MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 847            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 16 decembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.318. - Decret privind revocarea decretului pentru desemnarea candidatului la functia de prim-ministru

 

1.319. - Decret pentru desemnarea candidatului la functia de prim-ministru

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

214. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

215. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national

 

1.609. - Hotărâre privind înfiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet”

 

1.658. - Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor imobile

 

1.664. - Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-născuti, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

1.670. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finantărilor rambursabile ce pot fi contractate si a tragerilor din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitătile administrativ-teritoriale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

249. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 240/2008 privind promovarea temporară a doamnei Petrescu Neluta Mihaela în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

250. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Palască din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.121. - Ordin al ministrului apărării privind responsabilitătile comandantilor/sefilor unitătilor militare pentru păstrarea integritătii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării si unele măsuri privind modul de administrare a acestuia

 

253. - Ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protectie specială la tratament medical în străinătate

 

664. - Instructiuni ale ministrului internelor si reformei administrative privind normele de asigurare tehnică a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

672. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 485/2008

 

673. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind pregătirea în domeniul situatiilor de urgentă a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere din administratia publică locală, în perioada 2009-2012

 

690. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind relansarea apelului de proiecte pentru derularea Programului de finantare nerambursabilă „e-Crestere!”

 

5.242. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului cu privire la aprobarea programelor scolare pentru clasele a V-a si a VI-a la disciplina „Limba si literatura italiană maternă”

 

5.260. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară „Om si societate - Istoria si traditiile minoritătii maghiare”, clasele a VI-a si a VII-a

 

Rectificări  la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2008

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind revocarea decretului pentru desemnarea candidatului la functia de prim-ministru

 

            În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1), ale art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) si ale art. 103 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se revocă Decretul nr. 1.316 din 10 decembrie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, pentru desemnarea domnului Theodor Stolojan în calitate de candidat la functia de prim-ministru, având în vedere depunerea de către acesta a mandatului încredintat de Presedintele României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 1.318.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru desemnarea candidatului la functia de prim-ministru

 

            În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1), ale art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) si ale art. 103 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se desemnează domnul Emil Boc în calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 1.319.

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Situatia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, o constituie necesitatea modificării si completării Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în vederea armonizării legislatiei specifice autorizării executării lucrărilor de constructii prin adaptarea la prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 si prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 mai 2003 privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe în legătură cu mediul, respectiv modificarea Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE cu privire la participarea publicului si accesul la justitie.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Executarea lucrărilor de constructii este permisă numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisă în conditiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren si/sau constructii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.”

2. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de constructii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor.

(2) Autorizatia de construire se emite în baza documentatiei tehnice - D.T., elaborată în conditiile prezentei legi, în temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.”

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Autorizatia de construire se emite după parcurgerea următoarelor etape:

a) emiterea certificatului de urbanism, ca urmare a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, depusă de solicitant;

b) evaluarea initială a investitiei si stabilirea necesitătii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului de către autoritatea competentă pentru protectia mediului;

c) notificarea de către solicitant a autoritătii administratiei publice locale cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, în situatia în care autoritatea competentă pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluării efectelor investitiei asupra mediului;

d) emiterea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism;

e) emiterea actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului, după caz;

f) elaborarea documentatiei tehnice - D.T.;

g) depunerea documentatiei pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii la autoritatea administratiei publice locale competente;

h) emiterea autorizatiei de construire.”

4. La articolul 3, partea introductivă si literele a), b), c), e) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementărilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevăzute la art. 11;

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la constructii reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit legii;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind căile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, retelele si dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătătiri funciare, lucrările de instalatii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităti de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

...............................................................................................

e) lucrări de foraje si excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatărilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatări de suprafată sau subterane;

f) lucrări, amenajări si constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în conditiile prevăzute la art. 7 alin. (11);”.

5. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru lucrările care se realizează pe amplasamente ce depăsesc limitele judetelor, respectiv ale municipiului Bucuresti, în vederea armonizării conditiilor de autorizare pentru întreaga investitie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor va emite un aviz coordonator în baza căruia presedintii consiliilor judetene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti vor emite autorizatii de construire pentru lucrările amplasate în unitătile administrativ-teritoriale din aria lor de competentă.

(3) Autorizatiile de construire prevăzute la alin. (2) produc efecte la data intrării în vigoare a ultimei autorizatii de construire emise în conditiile prezentei legi.

(4) Pentru lucrările aferente infrastructurii de transport rutier de interes national, autorizatia de construire se eliberează de către presedintii consiliilor judetene respective, în baza avizului coordonator emis de Ministerul Transporturilor”.

6. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 5. - (1) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de

urbanism si care privesc asigurarea, racordarea sau bransarea, după caz, la infrastructura edilitară, în conditiile impuse de caracteristicile si de amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, racordarea la reteaua căilor de comunicatii, securitatea la incendiu, protectia civilă si protectia sănătătii populatiei, precum si actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului se solicită si se obtin de către investitor/solicitant de la autoritătile competente în domeniu, înaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii la autoritătile prevăzute la art. 4.

(2) Avizele, acordurile si actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului, stabilite prin certificatul de urbanism si obtinute de către solicitant, potrivit prevederilor alin. (1), devin parte integrantă din autorizatia de construire.”

7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritătile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate si aprobate potrivit legii, care sunt informatii de interes public, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitării, stabilesc cerintele urbanistice care urmează să fie îndeplinite prin documentatia tehnică - D.T. în functie de specificul amplasamentului, lista cuprinzând avizele si acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de constructii, potrivit prevederilor art. 5, alin. (1), inclusiv obligatia de a contacta autoritatea competentă pentru protectia mediului, cu privire la evaluarea initială a investitiei si stabilirea necesitătii evaluării efectelor acesteia asupra mediului în vederea obtinerii actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului.”

8. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului este, după caz, declaratia autoritătii pentru protectia mediului, decizia etapei de încadrare, acordul de mediu, avizul Natura 2000.”

9. La articolul 6, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - se va adresa autoritătilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral si număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel, cât si elementele care definesc scopul solicitării.”

10. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Măsurile specifice pentru protectia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului vor fi avute în vedere la elaborarea documentatiei tehnice - D.T. si nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizatia de construire.

(2) În situatia în care o investitie urmează să se realizeze etapizat sau să se amplaseze pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unităti administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizează pentru întreaga investitie.”

11. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază si a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

c) documentatia tehnică - D.T;

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;

e) actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului;

f) dovada privind achitarea taxelor legale.”

12. La articolul 7, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) si (13), cu următorul cuprins:

„(12) Documentatia pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii se depune si se înregistrează la autoritatea administratiei publice locale competente numai dacă solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f).

(13) Cu respectarea legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, în situatia în care apar modificări pentru care este necesară emiterea unei autorizatii de construire distinctă pentru organizarea executării lucrărilor, aceasta se emite numai dacă autoritatea competentă pentru protectia mediului constată că modificările aduse se înscriu în limitele actului administrativ emis anterior. În caz contrar, autoritatea competentă pentru protectia mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de bază si a celor aferente organizării executării lucrărilor si emite un nou act administrativ.”

13. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Documenta t ia tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu coninutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordantă cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului, al avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism si se întocmeste, se semnează si se verifică, potrivit legii.”

14. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) si (23), cu următorul cuprins:

„(21) Documentatiile tehnice - D.T. aferente investitiilor pentru care autoritatea competentă pentru protectia mediului a evaluat efectele asupra mediului si a emis actul administrativ se verifică în mod obligatoriu pentru cerinta esentială de calitate în constructii «c) igienă, sănătate si mediu», potrivit legii.

(22) În situatia în care, după emiterea actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului si înaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, investitia suferă modificări care nu au făcut obiectul evaluării privind efectele asupra mediului, acestea vor fi mentionate de către verificatorul tehnic atestat pentru cerinta esentială «c) igienă, sănătate si mediu» în raportul de verificare a documentatiei tehnice aferente investitiei, iar solicitantul/investitorul are obligatia să notifice autoritatea publică pentru protectia mediului emitentă, cu privire la aceste modificări, potrivit prevederilor legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. (23) Documentatiile tehnice - D.T. pentru reabilitarea termică a clădirilor se verifică în mod obligatoriu pentru cerinta esentială de calitate în constructii «f) economie de energie si izolare termică», potrivit legii.”

15. La articolul 7, alineatul (14) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(14) Valabilitatea autorizatiei se mentine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu conditia respectării prevederilor acesteia si a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare.”

16. La articolul 7, alineatul (15) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(15) În situatia în care în timpul executării lucrărilor si numai în perioada de valabilitate a autorizatiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligatia de a solicita o nouă autorizatie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.”

17. La articolul 7, după alineatul (15) se introduc trei noi alineate, alineatele (151), (152) si (153), cu următorul cuprins:

„(151) Pentru obtinerea unei noi autorizatii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nouă documentatie tehnică - D.T., elaborată în conditiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administratiei publice locale competente să decidă, după caz:

a) emiterea noii autorizatii de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului, precum si ale avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initială;

b) reluarea procedurii de autorizare în conditiile prezentei legi, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăsesc limitele actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului, precum si ale avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initială.

(152) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initială se realizează de către verificatori tehnici atestati în conditiile legii, pentru fiecare cerintă esentială de calitate în constructii, potrivit legii.

(153) Verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă în limitele actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.”

18. La articolul 7, alineatul (16) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(16) Cu respectarea legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, autorizatia de construire pentru lucrările de interventie în primă urgentă obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităti ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile prevăzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de către autoritatea administratiei publice competentă potrivit prezentei legi, urmând ca documentatia tehnică necesară să fie definitivată pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor, acordurilor si actului administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului.”

19. La articolul 7, după alineatul (20) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) si (23), cu următorul cuprins:

„(21) Autorizatia de construire si anexele acesteia au caracter public si se pun la dispozitia publicului spre informare, pe pagina proprie de web a autoritătii administratiei publice locale emitente sau prin afisare la sediul acesteia, după caz.

(22) În aplicarea prevederilor alin. (21), autoritătile prevăzute la art. 4 au obligatia de a respecta restrictiile impuse de legislatia în vigoare în legătură cu secretul comercial si industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public si privat, precum si fără a se aduce atingere garantării si protejării drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viată intimă, familială si privată, potrivit legii.

(23) Autoritătile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizatiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii si pun la dispozitia publicului următoarele informatii:

a) continutul autorizatiei de construire si al anexelor aferente, care includ toate conditiile necesare a fi îndeplinite de solicitanti, sau, după caz, continutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii;

b) principalele motive si considerente pe care se bazează emiterea autorizatiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, ca urmare a examinării comentariilor si opiniilor exprimate de public, inclusiv informatii cu privire la desfăsurarea procesului de consultare a publicului;

c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea si, dacă este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului.”

20. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, precum si proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însusesc si se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:”.

21. La articolul 10, litera c) se abrogă.

22. La articolul 11, partea introductivă a alineatului (1) si litera h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Se pot executa fără autorizatie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistentă si/sau aspectul arhitectural al constructiilor:

...............................................................................................

h) reparatii si înlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, lucrări de reabilitare energetică a anvelopei si acoperisului, dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia - terasă/sarpantă -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scări de acces, fără modificarea calitătii si a aspectului elementelor constructive;”.

23. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 22. - (1) Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 13-19 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în functie de prevederile documentatiilor de urbanism si de natura constructiei.

(2) Anterior concesionării terenurile vor fi înscrise în cartea funciară.”


24. La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor prevăzute la lit. b), precum si continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizatii de construire în situatiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor si executant;”.

25. La articolul 26 alineatul (1), litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

„h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzând avizele si acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investitii, ori eliberarea acestora conditionat de elaborarea prealabilă a unei documentatii de urbanism sau a oricăror documentatii tehnice de definire a scopului solicitării, cu depăsirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori conditionarea furnizării informatiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1);”.

