MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 877            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 24 decembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.332. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

1.337. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

1.338. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 290 Aprovizionare „Romanati”

 

1.339. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Operatii Psihologice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

112. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală

 

1.228. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

 

1.516. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării Standardelor pentru proprietarii de nave cu privire la inspectia si întretinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.169(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 9 decembrie 2004

 

1.583. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagării fumului în caz de incendiu

 

3.647. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2008


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6, 8 si 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere deosebită pentru înaltul profesionalism, dăruirea si devotamentul dovedite pe timpul activitătilor de pregătire, organizare si desfăsurare a Summitului NATO de la Bucuresti,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei din Serviciul de Informatii Externe prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor din Serviciul de Informatii Externe prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei din Serviciul de Informatii Externe prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.332.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Predescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Polonă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 1.337.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 290 Aprovizionare „Romanati”

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 290 Aprovizionare „Romanati”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 1.338.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Operatii Psihologice

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Centrului de Operatii Psihologice.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 1.339.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 65.648 din 13 noiembrie 2008, întocmit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

în temeiul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României


în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează: 1. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins: Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la 31 decembrie 2009.”

2. În nota din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) În cazul în care în aceeasi unitate se desfăsoară activităti de abatorizare păsări si transare carne de pasăre, se va percepe numai tariful pentru abatorizare, pentru loturile tăiate în aceeasi unitate.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 16 decembrie 2008.

Nr. 112.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU COMUNICATII

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor postale,

având în vedere propunerile comisiei de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) pct. 24 si ale art. 8 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, cu modificările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) si (3), art. 7, art. 9 alin. (1), art. 12, art. 22 alin. (4) si (5), art. 24 alin. (1), art. 27, 30 si ale art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 3.442/2007 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 22 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prin prezenta decizie Compania Natională „Posta Română” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dacia nr. 140, sectorul 2, înregistrată la Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti, cod unic de înregistrare 427410, denumită în continuare CNPR, este desemnată, până la data de 25 aprilie 2009, ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, astfel cum acesta este definit la art. 2 lit. q) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Ordonantă privind serviciile postale, pentru serviciile din sfera serviciului universal prevăzute la alin. (2).

(2) CNPR are obligatia să furnizeze, pe întregul teritoriu al României, în conditiile stabilite de legislatia din domeniul serviciilor postale si de prezenta decizie, următoarele servicii postale din sfera serviciului universal:

a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondentă, imprimatelor si trimiterilor de publicitate prin postă, interne si internationale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg);

b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale, interne si internationale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg);

c) distribuirea coletelor postale cu limite de greutate între 10 kg si 20 kg (inclusiv 20 kg) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect:

1. trimiteri postale interne si internationale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg);

2. colete postale interne si internationale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg);

3. colete postale cu limite de greutate între 10 kg si 20 kg (inclusiv 20 kg) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:


1. trimiteri postale interne si internationale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg);

2. colete postale interne si internationale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg);

3. colete postale cu limite de greutate între 10 kg si 20 kg (inclusiv 20 kg) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.”

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta privind serviciile postale si la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale.”

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - În vederea furnizării serviciului universal pe întregul teritoriu al României, CNPR beneficiază de drepturile si are obligatiile specifice prevăzute de prezenta decizie, suplimentare fată de cele stabilite prin regimul de autorizare generală.”

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) În vederea asigurării dreptului utilizatorilor de acces la serviciul universal, CNPR beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră si la organele vamale;

b) dreptul de a instala, întretine, înlocui si muta, cu titlu gratuit, cutii postale pe imobilele, inclusiv căile de comunicatie, aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) dreptul de a actiona în relatiile internationale în calitate de furnizor de serviciu universal si de a încheia acorduri operationale în această calitate;

d) dreptul de a utiliza formularele internationale specifice, prevăzute în acordurile internationale la care România este parte;

e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal, în conditiile stabilite de lege si de ANC;

f) dreptul exclusiv de a presta serviciile rezervate stabilite de ANC.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) CNPR beneficiază, până la data de 25 aprilie 2009, de dreptul exclusiv de a presta servicii postale având ca obiect trimiteri de corespondentă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, a căror greutate este mai mică de 50 g si al căror tarif este mai mic de 1, 2 lei, constând în:

a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondentă interne;

b) distribuirea trimiterilor de corespondentă expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

(2) În cazul modificării tarifelor practicate de CNPR, în conditiile art. 17 alin. (3), ANC poate actualiza limita de tarif prevăzută la alin. (1), însă valoarea actualizată nu va depăsi de 2,5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondentă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard din oferta de servicii po s tale a CNPR.

(3) Serviciul de publicitate prin potă nu face obiectul drepturilor rezervate stabilite de prezentul articol.

(4) Furnizorii de servicii postale pot presta serviciile prevăzute la alin. (1), în limitele de greutate stabilite potrivit alin. (1), cu conditia practicării unui tarif cel putin egal cu cel stabilit de ANC în conformitate cu dispozitiile alin. (1) sau (2), după caz.

(5) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se realizează în cazul în care, în lipsa acesteia, obligatiile de asigurare a serviciului universal, prevăzute în cap. III, nu ar mai putea fi îndeplinite în mod corespunzător. Decizia presedintelui ANC privind actualizarea limitei de tarif care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR va stabili si data de la care furnizorii de servicii postale sunt obligati să practice tarife cel putin egale cu această limită.”

6. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) securitatea retelei postale publice;”.

7. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) CNPR are obligatia de a asigura livrarea la destinatari a trimiterilor de corespondentă interne în greutate de până la 2 kg din cea mai rapidă categorie standard, cu respectarea următoarele obiective de calitate:

a) 85% din numărul total al acestor trimiteri postale vor fi livrate în cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii la punctele de acces;

b) 97% din numărul total al acestor trimiteri postale vor fi livrate în cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii la punctele de acces.

(2) CNPR are obligatia de a asigura livrarea la destinatari a trimiterilor de corespondentă intracomunitare în greutate de până la 2 kg din cea mai rapidă categorie standard, cu respectarea următoarelor obiective de calitate:

a) 85% din numărul total al acestor trimiteri postale vor fi livrate în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces;

b) 97% din numărul total al acestor trimiteri postale vor fi livrate în cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces.

(3) Obiectivele de calitate prevăzute la alin. (2) trebuie îndeplinite cu fiecare stat membru al Uniunii Europene.

(4) În vederea evaluării gradului de îndeplinire a obiectivelor de calitate prevăzute la alin. (1), CNPR are obligatia de a respecta conditiile si procedura stabilite de autoritatea de reglementare.

(5) Standardele de calitate pentru serviciile postale având ca obiect trimiteri postale interne si trimiteri postale intracomunitare se publică pe paginile de internet ale furnizorului de serviciu universal si autoritătii de reglementare.

(6) În sensul prezentului articol, se consideră dată a depunerii trimiterii postale data la care trimiterea postală a fost depusă la punctul de acces în reteaua postală publică, dacă aceasta a fost depusă înainte de ultima colectare stabilită pentru respectivul punct de acces. Dacă depunerea are loc după acest moment-limită, se consideră dată a depunerii trimiterii postale următoarea zi lucrătoare după data la care trimiterea postală este depusă la punctul de acces în reteaua postală publică.

(7) CNPR are obligatia de a indica la fiecare punct de acces, inclusiv pe fiecare cutie postală, zilele si orele la care se realizează colectarea.”

8. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) CNPR poate acorda tarife speciale fundamentate pe costuri în cazul unui volum mare de trimiteri care fac obiectul serviciilor postale prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Stabilirea si practicarea tarifelor speciale prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte următoarele conditii cumulative:

a) stabilirea tarifelor speciale va tine seama de costurile ce sunt evitate, datorită volumului mare de trimiteri postale, fată de situatia în care serviciul, incluzând întreaga gamă de prestatii aferente colectării, sortării, transportului si livrării, s-ar referi la o singură trimitere postală;


b) tarifele speciale si conditiile asociate acestora se aplică în acelasi mod atât în raport cu furnizori de servicii postale diferiti, cât si în raport cu serviciile echivalente prestate de furnizorii de serviciu universal;

c) tarifele speciale sunt practicate în mod nediscriminatoriu fată de toti utilizatorii care folosesc serviciile postale în conditii similare.

(3) CNPR are obligatia de a transmite ANC, în vederea aprobării, criteriile si conditiile pe baza cărora acordă tarife speciale, cu respectarea dispozitiilor alin. (2).

(4) CNPR va publica pe pagina sa de internet si va afisa la punctele de acces deservite de personal informatii referitoare la tarifele speciale, serviciul postal pentru care se acordă, numărul si categoria de trimiteri postale pentru care se acordă, modul de prezentare a trimiterilor si aria în care urmează să fie efectuată livrarea la destinatari, precum si orice alte aspecte relevante pentru acordarea tarifelor speciale.

(5) Orice modificare a informatiilor prevăzute la alin. (4) va fi adusă la cunostinta publicului, în modalitătile prevăzute la alin. (4), si va fi notificată în scris tuturor persoanelor cu care CNPR a încheiat contracte în vederea acordării de tarife speciale, cu cel putin 30 de zile înainte de data aplicării modificării.

(6) CNPR are obligatia de a aplica principiile transparentei si nediscriminării atât cu privire la tarife, cât si cu privire la conditiile asociate acestora.”

9. La articolul 19, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) CNPR are obligatia de a respecta, la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale pentru trimiterile postale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene către o adresă aflată pe teritoriul României, următoarele principii:

a) cheltuielile terminale să fie fixate în functie de costurile prelucrării si livrării trimiterilor postale internationale;

b) nivelul tarifelor să fie corespunzător calitătii serviciului;

c) cheltuielile terminale să fie transparente si nediscriminatorii.”

10. La articolul 21, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) CNPR are obligatia de a furniza evidentele contabile pe baza sistemului de evidentă contabilă separată prevăzut la art. 20 alin. (1) până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul anterior, cu respectarea conditiilor de auditare si întocmire a situatiilor financiare separate stabilite de autoritatea de reglementare.”

11. Articolul 23 se abrogă.

12. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Calitatea de furnizor de serviciu universal a CNPR încetează în cazurile prevăzute la art. 14 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 3.442/2007 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale.”

Art. II. - (1) CNPR are obligatia de a transmite ANC, în vederea aprobării, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, regulile aplicabile furnizării serviciilor postale din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le presteze, precum si, în vederea avizării, contractul-cadru de furnizare a acestor servicii, cu respectarea tuturor dispozitiilor Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004, cu modificările ulterioare si cu modificările aduse prin prezenta decizie.

(2) Prevederile art. 11 alin. (2) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

Codruta Georgeta Meran

 

Bucuresti, 18 decembrie 2008.

Nr. 1.228.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării Standardelor pentru proprietarii de nave cu privire la inspectia si întretinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC. 169(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 9 decembrie 2004

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 282/2007 privind acceptarea unor amendamente la anexa la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, amendată, si la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Standardele pentru proprietarii de nave cu privire la inspectia si întretinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.169(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 9 decembrie 2004, standarde intrate în vigoare pentru România de la data de 1 iulie 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română, proprietarii si operatorii care detin sau operează vrachiere care arborează pavilionul român vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 1.516.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC. 169(79) (adoptată la 9 decembrie 2004)

STANDARDE pentru proprietarii de nave cu privire la inspectia si întretinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile comitetului,

amintind, de asemenea, cap. XII din Conventia SOLAS cu privire la măsurile suplimentare de sigurană pentru vrachiere, pe care Conferinta SOLAS din 1997 le-a adoptat în scopul îmbunătătirii sigurantei navelor care transportă mărfuri solide în vrac,

amintind si faptul că, recunoscând necesitatea îmbunătăirii pe viitor a sigurantei vrachierelor în ceea ce priveste proiectarea, constructia, echiparea si exploatarea lor, s-au examinat rezultatele diferitelor studii oficiale de evaluare (FSA) cu privire la siguranta vrachierelor,

recunoscând că, pe baza rezultatelor studiilor FSA mai sus mentionate, înlocuirea capacelor gurilor de magazie la vrachierele existente nu ar fi costisitoare din punct de vedere financiar si că, în schimb, ar trebui acordată o atentie mai mare mecanismelor de fixare a capacelor gurilor de magazie si eliberării sarcinilor orizontale, în special cu privire la întretinere si frecventa inspectării,

recunoscând că, la cea de-a saptezeci si saptea sesiune a sa, la aprobarea MSC/Circ.1071 - Linii directoare pentru inspectia capacelor gurilor de magazie de la vrachiere si pentru inspectia si întretinerea lor de către proprietarii de nave, a invitat guvernele membre să asigure cunoasterea, de către companiile, asa cum s-au definit în Codul ISM, care operează vrachiere ce arborează pavilionul lor, a necesitătii implementării procedurilor de întretinere si inspectare normală pentru mecanismele de închidere a capacelor gurilor de magazie de la vrachierele existente pentru a asigura permanent functionarea corespunzătoare si eficienta,

notând Rezolutia MSC. 170(79) prin care s-au adoptat, printre altele, amendamente la regula XII/7 (Inspectarea si întretinerea vrachierelor) din Conventia SOLAS, în care se face referire la Standardele obligatorii pentru proprietarii de nave cu privire la inspectia si întretinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere,

luând în considerare recomandarea făcută de Subcomitetul pentru proiectarea si echiparea navei la cea de-a patruzeci si saptea sesiune a sa,

1. adoptă, în scopul aplicării regulii XII/7 din Conventia SOLAS, Standardele pentru proprietarii de nave cu privire la inspectia si întretinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere, prevăzute în anexa la prezenta rezolutie;

2. invită guvernele contractante la Conventia SOLAS să noteze că Standardele continute în anexă vor avea efect la 1 iulie 2006, după intrarea în vigoare a cap. XII revizuit din Conventia SOLAS;

3. solicită secretarului general să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventia SOLAS copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului Standardelor continute în anexă;

4. solicită în plus secretarului general să transmită copii certificate ale acestei rezolutii si ale textului Standardelor continute în anexă tuturor membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventia SOLAS.

 

ANEXĂ la Rezolutia MSC. 169(79)

 

STANDARDE

pentru proprietarii de nave cu privire la inspectia si întretinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere

 

1. Aplicare

Aceste standarde definesc cerintele pentru proprietarii de nave cu privire la inspectia si întretinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere.

2. Întretinerea capacelor gurilor de magazie si a sistemelor de deschidere, închidere, fixare si etansare a ramelor gurii de magazie

2.1. Absenta etanseitătii poate fi atribuită: 1. uzurii normale a sistemului capacelor gurii de magazie: deformării ramei sau a capacului gurii de magazie din cauza impactului; uzurii cauzate de frecarea garniturii, dacă este prevăzută; uzurii si ruperii dispozitivului de prindere; sau

2. întretinerii tehnice necorespunzătoare: coroziunii tablelor si elementelor de rigidizare datorită străpungerii acoperirilor de protectie; ungerii insuficiente a elementelor mobile; clemelor, garniturilor de îmbinare si garniturilor de cauciuc care necesită înlocuirea sau efectuarea înlocuirii cu piese care nu corespund specificatiei.

2.2. Nefixarea capacelor gurilor de magazie poate fi în mod special atribuită avarierii sau uzurii dispozitivelor de fixare, a incorectei reglări si a incorectei pretensionării si utilizări a dispozitivelor de prindere.

2.3. Proprietarii de nave si operatorii trebuie deci să stabilească un program de întretinere. Această întretinere trebuie să aibă în vedere:

1. protectia suprafetelor expuse ale tablelor si elementelor de rigidizare de la capacele si ramele gurilor de magazie pentru a nu se distruge întreaga rezistentă a constructiei;

2. protectia suprafetelor sistemului de glisare al capacelor, a tirantilor de compresiune si a altor elemente metalice care se bazează pe etansare ermetică sau garnituri de frictiune, luând în considerare faptul că suprafata netedă si profilul corespunzător sunt importante pentru reducerea intensitătii uzurii acestor componente;

3. întretinerea tehnică a sistemelor de deschidere, închidere, fixare sau ghidare prevăzute cu dispozitive de actionare hidraulică sau mecanică, în conformitate cu recomandările producătorului;

4. mentinerea clemelor manuale în stare de functionare prin înlocuirea lor, atunci când se constată o importantă uzură sau o pierdere a capacitătii lor de reglare;

5. înlocuirea etansărilor si a altor elemente de uzură în conformitate cu recomandările producătorului, luând în considerare faptul că la bord trebuie să existe sau să fie procurate aceste piese de rezervă din specificatia corespunzătoare, precum si faptul că aceste garnituri sunt destinate unui anumit grad de compresie, duritate, rezistentă chimică si rezistentă la uzură; si

6. mentinerea în stare de functionare a tuturor drenajelor capacelor de magazie si a valvulelor lor de retinere, dacă sunt prevăzute, luând în considerare faptul că orice drenaj prevăzut la partea interioară a garniturii va avea valvule de retinere pentru prevenirea pătrunderii apei în magazii în cazul inundării puntii de către valuri.

2.4. Egalizarea distribuirii sarcinilor pe constructia de fixare trebuie efectuată după înlocuirea componentelor cum sunt garniturile, saibele de cauciuc, clemele periferice si transversale.

2.5. Proprietarii si operatorii navelor trebuie să aibă un plan de întretinere tehnică si o evidentă a efectuării întretinerii tehnice si a înlocuirii componentelor pentru facilitarea planificării întretinerii tehnice si a inspectiilor statutare de către Administratie. Planurile de întretinere tehnică a ramelor gurilor de magazie trebuie să facă parte din sistemul de management al sigurantei navei, asa cum se prevede în codul ISM.

2.6. Dacă mărfurile transportate necesită diferite materiale pentru garnituri, atunci la bordul navei trebuie să existe materiale procurate pentru etansare, conform specificatiilor corespunzătoare, suplimentar fată de alte piese de rezervă.

2.7. La fiecare operatie efectuată cu capacul gurii de magazie, capacul si, în special, suprafetele de sprijin si canalele de drenare trebuie să fie libere de obstacole si cât mai curate posibil.

2.8. Se atrage atentia asupra pericolelor de cădere peste bord a capacelor nefixate de la gurile de magazie. Fixarea tuturor capacelor trebuie să se efectueze întotdeauna înaintea iesirii în mare. În timpul voiajelor, în special în timpul voiajelor cu încărcătură la bord, trebuie să se verifice dispozitivele de fixare a capacelor, precum si etanseitatea dispozitivelor de etansare si fixare, în special în perioadele dinaintea situatiilor cu conditii meteorologice nefavorabile, precum si după aceste perioade. Capacele gurii de magazie pot fi deschise în timpul voiajului dacă este necesar, numai în conditii favorabile meteorologice si de stare a mării; de asemenea, trebuie să se ia în considerare buletinele meteorologice pentru o perioadă scurtă de timp.

2.9. La planificarea încărcăturii de containere sau a altor mărfuri pe capacele gurii de magazie, operatorii trebuie să consulte Manualul de asigurare a mărfii si să confirme faptul că acestea sunt proiectate si aprobate pentru aceste sarcini. Legăturile de amarare nu trebuie să fie fixate de capace sau gurile de magazie, în afară de cazul în care acestea sunt calculate pentru a rezista fortelor care actionează asupra lor.

3. Inspectia capacelor gurilor de magazie, precum si a sistemelor de deschidere, închidere, fixare si etansare a magaziilor

3.1. Inspectia obligatorie a capacelor gurilor de magazie si a ramelor acestora sunt efectuate de către Administratie ca parte din inspectiile anuale prevăzute de art. 14 din Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1988 referitor la aceasta si în conformitate cu cerintele Inspectiilor intensificate prevăzute în rezolutia A.744(18), asa cum a fost amendată. Totusi, exploatarea continuă în sigurantă depinde de armatorul sau operatorul care instituie un program regulat de inspectii pentru a confirma starea în care se află capacele gurilor de magazie în perioada de timp dintre inspectii.

3.2. Trebuie să fie stabilite programe pentru a efectua verificările în timpul voiajului, precum si atunci când capacele gurilor de magazie sunt deschise.

3.3. Verificările efectuate în timpul voiajului trebuie să cuprindă o examinare externă a capacelor gurilor de magazie închise si a dispozitivelor de fixare în perioadele dinaintea situatiilor cu conditii meteorologice nefavorabile, precum si după aceste perioade, dar în orice caz cel putin o dată pe săptămână, dacă conditiile meteorologice permit acest lucru. O atentie deosebită trebuie acordată stării capacelor gurilor de magazie care se află în prova pe o distantă de 25% din lungimea navei, unde apar cele mai mari sarcini sub actiunea mării.

3.4. Următoarele elemente, dacă sunt prevăzute, trebuie să se verifice pentru fiecare capac al gurii de magazie, atunci când acesta este deschis, sau atunci când sunt accesibile în alt fel în timpul fiecărui ciclu de voiaj, dar nu este nevoie ca să fie inspectate mai des de o dată pe lună:

1. panourile capacelor gurilor de magazie, inclusiv tablele laterale, si prinderile elementelor de rigidizare ale capacelor în pozitia deschis în scopul descoperirii coroziunii, fisurilor sau deformării;

2. dispozitivele de etansare de la garniturile periferice si transversale (starea si deformarea permanentă a garniturilor de etansare, garniturilor flexibile de la navele mixte de transport, marginilor garniturilor de etansare, tirantilor de compresiune, canalelor de drenare si valvulelor de retinere);

3. dispozitivele de fixare, tirantii de fixare si sistemele de prindere cu cleme (uzură, reglare si starea componentelor din cauciuc);

4. dispozitivele pentru fixarea capacelor în pozitie închisă (deformare si fixare);

5. palanurile cu lant sau cablu metalic;

6. dispozitivele de ghidare;

7. sinele de ghidare si rolele de sprijin;

8. stopele;

9. cablurile, lanturile, dispozitivele de întindere si barbotinele;

10. sistemele hidraulice, dispozitivele de sigurantă electrică si dispozitivele de blocare; si

11. balamalele de capăt si dintre panouri, bolturile si suportii, dacă sunt prevăzuti.

Ca parte din această inspectie, ramele gurii de magazie si tablele, elementele de rigidizare si brachetii lor trebuie să se examineze bucată cu bucată, în scopul descoperirii coroziunii, fisurilor si deformatiilor, în special la partea superioară si la colturile acestora, împreună cu tablele puntii adiacente si brachetii.

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control si evacuare a fumului si gazelor fierbinti din constructii si de limitare a propagării fumului în caz de incendiu

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, cu modificările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la anumite societăti informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 355/2002, cu completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 5 din 24 octombrie 2008 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 10 - Instalatii si echipamente aferente constructiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

în temeiul art. 1 alin. (1) si alin. (2) lit. d) si al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art.1 - Pentru calculul sistemelor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti din clădiri se aplică obligatoriu prevederile cuprinse în standardul SR CEN/TR 12101-5:2007 - Sisteme de control al fumului si gazelor fierbinti Partea 5: Ghid de recomandări functionale si metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti.

Art. 2. - Pentru proiectarea, instalarea si încercarea sistemelor destinate limitării propagării fumului se aplică obligatoriu prevederile cuprinse în standardul SR EN 12101-6:2005 si în amendamentul SR EN 12101-6:2005/AC:2007 - Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentială - Kituri.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ghidul pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii, în caz de incendiu, indicativ GP 063-2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintelor nr. 1.615/2001, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 6/2002, precum si orice dispozitii contrare privind metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 1.583.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2008

 

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 39 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile care au atributii în executia bugetară din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile lor subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 decembrie 2008.

Nr. 3.647.

 


ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2008

 

În scopul încheierii în bune conditii a executiei bugetare a anului 2008, institutiile publice si operatorii economici, indiferent de forma de proprietate, au obligatia să efectueze operatiunile care privesc veniturile si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale si bugetelor proprii ale institutiilor publice pe anul 2008, în conformitate cu prezentele norme metodologice si programul prevăzut în anexa nr.1.

 

CAPITOLUL I

Încasarea veniturilor bugetare

 

1.1. Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2008, se achită prin ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prezentate de către persoanele juridice si fizice, potrivit programului stabilit de institutiile de credit sau unitătile Trezoreriei Statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului, până la data de 31 decembrie 2008.

Institutiile de credit vor lua măsuri pentru asigurarea decontării tuturor ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), reprezentând impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, prezentate de către clientii acestora, potrivit programului stabilit de Banca Natională a României si de prezentele norme metodologice, astfel încât, până la data de 31 decembrie 2008, sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

1.2. CEC Bank va stabili în cursul lunii decembrie 2008 programul unitătilor din subordine, astfel încât persoanele fizice să aibă posibilitatea să îsi achite la termen obligatiile către bugetul de stat, bugetele locale sau către alte bugete, potrivit conventiilor încheiate în acest scop cu unitătile subordonate ale Ministerului Economiei si Finantelor, cu autoritătile administratiei publice locale sau cu alte institutii publice, după caz.

1.3. Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de către contribuabili, cu termene scadente până la finele anului 2008, pot fi achitate în numerar până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv, la casieriile unitătilor Trezoreriei Statului sau ale institutiilor publice beneficiare, după caz.

1.4. (1) Sumele încasate în numerar de către institutiile publice sau de către agentii fiscali, reprezentând venituri bugetare sau venituri proprii ale bugetelor institutiilor publice, vor fi depuse în conturile de venituri bugetare sau de disponibilităti, după caz, cărora acestea se cuvin până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.

(2) Eventualele venituri proprii încasate în numerar de către institutiile publice, în data de 31 decembrie 2008, se depun în conturile corespunzătoare de disponibilităti deschise la unitătile Trezoreriei Statului, în data de 5 ianuarie 2009 si se înregistrează ca venituri ale anului 2008.

