MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 617         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 august 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

864. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete

 

865. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru acordarea de ajutoare bănesti destinate reparării locuintelor afectate de calamitătile naturale

 

871. - Hotărâre pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

877. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

878. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

879. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, refunctionalizare, extindere spatii Centrul Cultural «Sala Palatului» - Bucuresti, Obiectul 1, corpurile A, B, C si scările exterioare”

 

880. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures

 

899. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Maramures

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

168. - Decizie pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

169. - Decizie privind desemnarea domnului Horia Irimia, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Maramures

 

170. - Decizie privind desemnarea domnului Septimiu Buzasu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Suceava

 

171. - Decizie privind desemnarea doamnei Lucia Ana Varga, secretar de stat la Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Iasi

 

172. - Decizie privind desemnarea domnului Darius Mesca, secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor, să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Botosani

 

173. - Decizie privind desemnarea domnului Gheorghe Albu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Neamt

 

174. - Decizie privind desemnarea domnului Marian Petrache, secretar de stat la Ministerul Internelor si Reformei Administrative, să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Bacău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

264. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea modelelor mărcilor de certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE AROMÂNEI Sl ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

6/99. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE AROMÂNEI

 

9. - Normă pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare

 

11. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

757. - Decizie privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societătii Comerciale SOCIETATEA DE ASIGURĂRI Sl REASIGURĂRI EUROASIG - S.A.

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 11 octombrie 2007 în Cauza Stefanescu împotriva României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si ai art. 4 alin. (2) pct. 1 lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 16.685 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale din judetele Bacău, Botosani, Iasi, Maramures, Neamt si Suceava, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în luna iulie 2008, conform prevederilor Programului de reparare/ reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 801/2008, cu modificările ulterioare, în vederea finantării actiunilor privind reabilitarea, demolarea si reconstruirea locuintelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Actiunile prevăzute la alin. (1) constau în:

a) lucrări de demolare si reconstruire a locuintelor distruse;

b) lucrări de reabilitare a locuintelor cu avarii la sistemul structural care pot fi reparate fără a pune în pericol rezistenta si stabilitatea constructiilor;

c) transportul materialelor principale de constructii achizitionate prin Agentia Natională pentru Locuinte, de la depozitele nominalizate de institutia prefectului si de autoritătile administratiei publice locale la punctele de lucru.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării actiunilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 16.685 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 864.

 

ANEXA

 

SITUATIA

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în unele judete

 

               

Unitătile administrativ-teritoriale

Nr. locuinte ce se vor reconstrui

Nr. locuinte ce se vor reabilita

Suma alocată (mii lei)

JUDETUL BACĂU

1

Comuna Buhoci

3

2

40,0

2

Comuna Filipesti

2

0

20,0

3

Comuna Letea Veche

8

0

80,0

4

Comuna Prăjesti

4

4

60,0

5

Comuna Săucesti

332

73

3.685,0

6

Comuna Tamasi

1

0

10,0

 

TOTAL JUDETUL BACĂU

350

79

3.895,0

JUDETUL BOTOSANI

 

1

Municipiul Botosani

1

0

10,0

 

2

Comuna Cotusca

5

0

50,0

 

3

Comuna Dersca

1

0

10,0

 

4

Comuna Hiliseu-Horia

8

0

80,0

 

5

Comuna Hudesti

29

0

290,0

 

6

Comuna Mihăileni

1

0

10,0

 

7

Comuna Mitoc

1

1

15,0

 

8

Comuna Păltinis

1

1

15,0

 

9

Comuna Rădăuti-Prut

144

0

1.440,0

 

10

Comuna Ripiceni

5

0

50,0

 

11

Comuna Tudora

1

0

10,0

 

12

Comuna Vorona

4

0

40,0

 

 

TOTAL JUDETUL BOTOSANI

201

2

2.020,0

 

JUDETUL IASI

 

1

Comuna Alexandru Ioan Cuza

3

7

65,0

 

2

Comuna Ceplenita

1

0

10,0

 

3

Comuna Costesti

1

3

25,0

 

4

Comuna Dagâta

2

0

20,0

 

5

Comuna Hărmănesti

1

0

10,0

 

6

Orasul Hârlău

2

0

20,0

 

7

Comuna Ion Neculce

2

0

20,0

 

8

Comuna Lespezi

11

18

200,0

 

9

Comuna Mogosesti-Siret

14

0

140,0

 

10

Municipiul Pascani

13

0

130,0

 

11

Comuna Răchiteni

37

28

510,0

 

12

Comuna Ruginoasa

2

2

30,0

 

13

Comuna Scobinti

1

0

10,0

 

14

Comuna Stolniceni-Prăjescu

6

0

60,0

 

15

Orasul Târgu Frumos

14

1

145,0

 

16

Comuna Tibana

0

1

5,0

 

17

Comuna Tibănesti

7

1

75,0

 

18

Comuna Valea Seacă

9

4

110,0

 

19

Comuna Vânători

1

0

10,0

 

 

TOTAL JUDETUL IASI

127

65

1.595,0

 

JUDETUL MARAMURES

 

1

Comuna Bistra

1

8

50,0

 

2

Comuna Bogdan Vodă

2

0

20,0

 

3

Comuna Leordina

1

1

15,0

 

4

Comuna Moisei

0

1

5,0

 

5

Comuna Oncesti

0

2

10,0

 

6

Comuna Petrova

5

0

50,0

 

7

Comuna Poienile de sub Munte

14

0

140,0

 

8

Comuna Repedea

10

0

100,0

 

9

Comuna Ruscova

1

2

20,0

 

10

Comuna Viseu de Jos

1

0

10,0

 

11

Orasul Viseu de Sus

4

9

85,0

 

 

TOTAL JUDETUL MARAMURES

39

23

505,0

 

 

JUDETUL NEAMT

 

1

Comuna Horia

3

0

30,0

 

2

Comuna Doljesti

322

0

3.220,0

 

3

Comuna Gâdinti

20

0

200,0

 

4

Comuna Icusesti

1

0

10,0

 

5

Comuna Ion Creangă

37

0

370,0

 

6

Comuna Sagna

1

0

10,0

 

7

Comuna Tămăseni

255

3

2.565,0

 

 

TOTAL JUDETUL NEAMT

639

3

6.405,0

 

JUDETUL SUCEAVA

 

1

Comuna Arbore

23

0

230,0

 

2

Comuna Bălcăuti

1

0

10,0

 

3

Comuna Berchisesti

1

0

10,0

 

4

Comuna Bilca

4

4

60,0

 

5

Comuna Brodina

6

3

75,0

 

6

Comuna Cacica

2

0

20,0

 

7

Municipiul Câmpulung Moldovenesc

1

2

20,0

 

8

Comuna Ciprian Porumbescu

6

0

60,0

 

9

Comuna Cârlibaba

1

0

10,0

 

10

Comuna Comănesti

4

12

100,0

 

11

Comuna Cornu Luncii

3

0

30,0

 

12

Orasul Dolhasca

9

0

90,0

 

13

Comuna Dornesti

14

4

160,0

 

14

Municipiul Fălticeni

3

0

30,0

 

15

Comuna Frătăutii Noi

2

1

25,0

 

16

Comuna Frătăutii Vechi

1

1

15,0

 

17

Comuna Grămesti

2

0

20,0

 

18

Comuna Grănicesti

1

0

10,0

 

19

Comuna Horodniceni

3

0

30,0

 

20

Comuna Iaslovăt

4

0

40,0

 

21

Comuna Ipotesti

1

0

10,0

 

22

Orasul Liteni

3

1

35,0

 

23

Comuna Marginea

1

0

10,0

 

24

Orasul Milisăuti

3

0

30,0

 

25

Comuna Moara

2

0

20,0

 

26

Comuna Moldovita

15

2

160,0

 

27

Comuna Pătrăuti

1

0

10,0

 

28

Comuna Poieni-Solca

2

0

20,0

 

29

Comuna Putna

4

6

70,0

 

30

Municipiul Rădăuti

1

4

30,0

 