26. La articolul 26 alineatul (1), litera m) se abrogă.

27. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În conditiile prezentei legi nu se aplică sanctiunea avertisment.”

28. La articolul 27, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Contraventiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu exceptia celor de la lit. h)—l), se constată si se sanctionează de către compartimentele de specialitate cu atributii de control ale autoritătilor administratiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru faptele săvârsite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.”

29. La articolul 27, alineatul (6) se abrogă.

30. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:

„Art. 301. - (1) Investitorii sau proprietarii au obligatia de a vira Casei Sociale a Constructorilor o cotă în cuantum de 0,5% din valoarea devizului de constructii, cu corespondent în devizul general al obiectivului de investitii sau al lucrării de interventii, după caz, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în toate situatiile în care se solicită emiterea autorizatiei de construire, indiferent de sursa de finantare si de forma de proprietate asupra imobilelor - teren si/sau constructii -, cu exceptia lucrărilor la constructiile de locuinte individuale care nu se realizează de către dezvoltatori imobiliari.

(2) Calculul si virarea sumelor prevăzute la alin. (1) se fac esalonat, concomitent cu plata situatiilor de lucrări.

(3) Prevederile art. 30 alin. (2) si (3) se aplică corespunzător si cotelor prevăzute la alin. (1).”

31. La articolul 42, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Emiterea autorizatiei de construire/desfiintare în vederea executării lucrărilor de interventie în primă urgentă pentru punerea în sigurantă a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinatie, este scutită de taxa de autorizare.”

32. După articolul 43 se introduc două noi articole, articolele 431 si 432, cu următorul cuprins:

„Art. 431. - (1) Publicul are dreptul să participe efectiv si din timp la procedura de autorizare a executării lucrărilor de constructii, să se documenteze si să transmită comentarii si opinii autoritătilor administratiei publice locale competente, înaintea luării unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii aferente investitiei pentru care autoritatea competentă pentru protectia mediului a stabilit necesitatea evaluării efectelor acesteia asupra mediului.

(2) Informarea si consultarea publicului se realizează în conformitate cu prevederile legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Art. 432. - (1) Orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizatia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, după caz, emise de autoritatea administratiei publice locale competentă pentru investitiile prevăzute la art. 431 alin. (1).

(2) Înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a autorizatiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, după caz, persoanele prevăzute la alin. (1) vor solicita autoritătii administratiei publice locale emitente revocarea actului, în tot sau în parte, dacă acesta nu a produs efecte juridice.

(3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (2) este scutită de taxa de timbru si trebuie să fie echitabilă, rapidă si corectă.”

33. La articolul 45 alineatul (1), litera b) se abrogă.

34. La articolul 45, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) si f), presedintii consiliilor judetene pot emite autorizatii de construire pentru lucrări din aria de competentă a primarilor comunelor si oraselor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea consiliilor locale interesate.”

35. La anexa nr. 1, subpunctul 2.5.2 al listei „I. Piese scrise” a sectiunii „A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.” se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.5.2. Referatele de verificare a documentatiei tehnice - D.T., în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii, inclusiv în situatiile prevăzute la art. 7 alin. (21) si (23) întocmite de verificatori tehnici atestati de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, alesi de investitor.”

36. La anexa nr. 1, subpunctele 2.5.3 si 2.5.4 ale listei „I. Piese scrise” a sectiunii „A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.” se abrogă.

37. La anexa nr. 1, subpunctul 2.5.5 al listei „I. Piese scrise” a sectiunii „A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.” se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.5.5. Avizele si acordurile privind asigurarea, bransarea si racordarea la infrastructura edilitară, după caz, precum si avizele, acordurile si actele administrative specifice ale organismelor administratiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz - Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Sănătătii Publice, precum si ale Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informatii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare si ca urmare a conditiilor speciale de amplasament si/sau a functionalitătii investitiei, după caz, obtinute în prealabil de solicitant.”

38. La anexa nr. 1, subpunctele 1.1 si 1.2. ale punctului „1. Planuri generale” al listei „II. Piese desenate” a sectiunii „A. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C.” se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1.1. Plan de încadrare în teritoriu

- plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară teritorial

1.2. Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei

- plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:

• imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si înăltimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;

• amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;

• cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea);

• denumirea si destinatiile fiecărui corp de constructie;

• sistematizarea pe verticală a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

• accesele pietonale si carosabile din incintă si clădiri, plantatiile prevăzute;

• planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietătii.”

39. La anexa nr. 2, definitia „Acord unic” se abrogă.

40. La anexa nr. 2, definitia „Avizare” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Avizare - procedură de analiză si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrărilor de constructii si proiectul tehnic (PTh.) pe baza căruia se vor executa lucrările.

Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.”

41. La anexa nr. 2, după definitia „Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism” se introduc două noi definitii, „Documentatie tehnică - D.T.” si „Documentatie pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii”, cu următorul cuprins:

„• Documentatie tehnică - D.T.

Documentatia tehnico-economică distinctă prin care se stabilesc principalele coordonate privind încadrarea în indicii urbanistici aprobati, amplasarea constructiilor si relatiile acestora cu vecinătătile, schemele si fluxurile functionale, compozitia spatială, structura de rezistentă, expresia de arhitectură, dotarea si echiparea constructiilor - inclusiv solutiile de asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz.

După emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnică - D.T. se constituie parte integrantă a Proiectului tehnic - PTh., respectiv a Detaliilor de executie, fiind interzisă modificarea prevederilor acesteia, sub sanctiunea nulitătii autorizatiei de construire.

Continutul-cadru al documentatiei tehnice - D.T. este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.

• Documentatie pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii

Totalitatea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie suportul tehnic al dosarului ce se depune la autoritătile administratiei publice locale/judetene prevăzute la art. 4 în vederea emiterii autorizatiei de construire.”

42. La anexa nr. 2, după definitia „Lucrări de modificare” se introduce o nouă definitie, „Lucrări de interventie în primă urgentă”, cu următorul cuprins:

„• Lucrări de interventie în primă urgentă

Orice fel de lucrări necesare la constructiile existente care prezintă pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali si antropici, inclusiv a instalatiilor aferente acestora, pentru:

a) punerea în sigurantă, prin asigurarea cerintelor de rezistentă mecanică, stabilitate si sigurantă în exploatare;

b) desfiintarea acestora.”

43. La anexa nr. 2, după definitia „Lucrări de interventie în primă urgentă” se introduce o nouă definitie, „Lucrări de reabilitare”, cu următorul cuprins:

„• Lucrări de reabilitare

Orice fel de lucrări de interventii necesare pentru îmbunătătirea performantelor de sigurantă si exploatare a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerintelor esentiale de calitate prevăzute de lege.”

44. La anexa nr. 2, după definitia „Mobilier urban” se introduce o nouă definitie, „Modificare de temă”, cu următorul cuprins:

„• Modificare de temă

Orice schimbare initiată de către investitor/proprietar care are în vedere functiunile si/sau capacitătile functionale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobati, solutiile spatiale si/sau de amplasament si alte asemenea cerinte, care au fundamentat elaborarea documentatiei tehnice - D.T, care a stat la baza emiterii autorizatiei de construire.”

45. La anexa nr. 2, definitia „Proiect tehnic (P.Th.)” se modifică si va avea următorul cuprins:

„• Proiect tehnic (P.Th.)

Documentatia tehnico-economică - piese scrise si desenate —, elaborată în conditiile legii, care dezvoltă documentatia tehnică - D.T, cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire, precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului, anexe la autorizatia de construire.

Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza căruia se execută lucrările de constructii autorizate.”

46. La anexa nr. 2, după definitia „Proiect tehnic (P.Th.)” se introduce o nouă definitie, „Detalii de executie (D.E.)”, cu următorul cuprins:

„• Detalii de executie (D.E.)

Documentatii tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în functie de necesitătile de redactare, precum si piese scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza proiectului tehnic si cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază solutiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni, privind părti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

Detaliile de executie, elaborate în conditiile legii si verificate pentru cerintele esentiale de calitate în constructii de către verificatori tehnici atestati în conditiile legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de constructii autorizate.”

47. La anexa nr. 2, definitia „Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii” se abrogă.

Art. II. - În tot cuprinsul legii termenul „Proiect” din sintagmele „Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii”, „Proiect de organizare a executiei lucrărilor” si „Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiintare” se înlocuieste cu termenul „Documentatie tehnică - D.T”.

Art. III. - În tot cuprinsul legii abrevierile „PAC”, „P.O.E.” si „P.A.D.” se înlocuiesc cu abrevierile „D.T.A.C”, „D.T.O.E.” si „D.T.A.D.”.

Art. IV. - În tot cuprinsul legii sintagma „oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie” se înlocuieste cu sintagma „oficiul de cadastru si publicitate imobiliară teritorial”.

Art. V. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VI. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. VII. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 si 825 bis din 13 septembrie 2005, se vor actualiza în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. VIII. - Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, pentru lucrările prevăzute la art. 4 alin. (4) din prezenta lege, investitorii sau proprietarii vor vira lunar către Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,3% din cheltuielile pentru executarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horváth,

secretar de stat Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 214.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la

nivel national

 

Situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării posibilitătii ca locuintele să poată fi cumpărate prin credite acordate de institutiile bancare, credite care să fie garantate prin ipotecă asupra locuintei care se cumpără. Neadoptarea în regim de urgentă a acestei măsuri conduce la neconstituirea surselor de venituri bugetare din vânzarea locuintelor si ar avea consecinte grave asupra reconstituirii bugetului destinat finantării constructiei de noi locuinte, implicit asupra dezvoltării programului de locuinte pentru tineri, destinate închirierii.

De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internatională actuală o poate avea asupra sectorului locuirii în România. Astfel, sustinerea cresterii economice se poate realiza si pe calea suplimentării cererii solvabile a persoanelor care doresc să achizitioneze o locuintă.

Prin prezentul act normativ se doreste o îmbunătătire a mecanismelor de economisire si creditare în sistem colectiv pentru locuinte, sustinerea persoanelor care doresc să achizitioneze o locuintă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 312 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, se modifică si va avea următorul cuprins:


„Art. 312. - (1) Prima de stat se stabileste la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client.

(2) Prima de stat nu poate depăsi echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Natională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire.

(3) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu banca de economisire si creditare în domeniul locativ si primele stabilite depăsesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2).”

Art. II. - Prevederile art. I intră în vigoare începând cu anul financiar-bancar 2009.

Art. III. - Alineatul (1) al articolului 1 din Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Statul sprijină accesul la o locuintă proprietate personală prin acordarea unei subventii de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuintei construite. Subventia nu poate depăsi echivalentul în lei a 15.000 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Natională a României pentru ziua în care s-a încheiat contractul de construire a locuintei.”

Art. IV. - Prevederile art. 1 din Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică pentru toate locuintele care nu au fost finalizate si predate către beneficiari până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. V. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 63, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Locuintele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în conditiile art. 62 alin. (3), se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 3 ani de închiriere neîntreruptă către acelasi titular si/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în conditiile legii, fără ca vânzarea să fie conditionată de vârsta solicitantului.”

2. La articolul 63 alineatul (2), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

„f) locuintele nu pot face obiectul unor acte de dispozitie între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora. Această interdictie se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în conditiile legii. Prin exceptie, locuintele pot face obiectul unor garantii reale imobiliare, constituite în favoarea institutiilor de credit definite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2004, care finantează achizitia acestor locuinte. Institutiile de credit vor putea valorifica locuintele si anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în conditiile legii, în cazul neîndeplinirii obligatiilor din contractele de credit de către proprietarii locuintelor.”

Art. VI. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 215.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare, denumită în continuare Agentia, ca institutie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet”, care se desfiintează.

(2) Sediul Agentiei este în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

(3) Agentia administrează Reteaua natională de informatică pentru educatie si cercetare, definită în plan european prin sintagma NREN (National Research and Education Network), denumită în continuare Retea.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Agentiei îl constituie administrarea, operarea si dezvoltarea Retelei, precum si cercetarea stiintifică în domeniul retelelor de comunicatii.

Art. 3. - La Retea se pot conecta următoarele tipuri de entităti:

a) unităti si institutii publice subordonate Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului;

b) unităti si institutii de cercetare-dezvoltare acreditate si definite conform art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare;

c) unităti si institutii de cercetare-dezvoltare atestate si definite conform art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, numai pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;

d) unităti si institutii de educatie de toate gradele, atestate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

e) clinici si spitale universitare atestate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si Ministerul Sănătătii Publice, potrivit prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) biblioteci, muzee si institutii publice de cultură subordonate sau în coordonarea Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 4. - Agentia are următoarele atributii principale:

a) asigură administrarea si operarea Retelei si a conexiunilor internationale ale acesteia în scopul interconectării retelelor de comunicatii ale unitătilor si institutiilor conectate la Retea;

b) desfăsoară activitate de cercetare stiintifică, participă la proiecte de cercetare stiintifică europene, nationale, regionale si locale în calitate de administrator si operator al Retelei;

c) elaborează si pune în aplicare proiecte de dezvoltare si modernizare a Retelei nationale de informatică, precum si proiecte pentru introducerea de noi servicii în acord cu cerintele comunitătii de cercetare, educatie si academice din România si a obligatiilor asumate în cadrul parteneriatelor în domeniu din care România face parte;

d) îndeplineste toate atributiile specifice stabilite în plan national si european în calitate de Retea natională de informatică pentru educatie si cercetare (NREN - National Research and Education Network);

e) oferă asistentă tehnică si consultantă în domeniul comunicatiilor de date institutiilor conectate la Retea, prin contracte de consultantă sau de expertiză;

f) realizează alte atributii specifice domeniului de activitate stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei de către Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Agentiei este formată din aparatul central, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, si 4 unităti fără personalitate juridică în Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Conducerea Agentiei este asigurată de un director general, un director tehnic si 4 sefi ai unitătilor fără personalitate juridică.

(3) Numirea directorului general al Agentiei se face prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, pe baza rezultatelor concursului organizat în conditiile legii. Directorul general al Agentiei numeste directorul tehnic si sefii unitătilor fără personalitate juridică, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Operarea si administrarea Retelei se realizează astfel:

a) la nivel international si national, prin Nodul de comunicatii national care va asigura conexiunile internationale si conexiunile cu nodurile operationale ale retelei;

b) la nivel zonal, prin nodurile operationale ale retelei care vor opera conexiunile dintre acestea si nodurile judetene;

c) la nivel judetean, prin nodurile judetene care vor asigura conexiunile la nivelul fiecărui judet cu unitătile si institutiile de cercetare si de educatie.

(2) Nodurile de comunicatii functionează astfel: a) Nodul national, în str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, sectorul 1, Bucuresti, România;


b) nodurile operationale functionează în spatiile universitătilor, potrivit anexei, si sunt subordonate unitătilor fără personalitate juridică, conform deciziei conducerii Agentiei;

c) locatia nodurilor judetene si subordonarea acestora la unitătile fără personalitate juridică va fi stabilită de conducerea Agentiei.

(3) Nodul national si nodurile operationale pot realiza interconectări cu alte retele de comunicatii în vederea minimizării traficului pe magistralele proprii.

Art. 7. - (1) Finantarea Agentiei se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii provin din activităti de consultantă, tarife pentru servicii prestate institutiilor conectate la Retea, venituri din activităti de cercetare-dezvoltare, donatii, sponsorizări si din alte venituri, dobândite în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Agentia functionează cu un număr maxim de 50 de posturi, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobate pentru unitătile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Salarizarea personalului Agentiei se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului bugetar din administratia publică centrală si serviciilor descentralizate ale acesteia.

(3) Statul de functii, structura organizatorică si Regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aprobă prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

Art. 9. - (1) Agentia este succesoarea în drepturi si obligatii a Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet”, aceasta dobândind inclusiv drepturile de membru în organizatii internationale si dreptul de folosire a numelui retelei de comunicatii „Roedunet”.

(2) Personalul existent la data reorganizării Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet” este preluat de către Agentie, în conditiile prevăzute de lege.

(3) Patrimoniul Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet” se preia de Agentie, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform situatiilor financiare încheiate la data de 30 septembrie si datelor din evidenta contabilă aferentă exercitiului financiar pe anul 2008.

Art. 10. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, numărul curent 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„9. Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare - Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat”.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 515/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 27 august 1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.609.

 

ANEXĂ

 

Adresele

unde functionează unitătile fără personalitate juridică si nodurile operationale ale Agentiei

 

1. Unitatea fără personalitate juridică Bucuresti si Nodul operational Bucuresti: Universitatea „Politehnica” Bucuresti, Spl. Independentei nr. 313, corp R, camera R506, R507, sectorul 6, 060042, Bucuresti

2. Unitatea fără personalitate juridică Iasi si Nodul operational Iasi: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, bd. Carol I nr. 11, corp A, camera 167—169, 700506, Iasi

3. Unitatea fără personalitate juridică Cluj si Nodul operational Cluj-Napoca: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 26—28, camera 22, 400027, Cluj-Napoca

4. Unitatea fără personalitate juridică Timisoara si Nodul operational Timisoara: Universitatea Tehnică din Timisoara,

str. Vasile Pârvan nr. 2, corp B, camera 521, cod. 300223, Timisoara

5. Nodul operational Galati: Universitatea „Dunărea de Jos” Galati, Str. Stiintei nr. 2, corp Y, camera 010, 800146, Galati

6. Nodul operational Târgu Mures: Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mures, str. Nicolae Iorga nr. 1, camera 204, 540088, Târgu Mures

7. Nodul operational Craiova: Universitatea din Craiova, bd. Decebal nr. 107, camera 308, 200440, Craiova

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea regimului juridic al unor imobile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Societătii Comerciale „Servicii de Utilităti Rurale Mures” - S.A., înfiintată prin reorganizarea Regiei Autonome Judetene pentru Utilităti Rurale Mures, situate în judetul Mures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea bunurilor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului si din administrarea Societătii Comerciale „Servicii de Utilităti Rurale Mures” - S.A. în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.658.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în domeniul public al statului, respectiv care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Societătii Comerciale „Servicii de Utilităti Rurale Mures” - S.A. (SURM) în proprietatea publică

a judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea de inventar (în lei)

Situatia juridică

Baza legală

În administrare

Teren intravilan

S = 3.593 m2,

CF. nr.

92708/N;

Nr. cad.

1839/1; Nr. top.

62/4/3;

5784/1/1/4/3;

2373/a/1/3;

2373/1/2/1/1/1/

1/1/3;

2373/1/2/1/2/1/

1/1/3

la nord - S.C. GEROBOB - S.A. si incinta clădirii din piata Mărăsesti nr. 13;

la Est - bloc locuinte P+9 nr. 15 si Romtelecom; la sud - str. Chinezu; la vest - str. Koos Karoly (fostă Fabricilor)

Târgu Mures, str. Chinezu nr. 8, judetul Mures

1996

1.627.629

Hotărârea Guvernului nr. 699/1996 privind transmiterea unor mijloace fixe în

administrarea Regiei Autonome Judetene pentru Utilităti Rurale Mures

S.C. „Servicii de Utilităti Rurale Mures” - S.A. (SURM), înfiintată prin reorganizarea Regiei Autonome Judetene pentru Utilităti Rurale Mures (RAJUR)

Teren intravilan

S= 395 m2,

CF. COL. nr.

92709/N

la nord - Calea Ferată; la sud - Romtelecom si piata Mărăsesti; la est - piata Mărăsesti (case particulare nr. 11 si 12) si S.C. BIGALUMINIU - S.A; la vest - S.C. GEROBOB - SA si bloc de locuinte P+9, nr. 15

Târgu Mures, piata

Mărăsesti nr. 13, judetul Mures

1996

137.065

Hotărârea Guvernului nr. 699/1996

S.C. „Servicii de Utilităti Rurale Mures” - SA (SURM), înfiintată prin reorganizarea Regiei Autonome Judetene pentru Utilităti Rurale Mures (RAJUR)


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei

pentru copiii nou-născuti, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) si al art. 25 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Începând cu luna ianuarie 2009, nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, este de:

a) 196 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

b) 272 lei pentru familiile formate din 3 persoane;

c) 339 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

d) 402 lei pentru familiile formate din 5 persoane;

e) câte 27 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în conditiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Începând cu luna ianuarie 2009, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoana singură, prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, este de 108 lei.

Art. 2. - Începând cu luna ianuarie 2009, cuantumul alocatiei pentru copiii nou-născuti, prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, este de 230 lei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.664.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008

a finantărilor rambursabile ce pot fi contractate si a tragerilor din finantările rambursabile

contractate sau care urmează a fi contractate de unitătile administrativ-teritoriale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finantărilor rambursabile ce pot fi contractate si a tragerilor din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitătile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 28 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finantărilor rambursabile ce pot fi contractate si a tragerilor

ce se pot efectua din aceste finantări de unitătile administrativ-teritoriale”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În anul 2008 unitătile administrativ-teritoriale pot efectua trageri din finantările rambursabile prevăzute la art. 1 în limita sumei de 2.580 milioane lei.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, constituită în baza prevederilor art. 61 din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, autorizează finantările rambursabile si tragerile din aceste finantări solicitate de unitătile administrativ-teritoriale, cu încadrarea în limitele prevăzute la art.1 si 2.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.289/2008 pentru aprobarea limitei pe anul 2008 a finantărilor rambursabile ce pot fi contractate si a tragerilor din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitătile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 28 octombrie 2008, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian
Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.670.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 240/2008 privind promovarea temporară

a doamnei Petrescu Neluta Mihaela în functia publică de secretar general adjunct

al Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Decizia primului-ministru nr. 240/2008 privind promovarea temporară a doamnei Petrescu Neluta Mihaela în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 26 noiembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Preambulul va avea următorul cuprins:

„Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.468.326 din 25 noiembrie 2008 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea de către doamna Petrescu Neluta Mihaela, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,”.

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Petrescu Neluta Mihaela se promovează temporar în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2008.

Nr. 249.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Palască din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

si Finantelor

 

Având în vedere Cererea domnului Viorel Palască referitoare la eliberarea din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor, înregistrată sub nr. 15.755 din 11 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Viorel Palască se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2008.

Nr. 250.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII

 

ORDIN

privind responsabilitătile comandantilor/sefilor unitătilor militare pentru păstrarea integritătii

patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării si unele măsuri privind modul de administrare a

acestuia

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) si r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006,

ministrul apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Comandantii/sefii unitătilor militare si structurile de administrare a cazărmilor/imobilelor de la toate esaloanele au obligatia de a cunoaste cu exactitate si de a păstra integritatea suprafetelor de teren din cazărmile aflate în folosinta unitătilor militare, în conformitate cu actele juridice de preluare, documentele cadastrale si înscrisurile din cartea funciară.

Art. 2. - Comandantii/sefii unitătilor militare, în calitate de utilizatori, răspund de bornarea terenurilor neîmprejmuite, păstrarea bornărilor, înlocuirea bornelor degradate ori lipsă, repararea si întretinerea împrejmuirilor cazărmilor, astfel încât suprafetele imobilelor si hotarele cu vecinătătile acestora să poată fi păstrate, identificate si verificate în orice moment.

Art. 3. - (1) În unitătile, institutiile si formatiunile militare unde nu există certitudinea unei corespondente fără echivoc, bazată pe documentele aflate la dispozitie, între suprafetele imobilelor înscrise în titlurile de proprietate sau în alte documente si suprafetele reale, constatate fizic, în urma măsurătorilor si întocmirii documentelor cadastrale se declansează, în termen de 30 de zile calendaristice, operatiunea de inventariere.

(2) Operatiunea de inventariere se desfăsoară conform „Fi-12, Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.159/2005*).

Art. 4. - Când în urma operatiunii de inventariere se constată plusuri, pe lângă măsurile prevăzute de reglementările în vigoare se transmite la Directia legislatie si asistentă juridică, prin Directia domenii si infrastructuri, documentatia corespunzătoare, în vederea obtinerii pe cale judecătorească a titlului pentru suprafetele suplimentare.

Art. 5. - (1) Când, în urma operatiunii de inventariere, se constată minusuri, se demarează cercetarea administrativă ori, după caz, se sesizează organele de urmărire penală.

(2) În cazul cercetării administrative, comisia constituită în baza reglementărilor în vigoare are posibilitatea să stabilească sau nu răspunderea materială în sarcina vreunei persoane.

(3) Când în urma cercetării administrative nu se poate stabili vinovătia în sarcina vreunei persoane, documentele vor fi transmise la Directia domenii si infrastructuri, pentru a întreprinde demersurile necesare la Directia legislatie si asistentă juridică, în vederea promovării unei hotărâri a Guvernului, prin care să se modifice corespunzător inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului si să se recunoască noile suprafete, procesul-verbal de cercetare administrativă urmând a fi aprobat de către persoana competentă în acest sens, numai după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului.

(4) În situatia în care au putut fi identificate persoane vinovate, se sesizează autoritătile de specialitate în vederea stabilirii răspunderii.

(5) Documentatia prin care se constată, în fapt, noile suprafete se transmite la Directia legislatie si asistentă juridică, prin Directia domenii si infrastructuri, în vederea efectuării plângerii penale sau a actiunii în instantă, după caz, după care, în functie de rezultat, se vor lua măsurile corespunzătoare pentru reîntregirea imobilelor în cauză, inclusiv, dacă este nevoie, prin promovarea unei hotărâri a Guvernului care să modifice inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului si prin care să se recunoască noile suprafete.

Art. 6. - Activitătile prevăzute la art. 3-5 nu se vor desfăsura în unitătile militare în care suprafetele de teren înscrise în titlurile de proprietate corespund cu cele existente fizic, intabularea imobilelor realizându-se în baza documentelor aflate în dosarele juridice ale cazărmilor.

Art. 7. - (1) Toate actiunile în fata instantelor judecătoresti în care Ministerul Apărării este parte, care au ca obiect terenuri si/sau constructii, se transmit Directiei domenii si infrastructuri spre informare, pentru a fi avute în vedere, în cazul analizării valorificărilor/transferurilor de imobile si al efectuării lucrărilor de reparatii capitale si de investitii.

(2) Dispozitiile din instructiunile privind activitatea legislativă si de asistentă juridică în Armata României, precum si din alte acte normative specifice care reglementează aspectele procesuale referitoare la imobilele aflate în patrimoniul Ministerului Apărării se aplică în mod corespunzător.

(3) Hotărârile judecătoresti definitive si irevocabile, prin care Ministerul Apărării este obligat să predea sau să evacueze unele terenuri si/sau constructii, se comunică sefului Directiei domenii si infrastructuri si se pun în aplicare de către comisii formate din reprezentanti ai centrelor de domenii si infrastructuri si ai unitătilor care au în evidenta cantitativ-valorică imobilul si, după caz, ai centrelor de întretinere, reparatii curente si exploatare cazărmi/centrelor de cartiruire trupe si administrare cazărmi, sectiilor si birourilor de la categoriile de forte ale armatei si comandamentele de armă/similare.


(4) Procesul-verbal de predare-primire pentru punerea în aplicare a hotărârii judecătoresti se încheie în 4 exemplare, din care 3 pentru Ministerul Apărării, si se înregistrează la unitatea militară care are în evidenta cantitativ-valorică imobilul, urmând ca exemplarele nr. 1 si 2 să se transmită pentru a fi atasate la dosarele juridice existente la Directia domenii si infrastructuri si la centrul de domenii si infrastructuri zonal, iar exemplarul nr. 3 se ia în evidentă si se anexează la dosarul tehnic al cazărmii, la unitatea militară care are în evidenta cantitativ-valorică cazarma respectivă. Acesta constituie, împreună cu hotărârea judecătorească, baza legală a scăderii din evidente.

Art. 8. - (1) Actiunea de modificare a patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării este de competenta Guvernului sau a ministrului apărării, după caz, si se exercită prin Directia domenii si infrastructuri, cu avizul Statului Major General.

(2) Se interzice comandantilor/sefilor unitătilor militare să initieze orice demersuri privind cedarea unor cazărmi ori părti din acestea sau preluarea, din proprie initiativă, a unor imobile în patrimoniul Ministerului Apărării.

(3) Comandantii/sefii unitătilor militare, contactati de persoane juridice sau fizice, care au solicitări de modificare a patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării transmit ierarhic solicitările ministrului apărării, prin Directia domenii si infrastructuri.

Art. 9. - În exercitarea atributiilor sale, Directia domenii si infrastructuri controlează prin comisii, formate din reprezentanti proprii sau ai centrelor de domenii si infrastructuri, în zona lor de responsabilitate, ori prin membri numiti în comisiile altor structuri ale ministerului gestionarea patrimoniului imobiliar al armatei. Personalul nominalizat pentru control are acces în orice cazarmă a Ministerului Apărării.

Art. 10. - (1) Documentele care se întocmesc pentru recunoasterea vecinătătilor între imobilele unitătilor militare si proprietătile persoanelor juridice sau fizice care solicită acest lucru se confirmă prin proces-verbal de vecinătate, de către comandantii/sefii unitătilor militare în folosinta cărora se află acestea.

(2) Confirmarea prevăzută la alin. (1) se face numai după verificarea concordantei dintre situatia de pe teren si documentele care atestă dreptul de proprietate/administrare al Ministerului Apărării, de către centrele de domenii si infrastructuri si, dacă este cazul, de către reprezentantul Directiei topografice militare.

(3) Procesul-verbal de vecinătate se întocmeste conform modelului din anexa nr. 18 la Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu indicarea punctelor caracteristice - de frântură - situate pe linia de hotar si a distantelor dintre ele, felul materializării, forma si traseul limitei, precum si numele/denumirea vecinilor.

(4) Procesul-verbal de vecinătate este însotit de o schită, care contine toate datele enumerate mai sus, inclusiv destinatiile si categoriile de folosintă ale terenurilor.

Art. 11. - (1) în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare, toate actiunile care au ca scop modificarea patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării fac obiectul auditului public intern, în faza premergătoare încheierii actului juridic, în cazul măririi patrimoniului, si în faza de predare, în cazul diminuării patrimoniului, mai putin în cazul celor prevăzute la art. 7 alin. (3).

(2) Solicitarea auditării se face prin grija unitătii militare care are sau preia imobilul în evidenta cantitativ-valorică.

Art. 12. - Pentru protejarea patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării, comandantii/sefii unitătilor militare care au în evidentă imobile iau măsuri urgente de reglementare a situatiei si, dacă este cazul, sesizează Directia legislatie si asistentă juridică, prin Directia domenii si infrastructuri, pentru a actiona, inclusiv pe cale judecătorească, împotriva oricărei încălcări sau tentative de încălcare a dreptului de proprietate/administrare al Ministerului Apărării.

Art. 13. - Nerespectarea prezentului ordin atrage răspunderea disciplinară sau, după caz, răspunderea penală si/sau materială, potrivit legii.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.34/2003*) privind răspunderea comandantilor/sefilor pentru păstrarea integritătii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării Nationale.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2008.

Nr. M.121.


*) Ordinul nr. M.159/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării şi securitate natională.

*) Ordinul nr. M.34/2003 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării şi securitate natională.

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protectie specială la tratament

medical în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, cu modificările si completările ulterioare,

secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protectie specială la tratament medical în străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si furnizorii privati de servicii sociale acreditati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Gabriella Tonk

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2008.

Nr. 253.

 

ANEXĂ

METODOLOGIA

privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protectie specială

la tratament medical în străinătate

 

Art. 1. - Trimiterea la tratament medical în străinătate a copiilor care beneficiază de o măsură de protectie specială este îndeplinită si monitorizată de către directiile generale de asistentă socială si protectia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat si se realizează pe baza unei documentatii medicale întocmite de către medicul de familie sau, după caz, de către medicii specialisti care au asigurat tratamentul copilului în tară, pe baza acordului unitătii sanitare din străinătate privind efectuarea tratamentului.

Art. 2. - (1) Trimiterea la tratament în străinătate în conditiile prezentului ordin se face doar pentru copiii care beneficiază de o măsură de protectie specială.

(2) Directia generală de asistentă socială si protectia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat se asigură că pentru copii prevăzuti la alin. (1) sunt prezentate următoarele documente: copie de pe fisa pacientului, bilet de iesire din spital, analize, recomandare pentru tratament în străinătate, cererea reprezentantului legal al copilului si acordul unitătii sanitare din străinătate cu privire la durata si efectuarea tratamentului în străinătate.

(3) După primirea documentelor mentionate la alin. (2), directia generală de asistentă socială si protectia copilului/

furnizorul privat de servicii sociale acreditat efectuează următoarele demersuri în vederea aprobării cererii:

a) în situatia copilului pentru care măsura de protec t ie specială a plasamentului a fost stabilită de instana judecătorească, potrivit prevederilor art. 56 lit. a), b), c), d) si e) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, transmite documentele si solicită aprobarea presedintelui consiliului judetean si încuviintarea de către instantă a trimiterii copilului la tratament în străinătate;

b) în situatia copilului pentru care măsura de protectie specială a plasamentului a fost stabilită de comisia pentru protectia copilul potrivit prevederilor art. 56 lit. b) si e) din Legea nr. 272/2004, transmite documentele comisiei si solicită aprobarea trimiterii copilului la tratament în străinătate. Comisia pentru protectia copilului se pronuntă prin emiterea unei hotărâri nominale pentru copilul în cauză.

(4) În situatiile prevăzute la alin. (3) lit. a) si b) se solicită în prealabil de către directia generală de asistentă socială si protectia copilului acordul părintilor copilului cu privire la trimiterea acestuia la tratament în străinătate, cu exceptia părintilor care sunt decăzuti din drepturile părintesti, precum si a celor cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintesti.


(5) Părintele sau reprezentantul legal al copilului, în conditiile art. 56 lit. a) din Legea nr. 272/2004, semnează o declaratie de luare la cunostintă despre: boala de care suferă copilul, interventia recomandată, persoana care va acompania copilul pe durata tratamentului, rezultatele asteptate în urma efectuării interventiei în străinătate, precum si despre riscurile pe care le comportă interventia. Modelul declaratiei este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 3. - (1) Directiile generale de asistentă socială si protectia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat desemnează un însotitor care acompaniază copilul în străinătate, pe toată durata tratamentului.

(2) Însotitorul copilului se desemnează prin dispozitia conducerii directiei generale de asistentă socială si protectia copilului/furnizorului privat de servicii sociale acreditat si poate fi: persoana de referintă a copilului sau o altă persoană apropiată copilului fată de care acesta a dezvoltat relatii de atasament, din cadrul serviciului rezidential, asistentul maternal al copilului sau familia/persoana de plasament, după caz, în functie de modul în care a fost dispusă măsura de protectie specială a plasamentului.

(3) Însotitorul copilului are obligatia de a completa declaratia-angajament prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 4. - În cazul în care o organizatie neguvernamentală sau o persoană fizică îsi manifestă intentia de a sustine efectuarea tratamentului în străinătate pentru copii din sistemul de protectie, aceasta notifică în scris intentia directiei generale de asistentă socială si protectia copilului/furnizorului privat de servicii sociale acreditat si răspunde de: obtinerea avizului de principiu din partea unitătii sanitare unde se va efectua tratamentul copilului, asigurarea transportului, mesei si cazării copilului, până la momentul spitalizării, inclusiv cheltuielile aferente acestor activităti, asigurarea cazării însotitorului împreună cu copilul în aceeasi locatie.

Art. 5. - Cheltuielile ocazionate de deplasarea însotitorului în vederea acompanierii copilului trimis la tratament în străinătate (inclusiv cele privind asigurarea medicală) se asigură de către directia generală de asistentă socială si protectia copilului din bugetul local destinat asistentei sociale pentru familie si copii, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Medicul specialist care recomandă trimiterea copilului la tratament în străinătate are obligatia să examineze copilul la întoarcerea acestuia în tară pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat directiei generale de asistentă socială si protectia copilului/furnizorului privat de servicii sociale acreditat, care să cuprindă date privind starea prezentă de sănătate a copilului.

(2) În cazul copiilor care au efectuat tratament în străinătate si pentru care se solicită de către unitatea sanitară din străinătate prezentarea pentru control medical, se aplică procedura prevăzută în prezentul ordin.

Art. 7. - (1) Însotitorul informează periodic directia generală de asistentă socială si protectia copilului/furnizorul privat de servicii sociale acreditat, prin mijloacele de comunicare aflate la dispozitie, cu privire la tratamentul aplicat si evolutia stării de sănătate a copilului.

(2) La plecarea din tară în vederea efectuării tratamentului, însotitorul copilului semnează un angajament prin care se obligă ca în termen de 3 zile de la întoarcere să prezinte directiei generale de asistentă socială si protectia copilului documentele justificative privind utilizarea sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului. Modelul angajamentului este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1 la metodologie

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele),.................................................................................................................., domiciliat(ă) în localitatea.........................................................., str..................................................nr........., bl......., sc....., ap......., sectorul..........., judetul................................................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria........nr....................., eliberat/eliberată la data de ............... de către .................................................., în calitate de ................................... (părinte/reprezentant legal al copilului), declar că am luat cunostintă despre următoarele informatii referitoare la:

- boala de care suferă copilul (se nominalizează diagnosticul)........................., pentru care se recomandă tratament în străinătate;

- tratamentul recomandat în străinătate, precum si riscurile pe care le comportă acesta;

- persoana care va acompania copilul pe durata tratamentului în străinătate;

- rezultatele asteptate în urma efectuării tratamentului în străinătate.

 

Nr...........din..........................................

Semnătura ...........................................................

 


ANEXA Nr. 2 la metodologie

 

DECLARATIE – ANGAJAMENT

 

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele), ......................................................................................................., domiciliat(ă) în localitatea ..................................................., str........................................ nr........., bl......, sc....., ap....., sectorul............, judetul..............................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria......nr.........., eliberat/eliberată la data de........................de către......................................................, în calitate de..................................., în calitate de însotitor al copilului (numele si prenumele)..................................................................(reprezentant al directiei generale de asistentă socială si protectia copilului/furnizorului privat de servicii sociale/familie/persoană de plasament/asistent maternal), pe perioada efectuării tratamentului în străinătate în......................................................... (tara în care se va efectua tratamentul/unitatea sanitară),

declar următoarele:

- am primit informatii si recomandări din partea directiei generale de asistentă socială si protectia copilului/reprezentantului legal al copilului/ furnizorului privat de servicii sociale cu privire la atributiile mele pe perioada acompanierii copilului la tratament în străinătate;

- mă angajez să asigur acompanierea copilului pe toată durata tratamentului si reîntoarcerea lui în tară în cele mai bune conditii;

- mă angajez să elaborez si să transmit un raport initial la momentul începerii tratamentului si un raport intermediar pe parcursul tratamentului, prin mijloace de comunicare aflate la dispozitie (fax, e-mail), precum si un raport final la întoarcerea copilului în tară.

 

Nr...........din..................

Semnătura ..........................................................

 

ANEXA Nr. 3 la metodologie

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele), .......................................................................................... cu domiciliul în localitatea ...................................., str.............................................nr........., bl.........., sc........., ap................., sectorul........, judetul..............................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria........nr.........., eliberat/eliberată la data de .........................de către ........................................................., în calitate de însotitor al copilului(numele si prenumele) ..................................................................(reprezentant al directiei generale de asistentă socială si protectia copilului/furnizorului privat de servicii sociale/familie/persoană de plasament/asistent maternal) pe perioada efectuării tratamentului în străinătate în

..................................................................... (tara în care se va efectua tratamentul/ unitatea sanitară), mă angajez ca în termen de 3 zile de la întoarcerea mea în tară să prezint Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului..................................................... (judetul) documentele justificative privind utilizarea sumei de........................, acordate pentru sustinerea cheltuielilor de transport, masă si cazare pe perioada......................................., aferentă acompanierii copilului la tratament în străinătate.

Nr...........din..................

Semnătura ...............................................................

 


MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

INSTRUCTIUNI

privind normele de asigurare tehnică a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor

si Reformei Administrative

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale actelor normative subsecvente de aplicare a acestora si Avizul nr. 130.134 din 25 noiembrie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următoarele instructiuni:

 

CAPITOLUL I

Asigurarea tehnică a constructiilor

 

Art. 1. - Prezentele instructiuni cuprind reglementări pentru asigurarea mentinerii capacităii functionale si a conditiilor de rezistentă mecanică si stabilitate a constructiilor, confort si aspect estetic al acestora, precum si remedierea la timp a degradărilor si avariilor constatate, astfel încât exploatarea acestora să se efectueze în conditii optime, pentru constructiile aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentelor instructiuni se aplică tuturor categoriilor de constructii si instalatiilor aferente acestora, denumite în continuare constructii, aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(2) Instalatiile de telefonie, radiotelefonie, transmisii de date, semnalizare efractie si incendiu, sonorizare si televiziune etc, denumite în continuare instalatii de curenti slabi, sunt componente ale instalatiilor aferente constructiilor, începând de la nisele telefonice sau de la tablourile de distributie ale cablurilor/conductorilor, inclusiv nisele telefonice sau tablourile.

(3) Racordurile de orice fel, inclusiv telefonice, căminele de racord, tablourile terminale (repartitoarele) si echipamentele de telecomunicatii nu fac parte din instalatiile aferente constructiilor.

(4) La imobilele exploatate cu titlu de folosintă se pot efectua numai lucrări de reparare a unor finisaje si alte elemente de constructie cu durată scurtă de existentă si înlocuirea unor piese din instalatii cu uzură rapidă.

Art. 3. - Răspunderea pentru respectarea prevederilor prezentelor instructiuni revine sefilor tuturor structurilor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în calitate de ordonatori de credite, care au în administrare constructii, denumite în continuare unităti de administrare.

Art. 4. - Structurile logistice si cele pentru comunicatii si informatică din inspectoratele generale, Directia generală management logistic si administrativ si Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei, prin servicii specializate, controlează modul de aplicare a prezentelor instructiuni si iau măsurile legale de înlăturare a deficientelor constatate si aplicare a sanctiunilor, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 5. - Urmărirea comportării în exploatare a constructiilor se face pe toată durata de existentă a acestora si constituie o activitate sistematică de observare, examinare, investigare a modului în care răspund/reactionează constructiile sub influenta actiunilor agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunii constructiilor cu mediul înconjurător si cu activitatea utilizatorilor. Aceasta cuprinde ansamblul de activităti privind examinarea directă sau investigatia cu mijloace de observare si măsurare specifice, în scopul mentinerii cerintelor esentiale de calitate în constructii, si este de două categorii: curentă si specială.

 

SECTIUNEA 1

Urmărirea curentă

 

Art. 6. - Urmărirea curentă este o activitate sistematică de culegere de date privind starea tehnică a constructiilor, care, corelată cu activitatea de întretinere si reparatii, are ca obiectiv mentinerea acestora la parametrii proiectati si se face prin examinare vizuală directă si, dacă este cazul, cu mijloace de uz curent.

Art. 7. - Urmărirea curentă are caracter permanent pe toată durata de existentă fizică a constructiilor si se realizează cel putin anual, dar în mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite, cum sunt: seismele, inundatiile, incendiile, exploziile, alunecările de teren, asupra tuturor constructiilor, de orice categorie sau clasă de importantă.

Art. 8. - Urmărirea curentă se realizează, prin grija fiecărei unităti de administrare, de către responsabilii cu urmărirea în exploatare a constructiilor numiti prin ordin de zi pe unitate/dispozitie de zi pe unitate, atestati de Serviciul controlul calitătii în constructii din Directia generală management logistic si administrativ, dintre cadrele de specialitate cu pregătire cel putin de nivel mediu.

Art. 9. - Atributiile responsabililor cu urmărirea comportării în exploatare atestati se stabilesc potrivit Normativului privind urmărirea comportării în timp a constructiilor/indicativ P 130-1999.

Art. 10. - În cadrul urmăririi curente a constructiilor, la aparitia unor deteriorări ce pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea acestora, unitatea de administrare solicită Directiei generale management logistic si administrativ si Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei o inspectare extinsă asupra constructiei sau instalatiei respective, urmată, dacă este cazul, de o expertiză tehnică.

Art. 11. - (1) Inspectarea extinsă reprezintă examinarea detaliată efectuată de către specialistii din Directia generală management logistic si administrativ - Serviciul controlul calitătii în constructii si Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei, pentru instalatiile de curenti slabi si pentru constructiile specifice de telecomunicatii, sau contra cost de către specialisti atestati, cu experientă în domeniul cercetării experimentale a constructiilor, privind rezistenta, stabilitatea si durabilitatea elementelor structurale si nestructurale ale constructiei, care se efectuează:


a) pentru depistarea deteriorărilor semnificative semnalate în cadrul activită t ii de urmărire curentă si care afectează utilizarea construciei în conditii de sigurantă;

b) după producerea degradărilor/avariilor cauzate de actiunea unui eveniment deosebit asupra constructiei;

c) la schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare.

(2) Observatiile constatate cu ocazia efectuării inspectiei extinse (tip, cauze, gradul si efectul acestora), măsurile necesar a fi luate pentru înlăturarea degradării si, dacă este cazul, extinderea măsurilor curente/anterioare de urmărire a comportării în timp se evidentiază într-un proces-verbal de inspectie.

(3) Solicitarea ordonatorului de credite pentru efectuarea unor inspectii extinse la clădirile aflate în administrare, de către inspectorii de specialitate ai Serviciului controlul calitătii în constructii din Directia generală management logistic si administrativ, este însotită de un raport de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

 

SECTIUNEA a 2-a

Urmărirea specială

 

Art. 12. - Urmărirea specială a comportării constructiilor se instituie la:

a) constructiile noi de importantă deosebită sau exceptională, stabilită prin proiect;

b) constructiile în exploatare cu evolutie periculoasă, recomandată de rezultatele unei expertize tehnice sau ale unei inspectări extinse.

Art. 13. - Urmărirea specială a comportării constructiilor se efectuează cu mijloacele de observare si măsurare complexe si specializate, adaptate obiectivelor specifice ale fiecărui caz, si tinând seama de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

Art. 14. - (1) Proiectul de urmărire specială se elaborează de către firme specializate, în colaborare cu specialisti în domeniul cercetării experimentale a structurilor de constructii, cu specialisti în domeniul aparaturii de măsură si control, precum si cu specialisti în automatizări si prelucrarea automată a datelor.

(2) În cazul constructiilor noi, elaborarea proiectelor de urmărire specială se execută concomitent cu proiectul de executie, de către proiectant, în baza unei comenzi emise de unitatea de administrare.

(3) În cazul constructiilor în exploatare la care s-a hotărât urmărirea specială în baza unei inspectări extinse sau a unei expertize, unitatea de administrare comandă unei firme specializate elaborarea unui proiect de urmărire specială.

(4) Avizarea proiectelor de urmărire specială se face conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare.

