 19 iunie 2003, să stabilească fără întârziere sau preconditii încetarea totală a ostilitătilor si să se retragă pe pozitiile convenite în cadrul planurilor de dezangajament de la Kampala/Harare si să se abtină de la orice actiune provocatoare;

15. solicită tuturor părtilor să pună capăt oricăror limitări ale libertătii de miscare a personalului Organizatiei Natiunilor Unite, reaminteste că toate părtile au obligatia de a furniza MONUC acces total si neobstructionat si de a facilita îndeplinirea mandatului său si solicită reprezentantului special al secretarului general să raporteze toate încălcările acestei obligatii;

16. îsi exprimă îngrijorarea fată de continuarea ostilitătilor în regiunile estice ale Republicii Democratice Congo, ceea ce compromite grav actiunile MONUC din cadrul procesului de dezarmare, demobilizare, repatriere, reintegrare sau strămutare (DDRRS) ale grupărilor armate străine la care se face referire în cap. 9.1 al Acordului de încetare a focului de la Lusaka (S/1999/815), îndeamnă toate părtile implicate să coopereze cu MONUC si subliniază importanta realizării de progrese rapide si apreciabile în acest proces;

17. autorizează MONUC să sprijine guvernul de uniune natională si de tranzitie în dezarmarea si demobilizarea acelor combatanti congolezi care s-ar putea hotărî în mod voluntar să intre în procesul de dezarmare, demobilizare si reintegrare (DDR) din cadrul Programului multinational de demobilizare si reintegrare, în asteptarea înfiintării unui program DDR national, în colaborare cu Programul Organizatiei Natiunilor Unite de Dezvoltare si cu alte agentii implicate;

18. solicită ca toate statele si, în special, cele din regiune, inclusiv Republica Democratică Congo, să se asigure că miscările si grupările armate prezente în Republica Democratică Congo nu primesc niciun fel de asistentă directă sau indirectă, mai ales asistentă militară ori financiară;

19. solicită ca toate părtile să permită accesul total al observatorilor militari ai MONUC, inclusiv în porturi, aeroporturi, baze militare si puncte de trecere a frontierei, si solicită secretarului general să trimită observatori militari ai MONUC în provinciile Kivu de nord si de sus si în districtul Ituri si să raporteze Consiliului de Securitate în mod regulat în privinta pozitiei miscărilor si grupărilor armate si privind informatiile referitoare la furnizarea de arme si la prezenta fortelor armate străine, monitorizând mai ales folosirea aerodromurilor din această regiune;

20. hotărăste ca toate statele, inclusiv Republica Democratică Congo, pe o perioadă initială de 12 luni de la adoptarea prezentei rezolutii, să ia măsurile necesare pentru a preveni furnizarea directă sau indirectă, vânzarea ori transferul de pe teritoriile lor sau de către cetătenii lor, folosind aeronave ori vase aflate sub pavilionul lor, de arme sau orice materiale conexe, precum si furnizarea de asistentă, consultantă ori instruire legate de activitătile militare tuturor grupărilor si militiilor armate congoleze si străine care operează pe teritoriul provinciilor Kivu de nord si de sud si în districtul Ituri, precum si grupurilor care nu au semnat Acordul global si incluziv, în Republica Democratică Congo;

21. hotărăste că măsurile impuse prin paragraful 20 de mai sus nu se aplică:

- furnizării către MONUC, Forta Multinatională Interimară de Urgentă desfăsurată în Bunia si fortele integrate ale armatei si politiei nationale congoleze;

- furnizării de echipament militar neletal, destinat exclusiv utilizării în scop umanitar sau de apărare si de asistentă tehnică si instruire conexe, despre care secretarul general va fi anuntat în avans prin reprezentantul său special;

22. hotărăste că, la sfârsitul perioadei initiale de 12 luni, Consiliul de Securitate va analiza situatia din Republica Democratică Congo si, în special, din regiunea estică a tării, în vederea reînnoirii măsurilor stipulate în paragraful 20 de mai sus, în cazul în care nu s-au înregistrat progrese semnificative în procesul de pace, în special în ceea ce priveste suspendarea sprijinirii grupărilor armate, o reală încetare a focului si realizarea de progrese în dezarmarea, demobilizarea, repatrierea, reintegrarea si strămutarea grupărilor armate străine si congoleze;

23. îsi exprimă hotărârea de a monitoriza îndeaproape respectarea măsurilor prevăzute în paragraful 20 si de a adopta dispozitiile necesare pentru asigurarea monitorizării eficiente si implementării acestor măsuri, inclusiv posibila instituire a unui mecanism de monitorizare;

