MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 888            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 29 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.691. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instructiunilor de metrologie legală IML 8-01 „Preambalarea unor produse în functie de masă sau volum”

 

            1.702. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, nenominalizate, precum si pentru modificarea traseului si a lungimii unor drumuri comunale, situate în judetul Arges

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            304. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gyerkó László din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            71. - Ordin al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

            1.764. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea cresterii economice si a numărului locurilor de muncă

 

            3.661. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

 

            5.229. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om si Societate: religie, clasele I - a IV-a

 

            5.230. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om si Societate: religie, clasele a IX-a - a XII-a

 

            8.061 - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instructiunilor de metrologie legală IML 8-01 „Preambalarea unor produse în functie de masă sau volum”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instructiunilor de metrologie legală IML 8-01 „Preambalarea unor produse în functie de masă sau volum”, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 11 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 76/211/CEE privind aproprierea legislatiilor statelor membre referitoare la ambalarea, în functie de masă sau volum, a anumitor produse preambalate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L46/1976, si Directiva nr. 2007/45/CE de stabilire a normelor privind cantitătile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a directivelor nr. 75/106/CEE si 80/232/CEE si de modificare a Directivei nr. 76/211/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L247/2007.”

2. La articolul 4 din anexă, alineatele 3 si 4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Preambalatele care contin produse lichide au marcate volumele nominale, iar cele care contin alte produse au marcate masele nominale, cu exceptia cazului în care legislatia aplicabilă prevede altfel sau, în situatia în care o astfel de legislatie nu există, se aplică practicile comerciale.

Pe preambalatele continând aerosoli trebuie indicată capacitatea nominală totală a recipientului. Această indicatie nu trebuie să permită confuzia cu volumul nominal al continutului. Pentru produsele care se vând în recipiente de aerosoli nu este necesară marcarea masei nominale a continutului.”

3. La articolul 5 din anexă, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) valorile cantitătilor nominale ale ambalajelor, cu exceptia situatiei în care la art. 4 alin. 4 si la art. 6 se prevede altfel.”

4. Articolul 6 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Produsele definite în sectiunea a 2-a a anexei nr. 4 si ale căror cantităti nominale sunt incluse în intervalele mentionate la sectiunea 1 a anexei nr. 4 sunt introduse pe piată numai dacă sunt preambalate în cantitătile nominale prevăzute în sectiunea 1 a anexei nr. 4.

Prevederile prezentului articol nu se aplică produselor preambalate destinate a se vinde în magazinele «duty-free» pentru consum în afara Uniunii Europene.”

5. Articolul 7 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Pentru produsele prevăzute la art. 6:

a) în cazul în care două sau mai multe preambalate individuale formează un multipachet, cantitătile nominale prevăzute în sectiunea 1 din anexa nr. 4 se aplică pe fiecare preambalat individual;

b) în cazul în care un preambalat este format din două sau mai multe preambalate individuale, care nu sunt destinate vânzării individuale, cantitătile nominale prevăzute în sectiunea 1 din anexa nr. 4 se aplică pe preambalat.”

6. La articolul 8 din anexă, literele a), b) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. 2 si 3, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei si retragerea de pe piată a loturilor de preambalate necorespunzătoare, până la eliminarea neconformitătilor constatate;

b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. 1, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei si interzicerea comercializării loturilor de preambalate necorespunzătoare;

..............................................................................................

d) nerespectarea prevederilor art. 4, cu avertisment si interzicerea comercializării loturilor de preambalate neconforme, până la eliminarea neconformitătii. În cazul în care neconformitătile persistă, se aplică amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;”.

7. La articolul 8 din anexă, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) nerespectarea cerintelor prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1 la instructiuni, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.”

8. La articolul 9 din anexă, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Constatarea si sanctionarea nerespectării prevederilor prezentelor instructiuni se fac de către Biroul Român de Metrologie Legală, prin personal împuternicit să exercite controlul metrologic legal prin inspectii si testări inopinate efectuate la sediile ambalatorului, ale importatorului sau ale reprezentantului său stabilit în România.”

9. Articolul 10 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Biroul Român de Metrologie Legală va elabora proceduri de metrologie legală referitoare la verificările mentionate la pct. 5 din anexa nr. 1 la instructiuni si la metodologia de recunoastere a procedurilor mentionate la pct. 4 din anexa nr. 1 la instructiuni.”

10. Articolul 12 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Procedurile si tarifele mentionate la art. 10 si 11 se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor.”

11. Articolul 13 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.”

12. Anexa nr. 4 la instructiuni se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

13. Anexele nr. 5-7 la instructiuni se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 11 aprilie 2009, cu exceptia prevederilor art. 4 alin. 3, ale art. 8 lit. a), d) si e), ale art. 9 alin. 1 si ale art. 10 si 12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 530/2001, republicată, cu modificările ulterioare si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Art. III. - Ministerul Economiei si Finantelor comunică Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instructiunilor de metrologie legală IML 8-01

„Preambalarea unor produse în functie de masă sau volum”, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 11 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.691.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la instructiunile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 530/2001)

 

GAMA CANTITĂTILOR NOMINALE A CONTINUTULUI PREAMBALATELOR

Sectiunea 1

 

Produse vândute în functie de volum (cantitatea în ml)

 

Vin linistit

În intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarele 8 cantităti nominale: ml: 100-187-250-375-500-750-1000-1.500

Vin jaune

În intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarea cantitate nominală: ml: 620

Vin spumant

În intervalul de la 125 ml la 1.500 ml, numai următoarele 5 cantităti nominale: ml: 125-200-375-750-1.500

Vin licoros

În intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarele 7 cantităti nominale: ml: 100-200-375-500-750-1.000-1.500

Vin aromatizat

În intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarele 7 cantităti nominale: ml: 100-200-375-500-750-1.000-1.500

Băuturi spirtoase

În intervalul de la 100 ml la 2.000 ml, numai următoarele 9 cantităti nominale: ml: 100-200-350-500-700-1.000-1.500-1.750-2.000

 

Sectiunea 2

Definitii ale produselor

 

Vin linistit

Vinul, astfel cum este definit în anexa IV pct. I, 15 sau 16 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 479/2008 din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pietei vitivinicole(1) (cod NC ex 2204)

Vin jaune

Vinul, astfel cum este definit în anexa IV pct. I, 15 sau 16 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 479/2008 (cod NC ex 2204) cu denumirea de origine: „Cotes du Jura”, „Arbois”, „L’Etoile” si „Chateau-Chalon” în sticle, astfel cum sunt definite în anexa I pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 753/2002 al Comisiei din 29 aprilie 2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului în ceea ce priveste descrierea, denumirea, prezentarea si protejarea anumitor produse vitivinicole (2)

Vin spumant

Vinul, astfel cum este definit în anexa IV pct. 4, 5, 6, 7, 8, sau 9 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 479/2008 (cod NC 2204 10)

Vin licoros

Vinul, astfel cum este definit în anexa IV pct. 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 479/2008 (cod NC 2204 21 - 2204 29)

Vin aromatizat

Vinul aromatizat, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1.601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole(3) (cod NC 2205)

Băuturi spirtoase

Băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) si art. 2 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European si Consiliului (CEE) nr. 110/2008 din 15 ianuarie 2008 cu privire la definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice a băuturilor spirtoase (4) (cod NC 2208)

 


(1) JO L 148, 6.6.2008, p. 1).

(2) JO L 118, 4.5.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 382/2007 (JO L 95,5.4.2007, p.12).

(3) JO L 149, 14.6.1991, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2005.

(4) JO L 39, 13.2.2008, p. 1.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, nenominalizate, precum si pentru modificarea traseului si a lungimii unor drumuri comunale, situate în judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, nenominalizate, situate în judetul Arges, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modificarea traseului si a lungimii unor drumuri comunale, situate în judetul Arges, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.702.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumurilor de interes local, nenominalizate, situate în judetul Arges, propuse a se încadra în categoria functională a drumurilor comunale

 

Nr. crt.

Denumirea drumului

Traseul drumului

Pozitia kilometrică

Lungime

(km)

Provine din

Origine

Destinatie

0

1

2

3

4

5

6

1.

DC 1 A

Lăpusani (DC 1 - km 0+100) – Dealul Lăpusani

0+000

1+100

1,100

Drum local nenominalizat în comuna Cosesti

2.

DC 4 A

Corbi (DJ 731 - km 39+400) - Budurău - Alexandria

0+000

1+500

1,500

Drum local nenominalizat în comuna Corbi

3.

DC 6

Băjesti (DJ 732 A - km 1+900) - Scoală - Pod Călita (DJ 732 A - km 3+100)

0+000

2+100

2,100

Drum local nenominalizat în comuna Bălilesti

4.

DC 6 A

Golesti (DJ 732 - km 6+950) - Valea Golesti

0+000

2+400

2,400

Drum local nenominalizat în comuna Bălilesti

5.

DC 6 B

Poienita (DJ 732 - km 9+500) - Poienita (DJ 732 – km 11+550)

0+000

2+500

2,500

Drum local nenominalizat în comuna Bălilesti

6.

DC 7 A

Valea Mare (DC 7 - km 1+300) - Mănet

0+000

2+500

2,500

Drum local nenominalizat în comuna Bălilesti

7.

DC 16 A

Bughea de Sus (DJ 735 - km 2+950) - Grui - Dobresti

0+000

1+950

1,950

Drum local nenominalizat în comuna Bughea de Sus

8.

DC 18 A

Lazea (DJ 734 - km 4+300) - Tarina - Valea lui Pătru (DC 18 - km 3+500)

0+000

3+400

3,400

Drum local nenominalizat în comuna Leresti

9.

DC 24

Podu Dâmbovitei (DN 73 – km 79+000) - Sub Oratea Deal - Gruiu (DN 73 - km 81+900)

0+000

2+100

2,100

Drum local nenominalizat în comuna Dâmbovicioara

10.

DC 24 A

Sub Posada (DN 73 – km 78+400) - Scoală – Podu Dâmbovitei (DN 73 – km 78+700)

0+000

1+100

1,100

Drum local nenominalizat în comuna Dâmbovicioara

11 .

DC 38 A

Lunca (DN 73 D - km 34+700) - Bolat - Balabani (DC 38 - km 2+300)

0+000

1+200

1,200

Drum local nenominalizat în comuna Boteni

12.

DC 44 A

Rădesti (DC 47 - km 0+200) - Gherghelău - Valea Popii (DC 44 - km 0+350)

0+000

2+100

2,100

Drum local nenominalizat în comuna Stâlpeni

13.

DC 49 A

Valea lui Topor – Dealu

0+000

2+500

2,500

Drum local nenominalizat în comuna Hârtiesti

14.

DC 52 A

Mâzgana (DC 52 -km 1+200) - Valea Caselor

0+000

1+500

1,500

Drum local nenominalizat în comuna Vulturesti

15.

DC 70 A

Budisteni (DJ 702 C - km 0+800) – Băila

0+000

2+600

2,600

Drum local nenominalizat în comuna Leordeni

16.

DC 73 A

Guliesti (DC 73 - km 1+400) - Guliesti (DC 73 - km 2+100)

0+000

1+200

1,200

Drum local nenominalizat în comuna Călinesti

17.

DC 73 B

Cârstoiu (DN 7 - km 98+300) - Valea Călinesti (DC 73 - km 0+600)

0+000

3+500

3,500

Drum local nenominalizat în comuna Călinesti

18.

