MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 814            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 4 decembrie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

188. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

190. - Ordonantă de urgentă privind efectuarea plătii contributiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune si Otel

 

1.457. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

 

1.523. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei voluntare anuale a României la Fondul de Finantare pentru Cooperare Tehnică al Natiunilor Unite pe anii 2008 si 2009, pentru susinerea activitătilor Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

 

1.536. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 

1.543. - Hotărâre privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

1.551. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping

 

1.555. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.556. - Hotărâre privind transmiterea unor spatii din imobilul aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

1.557. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiintarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

 

1.560 - Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2008 a cuantumului plătilor directe unice pe suprafată, al plătilor nationale directe complementare în sectorul vegetal, al plătilor pentru culturi energetice si al plătilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            236. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

            3.299. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea publicării Acordului dintre Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul României privind colaborarea tehnică pentru anul 2006

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            39. - Circulară privind interzicerea utilizării instrumentelor de plată de debit de tipul cecului, cambiei si biletului la ordin în format vechi

 

            40. - Circulară pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Natională a României pentru serviciile de plăti fără numerar

 

            Rectificări la:

 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2006;

 - Hotărârea Guvernului nr. 615/2008;

 - Ordonanta Guvernului nr. 22/2008;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2008;

 - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.250/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.181/C/2007

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

Având în vedere:

- necesitatea introducerii reglementărilor financiar-bugetare referitoare la Programul Facilitatea de tranzitie pentru România, care functionează în baza Memorandumului de întelegere dintre România si Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilitătii de tranzitie, având mecanism de derulare similar programului PHARE,

- că neadoptarea în regim de urgentă a acestui act normativ creează blocaje în fluxurile financiar-bugetare necesare derulării Programului Facilitatea de tranzitie pentru România,

- conditionarea de către serviciile Comisiei Europene a procesării aplicatiilor de plată si transferul fondurilor PHARE către Autoritatea de Certificare si Plată de transmiterea noilor formate standard care atestă stadiul implementării proiectelor,

- că în situatia neprimirii de la autoritătile de implementare/beneficiari a documentelor de raportare corecte si la timp în vederea transmiterii cererilor de fonduri către Comisia Europeană se produc blocaje în absorbtia fondurilor PHARE de la Comisie,

- existenta diferentelor de curs valutar între cursul de schimb valabil la data întocmirii titlului de creantă si cursul de schimb utilizat de către societatea bancară la transformarea sumelor în moneda stabilită în contractul sau acordul de finantare, în cazul recuperării în altă monedă a debitelor fată de bugetul Comunitătii Europene,

- respingerea pretentiilor agentiilor de implementare prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile ca urmare a nerestituirii de către autoritătile de implementare/beneficiari a sumelor plătite în mod necuvenit, datorită neregulilor identificate,

se impune promovarea prezentului act normativ în regim de urgentă. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera a3) se introduce o nouă literă, litera a4), cu următorul cuprins:

„a4) Memorandumul de întelegere dintre România si Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilitătii de tranzitie, semnat cu România la data de 5 septembrie 2007, a cărui publicare a fost aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.849/2007.”

2. La articolul 1, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) contributia financiară a Comunitătii Europene - sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunitătilor Europene, cu titlu de asistentă financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, potrivit prevederilor Memorandumului de întelegere privind înfiintarea Fondului National pentru PHARE, Memorandumului de întelegere dintre România si Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilitătii de tranzitie, Memorandumului de întelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, Acordului multianual de finantare SAPARD si prevederilor memorandumurilor de finantare si acordurilor anuale de finantare încheiate între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României, în baza acordului-cadru si a Acordului multianual de finantare SAPARD.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să gestioneze contributia financiară a Comunitătii Europene, în conditiile stabilite prin Memorandumul de întelegere privind înfiintarea Fondului National pentru PHARE, Memorandumul de întelegere dintre România si Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilitătii de tranzitie, Memorandumul de întelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, Acordul multianual de finantare SAPARD si prin memorandumuri de finantare si acorduri anuale de finantare încheiate sau convenite între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României, în baza acordului-cadru si a Acordului multianual de finantare SAPARD.”

4. La articolul 5, alineatul (11), literele e) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„e) sume necesare continuării finantării proiectelor/ programelor PHARE/Facilitatea de tranzitie, ISPA, SAPARD până la recuperarea de la debitori a sumelor retinute de Comisia Europeană din fondurile alocate acestor programe, ca urmare a neachitării unor debite datorate Comunitătii Europene;

f) sume pentru acoperirea plătii TVA, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări finantate, integral sau partial, din contributia financiară a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferentă, ai căror beneficiari sunt autorităti ale administratiei publice centrale si locale, unităti subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce functionează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si Compania Natională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A, precum si societăti comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesională, care desfăsoară numai activităti scutite de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, conform prevederilor art.141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Această prevedere nu se aplică altor operatori economici;”.

5. La articolul 5, alineatul (31) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(31) La propunerea structurilor de implementare sau a altor entităti debitoare către bugetul Comunitătii Europene, ordonatorul principal de credite are obligatia să includă la alineatele de cheltuieli bugetare deja existente (Programe comunitare, Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă, Programe ISPA, Programe SAPARD):

a) sume necesare achitării către Ministerul Economiei si Finantelor sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor fată de Comunitatea Europeană si a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul neachitării la termen de către contractori/beneficiari a sumelor plătite necuvenit din contributia financiară a Comunitătii Europene, ca urmare a unor nereguli;

b) sume necesare achitării către Ministerul Economiei si Finantelor sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor fată de Comunitatea Europeană si a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul în care acestea nu sunt imputabile contractorilor/beneficiarilor;

c) sume necesare acoperirii diferentelor nefavorabile de curs valutar generate de diferente între cursul de schimb valabil la data întocmirii titlului de creantă si cursul de schimb utilizat de către societatea bancară la transformarea sumelor în moneda stabilită în contractul sau acordul de finantare, în cazul recuperării în altă monedă a debitelor fată de bugetul Comunitătii Europene;

d) sume rămase neacoperite în cazul pronuntării unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, prin care se resping sau sunt admise numai partial pretentiile structurilor de implementare sau ale altor entităti debitoare către bugetul Comunitătii Europene, precum si sume rămase nestinse după închiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare.”

6. La articolul 5, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu următorul cuprins:

„(32) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (31) în bugetele ordonatorilor principali de credite se realizează fie cu ocazia legii de rectificare bugetară, fie prin virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an, si sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinatii.”

7. La articolul 5, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Sumele plătite de la bugetul de stat în scopul achitării debitelor si a majorărilor de întârziere prevăzute la alin. (31) lit. a), precum si sumele reprezentând pretentiile structurilor de implementare sau ale altor entităti debitoare către bugetul Comunitătii Europene, stabilite ca urmare a pronuntării unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile sau ca urmare a aplicării procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, se recuperează de la contractori/ beneficiari, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

8. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Cu valoarea sumelor plătite si recuperate în anul curent, prevăzute la alin. (5), se reîntregesc creditele bugetare ale bugetelor din care acestea au fost acordate, iar sumele plătite în anul curent si recuperate în anii următori se fac venit la bugetul din care acestea au fost acordate.”

9. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) În cadrul programelor PHARE/Facilitatea de tranzitie, autoritătile de implementare/beneficiarii au obligatia de a transmite documentele de raportare la termenele si în formatele standard de raportare solicitate de către agentiile de implementare, completate cu informatii corecte, complete si de calitate corespunzătoare.

(2) În cazul în care autoritătile de implementare/beneficiarii nu respectă prevederile alin. (1), Ministerul Economiei si Finantelor îsi rezervă dreptul de a transfera fonduri din contributia financiară a Comunitătii Europene si/sau contributia publică natională către agentiile de implementare, numai pentru acele contracte/proiecte pentru care au fost transmise documentele de raportare întocmite corespunzător.

(3) În situatia în care Ministerul Economiei si Finantelor aplică prevederile alin.(2), autoritătile de implementare/beneficiarii sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plătilor cuvenite contractorilor si pentru eventualele penalităti datorate contractorilor ca urmare a acestor întârzieri.

(4) Sumele necesare efectuării cheltuielilor cu plata către contractori a penalitătilor prevăzute la alin. (3) se previzionează si reflectă în bugetele ordonatorilor de credite în cadrul, în subordonarea sau în coordonarea cărora functionează autoritătile de implementare/beneficiarii de proiecte sau, după caz, în bugetele beneficiarilor care nu au calitatea de ordonatori de credite.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Horváth Anna,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 188.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind efectuarea plătii contributiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune si Otel

 

Având în vedere că, odată cu aderarea la Uniunea Europeană începând cu data de 1 ianuarie 2007, România, în calitate de stat membru, are obligatia de a contribui la Fondul de Cercetare pentru Cărbune si Otel, în conformitate cu art. 26 din partea a IV-a „Dispozitii temporare” a Tratatului de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

întrucât, potrivit angajamentelor asumate, primul transfer în contul contributiei la Fondul de Cercetare pentru Cărbune si Otel trebuie efectuat în prima zi lucrătoare a anului 2009,

deoarece, în cazul în care Legea bugetului de stat pe anul 2009 nu este aprobată de către Parlament până la sfârsitul anului 2008, plata contributiei României nu se poate efectua potrivit angajamentelor asumate,

luând în considerare necesitatea plătii contributiei la data mentionată,

se impune adoptarea unei măsuri prin care să se asigure respectarea de către România a angajamentelor sale.

Tinând cont că cele mentionate constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să efectueze plata contributiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune si Otel, datorată în temeiul art. 26 din partea a IV-a „Dispozitii temporare” a Tratatului de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005.

(2) Sumele necesare plătii contributiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor -

„Actiuni generale”, capitolul de cheltuieli 86.01 „Cercetare si dezvoltare în domeniul economic”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.04 „Alte plăti către UE”.

Art. 2. - (1) În cazul în care legile bugetare anuale nu sunt aprobate de către Parlament până la finele anului precedent, Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat ca, pentru efectuarea plătii contributiei prevăzute la art. 1, să deschidă credite bugetare la nivelul necesitătilor de plată, prin derogare de la prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul în care cursul valutar la data plătii determină necesitatea plătii unei sume în lei mai mari decât cea prevăzută în buget, Ministerul Economiei si Finantelor este abilitat să acopere temporar diferenta prin virarea de credite bugetare de la bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - „Actiuni generale”, capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.03 „Contributia României la bugetul UE”, până la efectuarea rectificării corespunzătoare a prevederilor bugetare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe,

Răduta Dana Matache,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 190.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici

si mijlocii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Directorul general

al Oficiului de Stat

pentru Inventii si Mărci,

Gabor Varga

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.457.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Protectia inventiilor prin model de utilitate

 

            Protectia inventiilor prin model de utilitate se face conform dispozitiilor Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007, cu respectarea conventiilor, tratatelor si acordurilor la care România este parte.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

(1) În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele întelesuri:

a) lege - Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate;

b) art. din lege - articol din Legea nr. 350/2007;

c) art. - articol din regulament;

d) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - sectiunea modele de utilitate.

(2) În cuprinsul prezentului regulament, termenii si expresiile din lege au acelasi înteles.

 

CAPITOLUL II

Cererea de model de utilitate

 

ARTICOLUL 3

Generalităti

 

            Cererile de model de utilitate urmează procedurile conform legii si prevederilor prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 4

Produsul-obiect al cererii de model de utilitate

 

(1) Produsul este obiect al unei inventii, conform art. 1 alin. (1) din lege, în măsura în care constituie solutia tehnică a unei probleme.

(2) Produsul reprezintă un obiect cu caracteristici determinate, definite tehnic prin părtile sale constructive si/sau constitutive, prin elementele de legătură dintre acestea, prin forma sa constructivă si/sau a părtilor constitutive, prin materialele din care este realizat, prin relatiile constructive, de


pozitie si functionare dintre părtile constitutive sau prin rolul functional al acestora.

(3) Produse în sensul prevederilor alin. (2) pot fi, de exemplu:

a) dispozitive, instalatii, echipamente, masini-unelte, aparate sau subansambluri ale acestora pentru realizarea unui procedeu de fabricatie ori de lucru;

b) circuite electrice, pneumatice sau hidraulice;

c) amestecuri fizice definite prin elementele componente, raportul cantitativ dintre acestea sau alte proprietăti care le individualizează si care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice.

 

ARTICOLUL 5

Cererea de model de utilitate pentru inventii din domeniul programelor de calculator

 

(1) Produsele ca obiect al cererii de model de utilitate din domeniul programelor de calculator îl pot constitui aparatele programabile în care, la prima vedere, caracteristica tehnică a inventiei este realizată cu ajutorul unui program de calculator, precum si produsele-program de calculator pentru sistemele de procesare a datelor exprimate prin derularea logică a acestora.

(2) Descrierea din cererea de model de utilitate poate fi însotită de reprezentări grafice care prezintă etapele sau pasii operationali ai procesării datelor, cum ar fi organigrame, grafuri sau altele asemenea.

 

ARTICOLUL 6

Cererea de model de utilitate rezultată din transformarea cererii de brevet

 

(1) Cererea de transformare depusă în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) si (3) din lege trebuie să contină:

a) solicitarea explicită a transformării în vederea înregistrării modelului de utilitate pentru inventia care face obiectul cererii de brevet;

b) numărul si data de depozit ale cererii de brevet cu valoare de depozit national reglementar, a cărei transformare se solicită;

c) datele de identificare a solicitantului.

(2) Pot fi transformate în cereri de model de utilitate cererile de brevet de inventie al căror obiect este definit la art. 4 sau art. 5 alin. (1).

(3) Pot fi, de asemenea, transformate în cereri de model de utilitate cererile rezultate din divizarea unei cereri de brevet de inventie care are ca obiect un produs si un procedeu. În această situatie, solicitantul va cere transformarea în cerere de model de utilitate pentru cererile de brevet de inventie rezultate din divizare si care au ca obiect produsul.

(4) Dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute la alin. (1), O.S.I.M. efectuează copii de pe descrierea, revendicările si, dacă este cazul, desenele care constituie depozitul national al cererii de brevet care constituie baza transformării, înscrie cererea de model de utilitate în Registrul national al cererilor de model de utilitate depuse si notifică solicitantului numărul cererii de model de utilitate rezultate din transformare.

(5) Dacă taxa legală de transformare nu a fost achitată odată cu depunerea cererii prevăzute la alin. (1), aceasta poate fi achitată si în termen de două luni de la data depunerii.

(6) În situatia neplătii taxei legale de transformare potrivit prevederilor alin. (5), cererea de model de utilitate rezultată din transformare este declarată ca fiind considerată retrasă potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) lit. e) din lege.

(7) În cazul prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. b) din lege, titularul brevetului anulat trebuie să depună, odată cu cererea de transformare, o copie a hotărârii de anulare definitive si irevocabile, însotită de copia revendicărilor anulate pe motivul lipsei de activitate inventivă.

(8) O cerere de brevet de inventie poate fi transformată în cerere de model de utilitate numai o singură dată.

(9) O cerere internatională pentru care a fost deschisă fază natională în vederea acordării unui brevet de inventie nu mai poate fi transformată în cerere de model de utilitate.

(10) În vederea înregistrării ca model de utilitate, cererea rezultată din transformarea unei cereri de brevet de inventie este supusă procedurilor din lege si din prezentul regulament.

(11) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (3) din lege, după depunerea cererii de model de utilitate rezultate dintr-o transformare, O.S.I.M. publică raportul de documentare întocmit pentru cererea de brevet, dacă acesta nu a fost făcut public până la data cererii de transformare.

(12) Revendicările amendate în urma efectuării raportului de documentare pentru o cerere de brevet de inventie pot fi depuse odată cu cererea de transformare.

(13) Data de depozit la care se referă art. 9 alin. (4) din lege este data de depozit a cererii de brevet de inventie pentru situatia prevăzută la lit. a) si, respectiv, data de depozit a cererii modelului de utilitate pentru situatia prevăzută la lit. b).

(14) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din lege modelul de utilitate este considerat a nu avea efect retroactiv de la data de depozit, conform prevederilor alin. (13), în măsura în care, la data publicării mentiunii eliberării brevetului, protejează aceeasi inventie si are acelasi titular ca si brevetul de inventie. Dacă pentru cererea de model de utilitate are loc o transmitere prin licentă, iar în baza cererii de brevet de inventie este eliberat brevetul de inventie, efectele transmiterii încetează de la data de depozit a cererii de brevet de inventie.

(15) Solicitantul unei cereri de brevet de inventie poate, înainte de luarea unei hotărâri de acordare a brevetului de inventie:

a) să solicite retragerea cererii de brevet de inventie; sau

b) să renunte la dreptul conferit de modelul de utilitate înregistrat, dacă are calitatea de titular al acestui drept.

(16) Dacă în cererea de brevet de inventie transformată în cerere de model de utilitate a fost revendicată si recunoscută o prioritate, aceasta va fi considerată ca fiind revendicată si recunoscută si în cererea de model de utilitate.

(17) O cerere de brevet de inventie cu valoare de prim-depozit national reglementar, din care a rezultat prin transformare o cerere de model de utilitate, naste un drept de prioritate conventională dacă în termen de 12 luni de la data de depozit ea nu a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă.

(18) Dacă cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă în termenul prevăzut la alin. (17), cererea de model de utilitate rezultată din transformarea cererii de brevet va naste un drept de prioritate conventională.

(19) O.S.I.M. notifică solicitantului că cererea de brevet de inventie nu se transformă în cerere de model de utilitate în situatia prevăzută la alin. (9) sau în situatia nerespectării prevederilor art. 14 alin. (1) ori (3) din lege.

(20) Cererea de brevet de inventie natională rezultată din transformarea unei cereri de brevet european poate fi transformată în cerere de model de utilitate dacă:

a) documentatia cererii de brevet european transformate a fost primită la O.S.I.M. în termen de 20 de luni de la data depunerii cererii de brevet european sau, dacă este revendicată o prioritate, de la data prioritătii si contine solicitarea de transformare în cerere natională în România;

b) în termen de două luni de la primirea la O.S.I.M. a documentatiei prevăzute la lit. a), solicitantul depune la O.S.I.M. traducerea descrierii, a revendicărilor si, dacă este cazul, a desenelor din documentatie, pentru care doreste derularea procedurilor în vederea obtinerii protectiei prin model de utilitate, însotită de solicitarea explicită de transformare în cerere de model de utilitate.

(21) În cazul nerespectării prevederilor alin. (20), O.S.I.M. notifică solicitantului că cererea de brevet natională rezultată din transformarea cererii de brevet european nu se transformă în cerere de model de utilitate.

 

ARTICOLUL 7

Conversia unei cereri de model de utilitate în cerere de brevet de inventie

 

(1) Cererea de conversie depusă cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (1) sau (3) din lege trebuie să contină:

a) solicitarea explicită a conversiei pentru inventia care face obiectul cererii de model de utilitate;

b) numărul si data de depozit ale cererii de model de utilitate cu valoare de depozit national reglementar a cărei conversie se solicită;

c) datele de identificare a solicitantului.

(2) Dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute la alin. (1), O.S.I.M. efectuează copii de pe descrierea, revendicările si, dacă este cazul, desenele care constituie depozitul national al cererii de model de utilitate, înscrie cererea de brevet în Registrul national al cererilor de brevet depuse si notifică solicitantului numărul cererii de brevet rezultate din conversie.

(3) Pentru cererea de brevet rezultată din cererea de model de utilitate este necesară achitarea taxei legale de conversie, conform nr. crt. 4 din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările ulterioare. Dacă taxa de conversie nu a fost achitată odată cu depunerea cererii prevăzute la alin. (1), ea poate fi achitată si în termen de două luni de la data depunerii cererii.

(4) Dacă în cererea de model de utilitate a fost revendicată si recunoscută o prioritate a unei cereri anterioare, atunci si cererea de brevet de inventie rezultată prin conversia cererii de model de utilitate va beneficia de revendicarea acestei priorităti.

(5) O cerere de model de utilitate cu valoare de prim-depozit national reglementar din care a rezultat prin conversie o cerere de brevet de inventie naste un drept de prioritate conventională dacă în termen de 12 luni de la data de depozit ea nu a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă.

(6) Dacă cererea de model de utilitate a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă în termenul prevăzut la alin. (5), cererea de brevet rezultată din conversia cererii de model de utilitate va naste un drept de prioritate conventională.

(7) Pentru cererea de model de utilitate din care a rezultat prin conversie o cerere de brevet se continuă procedura de înregistrare potrivit legii si prezentului regulament, dacă solicitantul nu cere în mod expres retragerea cererii de model de utilitate.

(8) Dintr-o cerere de model de utilitate poate rezulta prin conversie o cerere de brevet de inventie doar o singură dată.

(9) Dintr-o cerere internatională pentru care a fost deschisă fază natională în vederea obtinerii protectiei prin model de utilitate nu mai poate rezulta o cerere de brevet de inventie.

(10) Cererea de brevet de inventie rezultată din conversie este supusă procedurilor prevăzute în Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată*), si în Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 547/2008.

(11) Dacă pentru cererea de model de utilitate solicitantul a declarat inventatorii si/sau a făcut dovada că este persoană îndreptătită la înregistrarea modelului de utilitate, se consideră a fi îndeplinite aceste cerinte si pentru cererea de brevet de inventie.

(12) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), O.S.I.M. notifică solicitantului că din cererea de model de utilitate nu a rezultat prin conversie o cerere de brevet de inventie.


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 18 septembrie 2007.

 

CAPITOLUL III

Procedura de înregistrare a modelelor de utilitate

 

ARTICOLUL 8

Examinarea cererii

 

(1) Procedura de înregistrare a modelului de utilitate se desfăsoară în conformitate cu prevederile art. 17-19 din lege.

(2) Cererea de model de utilitate depusă pe suport hârtie va fi tehnoredactată în format A4, pe imprimantă de calculator sau pe masină de scris. În caz contrar, cererea de model de utilitate este considerată ca fiind nedepusă, iar documentatia se restituie solicitantului.


(3) O.S.I.M. examinează dacă:

a) cererea de model de utilitate îndeplineste prevederile art. 10 din lege;

b) inventia se încadrează în prevederile art. 1 alin. (2) din lege si, ca urmare, nu prezintă caracter tehnic;

c) inventia nu se încadrează în prevederile art. 1 alin. (4) din lege;

d) cererea de model de utilitate se referă la o singură inventie, conform art. 16 alin. (1) din lege;

e) în cererea de model de utilitate inventia este dezvăluită în conformitate cu dispozitiile art. 11 din lege.

(4) O.S.I.M. notifică solicitantului lipsurile documentatiei cererii rezultate în urma examinării conform dispozitiilor alin. (3) si acordă un termen de răspuns.

(5) Modificările efectuate ca urmare a notificării prevăzute la alin. (4) trebuie să fie indicate în mod vizibil pe textul initial. Odată cu modificările astfel redactate, solicitantul trebuie să depună două exemplare ale descrierii, revendicărilor si desenelor cu textul refăcut în urma modificării.

(6) Documentele refăcute conform dispozitiilor alin. (5) vor fi de format A4, iar textul va fi tehnoredactat pe imprimantă de calculator sau pe masină de scris. În caz contrar, documentatia modificată nu se ia în considerare, fapt care se notifică solicitantului.

(7) Unul dintre exemplarele documentatiei modificate potrivit alin. (6) va fi semnat pe fiecare filă de către solicitant.

 

ARTICOLUL 9

Caracterul tehnic al inventiei

 

(1) În aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (1) din lege, caracterul tehnic al unei inventii poate fi dat de faptul că inventia apartine unui domeniu tehnic, rezolvă o problemă tehnică sau prezintă cel putin o caracteristică tehnică esentială care să definească în revendicări obiectul pentru care se solicită protectie.

(2) Caracterul tehnic al unei inventii din domeniul programelor de calculator se bazează pe faptul că, la rularea sau încărcarea unui program pe un calculator, programul determină sau este în măsură să determine un efect tehnic ulterior care depăseste simpla interactiune normală între program si calculator.

 

ARTICOLUL 10

Dezvăluirea inventiei

 

(1) O inventie se consideră că îndeplineste prevederile art. 11 din lege dacă cererea de model de utilitate contine suficientă informatie tehnică pentru a permite unei persoane de specialitate în domeniu ca, fără niciun aport inventiv, să realizeze inventia asa cum a fost ea revendicată si să rezolve problema propusă si dacă permite tertilor să înteleagă contributia pe care inventia revendicată o aduce la stadiul tehnicii.

(2) În aplicarea dispozitiilor art. 11 din lege, dezvăluirea clară si completă a inventiei are în vedere cererea de model de utilitate considerată în totalitatea sa, incluzând descrierea, revendicările si, după caz, desenele.

(3) Dezvăluirea inventiei, în sensul dispozitiilor art. 11 din lege, trebuie să existe la data de depozit a cererii de model de utilitate.

 

ARTICOLUL 11

Divulgarea neopozabilă

 

(1) În aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (4) lit. a) din lege, cererea de model de utilitate se depune la O.S.I.M. în maximum 6 luni de la data la care inventia a devenit accesibilă publicului în sensul prevederilor art. 3 alin. (2) din lege.

(2) În aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (4) lit. b) din lege, constituie abuz evident împotriva solicitantului sau predecesorului său în drepturi divulgarea de către un tert:

a) care a sustras inventia de la oricare dintre aceste persoane; sau

b) căruia una dintre aceste persoane i-a comunicat-o, sub conditia ca acesta să nu o facă publică.

(3) Abuzul în întelesul dispozitiilor alin. (2) trebuie să fie cu intentie si poate fi invocat de solicitant, chiar dacă abuzul nu s-a produs cu privire la acesta, ci cu privire la predecesorul său în drepturi.

 

ARTICOLUL 12

Depăsirea nivelului simplei îndemânări profesionale

 

(1) În sensul dispozitiilor art. 1 alin. (1) din lege, o inventie depăseste nivelul simplei îndemânări profesionale dacă, comparativ cu stadiul tehnicii, potrivit prevederilor art. 3 din lege, aceasta prezintă un avantaj, ca rezultat al rezolvării problemei tehnice.

(2) Avantajul prevăzut la alin. (1) poate fi unul tehnic sau practic, în realizarea ori utilizarea unui produs, sau un avantaj pentru utilizator, cum ar fi unul obtinut în domeniul educatiei ori al divertismentului.

(3) Cererile de model de utilitate si cererile de brevet de inventie, prevăzute la art. 3 alin. (3) din lege, desi fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate in considerare în aprecierea depăsirii nivelului simplei îndemnări profesionale, conform prevederilor alin. (1).

 

ARTICOLUL 13

Întocmirea raportului de documentare

 

(1) Raportul de documentare, conform dispozitiilor art. 18 din lege, furnizează solicitantului cererii de model de utilitate informatii privitoare la stadiul tehnicii, relevant fată de inventia din revendicările cererii, în raport cu care să îsi poată exercita drepturile exclusive, în conformitate cu dispozitiile art. 20 din lege.

(2) Raportul de documentare furnizează tertilor, după publicarea sa, informatii referitoare la stadiul tehnicii relevant fată de inventia din revendicările cererii.


(3) O.S.I.M. întocmeste raportul de documentare pe baza depozitului national reglementar constituit conform dispozitiilor art. 13 din lege.

(4) Raportul de documentare nu poate fi întocmit în următoarele situatii:

a) inventia care face obiectul cererii de model de utilitate nu are caracter tehnic, în sensul dispozitiilor art. 1 din lege sau este exclusă ori exceptată de la protectie potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) sau (4) din lege ori nu sunt îndeplinite dispozitiile art. 11 din lege privitor la dezvăluirea inventiei; si

b) nu au fost achitate taxele de întocmire a raportului de documentare.

(5) În aplicarea dispozitiilor art. 16 alin. (2) si (3) din lege, în situatia în care O.S.I.M. constată că cererea contine două sau mai multe inventii, notifică solicitantului să depună revendicările corespunzătoare inventiei pentru care se va întocmi raportul de documentare.

(6) Conform dispozitiilor art. 18 din lege, raportul de documentare se transmite solicitantului, care poate comunica la O.S.I.M., în termenul acordat, dacă doreste publicarea acestuia odată cu publicarea mentiunii hotărârii de înregistrare.

(7) În aplicarea dispozitiilor art. 18 alin. (7) din lege, în situatia în care raportul de documentare nu se publică odată cu publicarea mentiunii hotărârii de înregistrare, acesta se publică ulterior, la cererea titularului sau a tertilor.

(8) Solicitarea publicării trebuie depusă în scris la O.S.I.M. cel mai târziu cu 4 luni înainte de împlinirea termenului de 6 ani de la data de depozit.

(9) În situatia în care publicarea raportului de documentare nu a fost solicitată conform prevederilor alin. (8), O.S.I.M. publică raportul înainte de împlinirea termenului de 6 ani de la data de depozit.

(10) În aplicarea dispozitiilor art. 19 alin. (9) din lege:

a) raportul de documentare poate fi solicitat în scris de către un tert cel mai târziu cu 6 luni înainte de încheierea primilor 6 ani de protectie;

b) în situatia în care un tert a solicitat la OSIM efectuarea unui raport de documentare pe baza revendicărilor amendate, OSIM publică raportul de documentare efectuat initial pentru solicitant, iar cel de al doilea raport de documentare se publică imediat după întocmirea si transmiterea sa la titular si tert.

 

ARTICOLUL 14

Modificări ale revendicărilor

 

(1) Procedura de înregistrare a modelului de utilitate se bazează pe depozitul national reglementar al cererii, modificarea revendicărilor de către solicitant, în conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (5) din lege, fiind admisă numai ca urmare a primirii raportului de documentare întocmit de O.S.I.M.

(2) Dacă revendicările modificate conform art. 18 alin. (5) din lege se depun ulterior termenului prevăzut la art. 18 alin. (4) din lege acestea nu se publică si se restituie solicitantului.

(3) În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (10) din lege, Comisia nu examinează revendicările modificate depuse conform art. 18 alin. (5) din lege.

(4) Revendicările modificate conform art. 18 alin. (5) din lege conferă titularului dreptul de exploatare prevăzut la art. 5 din lege si determină întinderea protectiei conferite de modelul de utilitate înregistrat.

(5) Totusi, revendicările modificate nu trebuie să extindă obiectul cererii de model de utilitate de la data de depozit. Analizarea revendicărilor modificate se efectuează în procedura de anulare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. e) din lege.

 

ARTICOLUL 15

Raportul de examinare a cererii de model de utilitate

 

(1) Raportul de examinare a cererii de model de utilitate, potrivit dispozitiilor art. 19 alin. (1) din lege, este actul întocmit si semnat de examinatorul care instrumentează dosarul cererii, pe baza căruia Comisia de examinare ia hotărârea.

