MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 613         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 august 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

8. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător

 

21. - Ordonantă privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinatiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor

 

844. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studentii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflati la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granitelor tării, pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate, precum si pentru cetătenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în institutii si unităti de învătământ de stat din România

 

845. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere si supraînăltare depozit zgură si cenusă la CET Drobeta-Turnu Severin, etapa a II-a”, din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”

 

846. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Instalatia de evacuare în slam dens a zgurii si cenusii” din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”

 

847. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Instalatii de desulfurare a gazelor arse de la grupurile 1, 3, 5 si 6 de 210 MW de la CTE Mintia”

 

852. - Hotărâre pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

159. - Decizie privind trecerea domnului Anghel Ion din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile în functia publică de inspector guvernamental

 

160. - Decizie privind trecerea domnului Stănisteanu Sergiu Norut din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

161. - Decizie privind promovarea temporară a doamnei Reia Nicoleta Stefănescu în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

162. - Decizie privind prelungirea promovării temporare a domnului Marius Vasile Iosif Roman în functia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

165. - Decizie privind eliberarea domnului Dan Cristian Georgescu din functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

166. - Decizie pentru eliberarea domnului Adrian Ciocănea-Teodorescu din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 

167. - Decizie pentru eliberarea domnului Aurel Ciobanu-Dordea din functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare, si pentru numirea acestuia în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

942. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind stabilirea perioadei de organizare a celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de finantare pentru anul 2008 în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007

 

990. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru instalatiile de protectie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa nr. 1 la Rezolutia MSC.217(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

991. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, amendat, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.223(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

2.396. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind prevenirea si combaterea spălării banilor prin unitătile Trezoreriei statului

 

6.521. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 7 februarie 2008 în Cauza Buttu si Bobulescu împotriva României (nr. 1)

 

Hotărârea din 7 februarie 2008 în Cauza Buttu si Bobulescu împotriva României (nr. 2)

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.462/2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 603/2008

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (3) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 81 alin. (3) din Regulamentul Senatului, se convoacă Senatul în sesiune extraordinară, începând cu data de 25 august 2008, orele 13,00, până în data de 28 august 2008, pentru votul asupra cererilor de urmărire penală a domnilor senatori Paul Păcuraru si Codrut Seres.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 18 august 2008

 Nr. 8.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantareaferente utilizate necorespunzător

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează activitătile de constatare si de recuperare a sumelor plătite necuvenit din asistenta financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană si/sau din fondurile de cofinantare aferente, ca urmare a unor nereguli.”

2. La articolul 2, literele a), d), e) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate în raport cu dispozitiile legale nationale si/sau comunitare, precum si cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispozitii, care prejudiciază bugetul general al Comunitătii Europene si/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum si bugetele din care provine cofinantarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită;

d) creantele bugetare rezultate din nereguli reprezintă sume de recuperat la bugetul general al Comunitătii Europene si/sau la bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum si/sau la bugetele de cofinantare aferente, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare si a sumelor de cofinantare aferente si/sau ca urmare a obtinerii necuvenite de sume în cadrul măsurilor care fac parte din sistemul de finantare integrală ori partială a acestor fonduri;

e) autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare sunt agentiile de implementare în cadrul programelor PHARE si ISPA, Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, Agentia de Plati si Interventie în Agricultură, autoritătile de management în cadrul programelor operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune, autoritătile nationale responsabile de participarea României la alte programe finantate din fonduri comunitare, precum si din fonduri aferente Instrumentului de asistentă pentru preaderare si Instrumentului european de vecinătate si parteneriat finantate din fonduri comunitare;

f) activitatea de constatare a creantelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifică, se stabileste si se individualizează obligatia de plată sub forma unui titlu de creantă.”

3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Creantele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizează fondurile comunitare si cofinantarea aferentă, înscrise în titlul de creantă specificat la alin. (2) lit. a), se stabilesc în moneda utilizată pentru efectuarea plătilor în cadrul contractului ori altor angajamente legale sau acordului de finantare si în lei, utilizându-se cursul de referintă comunicat de Banca Natională a României, valabil la data emiterii titlului de creantă.”

4. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Împotriva titlului de creantă debitorul poate formula contestatie la organul emitent, în conditiile si termenele stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 174/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Constituie obiect al recuperării creantelor bugetare rezultate din nereguli sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din cofinantarea aferentă, costurile bancare, inclusiv accesoriile acestora, precum si alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului.”

6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care creanta bugetară rezultată din nereguli nu a fost achitată de către persoanele prevăzute la alin. (1), debitor devine persoana juridică sau fizică prevăzută de Codul de procedură fiscală.”

7. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin plata voluntară sau deducerea din plătile următoare pe care sunt îndreptătite să le primească persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1), se efectuează în conturile indicate în titlul de creantă, în moneda stabilită în contractul/acordul de finantare sau angajamentul legal.

(2) Recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silită, se efectuează în lei, conform Codului de procedură fiscală, în conturile indicate în titlul executoriu sau comunicate de autoritătile prevăzute la art. 2 lit. e).”

8. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Pentru creantele bugetare rezultate din nereguli termenul de plată se stabileste în functie de data comunicării titlului de creantă în conditiile Codului de procedură fiscală sau potrivit legii, după caz.

(2) Pentru neachitarea la termen a obligatiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) debitorul datorează după acest termen majorări de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale.”

9. La articolul 10, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care creantele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plată voluntară sau deducere, autoritătile competente în gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii prevăzute la alin. (1) si (2) organelor teritoriale subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si/sau organelor competente ale celorlalti creditori bugetari, care vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii si vor efectua procedura de executare silită pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile comunitare si/sau fondurile de cofinantare pe care le administrează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

(4) Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (3) se virează în lei în conturile indicate în titlul executoriu sau comunicate de autoritătile prevăzute la art. 2 lit. e).”

10. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Creantele bugetare stabilite în euro se înscriu în titlurile executorii prevăzute la alin. (1) si (2) în lei, utilizându-se cursul de referintă comunicat de Banca Natională a României, valabil la data emiterii titlului de creantă.”

11. La articolul 11, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare în cadrul fondurilor structurale si de coeziune pot delega activitatea de constatare organismelor intermediare, dar rămân în continuare răspunzătoare atât pentru constatarea creantelor bugetare rezultate din nereguli, cât si pentru recuperarea acestora.”

12. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare au obligatia de a initia procedura de constatare a creantelor bugetare rezultate din nereguli în interval de 7 zile lucrătoare de la primirea sesizărilor mentionate la alin. (2).

(22) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare au obligatia de a înscrie în Registrul debitorilor creantele bugetare rezultate din nereguli, în 3 zile lucrătoare de la data emiterii titlului de creantă.”

13. La articolul 11, alineatele (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) Constatarea creantelor bugetare rezultate din nereguli se realizează de către Serviciul Inspectia modului de constituire a creantelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene din cadrul Inspectiei Generale - Ministerul Economiei si Finantelor, la solicitarea expresă a autoritătilor cu competente în gestionarea fondurilor comunitare enumerate la art. 2 lit. e), în situatiile în care:

a) autoritatea cu competente în gestionarea fondurilor comunitare are calitatea de beneficiar, cu exceptia cazurilor în care aceste autorităti sunt entităti publice sau persoane juridice române de interes strategic national, cum sunt cele din sectorul transporturi, caz în care constatarea creantelor bugetare se face de către structurile de control din cadrul Ministerului Transporturilor;

b) persoanele din cadrul autoritătii cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, implicate în procesul de constatare a creantelor bugetare rezultate din nereguli, au un interes personal sau patrimonial ce ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce le revin potrivit legii;

c) sunt necesare actiuni de control complexe, cu implicatii interinstitutionale;

d) Comisia Europeană a stabilit debite ca urmare a unor nereguli în cadrul programelor PHARE anterioare Programului PHARE1998;

e) Comisia Europeană a stabilit, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, debite ca urmare a unei nereguli în cadrul participării României la programele comunitare;

f) În cazul descoperirii unor indicii privind posibile nereguli la nivelul Autoritătii de Certificare si Plată din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(6) În urma desfăsurării activitătii de constatare, în limitele atributiilor ce le revin, toate autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare si Serviciul Inspectia modului de constituire a creantelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene din cadrul Inspectiei Generale - Ministerul Economiei si Finantelor au obligatia să sesizeze de îndată Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude.”

14. La articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Drepturile si obligatiile autoritătilor cu competente în gestionarea fondurilor comunitare prevăzute la art. 10 alin. (8)-(11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător Serviciului Inspectia modului de constituire a creantelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene din cadrul Inspectiei Generale - Ministerul Economiei si Finantelor.”

15. La articolul 111, alineatele (2) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) în vederea evaluării sistemelor de management si control privind modul de gestionare a fondurilor comunitare si pentru prevenirea si/sau identificarea unor nereguli asa cum sunt definite la art. 2, Autoritatea deAudit, prin structurile sale la nivel central si regional, efectuează audit extern asupra programelor PHARE, ISPA si SAPARD, asupra programelor finantate din fonduri structurale si de coeziune, din fonduri externe nerambursabile aferente Instrumentului de Asistentă pentru Preaderare si Instrumentului European de Vecinătate si Parteneriat, Facilitătii Schengen, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si din Fondul european pentru pescuit.

(7) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum si Serviciul Inspectia modului de constituire a creantelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene din cadrul Inspectiei Generale - Ministerul Economiei si Finantelor au obligatia de a comunica, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale departamentului, precum si actiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.”

16. La articolul 112, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 112. - (1) Dreptul de a stabili obligatia de plată se prescrie în termen de 5 ani de la data închiderii programului dacă normele comunitare nu prevăd un termen mai mare.”

17. La articolul 112, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Întreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiei de plată pentru care normele comunitare prevăd un termen mai mare de 5 ani se realizează în cazurile si în conditiile stabilite de normele comunitare respective.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, va modifica si va completa Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.306/2007.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, după aprobarea prin lege a acesteia, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaz

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 20.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinatiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - La articolul unic din Ordonanta Guvernului nr. 2/1993 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Europeană de Investitii, în valoare de 30 milioane ECU, semnat la Luxemburg si Bruxelles la 10 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 iulie 1993, aprobată prin Legea nr. 74/1994, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„După rambursarea integrală a împrumutului, disponibilitătile rezultate din sumele reprezentând marja de 0,5% aplicate la rata dobânzii conform art. 6 pct. 6.04 lit. c) se fac venit la bugetul de stat.”

Art. II. - La articolul 3 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:

 „După rambursarea integrală a împrumutului si efectuarea tuturor regularizărilor cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, disponibilitătile acestui fond se fac venit la bugetul de stat.”

Art. III. - La articolul 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut si de garantie externe si a unor amendamente la un acord de împrumut extern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 29 august 1996, aprobată prin Legea nr. 22/1997, cu completările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Sumele constituite de către Regia Autonomă a Apei Valea Jiului ca fond de risc conform prevederilor sectiunii 3.01 b) din Acordul de împrumut se vor vira, la terminarea împrumutului extern, după achitarea integrală a tuturor obligatiilor de plată aferente împrumutului extern, în fondul de risc pentru datoria publică guvernamentală, constituit la Ministerul Economiei si Finantelor si gestionat de acesta în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.”

Art. IV. - La articolul 7 din Ordonanta Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a, dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 28 august 1997, aprobată prin Legea nr. 186/1997, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„Sumele aferente marjei de subîmprumut constituite în fondul de risc se vor vira la terminarea împrumutului extern, după achitarea integrală a tuturor obligatiilor de plată aferente împrumutului, în fondul de risc pentru datoria publică guvernamentală, constituit la Ministerul Economiei si Finantelor si gestionat de acesta în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.”

Art. V. - La articolul 6 din Ordonanta Guvernului nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 28 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205/1997, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„Sumele reprezentând marja de 1% destinate constituirii fondului de risc de către beneficiarii împrumutului si virate în conturi deschise la trezoreria locală/banca comercială unde beneficiarul final îsi are sediul se vor vira de către acestia, la terminarea împrumutului extern, după achitarea integrală a tuturor obligatiilor de plată aferente împrumutului, în fondul de risc pentru datoria publica guvernamentală, constituit la Ministerul Economiei si Finantelor si gestionat de acesta în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.”

Art. VI. - Ordonanta Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 461 din 13 august 2001, aprobată prin Legea nr. 70/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) fondul de risc pentru datoria guvernamentală, constituit si gestionat de Ministerul Economiei si Finantelor în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.”

2. Articolul 2 va următorul cuprins:

„Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor va actiona în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la art. 1 lit. e) de la beneficiarii împrumuturilor externe, conform prevederilor din acordurile subsidiare de împrumut încheiate cu acestia si în baza legislatiei în vigoare. Sumele recuperate se fac venit la fondul de risc. în măsura în care Ministerul Economiei si Finantelor recuperează/încasează de la beneficiarii împrumuturilor externe sume, altele decât cele plătite din fondul de risc, acestea se fac venit la bugetul de stat.”

Art. VII. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 21.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studentii, masteranzii, doctoranzii,

medicii aflati la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granitelor tării, pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate, precum si pentru cetătenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în institutii si unităti de învătământ de stat din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 172 alin. (5) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 si 13 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Începând cu anul scolar/universitar 2008-2009, cuantumul burselor pentru elevii, studentii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflati la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitară din Republica Moldova si din Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granitelor tării, pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate, precum si pentru cetătenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în institutii si unităti de învătământ de stat din România, se stabileste astfel:

a) pentru elevi si studenti - echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună;

b) pentru masteranzi, medicii aflati la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitară - echivalentul în lei al sumei de 75 de euro/lună;

c) pentru doctoranzi - echivalentul în lei al sumei de 85 de euro/lună.

(2) Echivalentul în lei al bursei se actualizează în fiecare an, trimestrial, la cursul de schimb al monedei euro comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a lunii precedente.

(3) Cheltuielile privind plata burselor în cuantumurile mentionate se asigură de la bugetul de stat, din sumele alocate Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului cu această destinatie.

Art. 2. - (1) Elevii, studentii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflati la specializare si cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitară din Republica Moldova si din Ucraina, cei de origine etnică română din afara granitelor tării, cetătenii români cu domiciliul în străinătate, precum si cetătenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în institutii si unităti de învătământ de stat din România, beneficiază de cazare în internatele scolare si căminele studentesti.

(2) Cheltuielile de cazare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 3. - (1) Bursele elevilor si studentilor din toate ciclurile de învătământ din Republica Moldova si din Ucraina, ale celor de origine etnică română din afara granitelor tării, ale cetătenilor români cu domiciliul în străinătate, precum si ale cetătenilor străini, bursieri ai statului român, care studiază în institutii si unităti de învătământ de stat din România, se suspendă, în cazul repetentiei, pentru anul de învătământ repetat, urmând ca acestea să poată fi redobândite, în anul de învătământ următor, după promovarea anului repetat, cu conditia ca numărul anilor de bursă să nu depăsească durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei elevii si studentii care repetă anul vor suporta cheltuielile de scolarizare.

(2) Studentii care beneficiază de sistemul creditelor universitare transferabile sau sunt înmatriculati în anul următor, având aprobarea de a sustine examene din anii anteriori, beneficiază de bursă, dar nu mai mult de durata academică a studiilor.

Art. 4. - (1) Pentru elevi, studenti si masteranzi bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacantele de iarnă si de primăvară, si nu se acordă pe perioada vacantei de vară. In timpul vacantei de vară elevii si studentii pot primi bursă numai în cazul în care sunt retinuti la scoală sau la facultate pentru activităti curriculare.

(2) Pentru doctoranzii de la forma de învătământ cu frecventă bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic.

(3) Pentru cursantii aflati la stagii de specializare/perfectionare postuniversitară bursa se acordă pe perioada efectuării stagiului.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 695/1997 privind acordarea burselor pentru elevii, studentii, doctoranzii si cursantii din învătământul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granitelor tării, pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate, precum si pentru cetătenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în institutii si unităti de învătământ de stat din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 noiembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 173/1998 privind măsuri de protectie socială aplicabile pensiilor si altor drepturi de asigurări sociale, alocatiilor de stat pentru copii, precum si altor venituri ale populatiei în anul 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 30 martie 1998, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 844.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Extindere si supraînăltare depozit zgură si cenusă la CET Drobeta-Turnu Severin, etapa a II-a”,

din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere si supraînăltare depozit zgură si cenusă la CET Drobeta-Turnu Severin, etapa a II-a”, din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitie prevăzut la art. 1 se asigură din surse proprii ale Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”. În anul 2008 finantarea obiectivului de investitie se asigură din surse proprii si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 845.

 

ANEXA

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii „Extindere si supraînăltare depozit zgură si cenusă la CET Drobeta-Turnu Severin,

etapa a II-a”, din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”

 

Titular: Ministerul Economiei si Finantelor

Beneficiar: Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare Amplasament: satul Halânga, comuna Izvoru Barzii, judetul Mehedinti

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA (în preturi valabile la 14 martie 2008; 1 euro = 3,71 lei) din care, constructii-montaj

mii lei

59.188*)

mii lei

48.084

 

Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anul I

Investitie

C+M

Mii lei

Mii lei

10.961

8.899

 

Anul II

Investitie

C+M

Mii lei

Mii lei

10.960

8.895

 

Anul III

Investitie

C+M

Mii lei

Mii lei

6.565

5.330

 

Anul IV

Investitie

C+M

Mii lei

Mii lei

6.565

5.330

 

 

Anul V

Investitie

C+M

Mii lei

Mii lei

6.074

4.932

 

Anul VI

Investitie

C+M

Mii lei

Mii lei

6.121

4.970

 

Anul VII

Investitie

C+M

Mii lei

Mii lei

11.942

9.728

 

Capacităti:

 

 

m2

936.000

• Suprafata totală

 

 

luni

84

Durata de realizare a investitiei

 

 

 

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din surse proprii ale Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”. în anul 2008 finantarea obiectivului de investitie se asigură din surse proprii si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Instalatia de evacuare în slam dens a zgurii si cenusii” din cadrul Regiei Autonome

pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Instalatia de evacuare în slam dens a zgurii si cenusii” din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se asigură din surse proprii ale Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO” si din alte surse legal constituite. în anul 2008 finantarea obiectivului de investitii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, în limita sumelor aprobate cu această destinatie, si din surse proprii ale Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 846.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii „Instalatia de evacuare în slam dens a zgurii si cenusii”

din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO”

 

Titular: Ministerul Economiei si Finantelor

Beneficiar: Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare Amplasament: Judetul Mehedinti, satul Halânga, comuna Izvoru Barzii

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA (în preturi valabile la 14 martie 2008; 1 euro = 3,71 lei) din care, constructii-montaj

mii lei

166.352*)

mii lei

64.400

 

Esalonarea investitiei

 

 

 

 

Anul I

Investitie

C+M

Mii lei

Mii lei

62.602

18.599

 

Anul II

Investitie

C+M

Mii lei

Mii lei

48.613

22.833

 

Anul III

Investitie

C+M

Mii lei

Mii lei

55.137

22.968

 

Capacităti:

 

 

 

 

• Suprafata totală construită

 

 

m2

880

Durata de realizare a investitiei

 

 

luni

36

Locuri de muncă nou-create

 

 

nr.

3


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se asigură din surse proprii ale Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala „ROMAG-TERMO” si din alte surse legal constituite. în anul 2008 finantarea obiectivului de investitii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, în limita sumelor aprobate cu această destinatie, si din surse proprii ale Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Instalatii de desulfurare a gazelor

arse de la grupurile 1, 3, 5 si 6 de 210 MW de la CTE Mintia”

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Instalatii de desulfurare a gazelor arse de la grupurile 1, 3, 5 si 6 de 210 MW de la CTE Mintia”, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se va face din surse proprii si surse atrase.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 847.

 

ANEXA

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii „Instalatii de desulfurare a gazelor arse de la grupurile 1, 3, 5 si 6 de

210 MW de la CTE Mintia”

 

Beneficiar: Societatea Comercială ELECTROCENTRALE DEVA - S.A.

 Amplasament: Incinta CTE Deva, în localitatea Mintia, judetul Hunedoara INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI*):

 

Valoarea totală a investitiei (fără TVA)

(în preturi octombrie 2006; 1 euro = 3,5211 lei),

din care:

lei

523.834.060

• Constructii-montaj

lei

128.541.314

Esalonarea investitiei INV/C+M

 

 

Anul I

lei

430.349/0

Anul II

lei

85.871.980/17.064.941

Anul III

lei

77.393.798/30.029.068

Anul IV

lei

63.867.658/7.597.573

Anul V

lei

46.780.357/13.705.962

Anul VI

lei

78.962.286/14.256.934

Anul VII

lei

126.009.161/32.444.730

Anul VIII

lei

44.818.471/13.442.106

- Capacităti si alti indicatori specifici:

 

 

- Patru instalatii de desulfurare

 

 

- Cantitate de S02 retinută

tone/an

73.131,3

- Concentratia de SO2 a gazelor arse desulfurate

mg/Nm3

maximum 400

- Durata de realizare a investitiei:

ani

8


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează normele si criteriile de atestare a statiunilor turistice în scopul protejării, conservării si valorificării resurselor turistice.

Art. 2. - Se atestă ca statiune turistică de interes national sau local, după caz, localitatea ori partea unei localităti care dispune de resurse naturale si antropice si care îndeplineste cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Atestarea statiunilor turistice se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, la solicitarea autoritătilor administratiei publice locale, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Atestarea ca statiune turistică nu schimbă rangul localitătii stabilit în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Autoritătile administratiei publice locale transmit Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2, si documentatia pentru atestarea statiunii turistice, care trebuie să cuprindă:

a) monografia turistică;

b) documentatiile privind amenajarea teritoriului si urbanismul, avizate si aprobate conform anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, respectiv: planul urbanistic general si regulamentul aferent acestuia si planul urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia;

c) fisa statiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 pentru statiunile turistice de interes national si conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru statiunile turistice de interes local;

d) studii si documente care să argumenteze atestarea statiunii turistice si a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.

(2) Monografia turistică prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă următoarele capitole principale:

a) consideratii generale privind pozitia geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu si factori naturali de risc;

b) analiza potentialului turistic în functie de tipul statiunii turistice: factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;

c) nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice si de agrement, informatii privind circulatia turistică.

Art. 5. - Documentatia pentru atestarea statiunii turistice se depune la Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, care, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, întocmeste proiectul de hotărâre a Guvernului pentru atestarea statiunii turistice. în cazul în care localitatea sau partea din localitate nu întruneste toate criteriile pentru a fi atestată ca statiune turistică, Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale va informa în scris, în acelasi termen, autoritatea administratiei publice locale interesată.

Art. 6. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritătile locale care au în administrare localităti sau părti de localităti atestate ca statiuni turistice de interes local, respectiv national au obligatia de a depune fisa statiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4.

(2) Nedepunerea fisei statiunii turistice în termenul prevăzut la alin. (1) atrage retragerea statutului de statiune turistică al localitătii sau părtii de localitate atestate ca statiune turistică.

Art. 7. - În scopul unei mai bune informări a turistilor si pentru îmbunătătirea cadrului de protejare, conservare si valorificare a resurselor turistice, localitătile ori părti ale acestora, atestate ca statiuni turistice de interes national sau local, vor fi semnalizate pe drumurile nationale si judetene cu panouri indicatoare, la intrarea în statiunea turistică.

Art. 8. - (1) Achizitionarea panourilor indicatoare se realizează de autoritătile administratiei publice locale pe a căror rază teritorială se află statiunea turistică, în conditiile legii.

(2) Panourile indicatoare trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, se execută din tablă emailată, în culori alb 100% si maro pantone 291 C 100%, având continutul: „Statiune turistică de interes national” sau „Statiune turistică de interes local”, după caz, si se montează pe suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cuprinzând denumirea localitătii.

(3) Consiliile locale au obligatia de a monta si de a întretine panourile indicatoare prevăzute la alin. (2).

Art. 9. - (1) Statiunea turistică atestată este administrată de consiliul local al unitătii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află.

(2) Autoritatea administratiei publice locale are obligatia de a respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia.

(3) Veniturile obtinute din taxa hotelieră sunt destinate dezvoltării turismului pe plan local si promovării acestuia, precum si finantării proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 10. - (1) Centrele nationale de informare si promovare turistică sunt servicii specializate care functionează în subordinea consiliilor locale si judetene, după caz, si în colaborare cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

(2) Sediile centrelor nationale de informare si promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localitătilor, pe străzi cu circulatie intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turisti.

(3) Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale elaborează norme metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistică, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru Întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale propune retragerea atestării unei statiuni turistice, prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care statiunea turistică atestată conform legislatiei anterioare nu mai îndeplineste criteriile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Evaluarea îndeplinirii normelor si criteriilor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează de către reprezentantii împuterniciti ai Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

Art. 12. - Localitătile sau părtile unor localităti atestate ca statiuni turistice de interes national ori local, conform legislatiei anterioare privind atestarea statiunilor turistice, prezentate în anexa nr. 5, rămân atestate ca atare în măsura în care îndeplinesc criteriile de atestare a statiunilor turistice prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 13. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru Întreprinderi mici si mijlocii, comert,

turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 852.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr. crt.

Criterii obligatorii de atestare a statiunii turistice

Statiune

de interes

national

Statiune de interes local

Cadrul natural, factori naturali de cură si calitatea mediului

1.

Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanti

X

X

2.

Existenta studiilor si documentelor care atestă prezenta si valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere calitativ si cantitativ

X

X

3.

Constituirea perimetrelor de protectie ecologică, hidrogeologică si sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislatia în vigoare, după caz

X

X

Accesul si drumurile spre/în statiune

4.

Drum rutier modernizat si marcat cu semne de circulatie

X

X

5.

Transport în comun între statiunea turistică si gara sau autogara care o deserveste

X

X

Utilităti urban-edilitare

6.

Asistentă medicală permanentă si mijloc de transport pentru urgente medicale

X

7.

Punct de prim ajutor si mijloc de transport pentru urgente medicale

X

8.

Punct farmaceutic

X

X

9.

Amenajarea si iluminarea locurilor de promenadă

X

X

10.

Apă curentă

X

X

11.

Canalizare

X

X

12.

Energie electrică

X

X

Structuri de primire turistice si de agrement

13.

Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu exceptia campingurilor

500

100

14.

Localitătile sau părtile de localităti de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar si posturi de prim ajutor.

X

X

15.

Localitătile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont.

X

X

16.

Amenajări si dotări pentru relaxare în aer liber si plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă)

X

X

17.

Terenuri dejoacă pentru copii

X

X

Informare si promovare turistică

18.

Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare si informare, tipărite pe suport electronic sau web site

X

X

19.

Realizarea de materiale de promovare a statiunii turistice si a zonei

X

X

 

Nr. crt.

Criterii suplimentare de atestare a statiunii turistice

Punctaj acordat

1.

Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveste statiunea turistică.

10

2.

Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara

10

3.

Spatii comerciale si pentru activităti de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agentie de turism

10

4.

Săli de spectacole si de conferinte cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în statiune

30

5.

Asistentă medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare

20

6.

Dotări tehnice pentru exploatarea, protectia si utilizarea resurselor minerale terapeutice

20

7.

Amenajări si dotări pentru servicii de revigorare în spatii construite, săli pentru întretinere (fitness)

10

8.

Parc amenajat

5 puncte pentru fiecare,

maximum 30 de puncte

9.

Trasee turistice montane omologate, marcate si afisate, dacă este cazul

5 puncte pentru fiecare,

maximum 30 de puncte

10.

Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul

30

11.

Amenajări si dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.)

15

12.

Localitătile sau părtile de localităti care dispun de conditii pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel putin o pârtie de schi omologată si mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare

10 puncte

pentru fiecare,

maximum 50

de puncte

13.

Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar

10 puncte

pentru fiecare,

maximum 30

de puncte

14.

Centre de informare si promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul

30

15.

Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistice cu functiuni de cazare si centrul de informare si promovare turistică

20

16.

Canalizare centralizată

50

 

Punctaj minim pentru atestarea ca statiune de interes national - 135 de puncte.

Punctaj minim pentru atestarea ca statiune de interes local - 90 de puncte.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE de atestare ca statiune turistică de interes national/local (după caz)

(model)

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

Domnule ministru,

 

Consiliul Local...................................................., judetul.........................., vă înaintează documentatia prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, în vederea atestării ca statiune turistică de interes national/local (după caz) a localitătii......................................

 

Reprezentantul consiliului local,

..................................................

(numele si prenumele)

Semnătura

..................................................

Data...........................................

 

ANEXA Nr. 3

 

FISA statiunii turistice de interes national

 

Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii si suplimentare mai sus prezentate.

 

Nr. crt.

Criterii obligatorii de atestare a statiunii turistice

Criterii obligatorii

Sunt îndeplinite Da/Nu

Cadrul natural, factori naturali de cură si calitatea mediului

1.

Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanti

X

 

2.

Existenta studiilor si documentelor care atestă prezenta si valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere calitativ si cantitativ

X

 

3.

Constituirea perimetrelor de protectie ecologică, hidrogeologică si sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislatia în vigoare, după caz

X

 

Accesul si drumurile spre/în statiune

 

4.

Drum rutier modernizat si marcat cu semne de circulatie

X

 

5.

Transport în comun între statiunea turistică si gara sau autogara care o deserveste

X

 

Utilităti urban-edilitare

6.

Asistentă medicală permanentă si mijloc de transport pentru urgente medicale

X

 

7.

Punct de prim ajutor si mijloc de transport pentru urgente medicale

 

8.

Punct farmaceutic

X

 

 

9.

Amenajarea si iluminarea locurilor de promenadă

X

 

 

10.

Apă curentă

X

 

 

11.

Canalizare

X

 

 

12.

Energie electrică

X

 

 

Structuri de primire turistice si de agrement

 

13.

Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele /flori, cu exceptia campingurilor

500

 

 

14.

Localitătile sau părtile de localităti de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar si posturi de prim ajutor.

X

 

 

15.

Localitătile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont

X

 

 

16.

Amenajări si dotări pentru relaxare în aer liber si plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă)

X

 

 

17.

Terenuri dejoacă pentru copii

X

 

 

Informare si promovare turistică

 

18.

Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare si informare, tipărite pe suport electronic sau web site

X

 

 

19.

Realizarea de materiale de promovare a statiunii turistice si a zonei

X

 

 

 

Nr. crt.

Criterii suplimentare de atestare a statiunii turistice

Punctaj acordat

Punctaj îndeplinit

1.

Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveste statiunea turistică.

10

 

2.

Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara

10

 

3.

Spatii comerciale si pentru activităti de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agentie de turism

10

 

4.

Săli de spectacole si de conferinte cu o capacitate totala egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în statiune

30

 

5.

Asistentă medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare

20

 

6.

Dotări tehnice pentru exploatarea, protectia si utilizarea resurselor minerale terapeutice

20

 

7.

Amenajări si dotări pentru servicii de revigorare în spatii construite, săli pentru întretinere (fitness)

10

 

8.

Parc amenajat

5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte

 

9.

Trasee turistice montane omologate, marcate si afisate, dacă este cazul

5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte

 

10.

Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul

30

 

11.

Amenajări si dotări pentru pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc. )

15

 

12.

Localitătile sau părtile de localităti care dispun de conditii pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel putin o pârtie de schi omologată si mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare.

10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte

 

13.

Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar

10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte

 

14.

Centre de informare si promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul

30

 

15.

Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistice cu functiuni de cazare si centrul de informare si promovare turistică

20

 

16.

Canalizare centralizată

50

 

17.

Total

Sunt necesare

minimum 135 de puncte.

 

 

Presedintele consiliului local,

.............................................

(numele si prenumele)

Semnătura

.............................................

Data ....................................

 

ANEXA Nr. 4

 

FISA

statiunii turistice de interes local

 

Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii si suplimentare mai sus prezentate.

 

Nr. crt.

Criterii obligatorii de atestare a statiunii turistice

Criterii obligatorii

Sunt îndeplinite Da/Nu

Cadrul natural, factori naturali de cură si calitatea mediului

1.

Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanti

X

 

2.

Existenta studiilor si documentelor care atestă prezenta si valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere calitativ si cantitativ

X

 

3.

Constituirea perimetrelor de protectie ecologică, hidrogeologică si sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislatia în vigoare, după caz

X

 

Accesul si drumurile spre/în statiune

4.

Drum rutier modernizat si marcat cu semne de circulatie

X

 

5.

Transport în comun între statiunea turistică si gara sau autogara care o deserveste

X

 

Utilităti urban - edilitare

6.

Punct de prim ajutor si mijloc de transport pentru urgente medicale

X

 

7.

Punct farmaceutic

X

 

8.

Amenajarea si iluminarea locurilor de promenadă

X

 

9.

Apă curentă

X

 

10.

Canalizare

X

 

11.

Energie electrică

X

 

Structuri de primire turistice si de agrement

12.

Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu exceptia campingurilor

100

 

13.

Localitătile sau părtile de localităti de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică-salvamar si posturi de prim ajutor.

X

 

14.

Localitătile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană-salvamont

X

 

15.

Amenajări si dotări pentru relaxare în aer liber si plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă)

X

 

16.

Terenuri dejoacă pentru copii

X

 

Informare si promovare turistică

17.

Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare si informare tipărite pe suport electronic sau web site

X

 

18.

Realizarea de materiale de promovare a statiunii turistice si a zonei

X

 

 

Nr. crt.

Criterii suplimentare de atestare a statiunii turistice

Punctaj acordat

Punctaj îndeplinit

1.

Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveste statiunea turistică.

10

 

2.

Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara

10

 

3.

Spatii comerciale si pentru activităti de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agentie de turism

10

 

4.

Săli de spectacole si de conferinte cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în statiune

30

 

5.

Asistentă medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare

20

 

6.

Dotări tehnice pentru exploatarea, protectia si utilizarea resurselor minerale terapeutice

20

 

7.

Amenajări si dotări pentru servicii de revigorare în spatii construite, săli pentru întretinere (fitness)

10

 

8.

Parc amenajat

5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte

 

9.

Trasee turistice montane omologate, marcate si afisate, dacă este cazul

5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte

 

10.

Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul

30

 

11.

Amenajări si dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.)

15

 

12.

Localitătile sau părtile de localităti care dispun de conditii pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel putin o pârtie de schi omologată si mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare.

10 puncte pentru fiecare,maximum 50 de puncte

 

13.

Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar

10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte

 

14.

Centre de informare si promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul

30

 

15.

Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistică cu functiuni de cazare si centrul de informare si promovare turistică

20

 

16.

Canalizare centralizată

50

 

17.

Total

Punctaj minim necesar 90 de puncte

 

 

Presedintele consiliului local,

.............................................

(numele si prenumele)

Semnătura

.............................................

Data ....................................

 

 

ANEXA Nr. 5

 

LISTA

localitătilor atestate ca statiuni turistice de interes national, respectiv local

 

1. Statiuni turistice de interes national:

1. Amara

- judetul Ialomita

2. Azuga

- judetul Prahova

3. Busteni

- judetul Prahova

4. Buzias

- judetul Timis

5. Băile Govora

- judetul Vâlcea

6. Băile Felix

- judetul Bihor

7. Băile Herculane

- judetul Caras-Severin

8. Băile Olănesti

- judetul Vâlcea

9. Băile Tusnad

- judetul Harghita

10. Câmpulung Moldovenesc

- judetul Suceava

11. Cap Aurora

- judetul Constanta

12. Călimănesti-Căciulata

- judetul Vâlcea

13. Costinesti

- judetul Constanta

14. Covasna

- judetul Covasna

15. Eforie Nord

- judetul Constanta

16. Eforie Sud

- judetul Constanta

17. Geoagiu-Băi

- judetul Hunedoara

18. Gura Humorului

- judetul Suceava

19. Jupiter

- judetul Constanta

20. Mamaia

- judetul Constanta

21. Mangalia

- judetul Constanta

22. Moneasa

- judetul Arad

23. Neptun-Olimp

- judetul Constanta

24. Poiana Brasov

- judetul Brasov

25. Predeal

- judetul Brasov

26. Pucioasa

- judetul Dâmbovita

27. Slănic

- judetul Prahova

28. Saturn

- judetul Constanta

29. Sinaia

- judetul Prahova'

30. Sângeorz-Băi

- judetul Bistrita-Năsăud

31. SIănic-Moldova

- judetul Bacău

32. Sovata

- judetul Mures

33. Târgu Ocna

- judetul Bacău

34. Techirghiol

- judetul Constanta

35. Vatra Dornei

- judetul Suceava

36. Venus

- judetul Constanta

37. Voineasa

- judetul Vâlcea

II. Statiuni turistice de interes local:

1. 1 Mai

- judetul Bihor

2. Albac

- judetul Alba

3. Albestii de Muscel (Bughea de Sus)

- judetul Arges

4. Arieseni

- judetul Alba

5. Balvanyos  

- judetul Covasna

6. Bazna

- judetul Sibiu

7. Băltătesti   

- judetul Neamt

8. Băile Homorod  

- judetul Harghita

9. Băile Turda   

- judetul Cluj

10. Băile Băita

- judetul Cluj

11. Borsec

- judetul Harghita

12. Borsa

- judetul Maramures

13. Bran

- judetul Brasov

14. Breaza

- judetul Prahova

15. Călacea

- judetul Timis

16. Cheia

- judetul Prahova

17. Crivaia

- judetul Caras-Severin

18. Durau

- judetul Neamt

19. Harghita-Băi

- judetul Harghita

20. Horezu

- judetul Vâlcea

21. Izvoru Muresului

- judetul Harghita

22. Lacu Rosu

- judetul Harghita

23. Lacu Sărat

- judetul Brăila

24. Lipova

- judetul Arad

25. Moieciu

- judetul Brasov

26. Ocna Sibiului

- judetul Sibiu

27. Ocna Şugatag

- judetul Maramures

28. Păltinis

- judetul Sibiu

29. Pârâul Rece

- judetul Brasov

30. Praid

- judetul Harghita

31. Săcelu

- judetul Gorj

32. Sărata Monteoru

- judetul Buzău

33. Secu

- judetul Caras-Severin

34. Semenic

- judetul Caras-Severin

35. Snagov

- judetul Ilfov

36. Stâna de Vale

- judetul Bihor

37. Straja

- judetul Hunedoara

38. Soveja

- judetul Vrancea

39. Tăsnad

- judetul Satu Mare

40. Timisu de Sus

- judetul Brasov

41. Tinca

- judetul Bihor

42. Trei Ape

- judetul Caras-Severin

43. Vălenii de Munte

- judetul Prahova

44. Vata de Jos

- judetul Hunedoara

45. Zona Fântânele

- judetul Cluj

46. Zona Muntele Băisorii

- judetul Cluj

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Anghel Ion din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Anghel Ion trece din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 18 august 2008.

Nr. 159.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Stănisteanu Sergiu Norut din functia publică de inspector guvernamental în functia

publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Stănisteanu Sergiu Norut trece din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 se abrogă Decizia Primului-Ministru nr. 99/2008 privind stabilirea atributiilor domnului Stănisteanu Sergiu Norut, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 18 august 2008.

Nr. 160.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a doamnei Reia Nicoleta Stefănescu

în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere:

- propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, formulată prin Adresa nr. 198.522 din 29 iulie 2008;

- Adresa nr. 9.379 din 28 iulie 2008, prin care Ministerul Internelor si Reformei Administrative comunică acordul său privind detasarea doamnei Reia Nicoleta Stefănescu, director al Directiei pentru serviciile publice deconcentrate din Ministerul Internelor si Reformei Administrative, la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru a exercita functia publică de secretar general adjunct;

- Avizul favorabil nr. 1.445.050 din 24 iulie 2008 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru exercitarea de către doamna Reia Nicoleta Stefănescu, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Reia Nicoleta Stefănescu se promovează temporar în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 18 august 2008.

Nr. 161.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind prelungirea promovării temporare a domnului Marius Vasile Iosif Roman în functia publică

vacantă de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert,

Turism si Profesii Liberale

 

Având în vedere:

- Decizia Primului-Ministru nr. 5/2008 privind promovarea temporară a domnului Marius Vasile Iosif Roman în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale,

- solicitarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, transmisă prin Adresa nr. 1.704 din 30 iulie 2008;

- Avizul favorabil al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.447.325 din 30 iulie 2008 pentru exercitarea de către domnul Marius Vasile Iosif Roman, pentru maximum 3 luni, a functiei publice vacante, corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se aprobă prelungirea promovării temporare a domnului Marius Vasile Iosif Roman în functia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, pana la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai târziu de data de 15 octombrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 18 august 2008.

Nr. 162.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Dan Cristian Georgescu din functia de presedinte al Autoritătii Nationale

pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

Având în vedere dispozitiile art. 7 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia informatiei,

în baza Raportului de audit public intern nr. 271 din 11 august 2008 prin care se constată încălcarea prevederilor art. 43, art. 462, art. 49 alin. (1) lit. a), art. 53 si ale art. 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor/aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si încălcări ale:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică,a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Cristian Georgescu se eliberează din functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 18 august 2008.

Nr. 165.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Adrian Ciocănea-Teodorescu din functia

de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 

Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 22/2008 privind validarea unor mandate de deputati a fost validat mandatul de deputat al domnului Adrian Ciocănea-Teodorescu,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Ciocănea-Teodorescu se eliberează din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 19 august 2008.

Nr. 166.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Aurel Ciobanu-Dordea din functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului

de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare si pentru numirea acestuia în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 6 alin. (1) si al art. 61 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurel Ciobanu-Dordea se eliberează din functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare.

Art. 2. - (1) Pe data prevăzută la art. 1, domnul Aurel Ciobanu-Dordea se numeste în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene.

(2) Atributiile subsecretarului de stat din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare, vor fi exercitate, cu caracter temporar, până la numirea în functie a subsecretarului de stat, de către domnul Aurel Ciobanu-Dordea, secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 19 august 2008.

Nr. 167.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind stabilirea perioadei de organizare a celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor

de finantare pentru anul 2008 în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului

prin realizarea de spatii verzi în localităti, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 59/2007

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.781 din 18 august 2008 si prevederile art. 1 din Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 828/2008 privind organizarea celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de finantare pentru anul 2008 în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007,

în baza art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile pct. V.1 din Ghidul de finantare a Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.166/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 26 iulie 2007, cu modificările ulterioare, în anul 2008 cea de-a doua sesiune de depunere a cererilor de finantare în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007, se organizează în perioada 25 august-5 septembrie.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 18 august 2008.

Nr. 942.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru instalatiile de protectie

contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa nr. 1

la Rezolutia MSC.217(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul international pentru instalatiile de protectie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa nr. 1 la Rezolutia MSC.217(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006, amendamente intrate în vigoare pentru

România la data de 1 iulie 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 990.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.21 7(82)

(adoptată la 8 decembrie 2006)

Adoptarea amendamentelor la Codul international pentru instalatiile de protectie contra incendiului

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b)din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

notând Rezolutia MSC.98(73) prin care s-a adoptat Coduf international pentruinstalatiile de protectie contra incendiului (denumit în continuare Codul FSS), care a devenit obligatoriu conform cap. II-2 din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (denumită în continuare Conventia),

notând si art. VIII(b) si regula M-2/3.22 din Conventie, cu privire la procedura de amendare a Codului FSS,

luând înconsiderare, la cea de-a 82-a sesiune a sa, amendamentele la Codul FSS propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din Conventie,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul FSS, al căror text este redat în anexele nr. 1 si 2 la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că:

(a) amendamentele din anexa nr. 1 se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2008; si

(b) amendamentele din anexa nr. 2 se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2010, cu exceptia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Conventia SOLAS să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie:

(a) amendamentele din anexa nr. 1 vor intra în vigoare la 1 iulie 2008; si

(b) amendamentele din anexa nr. 2 vor intra în vigoare la 1 iulie 2010, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexele nr. 1 si 2;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexelor nr. 1 si 2 membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXA Nr. 1 la Rezolutia MSC.217(82)

 

AMENDAMENTE

la Codul international pentru instalatiile de protectie contra incendiului

 

CAPITOLUL 4

Stingătoare de incendiu

 

PARTEA 3 Cerinte tehnice

1. Textul existent al paragrafului 3.2 se înlocuieste după cum urmează:

„3.2. Generatoare de spumă portabile

3.2.1. Un generator de spumă portabil trebuie să includă un ajutaj/o teava de refulare a spumei, fie de tip ejector automat, fie utilizabil împreună cu un ejector separat, care poate fi racordat la tubulatura principală de incendiu printr-un furtun de incendiu, împreună cu un rezervor portabil continând cel putin 20 I de substantă spumogenă si cel putin un rezervor de rezervă cu substantă spumogenă de aceeasi capacitate.

3.2.2. Functionarea instalatiei

3.2.2.1. Ajutajul/teava de refulare a spumei si ejectorul trebuie să poată produce o spumă corespunzătoare pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi, la un debit al amestecului spumogen de cel putin 200 l/min. la presiunea nominală din tubulatura principală de incendiu.

3.2.2.2. Substanta spumogenă trebuie să fie aprobată de Administratie pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie*).

3.2.2.3. Valorile timpului de răspândire a spumei si de drenare a spumei produse de generatorul de spumă portabil nu trebuie să difere cu mai mult de ± 10% din acelea stabilite la 3.2.2.2.

3.2.2.4. Generatorul de spumă portabil trebuie să fie proiectat pentru a rezista la astupare, schimbările temperaturii mediului înconjurător, vibratie, umiditate, soc, impact si coroziune care se întâlnesc în mod normal la bordul navelor.”


*) Se face referire la Instructiunile privind criteriile de performantă si încercare si inspectiile substantelor spumogene cu coeficient redus de spumare pentru instalatiile fixe de stingere a incendiului (Circulara MSC/Circ.582/Corr.1).

 

CAPITOLUL 6

Instalatii fixe de stingere a incendiului cu spumă

 

PARTEA 2 Cerinte tehnice

2. Textul existent al paragrafului 2.3.1.2 se înlocuieste după cum urmează:

„2.3.1.2. Instalatia trebuie să poată debita prin orificiile fixe de descărcare, într-un timp de cel mult 5 minute, o cantitate de spumă suficientă ca să acopere cu un strat gros suprafata cea mai întinsă pe care ar putea să se răspândească combustibilul.”

 

CAPITOLUL 7

Instalatii fixe de stingere a incendiului cu apă pulverizată sub presiune si cu apă sub formă de ceată

 

PARTEA 2 Cerinte tehnice

3. Partea 2 existentă se înlocuieste după cum urmează: „2.1. Instalatii fixe de stingere a incendiului cu apă pulverizată sub presiune

Instalatiile fixe de stingere a incendiului cu apă pulverizată sub presiune pentru încăperile de masini si compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie aprobate de Administratie pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie*).

2.2. Instalatii echivalente de stingere a incendiului cu apă sub formă de ceată

Instalatiile echivalente de stingere a incendiului cu apă sub formă de ceată pentru încăperile de masini si compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie aprobate de Administratie pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie*).”


*) Se face referire la Instructiunile revizuite pentru instalatii echivalente de stingere a incendiului cu apă pentru încăperile de masini si compartimentele pompelor de marfă (Circulara MSC/Circ. 1.165).

 

4. Următorul nou paragraf 2.3 se adaugă după paragraful 2.2 existent:

„2.3. Instalatii fixe de stingere a incendiului cu apă pulverizată sub presiune pentru balcoanele cabinelor

Instalatiile fixe de stingere a incendiului cu apă pulverizată sub presiune pentru balcoanele cabinelor trebuie să fie aprobate de Administratie pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie*).”


*) Se face referire la instructiunile ce vor fi elaborate de Organizatie.

 

CAPITOLUL 9

Instalatii fixe de detectare si alarmă în caz de incendiu

 

5. Următorul nou paragraf 2.6 se adaugă după paragraful 2.5.2 existent:

„2.6. Instalatii fixe de detectare si alarmă în caz de incendiu pentru balcoanele cabinelor

Instalatiile fixe de detectare si alarmă în caz de incendiu pentru balcoanele cabinelor trebuie să fie aprobate de Administratie pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie*).”


*) Se face referire la instructiunile ce vor fi elaborate de Organizatie.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, amendat,

adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.223(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, amendat, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.223(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 iulie 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 991.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.223(82)

(adoptată la 8 decembrie 2006)

 

Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966

asupra liniilor de încărcare, amendat

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile Comitetului,

amintind si art. VI din Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare (denumit în continuare Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare) referitor la procedurile de amendare,

luând în considerare, la cea de-a 82-a sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, propuse si difuzate în conformitate cu paragraful 2(a) al art. VI din acesta,

1. adoptă, în conformitate cu paragraful 2(d) al art. VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu paragraful 2(f)(ii)(bb) al art. VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2008, cu exceptia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părtile la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare sau părtile a căror flotă comercială cumulată reprezintă cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor cu privire la amendamente;

3. invită părtile interesate să ia notă de faptul că, în conformitate cu paragraful 2(g)(ii) al art. VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2008, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu paragraful 2(e) al art. VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, să transmită tuturor părtilor la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt părti la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare.

 

ANEXĂ la Rezolutia MSC.223(82)

 

AMENDAMENTE la Protocolul din 1988 privind Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, amendat

ANEXA B Anexele Conventiei modificate de Protocolul din 1988 referitor la aceasta

 

ANEXA I Reguli pentru determinarea liniilor de încărcare

 

CAPITOLUL II

Conditii de atribuire a bordului liber

 

Regula 22 - Guri de scurgere, prize de apă si evacuări

1. în paragraful (4) al regulii, referirea la „(2)” se înlocuieste cu referirea la „(1)”.

 

CAPITOLUL III

Borduri libere

 

Regula 39 - Îînăltimea minimă a etravei si flotabilitatea de rezervă

2. În paragraful (1) al regulii, cuvintele „d-i este pescajul la 85% din înăltimea D, în m;” se înlocuiesc cu cuvintele „d-i este pescajul la 85% din înăltimea teoretică minimă de constructie, în m;”.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea

Instructiunilor privind prevenirea si combaterea spălării banilor prin unitătile Trezoreriei statului

 

În baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind prevenirea si combaterea spălării banilor prin unitătile Trezoreriei statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 5 martie 2003. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 2.396.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut

în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar,

aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007

 

Având în vedere prevederile art. 4 pct. 18, art. 5 si art. 64 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se abrogă.

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Persoanele stabilite într-un stat tert Comunitătii pot întocmi declaratii în scris în nume propriu, prin reprezentare directă sau indirectă pentru:

a) regimurile vamale de tranzit si admitere temporară;

b) punerea în liberă circulatie, antrepozit vamal, perfectionare activă, transformare sub control vamal, perfectionare pasivă, export si reexport, numai cu titlu ocazional si cu conditia ca autoritatea vamală să considere acest lucru justificat.

(2) Dacă operatiunile vamale precizate la alin. (1) lit. b) nu au caracter ocazional, persoanele stabilite într-un stat tert Comunitătii pot întocmi declaratii în scris numai prin reprezentare indirectă.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 14 august 2008.

 Nr. 6.521.

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

SECTIA A TREIA

 

HOTĂRÂREA

din 7 februarie 2008

în Cauza Buttu si Bobulescu împotriva României (nr. 1)

(Cererea nr. 20.517/02) Strasbourg

 

În cauza Buttu si Bobulescu împotriva României (nr. 1),

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: Bostjan M. Zupancic, presedinte, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura-Sandstrom, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, David Thor Bjorgvinsson, Ineta Ziemele, judecători, si Santiago Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 17 ianuarie 2008,

pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 20.517/02) îndreptată împotriva României, prin care doi cetăteni ai acestui stat, domnul Dimitrie Nicolaie Constantin Buttu si doamna Măria Ana Teodora Bobulescu (reclamantii), au sesizat Curtea la data de 22 aprilie 2002, în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul său, domnul Răzvan-Horatiu Radu, de la Ministerul Afacerilor Externe.

3. La data de 27 februarie 2006, Curtea a decis să comunice cererea Guvernului. în temeiul prevederilor art. 29 alin. 3 din Conventie, aceasta a hotărât să se analizeze în acelasi timp admisibilitatea si fondul cauzei.

ÎN FAPT

I. Circumstantele cauzei

4. Reclamantii, frate si soră, s-au născut în anul 1935 si, respectiv, în anul 1940 si locuiesc în Bucuresti.

5. În anul 1950, bunul imobil situat în Bucuresti, bd. Hristo Botev nr. 13, format dintr-un apartament cu 5 camere (178,94 m2), situat la parter, precum si din terenul aferent, în suprafată de 308,48 m2, a făcut obiectul nationalizării. Acest bun apartinea părintilor lor, în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în anul 1936.

6. La data de 3 decembrie 1996, în conformitate cu Legea nr. 112/1995, statul a vândut o parte din acest apartament (108,11 m2, suprafată locuibilă), precum si o parte din terenul aferent (21,212 m2j, adică 60,416% din bun, lui D.S., tertă persoană care o ocupa în calitate de chirias. Restul bunului era ocupat de U.E., în calitate de chirias al statului.

7. La data de 8 iulie 1997, în urma unei actiuni în revendicare imobiliară formulate în fata Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti împotriva Primăriei Municipiului Bucuresti, reclamantii au obtinut o sentintă prin care s-a constatat ilegalitatea nationalizării bunului si s-a dispus restituirea acestuia de către autorităti. Prin nerecurare, această sentintă a rămas definitivă.

8. În anul 1999, reclamantii au solicitat instantelor să constate nulitatea vânzării bunului lor. La finalul procedurii, prin Decizia din data de 19 septembrie 2000, Curtea de Apel Bucuresti a confirmat Sentinta din data de 8 septembrie 1999 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti prin care s-a constatat legalitatea vânzării bunului de către stat si Ie-a fost respinsă actiunea ca neîntemeiată.

9. După adoptarea Legii nr. 10/2001 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, reclamantii au solicitat să li se restituie în natură bunul imobil mentionat mai sus. La data de 9 mai 2006, Primăria Municipiului Bucuresti i-a informat pe reclamanti că cererea lor nu a fost solutionată din cauza lipsei anumitor documente justificative.

II. Dreptul si practica internă pertinente

10. Prevederile legale si jurisprudenta internă relevante sunt descrise în hotărârile Brumărescu împotriva României ([MC], nr. 28.342/95, CEDO 1999-VII, p. 250-256, §§ 3133), Străin si altii împotriva României (nr. 57.001/00, CEDO 2005-VII, §§ 19-26) si Păduraru împotriva României (nr. 63.252/00, §§ 38-53, decembrie 2005).

11. Legea nr. 10/2001 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a fost modificată prin Legea nr. 247/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005. Noua lege extinde formele de despăgubire, permitându-le beneficiarilor să aleagă între o despăgubire sub formă de bunuri si servicii si o despăgubire sub formă de bani, echivalentă cu valoarea de piată a bunului ce nu poate fi restituit în natură în momentul acordării sumei.

12. Prevederile relevante din Legea nr. 10/2001 (republicată), asa cum au fost ele modificate prin Legea nr. 247/2005, sunt următoarele:

ARTICOLUL 1

„(1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat (...)în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilorsi nerestituite se restituie, de regulă în natură, în conditiile prezentei legi.

(2) În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii (...), cu acordul persoanei îndreptătite, sau despăgubiri acordate în conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. (...)”

ARTICOLUL 10

„(1) În situatia imobilelor preluate în mod abuziv si ale căror constructii edificate pe acestea au fost demolate total sau partial, restituirea în natură se dispune pentru terenul liber si pentru constructiile rămase nedemolate, iar pentru constructiile demolate si terenurile ocupate măsurile reparatorii se stabilesc prin echivalent. (...)

(8) Valoarea corespunzătoare a constructiilor preluate în mod abuziv si demolate se stabileste potrivit valorii de piată de la data solutionării notificării, stabilită potrivit standardelor internationale de evaluare în functie de volumul de informatii puse la dispozitia evaluatorului.

(9) Valoarea terenurilor, precum si a constructiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în natură, se stabileste potrivit valorii de piată de la data solutionării notificării, stabilită potrivit standardelor internationale de evaluare.”

ARTICOLUL 20

„(1) Persoanele care au primit despăgubiri în conditiile Legii nr. 112/1995 pot solicita numai restituirea în natură, cu obligatia returnării sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată cu indicele inflatiei, dacă imobilul nu a fost vândut [unor terti] până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 (...), persoana îndreptătită are dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piată corespunzătoare a întregului imobil, teren si constructii, stabilită potrivit standardelor internationale de evaluare. Dacă persoanele îndreptătite au primit despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzătoare a imobilului. (...)”

13. Art. 13 si 16 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, de asemenea relevante în cauza de fată, prevăd următoarele:

ARTICOLUL 13

„(1) Pentru analizarea si stabilirea cuantumului final al despăgubirilor care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi, se constituie în subordinea Cancelariei Primului-Ministru Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia Centrală (...).”

ARTICOLUL 16

„(1) Deciziile/dispozitiile emise de entitătile învestite cu (...) solutionarea notificărilor si în care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire (...) se predau (...) Secretariatului Comisiei Centrale (...) nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 (...) care nu au fost solutionate (...) până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau (...) Secretariatului Comisiei Centrale (...) în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor/dispozitiilor sau, după caz, a ordinelor. (...)

(5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) si (2), în care, în mod întemeiat cererea de restituire în natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societătii de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

(6) (...) evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate si va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va contine cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire.

(7) În baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.”

14. Functionarea societătii pe actiuni „Proprietatea” este descrisă în Cauza Radu împotriva României (nr. 13.309/03, §§ 18—20, 20 iulie 2006).

15. Legea nr. 247/2005 a fost modificată ultima oară prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, care se referă la accelerarea procedurii de despăgubire pentru imobilele preluate abuziv de stat.

16. Conform art. 181 din titlul I al ordonantei, atunci când Comisia Centrală a decis acordarea de despăgubiri în cuantum ce nu depăseste 500.000 lei noi (RON), beneficiarii pot opta între actiuni la „Proprietatea” si acordarea de despăgubiri bănesti. Pentru sume mai mari de 500.000 RON, părtile interesate pot solicita despăgubiri bănesti până la valoarea de 500.000 RON si li se vor acorda actiuni la „Proprietatea”, pentru diferentă.

17. Conform art. 7 din titlul II al ordonantei, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, Guvernul va trebui să stabilească regulile de desemnare a societătii administrator al „Proprietatea”.

ÎN DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1

18. Reclamantii sustin că vânzarea bunului lor către chiriasul D.S., validată prin Decizia din data de 19 septembrie 2000 a Curtii de Apel Bucuresti, a încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1, care prevede următoarele:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.”

A. Asupra admisibilitătii

19. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 alin. 3 din Conventie. Mai mult, ea observă că nu este incident niciun motiv de inadmisibilitate si prin urmare îl declară admisibil.

B. Asupra fondului

20. Guvernul arată că o cerere de restituire a bunului a fost depusă de reclamanti la Primăria Municipiului Bucuresti, în temeiul Legii nr. 10/2001, dar că aceasta nu a fost încă solutionată din cauza lipsei anumitor documente justificative. El subliniază dificultătile legate de reglementarea problemei caselor nationalizate si face o prezentare a legilor adoptate succesiv de stat după anul 1989 în materie. El consideră că ultima reformă în materie, si anume Legea nr. 247/2005, prevede că, în cazul în care restituirea imobilului nu este posibilă, despăgubirea se va face prin emisiunea de titluri de participatie la un organism colectiv de valori mobiliare („Proprietatea”), la nivelul valorii bunului, stabilită prin expertiză. Guvernul constată că despăgubirea prevăzută de legislatia română corespunde cerintelor art. 1 din Protocolul nr. 1 si că întârzierea înregistrată în acordarea despăgubirilor către reclamanti nu lezează justul echilibru ce trebuie păstrat între interesele de fată.

21. Reclamantii se opun acestui argument. în opinia lor, singura reparatie posibilă în spetă ar fi restituirea bunului în natură. în acest sens, ei reamintesc că se află în posesia unei hotărâri judecătoresti definitive care a dobândit autoritate de lucru judecat si care dispune restituirea bunului lor si că Legea nr. 10/2001, invocată de Guvern, nu face decât să confirme un contract de vânzare-cumpărare încheiat ilegal.

22. Curtea observă că, în spetă, vânzarea s-a referit doar la o parte din apartament, adică la 108,11 m2, suprafată locuibilă, si la 21,212 m2 din terenul aferent (a se vedea § 6 de mai sus).

23. Curtea a solutionat în mai multe rânduri cauze ce ridicau probleme similare cu cea din cazul de fată si a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie (a se vedea Cauza Porteanu, mentionată mai sus, §§ 32-35).

24. După ce a analizat toate elementele ce i-au fost supuse atentiei, Curtea consideră că Guvernul nu a expus niciun fapt sau argument care să poată duce la o altă concluzie în cazul de fată. Curtea reafirmă în special că, în contextul legislativ român ce reglementează actiunile în revendicare imobiliare si restituirea bunurilor nationalizate de regimul comunist, vânzarea de către stat a bunului altuia către terti de bună-credintă, chiar dacă ea a fost anterioară confirmării definitive în justitie a dreptului de proprietate al acestuia, reprezintă o privare de bunul respectiv. O astfel de privare, combinată cu lipsa totală de despăgubire, este contrară art. 1 din Protocolul nr. 1 (Cauza Străin mentionată mai sus, §§ 39, 43 si 59).

25. Tinând cont de jurisprudenta sa în materie, Curtea apreciază că, în spetă, zădărnicirea dreptului de proprietate al reclamantilor asupra părtii de apartament vândute lui D.S., combinată cu lipsa totală de despăgubire timp de aproape 10 ani, i-a făcut să sufere o sarcină disproportionată si excesivă, incompatibilă cu dreptul la respectarea bunurilor lor, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1.

Prin urmare, a avut loc încălcarea acestei prevederi.

II. Asupra aplicării art. 41 din Conventie

26. Conform art. 41 din Conventie:

„În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

A. Prejudiciu

27. Fără să fi precizat valoarea de piată a bunului lor, reclamantii solicită restituirea sa în natură. De asemenea, ei solicită repararea prejudiciului moral suferit din cauza eforturilor depuse pentru obtinerea restituirii bunului lor, dar nu specifică niciosumă.

28. Guvernul atrage atentia asupra lipsei unei estimări a valorii de piată a bunului din partea reclamantilor sau a unei expertize tehnice imobiliare depuse de acestia. Guvernul consideră că valoarea de piată a părtii de apartament vândute în anul 1996 este de 126.458 euro (EUR) si depune un raport de expertiză în acest sens. în ceea ce priveste cererea de reparatie a prejudiciului moral, Guvernul consideră că prejudiciul pretins ar fi suficient compensat în cazul unei constatări a încălcării si reaminteste că, în orice caz, reclamantii nu si-au evaluat pretentiile.

29. Curtea reaminteste că a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie din cauza vânzării de către stat a părtii de apartament vândute în anul 1996 lui D.S., combinată cu lipsa totală de despăgubire.

30. Curtea apreciază, fată de circumstantele cauzei, că restituirea părtii de apartament vândute lui D.S. (adică 108,11 m2, suprafată locuibilă, precum si terenul aferent în suprafată de 21,212 m2), situate în Bucuresti, bd. Hristo Botev nr. 13, la parter, i-ar repune pe reclamanti, pe cât posibil, într-o situatie echivalentă cu cea în care s-ar fi aflat dacă cerintele art. 1 din Protocolul nr. 1 nu ar fi fost încălcate.

31. În cazul în care statul pârât nu procedează la această restituire, Curtea decide că el va trebui să le plătească reclamantilor, cu titlu de daune materiale, o sumă care să corespundă valorii actuale a bunului. Tinând cont de informatiile de care dispune asupra preturilor de pe piata imobiliară locală si de elementele furnizate de Guvern, Curtea apreciază că valoarea actuală a bunului este de 126.458 EUR.

32. Mai mult, Curtea consideră că evenimentele în cauză au putut să le producă reclamantilor o stare de incertitudine si suferinte care nu pot fi compensate prin constatarea încălcării. Ea apreciază că suma de 2.000 EUR reprezintă o reparatie echitabilă a prejudiciului moral suferit de reclamanti.

B. Cheltuieli de judecată

33. Reclamantii solicită rambursarea cheltuielilor de judecată angajate în fata instantelor interne, fără a preciza valoarea lor si fără a prezenta documente justificative în acest sens.

34. Conform jurisprudentei constante a Curtii, alocarea cheltuielilor de judecată în baza art. 41 presupune să se fi stabilit realitatea, necesitatea si, mai mult, caracterul rezonabil al cuantumului lor (latridis împotriva Greciei [satisfactie echitabilă] [MC] nr. 31.107/96, § 54, CEDO 2000-XI).

35. Curtea observă că pretentiile reclamantilor cu titlu de cheltuieli de judecată nu sunt nici cuantificate, nici sustinute de documentele justificative necesare. Asadar, cererea lor trebuie respinsă.

C. Dobânzi

36. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii să se bazeze pe rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN UNANIMITATE,

CURTEA

1. declară cererea admisibilă;

2. hotărăste că a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie;

3. hotărăste:

a) ca statul pârât să restituie reclamantilor partea din apartament compusă din 108,11 m2, suprafată locuibilă, si 21,212 m2 de teren aferent, situată în Bucuresti, bd. Hristo Botev nr. 13, la parter, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, conform art. 44 alin. 2 din Conventie;

b) ca, în lipsa acestei restituiri, statul pârât să le plătească împreună reclamantilor, în acelasi termen de 3 luni, 126.458 EUR (una sută douăzeci si sase mii patru sute cincizeci si opt euro) cu titlu de daune materiale;

c) ca, în orice caz, statul pârât să le plătească reclamantilor suma de 2.000 EUR (două mii euro) cu titlu de daune morale;

d) ca la sumele de mai sus să fie adăugată orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit si ca aceste sume să fie convertite în moneda statului pârât la cursul de schimb valabil la data plătii;

e) ca, începând de la expirarea termenului mentionat mai sus si până la efectuarea plătii, aceste sume să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene valabilă în această perioadă, majorată cu trei puncte procentuale;

4. respinge cererea de reparatie echitabilă pentru rest.

Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 7 februarie 2008 în conformitate cu art.77 alin. 2 si 3 din Regulament.

 

Bostjan M. Zupancic,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier

 

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

SECTIA A TREIA

 

HOTĂRÂREA

din 7 februarie 2008

în Cauza Buttu si Bobulescu împotriva României (nr. 2)

(Cererea nr. 20.53202)

 

Strasbourg

În cauza Buttu si Bobulescu împotriva României (nr. 2),

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: Bostjan M. Zupancic, presedinte, Corneliu Bîrsan, Elisabet Fura-Sandstrom, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, David Thor Bjorgvinsson, Ineta Ziemele, judecători, si Santiago Quesada, grefier de sectie, după ce a deliberat în Camera de consiliu la data de 17 ianuarie 2008, pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 20.532/02) îndreptată împotriva României si prin care 2 cetăteni ai acestui stat, domnul Dimitrie Nicolaie Constantin Buttu si doamna Măria Ana Teodora Bobulescu (reclamantii), au sesizat Curtea la data de 22 aprilie 2002 în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul său, domnul Răzvan-Horatiu Radu, de la Ministerul Afacerilor Externe.

3. La data de 27 februarie 2006 Curtea a decis să comunice cererea Guvernului. în temeiul prevederilor art. 29 alin. 3, aceasta a hotărât să analizeze în acelasi timp admisibilitatea si temeinicia cauzei.

ÎN FAPT

I. Circumstantele cauzei

4. Reclamantii, frate si soră, s-au născut în anul 1935 si, respectiv, în anul 1940 si locuiesc la Bucuresti.

5. În anul 1950, bunul imobil situat în Bucuresti, str. Dăniceni (fosta stradă Kogălniceanu) nr. 22, format dintr-o casă cu mai multe camere si terenul aferent în suprafată de 400 m2, a făcut obiectul nationalizării. După nationalizare casa a fost împărtită în patru unităti locative.

6. La data de 23 ianuarie 1997, în conformitate cu Legea nr. 112/1995, statul a vândut apartamentul nr. 2, situat la primul etaj al casei, lui R.T La data de 21 martie 1997 statul a vândut apartamentul nr. 2, situat la parter, lui E.F.E., apartamentul nr. 4, situat la primul etaj, lui S.D, si apartamentul nr. 1, situat la parter, lui B.A. Cumpărătorii apartamentelor erau fosti chiriasi ai statului.

7. La data de 8 iulie 1997, în urma unei actiuni în revendicare imobiliară introdusă la Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti împotriva Primăriei Municipiului Bucuresti, reclamantii au obtinut o sentintă prin care s-a constatat ilegalitatea nationalizării imobilului si s-a dispus restituirea acestuia de către autorităti. Această sentintă a rămas definitivă prin nerecurare.

8. În anul 2000 reclamantii au formulat o actiune în constatarea nulitătii contractului de vânzare-cumpărare încheiat în favoarea lui S.D., privind apartamentul nr. 4 situat la primul etaj. La finalul procedurii, prin Decizia din 9 noiembrie 2001, Curtea de Apel Bucuresti, a confirmat hotărârea Tribunalului Bucuresti, care a constatat legalitatea contractului de vânzare-cumpărare si a respins actiunea ca neîntemeiată.

9. În acelasi an, reclamantii au sesizat instantele cu o actiune în constatarea nulitătii contractului de vânzare-cumpărare încheiat în favoarea lui R.T, privind apartamentul nr. 2, situat la primul etaj. Din elementele aflate la dosar reiese că la data de 3 aprilie 2001 procedura a fost suspendată de către Curtea de Apel Bucuresti pentru ca reclamantii să poată să îsi continue demersurile în vederea restituirii bunului lor pe calea administrativă prevăzută de Legea nr. 10/2001.

10. În anul 2001 reclamantii au sesizat Tribunalul Bucuresti cu o actiune în constatarea nulitătii contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în favoarea lui B.A. si E.F.E., privind apartamentele nr. 1 si 2 situate la parter. La finalul procedurii, prin Decizia din 18 noiembrie 2003, înalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul formulat de cumpărători si a respins actiunea reclamantilor, retinând buna-credintă a părtilor contractante.

11. Conform afirmatiilor Guvernului, reclamantii au depus în anul 2001 o cerere de restituire a bunului lor imobil în temeiul Legii nr. 10/2001. Conform acelorasi informatii, această cerere nu a fost solutionată din cauza lipsei anumitor documente justificative.

11. Dreptul si practica internă pertinente

12. Prevederile legale si jurisprudenta internă relevante sunt descrise în hotărârile Brumărescu împotriva României ([MC], nr. 28.342/95, CEDO 1999-VII, p. 250-256, §§ 31-33), Străin si altii împotriva României (nr. 57.001/00, CEDO 2005-VII, §§ 19-26) si Păduraru împotriva României (nr. 63.252/00, §§ 38-53, 1 decembrie 2005).

13. Legea nr. 10/2001 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a fost modificată prin Legea nr. 247/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005. Noua lege extinde formele de despăgubire, permitându-le beneficiarilor să aleagă între o despăgubire sub formă de bunuri si servicii si o despăgubire sub formă de bani, echivalentă cu valoarea de piată a bunului ce nu poate fi restituit în natură în momentul acordării sumei.

14. Prevederile relevante din Legea nr. 10/2001 (republicată), asa cum au fost ele modificate prin Legea nr. 247/2005, sunt următoarele:

ARTICOLUL 1

„(1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat (...)în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilorsi nerestituite se restituie, de regulă în natură, în conditiile prezentei legi.

(2) În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii (...), cu acordul persoanei îndreptătite, sau despăgubiri acordate în conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. (...)”

ARTICOLUL 10

„(1) În situatia imobilelor preluate în mod abuziv si ale căror constructii edificate pe acestea au fost demolate total sau partial, restituirea în natură se dispune pentru terenul liber si pentru constructiile rămase nedemolate, iar pentru constructiile demolate si terenurile ocupate măsurile reparatorii se stabilesc prin echivalent. (...)

(8) Valoarea corespunzătoare a constructiilor preluate în mod abuziv si demolate se stabileste potrivit valorii de piată de la data solutionării notificării, stabilită potrivit standardelor internationale de evaluare în functie de volumul de informatii puse la dispozitia evaluatorului.

(9) Valoarea terenurilor, precum si a constructiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în natură, se stabileste potrivit valorii de piată de la data solutionării notificării, stabilită potrivit standardelor internationale de evaluare.”

ARTICOLUL 20

„(1) Persoanele care au primit despăgubiri în conditiile Legii nr. 112/1995 pot solicita numai restituirea în natură, cu obligatia returnării sumei reprezentând despăgubirea primită, actualizată cu indicele inflatiei, dacă imobilul nu a fost vândut [unor terti] până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 (...), persoana îndreptătită are dreptul la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piată corespunzătoare a întregului imobil, teren si constructii, stabilită potrivit standardelor internationale de evaluare. Dacă persoanele îndreptătite au primit despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzătoare a imobilului. (...).”

15. Art. 13 si 16 din titlul VII din Legea nr. 247/2005, de asemenea relevante în cauza de fată, prevăd următoarele:

ARTICOLUL 13

„(1) Pentru analizarea si stabilirea cuantumului final al despăgubirilor care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi, se constituie în subordinea Cancelariei Primului Ministru, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia Centrală (...).”

ARTICOLUL 16

„(1) Deciziile/dispozitiile emise de entitătile învestite cu (...) solutionarea notificărilor si în care s-au consemnat sume care urmează a se acorda ca despăgubire (...) se predau (...) Secretariatului Comisiei Centrale (...) nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 (...) care nu au fost solutionate (...) până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau (...) Secretariatului Comisiei Centrale (...) în termen de 10 zile de la data adoptării deciziilor/dispozitiilor sau, după caz, a ordinelor. (...)

(5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) si (2), în care, în mod întemeiat cererea de restituire în natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societătii de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

(6) (...) evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate si va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va contine cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire.

(7) În baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.”

16. Functionarea Societătii pe actiuni „Proprietatea” este descrisă în Cauza Radu împotriva României (nr. 13.309/03, §§18-20, 20 iulie 2006).

17. Legea nr. 247/2005 a fost modificată ultima oară prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81 din 28 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, care se referă la accelerarea procedurii de despăgubire pentru imobilele preluate abuziv de stat.

18. Conform art. 181 din titlul I al ordonantei de urgentă, atunci când Comisia Centrală a decis acordarea de despăgubiri în cuantum ce nu depăseste 500.000 lei noi (RON), beneficiarii pot opta între actiuni la „Proprietatea” si acordarea de despăgubiri bănesti. Pentru sume mai mari de 500.000 RON, părtile interesate pot solicita despăgubiri bănesti până la valoarea de 500.000 RON si li se vor acorda actiuni la „Proprietatea” pentru diferentă.

19. Conform art. 7 din titlul II al ordonantei de urgentă, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, Guvernul va trebui să stabilească regulile de desemnare a societătii administrator al „Proprietatea”.

ÎN DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie

20. Reclamantii sustin că vânzarea apartamentului nr. 4, situat la primul etaj, către chiriasul S.D., validată prin Decizia din 9 noiembrie 2001 a Curtii de Apel Bucuresti, precum si vânzarea apartamentelor nr. 1 si 2, situate la parter, către chiriasii E.F.E. si BA, validată prin Decizia din 18 noiembrie 2003 a înaltei Curti de Casatie si Justitie, au încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie. De asemenea, ei se plâng de imposibilitatea de a se bucura de dreptul lor de proprietate asupra apartamentului nr. 2, situat la primul etaj, vândut lui R.T., cu încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, care prevede următoarele:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”

A. Asupra admisibilitătii

21. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 alin. 3 din Conventie. Mai mult, ea observă că nu este incident niciun motiv de inadmisibilitate si prin urmare îl declară admisibil.

B. Asupra fondului

22. Guvernul arată că reclamantii au depus o cerere de restituire în natură a bunului lor, în temeiul Legii nr. 10/2001, dar că aceasta nu a fost încă solutionată din cauza lipsei anumitor documente justificative. Acesta consideră că ultima reformă în materie, si anume Legea nr. 247/2005, prevede că, în cazul în care restituirea imobilului nu este posibilă, despăgubirea se va face prin emisiunea de titluri de participatie la un organism colectiv de valori mobiliare (Proprietatea), la nivelul valorii bunului, stabilită prin expertiză. Guvernul concluzionează că despăgubirea prevăzută de legislatia română corespunde cerintelor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie si că întârzierea înregistrată în acordarea despăgubirilor către reclamanti nu nesocoteste justul echilibru ce trebuie păstrat între interesele de fată.

23. Reclamantii contestă argumentul Guvernului. Ei afirmă că autoritătile au încălcat sentinta definitivă pronuntată în favoarea lor si au vândut în mod ilegal apartamentele ce compun imobilul către terte persoane care le ocupau în calitate de chiriasi. Ei consideră că Legea nr. 10/2001, asa cum a fost modificată de legile ulterioare, nu face decât să confirme vânzarea bunului lor imobil, fără a le oferi posibilitatea de a-si recupera proprietatea.

24. Curtea a solutionat în mai multe rânduri cauze ce ridicau probleme similare celor din cazul de fată si a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie (a se vedea Cauza Porteanu, mentionată mai sus, §§ 32-35).

25. În ceea ce priveste apartamentul nr. 2, situat la primul etaj, vândut lui R.T., Curtea observă că reclamantii continuă să se afle în imposibilitatea de a se bucura de bunul lor, pe care autoritătile ar fi trebuit să li-l restituie, din cauza vânzării sale de către stat unor terti. Curtea observă că, desi procedura în anulare a contractului de vânzare-cumpărare a fost suspendată în fata instantelor interne, o astfel de actiune nu constituia, în spetă, un recurs ce prezenta perspective rezonabile de succes (cf. mutatis mutandis, Popescu si Dasoveanu împotriva României, nr. 24.681/02, §§ 26-29, 19 iulie 2007).

26. După ce a analizat toate elementele ce i-au fost supuse atentiei, Curtea consideră că Guvernul nu a expus niciun fapt sau argument care să poată duce la o altă concluzie în cazul de fată. Curtea reaminteste în special că, în contextul legislativ român ce reglementează actiunile în revendicare imobiliară si restituirea bunurilor nationalizate de regimul comunist, vânzarea de către stat a bunului altuia către terti de bună-credintă, chiar dacă ea a fost anterioară confirmării definitive în justitie a dreptului de proprietate al acestuia, reprezintă o privare de bunul respectiv. O astfel de privare, combinată cu lipsa totală de despăgubire, este contrară art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie (Cauza Străin mentionată mai sus, §§ 39, 43 si 59).

27. Tinând cont de jurisprudenta sa în materie, Curtea apreciază că, în spetă, nesocotirea dreptului de proprietate al reclamantilor asupra apartamentelor nr. 2 si 4 (situate la primul etaj), si nr. 1 si 2 (situate la parter), precum si asupra terenului aferent, vândute chiriasilor R.T., S.D., B.A. si E.F.E., combinată cu lipsa totală de despăgubire timp de aproape 10 ani, Ie-a impus o sarcină disproportionată si excesivă, incompatibilă cu dreptul la respectarea bunurilor, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie.

Prin urmare, în spetă a avut loc încălcarea acestei prevederi.

II. Asupra aplicării art. 41 din Conventie

28. Conform art. 41 din Conventie,

„În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a Protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

A. Prejudiciu

29. Reclamantii solicită restituirea în natură a apartamentelor lor. Ei nu precizează nicio sumă corespunzătoare valorii de piată a bunurilor lor si nu depun nicio expertiză tehnică imobiliară. Fără a indica suma, reclamantii solicită repararea prejudiciului moral suferit din cauza procedurilor interne destinate recuperării proprietătii asupra apartamentelor lor.

30. Guvernul atrage atentia asupra faptului că reclamantii nu au depus nicio expertiză tehnică imobiliară pentru a-si evalua bunurile. în opinia Guvernului, valoarea de piată totală a apartamentelor în litigiu este de 371.658 euro (EUR) si depune un raport de expertiză în acest sens. în ceea ce priveste cererea de reparatie a prejudiciului moral, Guvernul reaminteste că reclamantii nu si-au cuantificat pretentiile si că prejudiciul pretins ar fi suficient compensat în cazul unei constatări a încălcării.

31. Curtea reaminteste că a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie din cauza vânzării de către stat a celor patru apartamente ce compun bunul imobil situat în Bucuresti, str. Dăniceni (fosta stradă Kogălniceanu) nr. 22, combinată cu lipsa totală de despăgubire.

32. Curtea apreciază, fată de circumstantele cauzei, că restituirea apartamentelor nr. 2 si 4 (situate la primul etaj) si nr. 1 si 2 (situate la parter), ce compun bunul imobil mentionat mai sus, precum si terenurile aferente i-ar repune pe reclamanti, pe cât posibil, într-o situatie echivalentă cu cea în care s-ar fi aflat dacă cerintele art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie nu ar fi fost încălcate.

33. În cazul în care statul pârât nu procedează la această restituire, Curtea decide că el va trebui să le plătească reclamantilor, cu titlul de daune materiale, o sumă care să corespundă valorii actuale a bunului. Tinând cont de informatiile de care dispune asupra preturilor de pe piata imobiliară locală si de elementele furnizate de Guvern, Curtea apreciază că valoarea actuală a bunului este de 371.658 EUR.

34. Mai mult, Curtea consideră că evenimentele în cauză au putut să le inducă reclamantilor o stare de incertitudine si suferinte ce nu pot fi compensate prin constatarea încălcării. Ea apreciază că suma de 2.000 EUR reprezintă o reparatie echitabilă a prejudiciului moral suferit de reclamanti.

B. Cheltuieli de judecată

35. Reclamantii solicită rambursarea cheltuielilor de judecată angajate în fata instantelor interne, fără a preciza valoarea lor si fără a prezenta documente justificative în acest sens.

36. Conform jurisprudentei constante a Curtii, acordarea cheltuielilor de judecată în baza art. 41 din Conventie presupune să se fi stabilit realitatea, necesitatea si, în plus, caracterul rezonabil al cuantumului lor (Hotărârea Iatridis împotriva Greciei (satisfactie echitabilă) [MC], nr. 31.107/96, § 54, CEDO 2000-XI).

37. Curtea observă că pretentiile reclamantilor cu titlul de cheltuieli de judecată nu sunt nici cuantificate, nici sustinute de documentele justificative necesare. Asadar, cererea lor trebuie respinsă.

C. Dobânzi moratorii

38. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN UNANIMITATE,

CURTEA

1. declară cererea admisibilă;

2. hotărăste că a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie;

3. hotărăste:

a) ca statul pârât să le restituie reclamantilor apartamentele nr. 2 si 4 (situate la primul etaj) si nr. 1 si 2 (situate la parter), precum si terenul aferent, ce compun imobilul situat în Bucuresti, str. Dăniceni (fosta stradă Kogălniceanu) nr. 22;

b) ca, în lipsa acestei restituiri, statul pârât să le plătească împreună reclamantilor, în acelasi termen de 3 luni, 371.658 EUR (trei sute saptezeci si una mii sase sute cincizeci si opt euro) cu titlu de daune materiale;

c) ca, în orice caz, statul pârât să le plătească reclamantilor suma de 2.000 EUR (două mii euro) cu titlu de daune morale;

d) ca, la sumele de mai sus, să fie adăugată orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit si ca aceste sume să fie convertite în moneda statului pârât la cursul de schimb valabil la data plătii;

e) ca, începând de la expirarea termenului mentionat mai sus si până la efectuarea plătii, aceste sume să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene valabilă în această perioadă, majorată cu trei puncte procentuale;

4. respinge cererea de reparatie echitabilă pentru rest.

Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 7 februarie 2008, în conformitate cu art. 77 alin. 2 si 3 din Regulament.

 

Bostjan M. Zupancic,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.462/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 17 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

-  la nr. crt. 31 „Judetul Prahova”, la rândul corespunzător comunei Telega, coloana a doua „Denumirea obiectivelor”, în loc de: „Reabilitare punti”se va citi: „Reabilitare pod”.

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 603/2008 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, înscrise în domeniul public al statului si aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 12 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la penultimul rând al tabelului, în coloana „Nr. de inventar MEF/Denumire”, în loc de: „MEF 99.215 Constructie 440/79” se va citi: „MEF 99.215 Constructie 440/78”.