MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 601            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 12 august 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.349. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

4.651. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.382/2008 pentru aprobarea Listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008, rezultată în urma analizării contestatiilor depuse de către solicitanti

 

REPUBLICĂRI

 

Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002

pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

Văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice nr. EN 7.943 din 22 iulie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (5) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste Normele pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la dosarul produselor din tutun comercializate pe teritoriul României.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenul ingredient are semnificatia prevăzută la art. 2 lit. I) din Legea nr. 349/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Dosarul produsului din tutun cuprinde informatiile prevăzute în art. 34 alin. (1) din Legea nr. 349/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Începând cu anul 2009 formatul de raportare este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2 si 3 si este pus la dispozitia producătorilor sau importatorilor de produse din tutun de către Ministerul Sănătătii Publice, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene.

(2) Pentru anul 2008 se recomandă utilizarea formatului de raportare prevăzut la alin. (1), fără a fi obligatoriu.

Art. 5. - (1) Informatiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 349/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la ingredientele utilizate în procesul de fabricatie a produselor din tutun, precum si cantitătile si motivul utilizării acestora se transmit sub forma tabelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Tabelul prevăzut în anexa nr. 1 se completează pentru toate produsele din tutun comercializate, pentru fiecare marcă si pentru fiecare tip de produs din tutun, în limba engleză.

(3) Datele din tabelul prevăzut în anexa nr. 1 reprezintă informatii cu caracter de secret de serviciu si sunt supuse prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu.

(4) În vederea respectării prevederilor alin. (3), ambalajul de transport al suportului informatiilor este inscriptionat cu mentiunea „Secret de serviciu".

(5) Datele din tabelul prevăzut în anexa nr. 1 pot fi protejate împotriva copierii, modificării si reproducerii, precum si pe perioada transmiterii postale, caz în care informatiile vor fi transmise în dublu exemplar (două CDROM-uri/DVD-uri/floppy disk-uri) - unul pentru uz national si unul pentru a fi transmis Comisiei Europene.

Art. 6. - (1) Informatiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 349/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la datele toxicologice disponibile producătorului sau importatorului referitoare la ingredientele utilizate, se transmit sub forma tabelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se completează prin bifarea coloanei pentru care producătorul sau importatorul detine date toxicologice.

(3) Forma completă a datelor toxicologice disponibile producătorului sau importatorului, mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2, se furnizează pe suport CDROM, DVD sau floppy disk, distinct de cel utilizat pentru tabelul din anexa nr. 1, la prima transmitere a dosarului produsului din tutun în forma prevăzută de actualul ordin, în limba română sau engleză. La raportările anuale ulterioare se vor mentiona doar datele toxicologice nou-apărute fată de raportările anterioare.

Art. 7. - (1) În vederea aplicării art. 34 alin. (3) si (4) din Legea nr. 349/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la informarea consumatorilor, producătorii sau importatorii de produse din tutun vor completa tabelul prevăzut în anexa nr. 3 cu informatii despre ingredientele utilizate în procesul de fabricatie, cu exceptia celor care contin formule specifice de produs indicate de producător drept secret de fabricatie.

(2) Tabelul prevăzut în anexa nr. 3 se completează în limba română si în limba engleză în vederea transmiterii la Comisia Europeană.

(3) Tabelul prevăzut în anexa nr. 3 se furnizează pe suport CDROM, DVD sau floppy disk, distinct de cel utilizat pentru tabelul din anexa nr. 1.

Art. 8. - (1) Dosarul produsului din tutun este însotit de o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al companiei producătoare sau importatoare a produsului din tutun, conform căreia listele sunt reale si completate pe baza tuturor informatiilor disponibile la momentul respectiv, conform modelului din anexa nr. 4.

(2) Dosarul produsului din tutun este însotit de un document de identificare a companiei producătoare sau importatoare a produsului din tutun, conform modelului din anexa nr. 5.

Art. 9. - (1) Informatiile cuprinse în dosarul produsului din tutun se transmit anual la Institutul de Sănătate Publică Bucuresti pe suport CDROM, DVD sau floppy disk, până la data de 1 septembrie.

(2) Institutul de Sănătate Publică Bucuresti ia toate măsurile necesare asigurării confidentialitătii datelor cuprinse în dosarele produselor de tutun.

(3) Institutul de Sănătate Publică Bucuresti desemnează 2 experti pentru primirea, evaluarea si prelucrarea informatiilor cuprinse în dosarele produselor din tutun, în conformitate cu legiSIatia în vigoare privind regimul general al secretelor de serviciu.

(4) La primirea dosarului produsului din tutun, Institutul de Sănătate Publică Bucuresti confirmă primirea dosarului prin două numere de înregistrare: unul din registrul de evidentă a informatiilor secrete de serviciu (pentru CDROM-ul/DVD-ul/ floppy disk-ul inscriptionat cu mentiunea „Secret de serviciu") si unul din registrul general de înregistrare a documentelor (pentru informatiile care nu sunt considerate „secrete").

(5) Nu este permisă utilizarea niciunei parole sau a vreunei forme de protectie a datelor în interiorul fisierelor ce contin informatiile cuprinse în dosarul produsului din tutun, cu exceptia celor prevăzute la art. 5 alin. (5).

(6) în cazul în care documentele nu pot fi deschise, producătorul sau importatorul de produse din tutun va fi informat în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea dosarului.

Art. 10. - (1) Institutul de Sănătate Publică Bucuresti evaluează corectitudinea completării tabelelor si conformitatea ingredientelor folosite în produsele din tutun cu Lista substantelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 763/455/2004, cu completările ulterioare.

(2) În cazul identificării unor substante care nu sunt cuprinse în Lista substantelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 763/455/2004, cu completările ulterioare, Institutul de Sănătate Publică Bucuresti informează Inspectia Sanitară de Stat din Ministerul Sănătătii Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării.

(3) Informatiile cuprinse în anexa nr. 3 sunt transmise de către Institutul de Sănătate Publică Bucuresti în format electronic Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice în termen de două luni de la receptia lor, în vederea publicării pe pagina de internet a ministerului.

Art. 11. - (1) în vederea implementării art. 142 din Legea nr. 349/2002, cu modificările si completările ulterioare, informatiile din dosarele produselor din tutun sunt transmise Comisiei Europene de către Ministerul Sănătătii Publice, prin Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

(2) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, Institutul de Sănătate Publică Bucuresti furnizează Ministerului Sănătătii Publice lista dosarelor produselor din tutun transmise Comisiei Europene.

Art. 12. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. 5, 6 si 7, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 2 din Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substantelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun, cu completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2004.

Art. 13. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 22 iulie 2008.

Nr. 1.349.

 

ANEXA Nr. 1

 

Formatul general de raportare a informatiilor cu privire la ingredientele utilizate în procesul de fabricatie a produselor din tutun, precum si cantitătile si motivul utilizării acestora, în vederea transmiterii către autoritătile de reglementare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientele utilizate în procesul de fabricatie a produsului din tutun, precum si cantitătile si motivul utilizării acestora, în vederea transmiterii către autoritătile de reglementare

- secret -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Informatii cu privire la produsul din tutun

Informatii cu privire la ingredientele din produsul din tutun

(includeti numărul total de ingrediente adăugate)

Numele

producătorului sau importatorului

Tara

Anul

Tipul produsului

Numele mărcii

Caracteristicile mărcii

Pentru tigarete

Greutatea unitătii de produs

Greutatea tutunului

Categoria

Numele ingredientului

Cantitatea ingredientului

Functia ingredientului

Numărul de înregistrare al ingredientului

Datele toxicologice disponibile despre ingredient

Gudron

Nicotină

Monoxid de carbon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia si structura datelor cu privire la ingredientele utilizate în procesul de fabricatie a produselor din tutun, precum si cantitătile si motivul utilizării acestora

 

Nr. coloanei

Titlul coloanei

Explicatie

1

Numele producătorului sau importatorului

Numele companiei care produce sau al celei care importă, atunci când este cazul, produsul din tutun

2

Tara

România - RO

3

Anul

Anul la care se referă informatiile cu privire la ingrediente

4

Tipul produsului

Tipul produselor din tutun. Tipurile posibile de produs sunt:

- tigarete {cigarettes)

- trabuc {cigar)

- tutun tăiat fin {fine cut tobacco)

- tutun pentru pipă (pipe tobacco)

- tutun pentru narghilea [tobacco for waterpipe)

- alte produse din tutun (vă rugăm specificati) [other tobacco products)

5

Numele mărcii

Numele complet al mărcii produsului din tutun, incluzând tipul, de exemplu: marca X Platinium sau marca X Mentol

6

Caracteristicile mărcii

Caracteristicile mărcii produsului din tutun, incluzând: stilul pachetului, mărimea pachetului, dimensiunile produsului din tutun, produs cu filtru sau fără filtru1),2)

7

Cantitatea de gudron

Se va furniza pentru tigarete si se va măsura în conformitate cu ISO 3308 si ISO 43873).

8

Cantitatea de nicotină

Se va furniza pentru tigarete si se va măsura în conformitate cu ISO 3308 si ISO 103153).

9

Cantitatea de monoxid de carbon

Se va furniza pentru tigarete si se va măsura în conformitate cu ISO 3308 si ISO 84543).

10

Greutatea unitătii de produs

Greutatea unei unităti de produs4), exprimată în miligrame, inclusiv umiditatea specifică a produsului în pachet

11

Greutatea tutunului

Greutatea tutunului într-o unitate de produs4), exprimată în miligrame, inclusiv continutul de umiditate

12

Categoria

Categoria componentei sau a materialului la care se adaugă ingredientul

Prima categorie dată trebuie să fie „tutun" si ingredientele trebuie să fie mentionate pentru fiecare categorie în ordinea descrescătoare a greutătii.

Pentru tigarete, aceste categorii sunt:

- tutun (ars)

- hârtie de tigaretă (arsă)

- adeziv pentru lipirea longitudinală a hârtiei de tigaretă (ars)

- cerneală utilizată pe hârtia de tigaretă (arsă)

- material filtrant (nears)

- învelisul filtrului (nears)

- adezivul filtrului (nears)

- hârtia si cerneala capătului rămas (nearse) Pentru trabucuri, aceste categorii sunt:

- tutun (ars)

- material de filtrare (nears)

- învelisul filtrului (nears)

- adezivul filtrului (ars)

- hârtia capătului rămas al trabucului (nearsă)

- adeziv (nears)

- capătul rămas al trabucului (nears)

Pentru tutunul tăiat fin, tutunul pentru pipă si tutunul pentru narghilea, categoria este:

- tutun (ars)

Alte categorii (vă rugăm specificati)

13

Numele ingredientului

Numele ingredientului adăugat produsului din tutun

Ingredientele trebuie enumerate pentru fiecare categorie (mentionată în coloana 12)

în ordinea descrescătoare a greutătii, începând cu ingredientele adăugate tutunului.

14

Cantitatea ingredientului

Cantitatea ingredientului utilizat la fabricarea produsului din tutun, exprimată ca medie, deviere standard si intervalul de încredere 95%, în miligrame per o unitate de produs5),6)

15

Functia ingredientului

Functia ingredientului. Functiile ingredientelor sunt prezentate în lista explicativă din prezenta anexa, cu codul si definitia lor. Aici trebuie indicat codul functiei în conformitate cu lista mentionată, iar dacă un ingredient are mai multe functii, trebuie indicate toate codurile functiilor.

16

Numărul de înregistrare al ingredientului

Este numărul de înregistrare din Serviciul de Rapoarte Chimice {CAS), utilizat pentru a identifica ingredientul, si este numărul preferat a fi indicat aici. Dacă nu este disponibil un număr CAS, trebuie indicat un alt număr adecvat al ingredientului, cum ar fi FEMA, CoE sau FL (vezi tabelul 2 pentru explicatii cu privire la aceste numere).

17

Datele toxicologice disponibile despre ingredient

Vă rugăm indicati „Da" sau „Nu". Dacă „Da", vă rugăm completati informatiile din anexa nr. 2.

 

Lista explicativă a functiilor ingredientelor din tutun si ale ingredientelor nontutun (INT) în produsul din tutun, cu codul si definitia pentru coloana 15 din tabel

 

Cod functie

Nume functie

Definitie functie

1

Agent de crestere a dependentei

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: creste proprietătile adictive ale produsului. Aceasta include cresterea dependentei de nicotină prin purjarea amestecului, prin echilibrarea coloanei de tutun, prin efectele sinergice ale produsilor de piroliză sau prin schimbarea pH-ului.

2

Adeziv

Pentru utilizarea atât ca ingredient din tutun, cât si ca INT: substantă de bază ce contribuie direct la adeziune prin unirea suprafetelor si rezistenta la separare.

3

Liant

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: mentine starea fizică si textura produsului.

Pentru utilizare ca INT: substantă care oferă puterea de uscare si/sau mentine integritatea materialului.

4

Agent purtător

Pentru utilizare ca INT: substantă utilizată pentru a dizolva, dilua sau dispersa un ingredient, pentru a-i facilita manevrarea si aplicarea, fără a modifica functia sa tehnologică.

5

Colorant

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: modifică culoarea unei componente a produsului.

Pentru utilizare ca INT: vopsea, pigment sau alt agent utilizat pentru a revela si/sau a afecta proprietătile optice ale unei componente.

6

Modificator de ardere

Pentru utilizare atât ca ingredient din tutun, cât si ca INT: influentează modul de ardere a produsului.

7

Fibră

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: substantă de pornire si adjuvant pentru tutunul omogenizat si reconstituit.

Pentru utilizare ca INT: substantă de pornire si bază pentru materiale de hârtie.

8

Substantă de umplere

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: contribuie la masa produsului, fără a contribui în mod semnificativ la miros, gust, savoare sau aromă.

Pentru utilizare ca INT: contribuie la masa produsului, fără a contribui în mod semnificativ la miros, gust, savoare sau aromă. Este utilizat si pentru a controla caracteristici fizice cum ar fi opacitatea si strălucirea.

9

Component al filtrului

Pentru utilizare ca INT: substantă din ansamblul filtrului, fără proprietăti implicite de filtrare

10

Material filtrant

Pentru utilizare ca INT: substantă cu proprietăti implicite de filtrare

11

Aromă

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: revelează un anumit gust, savoare sau aromă a unui produs din tutun.

12

Umectant

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: previne uscarea produsului (inclusiv apă).

13

Plastifiant

Pentru utilizare ca INT: creste aderenta si flexibilitatea cernelei si adezivilor în produs. Utilizat pentru a întări componentele filtrului pentru a mentine caracteristicile fizice ale filtrului.

14

Conservant

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: protejează produsul de deteriorarea cauzată de microorganisme.

15

Adjuvant de procesare

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: acestea sunt adăugate de către producătorii de tutun pentru a facilita procesul de productie si fie nu sunt prezente în produsul finit, fie se produc în cantităti reziduale si nu au nicio functie în produsul finit.

Pentru utilizare ca INT: orice substantă adăugată în mod intentionat unui material în cursul productiei pentru a facilita procesarea fie a acelui material, fie a produsului din tutun pentru îndeplinirea unui anumit scop tehnologic. Acest lucru poate avea drept rezultat prezenta neintentionată, dar inevitabilă din punct de vedere tehnic, a substantei sau derivatelor sale în produsul finit, care nu au efect tehnologic.

16

Solvent

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: utilizat pentru a dizolva, dilua un ingredient fără a modifica functia sa, cu scopul de a facilita manevrarea si aplicarea. Unii solventi pot contine denaturanti.

