MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 113         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 februarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

122. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

129. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

157/2007. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei nationale în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (CONES)

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

167. - Hotărâre pentru aprobarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-I/0)

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. XXI din 19 martie 2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 73 lit. l) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si al Ministerului Economiei si Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 122.

 

ANEXĂ 1)

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr.
rd.

2007
Preliminat

2008
Propuneri

Diferente

%

V

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

VENITURI TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

(rd.02 + 11 +16)

1

299.198,17

292.405,00

-6.793,17

97,73

 

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

298.823,91

292.000,00

-6.823,91

97,72

 

 

a) productia vânduta

3

84.669,31

85.000,00

330,69

100,39

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:

5

196.014,38

195.000,00

-1.014,38

99,48

 

 

- subventii, cf.preved.legale in vigoare

6

196.014,38

195.000,00

-1.014,38

99,48

 

 

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizata

8

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

18.140,22

12.000,00

-6.140,22

66,15

 

 

- din variatia stocurilor

10

6.388,00

5.000,00

-1.388,00

78,27

 

2

Venituri financiare-total, din care:

11

374,26

405,00

30,74

108,21

 

 

a) venituri din interese de participare

12

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii si imprumuturi
care fac parte din activele imobilizate

13

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

14

367,05

400,00

32,95

108,98

 

 

d) alte venituri financiare

15

7,21

5,00

-2,21

69,37

 

3

Venituri extraordinare

16

 

 

 

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE
(rd.18+53 + 56)

17

298.645,17

291.840,99

-6.804,18

97,72

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

18

298.511,66

291.720,99

-6.790,67

97,73

 

 

a) cheltuieli materiale

19

122.742,99

123.760,71

1.017,72

100,83

 

 

b) alte cheltuieli din externe (cu energia si apa)

20

71.069,68

38.500,00

-32.569,68

54,17

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

21

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

22

101.348,03

126.438,28

25.090,25

124,76

 

 

- salarii si indemnizatii

23

76.484,51

94.761,20

18.276,69

123,90

 

 

- contracte de mandat, din care:

24

 

 

 

 

 

 

- remuneratie director

25

 

 

 

 

 

 

- premiu anual

26

 

 

 

 

 

 

- remuneratii CA

27

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

28

21.224,45

25,680,29

4.455,83

120,99

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

29

14.914,48

19.283,90

4.369,42

129,30

 

 

-cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

30

1.720,90

1.184,52

-536,39

68,83

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

31

4.589,07

5.211,87

622,80

113,57

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

32

3.639,07

5.996,80

2.357,73

164,79

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 2.1. lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

33

1.529,69

1.895,22

365,53

123,90

 

 

- tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

34

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

35

 

 

 

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

36

1.409.40

1.798,57

389,18

127,61

 

 

- tichete de masa

37

699.9E

2.303.00

1.603.02

329,011


 

 

 

 

INDICATORI

Nr.
rd.

2007
Preliminat

2008
Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

38

3.297,79

3.000,00

-297,79

90,97

 

 

f) ajustări de valoare privind activele circulante

39

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

40

53,17

22,00

-31,17

41,38

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

41

53,17

22,00

-31,17

41,38

 

 

- cheltuieli de protocol din care:

42

1,64

9,00

7,36

549,79

 

 

- tichete cadou pentru protocol ( cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

43

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

44

51,54

11.00

-40,54

21,34

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (ci. art.2 din Legea nr.193/2006)

45

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din Legea
nr.193/2006)

46

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

47

 

2,00

2,00

 

 

 

- atte cheltuieli, din care:

48

 

 

 

 

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a  resurselor minerale

49

 

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

50

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

51

 

 

 

 

 

 

- transferuri si/sau subventii

52

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

53

133,51

120,00

-13,51

89,88

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

54

37,58

40,00

2,42

1 06,44

 

 

- alte cheltuieli financiare

55

95,93

80,00

-15,93

83,39

 

3

Cheltuieli extraordinare

56

 

 

 

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

57

553.00

564,01

11,01

101,99

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

58

88,48

90,24

1.76

101,99

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

59

464,52

473,77

9,24

101,99

 

1

Rezerve legale

60

27,65

28,20

0,55

101,99

 

2

Acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenti

61

 

 

 

 

 

3
4

Alte rezerve reprez. facilitati fiscale prevăzute de lege

62

 

 

 

 

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

63

176,52

180,03

3,51

101,99

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

64

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

65

44,13

45,01

1,10

101,99

 

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

66

220,65

225,04

4,39

101,99

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa
proprie de finantare

67

 

 

 

 

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care:

66

91.043,90

194.300,00

103.256,10

213,41

 

1

Surse proprii

69

5.071,19

3.000,00

-2.071,19

59,16


 

 

INDICATORI

Nr.

rd.

2007
Preliminat

2008
Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

2

Alocatii de la buget

70

85.972,71

191.300,00

105.327,29

222,51

 

3

Credite bancare

71

 

 

 

 

 

 

- interne

72

 

 

 

 

 

 

- externe

73

 

 

 

 

 

4

Alte surse

74

 

 

 

 

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

75

91.043,90

194.300,00

103.256,10

213,41

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

76

91.043,90

194.300,00

103.256,10

213,41

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

77

 

 

 

 

 

 

- interne

78

 

 

 

 

 

 

- externe

79

 

 

 

 

X,

 

REZERVE, din care:

80

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

81

 

 

 

 

 

2

Rezerve statutare

82

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

83

 

 

 

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

84

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

85

299.198,17

292.405,00

-6.793,17

97,73

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

86

298.645,17

291.840,99

-6.804,18

9772

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

87

4.955,00

5.550,00

595,00

112,01

 

4

Nr. mediu personal total

88

4.715,00

5.300,00

585,00

112,41

 

5

Fond de salarii, din care:

89

76.484,51

94.761,20

18.276,69

123,90

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

90

76.232,72

94.259,91

18.027,19

123,65

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art. 7.1 din OUG nr. 79/2001 din care:

91

106,02

122,33

16,31

115,38

 

 

-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7.2 din OUG 79/2001

92

28,58

36,41

7,83

127,40

 

 

-premiul anual potrivit art.7.4 din OUG nr. 79/2001

 

19,50

36,41

16,91

186,72

 

 

d) alte cheltuieli cu personalul

93

145,77

342,55

19678

234,99

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

94

1,347,34

1.482,07

13473

110,00

 

