MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 589         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 august 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

139. - Lege privind ratificarea Conventiei dintre România si Islanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucuresti la 19 septembrie 2007

 

Conventie între România si Islanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

 

743. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei dintre România si Islanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucuresti la 19 septembrie 2007

 

829. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României "in grad de Mare Cruce

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

751. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

14. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de nisip si argilă din perimetrul Coltul Văii, judetul Sibiu

 

115. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei hr. 62/2008

 

147. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

486. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 689/2007 privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2008

1.133. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

2.307. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii august 2008

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

23. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna august 2008

 


LEGI SI DECRTE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Conventiei dintre România si Islanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucuresti la 19 septembrie 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Conventia dintre România si Islanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucuresti la 19 septembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 139.

 

CONVENTIE

între România si Islanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

 

România si Islanda,

dorind să încheie o conventie pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Persoane vizate

 

Prezenta conventie se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

 

ARTICOLUL 2

Impozite vizate

 

1. Prezenta conventie se aplică impozitelor pe venit stabilite în numele unui stat contractant sau al subdiviziunilor politice, al autoritătilor locale sau al unitătilor sale administrativ-teritoriale, indiferent de modul în care sunt percepute.

2. Sunt considerate impozite pe venit toate impozitele stabilite pe venitul total sau pe elementele de venit, inclusiv impozitele pe câstigurile provenite din înstrăinarea proprietătii mobiliare sau imobiliare, precum si impozitele asupra cresterii capitalului.

3. Impozitele existente asupra cărora se aplică conventia sunt în special:

a) în România:

(i) impozitul pe venit; si

(ii) impozitul pe profit (denumite în continuare impozit român).

b) în Islanda:

(i) impozitele pe venit care revin statului (tekjuskattar rikissjods); si

(ii) impozitul pe venit care revine municipalitătilor (utsvar til sveitarfelaganna) (denumite în continuare impozit islandez).

4. Prezenta conventie se va aplica, de asemenea, oricăror impozite identice sau în esentă similare, care sunt stabilite după data semnării acesteia, în plus sau în locul impozitelor existente. Autoritătile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc asupra oricăror modificări importante aduse în legislatiile lor fiscale respective.

 

ARTICOLUL 3

Definitii generale

 

1. În sensul prezentei conventii, în măsura în care contextul nu cere o interpretare diferită:

a) termenul România înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială si spatiul aerian de deasupra teritoriului si mării teritoriale asupra cărora România îsi exercită suveranitatea, precum si zona contiguă, platoul continental si zona economică exclusivă asupra cărora România îsi exercită, în conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international, drepturi suverane si jurisdictie;

b) termenul Islanda înseamnă Islanda si, când este folosit în sens geografic, înseamnă teritoriul Islandei, inclusiv apele sale teritoriale si orice zonă dincolo de apele sale teritoriale în cadrul cărora Islanda, potrivit dreptului international, exercită jurisdictie sau drepturi suverane cu privire la fundul mării, subsolul si apele sale subiacente si resursele lor naturale;

c) termenul persoană include o persoană fizică, o societate si orice altă asociere de persoane;

d) termenul societate înseamnă orice persoană juridică sau orice entitate care este considerată persoană juridică în scopul impozitării;

e) expresiile întreprindere a unui stat contractant si întreprindere a celuilalt stat contractant înseamnă, după caz, o întreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant si o întreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

f) expresiile un stat contractant si celălalt stat contractant înseamnă România sau Islanda, după cum cere contextul;

g) expresia transport internationalînseamnă orice transport efectuat cu o navă sau aeronavă exploatată de o întreprindere care are locul conducerii efective într-un stat contractant, cu exceptia cazului când nava sau aeronava este exploatată numai între locuri situate în celălalt stat contractant;

h) expresia autoritate competentă înseamnă:

(i) în cazul României, ministrul economiei si finantelor sau reprezentantul său autorizat;

(ii) în cazul Islandei, ministrul finantelor sau reprezentantul său autorizat;

i) termenul national înseamnă:

(i) în cazul României, orice persoană fizică având cetătenia României si orice persoană juridică, asociere de persoane sau altă entitate constituită si având statutul în conformitate cu legislatia în vigoare în România;

(ii) în cazul Islandei, orice persoană fizică având nationalitatea Islandei si orice persoană juridică, parteneriat sau asociatie având statutul în conformitate cu legislatia în vigoare în Islanda.

2. În ceea ce priveste aplicarea prezentei conventii în orice moment de un stat contractant, orice termen care nu este definit în aceasta va avea, dacă contextul nu cere o interpretare diferită, întelesul pe care îl are în acel moment în cadrul legislatiei acelui stat cu privire la impozitele la care prezenta conventie se aplică; orice interpretare conform legislatiei fiscale a acelui stat prevalează fată de orice interpretare dată termenului conform celorlalte legi ale acelui stat.

 

ARTICOLUL 4

Rezident

 

1. În sensul prezentei conventii, expresia rezident al unui stat contractant înseamnă orice persoană care, potrivit legislatiei acelui stat, este supusă impunerii în acesta datorită domiciliului său, rezidentei sale, locului de conducere sau oricărui alt criteriu de natură similară si include, de asemenea, acel stat si orice subdiviziune politică, autoritate locală sau unitate administrativ-teritorială a acestuia. Totusi, această expresie nu include o persoană care este supusă impozitării în acel stat numai pentru faptul că aceasta realizează venituri din surse situate în acel stat.

2. Când, în conformitate cu prevederile paragrafului 1, o persoană fizică este rezidentă a ambelor state contractante, atunci statutul său se determină după cum urmează:

a) aceasta va fi considerată rezidentă numai a statului în care aceasta are o locuintă permanentă la dispozitia sa; dacă ea are o locuintă permanentă la dispozitia sa în ambele state, aceasta va fi considerată rezidentă numai a statului cu care legăturile sale personale si economice sunt mai strânse (centrul intereselor vitale);

b) dacă statul în care aceasta are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă ea nu are o locuintă permanentă la dispozitia sa în niciunul dintre state, aceasta va fi considerată rezidentă numai a statului în care locuieste în mod obisnuit;

c) dacă aceasta locuieste în mod obisnuit în ambele state sau în niciunul dintre ele, ea va fi considerată rezidentă numai a statului al cărui national este;

d) dacă aceasta este national al ambelor state sau al niciunuia dintre ele, autoritătile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

3. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană, alta decât o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, aceasta va fi considerată rezidentă numai a statului în care se află locul conducerii sale efective.

 

ARTICOLUL 5

Sediu permanent

 

1. În sensul prezentei conventii, expresia sediu permanent înseamnă un loc fix de afaceri prin care întreprinderea îsi desfăsoară în întregime sau în parte activitatea.

2. Expresia sediu permanent include îndeosebi:

a) un loc de conducere;

b) o sucursală;

c) un birou;

d) o fabrică;

e) un atelier; si

f) o mină, un put petrolier sau de gaze, o carieră ori orice alt loc de extractie a resurselor naturale.

3. Un santier de constructii sau un proiect de constructii ori de instalare constituie sediu permanent numai atunci când acesta durează mai mult de 12 luni.

4. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol, expresia sediu permanent se consideră că nu include:

a) folosirea de instalatii numai în scopul depozitării, expunerii sau livrării de bunuri ori de mărfuri apartinând întreprinderii;

b) mentinerea unui stoc de bunuri sau de mărfuri apartinând întreprinderii numai în scopul depozitării, expunerii sau livrării;

c) mentinerea unui stoc de bunuri sau de mărfuri apartinând întreprinderii numai în scopul prelucrării de către o altă întreprindere;

d) mentinerea unui stoc de bunuri sau de mărfuri apartinând întreprinderii, care sunt expuse în cadrul unui târg ori expozitii comerciale temporare si care sunt vândute de întreprindere la închiderea unui astfel de târg sau unei astfel de expozitii;

e) mentinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul cumpărării de bunuri sau de mărfuri ori al colectării de informatii pentru întreprindere;

f) mentinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul desfăsurării pentru întreprindere a oricărei altei activităti cu caracter pregătitor sau auxiliar;

g) mentinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare a activitătilor mentionate în lit. a)-f), cu conditia ca întreaga activitate a locului fix de afaceri ce rezultă din această combinare să aibă un caracter pregătitor sau auxiliar.

5. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, atunci când o persoană - alta decât un agent cu statut independent căruia i se aplică prevederile paragrafului 6 - actionează în numele unei întreprinderi si are si exercită în mod obisnuit într-un stat contractant împuternicirea de a încheia contracte în numele întreprinderii, această întreprindere se consideră că are un sediu permanent în acel stat în privinta oricăror activităti pe care persoana le exercită pentru întreprindere, în afară de cazul în care activitătile acestei persoane sunt limitate la cele mentionate în paragraful 4, care, dacă sunt exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu permanent potrivit prevederilor acelui paragraf.

6. O întreprindere nu se consideră că are un sediu permanent într-un stat contractant numai datorită faptului că aceasta îsi exercită activitatea de afaceri în acel stat printr-un broker, agent comisionar general sau orice alt agent cu statut independent, cu conditia ca astfel de persoane să actioneze în cadrul activitătii lor obisnuite.

7. Faptul că o societate care este rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de o societate care este rezidentă a celuilalt stat contractant sau care îsi exercită activitatea de afaceri în celălalt stat (printr-un sediu permanent sau în alt mod) nu este suficient pentru a face una dintre aceste societăti un sediu permanent al celeilalte.

 

ARTICOLUL 6

Venituri din proprietăti imobiliare

 

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietăti imobiliare (inclusiv veniturile din agricultură sau din exploatări forestiere) situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Expresia proprietăti imobiliare are întelesul care este atribuit de legislatia statului contractant în care proprietătile în cauză sunt situate. Expresia include, în orice caz, proprietătile accesorii proprietătii imobiliare, inventarul viu si echipamentul utilizate în agricultură si exploatări forestiere, drepturile asupra cărora se aplică prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul proprietătilor imobiliare si drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea ori concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, izvoarelor si a altor resurse naturale; navele, vapoarele si aeronavele nu sunt considerate proprietăti imobiliare.

3. Prevederile paragrafului 1 se aplică veniturilor obtinute din folosirea directă, din închirierea sau din folosirea sub orice altă formă a proprietătii imobiliare.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 3 se aplică, de asemenea, veniturilor provenind din proprietăti imobiliare ale unei întreprinderi si veniturilor din proprietăti imobiliare utilizate pentru exercitarea unor profesii independente.

 

ARTICOLUL 7

Profiturile întreprinderii

 

1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul în care întreprinderea exercită activitate de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Dacă întreprinderea exercită activitate de afaceri în acest mod, profiturile întreprinderii pot fi impuse în celălalt stat, dar numai acea parte din ele care este atribuită acelui sediu permanent.

2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, când o întreprindere a unui stat contractant exercită activitate de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, atunci se atribuie în fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, profiturile pe care acesta le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o întreprindere distinctă si separată, exercitând activităti identice sau similare, în conditii identice ori similare, si tratând cu toată independenta cu întreprinderea al cărei sediu permanent este.

3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise ca deductibile cheltuielile ce pot fi dovedite ca fiind efectuate pentru scopurile urmărite de sediul permanent, inclusiv cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare efectuate, indiferent dacă s-au efectuat în statul în care se află situat sediul permanent sau în altă parte.

4. În măsura în care într-un stat contractant se obisnuieste ca profitul care se atribuie unui sediu permanent să fie determinat prin repartizarea profitului total al întreprinderii în diversele sale părti componente, nicio prevedere a paragrafului 2 nu împiedică acel stat contractant să determine profitul impozabil în conformitate cu repartitia uzuală; metoda de repartizare adoptată trebuie să fie totusi aceea prin care rezultatul obtinut să fie în concordantă cu principiile enuntate în prezentul articol.

5. Niciun profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul că acest sediu permanent cumpără bunuri sau mărfuri pentru întreprindere.

6. În vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, profitul care se atribuie sediului permanent se determină în fiecare an prin aceeasi metodă, în afară de cazul în care există motive temeinice si suficiente de a proceda altfel.

7. Când profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat în alte articole ale prezentei conventii, atunci prevederile acelor articole nu sunt afectate de prevederile prezentului articol.

 

ARTICOLUL 8

Transporturi navale si aeriene

 

1. Profiturile obtinute din exploatarea în trafic international a navelor sau aeronavelor sunt impozabile numai în statul contractant în care se află locul conducerii efective a întreprinderii.

2. Dacă locul conducerii efective a unei întreprinderi de transport naval se află la bordul unei nave, atunci acesta se consideră a fi situat în statul contractant în care se află portul de înregistrare a navei sau, dacă nu există un astfel de port, în statul contractant în care este rezident cel care exploatează nava.

3. Prevederile paragrafului 1 se aplică, de asemenea, profiturilor obtinute din participarea la un pool, la o exploatare în comun sau la o agentie internatională de transport.

 

ARTICOLUL 9

Întreprinderi asociate

 

1. Când

a) o întreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, controlul ori la capitalul unei întreprinderi a celuilalt stat contractant; sau

b) aceleasi persoane participă direct sau indirect la conducerea, controlul ori la capitalul unei întreprinderi a unui stat contractant si a unei întreprinderi a celuilalt stat contractant,

si, fie într-un caz, fie în celălalt, cele două întreprinderi sunt legate în relatiile lor comerciale sau financiare de conditii acceptate ori impuse care diferă de acelea care ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, atunci profiturile care fără aceste conditii ar fi fost obtinute de una dintre întreprinderi, dar nu au putut fi obtinute în fapt din cauza acestor conditii, pot fi incluse în profiturile acelei întreprinderi si impuse în consecintă.

2. Când un stat contractant include în profiturile unei întreprinderi a acelui stat - si impune în consecintă - profiturile asupra cărora o întreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusă impozitării în celălalt stat si profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit întreprinderii primului stat mentionat dacă conditiile stabilite între cele două întreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite între întreprinderi independente, atunci celălalt stat va proceda la modificarea corespunzătoare a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri. La efectuarea acestei modificări se tine seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii si, dacă este necesar, autoritătile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.

 

ARTICOLUL 10

Dividende

 

1. Dividendele plătite de o societate care este rezidentă a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Totusi, astfel de dividende sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant în care este rezidentă societatea plătitoare de dividende si potrivit legislatiei acelui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăsi:

a) 5% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât un parteneriat) care detine în mod direct cel putin 25% din capitalul societătii plătitoare de dividende;

b) 10% din suma brută a dividendelor în toate celelalte cazuri.

Autoritătile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord modul de aplicare a acestor limitări.

Prezentul paragraf nu afectează impunerea societătii cu privire la profiturile din care se plătesc dividendele.

3. Termenul dividende folosit în acest articol înseamnă venituri provenind din actiuni, din părti miniere, din părti de fondator sau alte drepturi, care nu sunt titluri de creantă, din participarea la profituri, precum si veniturile din alte părti sociale care sunt supuse aceluiasi regim de impunere ca veniturile din actiuni de către legislatia statului în care este rezidentă societatea distribuitoare.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant în care societatea plătitoare de dividende este rezidentă, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfăsoară în celălalt stat profesii independente printr-o bază fixă situată acolo, iar detinerea drepturilor generatoare de dividende în legătură cu care dividendele sunt plătite este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.

5. Când o societate rezidentă a unui stat contractant realizează profituri sau venituri din celălalt stat contractant, celălalt stat nu poate percepe niciun impozit asupra dividendelor plătite de societate, cu exceptia cazului în care asemenea dividende sunt plătite unui rezident al celuilalt stat sau când detinerea drepturilor generatoare de dividende în legătură cu care dividendele sunt plătite este efectiv legată de un sediu permanent sau de o bază fixă situată în celălalt stat, nici să supună profiturile nedistribuite ale societătii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite ale societătii, chiar dacă dividendele plătite sau profiturile nedistribuite reprezintă în întregime ori în parte profituri sau venituri provenind din celălalt stat.

 

ARTICOLUL 11

Dobânzi

 

1. Dobânzile provenind dintr-un stat contractant si plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Totusi, astfel de dobânzi sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acelui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăsi 3% din suma brută a dobânzilor. Autoritătile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord modul de aplicare a acestor limitări.

3. Independent de prevederile paragrafului 2, dobânzile provenind dintr-un stat contractant sunt scutite de impozit în acel stat dacă sunt obtinute si detinute efectiv de guvernul celuilalt stat contractant, de o subdiviziune politică, de o autoritate locală ori de o unitate administrativ-teritorială a acestuia sau de orice agentie ori unitate bancară sau institutie a acelui guvern, subdiviziuni politice, autorităti locale sau unităti administrativ-teritoriale ori dacă creantele unui rezident al celuilalt stat contractant sunt garantate, asigurate sau finantate de o institutie financiară apartinând în întregime guvernului celuilalt stat contractant.