17

Agent de dimensionare (formare)

Pentru utilizare ca INT: substantă utilizată pentru modificarea proprietătilor de umezire si a tensiunii superficiale a hârtiei

18

Agent de intensificare a fumului

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: substantă utilizată pentru a ameliora efectele fumului, făcându-l mai gustos, prin utilizarea fie a agentilor de îndulcire, fie a agentilor chimici care diminuează aversiunea normală a căilor respiratorii fată de fum sau au o actiune farmacologică

19

Modificator de culoare a fumului

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: substanta utilizată pentru a modifica culoarea curentului principal si/sau lateral al fumului

20

Modificator de miros al fumului

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: substantă utilizată pentru a modifica mirosul curentului principal si/sau lateral al fumului

21

Sos

Pentru utilizare ca ingredient din tutun: ingredient adăugat în timpul procesării frunzelor pentru a îmbunătăti gustul de bază al tutunului, usurinta procesării si capacitatea de mentinere a umiditătii

22

Altele

Alte functii, care nu sunt definite mai sus

 

1) Indicati, de asemenea, caracteristicile pachetelor de alte dimensiuni ce contin exact aceleasi produse. Informatiile transmise cu privire la toate aceste produse vor fi aceleasi.

2) Unele pachete/cutii de trabucuri contin mai mult de un produs (mai multe tipuri de trabucuri). Acest lucru trebuie notat în acest rând; informatiile cu privire la fiecare tip de produs trebuie depuse separat.

3) Adăugati numele si adresa laboratorului în care s-au realizat testele.

4) O unitate de produs este un trabuc, o tigaretă, 750 mg de tutun tăiat fin si 1 g de tutun pentru pipă, tutun de prizat, tutun pentru narghilea sau tutun de mestecat.

5) O unitate de produs este un trabuc, o tigaretă, 750 mg de tutun tăiat fin si 1 g de tutun pentru pipă, priză de tutun, tutun pentru narghilea sau tutun de mestecat.

6) Se recomandă un minimum de 6-8 măsurări pentru a obtine o valoare medie.

 

ANEXA Nr. 2

 

Datele toxicologice disponibile producătorului sau importatorului referitoare la ingredientele utilizate

în procesul de fabricatie a produselor din tutun

 

 

 

 

Date toxicologice disponibile producătorului sau importatorului referitoare la ingredientele utilizate în procesul de fabricatie a produselor din tutun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Identificarea ingredientului din tutun

Date toxicologice disponibile pentru ingrediente

Ingredient nears

Ingredient ars

Pentru ingredientul în sine

Pentru ingredientul adăugat în amestec

Numele producătorului sau importatorului

Tara

Anul

Numele ingredientului

Numărul CAS

Numărul FEMA

Numărul CoE

Numărul FL

Numărul ca aditiv

Statutul ingredientului nears

Date toxicologice despre ingredientul nears

Piroliză

Studii de transfer

Compozitia fumului

Studii toxicologice in vito

Carcinogeneză dermică/prin inhalare

Toxicitate cardiovasculară

Studii de inhalare (acută si subcronică)

Toxicitate la nivelul functiei de reproducere si toxicitate de dezvoltare

Proprietătile adictive

Compozitia fumului

Studii toxicologice in vito

Carcinogeneză dermică/prin inhalare

Toxicitate cardiovasculară

Studii de inhalare acută si subcronică

Toxicitate la nivelul functiei de reproducere si toxicitate de dezvoltare

Proprietătile adictive

Alte informatii toxicologice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea modului de completare a tabelului ce contine datele toxicologice disponibile producătorului sau importatorului referitoare la ingredientele utilizate în procesul de fabricatie a produselor din tutun

 

Nr. coloanei

Titlul coloanei

Explicatie

Identificarea ingredientului

Termeni si numere care se pot utiliza pentru a face referire la ingredientul respectiv

1

Numele producătorului sau importatorului

Numele companiei care produce sau importă produsul din tutun (acolo unde este cazul)

2

Tara

România - RO

3

Anul

Anul la care se referă informatiile cu privire la ingrediente

4

Numele ingredientului

Numele ingredientului adăugat produsului din tutun. Ingredientele trebuie enumerate pentru fiecare categorie (mentionată în coloana 12), în ordinea descrescătoare a greutătii.

5

Numărul CAS

Este numărul de înregistrare din Serviciul de Rapoarte Chimice (CAS1)), utilizat pentru a identifica ingredientul. Unde este cazul, se poate indica mai mult de un număr CAS.

6

Numărul FEMA

Numărul de referintă al ingredientului dat de Asociatia Producătorilor de Arome si Extracte (FEMA2)), dacă a fost acordat

7

Numărul CoE

Numărul de referintă al ingredientului dat de Consiliul Europei (CoE 3)), dacă a fost acordat

8

Numărul FL

Numărul european de aromă al ingredientului (FL4)), dacă a fost acordat

9

Numărul ca aditiv

Dacă ingredientul este un aditiv alimentar, trebuie indicat numărul său ca aditiv alimentar.

Date toxicologice disponibile pentru ingredient

Datele vor include informatii disponibile gratuit în literatură sau în resursele interne.

Câmpurile trebuie completate astfel:

0: dacă nu sunt disponibile date toxicologice

1: dacă sunt disponibile date toxicologice, dar nu sunt noi

2: dacă s-au obtinut date toxicologice noi în anul de raportare

Ingredient nears

Date toxicologice disponibile pentru ingredient în forma nearsă

10

Statutul ingredientului nears

Reglementarea si clasificarea standard de către organele internationale. Exemplu: CoE, GRAS5) (considerat în general ca fiind sigur), JECFA6) (Comitetul de experti în aditivi alimentari)

11

Date toxicologice despre ingredientul nears

Trebuie incluse orice date toxicologice disponibile pentru ingredient, inclusiv date cu privire la caracterul mutagen, carcinogen si alte tipuri relevante de toxicitate.

Ingredient ars

Date toxicologice disponibile pentru ingredient în forma sa arsă

Pentru un singur ingredient

Date toxicologice pentru ingredient evaluat ca atare

12

Piroliză

Experimente care indică comportamentul la piroliză si transferul intact al ingredientului în fum

13

Studii de transfer

Studii care evaluează proportia din ingredient care se transferă intact în fum si/sau care identifică orice produse de dezintegrare

14

Compozitia fumului

Studii cu privire la efectul adăugării unui ingredient din tutun în articolul testat asupra: 1) compozitiei fumului inhalat; si 2) toxicitătii fumului inhalat

15

Studii toxicologice in vitro

Teste toxicologice de evaluare a proprietătilor genotoxice si citotoxice ale fumului inhalat sau ale fractiunilor acestuia

16

Carcinogeneză dermică/prin inhalare

Teste in vivo pentru a stabili dacă ingredientul afectează proprietătile tumorigene ale produsului din tutun. Analizele ar trebui să se bazeze pe expunerea fie prin inhalare, fie dermală.

17

Toxicitate cardiovasculară

Teste in vitro si in vivo pentru a evalua efectele toxicologice ale ingredientului la nivelul inimii si vaselor de sânge. Evaluările pentru toxicitatea cardiovasculară includ evaluări ale functiilor endoteliale (vasodilatare, vasoconstrictie, eliberare de oxid nitric), preparatele de cord Langendorff pentru a evalua debitul cardiac si caracterul cronic, frecventa cardiacă si presiunea sanguină in vivo.

18

Studii de inhalare (acută si subcronică)

Evaluări in vivo realizate pentru a analiza efectul modificărilor fumului inhalat diluat, datorat ingredientului, asupra toxicitătii sistemice a produsului, cu o atentie specială acordată histopatologiei tractului respirator

Nr. coloanei

Titlul coloanei

Explicatie

19

Toxicitate la nivelul functiei de reproducere si toxicitate de dezvoltare

Evaluări pentru a stabili efectul ingredientului asupra sistemului de reproducere si potentialul său de a cauza malformatii la nastere. Aceste evaluări pot avea în vedere mărimea resturilor, diferentele în functie de sex, vârstă (pubertatea) si caracterul teratogen în culturile embrionare.

20

Proprietătile adictive

Analiza posibilei proprietăti adictive a ingredientului, adică dacă ingredientul promovează dependenta. Aceste evaluări pot include studii de autoadministrare, studii de întărire a consumului, studii de înlocuire sau de discriminare cu medicamente, studii referitoare la renuntarea la consum. În plus, evaluările pot investiga efectul procesului de sinteză si degradare permanentă a neurotransmitătorilor, efectul eliberării de neurotransmitători, legarea de receptorii dopaminergici sau de alti receptori implicati în adictie si generarea de posibile componente care induc dependenta.

 

Alte informatii toxicologice

Date care nu sunt descrise în nicio categorie

Pentru ingredientul adăugat într-un amestec

Ingredientul de tutun evaluat ca parte dintr-un amestec

21

Compozitia fumului

Ase vedea explicatiile date pentru coloana 14

22

Studii toxicologice in vitro

Ase vedea explicatiile date pentru coloana 15

23

Carcinogeneză dermică/prin inhalare

Ase vedea explicatiile date pentru coloana 16

24

Toxicitate cardiovasculară

Ase vedea explicatiile date pentru coloana 17

25

Studii de inhalare acută si subcronică

Ase vedea explicatiile date pentru coloana 18

26

Toxicitate la nivelul functiei de reproducere si toxicitate de dezvoltare

Ase vedea explicatiile date pentru coloana 19

27

Proprietăti adictive

Ase vedea explicatiile date pentru coloana 20

28

Alte informatii toxicologice

Date care nu sunt descrise în nicio altă categorie

 

1) Chemical Abstracts Service.

2) Flavourand Extract Manufacturers Association.

3) Council of Europe.

4) European Flavouring.

5) Generally Regarded As Safe.

6) Joint Committee on Food Additives.

 

ANEXA Nr. 3

 

Formatul general de raportare a informatiilor cu privire la ingredientele utilizate în procesul de fabricatie a produselor din tutun în vederea informării publicului larg

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Informatii cu privire la produsul din tutun

Informatii cu privire la ingredientele din tutun

Numele producătorului

sau importatorului

Țara

 

Anul

Tipul produsului

Numele mărcii

Caracteristicile

mărcii

 

Doar pentru țigarete

Greutatea unității

de produs

Greutatea

Numele

ingredientului

 

Cantitatea

ingredientului

 

Funcția

ingredientului

 

Gudron

Nicotină

CO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia si structura datelor cu privire la ingredientele utilizate în procesul de fabricatie a produselor din tutun, precum si cantitătile si motivul utilizării acestora, în scopul informării publicului larg

 

Nr. coloanei

Titlul coloanei

Explicatie

1

Numele producătorului sau importatorului

Numele companiei care produce sau a celei care importă, atunci când este cazul, produsul din tutun

2

Tară

România - RO

3

Anul

Anul la care se referă informatiile cu privire la ingrediente

4

Tipul produsului

Tipul produselor din tutun. Tipurile posibile de produs sunt:

- tigarete

- trabuc

- tutun tăiat fin

- tutun pentru pipă

- tutun pentru narghilea

- alte produse din tutun (vă rugăm specificati)

5

Numele mărcii

Numele complet al mărcii produsului din tutun, cum arfi, de exemplu, Marca X Platinium sau Marca X Mentol

6

Caracteristicile mărcii

Caracteristicile mărcii produselor din tutun, incluzând: stilul pachetului, mărimea pachetului, mărimea produsului din tutun si produs cu filtru sau fără filtru1), 2)

7

Cantitatea de gudron

Se va furniza pentru tigarete si se va măsura în conformitate cu ISO 3308 si ISO 43873).

8

Cantitatea de nicotină

Se va furniza pentru tigarete si se va măsura în conformitate cu ISO 3308 si ISO 103153).

9

Cantitatea de monoxid de carbon

Se va furniza pentru tigarete si se va măsura în conformitate cu ISO 3308 si ISO 84543).

10

Greutatea unitătii de produs

Greutatea unei unităti de produs4), exprimată în miligrame, inclusiv umiditatea specifică a produsului în pachet

11

Greutatea tutunului

Greutatea tutunului într-o unitate de produs4), exprimată în miligrame, inclusiv continutul de umiditate

12

Categoria

Categoria componentei sau materialului la care se adaugă ingredientul, raportată în următoarea ordine:

Pentru tigarete, aceste categorii sunt:

- tutun (ars)

- hârtie de tigaretă (arsă)

- adeziv pentru lipirea longitudinală a hârtiei de tigaretă (ars)

- cerneală utilizată pe hârtia de tigaretă (arsă)

- material filtrant (nears)

- învelisul filtrului (nears)

- adezivul filtrului (nears)

- hârtia si cerneala capătului rămas (nearse) Pentru trabucuri, aceste categorii sunt:

- tutun (ars)

- material de filtrare (nears)

- învelisul filtrului (nears)

- adezivul filtrului (ars)

- hârtia capătului rămas al trabucului (nearsă)

- adeziv (nears)

- capătul rămas al trabucului (nears)

Pentru tutunul tăiat fin, tutunul pentru pipă si tutunul pentru narghilea, categoria este:

- tutun (ars)

Alte categorii (vă rugăm specificati)

 

Nr. coloanei

Titlul coloanei

Explicatie

13

Numele ingredientului

Numele ingredientului adăugat în produsul din tutun

Ingredientele trebuie listate pentru fiecare categorie în ordinea descrescătoare a greutătii,

pentru fiecare categorie mentionată în coloana 12.

14

Cantitatea ingredientului

Cantitatea ingredientului utilizată la fabricarea produsului din tutun, exprimată ca medie, deviere standard si intervalul de încredere 95%, în miligrame per o unitate de produs5), 6)

15

Functia ingredientelor

Functia ingredientelor. Posibilele functii ale ingredientelor sunt:

1. agent de crestere a dependentei (inclusiv agentul de crestere a dependentei de nicotină)

2. adeziv

3. liant

4. agent purtător

5. colorant

6. modificator de ardere

7. fibră

8. substantă de umplere

9. component al filtrului

10. material filtrant

11. aromă

12. umectant

13. plastifiant

14. conservant

15. adjuvant de procesare

16. solvent

17. agent de dimensionare

18. agent de intensificare a fumului

19. modificator de culoare al fumului

20. modificator de miros al fumului

21. sos

22. altele

 

Ilustrarea formatului tabelului:

- datele cu privire la ingrediente nu sunt menite a fi întelese ca informatii de sigurantă;

- industria este responsabilă de acuratetea informatiilor pe care Ie-a furnizat;

- nu sunt date complete pentru că unele sunt considerate a fi secrete comerciale de către industrie*)


1) Indicati, de asemenea, caracteristicile pachetelor de alte dimensiuni ce contin exact aceleasi produse. Informatiile transmise cu privire la toate aceste produse vor fi aceleasi.

2) Unele pachete/cutii de trabucuri contin mai mult de un produs (mai multe tipuri de trabucuri). Acest lucru trebuie notat în acest rând; informatiile cu privire la fiecare tip de produs trebuie depuse separat.

3) Adăugati numele si adresa laboratorului în care s-au realizat testele.

4) O unitate de produs este un trabuc, o tigară, 750 mg de tutun tăiat mărunt si 1 g de tutun pentru pipă, narghilea, de mestecat sau de prizat.

5) O unitate de produs este un trabuc, o tigară, 750 mg de tutun tăiat fin si 1 g de tutun pentru pipă, tutun de prizat, tutun pentru narghilea sau tutun de mestecat.

6) În prezent, pragurile de raportare sunt propuse astfel: pentru tigarete si tutun tăiat mărunt se pot grupa aromele individuale utilizate în cantităti sub 0,1% din greutatea totală a unitătii de produs din tutun. Pentru tutunul pentru pipă, trabucuri si produsele din tutun care nu se fumează, pragul este stabilit provizoriu la 0,5%.