1.5. Institutiile publice care încasează în conturile 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat”, 50.33 „Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale” si 50.34 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat” venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale sau bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, au obligatia să vireze veniturile respective la capitolele si subcapitolele de venituri ale bugetelor cărora acestea se cuvin, până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv.

Eventualele sume încasate în aceste conturi, în data de 31 decembrie 2008, se virează în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, pe data de 5 ianuarie 2009 si reprezintă venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, pe anul 2008.

1.6. Sumele în numerar încasate în data de 31 decembrie 2008 de unitătile Trezoreriei Statului care nu functionează cu casierii-tezaur se depun la finele zilei la institutia de credit la care acestea îsi au deschis contul de disponibil, în genti de numerar, sau la cea mai apropiată unitate a Trezoreriei Statului cu tezaur din judet, după caz, si se înregistrează în contul 13 „Casa tranzitorie”.

1.7. (1) În cursul lunii decembrie 2008, organele fiscale competente vor lua toate măsurile necesare pentru clarificarea si distribuirea până la finele anului, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor încasate în conturile unice reprezentând obligatii fiscale prevăzute prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sumele încasate în data de 31 decembrie 2008 în contul 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” si în contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire” se distribuie de către organele fiscale competente, în data de 5 ianuarie 2009, si se transferă în aceeasi zi de către unitătile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operatiuni ale anului 2008, cu data de 31 decembrie 2008.

(3) Eventualele sume încasate în conturile unice, rămase neclarificate la finele anului 2008, pot fi distribuite de către organele fiscale competente până la data de 8 ianuarie 2009, cu data operatiunii 31 decembrie 2008.

(4) Până la data de 9 ianuarie 2009, organele fiscale competente pot efectua compensările din oficiu prevăzute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, cu modificările si completările ulterioare, cu data operatiunii 31 decembrie 2008.

(5) Pentru operatiunile de distribuire/compensare, prevăzute la alin. (3) si (4), organele fiscale competente vor transmite unitătilor Trezoreriei Statului fisiere distincte, purtând data de 31 decembrie 2008.

(6) Sumele distribuite/compensate, în conformitate cu prevederile alin. (3) si (4), se înregistrează de unitătile Trezoreriei Statului ca venituri bugetare ale anului 2008.

(7) Distribuirea/compensarea din oficiu a sumelor plătite de contribuabili în conturile unice se efectuează potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007, cu modificările si completările ulterioare.

1.8. La finele anului 2008, la subcapitolul de venituri bugetare 30.00.03 „Restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti”, în care câmpul „00” se codifică în functie de buget, pot rămâne evidentiate numai eventualele sume restituite plătitorilor, în conditiile legii, care se regăsesc înregistrate în debitul contului.

1.9. (1) Veniturile bugetare încasate în numerar de către unitătile vamale în data de 31 decembrie 2008 si cele încasate în perioada 1-4 ianuarie 2009 se depun la unitătile Trezoreriei Statului pe data de 5 ianuarie 2009, pe bază de chitante pentru încasarea de impozite, taxe si contributii întocmite distinct pentru data de 31 decembrie 2008 si, respectiv, pentru perioada 1-4 ianuarie 2009.

(2) Sumele depuse în numerar pentru data de 31 decembrie 2008 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2008, cu data de 31 decembrie 2008, iar sumele depuse pentru perioada 1-4 ianuarie 2009 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2009, cu data de 5 ianuarie 2009.

1.10. Organele fiscale vor lua măsuri pentru distribuirea, potrivit legii, până la finele anului a sumelor încasate în conturile 50.59 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile în procesul de executare silită de unitătile administrativ-teritoriale”, 50.67 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile si imobile în procesul de executare silită”, 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creantelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene”, 50.86.02 „Disponibil din executarea silită a creantelor stabilite în România si recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene”, 50.86.03 „Disponibil din executarea silită a creantelor aferente plătilor efectuate din fonduri comunitare si din fonduri de cofinantare aferente acestora”, 50.86.04 „Disponibil din executarea silită a sumelor cuvenite Fondului de risc” si 50.86.05 „Disponibil din sume încasate din cesiunea creantelor fiscale”.

1.11. Eventualele disponibilităti rămase nedistribuite la finele anului 2008 în conturile prevăzute la pct. 1.10 se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

 

CAPITOLUL II

Încheierea executiei bugetare la institutiile publice

 

2.1. (1) Ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale vor deschide, repartiza si, în cazuri justificate, retrage credite bugetare institutiilor din subordine, până cel mai târziu la data de 22 decembrie 2008 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.

După data de 22 decembrie 2008 pot fi deschise credite bugetare numai pentru operatiuni privind serviciul datoriei publice sau pentru alte actiuni urgente finantate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, Fondul national de dezvoltare sau din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pe bază de hotărâri ale Guvernului aprobate ulterior acestei date.

(2) Creditele bugetare neutilizate la data de 31 decembrie 2008 sunt anulate de drept, conform prevederilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

2.2. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pot prezenta Ministerului Economiei si Finantelor cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2009, începând cu data de 29 decembrie 2008. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2009 si, respectiv, a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 cu cel putin 3 zile înainte de expirarea exercitiului bugetar al anului 2008, deschiderea creditelor bugetare se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si ale art. 14 si, respectiv, ale art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.

(2) După aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2009 si, respectiv, a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 si până la definitivarea repartizării pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetelor prevăzute la alin. (1), ordonatorii principali de credite pot deschide credite bugetare, pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate la nivel de an.

2.3. (1) Institutiile si autoritătile publice autonome, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, după caz, ale căror bugete de venituri si cheltuieli nu sunt aprobate până la finele anului 2008, pot efectua cheltuieli în anul 2009, până la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, în cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăsi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorul de credite.

(2) În cazul în care creditele bugetare propuse în proiectele de buget pe anul 2009 ale institutiilor publice de la alin. (1) sunt mai mici decât cele din anul precedent, limitele lunare de cheltuieli se stabilesc la nivelul a 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget.

2.4. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unitătilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2009, începând cu data de 29 decembrie 2008. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2009 cu cel putin 3 zile înainte de expirarea exercitiului bugetar al anului 2008, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cadrul perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2009 în Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivelul necesitătilor de finantare aferente perioadei pentru care se solicită creditele respective. În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2009 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval, finantarea cheltuielilor unitătilor administrativ-teritoriale si unitătilor din subordinea acestora se efectuează în conditiile prevederilor art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare.

2.5. Institutiile publice care au data plătii salariilor în 5 ianuarie 2009 pot întocmi si depune la unitătile Trezoreriei Statului ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care virează drepturile salariale în conturile de card, în data de 31 decembrie 2008. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) astfel întocmite, la rubrica „Data emiterii” se înscrie data de 5 ianuarie 2009, în limita creditelor bugetare deschise cu această destinatie pentru luna ianuarie 2009 sau a disponibilitătilor de fonduri, după caz.

2.6. (1) Institutiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice, conform Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate, în conditiile prevederilor contractuale, vor lua măsuri pentru recuperarea acestora, în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităti, după caz, din care acestea au fost acordate, în scopul reconstituirii plătilor de casă până la data de 30 decembrie 2008.

(2) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul 2009, potrivit dispozitiilor legale, beneficiarul contractual va prezenta până la finele anului 2008 un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinatiilor legale a avansului acordat. De asemenea, pentru avansurile primite în cadrul unor contracte multianuale, beneficiarul contractual va prezenta până la finele anului 2008 un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea integrală si potrivit destinatiilor legale a avansului acordat.

(3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si în programele-nucleu de cercetare, recuperarea sumelor reprezentând plăti în avans se face în conformitate cu prevederile art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003 si, respectiv, ale art. 16 alin. (2) din Normele metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 137/2003.

(4) Avansurile acordate pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internationale sau din fonduri externe nerambursabile se justifică potrivit prevederilor din acordurile de împrumut convenite de părtile contractante sau din memorandumurile de finantare, după caz.

Recuperarea avansurilor acordate din împrumuturi externe si din fonduri de cofinantare de la bugetul de stat sau din bugetul local, după caz, se efectuează potrivit prevederilor din contractele încheiate, în conditiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internationale.

2.7. Sumele de mandat primite de institutiile publice de la alte institutii publice sau de la operatori economici vor fi lichidate până cel mai târziu la data de 30 decembrie 2008 inclusiv, iar sumele rămase neutilizate vor fi restituite unitătilor de la care au fost primite. În contul 50.05 „Sume de mandat si sume în depozit” pot fi mentinute sume la finele anului 2008 numai pentru cazurile prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice; mentinerea acestor sume nu este obligatorie.

2.8. (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile subordonate acestora au obligatia de a analiza componenta sumelor aflate în soldul conturilor 50.01 „Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate” si 50.02 „Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale institutiilor publice de subordonare locală”, inclusiv în conturile analitice deschise în cadrul acestor conturi, având în vedere că în aceste conturi pot rămâne la finele anului numai sume aferente fondurilor de stimulare a personalului, constituite în conditiile legii, precum si sume pentru care reportarea în anul următor este prevăzută de legislatia în vigoare. Până la data de 30 decembrie 2008, institutiile publice vor prezenta unitătilor Trezoreriei Statului la care au deschise conturile 50.01 „Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate” si 50.02 „Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale institutiilor publice de subordonare locală”, inclusiv analitice deschise în cadrul acestor conturi, componenta sumelor aflate în sold si temeiul legal în baza căruia acestea se pot reporta în anul următor.

(2) În situatia în care în conturile prevăzute la alin. (1) au fost încasate sume de la bugetul de stat, bugetele locale sau de la alte bugete care au rămas neutilizate si pentru care legislatia în vigoare nu prevede reportarea în anul următor, se restituie, până la data de 30 decembrie 2008, în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităti, după caz, din care au fost încasate, dacă legea nu prevede altfel.

(3) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (1), în baza unor acte normative în vigoare, pentru care nu se prevede reportarea, precum si cele care nu se reportează din oficiu, rămase după efectuarea operatiunilor de restituire prevăzute la alin. (2), vor fi virate de către institutiile publice respective, după caz, ca venituri la bugetele din care acestea sunt încasate, la subcapitolul „Alte venituri”, la data de 30 decembrie 2008.

(4) Până la data de 30 decembrie 2008, sumele aferente rambursărilor de cheltuieli încasate de către institutiile publice beneficiare de proiecte finantate din fonduri externe postaderare, în conturile 50.01.25 „Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrală aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si din contributia natională” si 50.02.39 „Disponibil al institutiilor publice locale aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si din contributia natională”, se virează de către titularii conturilor în conturile corespunzătoare de cheltuieli sau de disponibilităti, după caz, pentru reconstituirea plătilor de casă ale bugetelor din care au fost efectuate plătile respective. În cazul în care plătile aferente cheltuielilor rambursate au fost efectuate în anii precedenti, sumele se restituie în conturile de cheltuieli respective, la titlul 85 „Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent” în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

(5) La finele anului 2008, în conturile 50.01.25 „Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrală aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si din contributia natională” si 50.02.39 „Disponibil al institutiilor publice locale aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si din contributia natională” pot rămâne numai sume încasate ca prefinantări sau avansuri si care nu au fost utilizate pentru efectuarea de cheltuieli până la finele anului 2008. Aceste sume se reportează în anul 2009 si se utilizează pentru destinatiile pentru care au fost acordate.

(6) Începând cu data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2009, în conturile 50.01.25 „Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrală aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si din contributia natională” si 50.02.39 „Disponibil al institutiilor publice locale aferent proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare si din contributia natională” nu se mai încasează sume.

2.9. (1) Disponibilitătile institutiilor publice provenite din contravaloarea în lei a ajutoarelor externe, fondurile externe nerambursabile de preaderare pentru finantarea unor obiective, precum si disponibilitătile din fondurile publice destinate cofinantării contributiei financiare a Comunitătii Europene rămase, la finele exercitiului bugetar al anului 2008, în conturile structurilor de implementare se reportează din oficiu. Sumele destinate cofinantării contributiei financiare a Comunitătii Europene care se utilizează/achită către beneficiari de către structurile de implementare direct din conturile de cheltuieli bugetare, rămase neutilizate la finele anului 2008, pot fi rezervate la finele anului în conturi de disponibilităti deschise pe numele acestor structuri la unitătile Trezoreriei Statului.

(2) Sumele rămase la finele exercitiului bugetar al anului 2008 în conturile de disponibilităti ale structurilor de implementare si reportate în anul următor se utilizează de acestea în anul 2009, în conformitate cu acordurile încheiate cu partenerii externi si cu prevederile bugetului anului în care au fost aprobate si din care au fost alocate sumele respective.

2.10. (1) Disponibilitătile din fonduri aferente instrumentelor structurale si din fondurile publice destinate finantării/cofinantării/prefinantării, aferente obiectivului convergentă, rămase în conturile Autoritătii de certificare si plată, unitătilor de plată, organismelor intermediare, altor ordonatori de credite beneficiari în cadrul proiectelor aprobate spre finantare în cadrul unui program operational si/sau în conturile unitătilor administrativ-teritoriale si ale organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publică de interes local ori judetean, neutilizate la finele anului 2008, se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

(2) Disponibilitătile din fondurile aferente FEGA, FEADR si FEP si din fondurile publice destinate cofinantării/prefinantării rămase în conturile Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, APIA si APDRP, la sfârsitul anului 2008, se reportează în anul 2009, utilizându-se cu aceeasi destinatie.