4. Termenul dobânzi, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnă venituri din titluri de creantă de orice natură, însotite sau nu de garantii ipotecare ori de o clauză de participare la profiturile debitorului si, în special, venituri din efecte publice, titluri de creantă sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creantă sau obligatiuni. Penalitătile pentru plata cu întârziere nu sunt considerate dobânzi în sensul prezentului articol.

5. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant din care provin dobânzile printr-un sediu permanent situat acolo sau prestează în celălalt stat profesii independente printr-o bază fixă situată acolo, iar creanta în legătură cu care sunt plătite dobânzile este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.

6. Dobânzile se consideră că provin dintr-un stat contractant când plătitorul este un rezident al acelui stat. Totusi, când plătitorul dobânzilor, fie că este sau nu este rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă în legătură cu care a fost contractată creanta generatoare de dobânzi si aceste dobânzi se suportă de acest sediu permanent ori bază fixă, atunci aceste dobânzi se consideră că provin din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza fixă.

7. Când, datorită unei relatii speciale existente între plătitor si beneficiarul efectiv sau între ambii si o altă persoană, suma dobânzilor, tinând seama de creanta pentru care sunt plătite, depăseste suma care s-ar fi convenit între plătitor si beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă mentionată. În acest caz, partea excedentară a plătilor este impozabilă potrivit legislatiei fiecărui stat contractant, tinând seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 12

Redevente

 

1. Redeventele provenind dintr-un stat contractant si detinute efectiv de un rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Totusi, astfel de redevente sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant din care provin si potrivit legislatiei acelui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al redeventelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăsi 5% din suma brută a redeventelor. Autoritătile competente ale statelor contractante vor stabili de comun acord modul de aplicare a acestor limitări.

3. Termenul redevente folosit în prezentul articol înseamnă plăti de orice fel primite pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra programelor de calculator, filmelor de cinematograf si filmelor sau benzilor pentru emisiunile de radio ori de televiziune, transmisiune de orice fel către public, orice patent, marcă de comert, desen sau model, plan, formulă secretă ori procedeu de fabricatie sau pentru informatii referitoare la experienta în domeniul industrial, comercial ori stiintific.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al redeventelor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant din care provin redeventele printr-un sediu permanent situat acolo sau prestează în celălalt stat profesii independente printr-o bază fixă situată acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se plătesc redeventele este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.

5. Redeventele se consideră că provin dintr-un stat contractant când plătitorul este un rezident al acelui stat. Totusi, când plătitorul redeventelor, fie că este sau nu este rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă de care este legată obligatia de a plăti redeventele si acestea sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau bază fixă, atunci aceste redevente se consideră că provin din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza fixă.

6. Când, datorită unei relatii speciale existente între plătitor si beneficiarul efectiv sau între ambii si o altă persoană, suma redeventelor, având în vedere utilizarea, dreptul sau informatia pentru care sunt plătite, depăseste suma care ar fi fost convenită între plătitor si beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplică numai la această ultimă sumă mentionată. În acest caz, partea excedentară a plătilor este impozabilă potrivit legislatiei fiecărui stat contractant, tinând seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 13

Câstiguri de capital

 

1. Câstigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din înstrăinarea proprietătilor imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 6, care sunt situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Câstigurile provenind din înstrăinarea proprietătii mobiliare făcând parte din activul unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant sau a proprietătii mobiliare tinând de o bază fixă de care dispune un rezident al unui stat contractant în celălalt stat contractant pentru exercitarea unor profesii independente, inclusiv câstigurile provenind din înstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu întreaga întreprindere) ori a unei asemenea baze fixe, sunt impozabile în celălalt stat.

3. Câstigurile provenind din înstrăinarea navelor sau aeronavelor exploatate în trafic international ori a proprietătilor mobiliare necesare exploatării unor asemenea nave sau aeronave sunt impozabile numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.

4. Câstigurile obtinute de un rezident al unui stat contractant din înstrăinarea actiunilor sau a altor participări la capitalul unei societăti ale cărei active sunt formate în totalitate ori în principal din proprietăti imobiliare situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

5. Câstigurile provenind din înstrăinarea oricăror proprietăti, altele decât cele la care se face referire în paragrafele 1-4, sunt impozabile numai în statul contractant în care este rezident cel care înstrăinează.

6. Prevederile paragrafului 5 nu afectează dreptul fiecărui stat contractant de a percepe, în conformitate cu propria legislatie, un impozit pe câstigurile din înstrăinarea actiunilor sau drepturilor într-o companie al cărei capital este în întregime ori în parte format din actiuni si care, potrivit legislatiei acelui stat, este rezidentă a acelui stat, iar aceste câstiguri sunt obtinute de o persoană fizică ce este rezidentă a celuilalt stat contractant si care a fost rezidentă a primului stat mentionat în cursul ultimilor 5 ani anteriori înstrăinării actiunilor sau drepturilor.

 

ARTICOLUL 14

Profesii independente

 

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii independente sau a altor activităti cu caracter independent sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul în care acesta are în mod obisnuit o bază fixă la dispozitia sa în celălalt stat contractant în scopul exercitării activitătilor sale. Dacă acesta are o astfel de bază fixă, este impozabilă în celălalt stat contractant numai acea parte din venit care este atribuită acelei baze fixe.

2. Expresia profesii independente cuprinde în special activitătile independente cu caracter stiintific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum si exercitarea independentă a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist si contabil.

 

ARTICOLUL 15

Profesii dependente

 

1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18 si 19, salariile si alte remuneratii similare obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariată sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul în care activitatea salariată este exercitată în celălalt stat contractant. Dacă activitatea salariată este astfel exercitată, remuneratiile primite sunt impozabile în celălalt stat.

2. Independent de prevederile paragrafului 1, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariată exercitată în celălalt stat contractant sunt impozabile numai în primul stat mentionat, dacă:

a) beneficiarul este prezent în celălalt stat pentru o perioadă sau perioade care nu depăsesc în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni începând sau sfârsind în anul calendaristic vizat; si

b) remuneratiile sunt plătite de o persoană sau în numele unei persoane care angajează si care nu este rezidentă a celuilalt stat; si

c) remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o bază fixă pe care cel care angajează le are în celălalt stat.

3. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, remuneratiile primite de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariată exercitată la bordul unei nave sau aeronave exploatate în trafic international sunt impozabile numai în statul contractant în care se află locul conducerii efective a întreprinderii.

 

ARTICOLUL 16

Remuneratiile membrilor consiliului de administratie

 

Remuneratiile si alte plăti similare primite de un rezident al unui stat contractant în calitatea sa de membru al consiliului de administratie al unei societăti care este rezidentă a celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

 

ARTICOLUL 17

Artisti si sportivi

 

1. Independent de prevederile art. 14 si 15, veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant în calitate de artist de spectacol, cum sunt artistii de teatru, de film, de radio sau televiziune, ori ca interpreti muzicali sau ca sportivi, din activitătile personale desfăsurate în această calitate în celălalt stat contractant, sunt impozabile în celălalt stat.

2. Când veniturile în legătură cu activitătile personale desfăsurate de un artist de spectacol sau de un sportiv în această calitate nu revin artistului de spectacol sau sportivului, ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile art. 7, 14 si 15, sunt impozabile în statul contractant în care sunt exercitate activitătile artistului de spectacol sau ale sportivului.

3. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, veniturile obtinute din activitătile mentionate la paragraful 1, în cadrul schimburilor culturale sau sportive aprobate de guvernele celor două state contractante si care nu sunt exercitate în scopul de a obtine profituri, sunt scutite de impozit în statul contractant în care sunt exercitate aceste activităti.

 

ARTICOLUL 18

Pensii

 

Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile si alte remuneratii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru munca salariată desfăsurată în trecut sunt impozabile numai în acel stat.

 

ARTICOLUL 19

Functii publice

 

1. a) Salariile si alte remuneratii similare, altele decât o pensie, plătite de un stat contractant, de o subdiviziune politică, de o autoritate locală sau de o unitate administrativ-teritorială a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, subdiviziuni, autorităti sau unităti, sunt impozabile numai în acel stat.

b) Totusi, astfel de salarii si alte remuneratii similare sunt impozabile numai în celălalt stat contractant, dacă serviciile sunt prestate în acel stat si persoana fizică este rezidentă a acelui stat si:

(i) este un national al acelui stat; sau

(ii) nu a devenit rezidentă a acelui stat numai în scopul prestării serviciilor.

2. a) Orice pensie plătită de sau din fonduri create de un stat contractant, de o subdiviziune politică, de o autoritate locală sau de o unitate administrativ-teritorială a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat, subdiviziuni, autorităti sau unităti sunt impozabile numai în acel stat.

b) Totusi, o astfel de pensie este impozabilă numai în celălalt stat contractant dacă persoana fizică este rezidentă si national al acelui stat.

3. Prevederile art. 15, 16, 17 si 18 se aplică salariilor si altor remuneratii similare si pensiilor plătite pentru serviciile prestate în legătură cu o activitate de afaceri desfăsurată de un stat contractant, de o subdiviziune politică, de o autoritate locală sau de o unitate administrativ-teritorială a acestuia.

 


ARTICOLUL 20

Studenti si practicanti

 

Sumele pe care le primeste pentru întretinere, educare sau pregătire un student ori un practicant care este sau a fost imediat anterior venirii sale într-un stat contractant un rezident al celuilalt stat contractant si care este prezent în primul stat mentionat numai în scopul educării sau pregătirii sale nu sunt impozabile în acel stat, cu conditia ca astfel de sume să provină din surse aflate în afara acelui stat.

 

ARTICOLUL 21

Alte venituri

 

1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate la articolele precedente ale prezentei Conventii, sunt impozabile numai în acel stat.

2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica asupra veniturilor, altele decât veniturile provenind din proprietătile imobiliare, asa cum sunt definite în paragraful 2 al art. 6, dacă primitorul unor astfel de venituri, fiind rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau exercită în celălalt stat profesii independente printr-o bază fixă situată acolo si dreptul sau proprietatea în legătură cu care venitul este plătit este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.

 

ARTICOLUL 22

Eliminarea dublei impuneri

 

1. În cazul României dubla impunere va fi evitată după cum urmează:

Când un rezident al României realizează venituri care, în conformitate cu prevederile prezentei conventii, sunt impozitate în Islanda, România va acorda ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident o sumă egală cu impozitul pe venit plătit în Islanda.

Totusi, această deducere nu va putea depăsi în niciun caz acea parte a impozitului pe venit, astfel cum este calculată înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuită venitului care poate fi impozitat în Islanda.

2. În cazul Islandei dubla impunere va fi evitată după cum urmează:

Când un rezident al Islandei realizează venituri care, în conformitate cu prevederile prezentei conventii, sunt impozitate în România, Islanda va acorda ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident o sumă egală cu impozitul pe venit plătit în România.

Totusi, această deducere nu va putea depăsi în niciun caz acea parte a impozitului pe venit, astfel cum este calculată înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuită venitului care poate fi impozitat în România.

Când, în conformitate cu orice prevedere a prezentei conventii, venitul realizat de un rezident al Islandei este scutit de impozit în Islanda, cu toate acestea Islanda poate să ia în considerare venitul scutit când calculează valoarea impozitului pe venitul rămas al acelui rezident.

 

ARTICOLUL 23

Nediscriminarea

 

1. Nationalii unui stat contractant nu vor fi supusi în celălalt stat contractant la nicio impozitare sau obligatie legată de aceasta, diferită sau mai împovărătoare decât impozitarea ori obligatiile aferente la care sunt sau pot fi supusi nationalii celuilalt stat aflati în aceeasi situatie, mai ales în ceea ce priveste rezidenta. Această prevedere, independent de prevederile art. 1, se aplică, de asemenea, persoanelor care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

2. Impozitarea unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant nu va fi stabilită în conditii mai putin favorabile în celălalt stat decât impunerea stabilită asupra întreprinderilor celuilalt stat care desfăsoară aceleasi activităti. Această prevedere nu va fi interpretată ca obligând un stat contractant să acorde rezidentilor celuilalt stat contractant vreo deducere personală, înlesnire sau reducere în ceea ce priveste impozitarea, pe considerente legate de statutul civil ori de responsabilitătile familiale pe care le acordă rezidentilor săi.

3. Cu exceptia cazului în care se aplică prevederile paragrafului 1 al art. 9, paragrafului 7 al art. 11 sau paragrafului 6 al art. 12, dobânzile, redeventele si alte plăti făcute de o întreprindere a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce, în scopul determinării profiturilor impozabile ale unei asemenea întreprinderi, în aceleasi conditii ca si cum ar fi fost plătite unui rezident al primului stat mentionat.

4. Întreprinderile unui stat contractant, al căror capital este integral sau partial detinut ori controlat în mod direct sau indirect de unul ori de mai multi rezidenti ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse în primul stat mentionat niciunei impozitări sau obligatii legate de aceasta, care să fie diferită sau mai împovărătoare decât impozitarea si obligatiile aferente la care sunt ori pot fi supuse alte întreprinderi similare ale primului stat mentionat.

5. Prevederile prezentului articol se aplică numai impozitelor care fac obiectul prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 24

Procedura amiabilă

 

1. Când o persoană consideră că datorită măsurilor luate de unul sau de ambele state contractante rezultă ori va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conformă cu prevederile prezentei conventii, aceasta poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislatia internă a acestor state, să supună cazul său autoritătii competente a statului contractant al cărui rezident este sau, dacă situatia sa se încadrează în prevederile paragrafului 1 al art. 23, celei a statului contractant al cărui national este. Cazul trebuie prezentat în termen de 3 ani de la prima notificare a actiunii din care rezultă o impunere contrară prevederilor prezentei conventiei.

2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamatia îi pare întemeiată si dacă ea însăsi nu este în măsură să ajungă ia o solutionare corespunzătoare, să rezolve cazul pe calea unei întelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant în vederea evitării unei impozitări care nu este în conformitate cu prezenta conventie. Orice întelegere realizată va fi aplicată indiferent de perioada de prescriptie prevăzută în legislatia internă a statelor contractante.

3. Autoritătile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve pe calea întelegerii amiabile orice dificultăti sau dubii rezultate ca urmare a interpretării sau aplicării prezentei conventii. De asemenea, se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri în cazurile neprevăzute de prezenta conventie.

4. Autoritătile competente ale statelor contractante pot comunica direct între ele, inclusiv în cadrul unei comisii mixte formate din acestea sau din reprezentantii lor, în scopul realizării unei întelegeri în sensul paragrafelor precedente.

 

ARTICOLUL 25

Schimbul de informatii

 

1. Autoritătile competente ale statelor contractante vor face schimb de informatii necesare aplicării prevederilor prezentei conventii sau ale legislatiilor interne privitoare la impozitele de orice fei si natură stabilite în numele statelor contractante ori al subdiviziunilor politice, al autoritătilor locale sau al unitătilor administrativ-teritoriale, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară prezentei conventii. Schimbul de informatii nu este limitat de art. 1 si 2. Orice informatie obtinută de un stat contractant va fi tratată ca secret în acelasi mod ca si informatia obtinută conform prevederilor legislatiei interne a acestui stat si va fi dezvăluită numai persoanelor sau autoritătilor (inclusiv instantelor judecătoresti si organelor administrative) însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea impozitelor sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele la care se face referire în prima propozitie. Asemenea persoane sau autorităti vor folosi informatia numai în aceste scopuri. Acestea pot dezvălui informatia în procedurile judecătoresti sau în deciziile judiciare.

2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca impunând unui stat contractant obligatia:

a) de a lua măsuri administrative contrare legislatiei si practicii administrative ale acelui sau ale celuilalt stat contractant;

b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute pe baza legislatiei sau în cadrul practicii administrative normale a acelui sau a celuilalt stat contractant;

c) de a furniza informatii care ar dezvălui un secret de comert, de afaceri, industrial, comercial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

 

ARTICOLUL 26

Membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare

 

Prevederile prezentei conventii nu vor afecta privilegiile fiscale de care beneficiază membrii misiunilor diplomatice sau ai posturilor consulare în virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale.

 

ARTICOLUL 27

Intrarea în vigoare

 

1. Prezenta conventie va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificări prin care statele contractante se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a acesteia.

2. Prevederile prezentei conventii vor produce efecte:

a) în ceea ce priveste impoziteleretinute prin stopaj la sursă la venitul plătit în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care prezenta conventie a intrat în vigoare; si

b) în ceea ce priveste celelalte impozite pe venit plătit în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care prezenta conventie a intrat în vigoare.

 

ARTICOLUL 28

Denuntarea

 

Prezenta conventie va rămâne în vigoare până când va fi denuntată de un stat contractant. Fiecare stat contractant poate denunta prezenta conventie după 5 ani de la data la care aceasta a intrat în vigoare, cu conditia remiterii pe căi diplomatice, cu cel putin 6 luni înainte, a unei note de denuntare scrise. În această situatie, prezenta conventie va înceta să aibă efect:

a) în ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursă la venitul realizat în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care a fost remisă nota de denuntare; si

b) în ceea ce priveste celelalte impozite pe venit realizat în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care a fost remisă nota de denuntare.

