MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 898            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 30 decembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            307. - Lege privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale si Cercetare (CEPSC)

 

            1.368. - Decret pentru promulgarea Legii privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale si Cercetare (CEPSC)

 

            308. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

            1.369. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

            1.367. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

DECIZII

 

            13. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 2-11 ianuarie 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.690. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 februarie 2008, 25 martie 2008 si 7 aprilie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            307. - Decizie pentru atribuirea unei locuinte de protocol

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            763. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea continutului, modelului si procedurii de înscriere în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri

 

            6.219. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind modificarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ particular din învătământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.656/2004

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            44. - Circulară privind prelungirea perioadei de preschimbare a vechilor însemne monetare de către unitătile Băncii Române pentru Dezvoltare – GSG

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 171/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.099/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.452/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.456/C/2008

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale si Cercetare (CEPSC)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se aprobă asocierea ca membru cu drepturi depline a Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale si Cercetare (CEPSC), cu sediul la Viena.

Art. 2. - Sumele necesare pentru plata cotizatiei anuale se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 307.

 

STATUTUL

Centrului European pentru Politici Sociale si Cercetare*)

 


*) Traducere.

ARTICOLUL I

Înfiintare

 

(1) În considerarea Rezolutiei 1.406(XLVI) a Consiliului Economic si Social al Natiunilor Unite, a recomandărilor Conferintei ministrilor europeni responsabili cu politica socială (Haga, august 1972), pe baza concluziilor si recomandărilor Grupului de lucru al Natiunilor Unite privind cooperarea europeană pentru dezvoltarea cercetării si formării în domeniul politicilor sociale (Berna, februarie 1973) si a rezultatelor pozitive ale consultărilor organizate de secretarul general al Natiunilor Unite cu membrii guvernelor cu privire la meritele înfiintării Centrului European, comitetul fondator a agreat înfiintarea Centrului European pentru Pregătire Socială si Cercetare, denumit în continuare Centru, în conformitate cu acordul la care s-a ajuns de înfiintare a unui asemenea centru, între Natiunile Unite si Guvernul Federal al Austriei.

În urma aprobării unanime a membrilor Consiliului de directori al Centrului, la reuniunea anuală a Consiliului din luna aprilie 1989, Centrul European pentru Pregătire Socială si Cercetare a fost redenumit. Noul său nume, Centrul European pentru Politici Sociale si Cercetare, a fost comunicat către Vereinpolizei der Sicherheitsdirektion Wien, care a confirmat respectiva înregistrare prin Adresa din 30 mai 1989.

(2) Centrul va fi o institutie autonomă si se va baza pe cooperarea dintre Guvernul Federal al Austriei si Natiunile Unite, în special guvernele statelor membre ale Organizatiei Natiunilor Unite, membrii agentiilor specializate sau ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomică, în special cele din Europa.

(3) Centrul va fi înfiintat ca o institutie nonprofit si va fi supus legislatiei si jurisdictiei tării-gazdă.

(4) Sediul permanent al Centrului va fi la Viena.

 

ARTICOLUL II

 

(1) Centrul va promova cooperarea dintre guvernele Natiunilor Unite din regiunea Europei, organisme publice, interguvernamentale si alte organizatii internationale si neguvernamentale, precum si din sectorul privat, active în domeniul politicii sociale, cu un accent special pe politici si cercetare. În acest scop, Centrul va colabora îndeaproape în special cu Centrul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Socială si Afaceri Umanitare, în derularea Programului de Dezvoltare Socială Europeană.

(2) Principalele functii ale Centrului sunt:

a) să promoveze schimbul de experientă în domeniul politicilor sociale în diferite regiuni, prin organizarea de seminarii si reuniuni de experti;

b) să desfăsoare si să încurajeze cercetarea, inclusiv proiectele de cercetare care implică o colaborare între Centru si organizatii, autorităti nationale, alte organisme si indivizi;

c) să mentină relaii cu organizatii, autorităti nationale si alte organisme si indivizi, activi în domeniul politicii sociale.

 

ARTICOLUL III

Mijloace de realizare a obiectivului

 

Este responsabilitatea Centrului să facă uz de toate acele mijloace potrivite pentru realizarea obiectivelor stabilite la art. II. În mod special, Centrul va organiza grupuri de lucru, seminarii si cursuri în vederea implementării de programe de pregătire si va desfăsura si încuraja proiecte de cercetare. Pentru a fi capabil să îsi îndeplinească functiile, Centrul va fi dotat cu personalul necesar. Pe lângă directorul executiv, personalul Centrului va fi constituit din personal de instruire si cercetare, alcătuit din specialisti care pot fi, de asemenea, delegati de alte guverne, guvernul tării-gazdă sau de Natiunile Unite. Totusi, personalul Natiunilor Unite desemnat va opera doar pe termen scurt.