24. îndeamnă statele vecine Republicii Democratice Congo, în special Ruanda si Uganda, care au o influentă asupra miscărilor si grupărilor armate care operează pe teritoriul Republicii Democratice Congo, să exercite o influentă pozitivă asupra lor, pentru ca acestea să îsi rezolve disputele pe cale pasnică si să participe la procesul de reconciliere natională;

25. autorizează MONUC să ia măsurile necesare în zonele în care sunt desfăsurate unitătile sale armate si potrivit capacitătii sale estimate, astfel încât:

- să protejeze personalul, dispozitivele, instalatiile si echipamentul Organizatiei Natiunilor Unite;

- să asigure securitatea si libertatea de miscare ale personalului său, în special ale celui angajat în misiuni de observare, verificare sau DDRRS;

- să apere civilii si personalul umanitar aflati sub amenintarea iminentă a violentei fizice; si

- să contribuie la îmbunătătirea conditiilor de securitate ale acordării de asistentă umanitară;

26. autorizează MONUC să utilizeze toate mijloacele necesare pentru a-si îndeplini mandatul în districtul Ituri si, potrivit capacitătii sale estimate, în regiunile Kivu de nord si de sud;

27. solicită secretarului general să trimită în districtul Ituri cât de curând posibil forta tactică cu dimensiunea unei brigăzi, al cărei mod de operare este stabilit în paragrafele 48-54 ale celui de-al doilea raport special al acestuia si să consolideze prezenta MONUC în Bunia până la mijlocul lunii august 2003, după cum se solicită în Rezolutia nr. 1.484 (2003), în special în vederea stabilizării conditiilor de securitate si îmbunătătirii situatiei umanitare, asigurării apărării aerodromurilor si a persoanelor strămutate aflate în tabere si, în cazul în care conditiile o permit, în vederea asigurării securitătii populatiei civile, personalului Organizatiei Natiunilor Unite si organizatiilor umanitare din Bunia si împrejurimi si apoi, dacă situatia o permite, în alte zone ale districtului Ituri;

28. condamnă categoric exploatarea ilegală a resurselor naturale si a altor surse de bogătie ale Republicii Democratice Congo si îsi exprimă intentia de a examina mijloacele prin care ar putea fi oprită aceasta,  asteaptă cu interes raportul care va fi prezentat în curând de către Grupul de experti privind această exploatare ilegală si privind legătura care există între aceasta si continuarea ostilitătilor si solicită ca toate părtile si statele interesate să coopereze pe deplin cu Grupul de experti;

29. încurajează guvernele din Republica Democratică Congo, Ruanda, Uganda si Burundi să ia măsuri pentru normalizarea relatiilor lor si să coopereze pentru asigurarea unei securităti reciproce de-a lungul granitelor comune si invită aceste guverne să încheie acorduri de bună vecinătate;

30. reafirmă că trebuie organizată o conferintă internatională pentru pacea, securitatea, democratia si dezvoltarea regiunii Marilor Lacuri din Africa, cu participarea tuturor guvernelor din regiune si a tuturor părtilor implicate, la o dată adecvată, sub egida Organizatiei Natiunilor Unite si a Uniunii Africane, în vederea consolidării stabilitătii în regiune si a găsirii conditiilor care să permită tuturor să se bucure de dreptul de a trăi în pace în interiorul frontierelor nationale;

31. îsi reiterează sprijinul neconditionat acordat reprezentantului special al secretarului general si întregului personal MONUC, precum si pentru eforturile pe care acestia continuă să le facă pentru a ajuta părtile din Republica Democratică Congo si din regiune să facă să progreseze procesul de pace;

32. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

REZOLUTIA Nr. 1.533 (2004)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 4.926-a întruniri, la 12 martie 2004

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare si declaratiile presedintelui Consiliului de Securitate referitoare la Republica Democratică Congo,

reiterându-si îngrijorarea privind prezenta grupărilor si militiilor armate în partea estică a Republicii Democratice Congo, în special în provinciile Kivu de nord si de sud si în districtul Ituri, prezentă care perpetuează un climat de insecuritate în toată regiunea,

condamnând continuarea traficului ilicit de arme înspre teritoriul Republicii Democratice Congo si declarându-si hotărârea de a monitoriza îndeaproape respectarea embargoului asupra armelor impus prin Rezolutia nr. 1.493 din 28 iulie 2003,

subliniind dreptul poporului congolez de a-si controla resursele naturale si reamintind în această privintă declaratia presedintelui Consiliului de Securitate din 19 noiembrie 2003 (S/PRST/2003/21), care accentuează legătura existentă între exploatarea ilegală a resurselor naturale si traficul cu materii prime si arme, în contextul continuării conflictului, după cum se arată în raportul final al Grupului de experti privind exploatarea ilegală a resurselor naturale si a altor forme de bogătie în Republica Democratică Congo (S/2003/1027), si subliniind în acest scop necesitatea ca toate statele membre să actioneze pentru încetarea exploatării ilegale a resurselor naturale,

încurajând toate statele semnatare ale Declaratiei de la Nairobi din 15 martie 2000 privind problema proliferării armelor usoare si de calibru mic ilicite în regiunea Marilor Lacuri si în Cornul Africii să implementeze rapid măsurile prevăzute de Planul coordonat de actiune, pentru a sustine măsurile impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493,

luând notă de al 14-lea raport al secretarului general privind Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite în Republica Democratică Congo (MONUC), din data de 17 noiembrie 2003 (S/2003/1098), si de recomandările sale,

observând că situatia din Republica Democratică Congo continuă să constituie o amenintare pentru pacea si securitatea internationale din regiune,

actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. reafirmă cererea stipulată în paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493 ca toate statele să ia măsurile necesare pentru a împiedica furnizarea de arme, orice materiale conexe sau de asistentă către grupările armate care activează în regiunile Kivu de nord si de sud si în districtul Ituri si către grupările nesemnatare ale Acordului global si incluziv privind tranzitia în Republica Democratică Congo (semnat la Pretoria la 17 decembrie 2002);

2. salută recomandările din paragraful 72 al celui de-al 14-lea raport al secretarului general despre MONUC;

3. solicită MONUC să continue îndeplinirea sarcinilor descrise în paragraful 19 al Rezolutiei nr. 1.493 prin toate mijloacele si în limita capacitătilor sale si, în special, să inspecteze, fără preaviz, în măsura în care consideră necesar, calele aeronavelor si ale tuturor vehiculelor de transport care utilizează porturile, aeroporturile, aerodromurile, bazele militare si punctele de trecere a frontierei din provinciile Kivu de nord si de sud si din Ituri;

4. autorizează MONUC să confiste sau să strângă, după caz, armele si toate materialele conexe, a căror prezentă pe teritoriul Republicii Democratice Congo încalcă măsurile impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493, si să elimine aceste arme si materiale conexe după cum se impune;

5. îsi reiterează cererea ca toate părtile să permită accesul imediat, neconditionat si nelimitat al personalului MONUC, potrivit paragrafelor 15 si 19 din Rezolutia nr. 1.493, pentru ca acesta să îsi poată îndeplini sarcinile descrise în paragrafele 3 si 4 de mai sus;

6. reiterează condamnarea faptului că în Republica Democratică Congo continuă exploatarea ilegală a resurselor naturale, în special în partea estică a tării, ceea ce contribuie la perpetuarea conflictului, si reafirmă importanta opririi acestor activităti ilegale, inclusiv prin exercitarea presiunii necesare asupra grupărilor armate, traficantilor si tuturor celorlalti agenti implicati;

7. îndeamnă toate statele si, în special, pe cele din regiune să ia măsurile necesare pentru stăvilirea acestor activităti ilegale, inclusiv prin mijloace judiciare, atunci când este posibil, si să raporteze Consiliului de Securitate, dacă este nevoie;

8. hotărăste să înfiinteze, potrivit art. 28 din regulamentul său de procedură provizoriu, un comitet al Consiliului de

Securitate, alcătuit din toti membrii Consiliului (Comitetul), care să îndeplinească următoarele sarcini:

a) să obtină de la toate statele, mai ales de la cele din regiune, informatii privind actiunile întreprinse de acestea pentru implementarea efectivă a măsurilor impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493 si pentru respectarea paragrafelor 18 si 24 ale aceleiasi rezolutii si, în consecintă, să ceară de la acestea orice informatii suplimentare care i se vor părea utile, inclusiv dându-le statelor ocazia să trimită reprezentanti la o întâlnire cu Comitetul, la cererea acestuia, pentru discutarea mai aprofundată a problemelor relevante;

b) să examineze informatiile privind presupuse încălcări ale măsurilor impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493 si informatiile privind presupuse cazuri de trafic de arme descrise în rapoartele Grupului de experti privind exploatarea ilegală a resurselor naturale si a altor forme de bogătie în Republica Democratică Congo si să ia măsurile ce se impun, identificând, acolo unde este posibil, entitătile individuale si juridice presupuse a fi implicate în asemenea încălcări, precum si aeronavele sau alte vehicule folosite;

c) să prezinte Consiliului de Securitate rapoarte regulate privind activitatea sa, cu observatii si recomandări mai ales privind modalitătile de a eficientiza măsurile impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493;

d) să examineze listele la care se face referire în paragraful 10 lit. g), în vederea prezentării de recomandări Consiliului de Securitate pentru posibile măsuri viitoare de luat în această privintă;

e) să primească de la state, în avans, notificări făcute potrivit paragrafului 21 al Rezolutiei nr. 1.493 si să decidă asupra măsurilor de luat, dacă este nevoie;