Drept care, subsemnatii, autorizati în bună si cuvenită formă, am semnat prezenta conventie.

Semnată la Bucuresti, la 19 septembrie 2007, în două exemplare, în limbile română, islandeză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru România,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat,

Ministerul Economiei si Finantelor

Pentru Islanda,

Bjorgvin G. Sigurdsson,

ministrul comertului

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei dintre România si Islanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucuresti la 19 septembrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei dintre România si Islanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucuresti la 19 septembrie 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 743.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru curajul si demnitatea de care a dat dovadă, remarcându-se ca una dintre cele mai mari constiinte ale Rusiei secolului XX,

pentru contributia avută la îmbogătirea patrimoniului literaturii universale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce scriitorului Aleksandr Soljenitîn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 6 august 2008.

Nr. 829.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), literele d) si e) vor avea următorul cuprins:

,,d) pentru alimentele provenite din spatiul comunitar si/sau extracomunitar este admisă utilizarea denumirii comerciale sub care alimentul este legal fabricat si comercializat în tara producătoare din spatiul comunitar si/sau extracomunitar; totodată, în cazul în care prin aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în special ale art. 5, această denumire nu permite consumatorului cunoasterea naturii reale a alimentului si distingerea acestuia de alimente cu care s-ar putea confunda, denumirea comercială trebuie să fie însotită de o altă informatie descriptivă care să apară în vecinătatea acesteia;

e) în mod exceptional, nu se utilizează denumirea comercială din tara producătoare din spatiul comunitar si/sau extracomunitar în cazul în care alimentul se diferentiază în mod esential de cel cunoscut de consumator sub această denumire, în ceea ce priveste compozitia sau fabricatia, iar prevederile lit. d) nu sunt suficiente pentru a asigura informarea corectă a acestuia."

2. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Orice aliment nepreambalat, prezentat spre comercializare consumatorului final ori operatorilor economici care prepară hrană pentru populatie, sau alimentele ambalate la locurile de vânzare la cererea cumpărătorului ori preambalate în vederea vânzării lor imediate trebuie să aibă înscrise denumirea conform prevederilor art. 5, data durabilitătii minimale sau data limită de consum si ingredientele cuprinse în anexa nr. 1f). Înscrierea se face pe produs, pe un afis, anunt sau în orice altă formă, fără risc de confuzie."

3. Anexa nr. 1 f) se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Alimentele introduse pe piată sau etichetate înainte de 31 mai 2009 si care sunt conforme cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2006 pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, se comercializează până la epuizarea stocurilor.


Art. III. - Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Comisiei 2007/68/CE din 27 noiembrie 2007 de modificare a anexei a lll-a la Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2000/13/CE privind anumite ingrediente alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE), seria L, nr. 310 din 28 noiembrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu loan Silaghi

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

p. Ministrul sănătătii publice,

Raed Arafat

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iulie 2008.

Nr. 751.

 

ANEXĂ

[Anexa nr. 1f) la normele metodologice]

 

LISTA

cuprinzând ingredientele prevăzute la art. 7 alin. (62) si (11)-(14)

 

1. Cereale care contin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) si produse derivate, exceptând:

a) siropurile de glucoza obtinute din grâu, inclusiv dextroza*);

b) maltodextrinele obtinute din grâu*);

c) siropurile de glucoza obtinute din orz;

d) cerealele folosite la producerea de distilate sau alcool etilic de origine agricolă pentru băuturi spirtoase si alte băuturi alcoolice.

2. Crustacee si produse derivate

3. Ouă si produse derivate

4. Peste si produse derivate, exceptând:

a) gelatina de peste folosită ca suport pentru preparatele de vitamine sau caroterioide;

b) gelatina de peste sau ihtiocolul folosit la limpezirea berii sau a vinului.

5. Arahide si produse derivate

6. Soia si produse derivate, exceptând:

a) uleiulsi grăsimile de soia, complet rafinate*);

b) amestecul natural de tocoferoli (E306), tocoferolul D-alfa natural, acetatul de tocoferol D- alfa natural, succinatul de tocoferol D-alfa natural, obtinuti din soia;

c) fitosteroli si esteri de fitosterol derivati din uleiuri vegetale extrase din soia;

d) esterul de stanol vegetal produs din sterolii obtinuti din uleiuri vegetale extrase din soia.

7. Lapte si produse derivate (inclusiv lactoză), exceptând:

a) zerul folosit la producerea de distilate sau alcool etilic de origine agricolă pentru băuturi spirtoase si alte băuturi alcoolice;

b) lactitolul.

8. Fructe cu coajă, de exemplu migdale (Amygdalus communis L.), alune de pădure (Corylus avellana), nuci (Juglans regia), anacarde (Anacardium occidentale), nuci Pecan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de macadamia si nuci de Queensland (Macadamia ternifolia) si produse derivate, exceptând nucile folosite la producerea de distilate sau alcool etilic de origine agricolă pentru băuturi spirtoase si alte băuturi alcoolice.

9. Telină si produse derivate

10. Mustar si produse derivate

11. Seminte de susan si produse derivate

12. Dioxid de sulf si sulfiti în concentratii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2

13. Lupin si produse derivate

14. Moluste si produse derivate.


*) Si produsele obtinute din acestea, în măsura în care procesul la care sunt supuse nu poate creste nivelul de alergenicitate estimat de EFSA ( European Food Safety Authority) pentru produsul de bază din care au fost obtinute.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de nisip si argilă din perimetrul Coltul Văii, judetul Sibiu

 

Având în vedere Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.879 din 23 iulie 2008,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a resurselor minerale din zăcământul de nisip si argilă din perimetrul Coltul Văii, judetul Sibiu, convenită prin Licenta de concesiune nr. 5.828/2005, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Cema" - S.A., cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Podului nr. 127-129, judetul Sibiu, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 23 iulie 2008.