 

ARTICOLUL IV

Participare

 

(1) Participarea este deschisă tării-gazdă, altor state cooperante din regiunea Europei din sistemul Natiunilor Unite, organismelor publice, organizatiilor interguvernamentale si altor organizatii internationale si neguvernamentale, precum si sectorului privat. Participarea poate lua 3 forme: (a) „deplina cooperare”, (b) „afilierea” si (c) „sponsorizarea”. Deplina cooperare si afilierea sunt deschise statelor cooperante, iar sponsorizarea tuturor entitătilor legale si indivizilor.

a) Statutul de deplină cooperare este conditionat de:

(i) acceptarea statutului Centrului;

(ii) promovarea scopurilor Centrului prin cooperare activă;

(iii) numirea unui Oficial National de Legătură (ONL);

(iv) îndeplinirea obligatiilor financiare cu privire la bugetul obisnuit al Centrului în vederea atingerii obiectivului Scalei Indicative de Evaluare.

b) Afilierea este conditionată de pct. (i), (ii) si (iii), mentionate mai sus.

c) Sponsorizarea implică subventii, granturi, donatii în bani si în natură, inclusiv detasarea de personal, fonduri alocate pentru programe etc, extinse către Centru de către persoane fizice si juridice.

(2) Calitatea de membru în Consiliul directorilor este deschisă candidatilor nominalizati de state care au statut de deplină cooperare.

(3) În urma nominalizărilor statelor interesate, Consiliul va propune candidatii pentru desemnare de către secretarul general al Natiunilor Unite. Prin aceste nominalizări, secretarul general va încerca să realizeze un echilibru în reprezentarea statelor cu statut de deplină cooperare, aflate în diferite etape de dezvoltare economică si socială.

(4) Statele cu statut de deplină cooperare au dreptul la beneficii speciale, care sunt revizuite periodic de către Consiliu. Atât statele cu statut de deplină cooperare, cât si cele afiliate pot:

a) să participe la adunările ONL;

b) să primească publicatii ale Centrului si să fie informate cu privire la activitătile acestuia;

c) să participe la reuniunile anuale deschise ale Consiliului de directori, cu statut de observatori;

d) să participe, pe bază de invitatie, în organismele consultative.

(5) Fondurile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite la art. II vor fi constituite din taxe, pe baza Scalei Indicative de Evaluare. Această Scală Indicativă de Evaluare va fi revizuită periodic si ajustată de Consiliu în functie de schimbările conditiilor si cerintelor.

(6) Fonduri suplimentare vor fi constituite din contributii voluntare făcute Centrului de Natiunile Unite si statele membre europene, agentiile specializate ale Natiunilor Unite, alte organizatii internationale si organizatii private, precum si indivizi. Totodată, fondurile pot fi constituite din donatii, mosteniri si alte tipuri de contributii.

 

ARTICOLUL V

Începerea activitătilor si anul de lucru

 

            Anul de lucru va fi anul calendaristic.

 

ARTICOLUL VI

Organizare

 

Organele Centrului vor fi:

a) Adunarea ONL;

b) Consiliul;

c) presedintele;

d) conducerea;

e) auditorii.

 

ARTICOLUL VII

Adunarea ONL si Oficialii Nationali de Legătură (ONL)

 

            Adunarea ONL este un organism consultativ permanent pe lângă Consiliul de directori. Este alcătuită din Oficialii Nationali de Legătură (ONL) desemnati de guvernele respective care iau parte la reuniunea anuală a Adunării ONL. Adunarea ONL este prezidată de un membru al Consiliului, numit de Consiliu cu un an înainte, prin rotatie. ONL este principalul punct de contact, care functionează ca un promotor activ al obiectivelor Centrului în tara sa, precum si al intereselor tării sale în cadrul Centrului.

            Adunarea raportează cu privire la prioritătile nationale, transmite recomandări Consiliului cu privire la activităile din program ale Centrului si aduce în atentie orice chestiuni de interes pentru lucrările Centrului.

 

ARTICOLUL VIII

Consiliul

 

(1) Consiliul se compune din 9 până la 12 membri numiti de secretarul general al Natiunilor Unite dintre candidatii propusi de Consiliu în conformitate cu art. IV.2, 6 membri numiti de Guvernul Federal al Austriei si reprezentantul secretarului general al Natiunilor Unite, care va fi presedintele Consiliului. O crestere a numărului de membri ai Consiliului peste 9, altii decât cei din tara-gazdă, poate fi decisă cu o majoritate de trei pătrimi a Consiliului. Cresterea Consiliului va fi determinată de progresele realizate în atingerea tintelor din Scala Indicativă de Evaluare.

(2) Membrii Consiliului vor fi numiti pe o perioadă de 3 ani. Membrii reprezentând alte state decât tara-gazdă pot fi realesi pentru un nou mandat; membrii austrieci ai Consiliului pot fi realesi pentru un mandat mai lung. Ca parte a sistemului de rotatie, în fiecare an o treime din locurile în Consiliu devin vacante. În cazul în care un membru al Consiliului este temporar absent, va fi numit un supleant.

