MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 813            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 4 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.408. - Hotărâre privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

 

1.461. - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă

 

1.462. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drumuri nationale, care traversează municipiul Resita, judetul Caras-Severin, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

1.510. - Hotărâre privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale

 

1.511. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea lucrărilor de extindere a retelelor de alimentare cu energie electrică si de racordare a locuintelor reconstruite/strămutate din unele localităti afectate de calamitătile naturale produse în judetul Neamt

 

1.512. - Hotărâre pentru modificarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referintă si a listei indicatorilor de performantă a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006

 

1.513. - Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitară si natională

 

1.519. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

1.520. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

1.537. - Hotărâre pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale din municipiul Petrosani, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectului tehnic de investitii în turism, subprogramul national „Schi în România”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            708. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante furajere

 

            715.- Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

            369. - Hotărâre pentru aprobarea Normei privind operatiuni de asigurare a cursului de schimb valutar (NI-CST-11-II/0)

 

            Rectificări la:

             - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008;

             - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.452/C/2008;

             - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.454/C/2008


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre instituie cadrul legal pentru clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase pentru om si mediu, în vederea introducerii pe piată a acestora.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor substante si preparate în stare finită, destinate utilizatorului final:

a) medicamentelor de uz uman, reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

b) produselor medicamentoase de uz veterinar, reglementate de Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare;

c) produselor cosmetice, reglementate de Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) amestecurilor de substante devenite deseuri, reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare;

e) produselor alimentare;

f) produselor care constituie hrană pentru animale;

g) produselor de protectia plantelor, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectia plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare;

h) substantelor radioactive, reglementate de Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare, si de Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, cu completările ulterioare;

i) altor substante sau preparate pentru care există proceduri comunitare de notificare sau de aprobare prin alte reglementări legale în vigoare si pentru care cerintele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta hotărâre.

(3) De asemenea, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul:

a) transportului substantelor periculoase pe calea ferată, căi rutiere, aeriene sau pe căi navigabile interioare si maritime;

b) substantelor în tranzit, care sunt sub supraveghere vamală, cu conditia ca ele să nu sufere nicio transformare sau prelucrare.

(4) Pentru aplicarea prezentei hotărâri se desemnează ca autorităti competente următoarele institutii:

a) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - autoritate de coordonare si de reglementare;

b) Agentia Natională pentru Protectia Mediului - autoritate de implementare;

c) Garda Natională de Mediu si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - autorităti de control si inspectie.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) substante - elementele chimice si compusii lor, în stare naturală sau obtinuti prin orice proces de productie, inclusiv orice aditiv necesar pentru a mentine stabilitatea produselor si orice impuritate rezultată din procesul utilizat, dar excluzând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substantei sau fără modificarea compozitiei sale;

b) preparate - amestecurile sau solutiile de două sau mai multe substante;

c) introducere pe piată - punerea la dispozitia unor terte părti a substantelor. Importul pe teritoriul vamal al Uniunii Europene este, de asemenea, considerat introducere pe piată în sensul prezentei hotărâri;

d) EINECS - Inventarul european al substantelor chimice existente. Acest inventar contine lista definitivă a tuturor substantelor considerate a fi pe piata comunitară la 18 septembrie 1981.

(2) În sensul prezentei hotărâri, sunt considerate periculoase următoarele substante si preparate:

a) substantele si preparatele explozive - substantele solide, lichide, sub formă de pastă sau gelatinoase si preparatele care pot să reactioneze exoterm în absenta oxigenului din atmosferă, producând imediat emisii de gaze, si care, în conditii de testare determinate, detonează, produc o deflagratie rapidă sau care, sub efectul căldurii, explodează, când sunt închise partial;

b) substantele si preparatele oxidante - substantele si preparatele care, în contact cu alte substante, în special cu substantele inflamabile, produc o reactie puternic exotermă;

c) substantele si preparatele extrem de inflamabile - substantele si preparatele lichide care au un punct de aprindere extrem de scăzut si un punct de fierbere scăzut, precum si substantele si preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura si presiunea mediului ambiant;

d) substantele si preparatele foarte inflamabile:

- substantele si preparatele care se pot încălzi si, în final, se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau

- substantele si preparatele solide care se pot aprinde cu usurintă după un scurt contact cu o sursă de aprindere si care continuă să ardă sau să se consume după îndepărtarea sursei de aprindere; sau


- substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau

- substantele si preparatele care, în contact cu apa sau aerul umed, emană gaze foarte inflamabile, în cantităti periculoase;

e) substantele si preparatele inflamabile - substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut;

f) substantele si preparatele foarte toxice - substantele si preparatele care, prin inhalare, înghitire sau penetrare cutanată, chiar si în cantităti foarte mici, pot provoca moartea ori afectiuni acute sau cronice ale sănătătii;

g) substantele si preparatele toxice - substantele si preparatele care, prin inhalare, înghitire sau penetrare cutanată, chiar si în cantităti mici, pot provoca moartea ori afectiuni acute sau cronice ale sănătătii;

h) substantele si preparatele nocive - substantele si preparatele care, prin inhalare, înghitire sau penetrare cutanată, pot provoca moartea ori afectiuni acute sau cronice ale sănătătii;

i) substantele si preparatele corozive - substantele si preparatele care, în contact cu tesuturile vii, exercită o actiune distructivă asupra acestora din urmă;

j) substantele si preparatele iritante - substantele si preparatele necorozive care, în contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau mucoasa, pot provoca o reactie inflamatorie;

k) substantele si preparatele sensibilizante - substantele si preparatele care, prin inhalare sau penetrare cutanată, pot induce o reactie de hipersensibilizare, astfel încât, la o expunere ulterioară la substantă sau preparat, provoacă efecte adverse caracteristice;

l) substantele si preparatele cancerigene - substantele si preparatele care, prin inhalare, înghitire sau penetrare cutanată, pot produce cancer sau pot creste incidenta lui;

m) substantele si preparatele mutagene: substantele si preparatele care, prin inhalare, înghitire sau penetrare cutanată, pot produce anomalii genetice ereditare sau pot creste incidenta lor;

n) substantele si preparatele toxice pentru reproducere - substantele si preparatele care, prin inhalare, înghitire sau penetrare cutanată, pot produce sau creste incidenta efectelor adverse nonereditare asupra urmasilor si/sau pot afecta functiile ori capacitatea de reproducere masculină sau feminină;

o) substantele si preparatele periculoase pentru mediu - substantele si preparatele care, dacă pătrund în mediu, prezintă sau ar putea prezenta un risc imediat sau întârziat pentru una sau mai multe componente ale mediului.

Art. 3. - Testarea si evaluarea proprietătilor substantelor în vederea clasificării se efectuează în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) si de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.

 

CAPITOLUL II

Clasificarea substantelor periculoase

 

Art. 4. - (1) Substantele se clasifică pe baza proprietătilor lor intrinseci, conform categoriilor prevăzute la art. 2 alin. (2). La clasificarea substantelor se iau în considerare impuritătile, atât timp cât concentratiile acestora din urmă depăsesc limitele de concentratie prevăzute la alin. (4).

(2) Principiile generale de clasificare si etichetare a substantelor si preparatelor se aplică în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, cu exceptia cazurilor în care în alte acte normative comunitare sunt specificate cerinte contrare pentru preparate periculoase.

(3) Lista substantelor periculoase clasificate si etichetate în conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 se caracterizează, acolo unde este cazul, prin limitele de concentratie sau orice alt parametru care să facă posibilă o evaluare a pericolului pentru sănătate ori mediu al preparatelor ce contin substantele periculoase prevăzute sau al substantelor ce contin alte substante periculoase ca impurităti.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile autoritătilor competente

 

Art. 5. - (1) Este interzisă introducerea pe piată a substantelor ca atare sau în preparate, dacă acestea nu sunt ambalate si etichetate în conformitate cu prevederile art. 7-17 si cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, si a substantelor înregistrate, dacă nu s-au furnizat informatiile care rezultă din aplicarea art. 12 si 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu exceptia cazului în care pentru preparate există prevederi în alte acte normative comunitare.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică de Agentia Natională pentru Protectia Mediului, până când substanta este inclusă în anexa nr. 2 sau până când se adoptă decizia ca aceasta să nu se includă, în conformitate cu procedura referitoare la adaptarea progresului tehnic, reglementată de art. 29 din Directiva 67/548/CEE, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Obligatia de a efectua documentarea

 

Art. 6. - (1) Producătorii, distribuitorii si importatorii substantelor periculoase prevăzute în EINECS, dar care nu au fost încă incluse în anexa nr. 2, sunt obligati să efectueze o documentare pentru a obtine datele relevante si accesibile existente privind proprietătile unor asemenea substante.

(2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1), acestia ambalează si etichetează provizoriu aceste substante conform prevederilor art. 7-17 si criteriilor prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL V

Ambalarea

 

Art. 7. - (1) Este interzisă introducerea pe piată a substantelor periculoase dacă ambalajul acestora nu îndeplineste următoarele cerinte:

a) ambalajul trebuie să fie proiectat si realizat astfel încât să împiedice orice pierdere a continutului; această cerintă nu se aplică în cazul în care sunt prevăzute mecanisme speciale de securitate;


b) materialele din care sunt realizate ambalajul si sistemele de închidere trebuie să fie rezistente la atacul continutului si nu trebuie să formeze compusi periculosi cu continutul;

c) ambalajul si sistemele de închidere trebuie să fie rezistente si solide pentru a se evita slăbirea acestora si pentru a îndeplini criteriile de securitate în conditiile unei manipulări normale;

d) recipientele prevăzute cu sisteme de închidere care să permită reînchiderea sunt astfel proiectate si realizate încât ambalajul să poată fi închis în mod repetat fără pierderi de continut;

e) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care contine substante vândute sau puse la dispozitia publicului larg si etichetate foarte toxic, toxic sau coroziv, conform definitiilor din prezenta hotărâre, trebuie să aibă un sistem de închidere rezistent la manipularea de către copii si un însemn tactil de avertizare a pericolului;

f) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care contine substante vândute sau puse la dispozitia publicului larg si etichetate nociv, extrem de inflamabil sau foarte inflamabil, conform definitiilor din prezenta hotărâre, trebuie să aibă un însemn tactil de avertizare a pericolului.

(2) Initial, ambalajele trebuie să fie închise cu un sigiliu, astfel încât atunci când ambalajul este deschis pentru prima oară sigiliul să se deterioreze iremediabil.

(3) Lista substantelor prevăzute în anexa nr. 2 pentru care ambalajul trebuie prevăzut cu dispozitivele si însemnele prevăzute la alin. (1) lit. e) si f) se modifică în conformitate cu adaptările la progresul tehnic.

(4) Specificatiile tehnice ale dispozitivelor prevăzute la alin. (1) lit. e) si f) se modifică în conformitate cu adaptările la progresul tehnic si sunt prevăzute la pct. A si B din anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL VI

Etichetarea

 

Art. 8. - Este interzisă introducerea pe piată a substantelor periculoase dacă etichetele de pe ambalaje nu îndeplinesc cerintele prevăzute la art. 9.

Art. 9. - Fiecare ambalaj prezintă, într-o formă clară, cu caracter de nesters, următoarele mentiuni:

a) denumirea substantei potrivit prevederilor anexei nr. 2. Dacă substanta nu este prevăzută încă în lista din anexa nr. 2, trebuie să i se dea o denumire, utilizând o denumire recunoscută pe plan international;

b) numele si adresa completă, inclusiv numărul de telefon al persoanei cu sediul/domiciliul în Comunitatea Europeană, responsabilă de introducerea pe piată a substantei, indiferent dacă este producătorul, importatorul sau distribuitorul;

c) simboluri de pericol, dacă există, si indicarea pericolului pe care îl prezintă utilizarea substantei;

d) frazele-tip care să indice riscurile speciale cauzate de utilizarea substantei periculoase (frazele R);

e) frazele-tip referitoare la utilizarea în sigurantă a substantei (frazele S);

f) numărul CE, dacă a fost atribuit.

Art. 10. - (1) Simbolurile de pericol prevăzute la art. 9 lit. c) si textul indicatiilor de pericol sunt prevăzute în anexa nr. 4. Pentru simbolurile de pericol trebuie respectate următoarele cerinte:

a) simbolurile de pericol trebuie tipărite cu negru pe un fond galben-portocaliu;

b) simbolurile de pericol si indicatiile de pericol, care sunt utilizate pentru fiecare substantă, trebuie să fie în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(2) Pentru substantele periculoase care nu apar încă în anexa nr. 2, simbolurile de pericol si indicatiile de pericol sunt atribuite în conformitate cu regulile prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Atunci când unei substante i se atribuie mai mult de un simbol de pericol, trebuie respectate următoarele:

a) obligatia de a mentiona simbolurile care contin litera „T” face optională utilizarea simbolurilor care contin literele „X” si „C”, cu exceptia cazului în care anexa nr. 2 cuprinde prevederi contrare;

b) obligatia de a mentiona simbolul „C” face optională utilizarea simbolurilor care contin litera „X”;

c) obligatia de a mentiona simbolul „E” face optională utilizarea simbolurilor care contin literele „F” si „O”.

Art. 11. - (1) Textul frazelor „R” trebuie să fie în conformitate cu cerintele prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Frazele „R” utilizate pentru fiecare substantă trebuie să fie în conformitate cu cele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) În cazul substantelor periculoase care nu sunt încă prevăzute în anexa nr. 2, frazele „R” utilizate trebuie stabilite în conformitate cu regulile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 12. - (1) Textul frazelor „S” trebuie să fie în conformitate cu cel prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Frazele „S” utilizate pentru fiecare substantă sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) În cazul substantelor periculoase care nu sunt încă prevăzute în anexa nr. 2, frazele „S” utilizate trebuie stabilite conform regulilor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 13. - Numărul CE prevăzut la art. 9 lit. f) se obtine de la EINECS sau ELINCS (Lista europeană a substantelor chimice notificate). În ceea ce priveste substantele care apar în anexa nr. 2, eticheta trebuie, de asemenea, să includă cuvintele etichetă CE.

Art. 14. - Prin exceptie de la cerintele prevăzute la art. 9-13, la etichetare trebuie avute în vedere si următoarele prevederi:

1. În cazul substantelor iritante, foarte inflamabile, inflamabile sau oxidante, dacă ambalajul nu contine mai mult de 125 ml, nu este necesară mentionarea frazelor „R” sau frazelor „S”.

2. Prevederile pct. 1 sunt valabile si în cazul aceluiasi volum de substante nocive care nu se comercializează cu amănuntul către publicul larg.

3. Mentiunile de genul netoxic, nenociv sau orice alte mentiuni similare nu trebuie să apară pe eticheta sau ambalajul substantelor care fac obiectul prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL VII

Aplicarea cerintelor de etichetare

 

Art. 15. - (1) În cazul în care pe etichetă sunt inscriptionate cerintele prevăzute la art. 8-14, această etichetă trebuie să fie bine fixată pe una sau mai multe suprafete ale ambalajului, astfel încât textul să poată fi citit orizontal atunci când ambalajul este asezat în pozitie normală.

(2) Dimensiunile etichetei sunt stabilite în functie de capacitatea ambalajului, după cum urmează:

a) pentru o capacitate a ambalajului mai mică sau egală cu 3 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel putin 52 mm x 74 mm;


b) pentru o capacitate a ambalajului de peste 3 litri, dar care nu depăseste 50 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel putin 74 mm x 105 mm;

c) pentru o capacitate a ambalajului de peste 50 litri, dar care nu depăseste 500 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel putin 105 mm x 148 mm;

d) pentru o capacitate a ambalajului de peste 500 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel putin 148 mm x 210 mm.

(3) Fiecare simbol acoperă cel putin o zecime din suprafata etichetei, fără a fi totusi mai mic de 1 cm2. Întreaga suprafată a etichetei se lipeste imediat pe ambalajul care contine substanta. Aceste dimensiuni sunt destinate exclusiv pentru asigurarea informatiilor cerute prin prezenta hotărâre si, dacă este necesar, a oricăror mentiuni suplimentare pentru sănătate sau sigurantă.

(4) Nu este necesară aplicarea unei etichete în cazul în care mentiunile sunt inscriptionate în mod clar chiar pe ambalaj, asa cum se prevede la alin. (1)-(3).

(5) Culoarea si forma de prezentare ale etichetei sau, în cazul prevăzut la alin. (4), ale ambalajului sunt realizate astfel încât să se distingă în mod clar simbolul de pericol si fondul acestuia.

(6) Informatiile solicitate a fi mentionate pe etichetă potrivit art. 8-14 trebuie să se distingă în mod clar de fond si să aibă astfel de dimensiuni si spatiere încât să fie usor de citit. Prevederile speciale referitoare la forma de prezentare si dimensiunile acestor informatii sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(7) Pentru introducerea pe piata din România a substantelor periculoase eticheta se redactează în limba română.

Art. 16. - În sensul prezentei hotărâri, cerintele de etichetare sunt considerate a fi îndeplinite dacă sunt respectate următoarele prevederi:

1. în cazul unui ambalaj exterior care contine unul sau mai multe ambalaje interioare, dacă ambalajul exterior este etichetat în conformitate cu reglementările internationale cu privire la transportul substantelor periculoase si ambalajul sau ambalajele interioare sunt etichetate în conformitate cu prezenta hotărâre;

2. în cazul unui ambalaj unic:

a) dacă un asemenea ambalaj este etichetat în conformitate cu reglementările internationale cu privire la transportul substantelor periculoase si cu art. 9 lit. a), b), d), e), f), si art. 11-13 si;

b) dacă este cazul, pentru anumite tipuri de ambalaje, cum ar fi buteliile de gaz transportabile, în conformitate cu cerintele specifice mentionate în anexa nr. 1. În cazul substantelor periculoase care nu părăsesc teritoriul tării, în locul reglementărilor internationale cu privire la transportul substantelor periculoase poate fi permisă o etichetare în conformitate cu reglementările nationale.

 

CAPITOLUL VIII

Derogările de la cerintele de etichetare si ambalare

 

Art. 17. - (1) Prevederile art. 7-16 nu se aplică pentru munitii si pentru explozivii introdusi pe piată în vederea producerii unui efect practic prin explozie sau prin efect pirotehnic.

(2) De asemenea, Agentia Natională pentru Protectia Mediului permite următoarele exceptii de la cerintele de ambalare si etichetare:

a) etichetarea prevăzută la art. 8-14 să se efectueze într-un alt mod corespunzător pentru ambalajele care sunt fie prea mici, fie nepotrivite, pentru a fi etichetate în conformitate cu art. 15 alin. (1)-(4);

b) prin derogare de la art. 8-16, ambalajele substantelor periculoase care nu sunt explozive, foarte toxice sau toxice pot să nu fie etichetate ori să fie etichetate într-un alt mod dacă ele contin cantităti atât de mici încât acestea nu prezintă niciun pericol pentru persoanele care manipulează astfel de substante sau pentru alte persoane;

c) în cazul în care ambalajele sunt prea mici pentru etichetarea prevăzută la art. 8-16 si nu există niciun pericol pentru persoanele care manipulează asemenea substante sau pentru alte persoane, prin derogare de la dispozitiile mentionate anterior, ambalajele substantelor explozive, foarte toxice sau toxice pot fi etichetate într-un alt mod corespunzător. Această derogare nu permite utilizarea simbolurilor, indicatiilor de pericol, frazelor de risc (R) sau a frazelor de prudentă (S) diferite de cele prevăzute în prezenta hotărâre.

(3) În cazul în care se face uz de exceptiile prevăzute la alin. (2), Agentia Natională pentru Protectia Mediului informează imediat Comisia Europenă.

 

CAPITOLUL IX

Publicitatea

 

            Art. 18. - Este interzisă orice reclamă la o substantă care face parte din una sau mai multe dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (2), dacă aceasta nu contine nicio mentiune privind categoria sau categoriile implicate.

 

CAPITOLUL X

Clauza de liberă circulatie

 

            Art. 19. - Nu se poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piată a substantelor care respectă cerintele prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL XI

Clauza de salvgardare

 

            Art. 20. - (1) Agentia Natională pentru Protectia Mediului poate să reclasifice temporar sau, dacă este necesar, să interzică introducerea pe piată a unei substante ce îndeplineste cerintele prezentei hotărâri ori să o supună unor conditii speciale pe teritoriul României, dacă, pe baza unor date si informatii stiintifice noi, are motive justificate să considere că aceasta constituie totusi un pericol pentru om si mediu ca urmare a unei clasificări, ambalări sau etichetări necorespunzătoare.

            (2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului informează imediat Comisia Europeană si celelalte state membre cu privire la aceasta si îsi motivează decizia.

 

CAPITOLUL XII

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 21. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 9-13, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Dispozitiile referitoare la contraventii se completează si cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul


juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de personalul împuternicit al Gărzii Nationale de Mediu.

(4) În cazul în care substantele sunt introduse pe piată în vederea achizitionării de către persoane fizice, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) se realizează de personalul împuternicit al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

CAPITOLUL XIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 22. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 28 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substantelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 10 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 2.167/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om si mediu ale substantelor notificate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005;

d) Hotărârea Guvernului nr. 803/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea si controlul riscurilor substantelor existente si a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om si mediu a substantelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 10 august 2007;

e) Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.001/552/2005 privind procedurile de raportare, de către agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 3 noiembrie 2005;

f) art. 16, 17, 18 si anexa nr. 5 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 25 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la actele normative abrogate la alin. (2), trimiterea se va socoti făcută la dispozitiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.

Art. 23. - Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

Art. 24. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre si se actualizează prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, în functie de adaptările la progresul tehnic, conform art. 28 si 29 din Directiva 67/548/CEE, cu modificările si completările ulterioare.

 

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. 196 din 16 august 1967, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Gheorghe Ciubotaru

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.408.


*) Anexele nr. 1-6 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Procedurii privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Procedura privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Darius Mesca,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.461.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scop

Art. 1. - Prezenta procedură stabileste:

a) conditiile, termenele de solicitare si de acordare a garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, livrată în reteaua electrică;

b) informatiile continute de garantiile de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă;

c) modul de înregistrare si de gestionare a informatiilor referitoare la garantiile de origine;

d) conditiile de recunoastere, transfer, retragere si valorificare a garantiilor de origine;

e) modalitătile de verificare a corectitudinii informatiilor transmise de producători în vederea emiterii garantiilor de origine.

Domeniul de aplicare

Art. 2. - Prezenta procedură se aplică producătorilor de energie electrică în cogenerare de eficientă înaltă care solicită emiterea de garantii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, livrată în reteaua electrică.

Art. 3. - Garantiile de origine se emit de Autoritatea competentă si pot fi utilizate pentru:

a) realizarea de statistici armonizate cu cele elaborate la nivel european, bazate pe indicatori comun definiti;

b) comercializarea de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă;

c) etichetarea energiei electrice furnizate clientilor finali.

Definitii si abrevieri

Art. 4. - (1) În cuprinsul prezentei proceduri termenii utilizati au următoarele semnificatii:

a) Autoritatea competentă - ANRE- Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) ARCE - Agentia Română pentru Conservarea Energiei;

c) detinător de garantii de origine - persoană fizică sau juridică pentru care Autoritatea competentă a emis sau a transferat garantii de origine aferente energiei electrice produse în cogenerare de eficientă înaltă.


(2) Termenii utilizati în prezenta procedură au aceeasi semnificatie cu cei utilizati în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă.

 

CAPITOLUL II

Documente de referintă si emiterea garantiilor de origine

 

Art. 5. - Prezenta procedură are la bază prevederile următoarelor documente de referintă:

a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă;

c) Hotărârea Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

d) Hotărârea Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Garantiile de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă si livrată în reteaua electrică sunt emise de Autoritatea competentă, la solicitarea producătorilor de energie electrică, în conditiile si la termenele prevăzute de prezenta procedură.

Solicitarea emiterii garantiilor de origine

Art. 7. - (1) Un producător de energie electrică poate solicita Autoritătii competente emiterea de garantii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, livrată în reteaua electrică.

(2) Solicitarea emiterii garantiilor de origine este adresată în scris Autoritătii competente si contine:

a) cererea de emitere a garantiilor de origine, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) informatiile necesare pentru emiterea garantiilor de origine, mentionate în anexa nr .2;

c) dovada achitării unei contributii bănesti, stabilită potrivit prevederilor art. 19.

(3) Autoritatea competentă poate cere solicitantului, în procesul de emitere a garantiilor de origine, după caz, si alte informatii considerate a fi necesare fată de cele mentionate la alin. (2).

(4) Autoritatea competentă stabileste formatul si continutul machetelor conform cărora vor fi transmise de către producători datele si informatiile prevăzute în anexa nr. 2, necesare emiterii garantiilor de origine.

(5) Perioada de timp pentru care se solicită garantii de origine nu poate fi:

a) mai mică de o lună calendaristică;

b) decât una sau mai multe luni calendaristice succesive;

c) mai mare de un an calendaristic.

Art. 8. - Producătorii de energie electrică pot solicita emiterea de garantii de origine în termen de cel mult 90 de zile de la sfârsitul perioadei pentru care se solicită aceste garantii.

Art. 9. - (1) Autoritatea competentă si/sau persoanele autorizate conform art. 20 alin. (2) au acces la instalatiile si înregistrările producătorilor de energie electrică în cogenerare de eficientă înaltă, pentru a verifica dacă informatiile furnizate de acestia, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) si alin. (3) si în formatul mentionat la alin. (4), sunt corecte.

(2) Producătorii de energie electrică în cogenerare de eficientă înaltă trebuie:

a) să asigure accesul la instalatii si înregistrări;

b) să furnizeze datele solicitate persoanelor autorizate conform prevederilor prezentei proceduri.

Emiterea si continutul garantiilor de origine

Art. 10. - (1) Autoritatea competentă, la solicitarea scrisă a unui producător privind emiterea de garantii de origine pentru energia electrică produsă într-o perioadă de timp în cogenerare de eficientă înaltă si livrată în reteaua electrică, verifică dacă:

a) documentatia transmisă este completă;

b) este îndeplinită conditia conform căreia energia electrică pentru care se solicită garantie de origine este produsă în cogenerare de eficientă înaltă si calculată conform metodologiei mentionate la art. 23.

(2) Autoritatea competentă solicită în scris producătorului, dacă este cazul, completarea, corectarea sau clarificări/justificări cu privire la documentele depuse, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentatiei.

(3) Producătorii de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă răspund solicitării adresate de Autoritatea competentă, mentionată la alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(4) Autoritatea competentă emite producătorului sau altei persoane împuternicite de acesta garantiile de origine solicitate în termen de 45 de zile de la data depunerii complete a documentatiei si dacă este îndeplinită conditia mentionată la alin. (1) lit. b).

Art. 11. - O garantie de origine contine:

a) informatiile menionate în anexa nr. 3;

b) alte informatii pe care Autoritatea competentă le consideră necesare.

Art. 12. - (1) O garantie de origine se emite pentru fiecare 1MWh de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă si livrată în reteaua electrică.

(2) Termenul de valabilitate a unei garantii de origine este de un an de la data emiterii, în cazul în care garantia nu a fost retrasă înainte de acest termen.

Art. 13. - Autoritatea competentă emite o singură garantie de origine pentru acelasi 1MWh de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă.

 

CAPITOLUL III

Modificarea, transferul, retragerea garantiilor de origine

 

Art. 14. - (1) Detinătorul unei garantii de origine poate solicita în scris Autoritătii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii, modificarea garantiei, dacă:

a) contine informatii care nu sunt corecte;

b) specifică informatiile necesar a fi modificate;

c) furnizează elemente justificative privind solicitarea de modificare.

(2) Autoritatea competentă, pe baza informatiilor transmise de solicitant:

a) decide dacă modifică sau retrage garantia de origine care face obiectul solicitării de modificare;

b) emite decizia de modificare sau de retragere a garantiei de origine în termen de 30 zile de la data înregistrării cererii de modificare.

(3) Dacă Autoritatea competentă decide să retragă garantia de origine, va transmite o notificare scrisă solicitantului, în care se motivează decizia luată.

Art. 15. - (1) Un producător care detine garantii de origine si nu mai este detinătorul unitătii de cogenerare pentru care a obtinut aceste garantii poate solicita Autoritătii competente să transfere garantiile detinute noului proprietar al unitătii de cogenerare, după obtinerea de către acesta a licentei de producător.

(2) Dacă Autoritatea competentă primeste o cerere scrisă pentru un transfer de garantii de origine, în conditiile mentionate la alin. (1), transferul garantiilor de origine, în contul noului proprietar se consideră realizat după înregistrarea noului proprietar si a garantiilor de transferat în Registrul unic al garantiilor de origine prevăzut la art. 17.


Art. 16. - (1) Autoritatea competentă poate retrage o garantie de origine dacă se constată că:

a) unele informatii continute în garantie sunt incorecte;

b) datele si informatiile transmise de producător, necesare emiterii garantiilor de origine, sunt incorecte.

(2) Autoritatea competentă informează detinătorul garantiei de origine asupra deciziei de retragere a garantiei de origine în cazurile mentionate la alin. (1) lit. a) si b), în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la luarea acestei decizii.

 

CAPITOLUL IV

Registrul unic al garantiilor de origine

 

Art. 17. - (1) Autoritatea competentă înfiintează si tine actualizat Registrul unic al garantiilor de origine emise producătorilor pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă si livrată în reteaua electrică, în format electronic, care contine informatiile referitoare la:

a) garantiile de origine care au fost emise;

b) garantiile de origine care au fost retrase, inclusiv motivul retragerii;

c) modul de valorificare a garantiilor de origine emise.

(2) Informatiile continute în Registrul unic al garantiilor de origine sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Traseul parcurs de o garantie de origine de la emitere până în momentul valorificării acesteia în perioada de valabilitate se urmăreste prin intermediul Registrului unic al garantiilor de origine, în baza unei proceduri elaborate de Autoritatea competentă si aprobate prin ordin al presedintelui, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 18. - O garantie de origine se identifică printr-un cod unic, compus din:

a) numărul de ordine care începe de la numărul 1 în fiecare an;

b) codul tehnologiei de cogenerare, conform specificatiilor din anexa nr. 4;

c) numărul licentei de producere;

d) codul tipului de sprijin financiar de care a beneficiat producătorul, conform specificatiilor din anexa nr. 5;

e) data emiterii (zi, lună, an);

f) data expirării (zi, lună, an).

 

CAPITOLUL V

Contributia bănească pentru emiterea unei garantii de origine

 

Art. 19. - (1) Autoritatea competentă poate solicita plata unei contributii bănesti producătorilor care solicită emiterea unei garantii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă si livrată în reteaua electrică, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

(2) Contributia bănească solicitată este proportională cu costurile ocazionate de procesul de emitere a unei garantii de origine si cu numărul de garantii emise.

 

CAPITOLUL VI

Verificarea corectitudinii informatiilor

 

Art. 20. - (1) Autoritatea competentă poate, prin sondaj, să verifice sau să solicite, după caz, verificarea corectitudinii datelor si informatiilor transmise de către producători, necesare emiterii garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, pentru care au fost emise garantii de origine:

a) cel putin odată la 3 ani, pentru producătorii care detin unităti de cogenerare cu puteri instalate de cel putin 25 MW;

b) ori de câte ori consideră necesar, pentru producătorii care detin unităti de cogenerare cu puteri instalate mai mici de 25 MW.

(2) Verificarea corectitudinii informatiilor mentionate la alin. (1), inclusiv a existentei sistemelor de măsurare care să asigure determinarea parametrilor de exploatare necesari stabilirii energiei electrice produse în cogenerare de eficientă înaltă, se face, la solicitarea Autoritătii competente, de persoane autorizate (auditori), selectate pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui ANRE, la propunerea ARCE, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Costurile aferente verificării informatiilor, în cazul efectuării acesteia de către persoane autorizate, sunt suportate de către producătorul verificat.

(4) Controalele efectuate conform prevederilor alin. (2) fac obiectul unui proces-verbal în care se mentionează data, locul, constatările făcute si care este transmis Autoritătii competente în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea controlului.

(5) Persoanele autorizate pentru control păstrează confidentialitatea informatiilor obtinute cu ocazia efectuării controlului.

 

CAPITOLUL VII

Valorificarea garantiilor de origine

 

Art. 21. - (1) Furnizorii de energie electrică pot solicita producătorilor detinători de garantii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă si livrată în reteaua electrică garantii de origine în cazul în care:

a) prin reglementări ale Autoritătii competente se solicită furnizorilor recunoasterea etichetei pentru energia electrică furnizată pe baza garantiilor de origine;

b) exportă energie electrică si importatorul solicită garantiile de origine aferente acestei energii;

c) prin reglementări ale Autoritătii competente sau alte prevederi legale se conditionează obtinerea unor facilităti fiscale.

(2) Producătorii pot vinde garantiile de origine detinute furnizorilor, la cererea acestora; pretul unei garantii de origine nu poate fi mai mare decât nivelul contributiei bănesti percepute de Autoritatea competentă pentru emiterea acesteia.

(3) Furnizorii sunt înregistrati în Registrul unic al garantiilor de origine cu garantiile de origine achizitionate si modul de utilizare a acestora.

 

CAPITOLUL VIII

Recunoasterea garantiilor de origine

 

            Art. 22. - Garantiile de origine emise de autoritătile altor state în cazul unor importuri de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă sunt recunoscute pe bază de reciprocitate.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Autoritatea competentă elaborează Metodologia de calcul pentru stabilirea cantitătilor de energie electrică produse în cogenerare de eficientă înaltă necesare emiterii garantiilor de origine, care se aprobă prin ordin al presedintelui în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 24. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.


 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

MODELUL CERERII

pentru solicitarea de garantii de origine

 

Domnule Presedinte,

Subsemnatul [prenumele si numele], în calitate de [director general/administrator unic] la operatorul economic înregistrat la oficiul registrului comertului cu denumirea [denumirea societătii comerciale], cu sediul social în [numele comunei/orasului/municipiului, str. nr., judetul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] si contul [specificatia/numărul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea băncii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societătii comerciale], titular al licentei de producere nr. [nr. licentei de producere] din data de [data emiterii licentei de producere],

solicit emiterea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, conform datelor prevăzute în anexa la prezenta cerere (informatiile prevăzute în anexa nr. 2 la procedură, prezentate în formatul stabilit de Autoritatea competentă si conform calculelor stabilite prin metodologia prevăzută la art. 23 din procedură).

În scopul comunicării cu Autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. [nr. telefon/fax].

 

Semnătura,

...............................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

INFORMATIILE

necesar a fi transmise ANRE de către producătorii de energie electrică în cogenerare de eficientă înaltă pentru emiterea garantiilor de origine

 

1. Denumirea si adresa producătorului

2. Începutul si sfârsitul perioadei pentru care se solicită garantii de origine

3. Locul in care energia electrică a fost produsă si denumirea centralei

4. Tipul tehnologiei de cogenerare, în conformitate cu anexa nr. 4 la procedură

5. Puterea instalată a unitătii de cogenerare

6. Puterea termică a unitătii de cogenerare

7. Data punerii în functiune a unitătii de cogenerare

8. Cantitatea de energie electrică pentru care se solicită garantii de origine si cantitatea totală de energie electrică produsă de unitatea de cogenerare în perioada acoperită de cerere, calculate în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 23 din procedură

9. Eficienta globală a unitătii de cogenerare

10. Tipul combustibililor din care a fost produsă energia electrică

11. Puterea calorifică inferioară a combustibililor utilizati

12. Raportul energie termică/energie electrică

13. Cantitatea de energie termică utilă produsă în perioada pentru care se solicită garantii de origine

14. Utilizarea energiei termice produse în cogenerare

15. Economia de energie primară realizată

16. Alte informatii pe care Autoritatea competentă le consideră necesare pentru:

a) validarea corectitudinii informatiilor furnizate de producător;

b) certificarea faptului că energia electrică a fost produsă în cogenerare de eficientă înaltă.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

INFORMATIILE

incluse în garantia de origine

 

1. Denumirea si adresa producătorului

2. Data emiterii garantiei

3. Codul de identificare al garantiei

4. Începutul si sfârsitul perioadei pentru care garantia este valabilă

5. Locul în care energia electrică a fost produsă si denumirea centralei

6. Tipul tehnologiei de cogenerare, conform anexei nr. 4 la procedură

7. Modul de utilizare a energiei termice, precum si a energiei electrice produse pentru care a fost emisă garantia de origine

8. Cantitatea de energie electrică din cogenerare de eficientă înaltă calculată în baza metodologiei prevăzute la art. 23 din procedură

9. Cantitatea de energie termică produsă în perioada pentru care se solicită garantia

10. Cantitatea de energie electrică produsă în perioada pentru care se solicită garantia

11. Energia primară economisită, calculată în conformitate cu anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

12. Tipul combustibililor din care a fost produsă energia electrică

13. Cantitatea de combustibil din care s-a produs energia electrică

14. Puterea calorifică inferioară a combustibilului utilizat pentru producerea energiei electrice pentru care a fost emisă garantia de origine

15. Eficienta de producere a energiei electrice realizată

16. Eficienta globală realizată

17. Emisia de CO2

18. Codul sprijinului financiar de care a beneficiat producătorul, conform anexei nr. 5 la procedură

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 


TEHNOLOGII DE COGENERARE

 

Tehnologia de cogenerare

Codul

Ciclu combinat cu turbină cu gaze cu recuperarea de energie termică

1

Turbină cu abur de contrapresiune

2

Turbină cu abur de condensatie cu prize

3

Turbină cu gaze prevăzută cu recuperarea de energie termică

4

Motor cu combustie internă

5

Microturbine

6

Motor Stirling

7

Pile de combustie

8

Motoare cu abur

9

Cicluri Rankine pentru biomasă

10

Orice alt tip de tehnologie sau combinatii ale acestora

11

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

CODIFICAREA

tipurilor de sprijin financiar de care a beneficiat producătorul pentru realizarea/exploatarea capacitătilor de producere în cogenerare pe care le detine

 

Tipul de sprijin financiar

Codul

Fără sprijin financiar

0

Sprijin financiar pentru investitii

1

Sprijin financiar pentru exploatarea instalatiilor

2

Sprijin financiar pentru investitii si pentru exploatarea instalatiilor

3

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor sectoare de drumuri nationale, care traversează municipiul Resita, judetul Caras-Severin, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea unor sectoare de drumuri nationale, care traversează municipiul Resita, judetul Caras-Severin, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri nationale prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Resita si Ministerul Transporturilor, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectoarele de drumuri nationale preluate conform art. 1 îsi păstrează indicativele existente la data preluării, conform anexei.

Art. 4. - Pozitia 1.3.7.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Resita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Caras-Severin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 si 541 bis din 24 iulie 2002, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.462.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor sectoare de drumuri nationale, care traversează municipiul Resita, judetul Caras-Severin, aflate în domeniul public al statului, care se preiau din administrarea Consiliului Local al Municipiului Resita în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

 

 

Denumirea sectorului de drum care se preia

Persoana juridică

de la care se preia sectorul

de drum

Persoana juridică care preia sectorul de drum

Lungimea totală (km)

Nr.

de identificare

M.E.F.

Indicativ vechi

Indicativ nou

DN 58B

km 2+200-km 5+200

(intersectie cu DN 58)

Consiliul Local

al Municipiului Resita,

judetul Caras-Severin

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A

L = 3,00

12.240

DN 58B

DN 58B

DN 58

km 37+300- km 44+000, între Calea Caransebesului si Stema Doman si bd. A.I. Cuza L=1,3 km sens unic

L = 8,00

12.238

DN 58

DN 58

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 alin. (2) si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare Program, administrat de Ministerul Economiei si Finantelor, în conditiile prevăzute de lege.


(2) Prin Program se acordă sprijin financiar în cadrul Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, republicată.

(3) Beneficiarii Programului sunt operatorii economici cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform sectiunii C pozitiile 1310-3320, sau/si recuperarea materialelor, conform sectiunii D pozitiile 3831-3832 inclusiv, din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii de eligibilitate:

a) să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comertului ca societăti comerciale sau ca societăti cooperative;

b) să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situatii financiare anuale transmise si înregistrate la administratia teritorială a Ministerului Economiei si Finantelor;

c) să nu se afle în stare de insolventă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic, să nu le fi fost impusă nicio restrictie asupra activitătii comerciale, să nu fie subiectul unor aranjamente între creditori sau să se afle într-o altă situatie similară cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;

d) să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac exceptie operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, acordate prin conventii si/sau ordine conform prevederilor legale, si respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;

e) reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instantă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;

f) să nu se afle în dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;

g) să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali si în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăsească echivalentul în lei a 200.000 euro;

h) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si creanta integral recuperată;

i) să detină resursele financiare necesare asigurării cofinantării pentru implementarea proiectului;

j) să realizeze produse prelucrate pentru care există piată asigurată;

k) să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activităti prevăzute la art. 3 lit. a)-c);

l) să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor si, după caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si să demonstreze avantajele aplicării industriale a acestora, pentru activitătile prevăzute la art. 3 lit. e);

m) să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor si a modelelor industriale la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe pietele externe pentru proiectele aferente activitătii prevăzute la art. 3 lit. h).

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Program constă în stabilirea categoriilor de activităti, a conditiilor de eligibilitate a beneficiarilor, a criteriilor de eligibilitate a proiectelor, precum si a procedurii de acordare a sprijinului financiar.

Art. 3. - Categoriile de activităti finantate de la bugetul de stat în cadrul Programului sunt următoarele:

a) implementarea si certificarea sistemelor de management al calitătii si/sau a sistemelor de management al mediului si/sau schema de management de mediu si audit - EMAS;

b) implementarea si certificarea sistemelor de management al sănătătii si sigurantei ocupationale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială si de igienă alimentară si/sau a sistemelor de management al securitătii informatiei;

c) dotarea si/sau modernizarea laboratoarelor de testare si etalonare existente, precum si acreditarea acestora, după caz;

d) certificarea voluntară a produselor si/sau obtinerea etichetei ecologice pentru produse;

e) asimilarea de tehnologii si produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obtinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice si aplicarea inventiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci;

f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităti din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;

g) organizarea si amenajarea în incinta operatorilor economici, în spatiile existente, de expozitii si/sau standuri de prezentare a produselor industriale;

h) înregistrarea si protejarea pe piata externă a mărcilor, desenelor si modelelor industriale românesti.

Art. 4. - (1) Beneficiarii proiectelor pentru activitătile prevăzute la art. 3 lit. a), c) si d) nu pot fi întreprinderi mici si mijlocii, asa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Beneficiarii proiectelor pentru activitatea prevăzută la art. 3 lit. c) pot fi si entităti din infrastructura pentru evaluarea conformitătii produselor industriale, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-i) si nu beneficiază pe perioada de implementare a proiectului de alte fonduri nerambursabile pentru acelasi tip de proiecte.

(3) Beneficiarii proiectelor pentru activitatea prevăzută la art. 3 lit. f) pot fi si asociatii profesionale sau patronate de ramură, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a), e), f), g), h), i).

Art. 5. - (1) Proiectele pentru care se acordă sprijin financiar de la bugetul de stat prin Program trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să se încadreze în categoriile de activităti prevăzute la art. 3;

b) să contină etapele proiectului, precum si structura de finantare pe etape;

c) să asigure implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finantare;

d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului.

(2) Proiectele pot să contină una sau mai multe activităti dintre cele prevăzute la art. 3.

Art. 6. - (1) Pentru verificarea îndeplinirii conditiilor si criteriilor de eligibilitate si administrarea Programului, la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor se constituie Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumită în continuare Comisie.

(2) Din Comisie fac parte si reprezentanti ai patronatelor de ramură.

(3) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Comisiei, precum si modul de gestionare a activitătilor pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Art. 7. - (1) Sprijinul financiar se acordă numai beneficiarilor care întrunesc conditiile de eligibilitate prevăzute la art. 1 alin. (3) pentru proiectele care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 5, care asigură cresterea competitivitătii produselor industriale si utilizarea eficientă a fondurilor alocate.

(2) Suma maximă acordată unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de până la 3 ani este egală cu echivalentul a 200.000 euro, cu plata esalonată, pe bază de documente justificative.

(3) Suma minimă alocată de la bugetul de stat pentru un proiect este egală cu echivalentul a 5.000 euro.

Art. 8. - (1) Proiectele acceptate se finantează în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetele anuale ale Ministerului Economiei si Finantelor.

(2) Finantarea proiectelor în cadrul Programului se face după cum urmează:

a) 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, si 50% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitătile prevăzute la art. 3 lit. a)-f);

b) 30% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, si 70% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 3 lit. g);

c) 45% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de beneficiari, si 55% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 3 lit. h).

Art. 9. - (1) Acordarea sprijinului financiar se face în baza contractului de finantare încheiat cu beneficiarii Programului, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Beneficiarii Programului sunt obligati să păstreze mijloacele fixe achizitionate în cadrul contractelor de finantare încheiate cu Ministerul Economiei si Finantelor pe perioada normală de functionare prevăzută în Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004.

(3) Beneficiarii sprijinului financiar care nu respectă clauzele contractuale si/sau care furnizează informatii eronate cu privire la derularea proiectului nu mai pot beneficia de sprijin financiar în cadrul acestui Program, pe o perioadă de 24 de luni de la data constatării neîndeplinirii conditiilor care au condus la încetarea contractului, si trebuie să restituie în întregime sumele de care au beneficiat, plus dobânzile aferente, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 10. - Proiectele acceptate de Comisie si contractele de finantare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor finaliza în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.247/2005 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale.

Art. 11. - (1) Aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitătii produselor industriale” se va face prin ordin al ministrului economiei si finantelor până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.247/2005 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 26 octombrie 2005, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.510.

 

ANEXĂ

 

MECANISMUL DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR

de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale

 

1. După publicarea legii bugetului de stat, Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar (Comisia) promovează campanii de informare publică privind Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale.

2. Solicitantii depun proiectele la Registratura Ministerului Economiei si Finantelor.

3. Proiectele trebuie să contină documente din care să rezulte îndeplinirea conditiilor si criteriilor de eligibilitate, precum si alte informatii relevante pentru proiect, însotite de cererea de acordare a sprijinului financiar.

4. Proiectele se înregistrează în Registrul unic de evidentă al Comisiei, în ordinea numerelor de înregistrare primite de la Registratura Ministerului Economiei si Finantelor.

5. Proiectele se evaluează în ordinea numerelor de înregistrare în Registrul unic de evidentă.

6. În termen de 5 zile lucrătoare de la data evaluării, Comisia notifică solicitantului decizia de acceptare sau de respingere a proiectului.


7. Pentru proiectele acceptate, solicitantul are obligatia să prezinte contractul de finantare completat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării Comisiei. Nerespectarea acestui termen se consideră renuntare la sprijinul financiar solicitat prin proiect.

8. Pentru contractele de finantare întocmite în mod corespunzător, Ministerul Economiei si Finantelor are obligatia să asigure încheierea acestora în termen de 15 zile lucrătoare.

9. Contestatiile solicitantilor privind decizia de respingere a finantării proiectului se depun la Registratura Ministerului Economiei si Finantelor în termen de 10 zile de la primirea deciziei.

10. Contestatiile se solutionează de către o comisie numită în acest scop prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

11. Modelul de cerere-tip trebuie să cuprindă următoarele:

a) Denumirea solicitantului............................................................................(denumirea completă)

b) Sediul............................................................................................................................................

c) Telefon, fax, e-mail........................................................................................................................

d) Reprezentant:

e) Solicitarea...............................................................................................(denumirea proiectului)

f) Semnătura ................................. (numele si prenumele persoanei autorizate să semneze pentru si în numele solicitantului)

g) Data...............................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea lucrărilor de extindere a retelelor de alimentare cu energie electrică si de racordare a locuintelor reconstruite/strămutate din unele localităti afectate de calamitătile naturale produse în judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008, cu suma de 919 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea lucrărilor de extindere a retelelor de alimentare cu energie electrică si de racordare a locuintelor reconstruite/strămutate din unele localităti afectate de calamitătile naturale produse în judetul Neamt.

Art. 2. - (1) Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

(2) Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executarea lucrărilor se vor contracta de către ordonatorii principali de credite, avându-se în vedere prevederile art. 122 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Până la avizarea documentatiilor tehnico-economice, potrivit legii, se aprobă deschiderea finantării si începerea executiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ si valoric.

(4) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrări executate si însusite de către beneficiar.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.511.

 


ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumelor alocate pentru finantarea lucrărilor de extindere a retelelor de alimentare cu energie electrică si de racordare a locuintelor reconstruite/strămutate din unele localităti afectate de calamitătile naturale produse în judetul Neamt

 

Nr. crt.

Judetul

Totalul sumelor alocate

- mii lei -

 

Total general, din care:

919

1.

Comuna Gâdinti

307

2.

Comuna Horia

81

3.

Comuna Ion Creangă

531

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referintă si a listei indicatorilor de performantă a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referintă si lista indicatorilor de performantă a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 23 octombrie 2006, Partea I „Principiile asigurării calitătii în învătământul superior” punctul 1.6 „Terminologie”, alineatele 4 si 5 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Autorizarea functionării provizorii a programelor de studii sau/si institutională este prima etapă a procedurii de acreditare si reprezintă rezultatul evaluării externe de către ARACIS pe baza raportului de autoevaluare propus de solicitant. Autorizatia de functionare provizorie este actul care conferă institutiei de învătământ superior sau organizatiei furnizoare de educatie dreptul de a desfăsura procesul de învătământ si de a organiza, după caz, admiterea într-un program de studii. Autorizatia de functionare provizorie a unui program de studii se acordă, pe baza avizului favorabil al ARACIS si al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin hotărâre a Guvernului, initiatorul fiind Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la transmiterea acestuia. Autorizatia de functionare provizorie a unei institutii de învătământ superior se poate acorda, prin hotărâre a Guvernului, cu cel putin 6 luni înainte de începerea unui nou an universitar, dacă organizatia furnizoare de educatie a initiat cel putin 3 programe de studiu care au fost propuse si avizate favorabil să functioneze provizoriu de ARACIS si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu exceptia institutiilor de învătământ superior care organizează numai învătământ superior teologic, care pot fi autorizate să functioneze provizoriu dacă au initiat cel putin un program de studii în domeniul teologic, propus si avizat favorabil să functioneze provizoriu de către ARACIS si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calitătii prin care se certifică respectarea standardelor pentru functionarea organizatiei furnizoare de educatie si a programelor de studii. Acreditarea se propune si se acordă, pe baza rezultatelor procesului de evaluare externă efectuată de către ARACIS, ca recunoastere a calitătii academice a unei institutii de învătământ superior sau a unei organizatii furnizoare de educatie care a fost autorizată să functioneze provizoriu si care îndeplineste cerintele minime ale standardelor si indicatorilor de performantă privind calitatea educatiei. Acreditarea unui program de studii se face prin hotărâre a Guvernului initiată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, pe baza avizului ARACIS, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la transmiterea acestuia. Acreditarea unei institutii de învătământ superior, indiferent de denumire: universitate, academie de studii, institut, scoală sau organizatie furnizoare de educatie, se face prin lege, promovată de Guvern, la initiativa Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pe baza avizului ARACIS. Proiectul legii de acreditare a unei institutii de învătământ superior poate fi initiat de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului numai dacă institutia are cel putin 3 programe de studii propuse de ARACIS si avizate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru acreditare, cu exceptia institutiilor de învătământ superior care organizează numai învătământ superior teologic, pentru care proiectul legii de acreditare poate fi initiat dacă institutia are cel putin un program de studii universitare de licentă în domeniul teologic propus de ARACIS si avizat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru acreditare. Institutiile de învătământ superior acreditate sunt integrate în sistemul de învătământ national si au dreptul de a elibera diplome, certificate si alte acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, si de a organiza examenele prin care se finalizează programul de studii universitare de licentă, masterat si/sau doctorat.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.512.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitară si natională

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - După articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitară si natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 8 septembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se introduc trei noi articole, articolele 4, 5 si 6, cu următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Se desemnează, pentru fiecare pol de crestere prevăzut la art. 1, un coordonator de pol, care va sprijini coordonarea pregătirii si implementării planului integrat de dezvoltare al polului de crestere si a proiectelor incluse în plan, având următoarele atributii principale:

a) contribuie la elaborarea si implementarea planului integrat de dezvoltare al polului de crestere;

b) stabileste o relatie de colaborare si consultare permanentă, la nivel central si local, cu institutiile implicate în pregătirea si implementarea planului integrat de dezvoltare;

c) participă la reuniunile tehnice organizate în procesul de elaborare si implementare a planului integrat de dezvoltare;

d) participă la monitorizarea respectării graficului de implementare a planului integrat de dezvoltare;

e) elaborează rapoarte si informări periodice privind stadiul implementării planului integrat de dezvoltare.

(2) Coordonatorul de pol îsi desfăsoară activitatea în cadrul agentiei pentru dezvoltare regională din regiunea de dezvoltare în care este localizat polul de crestere.

Art. 5. - În aplicarea prevederilor art. 3 si 4, se va încheia câte un protocol tripartit între Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si fiecare agentie pentru dezvoltare regională care va reglementa următoarele aspecte:

a) procedura utilizată pentru selectia coordonatorului de pol;

b) atributiile detaliate ale coordonatorului de pol;

c) modalitătile de finantare a activitătii coordonatorului de pol si a personalului de sprijin al acestuia;

d) alte clauze privind asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii coordonatorului de pol.

Art. 6. - Institutiile publice centrale si locale implicate în pregătirea si implementarea planului integrat de dezvoltare al polului de crestere sprijină coordonatorul de pol în îndeplinirea atributiilor care îi revin.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitară si natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 8 septembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.513.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Radu Gabriel Safta se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Istanbul, Republica Turcia.

Art. 2. - Domnul Radu Gabriel Safta îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.519.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Stefana Greavu se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Istanbul, Republica Turcia.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.520.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale din municipiul Petrosani, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectului tehnic de investitii în turism, subprogramul national „Schi în România”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă proiectul de investitii în turism „Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Finantarea documentatiei tehnice si a lucrărilor de executie a proiectului prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul autoritătii locale si în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

(2) Pentru anul 2008 se aprobă alocarea sumei de 8.000 mii lei din bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, capitolul 87.01 „Alte actiuni economice”, titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice”, pentru sustinerea financiară a autoritătilor administratiei publice locale din municipiul Petrosani, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectului tehnic de dezvoltare a domeniului schiabil, prevăzut în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si

profesii liberale,

Lucia Nora Morariu,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.537.

 

ANEXĂ

 

FISA PROIECTULUI

 

Denumirea proiectului:

Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng

 

Prioritatea:

Prevăzută în Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România”, cu modificările si completările ulterioare

 

Parteneri:

Autorităti publice locale din municipiul Petrosani

 

Descrierea proiectului:

 

Proiectare si inginerie (proiect tehnic) pentru dezvoltarea domeniului schiabil din zona turistică Parâng

 

Data începerii:

2006

Data închiderii:

2010


Finantarea:

 

- mii lei -

Costurile proiectului

Realizări până la 31/12/2007

Program 2008

Propuneri 2009

Propuneri 2010

Estimări 2011

Estimări 2012

TOTAL

A

1

2

3

4

5

6

7=1+...+6

TOTAL

- eligibile

- neeligibile

1349

9439

 

 

 

 

10780

 

Sursa de finantare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

Sursele de finantare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Cod indicator

Realizări până la

31/12/2007

Program 2008

Propuneri 2009

Propuneri 2010

Estimări 2011

Estimări 2012

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7=1+ ...6

TOTAL

I.

II.

 

 

 

1349

 

 

9439

 

 

 

 

 

 

10780

din care, pe surse de finantare:

BUGET DE STAT

I.

II.

50.01

 

 

 

8000

 

 

 

 

 

 

8000

BUGET LOCAL

I.

II.

 

 

 

 

1439

 

 

 

 

 

 

1439

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.

II.

50.08

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de fundamentare:

 

 

Realizări până la 31/12/2007

Program 2008

Propuneri 2009

Propuneri 2010

Estimări 2011

Estimări 2012

TOTAL

A

1

2

3

4

5

6

7=1+...6

- Indicatori fizici

 

 

 

 

 

 

 

- Indicatori de rezultate

studiu de fezabilitate

proiect tehnic

 

 

 

 

 

 

Comentarii:

 

 

 

 

 

 


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante furajere

 

Având în vedere necesitatea armonizării legislatiei românesti cu Directiva Comisiei 2007/72/CE din 13 decembrie 2007 de modificare a Directivei Consiliului 66/401/CEE în ceea ce priveste includerea speciei Galega orientalis Lam., publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329/37 din 14 decembrie 2007,

văzând Referatul de aprobare nr. 131.437 din 6 noiembrie 2008 al Directiei generale implementare politici agricole,

în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1) punctul A, litera (b) va avea următorul cuprins:

„(b) Leguminoase:

Galega orientalis Lam. /Galega furajeră

Hedysarum coronarium L./Sparceta spaniolă

Lotus corniculatus L. /Ghizdei

Lupinus albus L. /Lupin alb

Lupinus angustifolius L. /Lupin albastru

Lupinus luteus L. /Lupin galben

Medicago lupulina L. /Trifoi mărunt

Medicago sativa L. /Lucernă albastră

Medicago x varia T. Martyn/Lucernă hibridă

Onobrychis viciifolia scop/Sparcetă

Pisum sativum l. (partim) /Mazăre

Trifolium alexandrinum L. /Trifoi egiptean

Trifolium hybridum L. /Trifoi hibrid

Trifolium incarnatum L. /Trifoi incarnat

Trifolium pratense L. /Trifoi rosu

Trifolium repens L. /Trifoi alb

Trifolium resupinatum L. /Trifoi persan

Trigonella foenum-graecum L. /Schinduf

Vicia faba L. (partim) /Bob

Vicia pannonica crantz/Măzăriche de toamnă

Vicia sativa L. /Măzăriche de primăvară

Vicia villosa Roth/Măzăriche păroasă”

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1)Sământa speciilor următoare:

Brassica napus L. var. naprobrassica (L.) Rchb. /Gulie furajeră

Brassica oleracea L. convar acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. /Varză furajeră

Dactylis glomerata L. /Golomăt Festuca arundinacea Schreber/Păius înalt Festuca pratensis Hudson/Păius de livezi Festuca rubra L. /Păius rosu x Festulolium/Festulolium Galega orientalis Lam. /Galega furajeră Lolium multiflorum Lam. /Raigras aristat Lolium perenne L. /Raigras peren Lolium x bouceanum Kunth/Raigras hibrid Phleum pratense L. /Timoftică Medicago sativa L. /Lucernă albastră Medicago x varia T. Martyn/Lucernă hibridă Pisum sativum L. /Mazăre

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers./Ridiche furajeră Trifolium repens L. /Trifoi alb Trifolium pratense/Trifoi rosu

nu poate fi comercializată pe piată decât dacă a fost certificată oficial ca „Sământă Bază” sau „Sământă Certificată”.

3. În anexa nr. 2, la sectiunea I „Sământa Certificată” punctul 2, litera A „Tabel” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

4. În anexa nr. 2, la sectiunea II „Sământa Bază” punctul 2, litera A „Tabel” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

5. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3.

Art. II. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2007/72/CE din 13 decembrie 2007 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce priveste includerea speciei Galega orientalis Lam., publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329/37 din 14 decembrie 2007.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 31 decembrie 2008.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 708.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

 

A. Tabel

 


Pagina 1

Pagina a 2-a

 


ANEXA Nr. 2

 

A. Tabel

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.263/2005)

 

GREUTATEA LOTURILOR SI ESANTIOANELOR

 

Greutatea maximă a unui lot nu poate fi depăsită cu mai mult de 5%.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104.597 din 23 septembrie 2008, în temeiul art. 123 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,

în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior este de 86 lei/m3.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 933/2007 pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe baza căruia se calculează valoarea despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier si vegetatiei forestiere din afara fondului forestier, pentru calculul despăgubirilor care se acordă pentru functiile de protectie asigurate de păduri, precum si pentru calculul obligatiilor bănesti aferente scoaterii de terenuri din fondul forestier national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 11 decembrie 2007, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2008.

Nr. 715.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei privind operatiuni de asigurare a cursului de schimb valutar (NI-CST-11-II/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare, luând în analiză propunerea privind aprobarea Normei privind operatiuni de asigurare a cursului de schimb valutar (NI-CST-11-II/0) si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 811 din 13 noiembrie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data 21 noiembrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din 21 noiembrie 2008, hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă Norma privind operatiuni de asigurare a cursului de schimb valutar (NI-CST-11-II/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2008.

Nr. 369.

 


ANEXĂ

 

NORMĂ

privind operatiuni de asigurare a cursului de schimb valutar (NI-CST-11-II/0)

 

CAPITOLUL I

Aspecte generale

 

ARTICOLUL 1

Obiectul si scopul normei

 

(1) Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A., republicată1, si cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A., în numele si în contul statului2, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În scopul sustinerii exporturilor românesti, Banca de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK, derulează operatiuni de asigurare a cursului de schimb valutar, pe termen scurt, în baza unui plafon anterior aprobat, având ca obiectiv stimularea exporturilor românesti, prin protejarea încasărilor în euro si dolari S.U.A. din exporturile efectuate, împotriva fluctuatiilor nefavorabile ale cursului de schimb.

(3) Obiectul prezentelor norme îl constituie stabilirea principiilor si conditiilor de derulare a acestui tip de operatiuni, precum si etapele de parcurs în vederea aprobării de către EXIMBANK a solicitărilor de asigurare.

(4) Asigurarea cursului valutar reprezintă o operatiune financiară specifică si nu face parte din domeniul asigurării creditelor de export.

(5) Sursa de realizare a acestor operatiuni în numele si în contul statului este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, „fondul destinat stimulării operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale”.

(6) Anual, la propunerea EXIMBANK, Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (denumit în continuare C.I.F.G.A.) va aproba valoarea-limită a plafonului care poate fi alocat unui solicitant, precum si valoarea-limită a unei sume asigurate, în cadrul plafonului.

(7) Durata estimată de aplicare a asigurării cursului valutar este de 3 ani.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

ARTICOLUL 2

Termeni utilizati

 

În sensul prezentelor norme, termenii utilizati în documentele asociate operatiunilor de asigurare a cursului de schimb valutar au următoarele definitii:

- solicitant - exportatorul român care încheie cu debitorul extern (cumpărător) un contract comercial de export;

- debitorul extern - cumpărătorul străin, semnatar al contractului comercial de export, care are obligatia de a plăti contravaloarea bunurilor/serviciilor importate;

- contractul comercial de export - contractul comercial care prevede livrarea de către solicitant, de bunuri/servicii către debitorul extern si pentru care a fost convenită plata în valuta mentionată în oferta de asigurare (euro, dolari S.U.A.);

- plafon - angajamentul asumat de EXIMBANK, în numele si în contul statului, materializat în acordul de plafon, conform căruia EXIMBANK se obligă să plătească o parte din pierderea suportată de solicitant ca urmare a aprecierii monedei nationale fată de euro si dolari S.U.A., pentru unul sau mai multe contracte de export/livrări în cadrul contractelor de export, într-o anumită perioadă de timp; plafonul aprobat pentru un solicitant trebuie să se încadreze în valoarea-limită a plafonului aprobată de C.I.F.G.A;

- acord de plafon - contractul încheiat între EXIMBANK si solicitant (denumit în continuare Acord), prin care EXIMBANK se angajează să pună la dispozitia solicitantului plafonul;

- pierderea solicitantului - apare atunci când moneda natională (leu) se apreciază fată de valuta în care se încasează exportul (euro, dolari S.U.A.);

- cursul de schimb asigurat - cursul de schimb euro/leu, dolar S.U.A./leu al Băncii Nationale a României (denumită în continuare B.N.R.), valabil la data depunerii cererii pentru emiterea unei oferte confirmate de asigurare;

- oferta confirmată de asigurare - document convenit între EXIMBANK si solicitant, semnat de ambele părti, care stabileste suma asigurată si conditiile de asigurare a cursului de schimb valutar;

- durata asigurării - perioada de timp de la semnarea ofertei confirmate de asigurare până la expirarea acesteia, stabilită în functie de termenele de încasare a creantelor de către solicitant; durata asigurării poate fi de maximum 90 de zile, dar nu mai mică de 10 zile calendaristice;

- suma asigurată - suma specificată de solicitant în cererea de emitere a ofertei de asigurare, dimensionată în functie de valoarea creantelor în euro/dolari S.U.A., aferente uneia sau mai multor livrări la export; suma asigurată trebuie să se încadreze în plafonul anterior aprobat, precum si în valoarea-limită a sumei asigurate aprobată de C.I.F.G.A;

- prima - suma plătită de către solicitant pentru obtinerea asigurării, rezultată prin aplicarea procentului de primă la suma asigurată;

- procentul de primă - valoarea procentuală a primei, calculată în functie de perioada de valabilitate a ofertei confirmate de asigurare;

- data de exercitare a dreptului la despăgubire - data solicitată de exportator, stabilită în functie de termenele de încasare a creantelor în euro/dolari S.U.A. si pe baza căreia se determină cursul de schimb utilizat pentru calculul despăgubirii;

- despăgubirea - suma ce urmează a fi plătită de EXIMBANK solicitantului, în cazul înregistrării unei pierderi ca urmare a aprecierii monedei nationale fată de euro/dolar S.U.A.


1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.


 

CAPITOLUL III

Eligibilitate

 

ARTICOLUL 3

Criterii de eligibilitate

 

(1) Pot beneficia de asigurarea cursului de schimb valutar, oferită de EXIMBANK, în numele si în contul statului, exportatorii care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

a) desfăsoară activitate de export de bunuri si servicii, având un istoric al derulării activitătii de export de cel putin un an;

b) nu s-a instituit procedura judiciară a insolventei, conform legislatiei în vigoare;

c) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Economiei si Finantelor, inclusiv cu Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EXIMBANK.

(2) Nu sunt eligibile pentru a beneficia de asigurare:

- exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilită periodic3 prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii;

- exportul de armament;

- exportul realizat către filiale ale societătii-mamă exportatoare sau operatori economici asociati. Prin exceptie, asigurarea se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociati;

- exporturile către o persoană fizică.

 

CAPITOLUL IV

Caracteristicile plafonului

 

ARTICOLUL 4

Caracteristici generale ale plafonului

 

(1) EXIMBANK asigură cursul de schimb euro/leu, dolar S.U.A./leu utilizat pentru transformarea în lei a încasărilor în euro/dolari S.U.A. rezultate din derularea contractelor de export, împotriva riscului valutar, respectiv de apreciere a monedei nationale.

(2) Operatiunile de asigurare a cursului de schimb valutar se derulează în baza unui plafon acordat de EXIMBANK fiecărui solicitant (exportator).

(3) Acordarea plafonului, inclusiv dimensionarea acestuia, se realizează pe baza analizei informatiilor furnizate de solicitant în cererea de acordare a plafonului, prin corelarea valorii plafonului solicitat cu experienta solicitantului în derularea contractelor de export si volumul preconizat al exporturilor în perioada de referintă.

(4) Plafonul alocat unui solicitant se supune spre aprobare C.I.F.G.A., cu avizul Comitetului de directie al EXIMBANK.

(5) Pe baza hotărârii C.I.F.G.A., EXIMBANK si solicitantul semnează acordul de plafon, pe termen de maximum un an, cu posibilitate de prelungire, în baza căruia se vor derula operatiunile specifice de asigurare a cursului de schimb valutar.

(6) Hotărârea C.I.F.G.A. de aprobare a plafonului constituie în acelasi timp si acordul C.I.F.G.A. de plată a despăgubirii în cazul în care solicitarea de despăgubire se încadrează în termenii si conditiile acordului si ofertei confirmate de asigurare.

(7) Pentru plafonul aprobat solicitantul va plăti un comision de analiză, la valoarea specificată în caietul de comisioane al EXIMBANK.

 

CAPITOLUL V

Derularea operatiunilor de asigurare a cursului de schimb

 

ARTICOLUL 5

Documentatia necesară analizei efectuate de EXIMBANK

 

(1) În baza plafonului aprobat, exportatorul poate solicita EXIMBANK asigurarea cursului de schimb valutar, cu conditia ca suma solicitată a fi asigurată să se încadreze în valoarea plafonului.

(2) În acest scop, solicitantul va furniza EXIMBANK informatii despre livrările, respectiv încasările aferente din cadrul contractului/contractelor de export care fac obiectul operatiunii de asigurare.

(3) EXIMBANK are dreptul să solicite informatii/documente suplimentare referitoare la activitatea solicitantului si tranzactia de export, atunci când informatiile furnizate nu sunt suficiente pentru fundamentarea deciziei de asigurare.

 

ARTICOLUL 6

Oferta confirmată de asigurare

 

(1) Corespunzător fiecărei operatiuni de asigurare, EXIMBANK va emite o ofertă de asigurare, confirmată de solicitant si semnată de ambele părti, prin care se angajează să plătească acestuia cea mai mică valoare dintre următoarele:

- diferenta dintre cursul asigurat si cursul de schimb valabil la data de exercitare a dreptului la despăgubire (pierderea asigurată); si

- diferenta dintre cursul asigurat si cursul de schimb valabil la data încasării creantei (pierderea efectivă) în următoarele conditii:

- cursul de schimb valabil la data de exercitare a dreptului de despăgubire să fi înregistrat o apreciere de minimum 2%;

- exportatorul să fi înregistrat o pierdere efectivă.

(2) Suma aferentă despăgubirii nu va depăsi 15% din suma asigurată (transformată în echivalent lei la cursul de schimb asigurat).

(3) Oferta confirmată de asigurare se poate emite pentru una sau mai multe livrări aferente unuia ori mai multor contracte de export.

(4) Oferta confirmată de asigurare stabileste conditiile specifice operatiunii de asigurare, precum si conditiile de plată a despăgubirii.

(5) Oferta confirmată de asigurare se emite pe o perioadă de maximum 90 de zile calendaristice, dar nu mai putin de 10 zile calendaristice. Oferta intră în vigoare la data plătii de către solicitant a primei.

(6) Clauzele acordului de plafon sunt aplicabile tuturor ofertelor confirmate de asigurare, emise în cadrul plafonului aprobat.

 

ARTICOLUL 7

Prima si comisionul de administrare

 

(1) Costul asigurării de către EXIMBANK a cursului de schimb, în numele si în contul statului, îl constituie prima, care trebuie plătită integral de solicitant, fiind o conditie de intrare în vigoare a ofertei confirmate de asigurare.


(2) Prima se determină prin aplicarea procentului de primă la suma asigurată, mentionată în ofertă. Procentul de primă se calculează în functie de durata asigurării. Prima încasată va reîntregi fondul statului prevăzut la art. 1 alin. (5). Modul de calcul al primei este stipulat în procedura de aplicare a normei.

(3) Pentru administrarea operatiunilor de asigurare a cursului de schimb, EXIMBANK va percepe un comision de administrare pentru fiecare sumă asigurată în cadrul plafonului.

(4) Prima si comisionul de administrare se plătesc de către solicitant în lei, la cursul de schimb comunicat de B.N.R., valabil la data plătii acestora.


3 Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, în vigoare la data aprobării prezentei norme, este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

 

CAPITOLUL VI

Acordarea despăgubirii

 

ARTICOLUL 8

Cererea de despăgubire

 

(1) În cazul aprecierii monedei nationale, pe parcursul duratei de asigurare, solicitantul (exportatorul) are dreptul să solicite EXIMBANK despăgubire, în conformitate cu clauzele acordului de plafon si cu conditiile prevăzute în oferta confirmată de asigurare.

(2) În acest scop, solicitantul va depune la EXIMBANK o cerere de despăgubire, în care se va face referire la oferta confirmată de asigurare emisă, împreună cu documentele care atestă efectuarea livrărilor si încasarea creantelor în euro, dolari S.U.A. aferente, mentionate în ofertă.

(3) Cererea de despăgubire poate fi transmisă la EXIMBANK în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data stabilită pentru exercitarea dreptului la despăgubire.

(4) EXIMBANK analizează dacă cererea de despăgubire se încadrează în conditiile Acordului si ale ofertei confirmate de asigurare si calculează suma aferentă despăgubirii astfel:

Sd = minim {[(C1 - C2) x Sa]; [(C1 - C3) x Sa]},

unde:

Sd - suma în lei pe care EXIMBANK o plăteste exportatorului ca despăgubire, în conditiile ofertei de asigurare, si care nu poate depăsi echivalentul în lei a 15% din suma asigurată;

C1 - cursul de schimb asigurat, respectiv cursul de schimb euro/leu, dolari S.U.A./leu al B.N.R, valabil la data depunerii cererii pentru emiterea ofertei de asigurare;

C2 - cursul de schimb euro/leu, dolari S.U.A./leu al B.N.R, valabil la data stabilită pentru exercitarea dreptului de despăgubire, prevăzută în oferta confirmată de asigurare;

C3 - cursul de schimb euro/leu, dolari S.U.A./leu al B.N.R, valabil la data încasării creantei;

Sa - suma asigurată.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 9

Dispozitii finale

 

(1) În cazuri justificate, C.I.F.G.A. poate mandata EXIMBANK să ia toate măsurile necesare pentru limitarea riscului aferent operatiunilor de asigurare a cursului de schimb valutar, în numele si în contul statului.

(2) În cazul în care, ulterior acordării despăgubirii, se constată că solicitantul a furnizat informatii/documente false referitoare la activitatea de export, contractul de export asigurat etc, EXIMBANK are dreptul de a solicita restituirea integrală sau partială a sumelor acordate ca despăgubire, speze si comisioane de transfer bancar. La aceste sume se vor aplica majorări de întârziere calculate în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, până la recuperarea integrală a debitului. EXIMBANK îsi va exercita dreptul de regres si va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului împotriva solicitantului. Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, potrivit dispozitiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală si prevederilor normelor interne privind recuperarea creantelor administrate de EXIMBANK în numele si în contul statului. EXIMBANK va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului, atât împotriva solicitantului, cât si împotriva oricărei altei persoane asupra căreia acesta si-a transferat obligatiile.

(3) În scopul aplicării prezentelor norme, EXIMBANK va elabora proceduri de lucru, care vor fi supuse aprobării C.I.F.G.A.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 101, în loc de: „101. Hosman Victor, fiul lui Ion (născut în anul 1923 în localitatea Cociulia) si Teodosia, născut la data de 25 septembrie 1954 în localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul. (5.704/2003)” se va citi: „101. Hosman Victor, fiul lui Ion (născut în anul 1923 în localitatea Cociulia) si Teodora, născut la data de 25 septembrie 1954 în localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul. (5.704/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.452/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 2, în loc de: „2. Baurceanu Ala, fiica lui Ghenova Ion (născut la 12.06.1929 în localitatea Ciobalaccia) si Maria, născută la data de 2 decembrie 1970 în localitatea Gotesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (7.216/2003)” se va citi: „2. Baurceanu Ala, fiica lui Ghenov Ion (născut la 12.06.1929 în localitatea


Ciobalaccia) si Maria, născută la data de 2 decembrie 1970 în localitatea Gotesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (7.216/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 36, în loc de: „36. Kusnir Serghei, fiul lui Victor (fiul lui Patras Maria, născută la 13.07.1937 în localitatea Bahrinesti) si Natalia, născut la data de 15 septembrie 1987 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, Cernăuti, str. Komarova nr. 31, bl. AB, ap. 182. (7.496 bis/2003)” se va citi: „36. Kusnir Serghei, fiul lui Victor (fiul lui Patras Maria, născută la 13.07.1937 în localitatea Bahrinesti) si Natalia, născut la data de 18 august 1987 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, Cernăuti, str. Komarova nr. 31, bl. AB, ap. 182. (7.496 bis/2003)”.

- în anexa nr. 1, la pozitia 45, în loc de: „45. Patrascanu Lucretia, fiica lui Sosnovschi Ion si Victoria (născută la 2.05.1931 în localitatea Gotesti, raionul Cantemir), născută la data de 29 martie 1961 în localitatea Gotesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (7.207/2003)” se va citi: „45. Patrasanu Lucretia, fiica lui Sosnovschi Ion si Victoria (născută la 2.05.1931 în localitatea Gotesti, raionul Cantemir), născută la data de 29 martie 1961 în localitatea Gotesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (7.207/2003)”;

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.453/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 75, în loc de: „75. Plesca Angela, fiica lui Pricop Valeriu (fiul lui Vladimir, născut în anul 1928 în localitatea Briceni) si Pricop Emilia, născută la data de 9 noiembrie 1971 în localitatea Caracusenii Vechi, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Madan nr. 87, bl. 5, ap. 64. (3.678/2004) Copii minori: Plesca Constantin, născut la data de 9.11.1993; Plesca Adrian, născut la data de 7.07.1998.”se va citi: „75. Plesca Angela, fiica lui Pricop Valeriu (fiul lui Vladimir, născut în anul 1928 în localitatea Briceni) si Pricop Emilia, născută la data de 14 noiembrie 1971 în localitatea Caracusenii Vechi, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Madan nr. 87, bl. 5, ap. 64. (3.678/2004) Copii minori: Plesca Cristian, născut la data de 9.11.1993; Plesca Adrian, născut la data de 7.07.1998.”

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.454/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 22, în loc de: „22. Conoval Natalia, fiica lui Pîrtac Nicolae si Pîrtac Evghenia (fiica lui Condru Petru, născut în anul 1911 în localitatea Bălti, si Elena), născută la data de 1 ianuarie 1979 în localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Calea Iesilor nr. 19, ap. 12. (17.289/2003) Copii minori: Conoval Nicolaeta, născută la data de 13 august 2002.” se va citi: „22. Conoval Natalia, fiica lui Pîrtac Nicolae si Pîrtac Evghenia (fiica lui Condru Petru, născut în anul 1911 în localitatea Bălti, si Elena), născută la data de 1 ianuarie 1979 în localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Calea Iesilor nr. 19, ap. 12. (17.289/2003) Copii minori: Conoval Nicoleta, născută la data de 13 august 2002.”.