MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 109         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 februarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

90. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

210. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retele de transport din cadrul operatiunii 4.1.b „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” a axei prioritare „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

87. - Ordin privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicală acordată în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii la care România este parte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (2) lit. q) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Proiectarea lucrărilor pentru racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public se realizează de către persoane autorizate sau atestate potrivit legii.

(2) Executarea lucrărilor de racordare se realizează de către sau sub supravegherea electricienilor autorizati potrivit legii.

(3) Verificarea activitătilor prevăzute la alin. (1) si (2) se face de către persoane autorizate sau atestate potrivit legii.

Art. 3. - Tarifele de emitere a avizelor tehnice de racordare si tarifele de racordare practicate de operatorii economici se aprobă de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 4. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 4 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 4 august 2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în

Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2008.

Nr. 90.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prin prezentul regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, denumit în continuare regulament, se stabilesc etapele si procedurile necesare pentru racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de retele sau alti detinători de retele electrice de interes public si:

a) utilizatorii care solicită racordarea la reteaua electrică a unui loc de producere sau de consum nou;

b) utilizatorii care solicită modificarea instalatiei prin care este racordat la retea un loc de producere sau de consum existent;

c) utilizatorii la ale căror locuri de producere sau consum existente se modifică elementele tehnice energetice ori administrative, caracteristice acestora.

Art. 3. - În sensul prezentului regulament, termenii si notiunile utilizate au semnificatiile prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Solicitarea racordării la retelele electrice

 

Art. 4. - (1) Operatorul de retea aprobă racordarea la reteaua electrică prin emiterea avizului tehnic de racordare la cererea persoanei interesate, în oricare dintre următoarele situatii:

a) aparitia unui loc de producere sau de consum nou, definitiv ori temporar;

b) separarea instalatiilor unui utilizator de instalatiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reteaua electrică a operatorului de retea.

(2) Se solicită operatorului de retea actualizarea avizului tehnic de racordare prin care s-a aprobat racordarea unui loc de producere sau de consum si, după caz, înlocuirea sau modificarea instalatiei de racordare în oricare dintre următoarele situatii:

a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitătii unui utilizator la un loc de producere sau de consum existent, care necesită depăsirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare;

b) modificarea unor elemente de natură tehnică sau administrativă ale unui loc de producere sau de consum existent fată de situatia pentru care a fost emis avizul tehnic de racordare, fără depăsirea puterii aprobate prin acesta;

c) modificarea instalatiei de racordare realizată pentru un loc de producere sau de consum existent, fără cresterea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitări ale utilizatorului.

Art. 5. - (1) Se consideră dezvoltare din punct de vedere tehnic si energetic a activitătii unui utilizator la un loc de producere sau de consum existent, necesitând un spor de putere, oricare dintre următoarele situatii:

a) dezvoltarea activitătii unui producător prin montarea de generatoare noi, înlocuirea unor generatoare existente cu altele având putere instalată mai mare sau cresterea puterii instalate a generatoarelor existente;

b) dezvoltarea activitătii unui consumator, respectiv cresterea puterii solicitate din reteaua electrică fată de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv, determinată de extinderea activitătii proprii, dotarea suplimentară etc. sau de racordarea, în conditiile legii, a unui utilizator la retelele proprii;

c) dezvoltarea unui operator de distributie existent sau a altui detinător de retea electrică de interes public.

(2) Se consideră modificare a unor elemente de natură tehnică în instalatia de utilizare, fără depăsirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de producere sau de consum, oricare dintre următoarele situatii:

a) modificarea naturii, structurii si/sau a caracteristicilor generatoarelor;

b) racordarea de către un utilizator la reteaua proprie, în conditiile legii, a unui alt utilizator;

c) reducerea puterii absorbite de un consumator în urma separării unui alt consumator racordat initial la instalatia sa.

(3) Se consideră modificare a unor elemente de natură administrativă, fără depăsirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de producere sau de consum si fără modificarea unor elemente de natură tehnică, oricare dintre următoarele situatii:

a) schimbarea denumirii unui utilizator sau a datelor de identificare a locului de producere sau de consum din motive administrative;

b) schimbarea titularului locului de producere sau de consum prin preluarea obiectivului de la locul de producere sau de consum respectiv prin cumpărare, mostenire etc.

(4) Modificarea instalatiei de racordare, fără modificarea puterii aprobate pentru un loc de producere sau de consum existent, se poate produce atunci când se solicită:

a) modificarea punctului de delimitare a instalatiilor;

b) modificarea punctului de măsurare;

c) cresterea gradului de continuitate a alimentării asigurat de instalatia de racordare;

d) conditii privind alimentarea cu energie electrică ce impun modificarea sau înlocuirea unor elemente din instalatia de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice sau montarea de elemente noi.

Art. 6. - (1) Cererile de racordare a unor locuri de producere sau de consum cu puteri mai mari de 50 MVA se adresează de către solicitanti operatorului de transport.

(2) Cererile de racordare a unor locuri de producere sau de consum cu puteri de până la 50 MVA inclusiv, în functie de amplasarea acestora, se adresează de către solicitanti, după caz:

a) operatorului de distributie care detine contract de concesiune a serviciului public privind distributia energiei electrice în zona respectivă;

b) altor persoane care detin o retea electrică de interes public sau care era existentă la data intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare se adresează operatorului de retea la care este racordat solicitantul.

 

CAPITOLUL III

Etapele procesului de racordare la retelele electrice

 

Art. 7. - Pentru realizarea racordării unui utilizator la reteaua electrică de interes public se parcurg, dupa caz, următoarele etape:

a) etapa preliminară de documentare si informare a viitorului utilizator;

b) depunerea de către viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;

c) emiterea de către operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;

d) încheierea contractului de racordare între operatorul de retea si utilizator;

e)încheierea contractului de executie între operatorul de retea si un executant si realizarea instalatiei de racordare la reteaua electrică; punerea în functiune a instalatiei de racordare;

f) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare.

 

SECTIUNEA 1

Etapa preliminară de documentare si informare a viitorului utilizator

 

Art. 8. - (1) Utilizatorul poate solicita operatorului de retea informatii privind conditiile si posibilitătile de realizare a racordării la retea a unui loc de producere sau de consum, prezentând datele caracteristice ale acestuia.

(2) La solicitarea prevăzută la alin”(1), operatorul de retea oferă solicitantilor informatii generale privind:

a) necesitatea obtinerii unui aviz de amplasament sau a elaborării unui studiu de solutie, dacă este cazul; în această situatie se indică procedurile care se aplică, etapele care se parcurg, documentatia si datele necesare;

b) posibilitătile de racordare la reteaua proprie a instalatiilor aferente locului de producere sau de consum;

c) etapele procesului de racordare la retea si durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul si datele energetice ale locului de producere sau de consum;

d) actiunile pe care trebuie să le întreprindă utilizatorul, respectiv operatorul de retea, si documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;

e) tarifele în vigoare practicate de operatorul de retea pentru emiterea avizelor tehnice de racordare, respectiv tarifele de racordare si temeiul legal al acestora.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii scrise a acestuia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Depunerea cererii de racordare si a documentatiei pentru obtinerea avizului tehnic de racordare

 

Art. 9. - (1) Cererea de racordare sau de actualizare a avizului tehnic de racordare se face pentru fiecare loc de producere sau de consum, indiferent de perioada solicitată si de mărimea puterii produse sau absorbite, potrivit situatiilor prevăzute la art. 4 si 5.

(2) Utilizatorii retelelor electrice au obligatia solicitării avizului tehnic de racordare sau a actualizării acestuia, după caz, înainte de a începe executarea instalatiei de utilizare care urmează să fie racordată la reteaua electrică, respectiv modificarea celei existente.

(3) În cazul modificării unor elemente de natură administrativă, conform prevederilor art. 5 alin. (3), solicitarea actualizării avizului tehnic de racordare se face în termen de maximum 6 luni de la data producerii modificării. În acest interval de timp avizul tehnic de racordare emis pentru locul de producere/consum respectiv îsi mentine valabilitatea.

(4) Operatorii de distributie care sunt concesionari ai serviciului public de distributie a energiei electrice solicită operatorului de transport si de sistem actualizarea avizului tehnic de racordare, în cazurile în care:

a) cresterea puterii absorbite conduce fie la depăsirea puterii aprobate, necesitând mărirea capacitătii statiilor de transformare ale operatorului de transport si de sistem, fie la realizarea sau amplificarea unei statii de transformare de 110/MT kV, racordată, într-o statie de transformare apartinând operatorului de transport si de sistem;

b) se retehnologizează linii de 110 kV si/sau statii de transformare de 110 kV/MT kV, care au cel putin un punct de racordare în instalatiile apartinând operatorului de transport si de sistem;

c) este necesară realizarea unor linii electrice de distributie noi, racordate în statiile operatorului de transport si de sistem.