(3) Cei 9 până la 12 membri desemnati de secretarul general vor fi experti în domeniul bunăstării si dezvoltării sociale, alesi pe baza calificărilor profesionale, dintre cetătenii statelor, altele decât Austria, care au statutul de deplină cooperare cu Centrul.

(4) Directorul executiv al Centrului va fi din oficiu un membru al Consiliului, fără drept de vot.

(5) Consiliul va fi convocat anual la initiativa presedintelui. Consiliul va analiza toate aspectele referitoare la activitătile Centrului aduse la cunostinta sa de către presedinte si directorul executiv.

(6) În fiecare an, directorul executiv va transmite Consiliului spre analiză si aprobare un raport cuprinzând: (i) activitătile anului precedent; si (ii) activitătile programate pentru anul următor. Consiliul poate solicita rapoarte suplimentare si poate modifica cerintele de raportare (de exemplu, să obtină rapoarte care acoperă perioade mai mari de timp), în cazul în care acest lucru este necesar.

(7) După ce autoritătile competente ale tării-gazdă, statele cooperante si Natiunile Unite au confirmat ce fonduri vor fi disponibile pentru perioada bugetară relevantă, bugetul anual al Centrului va fi elaborat de directorul executiv. În acest scop, autoritătile competente ale tării-gazdă vor oferi asistentă tehnică. Bugetul anual va fi supus aprobării Consiliului. Desi Consiliul poate face modificări în bugetul propus în ceea ce priveste fondurile alocate unor programe specifice, acesta nu trebuie să crească suma totală a cheltuielilor considerate necesare pentru următorii ani.

(8) De câte ori este posibil^ Consiliul va lua decizii si va face recomandări în mod unanim. , n cazul în care presedintele va fi de părere că nu este posibil pentru Consiliu să ajungă la un acord unanim, se va recurge la vot. Fiecare membru are un vot. Deciziile vor fi luate cu majoritate simplă. Presedintele nu va vota, cu exceptia cazului în care se înregistrează un vot la egalitate. Pentru a se ajunge la decizii valide este necesară prezenta a mai mult de jumătate din numărul membrilor.


(9) Consiliul poate invita reprezentanti ai organizatiilor care fac parte din sistemul Natiunilor Unite, ai organizatiilor neguvernamentale cu statut consultativ pe lângă Consiliul Economic si Social, precum si reprezentanti ai statelor cu statut de deplină cooperare, pentru a participa la reuniuni pe propria lor cheltuială.

(10) Consiliul poate desemna asemenea organisme suplimentare după cum consideră necesar. Acestea vor fi raportate Consiliului.

 

ARTICOLUL IX

Presedintele

 

(1) Presedintele Consiliului va fi reprezentantul secretarului general al Natiunilor Unite.

(2) Presedintele va reprezenta Centrul în relatiile externe si va fi autorizat să semneze în numele acestuia împreună cu directorul executiv. El/ea poate totusi autoriza directorul executiv să semneze singur.

(3) Presedintele va stabili agenda reuniunilor Consiliului, va convoca reuniunile si le va prezida.

 

ARTICOLUL X

Conducerea Centrului

 

(1) Directorul executiv are responsabilitatea conducerii Centrului.

(2) Directorul executiv va fi numit de Guvernul Federal al Austriei, în consultare cu secretarul general al Natiunilor Unite; numirea acestuia va fi aprobată de Consiliu. Functiile acestuia vor fi:

a) să planifice si să directioneze activitătile din programul Centrului;

b) să organizeze si să directioneze administratia Centrului si să desemneze ceilalti membri ai personalului;

c) să pregătească si să transmită Consiliului rapoartele si estimările bugetare anuale ale Centrului.

 

ARTICOLUL XI

Auditorii

 

            (1) Cei doi auditori vor fi numiti de Consiliu si nu trebuie să fie membri ai acestuia.

            (2) Auditorii vor participa la supervizarea operatiunilor financiare curente si vor audita declaratia anuală de cheltuieli, care se va realiza o dată pe an. Ei vor raporta cu privire la audit.

 

ARTICOLUL XII

Solutionarea disputelor

 

            În scopul solutionării disputelor dintre membri, se va înfiinta o curte de arbitraj. Aceasta va consta într-un presedinte numit de Consiliu si 2 reprezentanti numiti de părtile în litigiu. Decizia Curtii va fi finală.

 

ARTICOLUL XIII

Amendamente la statut

 

(1) Amendamente la prezentul statut pot fi făcute de oricare stat cu statut de deplină cooperare.

(2) Amendamentele propuse vor fi transmise în scris către toate statele cu statut de deplină cooperare, înaintea reuniunii Consiliului la care vor fi discutate amendamentele, astfel încât membrii să poate face comentarii.