Art. 15. - Personalul însărcinat cu efectuarea urmăririi speciale a comportării constructiilor prezintă rezultatele acestei activităti în rapoarte, la termenele stabilite prin proiectele de urmărire specială, care se includ în cartea tehnică a constructiei, prin grija responsabilului care se ocupă cu urmărirea specială a constructiei respective.

Art. 16. - Fondurile privind efectuarea urmăririi speciale a comportării constructiilor se prevăd în devizul general si se asigură de la titlul X „Active nefinanciare”, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005.

 

SECTIUNEA a 3-a

Interventiile în timp

 

Art. 17. - Interventiile în timp asupra constructiilor sunt fundamentate pe baza datelor furnizate de activitatea de urmărire a comportării în exploatare a constructiilor si au drept scop mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor si asigurarea functiunilor acestuia, inclusiv prin extinderea sau modificarea functionalitătii initiale ca urmare a modernizării.

Art. 18. - Lucrările executate asupra constructiilor sunt, potrivit naturii si scopului lor:

a) lucrări de reparatii curente determinate de uzura sau de degradarea normală si care au ca scop mentinerea stării tehnice a constructiilor;

b) lucrări de interventii: lucrările la constructiile existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, care constau în reparatii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum si lucrări de interventii pentru reabilitarea sau înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamităti naturale, efectuate în scopul asigurării cerintelor esentiale de calitate si functionale ale constructiilor, potrivit destinatiei lor.

Art. 19. - (1) Lucrările de reparatii curente constau în efectuarea, periodică sau după necesitate, a unor lucrări de remediere sau reparare ale părtilor vizibile ale elementelor de constructie sau ale instalatiilor si echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor piese uzate ale acestora.

(2) Aceste lucrări se încadrează în categoria „bunuri si servicii”, se aprobă în limita fondurilor alocate pentru această activitate de către ordonatorii de credite care au în administrare imobilele supuse interventiei respective, la titlul II „Bunuri si servicii”, articolul 20.02 „Reparatii curente”, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005.

(3) Aprobarea executării lucrărilor si a documentatiilor tehnico-economice de executie se dă de către seful unitătii de administrare, în baza notei de constatare întocmite de responsabilul cu urmărirea comportării în exploatare, iar receptionarea si decontarea lucrărilor se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Pentru lucrările în regie proprie, materialele utilizate se distribuie în partida „santier” pe baza bonului de predare-transfer-restituire, urmând ca la receptia lucrărilor să se întocmească situatia de lucrări cu extras de materiale anexat si să se completeze bonul de consum pentru materialele respective, în vederea scăderii acestora din evidentă. Materialele neutilizate se retrag în depozit în baza bonului de predare-transfer-restituire.

(5) Notele de constatare se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, stabilindu-se prin observare directă sau prin alte mijloace de investigare natura, volumul si valoarea lucrărilor ce trebuie executate în scopul obtinerii exigentelor de performantă ini t iale ale constructiilor corespunzător nivelului cerintelor eseniale de calitate în vigoare la data executării lucrărilor.

(6) Aceste lucrări se execută în regie proprie sau în antrepriză si nu vor depăsi anual 5% din valoarea de înlocuire a constructiei, asa cum este definită în prezentele instructiuni.

(7) Prin raport aprobat de ordonatorul de credite care administrează imobilul din care face parte constructia în cauză, valoarea lucrărilor de 5% din valoarea de înlocuire poate fi depăsită cu valoarea lucrărilor de zugrăveli si vopsitorii, precum si a unor lucrări urgente, de interventie, necuprinse în notele de constatare si care au apărut ca urmare a unor avarii.

(8) Lucrările de reparatii curente pentru spatiile puse la dispozitia structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative în baza unor contracte de comodat, hotărâri ale consiliilor locale/judetene/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe perioade limitate de timp, sau a unor protocoale se vor efectua la intervalele de timp stabilite conform prevederilor


contractului încheiat cu proprietarul/administratorul spatiilor respective.

Art. 20. - (1) Lucrările de reparatii capitale cuprind lucrări de reparare si/sau consolidare si constau în remedierea sau înlocuirea de elemente, detalii ori părti de constructii si instalatii iesite din uz, ca urmare a exploatării normale sau actiunii agentilor de mediu, si nu modifică parametrii tehnico-functionali ai constructiei.

(2) În cadrul lucrărilor de reparatii capitale se efectuează înlocuirea partială, totală sau repararea unor elemente de constructii ori părti componente ale acestora, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, în scopul aducerii lor la starea normală de exploatare, în conditiile asigurării nivelului cerintelor esentiale de calitate în vigoare la data executării lucrărilor. În acest context se poate executa: înlocuirea totală sau par t ială a tâmplăriei uzate, a acoperisului, pardoselii, instalaiilor functionale (electrice, gaze, sanitare, încălzire, ventilatie etc), a căptuselii la cosuri, a unor grinzi de rulare, a stâlpilor de transport al energiei electrice si a altor elemente de constructii.

(3) Pentru asigurarea nivelului cerintelor esentiale de calitate în vigoare la data executării lucrărilor prevăzute la alin. (2), în cadrul lucrărilor de reparatii capitale se vor aduce constructiilor si unele îmbunătătiri, constând în cresterea indicelui de izolare termică a clădirii si înlocuirea anumitor elemente corespunzătoare nivelului tehnic din momentul executiei lucrărilor cu materiale mai eficiente, sisteme constructive moderne etc.

(4) În cadrul lucrărilor de reparatii capitale nu se vor cuprinde lucrări de dezvoltări, adăugări, supraetajări prin care se măreste capacitatea constructiilor existente sau lucrări de racord de orice fel.

(5) Lucrările de reparatii capitale se finan t ează de la titlul X „Active nefinanciare”, articolul 71.03 „Reparaii capitale aferente activelor fixe”, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, iar ofertarea, contractarea si decontarea lucrărilor se fac conform reglementărilor legale în vigoare.

(6) Prin grija responsabilului cu urmărirea în exploatare se completează cartea tehnică a constructiei cu toate documentele aferente interven t iei asupra constructiei.

(7) O reparaie capitală a unei constructii se consideră eficientă din punct de vedere economic dacă nu depăseste 60% din valoarea de înlocuire a acesteia. Depăsirea acestui procent, dar nu mai mult decât valoarea de înlocuire a constructiei, se poate face numai în baza unui studiu de fezabilitate avizat în conditiile prezentelor instructiuni si aprobat de ordonatorul principal de credite.

(8) Prin valoarea de înlocuire a unei constructii se întelege totalitatea cheltuielilor efectuate la data reevaluării pentru înlocuirea acesteia cu alta în stare nouă, cu caracteristici tehnico-economice similare celei care se înlocuieste.

(9) În cadrul lucrărilor de reparatii capitale se execută si lucrări de reparatii curente necesare, cu conditia includerii lor în proiectul de executie. Necesitatea realizării acestora este analizată de proiectant, care propune prin documentatia de executie elaborată natura si volumul lucrărilor de acest gen.

Art. 21. - (1) Lucrările de modernizare pot cuprinde lucrări de reconstruire, extindere, supraetajare, reparare sau consolidare, după caz.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se finantează de la titlul X „Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.01 „Constructii”, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, si se aprobă, conform reglementărilor pentru obiectivele de investitii si lucrări de reparatii capitale, de către ordonatorul principal de credite.

Art. 22. - În cazul în care pe parcursul urmăririi în exploatare se constată că sunt necesare interventii înainte de termenul stabilit, unitatea de administrare efectuează cercetarea administrativă prin care stabileste cauzele care au provocat degradarea elementelor de constructii sau de instalatii înainte de termen, precum si măsurile luate pentru evitarea în viitor a degradărilor premature.

Art. 23. - Lucrările de interventie pentru înlăturarea efectelor unor actiuni catastrofale, cum sunt seismele, inundatiile, alunecările de teren, exploziile, se realizează cu prioritate si se finantează, de regulă, în anul producerii evenimentului, conform prevederilor legale în vigoare, prin rectificarea bugetelor alocate, reesalonând sau amânând pentru altă etapă unele lucrări care nu se impun cu necesitate, sau prin suplimentarea acestora, după caz.

Art. 24. - Unitătile de administrare ale căror constructii au suferit degradări si deteriorări majore la structura de rezistentă, provocate de seisme sau accidente, raportează esaloanelor superioare natura degradărilor care au provocat scoaterea acestora din functiune si procedează la:

a) expertizarea constructiilor de către experti atestati;

b) proiectarea lucrărilor de consolidare în conformitate cu solutiile din raportul de expertiză si verificarea proiectelor de către specialisti atestati ca verificatori de proiect sau operatori economici care au angajate persoane fizice atestate;

c) executarea lucrărilor de consolidare de către societăti de constructii, cu personal atestat pentru acest gen de lucrări.

Art. 25. - Aprobarea lucrărilor de interventie pentru înlăturarea efectelor unor actiuni catastrofale se face conform prevederilor legale pentru obiectivele de investitii.

Art. 26. - (1) Directia generală management logistic si administrativ si Directia generală financiară elaborează împreună cu inspectoratele generale si cu celelalte unităti de administrare care nu fac parte din structura acestora programul multianual pentru punerea în sigurantă a fondului construit, care se actualizează anual în functie de resursele financiare ce sunt alocate de la buget pentru această actiune.

(2) Anual se alocă pentru bugetele de venituri si cheltuieli un minim de 10% din totalul cheltuielilor cu lucrările de investitii si pentru achizitii de imobile, pentru punerea în sigurantă a fondului construit aflat în administrarea ministerului, prin expertizare, proiectare si realizare efectivă a lucrărilor de consolidare.

Art. 27. - Lucrările de reparatii capitale, inclusiv cele de interventie pentru înlăturarea unor actiuni catastrofale, precum si cele de modernizare, realizate în obiective cu caracter militar, se autorizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului, ministrului apărării nationale, ministrului de interne, ministrului justitiei, directorului Serviciului Român de Informatii, directorului Serviciului de Informatii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorului Serviciului de Protectie si Pază nr. 3.376/3.556/2.102/667C1/4.093/2.012/14.083/D821/1996 pentru aprobarea Conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar.

Art. 28. - Devizele generale pentru lucrări de reparatii capitale, respectiv pentru cele de modernizare se reactualizează si se aprobă ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor legale, prin grija si pe răspunderea ordonatorilor de credite.

Art. 29. - În situatia în care lucrările de reparatii capitale sau de modernizare constau în interventii asupra structurii de rezistentă, la obtinerea autorizatiei de construire este obligatoriu avizul de interventie asupra constructiilor, eliberat de Serviciul controlul calitătii în constructii din Directia generală management logistic si administrativ.

Art. 30. - Valoarea constructiei se majorează cu valoarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările de modernizare care au ca efect cresterea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termică a acesteia ori cu valoarea lucrărilor de


reparatii capitale executate care conduc la mărirea duratei de viată a imobilului.

Art. 31. - Lucrările de demontări-montări baracamente si alte constructii provizorii de acest tip se realizează din fondurile alocate la titlul II „Bunuri si servicii”, articolul 20.02 „Reparatii curente”, conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finan t elor publice nr. 1.954/2005, după obtinerea pe planul de situaie întocmit în acest scop a avizului esalonului superior unitătii de administrare, respectiv al Directiei generale management logistic si administrativ.

Art. 32. - Nu se admit lucrări de recompartimentare, cum sunt desfiintarea sau crearea de ziduri neportante si practicarea de goluri în zidurile de compartimentare. În situatii exceptionale, în care nevoile de muncă impun astfel de modificări, acestea se execută după obtinerea în prealabil de la e s alonul superior, respectiv Directia generală management logistic i administrativ - Grupul de proiectare, în baza unui raport fundamentat, a avizului pe planul de nivel, cu modificările nestructurale propuse, care nu afectează structura de rezistentă. Avizul se poate lua si de la proiectantul initial al constructiei.

