MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 602         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 august 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

787. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei  si mobilitatea înaltilor functionari publici si a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, precum si pentru modificarea art. 161 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

156. - Decizie privind numirea doamnei Szenczi Bianka-Erna în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

157. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Mora A. Victor în functia publică de secretar general al Ministerului Sănătătii Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

481. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, si aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

 

982. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 831/2008 pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea organizării auditului sigurantei aviatiei, care va fi efectuat de Organizatia Aviatiei Civile Internationale (OACI), în perioada 23 martie 2009 - 1 aprilie 2009

 

1.392/85. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

729. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, precum si pentru modificarea art. 161 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - După articolul 66 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, se introduce un nou articol, articolul 661, cu următorul cuprins:

„Art. 661. - (1) Reprezentarea în instantă si apărarea intereselor comisiei de concurs, comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si ale comisiei de evaluare se asigură de către Secretariatul General al Guvernului.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) si Agentia Natională a Functionarilor Publici furnizează Secretariatului General al Guvernului datele si informatiile necesare pentru asigurarea apărării în instantă a comisiilor.

(3) În cursul reprezentării în instantă, Agentia Natională a Functionarilor Publici colaborează cu Secretariatul General al Guvernului în vederea sustinerii apărării necesare.”

Art. II. - După alineatul (5) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 13 noiembrie 2007, se introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) si (8), cu următorul cuprins:

„(6) Reprezentarea în instantă si apărarea intereselor comisiei de disciplină pentru înaltii functionari publici se asigură de către Secretariatul General al Guvernului.

(7) Comisia de disciplină pentru înaltii functionari publici si Agentia Natională a Functionarilor Publici furnizează Secretariatului General al Guvernului datele si informatiile necesare pentru asigurarea reprezentării în instantă a comisiilor.

(8) În cursul reprezentării în instantă, Agentia Natională a Functionarilor Publici colaborează cu Secretariatul General al Guvernului în vederea sustinerii apărării necesare.”

Art. III. - Alineatul (2) al articolului 161 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, cu exceptia sectiunii a 2-a «Reguli specifice privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale înaltilor functionari publici» din anexa nr. 3, care se abrogă la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Eugen Coifan

p. Secretarul general al Guvernului,

Attila-Zoltân Cseke

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 787.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Szenczi Bianka-Ernaîn functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Szenczi Bianka-Erna se numeste în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 156.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Mora A. Victor în functia publică de secretar general al Ministerului Sănătătii Publice

 

Având în vedere:

- propunerea Ministerului Sănătătii Publice, formulată prin Adresa înregistrată sub nr. 1.797 din 4 august 2008;

- Avizul favorabil nr. 1.447.812 din 1 august 2008 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru exercitarea de către domnul Mora A. Victor, cu caracter temporar, pentru maximum 6 luni, a functiei publice de secretar general din cadrul Ministerului Sănătătii Publice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) sialin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. -începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mora A. Victor se promovează temporar în functia publică de secretar general al Ministerului Sănătătii Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 157.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, si aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

 

În baza Referatului nr. 966 din 2 iulie 2008 al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV), având în vedere prevederile art. 43 din Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002,

republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, si aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.251 din 24 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 481.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 942/2004)

 

NIVELUL

sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea Autorizatiei de producător de struguri destinati obtinerii de vinuri si/sau vinuri spumante DOC sau de producător de vinuri si/sau vinuri spumante DOC si pentru eliberarea Certificatului de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile si/sau vinurile spumante cu denumire de origine (DOC)

 

Nr. crt.

Specificarea documentului

Termen de plată

U.M.

Nivelul sumelor

- lei -

1.

Autorizatie de producător de struguri destinati obtinerii de vinuri si/sau vinuri spumante DOC

anual

lei/ha/an

20,00

Autorizatie de producător de vinuri si/sau vinuri spumante DOC

anual

lei/ha/an

20,00

2.

Certificat de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile si/sau vinurile spumante DOC, pentru vinurile livrate în vrac la export

în momentul eliberării certificatului

lei/litru

0,06

Certificat de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile si/sau vinurile spumante DOC, pentru vinurile îmbuteliate, livrate pe piata internă sau la export

în momentul eliberării certificatului

lei/0,75 litri

0,09

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 831/2008 pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea organizării auditului sigurantei aviatiei, care va fi efectuat de Organizatia Aviatiei Civile Internationale (OACI), în perioada 23 martie 2009-1 aprilie 2009

 

Având în vedere că în cadrul celei de-a 32-a Adunări generale a Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), statele contractante au adoptat Rezolutia nr. A32-11, prin care a fost înfiintat Programul de audit al sigurantei aviatiei (USOAP), constând din audituri de sigurantă periodice, obligatorii, sistematice si armonizate, derulate de către OACI si aplicabile tuturor statelor contractante,

tinând seama că în cadrul celei de-a 35-a Adunări generale a OACI statele contractante au adoptat Rezolutia nr. A35-6, prin care s-a decis ca, începând cu anul 2005, Programul de audit al sigurantei aviatiei să includă toate prevederile privind siguranta, cuprinse în toate anexele la Conventia privind Aviatia Civilă Internatională, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944,

având în vedere organizarea în România a auditului sigurantei aviatiei, care va fi efectuat de OACI, în perioada 23 martie 2009 - 1 aprilie 2009, pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 831/2008 pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea organizării auditului sigurantei aviatiei, care va fi efectuat de Organizatia Aviatiei Civile Internationale (OACI), în perioada 23 martie 2009 - 1 aprilie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 10 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 1. - În scopul organizării auditului sigurantei aviatiei, denumit în continuare audit, care va fi efectuat de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, denumită în continuare OACI, în perioada 23 martie 2009 - 1 aprilie 2009, se numeste domnul Lucian-Alexandru Nicolescu, consilier USOAP din cadrul Regiei Autonome «Autoritatea Aeronautică Civilă Română», denumită în continuare AACR, în calitate de coordonator national.”

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, Ludovic Orban

 

Bucuresti, 6 august 2008.

Nr. 982.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de asistentă pentru auditul de supraveghere a sigurantei aviatiei

 

1. Irina lliescu - AACR

2. Valentin Gvinda - AACR

3. Tudorel Roman -AACR

4. Claudia Vârlan -AACR

5. Ovidiu Trăichioiu -AACR

6. Mihai Drăghici -AACR

7. Laura Mădălina Catrina -AACR

8. Mihaela Rotariu -AACR

9. Cristian Olinescu -AACR

10. Carmen Stochirlea - AACR

11. Simion Hădărean -AACR

12. Ciprian Drumea - DITA, exclusiv pentru anexa 13 la Conventia de la Chicago

13. Tudor Tănase - ROMATSA, exclusiv pentru anexa 12 la Conventia de la Chicago

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.392 din 4 august 2008

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 85 din 4 februarie 2008

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea

activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate

a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice

si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007

 

Văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate nr. E.N. 969 din 4 februarie 2008 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 551 din 4 februarie 2008,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 19 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul I „Organizarea programului” punctul 4 „Activităti în cadrul implementării si derulării programului”, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) informarea si instruirea medicilor de familie aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate cu privire la respectarea legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.”

2. La capitolul IV „Responsabilităti în elaborarea, implementarea si monitorizarea programului” punctul 4 „Medicii de familie au următoarele responsabilităti” subpunctul 4.5.3, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) de unitatea judeteană de implementare a programului, în cazul în care nu există calculator în dotarea cabinetului medicului de familie, pe baza riscogramelor, inclusiv a rezultatelor examenului clinic de evaluare a stării de sănătate la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani; validarea se realizează numai de către sau sub supravegherea unui cadru medical, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, urmând ca după validare riscogramele individuale în format hârtie să fie restituite medicului de familie;”.

3. La capitolul IV „Responsabilităti în elaborarea, implementarea si monitorizarea programului” punctul 4 „Medicii de familie au următoarele responsabilităti”, punctul 4.8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4.8. Întocmesc baza de date cuprinzând persoanele înscrise pe lista lor, precum si persoanele care nu sunt înscrise pe listă si care solicită efectuarea evaluării stării de sănătate de către medicul respectiv, în conformitate cu cerintele programului, pe care o transmit autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, inclusiv datele medicale rezultate din evaluare, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;”.

4. La capitolul IV „Responsabilităti în elaborarea, implementarea si monitorizarea programului” punctul 4 „Medicii de familie au următoarele responsabilităti”, punctul 4.10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4.10. detin o bază de date corectă la încheierea programului, cuprinzând toate datele obtinute pe parcursul derulării programului, potrivit dispozitiilor prezentului ordin; datele personale colectate pe parcursul derulării programului vor fi utilizate exclusiv de cadrele medicale de la nivelul cabinetului medicului de familie;”.

5. La capitolul IV „Responsabilităti în elaborarea, implementarea si monitorizarea programului” punctul 7 „Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii”, punctul 7.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7.2. asigură, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, centralizarea bazei de date referitoare la evaluarea stării de sănătate a populatiei, validarea si prelucrarea datelor colectate.”

6. La capitolul IV „Responsabilităti în elaborarea, implementarea si monitorizarea programului” punctul 9 „Unitatea judeteană de implementare a programului”, subpunctul 9.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„9.1. validează serviciile medicale efectuate de medicii de familie, în cazul în care nu există calculator în dotarea cabinetului medicului de familie, pe baza riscogramelor, inclusiv a rezultatelor examenului clinic de evaluare a stării de sănătate la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate; validarea se realizează numai de către sau sub supravegherea unui cadru medical, cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, urmând ca după validare riscogramele individuale în format hârtie să fie restituite medicului de familie;”.

7. La capitolul IV „Responsabilităti în elaborarea, implementarea si monitorizarea programului” punctul 9 „Unitatea judeteană de implementare a programului”, subpunctul 9.3 se abrogă.

8. La capitolul IX „Dispozitii finale” se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. Taloanele restituite sau nedistribuite populatiei vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea si desfăsurarea activităti arhivistice, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în conditiile legii să se procedeze la distrugerea acestora.”

Art. II. - Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale si celelalte institutii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Vasile Ciurchea

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 134 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind concediile judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 24 alineatul (1), după litera a) se introduce o literă nouă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) pentru procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, de către conducătorii directiilor, sectiilor si, respectiv, compartimentelor independente;”.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

procuror Gratiana Daniela Petronela Isac

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 729.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 6/2007

privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale

de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Modelele situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială {situatii financiare consolidate FINREP), si normele metodologice privind întocmirea acestora, prevăzute în anexa la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 6/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, se modifică si se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situatiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru data de 30 iunie 2008.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 august 2008.

Nr. 5.

 

ANEXA

 

MODIFICĂRI Sl COMPLETĂRI

la anexa „Modelele situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară,

solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială (situatii financiare consolidate FINREP),

si normele metodologice privind întocmirea acestora” la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 6/2007

 

Art. I. - Punctul I „Normele metodologice privind întocmirea situatiilor financiare consolidate FINREP” se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Administratiile locale trebuie incluse în cadrul sectorului administratiilor centrale.

(4) Sectorul retail cuprinde toate persoanele fizice, precum si entitătile mici si mijlocii [astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu completările ulterioare] care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) si d) din acelasi regulament.”

2. Punctul 7 „Precizări privind anumite elemente din situatiile financiare consolidate FINREP” se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) Casa si disponibilităti la bănci centrale (FIN1) Instrumentele financiare prezentate în cadrul acestui element de activ trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

- să aibă drept contrapartidă o bancă centrală;

- să respecte definitia numerarului si echivalentelor de numerar prevăzută de IAS 7.

Echivalentele de numerar reprezintă investitii lichide, pe termen scurt, care pot fi convertite cu usurintă în numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de modificare a valorii.

În consecintă, orice instrument financiar care îndeplineste ambele conditii va fi inclus în cadrul elementului «Casa si disponibilităti la bănci centrale», ceea ce nu înseamnă că toate activele financiare având drept contrapartidă o bancă centrală vor fi incluse în cadrul acestui element. în practică se presupune că, în general, toate activele financiare având drept contrapartidă o bancă centrală îndeplinesc ambele conditii.

b) Investitii în filiale contabilizate prin metoda punerii în echivalentă (FIN1 si FIN2)

Investitiile în filiale nu se contabilizează prin metoda punerii în echivalentă, ci utilizând perimetrul de consolidare prevăzut de IAS 27. Cu toate acestea, având în vedere prevederile pct. 3 pot exista filiale ale institutiei de credit raportoare excluse din perimetrul de consolidare al situatiilor financiare consolidate FINREP (de exemplu, societătile de asigurări si societătile nefinanciare). Ca urmare, pentru aceste filiale institutiile de credit vor trebui să aplice metoda punerii în echivalentă.

c)Alte active (FIN 1)

Drepturile de rambursare de către o tertă parte a unei părti din cheltuielile necesare decontării de către institutiile de credit a obligatiilor incluse într-un plan de beneficii determinate trebuie incluse în cadrul elementului «Alte active».

d) Depozite de la bănci centrale (FIN1)

În situatiile financiare consolidate FINREP toate soldurile (debitoare sau creditoare) aferente operatiunilor cu bănci centrale sunt, în general, prezentate separat de alte categorii de active financiare, criteriul contrapartidei fiind mai relevant decât criteriul evaluării pentru această categorie de informatii. în consecintă, elementul «Depozite de la bănci centrale» trebuie să includă toate depozitele de la bănci centrale, indiferent de regula de evaluare aplicată acestora. Alte tipuri de datorii financiare fată de bănci centrale (de exemplu, instrumentele financiare derivate) trebuie prezentate în cadrul altor elemente relevante de datorii.

e) Depozite ale institutiilor de credit (FIN1)

Depozitele institutiilor de credit acoperă toate finantările primite de la un agent-contrapartidă care este institutie de credit în cursul normal al activitătii bancare. Prin urmare, depozitele, altele decât cele ale institutiilor de credit, cuprind datorii fată de toti ceilalti agenti-contrapartidă, cum ar fi alte institutii financiare, societăti sau retail.

f) Provizioane (FIN1)

În conformitate cu prevederile IAS 1.75 (d) si IAS 19.125, obligatiile aferente planurilor de beneficii determinate trebuie incluse în cadrul subelementului «Provizioane - pensii si alte obligatii în beneficiul angajatilor după pensionare».

g) Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (FIN1)

Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse este prezentată, în bilantul consolidat, la capitaluri proprii si interese minoritare, ca subpost al postului «Alte capitaluri proprii». Toate obligatiile contractuale, inclusiv cele care provin din instrumente financiare derivate, care vor avea sau pot avea ca rezultat în viitor livrarea instrumentelor de capitaluri proprii ale emitentului în conformitate cu IAS 32.16 (a) si (b), IAS 32.AG 27 (a), precum si componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (care nu sunt instrumente financiare derivate) emise de entitate, în conformitate cu IAS 32.28, trebuie să fie raportate ca si componentă de capitaluri proprii a instrumentelor financiare.

h) Actiuni proprii (FIN1)

În categoria actiunilor proprii se includ toate instrumentele financiare care au caracteristicile instrumentelor de capitaluri proprii în conformitate cu IAS 32.33 si care au fost răscumpărate de către entitatea emitentă. Exemple de instrumente de capitaluri proprii sunt prezentate la AG13 din IAS 32.

i) Rezultatul anului curent (FIN1)

Acest element de capitaluri proprii se referă exclusiv la profitul sau pierderea atribuibilă detinătorilor capitalurilor proprii ale societătii-mamă.

Pentru a asigura conformitatea cu prevederile IAS 27.33 (potrivit cărora profitul sau pierderea atribuibilă intereselor minoritare trebuie prezentată în bilant separat de partea atribuibilă detinătorilor capitalurilor proprii ale societătii-mamă), precum si cu structura bilantului prezentată la IAS1 .IG 4, partea din profitul sau pierderea anului curent atribuibilă intereselor minoritare trebuie inclusă, în cadrul FIN 1.3, la elementul «Interese minoritare» si, respectiv, la subelementul «Interese minoritare - alte elemente».

j) Instrumente financiare derivate (FIN1)

Instrumentele financiare derivate incluse în instrumentele compuse sau hibride (IAS 39.11, IAS 39 AG 27 si AG 29, IAS 32.28), care sunt separabile de contractul-gazdă, trebuie înregistrate separat de contractul-gazdă si, dacă este cazul, trebuie prezentate în bilant în functie de natura instrumentului financiar derivat. Totusi, în cazul în care contractul este evaluat la valoarea justă prin contul de profit si pierdere, conform optiunii valorii juste, contractul trebuie să fie inclus integral în categoria instrumentelor financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit si pierdere.

Instrumentele financiare derivate care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire eficace trebuie să fie incluse întotdeauna în categoria instrumentelor detinute pentru tranzactionare. Acest principiu se va aplica chiar si în cazul instrumentelor financiare derivate care sunt legate de instrumente de capitaluri proprii necotate a căror valoare justă nu poate fi determinată în mod credibil.

k) Deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii incluse în categoria «Disponibile pentru vânzare, dar înregistrate la cost (FIN2)»

Pierderile din depreciere rezultate din aplicarea regulilor privind deprecierea incluse în IAS 39.66 vor fi incluse în elementul «Deprecierea activelor financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate)».

l) Profitul sau pierderea din active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate ca detinute pentru vânzare, care nu pot fi considerate activităti întrerupte (FIN2)

Acest element trebuie să includă doar câstigurile sau pierderile rezultate din reevaluarea activelor imobilizate (sau a activelor si datoriilor incluse în grupuri destinate cedării), clasificate ca detinute pentru vânzare, care nu pot fi considerate activităti întrerupte, care trebuie prezentate la cea mai mică valoare dintre valoarea contabilă si valoarea justă, mai putin costurile de vânzare, precum si câstigurile sau pierderile rezultate din cedarea unor astfel de active. Alte câstiguri sau pierderi generate de aceste active trebuie prezentate, după natură, în cadrul contului de profit si pierdere consolidat.

m) Informatii referitoare la activele neperformante si alte active depreciate (FIN7)

Activele sunt considerate neperformante atunci când fie a fost declansată procedura falimentului în cazul debitorului (sau o altă măsură similară de protectie fată de creditori), fie debitorul înregistrează restante mai mari de 90 de zile în onorarea oricăreia dintre obligatiile pe care acesta le are fată de grupul bancar.

Institutiile de credit sunt obligate să prezinte provizioanele pentru deprecieri identificate la nivel individual separat de provizioanele pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare.

În conformitate cu IAS 39, evaluarea colectivă a deprecierii se aplică activelor financiare care nu sunt semnificative la nivel individual, precum si activelor financiare pentru care nu există un indiciu obiectiv de depreciere individuală. Această abordare nu interzice unei entităti să efectueze o evaluare individuală a deprecierii creditelor care nu sunt semnificative la nivel individual.

Pentru completarea coloanei 1 din cadrul situatiei financiare consolidate FIN7 se vor avea în vedere prevederile IFRS 7.37 (b), respectiv va fi prezentată valoarea contabilă brută doar a acelor active financiare depreciate la nivel individual.”

Art. II. - La punctul II „Modelele situatiilor financiare consolidate FINREP”, la litera A „Informatii de bază”, tabelele „FIN1 - Bilantul consolidat” si „FIN2 - Contul de profit si pierdere consolidat” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:........

DATA RAPORTĂRII:.............

 

FIN1 - BILANTUL CONSOLIDAT

 

- RON -

FIN1.1 Active

Referinte

Valoare contabilă

1. Casa si disponibilităti la bănci centrale

CP

 

2. Active financiare detinute pentru tranzactionare

2.1. Instrumente financiare derivate detinute pentru tranzactionare

2.2. Instrumente de capitaluri proprii

2.2.1. Instrumente cotate

2.2.2. Instrumente necotate, dara căror valoare justă poate fi determinată

2.2.3. Instrumente de capitaluri proprii la cost

2.3. Instrumente de datorie

2.3.1. Administratii centrale

2.3.2. Institutii de credit

2.3.3. Institutii, altele decât cele de credit

2.3.4. Societăti

2.3.5. Retail

2.4. Credite si avansuri

2.4.1. Administratii centrale

2.4.2. Institutii de credit

2.4.3. Institutii, altele decât cele de credit

2.4.4. Societăti

2.4.5. Retail

IFRS 7.8 (a)(ii); IAS 39.9 IAS 39.9 IAS 32.11

IAS 39.9 IAS 39.9

 

3. Active financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit si pierdere 3.1. Instrumente de capitaluri proprii

3.1.1. Instrumente cotate

3.1.2. Instrumente necotate, dara căror valoare justă poate fi determinată

3.1.3. Instrumente de capitaluri proprii la cost

IFRS 7.8 (a)(i); IAS 39.9 IAS 32.11

 

3.2. Instrumente de datorie

3.2.1. Administratii centrale

3.2.2. Institutii de credit

3.2.3. Institutii, altele decât cele de credit

IAS 39.9

 

3.2.4. Societăti

3.2.5. Retail

3.3. Credite si avansuri

3.3.1. Administratii centrale

3.3.2. Institutii de credit

3.3.3. Institutii, altele decât cele de credit

3.3.4. Societăti

3.3.5. Retail

IAS 39.9

 

4. Active financiare disponibile pentru vânzare

4.1. Instrumente de capitaluri proprii

4.1.1. Instrumente cotate

4.1.2. Instrumente necotate, dara căror valoare justă poate fi determinată

4.1.3. Instrumente de capitaluri proprii la cost

4.2. Instrumente de datorie

4.2.1. Administratii centrale

4.2.2. Institutii de credit

4.2.3. Institutii, altele decât cele de credit

4.2.4. Societăti

4.2.5. Retail

IFRS 7.8 (d); IAS 39.9 IAS 32.11

IAS 39.9

 

 

FIN1.1 Active

Referinte

Valoare contabilă

4.3. Credite si avansuri

4.3.1. Administratii centrale

4.3.2. Institutii de credit

4.3.3. Institutii, altele decât cele de credit

4.3.4. Societăti

4.3.5. Retail

lAS 39.9

 

5. Credite si creante (inclusiv leasing financiar)

5.1. Instrumente de datorie

5.1.1. Administratii centrale

5.1.2. Institutii de credit

5.1.3. Institutii, altele decât cele de credit

5.1.4. Societăti

5.1.5. Retail

5.2. Credite si avansuri

5.2.1. Administratii centrale

5.2.2. Institutii de credit

5.2.3. Institutii, altele decât cele de credit

5.2.4. Societăti

5.2.5. Retail

IFRS 7.8 (c); lAS 39.9 lAS 39 AG26

lAS 39.9

 

6. Investitii păstrate până la scadentă

6.1. Instrumente de datorie

6.1.1. Administratii centrale

6.1.2. Institutii de credit

6.1.3. Institutii, altele decât cele de credit

6.1.4. Societăti

6.1.5. Retail

6.2. Credite si avansuri

6.2.1. Administratii centrale

6.2.2. Institutii de credit

6.2.3. Institutii, altele decât cele de credit

6.2.4. Societăti

6.2.5. Retail

IFRS 7.8 (b); lAS 39.9 lAS 39 AG26

lAS 39 AG26

 

7. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor

7.1. Acoperirea valorii juste

7.2. Acoperirea fluxurilor de trezorerie

7.3. Acoperirea unei investitii nete într-o entitate din străinătate

7.4. Acoperirea valorii juste împotriva riscului de rată a dobânzii

7.5. Acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscului de rată a dobânzii

IFRS 7.22 (b); lAS 39.9

IFRS 7.22 (b); lAS 39.86 (a) IFRS 7.22 (b); lAS 39.86 (b) IFRS 7.22(b);IAS 39.86 (c) IAS39.89A;IAS39IE1-31 lAS 39 IG F6 1-3

 

8. Modificările de valoare justă a elementelor acoperite, în cazul acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

IAS39.89A(a)

 

9. Imobilizări corporale

9.1. Imobilizări corporale

9.2. Investitii imobiliare

CP

IAS1.68(a)

IAS1.68(b)

 

10. Imobilizări necorporale

10.1. Fond comercial

10.2. Alte imobilizări necorporale

IAS1.68(c)

IFRS 3.51; IFRS 3.75 (a)

lAS 38.8

 

11. Investitii în entităti asociate, filiale si asocieri în participatie (contabilizate prin metoda punerii în echivalentă - inclusiv fondul comercial)

IAS1.68(e) IFRS 3.51

 

12. Creante privind impozitele

12.1. Creante privind impozitul curent

12.2. Creante privind impozitul amânat

IAS1.68(m-n)

IAS1.68(m)

IAS1.68(n)

 

13. Alte active

IAS1.74; IAS1.69

 

14. Active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate ca detinute pentru vânzare

IAS1.68A(a); IFRS 5.38

 

15. Total active

 

 

 

- RON -

FIN1.2. Datorii

Referinte

Valoare contabilă

1. Depozite de la bănci centrale

CP

 

2. Datorii financiare detinute pentru tranzactionare

2.1. Instrumente financiare derivate detinute pentru tranzactionare

2.2. Pozitii scurte

2.3. Depozite ale institutiilor de credit

2.4. Depozite (altele decât cele ale institutiilor de credit)

2.5. Certificate de datorie (inclusiv obligatiuni cu intentie de răscumpărare pe termen scurt)

2.6. Alte datorii financiare

IFRS 7.8 (e)(ii); lAS 39.9; IAS39AG 14-15

IAS39AG 15(a)

IAS39AG 15(b)

CP

CP

IAS39AG 15(c)

CP

 

3. Datorii financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit si pierdere

3.1. Depozite ale institutiilor de credit

3.2. Depozite (altele decât cele ale institutiilor de credit)

3.3. Certificate de datorie (inclusiv obligatiuni)

3.4. Datorii subordonate

3.5. Alte datorii financiare

IFRS 7.8 (e)(i); lAS 39.9

CP CP CP CP CP

 

4. Datorii financiare evaluate la cost amortizat

4.1. Depozite ale institutiilor de credit

4.2. Depozite (altele decât cele ale institutiilor de credit)

4.3. Certificate de datorie (inclusiv obligatiuni)

4.4. Datorii subordonate

4.5. Alte datorii financiare

IFRS 7.8 (f)

CP

CP

CP

CP

CP

 

5. Datorii financiare asociate activelor financiare transferate

IFRS 7.13 (d); lAS 39.31; lAS 39.47 (b)

 

6. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor

6.1. Acoperirea valorii juste

6.2. Acoperirea fluxurilor de trezorerie

6.3. Acoperirea unei investitii nete într-o entitate din străinătate

6.4. Acoperirea valorii juste împotriva riscului de rată a dobânzii

6.5. Acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscului de rată a dobânzii

IFRS 7.22 (b); lAS 39.9

IFRS 7.22 (b); lAS 39.86 (a) IFRS 7.22 (b); lAS 39.86 (b) IFRS 7.22(b);IAS 39.86 (c) IAS39.89A;IAS39IE1-31 lAS 39 IG F6 1-3

 

7. Modificările de valoare justă a elementelor acoperite, în cazul acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii

IAS39.89A(b)

 

8. Provizioane 8.1. Restructurare

IAS1.68(k) lAS 37.72

 

8.2. Cauze legale în curs de solutionare si litigii privind impozitele

8.3. Pensii si alte obligatii în beneficiul angajatilor după pensionare

8.4. Angajamente de creditare si garantii

8.5. Contracte oneroase

8.6. Alte provizioane

lAS 37.84 (a); lAS 37 anexa C - ex.6; 10

IAS1.75(d); lAS 19.125

lAS 37 anexa C - ex.9

lAS 37.66; lAS 37 anexa C - ex.8

CP

 

9. Datorii privind impozitele

9.1. Datorii privind impozitul curent

9.2. Datorii privind impozitul amânat

IAS1.68(m-n)

IAS1.68(m)

IAS1.68(n)

 

10. Alte datorii

IAS1.74; IAS1.69

 

11. Capital social rambursabil la cerere (ex. în cazul organizatiilor cooperatiste de credit sau al existentei unor clauze speciale privind capitalul)

lAS 32 IE 33; IFRIC 2

 

12. Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate ca detinute pentru vânzare

IAS1.68A(b); IFRS 5.38

 

13. Total datorii

 

 

- RON -

FIN1.3. Capitaluri proprii

Referinte

Valoare contabilă

1. Capital social

1.1. Capital vărsat

1.2. Capital subscris nevărsat

IAS1.68(p) IAS1.75(e) IAS1.75(e)

 

2. Prime de capital

IAS1.75(e)

 

3. Alte capitaluri proprii

3.1. Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse

3.2. Alte instrumente de capitaluri proprii

CP

lAS 32.28; IAS32AG27(a)

IFRS 2.10; lAS 32.22

 

4. Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare aferente:

4.1. imobilizărilor corporale

4.2. imobilizărilor necorporale

4.3. acoperirii investitiei nete într-o entitate din străinătate (partea eficace)

4.4. conversiei valutare

4.5. acoperirii fluxurilor de trezorerie (partea eficace)

4.6. activelor financiare disponibile pentru vânzare

4.7. activelor imobilizate si grupurilor destinate cedării, clasificate ca detinute pentru vânzare

4.8. altor elemente

CP

lAS 16.39^0

lAS 38.85-86

lAS 39.102 (a)

lAS 21.52 (b)

IFRS 7.23(c); lAS 39.95-96

lAS 39.55 (b)

IFRS 5.18-19; IFRS 5.38

 

5. Rezerve (inclusiv rezultatul reportat)

IAS1.75(e); lAS 1.68 (p)

 

6. «Actiuni proprii»

lAS 32.33-34

 

7. Rezultatul anului curent

IAS1.75(e)

 

8. Interese minoritare

8.1. Rezerve din reevaluare si alte diferente de evaluare

8.2. Alte elemente

IAS1.68(o); IAS27.4 lAS 27.33

CP

CP

 

9. Total capitaluri proprii

 

 

10. Total datorii si capitaluri proprii

 

 

 

Administrator,

...........................................................

(Conducătorul institutiei de credit)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

...........................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei de credit)

(numele, prenumele si semnătura)”

 

DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:...................

DATA RAPORTĂRII: .....................................

 

FIN2 - CONTUL DE PROFIT Sl PIERDERE CONSOLIDAT

- RON -

FIN2 - Contul de profit si pierdere consolidat

Referinte

Valoare

OPERATIUNI CONTINUE

 

 

1. Venituri si cheltuieli financiare si de exploatare

IAS1.81 (a)

 

1.1. Venituri din dobânzi

1.1.1. Casa si disponibilităti la bănci centrale

1.1.2. Active financiare disponibile pentru vânzare

1.1.3. Credite si creante (inclusiv leasing financiar)

1.1.4. Investitii păstrate până la scadentă

1.1.5. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii

1.1.6. Alte active

1.2. Cheltuieli cu dobânzile

1.2.1. Depozite de la bănci centrale

1.2.2. Datorii financiare evaluate la cost amortizat

1.2.3. Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii

1.2.4. Alte datorii

lAS 18.35 (b) (iii) IFRS7IG13

IFRS 7.20 (b)

IFRS 7.20(b); lAS 39.55(b) lAS 39.9

IFRS 7.20 (b); lAS 39.9

IFRS 7.20 (b); lAS 39.9

IFRS 7.20 (b); lAS 39.9

IAS1.83; IAS1.86

IFRS7IG 13; lAS 1.81 (b)

IFRS 7.20 (b); lAS 1.83 I AS 1.86

IFRS 7.20 (b); lAS 39.9

IFRS 7.20 (b); lAS 39.9

IFRS 7.20 (b); lAS 1.83 I AS 1.86

 

1.3. Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere

IFRIC 2.11; lAS 1.83 IAS1.86; IAS32IE33

 

1.4. Venituri din dividende 1.4.1. Active financiare disponibile pentru vânzare

lAS 18.35 (b)(v)

IAS1.83; IAS1.86; lAS 39.55 (b); lAS 39.9

 

1.5. Venituri din taxe si comisioane

IFRS 7.20 (c)

 

1.6. Cheltuieli cu taxe si comisioane

IFRS 7.20 (c)

 

1.7. Câstiguri (pierderi) realizate aferente activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit si pierdere - net

1.7.1. Active financiare disponibile pentru vânzare

1.7.2. Credite si creante (inclusiv leasing financiar)

1.7.3. Investitii păstrate până la scadentă

1.7.4. Datorii financiare evaluate la cost amortizat

1.7.5. Altele

IFRS 7.20 (a) (ii-v)

IFRS 7.20 (a) (ii); lAS 39.55 (b)

IFRS 7.20(a)(iv); lAS 39.9

IFRS 7.20(a)(iii); lAS 39.9

IFRS 7.20(a)(v); lAS 39.9

IAS1.83; IAS1.86

 

1.8. Câstiguri (pierderi) aferente activelor si datoriilor financiare detinute pentru tranzactionare - net

1.8.1. Instrumente de capitaluri proprii si instrumente financiare derivate legate de acestea

1.8.2. Instrumente de rată a dobânzii si instrumente financiare derivate legate de acestea

1.8.3. Instrumente de curs de schimb

1.8.4. Instrumente de risc de credit si instrumente financiare derivate legate de acestea

1.8.5. Mărfuri si instrumente financiare derivate legate de acestea

1.8.6. Altele (inclusiv instrumente financiare derivate încorporate)

IFRS7.20(a)(i); IAS39.55(a) CP

CP CP

CP

CP CP

 

 

FIN2 - Contul de profit si pierdere consolidat

Referinte

Valoare

1.9. Câstiguri (pierderi) aferente activelor si datoriilor financiare clasificate la valoarea justă prin contul de profit si pierdere - net

IFRS7.20(a)(i);IAS39.55(a)

 

1.10. Câstiguri (pierderi) din contabilitatea de acoperire - net

IFRS 7.24

 

1.11. Diferente de curs de schimb - net

lAS 21.28; IAS21.52(a)

 

1.12. Câstiguri (pierderi) din derecunoasterea activelor, altele decât cele detinute pentru vânzare - net

I AS 1.34

 

1.13. Alte venituri din exploatare

IAS1.83; IAS1.86

 

1.14. Alte cheltuieli de exploatare

1.14.1. Taxe si impozite, altele decât impozitul pe profit

IAS1.83; IAS1.86

 

2. Cheltuieli administrative

lAS 1.88-89; IAS1.92

 

2.1. Cheltuieli cu personalul

2.2. Cheltuieli generale si administrative

IAS1.91 CP

 

3. Amortizarea

I AS 1.93

 

3.1. Imobilizări corporale

3.2. Investitii imobiliare

3.3. Imobilizări necorporale (altele decât fondul comercial)

lAS 1.88-91

lAS 1.88-91

lAS 1.88-91; lAS 38.118 (e)(vi)

 

4. Provizioane

lAS 37.84

 

5. Deprecieri

 

 

5.1. Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit si pierdere

5.1.1. Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate)

5.1.2. Active financiare disponibile pentru vânzare

5.1.3. Credite si creante (inclusiv leasing financiar)

5.1.4. Investitii păstrate până la scadentă

5.2. Deprecierea activelor nefinanciare

5.2.1. Imobilizări corporale

5.2.2. Investitii imobiliare

5.2.3. Fond comercial

5.2.4. Imobilizări necorporale (altele decât fondul comercial)

5.2.5. Investitii în entităti asociate, filiale si asocieri în participatie, contabilizate folosind metoda punerii în echivalentă

5.2.6. Altele

IFRS 7.20 (e); lAS 39.63 lAS 39.66; lAS 39.67

IFRS 7.20 (e); lAS 39.66

IFRS 7.20 (e); lAS 39.67

IFRS 7.20 (e); lAS 39.63

IFRS 7.20 (e); lAS 39.63

lAS 36.126 (a)

lAS 16.73 (e)(v-vi)

lAS 40.79 (d) (v)

IFRS 3.75 (e)

lAS 38.118 (e)(iv-v)

lAS 28.31

 

6. Fond comercial negativ recunoscut imediat în contul de profit si pierdere

IFRS 3.67 (g)

 

7. Partea din profitul sau pierderea entitătilor asociate, filialelor si asocierilor în participatie, contabilizate utilizând metoda punerii în echivalentă

IAS1.81 (c); lAS 28.38 lAS 31.56

 

8. Profitul sau pierderea din active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate ca detinute pentru vânzare, care nu pot fi considerate activităti întrerupte

IFRS 5.37

 

9. TOTAL PROFIT SAU PIERDERE DIN OPERATIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE

 

 

10. Cheltuieli (venituri) cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operatiuni continue

IAS1.81 (d); IAS 12.77

 

11. TOTAL PROFIT SAU PIERDERE DIN OPERA TIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE

 

 

12. Profitul sau pierderea din activităti întrerupte după impozitare

IAS1.81 (e)

 

13. TOTAL PROFIT SAU PIERDERE DUPĂ IMPOZITARE SI ACTIVITĂTI ÎNTRERUPTE

IAS 1.81 (f)

 

14. Profitul sau pierderea atribuibil(ă) intereselor minoritare

IAS 27.33; IAS 1.82 (a)

 

15. PROFITUL SAU PIERDEREA ATRIBUIBIL(Ă)

DETINĂTORILOR CAPITALURILOR PROPRII ALE SOCIETĂTII-MAMĂ

IAS 1.82 (b)

 

 

Administrator,

...........................................................

(Conducătorul institutiei de credit)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

...........................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei de credit)

(numele, prenumele si semnătura)”