MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 857            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 19 decembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

283. - Lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006

 

1.095. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 998 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35811 alin. 2, art. 364 si art. 368 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.175 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

Decizia nr. 1.243 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1, art. 280 si art. 403 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.245 din 18 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 1.247 din 18 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct.1 si 12, art. 8 alin. (7) si ale art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.598. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

1.623. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu

 

1.649. - Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze asupra cooperării tiintifice si tehnologice, semnat la Bucuresti la 27 iunie 2008

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze asupra cooperării tiintifice si tehnologice

 

1.654. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii Publice - Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati

 

1.656. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea

 

1.659. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava

 

1.671. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru municipiul Bucuresti

 

1.674. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Craiova” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.675. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.677. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului

 

1.678. - Hotărâre privind înfiintarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.132. - Decizie pentru revocarea măsurilor dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.063/2008 privind sanctionarea cu interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare a Societătii Comerciale Unita Vienna Insurance Group - S.A

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă contul general anual de executie a bugetului de stat aferent anului 2006, cuprinzând venituri în sumă de 40.698,1 milioane lei, cheltuieli în sumă de 51.235,6 milioane lei si un deficit în sumă de 10.537,5 milioane lei.

(2) Structura contului general anual de executie a bugetului de stat este prevăzută în anexele nr. 1-11.

Art. 2. - (1) Se aprobă contul anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2006, cuprinzând venituri în sumă de 10.757,2 milioane lei, cheltuieli în sumă de 10.170,5 milioane lei, care nu includ Fondul de rezervă în sumă de 101,3 milioane lei, si un excedent în sumă de 485,4 milioane lei.

(2) Structura contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate este prevăzută în anexa nr. 12.

Art. 3. - (1) Se aprobă contul general anual al datoriei publice a statului aferent anului 2006, care cuprinde datoria publică în valoare de 63.340,7 milioane lei si prezintă următoarea structură:

1. datoria publică guvernamentală în valoare de 59.868,4 milioane lei, din care:

a) datoria publică guvernamentală internă directă a statului în sumă de 24.230,9 milioane lei, potrivit anexei nr. 13.I, si garantiile emise în numele si contul statului pentru împrumuturi interne, în sumă de 1.596,4 milioane lei, din care: garantiile emise în numele si contul statului pentru împrumuturi interne contractate în lei, în sumă de 221,9 milioane lei, potrivit anexei nr. 14.I.1, garantiile pentru împrumuturi interne contractate în valută, în sumă de 7,1 milioane lei, echivalent a 2,1 milioane euro, potrivit anexei nr. 14.I.2, si garantiile interne acordate în baza legilor speciale, în sumă de 1.367,4 milioane lei, potrivit anexei nr. 14.I.3;

b) datoria publică guvernamentală externă directă a statului, în sumă de 6.381,8 milioane euro, echivalent a 21.581,3 milioane lei, potrivit anexei nr. 13.II, si garantiile emise în numele si contul statului pentru împrumuturi externe, în sumă de 3.684,5 milioane euro, echivalent a 12.459,8 milioane lei, potrivit anexei nr. 14.II;

2. datoria publică locală în valoare de 3.472,3 milioane lei, din care:

a) datoria publică locală internă directă în sumă de 1.434,6 milioane lei, potrivit anexei nr. 15.I, si garantiile emise în numele si contul autoritătilor administratiei publice locale pentru împrumuturi interne în sumă de 108,1 milioane lei, potrivit anexei nr. 16.I;

b) datoria publică locală externă directă a statului în sumă de 518,8 milioane euro, echivalent a 1.754,4 milioane lei, potrivit anexei nr. 15.II, si garantiile emise în numele si contul statului pentru împrumuturi externe în sumă de 51,8 milioane euro, echivalent a 175,2 milioane lei, potrivit anexei nr. 16.II.

(2) Structura contului general anual al datoriei publice a statului este prevăzută în anexele nr. 13-16.

Art. 4. - Anexele nr. 1-16*) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 283.


*) Anexele nr. 1-16 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.095.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 998

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35811 alin. 2, art. 364 si art. 368

din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35811 alin. 2, art. 364 si art. 368 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Diav Serv” - S.R.L. din Orsova în Dosarul nr. 97/30/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 11 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 97/30/2008, Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 35811 alin. 2, art. 364 si art. 368 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Diav Serv” - S.R.L. din Orsova.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că judecarea actiunii arbitrale de către o instantă nespecializată sau ascultarea martorilor fără prestare de jurământ nu pot fi garantii care să reflecte conditiile si premisele unui proces echitabil, just si impartial, ci numai a unui proces de principiu. Mai mult, art. 364 din Codul de procedură civilă, care reglementează motivele actiunii în anulare, este mai restrictiv sub aspectul admisibilitătii decât calea de atac la care este supusă hotărârea pronuntată în procedura actiunii în anulare, cu consecinta ilogică de a nu permite nici măcar instantei de recurs să îsi exercite functia de control judiciar.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că textele criticate nu contravin prevederilor Constitutiei, întrucât instanta arbitrală reprezintă o alternativă oferită părtilor la procedura dreptului comun, la care părtile au apelat de comun acord, încheind în acest sens un contract cu clauză compromisorie cu privire la modalitatea de solutionare a litigiului.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază critica de neconstitu ­tionalitate ca fiind neîntemeiată. Textele de lege criticate nu împiedică părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti si de a beneficia de toate garantiile procesuale care conditionează, într-o societate democratică, procesul echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 35811 alin. 2, art. 364 si 368 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 35811 alin. 2: „Ascultarea martorilor si a expertilor se face fără prestare de jurământ”;

- Art. 364: „Hotărârea arbitrală poate fi desfiintată numai prin actiune în anulare pentru unul din următoarele motive:

a) litigiul nu era susceptibil de solutionare pe calea arbitrajului;

b) tribunalul arbitral a solutionat litigiul fără să existe o conventie arbitrală sau în temeiul unei conventii nule sau inoperante;

c) tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu conventia arbitrală;

d) partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile si procedura de citare nu a fost legal îndeplinită;

e) hotărârea a fost pronuntată după expirarea termenului arbitrajului prevăzut de art. 3533;

f) tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;

g) hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul si motivele, nu arată data si locul pronuntării, nu este semnată de arbitri;

h) dispozitivul hotărârii arbitrale cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la îndeplinire;

i) hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispozitii imperative ale legii.”;

- Art. 368: „Hotărârea arbitrală învestită cu formulă executorie constituie titlu executoriu si se execută silit întocmai ca si o hotărâre judecătorească.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si art. 124 alin. (2).

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că a analizat în mai multe rânduri constitutionalitatea prevederilor din Codul de procedură civilă referitoare la actiunea în anulare a hotărârii arbitrale, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale ca si în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 8/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2007, Curtea a retinut că „arbitrajul constituie o exceptie de la principiul potrivit căruia înfăptuirea justitiei se realizează prin instantele judecătoresti si reprezintă acel mecanism juridic eficient, menit să asigure o judecată impartială, mai rapidă si mai putin formală, confidentială, finalizată prin hotărâri susceptibile de executare silită.

Arbitrajul se organizează si se desfăsoară potrivit conventiei arbitrale încheiate între părti, cu respectarea principiului libertătii de vointă a acestora, sub rezerva respectării ordinii publice, a bunelor moravuri, precum si a dispozitiilor imperative ale legii, asa cum prevede art. 341 din Codul de procedură civilă. Prin urmare, părtile pot stabili, prin conventia arbitrală sau printr-un act aditional încheiat ulterior, normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea si înlocuirea arbitrilor, termenul si locul arbitrajului, normele de procedură pe care tribunalul arbitral trebuie să le urmeze în judecarea litigiului si, în general, orice alte norme privind buna desfăsurare a arbitrajului. În cazul în care părtile nu au convenit asupra unor asemenea norme, tribunalul arbitral va putea reglementa procedura ce urmează să fie aplicată.


Asa fiind, Curtea observă că incidenta dispozitiilor legale criticate este subsecventă acordului de vointă intervenit între părtile care au încheiat conventia arbitrală si care au optat pentru solutionarea litigiului de către un tribunal arbitral. Împrejurarea că autorul exceptiei a achiesat la solutionarea litigiului pe această cale, desi cunostea sau ar fi trebuit să cunoască dispozitiile legale referitoare la judecarea litigiului de o asemenea institutie, precum si consecintele juridice ale aplicării lor, nu îl îndreptăteste să se prevaleze de necunoasterea legii si deci lipseste de temei critica reglementării în cauză”.

În ceea ce priveste critica referitoare la caracterul devolutiv pe care ar trebui să îl aibă actiunea în anulare a hotărârii arbitrale, Curtea retine că specificul domeniului supus reglementării a impus adoptarea unor solutii diferite fată de cele din dreptul comun. Împrejurarea că legiuitorul a instituit o cale de atac cu o fizionomie juridică diferită de aceea a căilor de atac de drept comun, inclusiv sub aspectul admisibilitătii acesteia, nu relevă niciun aspect de neconstitutionalitate, fiind în deplină concordantă cu prevederile art. 129 din Constitutie. Într-adevăr, în măsura în care textul constitutional de referintă foloseste termenul generic de „căi de atac”, fără a le identifica si a le caracteriza, respectiv fără a se referi in terminis la apel si recurs, ipoteză în care respectarea acestor date de identificare ar fi fost convertită într-un criteriu de constitutionalitate, legiuitorul ordinar este deplin îndreptătit ca, în considerarea anumitor particularităti, să opteze pentru o cale de atac cu o identitate proprie, alta decât a celei de drept comun. De altfel, Curtea constată că, în conformitate cu dispozitiile art. 366 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în cazul în care a admis actiunea în anulare, instanta se va pronunta pe fondul litigiului, în limitele conventiei arbitrale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35811 alin. 2, art. 364 si art. 368 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Diav Serv” - S.R.L. din Orsova în Dosarul nr. 97/30/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.175 din 6 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Mioara Udrescu în Dosarul nr. 7.070/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal se prezintă, pentru părtile Nicolae Mătărău si Virgina Mătărău, avocatul Aurelian Barbu, lipsind autorul exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.


Avocatul prezent solicită Curtii admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudena Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 262/2003.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 29 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.070/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Mioara Udrescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate impun în mod arbitrar, fără o justificare ratională, o sanctiune deosebit de aspră persoanelor care, în vederea asigurării unui spatiu locativ corespunzător nevoilor familiei, au înstrăinat o locuintă care nu respecta aceste cerinte, cu intentia de a-si achiziiona una corespunzătoare. Astfel, în măsura în care legea instituie interdictia de a cumpăra o locuintă în conditiile Legii nr. 112/1995, respectiv sanctiunea nulitătii contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu nerespectarea interdictiei, dispozitiile criticate stabilesc un tratament discriminatoriu pentru persoanele care cu bună-credintă si-au exercitat drepturile cetătenesti.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 9 alin. 6: „Fac exceptie de la prevederile alin. 1 chiriasii titulari sau membrii familiei lor - sot, sotie, copii minori - care au dobândit sau au înstrăinat o locuintă proprietate personală după 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.”;

- Art. 11: „Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. 6 si ale art. 10 sunt lovite de nulitate absolută.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 privitoare la egalitatea cetătenilor în drepturi, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului si art. 47 cu privire la nivelul de trai, precum si prevederilor Declaratiei Universale a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele legale criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală. Astfel, spre exemplu, prin Decizia nr. 262 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 5 august 2003, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a celor două texte. Cu acel prilej, a retinut că, „potrivit art. 9 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, toti chiriasii care au dobândit sau au înstrăinat o locuintă proprietate personală după 1 ianuarie 1990 în localitatea de domiciliu sunt exceptati de la posibilitatea cumpărării apartamentelor ce nu se restituie în natură fostilor proprietari. Deosebirea de tratament între această categorie de chiriasi si cei care au dreptul de a cumpăra apartamentele rezultă dintr-o optiune anterioară a chiriasilor din prima categorie, de natură să ducă la concluzia că acestia au optat în favoarea unei locatiuni si nu a dobândirii sau păstrării în proprietate a unui imobil. Asadar, tratamentul juridic diferentiat instituit de textul de lege criticat are o motivare obiectivă si rezonabilă si nu reprezintă o încălcare a principiilor constitutionale”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în decizia de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1- 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. 6 si art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Mioara Udrescu în Dosarul nr. 7.070/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.243 din 6 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1, art. 280 si art. 403

din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1, art. 280 si 403 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Orasul Râsnov în dosarele nr. 23/62/2005 si nr. 573/64/2008 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în dezbatere problema conexării celor două dosare înregistrate pe rolul său, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 1.544D/2008 la Dosarul nr. 1.531D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta constantă a Curtii în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 23/62/2005, si prin Încheierea din 16 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 573/64/2008, Curtea de Apel Brasov - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1, art. 280 si art. 403 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Orasul Râsnov.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că dispozitiile legale criticate, care constituie temeiul juridic al cererii privind suspendarea executării silite, creează posibilitatea ca durata de solutionare a unui litigiu comercial să se prelungească în mod nefiresc, fapt ce determină încălcarea principiului solutionării cauzelor într-un termen rezonabil, consacrat de art. 21 alin. (3) din Constitutie.

Curtea de Apel Brasov - Sectia comercială consideră exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că în materie comercială procesele se judecă cu precădere, ceea ce asigură dreptul la solutionarea procesului într-un termen rezonabil. Pe de altă parte, instanta apreciază că măsura suspendării nu îl prejudiciază pe creditor, care beneficiază de toate drepturile si garantiile procedurale, fiind apărat prin instituirea cautiunii menite să acopere eventualele daune cauzate acestuia prin suspendare.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 279 alin. 1, art. 280 si 403 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 279 alin. 1: „Instanta poate încuviinta executia vremelnică a hotărârilor privitoare la bunuri ori de câte ori va găsi de cuviintă că măsura este de trebuintă fată de temeinicia vădită a dreptului, cu starea de insolvabilitate a debitorului sau că există primejdie vădită în întârziere; în acest caz instanta va putea obliga la darea unei cautiuni.”;

- Art. 280: „Cererea pentru suspendarea executiei vremelnice se va putea face fie o dată cu apelul fie deosebit în tot cursul instantei de apel.

Cererea se va depune la prima instantă sau instanta de apel, în care caz se va alătura în copie legalizată dispozitivul hotărârii.

Cererea de suspendare se va judeca de instanta de apel. Dispozitiile art. 403 alin. 3 sunt aplicabile.

Suspendarea va putea fi încuviintată numai cu dare de cautiune, al cărei cuantum îl va fixa instanta.

Până la dezlegarea cererii de suspendare aceasta va putea fi încuviintată vremelnic, prin ordonantă presedintială, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea cerintei prevăzute la alin. 4.”;

- Art. 403: „Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Dacă bunurile urmărite sunt supuse stricăciunii, pieirii sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pretului.

Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 si 2 instanta, în toate cazurile, se pronuntă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat.

În cazuri urgente, dacă s-a plătit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin încheiere si fără citarea părtilor, suspendarea provizorie a executării până la solutionarea cererii de suspendare de către instantă. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cautiunea care trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 lei pentru cererile neevaluabile în bani. Cautiunea depusă este deductibilă din cautiunea stabilită de instantă, dacă este cazul.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3), care se referă la liberul acces la justitie si la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia, Curtea constată că textele de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate, de exemplu, prin Decizia nr. 944 din 30 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 3 decembrie 2007, sau prin Decizia nr. 922 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008. Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată, retinând, în esentă, că suspendarea vremelnică a executării nu contravine dreptului la un proces echitabil, pentru că încheierea instantei prin care se dispune suspendarea este supusă recursului, astfel încât partea interesată poate să îsi prezinte toate apărările si cererile cu privire la acest aspect în cursul solutionării recursului.

Instituirea obligatiei de plată a cautiunii ca o conditie a suspendării executării are o dublă finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor în ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării silite, prin efectul suspendării acesteia, si, pe de altă parte, de a preveni si de a limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici. Întrucât plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea executării silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justitie.

Asa fiind, Curtea a constatat că, în conditiile în care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul este abilitat să reglementeze competenta si procedura de judecată, stabilind cadrul organizatoric si functional în care se realizează accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, instituirea posibilitătii suspendării vremelnice a executării nu aduce nicio atingere principiului constitutional pretins a fi încălcat.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1, art. 280 si 403 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Orasul Râsnov în dosarele nr. 23/62/2005 si nr. 573/64/2008 ale Curtii de Apel Brasov - Sectia comercială. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 6 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.245

din 18 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Asociatia Crescătorilor de Animale Atomei din Rupea, judetul Brasov, în Dosarul nr. 5.582/62/2007 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

La dosarul cauzei a fost depusă o cerere din partea autorului exceptiei, prin care solicită acordarea unui termen în vederea pregătirii apărării.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune cererii formulate.

Curtea respinge cererea de amânare, întrucât autorul exceptiei nu a motivat temeinic solicitarea, asa cum prevăd dispozitiile art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă. De altfel, din data de 4 iunie 2008, când a invocat exceptia de neconstitutionalitate în fata instantei de fond, si până în prezent, acesta a avut timp suficient pentru a-si pregăti apărarea.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 4 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 5.582/62/2007, Tribunalul Bra s ov - Sectia comercială si de contencios administrativ i fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Asociatia Crescătorilor de Animale Atomei din Rupea, judetul Brasov.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 80 din Legea nr. 85/2006 stipulează că numai judecătorul-sindic este competent a judeca actiunile în anulare a actelor frauduloase încheiate de debitori în dauna creditorilor, aspect care contravine principiilor de drept care trebuie să guverneze o judecată echitabilă a litigiilor existente pe rolul instantelor. Autorul exceptiei retine că sectia comercială din cadrul tribunalului este abilitată să solutioneze aceste cereri, însă împrejurarea că un singur judecător este învestit cu judecarea lor produce riscul pronuntării unor solutii identice, în pofida faptului că fiecare litigiu are particularitătile sale.

Pe de altă parte, autorul exceptiei sustine că din momentul deschiderii procedurii insolventei fată de debitor si până la data introducerii actiunii în anulare a actelor frauduloase încheiate de acesta s-a scurs termenul prevăzut de lege (1 an sau 18 luni, după caz), astfel că devine operabilă prescriptia dreptului la actiune.

Tribunalul Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ i fiscal apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Referitor la dispozitiile art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, instanta arată că acestea vizează termenul pentru formularea actiunilor având ca obiect anularea unor acte frauduloase ale debitorului, încheiate anterior deschiderii procedurii insolventei, astfel că autorul exceptiei, care este un subdobânditor, nu justifică un interes în sustinerea acestei exceptii.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 80 si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, texte de lege care reglementează posibilitatea administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului de a introduce actiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terti si pentru restituirea de către acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin anumite acte, respectiv actiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (3), care se referă la liberul acces la justitie si la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, prin mai multe decizii, Curtea stabilind netemeinicia criticilor. Astfel, prin Decizia nr. 748 din 26 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, si prin Decizia nr. 615 din 27 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iulie 2008, Curtea Constitutională a retinut că textele de lege criticate reglementează o parte din atributiile administratorului judiciar, ale lichidatorului sau ale comitetului creditorilor, si anume cele referitoare la introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale încheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor. Cu privire la aceste reglementări, Curtea a statuat că dispozitiile legale criticate constituie o aplicare a prevederilor art. 975 din Codul civil privind actiunea pauliană, prin care se stabileste dreptul creditorilor de a ataca actele frauduloase încheiate de debitori în dauna lor.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în decizia de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste critica autorului exceptiei referitoare la faptul că reglementările deduse controlului instituie competenta exclusivă a judecătorului-sindic de a solutiona actiunile pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terti si pentru restituirea de către acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin anumite acte, respectiv actiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, Curtea constată că, din această perspectivă, autorul solicită modificarea dispozitiilor Legii nr. 85/2006, în sensul lărgirii sferei celor competenti a judeca asemenea pricini. Însă o atare operatie excedează competentei Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului. Astfel, Curtea nu este competentă să complinească pretinse lacune ale textelor de lege, prin efectuarea controlului de constitutionalitate, în temeiul art. 61 din Constitutie, Parlamentul fiind „unica autoritate legiuitoare a tării”, modificarea sau completarea dispozitiilor de lege constituind atributii exclusive ale acestuia.

De asemenea, referitor la sustinerile autorului exceptiei potrivit cărora termenul prevăzut de lege pentru introducerea actiunilor reglementate de art. 80 si art. 81 din Legea nr. 85/2006 era deja împlinit la momentul introducerii acestora, Curtea constată că acestea vizează aspecte de interpretare si aplicare a legii ce tin de competenta exclusivă a instantei judecătoresti.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Asociatia Crescătorilor de Animale Atomei din Rupea, judetul Brasov, în Dosarul nr. 5.582/62/2007 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.247 din 18 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct.1 si 12, art. 8 alin. (7) si ale art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct.1 si 12, art. 8 alin. (7) si ale art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Intercon Construct Impex” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 29.835/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, pe de o parte, ca inadmisibilă în ceea ce priveste dispozitiile art. 1 alin. (1), art. 3 pct.1 si 12 din Legea nr. 85/2006, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 393/2008, si, pe de altă parte, ca neîntemeiată în ceea ce priveste dispozitiile art. 33 alin. (2), (4) si (6) si ale art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, cu referire la Deciziile Curtii Constitutionale nr. 1.051/2007 si nr. 177/2008.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 8 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 29.835/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct.1 si 12, art. 8 alin. (7) si ale art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Intercon Construct Impex” - S.R.L. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 1 alin. (1) si ale art. 3 pct. 1 si 12 din Legea nr. 85/2006 „induc un caracter imperativ al procedurii”, nu instituie în sarcina creditorului nicio obligatie de a dovedi starea de insolventă a debitorului si stabilesc un prag prea mic pentru a determina insolventa.

Art. 3 si 33 din lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 21, întrucât limitează dreptul debitorului de a solicita reorganizarea judiciară dacă a contestat, în prealabil, starea de insolventă, iar contestatia sa a fost respinsă. În ceea ce priveste prevederile art. 8 alin. (7) din lege, acestea sunt neconstitutionale, deoarece aceste dispozitii, care derogă de la dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, au fost introduse printr-o lege ordinară care nu poate modifica sau deroga de la prevederi dintr-o lege organică.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a comercială apreciază că specificul procedurii insolventei impune reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, dar aceste dispozitii corespund normelor constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 pct.1 si 12, art. 8 alin. (7) si ale art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 1 alin. (1): „Procedura generală prevăzută de prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflati în stare de insolventă sau de insolventă iminentă, cu exceptia celor prevăzuti la alin. (2) lit. c) si d):

1. societătile comerciale;

2. societătile cooperative;

3. organizatiile cooperatiste;

4. societătile agricole;

5. grupurile de interes economic;

6. orice altă persoană juridică de drept privat care desfăsoară si activităti economice.”;

- Art. 3 pct.1 si 12: „În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. insolventă este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor bănesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

a) insolventa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadentă, nu a plătit datoria sa fată de unul sau mai multi creditori;

b) insolventa este iminentă atunci când se dovedeste că debitorul nu va putea plăti, la scadentă, datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănesti disponibile la data scadentei;[...]

12. valoare-prag reprezintă cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusă cererea creditorului. Acesta este de 10.000 lei (RON), iar pentru salariati, de 6 salarii medii pe economie;”;

- Art. 8 alin. (7): „Prin derogare de la art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, judecătorul-sindic va putea să nu dispună suspendarea cauzei, în situatia în care dispozitiile a căror neconstitutionalitate se invocă au făcut obiectul cel putin al unei decizii pronuntate de Curtea Constitutională.”;

- Art. 33 alin. (2), (4) si (6): „(2) În termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existenta stării de insolventă. Dacă debitorul contestă starea de insolventă, iar contestatia sa este ulterior respinsă, el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară.[...]

(4) Dacă judecătorul-sindic stabileste că debitorul este în stare de insolventă, îi va respinge contestatia si va deschide, printr-o sentintă, procedura generală, situatie în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditorii detinând împreună sau separat minimum 20% din valoarea masei credale si numai dacă acestia îsi exprimă intentia de a depune un plan în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1), respectiv la art. 60 alin. (2).[...]

(6) Dacă debitorul nu contestă, în termenul prevăzut la alin. (2), că ar fi în stare de insolventă si îsi exprimă intentia de a-si reorganiza activitatea, judecătorul-sindic va da o sentintă de deschidere a procedurii generale. În cazul în care, din declaratia debitorului, făcută până la data pronuntării sentintei, rezultă că acesta se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii, judecătorul-sindic va pronunta o sentintă de deschidere a procedurii simplificate.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 9, referitoare la sindicate, patronate si asociatii profesionale, art. 21, referitoare la accesul liber la justitie, art. 44 alin. (2) care garantează dreptul de proprietate privată, art. 45 privitoare la libertatea economică, art. 53 cu privire la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 57 cu privire la exercitarea drepturilor si libertătilor, art. 73 alin. (3) referitor la domeniul de reglementare al legii organice, art. 126 alin. (1) referitor la instantele judecătoresti, art. 135 alin. (2) care garantează libertatea comertului, art. 142 alin. (1) potrivit căruia Curtea Constitutională este garantul suprematiei Constitutiei, art. 146, referitoare la atributiile Curtii Constitutionale, si în art. 147 cu privire la deciziile Curtii Constitutionale.

Având în vedere modul în care a fost formulată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 3 pct.1 si 12, Curtea observă că autorul acesteia, fără să sustină concret în ce constă încălcarea prevederilor constitutionale mentionate, critică, de fapt, modalitatea de redactare a textelor de lege. Or, astfel de critici nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate, având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Curtea retine că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si ale art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 1.138/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 16 ianuarie 2008, constatând netemeinicia criticilor formulate. Cu acel prilej, Curtea a retinut că, în ceea ce priveste art. 3 pct. 1 lit. a), acesta instituie „o prezumtie de insolventă pentru comerciantul debitor care nu stinge o datorie exigibilă după 30 de zile de la scadentă. Instituirea acestei prezumtii, cu consecinta răsturnării probei în sarcina debitorului, este justificată însă de necesitatea asigurării celeritătii în desfăsurarea procedurii insolventei, principiu recunoscut pentru desfăsurarea raporturilor de drept comercial, cât si de nevoia de a se evita obligatia creditorului de a dovedi starea de insolventă, fapt ce ar fi imposibil în conditiile în care acesta nu are acces la documentele debitorului si la datele privind disponibilitătile bănesti ale acestuia. [...]

În acest sens, Curtea a retinut că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul se bucură de atributul exclusiv de a stabili normele privind procedura de judecată, putând institui prevederi speciale în vederea reglementării unor situatii deosebite. O situatie deosebită o reprezintă si starea de insolventă cauzată de culpa debitorului constând în neplata unei creante certe, lichide si exigibile, având un anumit cuantum, într-un termen de 30 de zile, si care, sub imperiul celeritătii specifice solutionării raporturilor comerciale, a impus adoptarea unei proceduri speciale ce are drept scop protejarea patrimoniului debitorului si reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind, în acelasi timp, valorificarea cu eficientă sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creantelor creditorilor.”

Cu privire la critica de neconstitutionalitate a art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006, Curtea a constatat că aceasta are în vedere, de fapt, „doar interzicerea debitorului de a mai solicita reorganizarea judiciară după ce anterior a contestat existenta stării de insolventă, iar contestatia i-a fost respinsă.[...] Curtea retine că garantarea libertătii economice trebuie să aibă loc, în mod egal, pentru toti cei care desfăsoară o activitate economică. Astfel, garantarea drepturilor comerciantilor debitori nu poate aduce prejudicii drepturilor creditorilor. Prin urmare, limitarea exercitiului unor drepturi ale debitorilor care nu si-au exercitat voluntar obligatiile de plată apare ca justificată cu prilejul desfăsurării procedurii insolventei, ce urmăreste tocmai acoperirea pasivului acestora, prin satisfacerea creantelor creditorilor.

Restrângerea anumitor drepturi ale debitorului nu duce însă la disparitia totală a acelor drepturi. Astfel, debitorul are posibilitatea de a opta între acceptarea solutiei cu privire la deschiderea procedurii insolventei si propunerea unui plan de reorganizare sau contestarea solutiei de deschidere a procedurii insolventei, contestare care însă nu trebuie să tindă spre o simplă tergiversare a cauzei. În plus, chiar dacă va fi respinsă contestatia, un plan de reorganizare va putea fi propus de administratorul-judiciar sau de către creditori. Astfel, Curtea observă că legea pune la dispozitie mai multe căi prin care debitorul îsi poate valorifica drepturile sale, inclusiv prin exercitarea accesului liber la justitie”.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, Curtea constată că, prin Decizia nr. 1.051 din 13 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 4 decembrie 2007 s-a mai pronuntat, respingând critica cu un atare obiect. Cu acel prilej, a retinut că nu este încălcat art. 142 alin. (1) din Constitutie, precum si că, prin derogare de la dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, reglementarea criticată corespunde scopului si caracterului special al procedurii insolventei, asigurând celeritatea necesară procedurii, fără a leza în vreun fel rolul Curtii Constitutionale de garant al suprematiei Constitutiei si de unică autoritate de jurisdictie constitutională în România. Prin aceeasi decizie, s-a mai retinut că dispozitiile art. 8 din Legea nr. 85/2006 constituie norme de procedură a căror stabilire, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, intră în atributiile exclusive ale legiuitorului. În virtutea acestor prerogative constitutionale, legiuitorul, în considerarea unor situatii deosebite, poate să stabilească si reguli de procedură speciale, derogatorii de la regulile dreptului comun. Totodată, s-a constatat că procedura insolventei este o procedură specială, caracterizată de celeritate si care are drept scop protejarea patrimoniului debitorului si reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind în acelasi timp valorificarea cu eficientă sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creantelor creditorilor. Asa fiind, Curtea a statuat că prin art. 8 alin. (7) din lege sunt respectate principiile constitutionale înscrise la art. 1 alin. (5) si art. 142 alin. (1) din Legea fundamentală.

Referitor la critica potrivit căreia obiectul de reglementare al Legii nr. 85/2006 face parte din sfera legilor ordinare, iar Legea nr. 47/1992, de la care textul criticat face derogare, este lege organică, Curtea constată că, potrivit mentiunii din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, Legea privind procedura insolventei „a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată”. Or, art. 75 din Constitutie dispune cu privire la „Sesizarea Camerelor”, iar art. 76 alin. (1) din aceasta dispune că „Legile organice si hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majoritătii membrilor fiecărei Camere”. În consecintă, Legea nr. 85/2006 fiind adoptată cu respectarea acestor prevederi constitutionale, critica referitoare la încălcarea art. 73 alin. (3) din Constitutie privind domeniile de reglementare prin lege organică este neîntemeiată si urmează a fi respinsă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile anterioare îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct.1 si 12, art. 8 alin. (7) si ale art. 33 alin. (2), (4) si (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Intercon Construct Impex” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 29.835/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea i functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), punctul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. coordonează activitătile de cercetare, proiectare, evidentă, conservare, restaurare si punere în valoare a patrimoniului cultural national, mobil, imobil, precum si a peisajului cultural si le finantează potrivit legii;”.

2. La articolul 9, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi este de 197, exclusiv demnitarii si personalul aferent cabinetului ministrului culturii si cultelor.”

3. După articolul 19 se introduce un articol nou, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, publicatiile «Contemporanul», «Literatorul», «Manuscriptum», «Desteptarea aromânilor», «Moftul român», «Albina», «Teatrul», «Universul cărtii», «A Het», «Korunk», «Vilnie Slovo», institutii publice cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, se desfiintează.

(2) Stingerea datoriilor preluate de Ministerul Culturii si Cultelor, ca efect al desfiintării institutiilor prevăzute la alin. (1), se va asigura din disponibilitătile acestor institutii si, după caz, din bugetul aprobat Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2008.

(3) Revista «Biblioteca», institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, se desfiintează, activitatea acesteia fiind preluată de Biblioteca Natională a României.

(4) Personalul angajat al institutiilor publice prevăzute la alin. (1) beneficiază de măsuri active de combatere a somajului, conform legii.

(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, revista «Muvelodes», institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, trece sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj.”

4. Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 1 este de 197, exclusiv demnitarii si personalul aferent cabinetului ministrului culturii si cultelor.

5. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Activul si pasivul institutiilor prevăzute la art. 191 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005, republicată, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi preluate de Ministerul Culturii si Cultelor, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale Bibliotecii Nationale a României se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul angajat la revista „Biblioteca” este preluat de Biblioteca Natională a României, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru această institutie, în conditiile legii.

(4) Activul si pasivul revistei „Biblioteca” vor fi preluate de Biblioteca Natională a României, pe bază de protocol de predare-primire, în termenul prevăzut la alin. (3).

(5) Preluarea activului si pasivului revistei „Muvelodes” se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, până la data de 31 decembrie 2008, conform ultimului bilant contabil si inventarului bunurilor detinute.

(6) Transferul institutiei prevăzute la alin. (5) se face cu preluarea personalului angajat, conform legii.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.598.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005)

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

ori în coordonarea ministrului culturii si cultelor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

UNITĂTI CARE FUNCTIONEAZĂ ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR

I.

Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate integral din bugetul de stat

 

1.

Directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti - servicii publice deconcentrate

Bugetul de stat

2.

Biblioteca Natională a României

Bugetul de stat

3.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*)

Bugetul de stat

 

NOTĂ:

Unitătile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 786 de posturi.

II.

Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subvenii acordate de la bugetul de stat

 

4.

Institutul National pentru Memoria Exilului Românesc*)

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

5.

Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

6.

Centrul National al Cinematografiei

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

7.

Muzeul National de Artă al României din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

8.

Muzeul National de Artă Contemporană al României

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

9.

Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

10.

Muzeul National de Istorie a României din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

11 .

Muzeul National „Brukenthal”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

12.

Muzeul National „Peles”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

13.

Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

14.

Muzeul National al Tăranului Român din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

15.

Muzeul National Bran

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

16.

Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

17.

Complexul Muzeal National „Moldova”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

18.

Muzeul National al Carpatilor Răsăriteni

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

19.

Muzeul National de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat


Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

20.

Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor si colectionar”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

21.

Muzeul National „George Enescu” din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

22.

Teatrul National „I. L. Caragiale” din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

23.

Teatrul National „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

24.

Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

25.

Teatrul National „Mihai Eminescu” din Timisoara

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

26.

Teatrul National „Marin Sorescu” din Craiova

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

27.

Teatrul National din Târgu Mures

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

28.

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

29.

Opera Natională Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

30.

Opera Natională Română din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

31.

Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

32.

Opera Natională Română din Iasi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

33.

Opera Natională Română din Timisoara

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

34.

Teatrul National de Operetă „Ion Dacian”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

35.

Filarmonica „George Enescu”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

36.

Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

37.

Centrul National de Cultură al Romilor

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

38.

Centrul National de Artă „Tinerimea Română”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

39.

Centrul Cultural „Sala Palatului”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

40.

Centrul European de Cultură din Sinaia

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

41.

Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

42.

Centrul de Cultură „Arcus” din Covasna

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

43.

Centrul Cultural Toplita

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

44.

Centrul National al Dansului Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat


Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

45.

Oficiul National al Monumentelor Istorice

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

46.

Institutul National al Monumentelor Istorice

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

47.

Institutul National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

48.

Studioul de Creatie Cinematografică din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

49.

Editura „Video”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

50.

Centrul de Studii si Cercetări în Domeniul Culturii

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

51.

Centrul de Consultantă pentru Programe Culturale Europene

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

52.

Administratia Fondului Cultural National

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

NOTĂ:

Unitătile prevăzute la nr. crt. 4-51 pot utiliza un număr maxim de 6.384 de posturi.

III.

Institutii publice finantate din venituri proprii

 

53.

CIMEC - Institutul de Memorie Culturală

Venituri proprii

54.

ARTEXIM

Venituri proprii

55.

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

Venituri proprii

UNITĂTI CARE FUNCTIONEAZĂ SUB AUTORITATEA MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR

56.

Compania Natională a Imprimeriilor „Coresi” - S.A.

 

57.

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor „Româniafilm”

 

58.

Studioul Cinematografic „Rofilm” - S.A.

 

59.

Studioul Cinematografic „Sahia Film” - S.A.

 

60.

Studioul Cinematografic „Animafilm” - S.A.

 

61.

Societatea Comercială „Editura Scrisul Românesc” - S.A.

 

62.

Societatea Comercială „Editura Meridiane” - S.A.

 

 


*) Organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii si cultelor.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 175 alin. (1) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu, a unor imobile trecute din patrimoniul Societătii Comerciale „Dunăreana” - S.A. Giurgiu în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă transmiterea bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Giurgiu, în vederea construirii de locuinte sociale.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Horváth Anna,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.623.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor din domeniul public al statului, care se transmit în domeniul public al municipiului Giurgiu

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu

 

Locul în care este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Denumirea si caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile

Municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, judetul Giurgiu

Statul român

Municipiul Giurgiu, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

Suprafata terenului = 3.223,00 m2

Constructii

• Cămin nefamilisti C1, S+P+3E:

- suprafata construită = 840 m2;

- suprafaa desfăsurată = 3.344 m2

• Cămin nefamilisti C2, S+P+3E:

- suprafata construită = 732 m2;

- suprafaa desfăsurată = 2.928 m2

CF nr. 5.926/N/42.865/28.08.2008, nr. cad. 4.667


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze

asupra cooperării stiintifice si tehnologice, semnat la Bucuresti la 27 iunie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze în domeniul cooperării stiintifice si tehnologice, semnat la Bucuresti la 27 iunie 2008.

Art. 2. - Cheltuielile privind punerea în aplicare a acordului prevăzut la art. 1 se suportă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, din bugetul aprobat anual Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.649.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze asupra cooperării stiintifice si tehnologice

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze, denumite în continuare părti, în vederea întăririi relatiilor de prietenie dintre popoarele celor două tări, promovării colaborării stiintifice si tehnice si dezvoltării economice a celor două state, au hotărât să încheie prezentul acord.

În acest scop, părtile au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În spiritul cooperării prietenesti, pe baza principiilor suveranitătii si independentei nationale, egalitătii în drepturi, neamestecului în treburile interne si avantajului reciproc, părtile realizează schimburi de experientă stiintifică si tehnologică utile dezvoltării sociale si economice a ambelor state si lansează împreună cercetarea stiintifică si dezvoltarea de produse, pentru a promova în continuare cooperarea bilaterală în domeniile stiintei si tehnologiei.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile depun eforturi să promoveze implementarea cercetării stiintifice si colaborării tehnologice, după cum urmează:

1. schimbul de experti pentru proiecte comune pentru cercetarea reciprocă a realizărilor si experientelor în stiintă si tehnologie;

2. invitarea reciprocă de experti si savanti de la academii de stiinte, universităti, institute de cercetare si întreprinderi, pentru a participa la seminarii, precum si la activităti de cercetare si dezvoltare si pentru a împărtăsi cunostintele si experienta dobândite în activitătile stiintifice si tehnologice;

3. lansarea reciprocă a unor activităti de cercetare stiintifică, inovare tehnologică si industrializare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectelor de interes reciproc;

4. organizarea si participarea la conferinte academice, seminarii, cursuri de instruire, expozitii etc;

5. schimbul de informatii stiintifice si tehnologice, materiale si mostre;

6. alte forme de cooperare stiintifică si tehnologică convenite de comun acord.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile încurajează colaborarea stiintifică si tehnică dintre institutele de cercetare ale celor două state, conform întelegerilor sau contractelor semnate potrivit prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 4

 

În vederea asigurării îndeplinirii prevederilor prezentului acord, părtile au convenit următoarele:

1. Comisia mixtă româno-chineză de colaborare stiintifică si tehnică, înfiintată prin Acordul asupra colaborării tiinifice i tehnice dintre Republica Populară România si Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 9 ianuarie 1953, îsi va continua activitatea;

2. Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din România si Ministerul Stiintei si Tehnologiei din Republica Populară Chineză vor fi responsabile pentru executarea prezentului acord.

 


ARTICOLUL 5

 

Părtile garantează că materialele si informatiile tehnologice furnizate reciproc, în conformitate cu prezentul acord, sau realizările cooperării stiintifice si tehnice având ca bază prezentul acord nu vor fi transmise unei terte părti fără consimtământul scris al celeilalte părti.

 

ARTICOLUL 6

 

Expertii si oricare alte persoane interesate în executarea prezentului acord au obligatia de a respecta legile si regulamentele în vigoare în celălalt stat.

 

ARTICOLUL 7

 

În vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord, părtile vor negocia si vor conveni prin alte documente asupra conditiilor financiare.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul acord poate fi modificat sau completat cu consimtământul ambelor părti.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile îsi comunică îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare.

(2) Prezentul acord are o valabilitate de 5 ani. În cazul în care nicio parte nu notifică intentia sa de a înceta valabilitatea prezentului acord, în scris, cu 6 luni înainte de expirare, acesta va fi prelungit automat pentru alti 5 ani.

(3) Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea stiintifică si tehnică, semnat la Bucuresti la 1 iulie 1996, îsi va înceta automat valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 10

 

Obligatiile stipulate de protocoale, acorduri si contracte semnate pe baza prezentului acord vor continua să fie implementate până la finalizarea lor completă.

Semnat la Bucuresti la 27 iunie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, chineză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Anton Anton,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze,

Cao Jianlin,

ministru adjunct al Ministerului Stiintei si Tehnologiei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii Publice - Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii Publice - Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati, în vedereaasigurării spatiului necesar desfăsurării activitătilor Dispensarului T.B. nr. 2 din subordinea Spitalului de Pneumoftiziologie Galati.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.654.


ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii Publice - Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati, judetul Galati

 

Locul în care este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Denumirea si caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de inventar atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor si codul

de clasificare

Municipiul Galati,

str. Saturn nr. 6A,

judetul Galati

Statul român - Ministerul Sănătătii Publice - Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau”

Municipiul Galati, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati

Clădire P+1, beton + cărămidă

Vecinătăti:

La Nord - bloc D1

La Est - bloc C1

La Sud - bloc B2

La Vest - bloc PS11

Suprafata construită = 375,50 m2

Valoarea de inventar = 752.581 lei

39.203 8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea

domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor

din judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Tulcea” la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 si 497 bis din 10 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă pozitiile nr. 123 si 124.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.656.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2), al art. 17 si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale a unor imobile, situate în comuna Putna, satul Putna nr. 168A, judetul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, compuse din constructii si terenuri, prevăzute la art. 1, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava, în scopul reparării clădirilor, al amenajării unui cămin de bătrâni, precum si în scopul construirii altor imobile pentru a veni în sprijinul persoanelor defavorizate si pentru buna desfăsurare a activitătii mănăstirii.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.659.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se includ în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si care se trec în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor

si în folosinta gratuită a Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, judetul Suceava

 

Adresa imobilelor

Identificarea imobilelor

Precizarea vecinătătilor

Numărul cadastral

Comuna Putna, satul Putna nr. 168 A, judetul Suceava

Suprafata totală = 12,7799 ha, conform

planurilor cadastrale anexate

Biserica = 448 m2 (pf. 1)

Muzeul = 552 m2 (pf. 1)

Paraclis = 227 m2 (pf. 1)

Chilii N = 399 m2 (pf. 1)

Stăretie = 559 m2 (pf. 1)

Anexe (ateliere) = 270 m2 (pf. 1)

Clopotnită = 48 m2 (pf. 1)

Turn intrare = 65 m2 (pf. 1)

Casa domnească = 1.128 m2 (pf. 1)

Magazie = 100 m2 (pf. 1)

Turn tezaur = 109 m2 (pf. 1)

Zid incintă = 577 m2 (pf. 1)

Chilii si garaje = 381 m2 (pf. 182)

Anexe (garaje, chilii) = 414 m2 (pf. 182, 183)

Anexe (grajd) = 267 m2 (pf. 182)

Chilii = 158 m2 (pf. 183)

Anexe (chilii, grajd) = 325 m2 (pf. 183)

Anexe (magazie) = 132 m2 (pf. 183)

Anexe (magazie) = 443 m2 (pf. 183)

Anexe (centrală termică) = 305 m2 (pf. 190)

Anexe (arhondaric 1) = 385 m2 (pf. 2/2)

Magazin bisericesc = 80 m2 (pf. 2/1)

Anexe (arhondaric 2) = 380 m2 (pf. 210)

Cabină poartă = 40 m2 (pf. 210)

Centrală termică = 51 m2 (pf. 211)

Garaj = 38 m2 (pf. 211)

Bazin pentru combustibil = 78 m2 (pf. 211)

Nord

Mănăstirea Putna, proprietăti particulare

Est

Popovici Dumitru, proprietăti particulare

Sud

drum comunal, proprietăti particulare

Vest

drum comunal, Mănăstirea Putna

CF 1321 Putna Nr. parcele: 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 177/2, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 192, 196, 197, 198, 223,1430, 1431, 210 si 211


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru municipiul Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, a sumei de 31.000 mii lei bugetului propriu al municipiului Bucuresti, în vederea finantării obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea Stadionului National Lia Manoliu”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.671.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008

al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Craiova” - S.A., aflată în portofoliul

Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare, si ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Craiova” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Craiova”- S.A. reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislatiei în vigoare la data efectuării acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.674.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


ANEXĂ

 

Societatea Comercială „Complexul Energetic Craiova” - S.A.

Craiova, judetul Dolj

Str. Unirii nr. 147

C.U.I. R16299139

J/16/656/01.04.2004

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

 

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr rd.

2008 BVC rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

1.111.594

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

1.111.594

 

 

a) productia vânduta

3

1.049.090

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c)venituri din subventii de expioatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf.preved.legale in vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizata

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

62.504

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

 

 

 

a)venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

 

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)

16

1.098.278

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

1.097.019

 

 

a) cheltuieli materiale

18

674.093

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

6.787

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

83.859

 

 

- salarii si asimilate salariilor

22

56.432

 

 

- contracte de mandat

23

443

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care

24

18.279

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

13.984

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

681

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

3.616

 

 

- sume aferente restructurării privatizării

27a

1.814

 

 

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

6.407

 

 

- cota energie electrica si cărbune personal

28a

1.802

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr. 5 71/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:

29

1.374

 

 

- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

31

246


 

INDICATORI

Nr rd.

2008 BVC rectificat

0

1

2

3

4

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

178

 

 

- tichete de masa

33

3.053

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

70,708

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

261.571

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

93.244

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

120

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

 

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

39

342

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

40

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

41

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

240

 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

168.327

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

134

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

1.500

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care

46

1.259

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

47

1.258

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

l

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

13.316

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

2.024

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

11.292

 

1

Rezerve legale

53

666

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4

Constituirea srselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

56

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

58

1.063

 

7

Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

5.313

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

4.251


 

INDICATORI

Nr rd.

2008 BVC rectificat

0

1

2

3

4

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

142.836

 

1

Surse proprii

62

101.829

 

2

Alocatii de la buget

63

 

 

3

Credite bancare

64

41.007

 

 

- interne

65

 

 

 

- externe

66

41.007

 

4

Alte surse

67

 

VII.

.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

142.836

 

1

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

67

142.836

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

 

 

 

- interne

71

 

 

 

- externe

7:

 

VII.

1

REZERVE, din care:

73

666

 

l

Rezerve legale

74

666

 

2

Rezerve statutare

75

 

 

3

Alte rezerve

76

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

l

Venituri totale

78

1.111.594

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

1.098.278

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

1642

 

4

Nr. mediu de personal total

81

1642

 

5

Fond de salarii, din care:

82

56.432

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

55.980

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

452

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)

85

2.841,03

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.78/81 - in preturi curente)

86

676.976

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.78/81 - in preturi comparabile)

87

 

 

10

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (G Cal/persoana)

88

1.417

 

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x 1000]=(rd. 17/rd. 1) x 1000

89

988

 

12

Plati restante - total

90

35.000,00

 

 

- preturi curente

91

35.000.00

 

 

- preturi comparabile

92

36.400.00

 

13

Creante restante - total

93

80.230,00

 

 

- preturi curente

94

80.230,00

 

 

- preturi comparabile

95

83.439.20


*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie, a conducătorului unitătii (manageri, directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor bănesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.

 

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins si:

- suma de 452 mii lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori, alte drepturi bănesti asimilate salariilor conform legislatiei;

 

- suma de 443 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare, si ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” - S.A. reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislatiei în vigoare la data efectuării acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.675.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Societatea Comercială „Complexul Energetic Rovinari” - S.A.

Str. Energeticianului nr. 25, Rovinari, judetul Gorj

Cod unic de înregistrare: 16302439

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC RECTIFICAT 2008

0

1

2

3

5

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

1.323.372

 

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

1.319.372

 

 

a) productia vânduta

3

896.873

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

32.493

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

- subventii, cf preved legale in vigoare

6

0

 

 

- transferuri, cf preved legale in vigoare

7

0

 

 

d) productia imobilizata

8

0

 

 

e)alte venituri din exploatare, din care:

9

390.006

 

2

Venituri financiare-total, din care:

10

4.000

 

 

a)venituri din interese de participare

11

0

 

 

b)venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c)venituri din dobânzi

13

4.000

 

 

d)alte venituri financiare

14

0

 

3

Venituri extraordinare

15

0

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

1.323.372

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

1.322.372

 

 

a)cheltuieli materiale

18

572.573

 

 

b)alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

76.215

 

 

c)cheltuieli privind mărfurile

20

30.708

 

 

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

284.671

 

 

-salarii

22

144.091

 

 

-contracte de mandat/contracte de performanta

23

322

 

 

-cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

24

49.247

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

37.169

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt somaj

26

1.922

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

10.156

 

 

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

91.011

 

 

-sume aferente influentei din litigii, drepturi de personal

28a

53,800

 

 

-cota energie electrica si alocatie cărbune

28b

8.535


 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC RECTIFICAT 2008

0

1

2

3

5

 

 

-cheltuieli sociale prevăzute ta art. 21, lit. c din Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:

29

13.655

 

 

-tichete de cresa(cf. art3 din Legea nr 193/2006)

30

41

 

 

-tichete cadou ptr cheltuieli sociale (cf art. 2 din Legea nr 193/2006)

31

4.714

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

472

 

 

-tichete de masa

33

7.127

 

 

e)ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

55.754

 

 

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

302.451

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

190.744

 

 

-cheltuieli de protocol, din care:

37

176

 

 

-tichete cadou pentru protocol (cf art 2 din Legea 193/2006)

38

0

 

 

-cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

39

204

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf art 2 din Legea

193/2006)

40

0

 

 

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietii, promovarea de piete existente sau noi (cfart 2 din Legea 193/2006)

41

0

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

4.650

 

 

-alte cheltuieli, din care:

43

111.707

 

 

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

1.031

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

13.641

 

 

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

1.000

 

 

-cheltuieli privind dobânzile

47

100

 

 

-alte cheltuieli financiare

48

900

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

0

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

0

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

51

0

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care;

52

0

 

1

Rezerve legale

53

0

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

0

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de leqe

55

0

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

0

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0


 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC RECTIFICAT 2008

0

1

2

3

5

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10%din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiului financiar de referinta

58

0

 

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/ companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

0

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

0

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

277.186

 

1

Surse proprii

62

147.892

 

2

Alocatii de la buget

63

0

 

3

Credite bancare

64

129.294

 

 

- interne

65

129.294

 

 

- externe

66

0

 

4

Alte surse

67

0

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

277.186

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv investitii in curs la finele anului

69

277.186

 

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

70

0

 

 

- interne

71

0

 

 

- externe

72

0

VIII.

 

REZERVE, din care:

73

0

 

1

Rezerve legale

74

0

 

2

Rezerve statutare

75

0

 

3

Alte rezerve

76

0

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

77

0

 

1

Venituri totale

78

1.323.372

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

1.323.372

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

80

3.928

 

4

Număr mediu de salariati total

81

3.928

 

5

Fond de salarii, din care:

82

144.091

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

143.444

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

647

 

6

Cistigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)

85

3.043,19

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi curente

86

336.907

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi comparabile

87

0,00

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu-in conditii comparabile (Mwh / salariat)

88

1.439,40

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1*1000)

89

1.000,00

 

11

Plati restante

90

17.111

 

 

-preturi curente

91

17.111

 

 

-preturi comparabile

92

17.111

 

12

Creante restante

93

36.234

 

 

-preturi curente

94

36.234

 

 

-preturi comparabile

95

36.234

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării,

în cadrul localitătii, în interesul serviciului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 20, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în comun, pe distanta dintre locul de cazare si locul delegării sau detasării”.

2. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 24. - Cheltuielile de transport se decontează pe bază de documente justificative.”

3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Persoana trimisă în delegare într-o localitate situată la o distantă mai mare de 50 km de localitatea în care îsi are locul permanent de muncă si în care nu se poate înapoia la sfârsitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, în cazul cazării în structurile de primire turistice, pentru o cameră cu pat individual sau, în cazul în care unitatea nu dispune de o astfel de cameră, pentru o cameră cu două paturi, a căror clasificare este de maximum 3 stele sau flori.”

4. La articolul 31, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) De prevederile alin. (1) beneficiază si personalul care asigură protectia nemijlocită a persoanelor prevăzute la alin. (1).”

5. La articolul 35, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În situatia în care organizatorul instructajelor sau al altor activităti în legătură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa participantilor, acestia nu beneficiază de indemnizatia zilnică de delegare sau de detasare prevăzută la art. 9.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Alexandru Burian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.677.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul de Studii pentru Ordine Publică (I.S.O.P.), denumit în continuare Institut, structură specializată de învătământ cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin reorganizarea Centrului de Studii Postuniversitare, care se desfiintează.

(2) Finantarea Institutului se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(3) Institutul are sediul în municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 158-160, sectorul 4.

(4) Conducerea Institutului se asigură de către un director, ajutat de 2 directori adjuncti.

(5) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare a Institutului se aprobă prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Institutul desfăsoară activităti de pregătire continuă, formare, specializare si perfectionare profesională a personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(2) Institutul asigură pregătirea managerială pentru personalul de conducere din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 3. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative va stabili structura, dinamica activitătilor de pregătire, sistemul cursurilor, durata, selectia cursantilor si modalitatea de finalizare a cursurilor.

(2) Absolventilor cursurilor organizate de Institut li se eliberează documente de studii potrivit prevederilor legale.

Art. 4. - (1) Personalul si patrimoniul Centrului de Studii Postuniversitare se preiau de către Institut.

(2) Personalul preluat în conditiile alin. (1) îsi mentine sistemul de salarizare avut.

(3) Predarea-preluarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul Centrului de Studii Postuniversitare se va face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - În anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Internelor si Reformei Administrative” la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Internelor si Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, la punctul II litera A, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 291, cu următorul cuprins:

„291. Institutul de Studii pentru Ordine Publică (I.S.O.P.)”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.678.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

pentru revocarea măsurilor dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

nr. 1.063/2008 privind sanctionarea cu interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare

si/sau de reasigurare a Societătii Comerciale Unita Vienna Insurance Group - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 11 decembrie 2008, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. V.5078 din 11 decembrie 2008 privind aprobarea noilor persoane semnificative - membri ai Directoratului si revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare la Societatea Comercială Unita Vienna Insurance Group S.A.,

au rezultat următoarele:

Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.063/2008 s-a dispus sanctionarea cu interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare a Societătii Comerciale Unita Vienna Insurance Group S.A. până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a noii structuri a actionariatului, a membrilor Consiliului de supraveghere si a membrilor Directoratului.

Noul actionar semnificativ, societatea Uniqa International Beteiligungs - Verwaltungs GmbH, a fost aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia nr. 1.125 din 9 decembrie 2008.

Membrii Consiliului de Supraveghere, respectiv domnul Andreas Brandstetter, domnul Wolfgang Kindl, domnul Johannes Porak si domnul Karl Unger, au fost aprobati de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia nr. 1.127 din 10 decembrie 2008.

Membrii Directoratului, doamna Ileana Horvath si domnul Alfred Vlcek, au fost aprobati de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia nr. 1.129 din 11 decembrie 2008.

Fată de motivele arătate, în temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 din Normele privind gradualizarea măsurilor sanctionatorii, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.118/2006, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 11 decembrie 2008, revocarea măsurilor dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.063/2008 privind sanctionarea cu interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare a Societătii Comerciale Unita Vienna Insurance Group S.A., începând cu data comunicării prezentei decizii, drept care se decide:

Art. 1. - În temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 din Normele privind gradualizarea măsurilor sanctionatorii puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.118/2006, se revocă, începând cu data comunicării prezentei decizii, măsurile dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.063/2008 privind sanctionarea cu interzicere temporară a exercitării activitătii de asigurare si/sau de reasigurare a Societătii Comerciale Unita Vienna Insurance Group S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dacia nr. 30, sectorul 1, J40/13092/2004, CUI 1813613, RA–007/10.04.2003, reprezentată legal de doamna Ileana Horvath si domnul Alfred Vlcek, membrii ai Directoratului.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2008.

Nr. 1.132.