Art. 33. - (1) Evidenta lucrărilor de reparatii curente, reparatii capitale si modernizare se tine pentru fiecare constructie pe fise-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Este interzisă schimbarea destinatiei încăperilor, cu exceptia cazurilor temeinic justificate, situatii pentru care aprobarea este dată de seful unitătii de administrare.

(3) Schimbarea destinatiei unei clădiri sau a unui imobil aflat în administrarea unui ordonator de credite bugetare în finantarea directă a ordonatorului principal se poate face numai cu aprobarea Directiei generale management logistic si administrativ, în baza unui raport justificativ întocmit si prezentat pe cale ierarhică de către unitătile de administrare interesate.

(4) Schimbarea destinatiei unei clădiri sau a unui imobil aflat în administrarea unui ordonator secundar de credite bugetare sau ordonator tertiar de credite în finantarea unui ordonator secundar de credite se poate face numai cu aprobarea ordonatorului secundar de credite respectiv, atât pentru structura proprie, cât si pentru ordonatorii tertiari din subordine, în baza

unui raport justificativ întocmit si prezentat pe cale ierarhică de către unitătile de administrare interesate.

Art. 34. - Modalitătile de programare a lucrărilor de interventii asupra constructiilor si de raportare a realizării stadiilor fizice si valorice se stabilesc prin dispozitii tehnice ale directorului general al Directiei generale management logistic si administrativ.

Art. 35. - (1) Sefii unitătilor de administrare poartă întreaga răspundere asupra desfăsurării în conformitate cu prevederile legale în vigoare a procedurilor de adjudecare a proiectării si executiei, a contractării, finantării, decontării si receptionării lucrărilor.

(2) În comisiile de receptie a lucrărilor de constructii, altele decât lucrările de reparatii curente, participă si speciali s ti din esaloanele superioare ale unitătilor de administrare si din serviciile de specialitate din Directia generală management logistic si administrativ si/sau, după caz, Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei.

Art. 36. - Structurile logistice si cele pentru comunicatii si informatică din inspectoratele generale, Directia generală management logistic si administrativ si Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei verifică modul de desfăsurare a activitătii de urmărire a comportării în exploatare a constructiilor si modul în care se realizează interventiile în timp asupra acestora si iau măsurile care se impun pentru înlăturarea deficientelor constatate.

Art. 37. - Încadrarea sau schimbarea din functie a personalului tehnic din structura de specialitate din unitătile Ministerului Internelor si Reformei Administrative se face numai cu avizul directiilor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite sau al Directiei generale management logistic si administrativ, pentru celelalte unităti.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

Art. 38. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

Art. 39. - Prezentele instructiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2008.

Nr. 664.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Unitatea de administrare

 

APROB

Ordonator de credite,

...........................................

(grad, nume si prenume) S.S.

 

RAPORT DE CONSTATARE

Încheiat astăzi.....................

 

Subsemnatul (grad, nume si prenume), autorizat responsabil cu urmărirea comportării în timp a constructiilor, autorizat cu nr...........din data......................, am procedat la examinarea stării tehnice a constructiei înregistrate în evidena de cadastru la nr........................, cu destinatia ..............................................., din cadrul imobilului denumit ...................................................................................................................

1. Constructia prezintă următoarele deficiente:

A. Degradări:.........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................


B. Avarii: ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

2. Cauzele deficientelor: .........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

3. Propuneri privind:

□ a) cunoasterea stării tehnice a constructiei prin efectuarea expertizării tehnice (în cazul deteriorării avansate a structurii de rezistentă);

□ b) inspectarea extinsă (în cazul unor deteriorări ce pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei);

□ c) necesitatea interventiei în timp asupra constructiei, prin realizarea lucrărilor de refacere (reparare după necesitate/consolidare) sau a lucrărilor de modernizare de tipul:

............................................................................................................................................................................................. ;

□ d) demararea procedurii de desfiintare (demolare) a constructiei.

NOTĂ: Se va marca cu „X” situatia propusă.

4. Documente anexate: fisa de inventariere a constructiei, valoarea de înlocuire actualizată a constructiei, devizul estimativ al lucrărilor de reparatii necesare.

NOTĂ: Documentele mentionate la pct. 4 se trimit în copie, dacă este aleasă varianta „d” de la pct. 3

 

Responsabil cu urmărirea curentă,

Nume ...............................

Prenume ..........................

Semnătura .......................

 

LS

Seful structurii logistice,

Nume ............................................

Prenume .......................................

Semnătura ....................................

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Unitatea .....................

Nr. . .............. din .....................

VIZAT

Seful unitătii de administrare

 

NOTĂ DE CONSTATARE

 

În conformitate cu prevederile art. . ..... din Instructiunile nr. . ..... /2007 privind urmărirea comportării în exploatare a constructiilor si interventiile în timp asupra acestora, ............................................................... , responsabil cu urmărirea în exploatare a constructiilor, numit prin OZU/DZU nr. . .................... , am procedat la verificarea periodică a constructiei înregistrate în evidenta de cadastru cu nr. . ............ , cu destinatia .................................. , constatând că sunt necesare a se efectua următoarele lucrări de întretinere:

 

Nr. crt.

Natura lucrării

Valoarea estimativă

U.M.

Cantitatea  (mii lei)

 

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

 

Lucrările se vor executa în regie proprie/antrepriză în perioada ................................................................................................ .

Responsabil cu urmărirea în exploatare a constructiilor:

 


ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Unitatea...........................................

 

FISA-TIP a cheltuielilor efectuate cu interventiile la clădiri*)

 

Indicativul constructiei

 

Natura lucrărilor

Anul si valoarea cheltuielilor***)

200...

200...

200...

20....

20....

20....

20...

20....

20....

 

CURENTE

Total, din care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii sanitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii electrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii încălzire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări auxiliare**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALE

Total, din care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii sanitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii electrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii încălzire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări auxiliare**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERNIZĂRI

Total, din care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii sanitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii electrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii încălzire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări auxiliare**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventii accidentale si amenajări după avarii din calamităti (valoarea totală/detaliată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se păstrează în dosarul de cadastru, la partea tehnică, pe toată perioada folosirii clădirii.

**) Se cuprind valorile lucrărilor la anexe (împrejmuiri, drumuri, alei, retele exterioare etc.), ce sunt cuprinse în devizul general al pavilionului principal.

***) Reprezintă valoarea situatiilor definitive a lucrărilor real executate.


 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind modificarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 485/2008

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 6 din Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 485/2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Instruirea de bază are caracter unitar si se desfăsoară cu elevii/studentii institutiilor de învătământ ale MIRA, precum si cu

personalul încadrat din sursă externă, pe timpul cursurilor de formare initială sau în unităti, pe baza manualelor comune utilizate în întreaga institutie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 8 decembrie 2008.

Nr. 672.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind pregătirea în domeniul situatiilor de urgentă a reprezentantilor institutiilor prefectului

si a personalului cu functii de conducere din administratia publică locală, în perioada 2009—2012

 

Având în vedere prevederile art. 32 si art. 34 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilă, republicată, ale art. 25 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005, si ale art. 11 lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Pregătirea în domeniul situatiilor de urgentă a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere din administratia publică locală se realizează în centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca si Craiova din subordinea Centrului National de Perfectionare a Pregătirii pentru Managementul Situatiilor de Urgentă, pe baza „Programului unitar de pregătire” prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti pe centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca si Craiova este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) În perioada 2009-2012, pregătirea în domeniul situatiilor de urgentă a personalului mentionat la art. 1 se desfăsoară în serii de pregătire cu durata de 5 zile, conform categoriilor de personal încadrate pe grupele de pregătire prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Baza de calcul a necesarului de pregătire pentru perioada mentionată la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 4.

(3) Repartizarea necesarului de pregătire, pe categorii de personal si judetele arondate centrelor zonale de pregătire Bacău, Craiova si Cluj-Napoca este stabilită în anexele nr. 5, 6 si 7.

Art. 4. - Anual, pe baza propunerilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, Ministerul Internelor si Reformei Administrative stabileste planificarea numerică, pe categorii de personal si pe seriile de pregătire organizate în centrele zonale Bacău, Cluj-Napoca si Craiova.


Art. 5. - Prefectii, în calitate de presedinti ai comitetelor judetene pentru situaii de urgentă, stabilesc, în baza planificării anuale si a propunerilor inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentă, personalul care participă la pregătire si emit dispozitiile necesare.

Art. 6. - (1) Centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca si Craiova comunică institutiilor prefectului si inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentă, lunar, situatia prezentei la pregătire a personalului planificat în seriile din luna precedentă.

(2) Prefectii analizează periodic, în cadrul sedintelor comitetelor judetene pentru situatii de urgentă, situatia participării la pregătire a personalului planificat si dispun măsurile necesare pentru remedierea deficientelor.

(3) Personalul care nu s-a prezentat la pregătire din motive întemeiate va fi replanificat în serii ulterioare.

Art. 7. - Prefectii judetelor în care functionează centrele zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca si Craiova, precum si inspectorii-sefi ai inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentă în a căror zonă de competentă sunt dispuse acestea acordă sprijinul necesar organizării activitătilor de pregătire desfăsurate în baza prezentului ordin.

Art. 8. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 673.

 

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL UNITAR

de pregătire în domeniul situatiilor de urgentă a reprezentantilor institutiilor prefectului

si a personalului cu functii de conducere din administratia publică locală

 

1. Strategii si politici nationale. Sistemul national de management al situatiilor de urgentă

1.1. Managementul situatiilor de urgentă - componentă a politicii de securitate natională a statului român

1.2. Cadrul normativ specific managementului situatiilor de urgentă

1.3. Sistemul national de management al situatiilor de urgentă: organisme, competente si relatii functionale

1.4. Protectia civilă - măsuri si sarcini organizatorice realizate pentru prevenirea si reducerea riscului de producere a dezastrelor

2. Profilul dezastrelor

2.1. Dezastre naturale si antropice

2.2. Tipuri de risc specifice teritoriului national. Consecinte pe care acestea le generează

2.3. Impactul dezastrelor asupra comunitătilor, infrastructurii si mediului

2.4. Problematica riscului si vulnerabilitătii. Strategii si programe de reducere a riscului

3. Managementul situatiilor de urgentă la nivel local

3.1. Atributiile autoritătilor si institutiilor publice în domeniul situatiilor de urgentă

3.2. Protectia populatiei, bunurilor materiale si mediului în situatii de urgentă. Cerine si modalităti de realizare

3.3. Planuri si programe de pregătire în domeniul situatiilor de urgentă. Planul de analiză si acoperire a riscurilor

3.4. Procesul decizional. Flux informational si proceduri de interventie utilizate pentru managementul situatiilor de urgentă

3.5. Măsuri de protectie si reguli de comportare în situatii de urgentă

3.6. Rolul factorilor decizionali în planificarea si asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare managementului unitar al situatiilor de urgentă

4. Structuri si mecanisme necesare managementului situatiilor de urgentă

4.1. Sustinerea participării publice a comunitătilor si organizatiilor neguvernamentale la actiunile specifice de prevenire si gestionare a situatiilor de urgentă, în scopul restabilirii stării de normalitate

4.2. Servicii voluntare de urgentă - criterii de performantă privind structura organizatorică si dotarea

4.3. Cooperarea internatională si asistenta umanitară în situatii de urgentă; organisme si programe de cooperare si asistentă pe plan european si international

5. Activităti practic-aplicative si de documentare Activitătile practic-aplicative se realizează prin organizarea de ateliere de lucru, întâlniri cu specialisti, vizite documentare, prezentări de mijloace tehnice si participare la exercitii de alarmare publică si de specialitate i vizează rezolvarea, potrivit nivelului de competentă detinut, a unor situatii specifice privind: organizarea si conducerea sedintelor comitetelor pentru situatii de urgentă; întocmirea proiectelor de hotărâri ale comitetelor pentru situatii de urgentă; întocmirea actelor de autoritate pentru punerea în practică a hotărârilor comitetelor pentru situatii de urgentă; exemple practice privind adoptarea măsurilor necesare pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă - actiuni preventive/avertizarea populatiei/alocarea resurselor umane, materiale si financiare/actiuni si măsuri dispuse pentru înlăturarea efectelor situatiilor de urgentă si restabilirea stării de normalitate; planificarea, organizarea si desfăsurarea pregătirii în domeniul situatiilor de urgentă a personalului din cadrul structurilor din subordine sau aflate în coordonare.

