MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 811            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 4 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.479. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Mioveni, judetul Arges

 

            1.530. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Cotmeana, judetul Arges

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            569. - Instructiuni ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind desfăsurarea activitătilor de apărare împotriva incendiilor în sistemul administratiei penitenciare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            12. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit

 

            Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 633/2005;

 - Hotărârea Guvernului nr. 960/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 788/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Mioveni, judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului Mioveni, judetul Arges, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor

si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.479.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

orasului Mioveni, judetul Arges


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Mioveni, judetul Arges

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema orasului Mioveni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În cartierul 1, pe fond rosu, se află o roată crenelată de argint.

În cartierul 2, pe fond albastru, se află un atom de argint.

În cartierul 3, pe fond albastru, se află un spic de grâu si o ramură de stejar, ambele de aur, asezate încrucisat.

În cartierul 4, pe fond rosu, se află un leu încoronat de aur, tinând în laba dreaptă anterioară o sabie de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint, cu trei turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate

Roata dintată semnifică industria constructoare de masini din zonă - Uzinele Dacia, înfiintată în anul 1966.

Atomul simbolizează Institutul de Cercetări Nucleare, înfiintat în anul 1971.

Spicul de grâu si ramura de stejar reprezintă agricultura si bogătia silvică a zonei.

Leul este parte componentă din blazonul familiei Golescu.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oras.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Cotmeana, judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Cotmeana, judetul Arges, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.530.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Cotmeana, judetul Arges

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Cotmeana, judetul Arges

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, stema comunei Cotmeana se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp albastru se află o cruce treflată, de argint, flancată de două ramuri de stejar cu ghinde, de aur, care se întretaie în partea de jos.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatia elementelor însumate:

Crucea treflată simbolizează mănăstirea Cotmeana. Ramurile de stejar reprezintă bogătia silvică a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

INSTRUCTIUNI

privind desfăsurarea activitătilor de apărare împotriva incendiilor în sistemul administratiei penitenciare

 

Având în vedere dispozitiile art. 19 lit. g) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile

Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 1 alin. (6) din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a

Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.003/C/2008, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor emite prezentele instructiuni.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si desfăsurarea activitătii de apărare împotriva incendiilor

 

SECTIUNEA 1

Continutul organizării activitătii de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 1. - Organizarea apărării împotriva incendiilor la nivelul unitătii presupune:

a) stabilirea personalului cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în conditiile prevăzute de art. 12 alin. (1) si art. 26 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

b) elaborarea, aprobarea si difuzarea deciziilor, dispozitiilor si altor asemenea documente, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;

c) elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;

d) elaborarea planului anual de pregătire a personalului pe linia pregătirii în domeniul apărării împotriva incendiilor, adaptat la specificul unitătii, aprobat de directorul unitătii si avizat de Compartimentul managementul situatiilor de urgentă din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă prin instruirea personalului, în conformitate cu Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentă, cu modificările si completările ulterioare;

f) planificarea si executarea de controale proprii, periodice, în scopul depistării, cunoasterii si înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;

g) analiza periodică a capacitătii de apărare împotriva incendiilor;

h) elaborarea de programe de optimizare a activitătii de apărare împotriva incendiilor;

i) îndeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, prevăzute de actele normative în vigoare;

j) realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

k) asigurarea functionării la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

l) planificarea interventiei personalului în caz de incendiu;

m) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea împrejurărilor si a factorilor determinanti, precum si a unor măsuri conforme cu realitatea;

n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire a personalului;

o) prevederea anual, prin planul de buget, a fondurilor necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum si pentru perfectionarea profesională a personalului cu atributii în domeniul situatiilor de urgentă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documentele care stau la baza organizării activitătii de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 2. - (1) Dispozitia de numire a personalului tehnic de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor se emite la începutul fiecărui an sau când situatia o impune.

(2) Formarea si evaluarea personalului de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează în conditiile stabilite de art. 26 alin. (2) din Legea 307/2006.

Art. 3. - Planurile de protectie împotriva incendiilor sunt:

a) planul de evacuare a persoanelor;

b) planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

c) planul de interventie.

Art. 4. - (1) Planul de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprinde elemente diferentiate în functie de tipul si destinatia constructiei.

(2) Planul de evacuare a persoanelor se afisează pe fiecare nivel, pe căile de acces si în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscut de către toate persoanele, iar în încăperi pe partea interioară a usilor.

(3) Planul de evacuare a persoanelor se întocmeste pe baza schitei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin usi, coridoare si case de scări sau scări exterioare.

(4) Pe planul de evacuare a persoanelor se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare, hidranti interiori, butoane si alte sisteme de alarmare si alertare a incendiilor, posibilitătile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum si interdictia de folosire a lifturilor în asemenea situatii.

(5) Modelul planului de evacuare a persoanelor/bunurilor este prezentat în anexa nr. 2 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.


(6) Planul de evacuare a persoanelor se întocmeste de către persoana cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor si se aprobă de conducătorul unitătii.

Art. 5. - (1) Planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmeste pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale, conform art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) La amplasarea materialelor periculoase în spatiile de depozitare trebuie să se tină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, atât din punctul de vedere al posibilitătii de reactie reciprocă, cât si al compatibilitătii fată de produsele de stingere.

(3) Planul de depozitare si de evacuare a materialelor periculoase se întocmeste pe baza schitelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase si se mentionează clasele acestora conform legii, cantitătile si codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate; traseele de evacuare a materialelor si ordinea prioritătilor se marchează cu culoare verde.

(4) Planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai putin afectate de incendiu si în apropierea locurilor de acces în încăperi, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acesta să poată fi util fortelor de interventie.

(5) Planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmeste de către persoana cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor si se aprobă de conducătorul unitătii.

Art. 6. - (1) Planul de interventie se întocmeste pentru asigurarea desfăsurării în conditii de operativitate si eficientă a operatiunilor de interventie în situatii de urgentă, potrivit legii.

(2) Planul de interventie se întocmeste de către persoana cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, se aprobă de conducătorul unitătii si se avizează de inspectoratul pentru situatii de urgentă judetean sau al municipiului Bucuresti, după caz.

(3) Modelul planului-cadru de interventie este prezentat în anexa nr. 3 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.

Art. 7. - Planurile de protectie împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în functie de conditiile reale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Instructiunile de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 8. - Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează pentru locurile de muncă stabilite de conducătorul unitătii si obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.

Art. 9. - Instructiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:

a) prevederile specifice stabilite de reglementările în vigoare pentru apărarea împotriva incendiilor;

b) obligatiile personalului privind apărarea împotriva incendiilor;

c) regulile si măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalatiilor potrivit conditiilor tehnice, tehnologice si organizatorice locale, precum si pentru reparatii, revizii, întretinere, oprire si punere în functiune;

d) evidentierea elementelor care determină riscul de incendiu;

e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, precum si a regulilor si măsurilor de prevenire a acestora.

Art. 10. - (1) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă se elaborează, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, de către seful locului de muncă, se verifică de cadrul tehnic sau persoana desemnată să îndeplinească atributii de apărare împotriva incendiilor si se aprobă de conducătorul unitătii.

(2) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se afisează, în întregime sau în sinteză, în functie de volumul lor si de conditiile de la locul de muncă respectiv.

(3) Un exemplar al tuturor instructiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la persoana desemnată să îndeplinească atributii de apărare împotriva incendiilor.

(4) Personalul de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instructiunile mai sus mentionate au obligatia să le studieze, să le însusească si să le aplice.

(5) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se completează, în toate cazurile, cu informatiile din planurile de interventie.

(6) Instructiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la orice modificare, modernizare, dezvoltare, reprofilare, precum si la aparitia unor noi reglementări.

(7) Fiecare instructiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrise data întocmirii si data aprobării.

 

CAPITOLUL II

Instruirea personalului în domeniul situatiilor de urgentă

 

Art. 11. - Instructajele în domeniul situatiilor de urgentă se fac pe baza unor proceduri scrise, întocmite de către conducătorii locurilor de muncă si aprobate de directorul unitătii.

Art. 12. - Categoriile de instructaje în domeniul situatiilor de urgentă, perioada si timpul acestora sunt reglementate în cap. II din Dispozitiile generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentă, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005, si se pot adapta la specificul si particularitătile unitătii.

Art. 13. - Instruirea personalului unitătii în domeniul situatiilor de urgentă se efectuează în conformitate cu prevederile art. 45 din Dispozitiile generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentă, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005, si se certifică prin înscrisuri realizate în fisa individuală de instructaj în domeniul situatiilor de urgentă, înscrisul efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.

Art. 14. - (1) Instruirea persoanelor private de libertate în domeniul situatiilor de urgentă, care prestează activităti lucrative în cadrul unitătii, se efectuează în conformitate cu art. 45 din Dispozitiile generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentă, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005, de către seful sectorului de activitate si se consemnează de către acesta într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care contine problematica prezentată si tabelele cu numele, prenumele si semnătura persoanelor instruite.

(2) În cazul în care persoanele private de libertate prestează activităti lucrative la punctele de lucru interioare/exterioare în beneficiul operatorilor economici, obligatia instruirii acestora în domeniul situatiilor de urgentă revine beneficiarului.


Art. 15. - Conducătorii locurilor de muncă răspund de păstrarea fiselor individuale pentru personalul din subordine, respectiv procesele-verbale si tabelele cu numele, prenumele si semnătura persoanelor private de libertate instruite.

 

CAPITOLUL III

Indicatoare de securitate

 

Art. 16. - (1) Indicatoarele de securitate, de interzicere, avertizare, semnalizare, orientare, informare sau pericol sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele instructiuni si se montează în locuri vizibile; în anumite situatii, indicatoarele pot fi însotite de înscrisuri explicative.

(2) Obligatia de a amplasa, de a monta si de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului locului de muncă.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri speciale pe timpul secetos si rece

 

Art. 17. - (1) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:

a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate în care creste riscul de incendiu în conditiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de precipitatii;

b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

c) restrictionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează conditii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substante volatile sau supraîncălziri excesive;

d) asigurarea protejării fată de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;

e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole si în locuri cu vegetatie;

f) asigurarea si verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.

(2) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunostintă întregului personal.

Art. 18. - Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire:

a) controlul instalatiilor si al sistemelor de încălzire existente, cum sunt surse de căldură, conducte, corpuri si elemente de încălzire, sobe si cosuri, canale de fum si înlăturarea defectiunilor constatate, asigurându-se functionarea la parametrii normati;

b) protejarea contra înghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apă;

c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare si de interventie.

 

CAPITOLUL V

Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis

 

Art. 19. - (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vânt este interzisă.

(2) Locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică interdictia prevăzută la alin. (1), se stabilesc si se marchează de persoanele cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 20. - (1) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăti,

asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum si stingerea jarului după terminarea activitătii.

(2) Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fată de locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 m fată de materiale sau substante combustibile, cum ar fi lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, fără a fi supravegheat si asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Art. 21. - Reglementarea de către conducătorul unitătii a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum ar fi arderea deseurilor combustibile, curătările prin ardere, precum si a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu focul;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostintă si păstrare a permisului de lucru cu focul;

e) aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

Art. 22. - Distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislatiei specifice privind protectia mediului.

Art. 23. - (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezintă pericol de incendiu, în constructii, în depozite ori în alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile este interzisă.

(2) Lucrările prevăzute mai sus se pot executa în spatiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor.

(3) Lucrările mentionate se execută numai pe baza permisului de lucru cu focul, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, si a prevederilor cap. II sectiunea a 5-a din Dispozitiile generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentă, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În toate cazurile prevăzute mai sus este obligatorie instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Art. 24. - (1) Permisul de lucru cu focul se întocmeste în două exemplare, dintre care unul se înmânează sefului formatiei de lucru sau persoanei care execută operatiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu focul este valabil o singură zi.

(3) La terminarea lucrului permisul de lucru cu focul se predă de către executant, emitentului.

Art. 25. - Seful sectorului de activitate, în care se execută operatiuni cu foc deschis, are obligatia să asigure măsuri pentru:

a) pregătirea locului;

b) instruirea personalului;

c) asigurarea supravegherii permanente a respectării normelor si a îndeplinirii măsurilor stabilite;

d) interzicerea sau oprirea operatiunii de lucru cu foc deschis, în caz de nerespectare a normelor si măsurilor de prevenire stabilite;

e) controlul după terminarea lucrării.


Art. 26. - (1) Seful sectorului de activitate si executantul lucrării au obligatia de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente si aparate în bună stare de functionare.

(2) Toate echipamentele si aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întretin si se verifică în conformitate cu instructiunile furnizorului.

Art. 27. - (1) În timpul executării lucrării, executantul trebuie să asigure:

a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii si a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitătii fluxului de căldură;

b) strângerea si depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depăseste 10 minute;

d) interzicerea agătării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele;

f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

(2) După terminarea lucrării, seful sectorului de activitate trebuie să asigure următoarele măsuri:

a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu, cum ar fi zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum;

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, si luarea de măsuri în consecintă;

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si în timpul noptii, a situatiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea si în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în conditii de sigurantă a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor si materialelor combustibile la cel putin 6 ore de la terminarea lucrării;

f) colectarea slamului de carbid în containere destinate acestui scop si depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

 

CAPITOLUL VI

Reguli privind fumatul

 

Art. 28. - (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui unităti si se face prin dispozitie scrisă a conducătorului acesteia.

(2) În dispozitia pentru reglementarea fumatului se mentionează:

a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spatiile închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu tigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje si esafodaje, realizate din materiale combustibile;

b) locurile amenajate pentru fumat;

c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri si sectoare de activitate;

d) alte date si informatii necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

Art. 29. - (1) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul „LOC PENTRU FUMAT”.

(2) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distantă mai mare de 40 m fată de locurile în care există pericol de explozie, cum ar fi gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili, 10 m fată de locurile în care există materiale solide combustibile, precum lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, si 50 m fată de culturile de cereale păioase în perioada coacerii si recoltării sau de zonele împădurite.

(3) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;

b) instructiuni afisate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare în caz de incendiu;

c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

(4) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

(5) Depunerea în scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

(6) Golirea scrumierelor în cosurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

(7) Aruncarea la întâmplare a resturilor de tigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

Art. 30. - Fumatul în spatiile de detinere este permis cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare

 

Art. 31. - Pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a personalului în sigurantă, în caz de incendiu, se adoptă următoarele măsuri:

a) păstrarea căilor de evacuare libere si în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate si realizate;

b) functionarea iluminatului de sigurantă si a celei de-a doua surse de energie electrică, conform reglementărilor tehnice;

c) functionarea sistemelor de alarmare si semnalizare a incendiilor la parametrii de performantă pentru care au fost proiectate;

d) organizarea si desfăsurarea, periodic, de exercitii si aplicatii cu personalul, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VIII

Echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 32. - (1) Tipul si numărul de stingătoare se stabilesc de proiectant si, pentru constructiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atributii specifice, în functie de nivelul de risc de incendiu, tipul si cantitatea de material sau substantă combustibilă/volumul de lichid combustibil din spatiul ce trebuie protejat, în conformitate cu dispozitiile anexei nr. 6 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, respectându-se proportia de 1 stingător la 300 m2, dar minimum 2 stingătoare pe etaj.

(2) Dotarea cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, în afară de cele mentionate la alin. (1), se face după cum urmează:

a) un pichet de incendiu la 500 m2;

b) autospecială psi sau motopompă psi, conform tabelei de înzestrare a fiecărei unităti;

c) camerele serverelor din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si din cadrul unitătilor subordonate, conform prevederilor pct. 1 lit. a) din anexa nr. 5 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei si internelor nr. 163/2007.

(3) Pentru instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare si stingere a incendiilor se va tine o evidentă


într-un registru de control, conform anexei nr. 7 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.

 

CAPITOLUL IX

Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune în caz de incendiu

 

Art. 33. - (1) Exercitiile privind modul de interventie în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul si capacitatea de actiune a personalului de la locul de muncă.

(2) Exercitiile si aplicatiile vizează modul în care se execută:

a) alarmarea;

b) evacuarea;

c) stingerea incendiului.

(3) Exercitiile privind modul de interventie se efectuează:

a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe esalonat întreg personalul cu atributii de interventie de la locurile de muncă;

b) inopinat, de către conducătorul unitătii, autoritatea de control sau de către alti factori de decizie.

Art. 34. - (1) Evidenta exercitiilor de interventie efectuate în unitate se tine într-un registru special.

(2) Registrul special prevăzut la alin. (1) are continutul conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.

(3) Fiecare exercitiu privind modul de interventie se finalizează printr-un raport care va cuprinde cel putin:

a) obiectivele si scopul exercitiului;

b) mentiuni privind cunoasterea si capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu;

c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite si a timpilor operativi de interventie;

d) mentiuni privind alarmarea/alertarea personalului;

e) aprecieri privind functionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

f) desfăsurarea activitătii de salvare si evacuare a persoanelor si a materialelor periculoase;

g) propunerea de măsuri privind îmbunătătirea activitătii respective.

 

CAPITOLUL X

Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor

 

Art. 35. - (1) Controlul propriu al respectării normelor, dispozitiilor si măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de persoana desemnată cu atributii de apărare împotriva incendiilor, pe baza unui grafic anual, trimestrial si lunar;

(2) Controlul stabilit la alin. (1) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:

a) locatiile care au fost cuprinse în control;

b) constatările rezultate din teren;

c) propuneri de măsuri si actiuni de înlăturare a deficientelor si de îmbunătătire a activitătii.

(3) Trimestrial, persoana desemnată cu atributii de apărare împotriva incendiilor efectuează un control de verificare privind respectarea obligatiilor pe linia apărării împotriva incendiilor si a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor de către personalul unitătii.

(4) Constatările, măsurile si deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunostintă, în scris, conducătorului unitătii.

(5) În baza concluziilor rezultate din controale, conducătorul unitătii este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 36. - (1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor din cadrul unitătii se analizează, conform legii, semestrial sau anual, precum si cu prilejul finalizării controalelor si după producerea unor incendii.

(2) Analiza prevăzută se desfăsoară pe bază de raport sau informare întocmită de persoana cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(3) Raportul de analiză contine următoarele:

a) implementarea noilor prevederi legale;

b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;

c) deficientele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;

d) concluziile desprinse din activitatea de instruire si pregătire a personalului;

e) relatiile cu tertii privind apărarea împotriva incendiilor;

f) asigurarea dotării, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;

g) eficienta activitătilor desfăsurate de persoana cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

h) propunerile de măsuri pentru îmbunătătirea activitătii.

(4) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal si se aduc la cunostintă sefilor sectoarelor de activitate.

 

CAPITOLUL XI

Sanctiuni

 

            Art. 37. - Nerespectarea atributiilor ce le revin, precum si încălcarea prevederilor legale în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor de către personalul din sistemul administratiei penitenciare se sanctionează de către directorul unitătii, la propunerea persoanei cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii finale

 

Art. 38. - Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare, unitătile subordonate vor înainta către Administratia Natională a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situatiilor de urgentă sinteza activitătilor desfăsurate în domeniul prevenirii situatiilor de urgentă.

Art. 39. - Anexa face parte integrantă din prezentele instructiuni.

Art. 40. - Prezentele instructiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentelor instructiuni, orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor,

Ioan Băla

 

Bucuresti, 27 octombrie 2008.

Nr. 569.

 


ANEXĂ*)

 

INDICATOARE DE SECURITATE

PANOURI DE SALVARE SI PRIM AJUTOR

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 


PANOURI PRIVIND MATERIALE SI ECHIPAMENTE DE STINGERE A INCENDIILOR

 

 


INDICATOARE DE INTERZICERE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


 


PLĂCUTE DE AVERTIZARE SI SEMNALIZARE A RISCULUI SAU PERICOLULUI

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 


MARCAJE OBLIGATII

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


DIMENSIONARE PLĂCUTE INDICATOARE

 


Pagina 1

Pagina a 2-a

 

SIMBOLURI ETICHETE PRODUSE CHIMICE

 


ETICHETE DE PERICOL

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 1 din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 si 703 bis din 18 octombrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Modelele situatiilor financiare FINREP la nivel individual si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, prevăzute la alin. (1), se aplică următoarelor entităti: bănci, persoane juridice române, organizatii cooperatiste de credit, institutii emitente de monedă electronică, bănci de economisire si creditare în domeniul locativ, bănci de credit ipotecar, sucursale din România ale institutiilor de credit din state terte, înscrise în Registrul institutiilor de credit potrivit prevederilor art. 417 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, denumite în continuare institutii de credit.”

Art. II. - Modelele situatiilor financiare FINREP la nivel individual si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit, prevăzute în anexa la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2007, se modifică si se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu situatiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 31 decembrie 2008, cu exceptia prevederilor art. I din prezentul ordin si a prevederilor de la punctele III.1, III.5, III.6, III.10, IV si V din anexă, care intră în vigoare începând cu exercitiul financiar al anului 2009.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2008.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

Modificări si completări ale modelelor situatiilor financiare FINREP la nivel individual si ale normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

1. Capitolul I „Dispozitii generale” se completează cu următoarea prevedere:

„Situatiile financiare FINREP la nivel individual reprezintă situatii globale, respectiv situatii care privesc ansamblul teritoriului national al institutiei de credit (sediu social, sucursale si alte sedii secundare aflate în România), precum si toate subunitătile din străinătate.”

II. Capitolul II „Dispozitii referitoare la modelele si regulile de întocmire si transmitere/depunere a situatiilor financiare FINREP la nivel individual” se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul 4 al punctului 1.2 se introduce o nouă teză cu următorul continut:

„În vederea încadrării pe clase de sectoare economice a elementelor prevăzute de situatiile financiare FINREP la nivel individual, institutiile de credit aplică si prevederile pct. I.6 alin. (3) si (4) din anexa la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 6/2007, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La punctul 3.1 si 3.2, sintagma „120 de zile” se înlocuieste cu „150 de zile”.


III. Capitolul III „Modelele situatiilor financiare FINREP la nivel individual si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora” se modifică si se completează după cum urmează:

1. Modelul situatiei financiare „FIN1 - Bilantul”, prevăzut la punctul I.1, se înlocuieste cu următorul model:

„DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII:

 

FIN1 - Bilantul

 

 

 

- lei -

ACTIV

Cod pozitie

Valoare contabilă netă

A

B

1

Casa si disponibilităti la bănci centrale

010

 

Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire

020

 

Titluri de tranzactie

030

 

- Actiuni si alte titluri cu venit variabil

031

 

- Cotate

032

 

- Necotate

033

 

- Efecte publice si valori asimilate, obligatiuni si alte titluri cu venit fix

034

 

- Administratii centrale

035

 

- Institutii de credit

036

 

- Institutii, altele decât cele de credit

037

 

- Societăti

038

 

- Retail

039

 

Titluri de plasament

040

 

- Actiuni si alte titluri cu venit variabil

041

 

- Cotate

042

 

- Necotate

043

 

- Efecte publice si valori asimilate, obligatiuni si alte titluri cu venit fix

044

 

- Administratii centrale

045

 

- Institutii de credit

046

 

- Institutii, altele decât cele de credit

047

 

- Societăti

048

 

- Retail

049

 

Titluri de investitii

050

 

- Administratii centrale

051

 

- Institutii de credit

053

 

- Institutii, altele decât cele de credit

055

 

- Societăti

057

 

- Retail

059

 

Credite si creante (inclusiv leasing financiar)

060

 

- Administratii centrale

061

 

- Institutii de credit

063

 

- Institutii, altele decât cele de credit

065

 

- Societăti

067

 

- Retail

069

 

Instrumente financiare derivate de acoperire

070

 

Imobilizări corporale, din care:

080

 

- Terenuri si constructii utilizate în scopul desfăsurării activitătilor proprii

085

 

Imobilizări necorporale

090

 

- Fond comercial

093

 

- Cheltuieli de constituire

096

 

- Alte imobilizări necorporale

099

 

Părti în societătile comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitătii de portofoliu, din care:

100

 

- La institutii de credit

105

 

Creante privind impozitul pe profit

110

 

Alte active

120

 

Total activ

130

 

 

 

 

- lei -

DATORII

Cod pozitie

Valoare contabilă

A

B

1

Împrumuturi de refinantare de la bănci centrale

300

 

Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire

310

 

Datorii privind titlurile de tranzactie

320

 

Datorii privind institutiile de credit

330

 

- Depozite

332

 

- Împrumuturi primite

334

 

- Valori date în pensiune

336

 

- Alte datorii

338

 

Datorii privind clientela (alta decât institutiile de credit)

340

 

- Depozite

342

 

- Împrumuturi primite

344

 

- Valori date în pensiune

346

 

- Alte datorii

348

 

Datorii constituite prin titluri

350

 

Datorii subordonate

360

 

Instrumente financiare derivate de acoperire

370

 

Provizioane

380

 

- Riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură

383

 

- Pensii si obligatii similare

384

 

- Riscuri de tară

385

 

- Restructurare

386

 

- Dezafectarea imobilizărilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea

387

 

- Impozite

388

 

- Alte provizioane

389

 

Datorii privind impozitul pe profit

390

 

Alte datorii

400

 

Total datorii

410

 

 

 

 

- lei -

CAPITALURI PROPRII

Cod pozitie

Valoare contabilă

A

B

1

Capital social

420

 

Prime de capital

430

 

Alte capitaluri proprii

440

 

Rezerve din reevaluare

450

 

Alte rezerve, din care:

460

 

- Rezerve pentru riscuri bancare

465

 

Actiuni proprii (-)

470

 

Rezultatul reportat

 

 

- Profit

483

 

- Pierdere

486

 

Rezultatul exercitiului financiar

 

 

- Profit

493

 

- Pierdere

496

 

- Repartizarea profitului

499

 

Total capitaluri proprii

500

 

Total datorii si capitaluri proprii

510

 

 

ADMINISTRATOR,

(CONDUCĂTORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)

....................................................................................................

(Numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei de credit)

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

.........................................................................

(Numele, prenumele si semnătura)”

 


2. Normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN5 - Titluri de plasament”, prevăzute la punctul II.4, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„4. FIN5 - Titluri de plasament

PREZENTARE

Situatia FIN5 prezintă informatii referitoare la valoarea contabilă brută a titlurilor de plasament, provizioanele pentru depreciere constituite si valoarea contabilă netă a acestora. CONTINUT Linii Corespund tipurilor de instrumente clasificate în categoria titluri de plasament:

- actiuni si alte titluri cu venit variabil, detaliate în continuare în instrumente cotate si necotate; si

- efecte publice si valori asimilate, obligatiuni si alte titluri cu venit fix, detaliate în functie de calitatea emitentului respectivelor instrumente.

Coloane

Situatia FIN5 prezintă pe coloane următoarele informatii:

- coloana 1 - valoarea contabilă brută (fără a lua în calcul valoarea provizioanelor aferente) a titlurilor de plasament pentru care nu au fost constituite provizioane pentru depreciere la nivel individual, indiferent dacă pentru acestea au fost sau nu constituite provizioane pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare;

- coloana 2 - valoarea contabilă brută a titlurilor de plasament depreciate, respectiv pentru care au fost constituite provizioane la nivel individual;

- coloana 3 - valoarea provizioanelor constituite pentru titlurile de plasament, atât la nivel individual, cât si pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare; si

- coloana 4 - valoarea contabilă netă totală a titlurilor de plasament, respectiv suma valorilor contabile brute prezentate în coloanele 1 si 2, diminuată cu valoarea provizioanelor prezentată în coloana 3.

PERIODICITATE: trimestrial.”

3. Normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN6 - Credite si creante (inclusiv leasing financiar) si titluri de investitii”, prevăzute la punctul II.5, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„5. FIN6 - Credite si creante (inclusiv leasing financiar) si titluri de investitii

PREZENTARE

Situatia FIN6 prezintă informatii referitoare la valoarea brută, provizioanele pentru depreciere constituite si valoarea netă a creditelor si creantelor (inclusiv leasing financiar), precum si a titlurilor de investitii.

CONTINUT

Linii

Corespund celor două categorii de active financiare incluse în această situatie:

- credite si creante (inclusiv leasing financiar), detaliate în continuare în functie de calitatea contrapartidei (debitorului); si

- titluri de investitii, detaliate în functie de calitatea emitentului respectivelor instrumente. Coloane

Situatia FIN6 prezintă pe coloane următoarele informatii:

- coloana 1 - valoarea contabilă brută (fără a lua în calcul valoarea provizioanelor aferente) a creditelor si creantelor (inclusiv leasing financiar), precum si a titlurilor de investitii pentru care nu au fost constituite provizioane pentru depreciere la nivel individual, indiferent dacă pentru acestea au fost sau nu constituite provizioane pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare;

- coloana 2 - valoarea contabilă brută a respectivelor tipuri de active financiare, care sunt depreciate, respectiv pentru care au fost constituite provizioane la nivel individual;

- coloana 3 - valoarea provizioanelor constituite pentru respectivele tipuri de active financiare, atât la nivel individual, cât si pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare; si

- coloana 4 - valoarea contabilă netă totală a creditelor si creantelor (inclusiv leasing financiar), precum si a titlurilor de investitii, respectiv suma valorilor contabile brute prezentate în coloanele 1 si 2, diminuată cu valoarea provizioanelor prezentată în coloana 3.

PERIODICITATE: trimestrial.”

4. Normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN7 -Informatii referitoare la active financiare depreciate, restante si neperformante”, prevăzute la punctul II.6, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„6. FIN7 - Informatii referitoare la active financiare depreciate, restante

si neperformante

Tabelul A: Informatii referitoare la active financiare depreciate si restante

PREZENTARE

Situatia FIN7 (Tabelul A) prezintă informatii privind activele financiare restante, dar nedepreciate, valoarea contabilă netă si cea a provizioanelor aferente activelor financiare depreciate, împreună cu valoarea garantiilor aferente acestora.


CONTINUT

Linii

Corespund categoriilor de active financiare prezentate:

- actiuni si alte titluri cu venit variabil - detaliate în titluri cotate si necotate;

- efecte publice si valori asimilate, obligatiuni si alte titluri cu venit fix - detaliate în functie de calitatea emitentului respectivelor instrumente;

- credite si creante (inclusiv leasing financiar) - detaliate în functie de calitatea contrapartidei (debitorului); si

- alte active financiare.

În plus, este prezentată valoarea garantiilor ce nu sunt atribuibile în mod specific unui activ.

Garantiile ce nu sunt atribuibile în mod specific unui activ reprezintă acele garantii primite de către institutiile de credit care nu sunt legate de un activ individual, ci sunt aferente unui portofoliu de active. De exemplu, în acceptiunea Normei metodologice a Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările si completările ulterioare, garantiile ce nu sunt atribuibile în mod specific unui activ reprezintă garantii comune, care se distribuie proportional între elementele de activ garantate.

Coloane

Situatia FIN7 (Tabelul A) prezintă pe coloane următoarele informatii:

- coloanele 1-4 - valoarea brută a activelor financiare restante, dar nedepreciate (respectiv pentru care nu au fost constituite provizioane la nivel individual, indiferent dacă pentru acestea au fost sau nu constituite provizioane pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare), clasificate în functie de numărul de zile de întârziere la plată fată de data scadentei, respectiv:

- mai putin de 90 de zile (inclusiv);

- între 91 de zile si 180 de zile (inclusiv);

- între 181 de zile si 1 an (inclusiv);

- mai mult de 1 an;

- coloana 5 - valoarea contabilă netă a activelor financiare determinate ca fiind depreciate la nivel individual, respectiv valoarea contabilă brută a acestora, diminuată cu valoarea provizioanelor pentru depreciere constituite la nivel individual;

- coloana 6 - valoarea provizioanelor constituite la nivel individual pentru deprecierea respectivelor active financiare; si

- coloana 7 - valoarea garantiilor aferente tipurilor de active financiare prezentate în coloanele 1-4 si 5.

Garantiile aferente activelor financiare prezentate în coloanele 1-4 se iau în calcul proportional cu sumele restante aferente activelor financiare astfel garantate.

Garantiile aferente activelor financiare prezentate în coloana 5 se prezintă integral, fără ajustări suplimentare.

Tabelul B: Informatii referitoare la activele financiare depreciate neperformante si alte active financiare depreciate

PREZENTARE

Situatia FIN7 (Tabelul B) prezintă informatii privind activele financiare depreciate neperformante, precum si alte active financiare depreciate.

Activele financiare sunt considerate neperformante atunci când îndeplinesc conditiile prevăzute la pct. I.7 lit. m) din anexa la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, cu modificările si completările ulterioare.

CONTINUT

Linii

Corespund celor două categorii de active financiare:

- active financiare depreciate (la nivel individual) neperformante; si

- alte active financiare depreciate (active financiare pentru care au fost constituite provizioane pentru depreciere la nivel individual, dar care nu îndeplinesc conditiile pentru a fi considerate active financiare neperformante).

Coloane

Situatia FIN7 (Tabelul B) prezintă pe coloane:

- valoarea contabilă brută a respectivelor active financiare (fără deducerea provizioanelor aferente, constituite pentru depreciere); si

- valoarea provizioanelor constituite la nivel individual pentru deprecierea respectivelor active financiare.

PERIODICITATE: lunar.”


5. Normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN18 - Provizioane”, prevăzute la punctul II.11, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„11. FIN18 - Provizioane

PREZENTARE

Situatia FIN18 prezintă informatii referitoare la variatia diferitelor categorii de provizioane înregistrate în conturile din Clasa 5. CONTINUT Linii Acestea prezintă modul de variatie al provizioanelor, incluzând prezentarea următoarelor detalii:

- soldul initial;

- valoarea provizioanelor constituite sau valoarea majorărilor aferente provizioanelor constituite anterior;

- valoarea provizioanelor utilizate ca urmare a acoperirii datoriilor pentru care au fost constituite;

- valoarea provizioanelor constituite anterior si reluate în conturile de venituri în cazul în care acestea devin partial sau total fără obiect;

- alte modificări; si

- soldul final. Coloane

Situatia FIN18 detaliază pe coloane diferitele categorii de provizioane:

- riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură;

- pensii si obligatii similare;

- riscuri de tară;

- restructurare;

- dezafectarea imobilizărilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea;

- impozite;

- alte provizioane. PERIODICITATE: semestrial.”

6. Modelul situatiei financiare „FIN18 - Provizioane”, prevăzut la punctul II.11, se modifică si va avea următorul cuprins:

„DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII:

 

FIN18 - PROVIZIOANE

 

 

 

- lei -

 

Cod pozitie

Riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură

Pensii si obligatii similare

Riscuri de tară

Restructurare

Dezafectarea imobilizărilor

corporale si alte actiuni similare legate de acestea

Impozite

Alte provizioane

Valoare contabilă totală

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

Sold initial

100

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valori constituite/majorate

11 0

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valori utilizate

120

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valori neutilizate si reluate în timpul perioadei

130

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alte modificări

140

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold final

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,

(CONDUCĂTORUL INSTITUTIEI DE CREDIT)

....................................................................................................

(Numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei de credit)

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

.........................................................................

(Numele, prenumele si semnătura)”

 


 

7. După punctul II.11, se elimină titlul „II. Informatii detaliate privind elementele din contul de profit si pierdere”.

8. Normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN30 -Informatii referitoare la depreciere”, prevăzute la punctul II.16, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„16. FIN30 - Informatii referitoare la depreciere

PREZENTARE

Situatia FIN30 prezintă informatii referitoare la deprecierea activelor financiare (altele decât titlurile de tranzactie si instrumentele financiare derivate) si a activelor nefinanciare. CONTINUT Linii Prezintă deprecierea aferentă:

- activelor financiare (altele decât titlurile de tranzactie si instrumentele financiare derivate), cu detaliere pe categorii de active financiare:

- titluri de plasament;

- titluri de investitii;

- credite si creante (inclusiv leasing financiar);

- părti în societătile comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitătii de portofoliu; si

- alte active financiare;

- activelor nefinanciare, cu detaliere pe categorii de active nefinanciare:

- imobilizări corporale;

- imobilizări necorporale, din care:

- fond comercial;

- altele;

- alte active nefinanciare. Coloane

Situatia FIN30 prezintă pe coloane:

- valoarea provizioanelor pentru depreciere aferente activelor financiare (altele decât titlurile de tranzactie si instrumentele financiare derivate) si a activelor nefinanciare, constituite sau majorate în cursul perioadei de raportare (valoarea cheltuielilor cu provizioanele pentru depreciere);

- valoarea provizioanelor pentru depreciere aferente activelor financiare (altele decât titlurile de tranzactie si instrumentele financiare derivate) si a activelor nefinanciare, reluate la venituri în cursul perioadei de raportare (valoarea veniturilor din provizioane pentru depreciere); si

- valoarea contabilă netă totală (col.1- col.2) a provizioanelor pentru depreciere aferente activelor financiare (altele decât titlurile de tranzactie si instrumentele financiare derivate) si a activelor nefinanciare din cursul perioadei de raportare (valoarea cheltuielilor nete cu provizioanele pentru depreciere).

PERIODICITATE: semestrial.”

9. Normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN36 -Angajamente de finantare, angajamente de garantie si alte angajamente, precum si creante scoase din activ, urmărite în continuare”, prevăzute la punctul II.18, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„18. FIN36 - Angajamente de finantare, angajamente de garantie si alte angajamente, precum si creante scoase din activ, urmărite în continuare

PREZENTARE

Situatia FIN36 furnizează informatii în legătură cu elementele înregistrate în conturi în afara bilantului reprezentând angajamente de finantare, angajamente de garantie si alte angajamente date sau primite de institutiile de credit, precum si informatii referitoare la creantele scoase din activ si urmărite în continuare.

CONTINUT

Linii

Prezintă elemente înregistrate în conturi în afara bilantului:

- angajamente de finantare;

- angajamente de garantie;

- angajamente privind titlurile;

- alte angajamente; si

- creante scoase din activ, urmărite în continuare.

Angajamentele sunt detaliate în continuare atât în functie de tipul angajamentelor (date sau primite), cât si în functie de calitatea contrapartidei.

Creantele scoase din activ, urmărite în continuare, sunt detaliate în continuare în:

- creante scoase din activ si urmărite în continuare;

- dobânzi aferente creantelor scoase din activ, urmărite în continuare; si

- creante atasate. PERIODICITATE: lunar.”


10. La Situatia financiară „FIN40 - Alte informatii”, prevăzută la punctul II.19, după TabelulB se introduce un nou tabel, Tabelul C - Număr de clienti, care va avea următorul cuprins:

„Tabelul C:- Număr de clienti

 

 

Cod pozitie

Număr

A

B

1

Număr clienti, din care:

050

 

- Persoane fizice

060

 

- Persoane juridice

070

 

 

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCĂTORUL INSTITUTIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL,

.................................................................................................... .........................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei de credit) (numele, prenumele si semnătura)”

 

            IV. Capitolul IV „Corespondenta cu Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare a situatiilor financiare FINREP la nivel individual” se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Corespondenta cu Planul de conturi a elementelor de datorii din cadrul situatiei financiare „FIN1 - Bilantul”, prevăzută la punctul 1, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

DATORII

„300

112 + 1172

310

ex.311 (solduri creditoare) + ex.313 + ex.319 (solduri creditoare)

320

3027

330

122 + 1272 + 132 + 142 + 152 + 162 + 1712 + 17172 + 1732 + 1742 + 1762 + ex.3012 + ex.3561 + ex.3562 + ex.3567 + ex.472

332

122 + 1272 + 132 + 1712 + 17172 + 1732 + ex.3561 + ex.3562 + ex.3567

334

142 + 1742

336

152 + ex.3012

338

162 + 1762 + ex.472

340

232 + 243 + 2511 (solduri creditoare) + 25172 + 252 + 253 + 262 + ex.3012 + ex.3561 + ex.3562 + ex.3567 + 358 + ex.472

342

2511 (solduri creditoare) + 25172 + 253 + ex.3561 + ex.3562 + ex.3567

344

232 + 358

346

243 + ex.3012

348

252 + 262 + ex.472

350

254 + 321 + 322 + 325 + 326

360

531 + 532 + 537

370

ex.311 (solduri creditoare) + ex.313 + ex.319 (solduri creditoare)

380

551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 559

383

551

384

552

385

553

386

554

387

555

388

556

389

559

390

3531 (sold creditor)

400

3036 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + 341 (sold creditor) + 342 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3566 + ex.3567 + 3572 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 376 + 377 + 379 (solduri creditoare) + 418 + 508 (sold creditor) + 541”

 

            2. Corespondenta cu Planul de conturi a pozitiilor 020 si 040 din cadrul situatiei financiare „FIN16 - Datorii financiare”, prevăzută la punctul 10, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

„020

142 + 152 + 162 + 1742 + 1762 + ex.3012 + ex.472

040

232 + 243 + 252 + 262 + ex.3012 + 358 + ex.472”


            3. Corespondenta cu Planul de conturi a situatiei financiare „FIN18 - Provizioane”, prevăzută la punctul 11, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

NR. COL.

PLAN DE CONTURI

„100

1

551 (sold la începutul perioadei)

 

2

552 (sold la începutul perioadei)

 

3

553 (sold la începutul perioadei)

 

4

554 (sold la începutul perioadei)

 

5

555 (sold la începutul perioadei)

 

6

556 (sold la începutul perioadei)

 

7

559 (sold la începutul perioadei)

11 0

1

6651

 

2

6652

 

3

6653

 

4

6654

 

5

ex.432 + ex.442

 

6

6656

 

7

6657

120

1

ex.7651

 

2

ex.7652

 

3

ex.7653

 

4

ex.7654

 

5

ex.7655

 

6

ex.7656

 

7

ex.7657

130

1

ex.7651

 

2

ex.7652

 

3

ex.7653

 

4

ex.7654

 

5

ex.7655

 

6

ex.7656

 

7

ex.7657

200

1

551 (sold la sfârsitul perioadei)

 

2

552 (sold la sfârsitul perioadei)

 

3

553 (sold la sfârsitul perioadei)

 

4

554 (sold la sfârsitul perioadei)

 

5

555 (sold la sfârsitul perioadei)

 

6

556 (sold la sfârsitul perioadei)

 

7

559 (sold la sfârsitul perioadei)”

 

            4. Corespondenta cu Planul de conturi a pozitiilor 640, 750 si 760 din cadrul situatiei financiare „FIN40 - Alte informatii - Tabelul A - Active la valoarea brută”, prevăzută la punctul 19, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

„640

371 + 3723(solduri debitoare) + 3729(solduri debitoare) + 373(solduri debitoare) + 374 + 375 + 378 + 379 (solduri debitoare) – ex.399

750

4811 + 4812 + 4817 – ex.493 – ex.499

760

4821 + 4822 + 4827 – ex.493 – ex.499”

 

V. Capitolul V „Controlul situatiilor financiare FINREP la nivel individual” se modifică si se completează după cum urmează:

1. Controlul vertical al pozitiei 380 din cadrul situatiei financiare „FIN1 - Bilantul”, prevăzut la punctul 1, se modifică si va avea următorul cuprins:

„380 = 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389”


2. Controlul orizontal al situatiei financiare „FIN18 - Provizioane”, prevăzut la punctul 11.1), se modifică si va avea următorul cuprins:

„col.1 + col.2 + col.3 + col.4 + col.5 + col.6 + col.7 = col.8”

3. Corelatiile între situatia „FIN18 - Provizioane” si situatia „FIN1 - Bilantul”, prevăzute la punctul 11.3), se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

FIN18

relatia

FIN1

„200 (col.1)

=

383

200 (col.2)

=

384

200 (col.3)

=

385

200 (col.4)

=

386

200 (col.5)

=

387

200 (col.6)

=

388

200 (col.7)

=

389

200 (col.8)

=

380”

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 633/2005 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 iulie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

 - în anexă, la pozitia nr. 2, în loc de: „2. Bostean Dumitro-Mario, fiul lui Bostean Dumitru si Bostean Otilia-Maria, născut la data de 10 septembrie 1959 în localitatea Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 840 S Cinda St., Anaheim, California, 92806-4410. (1714/2004)”se va citi: „2. Bostean Dumitru-Mario, fiul lui Bostean Dumitru si Bostean Otilia-Maria, născut la data de 10 septembrie 1959 în localitatea Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 840 S Cinda St, Anaheim, California, 92806-4410. (1714/2004)”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 960/2008 privind stabilirea situatiei juridice a unor imobile proprietate publică a statului situate în municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 3 septembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

„153.294 (partial)”

„153.295 - în anexa nr. 3, la coloana „Numărul de identificare M.E.F. , în loc de: (partial)” se va citi:

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 788/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 24 martie 2008, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 38, în loc de: „38. Neamu Igor, fiul lui Ion (născut la 12.04.1930 în localitatea Cojusna, judetul Chisinău) si Maria, născut la data de 7 februarie 1963 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Drumul Crucii nr. 85 A. (7984/2003)” se va citi: „38. Neamtu Igor, fiul lui Ion (născut la 12.04.1930 în localitatea Cojusna, judetul Chisinău) si Maria, născut la data de 7 februarie 1963 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Drumul Crucii nr. 85 A. (7984/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 10 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 211, în loc de: „211. Turcan Leonid, fiul lui Tudor (născut la 13.03.1927 în localitatea Chisinău) si Anastasia, născut la data de 2 februarie 1959 în localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Codru, str. Sf. Dumitru nr. 24. (359/2006)” se va citi: „211. Turcan Leonid, fiul lui Tudor (născut la 13.03.1927 în localitatea Chisinău) si Anastasia, născut la data de 2 februarie 1959 în localitatea Mascăuti, sectorul Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Codru, str. Sf. Dumitru nr. 24. (359/2006)”.