MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 599            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 12 august 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

70. - Ordin al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul Japonez de Informatii Financiare al Comisiei Irationale de Sigurantă Publică din Japonia privind schimbul de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea terorismului

 

2.284. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în cadrul operatiunii 4.1a) „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”(POS CCE)

 

2.285. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1b) „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport”- partea de transport

 

2.286. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1c) „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate” din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

 

2.287. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”

 

2.288. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii pentru domeniul major de interventie 3 „Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei”, operatiunea 4.3 „Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene” din cadrul axei prioritare 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”(POS CCE)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare

dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România

si Centrul Japonez de Informatii Financiare al Comisiei Nationale de Sigurantă Publică din Japonia

privind schimbul de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea terorismului

 

În temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 254/2006 privind revocarea unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, numirea în functie, pe posturile rămase vacante, a altor membri, precum si numirea presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor;

- Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor;

- Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinului secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul Japonez de Informatii Financiare al Comisiei Nationale de Sigurantă Publică din Japonia privind schimbul de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea terorismului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminita Popa

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 70.

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE DE COOPERARE

între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România

si Centrul Japonez de Informatii Financiare al Comisiei Nationale de Sigurantă Publică din Japonia

privind schimbul de informatii financiare legate de spălarea banilor si finantarea terorismului*)

 


*) Traducere.

 

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România, organ de specialitate în subordinea Guvernului României, si Centrul Japonez de Informatii Financiare (JAFIC) al Comisiei Nationale de Sigurantă Publică din Japonia, denumite în continuare autoritate sau, în mod colectiv, autorităti, doresc, în spiritul cooperării si interesului reciproc si tinând cont de cadrul legislatiei nationale a fiecărei autorităti, să faciliteze schimbul de informatii în sprijinul investigatiilor legate de spălarea banilor, finantarea terorismului si activitătile infractionale conexe în cadrul legislatiei nationale a fiecărei tări.

în acest sens, autoritătile, fără intentia de a elabora un document obligatoriu din punct de vedere juridic, dar în scopul de a întări schimbul de informatii în cel mai complet mod posibil, expun prin prezenta următoarea intentie:

1. Furnizarea de informatii

Tinând cont de contextul legislatiei nationale si potrivit politicilor si procedurilor proprii, fiecare autoritate va furniza, la solicitarea celeilalte autorităti sau din proprie initiativă, orice

informatii pe care le detine cu privire la tranzactii financiare suspecte a fi în legătură cu spălarea banilor, finantarea terorismului sau activităti infractionale conexe care ar constitui infractiune în legislatia ambelor tări. Pentru furnizarea informatiilor, autoritatea care furnizează informatiile poate impune conditii ce sunt stipulate în propria legislatie natională.

2. Utilizarea si dezvăluirea informatiilor

Autoritatea care primeste informatiile va folosi sau va dezvălui informatiile transmise de autoritatea furnizoare numai în sprijinul investigatiilor legate de spălarea banilor, finantarea terorismului si activitătile infractionale conexe. Utilizarea informatiilor furnizate după ce fapta subiect al investigatiei a fost specificată este interzisă fără consimtământul prealabil al autoritătii solicitate. Modul de folosire sau de dezvăluire a acestor informatii se va face tinându-se cont de legislatia tării autoritătii care a făcut solicitarea si în conditiile, dacă există, impuse de autoritatea solicitată. Autoritatea care solicită informatiile va dezvălui informatiile furnizate în răspuns doar tertelor părti identificate în cerere. Referitor la prevederea privind informatiile furnizate din proprie initiativă, autoritatea care primeste informatiile va dezvălui aceste informatii doar părtilor nominalizate de autoritatea care Ie-a furnizat.

3. Utilizarea si dezvăluirea informatiilor continute într-o cerere

Autoritatea solicitată nu va dezvălui informatiile continute în cererea de informatii către alte părti sau în scopuri neidentificate în cerere fără consimtământul prealabil al autoritătii solicitante. Cu toate acestea, sintagma anterioară din cadrul prezentei declaratii de cooperare nu îngrădeste dreptul autoritătii solicitate de a transmite altor agentii competente ale Guvernului autoritătii solicitate (i) continutul cererii pentru a obtine informatii cu privire la cerere sau (ii) identitatea atât a autoritătii solicitante, cât si a persoanei fizice sau juridice care face subiectul cererii, pentru a facilita coordonarea între alte agentii competente, apartinând Guvernului autoritătii căreia i s-a solicitat furnizarea răspunsului.

4. Confidentialitatea informatiilor

Toate informatiile care fac obiectul schimbului de informatii dintre autorităti sunt supuse controalelor si protectiei stricte pentru a se asigura că informatiile sunt folosite numai într-un mod autorizat si sunt tratate în regim de confidentialitate. Informatiile care fac obiectul schimbului de informatii sunt protejate de aceeasi confidentialitate care este prevăzută în legislatia natională a autoritătii care primeste informatia, privind informatiile similare din surse nationale.

5. Implementarea

A. Transmiterea cererii de informatii

(1) Autoritatea solicitantă va transmite cererea folosind unul dintre următoarele mijloace de comunicare:

a) printr-un e-mail securizat prin Reteaua securizată Egmont; sau

b) în scris, semnat în original.

(2) Cererea de informatii va include:

a) obiectivul si scopul urmărit;

b) datele de identificare ale persoanelor fizice sau ale societătilor comerciale implicate (cel putin numele si data nasterii pentru persoanele fizice si denumirea si numărul de înmatriculare pentru persoanele juridice);

c) o scurtă descriere a circumstantelor în care tranzactiile sau activitătile au avut loc, inclusiv mentiuni despre infractiuni comise; si

d) alte informatii considerate utile pentru procesarea cererii de informatii.

(3) Dacă informatiile mentionate la alin. (2) nu sunt cunoscute sau specificate la momentul transmiterii cererii de informatii, acestea vor fi furnizate autoritătii solicitate să răspundă, de îndată ce vor fi identificate.

B. Transmiterea informatiilor si confirmarea primirii

(1) Fiecare autoritate va desemna membrii din cadrul personalului său, în calitate de persoane de contact, ale căror nume vor fi transmise celeilalte autorităti.

(2) Atunci când una dintre autorităti primeste informatii din partea celeilalte autorităti, aceasta va transmite un mesaj de confirmare de primire a informatiilor prin unul dintre următoarele mijloace de comunicare:

a) printr-un e-mail securizat prin Reteaua securizată Egmont; sau

b) în scris, semnat în original.

C. Transmiterea cererii privind consimtământul prealabil de dezvăluire către o tertă parte sau utilizarea informatiilor în investigarea penală, în proceduri de urmărire penală sau judiciare

(1) Cererea privind obtinerea consimtământului prealabil va fi transmisă prin unul dintre următoarele mijloace de comunicare:

a) printr-un e-mail securizat prin Reteaua securizată Egmont; sau

b) în scris, semnat în original.

(2) Cererea pentru obtinerea consimtământului prealabil va cuprinde următoarele informatii:

a) numele tertei părti care va putea primi sau va folosi informatiile;

b) continutul informatiilor ce urmează a fi dezvăluite sau utilizate;

c) rezumatul cazului penal, dacă s-a identificat; si

d) scopul concret al utilizării informatiilor si modalitatea concretă de utilizare.

(3) Consimtământul prealabil se va acorda prin notificarea autoritătii care a făcut solicitarea, prin unul din următoarele mijloace de comunicare:

a) printr-un e-mail securizat prin Reteaua securizată Egmont; sau

b) în scris, semnat în original.

6. Limitări

Prezenta declaratie de cooperare nu constrânge nicio autoritate să acorde asistentă reciprocă celeilalte autorităti, în special atunci când au fost initiate proceduri judiciare cu privire la aceleasi fapte sau dacă o astfel de asistentă este contrară intereselor tării autoritătii solicitate. Dacă o autoritate hotărăste să nu răspundă unei cereri de informatii primite din partea celeilalte autorităti, autoritatea care a primit cererea va notifica celeilalte autorităti decizia sa.

7. Alte aspecte privind cooperarea

(1) Autoritătile vor sustine, dacă este necesar, consultări oricând si pe orice temă legată de implementarea prezentei declaratii de cooperare.

(2) Fiecare autoritate va depune toate diligentele pentru a notifica prompt celeilalte autorităti cu privire la orice modificare adusă legilor si regulamentelor din propria tară, care poate avea impact semnificativ în implementarea prezentei declaratii de cooperare.

8. Dispozitii finale

(1) Prezenta declaratie de cooperare va intra în vigoare la data semnării de către cele două autorităti si poate fi modificată oricând, prin acordul scris al autoritătilor, prin încheierea unui act aditional, ca urmare a notificării scrise din partea autoritătii care solicită modificarea.

(2) Denuntarea prezentei declaratii de cooperare devine efectivă odată cu primirea notificării scrise de către o autoritate din partea celeilalte autorităti. Totusi, dacă o autoritate dezvăluie sau utilizează informatiile furnizate de la cealaltă autoritate contrar prevederilor prezentei declaratii de cooperare si fără consimtământul prealabil al celeilalte autorităti, aceasta din urmă poate să denunte imediat prezenta declaratie de cooperare, prin comunicare directă.

(3) Termenii si conditiile referitoare la confidentialitatea informatiilor primite anterior încetării prezentei declaratii de cooperare vor produce efecte si după încetarea acesteia.

Întocmită în două exemplare originale, în limba engleză, ambele texte având aceeasi valoare.

 

Semnat la Seul, Coreea, la data de 29 mai 2008.

Semnat la Tokio, Japonia, la data de 2 iunie 2008.

Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

România, Adriana Luminita Popa,

presedinte

Centrul Japonez de Informatii Financiare (JAFIC)

al Comisiei Nationale de Sigurantă Publică din Japonia

Kazuo Miyamoto,

director general

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în cadrul operatiunii 4.1a)

„Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să

conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice” din axa prioritară

4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor

climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”(POS CCE)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale,

în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu Cadrul Strategic National de Referintă 2007-2013 si cu Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472/2007,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională si de la bugetul de stat pentru propuneri de proiecte de investitii finantate prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”(POS CCE), axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, operatiunea 4.1a) „Sprijinirea investitiilor în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătătirii eficientei energetice”, începând cu data de 1 august 2008.

Art. 2. - (1) Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru operatiunea 4.1a) este prevăzut în anexa nr. 1 - Cerere de propuneri de proiecte.

(2) îndrumările pentru completarea corectă a cererii de finantare, precum si informatiile referitoare la conditiile de finantare, criteriile de eligibilitate, procedurile de evaluare si selectie a proiectelor aferente operatiunii mentionate la art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 2 - Ghidul solicitantului.

(3) Contractarea, finantarea si monitorizarea proiectelor selectate, precum si raportarea se fac în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

Art. 3. - Valoarea alocării financiare din fondurile axei prioritare 4 din cadrul POS CCE, operatiunea 4.1a), pentru perioada 1 august 2008 - 30 septembrie 2008, este în cuantum de 173.000.000 lei, pentru finantarea proiectelor selectate în cadrul cererii de propuneri de proiecte, prevăzută la art. 1.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Structurile responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea fondurilor structurale aferente axei prioritare 4 din POS CCE din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 2.284.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea

retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, propuse pentru acordarea

asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea

competitivitătii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1,

operatiunea 4.1b) „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al

energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării

în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport” - partea de transport

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale,

în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 care reglementează prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.080/2006 privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, cu Cadrul strategic national de referintă 2007-2013 si cu Decizia Comisiei nr. 3.472/2007 de aprobare a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională si de la bugetul de stat, pentru propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, finantate prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”(POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1b) „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciului de transport” - partea de transport, începând cu data de 1 august 2008.

(2) în cazul în care Comisia Europeană decide că operatiunea 4.1b) - partea de transport se supune regulilor de ajutor de stat, Cererea de propuneri de proiecte se consideră suspendată până la modificarea cadrului legal, în conformitate cu regulile ajutorului de stat.

(3) Cererile de finantare ale beneficiarilor se vor modifica, cu acordul acestora, în conformitate cu prevederile alin. (2)

(4) În cazul în care nu se obtine acordul beneficiarilor conform alin. (3), acestia sunt obligati să restituie sumele rambursate.

Art. 2. - (1) Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru operatiunea 4.1b) este prevăzut în anexa nr. 1 - Cerere de propuneri de proiecte.

(2) Îndrumările pentru completarea corectă a cererii de finantare, precum si informatiile referitoare la conditiile de finantare, criteriile de eligibilitate, procedurile de evaluare si selectie a proiectelor aferente operatiunii mentionate la art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 2 - Ghidul solicitantului.

(3) Contractarea, finantarea si monitorizarea proiectelor selectate, precum si raportarea se fac în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

Art. 3. - Valoarea alocării financiare din fondurile POS CCE, pentru perioada 1 august 2008-31 decembrie 2013, este în cuantum de 193.000.000 lei din fonduri publice, pentru finantarea proiectelor selectate în urma cererii de propuneri de proiecte, prevăzută la art. 1.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Structurile responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea fondurilor structurale aferente axei prioritare 4 din POS CCE din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 2.285.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor

de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri

modernizate/ retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1c) „Investitii în instalatii de desulfurare

a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri

modernizate/retehnologizate” din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii

furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” a Programului operational sectorial

„Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale,

în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu Cadrul strategic national de referintă 2007-2013 si cu Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472/2007,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, finantate prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, operatiunea 4.1c) „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate”, începând cu data de 1 august 2008.

Art. 2. - (1) Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru operatiunea 4.1c) este prevăzut în anexa nr. 1 - Cerere de propuneri de proiecte.

(2) Îndrumările pentru completarea corectă a cererii de finantare, precum si informatiile referitoare la conditiile de finantare, criteriile de eligibilitate, procedurile de evaluare si selectie a proiectelor aferente operatiunii mentionate la art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 2 - Ghidul solicitantului.

(3) Contractarea, finantarea si monitorizarea proiectelor selectate, precum si raportarea se fac în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

Art. 3. - Valoarea alocării financiare din fondurile axei prioritare 4 din cadrul POS CCE, pentru perioada 1 august 2008 - 31 decembrie 2009, este în cuantum de 255.000.000 lei, pentru finantarea proiectelor selectate în cadrul cererii de propuneri de proiecte, prevăzută la art. 1.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Structurile responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea fondurilor structurale aferente axei prioritare 4 din POS CCE din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 2.286.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în modernizarea si realizarea de noi

capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice

regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational

sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2,

operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de

producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a

biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW),

solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile

de energie”

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale,

în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 care reglementează prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu Cadrul strategic national de referintă 2007- 2013 si cu Decizia Comisiei nr. 3.472/2007 de aprobare a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională si de la bugetul de stat, prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS-CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacităti de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităti cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”, începând cu data de 1 august 2008.

Art. 2. - (1) Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru operatiunea 4.2 este prevăzut în anexa nr. 1 - Cererea de propuneri de proiecte.

(2) Îndrumările pentru completarea corectă a cererii de finantare, precum si informatiile referitoare la conditiile de finantare, criteriile de eligibilitate, procedurile de evaluare si selectie a proiectelor aferente operatiunii mentionate la art.1 sunt cuprinse în anexa nr. 2 - Ghidul solicitantului.

(3) Contractarea, finantarea si monitorizarea proiectelor selectate, precum si raportarea se fac în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

Art. 3. - Valoarea alocării financiare din fondurile POS CCE, pentru perioada 1 august 2008-30 septembrie 2008, este în cuantum de 275.000.000 lei din fondurile publice, pentru finantarea proiectelor selectate în urma cererii de propuneri de proiecte, prevăzută la art. 1.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Structurile responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea fondurilor structurale aferente axei prioritare 4 din POS CCE din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 iulie 2008. Nr. 2.287.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii pentru domeniul major de interventie 3

„Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei”,

operatiunea 4.3 „Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport

al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene” din cadrul axei prioritare 4

„Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor

climatice” a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”(POS CCE)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale,

în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu Cadrul strategic national de referintă 2007-2013 si cu Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 3.472/2007,

în temeiul prevederilor art.11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională si de la bugetul de stat pentru propuneri de proiecte de investitii pentru diversificarea retelelor de interconectare finantate prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, domeniul major de interventie 3 „Diversificarea retelelor de interconectare în vederea cresterii securitătii furnizării energiei”, operatiunea 4.3 „Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene”, începând cu data de 1 august 2008.

(2) În cazul în care Comisia Europeană decide că operatiunea 4.3 se supune regulilor de ajutor de stat, Cererea de propuneri de proiecte se consideră suspendată până la modificarea cadrului legal, în conformitate cu regulile ajutorului de stat.

(3) Cererile de finantare ale beneficiarilor se vor modifica cu acordul acestora, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) În cazul în care nu se obtine acordul beneficiarilor conform alin. (3), acestia sunt obligati să restituie sumele rambursate.

Art. 2. - (1) Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru operatiunea mentionată la art. 1 este prevăzut în anexa nr. 1 - Cerere de propuneri de proiecte.

(2) Îndrumările pentru completarea corectă a cererii de finantare, precum si informatiile referitoare la conditiile de finantare, criteriile de eligibilitate, procedurile de evaluare si selectie a proiectelor aferente operatiunii mentionate la art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 2 - Ghidul solicitantului.

(3) Contractarea, finantarea si monitorizarea proiectelor selectate, precum si raportarea se fac în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

Art. 3. - Valoarea alocării financiare din fondurile POS CCE, pentru perioada 1 august 2008-31 decembrie 2013, este în cuantum de 192.000.000 lei, pentru finantarea proiectelor selectate în urma cererii de propuneri de proiecte, prevăzută la art. 1.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Structurile responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea fondurilor structurale aferente axei prioritare 4 din POS CCE din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 2.288.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.