DC 74

Zgârieti (DN 7 - km 98+830) - Zgârieti (DN 7 - km 98+960)

0+000

1+350

1,350

Drum local nenominalizat în comuna Călinesti

19.

DC 75 A

Ciocănesti (DN 7) – Văleni

0+000

1+900

1,900

Drum local nenominalizat în comuna Călinesti

20.

DC 83 A

Bucsenesti (DN 73 – km 20+500) - Lotasi (DC 83 - km 6+300)

0+000

1+000

1,000

Drum local nenominalizat în comuna Titesti

21.

DC 87 A

Ciulnita (DN 7 - km 89+000) - Moara Mocanului (DC 87 - km 3+200)

0+000

2+900

2,900

Drum local nenominalizat în comuna Leordeni

22.

DC 94 A

Leordeni (DN 7 - km 89+900) - Brutărie - Gară (DC 94 - km 0+900)

0+000

1+900

1,900

Drum local nenominalizat în comuna Leordeni

23.

DC 96 A

Ciupa-Mănciulescu (DC 96 - km 2+300) - Pătuleni – Puiesti

0+000

5+500

5,500

Drum local nenominalizat în comuna Rătesti

24.

DC 173 A

Bascov (DN 7 - km 122+300) - Boierilor - Brăileni (DC 173 - km 0+650)

0+000

1+250

1,250

Drum local nenominalizat în comuna Bascov

25.

DC 202 A

Poienari (DC 202 - km 0+200) - Colnic

0+000

1+000

1,000

Drum local nenominalizat în comuna Poienarii de Arges

26.

DC 202 B

Ioanicesti (DC 202 - km 2+100) - Jieni

0+000

1+200

1,200

Drum local nenominalizat în comuna Poienarii de Arges

27.

DC 202 C

Ioanicesti (DC 202 - km 2+200) - Pietris

0+000

1+000

1,000

Drum local nenominalizat în comuna Poienarii de Arges

28.

DC 203 A

Sclipici (DJ 678 A – km 32+300) - Lacurile (Dc 203 - km 0+150)

0+000

0+800

0,800

Drum local nenominalizat în comuna Ciofrângeni

29.

DC 204 A

Ciofrângeni (DJ 678 A – km 34+490) - Schei – Duculesti (DC 204 - km 0+700)

0+000

1+700

1,700

Drum local nenominalizat în comuna Ciofrângeni

30.

DC 204 B

Ciofrângeni (DJ 678 A - km 36+950) - Fripcea

0+000

2+000

2,000

Drum local nenominalizat în comuna Ciofrângeni

31.

DC 205 A

Lacurile (DJ 678 A - km 32+900) – Utari

0+000

1+250

1,250

Drum local nenominalizat în comuna Ciofrângeni

32.

DC 206 A

Valea Drăgolesti (DJ 704 E - km 9+100) - Bunesti (DJ 704 E - km 13+000)

0+000

3+800

3,800

Drum local nenominalizat în comuna Cotmeana

33.

DC 207

Zamfiresti (DN 7 – km 138+300) – Ursoaia (DJ 704 E - km 2+390)

0+000

1+300

1,300

Drum local nenominalizat în comuna Cotmeana

34.

DC 207 A

Lintesti (DN 7 - km 141 - 900) - Pravăt – Cotmeana (DJ 703 A - km 0+900)

0+000

1+800

1,800

Drum local nenominalizat în comuna Cotmeana

35.

DC 208 A

Valea Drăgolesti (DJ 704 E - km 8+000) – Buzoiesti

0+000

3+000

3,000

Drum local nenominalizat în comuna Cotmeana

36.

DC 209 A

Argesani (DN 7 C – km 21+800) – Zigoneni (DC 209 - km 0+500)

0+000

2+700

2,700

Drum local nenominalizat în comuna Băiculesti

37.

DC 210

Bascov (DN 7 C - km 2+970) – Scheau

0+000

1+350

1,350

Drum local nenominalizat în comuna Bascov

38.

DC 211

Bascov (DN 7 - km 119+050) - Ofam - Mielusesti (DN 7 - km 112+200)

0+000

2+200

2,200

Drum local nenominalizat în comuna Bascov

39.

DC 211 A

Bascov (DN 7 - km 121+400) - Florea - Zamfiresti (DN 7 - km 122+200)

0+000

1+850

1,850

Drum local nenominalizat în comuna Bascov

40.

DC 218 A

Costesti (DC 218 - km 1+550) - Valea Muscelului

0+000

3+200

3,200

Drum local nenominalizat în comuna Musătesti

41.

DC 218 B

Valea Frumoasă (DJ 703 I - km 35+647) – Stroesti (DJ 703 I - km 34+647)

0+000

1+100

1,100

Drum local nenominalizat în comuna Musătesti

42.

DC 224 A

Vâlsănesti (DJ 703 I – km 25+080) - Valea Faurului (DC 224 - km 0+450)

0+000

1+050

1,050

Drum local nenominalizat în comuna Musătesti

43.

DC 231

Dârmănesti (DJ 731 – km 8+100) - Petresti – Dealul Petresti (DJ 731 - km 9+000)

0+000

1+400

1,400

Drum local nenominalizat în comuna Cosesti

44.

DC 231 A

Cosesti (DJ 731 - km 10+200) - Dealul Cosesti (DJ 731)

0+000

0+900

0,900

Drum local nenominalizat în comuna Cosesti

45.

DC 231 B

Cosesti (DJ 731 - km 12+400) - Valea Păcurarului

0+000

1+600

1,600

Drum local nenominalizat în comuna Cosesti

46.

DC 239 A

Valea Danului (DJ 703 H - km 3+400) - Borobănesti (DC 239 - km 1+900)

0+000

1+400

1,400

Drum local nenominalizat în comuna Valea Danului

47.

DC 249 A

Arefu (DC 249 - km 1+700) - Mohor-Deal

0+000

2+800

2,800

Drum local nenominalizat în comuna Arefu

48.

DC 249 B

Arefu (DC 249 - km 2+600) - Valea Poienitei

0+000

1+300

1,300

Drum local nenominalizat în comuna Arefu

49.

DC 249 C

Pod Măcinic (DC 249 - km 2+800) - Deal - Măgurea

0+000

5+700

5,700

Drum local nenominalizat în comuna Arefu

 

0

1

2

3

4

5

6

50.

DC 251 A

Vernesti (DJ 703 H – km 5+900) - Lungăni (DC 251 - km 2+000)

0+000

3+100

3,100

Drum local nenominalizat în comuna Valea Danului

51.

DC 253

Valea Danului (DJ 703 H – km 0+700) - Lunca - Albesti (DN 7 C - km 38+000)

0+000

3+900

3,900

Drum local nenominalizat în comuna Valea Danului

52.

DC 261 A

Căpătâneni (DC 261 – km 0+200) - Plai - Dura - Poienari (DC 262 - km 1+200)

0+000

2+750

2,750

Drum local nenominalizat în comunele Arefu si Corbeni

53.

DC 261 B

DN 7 C (km 53+400) - Valea Largă

0+000

2+000

2,000

Drum local nenominalizat în comuna Arefu

54.

DC 267 A

Robaia (DN 73 C – km 25+200) - Silistea (DC 267 - km 2+500)

0+000

2+100

2,100

Drum local nenominalizat în comuna Musătesti

55.

DC 267 B

Robaia (DN 73 C - km 25+250) – Rotăresti

0+000

2+200

2,200

Drum local nenominalizat în comuna Musătesti

56.

DC 270 A

Corbi (DJ 731 - km 39+600) – Piua

0+000

1+300

1,300

Drum local nenominalizat în comuna Corbi

57.

DC 271 A

Mal (DC 272 A-km 2+600) - Scoală – Muscel

0+000

1+200

1,200

Drum local nenominalizat în comuna Corbi

58.

DC 272 A

Poduri (DC 272 - km 0+800) - Lunca - Mal – Rugina

0+000

3+700

3,700

Drum local nenominalizat în comuna Corbi

59.

DC 272 B

Stănesti (DJ 731 – km 32+600) - Ungureni - Părăesti - Scoală – Valea Ureanului

0+000

2+600

2,600

Drum local nenominalizat în comuna Corbi

60.

DC 273 A

Musătesti (DJ 703 I - km 29+170) – Ivăscesti

0+000

0+500

0,500

Drum local nenominalizat în comuna Musătesti

61.

DC 275 A

Dumbrăvesti (DC 275 - km 0+300) – Bâlea

0+00

1+200

1,200

Drum local nenominalizat în comuna Drăganu

62.

DC 276

Dobrogostea (DN 7 C – km 3+700) - Căpătânesti - Dobrogostea (DN 7 C – km 4+200)

0+000

2+000

2,000

Drum local nenominalizat în comuna Merisani

63.

DC 280

Gara Vărzaru (DN 7 C – km 7+000) - Turcesti – Borlesti (DN 7 C -km 8+650)

0+000

1+800

1,800

Drum local nenominalizat în comuna Merisani

64.

DC 281

Merisani (DC 282 - km 0+200) – Priba

0+000

2+800

2,800

Drum local nenominalizat în comuna Merisani

65.

DC 282

Merisani (DN 7 C -km 10+200) – Tiganca

0+000

0+700

0,700

Drum local nenominalizat în comuna Merisani

66.

DC 283

Merisani (DJ 704 H - km 0+200) - Valea Boierească

0+000

1+400

1,400

Drum local nenominalizat în comuna Merisani

67.

DC 284

Vâlcele (DJ 704 H – km 4+900) - Mielcesti – Vâlcele (DJ 704 H - km 6+100)

0+000

2+400

2,400

Drum local nenominalizat în comuna Merisani

68.

DC 285

Vâlcele (DJ 704 H - km 4+600) - Brăteasca

0+000

2+000

2,000

Drum local nenominalizat în comuna Merisani

69.

DC 286

Crâmpotani (DJ 704 H - km 6+800) - Parcul 6

0+000

1+200

1,200

Drum local nenominalizat în comuna Merisani

70.

DC 287

Crâmpotani (DJ 704 H – km 7+350 ) - Valea Radului – Mănăstire

0+000

2+500

2,500

Drum local nenominalizat în comuna Merisani

71.

DC 288

Merisani (DN 7 C - km 14+600) - Capul Piscului

0+000

1+500

1,500

Drum local nenominalizat în comuna Merisani

72.

DC 289

Boteni (DN 73 D - km 37+600) - Vârtop - Arsenesti – Puiulesti (DN 73 D - km 37+950)

0+000

3+500

3,500

Drum local nenominalizat în comuna Boteni

73.

DC 289 A

Vârtop (DC 289 - km 0+200) – Mitulesti

0+000

0+700

0,700

Drum local nenominalizat în comuna Boteni

74.

DC 289 B

Vârtop (DC 289 - km 0+800) - Chelcesti - Poienăresti (DC 289 - km 3+400)

0+000

0+800

0,800

Drum local nenominalizat în comuna Boteni

75.

DC 289 C

Vârtop (DC 289 - km 1+300) - Văleni (Dâmbovita)

0+000

1+600

1,600

Drum local nenominalizat în comuna Boteni

76.

DC 290

Boteni (DN 73 D - km 39+200) - Muscelus (DC 289 – km 2+100)

0+000

0+800

0,800

Drum local nenominalizat în comuna Boteni

77.