(3) Disponibilitătile din fonduri externe nerambursabile si din fonduri publice destinate cofinantării/plătii în avans aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, rămase în conturile Autoritătii de certificare si plată, ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si/sau ale unitătilor administrativ-teritoriale si ale organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publică de interes local ori judetean, la sfârsitul anului 2008, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

(4) Disponibilitătile din fonduri externe nerambursabile si din fonduri publice destinate cofinantării aferente programului general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, aflate la finele anului 2008 în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

(5) Disponibilitătile din fonduri destinate proiectelor NSIP rămase în contul 50.48 „Disponibil pentru proiecte NSIP” se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

2.11. (1) Donatiile si sponsorizările în lei cu care au fost majorate în cursul anului bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice si în limita cărora nu au fost dispuse plăti se transferă de către institutiile publice beneficiare în contul 50.07 „Disponibil din donatii si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului” până la data de 31 decembrie 2008.

(2) Donatiile si/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2008, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice si, în consecintă, nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, se încasează de către institutiile publice beneficiare în contul 50.05 „Sume de mandat si în depozit” deschis la unitătile Trezoreriei Statului sau în contul de valută deschis la bancă, după caz.

(3) Donatiile si sponsorizările rămase neutilizate la finele anului în conturile în valută sau în conturile prevăzute la alin. (1) si (2) se reportează în anul următor si se utilizează conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănesti primite sub forma sponsorizărilor de către institutiile publice.

2.12. Soldurile conturilor 50.72 „Disponibil din fondul national pentru dezvoltare regională” si 50.73 „Disponibil din fonduri publice ale agentiilor de dezvoltare regională si birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră” rămase la finele anului 2008 se reportează în anul următor.

2.13. Institutiile publice fără personalitate juridică au obligatia de a vira până la data de 30 decembrie 2008, în conturile institutiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare, sumele aflate în soldul conturilor de disponibilităti prin care îsi derulează operatiunile.

2.14. (1) Institutiile publice vor lua măsurile necesare pentru restituirea până la data de 30 decembrie 2008, în conturile din care au fost acordate, a acreditivelor în lei deschise pentru achizitii de bunuri, rămase neutilizate. Cu sumele restituite vor fi reconstituite plătile de casă, la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite.

(2) Acreditivele în valută deschise de către institutiile publice pentru decontarea achizitiilor intracomunitare sau altor achizitii externe de bunuri, în curs de derulare, si comisioanele în valută aferente acestora se mentin în continuare până la lichidarea contractelor încheiate. Sumele în valută rămase nefolosite după terminarea contractelor se schimbă în lei prin institutiile de credit de la care acestea au fost procurate, în termen de 5 zile de la încheierea achizitiilor, iar contravaloarea în lei se restituie la bugetele din care acestea s-au constituit, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, la titlul de cheltuieli 85 „Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent”, sau în conturile de disponibilităti, după caz, deschise la unitătile Trezoreriei Statului.

2.15. (1) Valuta achizitionată de către institutiile publice finantate integral sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale pentru efectuarea de cheltuieli, rămasă neutilizată, se schimbă în lei până la data de 29 decembrie 2008, prin institutiile de credit prin care aceasta a fost achizitionată, iar cu contravaloarea în lei se reconstituie plătile de casă, la subdiviziunile corespunzătoare de cheltuieli.

Până la acelasi termen, institutiile publice mentionate mai sus vor schimba în lei sumele reprezentând venituri bugetare încasate în valută, prin institutiile de credit prin care acestea au fost încasate, sumele respective urmând a fi virate în conturile bugetelor cărora se cuvin, deschise la unitătile Trezoreriei Statului.

(2) Institutiile publice prevăzute la alin. (1) pot păstra la finele anului 2008, în conturile deschise la institutii de credit, numai valuta procurată în scopul rambursării la extern a ratelor la împrumuturi externe guvernamentale si plătii dobânzilor sau comisioanelor aferente acestora, cu termene scadente până la data de 12 ianuarie 2009, cu exceptia împrumuturilor externe preluate spre administrare de către Ministerul Economiei si Finantelor, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, si a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2008, precum si sumele aferente acreditivelor deschise pentru achizitii în curs de derulare prevăzute la pct. 2.14 alin. (2) si donatiile sau sponsorizările primite în valută din care se efectuează plăti în valută, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.


(3) Institutiile publice prevăzute la alin. (1) pot păstra la finele anului 2008, în conturile deschise la institutii de credit, valuta procurată pentru acordarea avansurilor cuvenite personalului pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, precum si pentru personalul fortelor armate care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, cu plecare până la data de 12 ianuarie 2009.

2.16. Institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii pot păstra la finele anului, în conturi deschise la institutii de credit, valuta încasată din donatii si sponsorizări, din contravaloarea bunurilor livrate, serviciilor prestate, lucrărilor executate sau din alte surse prevăzute de lege, potrivit prevederilor pct. 9.5.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si valuta cumpărată pentru achitarea obligatiilor de plată în valută cu termene scadente până la data de 12 ianuarie 2009.

2.17. Garantiile în valută depuse la unitătile vamale, aflate în conturi deschise la institutii de credit, se reportează în anul următor pentru a fi utilizate în scopul pentru care au fost constituite.

2.18. (1) Disponibilitătile în valută procurate din credite bugetare rămase la finele anului 2008, în conturile reprezentantelor diplomatice si comerciale ale României din străinătate, se reportează în anul următor si se regularizează cu bugetul de stat, de către Ministerul Afacerilor Externe si de către celelalte ministere care finantează cheltuieli de această natură, în termen de 45 de zile, atât pentru reprezentantele din Europa, cât si pentru reprezentantele de pe celelalte continente.

Contravaloarea în lei a sumelor în valută existente la data de 31 decembrie 2008, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru data efectuării operatiunii de regularizare, se virează de către Ministerul Afacerilor Externe si de către celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2009, în contul corespunzător de cheltuieli bugetare, titlul 85 „Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent” deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate rămase la finele anului 2008 în conturile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare se virează, până la data de 9 ianuarie 2009, în contul de valută deschis pe seama Ministerului Afacerilor Externe la institutii de credit. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, Ministerul Afacerilor Externe virează echivalentul în lei al taxelor consulare la bugetul de stat, în contul 20.33.01.02 „Taxe consulare”.

(3) Reprezentantele diplomatice si comerciale ale României din străinătate aplică prevederile prezentelor norme metodologice cu privire la plata salariilor, încasarea sumelor de la debitori, plata obligatiilor pentru achizitii de bunuri si servicii.

2.19. (1) Disponibilitătile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, precum si disponibilitătile rezultate din executia bugetelor activitătilor finantate integral din venituri proprii, rămase la finele anului 2008 în soldul conturilor 50.25 „Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice centrale finantate integral din venituri proprii”, 50.28 „Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii”, 50.03 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor publice de subordonare centrală” si 50.04 „Disponibil din venituri proprii ale institutiilor publice de subordonare locală”, după caz, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

(2) Autoritătile deliberative pot hotărî în conditiile art. 70 alin. (3) si art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05 „Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitătile institutiilor publice”, a excedentelor rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, existente, la finele anului 2008, în soldul contului 50.28 „Disponibil al institutiilor publice ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii”, precum si a excedentelor rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor finantate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 50.04 „Disponibil din venituri proprii ale institutiilor publice de subordonare locală” deschise pe numele institutiilor publice si serviciilor publice subordonate.

2.20. (1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, după caz, rămase după rezervarea în conturile prevăzute în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003 a donatiilor si sponsorizărilor neutilizate la finele anului 2008, se regularizează la finele anului 2008 cu bugetele respective, în limita sumelor primite de la aceste bugete, după cum urmează:

- subventiile care au fost acordate direct de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale se restituie, până la data de 29 decembrie 2008, în conturile acestora, din care sumele respective au fost primite, deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti;

- subventiile care au fost acordate de către ordonatorii secundari de credite se restituie în conturile acestora deschise la unitătile Trezoreriei Statului, până la data de 30 decembrie 2008.

(2) Disponibilitătile rămase în contul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, după caz, după efectuarea operatiunilor de regularizare în limita subventiilor primite, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

2.21. Sumele rămase neutilizate în contul 50.47 „Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială” deschis pe numele institutiilor sanitare publice, determinate ca diferentă între sumele primite cu destinatie specială de la bugetul de stat si bugetele locale si plătile de casă efectuate pe destinatiile pentru care acestea au fost alocate, se restituie integral la bugetele din care au fost primite până la data de 30 decembrie 2008. La finele anului, contul 50.47 „Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială” deschis pe numele institutiilor sanitare publice nu va prezenta sold.

2.22. Disponibilitătile aflate în soldul conturilor 50.41 „Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 95/2006” si 50.24 „Disponibil al Fondului de dezvoltare a spitalului” se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

2.23. (1) Institutiile de învătământ superior de stat aflate în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, finantate în conditiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, reportează în anul următor disponibilitătile rămase în contul 50.46 „Disponibil pentru finantarea activitătii de bază a institutiilor de învătământ superior”.


(2) Fondurile primite de institutiile prevăzute la alin. (1) în contul 50.47 „Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială”, reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pentru burse, alte forme de protectie socială si pentru realizarea unor obiective de investitii, rămase neutilizate la finele anului 2008, se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

Celelalte alocatii de la bugetul de stat rămase neutilizate la finele anului 2008 în soldul contului 50.47 „Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială” se restituie de fiecare institutie de învătământ superior, până cel mai târziu la 12 ianuarie 2009, la bugetul de stat pe anul 2009, în contul corespunzător de cheltuieli bugetare, titlul 85 „Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent” deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(3) Institutiile publice de învătământ superior publică, potrivit legii, indicatorii sintetici ai executiei bugetare anuale potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

2.24. Institutiile publice, altele decât cele prevăzute la pct. 2.21 si 2.2, care au gestionat sume de la bugetul de stat prin contul 50.47 „Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială”, au obligatia de a vira sumele rămase neutilizate în contul institutiilor publice ierarhic superioare de la care au fost încasate sumele respective, până la data de 29 decembrie 2008, dacă legea nu prevede altfel. Ordonatorii secundari de credite care au acordat sume primite de la bugetul de stat în contul 50.47 „Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie specială” deschis pe numele ordonatorilor de credite tertiari din subordine au obligatia de a restitui sumele returnate de acestia, în contul ordonatorilor de credite principali, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare, astfel:

- sumele care se restituie în anul 2008 se virează în contul de cheltuieli bugetare din care au fost încasate;

- sumele care se restituie în anul 2009 se virează în contul corespunzător de cheltuieli bugetare, titlul 85 „Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent” deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

2.25. Institutiile publice de cultură si persoanele juridice de drept privat din domeniul culturii care beneficiază de alocatii de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, restituie până la data de 30 decembrie 2008 sumele neutilizate, potrivit prevederilor legale în domeniu si obligatiilor stabilite prin contracte.

Cu sumele restituite, ordonatorii principali si secundari de credite, după caz, vor reconstitui plătile de casă pe anul 2008 în conturile din care au fost acordate alocatiile respective.

2.26. (1) Structurile sportive si Comitetul Olimpic si Sportiv Român au obligatia să restituie sumele rămase neutilizate din alocatiile primite de la bugetul de stat, prin virarea acestor sume în contul Agentiei Nationale pentru Sport din care sumele respective au fost încasate. Această operatiune se efectuează până la data de 30 decembrie 2008.

Sumele de restituit se stabilesc ca diferente între transferurile primite si totalul plătilor de casă efectuate pentru finantarea programelor sportive, potrivit contractelor privind finantarea programelor sportive aprobate pe anul 2008, încheiate în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în situatia în care finantarea programelor sportive s-a asigurat din alocatii primite din bugetele altor ordonatori de credite.

2.27. (1) Sumele reprezentând contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate colectate, în conditiile pct. 2 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor titlului XI „Finantarea unor cheltuieli de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si ministrului finantelor publice nr. 577/909/2006, aflate în soldul conturilor 51.14.10.03 „Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.13 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.02 „Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate si băuturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr.95/2006”, 51.14.10.12 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate si băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006” si 51.16.10.05 „Disponibil din taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006”, se transferă, la data de 29 decembrie 2008, de către unitătile Trezoreriei Statului, în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrală, pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006”, deschis pe numele autoritătilor de sănătate publică judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti.

(2) La data de 30 decembrie 2008, autoritătile de sănătate publică judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti virează sumele colectate în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrală, pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006” în acelasi cont deschis pe numele Ministerului Sănătătii Publice, la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(3) Eventualele sume încasate, în perioada 29-31 decembrie 2008, în conturile 51.14.10.03 „Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.13 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.02 „Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate si băuturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006”, 51.14.10.12 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate si băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006” si 51.16.10.05 „Disponibil din taxă asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006” se transferă de către unitătile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrală, pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006”, deschis pe numele autoritătilor de sănătate publică judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, la data de 5 ianuarie 2009, si se înregistrează ca operatiuni ale anului 2008, cu data de 31 decembrie 2008.

(4) Sumele încasate de autoritatile de sănătate publică judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor si institutiilor de subordonare centrală, pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006”, în conformitate cu prevederile alin. (3), se virează în contul deschis pe numele Ministerului Sănătătii Publice, la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, o dată cu virarea contributiilor colectate pentru perioada 1-15 ianuarie 2009, ca operatiuni ale anului 2009.

2.28. (1) La data de 31 decembrie 2008, unitătile Trezoreriei Statului virează sumele reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule înregistrate în soldul creditor al contului sintetic


51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule” în contul 50.17 „Disponibil din Fondul pentru mediu”, deschis pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu la Trezoreria Statului Sector 6.

(2) Eventualele sume încasate în contul 51.16.10.09 „Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule” în data de 31 decembrie 2008 se virează la data de 5 ianuarie 2009 în contul 50.17 „Disponibil din Fondul pentru mediu”, deschis pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu, si se înregistrează ca operatiuni ale anului 2008, cu data de 31 decembrie 2008.

2.29. (1) Ordonatorii de credite au obligatia de a lua măsurile necesare pentru achitarea creantelor stabilite prin titluri executorii în sarcina institutiilor publice pe care le conduc din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligatia de plată respectivă, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul în care unitătile Trezoreriei Statului, în calitate de tert poprit, au efectuat plata sumelor aferente creantelor stabilite prin titluri executorii de la alte subdiviziuni de cheltuieli bugetare decât cele la care se încadrează obligatiile de plată respective, ordonatorii de credite bugetare vor dispune efectuarea regularizărilor corespunzătoare, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 30 decembrie 2008.

(3) În cadrul perioadei de indisponibilizare a creditelor bugetare deschise sau a conturilor de disponibilităti de 15 zile prevăzute de lege, ordonatorii de credite pot solicita unitătilor Trezoreriei Statului indisponibilizarea altor disponibilităti sau credite bugetare deschise decât cele la care a fost înfiintată poprirea, până la data de 30 decembrie 2008.

(4) Creditele bugetare poprite aflate în cadrul perioadei de indisponibilizare, la data de 31 decembrie 2008, se transferă la această dată de către unitătile Trezoreriei Statului din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare în următoarele conturi de disponibilităti:

- 50.63.01 „Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrală finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii”, în cazul institutiilor publice de subordonare centrală finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete;

- 50.64.01 „Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii”, în cazul institutiilor publice finantate integral de la bugetul local.

(5) Operatiunile prevăzute la alin. (4) se realizează după efectuarea de către institutiile publice a regularizărilor cu bugetul de stat sau cu celelalte bugete, în limita subventiilor primite de la acestea, în conditiile legii.

(6) Sumele indisponibilizate în conturile prevăzute la alin. (4) se achită de către unitătile Trezoreriei Statului din aceste conturi, în prima zi lucrătoare după expirarea perioadei de indisponibilizare de 15 zile calendaristice prevăzute de lege, în contul indicat de executorul judecătoresc sau executorul fiscal, după caz.

2.30. Eventualele plăti dispuse de institutiile publice, la finele anului 2008, aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonantate si plătite în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anului 2008 si care sunt returnate în anul 2009 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plată, pot fi reinitiate la plată din conturile în care sumele respective au fost încasate, fără afectarea bugetului anului 2009.

2.31. În situatia în care ordonatorii principali de credite au alocat sume din Fondul National de Dezvoltare ordonatorilor de credite din subordine, acestia au obligatia de a restitui sumele aferente sarcinilor care nu mai pot fi realizate până la finele anului bugetar sau care sunt amânate, în conturile ordonatorilor principali de credite din care sumele au fost primite sau de a solicita ordonatorilor principali de credite retragerea creditelor bugetare respective, după caz, până la data de 23 decembrie 2008, astfel încât creditele bugetare rămase disponibile să poată fi anulate potrivit prevederilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Regularizări financiare cu bugetul de stat si bugetele locale de către regiile autonome, societătile sau companiile nationale si societătile comerciale

 

3.1. (1) Regiile autonome, societătile sau companiile nationale si societătile comerciale care au beneficiat în anul 2008 de subventii sau transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, au obligatia de a verifica, pe baza deconturilor definitive, dacă alocatiile bugetare primite sunt justificate si în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe anul 2009, după caz, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare din care au fost primite, la titlul 85 „Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent”, până la data de 31 ianuarie 2009, dacă legea nu prevede altfel. Ordonatorii de credite au obligatia de a comunica operatorilor economici cărora le-au acordat subventii sau transferuri conturile de cheltuieli bugetare în care se restituie sumele alocate în plus.

(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora s-au acordat, în anul 2008, subventii sau transferuri regiilor autonome, societătilor sau companiilor nationale si societătilor comerciale, după caz, au obligatia să verifice până la data de 31 ianuarie 2009, pe baza deconturilor anuale definitive, dacă subventiile sau transferurile acordate sunt justificate si să dispună restituirea eventualelor sume încasate în plus.

(3) Regiile autonome, societătile sau companiile nationale si societătile comerciale care au beneficiat în anul 2008 de subventii sau transferuri de la bugetul de stat si nu restituie sumele primite în plus în termenul prevăzut la alin. (1) au obligatia de a declara la organul fiscal competent subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite în termenul legal, până la data de 25 februarie 2009, în conformitate cu completările art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare.

3.2. Regiile autonome, societătile comerciale sau companiile nationale, după caz, cărora li s-au preluat credite neperformante pentru investitii, în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligatiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de către stat si băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante, au obligatia să ramburseze creditele respective din resursele financiare destinate finantării investitiilor rămase disponibile la finele anului 2008.

Rambursarea sumelor cuvenite statului se efectuează în contul 50.18 „Disponibil din sumele încasate din reactivarea si rambursarea obligatiilor rezultate din aplicarea Legii nr. 7/1992”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului ale municipiilor resedintă de judet, pe numele Ministerului Economiei si Finantelor.


Institutiile de credit în a căror evidentă sunt înregistrate credite neperformante, precum si organele de control ale Ministerului Economiei si Finantelor vor verifica la fiecare operator economic, în termen de 90 zile de la data încheierii si depunerii bilantului contabil pe anul 2008, posibilitătile de reactivare a debitelor prin identificarea si preluarea unor noi surse disponibile în contul creditelor neperformante.

 

CAPITOLUL IV

Încheierea executiei bugetelor locale si operatiuni specifice unitătilor administrativ-teritoriale

 

            4.1. (1) Primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru virarea soldului contului 50.83 „Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei”, până la data de 30 decembrie 2008, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Veniturile bugetare încasate în contul 50.83 „Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei” în perioada 30-31 decembrie 2008 se virează de primăriile sectoarelor municipiului Bucuresti, cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti 21 „Veniturile bugetului local”, la subcapitolele corespunzătoare de venituri bugetare, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, pe data de 5 ianuarie 2009, si se înregistrează în conturile bugetelor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti ca operatiuni ale anului 2008, cu data de 31 decembrie 2008.

4.2. Institutiile publice care au încasat în anul 2008 sume din bugetul propriu al judetului sau al municipiului Bucuresti, după caz, în contul 50.26 „Disponibil din bugetul consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti”, vor restitui cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele rămase disponibile la finele anului în conturile din care acestea au fost primite, până la data de 30 decembrie 2008.

4.3. Eventualele sume rămase neutilizate la finele anului 2008 în contul 50.02.10 „Disponibil provenit din fondul de rulment al institutiilor si serviciilor publice de subordonare locală, pentru efectuarea de investitii” se restituie de către titularii contului, până la data de 30 decembrie 2008, în contul 50.39 „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitătii administrativ-teritoriale”.

4.4. Disponibilitătile rămase la finele anului 2008 în soldul conturilor 50.40 „Disponibil din taxe speciale”, 50.42 „Disponibil din sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”, 50.77 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitătile administrativ-teritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordinea acestora”, 50.58 „Disponibil al fondului de risc” 50.71 „Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte”, 50.80 „Disponibil din împrumuturi externe ale unitătilor administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora” si 50.81 „Disponibil din împrumuturi interne contractate de unitătile administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora se reportează în anul următor si se utilizează pe destinatiile stabilite de prevederile legale în vigoare.

4.5. (1) Donatiile si sponsorizările primite de unitătile administrativ-teritoriale rămase neutilizate la finele anului 2008 se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul corespunzător de cheltuieli bugetare în contul 50.07 „Disponibil din donatii si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”, până la data de 30 decembrie 2008.

Cuantumul donatiilor si sponsorizărilor rămase neutilizate se determină ca diferentă între sumele încasate din donatii si sponsorizări în contul de venituri al bugetului local 21.37.02.01 „Donatii si sponsorizări” si plătile efectuate în limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzătoare, potrivit clauzelor din actele de donatie/sponsorizare.

(2) La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face transferul donatiilor/sponsorizărilor în contul 50.07 „Disponibil din donatii si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”, deschis la Trezoreria Statului, unitătile administrativ-teritoriale vor anexa Contul de executie a donatiilor/sponsorizărilor primite si utilizate în anul 2008, întocmite pe modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănesti primite sub forma donatiilor si sponsorizărilor de către institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003.

Soldul donatiilor si/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2008, înscris în Contul de executie a donatiilor/sponsorizărilor primite si utilizate în anul 2008, trebuie să coincidă cu suma care se transferă, până la data de 30 decembrie 2008, în contul 50.07 „Disponibil din donatii si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”.

(3) Utilizarea în anul 2009 a donatiilor/sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2008 se efectuează din contul 50.07 „Disponibil din donatii si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”, pe destinatiile stabilite de transmitător, si se evidentiază la subdiviziunile de cheltuieli bugetare înscrise la nr. crt. 3 „Soldul donatiilor si/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului” din anexa nr. 3, întocmită la transferarea soldului.

(4) Donatiile si/sau sponsorizările rămase neutilizate la finele anului bugetar în conturile în valută deschise la institutii de credit pe numele unitătilor administrativ-teritoriale se utilizează în anul următor din acelasi cont, pe destinatiile stabilite de transmitător.

(5) Donatiile si/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2008, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor administrativ-teritoriale si, în consecintă, nu mai pot fi utilizate în cursul anului 2008, vor fi încasate de către acestea în contul 50.06 „Sume de mandat si în depozit ale institutiilor publice de subordonare locală” deschis la unitătile Trezoreriei Statului sau în contul de valută deschis la institutia de credit, după caz, urmând ca virarea sumelor respective în contul de venituri bugetare corespunzător si majorarea creditelor bugetare, în scopul efectuării de cheltuieli, să se realizeze în primele 10 zile ale anului 2009.

4.6. (1) În conturile 50.75.02 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si pentru sustinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinantare locală” si, respectiv, 50.75.03 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor cu finantare externă, care necesită cofinantare locală” deschise la unitătile Trezoreriei Statului pe numele directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti pot rămâne la finele anului 2008 numai eventuale sume încasate în plus si nerepartizate prin hotărâre a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Sumele rămase la finele anului 2008 în soldul conturilor prevăzute la alin. (2) se reportează în anul următor si vor fi alocate bugetelor locale beneficiare în conformitate cu hotărârile consiliului judetean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, si în limita sumelor care vor fi aprobate în bugetele locale pe anul 2009.

4.7. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2008 subventii de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj sau alte bugete restituie, până la data de 30 decembrie 2008, sumele rămase neutilizate la finele anului, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate.

Sumele care se restituie se determină ca diferentă între subventiile primite, înregistrate la subcapitole de venituri: 42.02.01 „Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare”, 42.02.05 „Planuri si regulamente de urbanism”, 42.02.09.01 „Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate”, 42.02.09.02 „Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor”, 42.02.10 „Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuintă”, 42.02.12 „Subventii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit” , 42.02.13 „Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor”, 42.02.14 „Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar”, 42.02.15 „Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare”, 42.02.16 „Subvenii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale”, 42.02.17 „Subventii pentru finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale”, 42.02.19 „Subventii către bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013”, 42.02.21 „Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, 42.02.28 „Subventii primite din Fondul de interventie”, 42.02.29 „Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar”, 42.02.32 „Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili”, 42.02.33 „Sprijin financiar la constituirea familiei”, 42.02.34 „Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”, 42.02.35 „Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitătilor de asistentă medico-sociale”, 42.02.36 „Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuti”, 42.02.37 „Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare”, 43.02.04 „Subventii de la bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de muncă si subventionarea locurilor de muncă” si plătile de casă efectuate în limita acestora.