Art. 10. - (1) Pentru obtinerea avizului tehnic de racordare si a racordării la reteaua electrică, solicitantul se adresează operatorului de retea, potrivit art. 6, după cum urmează:

a) direct;

b) prin împuternicit legal;

c) prin proiectant de specialitate;

d) prin furnizor.

(2) Cererea si documentatia anexată acesteia se depun direct sau se trimit prin postă la centrele teritoriale de relatii cu clientii organizate de operatorul de retea.

Art. 11. - Cererea de racordare cuprinde cel putin următoarele informatii:

a) datele de identificare a locului de producere sau de consum, a utilizatorului si, dacă este cazul, a împuternicitului legal, a proiectantului de specialitate sau a furnizorului;

b) tipul instalatiilor de la locul de producere sau de consum, pentru care se solicită racordarea: generatoare, instalatii de distributie, instalatii consumatoare etc.;

c) data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare de la locul de producere sau de consum, puterea prevăzută a fi evacuată sau consumată si evolutia acesteia;

d) eventuale indicatii privind grupul de măsurare a energiei electrice sau informatii pentru stabilirea acestuia;

e) declaratia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor si la conformitatea cu originalul a documentelor prezentate în copie, anexate cererii;

f) lista documentelor care compun documentatia anexată cererii, conform art.12.

Art. 12. - (1) Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentatia anexată cererii de racordare are o structură ce depinde de categoria de utilizator din care face parte solicitantul. In functie de categoria de utilizator, documentatia va cuprinde, după caz:

a) avizul de amplasament in copie, dacă acesta este necesar conform reglementărilor, pentru obiectivul sau instalatia ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv;

b) studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrică, dacă a fost elaborat;

c) datele tehnice si energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competentă;

d) certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie;

e) planul de situatie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de producere/consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexă la acesta, pentru constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modifică, în copie. Pentru constructiile existente care nu se modifică este suficientă schita de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis pozitia locului de producere/consum;

f) copia certificatului de înregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritătile competente;

g) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosintă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spatiilor închiriate, este necesar si acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalatiile electrice;

h) autorizatia de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, in copie, în situatia în care se solicită racordarea unei organizări de santier pentru realizarea acestuia.

(2) Pentru un loc de producere sau de consum existent, documentatia anexată cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare cuprinde ultimul aviz tehnic de racordare obtinut anterior, la care se adaugă, după caz:

a) documentele mentionate la alin. (1), în situatiile prevăzute la art.5 alin”(1);

b) descrierea modificărilor de natură tehnică fată de situatia anterioară, în cazurile prevăzute la art.5 alin. (2);

c) în copie, actele doveditoare ale încadrării în una dintre cele două situatii prevăzute la art.5 alin. (3);

d) expunerea problemei a cărei rezolvare impune modificarea instalatiei de racordare si documente care să sustină această cerere, în situatiile prevăzute la art.5 alin. (4).

(3) În documentatie se specifică, după caz, cerintele privind continuitatea alimentării în punctul de delimitare, pentru a fi avute în vedere la stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrică.

Art. 13. - Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnată si de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului, dacă aceasta a fost întocmită de către un proiectant de specialitate sau de către un furnizor.

Art. 14. - (1) Solutia de racordare se stabileste de către operatorul de retea prin fisă de solutie sau studiu de solutie, după caz, în conformitate cu prevederile reglementărilor emise de autoritătile competente.

(2) Cheltuielile legate de elaborarea fisei de solutie sunt incluse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

(3) Studiul de solutie se elaborează de către operatorul de retea si se plăteste de solicitant. Costurile pentru realizarea studiului de solutie se stabilesc de operatorul de retea pe bază de deviz, respectându-se principiile liberei concurente.

(4) Termenul de elaborare a unui studiu de solutie, de la data depunerii datelor complete, este de maximum 3 luni pentru racordarea locului de producere/consum la o retea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o lună pentru racordarea la o retea de medie sau de joasă tensiune.

(5) Utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre variantele de solutie stabilite în studiu si să îsi exprime optiunea în scris într-un interval de maximum două luni.

(6) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (5), solutia de racordare prevăzută în studiu nu se mai consideră valabilă.

(7) O solutie de racordare este valabilă numai dacă a fost confirmată printr-un aviz tehnic de racordare si acesta este valabil la rândul său în conditiile prezentului regulament.

Art. 15. - (1) Operatorul de retea va colabora cu utilizatorii pentru stabilirea celei mai avantajoase solutii de racordare la reteaua electrică din punct de vedere tehnic si economic, tinând seama de:

a) interesele justificate ale utilizatorului care solicită racordarea;

b) cerintele tehnice privind utilizarea, functionarea si siguranta retelei electrice;

c) necesitatea mentinerii calitătii serviciului de transport sau de distributie prestat pentru toti utilizatorii din zonă.

(2) În baza prevederilor alin. (1), un utilizator nu se poate prevala de dreptul lui legal de acces la retea pentru ca racordarea să se facă la o anumită tensiune nominală sau într-un anumit punct al retelei, cel mai avantajos pentru el din punct de vedere economic, dacă acest lucru afectează siguranta Sistemului electroenergetic national (SEN) prin nerespectarea normelor tehnice, respectiv afectează conditiile economice sau calitatea serviciului de transport/distributie al/a energiei electrice prestat de operatorul de retea pentru toti utilizatorii racordati la retea, prin nerespectarea standardelor de performantă.

Art. 16. - (1) Pentru racordarea prin linie electrică directă a unui loc de producere sau de consum al unui utilizator la o retea apartinând unei persoane fizice sau juridice diferite de operatorul de distributie care detine contract de concesiune a serviciului public privind distributia energiei electrice în zona geografică în care este amplasată reteaua respectivă, este necesar acordul acestuia din urmă. În cazul altui titular de licentă de distributie sau al unei societăti comerciale administrator de parc industrial, constituit în conditiile legii, pentru racordarea unui utilizator în zona atribuită prin licentă, respectiv în incinta parcului industrial, acordul precizat este necesar numai dacă racordarea conduce la depăsirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare emis anterior titularului de licentă sau societătii administrator de parc industrial de către operatorul de distributie care detine contract de concesiune a serviciului public de distributie a energiei electrice în zona geografică.

(2) Cererea si obtinerea acordului prevăzut la alin. (1) revin detinătorului retelei la care se solicită racordarea.

(3) Acordul prevăzut la alin. (1) constă în actualizarea avizului tehnic de racordare emis de operatorul de retea detinătorului retelei la care urmează să fie racordat noul utilizator.

(4) Operatorul de retea poate refuza să dea acordul solicitat în conditiile alin. (1) numai în cazul în care oferă o solutie de racordare la reteaua proprie în conditii tehnice si economice echivalente sau mai avantajoase pentru utilizator din punctul de vedere al costurilor racordării.

(5) Pentru racordarea unui loc de producere sau de consum pe barele de 110 kV sau de medie tensiune ale statiilor sale de transformare, operatorul de transport si de sistem trebuie să obtină acordul operatorului de distributie care detine contract de concesiune a serviciului public de distributie a energiei electrice în zona geografică în care este amplasată statia respectivă.

(6) Modul de colaborare dintre factorii implicati în racordarea unui loc de producere sau de consum prin linie directă, conform prevederilor prezentului articol, se reglementează prin procedură aprobată prin ordin al autoritătii competente.

Art. 17. - (1) Operatorii de distributie si operatorul de transport si de sistem vor colabora pentru avizarea studiului de solutie si pentru stabilirea celei mai avantajoase solutii de racordare, respectiv pentru emiterea avizului tehnic de racordare:

a) în cazul locurilor de producere cu puteri instalate mai mari de 10 MW, racordate la reteaua electrică de distributie;

b) în cazul locurilor de consum racordate la reteaua electrică de distributie cu tensiunea de 110 kV;

c) în cazul locurilor de producere sau de consum care se racordează pe barele de medie tensiune sau 110 kV ale statiilor de transformare ale operatorului de transport si de sistem.

(2) Colaborarea dintre operatorii de distributie si operatorul de transport si de sistem, în conditiile prevederilor alin. (1) si ale art. 9 alin. (4), se realizează în conformitate cu reglementările emise de autoritătile competente.