Nr. 14.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 98 alineatul (1), nota aferentă tabelului nr.1 va avea următorul cuprins:

Nota: Valorile PCS vor fi exprimate in MWh/m3 sau GJ/m3, cu 6 zecimale. În cazul transformării din GJ în MWh va fi luată în considerare relatia 1GJ=0,2777778 MWh."

2. La articolul 99 alineatul (5), nota aferentă tabelului nr. 2 va avea următorul cuprins:

Notă: Valorile PCS vor fi exprimate în MWh/m3 sau GJ/m3, cu 6 zecimale. În cazul transformării din GJ în MWh va fi luată în considerare relatia 1GJ=0,2777778 MWh."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 29 iulie 2008.

Nr. 115.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere prevederile art. 15 si ale art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85 /2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si al Deciziei primului-ministru nr. 195/2006,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 10.691/2008 privind explorarea resurselor de bentonită din perimetrul La Poeni, judetul Hunedoara, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială BEGA MINERALE INDUSTRIALE - S.A., din localitatea Aghiresu-Fabrici, judetul Cluj, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 10.786/2008 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Tinăud, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială BETON CONSTRUCT - S.R.L., din localitatea Alesd, judetul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 10.787/2008 privind explorarea resurselor de huilă din perimetrul Pregheda Nord, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială TOTAL CM. - S.R.L., din localitatea Drăgăsani, judetul Vâlcea, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 147.

 


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 689/2007 privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2008

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) si ale art. 67 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 73 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005,

tinând seama de Scrisoarea Ligii Asociatiilor Producătorilor Agricoli din România, înregistrată la Directia generală management fond funciar, forestier si cinegetic cu nr. 95.714/TG/2008,

văzând Referatul de aprobare nr. 113.202 din 29 iulie 2008 al Directiei îmbunătătiri funciare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 689/2007 privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 23 august 2007, se modifică după cum urmează:

- la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă cuantumul estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2008, în limita sumei de 700 lei la hectar."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 1 august 2008.

Nr. 486.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de tehnologia informatiei, Directia qenerală de administrare a marilor contribuabili, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene si organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 4 august 2008.

Nr. 1.133.

 


ANEXĂ

 

PROCEDURA

de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

1. Informatiile cuprinse în înstiintarea privind stingerea creantelor fiscale în urma distribuirii sumelor plătite în contul unic si în înstiintarea privind stingerea creantelor fiscale, ale căror modele au fost instituite prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, denumite în continuare înstiintări, pot fi accesate de către contribuabili pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

2. Înstiintările prevăzute la pct. 1 se emit si se pun la dispozitia contribuabililor numai în situatia în care sumele plătite de către acestia sunt în cuantum mai mic sau mai mare decât obligatiile fiscale datorate.

3. În vederea asigurării accesului contribuabililor la informatiile cuprinse în înstiintările emise, organul fiscal emitent va afisa, până în data de 15 a fiecărei luni calendaristice, pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală anuntul în care se mentionează că au fost emise înstiintările pentru contribuabilii nominalizati în lista anexată la acesta.

4. Contribuabilii vor putea consulta înstiintările emise si afisate pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală astfel:

A. Identificarea contribuabililor si asigurarea confidentialitătii informatiilor fiscale se vor face solicitându-se utilizatorului următoarele informatii aferente ultimului ordin de plată:

a) codul de identificare fiscală;

b) numărul documentului de plată;

c) data plătii;

d) suma plătită.

B. Informatiile afisate sunt cele cuprinse în modelul de înstiintare prevăzut de normele în vigoare.

C. Momentul la care contribuabilul s-a identificat prin accesarea informatiilor puse la dispozitie pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, captat de aplicatia informatică, este momentul la care se consideră comunicate informatiile în cauză către destinatarul lor.

5. După luarea la cunostintă de către contribuabil a informatiilor cuprinse în înstiintările emise de organul fiscal competent, acestea pot fi utilizate în vederea corelării evidentei fiscale cu evidenta contabilă, precum si pentru a formula ulterior contestatie, în conformitate cu prevederile legale, după caz, prin preluarea textului acestora pe suport hârtie.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii august 2008

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, ale pct. 3.2.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.461/2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat si procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna august 2008 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 1.600 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 2.307.

 


ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2008

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, în luna august 2008, Ministerul Economiei si Finantelor anuntă astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0809CTN0F8

13.08.2008

15.08.2008

13.02.2009

182

400.000.000

RO0809CTN0G6

27.08.2008

29.08.2008

28.08.2009

364

400.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:

 

P= 1 - d x r / 360

Y = r/P,

 

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d - număr de zile până la scadentă;

r - rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna august 2008

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark luna august 2008, Ministerul Economiei si Finantelor anuntă cu scadenta la 3 si 5 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISI**)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. ani

Rata cupon

%

Dobânda*)

acumulată

- lei/titlu -

Valoarea

nominală totală

- lei -

RO0813DBN027

07.08.2008

11.08.2008

05.03.2013

5

8,25

359,38

400.000.000

RO0811DBN013

21.08.2008

25.08.2008

25.10.2011

3

8,00

666,67

400.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.


Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2008, fiind determinată conform formulei:

 

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D - dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

r- rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub forma procentuală, cu patru zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilorde pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.461/2007 privind aprobarea caracteristicilor titlurilor de stat si procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.

**) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna august 2008

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna august 2008, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 10,00% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 august 2008.

Nr. 23.