31

Comuna Satu Mare

14

0

140,0

 

32

Orasul Siret

1

0

10,0

 

33

Orasul Solea

0

1

5,0

34

Comuna Straja

1

0

10,0

35

Comuna Stroiesti

5

0

50,0

36

Comuna Sucevita

5

2

60,0

37

Comuna Scheia

1

0

10,0

38

Comuna Todiresti

13

9

175,0

39

Comuna Ulma

11

0

110,0

40

Comuna Valea Moldovei

7

0

70,0

41

Comuna Vama

2

4

40,0

42

Comuna Veresti

1

0

10,0

43

Comuna Vicovu de Jos

6

0

60,0

44

Orasul Vicovu de Sus

2

3

35,0

45

Comuna Voitinel

4

0

40,0

 

TOTAL JUDETUL SUCEAVA

197

59

2.265,0

 

TOTAL GENERAL

1.553

231

16.685,0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru acordarea de ajutoare bănesti destinate reparării locuintelor afectate de calamitătile naturale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si ai art. 4 alin. (2) pct. 1 lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008, cu suma de 10.276 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale din judetele Bacău, Botosani, Iasi, Maramures, Neamt si Suceava, potrivit anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre, pentru acordarea de ajutoare bănesti populatiei, destinate reparării locuintelor afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008.

(2) Ajutoarele bănesti prevăzute la alin. (1) se acordă potrivit prevederilor Programului de reparare/reabilitare si reconstruire a unor locuinte afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 801/2008, cu modificările ulterioare, în baza anchetelor sociale si a inventarierii locuintelor afectate de calamităti naturale - inundatii si alunecări de teren -, si sunt în valoare de 2,50 mii lei pentru repararea unei locuinte cu avarii nestructurale.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 865.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru acordarea de ajutoare bănesti destinate reparării locuintelor afectate de calamităti naturale

 

Nr. crt.

Unitătile administrativ-teritoriale

Nr. locuinte

ce se vor repara

Suma alocată

(mii lei)

JUDETUL BACĂU

1

Comuna Buhoci

4

10

2

Comuna Letea Veche

42

105

3

Comuna Negri

1

3

4

Comuna Prăjesti

18

45

5

Comuna Săucesti

370

925

6

Comuna Tamasi

1

3

 

TOTAL JUDETUL BACĂU

436

1.091

JUDETUL BOTOSANI

1

Comuna Cândesti

3

8

2

Comuna Cotusca

1

3

3

Orasul Darabani

1

3

4

Comuna Hiliseu-Horia

40

100

5

Comuna Hudesti

14

35

6

Comuna Mihăileni

14

35

7

Comuna Rădăuti-Prut

38

95

8

Comuna Ripiceni

7

18

9

Comuna Văculesti

1

3

 

TOTAL JUDETUL BOTOSANI

119

300

JUDETUL IASI

1

Comuna Alexandru loan Cuza

1

3

2

Comuna Brăesti

15

38

3

Comuna Ceplenita

3

8

4

Comuna Costesti

2

5

5

Comuna Cristesti

2

5

6

Comuna Cucuteni

1

3

7

Comuna Hărmănesti

3

8

8

Orasul Hârlău

1

3

9

Comuna Ion Neculce

5

13

10

Comuna Lespezi

26

65

11

Comuna Mironeasa

3

8

12

Comuna Mogosesti-Siret

8

20

13

Municipiul Pascani

23

58

14

Comuna Răchiteni

61

153

15

Comuna Ruginoasa

4

10

16

Comuna Scobinti

2

5

17

Comuna Stolniceni-Prăjescu

2

5

18

Comuna Tansa

1

3

19

Orasul Târgu Frumos

7

18

20

Comuna Tibănesti

2

5

 

21

Comuna Valea Seacă

45

113

 

 

TOTAL JUDETUL IASI

217

549

 

JUDETUL MARAMURES

 

1

Comuna Bârsana

5

13

 

2

Comuna Bistra

36

90

 

3

Comuna Bogdan Vodă

2

5

 

4

Comuna Leordina

81

203

 

5

Comuna Moisei

5

13

 

6

Comuna Oncesti

23

58

 

7

Comuna Petrova

70

175

 

8

Comuna Poienile de sub Munte

24

60

 

9

Comuna Remeti

150

375

 

10

Comuna Repedea

11

28

 

11

Comuna Rozavlea

29

73

 

12

Comuna Ruscova

5

13

 

13

Comuna Săcel

1

3

 

14

Municipiul Sighetu Marmatiei

98

245

 

15

Comuna Strâmtura

1

3

 

16

Comuna Sieu

4

10

 

17

Comuna Vadu Izei

19

48

 

18

Comuna Viseu de Jos

42

105

 

19

Orasul Viseu de Sus

68

170

 

 

TOTAL JUDETUL MARAMURES

674

1.690

 

 

JUDETUL NEAMT

 

1

Comuna Alexandru cel Bun

3

8

 

2

Comuna Boghicea

18

45

 

3

Comuna Doljesti

142

355

 

4

Comuna Gâdinti

30

75

 

5

Comuna Ion Creangă

14

35

 

6

Comuna Pângărati

8

20

 

7

Comuna Poiana Teiului

5

13

 

8

Comuna Sagna

8

20

 

9

Comuna Stănita

1

3

 

10

Comuna Tarcău

2

5

 

11

Comuna Tămăseni

315

788

 

 

TOTAL JUDETUL NEAMT

546

1.367

 

JUDETUL SUCEAVA

 

1

Comuna Arbore

2

5

 

2

Comuna Bălcăuti

16

40

 

3

Comuna Bălăceana

1

3

 

4

Comuna Bilca

93

233

 

5

Comuna Brodina

148

370

 

6

Municipiul Câmpulung Moldovenesc

75

188

7

Comuna Ciocănesti

2

5

8

Comuna Comănesti

2

5

9

Comuna Cornu Luncii

3

8

10

Orasul Dolhasca

18

45

11

Comuna Dornesti

141

353

12

Comuna Drăguseni

1

3

13

Comuna Fântânele

5

13

14

Orasul Frasin

10

25

15

Comuna Frătăutii Noi

243

608

16

Comuna Frătăutii Vechi

60

150

17

Comuna Frumosu

13

33

18

Comuna Gălănesti

40

100

19

Comuna Grănicesti

25

63

20

Orasul Gura Humorului

1

3

21

Comuna Horodniceni

1

3

22

Comuna Horodnic de Sus

29

73

23

Comuna Horodnic de Jos

46

115

24

Comuna laslovăt

7

18

25

Comuna Ipotesti

1

3

26

Orasul Liteni

11

28

27

Comuna Marginea

27

68

28

Comuna Moara

2

5

29

Comuna Moldovita

74

185

30

Comuna Ostra

3

8

31

Comuna Pojorâta

17

43

32

Comuna Preutesti

2

5

33

Comuna Putna

41

103

34

Municipiul Rădăuti

17

43

35

Comuna Sadova

1

3

36

Comuna Satu Mare

99

248

37

Orasul Solea

8

20

38

Comuna Straja

119

298

39

Comuna Stroiesti

4

10

40

Comuna Stulpicani

3

8

41

Comuna Sucevita

92

230

42

Comuna Scheia

2

5

43

Comuna Todiresti

35

88

44

Comuna Udesti

5

13

45

Comuna Ulma

60

150

46

Comuna Vadu Moldovei

1

3

47

Comuna Valea Moldovei

1

3

48

Comuna Vama

29

73

49

Comuna Vatra Moldovitei

5

13

50

Comuna Vicovu de Jos

200

500

51

Orasul Vicovu de Sus

184

460

52

Comuna Voitinel

24

60

53

Comuna Volovăt

49

123

54

Comuna Vulturesti

2

5

55

Comuna Zvoristea

5

13

 

TOTAL JUDETUL SUCEAVA

2.105

5.279

 

TOTAL GENERAL

4.097

10.276

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - După pozitia nr. 339 din anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de

Stat»“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 340, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului si adresa

Teren

- mp -

Temei legal

„340.

Imobil si garaj, Str. Armenească nr. 35, sector 2, Bucuresti

826,60

-”-”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Secretarul general al Guvernului,

Attila-Zoltân Cseke

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 871.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 877.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ „COMPANIA NATIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM” - S.A.

Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224F

Cod unic de înregistrare: RO 477647

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2008 rectificat

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE (RD.2+10+15)

1

1.402.593,11

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

1.236.595,24

 

 

a) productia vândută

3

1.181.782,64

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

96,71

 

 

c)venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf.preved.legale în vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf.preved.legale în \ igoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

4.645,01

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

50.070,88

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

139.907,87

 

 

a)venituri din interese de participare

11

7.566,10

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

26.090,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

106.251,77

 

3

Venituri extraordinare

15

26.090,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)

16

1.385.085,30

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

1.229.054,18

 

 

a) cheltuieli materiale

18

383.809,69

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energic si apa)

19

2.087,20

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

100,77

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

189.419,90

 

 

- salarii

22

138.162,41

 

 

- contracte de mandat/contracte de performantă

23

182,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care

24

42.050,94

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

33.202,66

 

 

- cheltuieli privind contribuita de asigurări pt.somaj

26

1.273,92

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

7.574,36

 

 

- alte cheltuieli cu personalufdin care:

28

9.024,55

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif si complet, ulterioare, din care:

29

2.766,89

 

 

-tichete de cresă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

3.324,67

 

 

- tichete de masă

33

2.932,99

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

168.064,48

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

485.572,14

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

485.572,14

 

 

- cheltuieli ele protocol, clin care:

37

350,16

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, c/in care:

39

5.026,65

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

 

 

 

- taxa pt.activitatca de exploatare a resurselor minerale

44

 

 

 

- redeventă din concesionarea bunurilor publice

45

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

135.855,33

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

47

38.041,33

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

97.814,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

20.175,79

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

17.507,80

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

 

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

17.507,80

 

1

Rezerve legale

53

875,39

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

16.632,41

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute delege

55

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

58

 

 

 

7

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

 

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

 

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

170.142,41

 

1

Surse proprii, total din care:

62

84.563,41

 

2

Alocatii de la buget

63

 

 

3

Credite bancare

64

85.579,00

 

 

- interne

65

 

 

 

- externe

66

85.579,00

 

 

Capitalizări cf.Legii nr.136/97, pentru:

67

70.273,25

 

 

- Rambursări de credite externe (garantate de MF)

68

48.112,16

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente M.F.

69

22.161,09

 

 

Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane -BEI

70

15.305,75

 

 

- Rambursări de credite externe

71

10.915,84

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente

72

4.389,91

 

 

Rambursări credite interne

73

 

 

 

- Rambursări de credite interne (BRD)

74

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane

75

 

 

4

Alte surse

76

 

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

77

170.142,41

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

78

84.563,41

 

 

Avans 2 ATR 72-500

78 a

12.053,58

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

79

85.579,00

 

 

- interne

80

 

 

 

- externe

81

85.579,00

 

 

Rambursări credite si dobânzi din credit BEI

82

15.305,75

 

 

- Rambursări de credite externe

83

10.915,84

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane

84

4.389,91

 

 

 

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

85

70.273,25

 

 

- Rambursări de credite externe (garantate de MF)

86

48.112,16

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente M.F.

87

22.161,09

 

 

Rambursări credite interne

88

 

 

 

- Rambursări de credite interne (BRD)

89

 

 

 

- Plăti dobânzi si comisioane aferente M.F.

90

 

VIII.

REZERVE, din care:

91

 

 

1

Rezerve legale

92

 

 

2

Rezerve statutare

93

 

 

3

Alte rezerve

94

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

95

 

 

1

Venituri totale

96

1.402.593,11

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

97

1.385.085,30

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

98

2.450

 

4

Nr.inediu de salariati total

99

2.450

 

5

Fond de salarii, din care:

100

138.162,41

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

101

136.622,21

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul (AGA,CA,etc)

102

1.540,20

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei)

103

4.648,91

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.96/99 - în preturi curente

104

 

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.96/99 - în preturi comparabile

105

 

 

10

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

106

71,04

 

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale |(cheltuieli totale/venituri totale)xl000| =(rd.l6/rd.l)xl000

107

987,52

 

12

Plăti restante

108

24.998,00

 

 

- preturi curente

109

24.998,00

 

 

- preturi comparabile

110

24.998,00

 

13

Creante restante

111

38.037,39

 

 

- preturi curente

112

38.037,39

 

 

- preturi comparabile

113

38.037,39

 

Indicator fizic = număr de pasageri transportati la clasa bussines

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Ministrul educatiei, cercetării si tineretului este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat si de un subsecretar de stat, numiti în conditiile legii.”

2. La articolul 13, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale subsecretarului de stat pentru educatie sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.”

3. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului” se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 878.

 

ANEXĂV

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 366/2007)

 

Numărul maxim de posturi este de 460, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, refunctionalizare, extindere spatii Centrul Cultural «Sala Palatului» - Bucuresti, Obiectul 1, corpurile A, B, C si scările exterioare”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, refunctionalizare, extindere spatii Centrul Cultural «Sala Palatului» - Bucuresti, Obiectul 1, corpurile A, B, C si scările exterioare”, prevăzuti în anexa*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, potrivit programelor de investitii publice aprobate conform legii.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice

si locuintelor,

Anna Horvátn,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 879.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures.

Art. 2. - Pozitia nr. 38 din anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflat în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părti în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Secretarul general al Guvernului,

Attila-Zoltán Cseke

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 880.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea si caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Târgu Mures, Str. Primăriei nr. 2, judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Judetul Mures, în administrarea Consiliului Judetean Mures

Complex „Parc”, compus din hotel, restaurant si terenul aferent în suprafată de 3.209,00 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 500 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, bugetului local al orasului Viseu de Sus, judetul Maramures, în vederea construirii unui pod provizoriu peste râul Vasersi executării proiectului unui nou pod.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei

administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 899.

 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dorin-Liviu Nistoran se numeste în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 2. - Salarizarea presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

se realizează în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion Mircea Plângu

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 168.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind desemnarea domnului Horia Irimia, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Maramures

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Domnul Horia Irimia, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, este desemnat să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Maramures, inclusiv a podului de pe râul Vaser si a tronsonului de cale ferată, deteriorate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008.

Art. 2. - Domnul Horia Irimia colaborează cu autoritătile si institutiile publice implicate în derularea activitătilor de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Maramures, care au obligatia de a comunica acestuia datele si informatiile solicitate în legătură cu desfăsurarea respectivelor activităti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion Mircea Plângu

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 169.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind desemnarea domnului Septimiu Buzasu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Suceava

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Septimiu Buzasu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, este desemnat să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Suceava.

Art. 2. - Domnul Septimiu Buzasu colaborează cu

autoritătile si institutiile publice implicate în derularea activitătilor de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Suceava, care au obligatia de a comunica acestuia datele si informatiile solicitate în legătură cu desfăsurarea respectivelor activităti.

 

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion Mircea Plângu

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 170.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind desemnarea doamnei Lucia Ana Varga, secretar de stat la Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Iasi

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Doamna Lucia Ana Varga, secretar de stat la Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, este desemnată să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Iasi.

Art. 2. - Doamna Lucia Ana Varga colaborează cu autoritătile si institutiile publice implicate în derularea activitătilor de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Iasi, care au obligatia de a comunica acesteia datele si informatiile solicitate în legătură cu desfăsurarea respectivelor activităti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion Mircea Plângu

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 171.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind desemnarea domnului Darius Mesca, secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor, să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Botosani

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Darius Mesca, secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor, este desemnat să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Botosani.

Art. 2. - Domnul Darius Mesca colaborează cu autoritătile si institutiile publice implicate în derularea activitătilor de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Botosani, care au obligatia de a comunica acestuia datele si informatiile solicitate în legătură cu desfăsurarea respectivelor activităti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion Mircea Plângu

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 172.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind desemnarea domnului Gheorghe Albu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Neamt

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Gheorghe Albu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, este desemnat să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Neamt.

Art. 2. - Domnul Gheorghe Albu colaborează cu autoritătile si institutiile publice implicate în derularea activitătilor de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Neamt, care au obligatia de a comunica acestuia datele si informatiile solicitate în legătură cu desfăsurarea respectivelor activităti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion Mircea Plângu

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind desemnarea domnului Marian Petrache, secretar de stat la Ministerul Internelor si Reformei Administrative, să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Bacău

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Marian Petrache, secretar de stat la Ministerul Internelor si Reformei Administrative, este desemnat să coordoneze activitătile de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Bacău.

Art. 2. - Domnul Marian Petrache colaborează cu

autoritătile si institutiile publice implicate în derularea activitătilor de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetul Bacău, care au obligatia de a comunica acestuia datele si informatiile solicitate în legătură cu desfăsurarea respectivelor activităti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion Mircea Plângu

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 174.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea modelelor mărcilor de certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, al art. 14 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 30 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelele mărcilor de certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Marca de certificare reprezintă semnul conventional prin care Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor certifică titlul metalului pretios.

(2) Marca de certificare este reprezentată de un simbol unic pentru tipul de metal pretios, alături de precizarea titlului metalului pretios, redat în cifre arabe, precum si numărul de înregistrare la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a mărcii de certificare.

Art. 3. - Marca de certificare se gravează, în relief, pe vârful poansonului.

Art. 4. - Mărcile de certificare se vor aplica alternativ cu vechile mărci, până la confectionarea noilor poansoane.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 38/2004 pentru aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 5 martie 2004, se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Gheorghe Ciubotaru

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 264.

 

ANEXA

 

Mărcile de certificare pentru argint/Mărcile de certificare pentru aur

 

Mărcile de certificare pentru platină si paladiu

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI Sl ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

Nr. 6 din 15 august 2008

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 99 din 19 august 2008

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

Având în vedere dispozitiile art. 11, 124, 126, 278, ale art. 345 alin. (4) si ale art. 384 si 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, art. 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/8/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXA

 

REGULAMENTUL Nr. 10/8/2008

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

 

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) rezervele legale, statutare si alte rezerve, precum si rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului conform hotărârii adunării generale a actionarilor.”

2. La articolul 4, litera d) se abrogă.

3. La articolul 6, alineatele (1), (2), (4) si (5) se abrogă.

4. La articolul 9, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) elementele prevăzute la art. 4 lit. b)-c) din prezentul regulament, înregistrate la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit.”

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. (1) Sumele aferente elementelor incluse în fondurile proprii, prevăzute la art. 4, art. 12 alin. (2) lit. a) si art. 13 alin. (2), trebuie să fie la dispozitia institutiei de credit pentru a fi utilizate imediat si nerestrictionat, în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor de îndată ce acestea apar.”

6. Articolul 32 se abrogă.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMA

pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare

 

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (5) lit. a) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Nationale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului;”.

2. La articolul 3, litera g) a alineatului (1) si literele a) si d) ale alineatului (2) se abrogă.

3. Articolul 9 se abrogă.

4. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta normă.

Art. II. - (1) Entitătile care în urma aplicării prevederilor prezentei norme nu mai îndeplinesc cerintele privind nivelul minim al fondurilor proprii sau pe cele referitoare la limitele prevăzute la art. 6 si 7 din Norma Băncii Nationale a României nr. 17/2006 privind supravegherea expunerilor institutiilor financiare nebancare, a căror determinare se face în functie de fondurile proprii, vor întreprinde măsurile necesare pentru a se încadra în cerintele stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme.

(2) În perioada de 3 luni prevăzută la alin. (1), nivelul fondurilor proprii ale institutiilor financiare nebancare în cauză nu poate scădea sub nivelul înregistrat conform datelor din formularul de raportare la data ultimei raportări trimestriale la Banca Natională a României, diminuat prin aplicarea prevederilor prezentei norme.

(3) în perioada de 3 luni prevăzută la alin. (1), nivelurile indicatorilor calculati în functie de fondurile proprii, prevăzuti la art. 6 si 7 din Norma Băncii Nationale a României nr. 17/2006, înregistrate de institutiile financiare nebancare în cauză nu pot depăsi nivelurile înregistrate la data ultimei raportări trimestriale la Banca Natională a României, respectiv calculate pe baza nivelului fondurilor proprii nediminuate prin aplicarea prevederilor prezentei norme.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 19 august 2008.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

(Anexa la Norma nr. 16/2006)

 

FORMULAR DE CALCUL Sl RAPORTARE A NIVELULUI FONDURILOR PROPRII

Denumirea institutiei financiare nebancare:.........................................................

Data raportării:.........................................................................

 

 

 

 

- RON -

Elemente luate în calcul

Nr. rd.

Valoare

Capital social subscris si vărsat/capital de dotare

1

 

Prime legate de capital (de emisiune, aport, fuziune, divizare, conversie si alte prime legate de capital), integral încasate, aferente capitalului social reprezentat prin actiuni

2

 

Rezerva legală

3

 

Rezervele statutare sau contractuale

4

 

Alte rezerve, cu exceptia celor incluse în capitalul suplimentar, destinate majorării capitalului social sau acoperirii pierderilor si înregistrate în situatiile financiare publicabile

5

 

Rezultatul reportat pozitiv al exercitiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului

6

 

Total (rd. 1 la rd. 6)

7

 

Rezultatul reportat reprezentând pierdere

8

 

Rezultatul exercitiului financiar curent reprezentând pierdere

9

 

Valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire

10

 

Valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare

11

 

Valoarea neamortizată a concesiunilor, patentelor, licentelor, mărcilor si altor drepturi si active similare, neincluse în fondul comercial

12

 

Valoarea netă a fondului comercial

13

 

Avansuri aferente imobilizărilor necorporale

14

 

Actiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social

15

 

Valoarea operatiunilor efectuate în conditii de favoare (dacă este cazul)

16

 

Total(rd.8lard.16)

17

 

Capital propriu (rd.7 - rd.17 )

18

 

Rezerve si fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor speciale aplicabile

19

 

Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale si a altor reevaluări efectuate potrivit legii

20

 

împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispozitia institutiilor financiare nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor subordonate

21

 

Alte elemente, de natura fondurilor si/sau rezervelor, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 alin. 2*)

22

 

Capital suplimentar (total rd. 19 la rd. 22)

23

 

Sume reprezentând participatii în alte entităti, care depăsesc 10% din capitalul social al acestora din urmă, creditele subordonate si alte creante de aceeasi natură fată de respectivele entităti

24

 

Fonduri proprii (rd. 18 + rd. 23 - rd. 24)

25

 

 

Alte elemente care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 alin. 2, din care:

22

 

…………………………………..

 

 

…………………………………..

 

 

…………………………………..

 

 


*) Defalcarea elementelor de la rândul 22.

 

Conducătorul institutiei financiare nebancare,

…………………………………..

(numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………..

(numele, prenumele si semnătura)

 

Întocmit

…………………………………..

(numele, prenumele si telefonul)

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, si ale art. 30 alin. (1) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în baza prevederilor art. 101 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, si ale art. 34 alin. (1) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare, diferentiat pe categoriile de clientelă, pe destinatia creditului (de exemplu, credit de consum, credit ipotecar), pe tipul creditului (defalcat în functie de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă sau variabilă, de termenul de acordare a creditului si de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garantiei) si cu luarea în considerare a riscului valutar, riscului de rată a dobânzii, precum si a posibilitătii de majorare a costului creditului provenind din comisioane si alte cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract.”

2. La articolul 4 se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(2) La fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de îndatorare se vor utiliza cel mult cea mai mare majorare a ratei dobânzii, conform statisticii Băncii Nationale a României privind ratele medii ale dobânzii practicate de institutiile de credit la creditele noi acordate gospodăriilor populatiei, si, după caz, cel mult nivelul cel mai ridicat al aprecierii fată de moneda natională a cursului de schimb al valutei în care se acordă creditul, inclusiv în cazul creditelor indexate, conform statisticii Băncii Nationale a României privind indicatorii pietei valutare, precum si cea mai mare crestere a nivelului comisioanelor si altor cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract, înregistrate în perioada de 18 luni anterioare datei de intrare în vigoare a prezentului regulament, respectiv intervalul martie 2007 - august 2008.

(3) În cazul în care statistica Băncii Nationale a României nu contine date referitoare la ratele medii ale dobânzii practicate de institutiile de credit la creditele noi acordate gospodăriilor populatiei pentru o anumită valută, se va utiliza statistica Băncii Nationale a României privind ratele medii ale dobânzii la euro practicate de institutiile de credit la astfel de credite.

(4) Gradul total de îndatorare se determină ca pondere a angajamentelor totale de plată decurgând din credite sau alte finantări rambursabile în veniturile eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e).”

3. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1, cu următorul cuprins:

„CAPITOLULUI

Dispozitii privind practici de creditare sănătoase

Art. 41. - Împrumutătorii trebuie să îsi organizeze activitatea de creditare astfel încât să asigure separarea clară si efectivă a functiei de promovare si vânzare a produselor de creditare de functia de analiză a riscului de credit si monitorizare a expunerii.

Art. 42. - (1) Împrumutătorii analizează capacitatea de rambursare a clientilor pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de către împrumutători, care nu poate depăsi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.

(2) Împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza fisei fiscale puse la dispozitia clientului de către angajator, în cazul salariatilor si al persoanelor care obtin venituri asimilate salariilor, si/sau, după caz, a documentului fiscal depus de către client la unitătile administratiei financiare.

(3) În situatia în care nu există obligatii legale de punere la dispozitia clientului a fisei fiscale de către angajator ori, după caz, obligatii legale de depunere de către client a documentului fiscal la unitătile administratiei financiare, împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza adeverintei de venit ori a altor documente justificative.

(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), împrumutătorii pot lua în calcul venituri ce depăsesc nivelul stabilit, numai după obtinerea de la client a documentelor justificative care să demonstreze caracterul de continuitate în viitor a acestora. Documentele justificative trebuie să dovedească modificările intervenite în situatia veniturilor clientului, cum ar fi schimbarea încadrării în functie, schimbarea locului de muncă sau modificări cu impact semnificativ asupra cresterii volumului afacerilor persoanelor care obtin venituri din activităti independente.

Art. 43. - La acordarea creditului, împrumutătorii trebuie să se asigure că pe întreaga perioadă de acordare a creditului gradul total de îndatorare a solicitantului se încadrează în nivelul maxim admis aplicabil acestuia.

Art. 44 - Împrumutătorii sunt obligati să informeze clientii prin mentionarea în cadrul graficelor de rambursare aferente contractelor de credit ori, dacă nu se întocmesc grafice de rambursare, prin mentionarea distinctă în cadrul contractelor de credit a posibilitătii modificării, în sensul majorării, a sumelor datorate, în cazul materializării riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii ori în cazul cresterii costului creditului provenind din comisioane si alte cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract.

Art. 45. - (1) Împrumutătorii trebuie să se asigure că tertele părti implicate în analiza prealabilă a capacitătii de rambursare a clientului, de tipul intermediarilor de credit, aplică aceleasi proceduri ca împrumutătorii.

(2) Împrumutătorii urmăresc calitatea portofoliului de credite aferent clientilor atrasi de fiecare tertă parte prevăzută la alin. (1), comparativ cu cea a portofoliului de credite aferent clientilor atrasi direct de împrumutători.

(3) Analiza efectuată potrivit alin. (2) stă la baza deciziei împrumutătorului de a continua relatia de afaceri cu fiecare dintre tertele părti prevăzute la alin. (1).”

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Până la îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 3 alin. (1), în cazul împrumutătorilor care la data intrării în vigoare a prezentului regulament desfăsoară activitatea de creditare a persoanelor fizice în baza normelor interne de creditare nevalidate de Banca Natională a României, nivelul maxim al gradului de îndatorare este limitat la 35%.”

Art. II. - (1) împrumutătorii care dispun de reglementări proprii validate de Banca Natională a României notifică, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2007, modificările realizate pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului regulament, în termen de cel mult 45 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Împrumutătorii care nu dispun de reglementări proprii validate de Banca Natională a României vor întreprinde măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a obligatiilor ce le revin potrivit prezentului regulament si vor transmite normele de creditare astfel modificate Directiei supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, cu modificările si completările aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 19 august 2008.

Nr. 11.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societătii Comerciale SOCIETATEA DE ASIGURĂRI SI REASIGURĂRI EUROASIG - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în persoana doamnei Angela Toncescu, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 19 august 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia au fost analizate Nota nr. 4.131 din 6 august 2008 a Directiei generale stabilitate financiară si actuariat, si Adresa Societătii Comerciale SOCIETATEA DE ASIGURĂRI Sl REASIGURĂRI EUROASIG - S.A., înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 20.183 din 14 august 2008, privind planul de redresare întocmit de societate în baza Deciziei presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 534 din 18 iunie 2008,

a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societătii Comerciale SOCIETATEA DE ASIGURĂRI Sl REASIGURĂRI EUROASIG - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 51, etajul 1, ap.11, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/3.454/11.04.2000, cod unic de înregistrare nr. 12894770, reprezentată de doamna Alina Popa, în calitate de director general,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

- neîndeplinirea conditiilor de solvabilitate la data de 30 iunie 2008 prevăzute de Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2008, respectiv valoarea marjei de solvabilitate disponibile, raportată de societate (- 461.324 lei), a scăzut sub jumătate din limita minimă pentru fondul de sigurantă (10.738.880 lei);

- neefectuarea majorării capitalului social până la termenul prevăzut în planurile de redresare financiară transmise de societate si înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 14.697 din 20 iunie 2008 si, respectiv, nr. 16.285 din 4 iulie 2008, cu suma de 9.474.600 lei.

Fată de această situatie, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât respingerea planului de redresare financiară si deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societătii Comerciale SOCIETATEA DE ASIGURĂRI Sl REASIGURĂRI EUROASIG - S.A.,

drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se resping planurile de redresare financiară întocmite de Societatea Comercială SOCIETATEA DE ASIGURĂRI Sl REASIGURĂRI EUROASIG - S.A. si înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 14.697 din 20 iunie 2008 si, respectiv, nr. 16.285 din 4 iulie 2008.

Art. 2. - Se dispune deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, conform art. 8 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 7 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare la Societatea Comercială SOCIETATEA DE ASIGURĂRI Sl REASIGURĂRI EUROASIG - S.A, cu sediul în municipiul Bucuresti, aleea Alexandru nr. 51, etajul 1, ap. 11, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/3.454/11.04.2000, cod unic de înregistrare nr. 12894770, reprezentată de doamna Alina Popa, în calitate de director general.

Art. 3. - Se desemnează domnul Nicolae Eugen Crisan, consilier principal al Departamentului fond de garantare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, domiciliat în municipiul Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 244, bl. S21, se. 2, et. 2, ap. 43, sectorul 3, legitimat cu CI. seria DP nr. 036892, CNP 1540912400051, în calitate de administrator special.

Art. 4. - (1) începând cu data comunicării prezentei decizii, se suspendă:

a) atributiile actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale societătii de asigurare; aceste atributii se transferă administratorului special desemnat, care este în drept

să le exercite pe toată perioada procedurii de redresare financiară prin administrare specială;

b) activitatea, atributiile si competentele consiliului de administratie al societătii de asigurare, precum si dreptul membrilor consiliului la remuneratie;

c) exercitarea dreptului de vot al actionarilor în privinta numirii si/sau a revocării consiliului de administratie al societătii de asigurare;

d) dreptul actionarilor la dividende.

(2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) operează si îsi produce efectele pe toată durata procedurii de redresare financiară prin administrare specială.

(3) Administratorul special preia integral atributiile consiliului de administratie al societătii de asigurare supuse procedurii de redresare financiară prin administrare specială, astfel cum acestea rezultă potrivit legii si actelor constitutive ale societătii de asigurare.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, se dispune aplicarea de către societatea de asigurare, prin administratorul special, a următoarelor măsuri prudentiale principale:

1. obligarea de a convoca de îndată o adunare generală extraordinară, cu propunerea de majorare a capitalului social la o valoare care să asigure în permanentă respectarea conditiilor de solvabilitate prevăzute de legislatia în vigoare;

2. interzicerea efectuării de către societatea de asigurare a oricăror investitii;

3. verificarea, inventarierea si instrumentarea, după caz, a dosarelor de daună, înregistrate în evidentele societătii de asigurare, în vederea evaluării daunelor reale si a stabilirii obligatiilor de plată fată de creditorii de asigurări; activitatea de verificare, inventariere si instrumentare a dosarelor se va face în regim de urgentă, fără a se putea depăsi un termen de 30 de zile de la data primirii deciziei de declansare a procedurii de redresare financiară prin administrare specială;

4. redimensionarea cheltuielilor de administrare pe fiecare unitate teritorială în parte;

5. inventarierea tuturor bunurilor si/sau activelor societătii si conservarea acestora pe toată perioada procedurii de redresare financiară prin administrare specială;

6. interzicerea înstrăinării oricăror active din patrimoniul societătii;

7. numirea uneia sau mai multor persoane care să supravegheze modul de întocmire si de respectare a planului de redresare financiară;

8. orice alte măsuri prudentiale considerate necesare de către administratorul special în vederea restabilirii situatiei financiare a societătii de asigurare si garantării protejării drepturilor si intereselor legitime ale creditorilor de asigurări;

9. examinarea activitătii societătii de asigurare si întocmirea unui raport amănuntit cu privire la situatia financiară a acesteia, cu precizarea inclusiv a cauzelor care au condus la declansarea procedurii de redresare financiară si mentionarea persoanelor a căror activitate este imputabilă în acest sens. Raportul va preciza, de asemenea, măsurile întreprinse de administratorul special, precum si posibilitătile reale si operative de redresare financiară a societătii de asigurare sau, după caz, motivele care împiedică atingerea scopului acestei proceduri. Raportul se întocmeste si se transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desemnării administratorului special. La cererea administratorului special, pentru motive temeinice, durata de întocmire si de prezentare a raportului poate fi prelungită de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu cel mult 15 zile lucrătoare;

10. Întocmirea si transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unor rapoarte lunare privind stadiul procedurii de redresare financiară; rapoartele se transmit cel mai târziu în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Art. 6. - Drepturile, obligatiile si competentele administratorului special sunt cele prevăzute în Normele privind drepturile, obligatiile si competentele administratorului special, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.122/2005, precum si cele dispuse prin decizii ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 7. - Pe perioada procedurii de redresare financiară prin administrare specială, administratorul special va fi obligat să ducă la îndeplinire si să ia toate măsurile necesare restabilirii situatiei financiare a societătii de asigurare, cu respectarea dispozitiilor, a termenelor si a conditiilor cuprinse în deciziile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 8. - (1) Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este executorie, conform art. 19 alin. (1) din Legea nr. 503/2004.

(2) Împotriva deciziei societatea de asigurare poate face plângere la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, în termen de 10 zile de la data comunicării, conform art. 19 alin. (2) din Legea nr. 503/2004.

(3) Plângerea nu suspendă executarea deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 9. - Prezenta decizie îsi produce efecte de la data comunicării sale societătii de asigurare.

Art. 10. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 757.

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECTIA A TREIA

 

HOTĂRÂREA

din 11 octombrie 2007

în Cauza Stefanescu împotriva României

 

(Cererea nr. 9.555/03)

Strasbourg

 

În cauza Stefanescu împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: domnii B.M. Zupancic, presedinte, C. Bîrsan, doamnele E. Fura-Sandstrom, A. Gyulumyan, domnul David Thor Bjorgvinsson, doamnele I. Ziemele, I. Berro-Lefevre, judecători, si domnul S. Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 20 septembrie 2007,

pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 9.555/03) îndreptată împotriva României, prin care un cetătean al acestui stat, domnul Gabriel Marian Stefanescu (reclamantul), a sesizat Curtea la data de 4 martie 2003 în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale [Conventia).

2. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentii săi, domnul B. Aurescu, apoi doamna B. Ramascanu, de la Ministerul Afacerilor Externe.

3. La data de 24 octombrie 2003, Curtea a decis să îi comunice Guvernului capătul de cerere întemeiat pe art. 6 alin. 1 din Conventie (acces la o instantă). în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 3 din Conventie, ea a decis să analizeze în acelasi timp admisibilitatea si temeinicia cauzei.

ÎN FAPT

4. Reclamantul s-a născut în anul 1954 si locuieste în Bucuresti.

5. El a ocupat postul de director general al Directiei controlul ministrului în cadrul Ministerului Transporturilor (Ministerul).

La data de 16 decembrie 1996, reclamantul a fost concediat pentru necorespundere profesională, prin Ordinul ministrului din 13 decembrie 1996.

În luna ianuarie 1997, reclamantul s-a reangajat.

6. Prin Sentinta din 3 decembrie 1997, mentinută prin Decizia irevocabilă din 1 februarie 1999 a Curtii de Apel Bucuresti, Ministerul a fost obligat să îl reintegreze pe reclamant în postul său si să îi plătească salariul din decembrie 1996 până în ianuarie 1997, adică 818.537 lei românesti vechi (ROL), precum si suma de 5.000.000 ROL cu titlu de daune morale.

7. Cererile sale adresate Ministerului la data de 5 aprilie 1999 si 20 iunie 2000 pentru a obtine executarea deciziei de mai sus au rămas fără răspuns.

8. Prin Hotărârea Guvernului nr. 263/1999, intrată în vigoare la data de 14 aprilie 1999, Directia controlul ministrului a fost desfiintată si înlocuită cu Directia generală controlul ministrului si Inspectia de Stat în Transporturi.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 3/2001, Ministerul a fost desfiintat, înfiintându-se un nou Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei (MLPTL).

9. Reclamantul si-a reînnoit cererile de executare la MLPTL. Acesta l-a informat, la data de 5 februarie 2001, că postul pe care îl solicita în noul minister era ocupat de un tert si că, prin urmare, reintegrarea sa în post nu mai era posibila, dar că puteau fi disponibile posturi de executie la MLPTL, dacă era interesat. Deoarece la data respectivă reclamantul era angajat la Ministerul Finantelor, noua directie a MLPTL i-a cerut să prezinte dovada rezilierii contractului său de muncă încheiat cu Ministerul Finantelor, pentru a-l putea reintegra, eventual, într-un nou post.

10. Reclamantul a răspuns că schimbarea denumirii fostului său post si faptul că acum el era ocupat de un tert nu anulau obligatia MLPTL de a executa Decizia din data de 1 februarie 1999 si că, în orice caz, în lipsa unui nou ordin care să îl anuleze pe cel din data de 13 decembrie 1996 (a se vedea paragraful 5 de mai sus), el nu-si va rezilia contractul de muncă încheiat cu Ministerul Finantelor.

11. Între timp, prin Decizia definitivă din 12 martie 2001, la cererea reclamantului, Tribunalul Municipiului Bucuresti a obligat ministerul la plata către reclamant de daune cominatorii, retinând pe de altă parte că schimbarea ulterioară a denumirii directiei pe care o condusese reclamantul nu justifica refuzul angajatorului de a-l reintegra în postul său.

12. Cu toate acestea, la data de 28 noiembrie 2001, Curtea Supremă de Justitie a admis recursul în anulare introdus de procurorul general, a casat Decizia din 12 martie 2001 si a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Municipiului Bucuresti, pe motivul că probele ce dovedeau că MLPTL nu a preluat toate obligatiile fostului Minister al Transporturilor în ceea ce priveste personalul nu fuseseră luate în considerare de instante.

13. La data de 9 iulie 2002, Tribunalul Municipiului Bucuresti a respins actiunea reclamantului, pe motivul că daunele cominatorii nu pot fi acordate în cazul obligatiilor personale, asa cum era cazul în spetă, si că singura posibilitate de a constrânge Ministerul să execute decizia era amenda civilă, ce urma să fie plătită nu către reclamant, ci către bugetul de stat. Instanta nu a statuat asupra chestiunii dacă MLPTL a preluat de la fostul minister obligatia de a-l reintegra în post pe reclamant.

Această sentintă a fost confirmată, în urma recursului reclamantului, prin Decizia definitivă din 26 septembrie 2002 a Curtii de Apel Bucuresti.

14. La data de 21 aprilie 2003, MLPTL l-a informat pe reclamant despre respingerea unei noi cereri de executare, în urma sentintei pronuntate de Tribunalul Municipiului Bucuresti la data de 9 iulie 2002.

15. În paralel, reclamantul a introdus plângeri penale împotriva responsabililor de la fostul Minister al Transporturilor si de la MLPTL, fără niciun rezultat.

16. Din elementele aflate la dosar rezultă că Decizia din data de 1 februarie 1999 a Curtii de Apel Bucuresti nu a fost încă executată.

ÎN DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 6 alin. 1 din Conventie

17. Reclamantul sustine că neexecutarea Deciziei din data de 1 februarie 1999 a Curtii de Apel Bucuresti i-a încălcat dreptul de acces la o instantă, asa cum este el prevăzut de art. 6 alin. 1 din Conventie. Mai mult, el consideră că neexecutarea deciziei a încălcat principiul suprematiei dreptului, prevăzut în preambulul Conventiei. în fine, el consideră că recursul în anulare introdus de procurorul general împotriva Deciziei din 12 martie 2001 a făcut imposibilă executarea Deciziei din data de 1 februarie 1999.

Părtile relevante ale art. 6 alin. 1 din Conventie sunt următoarele:

ARTICOLUL 6 ALIN. 1

„Orice persoană are dreptul la judecarea (...) cauzei sale de către o instantă (...),care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil (...).”

A. Asupra admisibilitătii

18. În lumina jurisprudentei Pellegrin împotriva Frantei [(MC), nr. 28.541/95, §§ 59 si 63-66, CEDO 1999- VIII], Guvernul apreciază că art. 6 alin. 1 nu se aplică în spetă, în măsura în care atributiile legate de postul reclamantului presupun o participare la exercitarea puterii publice, ceea ce îi dă dreptul statului să impună o relatie specială de încredere si loialitate din partea sa.

19. Reclamantul se opune acestei interpretări si arată că legea română în vigoare permite accesul la o instantă pentru a anula o concediere abuzivă, fără a tine seama de diferentele dintre functionari si angajatii titulari ai unui contract de muncă de drept comun.

20. Curtea reaminteste evolutia recentă a jurisprudentei sale în materie, în special Hotărârea Vilho Eskelinen si altii împotriva Finlandei [(MC), nr. 63.235/00, CEDO 2007-...] în care ea a considerat că, pentru a constata inaplicabilitatea art. 6, dreptul intern trebuie mai întâi să fi exclus în mod expres accesul la o instantă în ceea ce priveste postul respectiv sau categoria de salariati respectivă (Eskelinen, citată mai sus, § 62), ceea ce nu s-a întâmplat în spetă.

De asemenea, în cauza mentionată mai sus Curtea a apreciat că, în principiu, nimic nu justifică exceptarea de la garantiile art. 6 a conflictelor de muncă ordinare, în măsura în care obiectul litigiului nu este legat de exercitarea autoritătii de stat (ibidem).

Art. 6 alin. 1 este asadar aplicabil în spetă.

21. Pe de altă parte, Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 alin. 3 din Conventie. Mai mult, ea constată că nu este incident niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie declarat admisibil.

B. Asupra fondului

22. Guvernul reaminteste că, începând cu data de 14 aprilie 1999, directia în care a lucrat reclamantul a încetat să existe si că în anul 2001 însusi Ministerul a fost desfiintat. Prin urmare, reclamantul nu mai putea fi reintegrat în post. în orice caz, MLPTL i-a propus un post nou, pe care reclamantul l-a refuzat, în opinia sa, acest minister nu avea nicio obligatie de a-i propune un post echivalent cu cel detinut anterior.

23. Reclamantul se opune acestui argument. El reaminteste că salariul corespunzător postului de executie este cu 50% mai mic decât cel pentru un post de director. De asemenea, el reaminteste că nu a primit încă despăgubirea dispusă de decizia neexecutată.

24. Curtea reaminteste că, în cauza de fată, desi reclamantul a obtinut la data de 1 februarie 1999 o decizie irevocabilă ce dispunea ca Ministerul Transporturilor să îl reintegreze în post si să îi plătească anumite sume de bani si desi ulterior a făcut demersuri în vederea executării, aceasta decizie nu a fost nici executată, nici anulată sau modificată în urma exercitării unei căi de atac prevăzute de lege.

25. Mai mult, nicio autoritate internă nu a constatat în mod definitiv imposibilitatea reintegrării reclamantului în postul său (a se vedea, mutatis mutandis, Sabin Popescu împotriva României, nr. 48.102/99, § 72, 2 martie 2004). Curtea reaminteste că problema dacă obligatia fostului minister de a-l reintegram post pe reclamant a fost preluată de MLPTL nu a fost solutionată definitiv de instantele interne (a se vedea paragrafele 11-13 de mai sus).

Pe de altă parte, reclamantului nu i s-ar putea reprosa refuzul de a accepta un post de executie în locul celui de director general pe care îl detinuse, în măsura în care nu s-a contestat faptul că postul propus era inferior postului avut.

26. În sfârsit, Curtea reaminteste că, dacă ar accepta argumentul Guvernului conform căruia executarea nu mai este posibilă dată fiind desfiintarea directiei în care lucra reclamantul si a fostului minister, ar însemna sa admită că, în cazul de fată, administratia s-ar fi putut sustrage de la executarea unei decizii judecătoresti invocând pur si simplu desfiintarea ulterioară a postului ocupat de partea interesată înaintea concedierii sale ilegale (loannidou-Mouzaka împotriva Greciei, nr. 75.898/01, § 33, 29 septembrie 2005).

27. Mai mult, reclamantului nu i s-au plătit încă sumele dispuse de instante ca salarii datorate si despăgubiri.

28. Curtea a examinat în mai multe rânduri cauze ce ridicau probleme similare cu cele ale cauzei de fată si a constatat încălcarea art. 6 alin. 1 din Conventie (Tăcea împotriva României, nr. 746/02, 29 septembrie 2005, Dragne si altii împotriva României, nr. 78.047/01, 7 aprilie 2005, s\ Ortia împotriva României, nr. 1.486/02, 12 octombrie 2006).

29. După ce a analizat toate elementele ce i-au fost supuse atentiei, Curtea consideră că Guvernul nu a expus niciun fapt sau argument care să poată duce la o concluzie diferită în cazul de fată. Având în vedere jurisprudenta sa în materie, Curtea apreciază că, în spetă, statul, prin intermediul organelor sale specializate, nu a depus toate eforturile pentru a asigura executarea Deciziei din data de 1 februarie 1999.

Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 6 alin. 1 din Conventie.

30. Având în vedere concluzia la care a ajuns, Curtea nu consideră necesar să analizeze restul capătului de cerere, referitor în special la pretinsa încălcare a principiului suprematiei dreptului, prevăzut în preambulul Conventiei, si pretinsul obstacol în executare pe care l-a constituit Decizia din 12 martie 2001 (a se vedea paragraful 17 de mai sus).

II. Asupra celorlalte pretinse încălcări

31. Invocând art. 14 coroborat cu art. 6 alin. 1 din Conventie, reclamantul se plânge că, contrar articolului, concedierea sa a fost determinată de opiniile sale. Totusi, Curtea constată că reclamantul a fost concediat la data de 16 decembrie 1996, adică cu mai mult de 6 luni înainte de introducerea prezentei cereri la data de 4 martie 2003. în plus, el nu a formulat un astfel de capăt de cerere în fata instantelor nationale. în orice caz, nimic din dosar nu indica vreo aparentă de discriminare ce ar putea să ridice probleme din perspectiva articolelor invocate.

Rezultă că acest capăt de cerere este vădit neîntemeiat si trebuie respins în conformitate cu art. 35 alin. 3 si 4 din Conventie.

III. Asupra aplicării art. 41 din Conventie

32. Conform art. 41 din Conventie:

„Dacă Curtea declară că a avut ioc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei pârti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

A. Prejudiciu

33. Reclamantul solicită cu titlu de daune materiale următoarele sume:

- 1.043 euro (EUR), reprezentând valoarea reactualizată a salariilor acordate prin Sentinta din 3 decembrie 1997;

- 592 EUR, reprezentând valoarea reactualizată a daunelor morale acordate prin aceeasi sentintă;

- 5.441,25 EUR, reprezentând diferenta dintre salariul său pe postul de executie pe care îl detine în prezent si cel pe care l-ar fi avut ca director general;

- 1.632,75 EUR, reprezentând indemnizatiile pe care le-ar fi putut primi în tot acest timp în fostul său post;

- 10.882,5 EUR, reprezentând pierderea suferită prin faptul că majorările salariale au fost calculate în functie de salariul său actual si nu în functie de salariul său de director general;

- 5.000 EUR, corespunzând costurilor ocazionate de teza sa de doctorat după concedierea sa, având în vedere că nu a mai avut acces la baza tehnică a Ministerului.

De asemenea, el solicită 75.000 EUR pentru prejudiciul moral pe care l-a suferit.

34. Guvernul se opune acestor cereri si apreciază că reclamantul a făcut greseli în calculul sumelor avansate. Apoi, el reaminteste că reclamantul a abuzat de baza tehnică a Ministerului pentru a-si scrie teza de doctorat si că nimic nu îi permite, după concedierea sa, să continue acest abuz si să folosească facilitătile Ministerului pentru nevoile personale.Prin urmare, cererea de rambursare a costului tezei sale, estimat la 5.000 EUR, nu este justificată.

În ceea ce priveste prejudiciul moral, Guvernul reaminteste că reclamantul si-a găsit un alt loc de muncă la o lună după concedierea sa, neputând să justifice asadar nicio suferintă reală în acest sens.

35. În primul rând, Curtea reaminteste că a constatat încălcarea art. 6 alin. 1 din Conventie din cauza neexecutării unei hotărâri judecătoresti irevocabile prin care s-a dispus reintegrarea reclamantului în postul său si plata despăgubirilor.

36. De asemenea, Curtea reaminteste că o hotărâre prin care se constată o încălcare atrage după sine pentru statul pârât obligatia juridică de a pune capăt încălcării si de a-i înlătura consecintele astfel încât să restabilească pe cât posibil situatia anterioara acesteia [Metaxas împotriva Greciei, nr. 8.415/02, § 35, 27 mai 2004, si latridis împotriva Greciei (reparatie echitabilă) (MC), nr. 3l .107/96, § 32, CEDO 2000-XI].

37. În circumstantele spetei, Curtea apreciază că reintegrarea reclamantuiui într-un post echivalent celui detinut înainte de concedierea sa, plata sumelor dispuse prin Decizia din data de 1 februarie 1999, reactualizate în functie de inflatie, precum si plata despăgubirilor pentru daunele materiale si morale suferite din cauza neexecutării deciziei respective l-ar repune pe reclamant, în măsura posibilului, într-o situatie echivalentă cu cea în care s-ar fi aflat dacă cerintele art. 6 alin. 1 din Conventie nu ar fi fost încălcate.

38. În cazul în care statul pârât nu procedează la reintegrarea în post a reclamantului în cel mult 3 luni de la data la care prezenta hotărâre va rămâne definitivă (a se vedea, mutatis mutandis, Georgi împotriva României, nr. 58.318/00, § 57, 24 mai 2006, Sabin Popescu, citată mai sus, § 72, si Mihai-lulian Popescu împotriva României, nr. 2.911/02, §43, 29 septembrie 2005), Curtea decide ca Guvernul să îi plătească reclamantului 2.500 EUR pentru daunele materiale cauzate prin neexecutarea Deciziei din data de 1 februarie 1999, această sumă cuprinzând si sumele acordate prin Decizia din data de 1 februarie 1999.

39. Pe de altă parte, în lipsa unor documente justificative relevante, Curtea nu poate specula asupra indemnizatiilor pe care reclamantul le-ar fi putut primi dacă nu ar fi fost concediat sau dacă ar fi fost reintegrat imediat în acelasi post [a se vedea, mutatis mutandis, Dragne si altii împotriva României (reparatie echitabilă), nr. 78.047/01, §18, 16 noiembrie 2006]. De asemenea, ea observă împreună cu Guvernul că suma de 5.000 EUR nu are nicio legătură de cauzalitate cu încălcările constatate.

40. Curtea apreciază că, în orice caz, reclamantul a suferit un prejudiciu moral în special din cauza frustrării provocate de imposibilitatea de a obtine executarea deciziei pronuntate în favoarea sa si că acest prejudiciu nu este compensat suficient printr-o constatare a încălcării.

41. În aceste circumstante, având în vedere totalitatea elementelor aflate în posesia sa si statuând în echitate, conform art. 41 din Conventie, Curtea îi alocă reclamantului suma de 3.500 EUR cu titlu de daune morale.

B. Cheltuieli de judecată

42. Reclamantul solicită, de asemenea, suma de 3.000 EUR cu titlu de cheltuieli de judecată suportate în fata instantelor interne.

43. Conform jurisprudentei constante a Curtii, acordarea cheltuielilor de judecată în temeiul art. 41 presupune ca realitatea, necesitatea si, în plus, caracterul rezonabil al valorii acestora să fie dovedite (latridis, citată mai sus, § 54).

44. Curtea observă că pretentiile reclamantului cu titlu de cheltuieli de judecată nu sunt însotite de documentele justificative necesare. Prin urmare, cererea sa trebuie respinsă.

C. Dobânzi moratorii

45. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN UNANIMITATE,

CURTEA

1. declară cererea admisibilă în ceea ce priveste capătul de cerere întemeiat pe art. 6 alin. 1 (dreptul de acces la o instantă) si pe preambulul Conventiei si inadmisibilă în rest;

2. hotărăste că a avut loc încălcarea art. 6 alin. 1 din Conventie (acces la o instantă);

3. hotărăste că nu este necesar să analizeze restul capătului de cerere întemeiat pe art. 6 alin. 1 din Conventie si nici capătul de cerere întemeiat pe preambulul Conventiei;

4. hotărăste:

a) ca statul pârât să execute Decizia din data de 1 februarie 1999 si să plătească despăgubirile aferente în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 44 alin. 2 din Conventie;

b) ca, în lipsa acestei executări, statul pârât să îi plătească reclamantului, în acelasi termen de 3 luni, suma de 2.500 EUR (două mii cinci sute euro), cu titlu de daune materiale, plus orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit;

c) ca, în orice caz, statul pârât să îi plătească reclamantului, în acelasi termen de 3 luni, suma de 3.500 EUR (trei mii cinci sute euro), cu titlu de daune morale, plus orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit;

d) ca sumele respective să fie convertite în lei românesti noi (RON) la cursul de schimb valabil la data plătii;

e) ca, începând de la expirarea acestui termen si până la data plătii, aceste sume să fie majorate cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, valabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

5. respinge cererea de reparatie echitabilă pentru rest.

Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 11 octombrie 2007, în conformitate cu art. 77 alin. 2 si 3 din Regulament.

 

Bostjan M. Zupancic,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier