MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 882            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 24 decembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.363. - Decret pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

 

1.364. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului Brigăzii 4 Logistică „Transilvania”

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

221. - Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

301. - Decizie privind numirea domnului Ion Moraru în functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

302. - Decizie privind reluarea de către domnul Radian Doru Tufă a activitătii în functia de secretar general al Ministerului Transporturilor

 

303. - Decizie privind eliberarea doamnei Lorincz Csilla din functia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile culturii, învătământului si integrării europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

127. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2008

 

600. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. 1 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data emiterii prezentului decret, domnul Mihai Stănisoară se eliberează din functia de consilier prezidential pentru apărare si securitate natională.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 1.363.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Comandamentului

Brigăzii 4 Logistică „Transilvania”

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Comandamentului Brigăzii 4 Logistică „Transilvania”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 1.364.

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 31 din 22 decembrie 2008 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 22 decembrie 2008, prin care s-a aprobat structura pe ministere a Guvernului învestit,

luând în considerare necesitatea asigurării imediate a functionării normale a Guvernului, în noua structură aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului,

având în vedere faptul că, în lipsa unei reglementări imediate, există riscuri serioase legate de functionalitatea Guvernului,

tinând cont de faptul că aceste elemente constituie situatii extraordinare, vizând interesul public, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se înfiintează Ministerul Administratiei si Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - Se înfiintează Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - Se înfiintează Ministerul Apărării Nationale prin reorganizarea Ministerului Apărării.

Art. 4. - Se înfiintează Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale prin reorganizarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 5. - Se înfiintează Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National prin reorganizarea Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 6. - Se înfiintează Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

Art. 7. - Se înfiintează Ministerul Economiei prin preluarea activitătii si structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei si Finan t elor, precum si, dacă este cazul, prin preluarea unor activităi din cadrul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare si functionare a ministerului.

Art. 8. - Se înfiintează Ministerul Finantelor Publice prin preluarea activitătii si structurilor specializate pe domeniul finantelor de la Ministerul Economiei si Finantelor, care se desfiintează.

Art. 9. - Se înfiintează Ministerul Educa t iei, Cercetării s i Inovării prin reorganizarea Ministerului Educaiei, Cercetării i Tineretului.

Art. 10. - Se înfiintează Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri prin preluarea activitătii si structurilor specializate pe domeniul întreprinderilor mici si mijlocii si comertului de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

Art. 11. - Se înfiintează Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin reorganizarea Ministerului Transporturilor.

Art. 12. - Se înfiintează Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti prin reorganizarea Ministerului Justitiei.

Art. 13. - Se înfiintează Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

Art. 14. - Se înfiintează Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 15. - Se înfiintează Ministerul Sănătătii prin reorganizarea Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 16. - Se înfiintează Ministerul Tineretului si Sportului prin comasarea Autoritătii Nationale pentru Tineret cu Agentia Natională pentru Sport, institutii publice care se desfiintează.

Art. 17. - Se înfiintează Ministerul Turismului prin preluarea activitătii si structurilor specializate pe domeniul turismului de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, care se desfiintează.

Art. 18. - Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile culturii, învătământului si integrării europene, structură fără personalitate juridică, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, îsi încetează activitatea.

Art. 19. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ministerele nou-înfiintate, prevăzute la art. 1—17, vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea si functionarea lor.

(2) Până la data adoptării reglementărilor prevăzute la alin. (1), în realizarea măsurilor si obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2009—2012, activitatea ministerelor nou-înfiintate este supusă dispozitiilor cuprinse în actele normative privind organizarea si functionarea ministerelor care se reorganizează potrivit prezentei ordonante de urgentă.

Art. 20. - Unitătile care functionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor desfiintate sau ale căror structuri ori activităti au fost preluate potrivit prezentei ordonante de urgentă trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor nou-înfiintate.

Art. 21. - Ministerele nou-înfiintate vor prelua, în mod corespunzător, toate drepturile si obligatiile institutiei desfiintate ori ale structurii sau activitătii din domeniile preluate, inclusiv personalul si bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii si continutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului si de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice la expirarea mandatului.

Art. 22. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat si în bugetele ordonatorilor principali de credite si în anexele la acestea, precum si în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile si pentru activităti finantate integral din venituri proprii pe anul 2008, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si cuprind prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum si celelalte drepturi si obligatii prevăzute la art. 21.


(3) Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2009, finantarea ministerelor reorganizate conform prezentei ordonante de urgentă se asigură în cadrul unei limite lunare de cheltuieli ce nu poate depăsi de regulă 1/12 din prevederile bugetare ale anului 2008 aferente activitătii reorganizate.