9. solicită tuturor statelor, mai ales celor din regiune, să raporteze Comitetului, în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei rezolutii, în privinta actiunilor întreprinse pentru a implementa măsurile impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493 si autorizează Comitetul să ceară apoi statelor membre orice alte informatii pe care le consideră necesare;

10. solicită secretarului general ca, în consultare cu Comitetul, să înfiinteze, în termen de 30 de zile de la data adoptării acestei rezolutii si pentru o perioadă care se va încheia pe 28 iulie 2004, un grup de experti alcătuit din nu mai mult de 4 membri (Grupul de experti), având competentele necesare pentru îndeplinirea următorului mandat:

a) să examineze si să analizeze informatiile strânse de MONUC în contextul mandatului său de monitorizare;

b) să strângă si să analizeze toate informatiile relevante din Republica Democratică Congo, tările din regiune si, dacă este necesar, din alte tări, în colaborare cu guvernele tărilor respective, despre transferurile de arme si materiale conexe, precum si despre retelele care operează încălcând măsurile impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493;

c) să analizeze si să recomande, acolo unde se impune, modalităti de îmbunătătire a capacitătii statelor interesate, în special a celor din regiune, de a implementa efectiv măsurile impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493;

d) să raporteze Consiliului în scris, prin intermediul Comitetului, înainte de 15 iulie 2004, privind implementarea măsurilor impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493, cu recomandări în această privintă.

e) să informeze frecvent Comitetul cu privire la activitătile sale;

f) să facă schimb de informatii cu MONUC, atunci când se impune, dacă aceste informatii pot fi utilizate în cadrul mandatului său de monitorizare, descris în paragrafele 3 si 4 de mai sus;

g) să furnizeze Comitetului în rapoartele sale o listă, sprijinită de dovezi, cu persoanele care au încălcat măsurile impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493 si cu cei care le-au sprijinit în asemenea activităti, în vederea unor posibile măsuri ulterioare ale Consiliului de Securitate;

11. solicită reprezentantului special al secretarului general pentru Republica Democratică Congo să comunice, prin intermediul Comitetului, Consiliului de Securitate informatiile adunate de MONUC si, atunci când e posibil, analizate de Grupul de experti, dacă este necesar, informatii despre furnizarea de arme si materiale conexe grupărilor si militiilor armate, precum si despre orice posibilă prezentă militară străină în Republica Democratică Congo;

12. îndeamnă toate statele, organismele relevante ale Organizatiei Natiunilor Unite si, după caz, alte organizatii si părti interesante să coopereze pe deplin cu Comitetul, cu Grupul de experti si MONUC, mai ales prin furnizarea tuturor informatiilor pe care le au la dispozitie privind posibilele nerespectări ale măsurilor impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493;

13. solicită comunitătii internationale, în special organizatiilor internationale specializate implicate, să furnizeze asistentă tehnică si financiară Guvernului Republicii Democratice Congo, pentru ca acesta să poate exercita un control efectiv asupra granitelor si spatiului aerian;

14. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

REZOLUTIA Nr. 1.596 (2005)*)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 5.163-a întruniri, la 18 aprilie 2005

 

*) Reemisă din motive tehnice.

 

Consiliul de Securitate,

reamintind rezolutiile sale anterioare privind Republica Democratică Congo, mai ales rezolutiile nr. 1.493 din 28 iulie 2003, nr. 1.533 din 12 martie 2004, nr. 1.552 din 27 iulie 2004, nr. 1.565 din 1 octombrie 2004 si nr. 1.592 din 30 martie 2005, precum si declaratiile presedintelui Consiliului referitoare la Republica Democratică Congo, în special cea din 7 decembrie 2004,

exprimându-si din nou profunda îngrijorare fată de prezenta grupărilor si militiilor armate în partea de est a Republicii Democratice Congo, în special în provinciile Kivu de nord si de sud si în districtul Ituri, prezentă care întretine un climat de insecuritate în întreaga regiune,

salutând faptul că unele dintre aceste grupări si militii au început să predea un inventar al armelor si materialelor conexe aflate în posesia lor, precum si localizarea lor, în vederea participării la programele de dezarmare, si încurajându-le pe cele care nu au făcut încă acest lucru să îl facă neîntârziat,

exprimându-si disponibilitatea de a revizui prevederile rezolutiilor sale nr. 918 din 17 mai 1994, nr. 997 din 9 iunie 1995 si nr. 1.011 din 16 august 1995 într-o perspectivă mai largă, luând în considerare implicatiile perpetuării instabilitătii din partea de est a Republicii Democratice Congo pentru pacea si securitatea din Regiunea Marilor Lacuri din Africa,