În functie de categoria de personal pregătită, timpul dedicat activitătilor practic-aplicative se repartizează după cum urmează:

a) pentru grupa I de pregătire: în limita a 30% din timpul alocat pregătirii;

b) pentru grupele a II-a si a III-a de pregătire: în limita a 50% din timpul alocat pregătirii.

NOTĂ:

Pentru grupele a II-a si a III-a de pregătire, pregătirea pentru tipul de risc „inundatii” se realizează în mod obligatoriu si prin utilizarea conceptiei exercitiului „Managementul situatiilor de urgentă determinate de inundatii”, dezvoltat în cadrul componentei III a proiectului de înfrătire RO-PHARE 2005/017-690.01.04 „Contributia privind stabilirea unei administratii pentru managementul la dezastre, la nivel regional si local”.

 


ANEXA Nr. 2

 

ARONDAREA

judetelor si a municipiului Bucuresti pe centrele zonale de pregătire

Bacău, Cluj-Napoca si Craiova

 

Centrul de pregătire

Bacău

(str. George Bacovia nr. 57)

Fax: 0234/511 883

Centrul de pregătire

Cluj-Napoca

(str. Aviator Bădescu nr. 7-9)

Fax: 0264/598 205

Centrul de pregătire

Craiova

(Str. Jietului nr. 15-17)

Fax: 0251/415 033

1. BACĂU

1. ALBA

1. ARGES

2. BOTOSANI

2. ARAD

2. CARAS-SEVERIN

3. BRĂILA

3. BIHOR

3. CĂLĂRASI

4. BUZĂU

4. BISTRITA-NĂSĂUD

4. DÂMBOVITA

5. CONSTANTA

5. BRASOV

5. DOLJ

6. GALATI

6. CLUJ

6. GIURGIU

7. IASI

7. COVASNA

7. GORJ

8. NEAMT

8. HARGHITA

8. IALOMITA

9. PRAHOVA

9. HUNEDOARA

9. ILFOV

10. SUCEAVA

10. MARAMURES

10. MEHEDINTI

11. TULCEA

11. MURES

11. OLT

12. VASLUI

12. SATU MARE

12. TELEORMAN

13. VRANCEA

13. SĂLAJ

13. VÂLCEA

 

14. SIBIU

14. BUCURESTI

 

15. TIMIS

 

 

ANEXA Nr. 3

 

CATEGORIILE DE PERSONAL

si repartizarea acestora pe grupe de pregătire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa de pregătire

Categoria de personal

Grupa I

Prefect

Subprefect

Presedinte al consiliului judetean

Vicepresedinte al consiliului judetean

Secretar general al judetului/municipiului Bucuresti

Primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti

Grupa a II-a

Primar al municipiului si orasului/sectorului municipiului Bucuresti

Viceprimar al municipiului si orasului/sectorului municipiului Bucuresti

Secretar al municipiului si orasului/sectorului municipiului Bucuresti

Grupa a III-a

Primar al comunei

Viceprimar al comunei

Secretar al comunei


ANEXA Nr. 4

 

BAZA DE CALCUL

a necesarului de pregătire în cadrul centrelor zonale de pregătire Bacău, Cluj-Napoca si Craiova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL DE PREGĂTIRE

Categorii de personal

DETALII

 

Prefecti

Subprefecti

Presedinti ai consiilor judetene

Vicepresedinti ai consiliilor judetene

Secretari generali ai judetelor

Primari ai municipiilor, oraselor si sectoarelor

Viceprimari ai

municipiilor, oraselor

si sectoarelor

Secretari ai

municipiilor, oraselor

si sectoarelor

Primari ai comunelor

Viceprimari ai comunelor

Secretari ai comunelor

Total

BACĂU

Necesar de pregătit

13

26

13

26

13

95

108

95

946

946

946

3227

Planificat

2009

13

26

13

26

13

95

108

95

400

200

 

989

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

446

500

 

946

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

100

246

500

846

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446

446

Total

13

26

13

26

13

95

108

95

946

946

946

3227

CLUJ-NAPOCA

Necesar de pregătit

15

30

15

30

15

133

148

133

964

964

964

3411

Planificat

2009

15

30

15

30

15

133

148

133

400

100

 

1019

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

464

500

 

964

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

100

264

600

964

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

364

464

Total

15

30

15

30

15

133

148

133

964

964

964

3411

CRAIOVA

Necesar de pregătit

14

29

13

26

13

93

107

93

940

940

940

3208

Planificat

2009

14

29

13

26

13

93

107

93

400

200

 

988

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

440

500

 

940

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

100

240

500

840

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

440

Total

14

29

13

26

13

93

107

93

940

940

940

3208

TOTAL GENERAL

Necesar de pregătit

42

85

41

82

41

321

363

321

2850

2850

2850

9846

Planificat

2009

42

85

41

82

41

321

363

321

1200

500

 

2996

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

1350

1500

 

2850

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

300

750

1600

2650

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1250

1350

Total

42

85

41

82

41

321

363

321

2850

2850

2850

9846


ANEXA Nr. 5

 

REPARTIZAREA

necesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii de personal

si judetele arondate centrului zonal de pregătire Bacău

 

Nr. crt.

Judete Categorii de personal

BC

BT

BR

BZ

CT

GL

IS

NT

PH

SV

TL

VS

VN

Total cursanti

1.

Prefecti

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

2.

Subprefecti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

3.

Presedinti ai consiliilor judetene

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

4.

Vicepresedinti ai consiliilor judetene

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

5.

Secretari generali ai judetelor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

6.

Primari ai municipiilor si oraselor

8

7

4

5

12

4

5

5

14

16

5

5

5

95

7.

Viceprimari ai municipiilor si oraselor

9

8

5

6

13

5

6

6

15

17

6

6

6

108

8.

Secretari ai municipiilor si oraselor

8

7

4

5

12

4

5

5

14

16

5

5

5

95

9.

Primari ai comunelor

85

71

40

82

58

61

92

78

90

97

43

81

68

946

10.

Viceprimari ai comunelor

85

71

40

82

58

61

92

78

90

97

43

81

68

946

11 .

Secretari ai comunelor

85

71

40

82

58

61

92

78

90

97

43

81

68

946

TOTAL:

287

242

140

269

218

203

299

257

320

347

152

266

227

3227

 

ANEXA Nr. 6

 

REPARTIZAREA

necesarului de pregătire în perioada 2009—2012, pe categorii de personal

si judetele arondate centrului zonal de pregătire Cluj-Napoca

 

Nr. crt.

Categorii de personal

AB

AR

BH

BN

BV

CJ

CV

HR

HD

MM

MS

SM

SJ

SB

TM

Total cursanti

1.

Prefecti

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

2.

Subprefecti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

3.

Presedinti ai consiliilor judetene

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

4.

Vicepresedinti ai consiliilor judetene

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

5.

Secretari generali ai judetelor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

6.

Primari ai municipiilor si oraselor

11

10

10

4

10

6

5

9

14

13

11

5

4

11

10

133

7.

Viceprimari ai municipiilor si oraselor

12

11

11

5

11

7

6

10

15

14

12

6

5

12

11

148

8.

Secretari ai municipiilor si oraselor

11

10

10

4

10

6

5

9

14

13

11

5

4

11

10

133

9.

Primari ai comunelor

67

68

90

58

48

74

40

58

55

63

91

57

56

53

86

964

10.

Viceprimari ai comunelor

67

68

90

58

48

74

40

58

55

63

91

57

56

53

86

964

11 .

Secretari ai comunelor

67

68

90

58

48

74

40

58

55

63

91

57

56

53

86

964

TOTAL:

242

242

308

194

182

248

143

209

215

236

314

194

188

200

296

3411

 

ANEXA Nr. 7

 

REPARTIZAREA

necesarului de pregătire în perioada 2009-2012, pe categorii de personal

si judetele arondate centrului zonal de pregătire Craiova

 

Nr. crt.

Judete Categorii de personal

AG

CS

CL

DB

DJ

GR

GJ

IL

IF

MH

OT

TR

VL

Mp B

Sectoare

Total cursanti

1.

Prefecti

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

14

2.

Subprefecti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

 

29

3.

Presedinti ai consiliilor judetene

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

13

4.

Vicepresedinti ai consiliilor judetene

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

26

5.

Secretari generali ai judetelor

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

13

6.

Primari ai municipiilor si oraselor

7

8

5

7

7

3

9

7

4

5

8

5

11

1

6

93

7.

Viceprimari ai municipiilor si oraselor

8

9

6

8

8

4

10

8

5

6

9

6

12

2

6

107

8.

Secretari ai municipiilor si oraselor

7

8

5

7

7

3

9

7

4

5

8

5

11

1

6

93

9.

Primari ai comunelor

95

69

50

81

104

51

61

59

35

61

104

92

78

 

 

940

10.

Viceprimari ai comunelor

95

69

50

81

104

51

61

59

35

61

104

92

78

 

 

940

11 .

Secretari ai comunelor

95

69

50

81

104

51

61

59

35

61

104

92

78

 

 

940

TOTAL:

314

239

173

272

341

170

218

206

125

206

344

299

275

8

18

3208


MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind relansarea apelului de proiecte pentru derularea Programului de finantare nerambursabilă

„e-Crestere!”

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului „Economia bazată pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, precum si prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 412/2008 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finantare nerambursabilă «e-Crestere! », aferent proiectului «Economia bazată pe cunoastere»”, finantat de Banca Mondială si Guvernul României,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă relansarea apelului de proiecte pentru derularea Programului de finantare nerambursabilă „e-Crestere!”, aferent Proiectului „Economia bazată pe cunoastere”, finantat de Banca Mondială si Guvernul României.

Art. 2. - Data-limită de depunere a proiectelor din partea potentialilor beneficiari ai Programului de finantare nerambursabilă „e-Crestere!” este data de 26 ianuarie 2009, ora 14,00.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Borbély Károly

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 690.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

cu privire la aprobarea programelor scolare pentru clasele a V-a si a VI-a

la disciplina „Limba si literatura italiană maternă”

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezenul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programele scolare pentru clasele a V-a si a VI-a la disciplina „Limba si literatura italiană maternă”. Programele sunt cuprinse în anexa*) care face parte integrată din prezentul ordin.

Art. 2. - Programa scolară cuprinsă în anexă se aplică integral începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - Se abrogă Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.171/2007 privind aprobarea programei scolare pentru clasa a V-a la disciplina „Limba si literatura italiană maternă”.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare, unitătile de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 septembrie 2008.

Nr. 5.242.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară

„Om si societate - Istoria si traditiile minoritătii maghiare”, clasele a VI-a si a VII-a

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului Nationalpentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă programele scolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară „Om si societate - Istoria si traditiile minoritătii maghiare”, clasele a VI-a si a VII-a, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu anul scolar 2008-2009, pentru programele scolare revizuite la clasele a VI-a si a VII-a. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispozi t ie contrară privind programele scolare pentru disciplinele menionate la art. 1, clasele a VI-a si a VII-a, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

Bucuresti, 2 septembrie 2008.

Nr. 5.260.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 26 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la nr. crt. 3 - Judetul Bihor, la pozitia corespunzătoare comunei Sălard, în coloana a treia, în loc de: „Constructie capelă din satul Sânmartin”se va citi: „Constructie capelă din satul Sântimreu”.