(4) Încadrarea în limita de cheltuieli stabilită conform alin. (3) este în responsabilitatea ordonatorilor principali de credite.

(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat si în bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea acestora se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(6) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si se aprobă de ordonatorii principali de credite ai ministerelor înfiintate în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(7) Personalul ministerelor nou-înfiintate se preia de la institutiile ale căror structuri sau activităti sunt preluate, respectiv de la institutiile care se reorganizează, care se comasează sau care îsi încetează activitatea, si îsi mentine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

(8) Efectuarea modificărilor în executia bugetului de stat, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor Ministerului Finantelor Publice.

Art. 23. - (1) Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administra t iei publice centrale si institutiile publice, care se desfiinează, se reorganizează ori îsi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se modifică în mod corespunzător.

(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, după cum urmează:

a) „Ministerul Internelor si Reformei Administrative” cu „Ministerul Administratiei si Internelor”;

b) „Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale” cu „Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale”;

c) „Ministerul Apărării” cu „Ministerul Apărării Nationale”;

d) „Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei” cu „Ministerul Comunicatiilor s i Societătii Informationale”;

e) „Ministerul Culturii i Cultelor” cu „Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National”;

f) „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor” cu „Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei”;

g) „Ministerul Economiei si Finantelor” cu „Ministerul Economiei”, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de economie, si cu „Ministerul Finantelor Publice”, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de finante;

h) „Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului” cu „Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării”;

i) „Ministerul pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale” cu „Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri”, în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de întreprinderile mici si mijlocii, comert si mediul de afaceri, si cu „Ministerul Turismului”, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de turism;

j) „Ministerul Transporturilor” cu „Ministerul Transporturilor si Infrastructurii”;

k) „Ministerul Justitiei” cu „Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti”;

l) „Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile” cu „Ministerul Mediului”;

m) „Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse” cu „Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale”;

n) „Ministerul Sănătătii Publice” cu „Ministerul Sănătăţii”;

o) „Autoritatea Natională pentru Tineret” si „Agentia Natională pentru Sport” cu „Ministerul Tineretului si Sportului”.

Art. 24. - Articolul 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Din Guvern pot face parte: un viceprim-ministru, ministri de stat, precum si ministri-delegati, cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuti în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.”

2. După alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), având următorul cuprins:

„(3) Viceprim-ministrul dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului si are în coordonare următoarele autorităti si institutii publice:

a) Departamentul pentru Afaceri Europene;

b) Departamentul pentru Lupta Antifraudă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

c) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

d) Autoritatea Na t ională pentru Comunicatii;

e) Autoritatea Naională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

(4) Structura organizatorică, statul de functii si numărul de maxim de posturi ale aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(5) Viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai multi consilieri de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului.”

Art. 25. - Anexa nr. VII/2b din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 11, cu următorul cuprins:

„11. Viceprim-ministru - octombrie - 8.400.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2008.

Nr. 221.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ion Moraru în functia

de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Moraru se numeste în functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2008.

Nr. 301.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind reluarea de către domnul Radian Doru Tufă a activitătii

în functia de secretar general al Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere:

- Decizia primului-ministru nr. 303/2007 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Radian Doru Tufă, secretar general la Ministerul Transporturilor;

- solicitarea formulată de domnul Radian Doru Tufă, prin Adresa înregistrată sub nr. 5/8.049 din 23 decembrie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 si al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radian Doru Tufă îsi reia activitatea în functia de secretar general al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2008.

Nr. 302.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Lorincz Csilla din functia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului de

stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile culturii, învătământului si integrării europene

 

În temeiul art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Lorincz Csilla se eliberează din functia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile culturii, învătământului si integrării europene.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2008.

Nr. 303.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi

de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2008

 

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul piată de energie electrică din data de 11 decembrie 2007, în temeiul art. 9 alin. (8) si (9) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 1.538/2008 privind modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea

sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Cota obligatorie, pentru anul 2008, de achizitie de certificate verzi de către furnizori se stabileste la 0,316% din energia electrică furnizată clientilor finali.

Art. 2. - Furnizorii de energie electrică prevăzuti la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentul piată de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 11 decembrie 2008.

Nr. 127.

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea

Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale,

în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă următoarele acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismele intermediare pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, după cum urmează:

- Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;

- Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov;

- Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;

- Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;

- Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;

- Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;

- Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;

- Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia;

- Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

- Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

- Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Centrul National de Dezvoltare a Învătământului Profesional si Tehnic.

Art. 2. - Acordurile de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismele intermediare pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane sunt incluse în anexele nr. 1-11*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 99/2008 privind aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”.

 

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Valer Bindea,

secretar de stat

Bucuresti, 23 septembrie 2008.

Nr. 600.


*) Anexele nr. 1-11 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.