DC 291

Boteni (DN 73 D -km 36+650) - Serbesti (DJ 723 - km 2+000)

0+000

1+400

1,400

Drum local nenominalizat în comuna Boteni

78.

DC 292

Lunca (DN 73 D - km 35+600) – Bălăsoi

0+000

1+000

1,000

Drum local nenominalizat în comuna Boteni

79.

DC 292 A

Lunca (DC 292 - km 0+200) - Bădic – Hârtiesti

0+000

1+100

1,100

Drum local nenominalizat în comuna Boteni

80.

DC 293

Boteni (DN 73 D -km 37+150) - Valea Bâzului - Boteni (DJ 737 -km 13+530)

0+000

1+200

1,200

Drum local nenominalizat în comuna Boteni

81.

DC 294

Ungureni (DJ 737 - km 12+780) – Gogorasca

0+000

1+400

1,400

Drum local nenominalizat în comuna Boteni

82.

DC 295

Oiestii Pământeni (DN 7 C - km 44+200) - Pristavu - Bălasa – Chiciora

0+000

4+500

4,500

Drum local nenominalizat in comuna Corbeni

83.

DC 296

Oiestii Ungureni (DN 7 C – km 46+350) - Drumul Vechi - Canal - Centru (DC 254 – km 0+050)

0+000

3+200

3,200

Drum local nenominalizat în comuna Corbeni

84.

DC 297

Rotunda (DN 7 C – km 47+900) - Drumul Vechi - Rotunda (DN 7 C – km 48+850)

0+000

1+250

1,250

Drum local nenominalizat în comuna Corbeni

85.

DC 298

Bucsenesti Brazi (DN 7 C - km 50+400) - Sinca – Gozgărea

0+000

2+900

2,900

Drum local nenominalizat în comuna Corbeni

86.

DC 299

Corbeni (DN 7 C - km 50+800) - Grădinită - Izlaz

0+000

1+900

1,900

Drum local nenominalizat în comuna Corbeni

87.

DC 301

Corbeni (DN 7 C -km 50+600) - Drumul Vechi - Bucur (DC 299 -km 0+500)

0+000

1+150

1,150

Drum local nenominalizat în comuna Corbeni

88.

DC 302

Antonesti (DC 262 – km 0+100) - Mănăstire - Antonesti (DC 262 – km 0+130)

0+000

2+000

2,000

Drum local nenominalizat în comuna Corbeni

89.

DC 303

Oiestii Pământeni (DN 7 C - km 44+550) - Garaj – Islaz

0+000

1+100

1,100

Drum local nenominalizat în comuna Corbeni

90.

DC 304

Monument (DJ 732 B – km 2+000) - Ulita Popii – Dealul Frumos – Mănăstire (DJ 732 B - km 2+600)

0+000

3+500

3,500

Drum local nenominalizat în comuna Aninoasa

91.

DC 305

Valea Silistii (DJ 732 – km 20+050) – Brosteni (DJ 732 B - km 1+450)

0+000

0+900

0,900

Drum local nenominalizat în comuna Aninoasa

92.

DC 306

Valea Silistii (Cătun - DJ 732 - km 19+800) - Valea Silistii (Monument - DJ 732 – km 20+370)

0+000

1+150

1,150

Drum local nenominalizat în comuna Aninoasa

93.

DC 306 A

Slănic (DN 73 C – km 13+150) - Rudari

0+000

2+200

2,200

Drum local nenominalizat în comuna Aninoasa

94.

DC 307

Dara - Drăganu Olteni - Valea Costii

0+000

2+200

2,200

Drum local nenominalizat în comuna Drăganu

95.

DC 308

Berislavu (DN 7 - km 132+050) - Târsesti

0+000

1+900

1,900

Drum local nenominalizat în comuna Drăganu

96.

DC 309

Certelia (DN 7 - km 136+950) - Bascovel (DC 179 – km 1+500)

0+000

5+000

5,000

Drum local nenominalizat în comuna Drăganu

97.

DC 310

Dumbrăvesti (DC 309 - km 0+020) - Dealul Bisericii

0+000

3+800

3,800

Drum local nenominalizat în comuna Drăganu

98.

DC 310 A

DN 73 C (km 13+550) - Cotigei (DC 310 - km 0+600)

0+000

1+050

1,050

Drum local nenominalizat în comuna Aninoasa

99.

DC 311

Dumbrăvesti (DN 7 - km 134+350) – Florea

0+000

1+000

1,000

Drum local nenominalizat în comuna Drăganu

 

0

1

2

3

4

5

6

100.

DC 311 A

Valea Mare - Dumbrăvesti - Budănesti (DN 7 – km 135+110)

0+000

1+600

1,600

Drum local nenominalizat în comuna Drăganu

101.

DC 312

Lucieni (DN 73 D -km 33+400) – Păducelul

0+000

2+500

2,500

Drum local nenominalizat în comuna Hârtiesti

102.

DC 313

Lucieni (DN 73 D – km 31+300) - Valea Vacii (DN 73 D - km 32+600)

0+000

0+900

0,900

Drum local nenominalizat în comuna Hârtiesti

103.

DC 314

Mihăesti (DN 73 - km 34+400) – Furnicosi

0+000

1+300

1,300

Drum local nenominalizat în comuna Mihăesti

104.

DC 315

Mihăesti (DN 73 -km 32+700) – Rudeni

0+000

1+500

1,500

Drum local nenominalizat în comuna Mihăesti

105.

DC 316

Drăghici (DJ 738 – km 16+000) - Biserică – Lunguri (DJ 738 -km 16+800)

0+000

2+300

2,300

Drum local nenominalizat în comuna Mihăesti

106.

DC 317

Mihăesti (DN 73 - km 30+100) - Văcarea (DC 44 - km 2+700)

0+000

1+600

1,600

Drum local nenominalizat în comuna Mihăesti

107.

DC 318

Morăresti (DN 7 –km 150+700) - Codreni – Hoaga (DC 201 -km 0+900)

0+000

3+200

3,200

Drum local nenominalizat în comuna Morăresti

108.

DC 319

Morăresti (DC 318 - km 0+100) - Lungulesti

0+000

1+500

1,500

Drum local nenominalizat în comuna Morăresti

109.

DC 320

Hoaga (DC 318 - km 0+300) - Floresti

0+000

1+300

1,300

Drum local nenominalizat în comuna Morăresti

110.

DC 320 A

Săpunari (DC 186) - Biserică - Dealul Obejdeanului

0+000

2+100

2,100

Drum local nenominalizat în comuna Morăresti

111 .

DC 321

Valea Romanati (DJ 703 I - km 29+747) - Fânatia - Vâlsănesti (DJ 703 I – km 30+517)

0+000

0+920

0,920

Drum local nenominalizat în comuna Musătesti

112.

DC 322

Vâlsănesti (DJ 703 I - km 24+000) - Valea Satului

0+000

0+800

0,800

Drum local nenominalizat în comuna Musătesti

113.

DC 324

Lăzăresti (DN 73 – km 37+000) - Lăzăresti (DN 73 - km 38+180)

0+000

1+800

1,800

Drum local nenominalizat în comuna Schitu Golesti

114.

DC 325

Lăzăresti (DN 73 - km 38+500) – Burnesti

0+000

1+000

1,000

Drum local nenominalizat în comuna Schitu Golesti

115.

DC 326

Pescareasa (DN 73 C - km 0+300) - Costită – Tănăsesti

0+000

2+600

2,600

Drum local nenominalizat în comuna Schitu Golesti

116.

DC 327

Valea Pechii (DC 43 - km 1+460) - Valea Florii

0+000

1+000

1,000

Drum local nenominalizat în comuna Schitu Golesti

117.

DC 328

Slobozia (DJ 659 – km 51+850) - Slobozia (DC 127 - km 1+700)

0+000

1+200

1,200

Drum local nenominalizat în comuna Slobozia

118.

DC 329

Trăncani (DJ 702 F – km 20+720) - Dolia – Năpruiesti (DC 127 - km 1+900)

0+000

1+850

1,850

Drum local nenominalizat în comuna Slobozia

119.

DC 330

Dolia (DC 329 - km 1+300) - Giuruclani (DC 328 – km 0+800)

0+000

1+100

1,000

Drum local nenominalizat în comuna Slobozia

120.

DC 331

Schiopani (DJ 503 – km 99+200) - Scoală (DC 127 - km 0+600)

0+000

0+800

0,800

Drum local nenominalizat în comuna Slobozia

121.

DC 332

Bârgani (DJ 503 – km 101+000) - Turlani (DC 127 - km 0+400)

0+000

1+800

1,800

Drum local nenominalizat în comuna Slobozia

122.

DC 333

Negrisoara (DJ 659 – km 53+300) - Negrisoara (DJ 659 - km 53+400)

0+000

1+100

1,100

Drum local nenominalizat în comuna Slobozia

123.

DC 334

Biserică (DJ 503 - km 99+600) - Olteni – Ghiocani

0+000

1+100

1,100

Drum local nenominalizat în comuna Slobozia

124.

DC 335

Moară (DC 334 - km 0+200) - Mantu - Petcani – Rusesti

0+000

2+400

2,400

Drum local nenominalizat în comuna Slobozia

125.

DC 336

Ogrezea (DN 73 - km 24+850) – Rădesti

0+000

1+100

1,100

Drum local nenominalizat în comuna Stâlpeni

126.

DC 337

Rădesti (DN 73 -km 25+900) - Rădesti (DC 47 - km 0+400)

0+000

1+900

1,900

Drum local nenominalizat în comuna Stâlpeni

127.

DC 338

Livezeni (DN 73 - km 22+150) - Dealul Frumos - Ulita Pietii (DN 73 - km 22+700)

0+000

2+900

2,900

Drum local nenominalizat în comuna Stâlpeni

128.

DC 339

Rădesti (DN 73 - km 25+900 - Lunca - Mihăesti (DN 73 - km 25+900)

0+000

3+100

3,100

Drum local nenominalizat în comuna Stâlpeni

129.

DC 340

Stâlpeni (DC 11 -km 0+025) - Rândasi - Nicolesti (DC 11 - km 0+300)

0+000

2+000

2,000

Drum local nenominalizat în comuna Stâlpeni

130.

DC 341

Gălesesti (DJ 659 – km 17+550) - Strâmbeni (DC 113 - km 5+826)

0+000

1+600

1,600

Drum local nenominalizat în comuna Suseni

131.

DC 342

Suseni (DJ 659 - km 16+600) - Strâmbeni (DC 341 – km 0+600)               

0+000

1+000

1,000

Drum local nenominalizat în comuna Suseni

132.

DC 343

Cersani (DJ 659 - km 13+490) - Cersani (DC 118 - km 6+600)

0+000

2+200

2,200

Drum local nenominalizat în comuna Suseni

133.

DC 344

Gălesesti (DJ 659 - km 18+200) – Tutulesti

0+000

1+800

1,800

Drum local nenominalizat în comuna Suseni

134.

DC 345

Poienari (DJ 678 A – km 30+890) - Boncesti (DJ 678 A - km 31+490)

0+000

1+400

1,400

Drum local nenominalizat în comuna Poienarii de Arges

135.

DC 346

Poienari Centru (DJ 678 A - km 30+590) – Strejăret

0+000

1+100

1,100

Drum local nenominalizat în comuna Poienarii de Arges

136.

DC 347

Găujani (DN 65 A – km 30+100) - Catrinesti (DN 65 A - km 31+200)

0+000

1+000

1,000

Drum local nenominalizat în comuna Ungheni

137.

DC 348

Găujani (DN 65 A – km 30+700) - Dobricesti (DN 65 A - km 31+400)

0+000

1+200

1,200

Drum local nenominalizat în comuna Ungheni

138.

DC 349

Humele (DN 65 A – km 34+200) - Humele (DC 126 - km 1+500)

0+000

1+450

1,450

Drum local nenominalizat în comuna Ungheni

139.

DC 350

Petresti (DN 65 A – km 36+100) – Megherei (Bărbulesti DN 65 A – km 37+700)

0+000

2+350

2,350

Drum local nenominalizat în comuna Ungheni

140.

DC 351

Digutei (DN 65 A – km 37+100) - Vlădăeni – Moară (DN 65 A – km 38+100)

0+000

1+500

1,500

Drum local nenominalizat în comuna Ungheni

 

 

 

 

TOTAL =

264,58 km

 

 

ANEXA Nr. 2

 

MODIFICAREA

traseului si a lungimii unor drumuri comunale, situate în judetul Arges

 

Nr. crt.

Indicativul si traseul initial al drumului

Pozitiile kilometrice iniiale

(origine, destinatie)

Lungime traseu initial

(km)

Indicativul si traseul nou al drumului

Pozitia kilometrică (origine, destinatie)

Lungime

traseu nou

(km)

Provine din

1.

DC 43: Loturi (DJ 738) - Schitu Golesti

0+000-1+500

1,500

DC 43: Schitu Golesti (DN 73 - km 40+000) - Orăselul Minier – Valea Pechii - Loturi (DJ 738 - km 0+500)

0+000-5+500

5,500

DC 43, DC 43 A si drumuri locale neclasate

DC 43 A: Schitu Golesti (DN 73) - Valea Pechii

0+000-1+600

1,600

2.

DC 55: Dobresti (DJ 702) - Mosteni – Greci

0+000-6+200

6,200

DC 55: Dobresti (DJ 702 - km 10+000) - Mosteni - Greci - Botesti (DJ 702 - km 23+970)

0+000-9+200

9,200

DC 55 si drum local neclasat

3.

DC 116: Suseni – Stefănesti

0+000-4+000

4,000

DC 116: Suseni (DJ 659 - km 16+100) - Burdesti – Oarja

0+000-4+000

4,000

DC 116

4.

DC 127: DJ 659 - Slobozia - DJ 702 F

0+000-3+500

3,500

DC 127: Slobozia (DJ 503 - km 99+700) - Stefan cel Mare (DC 128)

0+000-7+900

7,900

DC 127 si drum local neclasat

5.

DC 174 D: Bâcani (DC 174 C) - Enăchesti – Băcesti

0+000-3+600

3,600

DC 174 D: Bâcani (DC 174 C - km 2+100) - Enăchesti - Băcesti (DC 179 - km 2+600)

0+000-8+100

8,100

DC174D si drum local neclasat

6.

DC 202: Poienari (DJ 678 A) - Ioanicesti – Tomulesti

0+000-4+500

4,500

DC 202: Poienari (DJ 678 A - km 30+590) - Ioanicesti – Tomulesti

0+000-6+500

6,500

DC 202 si drum local neclasat

7.

DC 228 A: Cosesti (DJ 731) - Jupâneti (DJ 731 D)

0+000-1+700

1,700

DC 228 A: Cosesti (DJ 731 - km 11+200) - Primărie – Jupânesti (DJ 731 D)

0+000-2+200

2,200

DC228A si drum local neclasat

8.

DC 228 B: Leicesti (DJ 731) – Priseaca (DJ 731 D)

0+000-1+100

1,100

DC 228 B: Leicesti (DJ 731 - km 15+400) - Dădaia – Priseaca (DJ 731 D)

0+000-1+700

1,700

DC228B si drum local neclasat

 

 

 

 

 

TOTAL = 79,6 km

 

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gyerkó László din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Având în vedere cererea domnului Gyerkó László referitoare la eliberarea din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gyerkó László se eliberează, la cerere, din functia de vicepresedinte al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2008.

Nr. 304.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

Pentru aplicarea prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.224/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

în temeiul:

- art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 15 din Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 0119/2002,

directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de aplicare a Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Disponibilizarea bunurilor în vederea valorificării se aprobă de către:

a) directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale – pentru activele fixe din domeniile telecomunicatii si tehnologia informatiei;

b) prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale - pentru materialele de natura obiectelor de inventar si materialele din domeniul tehnologiei informatiei;

c) adjunctul economic al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale - pentru activele fixe, materialele de natura obiectelor de inventar si materialele, altele decât cele din domeniile telecomunicatiilor si tehnologiei informatiei;

d) adjunctul tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale - pentru materialele de natura obiectelor de inventar si materialele din domeniul telecomunicatiilor.

(2) Raportul de disponibilizare (al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la instructiuni) nu se supune vizei pentru control financiar preventiv la nivelul ordonatorului principal de credite.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Începând cu aceeasi dată se abrogă:

a) Ordinul directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale nr. 61/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind valorificarea bunurilor materiale disponibilizate din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale*) cu modificările si completările ulterioare;

b) art. II din Ordinul directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 32/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative interne din domeniul economico-financiar*);

c) Dispozitia sefului Directiei economice si financiar-contabile nr. 5/2005*).

Art. 4. - Ordinul va fi postat în Sistemul de Management al Documentelor (DMS) si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Sefii implicati în organizarea si desfăsurarea procedurilor de valorificare a bunurilor vor dispune măsuri de studiere si aplicare a prevederilor prezentului ordin de către personalul din subordine, în părtile care îl privesc.

 

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2008.

Nr. 71.


*) Ordinele directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale nr. 61/2001, cu modificările si completările ulterioare, nr. 32/2004 si Dispozitia sefului Directiei economice si financiar-contabile nr. 5/2005 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 


ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale se efectuează prin unitătile militare ai căror sefi au calitatea de ordonatori de credite.

Art. 2. - (1) Valorificarea bunurilor se face prin:

a) licitatie, selectie de oferte de pret sau negociere directă;

b) valorificare directă, fără organizare de licitatie;

c) transmitere fără plată la alte institutii publice, în conditiile legii.

(2) Algoritmul desfăsurării procedurilor de valorificare a bunurilor este prezentat în anexa nr. 1.

Art. 3. - Bunurile, cu exceptia activelor fixe care apartin domeniului public al statului, a clădirilor si terenurilor, aflate în stare de functionare, indiferent de durata de folosintă, dacă nu mai sunt necesare Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cele scoase din functiune sau în stare de nefunctionare, precum si cele declasate sau rezultate în urma casării, pot fi valorificate după aprobarea disponibilizării.

 

CAPITOLUL II

Disponibilizarea bunurilor materiale în vederea valorificării

 

Art. 4. - (1) Pentru disponibilizarea bunurilor materiale, sefii compartimentelor de specialitate din unitătile detinătoare întocmesc rapoarte în care descriu bunurile si justifică necesitatea disponibilizării, pe care le înaintează sefilor de unităti.

(2) Rapoartele vor fi însotite de tabele cu principalele caracteristici ale bunurilor materiale, cu următoarele date:

a) denumirea bunurilor;

b) marca;

c) valoarea de inventar;

d) anul fabricatiei;

e) data intrării în folosintă;

f) durata normală de functionare;

g) durata efectivă de functionare; h) numărul reparatiilor si felul lor; i) alte date, după caz.

(3) Sefii unitătilor teritoriale si complementare înaintează unitătilor centrale cu atributii de înzestrare rapoartele prin care solicită aprobarea pentru disponibilizare.

Art. 5. - (1) Aprobarea disponibilizării se solicită, prin raport, de sefii unitătilor centrale cu atributii de înzestrare, atât pentru bunurile materiale din gestiunile proprii, cât si pentru cele de resort din unitătile centrale, teritoriale si complementare (modelul este prezentat în anexa nr. 2).

(2) În raportul de disponibilizare se propune si procedura de valorificare a bunurilor conform prevederilor art. 2.

Art. 6. - După aprobare, rapoartele se înapoiază unitătii detinătoare pentru pregătirea bunurilor materiale în vederea începerii procedurii de valorificare.

 

CAPITOLUL III

Valorificarea prin licitatie a bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

Art. 7. - Bunurile scoase din functiune se valorifică prin licitatie conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2008, denumit în continuare Regulament.

Art. 8. - (1) Evaluarea bunurilor în vederea valorificării prin licitatie se face în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Modelele unor documente care se întocmesc de comisiile de evaluare si de licitatie sunt prezentate în anexele nr. 4-8.

 

CAPITOLUL IV

Valorificarea bunurilor prin selectie de oferte de pret sau negociere directă

 

Art. 9. - Selectia de oferte de pret se organizează pentru valorificarea bunurilor din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, mentionate la art. 9 alin. (3) din Regulament.

Art. 10. - Unitatea militară detinătoare a bunurilor ce urmează a fi valorificate va solicita oferte de pret (modelul este prezentat în anexa nr. 9) de la cel putin trei ofertanti acreditati în comercializarea unor asemenea bunuri.

Art. 11. - (1) Ofertele de pret se depun sau se transmit la sediul unitătii militare, până la data si ora precizate în caietul de sarcini, în plic închis si sigilat, semnate de ofertantii interesati, si se păstrează sub cheie până la data stabilită pentru deschiderea plicurilor în prezenta membrilor comisiei. După deschiderea ofertelor nu vor avea loc niciun fel de negocieri între părti cu privire la oferta de pret făcută, iar comisia va întocmi un proces-verbal în care se vor mentiona datele din acestea si va face evaluarea lor prin simplă apreciere, desemnându-se ofertantul câstigător.

(2) În situatia în care mai multe oferte au aceeasi valoare (cea mai mare), se negociază pretul de vânzare cu acesti ofertanti, desemnându-se câstigător cel care, în urma negocierii, oferă pretul cel mai mare.

Art. 12. - Contractul de vânzare-cumpărare va fi încheiat cu persoana care a oferit pretul cel mai mare.

Art. 13. - Dacă în termenul mentionat au fost făcute numai două oferte, bunurile vor fi valorificate prin vânzare ofertantului care a prezentat pretul cel mai avantajos, astfel cum s-a mentionat mai sus.

Art. 14. - Dacă un singur ofertant a răspuns la solicitare, bunurile se vor putea valorifica către acesta, prin negociere directă.

Art. 15. - (1) Negocierea directă se execută, atât în cadrul licitatiilor (atunci când în etapa a treia se prezintă un singur ofertant), al selectiilor de ofertă, când există un singur ofertant, cât si în cazul bunurilor rămase nevalorificate în urma derulării procedurilor mentionate.

(2) Rezultatul negocierii se înscrie într-un proces-verbal de negociere semnat de ambele părti, care va constitui temei legal pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare.


 

CAPITOLUL V

Valorificarea directă a bunurilor fără organizare de licitatie

 

Art. 16. - (1) Structurile din coordonarea persoanelor mentionate la art. 2 alin. (1) din ordin care au obtinut aprobarea pentru procedura de valorificare directă a unor bunuri, fără organizare de licitatie, vor transmite producătorilor sau altor ofertanti tipurile si cantitătile care să fie schimbate cu alte bunuri noi, similare, având cel putin aceiasi parametri. Bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, după caz, plata sau parte din plata datorată pentru bunurile noi care se achizitionează conform prevederilor legislatiei privind achizitiile publice.

(2) În cazul în care la schimbarea bunului cu altul nou se solicită diferente de pret, plata se aprobă de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) Pentru valorificarea directă a bunurilor, competenta de aprobare revine directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, la propunerea prim-adjunctului. Rapoartele înaintate în acest sens vor fi însotite de detalii justificative din punct de vedere economic, astfel: denumirea bunurilor ce se propun a fi valorificate, pretul actualizat, valoarea de inventar, pretul (valoarea) oferit(ă), denumirea bunurilor noi oferite la schimb, standardele de calitate în care se încadrează, pretul unitar, valoarea totală, cantitatea, inclusiv de raportul de schimb fizic si valoric, stabilit pe baza unui protocol încheiat cu operatorii economici.

 

CAPITOLUL VI

Valorificarea prin transmiterea fără plată a bunurilor materiale către o altă institutie publică

 

Art. 17. - Pot fi transmise fără plată către alte institutii publice bunurile materiale, altele decât clădirile, a căror disponibilizare a fost aprobată, astfel:

a) cele scoase din functiune, după parcurgerea procedurilor de valorificare mentionate anterior;

b) cele aflate în stare de functionare (functionale), în situatia în care nu mai sunt necesare Serviciului de Telecomunicatii Speciale, direct, fără parcurgerea procedurilor de valorificare mentionate anterior.

Art. 18. - În vederea transmiterii fără plată sefii unitătilor detinătoare informează, în scris, institutiile publice posibil solicitante ale unor astfel de bunuri. Adresele vor fi însotite de tabele-anexă cu denumirea si principalele caracteristici tehnice ale bunurilor (modelul este prezentat în anexa nr. 10).

Art. 19. - Pe baza cererii institutiei publice solicitante, unitatea centrală întocmeste proiectul ordinului de transfer pentru aprobarea transmiterii fără plată si îl prezintă spre aprobare directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale (modelul este prezentat în anexa nr. 11).

Art. 20. - Transmiterea bunurilor materiale se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale si de ordonatorul principal de credite al institutiei care a solicitat transferul bunului (modelul este prezentat în anexa nr. 12). După aprobare, un exemplar din ordinul de transmitere fără plată si unul din procesul-verbal de predare-preluare se transmit unitătii detinătoare.

Art. 21. - Unitatea detinătoare va preda bunurile materiale respective delegatului institutiei primitoare, pe bază de semnătură, împreună cu celelalte documente însotitoare (cărti tehnice, fise etc.) si va retine un exemplar din procesul-verbal de predare-preluare.

Art. 22. - Pentru înregistrarea în contabilitatea institutiilor publice care preiau fără plată active fixe disponibilizate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale, în procesul-verbal de predare-preluare se vor specifica, în mod distinct, date referitoare la valoarea înregistrată în contabilitate, valoarea amortizată si valoarea neamortizată a activelor fixe care fac obiectul transferului fără plată, precum si data dării în folosintă.

Art. 23. - Seful unitătii detinătoare, împreună cu contabilul-sef, urmăreste înregistrarea în contabilitate a operatiunilor privind scăderea din gestiune a bunurilor materiale predate.

Art. 24. - În situatia în care Serviciul de Telecomunicatii Speciale reprezintă institutia beneficiară a transmiterii fără plată, solicitarea (modelul este prezentat în anexa nr. 13) se adresează ordonatorului principal de credite al institutiei care a comunicat disponibilizarea bunurilor materiale, procedurile de preluare a bunurilor materiale fiind similare celor prevăzute în prezentul capitol.

Art. 25. - În cazul în care, după 30 de zile de la comunicarea bunurilor materiale disponibilizate în vederea transmiterii fără plată altor institutii publice, nu s-au primit solicitări ori s-au primit răspunsuri negative, se va proceda, după caz, la casarea si valorificarea lor nedezmembrate sau la casarea si valorificarea materialelor rezultate, potrivit actelor normative în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 26. - (1) Bunurile disponibilizate pot fi valorificate în starea fizică în care se află sau dezafectate de dotarea specific militară.

(2) Pentru cele care implică apărarea tării, ordinea publică si siguranta natională pot fi valorificate numai după dezafectarea de dotările specific militare.

Art. 27. - La predarea-preluarea bunurilor care fac obiectul valorificării se vor sterge inscriptiile cu caracter militar si se vor retine documentele de evidenă si exploatare, iar în cazul autovehiculelor, inclusiv numerele de înmatriculare.

Art. 28. - Suportii magnetici si optici de stocare a datelor (hard diskuri, discuri optice, benzi magnetice, casete magnetice etc), precum si aparatura de secretizare, scoase din functiune sau declasate, nu fac obiectul valorificării conform prevederilor Regulamentului, urmând a fi distruse fizic, fără recuperare de materiale.

Art. 29. - Pentru bunurile aprobate la valorificare se interzice efectuarea oricăror lucrări care necesită manoperă si materiale din fondurile Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru schimbarea stării tehnice, cu exceptia situatiei când se execută dezmembrarea (demolarea) si valorificarea ca deseuri.

Art. 30. - Bunurile materiale sau piesele care nu au putut fi valorificate cu respectarea prevederilor prezentelor instructiuni, precum si cele care nu mai pot fi folosite din cauza uzurii avansate pot fi declasate si casate în conditiile legii, ordonatorul de credite fiind direct răspunzător pentru organizarea acestor operatiuni, astfel încât să nu existe posibilitatea sustragerii sau înlocuirii unor bunuri noi cu bunuri vechi.

Art. 31. - (1) Materialele sau piesele rezultate în urma casării bunurilor, care nu au putut fi valorificate prin licitatie din lipsă de cumpărători sau pentru care ordonatorul de credite a decis, pe propria răspundere, că nu se justifică economic organizarea de licitatii, vor fi valorificate prin operatori economici care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile prin oferte de pret negociabile. Negocierile de pret se vor consemna într-un proces-verbal.

(2) Valorificarea bunurilor prin operatorii economici se efectuează pe baza raportului întocmit de seful sectorului/biroului de specialitate si aprobat de ordonatorul de credite.

Art. 32. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.


 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

ALGORITMUL

desfăsurării procedurilor de valorificare a bunurilor

 

Etapa 1: Se execută una dintre procedurile:

a) Licitatie cu următoarele faze:

- Faza 1: se execută de către structurile abilitate conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

- Faza 2: se execută dacă bunurile nu s-au valorificat la faza 1, având ca pret de pornire un pret diminuat cu maximum 20%;

- Faza 3: se execută dacă bunurile nu s-au valorificat la fazele 1 si 2, având ca pret de pornire un pret diminuat cu maximum 40%.

b) Selectie de oferte de pret

c) Negociere directă

Etapa 2: Valorificare directă, fără organizare de licitatie Etapa 3: Transmiterea fără plată la alte institutii publice, în conditiile legii

Etapa 4: Dacă bunurile nu se valorifică prin niciuna dintre etapele mentionate mai sus, se vor executa următoarele:

- dezmembrarea (demolarea) bunurilor si valorificarea ca deseuri prin procedurile enumerate mai sus;

- valorificarea bunurilor nedezmembrate, prin negociere directă, cu aprobarea persoanelor stabilite conform ordinului directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, către operatorii economici care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile.

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

RAPORT

pentru disponibilizarea bunurilor materiale

- model -

...............................................................................................................................................................

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Unitatea Militară................................................

Nr....................din.....................................

 

De acord. Rog aprobati.

Seful unitătii militare .......................

CLASA/NIVEL DE SECRETIZARE

Exemplar nr........

 

 

APROB

 

 

RAPORT DE DISPONIBILIZARE

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările ulterioare, si ale anexei nr. 1 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale nr. 71/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2008, vă rugăm a aproba disponibilizarea următoarelor bunuri care au devenit disponibile ca urmare a

...............................................................................................................................................................:

(se arată motivul disponibilizării)

1. cu resurse de functionare neîndeplinite:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. cu resurse de functionare îndeplinite:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. în stare de nefunctionare:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. deseuri:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Principalele caracteristici tehnice ale bunurilor prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4...n, precum si data dării în folosintă, valoarea înregistrată în contabilitate, valoarea amortizată si valoarea neamortizată sunt arătate în tabelul-anexă la prezentul raport.

Bunurile ce se propun a fi disponibilizate sunt depozitate separat si pregătite în vederea valorificării.

Propunem ca bunurile disponibilizate să fie valorificate prin..................................................................

(se trece procedura de valorificare)

 

Loctiitorul sefului unitătii militare,

...................................................


 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

METODOLOGIA

de evaluare a bunurilor materiale

 

            Evaluarea reală a produsului trebuie să tină seama de pretul de achizitie, uzura în functionare, influenta vechimii în functionare, consumul de resurse, numărul si felul reparatiilor executate si necesare, nivelul tehnic etc.

            Determinarea valorii reale a produsului nedezmembrat (Vr) se face utilizând formula:

 

FORMULA

 

            în care:

            a) Vact = valoarea actualizată a produsului nou sau prin asimilare cu unul din aceeasi grupă ori subgrupă de produse, la data la care se face evaluarea;

 

(1 – 0,9 Tef/Tnorm)

Coeficient de diminuare a valorii produsului datorită îmbătrânirii, unde:

Tef = timpul efectiv în exploatare (ani);

Tnorm = durata normală de funcţionare.

 

Dacă Tef >Tnorm, coeficientul de diminuare a valorii produsului datorită îmbătrânirii se va lua egal cu 0,1.

(1 – 0,9 Def/Dnorm)

Coeficient de diminuare a valorii datorită uzurii fizice în timpul functionării, unde:

Def = durata de functionare efectivă (ore, km, echivalenti, cicluri, etc.);

Dnorm = durata de funcţionare normată (ore, km, echivalenti, cicluri etc).

Dacă Def >Dnorm, coeficientul de diminuare a valorii datorită uzurii fizice se va lua egal cu 0,1;

 

d) Cst = coeficient de stare tehnică egal cu:

1 - dacă produsul este înaintea primei reparatii medii sau echivalent;

0,9 - dacă a efectuat prima reparatie medie sau echivalent; 0,85 - dacă a îndeplinit norma si nu a efectuat prima reparatie medie;

0,7 - dacă a efectuat prima reparatie capitală sau echivalent; 0,5 - dacă a îndeplinit norma si nu a efectuat prima reparatie capitală sau echivalent;

0,5 - dacă a efectuat a doua reparatie medie sau echivalent; 0,4 - dacă a îndeplinit norma, dar nu a efectuat a doua reparatie medie sau echivalent;

0,4 - dacă a efectuat a doua reparatie capitală sau echivalent; 0,3 - dacă a îndeplinit norma, dar nu a efectuat a doua reparatie capitală sau echivalent. Coeficientul de stare tehnică astfel determinat se diminuează în plus cu 0,1 pentru fiecare 10 ani vechime în exploatare (ca urmare a deteriorării stării tehnice prin coroziune, îmbătrânire, putrezire etc).

e) CNt= coeficientul de nivel tehnic, reprezintă diminuarea valorii produsului datorită uzurii morale.

Cnt = 1 – 0,01 x n, unde:

n = vechimea în ani a produsului.

 

NOTA A

În situatia în care timpul de exploatare si durată de functionare sunt exprimate în aceeasi unitate de măsură, formula devine astfel:

 

FORMULA

 

NOTA B

Valoarea reală astfel obtinută poate fi corectată de comisia de evaluare pentru fiecare produs, astfel:

(i) în plus cu până la 10%, atunci când produsul este într-o stare tehnică corespunzătoare;

(ii) în minus cu până la 10%, atunci când produsul necesită reparatii, altele decât cele regulamentare, completări cu echipamente etc.


 

Exemplificări privind evaluarea bunurilor:

Exemplu nr. 1: În U.M. „A” urmează a se valorifica un autoturism Dacia 1310 ce trebuie evaluat de comisia unitătii, care cunoaste:

- Situatia a. Timpul efectiv de exploatare (Tef) si durata de functionare efectivă (Def) sunt mai mici decât cele normate (Tnorm si Dnorm), astfel:

- Vact= 3.300 lei;

- Tef = 4 ani;

- Tnorm = 5 ani;

- Def = 400.000 km;

- Dnorm = 500.000 km;

- CST = 0,4 (s-a efectuat a doua reparatie capitală);

- CNT = 1 – 0,01 x 4 = 0,96.

Aplicând datele în formulă, rezultă:

 

FORMULA

 

            Întrucât starea tehnică a autovehiculului este corespunzătoare, valoarea poate fi majorată cu 10%. Deci Vr = 354,82 + 35,48 = 390,30 lei.

 

- Situatia b. Timpul efectiv de exploatare (Tef) si durata de functionare (Def) depăsesc pe cele normate (Tnorm si Dnorm), astfel:

- Vact= 3.300 lei;

- Tef = 10 ani;

- Tnorm = 5 ani;

- Def = 700.000 km;

- Dnorm = 500.000 km;

- Cst = 0,2 (a îndeplinit norma si nu a efectuat a doua reparatie capitală si având 10 ani vechime se mai scade 0,1);

- CNTt = 1 - 0,01 x 10 = 0,9.

Aplicând datele în formulă, rezultă:

 

FORMULA

 

Exemplul nr. 2: În U.M. „B” urmează a se valorifica o centrală telefonică digitală tip TELRAD-TX1-NT, cunoscându-se următoarele elemente: Vact = 225.000 lei;

- Tef = 9 ani;

- Tnorm = 10 ani;

- CST = 1;

- CNT = 1 – 0,01 x 9 = 1 – 0,09 = 0,91;

 

FORMULA

 

Aplicând datele în formula restrânsă, prevăzută în nota A, rezultă: -

Întrucât utilajul este în stare bună de functionare, se poate aplica o majorare a valorii cu 10%:

Vr = 38.902,5 + 3.890,25 = 42.792,75 lei.

Exemplul nr. 3: În U.M. „C” urmează a se valorifica o centrală telefonică automată analogică tip Pentaconta 1000 A, cunoscându-se următoarele elemente:

- V act= 1.275.000 lei;

- T ef = 18 ani;

- T norm = 12 ani;

- CST = 0,3 (a îndeplinit norma);

- CNT = 1 – 0,01 x 18 = 1 – 0,18 = 0,82.

Aplicând datele în formula restrânsă, prevăzută în nota A, rezultă: Vr = 1.275.000 x 0,1 x 0,3 x 0,82 = 31.365 lei


 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

 

RAPORT

pentru disponibilizarea bunurilor materiale

- model -

 

...............................................................................................................................................................

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Unitatea Militară................................................

Nr....................din.....................................

CLASA/NIVEL DE SECRETIZARE

Exemplar nr........

 

APROB

Seful Unitătii Militare nr. .......................

 

RAPORT DE EVALUARE

 

Încheiat astăzi,..............................la Unitatea Militară nr..................

Comisia de evaluare a bunurilor în vedere valorificării compusă din:

presedinte:        ................................................

membri:            ....................................................

                        ....................................................

                        ....................................................

                        ....................................................

numită prin Ordinul de zi pe unitate nr.......din................., a procedat la verificarea documentelor de exploatare si a stării tehnice a ............................................................................................................... (se trece denumirea produsului), cu seria (nr. de înmatriculare) ........................., apartinând Unitătii Militare nr..............., în vederea evaluării, constatând următoarele:

a) produsul.................................................................. (se trece denumirea produsului)  (tipul, marca, seria)................................... are anul de fabricatie ............., seriile principalelor componente ......................................................., principalele caracteristici........................................................................................................................... (se trec capacitatea cilindrică, puterea, sistemul de alimentare etc.);

b) timpul de functionare de la darea în exploatare si până la disponibilizare este de......................;

c) numărul de reparatii capitale executate până la disponibilizare este de......................................;

d) timpul de functionare de la ultima reparatie capitală până la disponibilizare este de..................;

e) pretul cu amănuntul reactualizat al produsului este de ........................................................................................................................................................... (calculul pretului cu amănuntul se face conform formulei de evaluare prevăzute în anexa nr. 3 la instructiuni);

f) în functie de datele de mai sus, comisia evaluează pretul produsului la suma de.........................;

g) principalele accesorii ale produsului (P.S.A., lot de bord, anvelope, baterii de acumulatoare, instalatii speciale cu seriile lor, conform inventarului completului si corespunzător cărtii tehnice) .............

Procesul-verbal a fost încheiat în.....exemplare, din care:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

Presedintele comisiei,

...............................................

Membri:

.............................................

.............................................

.............................................

 

Vizat pentru control financiar preventiv

................................................................

 

ANEXA Nr. 5

la instructiuni

 


PROCES-VERBAL DE LICITATIE

- model -

 

...............................................................................................................................................................

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Unitatea Militară................................................

Nr....................din.....................................

CLASA/NIVEL DE SECRETIZARE

Exemplar nr........

 

PROCES-VERBAL DE LICITATIE

 

Încheiat astăzi,..............................la Unitatea Militară nr..................

1. Licitatia a fost anuntată în............................... (publicatia) numărul......din..................

 

2. Produsul licitat...............................................................................................................................

3. Comisia de licitatie este compusă din:

a) presedinte:............................................................... (numele si prenumele, U.M. din care face parte);

b) membri:....................................................................... (numele si prenumele, U.M. din care face parte)

4. La licitatie au participat ca reprezentanti.............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

(Se vor completa numele, prenumele, calitatea, U.M. din care fac parte.)

5. La licitatie au participat ca ofertanti persoanele prevăzute în tabelul anexat.

6. Pretul initial al licitatiei produsului este de..................................................................................

..................................................................................................................................................................lei.

(În procesul-verbal de licitatie se mentionează preturile oferite pe parcursul licitatiei si persoanele care le-au oferit.)

7. Produsul a fost adjudecat în favoarea..........................................., la pretul de......................lei.

8. Numărul documentului de depunere a garantiei pentru suma de...............................

 

Comisia de licitatie:

Presedinte:.......................................

Membri: ...........................................

...........................................

...........................................

Participanti la licitatie

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

 

ANEXA Nr. 6

la instructiuni

 

PROCES-VERBAL

sedinta de deschidere

 

Încheiat astăzi, ............................., cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de valorificare, având ca obiect...............................................................................................

Comisia de licitatie numită prin.....................nr..................din data......................., compusă din:

-......................................................., presedinte;

-......................................................., membru;

-......................................................., membru,

a procedat astăzi....................., ora......, la sediul autoritătii contractante, la deschiderea ofertelor depuse.

Presedintele comisiei de licitatie declară deschisă sedinta de deschidere a ofertelor si dă citire componentei comisiei.

Denumirea/numele operatorilor economici:

1. Societatea Comercială..................................................................

2. Societatea Comercială..................................................................

3. Societatea Comercială..................................................................

Denumirea operatorilor economici a căror ofertă a fost respinsă la deschidere:

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Motivul respingerii

Oferta întârziată

Lipsa garantiei de participare

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 


Presedintele comisiei de licitatie declară cursul de referintă care va sta la baza comparării preturilor la evaluarea ofertelor prezentate într-o altă monedă ca fiind........................

Presedintele comisiei de licitatie deschide plicurile ce contin:

- documentele de calificare;

- propunerea financiară. Preturile ofertelor sunt:

 

Nr. crt.

Denumirea ofertantului

Pretul ofertei

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

            Durata ofertelor este:

 

Nr. crt.

Denumirea ofertantului

Durata

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

            Documentele de calificare prezentate de către ofertanti:

 

Ofertanti

Documente

Societatea Comercială

Societatea Comercială

Societatea Comercială

Societatea Comercială

Societatea Comercială

Societatea Comercială

Societatea Comercială

Societatea Comercială

Societatea Comercială

Societatea Comercială

Societatea Comercială

Societatea Comercială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele comisiei de licitatie declară închise lucrările sedintei de deschidere a ofertelor, urmând ca membrii comisiei să analizeze în detaliu ofertele depuse în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si să stabilească oferta câstigătoare.

Comisia de licitatie:

................................................... - presedinte/ .................................. (semnătura)

................................................... - membru/ ...................................... (semnătura)

................................................... - membru/ ...................................... (semnătura)

 

Reprezentantii ofertantilor:

Societatea Comercială ........................................................... / ................................... (semnătura)

Societatea Comercială ........................................................... / ................................... (semnătura)

Societatea Comercială ........................................................... / ................................... (semnătura)

Societatea Comercială ........................................................... / ................................... (semnătura)

 

ANEXA Nr. 7

la instructiuni

 


FISA TEHNICĂ

a bunului scos din functiune

- model -

 

1. Denumirea produsului .................................... tipul ................. marca .......... an de fabricatie .........

2. Seria (elementelor componente de bază) .........................................................................................

3. Durata normală de functionare ..................... (ore, ani, km) ..........................

4. Numărul reparatiilor capitale executate ................................

5. Timpul efectiv de functionare de la ultima reparatie capitală (ore, ani, km) ......................................

6. Durata de functionare de la ultima reparatie capitală (ore, ani, km) .................................................

7. Pretul de licitatie ............................... lei

8. Garantia de ............... % se depune la casieria unitătii organizatoare a licitatiei, U.M. nr. . .............. , sau în contul nr. . ...................................... .

 

ANEXA Nr. 8

la instructiuni

 

DECLARATIE

de confidentialitate si impartialitate

- model -

 

Subsemnatul(a)................................................................., membru în comisia de licitatie pentru

valorificarea de............................................................................................................................................ [enumerarea bunurilor],

la licitatia organizată de.................................................................... [denumirea unitătii centrale organ de înzestrare],

declar pe proprie răspundere, sub sanctiunea falsului în declaratii, următoarele:

a) nu detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti;

b) nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti;

c) nu am calitatea de sot/sotie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti;

d) nu am niciun interes de natură să afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra altor informatii prezentate de către operatorii economici a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum si asupra lucrărilor comisiei de licitatie.

Înteleg că în cazul în care voi divulga aceste informatii sunt pasibil de încălcarea legislatiei civile si penale.

 

Membru al comisiei de licitatie,

...............................

(semnătura autorizată)

 

NOTĂ : Declaratia se completează în ziua deschiderii ofertelor.

În cazul în care un membru al comisiei se află în una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la lit. a)-d), atunci acesta se va autosesiza în scris, unitatea organizatoare a licitatiei având obligatia să îl înlocuiască de îndată.


 

ANEXA Nr. 9

la instructiuni

 

CERERE

de ofertă de pret

- model -

 

...............................................................................................................................................................

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Unitatea Militară................................................

Nr....................din.....................................

CLASA/NIVEL DE SECRETIZARE

Exemplar nr........

 

Către

...............................................................

 

Unitatea Militară nr..............., cu sediul în localitatea..................................., str.................................... nr......., judetul (sectorul)................................., telefon........................, fax......................, organizează în conditiile prevederilor Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2008, selectie de oferte de pretpentru valorificarea următoarelor bunuri:

.................................................................................................................................................................

(Se trec denumirea bunurilor si cantitatea.

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Caietul de sarcini pentru valorificarea bunurilor mentionate mai sus poate fi procurat de la sediul unitătii noastre în perioada............................................, zilnic între orele............................

Oferta de pret se va trimite la sediul unitătii noastre, în plic sigilat, până la data de........................

Persoana desemnată câstigătoare va prelua bunurile ce fac obiectul valorificării de la sediul unitătii noastre, după achitarea contravalorii acestora.

Transportul se execută prin grija cumpărătorului.

 

Seful Unitătii Militare nr. ..................

 

ANEXA Nr. 10

la instructiuni

 

ADRESĂ

pentru transmiterea fără plată a bunurilor materiale

- model -

 

...............................................................................................................................................................

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Unitatea Militară................................................

Nr....................din.....................................

CLASA/NIVEL DE SECRETIZARE

Exemplar nr........

 

Către

...............................................................

 

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice, cu modificările ulterioare, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a disponibilizat bunurile materiale mentionate în tabelul-anexă.

În eventualitatea în care suntei interesati în preluarea prin transmitere fără plată a acestor bunuri, vă adresez rugămintea să dispuneti compartimentului de specialitate din structura institutiei dumneavoastră să întocmească cereri pe care să ni le trimită în termen de 30 de zile.

Transmiterea fără plată se face pe baza procesului-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite predător si primitor.

Din partea Serviciului de Telecomunicatii Speciale de această activitate răspunde..............................,

care poate fi contactat la telefon nr........................

 

Seful Unitătii Militare nr. ..................


ANEXA Nr. 11

la instructiuni

 

ORDIN AL DIRECTORULUI SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE PENTRU APROBAREA

TRANSFERULUI FĂRĂ PLATĂ A BUNURILOR MATERIALE ÎNTRE INSTITUTII PUBLICE

- model -

 

...............................................................................................................................................................

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Nr....................din.....................................

CLASA/NIVEL DE SECRETIZARE

Exemplar nr........

 

ORDIN

Nr..........din..........................

pentru aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri

..........................................

(institutiei publice primitoare)

 

Având în vedere prevederile:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.224/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

în temeiul:

- art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

având în vedere Adresa nr..........din..........................a................................................... (institutia publică primitoare),

 

ORDON:

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în administrarea.................................................., bunurile prevăzute în anexa care face parte (institutia publică primitoare) integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea Militară nr..............va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin până la data de..........................

 

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

Avizat pentru legalitate.

 

Seful Biroului juridic,


 

ANEXA Nr. 12

la instructiuni

PROCES-VERBAL

de predare-preluare privind transmiterea fără plată a unor bunuri din administrarea ........................... în administrarea ..............................

- model -

 

Aprob

Ordonator principal de credite

(al institutiei predătoare)

Aprob

Ordonator principal de credite

(al institutiei primitoare)

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE

Nr. ..... din ......

 

Încheiat astăzi, ....................... , la U.M. . ............

În baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările ulterioare, Decretului nr. 409/1955 privind reglementarea transmiterii bunurilor proprietatea statului si ale Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului nr. . ......... pentru aprobarea transmiterii fără plată din administrarea ............................. în administrarea ............................... .

Noi, ................................. , din partea ......................... , si ........................ , din partea ............................ , împuternicit cu delegatia nr. . ...... , am procedat primul la predarea si secundul la preluarea următoarelor materiale:

 

Denumirea produsului

Seria

Cod

U.M.

Cantitatea

P.U.

Valoarea

Data dării în folosintă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În continuare se dau, dacă sunt necesare, informatii suplimentare despre bunurile predate (km efectiv rulati, dacă se predau cu sau fără accesorii, documentatii etc.).

Unitatea primitoare se obligă să trimită, în scris, în termen de 10 zile, unitătii predătoare numărul operatiunii de înregistrare în evidentă a bunurilor.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, dintre care două exemplare la unitatea predătoare si două exemplare la unitatea primitoare.

 

Seful institutiei predătoare,

Am predat.

(delegatul institutiei predătoare)

 

Seful institutiei primitoare,

Am preluat.

(delegatul institutiei primitoare)

Vizat pentru control financiar preventiv

 

 

ANEXA Nr. 13

la instructiuni

 

SOLICITARE

pentru transmiterea fără plată a bunurilor materiale între institutiile publice

- model -

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

Nr....................din.....................................

Exemplar nr........

 

Către ..........................................................................

(institutia publică ce a comunicat bunuri disponibilizate)

 

Ca urmare a la adresei dumneavoastră nr. ............ din .................... solicităm transmiterea fără plată în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate în administrarea institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2001, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice, cu modificările ulterioare, a următoarelor bunuri materiale:

 

Denumirea produsului

Seria

Cod

U.M.

Cantitatea

P.U.

Valoarea

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bunurile vor fi preluate de ............................... pe bază de proces-verbal de predare-preluare, conform reglementărilor în vigoare.

 

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,


 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea cresterii economice si a numărului locurilor de muncă

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (16) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea cresterii economice si a numărului locurilor de muncă, si ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea cresterii economice si a numărului locurilor de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si unitătile lor subordonate, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Eugen Ciorici

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 1.764.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea cresterii economice si a numărului locurilor de muncă

 

1. Prezentele norme metodologice reglementează procedura de aplicare a dispozitiilor privind bonificatiile prevăzute de art. 114 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea cresterii economice si a numărului locurilor de muncă.

2. De prevederile art. 114 alin. (8)-(10) din Codul de procedură fiscală beneficiază contribuabilii care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) achită obligatiile datorate si declarate în luna curentă diminuate cu valoarea bonificatiei, cu cel putin 10 zile înainte de termenele legale de plată;

b) depun declaratiile fiscale la termenele stabilite de lege;

c) nu înregistrează obligatii fiscale restante si pentru care nu a fost suspendată executarea actului prin care s-au stabilit obligatiile fiscale, în conditiile legii, inclusiv cei care au în derulare înlesniri la plata obligatiilor fiscale acordate potrivit prevederilor legale în vigoare.

3. Contribuabilii nu beneficiază de bonificatia de 5% din valoarea obligatiilor datorate pentru obligatiile fiscale reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursă, precum si pentru cele reprezentând accize.

4. Bonificatia se calculează lunar de către contribuabili.

5. Contribuabilii care beneficiază de bonificatie vor efectua plata anticipată diminuată cu valoarea bonificaiei de 5% din valoarea obligatiilor datorate si declarate în luna curentă, cu cel putin 10 zile înaintea expirării termenelor legale de plată.

6. La calcularea termenelor prevăzute la pct. 5 nu sunt aplicabile prevederile art. 101 din Codul de procedură civilă.

7. În situatia în care ultima zi a intervalului „cel putin 10 zile” se împlineste într-o zi nelucrătoare, contribuabilii trebuie să achite obligatiile fiscale cel târziu în ziua lucrătoare anterioară acesteia.

8. În cazul în care, ca urmare a unei erori de calcul, contribuabilul achită cu cel putin 10 zile înaintea expirării termenelor legale de plată obligatiile fiscale în cuantum mai mare decât cele datorate după diminuarea bonificatiei prevăzute de art. 114 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, potrivit prevederilor art. 116 coroborate cu cele ale art. 117 alin. (1) lit. c) din acelasi act normativ, acesta poate solicita, pe bază de cerere depusă la organul fiscal competent în administrarea căruia se află, fie compensarea acestora cu obligatiile fiscale viitoare, fie restituirea acestora, prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăsirea termenului legal aplicându-se în mod corespunzător.

9. Contribuabilii declară si înregistrează în contabilitate suma integral datorată. Sumele reprezentând bonificatia prevăzută de art. 114 alin. (8) din ordonantă se înregistrază de contribuabili în conturi de venituri, urmând ca, la sfârsitul exercitiului financiar, aceste sume să se repartizeze la surse proprii de finantare.

10. Reflectarea în contabilitatea contribuabililor a operatiunilor economico-financiare prevăzute la art. I din Ordonantă de urgentă a Guvernului nr. 192/2008 se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.


 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 121 si ale art. 19211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă configuratia Codului de accize, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Nomenclatorul codurilor de produse accizabile armonizate, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 954/2006 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produs, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 3.661.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONFIGURATIA

Codului de accize

 

1. Pentru antrepozitarul autorizat, operatorul înregistrat, operatorul neînregistrat, utilizatorul final, operatorul economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, operatorul economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, importatorul si reprezentantul fiscal, codul de accize este format din 13 caractere si are următoarea configuratie:

RO 12345 JJ AA NN, unde:

- RO reprezintă codul ISO al tării;

- 12345 reprezintă o secventă de 5 caractere numerice pentru identificarea antrepozitarului autorizat, operatorului înregistrat, operatorului neînregistrat, utilizatorului final, operatorului economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, operatorului economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, importatorului si reprezentantului fiscal;

- JJ reprezintă o secventă de două caractere, care are valoarea 00 pentru toate categoriile de operatori economici, mai putin pentru utilizatorul final din categoria marilor contribuabili, care are valoarea MC;

- AA - secventă ce reprezintă calitatea pentru care a fost autorizat contribuabilul (antrepozitar autorizat, operator înregistrat, operator neînregistrat, utilizator final, operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, operator economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, importator sau reprezentant fiscal), după cum urmează: XX pentru antrepozitar autorizat, YY pentru operator înregistrat, ZZ pentru operator neînregistrat, UF pentru utilizator final, AN pentru operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, EN pentru operator economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, IM pentru importator sau RF pentru reprezentant fiscal;

- NN - secventă de completare a numărului din 13 caractere, care are valoarea 00.