În acest scop, unitătile administrativ-teritoriale prezintă unitătilor Trezoreriei Statului, la care au conturile deschise, ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite distinct pentru restituirea către bugetele respective a fiecărui tip de subventie primită, la care se anexează contul de executie al cheltuielilor efectuate din subventiile primite în anul 2008, pe baza căruia are loc operatiunea de regularizare. Restituirea sumelor se efectuează din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local în conturile din care subventiile respective au fost primite.

4.8. (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, încasate în bugetele locale, în anul 2008, peste nivelul plătilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor” din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 30 decembrie 2008. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autoritătile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate potrivit legii din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2008, întocmite astfel:

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului si a centrelor de asistentă socială a persoanelor cu handicap;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finantării cheltuielilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-g) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, încasate în bugetele locale, în anul 2008, peste nivelul plătilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti” din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 30 decembrie 2008. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autoritătile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2008, întocmite astfel:

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finantării cheltuielilor prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. b)-f) din Legea nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul nivelul municipiului Bucuresti si al sectoarelor acestuia, încasate în bugetele locale, în anul 2008, peste nivelul plătilor de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti” din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 30 decembrie 2008. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea vor fi anexate conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2008, întocmite astfel:

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat;

- un cont de executie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente celorlalte cheltuieli prevăzute la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, încasate în bugetele locale, în anul 2008, peste nivelul plătilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.05 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri”, din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 30 decembrie 2008.


La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autoritătile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2008.

(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, încasate în bugetele locale, în anul 2008, peste nivelul plătilor de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.07 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural”, din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 30 decembrie 2008. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autoritătile administratiei publice locale vor anexa conturile de executie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2008.

4.9. (1) Nu se supun operatiunilor de regularizare la finele anului cu bugetul de stat următoarele categorii de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:

a) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit anexei nr. 7 la Legea nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia sumelor rămase nerepartizate la finele anului de consiliile judetene, prin hotărâri, aferente cotei de 20% pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si pentru sustinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinantare locală;

b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale suplimentate pe bază de hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, dacă prin hotărârile Guvernului nu se prevede altfel.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aferente cotei de 20% pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinantare locală, rămase nerepartizate la finele anului de consiliile judetene prin hotărâri, se restituie până la data de 30 decembrie 2008 în contul 20.11.01.06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unitătilor administrativ-teritoriale prin hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru finantarea cheltuielilor de natura investitiilor, rămase neutilizate la finele anului 2008, si care se reflectă în excedentul bugetului local si, respectiv, în fondul de rulment, vor fi utilizate în anul 2009 cu aceeasi destinatie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în conditiile prevederilor alin. (3) si (4) ale art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare.

4.10. În cazul în care operatiunile de regularizare prevăzute la pct. 4.7 si 4.8 determină gol temporar de casă al bugetului local, unitătile Trezoreriei Statului, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de către unitătile administrativ-teritoriale, vor transfera suma corespunzătoare golului de casă astfel creat, din contul 50.39 „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitătii administrativ-teritoriale” în contul de venituri al bugetului local 21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă”.

4.11. Stabilirea rezultatului executiei bugetului local

După efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetul de stat si celelalte bugete, prevăzute de prezentele norme, autoritătile administratiei publice locale împreună cu unitătile Trezoreriei Statului vor stabili rezultatul executiei bugetelor locale la finele anului, potrivit următorului mecanism:

4.11.1. În situatia în care veniturile bugetului local, exclusiv cele evidentiate în contul de venituri al bugetului local 21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă”, sunt mai mari decât cheltuielile bugetului local:

a) reîntregirea fondului de rulment al unitătilor administrativ-teritoriale cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2008, pentru acoperirea golurilor temporare de casă.

Operatiunea se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri al bugetului local 21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă” în contul 50.39 „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale”;

b) închiderea de către unitătile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetelor locale, prin contul de excedent :

 

82.98.02 „Excedent”

=

24 „Cheltuielile bugetelor locale” (analitice pe subdiviziunile clasificatiei bugetare)

 

21 „Veniturile bugetelor locale” (analitice pe subdiviziunile clasificatiei bugetare)

=

82.98.02 „Excedent”

 

c) utilizarea cu prioritate a excedentului din exercitiul curent al bugetului local pentru rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri aferente acestora.

Operatiunea se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) până la data de 31 decembrie 2008, în limita soldului creditor al contului 82.98.02 „Excedent”, si se evidentiază de către unitătile Trezoreriei Statului astfel:

 

82.98.02 „Excedent”

=

61.01 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului – decontări interbancare de mică valoare”

sau

61.02 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului – decontări interbancare de mare valoare”

 

d) excedentul din exercitiul curent al bugetului local rămas după efectuarea operatiunii de la pct. c) se utilizează pentru constituirea fondului de rulment, în care scop ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor vira suma respectivă din contul 82.98.02 „Excedent” în contul 50.39 „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale”.

4.11.2. În situatia în care veniturile bugetului local, exclusiv cele evidentiate în contul de venituri al bugetului local 21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă”, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:

a) închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului local, prin contul de deficit:

            a.1) închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului local

 

82.99.02 „Deficit”

=

24 „Cheltuielile bugetelor locale” (analitice pe subdiviziunile clasificatiei bugetare)

 

            a.2) închiderea contului de venituri al bugetului local 21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă” (reîntregirea fondului de rulment al unitătilor administrativ-teritoriale cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2008 pentru acoperirea golurilor temporare de casă)

 

21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă”

=

50.39 „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale”

 

            a. 3) închiderea conturilor de venituri ale bugetului local (exclusiv contul 21.40.02.11 „Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă”):

 

21 „Veniturile bugetelor locale” (analitice pe subdiviziunile clasificatiei bugetare)

=

82.99.02 „Deficit”

 

b) acoperirea definitivă a deficitului rezultat din executia curentă a bugetului local, din fondul de rulment propriu al unitătilor administrativ-teritoriale, astfel:

b.1) până la data de 9 ianuarie 2009, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, au obligatia de a aproba acoperirea definitivă din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2008;

b.2) Pe baza hotărârii consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale respective întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din fondul de rulment. Suma corespunzătoare deficitului înregistrat se virează din contul 50.39 „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitătii administrativ-teritoriale” în contul 82.99.02 „Deficit”.

4.12. Operatiunile de încheiere a executiei bugetelor locale prevăzute la pct. 4.11 se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2009, cu data de 31 decembrie 2008.

 

CAPITOLUL V

Încheierea executiei bugetului asigurărilor sociale de stat si sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Unitătile pe seama cărora a fost deschis contul 25 „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat” la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului din cadrul administratiilor finantelor publice ale oraselor si municipiilor (altele decât cele resedintă de judet) transferă până la data de 29 decembrie 2008 plătile de casă înregistrate în acest cont, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul 25 „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat” deschis pe seama casei judetene de pensii. La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se anexează contul de executie bugetară pe subdiviziunile clasificatiei bugetului asigurărilor sociale de stat, pe baza căruia se vor înregistra plătile de casă în contabilitatea casei judetene de pensii.

5.1. Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

5.1.1. La data de 12 ianuarie 2009, unitătile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri si cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, operatiune efectuată cu data de 31 decembrie 2008.

Conturile de venituri si cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se închid prin debitul/creditul contului 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”, după caz, si se codifică astfel: simbol cont 81.01; cod capitol 98.03.04 pentru excedent si, respectiv, 99.03.04 pentru deficit.

În cazul Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, conturile de venituri si cheltuieli deschise pe numele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale se închid prin contul 81.01.0000 „Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pe anul 2008”.

Operatiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului sunt următoarele:

- pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale:

 

%

=

81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”

 

 

22.20.03.04.01

„Contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale datorate de angajatori”

22.20.03.04.02

„Contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale”

22.21.03.06

„Contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare”

22.30.03.07

„Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale”

22.31.03.06

„Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă si boli profesionale ”

 

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale:

 


81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”

=

25.69.03 „Asigurări si asistentă socială pentru accidente de muncă si boli profesionale”

 

NOTĂ:

- operatiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă;

- contul 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” se deschide la nivelul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului.

La Trezoreria Statului Sector 3, contul 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” se deschide pe codurile fiscale ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti si Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, astfel:

- 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti”, cod capitol bugetar, cod fiscal;

- 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale al Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă”, cod capitol bugetar, cod fiscal.

5.1.2. Pentru operatiunile efectuate la pct. 5.1.1, în contul 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”, unitătile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

5.2. Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat

5.2.1. La data de 12 ianuarie 2009, unitătile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, încheie, în contabilitatea proprie, executia bugetului asigurărilor sociale de stat reflectată în conturile 25 „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat” si conturile 22 „Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat” si care nu au făcut obiectul operatiunilor de închidere prevăzute la pct. 5.1.1 si 5.2.4., inclusiv contul 22.47.03.02 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contributii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire”.

Conturile de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se închid prin debitul/creditul contului 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat’’, după caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele caselor de pensii, si se codifică astfel: simbol cont 81.02; cod capitol 98.03.03 pentru excedent si, respectiv, 99.03.03 pentru deficit.

La Trezoreria Statului Sector 3, contul 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat’’ se deschide pe codurile fiscale ale Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti si Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, astfel:

- 81.02 „Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti”, cod capitol bugetar, cod fiscal;

- 81.02 „Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat al Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă”, cod capitol bugetar, cod fiscal;

5.2.2. Operatiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat care nu au făcut obiectul operatiunilor de închidere prevăzute la pct. 5.1.1. sunt următoarele:

 

22 „Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat”

=

81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat”

 

            - pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

 

 

81.02 „Excedent/Deficit al  bugetului asigurărilor sociale de stat”

=

25 „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat”


5.2.3. Pentru operatiunile înregistrate în contul 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat”, unitătile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

5.2.4. În cazul Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, conturile de venituri si cheltuieli deschise pe numele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale se închid, la data de 20 ianuarie 2009, prin contul 81.02.0000 „Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008”.

5.3. Dispozitii comune pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetul asigurărilor sociale de stat

5.3.1. În zilele de 14 si 15 ianuarie 2009, unitătile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” în/din contul 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” deschise la trezoreria municipiului resedintă de judet pe numele casei judetene de pensii. Această operatiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2008, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 81.01.98.03.04 sau 81.01.99.03.04 si, respectiv, 81.02.98.03.03 sau 81.02.99.03.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat în contabilitatea proprie a caselor judetene de pensii.

Casele judetene de pensii au obligatia de a verifica extrasele conturilor 81.01.98.03.04, 81.01.99.03.04, 81.02.98.03.03 si 81.02.99.03.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative, si de a sesiza activitătile de trezorerie si contabilitate publică judetene asupra eventualelor iregularităti, până la data de 16 ianuarie 2009, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.

5.3.2. Transferarea rezultatului executiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 în contul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

5.3.2.1. Până la data de 15 ianuarie 2009, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti îsi transferă rezultatul executiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 în contul propriu deschis la Trezoreria Statului Sector 3, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat”, pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucuresti. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 31.12.2008.

5.3.2.2. Până la data de 20 ianuarie 2009, casele judetene de pensii si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti si Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă transferă rezultatul executiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetul asigurărilor sociale de stat înregistrate la finele anului 2008 în contul 81.01.0000 „Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pe anul 2008” si, respectiv, 81.02.0000 „Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008” deschis pe numele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, astfel:

- soldul creditor al contului 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” se virează în contul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al contului 81.01 „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 „Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 31.12.2008.

5.4. (1) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale centralizează în perioada 12-16 ianuarie 2009 soldul executiei de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat, înregistrat la unitătile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subventiilor primite în anul 2008 de la bugetul de stat. Operatiunea se efectuează de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 19 ianuarie 2009, ca operatiune a anului 2008, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 22.42.03.24 „Subventii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat” în contul 23.56.01.51 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat” deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) În cazul în care se înregistrează deficit, acesta se preia la data de 21 ianuarie 2009 de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 81.02.99.03.03 „Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat”.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operatiunile prevăzute la alin. (1) si (2), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 31.12.2008.

5.5. La data de 21 ianuarie 2009, excedentul sau deficitul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale înregistrat în contul 81.01.0000 „Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pe anul 2008” se virează/se preia de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 81.01.98.03.04 „Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 31.12.2008.

 

CAPITOLUL VI

Încheierea executiei sistemului asigurărilor pentru somaj si a Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

 

6.1. Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

6.1.1. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă virează, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 9 ianuarie 2009, excedentul Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale existent în soldul contului 86.01.0000 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2007” în contul 86.01.98.04.11 „Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”.

6.1.2. La data de 12 ianuarie 2009, unitătile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri si cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, operatiune efectuată cu data de 31 decembrie 2008.


Conturile de venituri si cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se închid prin debitul/creditul contului 86.01 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”, după caz, si se codifică astfel: simbol cont 86.01; cod capitol 98.04.11 pentru excedent, si respectiv, 99.04.11 pentru deficit.

În cazul Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, conturile de venituri si cheltuieli deschise pe numele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă se închid prin contul 86.01.0000 „Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2008”.

Operatiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului sunt următoarele:

 

            - pentru închiderea conturilor de venituri ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale:

 

%

=

86.01 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”

 

 

 

28.20.04.06 „Contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale”

 

 

28.31.04.04 „Venituri din dobânzi la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale”

 

 

28.36.04.12 „Alte venituri la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale”

 

 

 

            - pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale:

 

86.01 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”

=

 

29.64.04 „Cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”

 

NOTĂ:

- operatiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă;

- contul 86.01 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” se deschide la nivelul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului.

6.1.3. Pentru operatiunile efectuate la pct. 6.1.2 în contul 86.01 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”, unitătile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

6.2. Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru somaj

6.2.1. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 9 ianuarie 2009, excedentul bugetului asigurărilor pentru somaj existent în soldul contului propriu 86.98.04 „Excedent al bugetului asigurărilor pentru somaj” în contul 86.02.98.04.10 „Excedent al sistemului asigurărilor pentru somaj”.

6.2.2. La data de 12 ianuarie 2009, unitătile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, încheie în contabilitatea proprie executia bugetului sistemului asigurărilor pentru somaj reflectată în conturile 29 „Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru somaj” si conturile 28 „Veniturile bugetului asigurărilor pentru somaj” si care nu au făcut obiectul operatiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.1.2 si 6.2.5.

Conturile de venituri si cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru somaj se închid prin debitul/creditul contului 86.02 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj”, după caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă, si se codifică astfel: simbol cont 86.02; cod capitol 98.04.10 pentru excedent, si, respectiv, 99.04.10 pentru deficit.

6.2.3. Operatiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru somaj care nu au făcut obiectul operatiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.1.2. sunt următoarele:

 

28 „Veniturile bugetului asigurărilor pentru somaj”

=

86.02 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj”

 

- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru somaj:

 

86.02 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj”

=

29 „Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru somaj”

 

6.2.4. Pentru operatiunile înregistrate în contul 86.02 „Excedent/Deficit al bugetului sistemului asigurărilor pentru somaj”, unitătile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.

6.2.5. În cazul Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, conturile de venituri si cheltuieli deschise pe numele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă se închid la data de 20 ianuarie 2009 prin contul

86.02.0000 „Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor pentru somaj pe anul 2008”.

6.3. Dispozitii comune sistemului asigurărilor pentru somaj si Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

6.3.1. În zilele de 14-15 ianuarie 2009, unitătile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 86.01 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” în/din contul 86.01


„Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” deschise la trezoreria municipiului resedintă de judet pe numele agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă. Această operatiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2008, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 86.01.98.04.11 sau 86.01.99.04.11 si, respectiv, 86.02.98.04.10 sau 86.02.99.04.10, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru somaj în contabilitatea proprie a agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă.

Agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă au obligatia de a verifica extrasele conturilor 86.01.98.04.11, 86.01.99.04.11 si, respectiv, 86.02.98.04.10, 86.02.99.04.10, deschise la nivelul trezoreriilor operative, si de a sesiza activitătile de trezorerie si contabilitate publică judetene asupra eventualelor iregularităti, până la data de 16 ianuarie 2009, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.

6.3.2. Transferarea rezultatului executiei sistemului asigurărilor pentru somaj si a Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2008 în contul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

6.3.2.1. Până la data de 15 ianuarie 2009, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Municipiului Bucuresti îsi transferă rezultatul executiei sistemului asigurărilor pentru somaj si, respectiv, Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2008 în conturile proprii deschise la Trezoreria Statului Sector 5 prin virarea/încasarea în/din conturile 86.01 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” a tuturor soldurilor conturilor 86 pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucuresti si, respectiv, la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se înscrie 31.12.2008.

6.3.2.2. Până la data de 20 ianuarie 2009, agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă transferă rezultatul executiei sistemului asigurărilor pentru somaj si, respectiv, rezultatul executiei Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, înregistrate la finele anului 2008, în conturile 86.01.0000 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2008” si, respectiv, 86.02.0000 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj pe anul 2008”, deschise pe numele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, astfel:

- soldul creditor al conturilor 86.01 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” s i/sau 86.02 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru omaj” se virează în contul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al conturilor 86.01 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Agentiei Nationale pentru Ocuparea For Î ei de Muncă.

În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se înscrie 31.12.2008.

6.4. În functie de rezultatul executiei de casă a bugetului asigurărilor pentru somaj înregistrat după efectuarea operatiunilor de la pct. 6.3.2.2, Agentia Natională pentru

Ocuparea Fortei de Muncă efectuează, până la data de 21 ianuarie 2009, următoarele operatiuni:

6.4.1. În cazul Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Excedentul sau deficitul înregistrat în contul 86.01.0000 „Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale pe anul 2008” de Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se virează/se preia de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 86.01.98.04.11 „Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”.

6.4.2. În cazul sistemului asigurărilor pentru somaj Excedentul sau deficitul înregistrat în contul 86.02.0000

„Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor pentru somaj pe anul 2008” de sistemul asigurărilor pentru somaj se virează/se preia de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 86.02.98.04.10 „Excedent al sistemului asigurărilor pentru somaj”.

6.4.3. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operatiunile prevăzute la pct. 6.4.1 si 6.4.2, la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 31.12.2008. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti înregistrează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prezentate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă ca operatiuni ale anului 2008.

 

CAPITOLUL VII

Încheierea executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

7.1. Subventiile primite de bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat rămase neutilizate se restituie până la data de 7 ianuarie 2009 în contul de cheltuieli al bugetului de stat din care acestea au fost încasate.

Sumele care se restituie se determină ca diferentă între subventiile primite în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26.42.05.26 „Subventii primite de bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” si plătile efectuate pe destinatiile pentru care acestea au fost aprobate.

Restituirea se efectuează din contul 26.42.05.26 „Subventii primite de bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” în contul Ministerului Sănătătii Publice 23.66.01.51 „Sănătate - Transferuri între unităti ale administratiei publice” deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la „Data emiterii” se va înscrie data de 31.12.2008.

7.2. Subventiile primite de bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice rămase neutilizate se restituie până la data de 7 ianuarie 2009 în contul din care acestea au fost încasate. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie data de 31.12.2008.

Sumele care se restituie se determină ca diferentă între sumele primite în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26.43.05.12 „Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice” si plătile efectuate pe destinatiile pentru care acestea au fost aprobate.

7.3. (1) În zilele de 12 si 13 ianuarie 2009, unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate întocmesc „Situatia veniturilor bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate colectate de Ministerul Economiei si Finantelor, încasate în anul 2008”, la nivel de subcapitole bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.1, pe care o transmit în aceeasi zi activitătii de trezorerie si contabilitate publică judetene.

(2) Activitătile de trezorerie si contabilitate publică judetene centralizează situatiile prevăzute la alin. (1) pe formularul prevăzut în anexa nr. 3.2, care se transmite caselor de asigurări sociale de sănătate judetene, la data de 14 ianuarie 2009.

(3) În zilele de 12 si 13 ianuarie 2009, trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti transmit „Situatia veniturilor bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate colectate de Ministerul Economiei si Finantelor, încasate în anul 2008”, întocmită pe modelul prevăzut în anexa nr. 3.1, Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(4) La nivelul Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, situatiile întocmite pe modelul prevăzut în anexa nr. 3.1, primite de la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, se centralizează cu datele din aceeasi situatie întocmită pentru contributiile achitate de marii contribuabili si de contribuabilii mijlocii, din evidenta proprie, pe formularul prevăzut în anexa nr. 3.2, care se transmite Casei de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului Bucuresti la data de 14 ianuarie 2009.

(5) La data de 15 ianuarie 2009, casele de asigurări sociale de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, după caz, pe baza datelor din anexa nr. 3.2, întocmesc ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează cota de 1% destinată fondului de rezervă, din conturile de venituri bugetare prevăzute în coloanele 1-13, urmate de codul fiscal al casei de asigurări sociale de sănătate, deschise la trezoreriile municipiilor resedintă de judet sau la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, după caz, în contul 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă” care se deschide pe numele acestora la aceleasi unităti ale Trezoreriei Statului. Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face viramentul se întocmesc distinct pentru conturile de venituri bugetare prevăzute în coloanele 1-13, la nivelul sumelor totale înscrise în coloanele respective.

(6) Până la data de 16 ianuarie 2009, casele de asigurări sociale de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti au obligatia de a vira în contul 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă” care se deschide pe numele acestora la trezoreriile municipiilor resedintă de judet sau la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, după caz, si cota de 1% aplicată asupra veniturilor colectate de către acestea, cu exceptia celor încasate în conturile 26.20.05.03.04 „Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice”, 26.20.05.03.05 „Contribuii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate în somaj”, 26.21.05.03.03 „Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati”, 26.42.05.26 „Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, 26.37.05.01 „Donatii si sponsorizări”, 26.43.05.12 „Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice” si, respectiv, a celor cuprinse în anexa nr. 3.2.

(7) Pe data de 19 ianuarie 2009, casele de asigurări sociale de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti au obligatia de a vira sumele încasate în contul propriu 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă”, potrivit prevederilor alin. (5) si (6), în contul 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă” deschis pe numele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

NOTĂ:

Operatiunile prevăzute la alin. (5)-(7) se efectuează pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 31.12.2008.

(8) Răspunderea pentru calcularea si virarea cotei de 1% pentru constituirea fondului de rezervă revine caselor de asigurări de sănătate.

7.4. Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

7.4.1. (1) După efectuarea operatiunilor de la pct. 7.3. alin. (5) si (6), unitătile operative ale Trezoreriei Statului încheie în contabilitatea proprie executia bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, la data de 20 ianuarie 2009, cu data de 31 decembrie 2008, prin închiderea conturilor 26 „Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” si 27 „Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” prin debitul/creditul contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, după caz, care se deschide pe numele caselor de asigurări sociale de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, după caz.

Contul 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” se codifică astfel: simbol cont sintetic 87; cod capitol 98.05 pentru excedent si, respectiv, 99.05 pentru deficit; codul fiscal al casei de asigurări sociale de sănătate judetene sau a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, după caz.

(2) Închiderea conturilor de venituri si de cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate deschise pe numele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti se efectuează prin debitul/creditul contului 87.0000 „Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008” deschis pe numele acesteia.

7.4.2. La data de 21 ianuarie 2009, unitătile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” în/din contul 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” deschis la trezoreria municipiului resedintă de judet pe numele casei de asigurări sociale de sănătate judetene. Această operatiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2008, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează, în copie, extrasele contului 87.98.05 sau 87.99.05, după caz, deschise la nivelul unitătilor operative ale Trezoreriei Statului, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în contabilitatea proprie a caselor de asigurări sociale de sănătate judetene.

7.4.3. (1) Conturile de venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate deschise la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, al Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, pentru marii contribuabili si pentru contribuabilii mijlocii, se închid prin creditul contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” deschis pe numele Casei de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului Bucuresti. Fac exceptie de la aceste prevederi veniturile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate colectate de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, care se închid prin creditul contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” deschis pe numele acestora.

(2) Până la data de 21 ianuarie 2009, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului Bucuresti îsi transferă

rezultatul executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, în contul propriu deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucuresti. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii” se va înscrie 31.12.2008.

 

            7.4.4. Închiderea în contabilitatea Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

26 „Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

=

87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

 

            7.4.5. Închiderea în contabilitatea Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

=

27 „Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

 

7.5. Transferarea rezultatului executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008 în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

7.5.1. Până la data de 22 ianuarie 2009, casele de asigurări sociale de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti transferă rezultatul executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate înregistrat la finele anului 2008 în contul 87.0000 „Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008” deschis pe numele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, astfel:

- soldul creditor al contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” se virează în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

- soldul debitor al contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

7.5.2. (1) În cazul în care, în urma colectării sumelor în contul 87.0000 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008” rezultă excedent, suma respectivă se virează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul 87.98.05 „Excedent al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, pe data de 23 ianuarie 2009.

(2) În cazul în care în urma colectării sumelor în contul 87.0000 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008” rezultă deficit, acesta se acoperă din fondul de rezervă constituit în contul 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă”. Operatiunea se efectuează pe data de 23 ianuarie 2009, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, înscriindu-se la rubrica „Data emiterii” data de 31.12.2008.

(3) După efectuarea operatiunii de la alin. (2) contul 87.0000 „Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008” nu mai prezintă sold.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

8.1. Ordonatorii de credite bugetare si conducătorii compartimentelor financiar-contabile ale institutiilor publice răspund pentru asigurarea încheierii tuturor operatiunilor privind încăsările si plătile aferente exercitiului bugetar al anului 2008, la termenele si în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare si de prevederile prezentelor norme metodologice, si vor lua măsuri pentru:

a) utilizarea creditelor bugetare aprobate, până la finele anului 2008, în limita prevederilor si destinatiilor din bugetele de venituri si cheltuieli si a creditelor bugetare deschise si repartizate, numai pentru cheltuieli angajate, lichidate si ordonantate la plată în conditiile legii;

b) repartizarea si retragerea creditelor bugetare la termenele stabilite în prezentele norme metodologice;

c) acordarea sumelor reprezentând plăti în avans, precum si recuperarea sau justificarea acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 264/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) luarea măsurilor necesare pentru lichidarea, până la finele anului, a imobilizărilor de fonduri în debitori, clienti si alte creante si reconstituirea cu sumele recuperate a plătilor de casă efectuate. Eventualele sume care nu pot fi recuperate până la finele anului se virează, în anul 2009, la bugetele din care institutiile publice sunt finantate, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, la titlul 85 „Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent” sau de disponibilităti, după caz, deschise la unitătile Trezoreriei Statului;

e) verificarea zilnică a operatiunilor privind deschiderea, repartizarea sau retragerea de credite bugetare, precum si a încasărilor si plătilor înregistrate în extrasele de cont emise de unitătile Trezoreriei Statului si luarea măsurilor ce se impun pentru comunicarea si corectarea în următoarea zi lucrătoare a eventualelor sume înregistrate eronat, în vederea asigurării concordantei datelor din contabilitatea proprie cu cele din contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului.

8.2. Unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu calculează dobândă la excedentele aferente bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si la disponibilitătile înregistrate în contul 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă”, aferente anului 2008 si existente în conturile deschise la unitătile Trezoreriei Statului în primele zile ale anului 2009.


8.3. La finele anului 2008 este interzisă retinerea oricăror sume provenite din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului în conturi de disponibilităti.

8.4. Unitătile Trezoreriei Statului vor elibera institutiilor publice cu conturi deschise la acestea extrase de cont cu operatiunile efectuate până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv si vor solicita acestora confirmarea scrisă a concordantei soldurilor conturilor de credite bugetare deschise si repartizate, de cheltuieli bugetare si de disponibilităti cu cele din evidenta proprie, până la data de 9 ianuarie 2009. În cazul în care nu se respectă acest termen, unitătile Trezoreriei Statului nu vor efectua plăti din conturile institutiilor respective.

8.5. Institutiile publice au obligatia ca în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie a anului 2009 să confirme unitătilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise soldurile conturilor de credite bugetare deschise si repartizate, de cheltuieli bugetare si de disponibilităti. Eventualele diferente între soldurile conturilor din contabilitatea institutiilor publice si cea a unitătilor Trezoreriei Statului vor fi clarificate operativ, fiind

interzisă încheierea executiei bugetare la finele anului 2008 cu diferente.

8.6. Institutiile publice au obligatia de a prezenta unitătilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise „Situatia fluxurilor de trezorerie” pentru obtinerea vizei privind exactitatea plătilor de casă efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, precum si a soldurilor conturilor de disponibilităti, după caz, pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiei publice cu cele din contabilitatea unitătilor Trezoreriei Statului.

Ordonatorii principali si secundari de credite vor centraliza datele din situatiile fluxurilor de trezorerie pe anul 2008 primite de la institutiile publice din subordine, numai dacă acestea sunt vizate de unitătile Trezoreriei Statului.

8.7. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în cazul în care nu au caracter de infractiune, se sanctionează cu amendă contraventională, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, care se aplică de organele abilitate în acest scop.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

PROGRAM CALENDARISTIC

pentru efectuarea prin unitătile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de încheiere a exercitiului bugetar al anului 2008

 

Nr. crt.

Denumirea operatiunilor

Data-limită pentru efectuarea operatiunilor

I. Operatiuni în numerar

 

1

Ridicarea sumelor în numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitătile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale si a drepturilor de asigurări si asistentă socială

până la 30 decembrie 2008

2

Ridicarea de sume în numerar din conturile institutiilor publice pentru plăti de volum redus si urgente necesare bunei functionări a acestora

până la 30 decembrie 2008

3

Depunerea încasărilor în numerar ale unitătilor vamale - din perioada 31 decembrie 2008 - 4 ianuarie 2009

5 ianuarie 2009

4

Depunerea la casieriile unitătilor Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale institutiilor publice

până la 31 decembrie 2008, ora 10,30

5

Achitarea la casieriile unitătilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri în numerar

până la 31 decembrie 2008, ora 10,30

II. Operatiuni de încasări si plăti prin virament*

 

1

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plăti către beneficiari cu conturi deschise la unităti ale Trezoreriei Statului din alte judete, inclusiv pentru plăti între trezorerii ale municipiului Bucuresti

până la 30 decembrie 2008, ora 12,00

2

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăti către beneficiari cu conturi deschise la unităti ale Trezoreriei Statului din alte judete sau la trezorerii diferite din municipiul Bucuresti

până la 30 decembrie 2008, ora 12,00

3

Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care institutiile publice sau operatorii economici dispun plăti către beneficiari cu conturi deschise la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului sau la unităti ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiasi judet

până la 31 decembrie 2008, ora 12,00

4

Prezentarea de către institutiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care îsi au contul deschis sau la unităti ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiasi judet

până la 31 decembrie 2008, ora 12,00

5

Prezentarea de către operatorii economici, la unitătile Trezoreriei Statului, a documentelor de transferare a disponibilitătilor în conturi deschise la institutii de credit

până la 30 decembrie 2008, ora 12,00 (pentru plăti de mică/mare valoare)

III. Deschiderea, repartizarea si retragerea creditelor bugetare

1

- ordonatorii principali

22 decembrie 2008

2

- ordonatorii secundari

23 decembrie 2008

3

- retragerile de credite

23 decembrie 2008

4

Virarea în conturile institutiilor ierarhic superioare a disponibilitătilor rămase în conturile institutiilor publice fără personalitate juridică

30 decembrie 2008

5

Lichidarea si decontarea operatiunilor de mandat

30 decembrie 2008

6

Recuperarea echivalentului în lei a sumelor în valută achizitionate din credite bugetare

29 decembrie 2008

7

Virarea în conturile bugetelor cărora se cuvin a echivalentului în lei a sumelor în valută încasate de institutiile publice, reprezentând venituri bugetare

29 decembrie 2008

8

Restituirea de către institutiile publice a subventiilor si transferurilor primite de la bugetul de stat

29-30 decembrie 2008

IV. Închiderea executiei bugetelor locale

1

Regularizarea subventiilor primite de bugetele locale de la bugetul de stat si de la alte bugete

30 decembrie 2008

2

Stabilirea si repartizarea excedentelor bugetelor locale si acoperirea eventualelor deficite ale acestora

în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2009

V. Închiderea executiei bugetului asigurărilor sociale de stat si sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

1

Virarea/Încasarea de către unitătile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 81.01 „Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si 81.02 „Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” în/din contul 81.01 „Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” si, respectiv, 81.02 „Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” deschis pe numele caselor judetene de pensii

14-15 ianuarie 2009 (ca operatiune a anului 2008)

2

Virarea/Încasarea de către casele teritoriale de pensii a rezultatului executiei bugetului asigurărilor sociale de stat si sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale în contul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

20 ianuarie 2009 (ca operatiune a anului 2008)

VI. Închiderea executiei sistemului asigurărilor pentru somaj si a Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

1

Virarea/Încasarea de către unitătile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 86.01 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” în/din conturile 86.01 „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” si, respectiv, 86.02 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru somaj” deschise pe numele agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene

14-15 ianuarie 2009 (ca operatiune a anului 2008)

2

Virarea/Încasarea de către agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă a rezultatului executiei bugetului asigurărilor pentru somaj si, respectiv, a rezultatului executiei Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale în contul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

20 ianuarie 2009 (ca operatiune a anului 2008)

VII. Închiderea executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

1

Virarea/Încasarea de către unitătile operative ale Trezoreriei Statului a

soldului contului 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” în/din contul 87 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” deschis pe numele casei de asigurări sociale de sănătate judetene

21 ianuarie 2009 (ca operatiune a anului

2008)

2

Virarea/Încasarea de către casele de asigurări sociale de sănătate judetene

si a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti a rezultatului executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

22 ianuarie 2009 (ca operatiune a anului

2008)

 

* Termenele prevăzute la punctele 1-4 pot fi depăsite numai cu acordul Ministerului Economiei si Finantelor.

 

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

 

LISTA

cuprinzând operatiunile pentru care unele institutii publice pot păstra sume la finele anului 2008, în contul 50.05 „Sume de mandat si în depozit” deschis la Trezoreria Statului

 

Nr. crt.

Denumirea operatiunilor

Institutiile care efectuează operatiunile

1

Garantiile vamale, inclusiv drepturile vamale achitate în avans, precum si sumele consemnate de persoanele fizice la unitătile vamale

unitătile vamale

2

Cotizatii pentru sport retinute de la personal, contributii ale cadrelor pentru hrană si actiuni social-culturale

unitătile din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă naională

3

Drepturi bănesti ale persoanelor lipsite de libertate păstrate de penitenciare

penitenciare

4

Drepturi de personal, burse si pensii, alocatii pentru copii, alocatii pentru somaj, ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare, ordonantate, dar neridicate în cursul anului de către persoanele beneficiare

institutii publice

5

Sume depuse în numerar de angajati, reprezentând contributia la bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj, pentru personalul aflat în misiune permanentă în străinătate

ordonatorii principali de credite

6

Garantii depuse de operatorii economici la institutiile publice pentru participarea la licitatii, inclusiv taxa de participare si contravaloarea caietelor de sarcini, precum si garantiile de bună executie încasate în numerar de către institutiile publice si depuse în contul deschis la unitătile Trezoreriei Statului

institutii publice

7

Operatiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispozitie de către operatorii economici care nu pot fi restituite până la finele anului

institutii publice

8

Donatii si sponsorizări primite de institutiile publice, în luna decembrie 2008, cu care nu s-au mai putut majora bugetele de venituri si cheltuieli si nu au mai putut fi utilizate în anul 2008

institutii publice

9

Taxe pentru Monitorul Oficial al României si taxa judiciară de timbru

Oficiul National al Registrului Comertului si unitătile subordonate

10

Sumele încasate de la personal, reprezentând cotizatii pentru sindicat

institutii publice

11

Suma egală cu amenda achitată de cei cărora li s-a aplicat sanctiunea contraventională în conditiile art. 61 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005

Autoritatea Rutieră Română

12

Subventii retinute în conditiile art. 19 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare

Autoritatea Electorală Permanentă

 

NOTĂ:

Păstrarea de către institutiile publice prevăzute în anexa nr. 2 de sume în contul 50.05 „Sume de mandat si în depozit”, la finele anului, nu este obligatorie.


 

ANEXA Nr. 3.1

la normele metodologice

 

Denumirea unitătii trezoreriei statului ................................................................................

 

SITUATIA

veniturilor bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, colectate de Ministerul Economiei si Finantelor, încasate în anul 2008

 

Suma (lei)

Cont 26.20.05.03.01

Cont 26.20.05.03.02

Cont 26.20.05.03.06

Cont 26.21.05.03.01

Cont 26.21.05.03.04

Cont 26.42.05.22

Cont 26.42.05.23

Cont 26.42.05.27

Cont 26.43.05.02

Cont 26.43.05.03

Cont 26.43.05.05

Cont 26.43.05.06

Cont 26.43.05.11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nOTĂ:

1. n coloanele 1-13 se înscrie totalul veniturilor încasate (rulaj creditor), în lei, în perioada 1.01-31.12.2008.

2. Î n cazul Activitătii de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, anexa se semnează de trezorier-sef.

 

Sef administratie/Sef administratie adjunct,

...................................................................

 

ANEXA Nr. 3.2

la normele metodologice

 

Denumirea activitătii de trezorerie si contabilitate publică

......................................................................................

 

SITUATIA

veniturilor bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, colectate de Ministerul Economiei si Finantelor, încasate în anul 2008

 

Suma (lei)

Denumire

unitate operativă a trezoreriei

Cont 26.20.05.03.01

Cont 26.20.05.03.02

Cont 26.20.05.03.06

Cont 26.21.05.03.01

Cont 26.21.05.03.04

Cont 26.42.05.22

Cont 26.42.05.23

Cont 26.42.05.27

Cont 26.43.05.02

Cont 26.43.05.03

Cont 26.43.05.05

Cont 26.43.05.06

Cont 26.43.05.11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În coloanele 1-13 se înscrie totalul veniturilor încasate, pe fiecare unitate operativă a Trezoreriei Statului, în lei, în perioada 1.01-31.12.2008.

 

Directot executiv

..........................................

Trezorier-Sef

.....................................


ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Institutia de Învătământ Superior

.....................................................................

INDICATORI SINTETICI

ai executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008

 

1.

Venituri totale, din care:

- venituri încasate pe bază de contract institutional si contract complementar, încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

mii lei

2.

Cheltuieli totale, din care:

a) cheltuieli curente din care:

- cheltuieli de personal

b) cheltuieli de capital

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

3.

Ponderea sumelor încasate din contractele încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în venituri totale

 

4.

Grad de acoperire a cheltuielilor din alte surse decât cele provenite pe bază de contract, încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

%

5.

Cost mediu pe student echivalent = cheltuieli pentru activitatea de bază/numărul de studenti echivalenti

lei/student echivalent