condamnând continuarea traficului ilicit de arme pe teritoriul si înspre teritoriul Republicii Democratice Congo si afirmându-si hotărârea de a continua să monitorizeze îndeaproape implementarea embargoului asupra armelor, impus prin Rezolutia nr. 1.493 din 28 iulie 2003,

reamintind importanta realizării fără întârziere de către guvernul de uniune natională si de tranzitie a integrării fortelor armate ale Republicii Democratice Congo, proces de care este responsabil, continuând să actioneze în cadrul Comisiei mixte pentru reforma sectorului securitătii si încurajând comunitatea de donatori să contribuie la realizarea acestei sarcini în mod coordonat, prin asistentă financiară si tehnică,

elogiind eforturile făcute de secretarul general, Uniunea Africană si de ceilalti actori implicati pentru restabilirea păcii si securitătii în Republica Democratică Congo si salutând în această privintă Declaratia adoptată la Dar es Salaam pe 20 noiembrie 2004 la închiderea primei întruniri a Conferintei Internationale pentru Pace, Securitate, Democratie si Dezvoltare în Regiunea Marilor Lacuri din Africa,

luând notă de rapoartele Grupului de experti înfiintat potrivit paragrafului 10 al Rezolutiei nr. 1.533, datate 15 iulie 2004 (S/2004/551) si 25 ianuarie 2005 (S/2005/30), transmise de comitetul înfiintat potrivit paragrafului 8 al prezentei rezolutii (denumit în continuare Comitetul) si de recomandările acestora,

observând că situatia din Republica Democratică Congo continuă să constituie o amenintare pentru pacea si securitatea internationale din regiune,

actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. reafirmă măsurile stabilite de paragraful 20 din Rezolutia nr. 1.493 din 28 iulie 2003 si prelungite până la 31 iulie 2005 prin Rezolutia nr. 1.552 din 27 iulie 2004, hotărăste ca aceste măsuri să se aplice de acum înainte oricărui destinatar de pe teritoriul Republicii Democratice Congo si afirmă din nou că asistenta include finantarea si asistenta financiară legate de activitătile militare;

2. hotărăste că măsurile de mai sus nu se aplică:

a) furnizării de arme si materiale conexe sau de instruire tehnică si asistentă destinate numai sprijinirii si utilizării de către unitătile de armată si politie ale Republicii Democratice Congo, cu conditia ca aceste unităti:

- să îsi fi încheiat procesul de integrare; sau

- să functioneze sub comanda statului major integrat al fortelor armate, respectiv a politiei nationale a Republicii Democratice Congo; sau

- să se afle în curs de integrare pe teritoriul Republicii Democratice Congo din afara provinciilor Kivu de nord si de sud si a districtului Ituri;

b) furnizării de arme si materiale conexe, precum si de instruire si asistentă tehnică destinate numai sustinerii sau utilizării de către Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite în Republica Democratică Congo (MONUC);

c) furnizării de echipament militar neletal, destinat numai utilizării umanitare sau de apărare, si furnizării de asistentă si instruire tehnică aferente, despre care Comitetul este anuntat în avans potrivit paragrafului 8 lit. e) din Rezolutia nr. 1.533;

3. solicită MONUC, în limita capacitătilor sale existente si fără a prejudicia îndeplinirea actualului său mandat, si Grupului de experti la care se face referire în paragraful 21 de mai jos să continue să îsi concentreze activitătile de monitorizare în provinciile Kivu de nord si de sud si în districtul Ituri;

4. hotărăste că toate viitoarele transporturi autorizate de arme si materiale conexe, care se conformează derogărilor prevăzute la paragraful 2 lit. a) de mai sus, se vor face numai către locatii de destinatie desemnate de guvernul de uniune natională si de tranzitie, în colaborare cu MONUC, si vor fi anuntate în avans Comitetului;

5. solicită ca toate părtile, altele decât cele la care se face referire în paragraful 2 lit. a) de mai sus, cu capacităti militare în districtul Ituri, Kivu de nord sau de sud, să sprijine guvernul de uniune natională si de tranzitie în realizarea angajamentelor sale privind dezarmarea, demobilizarea si reintegrarea combatantilor străini si congolezi si reforma sectorului securitătii;

6. hotărăste ca, în perioada de aplicare a măsurilor la care se face referire în paragraful 1 de mai sus, toate guvernele din regiune si, în special, cele ale Republicii Democratice Congo si ale statelor învecinate provinciilor Kivu si districtului Ituri să ia măsurile necesare pentru ca:

- aeronavele să opereze în regiune conform Conventiei pentru Aviatia Civilă Internatională, semnată la 7 decembrie 1944 la Chicago, în special verificând validitatea documentelor de zbor ale aeronavelor si a licentelor pilotilor;

- să fie imediat interzisă pe teritoriile lor operarea aeronavelor care nu respectă conditiile din această Conventie sau standardele stabilite de Organizatia de Aviatie Civilă Internatională, în special privind folosirea de documente false sau expirate, să anunte Comitetul si să mentină această interdictie până când Comitetul va fi informat de state sau de Grupul de experti că aceste aeronave îndeplinesc conditiile mentionate si standardele prevăzute în cap. V al Conventiei de la Chicago si până când Comitetul va stabili că acestea nu vor fi folosite într-un scop neconform cu rezolutiile Consiliului de Securitate;

- niciun aeroport si aerodrom civil si militar de pe teritoriile lor să nu fie folosite într-un scop neconform cu măsurile impuse de paragraful 1 de mai sus;

7. hotărăste în continuare ca toate guvernele din regiune, în special cele ale statelor învecinate cu provinciile Kivu si cu districtul Ituri, precum si al Republicii Democratice Congo, să aibă si să pună la dispozitia Comitetului si Grupului de experti spre analiză registrul cu toate informatiile despre zborurile care au punctul de plecare pe teritoriile lor si se îndreaptă către destinatii din Republica Democratică Congo, precum si despre zborurile care au ca punct de plecare Republica Democratică Congo si se îndreaptă către destinatii de pe teritoriul respectivelor state;

8. solicită guvernului de uniune natională si de tranzitie să consolideze monitorizarea activitătii tuturor aeroporturilor si aerodromurilor, în special a celor localizate în districtul Ituri si în provinciile Kivu, să se asigure, în special, că numai aeroporturile cu puncte vamale sunt folosite pentru servicii aeriene internationale si cere MONUC ca în acele aeroporturi si aerodromuri unde este permanent prezentă să coopereze cu autoritătile congoleze competente, în limita capacitătii sale existente, în vederea consolidării capacitătii acelor autorităti de a monitoriza si a controla utilizarea aeroporturilor;

9. recomandă, în acest context, statelor din regiune si mai ales celor semnatare a Declaratiei adoptate la Dar es Salaam la 20 noiembrie 2004 să promoveze cooperarea regională în domeniul controlului traficului aerian;

10. hotărăste ca, pe perioada aplicării măsurilor la care se face referire în paragraful 1 de mai sus, Guvernul Republicii Democratice Congo, pe de-o parte, si cele ale statelor învecinate provinciilor Kivu si districtului Ituri, pe de altă parte, să ia măsurile necesare:

- pentru a înăspri, în măsura în care sunt implicate, controalele vamale la granitele dintre districtul Ituri sau provinciile Kivu si statele învecinate;

- pentru a se asigura că niciun mijloc de transport de pe teritoriile lor nu încalcă măsurile luate de statele membre potrivit paragrafului 1 de mai sus, anuntând MONUC despre asemenea actiuni, si solicită MONUC si Operatiunii Natiunilor Unite din Burundi (ONUB), în conformitate cu mandatele lor, să acorde asistentă în acest scop, acolo unde sunt permanent prezente, autoritătilor vamale competente din Republica Democratică Congo si Burundi;

11. îsi reiterează cererea adresată comunitătii internationale, în special organizatiilor internationale specializate implicate, mai ales Organizatiei de Aviatie Civilă Internatională si Organizatiei Vamale Mondiale, să ofere asistentă tehnică si financiară guvernului de uniune natională si de tranzitie, pentru a-l sustine să exercite un control efectiv asupra granitelor si spatiului său aerian si invită în această privintă Fondul Monetar International si Banca Mondială să furnizeze asistentă în vederea evaluării si îmbunătătirii performantelor serviciilor vamale din Republica Democratică Congo si sporirii capacitătii acestora;

12. îndeamnă toate statele să investigheze activitătile cetătenilor lor care utilizează sau sunt asociati cu utilizarea de aeronave ori alte mijloace de transport, precum cele la care fac referire paragrafele 6 si 10 de mai sus, pentru transport de arme sau de materiale conexe, cu încălcarea măsurilor impuse de paragraful 1 de mai sus si, dacă este necesar, să ia măsurile legale corespunzătoare împotriva acestora;

13. hotărăste ca, pe perioada aplicării măsurilor la care face referire paragraful 1 de mai sus, toate statele să ia măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea pe teritoriul lor a tuturor persoanelor desemnate de Comitet ca încălcând măsurile luate de statele membre conform paragrafului 1 de mai sus, nimic din acest paragraf neobligând însă un stat să refuze propriilor cetăteni intrarea pe teritoriul său;