2. Pentru locatia autorizată a antrepozitului fiscal, a utilizatorului final, a operatorului economic cu produse supuse accizelor nearmonizate si a operatorului economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, codul de accize este format din 13 caractere si are următoarea configuratie:

RO 12345 JJ AA NN, unde:

- RO reprezintă codul ISO al tării;

- 12345 reprezintă o secventă de 5 caractere numerice pentru identificarea antrepozitarului autorizat, utilizatorului final, operatorului economic cu produse supuse accizelor nearmonizate sau operatorului economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor;

- JJ - secventă numerică ce reprezintă codul judetului în a cărui rază teritorială se află antrepozitul fiscal, respectiv codul judetului de care apartine locatia utilizatorului final, operatorului economic cu produse supuse accizelor nearmonizate sau operatorului economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor;

- AA - secventă ce reprezintă:

- pentru antrepozite fiscale:

- tipul antrepozitului fiscal: - PP - pentru antrepozitul de

productie;

- DD - pentru antrepozitul de depozitare;

- UF - cu semnificatia de locatie pentru tip;

- pentru utilizator final: operator utilizator final;


- pentru operatorul economic cu produse supuse accizelor nearmonizate: - AN cu semnificatia de locatie pentru tip operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate;

- pentru operatorul economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor - EN - cu semnificatia de locatie pentru tip operator economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor;

- NN - secventă numerică ce reprezintă:

- pentru antrepozitul fiscal: numărul antrepozitului fiscal al unui antrepozitar autorizat în cadrul judetului JJ si pe o anumită activitate de productie sau depozitare;

- pentru utilizatorul final: numărul punctului de lucru autorizat (locatie) în cadrul judetului JJ;

- pentru operatorul economic cu produse supuse accizelor nearmonizate: numărul punctului de lucru autorizat (locatie) în cadrul judetului JJ;

- pentru operatorul economic autorizat pentru activitatea de distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor- numărul punctului de lucru autorizat (locatie) în cadrul judetului JJ;

3. Pentru autorizatia operatorului neînregistrat, codul de accize este format din 13 caractere si are următoarea configuratie:

RO 12345 JJ AA NN, unde:

- RO reprezintă codul ISO altării;

- 12345 reprezintă o secvenă de 5 caractere numerice pentru identificarea operatorului neînregistrat;

- JJ - secventă numerică ce reprezintă codul judetului în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea operatorul neînregistrat;

- AA - secventă ce are valoarea ZZ cu semnificatia de autorizatie pentru operatorul neînregistrat;

- NN - secventă numerică ce reprezintă numărul de autorizatii eliberate în cadrul aceluiasi judet.

 

ANEXA Nr. 2

 

NOMENCLATORUL

codurilor de produse accizabile armonizate

 

Categoria de produse

Codul

Denumirea produsului aliniat SEEDv1

Codul produsului

(aliniat SEEDv1)

U.M.

Bere

B

Bere

B000

Litru1

Produse din tutun prelucrat

T

Tigarete

T200

1.000 buc.

Tigări si tigări de foi

T300

1.000 buc.

Tutun destinat rulării în tigarete

T400

kg

Alt tutun de fumat

T500

kg

Vin si băuturi fermentate, altele decât bere si vin

W

Produse linistite

W200

Litru1

Produse spumoase

W300

Litru1

Produse intermediare

I

Produse intermediare

I000

Litru1

Alcool etilic si spirtoase

S

Băuturi spirtoase

S200

Litru1

Alcool etilic

S300

Litru1

Alcool partial denaturat

S400

Litru1

Alte produse care contin alcool etilic

S500

Litru1

Produse energetice

E

Produse energetice - uleiuri animale si vegetale. Produse încadrate în codul CN de la 1507 la 1518, dacă se intentionează ca acestea să fie folosite drept combustibil de încălzit sau combustibil de motor

E200

Litru1

Produse energetice - uleiuri minerale. Produse încadrate în codul CN 2707 10, 2707 20, 2707 30 si 2707 50

E300

Litru2

Benzină cu plumb

E410

Litru2

Benzină fără plumb

E420

Litru2

Motorină nemarcată

E430

Litru2

Motorină marcată

E440

Litru2

Petrol lampant (kerosen), nemarcat

E450

Litru2

Petrol lampant (kerosen), marcat

E460

Litru2

Combustibil lichid greu

E470

kg

2710 11 21, 2710 11 25 si 2710 19 29, transporturi comerciale în vrac

E480

Litru2

Produse încadrate în codul CN de la 2710 11 până la 2710 19 69 si nespecificate mai sus

E490

Litru2

Gaz petrolier lichefiat si alte hidrocarburi gazoase (GPL)

Produse încadrate în codul CN 2711 (exceptând 2711 11, 2711 21 si 2711 29)

E500

kg

Hidrocarburi aciclice saturate Produse încadrate în codul CN 2901 10

E600

kg

Hidrocarburi ciclice. Produse încadrate în codul CN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 si 2902 44

E700

kg

Metanol (alcool metilic)

Produse încadrate în codul CN 2905 11 00, care nu au origini sintetice, dacă se intentionează ca acestea să fie folosite drept combustibil de încălzit sau combustibil de motor

E800

kg

Produse încadrate în codul CN 3824 90 99, dacă se intentionează ca acestea să fie folosite drept combustibil de încălzit sau combustibil de motor - mixtură de hidrocarburi aciclice FAME (ester metilic al acizilor grasi) 38249099

E910

Litru2

Mixtură de hidrocarburi aciclice - Altele 38249099

E920

Litru2

 

1 Măsurat la o temperatură de 20şC.

2 Măsurat la o temperatură de 15şC.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om si Societate: religie, clasele I - a IV-a

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programele scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om si Societate: religie, clasele I - a IV-a: religie ortodoxă, religie romano-catolică de limba română, religie romano-catolică de limba maghiară, religie greco-catolică, religie adventistă, religie reformată, religie unitariană, religie alianta evanghelică, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 2. - Programele scolare aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 septembrie 2008.

Nr. 5.229.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om si Societate: religie, clasele a IX-a - a XII-a

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programele scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om si Societate: religie, clasele a IX-a - a XII-a: religie ortodoxă, religie romano-catolică de limba română, religie romano-catolică de limba maghiară, religie greco-catolică, religie adventistă, religie reformată, religie unitariană, religie alianta evanghelică, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Programele scolare aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 septembrie 2008.

Nr. 5.230.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007

 

Având în vedere prevederile art. 76 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, prevederile titlului IX „Proceduri simplificate” din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, prevederile art. 663 si 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,


tinând seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.192/2008 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Autorizatia pentru procedura declaratiei simplificate sau pentru procedura de vămuire la domiciliu se acordă, în conditiile prezentelor norme, persoanelor juridice care se află în una dintre următoarele situatii:

a) declară mărfuri în nume propriu;

b) actionează în calitate de reprezentant, respectiv:

b1) comisionarilor în vamă pentru reprezentare directă sau indirectă;

b2) persoanelor juridice, altele decât cele autorizate să functioneze în calitate de comisionar în vamă, în cazul în care actionează ca reprezentanti indirecti pentru o singură persoană.

(2) Autorizatiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acordă cu conditia existentei unor evidente si a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care să permită autoritătii vamale de autorizare să identifice persoanele reprezentate si să efectueze controale vamale corespunzătoare.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligatia tinerii de evidente separate, potrivit prezentelor norme, pentru fiecare dintre persoanele pe care le reprezintă.”

2. Articolul 6 se abrogă.

3. La articolul 8, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) mărfurilor care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2007;”.

4. La articolul 8, după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) si h), cu următorul cuprins:

„f) mărfurilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, cu modificările si completările ulterioare;

g) mărfurilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind precursorii drogurilor si a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comertului între Comunitate si tările terte cu precursori ai drogurilor;

h) mărfurilor care fac obiectul Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu completările ulterioare.”

5. La articolul 16, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Autorizatia pentru utilizarea procedurii declaratiei simplificate poate fi acordată persoanelor juridice care îndeplinesc conditiile stabilite la art. 261 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.”

6. La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.

7. La articolul 17, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Autorizatia de utilizare a procedurii declaratiei simplificate se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 67 la Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.”

8. La articolul 18, teza 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Autorizatia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se tipăreste în două exemplare si se semnează de către seful biroului vamal. Un exemplar al autorizatiei se predă solicitantului, iar celălalt exemplar se păstrează în evidenta biroului vamal. O copie a autorizatiei se transmite Autoritătii Nationale a Vămilor.”

9. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Situatiile în care autorizatia se suspendă sau se revocă de către biroul vamal sunt cele prevăzute la art. 253d, 253e, 253f si 253g din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.

(2) Revocarea sau suspendarea autorizatiei se realizează în baza deciziei sefului biroului vamal emitent si contine data de la care măsura intervine, precum si motivul emiterii acesteia. Decizia este notificată de biroul vamal titularului.”

10. Articolul 22 se abrogă.

11. La articolul 31, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Autorizatia pentru utilizarea procedurii de vămuire la domiciliu poate fi acordată persoanelor juridice care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 264 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.”

12. La articolul 31, alineatele (3) si (4) se abrogă.

13. La articolul 32, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Autorizatia de utilizare a procedurii de vămuire la domiciliu se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 67 la Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/93. O copie a autorizatiei se transmite Autoritătii Nationale a Vămilor.”

14. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - La cererea depusă de titular, acesta anexează documente din care să rezulte datele prevăzute la art. 263 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, precum si documentele care atestă calitatea sau îndeplinirea conditiei de destinatar agreat pentru mărfurile supuse regimului de tranzit.”

15. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - Dispozitiile art. 21 se aplică în mod corespunzător si în cazul procedurii de vămuire la domiciliu.”

16. Articolul 37 se abrogă.

17. Articolul 70 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - Dispozitiile articolului 16-21 se aplică în mod corespunzător pentru regimul vamal de export.”

18. Articolul 81 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 81. - Prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător pentru regimul vamal de export.”


19. La articolul 108, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 108. - (1) În cazul în care un operator economic autorizat să utilizeze procedurile simplificate doreste utilizarea unei proceduri simplificate care necesită autorizare la un alt birou vamal, acesta întocmeste o nouă cerere scrisă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.

..................................................................................................

(4) În cazul în care conditiile legale sunt îndeplinite, noua autorizatie pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire se completează si se tipăreste în două exemplare din aplicatia «autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire». Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93. Aceasta se semnează de către seful biroul vamal. Un exemplar al autorizatiei se predă solicitantului, iar celălalt exemplar se păstrează în evidenta biroului vamal. O copie a autorizatiei se transmite Autoritătii Nationale a Vămilor.”

20. Articolul 113 se abrogă.

21. Articolul 114 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 114. - (1) Până la data de 14 martie 2009 modelele cererii si autorizatiei pentru utilizarea procedurilor simplificate, care se găsesc în aplicatia «autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire», aflată pe website-ul Autorităţii Nationale a Vămilor www.customs.ro, sectiunea Agenti economici/Utilizarea sistemului informatic vamal, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 si 3 la prezentele norme. Începând cu data de 15 martie 2009 modelele cererii si autorizatiei din aplicatie se înlocuiesc cu cele din anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.

(2) În perioada 1 ianuarie 2009-14 martie 2009, persoanele care solicită autorizatie pentru utilizarea procedurilor simplificate completează si înregistrează în aplicatia «autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire» cererea prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme, fără a o tipări, si prezintă biroului vamal o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, completată manual, semnată si stampilată de reprezentantul legal al acestora. Dacă conditiile legale sunt îndeplinite, birourile vamale completează, prin intermediul aplicatiei «autorizări pentru procedurile simplificate de vămuire», autorizatia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme, o înregistrează fără a o tipări si eliberează solicitantului o autorizatie, conform modelului din anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, completată manual, semnată si stampilată.”

22. După articolul 114 se introduce un nou articol, articolul 1141, cu următorul cuprins:

„Art. 1141. - (1) În aplicarea prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.192/2008 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, până la data de 14 martie 2009 birourile vamale reevaluează, în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (8) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, autorizatiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire, emise anterior datei de 1 ianuarie 2009.

(2) Dacă în urma reevaluării prevăzute la alin. (1) conditiile de autorizare prevăzute la art. 261, respectiv art. 264 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93:

a) sunt îndeplinite, birourile vamale emit noi autorizatii la cererea titularilor;

b) nu sunt îndeplinite, autorizatiile pentru utilizarea procedurilor simplificate de vămuire emise anterior datei de 1 ianuarie 2009 îsi încetează valabilitatea la data de 14 martie 2009.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2008.

Nr. 8.061.