(3) Propunerile de amendamente la statut vor fi, de asemenea, comunicate a priori Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL XIV

 

            (1) Potrivit prezentului statut, Centrul va fi considerat dizolvat dacă Consiliul decide să îl dizolve sau dacă toate statele, cu exceptia unuia, se retrag din participare.

            (2) În cazul în care se ia decizia de dizolvare a Centrului, Consiliul va decide, de asemenea, cu privire la utilizarea oricărei proprietăti rămase. Bunurile existente vor fi folosite în conformitate cu obiectivele Centrului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale si Cercetare (CEPSC)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale si Cercetare (CEPSC) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 1.368.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101 din 6 decembrie 2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.015 din 20 decembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 308.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 1.369.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Daniela Anda Grigore-Gîtman se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Cehă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 1.367.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 2-11 ianuarie 2009

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului,

 

presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Pe durata absentei din tară a presedintelui Senatului, în perioada 2-11 ianuarie 2009, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Alexandru Peres, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 29 decembrie 2008.

Nr. 13.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 februarie 2008, 25 martie 2008 si 7 aprilie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală, aprobată prin Legea nr. 563/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 1 februarie 2008, 25 martie 2008 si 7 aprilie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2002, aprobată prin Legea nr. 563/2002, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.690.


*) Traducere.

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

 

1 februarie 2008

 

Excelentei Sale Varujan Vosganian,

Ministrul economiei si finantelor Bucuresti,

România

 

Domnule ministru,

 

Referitor la: Proiectul de dezvoltare rurală (împrumut 46540 RO) – Anulare

 

Facem referire la Acordul de împrumut nr. 46540 RO, din data de 3 aprilie 2002, încheiat între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca). După cum stiti, data de închidere a împrumutului a fost 31 decembrie 2007. Tragerile au fost încheiate printr-un transfer de regularizare în valoare de 192.377,79 USD în data de 29 ianuarie 2008.

Asadar, în conformitate cu sectiunea 6.03 din Conditiile generale, Banca anulează, începând cu 30 ianuarie 2008, suma neutilizată de 192.377,79 USD din împrumut si comisioanele de angajament aferente acestei sume încetează să se acumuleze începând cu 30 ianuarie 2008.

Dorim să vă înstiintăm că contul împrumutului a fost închis odată cu această anulare. Situatia finală a tragerilor pe categorii pentru împrumutul mai sus mentionat este atasată.

Anexa nr. 3 „Graficul de rambursare” va fi revizuită de către Bancă ca rezultat al anulării si vă va fi transmisă în scurt timp.

Vă rugăm să ne confirmati primirea prezentei scrisori.

 

Cu stimă,

Benoît Blarel,

director de tară Biroul Băncii Mondiale din România


 

Atasament

 

cc: Excelentei Sale Cristian David

Ministrul internelor si reformei administrative

Bucuresti, România

 

Domnului Eugen Teodorovici

Secretar de stat

Ministerul Economiei si Finantelor

Bucuresti, România

 

Domnului Stefan Nanu

Director general

Ministerul Economiei si Finantelor

Bucuresti, România

 

Domnului Herman Wijffels

Director executiv

Banca Mondială

 

ANEXĂ

 

Situatia finală a tragerilor

Proiectul de dezvoltare rurală (BRD 46540 RO)

 

Categorie

Descriere categorie

Suma alocată USD

Suma trasă USD

Suma netrasă USD

Total

 

40.000.000,00

39.807.622,21

197.377,79

1-A

Subgranturi în cadrul părtii B.1 a proiectului

31.684.009,00

31.512.771,04

171.237,96

1-B

Subgranturi în cadrul părtii B.2 a proiectului

1.963.495,00

1.963.494,76

0,24

2

Bunuri

312.650,00

310.713,24

1.936,76

3-A

Consultantă si instruire

3.548.150,00

3.542.814,67

5.335,33

3-B

Consultantă si instruire

76.015,00

76.014,15

0,85

3-C

Consultantă si instruire

1.817.655,00

1.817.577,22

77,78

4-A

Costuri curente de functionare pentru UMP si UIP

583.830,00

570.041,31

13.788,69

4-B

Costuri curente de functionare pentru FRDS

14.196,00

14.195,82

0,18

5

Nealocate

0,00

0,00

0,00

SA-A

Categoria 1-A, 2, 3-A, 3-C, 4-A

0,00

0,00

0,00

SA-B

Categoria 1-B, 3-B, 4-B

0,00

0,00

0,00


BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

Str. Armand Călinescu nr. 2-4

Tel.: (4021) 201-0311

BANCA INTERNATIONALĂ

Bucuresti, sectorul 2

Fax: (4021) 318-2807

PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

România

 

Asociatia de Dezvoltare Internatională

 

 

 

25 martie 2008

 

Excelentei Sale Varujan Vosganian

Ministrul economiei si finantelor

Ministerul Economiei si Finantelor

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

Referitor la: Proiectul de dezvoltare rurală (împrumut nr. 4654-RO) - Grafic de amortizare revizuit

 

            Anexăm la prezenta un grafic de amortizare revizuit privind datele si sumele care urmează a fi plătite în cadrul acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare rurală - împrumut nr. 4654 RO. Acest grafic prevalează asupra sumelor din anexa 3 la acordul de împrumut mentionat si reflectă anularea sumei egale cu 192.377,79 dolari SUA, confirmată prin scrisoarea noastră din 1 februarie 2008.

            Vă rugăm să confirmati primirea acestui document.

 

Al dumneavoastră sincer,

Richard Florescu,

director de tară în exercitiu

Biroul Băncii Mondiale în România

 

Cc: Excelentei Sale Cristian David

Ministrul internelor si reformei administrative

Bucuresti, România

 

Domnului Eugen Teodorovici

Secretar de stat

Ministerul Economiei si Finantelor

Bucuresti, România

 

Domnului Stefan Nanu Director general

Ministerul Economiei si Finantelor

Bucuresti, România

 

Domnului Herman Wijffels

Director executiv

Banca Mondială


 

ANEXĂ

 

Excelentei Sale Varujan Vosganian

 

25 martie 2008

 

BIRD 46540 RO - Graficul de amortizare revizuit martie 2008

 

Valuta

Data de plată

Suma de plată

Suma initială

Suma anulată

USD

15-septembrie-2006

1.275.000,00

1.275.000,00

0,00

USD

15-martie-2007

1.295.000,00

1.295.000,00

0,00

USD

15-septembrie-2007

1.315.000,00

1.315.000,00

0,00

USD

15-martie-2008

1.335.000,00

1.335.000,00

0,00

USD

15-septembrie-2008

1.347.505,12

1.355.000,00

-7.494,88

USD

15-martie-2009

1.362.422,15

1.370.000,00

-7.577,85

USD

15-septembrie-2009

1.382.311,52

1.390.000,00

-7.688.48

USD

15-martie-2010

1.407.173.24

1.415.000,00

-7.826,76

USD

15-septembrie-2010

1.427.062.62

1.435.000,00

-7.937,38

USD

15-martie-2011

1.446.951,99

1.455.000,00

-8.048,01

USD

15-septembrie-2011

1.466.841,36

1.475.000,00

-8.158,64

USD

15-martie-2012

1.486.730,75

1.495.000,00

-8.269,25

USD

15-septembrie-2012

1.511.592,46

1.520.000,00

-8.407,54

USD

15-martie-2013

1.531.481,83

1.540.000,00

-8.518,17

USD

15-septembrie-2013

1.556.343,55

1.565.000,00

-8.656,45

USD

15-martie-2014

1.576.232,92

1.585.000,00

-8.767,08

USD

15-septembrie-2014

1.601.094,64

1.610.000,00

-8.905,36

USD

15-martie-2015

1.620.984,02

1.630.000,00

-9.015,98

USD

15-septembrie-2015

1.645.845,74

1.655.000,00

-9.154,26

USD

15-martie-2016

1.670.707,46

1.680.000,00

-9.292,54

USD

15-septembrie-2016

1.695.569,18

1.705.000,00

-9.430,82

USD

15-martie-2017

1.720.430,90

1.730.000,00

-9.569,10

USD

15-septembrie-2017

1.745.292,61

1.755.000,00

-9.707,39

USD

15-august-2018

1.770.154,33

1.780.000,00

-9.845,67

USD

15-septembrie-2018

1.795.016,05

1.805.000,00

-9.983,95

USD

15-martie-2019

1.819.877,77

1.830.000,00

-10.122,23

USD

Total

39.807.622,21

40.000.000,00

-192.377,79

 

ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Directia generală de trezorerie si datorie publică

 

7 aprilie 2008

 

Stimate domnule Blarel,

 

Referitor la: Acordul de împrumut nr. 4654 RO pentru Proiectul de dezvoltare rurală – anulare

 

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră din 25 martie 2008, confirmăm primirea graficului de amortizare revizuit în cadrul acordului de împrumut mentionat.

Vă multumim pentru răspunsul prompt.

 

Al dumneavoastră sincer,

Stefan Nanu,

director general

 

Domnului Benoît Blarel

Director de tară

Biroul Băncii Mondiale, România

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru atribuirea unei locuinte de protocol

 

În temeiul art. 59 alin. (2) din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se atribuie imobilul situat în Str. Crângului nr. 11A, sectorul 1, Bucuresti, cu destinatia de locuintă de protocol, domnului Dan Nica, viceprim-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 307.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea continutului, modelului si procedurii de înscriere în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.590 din 30 octombrie 2008, în temeiul art. 94 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,

în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă continutul Registrului national al asociatiilor de proprietari de păduri, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul Registrului national al asociatiilor de proprietari de păduri, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Procedura de înscriere în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 763.