 

SECTIUNEA a 3-a

Emiterea avizului tehnic de racordare

 

Art. 18. - Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de retea la cererea de racordare a solicitantului.

Art. 19. - (1) Operatorii de retea emit, la cerere, avize tehnice de racordare la retelele electrice de interes public, pe care le exploatează comercial conform licentelor, pentru locurile de producere sau de consum ale obiectivelor amplasate în zona geografică stabilită prin licentă pentru desfăsurarea activitătii.

(2) Detinătorii de retele electrice de interes public, altii decât operatorii de retea, precum si persoanele care detin o retea electrică ce era existentă la data intrării în vigoare a Legii nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, emit avize tehnice de racordare unor solicitanti numai după actualizarea de către operatorul de retea, în prealabil, a avizului tehnic de racordare propriu conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. b) si ale art. 16.

Art. 20. - (1) In termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de racordare, operatorul de retea verifică documentatia depusă si transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare.

(2) În cazul în care constată că documentatia este incompletă, operatorul de retea va comunica în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute si dând toate informatiile necesare în acest scop.

(3) Operatorul de retea poate cere solicitantului date suplimentare, conform prevederilor alin. (2), numai în cazuri justificate.

(4) Documentatia este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2) si după achitarea tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare.

(5) Durata necesară solicitantului pentru completarea documentatiei se consideră suplimentară duratei reglementate de emitere a ofertei de racordare, respectiv a avizului tehnic de racordare.

Art. 21. - (1) Operatorul de retea are obligatia să emită si să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare, în maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea documentatiei complete depuse de utilizator.

(2) În cazul modificării unor elemente de natură administrativă, conform prevederilor art. 5 alin. (3), actualizarea avizului tehnic de racordare se face în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii cererii de către utilizator.

(3) Pentru cazurile în care emiterea avizului tehnic de racordare la retelele electrice de distributie de medie si joasă tensiune se face pe baza unui studiu de solutie, termenul prevăzut la alin. (1) se reduce la maximum 10 zile calendaristice.

(4) În situatiile în care emiterea avizului tehnic de racordare de către operatorul de distributie se face cu consultarea operatorului de transport si de sistem, termenul reglementat pentru emiterea avizului tehnic de racordare de către operatorul de distributie se prelungeste până la primirea punctului de vedere al acestuia, dar nu cu mai mult de 30 de zile calendaristice.

(5) La termenele prevăzute la alin. (1), (2) si (3) se adaugă, după caz, termenele prevăzute pentru elaborarea studiilor de solutie, conform prevederilor art. 14 alin. (4).

Art. 22. - (1) Operatorul de retea are obligatia de a comunica în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la art. 20 alin. (1), imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului, în următoarele situatii:

a) satisfacerea cererii utilizatorului ar afecta siguranta SEN prin nerespectarea normelor tehnice si a standardelor de performantă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare;

b) nu a fost respectat avizul de amplasament, respectiv obiectivul prevăzut la locul de producere/consum este amplasat în zona de protectie sau de sigurantă a retelei electrice, si nu sunt îndeplinite conditiile de coexistentă a instalatiilor operatorului de retea cu obiectivul respectiv.

(2) Conditiile de emitere a avizelor de amplasament se reglementează de către autoritatea competentă.

Art. 23. - (1) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de retea contine conditiile tehnico-economice de racordare la retea, respectiv, după caz, următoarele:

a) puterea aprobată pentru racordare si evolutia acesteia;

b) descrierea solutiei de racordare, care include lucrările pentru realizarea racordării, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare si a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru extinderea sau întărirea retelei electrice în amonte de punctul de racordare, impuse de realizarea sau de modificarea instalatiei de racordare respective;

c) obligatiile solicitantului de îndeplinire a unor conditii specifice pentru racordare;

d) cerintele de monitorizare si de reglaj, inclusiv interfata cu sistemele informatice de monitorizare, comandă si achizitie de date (SCADA) si de telecomunicatii;

e) datele de înregistrate care necesită verificarea în timpul functionării;

f) tariful de racordare;

g) nivelul de continuitate a alimentării asigurat de reteaua electrică în punctul de delimitare;

h) obligatiile solicitantului legate de participarea sa la mentinerea sigurantei în functionare a SEN si la restaurarea functionării SEN după o cădere totală sau partială a acestuia;

i) cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport si de sistem sau către operatorii de distributie;

j) cerinte privind protectiile si automatizările la interfata cu reteaua electrică;

k) obligatia încheierii conventiei de exploatare, la solicitarea operatorului de retea, pentru stabilirea sarcinilor privind exploatarea si întretinerea instalatiilor, urmărirea consumului si reducerea acestuia în situatii exceptionale apărute în functionarea SEN;

l) cerinte pentru echipamentele principale de măsurare, control, protectie si automatizare din instalatiile utilizatorului;

m) cerinte privind structura si locul de montare ale echipamentelor de măsurare care servesc la stabilirea contravalorii serviciului de transport sau de distributie prestat utilizatorului de către operatorul de retea;

n) durata de valabilitate a avizului tehnic de racordare;

o) alte conditii, în functie de cerintele specifice solicitantului, posibilitătile oferite de caracteristicile si starea retelelor existente sau impuse de normele în vigoare la data emiterii avizului.

(2) Pentru avizele tehnice de racordare operatorul de retea este obligat să respecte un continut-cadru, în functie de categoria de utilizator, conform reglementărilor autoritătii competente.

Art. 24. - În cazul deteriorării sau pierderii avizului tehnic de racordare de către utilizator, la cererea acestuia, operatorul de retea este obligat să emită un duplicat în termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

Art. 25. - Emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare si emiterea unui duplicat se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competentă.

Art. 26. - (1) Locul si, după caz, numărul punctelor de delimitare se stabilesc de comun acord de către operatorul de retea si utilizator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) La stabilirea punctului de delimitare se vor avea în vedere:

a) tipul instalatiei: de transport, de distributie sau de utilizare;

b) limita de proprietate asupra terenurilor, evitându-se cât mai mult posibil amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului;

c) racordarea în perspectivă a noi utilizatori la instalatia de racordare.

(3) Punctul de delimitare va fi stabilit astfel încât retelele electrice amplasate pe domeniul public să fie detinute, de regulă, de către operatorul de retea; ca exceptie, cazurile particulare se rezolvă prin reglementare a autoritătii competente pentru racordare prin linie directă.

(4) În cazul în care, la cererea si cu acceptul utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalatiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie si înscrierea acestuia în cartea funciară, că nu va emite pretentii financiare legate de existenta unor instalatii realizate în beneficiul lui si amplasate pe proprietatea sa, dar care apartin operatorului de retea, ori pentru racordarea altor utilizatori din instalatiile în cauză si se va obliga să transmită aceste obligatii si succesorilor proprietari ai imobilelor respective.

(5) De drepturile rezultate în conditiile alin. (4) pentru operatorul de retea beneficiază si succesorii legali ai acestuia.

(6) În cazul în care, la cererea utilizatorului, punctul de delimitare se stabileste în amonte de limita de proprietate, utilizatorul devine detinătorul unei retele electrice amplasate pe proprietatea publică sau a tertilor si are responsabilitatea:

a) de a obtine de la detinătorii terenurilor dreptul de uz si de servitute asupra proprietătilor acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării retelei electrice, pentru asigurarea functionării normale a acesteia, precum si pentru realizarea reviziilor, reparatiilor si interventiilor necesare;

b) de a asigura exploatarea si mentenanta instalatiilor proprii în conformitate cu normele în vigoare, numai cu personal calificat si autorizat conform prevederilor reglementărilor Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si autoritătii competente, respectiv prin operatori economici atestati conform legii;

c) de a realiza o functionare a retelei electrice în conditii de sigurantă pentru oameni si/sau animale, fiind direct răspunzător, în conditiile legii, de producerea unor incidente sau accidente si de urmările acestora.

(7) În situatia prevăzută la alin. (2) lit. c), primul utilizator va primi din partea următorilor utilizatori racordati în primii 5 ani de la punerea în functiune a instalatiei de racordare o compensatie bănească. Valoarea acestei compensatii se stabileste de operatorul de retea, în baza unei metodologii aprobate de autoritatea competentă.

(8) Elementul fizic la care se stabileste punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane si altele) trebuie să permită realizarea separării vizibile a instalatiilor care apartin operatorului de retea de cele ale utilizatorului.