14. hotărăste că măsurile impuse de paragraful anterior nu se aplică atunci când Comitetul decide în avans, judecând fiecare caz în parte, că asemenea călătorii sunt justificate de o necesitate umanitară sau de o obligatie religioasă si atunci când Comitetul conchide că o derogare ar sustine obiectivele rezolutiilor Consiliului de Securitate, si anume pacea si reconcilierea nationale în Republica Democratică Congo si stabilitatea în regiune;

15. hotărăste că, pe perioada aplicării măsurilor la care face referire paragraful 1 de mai sus, toate statele vor îngheta imediat fondurile, celelalte valori financiare si resurse economice care se află pe teritoriile lor de la data adoptării prezentei rezolutii si care sunt în proprietatea sau sub controlul direct ori indirect al persoanelor nominalizate de Comitet potrivit paragrafului 13 de mai sus sau care sunt detinute de entităti posedate sau controlate, direct ori indirect, de persoane care actionează în numele sau potrivit instructiunilor celor nominalizati de Comitet si hotărăste în continuare ca toate statele să se asigure că asemenea persoane sau entităti nu beneficiază de fonduri, valori financiare ori resurse economice puse la dispozitie de cetătenii lor sau de alte persoane aflate pe teritoriul lor;

16. hotărăste că prevederile paragrafului anterior nu sunt aplicabile fondurilor, altor valori financiare si resurse economice, despre care:

a) statele implicate au determinat că sunt necesare pentru cheltuielile de bază, inclusiv plata hranei, chiriei, creditelor ipotecare, medicamentelor si tratamentelor medicale, impozitelor, primelor de asigurare si taxelor de utilizare a utilitătilor publice, sau pentru plata unor onorarii profesionale rezonabile si rambursarea cheltuielilor asociate oferirii de servicii juridice, pentru plata taxelor pentru servicii, conform legislatiei nationale, pentru administrarea fondurilor înghetate, a altor valori financiare si resurse economice, după notificarea de către statele implicate a Comitetului despre intentia de a autoriza, acolo unde se impune, accesul la asemenea fonduri, alte valori financiare si resurse economice si în absenta unei decizii negative a Comitetului, în limita a 4 zile lucrătoare de la o asemenea notificare;

b) statele implicate au determinat că sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu conditia ca o asemenea decizie să fie anuntată de către statele relevante Comitetului si să fie aprobată de acesta; sau

c) statele implicate au determinat că fac obiectul unui drept de sechestru sau unei decizii judiciare, administrative ori de arbitrare, caz în care fondurile, alte valori financiare si resurse economice pot fi utilizate pentru a satisface acel drept sau decizie, cu conditia ca acel drept sau decizie să fie anterioară datei acestei rezolutii, ca beneficiarul lor să nu fie o persoană sau entitate nominalizată de Comitet în temeiul paragrafului 15 de mai sus si acest fapt să fi fost transmis Comitetului de către statele implicate;

17. hotărăste ca, nu mai târziu de 31 iulie 2005, să revizuiască măsurile stabilite în paragrafele 1, 6, 10, 13 si 15 de mai sus, în lumina progreselor înregistrate în procesul de pace si de tranzitie în Republica Democratică Congo, mai ales în privinta integrării fortelor armate si a politiei nationale;

18. hotărăste ca, pe lângă sarcinile enumerate în paragraful 8 al Rezolutiei nr, 1.533, Comitetul să îndeplinească si pe următoarele:

a) să nominalizeze persoanele si entitătile vizate de măsurile stabilite în paragrafele 6, 10, 13 si 15 de mai sus, inclusiv aeronavele si liniile aeriene, si să aducă la zi această listă în mod regulat;

b) să obtină de la toate statele implicate si mai ales de la cele din regiune informatii privind actiunile întreprinse de acestea pentru aplicarea măsurilor impuse de paragrafele 1, 6, 10, 13 si 15 de mai sus si orice alte informatii pe care le consideră utile, inclusiv oferindu-le tuturor statelor sansa de a-si trimite reprezentanti care să se întâlnească cu Comitetul si să discute mai detaliat orice chestiune relevantă;

c) să ceară tuturor statelor implicate si mai ales celor din regiune să furnizeze Comitetului informatii privind actiunile întreprinse de acestea pentru a investiga si a condamna, după cum se impune, persoanele nominalizate de Comitet în temeiul lit. a) de mai sus;

d) să analizeze si să ia decizii în privinta cererilor legate de derogările prevăzute în paragrafele 14 si 16 de mai sus;

e) să promulge directive, potrivit necesitătilor, pentru a facilita implementarea paragrafelor 6, 10, 13 si 15 de mai sus;