(2) Raportul de examinare prevăzut la alin. (1) contine:

a) datele bibliografice ale cererii de model de utilitate;

b) expunerea, pe scurt, a obiectului inventiei pentru care se solicită înregistrarea modelului de utilitate;

c) enumerarea procedurilor la care a fost supusă cererea, ca urmare a achitării taxelor, precum si a documentelor analizate;

d) precizări privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) si (2) din lege;

e) propunerea examinatorului privind înregistrarea modelului de utilitate sau respingerea cererii, cu precizarea motivelor de drept care stau la baza acesteia.

 

ARTICOLUL 16

Comisia de examinare

 

(1) Comisia de examinare are următoarele competente:

a) ia hotărâri privind înregistrarea modelului de utilitate sau respingerea cererii;

b) declară ca fiind considerate retrase cererile de model de utilitate aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 18 alin. (6) si art. 19 alin. (5) din lege; sau

c) ia act de retragerea cererii de model de utilitate, la cererea explicită a solicitantului.

(2) Comisia de examinare este formată din:

a) presedinte, desemnat de directorul general al O.S.I.M.;

b) examinatorul de stat în domeniul proprietătii industriale, care a redactat raportul de examinare;

c) un al doilea examinator, desemnat de presedinte.

(3) Hotărârile luate de Comisia de examinare se motivează, iar mentiunea lor se înscrie în Registrul national al cererilor de model de utilitate modelelor de utilitate, unde se înscriu si mentiunile privind declararea cererilor ca fiind considerate retrase, precum si mentiunile privind cererile de model de utilitate retrase.

(4) Mentiunile hotărârilor de înregistrare a modelului de utilitate se înscriu si în Registrul national al modelelor de utilitate înregistrate.


(5) Hotărârile luate de comisiile de examinare, actul privind retragerea cererii de model de utilitate sau declararea cererii ca fiind considerată retrasă se comunică solicitantului sau, după caz, mandatarului autorizat, în termen de o lună de la data luării hotărârii ori de la data emiterii actului privitor la retragere.

(6) În aplicarea dispozitiilor art. 19 alin. (3) din lege, O.S.I.M. amână luarea hotărârii privind înregistrarea modelului de utilitate, dacă solicitantul depune o cerere motivată si achită taxa pentru prelungirea termenului de procedură, începând cu luna a 7-a de la data de depozit; în caz contrar, O.S.I.M. continuă procedura de înregistrare.

(7) În aplicarea dispozitiilor art. 19 alin. (7) din lege, în cazul depunerii unei contestatii, publicarea mentiunii hotărârii se face în termen de o lună de la data la care a fost solutionată contestatia.

 

ARTICOLUL 17

Publicarea înregistrării modelului de utilitate

 

(1) În aplicarea dispozitiilor art. 19 alin. (8) din lege, publicarea înregistrării modelului de utilitate se face prin punerea la dispozitia publicului, la sediul O.S.I.M., si începând cu data publicării în BOPI a mentiunii privind hotărârea de înregistrare, a descrierii revendicărilor si desenelor cuprinse în depozitul national reglementar si, după caz, a revendicărilor modificate; publicarea raportului de documentare se face, de asemenea, prin punerea la dispozitia publicului la sediul O.S.I.M.

(2) Publicarea, conform dispozitiilor alin. (1), include o primă pagină care cuprinde cel putin următoarele elemente:

a) numărul si data de depozit ale cererii;

b) indicele clasificării internationale;

c) codul standard pentru identificarea diferitelor tipuri de documente de model de utilitate;

d) titlul inventiei;

e) datele de identificare a titularului;

f) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de către solicitant;

g) datele de identificare a inventatorului; h) prioritătile revendicate;

i) rezumatul inventiei si figura indicată de solicitant pentru publicare;

j) numărul revendicărilor si al figurilor din cererea de model de utilitate;

k) mentiunea publicării raportului de documentare, după caz.

(3) Hotărârile privind modelele de utilitate produc efecte pentru terti de la data publicării în BOPI a mentiunii acestora.

(4) Odată cu publicarea prevăzută la alin. (1) se publică si modificările în situatia juridică înscrise la O.S.I.M. până la data încheierii pregătirilor de publicare a modelului de utilitate.

 

ARTICOLUL 18

Reînnoirea protectiei

 

(1) O.S.I.M. înscrie în Registrul national al modelelor de utilitate înregistrate si publică în BOPI mentiunea reînnoirii protectiei, imediat după expirarea duratei de protectie prevăzute la art. 7 alin. (1) si (2) din lege, dacă:

a) titularul a solicitat în scris reînnoirea protectiei în termenele prevăzute la art. 7 alin. (2) sau (3) din lege; si

b) este depusă dovada de plată a taxei de reînnoire, conform art. 7 alin. (5) sau (6) din lege.

(2) O.S.I.M. nu înscrie mentiunea reînnoirii prevăzută la alin. (1), dacă până la data expirării duratei de protectie a fost luată o hotărâre definitivă si irevocabilă de anulare a certificatului de înregistrare sau titularul a renuntat la drepturile conferite de înregistrarea modelului de utilitate.

(3) De îndată ce sunt îndeplinite conditiile legale pentru reînnoirea protectiei prin model de utilitate, O.S.I.M. eliberează titularului certificatul de reînnoire si publică în BOPI mentiunea reînnoirii.

(4) Taxa de reînnoire poate fi plătită de orice persoană, dacă titularul nu a renuntat la modelul de utilitate, cu conditia indicării datelor de identificare a acesteia, a titularului, a numărului certificatului de model de utilitate, a titlului inventiei care face obiectul protectiei prin model de utilitate, a perioadei pentru care se face plata taxei si a înregistrării la O.S.I.M. a unei copii a documentului de plată.

(5) Dacă titularul sau mandatarul autorizat nu a achitat taxa de reînnoire până la sfârsitul termenului prevăzut la art. 7 alin. (5) din lege, dar plata a fost efectuată de către o altă persoană, atunci sunt îndeplinite conditiile legale pentru reînnoirea protectiei prin model de utilitate si O.S.I.M. notifică aceasta titularului sau, după caz, mandatarului autorizat.

(6) În cazul încetării protectiei ca urmare a neachitării taxei de reînnoire conform dispozitiilor art. 7 alin. (5) sau (6) din lege, titularul poate solicita la O.S.I.M. revalidarea înregistrării pentru motive justificate, în maximum două luni de la încheierea termenului prevăzut la art. 7 alin. (5) din lege; O.S.I.M. hotărăste asupra cererii de revalidare, sub conditia plătii taxei legale, prevăzută la art. 1 pct. 22 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1998, republicată, cu modificările ulterioare, precum si a taxei de reînnoire.

(7) Mentiunea revalidării înregistrării modelului de utilitate se publică în BOPI în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii conform prevederilor alin. (6).

(8) În situatia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. b) din lege, în cazul în care O.S.I.M. ia o hotărâre de înregistrare a modelului de utilitate, după expirarea unui termen de 6 ani de la data de depozit a modelului de utilitate, titularul trebuie să achite si taxele de reînnoire prevăzute la art. 7 alin. (5) si, după caz, alin. (6) din lege.

 

ARTICOLUL 19

Procedura de anulare a certificatului de model de utilitate

 

(1) În cazul anulării înregistrării unui model de utilitate pentru motivul prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. d) din lege, O.S.I.M. eliberează certificatul persoanei îndreptătite, cu conditia ca aceasta să achite o taxă corespunzătoare celei prevăzute de


lege pentru înregistrarea de modificări în situatia juridică a unui brevet de inventie.

(2) Persoana îndreptătită la eliberarea certificatului va depune în scopul publicării în BOPI dovada plătii taxei prevăzute la alin. (1) si, după caz, hotărârea definitivă si irevocabilă prin care s-a stabilit noul titular.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ARTICOLUL 20

Aplicarea prin analogie a unor prevederi ale Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 547/2008

 

În aplicarea art. 28 din lege, următoarele prevederi ale Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată, se aplică prin analogie: art. 2-10, art. 14-16, art. 18, cu exceptia alin. (15), art. 19-24, art. 26-

31, art. 33-34, art. 38, art. 44-46, art. 48, cu exceptia alin. (2), art. 49, art. 52-54, art. 55 în care se va înlocui expresia „cererea de revocare” cu expresia „cererea de anulare”, art. 56, cu exceptia alin. (1) lit. b), art. 57, cu exceptia alin. (4), si în care se va înlocui expresia „cererea de revocare” cu expresia „cererea de anulare”, art. 58 în care se va înlocui expresia „cererea de revocare” cu expresia „cererea de anulare”, art. 59, cu exceptia alin. (2), si în care se va înlocui expresia „cererea de revocare” cu expresia „cererea de anulare”, art. 60, art. 63, art. 64, cu exceptia alin. (4), art. 65, cu exceptia alin. (3), (5) si (6), art. 80, cu exceptia lit. a), art.81, cu exceptia alin. (13), art. 82 si art. 84-91.

 

ARTICOLUL 21

 

            În aplicarea prezentului regulament, directorul general al O.S.I.M. poate emite instructiuni care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei voluntare anuale a României la Fondul de Finantare pentru Cooperare Tehnică al Natiunilor Unite pe anii 2008 si 2009, pentru sustinerea activitătilor Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 lit. d) si al art. 3 alin. (1) pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata contributiei voluntare anuale a României la Fondul de Finantare pentru Cooperare Tehnică al Natiunilor Unite pentru sustinerea activitătilor Protocolului privind apa si sănătatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apă transfrontieră si a lacurilor internationale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, după cum urmează:

a) pentru anul 2008, în limita echivalentului în lei al sumei de 20.000 euro;

b) pentru anul 2009, în limita echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro.

(2) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza raportului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se suportă din prevederile bugetare anuale aprobate Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile pentru anii 2008 si 2009, la capitolul „Protectia mediului”, alineatul „Contributii si cotizatii la organisme internationale”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.523.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Sediul principal al CNCAN este în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5, iar sediile secundare sunt în municipiul Bucuresti, str. Zalic nr. 4, sectorul 6, precum si sos. Bucuresti-Urziceni nr. 6, unde se află Centrul operativ pentru situatii de urgentă.”

2. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) revizuieste reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu standardele si tratatele internationale din domeniu, la care România este parte.”

3. La articolul 4, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) controlează, potrivit legii, aplicarea prevederilor tratatelor internationale si a reglementărilor nationale în vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare si radioactive, protectia împotriva radiatiilor, asigurarea calitătii în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalatiilor nucleare si radiologice, gospodărirea combustibilului nuclear ars si a deseurilor radioactive si interventia în caz de accident nuclear;”.

4. La articolul 5 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) cooperează cu ministerele si cu celelalte autorităti publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul nuclear;”.

5. La articolul 5 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) emite reglementări proprii în vederea armonizării legislatiei nationale, din domeniul său de activitate, cu normele Uniunii Europene;”.

6. La articolul 5 alineatul (1), literele d) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„d) elaborează Regulamentul de taxe si tarife pentru autorizarea si controlul activitătilor nucleare, ori de câte ori este necesar, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

..................................................................................................

g) în domeniul său de competentă poate initia, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, actiuni de cooperare cu Agentia Internatională pentru Energie Atomică a Organizatiei Natiunilor Unite (A.I.E.A.), cu Agentia pentru Energie Nucleară a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (A.E.N.) si cu alte organisme si organizatii internationale specializate;”.

7. La articolul 5 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

„g1) coordonează proiectele de asistentă tehnică realizate cu Agentia Internatională pentru Energie Atomică si cu Agentia pentru Energie Nucleară în domeniul său de activitate;”.

8. La articolul 5 alineatul (1), după litera h) se introduc două noi litere, literele h1) si h2), cu următorul cuprins:

„h1) initiază, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe si a Cancelariei Primului-Ministru, actiuni de cooperare cu institutii de profil din alte state privind pregătirea profesională;

h2) urmăreste aplicarea prevederilor tratatelor internationale la care România este parte, din domeniul său de competentă, si prezintă propuneri pentru îndeplinirea obligatiilor asumate;”.

9. La articolul 5 alineatul (1), litera i) se abrogă.

10. La articolul 5 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele k1) si k2), cu următorul cuprins:

„k1) asigură participarea la grupurile de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene si al Comisiei Europene si din cadrul altor institutii, organisme si organizatii europene si internationale din domeniul său de activitate;

k2) aprobă politicile si strategiile privind pregătirea personalului de specialitate din domeniul său de activitate.”

11. La articolul 8 alineatul (1), litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

„h) aprobă angajările, promovările, retrogradările, suspendările, delegările, detasările, numirile si eliberările din functie ale personalului de executie din cadrul CNCAN, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;”.

12. La articolul 9, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) În functie de necesitătile si conditiile concrete ale activitătii desfăsurate de CNCAN, cu avizul sefului Cancelariei Primului-Ministru, presedintele aprobă prin ordin structura organizatorică a directiilor. Atributiile directiilor, serviciilor si ale altor componente se stabilesc prin regulament intern, aprobat prin ordin al presedintelui.

..................................................................................................


(4) Personalul necesar pentru fiecare componentă din structura organizatorică a CNCAN se stabileste prin ordin al presedintelui, în conformitate cu prevederile legale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu, aprobat prin prezentul regulament.”

13. La articolul 12, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Consiliul este compus din:

a) presedinte;

b) directorii generali;

c) directorii directiilor;

d) alte persoane cu functii de conducere sau coordonare din cadrul CNCAN (sefi de servicii, de birouri, de compartimente etc), la solicitarea presedintelui CNCAN, cu statut de invitati.”

14. La articolul 13, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) analizează si propune presedintelui măsuri ce trebuie luate în domeniul desfăsurării în sigurantă a activitătilor nucleare, în concordantă cu legislatia natională si europeană în vigoare si cu tratatele internationale la care România este parte;”.

15. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare se reorganizează astfel:

a) se înfiintează, în subordinea directă a presedintelui, Directia generală reglementare, autorizare si control activităti nucleare, având în componentă Directia reactori nucleari, Directia radioprotectie si deseuri radioactive, Directia autorizare utilizare radiatii ionizante si Directia supraveghere utilizare radiatii ionizante, Serviciul garantii nucleare si Serviciul protectie fizică instalatii nucleare, si Directia generală resurse, relatii si comunicare, având în componentă Directia relatii internationale, Directia economică, Directia relatii publice, presă si protocol, Compartimentul resurse umane si Compartimentul informatică;

b) se înfiintează Directia autorizare utilizare radiatii ionizante si Directia supraveghere utilizare radiatii ionizante în cadrul Directiei generale reglementare, autorizare si control activităti nucleare, prin preluarea activitătilor si a personalului Directiei radiatii ionizante, care se desfiintează;

c) se înfiintează Serviciul garantii nucleare si Serviciul protectie fizică instalatii nucleare, în cadrul Directiei generale reglementare, autorizare si control activităti nucleare, prin preluarea activitătilor si a personalului Directiei materiale speciale, care se desfiintează;

d) Directia controlul calitătii se desfiintează;

e) se înfiintează Compartimentul documente clasificate, în subordinea directă a presedintelui, si Compartimentul informatică, în cadrul Directiei generale resurse, relatii si comunicare, prin preluarea activitătilor si a personalului Compartimentului documente clasificate si informatizare, care se desfiintează;

f) Compartimentul resurse umane trece din subordinea directă a presedintelui în cadrul Directiei generale resurse, relatii si comunicare;

g) Serviciul management de proiecte trece din subordinea directă a presedintelui în subordinea Directiei relatii internationale din cadrul Directiei generale resurse, relatii si comunicare;

h) Serviciul urgente radiologice trece din subordinea directă a presedintelui în subordinea Directiei radioprotectie si deseuri radioactive din cadrul Directiei generale reglementare, autorizare si control activităti nucleare.

(2) Toate celelalte componente din structura organizatorică a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare rămân neschimbate.

(3) Personalul cu functii de executie al directiilor si compartimentelor desfiintate va fi preluat, potrivit atributiilor prevăzute în fisa postului, de către directiile nou-înfiintate, precum si de către celelalte componente existente în structura Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

(4) Posturile de conducere ale directiilor si ale serviciilor nou-înfiintate vor fi scoase la concurs, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vajda Borbála

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.536.

 


ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Regulament)

 

Nr. maxim de posturi =171 (exclusiv presedintele)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN)

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) se modifică valoarea de inventar a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1;

b) se modifică descrierea tehnică a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolo s

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.543.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru care se modifică valoarea de inventar

 

Nr. M.F.

Administratorul bunului

Denumirea bunului

Valoarea de inventar actuală

Baza legală a modificării

 

26973

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Sediu OARZ - CTARZ Tecuci

262.066,06 lei

Proces-verbal de receptie nr. 26/2006;

NC nr. 187/2006

 

26974

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Sediu OARZ - CTARZ Târgu Bujor

129.392,54 lei

Proces-verbal de receptie nr. 27/2006;

NC nr. 187/2006

 

147520

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Gard prefabricate

238.420,73 lei

Proces-verbal de receptie nr. 75/2005;

NC nr. 79/2008

 

37420

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Bihor

Sediu UARZ Bihor + punct termic

365.936,34 lei

Proces-verbal de receptie; NC nr. 480/2005

 

37422

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Bihor

Laborator recoltare material seminal + retele electrice + alei tehnologice

791.064,84 lei

Proces-verbal de receptie; NC nr. 480/2005

38471

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Sălaj

Sediu administrativ

1.949.673,82 lei

Proces-verbal de receptie nr. 3.090/2007; NC nr. 11/2007

39914

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Sălaj

Sediu DFJ + magazie fitosanitară

493.618,43 lei

Proces-verbal de receptie nr. 463/2007; NC nr. 11/2007

39921

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Sălaj

Magazie fitosanitară + laboratoare

265.847,46 lei

Proces-verbal de receptie nr. 824/2006 si 469/2007; NC nr. 11/2007 si 1/2008

37756

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Hunedoara

Centrul Agricol Hunedoara

1.673.757,28 lei

Proces-verbal de receptie nr. 4.377/2007; NC nr. 133/2008

37757

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Hunedoara

Centrul Agricol Brad

1.213.525,99 lei

Proces-verbal de receptie nr. 144/2005; NC nr. 303/2007

40138

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Hunedoara

Garaj auto – grajd

425.520,71 lei

Proces-verbal de receptie nr. 5.369/2006; NC nr. 303/2007

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru care se modifică descrierea tehnică

 

Nr. M.F.

Administratorul bunului

Denumirea bunului

Descrierea tehnică actuală

Baza legală a modificării

26971

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Pavilion 1 - laborator analiză lapte

Suprafata construită - 276,07 m2; parter; cărămidă; suprafată teren - 21.505,34 m2;

CF 1.344/Sendreni

26972

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Pavilion 2 -

Laborator

seminalogie

Suprafata construită - 64,66 m2;cărămidă; teren aferent constructiei - 64,66 m2; teren arabil - 3.070,62 m2 tarla 76; parcela 428;

CF 1.344; CF 1.340/Sendreni

26973

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Sediu OARZ- CTARZ Tecuci

Suprafata construită - 332,06 m2; suprafata totală - 1.280 m2;

CF 8.523 specială/Tecuci

26974

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Sediu OARZ- CTARZ Târgu Bujor

Suprafata construită - 192,19 m2; suprafata totală - 748,59 m2;

CF nr. 628 N/Târgu Bujor

26976

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Magazie, depozit materiale

Suprafata construită - 360,39 m2

CF nr. 1.344/ Sendreni

26977

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Grajd berbeci si vieri

Suprafata construită - 350,05 m2

CF nr. 1.344/ Sendreni

147522

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Magazie

Clădire cu suprafata construită - 119,42 m2; WC cu suprafata construită - 11,48 m2; cărămidă

CF nr. 1.344/ Sendreni

147523

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Padoc adăpost animale

Suprafata construită - 141,28 m2; lemn; azbociment

CF nr. 1.344/ Sendreni

147524

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Cabină portar

Suprafata construită - 7,38 m2; cărămidă

CF nr. 1.344/ Sendreni

147526

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Depozit carburanti

Suprafata construită - 84,97 m2; cărămidă; teren aferent constructiei - 84,97 m2

CF nr. 1.344/ Sendreni

147527

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie - Oficiul pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Galati

Garaj

Suprafata construită - 98,30 m2; cărămidă; teren aferent constructiei - 98,30 m2

CF nr. 1.344/ Sendreni

35734

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bacău

Clădire sediu DADR Bacău

Clădire cu suprafata construită - 496,80 m2; sală sedinte cu suprafata construită - 344,81 m2; teren aferent constructiilor - 841,61 m2; suprafată curti - 1.604,58 m2; BCA, prefabricate

CF nr. 40.392/ Bacău

35735

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Bacău

Depozit cărbune, centrală termică si garaj auto

Suprafata construită - 352,07 m2; cărămidă, metal, prefabricate; teren aferent constructiei - 352,07 m2

CF nr. 40.392/Bacău

39060

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Oficiul Judetean de Studii Pedologice si Agrochimice Botosani

Sediu OJSPA

Clădire P+2 (birouri+laboratoare) cu suprafata construită - 232 m2

CF nr. 23.126 N/Botosani


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi al Agentiei Nationale Anti-Doping este de 86.”

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

3. În anexa nr. 2, articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Agentia îndeplineste atributiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, cu modificările ulterioare, precum si orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, fiind totodată autoritatea competentă să aplice dispozitiile Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în «lista interzisă».”

4. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (2), după litera g) se introduc două noi litere, literele g1) si g2), cu următorul cuprins:

„g1) taxa pentru eliberarea certificatului de functionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, potrivit dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 104/2008;

g2) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare si/sau alte fonduri acordate de institutiile financiare nationale/internationale, în condi Î iile prevăzute de lege;”.

5. În anexa nr. 2, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Pe lângă Agentie functionează, potrivit dispozitiilor art. 4 si 5 din Legea nr. 104/2008, Consiliul de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante cuprinse în lista interzisă, organ consultativ fără personalitate juridică.

(2) Consiliul de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante cuprinse în lista interzisă îndeplineste atributiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 104/2008, precum si orice alte atribuii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.”

6.În anexa nr. 2, la articolul 6 alineatul (4), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul cuprins:

„l1) aprobă efectuarea de teste doping în rândul practicantilor de culturism si de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare

a substantelor cuprinse în lista interzisă în sportul recreativ, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 104/2008;”.

7. În anexa nr. 2 la articolul 6 alineatul (4), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1), cu următorul cuprins:

„n1) aprobă efectuarea expertizei substantelor ce fac obiectul faptelor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 104/2008;”.

8. În anexa nr. 2, la articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul în care, din motive justificate, presedintele nu îsi poate exercita atributiile curente, acestea sunt îndeplinite de către vicepresedinte.”

9. În anexa nr. 2, după articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 71 si 72, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Agentia are un secretar general, numit si salarizat în conditiile legii, care îndeplineste atributiile stabilite prin regulamentul intern, precum si orice alte atributii încredintate de presedinte.

Art. 72. - (1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a atributiilor si competentelor prevăzute de Legea nr. 104/2008, în structura Agentiei functionează 8 oficii zonale pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în lista interzisă, dintre care unul în municipiul Bucuresti, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică.

(2) Sediile oficiilor, competenta teritorială, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

(3) Statul de functii, structura posturilor pe oficii, precum si încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agentiei.”

10. În anexa nr. 2, articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - În scopul desfăsurării activitătilor specifice, respectiv efectuarea controalelor doping si sustinerea de actiuni educative, Agentia utilizează un parc comun de mijloace de transport, format din 8 autoturisme si două autoutilitare pentru organizarea de statii de control doping mobile.”

11. În anexa nr. 2, după articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - În scopul realizării atributiilor ce îi revin, Agentia poate beneficia de consultantă si asistentă din tară sau din străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare a pregătirii personalului său, finantate în limita fondurilor bugetare aprobate sau prin alte surse atrase din tară ori din străinătate, potrivit legii.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale Anti-doping,

Graziela Elena Vâjială

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.551.

 


ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006

privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului

de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Drog)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Agentiei Nationale Anti-Doping

 


*) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, si ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Radioactiv Mineral Măgurele” -S.A. reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.


(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizarea a veniturilor totale.

(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează cu respectarea legislatiei în vigoare la data efectuării acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Emil Bentan

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.555.

 

ANEXĂ*)

 

Societatea Comercială „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A. Sos. de centură nr. 50, judetul Ilfov

Telefon 369 01 01/369 01 02;

fax 369 01 00 CUI RO 16695222

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2008

mii lei

Nr Crt

Indicatori

Nr rd

BVC rectificat 2008

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE(rd.2+10+15)

1

2.320,00

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

2.320,00

 

a) productia vânduta

3

1.950,00

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

0,00

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

0,00

 

- subventii, cf.prev.legale in vigoare

6

0,00

 

- transferuri, cf.preved. legale in vigoare

7

0,00

 

d) productia imobilizată

8

0,00

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

370,00

2.

Venituri financiare- total. din care :

10

0,00

 

a) venituri din interese de participare

11

0,00

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

c) venituri din dobânzi

13

0,00

 

d) alte venituri financiare

14

0,00

3.

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)

16

2.290,00

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

2.290,00

 

a) cheltuieli materiale

18

130,00

 

b) alte cheltuieli din afară(energie si apă)

19

137,00

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

 

1

2

3

4

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

1.742,00

 

- salarii

22

1.168,00

 

-contracte de mandat/contracte de performanta

23

119,00

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială,

24

405,00

 

din care :

 

 

 

- contributii la asigurări sociale

25

302,00

 

- contributia de asigurări pt. somaj

26

20,00

 

- contributia la asigurări sociale de sănătate

27

83,00

 

alte chelt. cu personalul, din care

28

50,00

 

-chelt. soc. ale prevăzute la art.21 lit.c) din legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

14,00

 

- tichete de cresa cf. art. 3 din legea 193/2006)

30

0.00

 

- tichete cadou pt. chelt. sociale conform art. 2 din Legea 193

31

0.00

 

- fd speciale aferente fd de salarii

32

14.00

 

- tichete de masa

33

22.00

 

c) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

34

57,00

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

224,00

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societatii, din care:

36

224,00

 

- cheltuieli de protocol, din care :

37

24.50

 

- tichete cadou si protocol cf art 2 din L. 193)

38

24,50

 

-chelt. de reclama si publicitate, din care :

39

0,00

 

- tichete cadou si chelt. de reclama si publicit. (art 2 Legea 193)

40

0,00

 

- tichete cadou si campanii de marketing, studierea pietei (art 2 Legea 193)

41

0,00

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

0.00

 

- alte cheltuieli, din care:

43

0,00

 

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale

44

0,00

 

- redeventa din concesion. bunuri publice

45

0.00

2.

Cheltuieli financiare-total, din care :

46

0,00

 

a) cheltuieli privind dobânzile

47

0,00

 

b) alte cheltuieli financiare

48

0,00

3.

Cheltuieli extraordinare

49

0,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

30,00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

16.00

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

52

14,00

1.

Rezerve legale

53

1,00

2.

Acoperirea pierderilor din anii precedenti

54

13,00

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

55

0,00

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării raselor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi extern

56

0,00

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0,00

6.

Până la 10% din profitul net, pt. participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referintă

58

0,00

7.

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

0,00

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si se constituie ca sursă proprie de finantare

60

0,00

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

30,00

l.

Surse proprii

62

30,00

2.

Alocatii de la buget

63

0,00

3.

Credite bancare

64

0,00

 

- interne

65

0,00

 

- externe

66

0,00

4.

Alte surse

67

0,00

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

30,00

1

Chelt. aferente investitiilor, inclusiv investitii in curs la finele anului

69

30,00

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

70

0,00

 

- interne

71

0,00

 

- externe

72

0,00

VIII.

REZERVE, din care:

73

1,00

1.

Rezerve legale

74

1,00

2.

Rezerve statutare

75

0,00

3.

Alte rezerve

76

0,00

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

1

Venituri totale

78

2.320,00

2

Clicit aferente veniturilor totale

79

2.290,00

3

Număr prognozat de personal la finele anului

81)

55,00

4

Număr mediu personal total

81

79,00

5

fond de salarii, din care :

82

1.168,00

 

a) fond de salarii aferent personalului angajai pe baza de contract individual de muncă

83

1.058,00

 

h) alte cheltuieli cu personalul

84

110,00

6

Câstigul mediu lunar pe salariat *(lei/pcrs/luna)

85

1.116,03

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers )(rd78/rd81) - in preturi curente

86

29,37

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers)(rd78/rd81) - preturi comparabile

87

29,37

9

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoană)

88

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.totale/venituri totale* 1000) (rd. 16/rd. 1 * 1000 )=( rd 16/rd 1 )* 1000

89

987,00

11

Plăti restante - total

90

300,00

 

- preturi curente

91

300,00

 

- preturi comparabile

92

 

12

Creante restante - total

93

7,00

 

- preturi curente

94

7,00

 

- preturi comparabile

95

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor spatii din imobilul aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor spatii din imobilul aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtilor de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai devreme de expirarea Contractului de închiriere încheiat între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Societatea Natională de Radiocomunicatii -S.A.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zoltán Somodi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.556.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale spatiilor din imobilul aflat în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr de identificare M.E.F.

Valoarea de inventar

0(lei)

Municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Ministerul Economiei si Finantelor - Agenia Natională de Administrare Fiscală

a) Tronson 1, etajul 4, camerele 390, 391B, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 435, 436, 437, 438, 439, în suprafată totală de 573 m2

34.387 (partial)

37.646,24

 

 

 

b) Terenul aferent în suprafată de 169,51 m2

153.294 (partial)

82.722,3


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 943/2001 privind înfiintarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 943/2001 privind înfiintarea Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 3 august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Grupul Interministerial Român pentru

Managementul Integrat al Frontierei de Stat, denumit în continuare grup interministerial, este organism consultativ, fără personalitate juridică, care functionează pe lângă Ministerul Internelor si Reformei Administrative, are sediul în municipiul Bucuresti, Piata Revolutiei nr. 1A, sectorul 1, si îsi desfăsoară activitatea în subordinea Consiliului Interministerial pentru Afaceri Interne si Justitie.”

2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Strategia managementului integrat al frontierei de stat se elaborează de Ministerul Internelor si Reformei Administrative în colaborare cu autoritătile si institutiile implicate, se avizează de grupul interministerial si se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Strategia managementului integrat al frontierei de stat se actualizează periodic în functie de dinamica standardelor europene în domeniu, precum si a altor necesităti obiective cu caracter intern.”

3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Grupul interministerial se reuneste în sedinte ordinare trimestriale sau ori de câte ori este necesar în sedinte extraordinare.

4. La articolul 6, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) si i), cu următorul cuprins:

„h) planifică si coordonează evaluările privind modalitătile de aplicare a măsurilor stabilite în cadrul Strategiei nationale si formulează propuneri pentru corelarea strategiilor în domeniu, adoptate la nivelul autoritătilor si institutiilor membre ale grupului interministerial;

i) formulează, pregăteste si contribuie la fundamentarea deciziilor necesare asigurării coerentei în procesul de realizare si actualizare a Strategiei nationale, precum si a documentelor de implementare, după caz.”

5. La articolul 7, literele a), c) si f) se abrogă.

6. La articolul 10, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

„h) adoptarea de măsuri eficiente pentru fluidizarea circulatiei călătorilor si mărfurilor la frontieră.”

7. La articolul 15, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) În cadrul sedintelor de lucru, pe baza comunicărilor structurilor membre, secretarul grupului interministerial va aduce la cunostinta participantilor stadiul aplicării deciziilor adoptate anterior.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.557.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea pentru anul 2008 a cuantumului plătilor directe unice pe suprafată, al plătilor nationale directe complementare în sectorul vegetal, al plătilor pentru culturi energetice si al plătilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul plătilor care se acordă în sectorul vegetal, ca mecanisme de susinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme:

a) schema de plată unică pe suprafată;

b) plăti nationale directe complementare în sectorul vegetal;

c) schema de plată pentru culturi energetice;

d) schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 2. - Beneficiarii plătilor efectuate în cadrul schemelor de plată sunt cei prevăzuti în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007.

Art. 3. - Cuantumul maxim al plătilor pentru anul 2008 care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Plătile se fac în lei, la cursul de schimb de 3,7413 lei pentru un euro, stabilit de Banca Central Europeană în data de 30 septembrie 2008 si publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 249 din 1 octombrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.560.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând cuantumul maxim al plătilor pentru anul 2008, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată

 

 

Cuantum maxim al plătilor (euro/ha)

 

Specificare

 

 

Schema de plată unică pe suprafată

 

 

Schema de plăti nationale directe complementare în sectorul vegetal

Schema de plată pentru culturi

energetice

Schema de plată separată

pentru zahăr

 

Decuplate de productie

Cuplate de productie

 

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

I. Teren arabil

 

Cereale pentru boabe

 

grâu comun

60,75

46,71

-

-

-

 

grâu dur

60,75

46,71

-

-

-

 

triticale

60,75

46,71

-

-

-

 

secară

60,75

46,71

-

-

-

 

orz

60,75

46,71

-

-

-

orzoaică

60,75

46,71

-

-

-

ovăz

60,75

46,71

-

-

-

porumb

60,75

46,71

-

-

-

porumb zaharat

60,75

46,71

-

-

-

sorg

60,75

46,71

-

-

-

orez

60,75

46,71

-

-

-

mei

60,75

46,71

-

-

-

hriscă

60,75

46,71

-

-

-

alte cereale pentru boabe

60,75

46,71

-

-

-

Plante proteice (leguminoase pentru boabe)

mazăre pentru boabe

60,75

46,71

-

-

-

fasole pentru boabe

60,75

46,71

-

-

-

linte

60,75

46,71

-

-

-

bob

60,75

46,71

-

-

-

lupin

60,75

46,71

-

-

-

năut

60,75

46,71

-

 

-

alte leguminoase pentru boabe

60,75

46,71

-

-

-

Plante industriale

floarea-soarelui

60,75

46,71

-

-

-

rapită

60,75

46,71

-

-

-

soia

60,75

46,71

-

-

-

in pentru ulei

60,75

46,71

-

-

-

alte oleaginoase

60,75

46,71

-

-

-

in pentru fibră

60,75

46,71

41,74

-

-

cânepă pentru fibră

60,75

46,71

41,74

-

-

tutun

60,75

46,71

2 euro/kg

-

-

plante medicinale si aromatice

60,75

46,71

-

-

-

alte plante industriale

60,75

46,71

-

-

-

Plante tuberculifere

cartofi timpurii

60,75

46,71

-

-

-

cartofi semitimpurii

60,75

46,71

-

-

-

cartofi târzii

60,75

46,71

-

-

-

alte culturi de cartof

60,75

46,71

-

-

-

Plante rădăcinoase

sfeclă de zahăr

60,75

202,11

-

-

111,24

sfeclă furajeră

60,75

46,71

-

-

-

Legume proaspete, pepeni

legume proaspete, altele decât tomatele destinate procesării

60,75

46,71

-

-

-

pepeni verzi si galbeni

60,75

46,71

-

-

-

flori si plante ornamentale

60,75

46,71

-

-

-

pajisti temporare (artificiale, însământate pe teren arabil pentru mai putin de 5 ani)

60,75

46,71

-

-

-

plante de nutret

60,75

46,71

-

-

-

loturi semincere

60,75

46,71

-

-

-

căpsunerii

60,75

46,71

-

-

-

alte culturi în teren arabil

60,75

46,71

-

-

-


(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

II. Pajisti permanente

păsuni naturale

60,75

-

-

-

-

fânete naturale

60,75

-

-

-

-

III. Culturi permanente

Pomi fructiferi

 

 

 

 

 

meri

60,75

-

-

-

-

peri

60,75

-

-

-

-

pruni

60,75

-

-

-

-

caisi si zarzări

60,75

-

-

-

-

piersici

60,75

-

-

-

-

ciresi si visini

60,75

-

-

-

-

gutui

60,75

-

-

-

-

duzi

60,75

-

-

-

-

alti pomi fructiferi

60,75

-

-

-

-

Castani, nuci, aluni si alte specii înrudite

 

 

 

 

castani

60,75

-

-

-

-

nuci si aluni

60,75

-

-

-

-

alte specii înrudite

60,75

-

-

-

-

hamei

60,75

-

120,00

-

-

Arbusti fructiferi

 

 

 

 

zmeur

60,75

-

-

-

-

coacăz

60,75

-

-

-

-

alti arbusti fructiferi

60,75

-

 

-

-

Pepiniere

 

 

 

 

pepiniere viticole si plantatii portaltoi

60,75

-

-

-

-

pepiniere pomicole

60,75

-

-

-

-

pepiniere forestiere

60,75

-

-

-

-

alte pepiniere

60,75

-

-

-

-

Alte culturi permanente

 

 

 

 

teren în pregătire pentru livezi

60,75

-

-

-

-

teren în pregătire pentru vii

60,75

-

-

-

-

teren în pregătire pentru alte culturi permanente

60,75

-

-

-

-

Vii

 

 

 

 

vii pe rod cu struguri pentru vin

60,75

-

-

-

-

vii pe rod cu struguri de masă

60,75

-

-

-

-

vii tinere neintrate pe rod

60,75

-

-

-

-

Culturi energetice

 

 

 

 

rapită

60,75

46,71

-

45,00

-

floarea-soarelui

60,75

46,71

-

45,00

-

soia

60,75

46,71

-

45,00

-

porumb

60,75

46,71

-

45,00

-

teren necultivat

60,75

-

-

-

-


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere prevederile art. 15 si ale art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.397/2008 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Târgsorul Nou, judetul Prahova, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială BADY GRAND EXPLORER - S.R.L., din orasul Pitesti, judetul Arges, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.398/2008 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Mihai Vodă, judetul Giurgiu, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială EURO CONSTRUCT TRADING ’98 - S.R.L., din municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.399/2008 privind explorarea resurselor de dacit industrial si de constructii din perimetrul Bărbosu, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială AXELA CONSTRUCTII - S.R.L., din municipiul Timisoara, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.400/2008 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Băile Herculane - Foraj 4578 Fabrica de var, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială IZVOARELE SUDULUI - S.R.L., din comuna Mehadia, judetul Caras-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.401/2008 privind explorarea resurselor de bazalt din perimetrul Pătârs, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială MIN-EXPERT - S.R.L., din municipiul Timisoara, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.402/2008 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Socodor, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială SOCO-TERM 07 - S.R.L., din orasul Lugoj, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.403/2008 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Sânmartin, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială MACMEX - S.R.L., din comuna Sânmartin, judetul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 236.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea publicării Acordului dintre Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul României privind colaborarea tehnică pentru anul 2006

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă publicarea Acordului dintre Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul României privind colaborarea tehnică pentru anul 2006, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 3.299.

 


ANEXĂ

 

ACORD

între Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul României privind colaborarea tehnică pentru anul 2006

 

Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul României,

în spiritul relatiilor de prietenie existente între Republica Federală Germania si România, din dorinta de a consolida si a adânci aceste relatii de prietenie prin cooperarea tehnică de parteneriat, constiente de faptul că mentinerea acestor relatii constituie baza prezentului acord,

în intentia de a contribui la dezvoltarea socială si economică în România, cu referire la protocolul discutiilor de lucru din 13 noiembrie 2006,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

(1) În aplicarea Acordului dintre Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul României privind colaborarea tehnică, semnat la 6 mai 1994, vor fi promovate următoarele proiecte:

1. „Programul de promovare economică si ocupatională”, în valoare de 2.400.000 EUR (în litere: două milioane patru sute de mii de euro);

2. „Promovarea metrologiei”, în valoare de 100.000 EUR (în litere: una sută de mii de euro);

3. „Realizarea unui sistem de control al productiei de lapte în 5 judete în regiunea de dezvoltare Centru”, în valoare de 500.000 EUR (în litere: cinci sute de mii de euro);

4. „Promovarea formării profesionale si perfectionării în agricultură si dezvoltarea rurală”, în valoare de 600.000 EUR (în litere: sase sute de mii de euro);

5. „Sprijinirea Scolii pentru Administratie Publică Timisoara”, în valoare de 300.000 EUR (în litere: trei sute de mii de euro);

6. „Renovarea centrului istoric Sibiu (postasistentă)”, în valoare de 700.000 EUR (în litere: sapte sute de mii de euro);

7. „Renovarea centrului istoric Timisoara”, în valoare de 900.000 EUR (în litere: nouă sute de mii de euro), dacă se constată, după verificare, că proiectele sunt apte de a fi promovate.

(2) Guvernul Republicii Federale Germania pune la dispozitie prestatii sub formă de personal si bunuri materiale, precum si, după caz, sume de finantare în valoare totală de 5.500.000 EUR (în litere: cinci milioane cinci sute de mii de euro) pentru proiectele mentionate la alin. (1). El însărcinează cu realizarea proiectelor mentionate la alin. (1) Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică - Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH din Eschborn [proiectele prevăzute la alin. (1) pct. 1, 3, 4, 5, 6 si 7] si Institutul Federal de Fizică si Metrologie (PTB) din Braunschweig [proiectul prevăzut la alin. (1) pct. 2].

(3) Guvernul României va garanta o planificare diferentiată a bugetului propriu în vederea desfăsurării si continuării respectivelor proiecte si va asigura realizarea prestatiilor necesare de către organizatiile care vor fi însărcinate cu desfăsurarea proiectelor mentionate la alin. (1).

(4) Proiectele mentionate la alin. (1) pot fi înlocuite cu alte proiecte, de comun acord între Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul României.

(5) Alocarea sumelor pentru anul 2006 pentru proiectele mentionate la alin. (1) prevăzute pentru colaborarea tehnică nu va avea loc dacă contractele de aplicare si de finantare mentionate la art. 2 nu vor fi încheiate într-un termen de 7 ani de la anul alocării lor. Pentru alocările acestui an termenul curge până la data de 31 decembrie 2013, fără a prejudicia prevederile alin. (4). Dacă în perioada preconizată se vor încheia contracte de aplicare, respectiv de finantare numai pentru o parte a alocărilor, acest termen de decădere va fi valabil numai în cazul sumelor partiale încă neacoperite de aceste contracte.

 

ARTICOLUL 2

 

            Detaliile privind proiectele mentionate la art. 1 alin. (1), prestatiile necesare si obligatiile prevăzute vor fi stabilite prin contracte individuale de aplicare, respectiv de finantare, care se vor încheia între institutiile mentionate la art. 1 alin. (2) si (3) care sunt însărcinate sau care urmează a fi însărcinate cu desfăsurarea proiectelor. Contractele de aplicare, respectiv de finantare sunt supuse normelor legale în vigoare în Republica Federală Germania.

 

ARTICOLUL 3

 

            Prevederile Acordului dintre Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul României privind colaborarea tehnică, semnat la 6 mai 1994, se vor aplica si în ceea ce priveste prezentul acord.

 

ARTICOLUL 4

 

            Fondurile alocate în conformitate cu Acordul din 11 noiembrie 2004 dintre Guvernul Republicii Federale Germania si Guvernul României privind colaborarea tehnică pentru anul 2003 prevăzute pentru proiectul „Managementul de mediu în portul Constanta” vor fi reprogramate cu o sumă în valoare de 400.000 EUR (în litere: patru sute de mii euro) si vor fi utilizate suplimentar pentru proiectul mentionat la art. 1 alin. (1) pct. 1 - „Programul de promovare economică si ocupatională”, dacă se constată, după verificare, că proiectul este apt de a fi promovat.

 

ARTICOLUL 5

 

            Prezentul acord va intra în vigoare în ziua în care Guvernul României va notifica Guvernului Republicii Federale Germania faptul că procedurile legale interne necesare intrării sale în vigoare au fost îndeplinite. Data intrării în vigoare va fi ziua în care notificarea respectivă va fi primită de Guvernul Republicii Federale Germania.

            Semnat la Bucuresti la data de 24 iulie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile germană si română, ambele texte având aceeasi valabilitate.

 

Pentru Guvernul României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania,

Roland Lohkamp,

ambasadorul Republicii Federale Germania în România

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind interzicerea utilizării instrumentelor de plată de debit de tipul cecului, cambiei si biletului la ordin în format vechi

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. - (1) Începând cu data de 8 decembrie 2008 se interzice emiterea de instrumente de plată de debit de tipul cecului, cambiei si biletului la ordin, al căror format este reglementat de Normele tehnice ale Băncii Nationale a României nr. 9/1994 privind cecul si de Normele tehnice ale Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind cambia si biletul la ordin.

(2) Începând cu data de 8 decembrie 2008 institutiile de credit nu vor mai accepta spre decontare instrumentele de plată

de debit prevăzute la alin. (1), cu exceptia cazurilor în care beneficiarul sau plătitorul poate face dovada că aceste instrumente au fost emise în baza unor tranzactii încheiate înainte de data de 8 decembrie 2008.

Art. 2. - Nerespectarea prevederilor prezentei circulare se sanctionează conform dispozitiilor art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2008.

Nr. 39.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Natională a României pentru serviciile de plăti fără numerar

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 1 si 3 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări si plăti cu si fără numerar, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Litera b) „comision pe instrument de plată” de la punctul 1 al capitolului I „Servicii de bază” din anexa la Circulara Băncii Nationale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Natională a României pentru serviciile de plăti fără numerar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) comision pe instructiune de plată 901 3,3 RON”

Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare începând cu data de 8 decembrie 2008.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2008.

Nr. 40.

 


RECTIFICĂRI

 

La Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii din România (SAMTID) - B, semnat la Bucuresti la 29 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 30 iunie 2006, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 2 alin. (1), în loc de: ... Sumele necesare achitării impozitelor, taxelor plătibile în România si a oricăror alte costuri aferente Programului SAMTID - B se vor asigura din sume alocate din bugetele locale ale localitătilor din judetele Arad, Maramures, Mures, Harghita, Prahova si Suceava, prevăzute în anexa A1 la Contractul de finantare.” se va citi: ... Sumele necesare achitării impozitelor, taxelor plătibile în România si a oricăror alte costuri aferente Programului SAMTID - B se vor asigura din sume alocate din bugetele locale ale localitătilor din judetele Arad, Maramures, Mures, Harghita, Prahova si Suceava, prevăzute în anexa A1 la Contractul de finantare, precum si din bugetul Consiliului Judetean Prahova.”;

- la art. 2 alin. (2), în loc de: ... vor încheia contracte de delegare a gestiunii activitătii de alimentare cu apă cu localitătile prevăzute la alin. (1).”se va citi: ... vor încheia contracte de delegare a gestiunii activitătii de alimentare cu apă cu localitătile prevăzute la alin. (1), precum si cu Consiliul Judetean Prahova.”;

- la art. 2 alin. (3), în loc de: „(3) Ministerul Finantelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Integrării Europene si cu localitătile prevăzute la alin. (1), reprezentate de presedintii consiliilor judetene ale judetelor Arad, Maramures, Mures, Prahova si Suceava în baza împuternicirilor acordate de autoritătile administratiei publice locale ale localitătilor respective...” se va citi: „(3) Ministerul Finantelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Integrării Europene si cu localitătile prevăzute la alin. (1), precum si cu Consiliul Judetean Prahova, reprezentate de presedintii consiliilor judetene ale judetelor Arad, Maramures, Mure, Prahova si Suceava în baza împuternicirilor acordate de autoritătile administratiei publice locale ale localitătilor respective, precum si de Consiliul Judetean Prahova...”;

- la art. 3 alin. (1), în loc de: ... din Fondul IID prevăzut la art. 2 alin. (3).” se va citi: ... din Fondul IID prevăzut la art. 2 alin. (3), precum si din bugetul Consiliului Judetean Prahova.”

 

La Hotărârea Guvernului nr. 615/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 20 iunie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 41, în loc de: „41. Crîsmaru Adrian, fiul lui Gheorghe si Valentina (fiica lui Vlădescu Nichifor si Eudochia, născută la 21.02.1939 în localitatea Gvozdova, raionul Floresti), născut la data de 16 iulie 1981 în localitatea Bobulesti, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Floresti, str. B. P Hasdeu nr. 15. (17.028/2003)” se va citi: „41. Crîsmaru Adrian, fiul lui Gheorghe si Valentina (fiica lui Vădănescu Nichifor si Eudochia, născută la 21.02.1939 în localitatea Gvozdova, raionul Floresti), născut la data de 16 iulie 1981 în localitatea Bobulesti, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Floresti, str. B. P Hasdeu nr. 15. (17.028/2003)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 49, în loc de: „49. Rabei Piotr, fiul lui Nicolai (născut la 27.08.1936 în localitatea Hîjdieni, raionul Glodeni) si Maria, născut la data de 11 iunie 1966 în localitatea Hîjdieni, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîjdieni, raionul Glodeni. (15/2003)” se va citi: „49. Rabei Piotr, fiul lui Nicole (născut la 27.08.1936 în localitatea Hîjdieni, raionul Glodeni) si Maria, născut la data de 11 iunie 1966 în localitatea Hîjdieni, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hîjdieni, raionul Glodeni. (15/2003)”.

 

La Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 9 alin. (1) lit. c) pct. (iii), în loc de: „(iii) să asigure contributia la fondurile si mecanismele de finantare prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b) si/sau;” se va citi: „(iii) să asigure contributia la fondurile si mecanismele de finantare prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c) si/sau;”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 17 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la nr. crt. 28 - judetul Mures, la pozitia corespunzătoare Comunei Sărăteni, în coloana „Obiective”, în loc de: „Achizitionare sediu Primărie” se va citi: „Achizitionare sediu Primărie, cheltuieli curente si de capital”.

 

La Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 octombrie 2008, se fac următoarele rectificări (care apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în cuprinsul notei de la anexa nr. 2, la punctul 20, în loc de: ... efectuate pentru angajatii Autoritătii Vamale Române...” se va citi: ... efectuate pentru angajatii Autoritătii Navale Române...”;

- la anexa nr. 3, la nr. crt. 269, în coloana a 5-a, în dreptul rubricii „Fabricatie piese de colt”, în loc de: „10€” se va citi: „610€”.


 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.181/C/2007 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 76, în loc de: „76. Poncos Tamara, fiica lui Gheorghe (fiul lui Grigore, născut la 9.05.1908 în Neculăieuca) si Natalia, născută la data de 15 mai 1981 în localitatea Isacova, Orhei, Republica Moldova, cu domiciliul în România, Bacău, Slănic Moldova, str. N. Bălcescu, bl. 16, sc. A, ap. 13 (1310RD/2007)” se va citi: „76. Poncos Tamara, fiica lui Gheorghe (fiul lui Grigore, născut la 9.05.1908 în Neculăieuca si Natalia) si Agripina, născută la data de 15 mai 1981 în localitatea Isacova, Orhei, Republica Moldova, cu domiciliul în România, localitatea Slănic Moldova, str. N. Bălcescu bl. 16, sc. A, ap. 13, judetul Bacău (1310RD/2007)”.