 


ANEXA Nr. 1

 

CONTINUTUL REGISTRULUI NATIONAL AL ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DE PĂDURI

 

Art. 1. - Asociatiile de proprietari de păduri, înfiintate în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, beneficiază de sprijin conform Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, dacă sunt înscrise în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri.

Art. 2. - Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri este tinut de directia care coordonează domeniul pădurilor private din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 3. - În Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri se fac următoarele mentiuni:

a) numărul si data înscrierii asociatiei;

b) denumirea asociatiei;

c) sediul asociatiei;

d) durata de functionare a asociatiei;

e) numărul încheierii prin care s-a dispus înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

f) numărul certificatului de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

g) scopul si obiectivele asociatiei; h) numele presedintelui asociatiei; i) numărul de membri ai asociatiei;

j) numărul si data actului prin care s-a constatat sau, după caz, s-a hotărât dizolvarea, cu indicarea organului care l-a emis, si anume: hotărârea judecătorească prin care s-a constatat dizolvarea asociatiei/hotărârea judecătorească prin care s-a decis dizolvarea asociatiei/hotărârea adunării generale prin care s-a dizolvat asociatia;

k) alte mentiuni;

l) observatii;

m) data radierii asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor;

n) data radierii asociatiei din Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri.

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL REGISTRULUI NATIONAL AL ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DE PĂDURI

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri

 

Nr. si data

înscrierii

asociatiei în

RNAPP*)

Denumirea asociatiei

Sediul asociatiei

Durata de functionare a asociatiei

Nr. încheierii prin care s-a

dispus

înscrierea

asociatiei în

RAF**)

Nr.

certificatului

de înscriere

în RAF

Scopul si obiectivele asociatiei

Numele

presedintelui

în functie

Nr. de membri ai asociatiei

Nr. si data actului

prin care s-a

constatat sau, după

caz, s-a hotărât

dizolvarea, cu

indicarea organului

care l-a emis

Alte mentiuni

Observatii

Data

radierii asociatiei din RAF

Data

radierii asociatiei din RNAPP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) RNAPP = Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri. **) RAF = Registrul asociatiilor si fundatiilor.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURĂ

de înscriere în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri

 

Art. 1. - Înscrierea asociatiilor de proprietari de păduri în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri se face pe baza următoarelor documente:

a) solicitarea de înscriere a asociatiei, semnată de presedintele acesteia;

b) copie de pe actul constitutiv al asociatiei de proprietari de păduri;

c) copie de pe statutul asociatiei de proprietari de păduri;

d) copie de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

e) copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la depunerea solicitării de înscriere si a documentelor prevăzute la art. 3, personalul directiei care coordonează domeniul pădurilor private din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentele, efectuează înscrierea asociatiei în Registrul national al asociatiilor proprietarilor de păduri si eliberează certificatul de înscriere al asociatiei de proprietari de păduri, întocmit conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 3. - (1) Dacă documentatia nu contine toate documentele prevăzute la art. 1, directia care coordonează domeniul pădurilor private din cadrul autoritătii publice care răspunde de silvicultură va returna, în termenul prevăzut la art. 2, întreaga documentatie depusă cu solicitarea de înscriere, urmând ca aceasta să fie retransmisă completă de către solicitant.

(2) După completarea documentatiei, aceasta va fi retransmisă către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si va curge un nou termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Art. 4. - (1) În cazul pierderii certificatului de înscriere prevăzut la art. 2, se va elibera un duplicat de către directia care coordonează domeniul pădurilor private din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Duplicatul se întocmeste conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, păstrează numărul si data înscrierii în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri si are mentiunea „DUPLICAT”.

Art. 5. - (1) Presedintele asociatiei de proprietari de păduri are obligatia de a transmite autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură un extras din Registrul asociatiilor si fundatiilor la zi, în următoarele cazuri:

a) modificarea actului constitutiv al asociatiei;

b) modificarea statutului asociatiei;

c) schimbarea sediului asociatiei;

d) dizolvarea asociatiei;

e) radierea asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) Pe lângă extrasul prevăzut la alin. (1), presedintele asociatiei de păduri are obligatia de a transmite autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si copii de pe actele care au stat la baza înscrierii mentiunilor prevăzute la lit. a)-d) în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 6. - După primirea documentelor prevăzute la art. 5, personalul directiei care coordonează domeniul pădurilor private din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură va opera în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri modificările care rezultă din aceste documente.

Art. 7. - Data radierii asociatiei din Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri este data primirii de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură a extrasului din Registrul asociatiilor si fundatiilor în care se mentionează radierea asociatiei si a copiei de pe actul care a stat la baza înscrierii acestei mentiuni în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

 

ANEXĂ

la procedură

 

Model de certificat de înscriere a asociatiei de proprietari de păduri

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr.......................din*).........................

REGISTRUL NATIONAL AL ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DE PĂDURI

CERTIFICAT

de înscriere a asociatiei de proprietari de păduri

Nr...............din**)....................

Denumirea............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Numele si prenumele presedintelui.......................................................................................................................................

Sediul....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Durata de functionare............................................................................................................................................................

Numărul si data înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor.............................................................................................

 

Director,

.............................................


*) Se completează cu numărul dat de directia de specialitate din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si cu data eliberării certificatului de înscriere. **) Se completează cu numărul si data înscrierii în Registrul national al asociatiilor de proprietari de păduri.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ particular din învătământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.656/2004

 

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările

ulterioare, si ale art. 9 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitătile de învătământ particular din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.656/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 1 februarie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Unitătile de învătământ particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante titularizabile si netitularizabile, pe tot parcursul anului, cu conditia publicării acestora în presa locală, centrală, precum si la sediul inspectoratului scolar, cu cel putin 30 de zile înainte de organizarea concursului.”

2. La articolul 2, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.”

3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se pot înscrie la concurs absolventi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licentă, ai învătământului superior de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de studii academice postuniversitare, cu diplomă de studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumătate sau ai învătământului mediu/postliceal care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului. Pentru aceste posturi didactice/catedre proba scrisă se sustine în specializarea/specializările postului didactic/catedrei, conform Centralizatorului, după programa specifică pentru concursul national, elaborată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.”

4. La articolul 6, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare/învătători din unitătile de învătământ, clase sau grupe cu predare în limbile minoritătilor naionale, concursul constă în sustinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba si literatura română si limba si literatura maternă în care urmează să se facă predarea, în pondere egală, după programele specifice pentru concursul national, pentru educatoare si învătători. Candidatii care sustin o astfel de probă scrisă si obtin cel putin nota 5,00 (cinci) sunt repartizati numai pe posturi didactice vacante de educatoare/învătători la unităti de învătământ, clase sau grupe cu predare în limbile minoritătilor nationale.”

5. La articolul 9, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru ocuparea catedrelor de specialitate din unitătile cu profil artistic (specializările muzică, arta actorului si coregrafie), proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 1.”

6. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 13. - (1) Lucrarea scrisă se desfăsoară în ziua stabilită de fiecare unitate de învătământ particular care organizează concurs, începând cu ora 10,00. Candidatii vor fi prezenti în sala de concurs cel mai devreme la ora 8,00 si cel mai târziu la ora 9,00. După primirea subiectelor de concurs de către candidati, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depăsit. Pentru redactarea lucrărilor se foloseste cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru.”

7. La articolul 19, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Recorectarea lucrărilor se face după instructiunile prevăzute la cap. V, în termen de cel mult 24 de ore de la termenul-limită de înregistrare a contestatiei. Nota acordată de comisia de contestatii se consideră admisă si definitivă, dacă diferenta dintre nota acordată de comisia de contestatii si nota stabilită în urma evaluării initiale este mai mare de 0,50 puncte, nota acordată de comisia de contestatii este definitivă. În cazul în care diferenta dintre nota acordată de comisia de contestatii si nota acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,50 puncte, diferentă ce poate fi în plus sau în minus, este definitivă nota acordată de comisia de evaluare. În situatia lucrărilor cu nota initială între 4,50-4,99, respectiv 6,50-6,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, respectiv cele de 6,50 si 6,99 sau o notă cel putin egală cu 9,50, nota finală este cea atribuită la recorectare.”

8. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Lucrările de concurs si borderourile de corectare se păstrează în arhiva unitătilor organizatoare timp de 3 ani, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.”

9. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Nerespectarea prevederilor legale de către persoanele implicate în organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitătile de învătământ preuniversitar particular atrage răspunderea administrativ-disciplinară, civilă sau penală, după caz.”

Art. II. - Directia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 6.219.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind prelungirea perioadei de preschimbare a vechilor însemne monetare de către unitătile Băncii Române pentru Dezvoltare – GSG

 

În temeiul prevederilor art. 18 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 2 alin. (4) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. - În perioada 3 ianuarie-31 decembrie 2009, unitătile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG vor preschimba în continuare la ghiseu, fără taxe si comisioane, bancnotele imprimate pe suport de polimer si monedele metalice din vechea emisiune monetară.

Art. 2. - Prevederile prezentei circulare se aplică începând cu data de 3 ianuarie 2009 de către unitătile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 24 decembrie 2008.