(9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare pentru locuinte individuale, ansambluri sau zone de locuinte nou-construite, precum si alte aspecte privind racordarea acestora la reteaua electrică de distributie sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 27. - Schimbarea punctului de delimitare se poate face, cu respectarea prevederilor legale, prin modificarea dreptului de proprietate asupra unor capacităti energetice ale operatorului de retea sau ale utilizatorului, în conditiile prevăzute de reglementările autoritătii competente.

Art. 28. - (1) Pentru utilizatorii permanenti perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de minimum 25 de ani de la data emiterii. Aceasta se prelungeste automat până la aparitia unor modificări ale datelor care au stat la baza emiterii sau actualizării lui.

(2) Pentru consumatorii temporari perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este perioada de valabilitate a autorizatiei de construire sau perioada de valabilitate a aprobării autoritătilor legale si pentru care a fost emis avizul tehnic de racordare.

Art. 29. - (1) Avizul tehnic de racordare emis îsi încetează valabilitatea în următoarele situatii:

a) expiră perioada pentru care a fost emis;

b) se modifică datele locului de producere sau de consum ori ale utilizatorului (energetice, de identificare sau de patrimoniu), care au stat la baza emiterii lui;

c) avizele legale solicitate prin certificatul de urbanism, respectiv autorizatia de construire pentru obiectivul utilizatorului sau pentru instalatia de racordare, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, impun schimbarea solutiei de racordare la reteaua electrică;

d) în termen de 6 luni de la emitere, pentru utilizatorii care se racordează la retelele electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare si pentru locurile de producere cu putere totală instalată mai mare de 10 MW, respectiv 3 luni de la emitere, pentru utilizatorii racordati la retelele electrice de distributie de medie si joasă tensiune, dacă nu a fost achitat tariful de racordare si nu a fost încheiat contractul de racordare sau, după caz, contractul pentru transportul, distributia ori furnizarea energiei electrice sau formele de angajare a executării lucrărilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la reteaua electrică.

(2) Operatorul de retea poate prelungi cel mult o dată cu încă 6 luni, respectiv 3 luni, după caz, termenele prevăzute la alin. (1) lit. d), dacă nu s-au modificat datele care au stat la baza emiterii avizului tehnic de racordare, iar solutia si tariful de racordare stabilite sunt în continuare valabile.

 

SECTIUNEA a 4-a

Încheierea contractului de racordare

 

Art. 30. - (1) După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita în scris operatorului de retea încheierea contractului de racordare.

Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu este necesară încheierea unui contract de racordare în cazurile în care nu se execută lucrări noi sau modificări ale instalatiilor de racordare existente.

Art. 31. - Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de retea, detinător al retelei electrice, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă.

Art. 32. - Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere următoarele documente:

a) copia avizului tehnic de racordare;

b) copia certificatului de înregistrare la registrul comertului sau alte autorizatii legale de functionare emise de autoritătile competente, dacă este cazul;

c) autorizatia de construire a obiectivului sau, în cazul constructiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie;

d) acordurile proprietarilor terenului, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de către operatorul de retea a drepturilor de uz si de servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare (numai în cazurile în care instalatia de racordare este destinată în exclusivitate racordării unui singur loc de producere sau de consum).

Art. 33. - În urma îndeplinirii cerintelor prevăzute la art. 32, operatorul de retea are obligatia să propună utilizatorului proiectul de contract de racordare, în termen de maximum 10 zile calendaristice.

Art. 34. - (1) În cazul în care, pentru racordarea unui loc de producere sau de consum, sunt necesare lucrări de modificare ori deviere a instalatiilor electrice existente ale operatorului de retea, rezultate din avizul de amplasament, acestea se vor face de către operatorul de retea ca titular de investitie, pe cheltuiala utilizatorului, conform reglementărilor autoritătii competente, anterior încheierii contractului de racordare.

(2) În cazul în care lucrările de deviere sunt conditionate de realizarea instalatiei de racordare, cele două categorii de lucrări se vor corela prin etapizări corespunzătoare care vor fi prevăzute în contractul de racordare.

(3) Din lucrările pentru eliberarea unor amplasamente nu rezultă capacităti energetice noi.

(4) Pentru mutarea pe noile amplasamente a instalatiilor operatorului de retea, utilizatorul care a generat mutarea are obligatia:

a) de a obtine în numele operatorului de retea, de la detinătorii terenurilor noilor amplasamente, accept scris sau contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de către operatorul de retea a drepturilor de uz si de servitute asupra terenurilor afectate de instalatiile electrice deviate;

b) să suporte eventualele despăgubiri ale detinătorilor terenurilor noilor amplasamente rezultate în conditiile lit. a);

c) de a obtine pe baza documentatiilor întocmite de către elaboratorul studiului de deviere sau de mutare toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, în vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru lucrarea de deviere sau de mutare;

d) de a încheia cu operatorul de retea contractul pentru eliberarea amplasamentului sau pentru realizarea conditiilor de coexistentă.

Art. 35. - După încheierea contractului de racordare si în conditiile prevăzute în acesta, operatorul de retea solutionează toate problemele legate de realizarea racordării la reteaua electrică, respectiv asigură: proiectarea, construirea si punerea în functiune a instalatiei de racordare, inclusiv realizarea în instalatiile din amonte de punctul de racordare a tuturor conditiilor tehnice pentru asigurarea capacitătii necesare în vederea preluării consumului suplimentar solicitat de utilizator la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Contractarea si executarea lucrărilor, receptionarea si punerea în functiune a instalatiilor de racordare

 

Art. 36. - Pentru racordarea utilizatorilor la reteaua electrică se execută, după caz, următoarele categorii de lucrări:

a) lucrări de întărire a retelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordării unui utilizator;

b) lucrări pentru realizarea instalatiei de racordare, respectiv a instalatiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare;

c) lucrări pentru realizarea instalatiilor din aval de punctul de delimitare.

Art. 37. - (1) Realizarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 36 lit. a) se face de către operatorul de retea si pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu reglementările legale. În cazurile speciale prevăzute în reglementările emise de autoritătile competente, pentru lucrări destinate racordării unui loc de producere sau destinate în exclusivitate ori în proportie de peste 60% racordării unui loc de consum, costurile sunt suportate si de către utilizator. Modul si cota de participare a părtilor la suportarea costurilor în cazurile speciale se reglementează de autoritatea competentă.

(2) Dacă lucrările din categoria prevăzută la art. 36 lit. a), necesare pentru racordarea unui utilizator, nu sunt prevăzute în programul de investitii al operatorului de retea si nu există posibilitatea realizării lor corelate cu instalatia de racordare până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, operatorul de retea comunică acest lucru utilizatorului în oferta de racordare pe care o face prin avizul tehnic de racordare, informându-l cu privire la termenele posibile de realizare a lucrărilor respective.

(3) Informatia prevăzută la alin. (2) va fi furnizată utilizatorului încă din prima etapă a procesului de racordare, conform prevederilor art. 8, întotdeauna când acest lucru este posibil.

(4) În conditiile prevăzute la alin. (2), utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:

a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul locului de productie sau de consum respectiv;

b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul locului de productie sau de consum respectiv până la data indicată de operatorul de retea ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a conditiilor care să permită racordarea;

c) suportarea costurilor lucrărilor de întărire a retelei în amonte de punctul de racordare;

d) acceptarea unei alte solutii oferite de operatorul de retea.

(5) Cheltuielile efectuate de utilizator în conditiile prevăzute la alin. (4) lit. c) i se returnează acestuia de către operatorul de retea printr-o modalitate convenită între părti.

Art. 38. - (1) Operatorul de retea poate executa lucrările din categoriile prevăzute la art. 36 lit. a) si b) cu personal propriu, dacă detine atestat, sau atribuie contractul de achizitie publică pentru executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achizitie publică.

(2) Contractul de lucrări având ca obiect executia lucrărilor din categoria prevăzută la art. 36 lit. b) se poate încheia de către operatorul de retea si cu un anumit proiectant sau constructor atestat, ales de către utilizator, care cere, în scris, în mod expres acest lucru operatorului de retea, înainte de încheierea contractului de racordare.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2), tariful de racordare perceput de operatorul de retea se va recalcula în mod corespunzător, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul sau constructorul pe care acesta l-a ales.

(4) Lucrările din categoria prevăzută la art. 36 lit. b), respectiv instalatia de racordare, inclusiv în cazurile prevăzute  la alin. (2), se execută de către un operator economic atestat numai după încheierea cu operatorul de retea a contractului de executie.

(5) Întrucât costurile lucrărilor instalatiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de retea, ci de un utilizator, prin tariful de racordare, se consideră că în acest caz contractarea executiei în conditiile prevăzute la alin. (2) nu intră în contradictie cu prevederile legislatiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publică.

Art. 39. - Realizarea lucrărilor din categoria corespunzătoare art. 36 lit. c) este în responsabilitatea utilizatorului si se face pe cheltuiala lui.

Art. 40. - (1) Receptionarea instalatiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 36 lit. b) si punerea lor în functiune se realizează în conformitate cu normele în vigoare pentru aceste operatiuni, aferente lucrărilor proprii ale operatorului de retea.

(2) Aceste instalatii rămân în patrimoniul operatorului de retea si vor putea fi folosite pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (7).

 

SECTIUNEA a 6-a

Punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare

 

Art. 41. - (1) Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorilor se face, cu respectarea termenului prevăzut în contractul de racordare, după depunerea de către utilizator sau de împuternicitul său legal, la operatorul de retea, a dosarului instalatiei de utilizare întocmit de executantul acesteia si, după caz, încheierea conventiei de exploatare si a contractului pentru transportul, distributia sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea normelor în vigoare.

(2) Dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, după caz, următoarele documente:

a) declaratia executantului, prin care se confirmă:  respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalatiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia si cu îndeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;

b) procesele-verbale care confirmă efectuarea verificărilor si receptiei la terminarea lucrărilor, cu rezultate corespunzătoare, buletine de încercări si altele asemenea.

(3) Dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, după caz, si următoarele documente:

a) schema monofilară a instalatiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel putin la nivel de interfată cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevăzute si a reglajelor acestora;

b) schema de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii, avizată de operatorul de retea.

(4) În cazul în care operatorul de retea a solicitat expertizarea instalatiei de utilizare, documentatia tehnică va cuprinde si rapoartele de expertiză elaborate de organisme de expertiză sau de experti atestati în conditiile legii.

(5) La cererea operatorului de retea, utilizatorul are obligatia de a comanda expertiza prevăzută la alin. (4) si de a suporta costul acesteia. Dacă raportul de expertiză atestă faptul că instalatia de utilizare era corespunzătoare sau dacă expertiza cerută este suplimentară verificărilor prevăzute de norme, costul expertizei va fi suportat de către operatorul de retea.

Art. 42. - (1) Operatorii de retea si detinătorii de capacităti energetice racordate la retelele electrice de interes public au obligatia să asigure exploatarea si mentenanta instalatiilor proprii în conformitate cu normele în vigoare, numai cu personal calificat si autorizat conform reglementărilor emise de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si de autoritătile competente, respectiv prin operatori economici atestati conform legii.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se vor asigura cu personal propriu sau prin încheierea de contracte cu terti.

 

CAPITOLUL IV

Contraventii

 

Art. 43. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) racordarea unei instalatii electrice a unui utilizator de către operatorul de retea fără aviz tehnic de racordare emis;

b) punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorilor cu încălcarea prevederilor art. 41;

c) nerespectarea de către operatorul de retea a tarifelor de emitere a avizelor tehnice de racordare stabilite de autoritatea competentă;

d) nerespectarea de către un operator economic atestat pentru executie de lucrări de instalatii electrice a obligatiilor prevăzute la art. 38 alin. (4);

e) nerespectarea de către operatorul de retea a obligatiilor prevăzute la art. 37 alin. (2), art. 47 si 48;

f) nerespectarea de către operatorul de retea a termenelor prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 14 alin. (4), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1-4), art. 22 alin. (1), art. 24 si 33;

g) nesolicitarea modificării avizului tehnic de racordare de către utilizator, în cazurile prevăzute de art. 4 alin (2) lit. a) si b).

Art. 44. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 43 lit. a)-d) se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 25.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

(2) Contraventiile prevăzute la art. 43 lit. e)-g) se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 1000 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 20.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

Art. 45. - Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanti împuterniciti ai autoritătii competente.

Art. 46. - Contraventiilor prevăzute la art. 43 si 44 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 47. - (1) Operatorii de retea îsi vor organiza activitatea privind racordarea utilizatorilor la retea pe baza procedurilor proprii, potrivit prezentului regulament, astfel încât aceasta să se desfăsoare operativ, cu minimum de deplasări din partea solicitantilor.

(2) Operatorii de retea vor organiza un sistem de informare a solicitantilor privind procesul de racordare la retelele electrice, prin publicare pe pagina web, în presă si prin afisare la sediile administrative si la centrele de relatii cu clientii de extrase din procedurile proprii, precizând cum, când si cui trebuie să se adreseze pentru obtinerea avizului tehnic de racordare, ce documente trebuie să anexeze la cerere, tarifele percepute, lista proiectantilor si executantilor atestati, precum si alte informatii privind procesul de racordare.

(3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, operatorii de retea vor modifica, completa si transmite la autoritatea competentă procedurile prevăzute la alin”(1).

Art. 48. - (1) La cerere, operatorii de retea vor pune la dispozitie utilizatorilor spre consultare documentatia folosită la fundamentarea solutiei de racordare.

(2) Datele tehnice prevăzute la alin. (1) au caracter de confidentialitate.

Art. 49. - Eventualele divergente care apar între detinătorii de retea si utilizatori în timpul parcurgerii etapelor procesului de racordare la retelele electrice, neconciliate la nivelul operatorilor de retea conform procedurilor proprii, se solutionează de autoritatea competentă.

Art. 50.  - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 51. - Până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, autoritatea competentă va elabora, modifica, completa si/sau aproba, după caz, reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament.

 

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

TERMENI SI NOTIUNI

folosite în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

 

- actualizare (a unui aviz tehnic de racordare) – actiunea prin care operatorul de retea înlocuieste avizul tehnic de racordare emis pentru un loc de producere/consum, corelându-I continutul cu datele energetice sau tehnice caracteristice locului de producere sau de consum, respectiv cu datele administrative de identificare a utilizatorului sau locului de producere/consum, atunci când ele se modifică fată de cele anterioare, care au fost avute în vedere la emiterea avizului;

- amonte, aval - notiunile asociate sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre instalatiile operatorului de retea spre instalatiile utilizatorului;

- aviz de amplasament - răspunsul scris al operatorului de retea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere fată de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea conditiilor de coexistentă a obiectivului cu retelele electrice ale operatorului;

- aviz tehnic de racordare - avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de retea, la cererea unui utilizator, asupra posibilitătilor si conditiilor de racordare la reteaua electrică a locului de producere sau de consum respectiv, pentru satisfacerea cerintelor utilizatorului precizate în cerere;

- bransament - instalatie de racordare la joasă tensiune;

- capacitate (de transport/distributie) a retelelor electrice - încărcarea maximă (A sau kVA) în conditii de dimensionare si functionare date, cu satisfacerea parametrilor de calitate ai energiei electrice în punctele de delimitare;

- cerere de racordare - documentul prin care se solicită accesul la reteaua electrică si emiterea avizului tehnic de racordare;

- consumator temporar - consumatorul care utilizează energie electrică pentru o perioadă de timp, în general mai scurtă de un an, aprobată de autoritătile competente, în scopul construirii, reparării sau amenajării unor obiective, precum si pentru organizarea sau desfăsurarea unor activităti ocazionale în locuri de consum diferite;

- contract de executie - contractul încheiat între operatorul de retea si executantul desemnat în conditiile legii, pentru realizarea instalatiei de racordare;

- contract de racordare - contractul încheiat între operatorul de retea si utilizator, având ca obiect racordarea instalatiei de utilizare a utilizatorului la reteaua electrică a operatorului prin realizarea instalatiei de racordare stabilite în avizul tehnic de racordare;

- contract pentru eliberarea amplasamentului si/sau pentru

realizarea conditiilor de coexistentă - contractul prin care un operator de retea se angajează să devieze, să mute, să modifice sau să întărească instalatiile sale existente pe un teren pe care urmează a se amplasa un obiectiv al solicitantului, iar acesta se angajează să achite operatorului de retea costul lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului sau pentru îndeplinirea conditiilor de coexistentă a retelelor electrice cu obiectivul respectiv;

- conventie de exploatare - actul juridic încheiat între operatorul de retea si un utilizator, prin care se precizează aspectele legate de delimitarea instalatiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, conditiile de exploatare si întretinere reciprocă a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventii în caz de incidente etc.;

- executant - persoană fizică sau juridică ce obtine de la autoritătile abilitate prin lege dreptul de a executa lucrări în instalatiile electrice;

- fisă de solutie - documentatia tehnică în care se stabileste si se propune solutia de racordare la retea a unui utilizator, atunci când aceasta este unică si evidentă, si care contine un minim de elemente si de date ale retelei si utilizatorului, prin care se justifică solutia propusă;

- generator (electric) - aparatul, masina sau instalatia care serveste la producerea energiei electrice folosind energie de o altă formă;

- obiectiv (energetic) - ansamblul instalatiilor, constructiilor si echipamentul aferent, care este proiectat să producă, să consume, să transporte sau să distribuie energie electrică;

- operator de retea - după caz, operatorul de transport si de sistem, un operator de distributie sau un alt detinător de retea electrică de interes public;

- proiectant de specialitate - persoana fizică autorizată în domeniu sau persoana juridică atestată în domeniu, potrivit legii;

- punct de delimitare - locul în care instalatiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalatiile operatorului de retea;

- punct de măsurare - locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care sunt conectate aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la măsurarea puterii si energiei electrice tranzactionate;

- punct de racordare (la reteaua electrică) - punctul fizic din reteaua electrică la care se racordează un utilizator;

- putere aprobată - puterea activă (aparentă) maximă simultană pe care utilizatorul o poate absorbi sau evacua prin instalatia de racordare la reteaua electrică, pentru care se emite avizul tehnic de racordare; se consemnează în avizul tehnic de racordare si este luată în considerare la dimensionarea instalatiei de racordare a utilizatorului respectiv;

- putere instalată - puterea activă (aparentă) nominală indicată în documentatia tehnică a fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este înscrisă pe plăcuta indicatoare sau care este indicată de fabricant;

- putere instalată totală - suma puterilor instalate ale tuturor generatoarelor/receptoarelor pentru un loc de producere sau de consum;

- racord - instalatia de racordare la medie si înaltă tensiune;

- racordare - actiunea desfăsurată de un detinător de retea electrică pentru realizarea unui racord sau bransament la un loc de producere sau de consum nou ori modificarea sau înlocuirea unui racord ori bransament la un loc de producere sau de consum existent;

- grup de măsurare (a energiei electrice) - ansamblul format din contor si transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum si toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;

- instalatie de racordare - instalatia electrică realizată între punctul de racordare la reteaua electrică de interes public si punctul de delimitare dintre instalatiile operatorului de retea si instalatiile utilizatorului. Instalatia de racordare cuprinde si grupul de măsurare a energiei electrice, inclusiv în cazurile de exceptie, când punctul de măsurare este diferit de punctul de delimitare;

- instalatie de utilizare - instalatia electrică a utilizatorului, în aval de punctul/punctele de delimitare; în cazul mai multor puncte de delimitare se consideră o singură instalatie de utilizare, numai dacă instalatiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin retele ale utilizatorului. Prin exceptie, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de acelasi tip si ale aceluiasi utilizator, racordate la un circuit de joasă tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distributie, se pot considera o singură instalatie de utilizare;

- licentă - actul tehnic si juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice, i se acordă acesteia permisiunea de exploatare comercială a unor capacităti energetice din sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare functionării coordonate a SEN, respectiv pietei de energie electrică;

- loc de consum - incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalatie de utilizare, energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalatii de racordare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau în zone diferite ori în aceeasi incintă sau zonă;

- loc de producere - incinta în care sunt amplasate instalatiile de producere a energiei electrice ale unui utilizator al retelei electrice;

- norme - standardele, codurile, regulamentele, reglementările, instructiunile, prescriptiile energetice, hotărârile si alte acte normative, precum si contractele sau alte documente oficiale;

- SCADA - sistemul informatic de monitorizare, comandă si achizitie de date pentru un proces tehnologic sau pentru o instalatie;

- solicitant - persoana fizică sau juridică, potential sau actual utilizator al retelei electrice, care solicită racordarea la reteaua electrică a unui loc de producere sau de consum, respectiv actualizarea avizului tehnic de racordare emis pentru acel loc de producere sau de consum;

- spor de putere - puterea suplimentară fată de puterea aprobată prin ultimul aviz tehnic de racordare dat pentru un loc de producere sau de consum existent si care a fost avută în vedere la dimensionarea, respectiv verificarea capacitătii instalatiei de racordare;

- studiu de solutie - documentatia tehnico-economică în care, pe baza datelor si cerintelor unui utilizator si a caracteristicilor retelei, se stabilesc, se analizează si se propun variante rationale, posibile tehnic si fezabile economic, pentru solutii de racordare la retea a instalatiei utilizatorului;

- tarif de emitere a avizului tehnic de racordare – tariful reglementat care reprezintă cheltuiala medie efectuată de un operator de retea pentru emiterea sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare;

- tarif de racordare - tariful reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de retea pentru realizarea racordării unui loc de producere sau de consum al unui utilizator la reteaua electrică.

 

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

CAPITOLUL I

Principii pentru realizarea racordării locuintelor individuale la reteaua electrică de distributie

 

SECTIUNEA 1

În zone în care există retea electrică de interes public de joasă Tensiune

 

Art. 1. - Racordarea locuintelor se realizează în solutiile stabilite conform reglementărilor autoritătii competente si consemnate în avizele tehnice de racordare emise pentru fiecare locuintă.

Art. 2. - Punctele de delimitare se stabilesc la bornele de iesire din contoare, montate la limita de proprietate sau, în conditiile art. 26 alin. (4) din regulament, pe proprietatea consumatorului, în exteriorul locuintei.

Art. 3. - Pentru realizarea racordării, fiecare consumator încheie contractul de racordare cu operatorul de retea1) si achită acestuia tariful de racordare.

 

1) Operatorul de retea care detine contract de concesiune a serviciului public de distributie a energiei electrice în zonă.

 

 

SECTIUNEA a 2-a

În zone în care nu există retea electrică de interes public de joasă tensiune

 

Art. 4. - (1) Realizarea retelei este finantată, de regulă, de către autoritătile publice, din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite.

(2) În conditiile prevăzute la alin. (1), reteaua se realizează de către autoritatea publică locală în calitate de titular de investitie si rămâne în patrimoniul acesteia.

(3) În conditiile prevăzute la alin. (2), autoritatea publică locală încheie cu operatorul de retea1) un contract de comodat având drept obiect reteaua realizată, pe toată durata de viată a acesteia, cu obligativitatea comodatarului de a o mentine în stare de functionare pe costurile sale.

(4) După încheierea contractului prevăzut la alin. (3), pentru racordarea locuintelor individuale se parcurg aceleasi etape, cu aceleasi precizări, prevăzute la art. 1-3.

(5) Operatorul de retea poate prelua cu justă despăgubire capacitătile care constituie obiectul contractului de comodat, încheiat conform prevederilor alin. (3), oricând pe durata acestuia, în conditiile stabilite de autoritatea competentă.

Art. 5. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 4, realizarea retelei poate fi finantată de unul dintre viitorii consumatori, individual sau ca împuternicit legal al unui grup de consumatori.

(2) În conditiile prevăzute la alin. (1) reteaua se realizează de către operatorul de retea1) în regimul tarifului de racordare.

(3) După realizarea retelei conform prevederilor alin. (2), pentru racordarea locuintelor individuale se parcurg aceleasi etape, cu aceleasi precizări, prevăzute la art.1-3.

(4) Consumatorul sau grupul de consumatori care a suportat costul retelei în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2) primeste compensatie bănească de la ceilalti consumatori care se racordează la reteaua realizată, în momentul racordării acestora, conform art. 26 alin. (7) din regulament.

 

CAPITOLUL II

Principii pentru realizarea racordării la reteaua electrică de distributie a blocurilor de locuinte

 

Art. 6. - (1) Pe baza datelor prezentate de finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte privind puterile absorbite, individual si pe ansamblu, operatorul de retea1) emite aviz tehnic de racordare pentru puterea totală necesară si în functie de care se dimensionează instalatia de racordare.

(2) Punctele de delimitare vor fi la bornele de iesire din contoare. Contoarele se montează centralizat, la parter sau pe palier.

Art. 7. - (1) Instalatia de racordare se realizează de către operatorul de retea1) , în baza contractului de racordare încheiat cu finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte si a tarifului de racordare achitat de acesta. Finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte nu suportă costurile aferente realizării măsurării individuale a energiei electrice si verificării dosarului instalatiilor de utilizare individuale.

(2) După realizarea instalatiei de racordare în conditiile prevăzute la alin. (1), operatorul de retea1) emite aviz tehnic de racordare fiecărui proprietar sau chirias al unui apartament, pentru puterea aprobată acestuia si care a fost avută în vedere la stabilirea puterii totale aprobate pentru blocul respectiv, si pune sub tensiune instalatia de utilizare a acestuia. Fiecare proprietar suportă numai costurile aferente realizării măsurării individuale a energiei electrice si punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare.

Art. 8. - Finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte îsi recuperează cheltuielile aferente racordării la retea, suportate în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (1), din veniturile realizate prin vânzarea si/sau închirierea apartamentelor realizate, fără a mai fi percepută plata altor compensatii nici de către el si nici de către viitorii utilizatori individuali.

 

CAPITOLUL III

Principii pentru realizarea racordării ansamblurilor (zonelor) rezidentiale2) la reteaua electrică de distributie

 

Art. 9. - (1) Operatorul de retea1) emite aviz tehnic de racordare finantatorului zonei rezidentiale pentru puterea totală necesară acesteia si în functie de care se dimensionează instalatia de racordare a zonei.

(2) Punctele de delimitare se propun de operatorul de retea si se stabilesc în functie de optiunea finantatorului:

a) la limitele de proprietate ale locuintelor din zonă;

b) la punctul de racordare sau la un punct cuprins între acesta si limitele de proprietate ale locuintelor din zonă.

(3) În cazul în care se optează pentru varianta prevăzută la alin. (2) lit. a):

a) instalatia de racordare se realizează de către operatorul de retea1)  în baza contractului de racordare încheiat cu finantatorul ansamblului rezidential si a tarifului de racordare achitat de acesta. Finantatorul nu suportă costurile aferente realizării măsurării individuale a energiei electrice si verificării dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acesteia;

b) după realizarea instalatiei de racordare în conditiile prevăzute la lit. a), operatorul de retea1) emite aviz tehnic de racordare fiecărui proprietar sau chirias al unei resedinte din ansamblu, pentru puterea aprobată acestuia si care a fost avută în vedere la stabilirea puterii totale aprobate pentru întregul ansamblu, si pune sub tensiune instalatia de utilizare respectivă. Fiecare proprietar suportă numai costurile aferente realizării

măsurării individuale a energiei electrice si verificării dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acesteia.

(4) În cazul în care se optează pentru varianta prevăzută la alin. (2) lit. b):

a) instalatia de racordare se realizează de către operatorul de retea1) în baza contractului de racordare încheiat cu finantatorul ansamblului rezidential si a tarifului de racordare achitat de acesta, corelat cu punctul de delimitare convenit;

b) finantatorul zonei rezidentiale, care realizează instalatiile din aval de punctul de delimitare până la limitele de proprietate ale locuintelor din zonă, devine în acest caz proprietarul unei retele de distributie de interes public si acestuia îi revin, în această calitate, toate obligatiile prevăzute în prezentul regulament si în alte reglementări în ceea ce priveste asigurarea accesului la retea, exploatarea si mentenanta retelei etc.

Imobilul respectiv devine purtător de sarcini, se înscrie în acest mod în cartea funciară si reteaua nu poate fi înstrăinată decât cu conditia preluării obligatiei de prestare a serviciului de distributie de către viitorul proprietar;

c) în conditiile prevăzute la lit. b), finantatorul ansamblului rezidential va constitui o entitate proprie care va asigura exploatarea tehnică si comercială a retelei electrice de distributie conform reglementărilor în vigoare si va asigura serviciul de distributie, obtinând în acest scop toate avizele, atestatele sau licentele prevăzute de lege.

 

1) Operatorul de retea care detine contract de concesiune a serviciului public de distributie a energiei electrice în zonă.

2) Aceleasi principii se aplică si în cazul parcurilor industriale, parcurilor stiintifice si tehnologice si zonelor libere, la care operatorul economic desemnat ca administrator are obligatii privind asigurarea utilitătilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retele de transport din cadrul operatiunii 4.1.b „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” a axei prioritare „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la retele de transport finantate în cadrul operatiunii 4.1.b „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” a axei prioritare „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile eligibile pentru proiectele referitoare la retele de transport finantate în cadrul operatiunii 4.1.b din cadrul axei prioritare „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” vor respecta prevederile prezentului ordin si ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele  operationale.

Art. 3. - (1) Pentru a fi eligibile pentru finantare, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli mentionate în acest ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” si să fie direct legate de obiectivele si rezultatele proiectelor propuse spre finantare.

(2) Cheltuielile aferente achizitiei sub forma leasingului financiar nu sunt eligibile.

(3) Cu exceptia achizitiei de teren, studiilor preliminare si a celor necesare obtinerii de avize, acorduri si autorizatii prevăzute în documentatia de finantare si eligibile începând cu 1 ianuarie 2007, cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finantare semnat între beneficiar si organismul intermediar pentru implementarea axei prioritare IV a Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice (POS CCE) 2007-2013, în numele si pentru Autoritatea de management a POS CCE.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2008.

Nr. 210.

 

ANEXĂ

 

LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE

pentru proiectele referitoare la retele de transport finantate în cadrul operatiunii 4.1.b „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport si distributie” a axei prioritare „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice

 

1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (eligibile în limita a 10% din valoarea maximă a cheltuielilor eligibile totale ale proiectului)

2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului (precum: demolări; demontări; dezafectări; defrisări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale retelelor de utilităti din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuismente etc. - exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investitia de bază)

3. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului (lucrări si actiuni de protectie a mediului; refacerea cadrului natural si aducerea la starea initială după terminarea lucrărilor, precum: plantarea de copaci, reamenajarea de spatii verzi si altele de aceeasi natură)

4. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului investitiei [precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; retele de comunicatii (telefonie, radio-tv, internet); drumuri de acces si căi ferate industriale; bransare la retele de utilităti - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinând obiectivului investitiei]

5. Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului):

- Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrametrice, topografice si de stabilitate a terenului)

- Obtinere de avize, acorduri si autorizatii (obtinerea/ prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism, obtinerea/ prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire, obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze naturale, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; obtinerea certificatului de nomenclatură stradală si adresă; întocmirea documentatiei, obtinerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în cartea funciară; obtinerea acordului de mediu; obtinerea avizului PSI; alte avize, acorduri si autorizatii prevăzute sau care rezultă din aplicarea legislatiei nationale legate de obiectivul investitiei)

- Proiectare si inginerie (studiu de fezabilitate, proiect de executie, verificarea tehnică a proiectării, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului investitiei conform proiectului - documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament)

- Expertize tehnice pentru lucrări de modernizare sau consolidare a constructiilor existente sau pentru continuarea lucrărilor la constructii începute si neterminate, cu conditia ca aceste clădiri să facă parte integrantă si inseparabilă din rezultatul operatiunii

- Organizarea procedurilor de achizitie publică

- Consultantă (servicii de consultantă la elaborarea studiilor de piată si evaluare; servicii de consultantă în domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie)

- Asistentă tehnică (asistentă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea supravegherii executiei prin inspectori de santier desemnati de beneficiar)

6. Cheltuieli legate de investitia de bază - pentru constructii si instalatii legate de constructii (executie clădiri; consolidări, modernizări, reparatii clădiri; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, retele de comunicatii electronice si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei)

7. Cheltuieli pentru achizitia de utilaje si echipamente (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj; utilaje fără montaj si echipamente de transport; montaj utilaje tehnologice)

8. Cheltuieli legate de investitia de bază - pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale

9. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete, know-how si alte drepturi de utilizare similare)

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicală acordată în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii la care România este parte

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei juridic si contencios si al Serviciului relatii internationale din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. VII 2.153/257 din 18 decembrie 2007,

- art. 236 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicală acordată în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii la care România este parte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru operatiunile privind plătile sau rambursările se utilizează cursul valutar al băncii comerciale prevăzute la alin. (1) ori cursul comunicat de Banca Natională a României, după caz.”

2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Casa de asigurări de sănătate virează în contul deschis de Casa Natională de Asigurări de Sănătate la o bancă comercială echivalentul în lei al sumelor în valută, reprezentând cheltuielile ocazionate de acordarea prestatiilor de boală si maternitate asiguratilor aflati în evidenta acestora de către furnizori de servicii medicale din alte state, în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii. În acest caz se utilizează cursul valutar al băncii respective din ziua completării solicitării pentru acordare de prevedere bugetară.”

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Casa Natională de Asigurări de Sănătate transferă către organismul de legătură din statul unde s-au acordat prestatiile de boală si maternitate sumele în valută pentru cheltuielile mentionate la alin. (1) si (4), pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme.”

4. La articolul 6, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Sumele prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul casei de asigurări de sănătate de la capitolul «materiale si prestări servicii cu caracter functional».”

5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale suportate de asiguratul din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România în conditiile alin. (1) si (2) se efectuează de către casa de asigurări de sănătate unde este luată în evidentă persoana asigurată. Rambursarea se realizează către asigurat, la solicitarea acestuia, în lei, la cursul Băncii Nationale a României de la data efectuării plătii serviciului medical de către asigurat.

(4) Rambursarea prevăzută la alin. (3) se realizează în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la finalizarea procedurii instituite pentru utilizarea formularului E 126.”

6. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71 , cu următorul cuprins:

„Art. 71 . - (1) În conditiile în care un asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical, fără aprobarea prealabilă a casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidentă ca persoană asigurată, acesta suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate.

(2) La solicitarea scrisă a asiguratului, însotită de documente justificative, casa de asigurări de sănătate rambursează contravaloarea serviciilor medicale acordate potrivit alin. (1) si plătite de acesta, la nivelul tarifelor prevăzute la alin. (4).

(3) Rambursarea cheltuielilor în conditiile alin. (1) si (2) se efectuează de către casa de asigurări de sănătate unde este luată în evidentă persoana asigurată către asiguratul care solicită rambursarea, în lei.

(4) Nivelul la care se realizează operatiunea de rambursare prevăzută la alin. (3) se stabileste după cum urmează:

a) pentru serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu, medicamentele în tratamentul ambulatoriu, precum si dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu: tarife exprimate prin valoarea definitivă a punctului, stabilită în trimestrul anterior datei la care s-a plătit serviciul, tarife maximale, tarife, procent din tarife, preturi de referintă, procent din preturile de referintă, preturi de decontare, prevăzute de actele normative în vigoare care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vigoare la data efectuării plătii serviciului de către asigurat;

b) pentru spitalizarea continuă: ICM x TCP, unde ICM este cel mai mare indice de case - mix, aferent spitalelor din România si prevăzut în actele normative care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vigoare la data efectuării plătii serviciului de către asigurat, iar TCP este tariful pe caz ponderat al aceluiasi spital, aferent aceluiasi an;

c) pentru spitalizarea de zi: o treime din suma rezultată în urma aplicării procedurii prevăzute la lit. b).

(5) Rambursarea prevăzută la alin. (3) poate avea loc numai în situatia în care serviciul medical acordat într-un stat membru al Uniunii Europene si achitat de către asigurat face parte din pachetul de servicii de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

(6) Rambursarea prevăzută la alin. (3) se realizează în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării la casa de asigurări de sănătate a cererii asiguratului, însotită de actele doveditoare.”

7. La articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru solicitările de acordare de prevederi bugetare aferente rambursărilor prevăzute la art. 6, casele de asigurări de sănătate vor utiliza modelul de cerere prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme, iar pentru rambursările prevăzute la art. 7 si art. 71, vor utiliza modelul de cerere prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.”

8. După anexa la Normele metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicală acordată în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii la care România este parte, se introduc anexele nr. 2-4, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 4 februarie 2008.

Nr. 87.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la norme)

 

CERERE PENTRU EFECTUAREA PLĂTII EXTERNE

 

Casa de Asigurări de Sănătate ................................., cu sediul în ........................, prin reprezentantii săi legali, ....................., presedinte-director general, si .................., director executiv economic, (ca institutie competentă conform prevederilor legale în vigoare) autorizează Casa Natională de Asigurări de Sănătate (ca organism de legătură conform prevederilor legale în vigoare) să efectueze în numele si pentru ea plata sumei de ............... (valuta în care se face plata) pentru asiguratul ..........................., conform cererii de rambursare nr. .............. din data de ..........., emisă de .......................... din tara .............................................. .

În acest sens, cu Ordinul de plată nr. ............ din data de .......... v-am virat suma de ............ lei în contul dvs. nr. ......................... deschis la ...........................

Suma de ............ va fi virată:

În tara ..................................................................

Beneficiar ..........................................................,

având numărul de cont ........................................

Banca beneficiarului ..........................................

Adresa băncii ................................................

Cod BIC (SWIFT) .............................................

Anexăm următoarele documente:

- copia cererii de rambursare (formularul E 125 sau similar);

- copia ordinului de plată cu care v-am virat contravaloarea în lei a valutei necesare transferului.

Mentionăm că s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale în vigoare si documentatia existentă la sediul nostru îndeplineste toate conditiile de realitate, legalitate si regularitate pentru efectuarea plătii.

 

Presedinte-director general,

..................................................

Director executiv economic,

..................................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la norme)

 

SOLICITARE PENTRU ACORDARE DE PREVEDERE BUGETARĂ

 

Vă rugăm să aprobati majorarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate............ cu suma de ........ lei, pentru a putea efectua plătile conform art. 6 din anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicală acordată în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii la care România este parte, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

Această sumă este necesară pentru efectuarea plătii sumei de .... (valuta în care se face plata) pentru serviciile medicale acordate asiguratului .........................., la institutia ............................ din tara.................

În acest sens s-a primit Solicitarea de rambursare nr. ..................... din data de ............................., emisă de ...................... din tara ..............., pentru suma de ............ .

Asiguratul a efectuat acest tratament în baza:

- Cardului european de asigurări de sănătate nr. ..........;

- formularului ........ .

Obiectul acestei plăti îl constituie (se bifează categoriile de prestatii în natură):

 

 

Îngrijiri medicale

 

Îngrijiri dentare

 

Medicamente

 

Spitalizare

 

Alte prestatii

 

Anexăm următoarele documente:

- copia cererii de rambursare ( formularul E 125 sau similar);

- copia formularului care a deschis dreptul la prestatii.

Mentionăm că s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale în vigoare si documentatia existentă la sediul nostru îndeplineste toate conditiile de realitate, legalitate si regularitate pentru efectuarea plătii.

 

Presedinte-director general,

..................................................

Director executiv economic,

..................................................

 

Loc rezervat CNAS:

În urma verificării documentelor anexate se constată îndeplinirea/neîndeplinirea procedurii necesare realizării operatiunii de rambursare.

 

Serviciul relatii internationale

LS

Semnătura

..........................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la norme)

 

SOLICITARE PENTRU ACORDARE DE PREVEDERE BUGETARĂ

 

Vă rugăm să aprobati majorarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate................... cu suma de ........... lei, pentru a putea efectua plătile conform ......................... (se completează cu art. 7 sau 71, după caz,) din anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenta medicală acordată în baza documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii la care România este parte, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

Această sumă este necesară pentru efectuarea plătii sumei de ............ lei [reprezentând contravaloarea a ......... (valuta în care s-a efectuat plata)] asiguratului ............................ pentru serviciile medicale acordate asiguratului la institutia ............................ din tara ................. si care au fost achitate de asigurat în data de .............., conform Facturii nr. ................ Chitantei nr. .................... .

În acest sens s-a primit solicitarea scrisă a asiguratului însotită de documentele justificative, conform prevederilor legale în vigoare.

Anexăm următoarele documente:

- copia cererii de rambursare a asiguratului;

- copia formularului E 126 (pentru rambursările prevăzute la art. 7 din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007, cu modificările si completările ulterioare);

- copiile documentelor care dovedesc efectuarea plătii de către asigurat (traduse în limba română);

- copiile documentelor din care rezultă serviciul medical de care a beneficiat solicitantul (traduse în limba română);

- detalierea modalitătii de calcul al sumei care se rambursează pentru rambursările care fac obiectul art. 71 din anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007, cu modificările si completările ulterioare (nota de calcul se semnează de presedintele-director general, directorul executiv economic, directorul executiv - medic sef si directorul executiv relatii contractuale).

Mentionăm că s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale în vigoare si documentatia existentă la sediul nostru îndeplineste toate conditiile de realitate, legalitate si regularitate pentru efectuarea plătii.

 

Presedinte-director general,

..................................................

Director executiv economic,

..................................................

 

Loc rezervat CNAS:

Serviciile medicale pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor efectuate sunt cuprinse în pachetul de servicii de bază,

iar nivelul stabilit pentru rambursare este conform cu prevederile art. 71 alin. (4) din anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007, cu modificările si completările ulterioare (pentru rambursările ce fac obiectul acestei prevederi).

În urma verificării documentelor anexate se constată îndeplinirea/neîndeplinirea procedurii necesare realizării operatiunii de rambursare.

 

Directia norme si metodologii,

contractare si relatii cu furnizorii,

...................................................

Serviciul relatii internationale,

..........................................

Serviciul medical,

............................