MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 605         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 august 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 847 din 8 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

Decizia nr. 870 din 10 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 76, art. 77 si art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Decizia nr. 883 din 10 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

82. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

870. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului national de pregătire în domeniul securitătii aeronautice - PNPSA

 

1.386/522. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

22. - Circulară privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 200 de ani de la nasterea lui Simion Bărnutiu

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.422/C/2007;

 - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 353/2008;

 - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 572/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.355/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.860/C/2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 847

din 8 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, exceptie ridicată de Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor „România-Film” din Bucuresti în Dosarul nr. 209/326/2006 al Curtii de Apel Târgu-Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin consilierul juridic Mirela Marinescu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Consilierul juridic solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate pentru motivele expuse în notele scrise depuse la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că legiuitorul, prin adoptarea Legii nr. 174/2007, a pus în acord o dispozitie neconstitutională cu prevederile Legii fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 209/326/2006, Curtea de Apel Târgu-Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, exceptie ridicată de Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor „România-Film” din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007, care abrogă pozitia 177 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 39/2005, unde figura Cinematograful Căliman din municipiul Toplita, judetul Harghita, de pe lista imobilelor aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor „România-Film”, eludează procedura specială prevăzută de art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, întrucât nu există o hotărâre a Guvernului privind trecerea respectivului imobil din domeniul public al statului în domeniul public al Primăriei Municipiului Toplita.

Curtea de Apel Târgu-Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât modificarea adusă Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 prin Legea nr. 174/2007 a survenit ca urmare a pronuntării de către Curtea Constitutională a Deciziei nr. 227/2007, prin care aceasta s-a pronuntat într-un caz similar celui ce formează obiectul prezentului dosar.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind reglementat ca urmare a constatării, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 227/2007, a neconstitutionalitătii prevederilor art. 65 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005, în măsura în care imobilele prevăzute în anexa nr.1 la ordonantă nu se află în proprietatea privată a statului, cum este cazul Cinematografului Căliman din Toplita.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 18 iunie 2007, care au următorul continut: „Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:[...]

2. La anexa nr. 1, pozitia nr. 177 se abrogă.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1)-(5) si (8) si în art. 136 alin. (1) si (5) care consacră garantarea si inviolabilitatea proprietătii private, precum si prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, prin Decizia nr. 227 din 13 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, a constatat neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, care prevedeau că se află în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „România-Film” sălile si grădinile de spectacol cinematografic, precum si terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1 la ordonantă. Astfel, în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 este o persoană fizică, juridică sau o unitate administrativ-teritorială, iar nu statul, dispozitiile sus-mentionate încălcau prevederile art. 44 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie.

Într-un atare context, Curtea retine că decizia de constatare a neconstitutionalitătii face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia prevederea neconstitutională încetându-si aplicarea pentru viitor. Astfel, potrivit art. 147 alin. (1) din Constitutie „Dispozitiile din legile si ordonantele în vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, îsi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.”

Asa fiind, ca urmare a adoptării unei astfel de decizii, Parlamentul a pus în acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Legii fundamentale, modificând art. 65 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005, prin art. I pct. 1 din Legea nr. 174/2007, în sensul solutiei pronuntate de Curte, astfel că acesta are în prezent următorul continut: „Se află în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «România-Film» sălile si grădinile de spectacol cinematografic, care nu se află în proprietatea publică sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonantă.”

De asemenea, în urma aceleiasi decizii, legiuitorul a abrogat de pe lista imobilelor care fac obiectul anexei nr.1 la ordonantă pozitia 177 referitoare la Cinematograful Căliman din Toplita.

Curtea constată că legiuitorul a respectat efectul definitiv si general obligatoriu al deciziilor pronuntate de instanta constitutională, consacrat de art. 147 alin. (4) din Constitutie, Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia constituind exclusiv expresia transpunerii în legislatie a Deciziei nr. 227/2007 prin care a fost admisă exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din această ordonantă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, exceptie ridicată de Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor „România-Film” din Bucuresti în Dosarul nr. 209/326/2006 al Curtii de Apel Târgu-Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 870

din 10 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 76, art. 77 si art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 76, art. 77 si art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Ion Albu în Dosarul nr. 31.242/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei. Lipseste partea Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei solicită admiterea acesteia, sens în care arată că dispozitiile de lege criticate sunt discriminatorii si creează mari diferente între pensiile care s-au stabilit până în anul 1990 si cele acordate după acea dată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, întrucât autorul acesteia nu relevă în motivarea sa elementele de neconstitutionalitate a textelor de lege criticate. De asemenea, arată că existenta unor diferente între cuantumul pensiilor stabilite în diferite perioade de timp si sub imperiul unor prevederi de lege diferite nu are semnificatia unei discriminări.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 31.242/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 76, art. 77 si art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale. Exceptia a fost ridicată de Ion Albu într-o cauză civilă, având ca obiect o contestatie la pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că prin Decretul nr. 196/1977 a fost desfiintat impozitul pe retributiile individuale, această măsură încetând în 1991, când prin Hotărârea Guvernului nr. 52/1991 s-a redispus introducerea impozitului pe salarii. Prin acelasi act normativ, în art. 26, s-a dispus ca „ în cazul în care, în perioada luată în considerare la stabilirea pensiilor, sunt cuprinse atât salarii nete, cât si salarii brute, baza de calcul a pensiilor o constituie media acestor salarii determinată potrivit legii”. Această măsură legală nu a fost aplicată niciodată, asa cum este si cazul său, iar legiuitorul, „văzând că farsa aceasta a mers până în anul 2000”, a inventat o „metodologie de acoperire”, prin recalcularea întregii perioade de lucru si stabilirea unui punctaj pentru întreaga perioadă 1938-1990. În această perioadă sunt inclusi si anii 1977-1990, cu diferenta că pensiile emise în această ultimă perioadă sunt cu 16,39% mai mici pentru că nu a fost inclus la media obtinută impozitul aferent, adică diferenta dintre salariul brut si net. Mentionează că la stabilirea pensiei se lua în calcul, conform art. 10 din Legea nr. 3/1997, media a 5 ani consecutivi din ultimii 10 ani lucrati. Astfel, media de 16,39% se amplifică cu 5 si rezultă un procent de 81,95%, aceasta fiind adevărata diferentă dintre pensiile emise înainte de 1998 si cele emise după această dată.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că textele de lege criticate se aplică, deopotrivă, tuturor persoanelor pensionate după data de 1 aprilie 2001 în sistemul public de pensii, iar prin aparitia Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor provenite din sistemul public, această modalitate de calcul se aplică si pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001. Prin urmare, se respectă principiul „la conditii egale de pensionare, pensii egale indiferent de anul iesirii la pensie”. De asemenea, faptul că legiuitorul a stabilit o altă modalitate de calcul pentru pensii decât cea stabilită de Legea nr. 3/1997 nu înseamnă existenta unei discriminări, atâta vreme cât modalitatea de calcul stabilită prin noua lege se aplică tuturor persoanelor aflate în situatii identice, în sfârsit, consideră că textele de lege criticate nu încalcă nici caracterul social al statului.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, întrucât se aplică în mod egal tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe criterii arbitrare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 76, art. 77 si art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Textele de lege criticate au următoarea redactare:

-Art.76: „(1) începând cu data înscrierii la pensie cuantumul pensiei se determină prin înmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.

(2) Cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se majorează cu suma corespunzătoare contributiei pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit legii.

(3) La determinarea cuantumurilor pensiei conform alin. (1) si (2) fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarilor.”;

- Art. 77: „(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determină prin împărtirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) în situatia asiguratilor prevăzuti la art. 43 si 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole.

(3) în situatiile prevăzute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguratilor conform alin. (1) se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 si 5.

(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a numărului de puncte realizat în fiecare lună se utilizează cinci zecimale.”;

- Art.78: „(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărtirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice.

(2) Pentru perioadele în care Institutul National de Statistică si Studii Economice a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determină ca raport între media lunară din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, după caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, si salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice.

(3) Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistică si Studii Economice nu a comunicat încă salariul mediu brut lunar pe economie se utilizează (pentru întreaga lună) ultimul salariu mediu brut lunar pe economie comunicat.

(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. (1) si (2), se calculează la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au plătit contributii de asigurări sociale.”

(5) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează:

a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurări sociale obtinute în perioadele respective, în cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a);

b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 53 alin. (3).

(6) Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor în drept să obtină o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:

a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav;

b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat;

c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu.

(7) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) si care în aceeasi perioadă obtin venituri pentru care se datorează contributia de asigurări sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.

(8) Asiguratii care, după îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limită de vârstă, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se în una dintre situatiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.”

Autorul exceptiei nu precizează care sunt textele din Constitutie cărora ar contraveni aceste dispozitii de lege, însă Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că este vorba de art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi si art. 1 alin. (3) prin care se consacră caracterul de stat social al României.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în esentă, critica autorului exceptiei are în vedere faptul că textele de lege criticate nu iau în considerare situatiile aparte în care se află anumite categorii de pensionari care au obtinut venituri în perioada 1977-1991, perioadă în care a fost desfiintat impozitul pe retributiile individuale.

Curtea observă că textele de lege criticate au fost supuse în numeroase rânduri controlului de constitutionalitate, statuându-se în mod constant că nu sunt contrare dispozitiilor constitutionale invocate si în cauza de fată de autorul exceptiei. Astfel, prin Decizia nr. 301 din 6 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 26 august 2004, ori Decizia nr. 1.140 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 16 ianuarie 2008, Curtea a statuat că, „potrivit art. 47 din Constitutie, cetătenii au dreptul la pensie si la alte forme de asigurări sociale si măsuri de protectie socială, în conditiile stabilite de lege. Astfel, legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite, conditiile si criteriile de acordare a acestora, modul de calcul si cuantumul lor valoric, în raport cu posibilitătile create prin resursele financiare disponibile, si să le modifice în concordantă cu schimbările ce se produc în resursele economico-financiare”. De asemenea, Curtea a retinut că „situatia diferită în care se află cetătenii în functie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispozitiilor constitutionale care consacră egalitatea în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si discriminări”.

Cât priveste sustinerile autorului exceptiei, potrivit cărora dispozitiile de lege criticate nu disting după cum contributia la asigurările sociale a fost calculată în raport cu salariul brut ori cu salariul net, Curtea apreciază că acestea nu sunt întemeiate atât timp cât prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 dispun că „numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice”. Această reglementare s-a impus tocmai pentru că, în cadrul perioadei de cotizare, contributia la fondul de asigurări sociale a fost calculată în anumite momente în functie de venitul salarial brut si altă dată în functie de salariul net, pentru ca, după intrarea în vigoare a noului sistem public de pensii, contributia să nu fie datorată după totalitatea veniturilor, ci limitată de un plafon stabilit prin lege.

Raportat strict la cele sustinute de autorul exceptiei, Curtea apreciază că, în realitate, toate problemele invocate de acesta derivă din faptul că, utilizând normele de calcul ale pensiei potrivit Legii nr. 3/1977, abrogate, se raportează la notiunile propuse de noua lege a pensiilor, respectiv Legea nr. 19/2000, si confundă salariul mediu brut lunar cu veniturile care au constituit baza de calcul a contributiei la asigurările sociale. Astfel, consideră că, pentru anii 1977-1991, salariul mediu brut lunar, în raport de care se calculează pensia, ar trebui să fie majorat cu procentul pe care îl reprezenta diferenta dintre salariul brut si net, ceea ce, în realitate, ar avea ca rezultat o diminuare a punctajului obtiunt potrivit actualei reglementări.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 76, art. 77 si art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Ion Albu în Dosarul nr. 31.242/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 883

din 10 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007, exceptie ridicată de Gheorghe Vasile Cornel în Dosarul nr. 6.495/3/CA/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât consideră că ordonanta criticată nu contravine dispozitiilor din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 6.495/3/CA/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut de art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Vasile Cornel într-o cauză de contencios administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că ordonanta criticată împiedică dreptul la „un proces echitabil, transparent si nealterat de către interesele de castă ale judecătorilor”, precum si obtinerea de „material de probatiune, pentru abuz si încălcare de legi si drepturi de către judecători”, prin aceea că prorogă aplicarea prevederilor art. 13 din Legea nr. 304/2004 la data de 1 ianuarie 2009. În sensul acestor sustineri invocă, redându-le întelesul, „discriminarea directă”, „discriminarea indirectă”, „discriminarea multiplă”, „hărtuirea” si „victimizarea”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal consideră că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 nu este contrară prevederilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

în conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că ordonanta criticată este constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 21 decembrie 2007, care prevede: „Articol unic. - Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, de la care se aplică dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la înregistrarea sedintelor de judecată, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2009.”

Autorul exceptiei sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale ale: art. 1 alin. (3) si (5) privind „Statul român”, art. 15 alin. (1) potrivit căruia „Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea”, art. 16 alin. (1) si (2) privind „Egalitatea în drepturi”, art. 20 referitoare la „Tratatele internationale privind drepturile omului”, art. 21 - „Accesul liber la justitie”, art. 52 - „Dreptul persoanelor vătămate de o autoritate publică” si art. 53 - „Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti”. Se mai invocă si încălcarea „art. 1 si urm. din Carta drepturilor omului, art. 1 si urm. din Carta Europeană a Drepturilor Omului, art. 1 si urm. ale Cartei Sociale Europene, revizuită, a Acordului de la Roma din 1950, precum si a Recomandării nr. 21 a Consiliului European”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează a fi respinsă.

Potrivit articolului unic al ordonantei criticate, termenul de 1 iulie 2006, prevăzut la art. III din titlul XVI -„Modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară” - al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, se prorogă la data de 1 ianuarie 2009. Articolul mentionat prevede că „Dispozitiile prezentei legi privind înregistrarea sedintelor de judecată, precum si cele privind numirea la birourile de informare si relatii publice a absolventilor unei facultăti de jurnalistică sau a specialistilor în comunicare, se aplică de la 1 iulie 2006”.

În esentă, autorul exceptiei consideră că acest text de lege împiedică dreptul la „un proces echitabil, transparent si nealterat de către interesele de castă ale judecătorilor”, precum si obtinerea de „material de probatiune, pentru abuz si încălcare de legi si drepturi de către judecători”, ceea ce contravine prevederilor constitutionale si din documentele internationale mentionate, fără, însă, a arăta în ce constă această contradictie. Analizând aceste sustineri, Curtea constată că, în realitate, ele nu reprezintă critici de neconstitutionalitate, ci consideratii personale ale autorului exceptiei, care nu intră în competenta sa. Asa fiind, întrucât Curtea Constitutională nu se poate substitui autorului exceptiei în formularea unor motive de neconstiuttionalitate, urmează să respingă exceptia ridicată.

De altfel, prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) privind „Statul român”, ale art. 15 alin. (1) potrivit căruia „Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea”, ale art. 16 alin. (1) si (2) privind „Egalitatea în drepturi”, ale art. 20 referitoare la „Tratatele internationale privind drepturile omului”, ale art. 21 -„Accesul liber la justitie”, ale art. 52 -„Dreptul persoanelor vătămate de o autoritate publică” si ale art. 53 - „Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti”, invocate ca fiind încălcate, nici nu sunt incidente în cauză.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitie, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Gheorghe Vasile Cornel în Dosarul nr. 6.495/3/CA/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Sl EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

- Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă constituirea Comitetului de monitorizare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, pe durata implementării acestuia, ca structură natională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, având componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 5 februarie 2008.

Nr. 82.

 

ANEXĂ

 

LISTA

autoritătilor publice, institutiilor si organismelor ai căror reprezentanti au statut de membru titular si supleant în Comitetul de monitorizare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

1. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse:

- Departamentul afaceri europene si relatii externe;

- Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”;

- Departamentul afaceri sociale si egalitate de sanse;

- Departamentul strategie si ocupare fortă de muncă.

2. Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Autoritatea de management pentru Programul operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”

3. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor - Autoritatea de management pentru Programul operational regional

4. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile-Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial Mediu

5. Ministerul Economiei si Finantelor:

- Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de Crestere a competitivitătii economice

- Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale -Autoritatea de Management pentru Programul operational „Asistentă tehnică”

- Autoritatea de Certificare si Plată

6. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -Autoritatea de management pentru Programul national de dezvoltare rurală

7. Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

8. Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

9. Ministerul Sănătătii Publice

10. Camera de Comert si Industrie a României

11. Ol POS DRU Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

12. Ol POS DRU Centrul National pentru Dezvoltarea învătământului Profesional si Tehnic

13. Ol POS DRU Regiunea Nord-Est

14. Ol POS DRU Regiunea Sud-Est

15. Ol POS DRU Regiunea Sud Muntenia

16. Ol POS DRU Regiunea Sud-Vest Oltenia

17. Ol POS DRU Regiunea Vest

18. Ol POS DRU Regiunea Nord-Vest

19. Ol POS DRU Regiunea Centru

20. Ol POS DRU Regiunea Bucuresti Ilfov

21. Ol POS DRU Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

22. Fondul Român de Dezvoltare Socială

23. Fundatia pentru Dezvoltarea Societătii Civile

24. Agentia Natională pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati

25. Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap

26. Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului

27. Agentia Natională pentru Romi

28. Consiliul Concurentei

29. Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor

30. Asociatia Agentiilor pentru Dezvoltare Regională din România (ROREG)

31. Centrul Parteneriat pentru Egalitate

32. Centrul Romilor pentru Interventie Socială si Studii (Romani Criss)

33. Organizatia Natională a Persoanelor cu Handicap din România

34. Blocul National Sindical (reprezentantul organizatiilor sindicale din România)

35. Centrul National al întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România (reprezentantul organizatiilor patronale din România)

36. Terra Millenium III

37. Comisia Europeană - Directia generală ocupare, afaceri sociale si egalitate de sanse - membru cu rol consultativ, în conformitate cu art. 64 (2) din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.083/2006.

 

LISTA

autoritătilor publice, institutiilor si organismelor ai căror reprezentanti au statut de observator în Comitetul de monitorizare

 

1. Ministerul Economiei si Finantelor - Unitatea centrală de evaluare

2. Autoritatea de audit

3. Comisia Natională de Prognoză

4. Institutul National de Statistică

5. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor - Directia cooperare teritorială internatională

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului national de pregătire în domeniul securitătii aeronautice – PNPSA

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului, care stabileste regulile comune în domeniul securitătii aviatiei civile, si ale Regulamentului (CE) nr. 622/2003, care stabileste măsurile de aplicare a standardelor de bază comune în domeniul securitătii aviatiei civile,

în temeiul art. 4 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautică, cu modificările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul national de pregătire în domeniul securitătii aeronautice - PNPSA, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Membrii echipelor de examinare prevăzute în Programul national de pregătire în domeniul securitătii aeronautice - PNPSA beneficiază de o indemnizatie în cuantum brut de 900 lei/persoană, pentru o sesiune de examinare.

(2) Indemnizatia se suportă de entitătile al căror personal face obiectul examinării în vederea certificării.

Art. 3. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 870.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.386 din 30 iulie 2008

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 522 din 30 iulie 2008

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 8.228 din 30 iulie 2008 al Agentiei Nationale de Programe si nr. D.G./2.136 din 30 iulie 2008 al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 si 258 bis din 2 aprilie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 sectiunea B litera D, punctul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

„29. Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si altele asemenea, care se asigură pacientilor si bolnavilor cuprinsi în cadrul programelor de sănătate, prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se eliberează si se decontează la nivelul pretului de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii publice.”

2. În anexa nr. 1 sectiunea B litera E punctul 30, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Începând cu trimestrul III al anului 2008, testele de automonitorizare a bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis. Prescrierea acestora se face împreună cu prescrierea tratamentului cu insulina, pe acelasi formular de prescriptie medicală, pe o perioadă de maximum 3 luni. Numărul maxim de teste pentru un adult este de 50 de teste/lună, iar pentru un copil, de 110 teste/lună. Farmaciile sunt obligate să asigure în termen de maximum 48 de ore testele prescrise pacientului, dacă acestea nu există în farmacie la momentul solicitării.”

3. În anexa nr. 1 sectiunea B litera E punctul 32, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) În cadrul Programului national de oncologie, pentru următoarele DCI-uri: ERLOTINIBUM, IMATINIBUM, TRASTUZUMABUM, BEVACIZUMABUM, FLUDARABINUM (forma orală), RITUXIMABUM, BORTEZOMIBUM, ALEMTUZUMABUM, CETUXIMABUM, SUNITINIBUM, SORAFENIBUM, DASATINIBUM, PEMETREXEDUM initierea si continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, iar pentru următoarele DCI-uri: PEGFILGRASTIMUM, INTERFERONUM ALFA 2b si INTERFERONUM ALFA 2a initierea si continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, în baza documentelor si referatului de aprobare transmis către acestea de către medicul prescriptor. Pentru medicamentele oncologice nominalizate în ordinul ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, medicul prescriptor întocmeste prescriptia medicală cu obligativitatea mentionării perioadei pentru care a făcut prescrierea, pe care o înmânează bolnavului împreună cu copia referatului aprobat; pentru eliberarea acestora bolnavul prezintă farmaciei cu circuit deschis prescriptia medicală si copia referatului. Pacientul păstrează copia referatului de aprobare pe toată perioada de valabilitate a acestuia.”

4. În anexa nr. 1 sectiunea B litera E punctul 32, după litera h) se introduc trei noi litere, literele i), j) si k), cu următorul cuprins:

,,i) Pentru următoarele DCI-uri: INTERFERONUM BETA 1a, INTERFERONUM BETA 1b, GLATIRAMER ACETAT, NATALIZUMABUM din cadrul Subprogramului de tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă din Programul national de neurologie, initierea tratamentului se face numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

j) Pentru DCI-ul DEFERASIROXUM din Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, initierea si continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

k) Pentru DCI-ul CINACALCETUM din Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, initierea si continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.”

5. În anexa nr. 2 litera A.l. „Programele nationale privind bolile transmisibile” punctul 1 „Programul national de imunizare” litera a), activitatea 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. elaborează Registrul unic de vaccinări si carnetul de vaccinări;”.

6. În anexa nr. 2 litera A.I. „Programele nationale privind bolile transmisibile” punctul 1 „Programul national de imunizare”, Calendarul de vaccinare valabil până la 30 septembrie 2008 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Calendarul de vaccinare valabil până la 30 septembrie 2008

 

Vârsta recomandată

Vaccin

Comentarii

Primele 24 de ore 4-7 zile

HEPB BCG

în maternitate

2 luni

DTP-Hep B*, VPO

Simultan

4 luni

DTP, VPO

Simultan

6 luni

DTP-Hep B*, VPO

Simultan

12 luni

DTP, VPO

Simultan

12-15 luni

RRO

 

30-35 luni

DTP

 

7 ani (în cls. I)

DT, RRO

Campanii scolare

9 ani (în cls. a III-a)

VPO

Campanii scolare

14 ani (încls. aVIII-a)

DT, Rubeolic**

Campanii scolare

18 ani (în cls. a XII-a)

HepB

Campanii scolare

 

* Se administrează sub formă de vaccin tetravalent DTP-HB sau separat vaccinul DTP si vaccinul Hep B.

** Numai fetele.

 

Abrevieri:

DTP = vaccin diftero-tetano-pertussis;

DT = vaccin diftero-tetanic pediatric (se utilizează până la vârsta de 14 ani); VPO = vaccin polio oral (pentru copii institutionalizati si copii care au contraindicatii pentru VPO se va utiliza VPI = Vaccin polio inactivat sau combinat DTP-VPI); Hep B = vaccin hepatitic B;

DTP-Hep B = vaccin diftero-tetano-pertussis-hepatita B; RRO = vaccin rujeolic-rubeolic-oreion;

BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin;

Rub = vaccin rubeolic.”

 

7. În anexa nr. 2 litera A.I. „Programele nationale privind bolile transmisibile” punctul 2 „Programul national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoză, hepatite virale, infectii cu transmitere sexuală si alte boli transmisibile prioritare)” subpunctul 2.1. „Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare”, la „Activităti” litera b), punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. supravegherea bolilor transmisibile din teritoriul arondat (culegerea, validarea, analiza, interpretarea si raportarea datelor epidemiologice la CPCBT);”.

8. În anexa nr. 2 litera A.I. „Programele nationale privind bolile transmisibile” punctul 2 „Programul national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoză, hepatite virale, infectii cu transmitere sexuală si alte boli transmisibile prioritare)” subpunctul 2.1 „Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare”, la „Activităti” litera d), punctele 3 si 5 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„3. achizitionarea testelor tip Elisa pentru diagnosticul hepatitelor virale;

5. vaccinarea antitetanică a gravidelor cu dT sau VTA, conform reglementărilor în vigoare;”.

9. În anexa nr. 2 litera A.I. „Programele nationale privind bolile transmisibile” punctul 2 „Programul national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoză, hepatite virale, infectii cu transmitere sexuală si alte boli transmisibile prioritare)” subpunctul 2.3 „Subprogramul de supraveghere si control al tuberculozei”, la „Indicatori de evaluare” litera b) „indicatori fizici-trimestriali” se abrogă ultimul indicator.

10. În anexa nr. 2 litera A.I. „Programele nationale privind bolile transmisibile” punctul 4 „Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viată si muncă” litera a) „Activităti de protejare a sănătătii si prevenire a îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viată” liniuta „la nivelul autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de evaluare a factorilor de mediu si prin serviciile de inspectie sanitară de stat judetene”, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. monitorizarea si inspectia calitătii apei potabile, inclusiv a epidemiilor hidrice si a apei potabile îmbuteliate, altele decât cele minerale sau de izvor;”.

11. În anexa nr. 2 litera A.I. „Programele nationale privind bolile transmisibile” punctul 4 „Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viată si muncă” litera b) „Activităti de protejare a sănătătii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari” liniuta „la nivelul autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de evaluare a factorilor de mediu si serviciile de inspectie sanitară de stat judetene”, punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. monitorizarea si controlul rezidurilor de pesticide în alimente cu destinatie nutritională specială;”.

12. În anexa nr. 2 litera A.I. „Programele nationale privind bolile transmisibile” punctul 4 „Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viată si muncă” litera b) „Activităti de protejare a sănătătii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari” liniuta „la nivelul autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de evaluare a factorilor de mediu si serviciile de inspectie sanitară de stat judetene”, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. monitorizarea si inspectia apelor minerale naturale;”.

13. În anexa nr. 2 litera A.I. „Programele nationale privind bolile transmisibile” punctul 4 „Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viată si muncă”, litera c) „Activităti de evaluarea si supravegherea stării de sănătate a copiilor si tinerilor din colectivităti în relatie cu factorii din mediul de viată si activitate; scăderea prevalentei afectiunilor oro-dentare si a tulburărilor cranio-mandibulare (TCM)” se modifică si va avea următorul cuprins:

„- la nivelul autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de evaluare a factorilor de mediu si serviciile de inspectie sanitară de stat judetene:

1. instruire si formare profesională;

2. evaluarea capacitătii de adaptare a elevilor la activitatea scolară pentru depistarea sindromului de suprasolicitare;

3. identificarea si cuantificarea riscului specific pentru sănătate generat de comportamentele cu risc (droguri, fumat, alcool, comportament alimentar etc);

4. monitorizarea stării de sănătate a copiilor si tinerilor;

5. activităti de inspectie privind actiunea factorilor de risc din colectivitătile de copii si tineri;

6. alte actiuni destinate rezolvării prioritătilor locale;

7. expertizarea conditiilor igienico-sanitare din unitătile - permanente si temporare, de stat si private - pentru instruirea, educarea si ocrotirea copiilor si tinerilor;

8. evaluarea dezvoltării fizice si neuropsihice a copiilor si tinerilor prin cabinetele de medicină scolară;

9. evaluarea capacitătii de adaptare pentru depistarea sindromului de suprasolicitare;

10. instruire si formare profesională a personalului medical din unitătile pentru educarea si ocrotirea copiilor si tinerilor.

- la nivelul dispensarelor medicale scolare/studentesti de medicină generală si stomatologie:

1. colectarea, evacuarea si neutralizarea deseurilor provenite din activităti medicale;

2. asigurarea cu medicamente, instrumentar, materiale sanitare, echipamente specifice a cabinetelor scolare/studentesti; asigurarea service-ului, consumabilelor si pieselor de schimb pentru echipamentele din cabinetele medicale scolare, formulare medicale, consumabile necesare pentru desfăsurarea activitătii cabinetelor medicale scolare/studentesti.

- la nivelul institutelor si centrelor de sănătate publică:

1. elaborarea metodologiilor de monitorizare în domeniul sănătătii copiilor si tinerilor si instruirea personalului structurilor teritoriale pentru aplicarea metodologiilor;

2. elaborarea normelor de referintă nationale pentru evaluarea nivelului de dezvoltare fizică a copiilor si tinerilor;

3. desfăsurarea de activităti de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătătii copiilor si tinerilor din colectivităti, pentru furnizarea de argumente stiintifice necesare elaborării strategiilor si politicilor în domeniul sănătătii copiilor si tinerilor;

4. elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul sănătătii copiilor si tinerilor;

5. organizarea de cursuri de instruire a personalului din autoritătile de sănătate publică judetene, cu acordul Ministerului Sănătătii Publice;

6. coordonarea de actiuni de informare, educare si comunicare, la nivel national, privind formarea unui comportament de viată sănătos si prevenirea îmbolnăvirilor la copii si tineri.

- la nivelul Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Constanta - Sectia chirurgie buco-maxilo-facială, Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii „Sf. Măria” lasi si Institutului de Ocrotirea Mamei si Copilului Bucuresti:

1. profilaxia cariei dentare prin clătiri orale cu substante fluorurate;

2. tratamentul profilactic al cariei dentare.”

14. În anexa nr. 2 litera A.III.1. „Programul national de promovare a sănătătii” subtitlul „Indicatori de evaluare” litera a), următorul indicator „- număr de studii de promovare a sănătătii privind principalele probleme de sănătate publică din România - 4” se abrogă.

15. În anexa nr. 2 litera A.III.2. „Programul de control al consumului de tutun” litera a) „Activităti derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» prin Centrul de consiliere pentru renuntarea la fumat”, punctul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. realizarea si multiplicarea de materiale de promovare a renuntării la fumat si a Programului Stop Fumat (tipărituri, spoturi video si audio, alte tipuri de materiale);”.

16. În anexa nr. 2 litera A.III.2. „Programul de control al consumului de tutun”, la litera a), după punctul 17 se introduc trei noi puncte, punctele 18,19 si 20, cu următorul cuprins:

„18. organizarea de campanii pentru celebrarea Zilei mondiale fără tutun (31 mai) si a Zilei nationale fără tutun, în colaborare cu celelalte institute, centre si autorităti de sănătate publică;

19. organizarea de activităti de informare în scopul combaterii consumului de tutun, în unităti de învătământ;

20. achizitionarea de obiecte si materiale necesare implementării activitătilor de informare, inclusiv pentru premierea participantilor la activităti.”

17. În anexa nr. 2 litera A.IV. „Programul national de sănătate a femeii si copilului”, Interventia 3: „Profilaxia si diagnosticul pre- si postnatal al malformatiilor si/sau al unor afectiuni genetice”, subtitlul „Unităti care derulează interventia” se completează cu o nouă liniută cu următorul cuprins:

„- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta.”

18. În anexa nr. 2 litera A.IV. „Programul national de sănătate a femeii si copilului”, Interventia 5 „Scăderea mortalitătii materne prin îmbunătătirea calitătii si eficientei asistentei gravidei si lăuzei”:

- la sectiunea „Activităti”, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. elaborarea si tipărirea ghidurilor clinice în specialitatea obstetrică-ginecologie, în parteneriat cu Biroul pentru România al Fondului ONU pentru Populatie.”;

- la sectiunea „Indicatori de evaluare” litera b) „indicatori fizici”, se introduce o nouă liniută cu următorul cuprins:

„- număr ghiduri clinice în specialitatea obstetrică-ginecologie, elaborate si tipărite în 2008: 10.”

19. În anexa nr. 2 litera A.IV. „Programul national de sănătate a femeii si copilului”, Interventia 13 „Prevenirea handicapului auditiv prin depistarea precoce a deficientelor de auz”, subtitlul „Unităti care derulează interventia” se completează cu o nouă liniută cu următorul cuprins:

„- Spitalul Clinic «Dr. I. Cantacuzino» Bucuresti.”

20. În anexa nr. 2 litera A.II. „Programele nationale privind bolile netransmisibile”, punctul 8 „Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare” se completează si va avea următorul cuprins:

„Activităti:

a) asigurarea în spital si în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice preventiei si tratamentului accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie;

b) asigurarea, în spital si în ambulatoriu, a medicamentelor specifice necesare tratamentului bolnavilor cu următoarele afectiuni rare: HTAP, mucoviscidoză, boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrită primitivă, polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică), miastenia gravis, fenilcetonurie, osteogeneză imperfectă, Sindrom Prader Willi, boala Fabry, boala Pompe si epidermoliza buloasă.

Criterii de eligibilitate:

1. pentru bolnavii cu hemofilie:

- bolnavi cu hemofilie Asi hemofilie B;

2. pentru bolnavii cu talasemie majoră:

- bolnavi politransfuzati (> 20 transfuzii/an);

- bolnavi cu hemosideroză secundară medie sau severă;

3. pentru bolnavii cu hipertensiune arterială pulmonară (HTAP):

- pacientii diagnosticati cu HTAP conform criteriilor stabilite de Societatea Europeană de Cardiologie în baza unor

investigatii paraclinice de specialitate (investigatii cardiologice, pneumologice, bilant etiologic);

- pacientii cu vârstă peste 12 ani prezentând una dintre următoarele forme de HTAP: idiopatică/familială, asociată cu boala de tesut conjunctiv, asociată defectelor cardiace congenitale de tipul DSV, DSA, duet arterial patent, fereastra ortopulmonară, HTAP de cauză tromboembolică, cea „disproportionată” din bolile respiratorii cronice, anorexigenelor;

- pacientii cu HTAP aflati în clasele functionale III si IV NYHA;

- pacientii la care cateterismul cardiac drept evidentiază o PAPm>35 mm Hg;

- pacientii la care terapia de fond nu a fost modificată cu cel putin 30 de zile înaintea efectuării cateterismului cardiac drept;

- pacientii a căror distantă la testul de mers de 6 minute efectuat initial este > 100 metri si < de 450 metri;

- femeile cu HTAP aflate la vârsta reproductivă care utilizează metode contraceptive adecvate si la care testul de sarcină trebuie să fie negativ;

4. pentru bolnavii cu mucoviscidoză (adulti, copii):

- bolnavii cu diagnostic cert de mucoviscidoză;

5. pentru bolnavii cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii (poliradiculonevrită primitivă, polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică) si miastenia gravis:

- bolnavii cu diagnostic cert de boli neurologice degenerative/inflamatorii, miastenia gravis;

6. pentru bolnavii cu fenilcetonurie:

- bolnavii cu diagnostic cert de fenilcetonurie;

7. pentru bolnavii cu osteogeneză imperfectă:

- bolnavii cu diagnostic cert de osteogeneză imperfectă (diagnostic clinic, paraclinic si genetic);

8. pentru bolnavii cu Sindrom Prader Willi:

- bolnavii cu diagnostic cert de Sindrom Prader Willi (diagnostic clinic, paraclinic si genetic);

9. pentru bolnavii cu epidermoliză buloasă:

- bolnavii cu diagnostic cert de epidermoliză buloasă (diagnostic clinic, examen histopatologic);

10. pentru bolnavii cu boala Fabry:

- bolnavii cu diagnostic cert de boala Fabry;

11. pentru bolnavii cu boala Pompe:

- bolnavii cu diagnostic cert de boala Pompe.

Indicatori de evaluare:

a) indicatori fizici:

- număr de bolnavi cu hemofilie fără interventie chirurgicală majoră - 1.190;

- număr de bolnavi cu hemofilie care necesită interventii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante - 20;

- număr de bolnavi cu talasemie - 240;

- număr de bolnavi cu HTAP- 110, din care:

- număr de bolnavi cu HTAP, fără sau cu limitare importantă a activitătii fizice, cu dispnee la activităti minime sau oboseală excesivă (clasa II-III) - 65;

- număr de bolnavi cu HTAP, cu limitarea activitătilor minime, cu insuficientă cardiacă prezentă si dispnee de repaus (clasa III-IV) - 30;

- număr de bolnavi cu HTAP cu agravare clinică si functională sub tratament sau cu diagnostic sever - 15;

- număr de bolnavi cu mucoviscidoză (adulti) - 26;

- număr de bolnavi cu mucoviscidoză (copii) - 80;

- număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii - 50;

- număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică - 80;

- număr de bolnavi cu miastenia gravis - 20;

- număr de bolnavi cu fenilcetonurie - 40;

- număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - 20;

- număr de bolnavi cu Sindrom Prader Willi - 40;

- număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă - 36;

- număr de bolnavi cu boala Fabry - 3;

- număr de bolnavi cu boala Pompe - 1; b) indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav cu hemofilie fără interventie chirurgicală majoră/an - 12.519,26 lei;

- cost mediu/bolnav cu hemofilie cu interventie chirurgicală majoră/an - 60.000 lei;

- cost mediu/bolnav cu talasemie/an - 21.667 lei;

- cost mediu/bolnav cu HTAP clasa II-Ml/lună - 2.100 lei;

- cost mediu/bolnav cu HTAP clasa III-IV/lună - 8.700 lei;

- cost mediu/bolnav cu HTAP agravată/lună - 10.100 lei;

- cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (copii)/lună - 3.800 lei;

- cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (adulti)/lună - 7.400 lei;

- cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamatorii/an - 40.000 lei;

- cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică/lună - 2.600 lei;

- cost mediu/bolnav cu miastenia gravis/an - 20.000 lei;

- cost mediu/bolnav cu fenilcetonurie/lună - 1.250 lei;

- cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă/lună - 70 lei;

- cost mediu/bolnav cu Sindrom Prader Willi/lună - 3.300 lei;

- cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă/lună - 1.000 lei;

- cost mediu/bolnav cu boala Fabry/lună - 63.280 lei;

- cost mediu/bolnav cu boala Pompe/lună - 41.930 lei.”

Unităti care derulează programul:

1. pentru bolnavii cu hemofilie si talasemie:

- Institutul National de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucuresti;

- Clinica de Hematologie Fundeni; Clinica de Pediatrie Fundeni;

- Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Copii «Louis Turcanu» Timisoara;

- Spitalul Clinic Coltea;

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de pediatrie si hematologie;

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie;

2. pentru bolnavii cu hipertensiune arterială pulmonară:

- Institutul National de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» Bucuresti;

- Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. CC. Iliescu»;

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie lasi;

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumologie «Victor Babes» Timisoara;

- Institutul Inimii «N. Stăncioiu» Cluj;

- Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures;

3. pentru bolnavii cu polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică, poliradiculonevrită primitivă, miastenia gravis:

- unităti sanitare cu sectii/compartimente de neurologie;

- farmacii cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

4. pentru bolnavii cu fenilcetonurie:

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de pediatrie;

5. pentru bolnavii cu Sindrom Prader Willi:

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de pediatrie;

6. pentru bolnavii cu osteogeneză imperfectă:

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de pediatrie;

7. pentru bolnavii cu boala Fabry:

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de pediatrie;

8. pentru bolnavii cu boala Pompe:

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de pediatrie.

NOTĂ:

Talasemia, hemofilia, mucoviscidoza, epidermoliza buloasă si scleroza laterală amiotrofică se finantează prin transferuri de la bugetul Ministerului Sănătătii Publice către bugetul FNUASS si se derulează prin CNAS.”

 

21. În anexa nr. 2 litera B, tabelul de la capitolul I „Programul national de sănătate cu scop curativ” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

„(mii lei)

Denumire program

Buget total

Din care transferuri din bugetul MSP

Programul national de boli transmisibile, din care:

 

 

- Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

128.134

 

- Subprogramul de tratament al bolnavilor de tuberculoză

14.720

 

Programul national de boli cardiovasculare

59.464

15.000

Programul national de oncologie

374.450

355.714

Programul national de boli neurologice

76.000

6.000

Programul national de diabet zaharat

332.660

309.050

Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare

25.000

25.000

Programul national de boli endocrine

8.299

 

Programul national de ortopedie

39.000

 

Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

47.600

47.600

Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

518.090

 

Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară

480.000

480.000

TOTAL:

2.103.417

1.238.364”

 

22. În anexa nr. 2 litera B punctul 3 „Programul national de oncologie”, la subtitlul „Indicatori de evaluare”, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav tratat/an - 4.405,29”.

23. În anexa nr. 2 litera B punctul 5 „Programul national de diabet zaharat”, la subtitlul „Indicatori de evaluare” litera b), ultimele două liniute se modifică si vor avea următorul cuprins:

„- cost mediu/copil cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizat - 120 lei/lună;

- cost mediu/adult cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizat - 48 lei/lună.”

24. În anexa nr. 2 litera B punctul 6 „Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare” subtitlul „Activităti”, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) asigurarea în spital si în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice preventiei si tratamentului accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie;”.

25. În anexa nr. 2 litera B punctul 6 „Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare” subtitlul „Criterii de eligibilitate”, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 3, 4 si 5, cu următorul cuprins:

„3. pentru bolnavii cu mucoviscidoza (adulti, copii):

- bolnavii cu diagnostic cert de mucoviscidoza;

4. pentru bolnavii cu epidermoliza buloasă;

- bolnavii cu diagnostic cert de epidermoliza buloasă (diagnostic clinic, examen histopatologic);

5. pentru bolnavii cu scleroză laterală amiotrofică:

- bolnavii cu diagnostic cert de scleroză laterală amiotrofică.”

26. În anexa nr. 2 litera B punctul 6 „Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare”, subtitlul „Indicatori de evaluare” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Indicatori de evaluare

a) indicatori fizici:

- număr de bolnavi cu hemofilie fără interventie chirurgicală majoră - 1.190;

- număr de bolnavi cu hemofilie care necesită interventii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante - 20;

- număr de bolnavi cu talasemie - 240;

- număr de bolnavi cu mucoviscidoza (adulti) - 26;

- număr de bolnavi cu mucoviscidoza (copii) - 80;

- număr de bolnavi cu epidermoliza buloasă - 36;

- număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică - 80;

b) indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav cu hemofilie fără interventie chirurgicală majoră/an - 12.519,26 lei;

- cost mediu/bolnav cu hemofilie cu interventie chirurgicală majoră/an - 60.000 lei;

- cost mediu/bolnav cu talasemie/an - 21.667 lei;

- cost mediu/bolnav cu mucoviscidoza (copii)/lună - 3.800 lei;

- cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (adulti)/lună - 7.400 lei;

- cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă/lună - 1.000 lei;

- cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică/lună - 2.600 lei.”

27. În anexa nr. 2 litera B punctul 6 „Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare”, la subtitlul „Unităti care derulează programul”, după ultima liniută se introduc două noi liniute si nota, cu următorul cuprins:

„- unităti sanitare cu sectii/compartimente de neurologie;

- farmacii cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

 

NOTĂ:

Medicamentele specifice necesare pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu mucoviscidoză (adulti, copii), epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.”

 

Art. II. -Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, institutiile publice si unitătile sanitare nominalizate, precum si farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii publice,

Raed Arafat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 200 de ani de la nasterea lui Simion Bărnutiu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 11 august 2008, o monedă din argint dedicată aniversării a 200 de ani de la nasterea lui Simion Bărnutiu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

- valoare nominală: 10 lei;

- material: argint 999 %o;

- greutate: 31,103 g;

- formă: rotundă;

- diametru: 37 mm;

- calitate: proof;

- margine: zimtată.

Aversul prezintă un fragment din acuarela lui Costache Petrescu „Adunarea Natională de la Blaj”, peste care se află inscriptia „MAREA ADUNARE NATIONALA DE LA BLAJ - MAI 1848”; în partea stângă, anul emisiunii - „2008”, scris vertical, iar în partea superioară, valoarea nominală - „10 LEI”; lângă chenar, inscriptia în arc de cerc „ROMÂNIA”, iar în dreapta, stema României.

Reversul prezintă portretul lui Simion Bărnutiu; în stânga, inscriptia „SIMION BĂRNUTIU” scrisă vertical, dedesubt, inscriptia „200 ANI DE LA NASTERE”, iar la dreapta, anii 1808 si 1864.

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla Băncii Nationale a României.

Art. 4. - Monedele din argint, dedicate aniversării a 200 de ani de la nasterea lui Simion Bărnutiu, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 200 de ani de la nasterea lui Simion Bărnutiu se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2008.

Nr. 22.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 2 la Ordinul ministrului justitiei nr. 3.422/C/2007 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 19 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 8, în loc de: „Fisticanu Viorica, fiica lui Nicolae (fiul lui Alexandru, născut la 1.02.1921 în localitatea Călărasi) si Larisa, născută la data de 4 decembrie 1979 în localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Călărasi, Hîrjauca. (15.153/2003)” se ca citi: „Fisticanu Viorica, fiica lui Nicolae (fiul lui Alexandru, născut la 1.02.1921 în localitatea Călărasi) si Larisa, născută la data de 4 decembrie 1979 în localitatea Sipoteni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Călărasi, Hîrjauca. (15.153/2003)”

 

La Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea si practicarea vânătorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 3 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la anexa nr. 4 la regulament, la nr. crt. 4 coloana 7, se elimină marcarea cu „XX”, care se va citi la nr. crt. 4 coloana 8.

 

La Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 572/2008 privind modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. I pct. 1, după rândul 5 al tabelului de lasubpct. 2.1.2 „Tarif pentru un canal duplex cu lărgimea de bandă de 25 kHz alocat la nivel local si zonal:” se va citi:

 

„6

>64

210

314

472

708

1.062

1.592

2.388

3.582

5.372”

 

- În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justitiei nr. 1.355/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 5 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 1, în loc de: „Andrev Andrei, fiul lui Ion (fiul lui Andrei, născut la 14.10.1935 în localitatea Ustia, judetul Chisinău) si Vera, născut la data de 18 ianuarie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ustia, raionul Dubăsari. (17.399/2003)” se va citi: „Andreev Andrei, fiul lui Ion (fiul lui Andrei, născut la 14.10.1935 în localitatea Ustia, judetul Chisinău) si Vera, născut la data de 18 ianuarie 1984 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ustia, raionul Dubăsari. (17.399/2003)”

 

- În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justitiei nr. 1.860/C/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 61, în loc de: „Morari Boris, fiul lui Ion (născut la 20.08.1930 în localitatea Olănesti) si Eudochia, născut la data de 6 septembrie 1961 în localitatea Olănesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Miron Costin nr. 13, bl. 3, ap. 70. (8.188/2003) Copii minori: Morari Victoria, născută la data de 30.08.1990.” se va citi: „Morari Boris, fiul lui Ion (născut la 20.08.1930 în localitatea Olănesti) si Eudochia, născut la data de 6 septembrie 1961 în localitatea Olănesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Miron Costin nr. 13, bl. 3, ap. 70. (8.188/2003) Copii minori: Morari Victoria, născută la data de 30.08.1990, si Morari Anastasia, născută la data de 12.09.2003.”