Nr. 44.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 171/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 62, în loc de: „62. Mironov Stela, fiica lui Tudor si Maria (fiica lui Melnic Nicolae, născut la 16.11.1920 în localitatea Naslavcea, raionul Ocnita, si Nadejda), născută la 16 aprilie 1985 în localitatea Otaci, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Verejeni, raionul Ocnita. (1.489/2007)”se va citi: „62. Mironov Stela, fiica lui Fiodor si Maria (fiica lui Melnic Nicolae, născut la 16.11.1920 în localitatea Naslavcea, raionul Ocnita, si Nadejda), născută la 16 aprilie 1985 în localitatea Otaci, raionul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Verejeni, raionul Ocnita. (1.489/2007)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 67, în loc de: „67. Mustafa Ana, fiica lui Triboi Ion (fiul lui Tudor, născut la 17.02.1931 în localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, si Eudochia) si Eugenia, născută la 1 mai 1983 în localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, localitatea Vorniceni, str. Alexandru cel Bun nr. 12 (1.608/2007). Copii minori: Mustafa Mahomed-Ivan, născut la 7 octombrie 2004, si Mustafa Idris-Hamza, născut la 25 mai 2007” se va citi: „67. Mustafa Ana, fiica lui Triboi Ion (fiul lui Tudor, născut la 17.02.1931 în localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, si Eudochia) si Eugenia, născută la 1 mai 1983 în localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Străseni, localitatea Vorniceni, str. Alexandru cel Bun nr. 12 (1.608/2007). Copii minori: Mustafa Mohamed-Ivan, născut la 7 octombrie 2004, si Mustafa Idris-Hamza, născut la 25 mai 2007”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.099/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 18 august 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia nr. 2, în loc de: „2. A Mehdi Abbas, fiul lui Ali Mehdi si Kadria Mehdi, născut la data de 3 februarie 1963 în localitatea Bagdad, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul în Bucuresti, aleea Botorani nr. 5, bl. V36, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 5 (120/A/2007).” se va citi: „2. Mehdi Abbas, fiul lui Ali Mehdi si Kadria Mehdi, născut la data de 3 februarie 1963 în localitatea Bagdad, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul în Bucuresti, aleea Botorani nr. 5, bl. V36, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 5 (120/A/2007).”;

- în anexă, la pozitia nr. 8, în loc de: „8. Ehsani Saeid, fiul lui Djahangir si Simin, născut la data de 6 iulie 1970 în localitatea Ilam, Iran, cetătean iranian, cu domiciliul în Bucuresti, str. Drumul Taberei nr. 59, bl. TD-48, ap. 13, sectorul 6 (2.611/A/2007).” se va citi: „8. Ehsani Saeid, fiul lui Jahangir si Simin, născut la data de 6 iulie 1970 în localitatea Ilam, Iran, cetătean iranian, cu domiciliul în Bucuresti, str. Drumul Taberei nr. 59, bl. TD-48, ap. 13, sectorul 6 (2.611/A/2007).”


- în anexă, la pozitia nr. 15, în loc de: „15. Kh Yasser Hamsa, fiica lui Khaled si Henaa Mohammed, născută la data de 8 martie 1981 în localitatea Bagdad, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul în Bucuresti, aleea Botorani nr. 5, bl. V36, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 5. Copii minori: Mehdi Rouaa, născută la data de 16 ianuarie 2000, Mehdi Mohamed, născut la data de 24 martie 2006, si Mehdi Dina, născută la data de 22 iulie 2002 (118/A/2007).”se va citi: „15. Yasser Hamsa, fiica lui Khaled si Henaa Mohammed, născută la data de 8 martie 1981 în localitatea Bagdad, Irak, cetătean irakian, cu domiciliul în Bucuresti, aleea Botorani nr. 5, bl. V36, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 5. Copii minori: Mehdi Rouaa, născută la data de 16 ianuarie 2000, Mehdi Mohamed, născut la data de 24 martie 2006, si Mehdi Dina, născută la data de 22 iulie 2002 (118/A/2007).”

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.452/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 53, în loc de: „53. Semeniuc Diana, fiica lui Patras Gheorghe si Zamfira (născută la 29.05.1929 în localitatea Bahrinesti), născută la data de 4 februarie 1973 în localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.658/2003) Copii minori: Semeniuc Ion, născut la data de 12.09.1995; Semeniuc Roman, născut la data de 13.02.2001.” se va citi: „53. Semeniuc Diana, fiica lui Patras Ilie si Zamfira (născută la 29.05.1929 în localitatea Bahrinesti), născută la data de 4 februarie 1973 în localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.658/2003) Copii minori: Semeniuc Ion, născut la data de 12.09.1995; Semeniuc Roman, născut la data de 13.02.2001.”

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.456/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 14, în loc de: „14. Maxim Serghei, fiul lui Andrei (fiul lui Mihail, născut la 20.10.1927 în localitatea Pohorniceni) si Niolina, născut la data de 29 septembrie 1985 în localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Pohorniceni. (628/2008)” se va citi: „14. Maxim Serghei, fiul lui Andrei (fiul lui Mihail, născut la 20.10.1927 în localitatea Pohorniceni) si Nionila, născut la data de 29 septembrie 1985 în localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Pohorniceni. (628/2008)”