19. solicită ca toate părtile si statele să coopereze pe deplin cu Grupul de experti la care face referire paragraful 21 de mai jos si cu MONUC si să asigure:

- siguranta membrilor acestora;

- accesul imediat si neobstructionat al membrilor Grupului de experti, oferindu-le, mai ales, toate informatiile privind posibile încălcări ale măsurilor luate de statele membre conform paragrafelor 1, 6, 10, 13 si 15 de mai sus, precum si facilitând accesul Grupului de experti la persoane, documente si locatii pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea mandatului său;

20. solicită tuturor statelor implicate, în special celor din regiune, să raporteze Comitetului, în termen de 45 de zile de la data adoptării prezentei rezolutii, în privinta actiunilor pe care le-au întreprins pentru implementarea măsurilor impuse de paragrafele 6, 10, 13 si 15 de mai sus si autorizează Comitetul ca de atunci înainte să ceară de la toate statele membre orice informatii pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea mandatului său;

21. solicită secretarului general ca, în colaborare cu Comitetul, să reînfiinteze, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei rezolutii si pentru o perioadă care se va încheia la 31 iulie 2005, Grupul de experti la care se face referire în paragraful 10 al Rezolutiei nr. 1.533, adăugându-se un al cincilea expert pentru chestiuni financiare, si cere ca secretarul general să ofere Grupului de experti resursele necesare pentru îndeplinirea mandatului său;

22. solicită Grupului de experti mentionat mai sus să raporteze Consiliului de Securitate în scris, înainte de 1 iulie 2005, prin intermediul Comitetului, inclusiv în privinta implementării măsurilor prevăzute în paragrafele 1, 6, 10, 13 si 15 de mai sus;

23. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) prin introducerea unui nou produs: credit pentru femei antreprenor

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare, efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu completările ulterioare,

luând în analiză propunerea privind completarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 72/2007, si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de fundamentare nr. 85 din 25 ianuarie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din 6 februarie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din data de 6 februarie 2008, hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea si completarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 72/2007, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 28 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 173.

 

ANEXĂ

 

Art. I. - Normele de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 72 din 6 septembrie 2007, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 28 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după litera i) se adaugă o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

„j) femei antreprenor:

- peste 50% din actiuni/părti sociale si drepturile de vot corespunzătoare sunt detinute de femei; sau

- femeia actionar/asociat are si calitatea de administrator al IMM.”

2. La articolul 7 alineatul 1, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) prezintă garantii colaterale pentru garantarea creditului solicitat, conform reglementărilor interne ale EXIMBANK, excluzând garantii ale statului. Pentru garantarea microcreditului pentru IMM si a creditului pentru femei antreprenor se solicită numai garantia personală a cel putin unuia dintre actionari/asociati/administratori, materializată prin avalizarea de către actionari/asociati/administratori a unui bilet la ordin emis de împrumutat;”.

3. La articolul 7 alineatul 1, după litera l) se adaugă o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) pentru a beneficia de creditul pentru femei antreprenor, IMM va îndeplini si unul dintre următoarele criterii:

- peste 50% din actiuni/părti sociale si drepturile de vot corespunzătoare sunt detinute de femei; sau

- femeia actionar/asociat are si calitatea de administrator al IMM.”

4. La articolul 9 alineatul 1, după litera d) se adaugă o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) credit pentru femei antreprenor - pentru finantarea proiectelor de investitii (incluzând o componentă de finantare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului) si finantarea activitătii curente a IMM, cu destinatie bine determinată (plata furnizorilor de materii prime si servicii, plata salariilor etc.):

- suma creditului: maximum 100.000 euro, în echivalent lei;

- perioada creditului: maximum 5 ani pentru credit de investitii/1 an pentru activitatea curentă.”

5. La articolul 9, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Gradul minim de acoperire cu garantii colaterale a creditelor cu dobândă subventionată enumerate la alin. (1) lit. a), b) si d) este de 100%. Pentru microcreditul pentru IMM si creditul pentru femei antreprenor gradul minim de acoperire cu garantii colaterale este de 20%.”

6. La articolul 10 alineatul (3), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Valoarea ajutorului de stat pentru microcreditul pentru IMM si creditul pentru femei antreprenor se determină prin însumarea valorii subventiei de dobândă cu echivalentul subventiei brute aferente exceptării de garantii colaterale reale.

Echivalentul subventiei brute pentru garantia oferită de EXIMBANK se determină conform următoarei formule:”.

7. La articolul 13 litera c), liniuta a patra se modifică si va avea următorul cuprins:

„- încadrarea în categoria întreprinderi mici si mijlocii (IMM) sau în categoria femei antreprenor, după caz.”