 

castig mediu luna decembrie 2007 pe salariat

94a

1.771,56

1.482,07

-289,49

83,66

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana)
(rd. 81 / 84) - in preturi curente

95

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu
(unităti fizice/ persoana)

96

650,00

745,00

95,00

114,62

 

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale / venituri totale) x 1000]
(rd.17/rd.1)x1000

97

998,15

998,07

-0,08

99,99

 

10

Plati restante - total

98

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

99

 

 

 

 

 

11

- preturi comparabile

100

 

 

 

 

 

 

Creante restante - total

101

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

102

 

 

 

 

 

 

- preturi comparabile

103

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

Art. 2. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 129.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat favorabil cererea de redobândire a cetăteniei române, în temeiul art. 10 alin. 1

din Legea nr. 21/1991, republicată, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Bociu Floarea, fiica lui - si Floarea, născută la data de 1 noiembrie 1979 în localitatea Deta, judetul Timis, România, cu domiciliul în Timisoara, Str. Mătăsarilor nr. 13, ap. 1, judetul Timis. Dosar nr. 151RD/2007.

2. Căldăras Aurel, fiul lui Ioan si Maria, născut la data de22 iunie 1959 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul în Timisoara, Str. Lalelelor nr. 32-34, judetul Timis. Dosar nr. 104RD/2007.

3. Căldăras Ionel, fiul lui - si Elena, născut la data de 16 octombrie 1967 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul în Timisoara, bd. General Ion Dragalina nr. 3, judetul Timis. Dosar nr. 1.154RD/2006.

4. Căldăras Maria, fiica lui Căldăras Ion si Stancu Elena, născută la data de 17 august 1944 în localitatea Gruiu, judetul Ilfov, România, cu domiciliul în Timisoara, str. Bucaz nr. 21, ap. 1A, judetul Timis. Dosar. nr. 1.135RD/2006.

5. Căldăras Monica, fiica lui      Anton si Cîrpaci Lanca, născută la data de 9 martie 1969 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul în Timisoara, bd. General Ion Dragalina nr. 3, judetul Timis. Dosar nr. 1.155RD/2006.

6. Căldăras Paraschiva, fiica lui - si Cîrpaci Mezinca, născută la data de 15 februarie 1944 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul în localitatea Recas, Str. Principală nr. 19, judetul Timis. Dosar nr. 42RD/2007.

7. Drăgan Sandu Stefan, fiul lui Iordan si Cristina, născut la data de 30 iulie 1953 în localitatea Brănesti, judetul Ilfov, România, cu domiciliul în Bucuresti, str. Nicolae Cinea nr. 64A, sectorul 2. Dosar nr. 1.212RD/2007.

8. Marinescu Persida, fiica lui Gheorghe si Maria, născută la data de 7 decembrie 1978 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul în Timisoara, Str. Chisodei nr. 54. Dosar nr. 1.326RD/2006. Copii minori: Marinescu Emmanuel, născut la data de 1 martie 2002; Marinescu Sarha, născută la data de 29 septembrie 1998; Marinescu Daniela, născută la data de 24 noiembrie 1999.

9. Pashalov Haralambi, fiul lui Grigore si Luminita, născut la data de 21 noiembrie 1976 în localitatea Comănesti, judetul Bacău, România, cu domiciliul în Moinesti, Str. Libertătii bl. C2, ap. 19, judetul Bacău. Dosar nr. 106RD/2006.

10. Pashalov Menelaos, fiul lui Grigore si Zota Luminita, născut la data de 9 septembrie 1972 în localitatea Moinesti, judetul Bacău, România, cu domiciliul în Moinesti, str. T. Vladimirescu bl. B-12, sc. A, ap. 2, judetul Bacău. Dosar nr. 1.195RD/2006.

11. Todica Viorel Vasile Gavril, fiul lui Traian si Iulia Florica Lucretia, născut la data de 24 octombrie 1964 în localitatea Buntesti, judetul Bihor, România, cu domiciliul în Vascău, Str. Libertătii nr. 29, judetul Bihor. Dosar nr. 1.329RD/2006.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române,

cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Altinoz Raime, fiica lui Mujdaba Memet si Vesile, născută la data de 2 februarie 1929 în localitatea Pecineaga, judetul Constanta, România, cetătean turc, cu domiciliul actual în Turcia, 2 Istanbul, str. Mustafa Masar bl 67. (1.656/2004)

2. Aszodi Iosef, fiul lui Edmund si Elena, născut la data de 22 iunie 1942 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Hatzoharim nr. 7, Petah-Tikva. (2.127/2005)

3. Aszodi Monica, fiica lui Goldstein Moise si Magdalena, născută la data de 30 august 1944 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Hatzoharim nr. 7, Petah-Tikva. (2.129/2005)

4. Bărbieru Jenny, fiica lui Solomon Sneier si Ana, născută la data de 3 iulie 1927 în localitatea Vaslui, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Pumpadita nr. 10. (1.709/2004)

5. Brikman Hanita, fiica lui Petrescu Nicolae si Elena, născută la data de 3 octombrie 1927 în localitatea Dor Mărunt, judetul Călărasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Narkis Uzi nr. 3/6. (4.256/2004)

6. Brikman Paul, fiul lui Iacob si Sonia, născut la data de 14 noiembrie 1933 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Narkis Uzi nr. 3/6. (4.255/2004)

7. Bugneriu Dumitru, fiul lui Toma si Susana, născut la data de 27 mai 1933 în localitatea Vurpăr, judetul Sibiu, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 3028 Honolulu Ave. La Crescenta, California - 91214. (5.583/2004)

8. Cîrpaci Cristina, fiica lui Dumitru si Ecaterina, născută la data de 19 aprilie 1987 în localitatea Timisoara, judetul Tmis, România, cu domiciliul în Franta, Le Champins BAT 141 nr. 25U. Dosar nr. 1.224RD/2007.

9. Câmpeanu Eliran Silviu, fiul lui Câmpeanu Marcel si Câmpeanu Edit, născut la data de 2 octombrie 1954 în localitatea Bucuresti, sectorul 4, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Rehter Zeev nr. 6/3. (1.784/2004)

10. Covaci Nicolae, fiul lui Georghe si Maria, născut la data de 6 mai 1961 în localitatea Chizdia, judetul Timis, România, cu domiciliul în Germania, Rottekste 16 Franffurt 60316 Frankfurt am Main. Dosar nr. 1.227RD/2007.

11. Einav Benamy, fiul lui Weiner Heinrich si Myriam, născut la data de 6 mai 1947 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Dereh Aiam 21A. (4.891/2004)

12. Elrom Emanuel, fiul lui Făinaru Albert si Tony, născut la data de 24 mai 1945 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul în Israel, Ramat Gan, str. Haroe 138, cod 52375. Dosar nr. 2.052RD/2006.

13. Harpak Paula-Yael, fiica lui Brikman Paul si Brikman Nită, născută la data de 28 iulie 1961 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Yitzhak Rabin nr. 20A/16. (4.259/2004). Copii minori: Harpak Nimrod, născut la data de 10 februarie 1991.

14. Lehmann Carmen, fiica lui Panait Dumitru si Viorica, născută la data de 13 decembrie 1962 în Bucuresti, România, cu domiciliul în R.F. Germania, 12279 Berlin Tempelhof-Schoneberg Tirschenreuther Ring 71. Dosar nr. 1.226RD/2007.

15. Mayer Yitzhak Noldy, fiul lui Maier Adalbert si Maier Blima, născut la data de 20 noiembrie 1950 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasaron str. Lesem 19. (1.783/2004)

16. Molho Mario, fiul lui Morico si Eva, născut la data de 20 ianuarie 1954 în localitatea Bucuresti, sectorul 1, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ein Vered, P.O. 197, cod 40696. (1.785/2004)

17. Molnar Cynthia-Carla-Viviana, fiica lui Marin si Viorica, născută la data de 12 decembrie 1986 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul în Suedia, 29439 Solvesborg, Solvevagen 5. Dosar nr. 1.798RD/2006.

18. Molnar Viorica, fiica lui Mihalka Simon si Marisca, născută la data de 17 noiembrie 1957 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul în Suedia, 29439 Solvesborg, Solvevagen 5. Dosar nr. 1.800RD/2006.

19. Molnar Raul-Marin, fiul lui Marin si Viorica, născut la data de 20 august 1981 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul în Suedia, 29439 Solvesborg, Solvevagen 5. Dosar nr. 1.801RD/2006.

20. Molnar Marin, fiul lui Vasile si Aurelia, născut la data de 18 iulie 1952 în localitatea Chegea, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul în Suedia, 29439 Solvesborg, Solvevagen 5. Dosar nr. 1.802RD/2006.

21. Novacoviciu Rita, fiica lui Teodor Alexandru si Liuba, născută la data de 28 iunie 1964 în localitatea Buzias, judetul Timis, România, cu domiciliul în Germania, Rotteckstr 0016 60316 Frankfurt am Main. Dosar nr. 1.228RD/2007.

22. Oren Carmel, fiul lui Oprisan Emanuel si Ghertruda, născut la data de 23 noiembrie 1953 în localitatea Bucuresti, sector 2, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 33 Hayaen, St. Ierusalim. (1.835/2004)

23. Pînzariu Costel, fiul lui Costică si Maria, născut la data de 12 septembrie 1972 în localitatea Oniceni, judetul Neamt, România, cu domiciliul în Germania 89079 ULM Brandackerweg 9. Dosar nr. 1.223RD/2007.

24. Shalev Edith, fiica lui Ancel Iancu-Moisa si Golda, născută la data de 6 iunie 1955 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ranana, str. Igael Iadin nr. 6. (1.790/2004)

25. Shalev Willy, fiul lui Sloim Aron si Roza, născut la data de 21 octombrie 1949 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ranana, str. Igael Iadin nr. 6. (1.789/2004)

26. Singher Liviu, fiul lui Aurel si Martha, născut la data de 17 decembrie 1959 în localitatea Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tivon, str. Hatipornim nr. 32A. (4.274/2004)

27. Singher Tony, fiul lui Singher Carol si Singher Rebeica, născut la data de 6 octombrie 1941 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Migdal Hemeq, str. Haela 700/2. (1.782/2004)

28. Soponaru Miriam, fiica lui Abramovici Smil si Beti, născută la data de 16 decembrie 1945 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str. Moscovici nr. 20/B. (4.275/2004)

29. Spiteru Dida, fiica lui Schahter Herscu si Zlata, născută la data de 12 august 1930 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul în Israel, Tel Aviv, str. Profesor Shor nr. 29, cod 62961. Dosar nr. 4.013RD/2006.

30. Tisan Yacob, fiul lui Bernat si Surica, născut la data de 12 noiembrie 1953 în localitatea Bârlad, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Merkaz Kafri Mabuim 66 D.N. Hanegev, cod 85360. (1.832/2004)

31. Vertbergher Moise, fiul lui Mendel-Ber si Malca, născut la data de 16 mai 1952 în localitatea Borsa, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul în Israel, Beer Sheva Alterman 7, cod 84750. Dosar nr. 1.638RD/2006.

32. Zeldes Nadia, fiica lui Haas Nicu si Hawe, născută la data de 12 iunie 1952 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Bett Hakerem 16. (4.907/2004)

33. Zisman Devy, fiica lui Zalmanovici Zigmund si Selima, născută la data de 2 mai 1962 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Nitanim 20A. (4.894/2004). Copii minori: Zisman Liron-Pola, născut la data de 2 iunie 1991; Zisman Elad,

născut la data de 19 mai 1993; Zisman Hadas, născut la data de 21 ianuarie 2003.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE SANSE ÎNTRE FEMEI SI BĂRBATI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei nationale în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (CONES)

 

În temeiul art. 27 alin. (6) si al art. 31 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati, republicată,

presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei nationale în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (CONES), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati nr. 40/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei nationale în domeniul egalitătii de sanse între

femei si bărbati (CONES), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 1 noiembrie 2005.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse

între Femei si Bărbati,

Claudia Sorina Vlas

 

Bucuresti, 14 septembrie 2007.

Nr. 157.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei nationale în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (CONES)

 

Art. 1. - (1) Comisia natională în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati, denumită în continuare CONES, este înfiintată în baza art. 31 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati, republicată, si are rol consultativ.

(2) Coordonarea activitătii CONES este asigurată de presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati (ANES).

(3) Presedintele CONES este presedintele ANES si are drept de vot.

Art. 2. - (1) CONES este alcătuită din reprezentanti ai ministerelor si ai altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului sau ai autoritătilor administrative autonome, ai organizatiilor sindicale si ai asociatiilor patronale reprezentative la nivel national, precum si din reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale cu activitate recunoscută în domeniu, numiti sau desemnati prin consens de acestea.

(2) Componenta CONES este aprobată prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui ANES, conform art. 31 alin. (4) din Legea nr. 202/2002, republicată.

(3) Membrii CONES au un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

Art. 3. - (1) CONES îndeplineste, în principal, următoarele atributii:

a) promovarea abordării integrate a principiului egalitătii de sanse între femei si bărbati, în scopul eliminării inegalitătilor de gen si a discriminărilor pe criterii de sex;

b) includerea principiului egalitătii de sanse între femei si bărbati în elaborarea si în aplicarea politicilor sectoriale, prin intermediul institutiilor reprezentate în CONES;

c) evaluarea stadiului aplicării si respectării legislatiei în domeniu la nivel central;

d) elaborarea de recomandări pentru autoritătile administratiei publice centrale, în vederea aplicării politicilor si programelor specifice de promovare a principiului egalitătii de sanse între femei si bărbati;

e) promovarea schimbului de experientă si de informatii privind actiunile desfăsurate în domeniu;

f) acordarea avizului consultativ Strategiei nationale în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati;

g) asigurarea liberului acces la orice informatie referitoare la activitatea CONES;

h) evaluarea stadiului implementării Strategiei si Planului general de actiuni în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati;

i) elaborarea de rapoarte privind modul concret de aplicare în diferite sectoare de activitate a politicii egalitătii de sanse între femei si bărbati.

(2) În realizarea atributiilor sale, CONES furnizează informatii si colaborează cu institutiile si structurile asociative care alcătuiesc componenta CONES.

(3) Fiecare institutie membră a CONES adoptă planul anual de măsuri pentru promovarea egalitătii de sanse între femei si bărbati în domeniul sectorial de activitate si raportează anual ANES modul de îndeplinire a obiectivelor propuse.

Art. 4. - Presedintele are, în principal, următoarele atributii:

a) asigură convocarea membrilor CONES;

b) stabileste ordinea de zi a reuniunii pe baza consultării membrilor;

c) asigură conducerea lucrărilor CONES;

d) reprezintă CONES în relatiile cu tertii;

e) informează membrii CONES despre activitatea ANES;

f) propune, conform art. 31 alin. (4) din Legea nr. 202/2002, republicată, componenta CONES si întreprinde demersurile necesare pentru modificarea si completarea componentei CONES, atunci când este cazul.

Art. 5. - (1) Activitatea executivă si de secretariat a CONES este asigurată de Directia CONES/COJES din cadrul ANES.

(2) Secretariatul tehnic are, în principal, următoarele atributii:

a) asigură activitătile de registratură si de corespondentă;

b) pregăteste documentele necesare desfăsurării reuniunilor si le transmite membrilor cu cel putin 5 zile înainte;

c) întocmeste procesele-verbale ale reuniunilor, pe care le transmite membrilor CONES;

d) alte atributii stabilite de membrii CONES;

e) aduce la cunostinta membrilor si a presedintelui CONES orice modificări intervenite în componenta CONES.

Art. 6. - (1) Fiecare membru informează institutia pe care o reprezintă asupra activitătii desfăsurate în cadrul CONES.

(2) Activitatea fiecărui membru al CONES poate fi asigurată de către un membru supleant desemnat.

Art. 7. - Membrii CONES participă la îndeplinirea atributiilor acesteia, inclusiv la alcătuirea si diseminarea documentatiilor de informare, precum si la elaborarea rapoartelor de activitate.

Art. 8. - (1) Calitatea de membru al CONES încetează în următoarele situatii:

a) expirarea mandatului de membru;

b) încetarea raporturilor de serviciu în conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, sau prin încetarea contractului individual de muncă;

c) revocarea;

d) decesul;

e) a săvârsit fapte penale pentru care a suferit condamnări definitive;

f) la solicitarea institutiilor, autoritătilor, asociatiilor sau organizatiilor care l-au desemnat;

g) pentru înregistrarea a mai mult de două absente consecutive de la sedintele CONES, în cazul în care absenta nu este justificată sau în cazul în care nu este înlocuit de membrul supleant.

(2) Autoritătile publice, organizatiile si asociatiile au obligatia să comunice secretariatului tehnic al CONES situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) si e).

(3) CONES stabileste prin vot propunerea de revocare a membrilor care nu îndeplinesc atributiile prevăzute la art. 7.

(4) În cazul în care unul dintre membrii CONES pierde această calitate, în conditiile prevăzute la alin. (1), este numit sau desemnat, potrivit dispozitiilor art. 2, un nou membru care să facă parte din CONES.

(5) Nu pot fi membri ai CONES persoanele care:

a) au săvârsit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive;

b) au fost revocate din calitatea de membru al CONES, la propunerea presedintelui, cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenti.

(6) Persoana propusă pentru revocare nu are drept de vot.

Art. 9. - (1) CONES asigură coordonarea activitătii comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati.

(2) CONES primeste si analizează rapoartele trimise periodic de către comisiile judetene si a municipiului Bucuresti (COJES) în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati.

(3) Activitatea CONES este adusă la cunostintă de către presedintele ANES ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse.

Art. 10. - (1) Reuniunile CONES se desfăsoară, de regulă, la sediul ANES, trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

(2) Cvorumul legal al reuniunilor este de cel putin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, în caz contrar sedinta reprogramându-se la un interval de maximum 5 zile lucrătoare.

(3) Hotărârile CONES se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

(4) Desfăsurarea lucrărilor plenului se consemnează în procesul-verbal al reuniunii.

Art. 11. - Convocarea membrilor CONES se realizează, în scris, de presedintele acesteia sau la initiativa a cel putin două treimi din numărul membrilor, prin secretariatul tehnic.

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-I/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări,

Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

luând în analiză propunerea privind aprobarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-I/0), si tinând

seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de fundamentare nr. 43 din 21 ianuarie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 30 ianuarie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din data de 30 ianuarie 2008, hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă Norma privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-I/0), cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 167.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-I/0)

 

CAPITOLUL I

Aspecte generale

 

ARTICOLUL 1

Obiectul si scopul normei

 

(1) Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată1), si cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului

Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului2) , cu modificările si completările ulterioare, si cu respectarea îndrumărilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat sub forma garantiilor - Instructiunea Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul privind înfiintarea Comunitătilor Europene în

domeniul ajutorului de stat acordat sub forma garantiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 071 din 11 martie 2000.

(2) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK, acordă băncilor finantatoare plafoane de garantare, în numele si în contul statului, pentru garantarea creditelor sau scrisorilor de garantie bancară acordate/emise de acestea, pentru proiecte de dezvoltare a activitătii întreprinderilor mici si mijlocii (IMM), pentru sustinerea exporturilor românesti si pentru proiecte în domeniile prioritare, în concordantă cu politica Guvernului si cu

prevederile Legii nr. 96/2000, republicată.

(3) Sursa de realizare a acestor operatiuni în numele si în contul statului este, potrivit art.10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, „fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător si a investitiilor românesti în străinătate, precum si a activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale”. Fondul va putea

fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

(4)Valoarea unei garantii individuale acordate în cadrul plafonului de garantare poate fi de maximum 70% din valoarea creditului (principalului)/scrisorii de garantie bancară.


1) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2) Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

 

CAPITOLUL II

Definitii

ARTICOLUL 2

Termeni

 

În sensul prezentei norme se definesc următorii termeni:

a) bancă finantatoare - banca comercială care acordă clientului său creditul/garantia bancară;

b) beneficiar de finantare - operatorul economic care desfăsoară activitate de productie si/sau prestare de servicii, cu care banca finantatoare încheie un contract de credit/garantare;

c) cerere de plată - documentul prin care banca finantatoare solicită EXIMBANK virarea sumei aferente soldului garantiei individuale a finantării restante;

d) confirmarea notificării de includere în plafon - documentul emis de EXIMBANK, prin care aceasta confirmă băncii finantatoare includerea garantiei individuale în plafonul de garantare;

e) conventie de garantare - contractul încheiat între EXIMBANK si banca finantatoare, în baza căruia se acordă plafonul de garantare;

f) domenii prioritare - dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale;

g) finantare - creditul sau scrisoarea de garantie bancară acordat/emisă de către banca finantatoare în favoarea clientului acesteia;

h) garantie individuală - garantia irevocabilă si neconditionată aferentă proiectelor beneficiarilor individuali care beneficiază de finantarea acordată de banca finantatoare;

i) notificare de includere în plafonul de garantare - documentul prin care banca finantatoare comunică EXIMBANK includerea garantiei individuale în plafonul de garantare;

j) perioada de valabilitate a garantiei individuale – perioada de la data intrării în vigoare a Confirmării de notificare de includere în plafon si până la data expirării perioadei de valabilitate a finantării;

k) plafon de garantare - angajamentul asumat de EXIMBANK, în calitate de garant în numele si în contul statului, aprobat de C.I.F.G.A., materializat într-o conventie de garantare, conform căreia EXIMBANK se obligă să plătească o parte din pierderea suportată de banca finantatoare ca urmare a producerii riscului de credit. Dobânzile, comisioanele si spezele bancare aferente contractului de credit/scrisorii de garantie bancară, precum si alte costuri similare nu sunt incluse în

plafonul de garantare;

l) procent garantat - partea din principalul creditului/valoarea scrisorii de garantie bancară care este acoperită de plafonul de garantare, exprimat în valoare

procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 70% din valoarea creditului (principalului)/scrisorii de garantie bancară; m) risc de credit - neplata, partială sau integrală, de către operatorul economic a creditului (principalului) ori executarea de către banca comercială finantatoare a garantiei individuale;

n) soldul finantării - soldul finantării (principalul) nerambursat la scadentă si exigibil la data cererii de plată sau soldul scrisorii de garantie bancară existent la data cererii de plată;

o) valoarea garantiei individuale de executat - suma ce urmează a fi plătită de către EXIMBANK în favoarea băncii finantatoare ca urmare a producerii riscului de credit, până la concurenta valorii rezultate din aplicarea procentului garantat la valoarea soldului nerambursat al finantării.

 

CAPITOLUL III

Descrierea plafonului de garantare

ARTICOLUL 3

Caracteristici generale

 

(1) Plafonul de garantare si garantiile individuale acordate în cadrul acestuia nu constituie garantii de natura ajutorului de stat, fiind elaborate cu respectarea îndrumărilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat sub forma garantiilor – Instructiunea Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul privind înfiintarea Comunitătilor Europene în domeniul ajutorului de stat acordat sub forma garantiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 071 din 11 martie 2000.

(2) Plafonul de garantare si garantiile individuale respectă prevederile legislatiei comunitare în vigoare privind conditiile care exclud existenta ajutorului de stat, respectiv:

a) operatorul economic nu se află în dificultate, în sensul Orientărilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate3);

b) operatorul economic este, în principiu, capabil să obtină o finantare în conditii de piată de pe piete financiare, fără interventia statului;

c) garantia individuală se acordă pentru o operatiune financiară precisă, respectiv garantarea riscului de nerambursare a finantării unui proiect si poate fi de maximum 70% din valoarea împrumutului de rambursat/valoarea scrisorii de garantie; se referă la o sumă maximă determinată si la o perioadă determinată;

d) acordarea garantiei se realizează pe baza evaluării riscurilor generate de operatiune, astfel încât comisioanele încasate asigură autofinantarea schemei de plafon de garantare. Comisioanele acoperă atât riscurile obisnuite asociate cu acordarea garantiilor, cât si costurile administrative ale schemei si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial, furnizat de stat, la demararea schemei;

e) schema de acordare a plafonului de garantare se analizează anual.


3) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.

 

ARTICOLUL 4

Aprobarea plafonului de garantare

 

(1) În vederea aprobării unui plafon de garantare, banca finantatoare va transmite EXIMBANK normele interne de finantare. EXIMBANK analizează solicitarea si prezintă spre aprobare C.I.F.G.A. plafonul de garantare aferent fiecărei bănci solicitante.

(2) Pe baza hotărârii de aprobare a C.I.F.G.A. se procedează  la semnarea conventiei de garantare, a cărei perioadă de valabilitate este de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

 

ARTICOLUL 5

Valoarea plafonului de garantare

 

(1) Valoarea plafonului de garantare se stabileste în lei. Garantiile individuale în cadrul plafonului se pot acorda în lei sau în valută, în functie de moneda finantării. Plata valorii de executare a garantiei individuale se va realiza în moneda garantiei individuale.

(2) Valoarea plafonului de garantare va fi alocată proportional cu tipurile de garantii clasificate conform termenului (scurt, mediu si lung) si cu beneficiarii acestora.

(3) Sumele aferente garantiilor individuale ajunse la scadentă si pentru care nu s-a solicitat plata de către banca finantatoare se reutilizează în cadrul plafonului de garantare. Sumele aferente fiecărei rambursări a finantării se reutilizează în cadrul plafonului de garantare.

(4) Sumele plătite de EXIMBANK aferente garantiilor individuale diminuează plafonul de garantare.

 

ARTICOLUL 6

Comisioane

 

Comisioanele aferente plafonului de garantare, respectiv comision de acordare plafon, comision de garantare si comision de risc, se vor plăti de către banca finantatoare în baza prevederilor Conventiei de garantare. Comisioanele sunt dimensionate astfel încât să acopere riscurile, costurile administrative si să asigure o rată de profitabilitate normală a produsului.

 

CAPITOLUL IV

Garantii individuale

ARTICOLUL 7

Caracteristici

           

(1) În limita plafonului de garantare, banca finantatoare solicită includerea de garantii individuale prin transmiterea către EXIMBANK a unei notificări însotite de prezentarea termenilor si a conditiilor finantării.

(2) Garantia individuală se acordă numai în completarea garantiilor constituite de beneficiar la finantarea acordată de banca finantatoare. Garantiile constituite de beneficiar vor acoperi minimum 30% din valoarea principalului finantării.

Valoarea garantiei individuale se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligatiilor de către beneficiar.

(3) Garantiile individuale sunt valabile pe perioada de valabilitate a finantării acordate de banca finantatoare, având termen de rambursare de maximum 10 ani.

(4) Garantiile individuale confirmate de EXIMBANK au caracter irevocabil si neconditionat.

 

ARTICOLUL 8

Principalele tipuri de garantii individuale

 

(1) Garantia pentru IMM: pentru proiecte de investitii pentru dezvoltarea activitătii si cresterea competitivitătii IMM.

(2) Garantia pentru protectia mediului este destinată operatorilor economici pentru garantarea finantării de proiecte de investitii în domeniul protectiei mediului.

(3) Garantia pentru infrastructură este destinată operatorilor economici pentru garantarea finantării de proiecte de investitii în domeniul infrastructurii.

(4) Garantia pentru cercetare-dezvoltare este destinată operatorilor economici pentru garantarea finantării de proiecte de investitii în domeniul cercetării-dezvoltării.

(5) Garantia pentru dezvoltarea utilitătilor de interes public este destinată operatorilor economici pentru garantarea finantării de proiecte de investitii în domeniul utilitătilor de interes public.

(6) Garantia pentru ocuparea si formarea personalului este destinată operatorilor economici pentru garantarea finantării de proiecte în domeniul activitătilor de ocupare si formare personal.

(7) Garantia pentru dezvoltarea regională este destinată operatorilor economici pentru garantarea finantării de proiecte de investitii în domeniul dezvoltării regionale, atestate de agentiile de dezvoltare regionale unde se implementează proiectele respective.

(8) Garantia pentru export este destinată operatorilor economici care realizează productia de export sau export de mărfuri generale si/sau servicii.

 

CAPITOLUL V

Eligibilitate

 

ARTICOLUL 9

Criterii de eligibilitate

 

(1) Banca finantatoare poate solicita EXIMBANK confirmarea de garantii individuale, în limita plafonului de garantare, pentru operatorii economici care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate la data transmiterii notificării de includere în plafonul de garantare a fiecărei garantii individuale:

a) au capacitate de rambursare a obligatiilor de plată asumate, asa cum rezultă din analiza băncii finantatoare;

b) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare 4) si să nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăti;

c) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului al căror mod de plată nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amânare, compensare cu TVA de recuperat etc.);

d) după caz, sunt IMM-uri conform legislatiei specifice, asa cum rezultă din declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societătii; 4)

În cazul în care din verificarea efectuată de Centrala Riscurilor Bancare rezultă existenta unui credit restant, iar solicitantul creditului prezintă documente

din care să reiasă că a achitat restanta, se consideră criteriul îndeplinit.

e) nu s-a instituit procedura judiciară a insolventei, conform legislatiei în vigoare;

f) prezintă băncii finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 30% din valoarea finantării;

g) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu institutiile statului, inclusiv cu EXIMBANK;

h) finantarea aprobată de banca finantatoare este încadrată potrivit normelor interne ale acesteia în categoriile standard sau în observatie, asa cum sunt definite de reglementările Băncii Nationale a României.

(2) Nu sunt eligibili pentru a beneficia de plafonul de garantare operatorii economici care realizează proiecte în următoarele domenii:

a) agricultură primară (cultura plantelor, cresterea animalelor);

b) productie, comert de armament;

c) jocuri de noroc;

d) prod uctia si comertul cu ridicata ale produselor în alcool si tutun;

e) tranzactii imobiliare (construirea/achizitionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);

f) exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilită periodic5) prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii;

g) exportul realizat către filiale ale societătii-mamă exportatoare sau operatori economici asociati. Prin exceptie, garantia individuală se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociati; h) activităti definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului înconjurător, conform legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Utilizarea si monitorizarea plafonului de garantare

 

ARTICOLUL 10

Utilizarea plafonului de garantare

 

(1) Banca finantatoare va transmite EXIMBANK o notificare de includere în plafonul de garantare a fiecărei garantii individuale propuse însotită de prezentarea principalilor termeni si conditii ai proiectului finantat.

(2) EXIMBANK va confirma băncii finantatoare includerea în plafonul de garantare a garantiei individuale prezentate.

(3) EXIMBANK are dreptul să solicite băncii finantatoare informatii suplimentare atunci când elementele cuprinse în documentele prezentate nu sunt suficiente pentru acordarea

confirmării solicitate.

 

ARTICOLUL 11

Monitorizarea plafonului de garantare

 

(1) Pentru monitorizarea plafonului de garantare EXIMBANK solicită prezentarea lunară de către banca finantatoare a unui set de informatii privind garantiile individuale acordate în cadrul acestuia.

(2) În cazul în care banca finantatoare intentionează să modifice conditiile initiale de acordare a finantării, va solicita EXIMBANK acordul prealabil cu privire la modificările care au impact asupra angajamentului asumat de EXIMBANK în temeiul garantiilor individuale confirmate.

 

CAPITOLUL VII

Executarea garantiei individuale incluse în plafon

 

ARTICOLUL 12

Cererea de plată

 

(1) Banca finantatoare va transmite cererea de plată către EXIMBANK după declansarea procedurii de recuperare a finantării restante. Cererea de plată va fi însotită de documente justificative din care să rezulte soldul finantării, copie certificată a dosarului de finantare, extras de cont privind utilizarea

finantării, dovada notificării beneficiarului finantării cu privire la obligatia acestuia de plată, precum si dovada initierii procedurilor judiciare sau extrajudiciare de recuperare a creantei. Odată cu cererea de plată, banca finantatoare transmite EXIMBANK, prin gir, biletul la ordin emis de beneficiar si avalizat de asociati/actionari/administratori, completat cu suma restantă datorată.

(2) Banca finantatoare are dreptul la plata valorii de executare a garantiei individuale o singură dată de la producerea riscului de credit.

(3) Plata valorii de executare a garantiei individuale se va face în conditiile si în termenii prevăzuti în Conventia de garantare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către EXIMBANK a cererii de plată. EXIMBANK va informa C.I.F.G.A. despre conditiile de executare a garantiei

individuale.

(4) După executarea garantiei individuale, EXIMBANK se subrogă în drepturi băncii finantatoare si va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului, atât împotriva beneficiarului finantării, cât si împotriva oricărei alte persoane asupra căreia acesta si-a transferat obligatiile. Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, conform prevederilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală.

 

ARTICOLUL 13

Rata de executare a garantiilor

 

În cazul în care rata de executare a garantiilor individuale în cadrul unui plafon de garantare depăseste 2% din valoarea plafonului de garantare utilizat, banca finantatoare pierde dreptul de a solicita includerea de noi garantii individuale în plafonul de garantare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 14

Proceduri de lucru

 

În scopul aplicării prezentei norme, EXIMBANK va elabora proceduri de lucru, care vor fi supuse aprobării C.I.F.G.A.


5) Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK în vigoare la data aprobării

prezentei norme este prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.298 din 14 decembrie 2004.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

 

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr . XXI

din 19 martie 2007

Dosar nr. 38/2006

           

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, referitor la aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si ale art. 5 din Hotărârea Guvernului

nr. 286/2004.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 91 de judecători din totalul de 116 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii astfel cum a fost formulat, cerând să se decidă că, în sensul prevederilor legale la care se referă recursul în interesul legii, data stabilirii compensatiilor este aceea a emiterii hotărârii comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998, iar validarea de către Cancelaria Primului-Ministru a hotărârilor comisiilor teritoriale cu depăsirea termenului de 60 de zile prevăzut în art. 7 alin. (3) din aceeasi lege atrage actualizarea întregii sume în raport cu indicele de crestere a preturilor.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti nu există un punct de vedere unitar în legătură cu interpretarea dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, precum si ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004 privind unele măsuri referitoare la functionarea Comisiei centrale si a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

Astfel, unele instante s-au pronuntat în sensul că data stabilirii compensatiilor prevăzute în Legea nr. 9/1998 este aceea a validării de către seful Cancelariei Primului-Ministru, conform art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, a hotărârilor emise de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea dispozitiilor acestei legi. În concordantă cu această interpertare, s-a considerat că, în raport cu prevederile art. 8

alin. (2) din Legea nr. 9/1998 si cu cele ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004, achitarea compensatiilor se face esalonat, pe parcursul a 2 ani consecutivi, din care 40% în primul an, într-o sumă reactualizată, chiar dacă nu este achitată în anul în care a fost stabilită, urmând ca diferenta de 60% să fie

plătită în anul următor, prin actualizarea sumei, în limita fondurilor, din bugetul de stat, aprobate anual cu această destinatie.

Alte instante, dimpotrivă, au decis în sensul că data stabilirii compensatiilor prevăzute în Legea nr. 8/1998 este aceea a emiterii hotărârii comisiei judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 8/1998, care este momentul în care obligatia de a plăti suma devine certă, lichidă si exigibilă.

Ca urmare, potrivit acestui punct de vedere, în ipoteza în care validarea comisiei judetene se realizează cu depăsirea termenului de 60 de zile prevăzut în art. 7 si 8 din Legea nr. 9/1998, va trebui ca întreaga sumă să fie reactualizată în raport cu indicele de crestere a preturilor, iar nu doar pentru cea de-a doua transă, de 60%, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 si art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004, astfel ca persoanele îndreptătite la măsurile compensatorii să nu fie prejudiciate. Pe cale de consecintă, s-a considerat că prin însusi ordinul de validare, emis de seful Cancelariei Primului-Ministru, se poate dispune reactualizarea sumelor reprezentând cuantumul compensatiilor pentru cei îndreptătiti să le obtină.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

În conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 9/1998, republicată, „cetătenii români prejudiciati în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, [...] au dreptul la compensatiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai partial compensatii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - constructii si terenuri - pe care le aveau în proprietate în judetele Durostor si Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floareasoarelui, precum si pentru plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti”.

Potrivit alin. (2) si (3) ale aceluiasi articol, beneficiază de aceste prevederi „si cetătenii români, mostenitori legali ai fostilor proprietari”, precum si „cetătenii români prejudiciati în urma imigrării facultative sau obligatorii prevăzute la art. III din tratat, din alte judete ale Bulgariei decât judetele cedate, Durostor si Caliacra”.

În raport cu dispozitiile art. 2 din Legea nr. 9/1998, despăgubirile se acordă celor îndreptătiti sub forma unor compensatii bănesti stabilite de aceste dispozitii, iar prin art. 4 din aceeasi lege s-a instituit obligatia persoanelor îndreptătite la compensatii de a depune cereri însotite de actele doveditoare, la comisia judeteană sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea legii, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a Legii.

Potrivit reglementării cuprinse în art. 7 din Legea nr. 9/1998, comisiile judetene si a municipiului Bucuresti primesc, verifică si rezolvă cererile de acordare a compensatiilor, pronuntând, în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor, hotărâri ce se comunică comisiei centrale, spre validare, precum si solicitantului, care poate face contestatie la comisia centrală.

Atributiile comisiei centrale au fost preluate de Departamentul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, constituit în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în temeiul art. 1 si 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, referitoare la măsuri de finalizare a aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării

Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.643/2004. Ca urmare, între atributiile conferite acestui departament prin art. 4 din Norme este si aceea de a înainta propunerile de validare/invalidare a hotărârilor comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti, în termenul stabilit de lege, către seful Cancelariei Primului-Ministru, care va dispune prin ordin, precum si aceea de a propune reactualizarea

despăgubirilor, la data emiterii ordinului de validare.

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 (modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 240/2006) a luat fiintă, tot în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, aceasta preluând atributiile Departamentului privind solutionarea contestatiilor împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, analiza si validarea/invalidarea hotărârilor acele comisii.

Interpretarea literală si sistematică-logică a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 9/1998, în vederea stabilirii momentului de la care sunt datorate compensatiile, în raport cu regulile privind plata esalonată instituite prin art. 8 alin. (2) din aceeasi hotărâre, precum si cu cele cuprinse în art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004, impune să se considere că între operatiunile de „stabilire” si de „validare”a compensatiilor există o succesiune temporală si o evidentă diferentă de continut, determinate de raportul de conditionare dintre ele, caracterizat de efectul retroactiv, de consolidare, al validării asupra a ceea ce s-a stabilit initial prin hotărârea comisiei.

În legătură cu efectuarea plătii sumelor de bani reprezentând compensatiile acordate potrivit Legii nr. 9/1998, este de observat că, în temeiul art. 6 si 8 din aceeasi lege, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 286/2004, în care s-a prevăzut, la art. 5, achitarea esalonată, către beneficiari, a compensatiilor

stabilite prin hotărârea Comisiei centrale, pe parcursul a 2 ani consecutivi, din care „40% în anul în care se face plata si 60% în anul următor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în bugetul de stat”, precizându-se, în final: „cota de 60% din cuantumul compensatiei, achitată în anul următor, se actualizează în conditiile Legii nr. 9/1998”.

Existenta unei dispozitii de actualizare a sumelor numai pentru perioada ulterioară momentului validării lor de către Cancelaria Primului-Ministru impune să se considere că legiuitorul nu a socotit necesar să dea o reglementare similară si pentru intervalul cuprins între data stabilirii compensatiilor prin hotărâre adoptată de comisie si aceea a emiterii ordinului de validare, deoarece acest interval de timp a fost apreciat ca neglijabil fată de cerinta prevăzută la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 9/1998, ca actul de validare să fie emis în cel mult 60 de zile de la data hotărârii comisiei.

În activitatea practică însă termenul de 60 de zile, indicat prin textul de lege mentionat, nu a putut fi respectat, astfel că sumele bstabilite prin rapoartele de evaluare nu au mai corespuns totdeauna, datorită evolutiei preturilor, valorii reale a bunurilor pentru care trebuiau acordate despăgubiri.

Or, principiul reparării integrale a prejudiciului, în spiritual căruia au fost elaborate normele prin care sunt reglementate compensatiile cuvenite persoanelor care au avut pierderi patrimoniale în urma aplicării prevederilor Tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940, impune ca, în momentul validării compensatiilor, sumele stabilite să corespundă valorii reale a bunurilor ce fac obiectul acestora.

De altfel, interpretarea de ansamblu a dispozitiilor legale emise în materie impune ca despăgubirile să corespundă, prin cuantumul lor, valorii reale a bunurilor din momentul efectuării plătii.

Este de observat că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 9/1998, au fost elaborate norme metodologice continând criterii de evaluare si modalităti concrete de stabilire a cuantumului compensatiilor, care contin dispozitii menite să asigure repararea efectivă a prejudiciului cauzat, cu actualizarea preturilor, potrivit principiului restitutio in integrum.

În acest sens, în art. 8 alin. (2) si în art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 753/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1970 s-a prevăzut obligativitatea actualizării cuantumului compensatiei si, respectiv, al despăgubirii, iar în art. 4 lit. g) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, referitoare la măsuri de finalizare a aplicării Legii nr. 9/1998, s-a instituit atributia Departamentului constituit ca structură în cadrul Cancelariei Primului-Ministru de a „propune reactualizarea despăgubirilor, conform prevederilor Legii nr. 9/1998, la data emiterii ordinului de validare”, precizându-se apoi la art. 7 că „propunerea de validare sau invalidare transmisă sefului Cancelariei Primului-Ministru poate fi însotită de propunerea de reactualizare a despăgubirilor, dacă aceasta este necesară”.

 Cum, prin continutul si sensul lor, toate aceste prevederi nu pot viza decât ipoteza în care validarea si, implicit, plata compensatiilor au loc în alt an decât cel în care au fost stabilite de către comisie, este evident că trebuie să se considere reglementată legislativ obligativitatea actualizării sumelor ce reprezintă compensatii stabilite prin hotărârile adoptate de comisiile instituite în temeiul Legii nr. 9/1998.

Fată de această reglementare neîndoielnică, dată prin dispozitiile continute în normele metodologice de aplicare a actelor normative adoptate succesiv, în materia acordării de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la 7 septembrie 1940, precum si de incidenta principiului reparării integrale a prejudiciului, se impune ca art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 să fie interpretat în sensul că data stabilirii compensatiei este aceea a emiterii hotărârii comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar validarea de către Cancelaria Primului-Ministru a hotărârilor comisiilor teritoriale, cu depăsirea termenului de 60 de zile prevăzut în art. 7 alin. (3) din aceeasi lege, atrage actualizarea întregii sume în raport cu indicele de crestere a preturilor.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004, republicată, precum si al art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se decide în sensul arătat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, precum si ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2004, stabilesc:

Data stabilirii compensatiilor este aceea a emiterii hotărârii comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998.

Validarea de către Cancelaria Primului-Ministru a hotărârilor comisiilor teritoriale, cu depăsirea termenului de 60 de zile prevăzut în art. 7 alin. (3) din aceeasi lege, atrage actualizarea întregii sume în raport cu indicele de crestere a preturilor.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedinta publică, astăzi, 19 martie 2007.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei