MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 804            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 2 decembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.161. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

            1.162. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.011 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

            Decizia nr. 1.056 din 14 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

            Decizia nr. 1.057 din 14 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

            Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            176. - Ordonantă de urgentă privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.

 

            1.463. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatială „Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. Bucuresti

 

            1.497. - Hotărâre privind aprobarea Planului national de implementare a prevederilor Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029

 

            1.531. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Euro<26 România ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            636. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor detinătoare de nave din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

            5.907. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Programei la disciplina Limba si literatura maghiară - profesori pentru Concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar

 

            Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 510/2008


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoraii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Institutului Cultural Român,

cu ocazia Zilei Nationale a României,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga carieră pusă în slujba culturii si stiintei românesti, pentru dăruirea si talentul cu care s-au implicat în promovarea imaginii României în lume,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Mare Cruce:

- domnului Radu Beligan, actor;

- domnului Nicolae Manolescu, scriitor;

- doamnei Mariana Nicolesco, artist liric;

- domnului Lucian Pintilie, regizor;

- domnului Andrei Serban, regizor.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce:

- domnului Stefan Câltia, pictor;

- doamnei Otilia Valeria Coman-Rusan (Ana Blandiana), scriitor;

- domnului Gheorghe Dinică, actor;

-domnului Marin Moraru, actor

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2008.

Nr. 1.161.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

cu ocazia Zilei Nationale a României,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga carieră pusă în slujba culturii si stiintei românesti, pentru dăruirea si talentul cu care s-au implicat în promovarea imaginii României în lume,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler:

- domnului Nicolae Costin, director artistic al Orchestrelor si Corului Radio;

- domnului Serban Papacostea, istoric;

- domnului Andrei Pippidi, istoric.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2008.

Nr. 1.162.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.011

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Erich-Walter Streifert în Dosarul nr. 3.241/190/2007 al Tribunalului Bistrita-Năsăud - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 11.759/325/2007 si nr. 690/295/2007 ale Tribunalului Timis - Sectia civilă, nr. 5.589/325/2008 si nr. 8.745/325/2008 ale Judecătoriei Timisoara si nr. 8.238/337/2006 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă, dosare având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitu ­tionalitate. Cauzele au fost înregistrate la Curtea Constitutională cu nr. 1.486D/2008, nr. 1.550D/2008, nr. 1.556D/2008, nr. 1.693D/2008 si nr. 1.725D/2008, exceptiile fiind ridicate de Silier Josef Tiberiu Victor, Friedl Wilhelm, Wirsz Nikolaus Walter, Endres Magdalena, Krimm Mathias, precum si de Károlyi Erzsébet Sarolta.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele mentionate au continut identic, pune în discutie, din oficiu, conexarea acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a dosarelor mentionate, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.486D/2008, nr. 1.550D/2008, nr. 1.556D/2008, nr. 1.693D/2008 si nr. 1.725D/2008 la Dosarul nr. 1.330D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate ca fiind încălcate. Mentionează, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 8 mai 2008, din 9 mai 2008, din 27 mai 2008, din 17 iunie 2008, din 10 iunie 2008 si din 8 iulie 2008, pronuntate în dosarele nr. 3.241/190/2007, nr. 11.759/325/2007, nr. 690/295/2007, nr. 5.589/325/2008, nr. 8.745/325/2008 si nr. 8.238/337/2006, Tribunalul Bistrita-Năsăud - Sectia civilă, Tribunalul Timis - Sectia civilă, Judecătoria Timisoara si Tribunalul Sălaj - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Exceptiile au fost ridicate de Erich-Walter Streifert, Silier Josef Tiberiu Victor, Friedl Wilhelm, Wirsz Nikolaus Walter, Endres Magdalena, Krimm Mathias, precum si Károlyi Erzsébet Sarolta în dosare având ca obiect „fond funciar”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 20, art. 21, art. 44 alin. (2) si (4), art. 46, art. 51, art. 52 si art. 53, precum si unor dispozi t ii din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertăilor fundamentale. În esentă, potrivit criticilor formulate, aceste prevederi de lege „sunt interpretabile”, restrâng sfera persoanelor îndreptătite la reconstituire si limitează accesul la mostenirea legală.

Tribunalul Bistrita-Năsăud - Sectia civilă consideră că art. 48 din Legea nr. 18/1991 suprimă însusi „dreptul erezilor cetăteni străini si apatrizi”, iar Tribunalul Timis - Sectia civilă, Judecătoria Timisoara si Tribunalul Sălaj - Sectia civilă apreciază că aceste prevederi de lege nu contravin dispozitiilor din Constitutie la care fac referire autorii exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozi t iile art. 48 din Legea nr. 18/1991, republicată, sunt constituionale, fiind în deplină concordantă cu textele din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, text de lege care are următorul cuprins: „Cetătenii români cu domiciliul în străinătate, precum si fostii cetăteni români care si-au redobândit cetătenia română, indiferent dacă si-au stabilit sau nu domiciliul în tară, pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestieră, prevăzute la art. 45, care le-au apartinut în proprietate, dar numai până la limita prevăzută la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, si nu mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinatie forestieră, în termenul, cu procedura si în conditiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9).”

Autorii exceptiei sustin că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale ale: art. 16 alin. (1) - „Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”, art. 20 - „Tratatele internationale privind drepturile omului”, art. 21 - „Accesul liber la justitie”, art. 44 alin. (2) si (4) - „Dreptul de proprietate privată”, art. 46 - „Dreptul la mostenire”, art. 51 alin. (1), potrivit cărora „Cetătenii au dreptul să se adreseze autoritătilor publice prin petitii formulate numai în numele semnatarilor”, art. 52 referitor la „Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică”, precum si ale art. 53 privind „Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti”.

De asemenea, se invocă si încălcarea art. 1 din Protocolul aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia ridicată, Curtea constată că dispozitiile art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si cu motivări asemănătoare celor din prezentele dosare, si, prin numeroase decizii, cu majoritate de voturi, Curtea a constatat că acest text de lege este constitutional, pentru argumentele acolo retinute. În acest sens, mentionăm, de exemplu, deciziile nr. 1.218 din 18 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008, si nr. 626 din 27 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iulie 2008. Prin aceste decizii s-a retinut, în esentă, că: dispozitiile Legii nr. 18/1991 au ca scop reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestuia în favoarea fostilor cooperatori, a mostenitorilor acestora si a altor persoane care la data intrării în vigoare a legii nu aveau calitatea de proprietari, asupra terenurilor care constituie fondul funciar al României; având în vedere obiectul de reglementare al legii – proprietatea funciară - si scopul declarat al acesteia - retrocedarea către fostii proprietari sau mostenitorii acestora a dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de cooperativele agricole de productie sau de către stat -, reglementarea conditiilor în care operează această retrocedare, inclusiv sub aspectul persoanelor îndreptătite, constituie optiunea legiuitorului; este pe deplin constitutională conditionarea exercitării dreptului de a formula cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor de calitatea de cetătean român; dispozitiile art. 44 alin. (2) teza a doua din Constitutie, desi nu mai prevăd in terminis interdictia dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, nu o înlătură, ci doar precizează cazurile si conditiile în care acestia pot dobândi un asemenea drept, restrângând astfel sfera de aplicare a acestei incapacităti speciale; una dintre modalitătile de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetătenii străini sau apatrizi este mostenirea legală, ceea ce presupune că acestia, după anul 2003, pot dobândi terenuri în conditiile dreptului comun (art. 650 din Codul civil si următoarele), Legea nr. 18/1991, republicată, fiind o lege specială care are ca destinatari doar pe cetătenii români; art. 51 privind „Dreptul de petitionare”, precum si art. 53 referitoare la „Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti” nu sunt incidente în cauză; dispozitiile constitutionale ale art. 52 se referă la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică într-un drept al său ori într-un interes legitim să obtină recunoasterea dreptului sau a interesului legitim, iar textul de lege criticat nu îngrădeste în niciun fel acest drept. Faptul că unele comisii de aplicare a legii fondului funciar au refuzat să primească cereri de reconstituire a dreptului de proprietate tine de aplicarea legii si această atitudine a autoritătilor publice, ceea ce nu atrage neconstitutionalitatea textului de lege, precum si că, împotriva refuzului comisiilor locale de aplicare a legii fondului funciar de a primi cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, persoanele nemultumite pot face plângere la instanta de judecată în baza prevederilor legii fondului funciar. Cele statuate de Curtea Constitutională prin deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezentele dosare, întrucât nu au intervenit elemente noi, care să justifice schimbarea acestei jurisprudente.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Erich-Walter Streifert, Silier Josef Tiberiu Victor, Friedl Wilhelm, Wirsz Nikolaus Walter, Endres Magdalena, Krimm Mathias, precum si de Károlyi Erzsébet Sarolta în dosarele nr. 3.241/190/2007 al Tribunalului Bistrita-Năsăud - Sectia civilă, nr. 11.759/325/2007 si nr. 690/295/2007 ale Tribunalului Timis - Sectia civilă, nr. 5.589/325/2008 si nr. 8.745/325/2008 ale Judecătoriei Timisoara, precum si nr. 8.238/337/2006 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Gabriela Dragomirescu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.056

din 14 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România.

Exceptia a fost ridicată de Petru Petcas în Dosarul nr. 59/33/2008 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal,

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 823D/2008, care are acelasi obiect al exceptiei de neconstitutionalitate.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă cu privire la cererea de amânare a judecătii formulată de Ministerul Justitiei.

Reprezentantul Ministerului Public se opune amânării judecătii.

Curtea respinge cererea de amânare a judecătii formulată de Ministerul Justitiei.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea celor două dosare, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord ca aceste dosare să fie conexate.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 823D/2008 la Dosarul nr. 822D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 28 februarie 2008, pronuntate în Dosarul nr. 59/33/2008 si în Dosarul nr. 60/33/2008, Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România.

Exceptia a fost ridicată de Petru Petcas si de instanta de judecată din oficiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât conditionează acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă de obligatia de a solicita acordarea acesteia într-un anumit termen. În acest fel, prevederile de lege criticate restrâng în mod nejustificat exercitarea unui drept la reparatii, prin instituirea unui termen-limită de decădere pentru recunoasterea statutului de luptător în rezistenta anticomunistă si obtinerea pe cale de consecintă a despăgubirilor cuvenite. Totodată, se arată că, spre deosebire de prevederile de lege criticate, Decretul-lege nr. 118/1990 nu prevede niciun termen în care persoanele care au fost persecutate din motive politice de către dictatura comunistă să depună cereri pentru recunoasterea drepturilor lor.

Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal consideră exceptia întemeiată. În acest sens, arată că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), precum si principiului constitutional al egalitătii în drepturi, întrucât conditionează acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă de obligatia de a solicita acordarea acesteia într-un anumit termen.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional. În acest sens, arată că, în jurisprudenta sa, Curtea a statuat că recunoasterea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă, precum si acordarea drepturilor


cuvenite acestora nu poate avea loc decât în cadrul unui termen stabilit de legiuitor, necesar pentru asigurarea securitătii raporturilor civile.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 22 mai 2006.

Textul de lege criticat are următorul cuprins: „Se acordă un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele condamnate sau supuse unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acestora, sotul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv pot depune cerere pentru constatarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 1 alin. (3) privind statul român de drept , art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Este invocată si încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 12 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, instituirea unui termen înăuntrul căruia titularul unui drept subiectiv îsi poate exercita prerogativa conferită de lege nu contravine principiului egalitătii în drepturi, atât timp cât tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei le este aplicabil acelasi tratament juridic, fără privilegii si fără discriminări. Principiul egalitătii în drepturi presupune aplicarea unui tratament juridic egal persoanelor aflate în situatii identice si impune totodată reguli diferite pentru persoane care se află în situatii deosebite. Or, instituirea unui termen în cadrul căruia se poate valorifica un drept nu poate crea o stare de inegalitate, de discriminare între persoanele aflate în aceeasi situatie, cât timp acestea actionează în concordantă si cu respectarea dispozitiilor legii. Imposibilitatea exercitării dreptului are natura unei sanctiuni legale, fiind o consecintă firească a nerespectării normelor juridice aplicabile.

În plus, asa cum a mai statuat Curtea în jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 466 din 20 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 31 octombrie 2005, recunoasterea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă si acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 nu pot avea loc sine die. Stabilirea unui termen pentru exercitarea acestui drept este necesară pentru instituirea si mentinerea stabilitătii si securitătii raporturilor juridice civile si a ordinii de drept, specifice unui stat democratic. Lipsa de diligentă a titularului dreptului nu se poate constitui într-un argument pentru a sustine încălcarea principiului nediscriminării între persoanele care îsi exercită dreptul subiectiv în limitele termenului prescris si cele care, ignorând prevederile legale, sunt în situatia de a fi pierdut posibilitatea exercitării dreptului.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, exceptie ridicată de Petru Petcas si de Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 59/33/2008 si Dosarul nr. 60/33/2008 ale acestei instante.

Definitivă si general obligatorie

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.057

din 14 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Leontina Drul în Dosarul nr. 318/26/2008 al Tribunalului Suceava - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.431D/2008, care are acelasi obiect al exceptiei de neconstitutionalitate.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea celor două dosare, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord ca aceste dosare să fie conexate.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.431D/2008 la Dosarul nr. 883D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 11 martie 2008 si din 8 mai 2008, pronuntate în Dosarul nr. 318/86/2008 si în Dosarul nr. 6.859/95/2007, Tribunalul Suceava - Sectia civilă si Curtea de Apel Craiova - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Leontina Drul si Nicolae Gh. Ciocioi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale privind garantarea si ocrotirea proprietătii si celor privind accesul liber la justitie, întrucât actiunea în revendicare este imprescriptibilă. Astfel, sustin acestia, nici formularea cererii de restituire a unui imobil în baza Legii nr. 10/2001 nu ar trebui limitată la 6 luni.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Tribunalul Suceava - Sectia civilă si Curtea de Apel Craiova - Sectia civilă apreciază exceptia ca neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. Invocă în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Examinând încheierile de sesizare, Curtea constată că, desi a fost sesizată de instanta de judecată cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, în realitate obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, în urma adoptării Legii nr. 247/2005, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, având următorul cuprins: „Nerespectarea termenului de 6 luni*) prevăzut pentru trimiterea notificării atrage pierderea dreptului de a solicita în justitie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent.”

Textele constitutionale considerate ca fiind încălcat sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 44 alin. (1) si (2) privind dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Prevederile art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi texte constitutionale, Curtea, prin mai multe decizii, statuând în sensul constitutionalitătii acestor prevederi.

Astfel, prin Decizia nr. 289 din 22 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, si Decizia nr. 428 din 15 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 6 iunie 2008, Curtea a decis că recunoasterea sine die a posibilitătii persoanei interesate de a declansa procedura de recuperare a imobilelor preluate abuziv de către stat ar fi fost de natură să genereze un climat de insecuritate juridică în domeniul proprietătii imobiliare.


Potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, exercitarea dreptului de proprietate trebuie să se facă în limitele legii. Legiuitorul este asadar competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea acestuia, instituind limitări rezonabile în valorificarea ca drept subiectiv garantat, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept.

Si, în fine, în ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor art. 21 din Constitutie, Curtea a decis că prevederile art. 22 alin. (5) nu contravin acestui text constitutional, ci instituie norme procedurale pentru exercitarea dreptului, în conformitate cu dispozitiile art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit căruia procedura de judecată este prevăzută numai prin lege.

Atât considerentele, cât si solutiile acestor decizii sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Leontina Drul în Dosarul nr. 318/26/2008 al Tribunalului Suceava - Sectia civilă si de Nicolae Gh. Ciocioi în Dosarul nr. 6.859/95/2007 al Curtii de Apel Craiova - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.221

din 12 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din

învătământ în anul 2008, exceptie ridicată direct de Avocatul Poporului.

Dezbaterile au avut loc în Sedinta publică din data de 11 noiembrie 2008 si au fost consemnate în încheierea din aceea dată când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea la 12 noiembrie 2008.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Adresa nr. 9.091 din 3 noiembrie 2008, trimisă Curtii Constitutionale în temeiul prevederilor art. 146 lit. d) teza finală din Constitutie, Avocatul Poporului a ridicat direct exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008.


În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că actul normativ mentionat nu este conform cu prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4) si (5), art. 20 alin. (1), art. 41 alin. (4), art. 61 alin. (1), art. 102 alin. (1), art. 111 alin. (1), art. 115 alin. (6) si cu cele ale unor dispozitii din pacte si tratate la care România este parte, precum art. 23 alin. (3) din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, art. 7 lit. a) din Pactul international din 16 decembrie 1966 cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, Partea I pct. 4 si Partea II art. 4 din Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, art. 2 pct. 1 si art. 11 pct. 2 din Conventia nr. 95/1949 privind protectia salariului, Conventia nr. 100/1951 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculine si a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală, si art. 2 pct. 1 din Conventia nr. 131/1970 privind fixarea salariilor minime, în special în ce priveste tările în curs de dezvoltare.

În acest sens, arată că prin emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008, Guvernul încearcă să se situeze „într-o pozitie opusă si conflictuală cu Parlamentul” care, în cadrul celor trei puteri, „are o pozitie primordială”, înfăptuind functia legislativă si gestionând procesul decizional. Functia executivă realizată de Guvern este în mod evident subordonată si controlată de Parlament, rolul acestuia fiind acela de „a executa legile”, iar „nu de a obstructiona aplicarea lor”. În aceste conditii, ordonanta criticată „se prezintă ca un refuz explicit al Guvernului de a aplica si executa legea votată de către Parlament si promulgată de Presedintele României. Prin aceasta se încalcă comportamentul constitutional loial, comportament care rezultă din principiul separatiei si echilibrului puterilor”.

În continuare, autorul exceptiei sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 înfrânge prevederile constitutionale privind delegarea legislativă. Acest procedeu constitutional este utilizat de Guvern „în emiterea de norme cu putere de lege în situatiile în care Parlamentul este în imposibilitatea de a-si îndeplini functia legislativă”; în niciun caz „nu implică dreptul executivului de a se opune legislativului, de a-l contracara, intrând astfel într-un conflict constitutional”.

În fine, Avocatul Poporului apreciază că alin. (6) al art. 115 din Constitutie se opune actului normativ criticat, deoarece ordonanta de urgentă nu poate afecta drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de aceasta. Astfel, consideră că dreptul la salariu este un drept fundamental, fapt care rezultă din prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (4) si din cele ale pactelor si conventiilor mai sus enumerate.

În conformitate cu dispozitiile art. 33 din Legea nr. 47/1992, sesizarea a fost transmisă presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că pentru ca un act normativ să poată fi considerat neconstitutional este necesar ca dispozitiile sale să înfrângă prevederi ale Constitutiei, or textele invocate de Avocatul Poporului reprezintă enunturi de principiu prin care se reglementează într-o manieră generală raporturi institutionale între Parlament si Guvern. De asemenea, precizează că „orice Constitutie ocroteste drepturi existente si nu drepturi viitoare”.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază critica formulată de Avocatul Poporului ca fiind inadmisibilă, deoarece motivarea se axează pe situatia de fapt, pe chestiuni de oportunitate în colaborarea dintre puteri si interpretări excesive ale autorului, sub multe aspecte indicându-se doar textul constitutional, fără o argumentatie solidă.

Guvernul a trimis Adresa nr. 5/6.046/C.PT. din 11 noiembrie 2008, înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 12.224 din 11 noiembrie 2008, prin care informează că, în sedinta din 10 noiembrie 2008, a fost adoptată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008. Prin dispozitiile acestei ordonante a fost abrogată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008, astfel că exceptia de neconstitutionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului a rămas fără obiect.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, adresele depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) teza finală din Constitutie si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 10 si 29-33 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008.

Avocatul Poporului sustine că dispozitiile acestei ordonante înfrâng prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4) si (5) - Statul român, art. 20 alin. (1) - Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 41 alin. (4) - Munca si protectia socială a muncii, art. 61 alin. (1) - Rolul si structura Parlamentului, art. 102 alin. (1) - Rolul si structura Guvernului, art. 111 alin. (1) - Informarea Parlamentului si art. 115 alin. (6) - Delegarea legislativă, precum si dispozitii din pacte si tratate la care România este parte, precum art. 23 alin. (3) din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, art. 7 lit. a) din Pactul international din 16 decembrie 1966 cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, ratificat prin Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974, publicat în Buletinul Oficial nr. 146 din 20 noiembrie 1974, Partea I pct. 4 si Partea II art. 4 din Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificată prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999, art. 2 pct. 1 si art. 11 pct. 2 din Conventia nr. 95/1949 privind protectia salariului, ratificată prin Decretul nr. 284/1973, publicat în Buletinul Oficial nr. 81 din 6 iunie 1973, Conventia nr. 100/1951 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculine si a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală, ratificată prin Decretul nr. 213/1957, publicat în


Buletinul Oficial nr. 4 din 18 ianuarie 1958, si art. 2 pct. 1 din Conventia nr. 131/1970 privind fixarea salariilor minime, în special în ce priveste tările în curs de dezvoltare, ratificată prin Decretul nr. 83/1975, publicat în Buletinul Oficial nr. 86 din 2 august 1975.

Analizând sesizarea, Curtea Constitutională urmează să admită exceptia de neconstitutionalitate formulată de Avocatul Poporului, în sensul si pentru motivele ce se vor arăta în continuare.

Astfel, Curtea observă că art. 1 alin. (4) din Constitutie a instituit principiul separatiei si echilibrului puterilor în cadrul democratiei constitutionale, ceea ce presupune, pe de o parte, că niciuna dintre cele trei puteri nu poate interveni în activitatea celorlalte puteri, iar pe de altă parte, presupune controlul prevăzut de lege asupra actelor emise de fiecare putere în parte.

Curtea retine că relatia dintre puterea legislativă si cea executivă se exprimă prin competenta conferită Guvernului de a adopta ordonante de urgentă în conditiile stabilite de art. 115 alin. (4) din Constitutie. Astfel, ordonanta de urgentă, ca act normativ ce permite Guvernului, sub controlul Parlamentului, să facă fată unei situatii extraordinare, se justifică prin necesitatea si urgenta reglementării acestei situatii care, datorită circumstantelor sale, impune adoptarea de solutii imediate în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public. Or, adoptarea de către Guvern a Ordonantei de urgentă nr. 136/2008 nu a fost motivată de necesitatea reglementării într-un domeniu în care legiuitorul primar nu a intervenit, ci, dimpotrivă, de contracararea unei măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului din învătământ adoptată de Parlament. Asa fiind, în conditiile în care legiuitorul primar a stabilit deja prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2008, conditiile si criteriile de acordare a acestor cresteri salariale, Guvernul, prin interventia sa ulterioară, intră în conflict cu prevederile art. 61 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării”.

În continuare, Curtea constată că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 înfrâng si prevederile art. 115 alin. (6) din Constitutie, deoarece afectează drepturi fundamentale, precum dreptul la muncă si la protectia socială a muncii si dreptul la un nivelul de trai decent, asa cum sunt consfintite în prevederile constitutionale ale art. 41 si art. 47 alin. (1). Prin continutul lor, acestea sunt drepturi complexe care includ si dreptul la salariu si dreptul la conditii rezonabile de viată, care să asigure un trai civilizat si decent cetătenilor.

Întrucât ordonanta de urgentă dedusă controlului nu satisface exigentele constitutionale ale art. 61 alin. (1) si art. 115 alin. (6), Curtea constată că aceasta este viciată de neconstitutionalitate.

Având în vedere argumentele expuse, Curtea retine că nerespectarea acestor norme constitutionale atrage si înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora „În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”.

În fine, Curtea constată că neconstitutionalitatea retinută în conditiile arătate mai sus loveste actul normativ în ansamblul său, astfel că abrogarea dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului a Guvernului nr. 136/2008 prin cele ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, ulterior sesizării instantei constitutionale, nu mai are nicio relevantă pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 32 si 33 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului si constată că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008 sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.

 

În scopul eficientizării, modernizării, dezvoltării si consolidării băncii, în mai 2007 a fost aprobată Strategia CEC pentru perioada 2007-2011, în care se prevede ca CEC BANK - S.A. să devină lider pentru operatiunile bancare desfăsurate de populatia României, precum si să devină o bancă comercială puternică pe toate segmentele pietei bancare, retail, întreprinderi mici si mijlocii, finantarea activitătilor agricole si chiar a marilor companii.

Criza financiară internatională a determinat schimbarea strategiei băncilor comerciale din România, acestea punând în prezent accentul pe depozite, încetinind activitatea de creditare. Viteza redusă a creditului va determina o încetinire semnificativă atât a consumului public si privat, cât si a investitiilor, putând avea consecinte negative asupra economiei reale, concretizate printr-o crestere economică redusă si o crestere a somajului în anul 2009.

În actualul context caracterizat de o restrângere a condi t iilor de lichiditate la nivelul pietelor financiare internationale, cu impact puternic si asupra pietelor financiare românesti, o importană semnificativă o are asigurarea resurselor financiare necesare sustinerii activitătii de creditare a institutiilor de credit românesti, mai ales în contextul în care, în mare parte, portofoliile de credite ale celor mai multe institutii de credit sunt sustinute financiar prin linii de finantare asigurate de băncile-mamă, această sustinere fiind limitată în actualul context al pietelor financiare internationale.

Astfel, CEC BANK - SA, fiind o institutie de credit care în mod traditional îsi asigură resursele financiare de pe piata financiară internă, fiind totodată o bancă al cărei unic actionar este statul prin Ministerul Economiei si Finantelor, poate juca un rol decisiv în asigurarea unei continuităti în procesul de creditare, în special la nivelul întreprinderilor mici si mijlocii si în ariile acoperite mai putin de celelalte institutii importante de credit, beneficiind de o retea teritorială extinsă si uniform distribuită în tară.

În conditiile unei politici orientate spre creditare si ale unei concurente acerbe pe piata bancară internă, a intervenit necesitatea recapitalizării CEC BANK - S.A.

Având în vedere că veniturile din privatizare existente în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Natională a României constituie surse de finantare extrabugetare, lichide si utilizabile imediat, care nu au asociate alte costuri, fiind practic cele mai ieftine surse de finantare avute la dispozitie, precum si faptul că proiectul bugetului de stat pe anul 2009 se află în procedură de aprobare, trebuie asigurat temeiul legal al efectuării acestei operatiuni.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea acestei situatii.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se mandatează Ministerul Economiei si Finantelor, în calitate de reprezentant al statului, ca unic actionar, să majoreze capitalul social al CEC BANK - S.A. prin emiterea de noi actiuni cu o valoare nominală egală cu valoarea nominală a actiunilor existente, respectiv 100 lei/actiune.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor subscrie, cu suma de 900 milioane lei, în două transe egale, la majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A., sumă care va fi prevăzută cu această destinatie în bugetul de stat pe anul 2009.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) va fi virată în contul CEC BANK - S.A., astfel:

a) în primul trimestru al anului 2009, suma de 450 milioane lei;

b) până la finele anului 2009, diferenta de 450 milioane lei.

Art. 2. - (1) Pentru asigurarea sumei prevăzute la art. 1 alin. (2), în cheltuielile bugetului de stat pe anul 2009, respectiv în cheltuielile prevăzute în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, va fi prevăzută suma de 900 milioane lei la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.01.50 „Alte servicii publice generale”, titlul 72 „Active financiare”, articolul 72.01 „Active financiare”, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societătilor comerciale”.

(2) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă suma prevăzută la alin. (1) în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2009 si, respectiv, în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 3. - Deficitul bugetului de stat pe anul 2009, rezultat din plata efectuată de Ministerul Economiei si Finantelor pentru majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A., se finantează din sumele existente în contul curent general al Trezoreriei Statului din disponibilitătile încasate din venituri din privatizare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 176.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatială „Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (3) si al art. 18 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatială „Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. Bucuresti, denumit în continuare institut national, persoană juridică română, în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, prin reorganizarea Societătii Comerciale „Institutul National de Cercetări Aerospatiale «Elie Carafoli» - I.N.C.A.S.” - S.A. Bucuresti, care se desfiintează.

(2) Institutul national are sediul în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6.

Art. 2. - Institutul national îsi desfăsoară activitatea potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale regulamentului de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Institutul national are, în principal, ca obiect de activitate:

a) cercetare fundamentală si aplicativă, dezvoltare tehnologică, în domeniul aeronautic si al stiintelor spatiale;

b) productie în legătură cu domeniile de cercetare abordate si valorificare a rezultatelor cercetării;

c) elaborare de studii, strategii si prognoze privind dezvoltarea stiintelor aeronautice si spatiale; elaborare de reglementări tehnice si economice, de interes public si national, care privesc asigurarea cerintelor fundamentale impuse sistemelor aerospatiale si aerodinamice;

d) acordare de asistentă tehnică, consultantă si alte servicii stiintifice si tehnologice specializate, în domeniul propriu de activitate;

e) formare si specializare de personal în domeniul stiintelor aeronautice si spatiale.

Art. 4. - (1) Finantarea activitătilor desfăsurate de institutul national se realizează din surse proprii si din alte surse atrase conform legii.

(2) Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, în calitate de organ coordonator, va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări cu aparatură, echipamente, instalatii si altele asemenea pentru institutul national.

Art. 5. - Structura organizatorică a institutului national se aprobă prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - (1) Conducerea institutului national revine consiliului de administratie, format din 7 membri, consiliului de directie si directorului general.

(2) Membrii consiliului de administratie al institutului national sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(3) Activitatea curentă a institutului national este condusă de un director general care este si presedintele consiliului de administratie.

(4) Atributiile consiliului de administratie sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a institutului national.

Art. 7. - (1) Patrimoniul institutului national se constituie prin preluarea activului si pasivului Societătii Comerciale „Institutul National de Cercetări Aerospatiale «Elie Carafoli» - I.N.C.A.S.” - S.A. Bucuresti, conform datelor din situatiile financiare la data de 30 iunie 2008, actualizat potrivit reglementărilor legale. La 30 iunie 2008 valoarea patrimoniului era în valoare de 11.063.737 lei, din care imobilizări corporale în valoare de 8.949.752 lei.

(2) Activul si pasivul Societătii Comerciale „Institutul National de Cercetări Aerospatiale «Elie Carafoli» - I.N.C.A.S.” - S.A. Bucuresti se preiau de către institutul national, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Institutul national preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile Societătii Comerciale „Institutul National de Cercetări Aerospatiale «Elie Carafoli» - I.N.C.A.S.” - S.A. Bucuresti, potrivit reglementărilor legale sau clauzelor contractuale.

Art. 8. - (1) Bunurile aflate în patrimoniul Societătii Comerciale „Institutul National de Cercetări Aerospatiale «Elie Carafoli» - I.N.C.A.S.” - S.A. Bucuresti trec în patrimoniul institutului national.

(2) Bunurile proprietate publică a statului care trec în administrarea institutului national, precum si bunurile proprii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 9. - Personalul institutului national se preia prin transfer de la Societatea Comercială „Institutul National de Cercetări Aerospatiale «Elie Carafoli» - I.N.C.A.S.” - S.A. Bucuresti si îsi păstrează drepturile salariale avute la data transferării, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numerele curente 1 si 3 din anexa nr. 1 „Lista societătilor comerciale înfiintate în baza Legii nr. 15/1990” la Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 privind înfiintarea de societăti comerciale pe actiuni în domeniul cercetării-proiectării de aviatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 15 mai 1991, cu modificările ulterioare.


Art. 12. - În anexa nr. 3 „Institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică” la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, după numărul curent 18 se introduce numărul curent 19, cu următorul cuprins:

„19. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatială «Elie Carafoli» - I.N.C.A.S. Bucuresti - venituri proprii”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Emil Bentan

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.463.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatială „Elie Carafoli“ - I.N.C.A.S. Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatială „Elie Carafoli“ - I.N.C.A.S. Bucuresti, denumit în continuare institut national, este persoană juridică română aflată în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, denumită în continuare organ coordonator.

(2) Institutul national functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente, conduce evidenta contabilă în regim economic si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Institutul national este înfiintat în scopul desfăsurării activitătii de cercetare s tiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul aeronautic si tiintelor spatiale.

(2) Institutul national contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului propriu de activitate si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice stabilite prin programele nationale de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - (1) Obiectul de activitate al institutului national cuprinde în principal:

A. Activităti de cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie - cod CAEN 7219:

1. În cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare:

a) cercetare fundamentală de bază si orientată, în scopul cresterii nivelului de cunostin t e în următoarele domenii ale stiintelor aeronautice si spaiale: aerodinamică, dinamica zborului si sistemelor, spatiu, structuri aerospatiale, aeroelasticitate si rezistenta materialelor, programe aerospatiale de interes national si de apărare, materiale si tehnologii aerospatiale, echipamente electronice, mecano-hidraulice si pneumatice, sisteme de propulsie aerospatiale;

b) cercetare aplicativă, de tip precompetitiv, pentru realizarea de modele experimentale, standuri si instalatii experimentale, platforme si statii-pilot, precum si tehnologii generice cu rol suport pentru cercetările aplicative, atât în domeniul aerospatial, cât si în alte ramuri ale economiei nationale;

c) elaborarea de studii, strategii si prognoze privind dezvoltarea stiintelor aeronautice si spatiale;

d) elaborarea de studii s i cercetări aplicative în vederea restructurării, retehnologizării i modernizării întreprinderilor care activează în domeniul aeronautic si spatial;

e) elaborarea de standarde, norme si regulamente de calcul si exploatare în industria aeronautică.

2. Alte activităti de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică:

- cercetare aplicativă si/sau dezvoltare tehnologică pentru solutionarea problemelor din domeniile aeronautic si spatial.

3. Activităti de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică si inovare pentru realizarea planurilor sectoriale si a programelor-nucleu.

4. Activităti de cercetare-dezvoltare în cadrul programelor internationale de cercetare-dezvoltare si inovare.

B. Activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare tehnologică, desfăsurate în domeniul propriu de activitate - cod CAEN 77120:

a) asistentă tehnică, consultantă, furnizare de servicii stiintifice si tehnologice operatorilor economici sau oricăror beneficiari interesati;

b) testare pe instalatiile experimentale proprii (atestate de Autoritatea Aeronautică Română) a produselor industriei aeronautice si spatiale;

c) solutii tehnice si programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare si executie de aparatură de laborator, scule si dispozitive;

d) expertize de specialitate în domeniul aeronautic si spatial;

e) studii de fezabilitate, evaluări de aeronave si aparatură ambarcată, oferte, documentatii pentru participarea la licitatii pentru proiectare, executie, modernizare si expertizare în domeniile aeronautic si spatial;

f) proiecte pentru executia aeronavelor si echipamentelor aferente, precum si a instalatiilor experimentale necesare domeniului de activitate;


g) certificate de calitate în urma testelor efectuate, în conditiile legii.

C. Formarea si specializarea de personal în domeniul stiintelor aeronautice si spatiale: învătământ superior non-universitar - cod CAEN 8541; învătământ superior universitar - cod CAEN 8542; alte forme de învătământ - cod CAEN 8559:

a) desfăsurarea unor activităti de specializare si perfectionare în vederea formării de specialisti în domeniile specifice institutului, prin participarea la elaborarea de lucrări teoretice s i experimentale, lucrări de diplomă, doctorantură, cursuri si coli nationale si internationale;

b) organizarea de manifestări stiintifice nationale si internationale cu specific aerospatial;

c) organizarea si/sau participarea la centre educationale cu profil de stiinte aeronautice si spatiale atât cu personal, cât si cu dotări.

D. Valorificarea rezultatelor cercetării - cod CAEN 2899; cod CAEN 3320:

- productie de serie mică rezultată prin omologarea produselor si a tehnologiilor elaborate, precum si realizarea de instalatii si aparate pentru laborator (prototipuri).

E. Alte activităti de editare - cod CAEN 5819; Activităti de editare a cărtilor - cod CAEN 5811.

F. Activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul propriu de activitate, consultantă, marketing si servicii în domeniul de profil - cod CAEN 7320; cod CAEN 7022; cod CAEN 7490.

G. Activitatea de sustinere a cercetării si dezvoltării tehnologice prin: expozitii de profil, simpozioane, comunicări stiintifice, editare de reviste de specialitate, catalog al rezultatelor cercetării (tehnologii, produse, studii), rapoarte si sinteze privind activitatea proprie - cod CAEN 8230; cod CAEN 8560.

H. Fabricarea de aeronave si nave spatiale - cod CAEN 3030;

Repararea si întretinerea aeronavelor si navelor spatiale - cod CAEN 3316.

I. Activităti de consultantă în tehnologia informatiei - cod CAEN 6202.

J. Alte activităti de servicii privind tehnologia informatiei - cod CAEN 6209.

K. Activităti de arhitectură - cod CAEN 7111;

Activităti de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea - cod CAEN 7112.

L. Activităti de realizare a soft-ului de comandă (software orientat spre client) - cod CAEN 6201;

Activităti de editare a altor produse software - cod CAEN 5829.

M. Activităti ale organizatiilor profesionale - cod CAEN 9412.

N. Participarea la programe de cercetare ale Uniunii Europene în cadrul contractelor la nivel guvernamental si departamental.

O. Distributia energiei electrice - cod CAEN 3513;

Comercializarea energiei electrice - cod CAEN 3514.

P. Furnizarea de aburi si aer conditionat - cod CAEN 3530.

Q. Captarea, tratarea si distributia apei - cod CAEN 3600.

R. Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - cod CAEN 6820.

Activitătile mentionate la lit. A-M pot fi efectuate si în cadrul unor contracte externe sau programe.

(2) Institutul national poate efectua si activităti de import-export aferente obiectului său de activitate, în conditiile legii.

(3) În cadrul obiectului său de activitate institutul national poate colabora si la realizarea unor activităti de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice si de apărare natională sau poate desfăsura si alte activităti conexe, cu aprobarea organului coordonator.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 4. - (1) Patrimoniul institutului national, stabilit pe baza situatiilor financiare la data de 30 iunie 2008, este în valoare de 11.063.737 lei, din care imobilizări corporale în valoare de 8.949.752 lei.

(2) Patrimoniul institutului national poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Institutul national administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică si privată a statului, precum si alte bunuri proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică si privată a statului, precum si cele dobândite ori realizate din venituri proprii se află în administrarea sau proprietatea institutului national, după caz, si se evidentiază distinct în patrimoniul acestuia.

(2) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin institutului national, în calitate de persoană juridică executantă, si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă a institutului national, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul national posedă si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(4) Institutul national poate realiza servicii sau activităti de microproductie prin asociere în participatiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea organului coordonator.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 6. - (1) Institutul national are în cadrul structurii organizatorice departamente, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

(2) Structura organizatorică a institutului national se aprobă prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, la propunerea directorului general, cu avizul consiliului de administratie, si cuprinde, pe lângă structurile organizatorice prevăzute la alin. (1), si următoarele compartimente: compartimentul juridic, compartimentul de marketing, compartimentul financiar-contabil, compartimentul de audit si control financiar, compartimentul de diseminare a informatiilor, relatii publice si mass-media.

Art. 7. - În functie de specificul activitătii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 8. - Conducerea institutului este asigurată de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

Art. 9. - Orientarea si coordonarea activitătii tehnico-s tiintifice din institutul national sunt asigurate de consiliul tiintific.


 

SECTIUNEA 1

Consiliul de administratie

 

Art. 10. - (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, cetăteni români, numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, la propunerea conducerii autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului national, care este presedintele consiliului de administratie;

b) presedintele consiliului stiintific al institutului national;

c) un reprezentant al organului coordonator;

d) un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(3) Ceilalti membrii ai consiliului de administratie sunt specialisti din domeniul de activitate al institutului national, propusi de organul coordonator.

(4) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de acelasi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 11. - (1) Membrii consiliului de administratie îsi păstrează calitatea de angajati la institutia sau la unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăsurată în calitate de membri ai consiliului de administratie, acestia beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului national.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si nu pot participa în aceeasi calitate la alte unităti cu care institutul national are relatii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal, sotul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociati la alte unităti cu acelasi profil sau cu care institutul national se află în relatii comerciale directe.

Art. 12. - (1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului national, de introducere a unor tehnologii de vârf si de modernizare a celor existente, în concordantă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura acestuia;

c) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la organul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează si avizează situatiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare organului coordonator, si aprobă raportul de gestiune asupra activitătii desfăsurate de institutul national în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performantă si raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul national si aprobă măsuri pentru desfăsurarea acesteia în conditii de echilibru ale bugetului de venituri si cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de institutul national;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului national, în conditiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 si stabileste modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului national.

(2) Consiliul de administratie exercită orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 13. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de organul coordonator. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 14. - (1) Consiliul de administratie se întruneste de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului national o cer, la convocarea presedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedintele ales de către membrii acestuia.

Art. 15. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. În situatia în care nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.

Art. 16. - La sedintele consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 17. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 18. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului national.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au împotrivit luării unei decizii care s-a dovedit păgubitoare pentru institutul national nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si dacă au anuntat, în scris, despre aceasta organul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 11 alin. (3) si (4) răspund pentru daunele provocate institutului national ca urmare a acestui fapt.

Art. 19. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administratie prezintă organului coordonator un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 20. - Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institutul national. Atributiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comitetul de directie

 

Art. 21. - (1) Conducerea operativă a institutului national este asigurată de un comitet de directie, compus din directorul general si conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului national.

(2) La sedintele comitetului de directie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul national sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.


Art. 22. - Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului national;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii;

f) alte obligatii.

Art. 23. - Comitetul de directie se întruneste decadal sau ori de câte ori interesele institutului national o impun.

 

SECTIUNEA a 3-a

Directorul general

 

Art. 24. - (1) Activitatea curentă a institutului national este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 25. - Directorul general are, în principal, următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului national în relatiile cu celelalte organe, organizatii si operatori economici, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitătilor, departamentelor si compartimentelor institutului national, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;

c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului national;

d) numeste directorii si conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a institutului national, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administratie;

e) angajează si concediază pesonalul institutului national, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului national si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri si urmăreste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimente proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului national de la bugetul de stat;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului national;

l) exercită orice alte atributii ce îi sunt delegate de consiliul de administratie.

 

SECTIUNEA a 4-a

Consiliul stiintific

 

Art. 26. - (1) Consiliul stiintific este format din 7 membri, reprezentând principalele compartimente care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare si directii de cercetare din cadrul institutului na t ional.

(2) Consiliul stiinific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariati ai institutului national, alesi pe

4 ani, prin vot secret, de către cadrele cu studii superioare din institutul national.

(3) Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific al institutului national.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte, un vicepresedinte, alesi prin vot secret de către membrii consiliului stiintific.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 27. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează si urmăreste realizarea lucrărilor de cercetare stiintifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al institutului national;

d) avizează hotărârile consiliului de administratie care implică politica de cercetare a institutului national si a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfectionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează si coordonează desfăsurarea manifestărilor cu caracter stiintific;

g) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

h) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia. Relatii financiare

 

Art. 28. - (1) Institutul national întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor si reglementărilor legale în vigoare.

(2) Situatiile financiare anuale se aprobă de către organul coordonator, în conditiile legii.

Art. 29. - (1) Veniturile si cheltuielile institutului national se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de organul coordonator s i se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării i tineretului, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 30. - Institutul national determină anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 31. - (1) Salariile personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 32. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului national nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 33. - (1) Institutul national hotărăste cu privire la investitiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin organul coordonator, potrivit legii.

(2) Organul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări cu aparatură, echipamente, instalatii si altele asemenea pentru institutul national.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă potrivit legii.

Art. 34. - (1) Operatiunile de încasări si plăti ale institutului national se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România.

(2) Institutul national poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei si în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) Institutul national poate efectua operatiuni de comert exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 35. - Institutul national îsi va organiza controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar intern, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

 

            Art. 36. - Litigiile institutului national cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecătoresti române de drept comun.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 37. - (1) Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

(2) Modificările si completările prezentului regulament se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 38. - Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reînnoieste periodic, prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate a institutului national.

 

ANEXA Nr. 2

 

BUNURILE

proprietate publică a statului care trec în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatială „Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. Bucuresti, precum si bunurile proprii

 

A. Bunuri proprietate publică a statului

 

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Laborator de experimentări aerodinamice la viteze mari - suflerie trisonică si statie de aer

Instalatie experimentări în regim supersonic si statie de aer aflată în clădire corp G+H. Suprafata construită la sol = 2.368 m2

 

Tara: România, Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

2004

1.708.067

Hotărârea Guvernului

nr. 1.428/2004

În administrare

 

Instalatie de interes national

Laborator de experimentări aerodinamice la viteze mari - tub Ludwig

Instalatii tub Ludwig si soc aflate în clădire corp L - Laborator II.

Suprafata construită la sol = 425 m2

 

Tara: România, Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

2004

3.219

Hotărârea Guvernului

nr. 1.428/2004

În administrare

 

Instalatie de interes

National

Laborator de experimentări aerodinamice la viteze mici - suflerie subsonică

Instalatie experimentări în regim subsonic aflată în clădire Laborator 3.

Suprafata construită la sol = 214 m2

 

Tara: România, Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

2004

337.166

Hotărârea Guvernului

nr. 1.428/2004

În administrare

 

Instalatie de interes

national

TOTAL A

 

2.048.452

 

 

 

 


Bunuri proprii aflate în proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatială ,,Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. Bucuresti

 

B1. Bunuri imobile dobândite în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Tipul bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de

inventar

(lei)

Baza legală

Situatia juridică

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Teren

Imobil

Suprafata = 54.261,691 m2

Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

1991

2.482.600

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Certificat M03 nr. 4.168/1998

În proprietate

2.

Teren

Imobil

Suprafata = 43.830,288 m2

Măneciu, judetul Prahova

1991

566.700

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Certificat M03 nr. 3.595/1996

În proprietate

3.

Clădire pavilion administrativ si laboratoare

Imobil

Clădire cu parter si două nivele

Suprafata desfăsurată = 5.632 m2

Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

1991

2.376.148

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029

În proprietate

4.

Clădire pavilion poartă

Imobil

Clădire parter Suprafata desfăsurată = 239 m2

Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

1991

187.312

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029

În proprietate

5.

Clădire remiza PSI

Imobil

Clădire parter Suprafata desfăsurată = 444 m2

Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

1991

157.580

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029

În proprietate

6.

Clădire statie pompare

hidrofoare

Imobil

Clădire parter Suprafata desfăsurată = 160 m2

Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

1991

43.962

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029

În proprietate

7.

Clădire corp E

Imobil

Clădire cu parter si un nivel

Suprafata desfăsurată = 1.230 m2

Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

1991

550.952

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029

În proprietate

8.

Clădire statie electrică de conexiuni

Imobil

Clădire cu parter Suprafata desfăsurată = 540 m2

Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

1991

200.415

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029

În proprietate

9.

Clădire statie pompare apă recirculată

Imobil

Clădire cu parter Suprafata desfăsurată = 45 m2

Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

1991

21.637

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029

În proprietate

10.

Clădire turn răcire TR 300

Imobil

Clădire cu parter Suprafata desfăsurată = 45 m2

Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

1991

8.479

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029

În proprietate

11 .

Clădire

Imobil

Clădire cu parter Suprafata desfăsurată = 178,134 m2

Măneciu, judetul Prahova

1991

156.393

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029

În proprietate

12.

Clădire corp G+H - suflerie trisonică si statie aer

Imobil

Clădire cu parter si un nivel

Suprafata construita desfăsurată = 2.756 m2

Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

1991

1.405.398

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029

În proprietate

13.

Clădire corp L - Laborator II Aerodinamica

Imobil

Clădire laborator Suprafata desfăsurată = 425 m2

Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

1991

205.893

Hotărârea Guvernului nr. 241/1991 Carte Funciară nr. 5.029

În proprietate

TOTAL B1

 

 

 

 

8.363.469

 

 

 

B2. Echipamente, aparatură, mijloace de transport si obiecte de inventar

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridică

0

1

2

3

4

1.

2

Echipamente tehnologice

583.176

În proprietate

2.

3

Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare

1.797.275

În proprietate

3.

4

Mijloace de transport

3.469

În proprietate

4.

6

Mobilier, aparatură de birotică, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

4.353

În proprietate

5.

7

Obiecte de inventar în folosintă

149.388

În proprietate

6.

 

Fond bibliotecă

17.322

În proprietate

7.

 

Brevete inventii si inovatii

8.013

În proprietate

TOTAL B2

 

2.562.996

 

TOTAL B (B1+B2)

 

10.926.465

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului national de implementare a prevederilor Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 7 din Conventia privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, ratificată prin Legea nr. 261/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul national de implementare a prevederilor Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008- 2029, denumit în continuare Plan national de implementare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Scopul Planului national de implementare este reducerea sau eliminarea emisiilor de poluanti organici persistenti prevăzuti în Conventia privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001.

Art. 2. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, autoritatea publică centrală pentru economie si finante, autoritatea publică centrală pentru agricultură si dezvoltare rurală, autoritatea publică centrală pentru transporturi, autoritatea publică centrală pentru sănătate publică, autoritatea publică centrală pentru interne si reformă administrativă si autoritătile administratiei publice locale iau măsurile necesare pentru realizarea actiunilor prevăzute în Planul national de implementare.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului monitorizează în permanentă punerea în aplicare a Planului national de implementare în scopul reducerii sau eliminării emisiilor de poluanti organici persistenti prevăzuti în Conventia privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001.

(3) Agentia Natională pentru Protectia Mediului centralizează anual informatiile referitoare la stadiul realizării actiunilor prevăzute în Planul national de implementare si transmite, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, un raport aferent anului anterior autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Cornelia Mihai,

secretar de stat p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.497.

 

ANEXĂ

 

PLANUL NATIONAL DE IMPLEMENTARE

a prevederilor Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

România a ratificat Conventia adoptată la Stockholm privind poluantii organici persistenti prin Legea nr. 261/2004 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 15 iulie 2004), denumită în continuare Conventia de la Stockholm, fapt ce dovedeste angajarea Guvernului României în alinierea la măsurile promovate la nivel international în domeniul poluantilor organici persistenti.

Poluantii organici persistenti au proprietăti toxice, rezistă la degradare, se bioacumulează si sunt transportati pe calea aerului, apei si prin intermediul speciilor migratoare dincolo de granitele internationale, depozitându-se departe de locul lor de emisie si acumulându-se în ecosisteme terestre si acvatice.


Emisiile acestor poluanti pot produce efecte dăunătoare asupra sănătătii umane si mediului.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Conventia de la Stockholm, prin proiectul „Activităti pregătitoare în elaborarea Planului national de implementare a Conventiei de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (POP) în România”, finantat de Facilitatea Globală pentru Mediu (GEF), a fost elaborat în anul 2005, cu suportul tehnic al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), Planul national de implementare a prevederilor Conventiei de la Stockholm, aferent perioadei 2008-2029, denumit în continuare Planul national de implementare, care include o serie de actiuni în domeniul POP.

Realizarea actiunilor prevăzute în Planul national de implementare duce la îndeplinirea celor 11 obiective-cheie, identificate ca priorităti nationale, si, implicit, la eliminarea POP existenti în stocuri si la reducerea sau eliminarea evacuărilor accidentale de POP.

 

CAPITOLUL II

Planul national de implementare

 

1. Cadrul general

Planul national de implementare stabileste un set de actiuni care trebuie întreprinse în vederea atingerii obiectivelor-cheie pentru implementarea prevederilor Conventiei de la Stockholm.

Obiectivele-cheie sunt:

1. eliminarea stocurilor de pesticide si a deseurilor care contin sau sunt contaminate cu POP (cu exceptia bifenililor policlorurati - PCB);

2. eliminarea stocurilor existente de PCB;

3. eliminarea poluantilor care prin proprietătile lor pot fi inclusi în categoria POP;

4. interzicerea producerii de POP care urmează a fi inclusi în anexele la Conventia de la Stockholm;

5. dezvoltarea durabilă a agriculturii;

6. dezvoltarea producerii si utilizării substantelor cu efecte reduse asupra mediului, care vor fi folosite pentru combaterea vectorilor bolilor si/sau a artropodelor care produc daune;

7. îmbunătătirea performantelor privind protectia mediului în sectorul energetic;

8. îmbunătătirea performantelor privind protectia mediului în sectorul transporturi;

9. îmbunătătirea managementului transporturilor în sectorul urban;

10. îmbunătătirea performantelor privind protectia mediului în sectorul industrial;

11. reducerea efectelor asupra sănătătii umane si mediului generate de emisiile de POP provenite de la incinerarea sau co-incinerarea deseurilor.

2. Obiectivele si actiunile Planului national de implementare

 

Obiectivul 1. Eliminarea stocurilor de pesticide si a deseurilor care contin sau sunt contaminate cu POP

 

Actiunea

Responsabili

1.1. Identificarea si inventarierea POP sau a altor produse care contin sau sunt contaminate cu POP (cu exceptia PCB)

• autoritătile publice locale pentru protectia mediului

• autoritătile publice locale pentru agricultură

• detinătorii de depozite de pesticide contaminate cu POP

• autoritătile administratiei publice locale

1.2. Gospodărirea ecologică ratională a depozitelor de POP (cu exceptia PCB)

• detinătorii de depozite de pesticide contaminate cu POP

1.3. Eliminarea deseurilor de POP (cu exceptia PCB), inclusiv a produselor care contin sau care sunt contaminate cu POP

• detinătorii de depozite de pesticide contaminate cu POP

 

            Obiectivul 2. Eliminarea stocurilor existente de PCB

 

Actiunea

Responsabili

2.1. Identificarea si inventarierea PCB

• operatorii economici detinători de echipamente cu PCB

• autoritătile administratiei publice locale

• autoritătile publice locale pentru protectia mediului

2.2. Gospodărirea ecologică ratională a depozitelor de PCB

• operatorii economici detinători de echipamente cu PCB

2.3. Eliminarea deseurilor care contin PCB

• operatorii economici detinători de echipamente cu PCB

 

            Obiectivul 3. Eliminarea poluantilor care prin proprietătile lor pot fi inclusi în categoria POP

 

Actiunea

Responsabili

3.1. Identificarea substantelor propuse a fi introduse în anexele la Conventia de la Stockholm

• autoritătile publice locale pentru protectia mediului

• detinătorii de depozite de pesticide contaminate

• autoritătile publice locale pentru agricultură

• autorităile administratiei publice locale

3.2. Gospodărirea ecologică ratională a depozitelor de substante propuse a fi introduse în anexele la Conventia de la Stockholm

• detinătorii de depozite de pesticide contaminate

3.3. Eliminarea substantelor identificate ca fiind POP, ca urmare a introducerii în anexele la Conventia de la Stockholm

• detinătorii de depozite de pesticide contaminate


            Obiectivul 4. Interzicerea producerii de noi substante identificate a fi POP din momentul în care sunt incluse în anexele la Conventia de la Stockholm

 

Actiunea

Responsabili

4.1. Promovarea utilizării unor substante alternative mai putin poluante, pe măsură ce sunt promovate la nivel international

• autoritatea publică centrală pentru protectia mediului

• autoritatea publică centrală pentru agricultură si dezvoltare rurală

• autoritatea publică centrală pentru sănătate publică

• autoritătile publice locale pentru agricultură

• autorităile administratiei publice locale

4.2. Introducerea restrictiilor de comercializare si utilizare a POP

• autoritatea publică centrală pentru agricultură si dezvoltare rurală

• autoritatea publică centrală pentru protectia mediului

• autoritatea publică centrală pentru sănătate publică

           

            Obiectivul 5. Dezvoltarea durabilă a agriculturii

 

Actiunea

Responsabili

5.1. Stabilirea si implementarea unui sistem corect de tarifare a produselor agricole si promovarea utilizării produselor care prezintă un risc scăzut sau care nu prezintă un risc pentru mediu

• autoritatea publică centrală pentru economie si finante

• autoritatea publică centrală pentru agricultură si dezvoltare rurală

• autoritatea publică centrală pentru protectia mediulu

 

            Obiectivul 6. Dezvoltarea producerii si utilizării substantelor cu efecte reduse asupra mediului, care vor fi folosite pentru combaterea vectorilor bolilor si/sau a artropodelor care produc daune

 

Actiunea

Responsabili

6.1. Finalizarea eliminării treptate a produselor pe bază de diclor-difenil-tricloretan (DDT)

• autoritătile publice locale pentru agricultură si dezvoltare rurală

• autoritatea publică centrală pentru sănătate publică

• autoritătile administratiei publice locale

6.2. Promovarea utilizării de substante, altele decât cele mentionate în anexa B la Conventia de la Stockholm, pentru combaterea vectorilor si/sau a artropodelor cauzatoare de boli, cu utilizări exceptând cele din agricultură

• autoritatea publică centrală pentru sănătate publică

• autoritatea publică centrală pentru protectia mediulu

 

            Obiectivul 7. Îmbunătătirea performantelor privind protectia mediului în sectorul energetic

 

Actiunea

Responsabili

7.1. Promovarea utilizării unor combustibili alternativi

• autoritatea publică centrală pentru economie si finante

7.2. Cresterea eficientei energetice a instalatiilor de producere a energiei si în procesele de cogenerare

• autoritatea publică centrală pentru economie si finante

• autoritatea publică centrală pentru protectia mediului

7.3. Cresterea producerii de energie hidroelectrică sau încurajarea producerii unui alt tip de energie neconventională

• autoritatea publică centrală pentru economie si finante

• autoritatea publică centrală pentru protectia mediului

7.4. Aplicarea principiilor privind evaluarea impactului asupra mediului/evaluarea de mediu pentru planuri si programe, precum si protectia sănătătii umane, în procesul de luare a deciziei în ceea ce priveste productia, transportul si utilizarea energiei

• autoritătile publice locale pentru protectia mediului

• autoritatea publică centrală pentru economie si finante

• autoritatea publică centrală pentru sănătate publică

• operatorii economici

7.5. Îmbunătătirea integrării aspectelor de mediu în strategiile si politicile din domeniul energetic

• autoritatea publică centrală pentru economie si finante

• autoritatea publică centrală pentru protectia mediului

 

            Obiectivul 8. Îmbunătătirea performantelor privind protectia mediului în sectorul transporturi

 

Actiunea

Responsabili

8.1. Promovarea utilizării unor vehicule mai putin poluante si economice

• autoritatea publică centrală pentru transporturi

• autoritatea publică centrală pentru economie si finante

8.2. Promovarea utilizării combustibililor „curati”

• autoritatea publică centrală pentru transporturi

• autoritatea publică centrală pentru economie si finante

8.3. Îmbunătătirea utilizării eficiente a infrastructurii (transport rutier)

• autoritatea publică centrală pentru transporturi

8.4. Promovarea transportului public interurban

• autoritătile administratiei publice locale

8.5. Aplicarea principiilor privind evaluarea impactului asupra mediului/evaluarea de mediu pentru planuri si programe, precum si protectia sănătătii umane, în procesul de luare a deciziei în ceea ce priveste sistemul de transport

• autoritatea publică centrală pentru transporturi

• autoritătile publice locale pentru protectia mediului

• autoritatea publică centrală pentru sănătate publică

 

            Obiectivul 9. Îmbunătătirea managementului transporturilor în sectorul urban

 

Actiunea

Responsabili

9.1. Promovarea transportului public pe distante scurte în structurile urbane

• autoritatea publică centrală pentru economie si finante

• autoritătile administratiei publice locale

9.2. Îmbunătătirea căilor de acces pentru pietoni si ciclisti

• autoritătile administratiei publice locale

9.3. Descurajarea traficului în zonele dens populate

• autoritătile administratiei publice locale

9.4. Stimularea eficientei/calitătii transportului public urban

• autoritătile administratiei publice locale

9.5. Îmbunătătirea integrării aspectelor de mediu în strategiile si politicile din domeniul transporturilor

• autoritatea publică centrală pentru transporturi

• autoritatea publică centrală pentru protectia mediului

 

            Obiectivul 10. Îmbunătătirea performantelor privind protectia mediului în sectorul industrial

 

Actiunea

Responsabili

10.1. Promovarea unor tehnologii si mijloace de control al poluării atmosferice în industria metalurgică feroasă si neferoasă, mai ales la producerea fierului, otelului, aluminiului si cuprului secundar (pentru dioxine, furani si hexaclorbenzen - HCB)

• autoritatea publică centrală pentru economie si finante

• operatorii economici

10.2. Aplicarea principiilor privind evaluarea impactului asupra mediului/evaluarea de mediu pentru planuri si programe, precum si protectia sănătătii umane, în procesul de luare a deciziei în sectorul industrial

• autoritătile publice locale pentru protectia mediului

• autoritatea publică centrală pentru economie si finante

• autoritatea publică centrală pentru sănătate publică

• autoritătile administratiei publice locale

• operatorii economici

10.3. Îmbunătătirea integrării aspectelor de mediu în strategiile si politicile din sectorul industrial

• autoritatea publică centrală pentru economie si finante

• autoritatea publică centrală pentru protectia mediului

10.4. Sporirea gradului de sigurantă a proceselor industriale cu risc de accidente, din care pot rezulta emisii de POP

• operatorii economici

• autoritatea publică locală pentru protec t ie civilă

• autoritătile publice locale pentru protecia mediului

 

            Obiectivul 11. Reducerea efectelor asupra sănătătii umane si mediului generate de emisiile de POP provenite de la incinerarea sau coincinerarea deseurilor

 

Actiunea

Responsabili

11.1. Reducerea efectelor negative ale emisiilor de dioxine, HCB si PCB de la incineratoarele de deseuri periculoase, cele orăsenesti, sanitar-veterinare si crematorii

• autoritatea publică centrală pentru protectia mediului

• autoritatea publică centrală pentru sănătate publică

• operatorii economici

11.2. Reducerea emisiilor de POP rezultate de la cuptoarele de ciment care ard deseuri periculoase

• operatorii economici


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Euro<26 România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Euro<26 România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 38, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.531.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor detinătoare de nave din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor detinătoare de nave ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Conducătorii structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative detinătoare de mijloace de mobilitate navală vor lua măsurile necesare pentru cunoasterea si aplicarea întocmai a prevederilor prezentului ordin de către personalul din subordine, în părtile care îl privesc.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 636.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Programei la disciplina Limba si literatura maghiară – profesori pentru Concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 si 10 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Programa la disciplina Limba si literatura maghiară - profesori pentru Concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar.

Art. 2. - Programa este cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Programa aprobată prin prezentul ordin se aplică începând cu anul calendaristic 2009.

Art. 4. - Începând cu anul calendaristic 2009 se abrogă Programa de Limba si literatura maghiară maternă pentru profesori, specifică pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învătământul preuniversitar, prevăzută în Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.612/2006 privind aprobarea programelor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învătământul preuniversitar la Limba si literatura bulgară - educatoare si învătători, Limba si literatura maghiară maternă - educatoare, învătători si profesori.

Art. 5. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare, unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 5.907.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul

 

PROGRAMA

la disciplina Limba si literatura maghiară - profesori pentru Concursul national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 510/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 21 mai 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la nr. crt. 53, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf Gherase si Sf Nicolae Micesti”se va citi: „Parohia Sf Gheorghe si Sf Nicolae Purcăreni, comuna Micesti”;

- în anexă, la nr. crt. 83, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf. Paraschiva, Filipeni” se va citi: „Parohia Cuvioasa Paraschiva, sat Fruntesti, comuna Filipeni”;

- în anexă, la nr. crt. 115, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Ortodoxă Ineu, comuna Ineu”se va citi: „Parohia Adormirea Maicii Domnului Ineu de Cris”;

- în anexă, la nr. crt. 164, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Flamanzi, loc. Nicolae Balcescu 2, Sf. Trei Ierarhi” se va citi: „Parohia Nicolae Bălcescu 2, Sf. Trei Ierarhi, localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Flămânzi”;

- în anexă, la nr. crt. 177, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Flamanzi, loc. Nicolae Balcescu 1, Sf. Nicolae”se va citi: „Parohia Nicolae Bălcescu 1, Sf. Nicolae, localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Flămânzi”;

- în anexă, la nr. crt. 208, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf. Ier. Nicolae - Sf. Nicolae Brosteni”, se va citi: „Parohia Sf. Ier. Nicolae Brosteni”, în coloana „Judetul”, în loc de: „Bucuresti”se va citi: „Buzău” si în coloana „Eparhia”, în loc de: „Arhiepiscopia Ortodoxă Bucuresti” se va citi: „Episcopia Ortodoxă a Buzăului si Vrancei”;

- în anexă, la nr. crt. 221, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Dealul Viei”se va citi: „Parohia Gura Sărătii, sat Dealul Viei, comuna Merei”;

- în anexă, la nr. crt. 245, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, Com. Iezeris”se va citi: „Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, sat Ezeris, comuna Ezeris”;

- în anexă, la nr. crt. 269, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Ortodoxă Sfintii Împărati Constantin si Elena - Borcea” se va citi: „Parohia Ortodoxă Borcea II”;

- în anexă, la nr. crt. 270, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Ortodoxă Sf. Ier. Nicolae - Borcea” se va citi: „Parohia Ortodoxă Sf. Nicolae Borcea I”;

- în anexă, la nr. crt. 283, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Ortodoxă Vlad Tepes” se va citi: „Parohia Ortodoxă Sf. Dimitrie, Vlad Tepes”;

- în anexă, la nr. crt. 301, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf. Parascheva Rimnicu de Jos, Cogealac” se va citi: „Parohia Grădina, Filia Cuvioasa Parascheva, Rimnicu de Jos, Cogealac”;

- în anexă, la nr. crt. 373, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Biserica Sf. Nectarie, Sat Palanca, comuna Floresti-Stoenesti” se va citi: „Parohia «Sf. Nectarie» Gogora, sat Palanca, comuna Floresti-Stoenesti”;

- în anexă, la nr. crt. 383, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Dănciulesti, Rădinesti, Sf. Arh. Mihail si Gavril” se va citi: „Parohia Sf. Ioan Botezătorul Dănciulesti, Rădinesti”;

- în anexă, la nr. crt. 450, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Biserica Adormirii Maicii Domnului, Com. Rediu-Tatar” se va citi: „Biserica Adormirea Maicii Domnului, comuna Rediu”;

- în anexă, la nr. crt. 455, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Biserica Sf Mihail si Gavril Trifesti” se va citi: „Biserica Sf. Mihail si Gavril, comuna Trifesti, sat Zaboloteni”;

- în anexă, la nr. crt. 456, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Biserica Sf. Nicolae Ungheni” se va citi: „Parohia Sf. Nicolae, sat Bosia, com. Ungheni”;

- în anexă, la nr. crt. 458, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Cornetu” se va citi: „Parohia Cuv Paraschiva, comuna Cornetu, sat Cornetu”;

- în anexă, la nr. crt. 459, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Asan - Biserica”se va citi: „Parohia Sf. Gheorghe, Dărăsti - Asan, comuna Dărăsti, Ilfov”;

- în anexă, la nr. crt. 461, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Biserica Adormirea Maicii Domnului” se va citi: „Biserica Adormirea Maicii Domnului, Grădistea”;

- în anexă, la nr. crt. 462, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Biserica Sfanta Treime”se va citi: „Biserica Sfânta Treime, Grădistea”;

- în anexă, la nr. crt. 465, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sfantul Nicolae”se va citi: „Parohia Sfântul Nicolae Pantelimon”;

- în anexă, la nr. crt. 514, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Biserica Sat Chisiteni, Localitatea Hangu” se va citi: „Biserica sat Chiriteni, comuna Hangu”;

- în anexă, la nr. crt. 621, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Biserica Ortodoxa Chizeni Gîlgau” se va citi: „Parohia Dobrocina, filia Chizeni, comuna Gâlgâu”;

- în anexă, la nr. crt. 634, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf. Apostoli Petru si Pavel, Sat Frăsinet Babaita”se va citi: „Parohia Sf. Apostoli Petru si Pavel, Frăsinet, comuna Frăsinet”;

- în anexă, la nr. crt. 635, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf. Împărati Constantin si Elena Botoroaga” se va citi: „Parohia Sf. Împărati Constantin si Elena, Tunari, comuna Botoroaga”;

- în anexă, la nr. crt. 680, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Biserica Ortodoxă Costeiu II” se va citi: „Parohia Sâlha, comuna Costei”;

- în anexă, la nr. crt. 693, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf. Petru si Pavel, Schitul Fedelesoiu Dăesti” se va citi: „Parohia Sf. Apostoli Petru si Pavel Fedelesoiu, comuna Dăesti, sat Fedelesoiu”;

- în anexă, la nr. crt. 694, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf. Voievozi, Bogdănesti I, Gura Văii-Bujoreni” se va citi: „Parohia Sf. Voievozi, Bogdănesti I, Bujoreni”;


- în anexă, la nr. crt. 698, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Biserica sat Teiu, Bunesti” se va citi: „Biserica Sf. Nicolae Teiusu, comuna Bunesti”;

- în anexă, la nr. crt. 702, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf. Gheorghe, Băroiu-Tetoiu” se va citi: „Parohia Sf. Gheorghe Serbănesti - Tetoiu, comuna Tetoiu, sat Băroiu”;

- în anexă, la nr. crt. 704, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Adormirea Maicii Domnului Gătejesti, Băile Govora” se va citi: „Parohia Adormirea Maicii Domnului Teius filia Gătejesti”;

- în anexă, la nr. crt. 709, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf. Voievozi, Păusesti-Otăsău, Cernelele” se va citi: „Parohia Sf. Arhangheli Serbănesti-Cernele, comuna Păusesti”;

- în anexă, la nr. crt. 711, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf. Nicolae, Săliste-Malaia. Casă Parohială” se va citi: „Parohia Sf. Nicolae Săliste, comuna Malaia”;

- în anexă, la nr. crt. 712, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf. Voievozi, Jiblea Nouă-Călimănesti” se va citi: „Parohia Nasterea Maicii Domnului Jiblea Nouă, Călimănesti”;

- în anexă, la nr. crt. 718, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Sf. Ilie si Sf. Nicolae Mărcusu-Făuresti” se va citi: „Parohia Sf. Ilie si Sf. Nicolae Lalosu, comuna Făuresti, sat Mărcusu”;

- în anexă, la nr. crt. 756, în coloana „Unitatea de cult”, în loc de: „Parohia Reformată Sântimreu, Com Ciuhoi” se va citi: „Parohia reformată Sântimreu, comuna Sălard”.