*) în prezent, pragurile de raportare sunt propuse astfel: pentru tigarete si tutun tăiat fin se pot grupa aromele individuale utilizate în cantităti sub 0,1 % din greutatea totală de unitate de produs din tutun. Pentru tutunul pentru pipă, trabucurile si produsele din tutun care nu se fumează, pragul este stabilit provizoriu la 0,5%.

 

ANEXA Nr. 4

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE DE CONFORMITATE

cu privire la ingredientele utilizate în procesul de fabricatie a produselor din tutun

 

Subsemnatul/Subsemnata,....................................................................................................................................................., (numele si prenumele declarantului)

având cartea de identitate/ buletinul de identitate seria.........nr......................, eliberată/eliberat de...............................................

la data de...................., cu functia de...............................................la.............................................................................................., (producătorul sau importatorul produsului din tutun) în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1 din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.349/2008, declar pe propria răspundere că:

1. listele cuprinse în dosarul produsului din tutun sunt completate în mod real si complet, pe baza tuturor informatiilor disponibile la momentul depunerii dosarului;

2. produsul din tutun este conform cu informatiile cuprinse în dosar;

3. am luat cunostintă de faptul că declararea de date nereale, incomplete sau gresite atrage răspunderea penală si se pedepseste conform art. 292 din Codul penal.

Declaratia de mai sus este valabilă pentru următoarele produse din tutun: (Se vor mentiona numele produselor din tutun pentru care se depun dosarele, în functie de tip si marcă.)

 

Data declaratiei

…………………

Semnătura declarantului

…………………

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a producătorului sau importatorului de produse din tutun

 

1. Coordonatele producătorului:

- numele persoanei juridice care produce produsul din tutun;

- adresa, tara, codul postal;

- telefon;

- fax;

- e-mail.

2. Coordonatele detinătorului actului administrativ de plasare pe piată a produsului din tutun:

- numele persoanei juridice care detine actul administrativ de plasare pe piată a produsului din tutun;

- calitatea persoanei juridice care detine actul administrativ de plasare pe piată a produsului din tutun: importator, producător;

- adresa, tara, codul postal;

- telefon;

- fax;

- e-mail.

3. Coordonatele persoanei responsabile de depunerea dosarului produsului din tutun:

- nume, prenume;

- functie;

- telefon;

- fax;

- e-mail.

4. Produsele din tutun pentru care se depun dosare în vederea notificării continutului (per tip si marcă)

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.382/2008 pentru aprobarea Listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008, rezultată în urma analizării contestatiilor depuse de către solicitanti

 

În temeiul art. 10 alin. (1) si al art. 11 alin. (1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal al comisiei de contestatii de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului din data de 23 iunie 2008,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.382/2008 pentru aprobarea Listei nominale suplimentare a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008, rezultată în urma analizării contestatiilor depuse de către solicitanti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 23 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista nominală suplimentară a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 pentru anul 2008, privind acordarea unui ajutor în valoare de 200 euro, destinat achizitionării unui calculator, rezultată în urma analizării si acceptării de către comisia de contestatii a contestatiilor depuse de solicitanti, cuprinzând 97 de beneficiari, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin."

Art. II. - Anexa la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.382/2008 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 4.651.

 

ANEXA

 

LISTA

nominală suplimentară a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 pentru anul 2008, privind acordarea unui ajutor în valoare de 200 euro, destinat achizitionării unui calculator, rezultată în urma analizării si acceptării de către comisia de contestatii a contestatiilor depuse de solicitanti

 

Nr. crt.

Cod

judet

înscriere

Localitatea unitătii

Unitatea de învătământ

Numele solicitantului

Localitatea

de domiciliu

Judetul

de  domiciliu

Numele elevului

1

B

BUCURESTI -SECTOR 5

SCOALA CU CLS.I-VIII NR.125

Dincă Mihaela-Aurelia

BUCURESTI -SECTOR 5

B

Dincă N. Florin

2

BC

ONESTI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ONESTI

Antal I. loan

ONESTI

BC

Antal I. Andreea Alexandra

3

BC

ONESTI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ONESTI

Crăciun A. Luminita

ONESTI

BC

Crăciun I. Ioana Andreea

4

BC

ONESTI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ONESTI

Hrîncescu V Doina

BOGDANA

BC

Hrîncescu N. Sebastian

5

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Mihalcea G. Angela

ORBENI

BC

Mihalcea M. Ana-Maria

6

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Prepelită O. Mihaela -Gabriela

ORBENI

BC

Prepelită M. Mihai

7

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Tugui N. Ion

ORBENI

BC

Tugui I. Paula-Elena

8

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Duhalm I Lenuta

ORBENI

BC

Duhalm V Dragos-Florin

9

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Dospinescu G Mariana

ORBENI

BC

Dospinescu V Florentina

10

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Cleanu S Măria

ORBENI

BC

Cleanu G Gheorghe-Silviu

11

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Cordoneanu I Doina

ORBENI

BC

Cordoneanu I Mihaela

12

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Dumitrian P Nicolae

ORBENI

BC

Dumitrian N Ioana

13

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Munteanu D Cătălina-Cerasela

ORBENI

BC

Munteanu I Răzvan-Gabriel

14

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Giurgea D Lucica

ORBENI

BC

Giurgea N Alexandra

15

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Dutu M Tatiana

ORBENI

BC

Dutu P luliana-Camelia

16

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Diaconu S Răzvan

ORBENI

BC

Diaconu R Elena-Mădălina

17

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Dumitru V Vasile

ORBENI

BC

Dumitru V Valentin-Marian

18

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Zamfir G Steluta

ORBENI

BC

Zamfir G Oana-Maria

19

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Ochiu P Măria

ORBENI

BC

Ochiu C llie-Adrian

20

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Moraru G Gheorghe

ORBENI

BC

Moraru G Cătălina-Georgiana

21

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Pavel G Zînica

ORBENI

BC

Pavel V Andreea-Mariana

22

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Pascal V Maricica

ORBENI

BC

Drobotă G Alexandra-Georgiana

23

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Buturugă N Elena-Lucica

ORBENI

BC

Drîmbă M Bogdan-Andrei

24

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Chelmus I Ionel

ORBENI

BC

Chelmus I Corina-Elena

25

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Preghici I Dănuta

ORBENI

BC

Preghici G Georgiana- Elena

26

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Rotam G Luminita

ORBENI

BC

Pascal C Tatiana-Luminita

27

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Pruteanu E Mariana-Gabriela

ORBENI

BC

Pruteanu M Marius

28

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Ciocoiu I Anisoara

ORBENI

BC

Ciocoiu V Dragos

29

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Axente I Gheorghe

ORBENI

BC

Axente G lonela-Roxana

30

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Zamfir M Mihai

ORBENI

BC

Zamfir M Elena-Mihaela

31

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Tugui C Mihaela

ORBENI

BC

Tugui S Andreea-Elena

32

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Tibeică V Măria

ORBENI

BC

Feraru V Constantin-Dan

33

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Nitu C Luciana

ORBENI

BC

Chiscă C Dumitrita-Elena

34

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Chiriac N Lucica

ORBENI

BC

Andronic I Lenuta

35

BC

ORBENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ORBENI

Codită G Adriana

ORBENI

BC

Pătrăscanu D Alexandru

36

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Anghel N. Nicoleta

POSTA CÂLNĂU

BZ

Dulcinatu C. Ionela Oana

37

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Călin I. Victor

AMARU

BZ

Călin V Adriana Florentina

38

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Ciobanu G. luliana

AMARU

BZ

Ciobanu V Mihăită Ciprian

39

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Ciorăneanu C. Eleonora

AMARU

BZ

Ciorăneanu V Florentina Alexandra

40

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Drăgotel V Ion

AMARU

BZ

Drăgotel I. Tatiana Elena Claudia

41

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Drăgotel G. Viorica

AMARU

BZ

Drăgotel N. lonut Nicolae

42

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Dumitru P. Daniela

AMARU

BZ

Dumitru I. Petrus Marian

43

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Ghită I. Florentin Marian

AMARU

BZ

Ghită F Valentin Vasile

44

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Joia I. Marcel

AMARU

BZ

Joia M. Cristi Mădălin

45

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Leată V Mioara

AMARU

BZ

Leată L.Valentin Nicu

46

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Marin I. Marcel

AMARU

BZ

Marin M. Sorina Florentina

47

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Obrocea G. Manda

AMARU

BZ

Obrocea V Ramona Andreea

48

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Paraschiv I. Aurelia

AMARU

BZ

Paraschiv -Georgiana

49

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Păteanu D. Iulian

AMARU

BZ

Păteanu I. Bianca Elena

50

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Petre I. Marius

AMARU

BZ

Petre M. Iuliana Andreea

51

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Roibu A. Nona

AMARU

BZ

Roibu I. Daniela Valentina

52

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Samoilă E. Florian

AMARU

BZ

Samoilă F lonut Marian

53

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Samoilă E. Vasile

AMARU

BZ

Samoilă V Mihaela Alina

54

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Sibu I. Gabriela

AMARU

BZ

Sibu N. Aurel Antonio

55

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Ciopârtac V Haralambie

AMARU

BZ

Ciopârtac H. Gheorghe Viorel

56

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Petre G. Ionel

AMARU

BZ

Petre I. Elena Diana

57

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Preda I. Stefan

AMARU

BZ

Preda S. Nicolae Cristian

58

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Neculai G. Dorel

AMARU

BZ

Neculai D. Stefania Amalia

59

BZ

AMARU

SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU

Cretoiu I. Marian

AMARU

BZ

Cretoiu M. Diana Mihaela

60

BZ

RÂMNICU SĂRAT

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

Bran S. Marian

RÂMNICU SĂRAT

BZ

Bran M. Auras Cătălin

61

BZ

RÂMNICU SĂRAT

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

Tudor I. Elena

RÂMNICU SĂRAT

BZ

Tudor N. Florin Cătălin

62

BZ

RÂMNICU SĂRAT

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

Zgîmbău C. Rădita

RÂMNICU SĂRAT

BZ

Zgîmbău G. Diana

63

BZ

RÂMNICU SĂRAT

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

Fata S. Aurelia

RÂMNICU SĂRAT

BZ

Fata D. Elena Florentina

64

BZ

RÂMNICU SĂRAT

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

Anton C. Măria

RÂMNICU SĂRAT

BZ

lonitescu T. Emil

65

BZ

RÂMNICU SĂRAT

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL

Onel D. Mie

RÂMNICU SĂRAT

BZ

Onel I. Cristi

66

CT

CONSTANTA

ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN"

Malinchi Mihaela

TUFESTI

BR

Malinchi Mihaela

67

DJ

PERISOR

SCOALA CU CLASELE I-VIII „HENRI COANDĂ" PERISOR

Bogdan I. Nela

PERISOR

DJ

Bogdan A. Gabriel Marius

68

DJ

PERISOR

SCOALA CU CLASELE I-VIII „HENRI COANDĂ" PERISOR

Enache T. Ioana

PERISOR

DJ

Enache E. Andreea Măria

69

DJ

PERISOR

SCOALA CU CLASELE I-VIII „HENRI COANDĂ" PERISOR

Cristea V. Ana Măria

PERISOR

DJ

Cristea V. Cătălin lonut

70

DJ

SEACA DE PĂDURE

SCOALA CU CLASELE I-VIII SEACA DE PĂDURE

Militaru D. Marioara

SEACA DE PĂDURE

DJ

Militaru M. Cristian Daniel

71

DJ

SEACA DE PĂDURE

SCOALA CU CLASELE I-VIII SEACA DE PĂDURE

Dimieru A. Ion

SEACA DE PĂDURE

DJ

Dimieru I. Marcel Alexandru

72

DJ

SEACA DE PĂDURE

SCOALA CU CLASELE I-VIII SEACA DE PĂDURE

Osiac M. Leonică

SEACA DE PĂDURE

DJ

Osiac L. Emil Costin

73

DJ

CRAIOVA

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 16 CRAIOVA

Alexandru N. Cristinel Marius

CRAIOVA

DJ

Alexandru C. Carmen Mădălina

74

DJ

CRAIOVA

COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA

Georgescu M. Marian

CRAIOVA

DJ

Georgescu M. Sorin Gabriel

75

IL

GIURGENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII GIURGENI

Dima S. Marian

GIURGENI

IL

Dima M. Gabriel-lulian

76

IL

GIURGENI

SCOALA CU CLASELE I-VIII GIURGENI

Rusu N. Nicoleta

GIURGENI

IL

Rusu N. A. Alex-Eduard

77

MH

DROBETA- TURNU SEVERIN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 13

Popescu G. Elena

GURA VĂII

MH

Popescu Valentin Mihaita

78

OT

SLATINA

SCOALA CU CLASELE I-VIII „VLAICU VODĂ" SLATINA

Negru M. Ioana

SLATINA

OT

Neagoe I. Geanina luliana

79

OT

OSICA DE JOS

SCOALA CU CLASELE I-VIII OSICA DE JOS

Coca A. Claudia

OSICA DE JOS

OT

Coca P. Daniel Florinei

80

OT

OSICA DE JOS

SCOALA CU CLASELE I-VIII OSICA DEJOS

Ene F Ion

OSICA DE JOS

OT

Brozban I. Alina Cristina

81

OT

OSICA DE JOS

SCOALA CU CLASELE I-VIII OSICA DE JOS

Radu G. luliana

OSICADE JOS

OT

Stoian Cătălin Ovidiu

82

OT

OSICA DE JOS

SCOALA CU CLASELE I-VIII OSICA DE JOS

Bogdan N. Florin

OSICA DE JOS

OT

Medeleanu F. Florina Cătălina

83

OT

OSICA DE JOS

SCOALA CU CLASELE I-VIII OSICA DE JOS

Dumitru G. Marian

OSICA DE JOS

OT

Dumitru M. Ana Măria

84

OT

OSICA DE JOS

SCOALA CU CLASELE I-VIII OSICA DE JOS

Dumitru G. Nicolae

OSICA DE JOS

OT

Dumitru N. lonut Cătălin

85

OT

DOBRUN

SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRUN

Costea M. Ion

ROSIENII MICI

OT

Costea I. Adrian Florentin Cătălin

86

OT

DOBRUN

SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRUN

Preda T. Iulian

ROSIENII MARI

OT

Preda I. Georgiana Cătălina

87

OT

DOBRUN

SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRUN

Dumitrascu Ioana Paula

DOBRUN

OT

Schuller G. Paul Siegfriet

88

PH

PLOIESTI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 13 PLOIESTI

Dumitru F. Dumitru-Alunel

PLOIESTI

PH

Dumitru D. Elena

89

PH

MĂRGINENII DE JOS

SCOALA CU CLASELE I-VIII MĂRGINENII DE JOS, FILIPESTII DE TÂRG

Băculescu S. Gina-lzabela

MĂRGINENII DE JOS

PH

Băculescu Cristian-Daniel

90

PH

MĂRGINENII DE JOS

SCOALA CU CLASELE I-VIII MĂRGINENII DE JOS, FILIPESTII DE TÂRG

Grigore G. Aurelia-Maria

MĂRGINENII DE JOS

PH

Grigore N. George

91

PH

MĂRGINENII DE JOS

SCOALA CU CLASELE I-VIII MĂRGINENII DE JOS, FILIPESTII DE TÂRG

Nica N. Steluta

MĂRGINENII DE JOS

PH

Nica I. lonela-Valentina

92

PH

MĂRGINENII DE JOS

SCOALA CU CLASELE I-VIII MĂRGINENII DE JOS, FILIPESTII DE TÂRG

Sîrbu C. Anisoara

MĂRGINENII DE JOS

PH

Sîrbu G. Angi-Dănut

93

SV

GRĂMESTI

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 GRĂMESTI

Andriciuc L. Felicia

GRĂMESTI

SV

Andriciuc V Alina

94

TL

TULCEA

GRUP SCOLAR TULCEA

Dobre D. Tudor

VISINA

TL

Dobre T. Ionut

95

VS

VASIUI

LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU" VASIUI

Dragomir C. Adriana

GURA ALBESTI

VS

Dragomir V. Isabela-Cristina

96

VS

VASIUI

SCOALA CU CLASELE I-VIII EPURENI

Streamtă I. Valerica

BÂRLĂLESTI

VS

Streamtă M. Florin George

97

VS

VASIUI

SCOALA CU CLASELE I-VIII POGONESTI

Stoian M. Veronel

POGONESTI

VS

Stoian V. Paraschiv

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Corpului Expertilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, denumit în continuare Corpul, este persoană juridică de utilitate publică si autonomă, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, precum si societătile comerciale de expertiză contabilă si societătile comerciale de contabilitate, în conditiile prevăzute de lege.

2. Corpul, prin delegatia primită din partea autoritătii publice, acordă si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul să controleze competenta si moralitatea membrilor săi, precum si calitatea serviciilor prestate de acestia.

Membrii Corpului, potrivit actului normativ de înfiintare, îsi aleg organele de conducere care să îi reprezinte în fata autoritătii publice, precum si în raporturile cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate.

 

CAPITOLUL II

Organele de conducere si de control ale Corpului

 

3. Organele centrale de conducere ale Corpului sunt: Conferinta natională a expertilor contabili si contabililor autorizati (denumită în continuare Conferinta natională), Consiliul superior al Corpului (denumit în continuare Consiliul superior) si Biroul permanent al Consiliului superior (denumit în continuare Biroul permanent).

4. Conferinta natională este organul superior de conducere si de control al Corpului.

Conferinta natională este constituită din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, ai comisiilor de disciplină, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor de pe lângă Consiliul superior si consiliile filialelor, precum si din reprezentanti ai membrilor din fiecare filială a Corpului, desemnati de adunările generale, conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri înscrisi în Tabloul Corpului, în vigoare la 31 decembrie a anului expirat.

5. Conferinta natională este legal constituită dacă este asigurată participarea majoritătii membrilor prevăzuti la pct. 4 paragraful 2, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti. Dacă la prima convocare nu se întruneste numărul necesar, este convocată din nou Conferinta natională, care este legal constituită cu participarea a cel putin 30% din numărul membrilor si reprezentantilor prevăzuti la pct. 4 paragraful 2, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti.

Conferinta natională este ordinară si extraordinară.

6. Conferinta natională ordinară se întruneste anual prin grija Consiliului superior, care alege locul si stabileste data; convocarea Conferintei nationale ordinare se face cu cel putin 20 de zile înaintea datei de desfăsurare a acesteia.

Contabili si Contabililor Autorizati din România*)

 

*) Republicat în temeiul art. III din Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 8/90/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 23 iunie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a fost aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati din România nr. 1/1995 si a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 28 martie 2001.

 

7. Conferinta natională ordinară are atributiile prevăzute de art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

În exercitarea atributiilor sale legale, Conferinta natională ia si următoarele măsuri:

a) aprobă prin vot deschis situatiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar încheiat, precum si bugetul de venituri si cheltuieli ai exercitiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior;

b) aprobă prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central si teritorial, sistemul de salarizare pentru anul următor, precum si principiile si criteriile de organizare si de salarizare a personalului angajat al Corpului;

c) aprobă prin vot deschis sistemul de acordare si cuantumul cheltuielilor de deplasare si reprezentare;

d) alege si revocă presedintele si membrii Consiliului superior si ai comisiei de cenzori; alege si revocă presedintele si 2 membri ai Comisiei superioare de disciplină;

e) aprobă raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor alesi;

f) aprobă prin vot deschis nivelul indemnizatiilor pentru organele alese ale Corpului;

g) aprobă normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor administrative si/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat;

h) stabileste anual cotizatiile datorate de membrii Corpului si taxele de înscriere în evidentele Corpului;

i) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului, în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul regulament;

j) stabileste măsurile necesare si urmăreste îndeplinirea altor atributii prevăzute de actele normative, precum si a propriilor hotărâri.

8. Conferinta natională extraordinară are loc numai în cazuri deosebite si se convoacă cu cel putin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăsurarea ei, de către Consiliul superior, pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie initiativă sau la propunerea filialelor reprezentând peste o cincime din totalul membrilor Corpului.

9. Cu ocazia Conferintei nationale extraordinare pot fi organizate „zile de studii" (seminarii, colocvii etc), ca urmare a unor lucrări executate si expuse de experti contabili si contabili autorizati si, eventual, cu concursul unor persoane si personalităti din afara Corpului, sub conducerea unui raportor general, desemnat de Consiliul superior dintre membrii săi.

10. Consiliul superior exercită drepturile Corpului, aferente statutului său de persoană juridică de utilitate publică; în mod esential, are ca atributie reprezentarea profesiunii în fata autoritătilor publice prin presedintele său si coordonarea actiunilor consiliilor filialelor judetene.

11. Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv presedintele, si 8 supleanti. Reprezentarea expertilor contabili si contabililor autorizati se stabileste în functie de procentajul expertilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul tării, conform tabelului următor:

 

 

Ponderea expertilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul tării

Numărul membrilor titulari

Numărul membrilor supleanti

Experti contabili

Contabili autorizati

Experti contabili

Contabili autorizati

Până la 50% inclusiv

16

8

5

3

Peste 50% si până la 65% inclusiv

17

7

6

2

Peste 65% si până la 85% inclusiv

20

4

7

1

Peste 85% si până la 100%

23

1

7

1

100%

24

-

8

-

 

Stabilirea locurilor aferente celor două categorii profesionale se face, potrivit paragrafului 1, de către Biroul permanent, cu 3 luni înaintea datei stabilite pentru alegeri.

12. Functiile membrilor Consiliului superior nu sunt remunerate; acestia însă beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare si de reprezentare. De asemenea, pot primi indemnizatii pentru activitătile efectiv prestate pentru Corp, în limitele si în conditiile aprobate de Conferinta natională.

13. Membrii titulari si supleanti ai Consiliului superior sunt alesi, prin vot secret, pentru 4 ani. Pentru asigurarea continuitătii activitătilor Corpului mandatele a jumătate din numărul celor alesi sunt reînnoite la fiecare 2 ani.

14. Locurile vacante în Consiliul superior provin, de regulă, prin încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani în cadrul acestuia. Membrii cărora le încetează mandatul pot să îsi depună candidatura si să fie realesi după o perioadă cel putin egală cu cea a mandatului îndeplinit.

15. Alegerile pentru Consiliul superior se fac prin vot secret; sunt declarati alesi candidatii care au obtinut minimum două treimi din numărul voturilor exprimate. În cazul în care candidatii nu întrunesc această majoritate se organizează al doilea tur de scrutin, la care sunt declarati alesi cei care au întrunit majoritatea simplă a voturilor exprimate.

16. Modul de depunere a candidaturilor, de desfăsurare a votării si de stabilire a celor alesi este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

17. Consiliul superior se convoacă cel putin o dată pe semestru de către presedintele său si ori de câte ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majoritătii membrilor Consiliului superior, precum si la cererea Comisiei superioare de disciplină. Sedintele Consiliului superior au cvorum dacă sunt prezenti sau reprezentati trei pătrimi din numărul membrilor titulari. Hotărârile Consiliului superior sunt valabile dacă au fost luate cu două treimi din numărul membrilor prezenti. Dacă nu s-a întrunit cvorumul, se organizează o altă sedintă a Consiliului superior, cu o participare de cel putin 40% din numărul membrilor titulari, cu aceeasi ordine de zi si făcând obiectul unei convocări speciale în termen de 15 zile. În acest caz, hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. La paritate de voturi, votul presedintelui de sedintă este hotărâtor.

Deliberările Consiliului superior au caracter strict secret; hotărârile sunt date publicitătii în revista editată de Corp si/sau pe site-ul Corpului. Hotărârile de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

18. Consiliul superior are următoarele atributii:

a) alege dintre membrii săi 5 vicepresedinti ai Consiliului superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;

b) asigură elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitând avizele Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi înaintat pentru aprobare fără avizele favorabile ale celor două ministere;

c) asigură elaborarea si completarea Codului etic national al profesionistilor contabili pe baza Codului etic IFAC;

d) asigură administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;

e) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;

f) veghează ca reglementările privind dobândirea calitătii de expert contabil si contabil autorizat să fie aplicate strict;

g) asigură coordonarea activitătii consiliilor filialelor; aprobă metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;

h) aprobă statele de functii ale Corpului la nivel central si teritorial;

i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii de studii si cercetări destinate a face să progreseze profesia si stiinta contabilă sau în diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;

j) decide în termen de 30 de zile asupra contestatiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia superioară de disciplină;

k) aprobă normele privind desfăsurarea activitătii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului;

l) ia toate măsurile necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de către toti membrii Corpului;

m) analizează activitatea membrilor si presedintilor comisiilor de disciplină, experti contabili, si ia măsuri administrative, organizatorice, inclusiv de natură disciplinară; pentru presedintele si membrii Comisiei superioare de disciplină, experti contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferintei nationale, care hotărăste;

n) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege, de prezentul regulament si de hotărârile Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati.

19. Biroul permanent al Consiliului superior este compus din presedinte, ales de Conferinta natională, si din vicepresedinti, alesi de Consiliul superior.

Presedintele Consiliului superior este si presedintele Biroului permanent.

20. Vicepresedintii Biroului permanent sunt alesi prin vot secret dintre membrii Consiliului superior. Alegerea la primul tur de scrutin este valabilă cu votul a două treimi din numărul celor prezenti, care trebuie să fie de cel putin trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului superior. La al doilea tur, candidatii sunt alesi pe baza majoritătii simple, dintr-o participare de cel putin 40% din numărul membrilor; la egalitate de voturi, este ales cel mai în vârstă. După expirarea mandatului vicepresedintii Biroului permanent pot fi realesi după o perioadă egală cu cea a mandatului detinut.

21. În cazul în care postul devine vacant sau dacă un membru este în imposibilitate de a-si îndeplini mandatul, se procedează la o nouă alegere.

22. Biroul permanent al Consiliului superior se întruneste lunar si ori de câte ori este necesar si ia decizii cu votul majoritătii simple a membrilor săi. Biroul permanent asigură înfăptuirea hotărârilor Conferintei nationale si ale Consiliului superior în perioadele dintre sedintele acestuia. Deciziile emise de Biroul permanent între sedintele Consiliului superior se prezintă acestuia pentru validare.

23. Biroul permanent, cu două luni înaintea începerii anului, stabileste normativele de cheltuieli la nivelul Corpului si al filialelor, ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetului, privind:

- cheltuielile de deplasare în tară si în străinătate;

- cheltuielile de reprezentare la reuniunile Biroului permanent, ale sectiunilor, departamentelor si ale invitatilor acestora;

- cheltuielile ocazionate de demersurile, sarcinile si obligatiile diverse ce revin membrilor Consiliului superior, tinând seama de functiile acestora.

24. Presedintele Consiliului superior este ales de Conferinta natională dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales pentru cel mult încă un mandat.

Persoana respectivă poate să cumuleze această functie numai dacă îsi desfăsoară activitatea în domeniul cercetării sau în învătământul universitar de profil si se bucură de autoritate profesională si morală deosebită.

Pentru asigurarea continuitătii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului presedintelui în functie, fără ca perioada respectivă să influenteze durata mandatului noului presedinte.

25. Presedintele Consiliului superior asigură executarea hotărârilor Consiliului superior si a deciziilor Biroului permanent si coordonează activitatea curentă a Corpului.

26. Presedintele Consiliului superior are următoarele atributii:

a) convoacă si conduce sedintele Consiliului superior si ale Biroului permanent;

b) conduce si coordonează dezbaterile potrivit conditiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament;

c) prezintă anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor;

d) urmăreste ca angajarea si efectuarea cheltuielilor să se facă cu încadrarea în bugetul aprobat de Conferinta natională;

e) prezintă situatiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior si spre aprobare Conferintei nationale;

f) reprezintă Corpul în fata autoritătilor publice, a tertilor sau organizatiilor nationale si internationale, apărând prestigiul si independenta profesională ale membrilor săi;

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta natională, de Consiliul superior si de Biroul permanent.

27. Presedintele Consiliului superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la lucrările consiliilor filialelor, sectiunilor si departamentelor Corpului, participând la dezbateri fără drept de vot.

28. Presedintele Consiliului superior poate să delege un membru al acestuia pentru o actiune sau activitate determinată.

29. Presedintele Consiliului superior are competenta să reunească presedintii consiliilor filialelor sau reprezentantii lor, în vederea examinării unor probleme deosebit de importante ale apărării unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricăror măsuri de ordin colectiv.

30. Pentru urmărirea punerii în aplicare a măsurilor hotărâte de Biroul permanent, de Consiliul superior si de Conferinta natională si asigurarea legăturii dintre organele alese si organele executive ale Corpului se înfiintează Secretariatul organelor de conducere ale Corpului. Modul de organizare si functionare, precum si atributiile Secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului superior.

31. Cenzorii sunt alesi pentru o perioadă de 4 ani de Conferinta natională ordinară, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive.

32. Cenzorii au ca atributii verificarea gestiunii financiare a Corpului pentru exercitiul financiar încheiat, a concordantei dintre operatiile înregistrate în contabilitate si cele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, raportând Conferintei nationale în legătură cu regularitatea si sinceritatea conturilor si a executiei bugetare.

De asemenea, cenzorii controlează respectarea conditiilor privind convocarea Conferintei nationale.

Cenzorii îsi desfăsoară activitatea potrivit propriului regulament aprobat de Consiliul superior.

 

CAPITOLULUI

Organizarea activitătii Corpului

 

33. Activitătile Corpului se desfăsoară în cadrul sectiunilor, subordonate birourilor permanente, precum si departamentelor, directiilor si sectoarelor, subordonate directorului general executiv si directorilor executivi ai filialelor, după caz.

34. Sectiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale, si anume: Sectiunea expertilor contabili si Sectiunea contabililor autorizati. Atributiile acestora se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul superior.

Conducerea fiecărei sectiuni este asigurată de cel mult 5 membri, desemnati din cadrul Consiliului superior, dintre care: un presedinte (desemnat dintre vicepresedintii Biroului permanent), un supleant si 1-3 membri. La propunerea vicepresedintilor de resort, în functie de necesităti, sectiunile se completează, prin decizia presedintelui Consiliului superior, cu specialisti, chiar din afara Corpului, cunoscuti pentru calificarea, competenta si lucrările lor; acestia au în cadrul sectiunilor vot consultativ.

Sectiunile fac parte din structurile alese ale Corpului si îsi desfăsoară activitatea operativă prin structurile executive ale Corpului.

35. Activitatea sectiunilor se desfăsoară pe baza programelor de activitate aprobate de Consiliul superior; activitatea structurilor executive se desfăsoară pe baza regulamentului intern, a normelor, programelor si procedurilor de lucru aprobate de Consiliul superior.

36. Structurile alese si executive ale Corpului, în exercitarea functiilor lor, sunt răspunzătoare pentru păstrarea secretului profesional.

37. Toti membrii Consiliului superior, care, fără o motivare valabilă, refuză sau se abtin de la îndeplinirea obligatiilor profesionale sau de la efectuarea lucrărilor care le sunt impuse de functionarea normală a acestuia, sunt considerati, de drept, demisionati din calitatea lor de membri ai consiliului.

De asemenea, sunt considerati demisionati membrii Consiliului superior care au fost sanctionati disciplinar.

Constatarea renuntării unui membru la functiile pentru care a fost ales se face prin decizie motivată a Consiliului superior.

38. Sub coordonarea presedintelui Biroului permanent, activitatea executivă a Corpului se realizează prin structuri operative si administrative conduse de directorul general executiv, numit de Consiliul superior, care răspunde de buna functionare a structurilor executive ale Corpului.

39. Directorul general executiv are următoarele atributii:

a) execută hotărârile si deciziile privind activitatea compartimentelor executive;

b) pregăteste, analizează si centralizează proiectele de buget ale filialelor; elaborează proiectul de buget al Corpului; după însusirea acestora de către Biroul permanent, prin presedintele acestuia, le prezintă Consiliului superior pentru adoptare, cu cel putin o lună înainte de începerea exercitiului financiar;

c) asigură executia bugetului de venituri si cheltuieli, prezentând informări periodice Biroului permanent; în acest sens asigură si răspunde de organizarea si tinerea contabilitătii la nivel central si teritorial, potrivit legii;

d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative si de secretariat;

e) organizează si asigură evidenta centralizată a expertilor contabili si a contabililor autorizati înscrisi în Tabloul Corpului de către filiale;

f) asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului;

g) organizează, asigură si urmăreste publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat, în interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplină pe cei care se fac vinovati de încălcarea reglementărilor privind publicitatea;

h) asigură publicarea, potrivit legii, a situatiilor financiare anuale, după aprobarea lor de către Conferinta natională;

i) asigură conditiile materiale pentru desfăsurarea activitătilor tuturor structurilor Corpului;

j) propune presedintelui Biroului permanent, anual, o dată cu proiectul de buget, schema de functii si de salarizare a sectoarelor administrative si a salariatilor din subordine;

k) numeste si revocă, cu respectarea statelor de functii aprobate de Consiliul superior, personalul de executie al Corpului si îi stabileste salariile; pentru functiile de conducere face propuneri Biroului permanent;

l) asigură publicarea hotărârilor si deciziilor organelor superioare ale Corpului, potrivit reglementărilor si normelor în vigoare;

m) participă fără drept de vot la sedintele Biroului permanent si ale Consiliului superior, luând cunostintă de deciziile si hotărârile adoptate.

40. În subordinea directorului general executiv functionează compartimentele operative si administrative care asigură functionarea curentă a Corpului. Atributiile, competentele, structura de personal si relatiile dintre compartimente se stabilesc prin regulamentul intern si norme aprobate de Consiliul superior, la propunerea directorului general executiv.

 

CAPITOLUL IV

Organe care activează pe lângă Consiliul superior

 

A. Comisia superioară de disciplină

41. Comisia superioară de disciplină are următoarele competente:

a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică si profesională ale presedintilor si membrilor consiliilor filialelor si aplică sanctiuni; analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică si profesională ale membrilor Consiliului superior, făcând propuneri de sanctionare a acestora Conferintei nationale, care hotărăste;

b) solutionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică si profesională a presedintilor si membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum si a persoanelor fizice străine cărora Ie-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România si aplică, după caz, sanctiunile prevăzute în art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată;

c) rezolvă contestatiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplină ale filialelor;

d) aplică sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârsit abateri grave, prevăzute de regulament.

42. Comisia superioară de disciplină este formată din 7 membri titulari si 7 membri supleanti, astfel:

a) presedintele si 2 membri, experti contabili, alesi de Conferinta natională dintre membrii Corpului, care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită;

b) 2 membri desemnati de ministrul economiei si finantelor;

c) 2 membri desemnati de ministrul justitiei, în aceleasi conditii sunt desemnati supleantii.

Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani.

43. Pot face contestatii la Comisia superioară de disciplină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină ale filialelor toti cei interesati, precum si consiliile filialelor.

Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii comisiilor de disciplină ale filialelor.

44. În perioada de judecare a contestatiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sanctionare, pentru lucrările începute.

45. Pregătirea, audierea, deliberarea, natura si comunicarea hotărârilor se fac în aceleasi conditii ca si în cazul celor prevăzute pentru faptele din competenta de judecare a comisiilor de disciplină ale filialelor.

46. Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregăti raportul si pentru a-l sustine în fata Comisiei superioare de disciplină la termenul stabilit.

în cazurile prevăzute la pct. 41 lit. a) teza a doua, hotărârea de sanctionare se supune dezbaterii Conferintei nationale, care o poate confirma sau infirma.

47. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului lor.

48. Hotărârile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul superior în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostintă. Contestatia nu suspendă aplicarea hotărârii.

49. Pentru constituirea jurisprudentei disciplinare Comisia superioară de disciplină întocmeste o culegere cu toate solutiile proprii pronuntate, precum si cu cele pronuntate de comisiile de disciplină ale filialelor, publicându-le anual în revista Corpului.

B. Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor pe lângă Consiliul superior

50. Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor pe lângă Consiliul superior participă la lucrările Conferintei nationale si la sedintele Consiliului superior, fără drept de vot.

în acest sens:

- primeste convocările la lucrările Conferintei nationale si ale Consiliului superior, materialele supuse dezbaterii fiindu-i trimise cu 7 zile înainte;

- primeste deciziile si hotărârile luate în Biroul permanent, Consiliul superior si Conferinta natională, iar la cerere, si materialele care au stat la baza acestora, în cel mult 7 zile de la luarea lor;

- sesizează ministrul economiei si finantelor ori de câte ori hotărârile si măsurile adoptate de Corp contravin reglementărilor legale si trimite spre înstiintare Biroului permanent o copie a sesizării.

 

CAPITOLUL V

Organele teritoriale ale Corpului

 

A. Organele de conducere si de control ale filialelor

51. În resedintele de judet si în municipiul Bucuresti Corpul îsi constituie filiale fără personalitate juridică.

52. Organele de conducere ale filialelor sunt: adunările generale, consiliile filialelor si birourile permanente ale acestora.

Controlul activitătii filialei se exercită de către cenzori.

53. Consiliul filialei cuprinde maximum 10 membri titulari, inclusiv presedintele, si 4 membri supleanti.

Repartitia locurilor între expertii contabili si contabilii autorizati variază de la o filială la alta, în functie de procentajul expertilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul tării si de mărimea filialei, conform tabelului de mai jos:

 

 

Ponderea expertilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul tării

Numărul membrilor titulari

Numărul membrilor supleanti

Experti contabili

Contabili autorizati

Experti contabili

Contabili autorizati

Filiale cu peste 1.000 de membri Până la 50% inclusiv

6

4

2

2

Peste 50% si până la 65% inclusiv

7

3

3

1

Peste 65% si până la 85% inclusiv

8

2

3

1

Peste 85% si până la 100%

9

1

4

0

100%

10

0

4

0

Filiale între 500-1.000 membri Până la 50% inclusiv

4

2

3

1

Peste 50% si până la 65% inclusiv

5

1

3

1

Peste 65% si până la 85% inclusiv

5

1

4

0

Peste 85% si până la 100% inclusiv

6

0

4

0

Filiale sub 500 de membri Până la 65% inclusiv

3

1

1

1

Peste 65% si până la 100%

4

0

2

0

100%

4

0

2

0

 

La filialele care au sub 100 de membri, consiliul filialei este format din 3 membri titulari, dintre care 2 experti contabili, si 2 membri supleanti, unul expert contabil si celălalt contabil autorizat.

54. Functiile membrilor consiliului filialei nu sunt remunerate; sunt acoperite însă cheltuielile de deplasare si de reprezentare. De asemenea, membrii consiliului filialei pot primi indemnizatii în limitele si în conditiile aprobate de Conferinta natională.

55. Membrii titulari si supleanti ai consiliului filialei sunt alesi prin vot secret pentru o perioadă de 4 ani. Pentru asigurarea continuitătii activitătii mandatele a jumătate din numărul membrilor alesi încetează după 2 ani.

56. Locurile vacante în consiliul filialei provin, de regulă, din încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani de activitate în cadrul consiliului; mandatul membrilor care au fost sanctionati disciplinar încetează.

Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realesi după o perioadă cel putin egală cu cea a mandatului îndeplinit.

57. Modul de declarare a candidaturilor, de desfăsurare a votării si de stabilire a celor alesi este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

58. Consiliul filialei este convocat de presedintele său ori de câte ori este nevoie si cel putin o dată pe trimestru.

Convocarea, la cererea majoritătii membrilor săi, este obligatorie, data si ordinea de zi comunicându-se cu 10 zile înainte.

59. Consiliul filialei nu poate delibera decât asupra problemelor ce sunt în competenta sa si care sunt înscrise pe ordinea de zi, cu exceptia celor care, datorită urgentei lor, sunt supuse în sedintă de către presedinte; dezbaterile sunt conduse potrivit conditiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

60. Cvorumul necesar pentru organizarea unei reuniuni a consiliului este de două treimi din numărul membrilor titulari.

Hotărârile consiliului filialei sunt valabile dacă întrunesc un număr de voturi mai mare de jumătate din numărul membrilor săi. Dacă această majoritate nu a fost asigurată, se va organiza o sedintă la care majoritatea voturilor celor prezenti va fi suficientă dintr-o participare de cel putin 40% din numărul membrilor consiliului. La egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.

61. Presedintii consiliilor filialelor se reunesc la intervale de timp regulate, sub presedintia presedintelui Consiliului superior, în vederea realizării unei informări reciproce si armonizării pozitiilor lor adoptate la nivelul filialelor, în domeniul competentelor descentralizate.

62. Deliberările consiliului filialei au caracter strict secret; hotărârile însă sunt date publicitătii în revista editată de Corp si/sau pe site-ul filialei Corpului.

63. Consiliul filialei are următoarele atributii:

a) supraveghează modul de exercitare a profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat în raza de activitate a filialei;

b) asigură apărarea intereselor filialei si administrarea bunurilor acesteia;

c) asigură prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor de ordin profesional;

d) hotărăste în ceea ce priveste înscrierea în Tabloul Corpului sau asupra modificărilor ce se aduc acestuia, potrivit precizărilor Consiliului superior;

e) sesizează Consiliul superior cu propuneri si sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat;

f) sesizează comisia de disciplină a filialei despre abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului;

g) efectuează sau autorizează pe întreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectivă considerate utile intereselor profesiei, conform hotărârii Consiliului superior;

h) pronuntă radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevăzute de prezentul regulament, precum si încetarea provizorie a calitătii de membru al Corpului, la cererea celui interesat;

i) analizează si adoptă proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul superior;

j) urmăreste realizarea programului de activitate al filialei, aprobat de Conferinta natională, precum si executia Bugetului de venituri si cheltuieli al filialei, luând sau propunând măsurile corespunzătoare în sarcina Biroului permanent sau a directorului executiv al filialei;

k) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege, de prezentul regulament, de hotărârile si deciziile organelor de conducere ale Corpului.

64. Biroul permanent al consiliului filialei este compus din 2-4 membri: un presedinte si 1-3 vicepresedinti; când sunt mai multi vicepresedinti, unul dintre acestia este ales din cadrul contabililor autorizati.

Presedintele consiliului filialei este si presedintele biroului permanent.

Presedintii si vicepresedintii filialelor nu pot fi în acelasi timp presedinte sau vicepresedinti ai Consiliului superior.

65. Vicepresedintii Biroului permanent sunt alesi prin vot secret dintre membrii Consiliului. Alegerea la primul tur de scrutin este valabilă cu votul a două treimi din numărul celor prezenti, care trebuie să reprezinte cel putin trei pătrimi din numărul membrilor consiliului filialei. Dacă un al doilea tur este necesar, votul majoritătii simple este suficient dintr-o participare de cel putin 40% din numărul membrilor consiliului. La egalitate de voturi este ales cel mai în vârstă.

Biroul permanent se întruneste lunar si ori de câte ori este necesar si ia decizii cu votul majoritătii membrilor săi.

66. Biroul permanent urmăreste întocmirea proiectului bugetului filialei potrivit normelor emise de Corp si înaintarea acestuia în termen la Consiliul superior.

67. Presedintele consiliului filialei este ales de adunarea generală dintre membrii filialei Corpului pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o singură dată.

Persoana respectivă poate să cumuleze această functie numai dacă îsi desfăsoară activitatea în domeniul cercetării sau în învătământul universitar de profil si se bucură de autoritate profesională si morală deosebită.

Pentru asigurarea continuitătii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului presedintelui în functie, fără ca perioada respectivă să influenteze durata mandatului noului presedinte.

68. Presedintele Biroului permanent al filialei asigură executarea hotărârilor Consiliului superior si ale consiliului filialei, precum si buna desfăsurare a activitătii membrilor filialei, având următoarele atributii principale:

a) convoacă consiliul filialei si conduce dezbaterile acestuia, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament;

b) reprezintă consiliul filialei pe lângă Consiliul superior si pe lângă membrii Corpului;

c) reprezintă Corpul în fata reprezentantilor autoritătilor publice si ai colectivitătilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza împuternicirilor stabilite de Consiliul superior;

d) asigură urmărirea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat;

e) asigură organizarea alegerilor, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezentul regulament;

f) supune spre aprobare adunării generale executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul expirat;

g) arbitrează eventualele litigii dintre membrii filialei si clientii acestora, în cazul când acestia din urmă acceptă acest arbitraj;

h) supune adunării generale anuale propunerile pentru acordarea de distinctii onorifice, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament;

i) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege, de prezentul regulament, de hotărârile si de deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului.

69. În cazul în care un membru al Corpului este confruntat cu o dificultate particulară, îndeosebi pe plan etic, acesta poate cere sprijinul colegial al presedintelui consiliului filialei; interventia presedintelui este numai de natură să aplaneze aceste dificultăti.

70. În caz de deces al unui membru al Corpului, presedintele poate, la cererea celor îndreptătiti, să desemneze un coleg care să asigure administrarea profesională provizorie a lucrărilor acestuia. O asemenea măsură poate fi luată, la cerere, si în cazul incapacitătii temporare.

71. În cazul când Comisia superioară de disciplină sau comisia de disciplină a filialei sanctionează un membru al Corpului cu suspendarea dreptului de a exercita profesia, presedintele consiliului filialei desemnează pe unul sau pe mai multi dintre membrii filialei Corpului, sub rezerva acceptării clientului interesat, să execute misiunile încredintate celui suspendat, oricare ar fi durata suspendării.

72. Presedintele desemnează pe unul dintre vicepresedinti ca înlocuitor de drept pe perioada cât el absentează sau în caz de demisie. Vicepresedintele desemnat ca înlocuitor de drept poate fi, la rândul său, înlocuit cu un alt vicepresedinte desemnat în acest sens sau, în cazul în care si acesta este nevoit să lipsească, de cel mai în vârstă membru al consiliului filialei.

73. Conducerea executivă a filialei se realizează de directorul executiv al filialei, salariat angajat prin concurs, responsabil cu buna functionare a compartimentelor operative si administrative.

74. Directorul executiv al filialei are următoarele atributii:

a) execută hotărârile consiliului filialei si măsurile stabilite de organele de conducere ale Corpului;

b) elaborează proiectul bugetului filialei conform normelor emise de Consiliul superior;

c) asigură executia bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si angajează cheltuieli în limita bugetului aprobat;

d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative si de secretariat ale filialei;

e) organizează si asigură evidenta expertilor contabili si a contabililor autorizati în cadrul Tabloului Corpului existent la filiale;

f) asigură elaborarea documentelor primare si a situatiilor necesareîn vederea tinerii contabilitătii, conform reglementărilor legale si normelor emise de Consiliul superior;

g) propune anual consiliului filialei schema de functiuni si de salarizare a personalului necesar, care urmează să fie supusă aprobării Consiliului superior;

h) participă fără drept de vot la sedintele Biroului permanent si ale consiliului filialei, luând cunostintă de deciziile adoptate;

i) îndeplineste si alte atributii prevăzute în actele normative, precum si în hotărârile si deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului.

75. Sectiunea expertilor contabili este condusă de un vicepresedinte expert contabil, iar Sectiunea contabililor autorizati este condusă de vicepresedintele contabil autorizat.

B. Organizarea activitătii filialelor

76. Activitătile desfăsurate de filială se organizează pe următoarele verigi:

- Sectiunea experti contabili si Sectiunea contabililor autorizati, organe alese;

- sectoare, birouri si compartimente, potrivit organigramei si statelor de functii aprobate de Consiliul superior, reprezentând structurile executive ale filialei.

77. Conducerea sectiunilor este asigurată de 3 membri desemnati din cadrul consiliului filialei, dintre care: un presedinte desemnat dintre vicepresedintii Biroului permanent si 2 membri.

78. În functie de necesitătile sectiunilor Biroul permanent al consiliului filialei, prin decizia sa, poate completa sectiunile cu specialisti apreciati pentru competenta si lucrările lor; acestia au în cadrul sectiunilor drept de vot consultativ.

79. Sedintele sectiunilor se tin cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament.

80. Desemnarea membrilor Sectiunii expertilor contabili se face din categoria expertilor contabili, membri ai consiliului filialei, iar a membrilor Sectiunii contabililor autorizati, pe cât posibil, din categoria contabililor autorizati, membri ai consiliului filialei.

81. Sectiunile îsi desfăsoară activitatea pe bază de programe aprobate de consiliul filialei.

Pentru asigurarea conditiilor necesare realizării atributiilor organelor alese ale filialei, presedintele împreună cu directorul executiv desemnează o persoană din cadrul structurilor executive ale filialei.

O înscrierea în Tabloul Corpului

82. Activitătile prevăzute la art. 6, 7 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, pot fi desfăsurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului, dovedită cu legitimatia de membru, vizată anual.

83. Înscrierea în Tabloul Corpului se face la cererea expertilor contabili si a contabililor autorizati cu domiciliul sau sediul social în raza teritorială a filialei respective.

84. Candidatul depune la secretariatul filialei dosarul cuprinzând cererea sa si documentele justificative din care să rezulte îndeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei si pentru înscrierea în Tabloul Corpului.

85. Dosarul este verificat de compartimentul de specialitate în ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei, precum si în ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor prevăzute de Codul etic national al profesionistilor contabili. Acesta întocmeste un raport cu constatările sale care este supus directorului executiv pentru aprobarea sau respingerea cererii de înscriere în Tabloul Corpului.

86. Decizia luată în legătură cu înscrierea în Tabloul Corpului se trimite compartimentului de specialitate însărcinat cu aceasta.

87. În vederea garantării drepturilor de apărare, înaintea deciziei de respingere a cererii, cel interesat are acces la dosar, inclusiv la raportul de verificare, si este convocat, dacă este

cazul, însotit de un avocat sau un coleg, pentru a fi audiat în sedinta consiliului filialei respective.

88. Decizia privind refuzul de înscriere în Tabloul Corpului trebuie să fie temeinic motivată; cel interesat o poate contesta la sectiunea respectivă din cadrul consiliului filialei, în termen de 15 zile de la comunicare. Dacă este nemultumit de decizia consiliului filialei, cel interesat poate contesta la Consiliul superior în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

89. Procedura de înscriere a societătilor comerciale de expertiză contabilă, precum si a birourilor secundare ale acestora sau a cabinetului expertului contabil sau contabilului autorizat este cea prevăzută la pct. 83-88.

90. Procedura de înscriere a persoanelor fizice străine si a persoanelor juridice cu capital străin sau mixt se face cu respectarea procedurii stabilite de Consiliul superior.

91. Tabloul Corpului este împărtit în 8 sectiuni, cuprinzând membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, si anume:

Sectiunea întâi - experti contabili - liber-profesionisti care îsi desfăsoară activitatea în mod individual sau ca persoane fizice autorizate.

Sectiunea a doua - experti contabili care au statut de angajati în întreprinderi, institutii bancare si de asigurări, educatie si cercetare si institutii centrale sau locale.

Sectiunea a treia - persoane fizice străine care au obtinut calitatea de membru al Corpului.

Sectiunea a patra - experti contabili care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unor societăti, companii sau cabinete, membre ale Corpului:

A. cu capital străin sau mixt;

B. cu capital autohton.

Sectiunea a cincea - contabili autorizati liber-profesionisti care îsi desfăsoară activitatea în mod individual sau ca persoane fizice autorizate.

Sectiunea a sasea - contabili autorizati care au statut de angajati în întreprinderi, institutii bancare si de asigurări, educatie si cercetare si institutii centrale si locale.

Sectiunea a saptea - contabili autorizati care îsi desfăsoară activitatea în cadrul societătilor comerciale de contabilitate, membre ale Corpului:

A. cu capital străin sau mixt;

B. cu capital autohton. Sectiunea a opta - Titluri onorifice:

A. presedinti de onoare;

B. experti contabili de onoare; O contabili autorizati de onoare.

Structura pe sectiuni a Tabloului se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior si se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

92. Evidenta persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, inactive, se tine în cadrul sectiunilor Experti contabili si Contabili autorizati, pe întreaga perioadă de inactivitate.

Procedura de reactivare a membrilor inactivi se stabileste de Consiliul superior.

D. Drepturi si obligatii ce decurg din înscrierea în Tabloul Corpului

93. Înscrierea în Tabloul Corpului conferă dreptul la exercitarea profesiunii pe întreg teritoriul tării.

Atunci când un membru al Corpului transferă activitatea sa într-o altă filială, el trebuie să ceară transferarea dosarului său si înscrierea în Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul căreia s-a transferat; la fel se va proceda si în cazul societătilor comerciale de expertiză contabilă si societătilor comerciale de contabilitate.

94. Societătile comerciale de expertiză contabilă si societătile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului, au obligatia

să comunice filialelor de care apartin toate modificările intervenite în forma de organizare, locurile de desfăsurare a activitătii, componenta asociatilor sau actionarilor lor si/sau în obiectul de activitate al acestora, în termen de 30 de zile de la producerea acestora.

95. După înscrierea în Tabloul Corpului expertii contabili si contabilii autorizati depun, în formă scrisă, jurământul prevăzut la art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată.

96. În exercitarea profesiei, expertii contabili si contabilii autorizati răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit legii si prezentului regulament.

Membrii Corpului pot prevedea prin contractele încheiate în conditiile legii cu clientii limitarea răspunderii civile a acestora.

Este interzisă efectuarea de către expertii contabili si contabilii autorizati de lucrări specifice profesiei pentru operatorii economici sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestea sunt în raporturi contractuale sau se află în concurentă.

De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.

Situatiile de incompatibilităti si conflicte de interese pot fi detaliate de Consiliul superior si Conferinta natională, în conformitate cu legiSIatia europeană si cu standardele internationale ale profesiei.

97. Consiliul filialei pronuntă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situatii:

a) când membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni care, potrivit legiSIatiei în vigoare, interzice dreptul de administrare si gestiune a societătilor comerciale;

b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice;

c) neplata cotizatiei profesionale pe o perioadă de un an;

d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilităti si conflicte de interese;

e) membrul Corpului a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

98. Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresată conducerii filialei, prin scrisoare recomandată ori prin depunere la sectiunea de resort cu semnătură de primire, se arată motivele si data de la care doreste să înceteze a mai fi membru al Corpului.

99. Întreruperea provizorie a activitătii se pronuntă în mod obligatoriu în cazul în care consiliul filialei estimează că noua activitate a profesionistului este incompatibilă cu calitatea de membru al Corpului.

100. Faptul că cel interesat a cerut încetarea provizorie de a mai face parte din Corp nu îl exonerează de răspunderea disciplinară pentru abaterile comise anterior cererii sale.

101. Începând cu ziua în care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului si nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului si nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat.

102. Cel interesat poate, atunci când doreste, dar nu mai târziu de 3 ani si când sunt îndeplinite conditiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a Corpului, să obtină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere.

în cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renuntării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va sustine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calitătii de

expert contabil si contabil autorizat, dacă celelalte conditii pentru obtinerea calitătii prevăzute de regulament sunt îndeplinite.

103. Orice membru al consiliului filialei care, fără motive temeinice, refuză sau se abtine de la îndeplinirea obligatiilor personale sau de la efectuarea lucrărilor care îi sunt impuse de functionarea normală a consiliului poate fi revocat din functie, fără ca aceasta să împiedice actiunea disciplinară al cărei subiect ar putea fi.

Revocarea se dispune de către Consiliul superior prin hotărâre.

104. Dacă, ca urmare a demisiei, a refuzului de a participa la deliberări, a întreprinderii de actiuni repetate prin care se încalcă Regulamentul si normele Corpului, membrii consiliului filialei provoacă prin aceasta imposibilitatea functionării corespunzătoare a structurilor organizatorice ale filialei, precum si în situatia în care, cu ocazia alegerilor generale sau partiale, nu se prezintă nicio candidatură, consiliul filialei se suspendă, iar atributiile acestuia vor fi exercitate de un administrator provizoriu desemnat de Consiliul superior din rândul membrilor filialei respective, până la organizarea de noi alegeri generale sau partiale. Pe întreaga durată a îndeplinirii mandatului de administrator, activitatea acestuia este desfăsurată sub stricta îndrumare, coordonare si supervizare a Biroului permanent al Consiliului superior si a presedintelui Corpului.

Exercitarea atributiilor provizorii mentionate nu implică acte care să angajeze finantele filialei si nici luarea de decizii definitive privind personalul.

105. Cheltuielile de functionare a consiliului filialei sunt asigurate prin bugetul anual al Corpului. Acest buget este alimentat din surse legal prevăzute, conform normelor aprobate de Conferinta natională.

106. În cazul în care bugetul filialei nu a fost votat în timp util sau în cazul în care bugetul nu a fost încă aprobat, prevederile ultimului buget aprobat sunt luate în considerare, până la aprobarea noului buget.

107. Organigrama structurii administrative a filialei este prezentată spre aprobare adunării generale ordinare a filialei de către presedintele Biroului permanent al consiliului filialei, pe baza recomandărilor făcute de Consiliul superior.

 

CAPITOLUL VI

Adunarea generală a filialei

 

108. Adunarea generală este organul de conducere si control al filialei si este compusă din toti membrii activi ai acesteia înscrisi în Tabloul Corpului si care sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale. Un membru al Corpului nu poate participa decât la adunarea generală a filialei de care apartine.

109. Adunarea generală ordinară se convoacă anual, în primele două luni ale anului sau la datele stabilite de Consiliul superior, iar în cazuri exceptionale se convoacă adunarea generală extraordinară. Convocarea adunării generale se publică într-un ziar local de mare tiraj, cu cel putin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăsurarea adunării.

110. Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenti cel putin jumătate plus unul din numărul membrilor prevăzuti la pct. 108.

Nu este admisă participarea prin delegare a membrilor.

Dacă la prima convocare nu se întruneste numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, prin aceleasi mijloace, si se consideră legal constituită prin participarea a cel putin 30% din numărul membrilor prevăzuti la pct. 108.

111. Hotărârile adunării generale sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenti.

112. Adunarea generală are următoarele atributii:

a) ia cunostintă, dezbate si aprobă prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consiliul filialei pentru perioada expirată;

b) aprobă prin vot deschis bugetul de venituri si cheltuieli al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia bugetului pentru exercitiul financiar expirat însotit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei;

c) ia cunostintă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitătii profesionale a expertilor individuali si a societătilor comerciale controlate, în vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generală aprobă lista expertilor individuali si a societătilor comerciale ce vor fi auditate calitativ în anul următor;

d) alege si revocă presedintele si 4 membri ai comisiei de disciplină a filialei;

e) alege si revocă presedintele si membrii consiliului filialei, precum si cenzorii;

f) propune, dintre membrii săi, candidati pentru functia de presedinte si de membru al Consiliului superior;

g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei;

h) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege, regulament, de Codul etic national al profesionistilor contabili sau hotărâte de Consiliul superior.

113. În cazuri exceptionale sau atunci când trebuie luate hotărâri urgente care depăsesc competenta consiliului filialei, prin grija presedintelui acestuia se convoacă adunarea generală extraordinară, folosindu-se procedura de convocare pentru adunarea generală anuală.

114. Cenzorii sunt alesi pentru o perioadă de 4 ani de către adunarea generală, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din consiliul filialei. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive.

115. Cenzorii au misiunea de a verifica si de a raporta adunării generale cu privire la gestiunea financiară a consiliului filialei pentru fiecare exercitiu financiar din perioada pentru care au fost alesi, cu privire la concordanta dintre operatiile înregistrate în contabilitate si documentele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, atestând regularitatea si sinceritatea informatiilor financiare si a executiei bugetare.

Cenzorii controlează respectarea conditiilor privind convocarea adunărilor generale ale filialei.

 

CAPITOLUL VII

Organele care activează pe lângă consiliul filialei

 

A. Comisia de disciplină a filialei

116. Comisia de disciplină a filialei este formată dintr-un presedinte, 4 membri titulari si 5 membri supleanti, alesi de adunarea generală dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită.

Membrii supleanti sunt desemnati în aceleasi conditii, odată cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.

117. Comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei este competentă să sanctioneze abaterile disciplinare săvârsite de expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul în raza teritorială a acesteia, chiar dacă abaterile au fost săvârsite în raza teritorială a altei filiale.

Fac exceptie plângerile privitoare la fapte săvârsite de membrii Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, de membrii si presedintii comisiilor de disciplină ale filialelor, de presedintii Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele fizice străine cărora Ie-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România, care se depun la Comisia superioară de disciplină. Plângerile privitoare la fapte săvârsite de membrii si presedintele Comisiei superioare de disciplină se depun la Consiliul superior, care le analizează si le prezintă Conferintei nationale.

B. Procedura de judecată disciplinară

118. Toate reclamatiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară îndreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societăti recunoscute de Corp se adresează comisiei de disciplină a filialei de care apartine cel reclamat. Aceasta înstiintează presedintele consiliului filialei si reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor cu privire la reclamatiile primite.

Fac exceptie reclamatiile îndreptate împotriva membrilor Consiliului superior, membrilor consiliilor filialelor, membrilor si presedintilor comisiilor de disciplină ale filialelor sau profesionistilor si ai societătilor străine care se adresează Comisiei superioare de disciplină.

119. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează filialei din care face parte acesta, cu exceptia situatiilor în care competenta apartine Comisiei superioare de disciplină, pentru care plângerile se depun la Consiliul superior.

Plângerea astfel primită se transmite în termen de 48 de ore presedintelui comisiei de disciplină, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei.

120. Procedura de judecată disciplinară este reglementată prin Regulamentul comisiilor de disciplină, aprobat de Consiliul superior al Corpului si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

121. Fapta săvârsită de un membru al Corpului, indiferent de functia detinută în structurile alese si functionale, prin care se încalcă dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, ale Codului etic national al profesionistilor contabili, hotărârile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinară.

Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:

a) comportament necuviincios fată de membrii Corpului, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor sau fată de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului;

b) absenta nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinta natională;

c) nerespectarea dispozitiilor Codului etic national al profesionistilor contabili si a normelor Corpului referitoare la publicitate;

d) absenta nejustificată de la actiunile de pregătire si dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp;

e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat;

f) nerespectarea obligatiei de păstrare a secretului profesional;

g) nedeclararea sau declararea partială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor;

h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite, la filiala de care apartine, declaratiile anuale; pentru persoanele juridice răspunderea incumbă presedintelui consiliului de administratie sau administratorului unic, după caz;

i) încălcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilităti sau conflicte de interese;

j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control si auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională;

k) nedepunerea declaratiilor sau declaratiilor neconforme cu realitatea, în relatiile cu Corpul sau cu tertii;

l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terti de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fără consimtământul acestora sau fără să fi fost consultati;

m) nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terti;

n) neîndeplinirea obligatiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calitătii serviciilor profesionale;

o) orice alte încălcări ale normelor si hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului.

La stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se va tine seama de gravitatea încălcării si de consecintele acesteia.

122. Următoarele abateri disciplinare se sanctionează astfel:

 

Abaterea

Sanctiunea

1

2

a) Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii bănesti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic

Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an

b) Condamnarea definitivă pentru săvârsirea unei infractiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societătilor comerciale

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei

c) încălcarea cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei

d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei, legal acordată

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei

e) Nerespectarea standardelor profesionale si a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile

Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile

pe 6-12 luni

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei, în caz de

repetare

 

123. Actiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârsirii faptei.

124. Membrii Corpului suspendati sau radiati din Tabloul Corpului vor fi înlocuiti, cu acceptul beneficiarilor, în lucrările în curs de executare, din oficiu sau la cererea părtii interesate. Beneficiarii au dreptul să retragă membrilor Corpului care au fost suspendati sau radiati din Tabloul Corpului lucrările ce le-au fost încredintate, fără despăgubiri de vreo parte, dar cu obligatia, pentru membrii Corpului, de a restitui toate documentele, precum si sumele primite, care nu reprezintă rambursarea unor cheltuieli deja efectuate.

125. Membrii Corpului radiati din Tabloul Corpului trebuie să plătească salariatilor lor care îsi încetează activitatea o indemnizatie de concediere în conditiile prevăzute de lege.

Membrul Corpului care a fost suspendat trebuie să plătească salariatilor săi, pe durata suspendării sale, salariile si indemnizatiile de orice natură prevăzute de contractele individuale sau colective de muncă si de dispozitiile legale în vigoare.

În cazul suspendării presedintele consiliului filialei desemnează imediat pe membrul sau pe membrii Corpului însărcinati să continue executarea lucrărilor încredintate profesionistilor care fac obiectul acestei măsuri, sub rezerva acceptării lor de către clienti.

126. Sunt nule toate actele, contractele si conventiile care încearcă să permită, direct sau indirect, exercitarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoanele care nu au exercitiul dreptului de a practica profesia de expert contabil sau contabil autorizat, conform legii si prezentului regulament.

Membrul Corpului supus de către comisia de disciplină a filialei la o sanctiune disciplinară este obligat la plata cheltuielilor care rezultă din actiunea angajată împotriva lui, cu exceptia cazului în care Comisia superioară de disciplină decide că nu trebuie aplicată nicio sanctiune celui în cauză.

127. Aplicarea unei sanctiuni disciplinare definitive trebuie să fie adusă la cunostinta publicului prin:

a) afisarea unui extras al hotărârii de sanctionare la sediul filialei Corpului, însotită de publicarea acestuia în revista Corpului;

b) comunicarea măsurii, în scris, directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului, în cazul aplicării sanctiunilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată.

În cazul aplicării sanctiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei printr-o hotărâre definitivă, cel în cauză este obligat să depună, sub luare de semnătură, la filiala de care apartine carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat si parafa; acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.

Aceeasi obligatie există si în cazul aplicării măsurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.

Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului, efectuându-se publicitatea corespunzătoare.

128. Membrii comisiilor de disciplină sunt obligati să păstreze secretul profesional în exercitarea functiilor lor.

C. Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor

129. Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor pe lângă consiliul filialei are următoarele atributii:

- participă, fără drept de vot, la lucrările adunării generale si ale consiliului filialei; materialele care se dezbat se vor transmite cu 7 zile înainte de data întrunirii;

- sesizează pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor de pe lângă Consiliul superior asupra hotărârilor si măsurilor consiliului filialei care contravin reglementărilor legale.

 

CAPITOLUL VIII

Exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat

 

130. Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să fie si să se manifeste liber fată de orice interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea si, în general, cu independenta profesională.

Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independentei profesiei; expertul contabil si contabilul autorizat nu trebuie niciodată să se găsească în situatia de conflict de interese si în nicio altă situatie care ar putea aduce atingere integritătii si obiectivitătii sale.

131. Relatiile expertilor contabili, contabililor autorizati si societătilor comerciale de profil cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părti.

132. Profesia de expert contabil sau de contabil autorizat poate fi exercitată individual, prin cabinete, sau printr-o societate comercială de profil înfiintată potrivit legii.

133. În exercitarea profesiei expertii contabili si contabilii autorizati răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz, potrivit legii.

134. Pentru onorariile stabilite prin contract încheiat cu operatorii economici se emit de către societătile comerciale, la terminarea lucrărilor, facturi sau chitante, potrivit legii.

135. Potrivit legii, obligatia calculării si vărsării impozitului aferent sumelor plătite expertilor contabili si contabililor autorizati individuali drept onorarii de către societăti comerciale revine acestora.

136. Încasarea onorariului se va face de executantul lucrării direct de la beneficiar, în cazul în care acesta este persoană juridică, după ce s-a retinut impozitul pe venit spre a se vărsa la buget.

în cazul în care onorariul se încasează de la o persoană fizică, expertul contabil sau contabilul autorizat este obligat la stabilirea impozitului datorat pentru onorariul încasat si la depunerea acestuia la organismul autorizat să îl încaseze.

137. Societătile comerciale de expertiză contabilă si societătile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul sau mai multi asociati ori actionari. Acestea execută întreaga gamă de lucrări prevăzute de lege, cu respectarea dispozitiilor legale.

în cazul în care expertii, membri sau colaboratori ai unei societăti comerciale de expertiză, sunt solicitati si numiti să efectueze expertize judiciare, operatiuni de auditsau mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune ori vor vira costul acestor lucrări, inclusiv TVA, în contul acestei societăti. Aceasta este răspunzătoare, alături de membrul sau colaboratorul său, de calitatea lucrării pe care o vizează.

în acelasi timp, este obligată să retină si să vireze impozitul legal datorat bugetului.

138. Contractele de muncă se încheie în formă scrisă, între titularul cabinetului individual, respectiv administratorul societătii comerciale de expertiză, si fiecare expert contabil sau contabil autorizat.

139. În aplicarea art. 2 alin. (1), art. 6 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, lucrările ce se pot executa, fără a fi limitative, de către expertii contabili în cadrul contractelor de prestări de servicii sunt:

a) tinerea sau supravegherea contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare:

- acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitătii, inclusiv în cazul sistemelor informatice;

- elaborarea si punerea în aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unitătii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune si control prin buget, în baza si cu respectarea normelor generale;

b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:

- analiza structurilor financiare;

- analiza gestiunii financiare si a rentabilitătii capitalului investit;

- tehnici de analiză si de gestiune a fondului de rulment;

- sistem de credit - leasing, factoring etc;

- elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;

- elaborarea de tablouri de utilizări si resurse;

- asistenta în prevenirea si înlăturarea dificultătilor unitătii;

c) efectuarea de auditfinanciar-contabil, ca:

- diagnostic financiar - cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;

- audit intern - organizarea sau controlul regularitătii si sinceritătii sistemului;

- studii, asistentă pentru realizarea de investitii financiare;

- audit statutar si certificarea bilantului contabil, cu respectarea reglementărilor specifice;

d) efectuarea de evaluări potrivit standardelor internationale de evaluare, ca:

- evaluări de bunuri si active patrimoniale;

- evaluări de întreprinderi si de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati;

- evaluări de elemente intangibile;

e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în conditiile prevăzute de lege, ca:

- expertize amiabile (la cerere);

- expertize contabil-judiciare;

- arbitraje în cauze civile;

- expertize de gestiune;

f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:

- întocmirea de situatii periodice;

- consolidarea conturilor si bilantului;

- întocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung;

g) executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:

- studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal;

- participarea la întocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;

- asistentă în probleme de TVA si impozite;

- fiscalitate imobiliară;

- asistentă în aplicarea tarifului vamal;

- asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;

- vizarea declaratiilor fiscale anuale ale operatorilor economici;

h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă si informatică, cum ar fi:

- organigrame, structuri, definiri de functii;

- legături între servicii, circulatia documentelor si informatiilor;

- mecanizarea si automatizarea prelucrării informatiilor, alegerea echipamentelor;

- analiza si organizarea fluxului informational;

- alegerea softurilor necesare;

- formarea profesională continuă;

- contributii la protectia patrimoniului unitătii;

i) îndeplinirea atributiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societătile comerciale, conform prevederilor legale;

j) îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară si faliment, cum ar fi:

- efectuează lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidarea societătilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale;

k) acordarea de asistentă de specialitate necesară pentru înfiintarea si reorganizarea societătilor comerciale, cum ar fi:

- activităti de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

- studii de fezabilitate la înfiintarea întreprinderilor;

- activităti ale holdingurilor;

Î) efectuarea pentru persoane fizice si juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunostinte de contabilitate;

m) alte activităti si servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621, precum si altele stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior.

140. În aplicarea art. 2 alin. (3) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, lucrările ce se pot executa de către contabilii autorizati în cadrul contractelor de prestări de servicii, individual sau prin societăti comerciale de contabilitate, sunt:

- tinerea contabilitătii financiare si de gestiune;

- pregătirea lucrărilor pentru întocmirea situatiilor financiare;

- lucrări, declaratii si operatiuni fiscale lunare si trimestriale (altele decât situatiile financiare anuale ale societătilor comerciale), lucrări în partidă simplă pentru persoane fizice independente si asociatii familiale etc;

- atributii de cenzor la asociatii de proprietari/locatari, CAR-uri si diferite asociatii, fundatii etc. fără scop patrimonial.

 

CAPITOLUL IX

Veniturile si cheltuielile Corpului

 

141. Corpul, având statut de persoană juridică de utilitate publică autonomă, îsi constituie veniturile din activitătile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-si cheltuielile în întregime din aceste venituri.

Contabilitatea patrimoniului si a activitătilor desfăsurate de Corp se organizează si se conduce potrivit legii.

Înregistrarea veniturilor în contabilitate se face pe baza documentelor legale care vor atesta crearea dreptului de încasare sau în momentul încasării efective a acestora.

142. Contabilitatea sintetică si analitică a cheltuielilor se organizează distinct, potrivit bugetului aprobat.

Înregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative vizate pentru controlul financiar preventiv si aprobate de directorul general executiv sau de directorii executivi ai filialelor.

143. Veniturile Corpului se formează din:

a) taxe de înscriere la examenul de expert contabil si, respectiv de contabil autorizat;

b) taxa de înscriere în Tabloul Corpului;

c) cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de către membrii Corpului care îsi exercită profesia individual sau de către societăti comerciale recunoscute de Corp;

d) donatii, încasări din vânzarea publicatiilor proprii si alte venituri.

144. Taxa de înscriere în evidenta Corpului este datorată si se achită odată cu admiterea cererii de înscriere. Sunt exonerati de plata taxei de înscriere membrii onorifici ai Corpului.

Expertul contabil sau contabilul autorizat care a fost radiat din Tabloul Corpului si solicită reînscrierea este obligat să plătească taxa de înscriere cuvenită.

Taxa de înscriere în Tabloul Corpului se stabileste în valori absolute, anual, de către Conferinta natională ordinară.

145. Cotizatiile profesionale anuale, datorate de membrii Corpului, persoane fizice si juridice, sunt fixe si variabile, pe transe de venit, fiind stabilite anual de Conferinta natională, pe baza metodologiei aprobate de Consiliul superior.

Conditiile si termenele de achitare a cotizatiilor se stabilesc prin normele de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, aprobate de Consiliul superior.

146. Cheltuielile Corpului se pot efectua numai pe bază de documente justificative, legal întocmite, în limita bugetelor de venituri si cheltuieli, cu respectarea dispozitiilor legale si a normelor privind disciplina financiară în cadrul Corpului, aprobate de Consiliul superior.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale si tranzitorii

 

147. În exercitarea atributiilor prevăzute în prezentul regulament, Conferinta natională, adunarea generală a filialei, Consiliul superior si consiliul filialei emit hotărâri, Biroul permanent al Consiliului superior sau al consiliului filialei, precum si presedintii de filiale emit decizii, iar presedintele Consiliului superior emite ordine.

Potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, hotărârile si deciziile de interes general, adoptate de Conferinta natională, Consiliul superior si Biroul permanent al Consiliului superior se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.

Sunt hotărâri si decizii de interes general cele care se referă la:

- Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si toate modificările si completările la acesta;

- Codul etic national al profesionistilor contabili din România si toate modificările si completările la acesta;

- Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor si Consiliul superior al Corpului si toate modificările si completările la acesta;

- Tabloul Corpului si modificările la acesta;

- accesul la profesie: examenele de admitere la stagiu; efectuarea stagiului si organizarea examenului de aptitudini;

- auditul calitătii serviciilor profesionale executate de membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România;

- alte hotărâri si decizii clasificate de organele emitente ca fiind de interes general.

148. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor Corpului, care îsi exercită profesia individual sau sunt constituiti în societăti comerciale.

149. Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se aplică tuturor persoanelor fizice si juridice străine care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat în tările lor si care au îndeplinit conditiile de înscriere în Tabloul Corpului si îsi exercită activitatea în România, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 65/1994, republicată.

150. Prezentul regulament de organizare si functionare intră în vigoare după aprobarea lui de către Conferinta natională a Corpului.

151. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

PROCEDURA ALEGERILOR

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Alegerile pentru Consiliul superior si, respectiv, pentru consiliile filialelor se fac prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, cu reînnoirea bienală a jumătate din numărul membrilor alesi.

Presedintele Consiliului superior si presedintii consiliilor filialelor sunt alesi prin vot secret, pentru 4 ani, de către Conferinta natională, respectiv de adunarea generală a filialei.

2. Au dreptul de a alege si de a fi alesi toti membrii Corpului, persoane fizice înscrise în Tablou, cu exceptia celor care:

a) nu sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale;

b) sunt membri de onoare;

c) sunt persoane fizice străine cărora Ie-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România;

d) au fost sanctionati sau sunt investigati pentru abaterile disciplinare prevăzute în regulament.

3. Votul este secret si are loc la data fixată de Consiliul superior.

4. Toti membrii Corpului care au dreptul de a alege si de a fi alesi pot face declaratii de candidatură, care vor cuprinde, sub sanctiunea neînscrierii în listele cuprinzând candidatii:

a) numele, prenumele si adresa candidatului;

b) categoria profesională din care face parte: expert contabil sau contabil autorizat;

c) modul de exercitare a profesiei;

d) functiile detinute anterior în cadrul Corpului si perioadele respective;

e) functia pentru care candidează, si anume: membru al unui consiliu al Corpului sau presedinte al Consiliului superior ori al consiliului filialei;

f) obiectivele si strategia pe care si le propune candidatul dacă va fi ales;

g) declaratia pe propria răspundere că îndeplineste cerintele de eligibilitate prevăzute în regulament.

Regulile privind continutul-cadru si modul de completare a declaratiei de candidatură se stabilesc de Consiliul superior.

 

CAPITOLUL II

Alegerile pentru consiliile filialelor

 

5. Declaratiile de candidaturi, atât pentru Consiliul superior, cât si pentru consiliile filialelor respective, se trimit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire consiliului filialei, până la data-limită stabilită de presedintele Consiliului superior. Declaratiile de candidatură pentru Consiliul superior pot fi trimise si direct la Consiliul superior al Corpului.

Declaratiile de candidaturi primite după data-limită stabilită sunt considerate tardive si deci nu sunt luate în considerare, anexându-se însă la proces ui-verb al de declarare a rezultatelor alegerilor.

6. O comisie formată din cenzorul filialei, un membru al comisiei de disciplină si directorul executiv al filialei verifică

îndeplinirea conditiilor de eligibilitate a membrilor care au trimis declaratii de candidaturi.

7. Presedintele consiliului filialei trimite presedintelui Consiliului superior declaratiile de candidaturi pentru un loc în Consiliul superior, însotite de o atestare, de către presedintele fiecărei filiale, că respectivul candidat îndeplineste conditiile de eligibilitate prevăzute de prezentul regulament.

8. Pentru candidatii care îndeplinesc conditiile legale, presedintele consiliului filialei întocmeste lista cuprinzând candidatii - experti contabili si lista cuprinzând candidatii - contabili autorizati.

Listele sunt întocmite în ordine alfabetică si cuprind următoarele:

a) numele, prenumele si adresa fiecărui candidat;

b) numărul total de locuri pentru care se candidează, separat pentru titulari si supleanti;

c) datele calendaristice ale celor două tururi de scrutin;

d) semnăturile membrilor comisiei prevăzute la pct. 6. Un exemplar al listelor se transmite Consiliului superior.

9. Listele cuprinzând candidatii vor fi afisate la sediul filialei, cu minimum 15 zile înaintea datei alegerilor. Împotriva omisiunilor, înscrierilor gresite sau oricăror erori se poate face întâmpinare la presedintele filialei, în termen de 48 de ore de la afisare, care este obligat să o solutioneze în termen de 48 de ore de la înregistrarea ei. Solutia dată întâmpinării poate fi atacată la instanta de judecată competentă, potrivit legii.

10. Este interzis consiliilor în functiune si personalului angajat al filialei să facă orice fel de propagandă în favoarea unuia sau a mai multor candidati ori să se asocieze la propaganda făcută în favoarea candidaturii unor membri ai Corpului.

11. Directorul executiv al filialei întocmeste listele membrilor Corpului cu drept de vot în cadrul filialei, în ordine alfabetică:

a) lista membrilor experti contabili;

b) lista membrilor contabili autorizati.

Listele cuprind: numele si prenumele, numărul matricol, adresa si două coloane rezervate pentru înscrierea prezentei la primul tur de scrutin si, eventual, la al doilea.

Listele se afisează la sediul filialei, la loc vizibil, cu minimum 15 zile înainte de data alegerilor. Prevederile pct. 9 referitoare la întâmpinare se aplică în mod corespunzător.

12. Pentru reînnoirea bienală a consiliilor filialelor numărul membrilor care vor fi alesi este determinat în functie de efectivul existent, tinându-se seama de numărul membrilor înscrisi în Tabloul Corpului la filiala respectivă.

13. În fiecare listă întocmită pe categorii profesionale, asa cum se prevede la pct. 11, vor fi înscrisi numai expertii contabili si contabilii autorizati din Tabloul Corpului având cotizatia profesională achitată la zi.

14. La data hotărâtă pentru alegeri, presedintele consiliului filialei, ajutat de membrii Biroului permanent, deschide adunarea generală, constatând dacă este legal constituită, potrivit prezentului regulament.

în caz afirmativ, fiecare participant va fi legitimat cu carnetul de membru si se va verifica înscrierea sa în lista cuprinzând alegătorii, după care va primi buletinul de vot.

15. Buletinul de vot va cuprinde toti candidatii, în ordine alfabetică, identificati cu: nume, prenume si calitatea profesională.

Buletinele de vot se imprimă, prin grija consiliului filialei, pe hârtie de aceeasi densitate si culoare, într-un număr care trebuie să acopere numărul alegătorilor; forma grafică si dimensiunile acestora vor fi unitare. Buletinele de vot distribuite alegătorilor vor purta stampila filialei.

16. Votul este secret; în acest scop, se vor asigura de către presedintele consiliului filialei conditiile necesare votării.

Modul de votare

17. În cazul în care alegătorul nu votează un candidat oarecare, îsi exprimă vointa prin anularea (bararea cu o linie) pozitiei respective de pe buletinul de vot, fără să înscrie un alt candidat în loc. În acelasi mod va anula toti candidatii înscrisi pe buletinul de vot peste numărul locurilor vacante.

18. Numărarea voturilor este asigurată de o comisie formată din 3-5 persoane alese de adunarea generală.

19. Când toate buletinele de vot ale alegătorilor au fost introduse în urnă, se procedează la deschiderea si numărarea voturilor. Buletinele considerate valabile sunt mentionate (bifate) pe lista candidatilor.

20. Buletinele albe sau completate necitet, cele care cuprind mai multe nume decât locuri de ocupat, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului ori care nu poartă stampila filialei, cele care contin un semn de recunoastere sau o mentiune referitoare la candidati ori la terti nu sunt luate în seamă la stabilirea rezultatului, fiind anexate la procesul-verbal.

21. Comisia de numărare a voturilor întocmeste imediat un proces-verbal al operatiunilor de numărare a voturilor si de stabilire a rezultatului votării, care se semnează de toti membrii săi.

22. Procesul-verbal de numărare a voturilor se întocmeste în dublu exemplar de către comisie si cuprinde:

a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;

b) numărul alegătorilor prezenti la adunare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor obtinute de fiecare candidat în parte;

f) numărul total al buletinelor de vot imprimate;

g) numărul buletinelor rămase nefolosite si anulate.

Un exemplar al acestuia se transmite presedintelui Consiliului superior.

23. La primul tur de scrutin sunt declarati alesi candidatii care au obtinut minimum două treimi din numărul total al voturilor valabil exprimate. La cel de-al doilea tur de scrutin sunt alesi candidatii care au obtinut cel mai mare număr de voturi.

Candidatii care au obtinut numărul de voturi prevăzut la paragraful 1 vor ocupa locurile vacante în limita numărului acestora si în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obtinute. Mai întâi se vor ocupa locurile de titulari si apoi cele de supleanti.

24. Rezultatul votării, după controlarea numărului de voturi si alegători, este imediat declarat si afisat la sediul consiliului filialei.

25. Presedintele consiliului filialei unde au avut loc alegerile adresează candidatilor alesi, în maximum 4 zile, invitatia să participe la prima sedintă a consiliului după alegeri.

 

CAPITOLULUI

Alegerile pentru Consiliul superior al Corpului

 

26. Alegerea Consiliului superior are loc în cadrul Conferintei nationale.

27. Pentru declaratiile de candidaturi primite, presedintele Consiliului superior întocmeste cele două liste de candidati, pentru experti contabili si, separat, pentru contabili autorizati, conform prevederilor pct. 11.

28. Presedintele Consiliului superior trimite listele candidatilor pentru Consiliul superior presedintilor consiliilor filialelor, care le vor afisa la sediile filialelor respective cu cel putin 15 zile înaintea datei fixate pentru alegeri.

29. Prevederile pct. 10 se aplică si membrilor Consiliului superior, precum si tuturor structurilor alese si executive ale acestuia.

30. Modul de votare este identic cu cel arătat la pct. 16 si 17.

31. Prevederile pct. 13-15si 22se aplicasi pentru alegerile Consiliului superior.

32. Numărarea voturilor pentru alegerea Consiliului superior se face potrivit procedurii prevăzute de pct. 18-21.

 

CAPITOLUL IV

Alegerea presedintelui Consiliului superior si a presedintilor consiliilor filialelor

 

33. Declaratiile de candidaturi se transmit, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, Consiliului superior sau consiliului filialei, după caz, până la data-limită stabilită de Consiliul superior.

La nivelul Consiliului superior si, respectiv, al consiliului filialei, primirea si verificarea declaratiilor de candidatură, precum si întocmirea listei candidatilor se fac de către o comisie de primire si verificare a declaratiilor, formată din 3-5 membri desemnati cu 25 de zile înainte de data scrutinului de Consiliul superior sau de consiliul filialei, după caz; membrii comisiei nu pot fi în acelasi timp si candidati în alegeri.

34. Listele cuprinzând candidatii se întocmesc în ordine alfabetică si vor cuprinde:

a) numele, prenumele si adresa fiecărui candidat;

b) categoria profesională căreia îi apartine;

c) datele calendaristice ale celor două tururi de scrutin;

d) semnătura presedintelui si a secretarului comisiei de primire si verificare a declaratiilor.

Listele se afisează la sediile filialelor cu cel putin 15 zile înaintea datei alegerilor. Împotriva omisiunilor, înscrierilor gresite sau oricăror erori se poate face întâmpinare, care se depune în termen de 48 de ore de la afisare, la comisia desemnată potrivit pct. 33; aceasta o va solutiona în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrare. Solutia dată întâmpinării poate fi atacată la instanta de judecată competentă, potrivit legii.

35. Pct. 10, 15-22 si 24 se aplică în mod corespunzător.

36. La primul tur de scrutin sunt declarati alesi candidatii care au obtinut cel putin două treimi din numărul total al voturilor valabil exprimate; la cel de-al doilea tur de scrutin este suficientă majoritatea simplă a voturilor.

Aceste dispozitii sunt valabile atât pentru alegerea presedintelui Consiliului superior, cât si pentru alegerea presedintilor consiliilor filialelor.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

SEDINTELE ORGANELOR DE CONDUCERE

 

1. Sedintele de lucru ale consiliilor Corpului si birourilor permanente sunt legal constituite numai în conditiile asigurării prezentei majoritătii legale a membrilor acestora.

2. Consiliile Corpului pot delibera numai asupra problemelor înscrise în ordinea de zi comunicată, cu cel putin 7 zile înainte, si numai în mod exceptional asupra celor care, datorită urgentei lor, sunt supuse direct în sedintă de către presedinte.

3. Presedintele conduce deliberările; el nu poate refuza cuvântul unui participant.

Presedintele poate atentiona pe oricare participant care ia cuvântul fără a-l fi cerut si obtinut, care depăseste timpul acordat sau care, după ce a fost invitat de presedinte să se limiteze la problema în curs de dezbatere, nu se conformează acestei invitatii.

Presedintele poate chema la ordine, cu mentionarea în procesul-verbal, pe oricare membru al Corpului care proferează atacuri la persoană sau provoacă dezordine.

4. Durata expozeului fiecărui participant este limitată la cel mult 7 minute, cu exceptia celui al presedintelui, precum si al presedintilor si raportorilor sectiunilor si comisiilor, inclusiv al reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor.

5. Sedinta poate fi suspendată de presedinte după consultarea adunării sau la cererea majoritătii participantilor.

6. Votul se exprimă prin ridicarea mâinii. Secretarul de sedintă procedează la numărarea voturilor, iar rezultatul se comunică de către presedinte. Totusi, votul secret poate fi cerut ori de câte ori este cazul si îndeosebi:

a) în cazurile avute în vedere la pct. 5;

b) când se procedează la o numire, dacă votul secret este cerut de presedinte, de un membru al Consiliului sau de prezidiul sedintei;

c) în alte cazuri, când este cerut de majoritatea membrilor prezenti.

7. Dezbaterile se consemnează în procese-verbale sau stenograme, după caz, si vor cuprinde mentiuni referitoare la: data si locul încheierii, numele si prenumele membrilor prezenti si ale celor care absentează, ordinea de zi, dezbaterile din sedintă si hotărârile adoptate. Acestea se semnează de presedinte si de persoana care Ie-a întocmit.

8. Deliberările au un caracter strict secret. Cu toate acestea, consiliul poate, prin decizie specială, să admită publicarea lor în extras sau în întregime.

9. Hotărârile adoptate sunt făcute publice.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

ACORDAREA DE DISTINCTII ONORIFICE

 

1. Expertii contabili si contabilii autorizati care au o activitate profesională în una dintre aceste calităti de cel putin 30 de ani si se bucură de prestigiu profesional si moral pot primi titlul de:

- „Expert contabil de onoare";

- „Contabil autorizat de onoare".

2. De asemenea, presedintii consiliilor filialelor si presedintii Consiliului superior al Corpului pot primi titlul de:

- „Presedinte de onoare al filialei";

- „Presedinte de onoare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România", dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au exercitat acest mandat timp de cel putin 6 ani;

b) au fost timp de cel putin 6 ani membri titulari ai unui consiliu al Corpului;

c) au fost înscrisi în evidenta expertilor si au activat în această calitate timp de cel putin 10 ani;

d) să nu fi suferit sanctiuni disciplinare pe întreaga perioadă de viată activă ca profesionist contabil.

Acceptarea acestui titlu implică pentru beneficiarul său renuntarea de a solicita un nou mandat de presedinte.

3. Expertii contabili si contabilii autorizati membri ai Corpului Contabililor Autorizati si Expertilor Contabili, înfiintat în anul 1921, precum si expertii contabili care au obtinut calitătile respective în baza decretelor nr. 434/1957 si nr. 79/1971 pot primi titlul de „Expert contabil de onoare" si „Contabil autorizat de onoare" dacă au o vechime cumulată în aceste calităti de cel putin 30 de ani, pe baza cererii proprii, a copiei carnetelor respective de membru depuse la filialele de care apartin si a copiei cazierului judiciar.

4. Procedeul de acordare a titlului de „Expert contabil de onoare" si „Contabil autorizat de onoare" este următorul:

a) presedintele filialei supune propunerile de acordare a titlurilor onorifice adunării generale anuale; după aprobare, înaintează lista spre confirmare Conferintei nationale anuale;

b) presedintele Consiliului superior înscrie pe ordinea de zi a Conferintei nationale anuale lista membrilor de onoare aprobată în adunările generale ale filialelor si o supune confirmării acesteia;

c) după confirmarea Conferintei nationale, filialele fac transferarea din partea Tabloului Corpului în care membrii confirmati ca onorifici figurează până atunci în partea corespunzătoare din Tabloul Corpului destinată membrilor de onoare, acestia putând, de la acea dată, să se bucure de drepturile ce le sunt conferite.

5. Expertii contabili de onoare si contabilii autorizati de onoare pot asista la adunările generale ale filialelor de care apartin.

Consiliile filialelor pot decide să li se asigure, potrivit unor modalităti pe care le stabilesc, ca acestia să primească gratuit revista Corpului.

6. Membrii de onoare trebuie să se abtină de la orice actiune de natură să desconsidere profesia al cărei titlu de onoare Ie-a fost conferit.

7. Ei trebuie să îl înstiinteze pe presedintele comisiei de disciplină despre implicările, penalizările si condamnările al căror subiect sunt sau ar putea fi, pentru fapte calificate ca fiind de natură penală.

Aplicarea unei sanctiuni disciplinare conduce la pierderea titlului obtinut, care nu mai poate fi solicitat ulterior.

8. Membrii de onoare ai Corpului sunt exonerati de taxa de înscriere si de cotizatiile fixe.